You are on page 1of 16

மதலாம இராஜராஜ ோசாழன

கடடறற கைலககளஞசயமான வககபடயாவல இரநத.

(மதலாம இராசராசச ோசாழன இலரநத மள வழபபடததபபடடத)
தாவச ெசலலவம: வழெசலததல, ோதடல

இராசராச ோசாழன ோசாழரகளன பகழ ெபறற மனனரகளள மதலாம இராசராச ோசாழன
ஒரவனாவான. 'ோசாழ மரபனரன ெபாறகாலம' எனற
ோபாறறததகக வைகயல ஆடச ெசயத இமமனனனன
ஆடசககாலம க.ப 985 மதல க.ப 1012 வைரயாகம.
இவன மகன மதலாம இராோசநதரன காலததல ோசாழநாட
கடல கடநத பரவச ெசயயம ெபரைமகக அடோகாலயதம
இமமனனோன. இராஜராஜ ோசாழனன மபபதாணட
ஆடசககாலோம ோசாழப ோபரரசன வரலாறறல மக
மககயமாக வளஙகயத. ஆடச மைற, இராணவம,
நணகைல, கடடடககைல, சமயம, இலககயம ஆகய
பலோவற தைறகளல பதய எழசசையக கணட
ோசாழபோபரரசன ெகாளைககைள இவனைடய ஆடசயல
உரபெபறறைவோய.
இராசராச ோசாழன காலததல
ோசாழ நாட.1014 C.E.

ஆடசககாலம க.ப. 985 -
க.ப. 1012

title இராசோகசர

தைலநகரம தஞசாவர

அரச உலக
மாோதவயார
வானவன
மாோதவயார
ோசாழ
மகாோதவயார

பளைளகள இராோசநதர
ோசாழன
மாோதவடகள
கநதைவ

மனனவன உததம ோசாழன

பனனவன இராோசநதர
ோசாழன

தநைத சநதர ோசாழன

பறபப ெதரயவலைல

இறபப க.ப. 1014

இவன க.1 இராஜராஜனன ெமயக கரததகள • 3 ோபாரகள o 3. சநதர ோசாழனககம ோசர நாடட வானவன மாோதவககம ஐபபச தஙகள சதய நனனாளல பறநத இவனத இயறெபயர "அரணெமாழவரமன".7 வடககல ோசாழர ஆடச பரவதல o 3.9 மாலத தவகைளக ைகபபறறல • 4 தஞைசப ெபரவைடயார ோகாயல . இவன ஆடசயன 3 ம ஆணட மதோல ராஜ ராஜ ோசாழன எனபபடடான (988) தநைத இறநததம இவன உடனடயாகப பதவகக வரவலைல.3 ஈழததல ோசாழக ோகாயலகள o 3. 12 வரடகால உததம ோசாழனன ஆடசககப பனனோர இவன ஆடசப ெபாறபைப ஏறறகெகாணடான.8 ோவஙகப ோபார o 3.6 ோவஙக o 3.3 ஈழப ோபார  3. இராஜோகசர அரளெமாழவரமன எனற ெபயராோலோய தன ஆடசயன ெதாடகக காலததல இமமனனன அைழககபபடடான.3 சாளககயப ோபாரன வைளவகள o 3. வசயாலய ோசாழன நறவய ோசாழ அரச இவன காலததலம இவன மகன இராோஜநதர ோசாழன காலததலம மக உயரநைல எயதயத.5.1 சதயாசரயனடன ோபார  3.ப 957 மதல க.1 இரணடாம ஆதததன ெகாைல • 2 ோசாழரகளன ெமயக கரததகள o 2.2 ஈழப பைடெயடபபன வைளவகள  3.3.3.2 இராோஜநதரன தைலைம  3.ப 973 வைர ோசாழ நாடைட ஆணட சநதர ோசாழனைடய இரணடாவத மகனாவான.5.1 ஈழம  3. ெபாரளடககம [மைற] • 1 பகழ ெபறற இளவரசன o 1. இராஜராஜனன காலம பறகாலச ோசாழர வரலாறறல மடடமனறதெதனனநதய வரலாறறோலோய ஒர ெபாறகாலமாகம.2 மைலநாட o 3.5.3.4 பற ெவறறகள o 3.5 ோமைலச சாளககயர  3.1 ோகரளப ோபார o 3.

