BADSTAD

8370 BLANKENBERGE

GEMEENTERAADSFRACTIE
VLAAMS BELANG

Blankenberge, 11 mei 2015
Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel
3§2 van het reglement van orde.
Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad dd. 26 mei 2015.
Voorstel van raadsbesluit in verband met de onrechtmatige vergoeding van
onkosten voor het behalen van bijkomende diploma’s
Toelichting
Artikel 43 § 1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Blankenberge
stelt onomwonden: "De gemeenteraadsleden hebben recht op terugbetaling van de
kosten gemaakt voor opleiding, cursussen en seminaries in het kader van de
uitoefening van hun functie. De gemaakte kosten dienen aan de hand van
bewijsstukken te worden verantwoord. De terugvorderbare kosten mogen niet
buitensporig zijn en moeten vergelijkbaar zijn met deze van vormingsinitiatieven voor
het gemeentepersoneel. Ze betreffen in principe enkel vormingcycli of studiedagen in
het binnenland. Er worden geen kosten vergoed voor het behalen van bijkomende
diploma’s."
Toch betaalt het college van burgemeester en schepenen 2 jaar een vergoeding aan
schepen Björn Prasse (Open VLD) voor zijn universitaire studies als Bachelor Rechten
aan de Vrij Universiteit Brussel (VUB). Zowel in 2013 als in 2014 schoof het
stadsbestuur immers de factuur met het inschrijvingsgeld (zie Bijlage 1) en de
verplaatsingsonkosten van schepen Prasse door naar de stadssecretaris met de
opdracht hem hiervoor te vergoeden. In 2013 werd zo 200,20 euro (zie Bijlage 2) of
meer dan de helft van het totale inschrijvingsgeld (348,60 euro) terugbetaald, nog eens
vermeerderd met zijn verplaatsingskosten van Blankenberge naar Brussel en terug
gedurende het academiejaar. Het is niet duidelijk hoeveel verplaatsingskosten
uiteindelijk vergoed werden. In 2014 steeg het inschrijvingsgeld dat de stad
Blankenberge terugbetaalde al naar 325,50 euro (zie Bijlage 3). Het is niet duidelijk in
welke mate er ook hiervoor verplaatsingskosten mochten ingediend worden en hoeveel
die uiteindelijk bedroegen.
Voorstel
Artikel 1
De gemeenteraad neemt inzake de onrechtmatige vergoeding van onkosten voor het
behalen van bijkomende diploma’s door schepen Björn Prasse kennis van het verslag
van het college van burgemeester en schepenen, in het bijzonder in antwoord op de
vragen:
- hoe te verklaren valt dat, ondanks de reglementaire verbodsbepaling in artikel 43 § 1
van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Blankenberge, schepen
Björn Prasse toch een vergoeding ontving in de jaren 2013 en 2014 voor zijn studies
Bachelor Rechten aan de VUB en zelfs zijn verplaatsingsonkosten terugbetaald kreeg;
Vredelaan 74, 8370 Blankenberge – tanguy.veys@skynet.be – 0477/36.52.34

- hoeveel aan verplaatsingsonkosten telkens in 2013, 2014 en 2015 aan schepen Björn
Prasse werden terugbetaald in het kader van zijn studies Bachelor Rechten aan de
VUB;
- in welke mate ook voor het academiejaar 2015-2016 dergelijke werkwijze zal
gehanteerd worden;
- welke maatregelen genomen werden gelet op de strijdigheid van dergelijke
vergoedingen met artikel 43 § 1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
van Blankenberge.
Artikel 2
De gemeenteraad vindt dergelijke schaamteloze graaicultuur op de kap van de
bevolking stuitend. In een tijd waar de burger en dus ook de Blankenbergenaar meer
en meer moet inleveren en er besparingen alom zijn, is dergelijk laakbaar gedrag
wraakroepend.
Artikel 3
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om
het belastinggeld dat schepen Björn Prasse van de stad Blankenberge ontving in het
kader van zijn studies Bachelor Rechten aan de VUB terug te vorderen.
Artikel 3
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om
artikel 43 § 1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Blankenberge
strikt toe te passen.

Tanguy Veys
Gemeenteraadslid