மபபத ஆணடகைளக ெகாணட கறகய காலபபகதயாகம. • 5 இராோஜநதரன இளவரசப படடம ெபறதல • 6 நரவாகம • 7 சமயக ெகாளைக • 8 படடஙகள • 9 கடமபம • 10 அதகாரகளம தைற ெசலததய கறநல மனனரகளம • 11 இராஜராஜன பறறய பைனவ ஆககஙகள • 12 ோமறோகாளகள • 13 இவறைறயம பாரககவம • 14 ெவள இைணபபககள பகழ ெபறற இளவரசன மதலாம பராநதக ோசாழன இறநததறகம மதலாம இராஜராஜ ோசாழன அரயைண ஏறவதறகம இைடோயயளள காலபபகத. ோவறவழயனற சநதர ோசாழன இதறக சமமததான எனறம தரவாலஙகாடடப படடயஙகளலம உைடயாரகடக கலெவடடலம உளள கறபபகைள இைணததப பாரககம ெபாழத பலனாகறத. உததம ோசாழன ஆடச ெசலததய பதனாற ஆணடகளல இரணடாம ஆதததைனக ெகாைல ெசயதவரகள பழவாஙகபபடவலைல எனபதம இதன மலம ெதளவாகறத.[2] தரவாலஙகாடடச ெசபோபடகள. உததம ோசாழனகக அரயைண ஏறோவணடம எனற ஆைசயரநதத. இரணடாம ஆதததன ஒர சதயன மலம ெகாைல ெசயயபபடடான எனபத ெதரயவரகறத. இரணடாம ஆதததைனக ெகானற. இரணடாம ஆதததன ெகாைல இராஜோகசர இரணடாம ஆணட உைடயாரகடக கலெவடட மலம. மனனர பதவ தவர. அரச கடமபததன மதத கைளயனன எனற காரணததால அரயைண தனகோக எனற அவன கரதனான. கடமப வாழவல ஏறபடட ோபரழபபால. ஆதததன தன தநைதகக மனோப ஆடச ெசயததாகக கற மடயாததாலம இககலெவடட இராஜராஜ ோசாழனைடயத எனபத ெதளவாகறத.[1] உததம ோசாழனகக இகெகாைலயல சமமநதம இலைலெயனற ெசாலலவதறகலைல. மகைன இழநத சநதர ோசாழன. இநத இராஜோகசர கலெவடட. தன மகைனக ெகானறவரகைளத தணடகக இயலாதவாற ெசயயபபடட சழசசகைளக கணட மனம வரநத இறநதான. அதறகக கழபபடட எபபதவையயம அவன ஏறக வரமபவலைல. சநதர ோசாழன தன இறத நாடகளல மகவம பாதககபபடடரநதான. தனைன இளவரசனாககமாற சநதர ோசாழைன வறபறததனான. ஆயனம அத ோசாழ வரலாறறன மகக கடைமயான பகதயாகம. இககலெவடட 'பாணடயன தைலெகாணட கரகாலச ோசாழைன' ெகாைல ெசயத கறறததறகாகச சலரைடய ெசாததககைள பறமதல ெசயத. . ஆதததனன தமபயம உததம ோசாழனககப பன படடததறக வநதவனான இராஜராஜ ோசாழனககம ெபாரநதம. தனகக ஆதரவாக ஆடகைளத தரடட. இரணடாம ஆதததனன கலெவடடகள 5-ம ஆணட வைர கைடததரபபதாலம. அபபகதககான ஆதாரஙகள. கழபபமாகோவ உளளன. சநதர ோசாழனககம. வறகம பணயைன மனனனன கடடைளபபட சதர ோவத மஙகலச சைப ோமறெகாணடதாக ெதரவககறத.

தன ஆடசயல நகழநத வரலாறற உணைமகைள அதகாரப பரவமாகத ெதரவதத நனக வளககம ெமயககரததகைள இனய தமழ அகவறபாவல தன கலெவடடகளன ெதாடககததல ெபாறககம வழககதைத உணடாககயவன இராஜராஜ ோசாழோன. தனனைடய சறறபபன அவவரச பதவைய வரமபவைத உணரநதைமயால தன சறறபபன ஆைச தரமடடம அரசனாக இரககடடம எனற அரணெமாழ அரசபதவைய மறததவடடான. கலெவடடகள எநெதநத மனனரகளைடயைவ எனபைத அறயவம ெபரதம உதவகனறன. சடடபபட உரைம இலலாதவன எனெறலலாம ெசாலலவடமடயாத. தான படடததறக வரவதறகாக ெபாறைமயடன இைசநதான எனற ெகாளளலாம.வணணலகககச ெசலல ோவணடம எனற ஆைசயால ஆதததன மைறநதான(காணாமற ோபானான) கலயன வலலைமயால ஏறபடட காரரைளப ோபாகக. ோசாழர கலெவடடககளல காணபபடம இததைகய வரலாறற மனனைரகள. 200-848 இைடககாலச ோசாழரகள . நாளைடவல வரநத அவவபோபாத நைடெபறற நகழசசகைளயம தனனள ோசரததக ெகாணடத. மவலைகயம காககம ஆறறல பைடதத தரமாோல. அரசயல தறைம இலலாதவன. [ெதாக] ோசாழரகளன ெமயக கரததகள பாணடயரம. அரணெமாழைய. இவன மகன மதலாம இராோஜநதரனன ஆடசத ெதாடககததல கைறநத அளவளான ெமயககரதத. அவன உததம ோசாழனகக அரயைணைய வடடக ெகாடதத. உததம ோசாழனன ோபராைச ெவறறகணடத. அரணெமாழயன உடலல காணபபடட சல அைடயாளஙகைளப பாரதத ெபாழத. மதராநதகன அவைன இளவரசனாகக மணணலைக ஆளம ெபாறபைபத தாோன ோமறெகாணடான எனறம ெதரவககனறன. ஆனால கதர தரமதைத நனக அறநத அரணெமாழ அரசபதவைய வரமபவலைல எனற கறவடடான. தரம சாததரஙகைளத தழவ ெசபோபடகளல ெபாறதத உரயவரகக அளதத வநதனர. இசெசபோபடகளல தம மனோனார வரலாறகைள மதலல எழதவததனர. இவனககப பறக இவன வழ வநத ோசாழ மனனரகள அைனவரம இநதப பழககதைதப பனபறறனர. பஉலககக வநதரபபதாக நைனதத. ோமலம. ஒவெவார மனனனைடய ஆடசக காலததலம நைடெபறற நகழசசகைள அறயவம. இைத. பலலவரம பறரககத தானஙகைள வழஙகய ெபாழத அவவறச ெசயலகைள. இராஜராஜனன ெமயக கரததகள ோசாழ மனனரகளன படடயல மறகாலச ோசாழரகள இளஞோசடெசனன கரகால ோசாழன ெநடஙகளள நலஙகளள களளவளவன ோகாபெபரஞோசாழன ோகாசெசஙகணணன ெபரநறகளள மாறறார இைடயாடச க. அவன காலததறகப பறக.ப. ோகாைழ. அரளெமாழவரமைன அரசனாகமாற அவனைடய கடமககள ோவணடனர. உளநாடடக கழபபம ஏறபடடவடககடாத எனற ஒோர காரணததறகாக. அரணெமாழயல அடககததால.

ப. 970-985 இராசராசச ோசாழனI க. 1018-1054 ோசாழன இராோசநதரச க. 957-969 உததம ோசாழன க.ப. 1051-1063 ோசாழனII வரராோசநதரச க. 949/50-957 அரஞசயச ோசாழன க.ப.ப. 1067-1070 ோசாழன சாளககய ோசாழரகள கோலாததஙகச க.ப.ப.ப.ப.ப.ப. 956-957 சநதர ோசாழன க. 1063-1070 ோசாழன அதராோசநதரச க. 1118-1135 கோலாததஙகச க.ப. 956-973 ஆதததக கரகாலன க.ப. 1146-1163 இராசாதராசச க.ப. 985-1014 இராோசநதரச க. 1178-1218 ோசாழனIII இராசராசச ோசாழன க.ப.ப. 1163-1178 ோசாழனII கோலாததஙகச க.ப.வசயாலயச ோசாழன க. 1012-1044 ோசாழன இராசாதராசச க. 1216-1256 III இராோசநதரச க.ப. 848-871(?) ஆதததச ோசாழன 871-907 CE பராநதகச ோசாழனI க. 1070-1120 ோசாழனI வககரமச ோசாழன க. 907-950 கணடராதததர க. 1133-1150 ோசாழனII இராசராசச ோசாழனII க. 1246-1279 ோசாழனIII ோசாழர சமகம ோசாழ அரசாஙகம ோசாழ இராணவம ோசாழர கைல ோசாழர இலககயம பமபகார உைறயர கஙைகெகாணடச தஞசாவர ோசாழபரம .ப.ப.ப.ப.

இராஜராஜன ஆடசயலம இககடடண ெசயலபடடத. 'சரய வமசததன ஒளவளககான இநத தணடநாதன பறக வழஞம எனனம தவரகக மடயாத கடறோகாடைடையப படததான. இவன மதன மதலல ெதன தைசயோலோய தன ெவறறைய நைல நாடடனான எனற கறகறத. இரணடாம வைகயான ெமயக கரததயலம காநதளரசசாைல ெவறறகோக மதலடம அளககபபடடளளத. [ெதாக] மைலநாட . அபோபாத ோசர மனனனாக இரநதவன பாஸகர ரவவரமன தரவட(கப 978 . இவவைக ெமயககரதத இவனத ஆடசயல நைடெபறற மதறோபாைரக கறககம வைகயல. ோகரள சஙகள நாடகைள ெதனனாடட அரசகள மனறம இைணநதரநத. பாணடய மனனன அமரபஜஙகைன சைறபடததான எனற கறம இககறபப. ோசரர இரவைரயோம எதரகக ோவணடயரநதத. ெகாலல ோதசம. பாணடய நாடடலம காணபபடவலைல எனபதால ெவறற ெகாணட பகதையத தன ோநரட ஆடசயன கழக ெகாணடவர சல ஆணடகள படததரககலாம எனற ெதரகறத.1036). ஸவஸதஸ்் தரமகள ோபால ெபரநலச ெசலவயந தனகோகயரைம பணடைம மனகெகாளக காநதளரச சாைலக களமறததரள ோவஙைக நாடம கஙைகபாடயம நளமபபாடயம தடைக பாடயம கடமைல நாடம ெகாலலமம கலஙகமம எணடைச பகழதர ஈழ மணடலமம இரடடபாட ஏழைர இலககமம தணடறல ெவனற தணடால ெகாணடதன ெபாழல வளர ஊழயள எலலா யாணடலம ெதாழதைக வளஙகம யாணோட ெசழஞைர ோதசெகாள ஸ்்ோகாவராஜராஜோகசர பநமரானஸராஜராஜ ோதவர. இபோபாரன வைளைவப பறற இமமனனனத நானகாம ஆணட மதலாகக கலெவடடககளல காணபபடம. இமமனனனன கலெவடடகள தரவாஙகரன பலோவற பகதகளல காணபபடகனறன. ெகாடஙோகாளர ஆகய நாடட மனனரகைள ெவறற ெகாணடான எனறம கடல கடநத பகதகளன மனனரகள அவனைடய பரவாரமாகப பணபரநதனர எனறம கறகறத. ெவறறத ெதயவததன நைலயான இரபபடம எனற ெசாலலததகக சறபபைடயத அகோகாடைட. இமமனனனன ெவறற பறறத ெதளவாகக கறம தரவாலஙகாடடப படடயஙகள. இமமனனனன ெதன தைசப ோபாரல பாணடயர. மதலாம இராஜராஜன மனற வத ெமயககரததகைள ைகயாணடாலம 'தரமகள ோபால' எனற ெதாடஙகம ெமயககரததையோய எடடாம ஆணடலரநத ெபரம அளவல பயனபடததபபடடத. இபபடடம இராஜராஜனன நானகாம ஆணட கலெவடடோலோய காணபபடடாலம. எடடாம ஆணடறக மறபடட கலெவடடகள ோகரளததலம. பாணடய. ெகாலலம. இவன ஆடசக காலததல மதறோபார ோகரள நாடடடன நடநதத. கழவரவத இராஜராஜ ோசாழனன ெமயககரததகளல ஒனற. இவனத 20 ம ஆணைடச ோசரநத மனறாம வைக ெமயககரததயல இராஜராஜன மதைரைய அழததான எனறம. ோபாரகள ோகரளப ோபார இராஜராஜன தன ஆடசயன ெதாடககததோலோய மமமடச ோசாழன எனற படடம ெபறறான. 'காநதளரச சாைல கலமறதத' எனற படடததால வளககபபடடளளத. 'காநதளரசசாைல கலமறதத' எனற படடதைதக கறபபடகறத. ெதலஙகச ோசாழரகள edit சல அரசரகள ஒனறகக ோமறபடட ெமயக கரததகைள உைடயவராக இரநதனர.

உதைகக ோகாடைட கடகன அரோக ோமறகத ெதாடரசச மைலயோலா அலலத சறத ெதன தைசயோலா இரநததாகக ெகாளளலாம. ஆனால இராஜராஜனன இபபைடெயடபைபப பறற மகாவமசம கறபபடவலைல.ப 991) ஓர இராணவப பரடச ஏறபடட அதன வைளவாகப ெபரம கழபபம வைளநதத. 993 ம ஆணட ெமயககரததயால அறயலாம.ப. இதனால ஈழ மணடலததன வடபகதைய இராஜராஜன எளதல ைகபபறற மமமடச ோசாழ மணடலம எனற அதறகப ெபயரடடான.ப 981 ம ஆணடல படடம ெபறற ஐநதாம மகநதன எனபவனாவான. ோசர நாடடல தான பறநத சதய நாள வழாைவத ெதாடகக ைவததான எனறம இராஜராஜனைடய ததவன அவமதககபபடடதால அநதப பழையத தரககம வைகயல பதெனடட காடகைள இவன கடநத ெசனற உதைகையத தயடட அழததான எனறம ோமலம இத இராஜராஜ ோசாழனன ெபரம சாதைன எனறம ஒடடககததர தமத மனற உலாககளலம கறகறார. 'ெகாடைம மகக சஙகளரகள வசமரநத ஈழ மணடலதைத இமமனனன ைகபபறயதன மலம.க.ப 1008 ம ஆணடகக மன ோமறெகாளளபபடட இபபைடெயடபபன ெபாழத உதைகக ோகாடைடையத தாகக ைகபபறறயத மககயமான நகழசசயாகம. ஈழப ோபார ஈழம இராஜராஜனால ெவனற ைகபபறறபபடட நாடகளள ஈழமம ஒனற எனபைத இமமனனனத 'தரமகள ோபால' எனற ெதாடஙகம க. இபபைடெயடபபன ெபாழத ஈழ மணடலததல ஆடச பரநத ெகாணடரநதவன. க. இராணவ பரடசயன வைளவாய மகநதன. இமமனனனன ஆடசையப பறற கறம கலஙகததப பரண உதைகையக ைகபபறறயைத மடடோம கறபபடடளளத. ோமறக மைலப பகதயான மைலநாட அலலத கடமைலநாட இபோபாைதய கடக நாடாகம. மதலாம இராோஜநதரனன தைலைமயல ோசாழபபைட ெசனற ெபாழத இமமனனோன ஆடசயல இரநதான. .' எனற கலெவடடகள கறபபடகனறன. இவனத பகழ எண தைசகளலம பரவயத'. 'மகநதன ஆடசயல பததாம ஆணடறகப பறக(க. 'தஞைசயல இராஜராஜ ோசாழன எடபபததசறநத ோகாயலகக ஈழததன பல கராமஙகைள இவனைடய 29 ம ஆணடல தானமாக அளததான' எனறம ஈழபபைடெயடபைபப பறற தரவாலஙகாடடப படடயஙகள சறபபாகக கறபபடகனறன. ஈழ மணடலததன ெதன கழககலளள ோராகண நாடடறக தபப ஓடவடடான. ோகரள கனனட வராரகளன ெசலவாகக இவன நாட மழவதம பரவயோத இநத கைறபாடடறக காரணமாக இரககலாம.

பறகாலததல சஙகள ோவநதனாகய மதலாம வஜயபாக. நளமபபாடயம சல ோவைளகளல தடைக வழ எனறைழககபபடட தடைகபாடயம இராஜராஜ ோசாழனன ஆடசயல ோசாழநாடடடன இைணககபபடடன. ஈழததல ோசாழக ோகாயலகள இராஜராஜனன கலெவடடகள பல. இராஜராஜ ோசாழனன சவர ஓவயம தஞைசப ெபரவைடயார ோகாவலல கைடததத. இராஜராஜனன காநதளரச சாைல ெவறறையத ெதாடரநத. ெபாலனனறைவ நகரன சவரகளககள அைமநதளள இநத அழகய சவாலயம ஈழ நாடடல காணபபடம பராதனச சனனஙகளல இனறளவம நனக பாதகாககபபடடளளத. ஓராயரம ஆணடறக ோமலாக ஈழததன தைலநகராக வளஙகய அனராதபரம இபோபாரல ோசாழரால அழககபபடடத. ஈழதைதச ோசாழர ைகபபறறயைதக ெகாணடாடம வைகயல ெபாலனனறைவயல இராஜராஜன சவனகக ஒர கறறள எடபபததான.ப 10 மதல 12 ம நறறாணடகளககளோளோய கடடபபடட ோசாழரகாலததக ோகாயலகள ோபானோற(தஞைச ெபரய ோகாயல இவவைகக ோகாயலகளல மகவம சறநதத) அைமநதளளத. இநநகரல இராணவ காவல நைலயமாக வைளஙக ெபாலனனறைவ ோசாழரத பதய தைலநகராககபபடடத. இராஜராஜ ோசாழனகக மனனர ஈழததன மத பைடெயடததச ெசனற தமழ மனனரகள. ஆனால இராஜராஜ ோசாழன ஈழ மணடலம மழைமையயம ைகபபறறத தன ஆடசககடபடடதாக எணணயதால பைழய தைலநகைர வடதத பதய தைலநகைர அைமததக ெகாணடான. இதன கடடட அைமபைபக காணம ெபாழத இத க. ஈழததல உளளன. பற ெவறறகள ைமசர நாடைடச ோசரநத கஙகபாடயம. அதன வடபகதைய மடடம ைகபபறறவைதோய தஙகள கறகோகாளாகக ெகாணடரநதனர. அனராதபரததல மடசடடப ெபறறான எனறாலம ெபாலனனறைவையத ெதாடரநத தன தைலநகரமாகக ெகாணட ஆடச ெசயதான.[3] ஈழப பைடெயடபபன வைளவகள ோசாழபபைடெயடபப ஈழநாடடல ஒர நைலயான வைளைவ ஏறபடததயத. கைழச சாளககயைர எதரதத ோவஙக நாடடறகள பைடெயடபபதறக மனனர ைமசர நாட .

ஆனால இககறற மைகபபடததபபடடதாகம. ெபரமோபார பரநத நாடைடச சைறயாடப பாழபடததயம நகரஙகைளக ெகாளததயம. இளஙகழவகள.ப 922 ம ஆணடக கலெவடட ஒனறல இரணடாம ைதலபபன ோசாழ மனனனகக எதராக ஒர ெவறற ெபறறதாகவம அவனடமரநத 150 யாைனகைளக ைகபபறறயதாகவம கறகறான. அநதணர எனறம பாராமல அவரகைளக ெகானறம. ோமைலச சாளககயர இரெபரம பைகவைர ஒோர ோநரததல எதரததப ோபாரடடச சமாளகக மடயாமல தணறனர. பைகவனன கலெவடடகளல காணபபடம நாச ோவைலகைளயம கறபழபபககைளயம ோசாழ இளவரசன ெசயதரககககடமா எனற வனா எழநதாலம இராோஜநதரன ோமைலச சாளககய நாடடன மத பைடெயடததச ெசனற இரடடபாடைய ெவனறான எனற ெசயத உறதபபடததபபடகறத. இராஜராஜ ோசாழனன கலெவடடககளன பட சாளககயர மதான பைடெயடபபககள எதவம க. தமழைரக ெகானற (தரள-மார) சததயாசரயன ோசாழைர வரடடயடதத. மாளவ நாடட பாரமாரர இோத சமயம சாளககயரகைள வடககலரநத தாககனர. ோசாழ கலததறக அணயாக வளஙகயவனம இராஜராஜ நததயாவோநாதனன மகனமாகய. ஏறககைறய க. கனனயைரக ைகபபறற மைனவயராககயம. நரமடச ோசாழ இராோஜநதர வததயாதரன எனபவன. சததயாசரயன இராஜராஜனத கடல ோபானற ெபரமபைடயக கணட அஞசப ோபாரககளதைத வடட ஓடவடடான எனற தரவாலஙகாடடச ெசபோபடகள ெசாலவத நமபககடயதாயளளத. ஒனபத லடசம வரரகள அடஙகய ெபரமபைடயடன பஜபபர மாவடடததலளள ோதானர வைரயல வநத. க. அவரடமரநத தன வஸத-வாகனதைத மடட ெதன பகதையயம ைகபபறறனான எனற இோத கலெவடட ோமலம கறகறத.ப 1003 ம ஆணைடச ோசரநத இராஜராஜ ோசாழனன கலெவடடகள இசோசாழமனனன 'இரடடபபாட' ஏழைர இலடசம எனற நாடைடப பைடெயடதத அைதக ைகபபறறனான எனற கறகனறன. பனனர ெகாஙக நாடடலரநத காவர ஆறைறக கடநத தடைகபாடயம தைலககாடைடயம மதலல தாககய ெபாழத ோசாழரகக ெபரம ெவறற கடடயத.994 ஆணடறக மன எதவம நடககவலைல எனற ெதரயவரகறத. ோமலம அடதத ஒர நறறாணடறகம ோமலாக கஙக நாடடன மதான ஆதககமம ோசாழரககக கைடததத.(சல வரலாறற ஆசரயரகளன கறறபட க. ோமைலச சாளககயர ோமைலச சாளககயர இராஜராஜன தைலைமயல ஏறபடட ோசாழபபைடெயடபைப உதாசனம ெசயயவலைல. . சததயாசரயைன எதரததப ோபார பரநத ெவறறயைடநத. அநதச சாதைய அழததம அளவறற ெபாரளகைளக கவரநத ெகாணட தனநாடடககத தரமபச ெசனறான எனற இககலெவடட கறகறத.) சதயாசரயனடன ோபார 922 ம ஆணடறகப பறக சல ஆணடகளல இரணடாம ைதலபபன இறநதான.ைகபபறறபபடடதாக கலெவடடகளல காணபபடம ெமயககரததயல இரநத அறய மடகறத.ப 922 ல இநதப ோபார நைடெபறறதாகக கரதபபடகறத ஆனால இைத உணைமெயனற நரபககம ஆதாரஙகள இலைல. அவனடமரநத ெசலவததல ஒர பஙைகத தஞைச ெபரய ோகாயலகக எனற இராஜராஜன ஆடசயன பறபாதக கலெவடடகளல காணபபடகறத.ப 1007 ம ஆணைடச ோசரநத(929) சததயாசரயனன கலெவடட ஒனற. [4] இராோஜநதரன தைலைம தாரவார மாவடடம ெஹாடடரல க. அதன பனனர அவனைடய மகன சததயாசரயன சாளககய மனனனானான.ப. இதன பறக.

ஆனால ெபாதவாக. கைழச சாளககயர. ோவஙக மணடலஙகளகெகனோற ஒர மாதணட நாயகைன இராஜராஜன தன ஆடசயன இறதயல அமரததயரநதான எனபோத இவவர மணடலஙகளம ஒனோறாெடானற இைணநதரநதோதாட ோசாழநாடடடன ோசரநதரநதன எனபதறகம ோபாதமான சானறாகம. ோமைலச சாளககயோரா பல நறறாணடகளாக இராஷடரகடரகளன அடைமகளாக இரநத அபோபாத தான இரணடாம ைதலபபனன தைலைமயல தனனரைமைய நைலநாடடத தனநாடாகா உரெவடதத மகவம உறசாகததடன காணபபடடனர. ோசாழரன வரவனால கைழச சாளககய மனனர கடமபம உறசாகம ெபறற அடதத நற ஆணடகள ோசாழரத அதகாரததறகறபடட நணபரகளாயத தகழநத. சததயாசரயனன ெசபோரால கலெவடட கறவத ோபால. உறசாகமம இலலாமல ோபாயறற. பனனர மதலாம பராநதகனன வழ வநோதாரால ஒர சல பகதகள மடடோம மடகபபடடன. கைழச சாளககயைர அவர தம தாயாதயனரான ோமைலச சாளககயரடமரநத பரததவட ோவணடெமனற அரச தநதரததன அடபபைடயல இததைலயட இரநதத. வடககல ோசாழர ஆடச பரவதல மதல பராநதகன ஆடசயல ோசாழநாட வடகோக ெநலலர வைரயல பரவயரநதத. இராஜராஜனன கலெவடோடா அலலத இககாலச சாளககய மனனரத கலெவடடககோளா ெபலலாரயல இதவைர அகபபடவலைல. ஆனால வடககல பாராமாரரகளாலம ெதறோக ோசாழரகளம இவரகைள ஒோர ோவைளயல தாககயதால தம மனோனாரத ஆடசயல இரநத இரடடபபாட ஏழைர இலடசம பகதைய இழககாமல பாதகாபபைதத தவர ோவற மயறசகளல இவரகளால ஈடபடமடயவலைல.[5] ோவஙக இராஜராஜ ோசாழன ஆடசயன ெதாடககததல ஏறபடட அரசயலன ெதாடரசசயாக. இராஷடரகடரன பைடெயடபபன ெபாழத வடபகதகைள இழகக ோநரடடத. அதன பனனர மதலாம கோலாததஙக ோசாழன காலததலம அவனத சநததயனரான ோசாழ சாளககயர எனறைழககபபடடவரன காலததலம ோசாழநாடம ோமமபடம வைகயல உதவபரநத தஙகள நனறக கடைனத தரததனர. ோசாரவறறோதாட உளநாடடக கழபபததறகம பலயாயனர. ோமைலச சாளககயரககைடோயயான ோவறபடட நைலகோள இதறகக காரணமாகம. ோசாழ நாடடன தரப பகதகளல அவரகளைடய கலெவடடகள ெபரதம காணபபடவதலைல. மனற ஆணடகளகக ோமலாக ோவஙகைய ஆடச ெசயத காலததல. இநநைலகக வஞஞான ரதயாக வளககம கறமடயாத எனறாலம ெபாதவாக எநத அரச வமசததலம மதல மனனரகோள சறநத ஆடசயாளரகளாயம வளஙகனாலம இததைகய அரச வமசஙகள ெதாடரநத சல தைலமைறகள சறநத வளஙககனறன.சாளககயப ோபாரன வைளவகள ோசாழரகளன வடோமறகப பைடெயடபபன மலம ைமசரல கஙகரகளம நளமபரகளம ஆணட பகதகோளாட ஏறககைறய இபோபாைதைய ெபலலார மாவடடம மழவதம ோசாழ நாடடடன இைணககபபடடத. ோசாழ ஏகாதபததயக ெகாளைகயன அடபபைடயோலோய இராஜராஜனம அவனைடய சநததயனரம தஙகள வலைமையத தஙகபததைர ஆறறறன கழககக கைரோயாரததல பரவச ெசயய மடநதோத தவர. கைழச சாளககயரன வலைமையயம தமமடன இைணயச ெசயயம மயறசையயம இவரகள ோமறெகாணடனர. கைழச சாளககயரகள ோமைலத தககாண இராஷடரகடரகளடன ெதாடரநத ோபாரடடதன வைளவாக வலயழநத. அவவாறறன மறபககததல தம வலைமையப பரவ ெசயய மடயவலைல. அவன ோவஙக வவகாரஙகளல தைலயட ோவணடயதாயறற. ோவற நாடகைளத தம கழக ெகாணடவரம மயறசகக இவரகளகக ோநரம கைடககாதோதாட. இவரகள காலததல ெசனைனகக அரோகயளள தரெவாறறயர உடபடடரநத வடபகத அைனதைதயம . கஙைக.

ோவஙக நாடடலரநத சலர.70 ல ஆடச ெசயத இரணடாம அமமன காலததல ெதாடஙகன இவவனனலகளககப ோபராைச ெகாணணட இராஷடரகட மனனன மனறாம கரஷணனககம கைழச சாளககயரன இைளய கடமபததனரககம இைடோய ஏறபடட பசலகோள காரணம. இசசணைடயல வமன. பாடபன. ஆனால வைரவோலோய மனறாம கரஷணன ோவஙக நாடடன மத மணடம பைடெயடகக. அவனத அரயைணையயம ைகபபறறனர.ப 945 . இத நைலயறறதாகோவ இரநதத. ோவஙக நாடடல அமமனகக வோராதமான ஒர கடடததன ஆதரைவப ெபறற தானாரணணவனடம ஆடசப ெபாறபைப கரஷணன அளததான. தாழனடன ெசயத ோபாரல தாழைனக ெகானறான. இமமனனன அரயைண ஏறய ெபாழத இரணடாம யததமலலன எனபவோனாட ோபாரடட ெவறறயைடநதான. ஆனால இராஷடரகடர ோவஙகைய வடட அகனறவடன. மடவல தானாரணவன மணடம அமமனகக எதராகக களமப அமமனனைனப ோபாரல ெகானற தாோன அரயைணையப பறறனான. சலகாலம அநநாடைட ஆடச ெசயதான. . தானாரணவனன மரணததறகம. இைளயவன வழவநதவரகளான பாடபனம இரணடாம தாழனம ஆடசையக ைகபபறற தகநத சநதரபபததறகாகக காததரநதனர. மணடம அமமன தன நாடைட அைடநத தானாரணவனடன சமாதானம ெசயதெகாணட. அமமன மத ெவறறெகாணட தானாரணவைன எதரதத. ெகாலன நாடடத தைலவனான நரபகாமாவன உதவயடன நாட தரமப 955 கக மனனர தாழனத ஆடசைய மடததான. ோவஙக நாடைட மழவைதயம ைகபபறறனான. இரணடாம அமமன ோபடகலல மனனனான ஜடாோசாட வமனன சோகாதரைய மணநதான. தாழன ஆகோயாரத ெசபபப படடயஙகளல கறபபடடளள கரஷணனன உதவ.999) ஓர இைடயடடக காலம எனறம ஊழவைனயால ஏறபடட தயழககாலம எனறம கைழச சாளககயர தம சாசனஙகளல கறபபடகனறனர.ப 945 ம ஆணடல தன ஒனறவடட அணணைனப பறககணததவடட. இநநகழசச அமமனைடய பதோனாராம ஆணடறகப பறோக நைடெபறறத எனற மாஙகலலப படடயஙகள கறகனறன. மறறம இராஷடரகட மனனன கரஷணன உதவயடன இரணடாம அமமைன நாடைட வடோட வரடட. இரணடாம அமமனன ஆடச இரபதைதநத ஆணடகள அதாவத 970 வைர நலவனாலம. தானாரணவைனக ெகானற. அவனத கழநைதகைள வரடடயோதாட. இவரகளகக இசசமயஙகளல கைடததரகக ோவணடம. அமமன இரணடாம மைறயாக கலஙகததறகத தபப ஓடோவணடயதாயறற. கைழச சாளககய இளவரசரகளககைடோய உணடான உடபைககள இமமனனனககச சாதகம ஆயன. ஆனால சல ஆணடகளககப பறக கலஙகததறக ஓடவடட அமமன. மனறாம கரஷணனன அதகாரததறகடபடடவனாயரநத. அவனத பதலவரகளான பாடபனாலம இராணடாம தாழனாலம பழவாஙகபபடடத. ெபாடடாட எனற பகதையத தாகக ைகபபறறனான. ெகாலனத தைலவனன மகைள மணநத அமமன. இரணடாம அமமன அரயைணையப ெபறறான. ஆனால யததமலலனன ோதாலவ. க. வமன. ோவஙகப ோபார கைழச சாளககயரன இனனலகள க. இவன மகன மதலாம சகதவரமனன ஆடச ெதாடஙகயதறகம இைடோயயான 25 ஆணடகள(973 . கரஷணனன மரணததறகப பறக தனயரைமையப ெபறற. இககாலததல பகழெபறற நலவய வமன தன ைமததனனககப ெபரதம உதவபரநதான. இத அமமன தன தாயாதயான ஒர மனனைன வணணலகததறக அனபபனான எனற சகதவரமனைடய படபபறற படடயம கறவதலரநத பலனாகறத. ோவஙக நாடடன மதம தன கவனதைதச ெசலததனான. மதலாம பராநதகச ோசாழைன ெவனற இராஷடரகட மனனம மனறாம கரஷணன. இமமனனன ோவஙக நாடைடக ைகபபறற உதவயரககககடம.மடகம ெபாரடட இராஜராஜன தன ஆடசயன ெதாடககததோலோய ஒர பைடைய வடகக ோநாககச ெசலததனான. ஆனால.

மகாராசன எனற பலம வாயநத இர தைலவரகைளயம ெகானறான எனற மடவாக ஜடாோசாடன எனனம ோபரம மரதைத ோவரடன கைளநதான எனறம அதாவத வமைனயம ோதாலவயறச ெசயதான எனற சகதவரமன சாசனஙகள கறகனறன. இகோகாயல வானளாவ நறபோதாட எளைமயான அைமபைபயம உைடயத. வமனன வழசசையயம ோவஙக நாட இராஜராஜனைடய அதகாரததறக உடபடடைதயம சததயாசரயனால ெபாறததகெகாளள இயலவலைல. தானரணவனன மககள ோசாழநாடடல தஙகயரநதோத ோமைலச சாளககயரகக எதராக கைடபடகக ோவணடய ெகாளைகைய உரவாகக இராஜராஜனகக ெபரதம உதவயத. அோத ோவைளயல ஜோடாோசாட வமனம ோமைலச சாளககயரம ஒபபநதம ெசயத ெகாணடனர. இதலரநத சகதவரமன க. இவனகக மன இவனத சோகாதரன சகதவரமன பனனெரணட ஆணடகள ஆடச ெசயதான. எனனம இராோஜநதர ோசாழன பறகாலததல தறைமயாகப பயனபடததய கபபறபைட இராஜராஜன காலததோலோய சறநத மைறயல உரவாககபபடடத எனபத ெதளவ. 1011 ம ோம தஙகள 10 ம நாள வமலாதததன ோவஙக நாடட அரயைணயல அமரநதான எனற கலெவடட ஆதாரஙகள கறகனறன. இவரகைளோய கரவயாகக ெகாணட. 999 ம ஆணடோலா அலலத அதறகச சறற மனனோரா.இராஜராஜ ோசாழன அரயைணோயறய ெபாழத. தஞைசப ெபரவைடயார ோகாயல இராஜராஜ ோசாழனால தஞைசயல எடபபககபபடட இராஜராோஜஸவரம எனனம சவன ோகாயல. சகதவரமைன ோவஙக நாடட அரயைணயல அமரததம எணணததடன இராஜராஜன ோவஙகநாடடன மத பைடெயடததான. இராஜராஜனன 25 ம ஆணடன 275 ம நாளல இத கடட மடககபபடடத. ஆயனம இபோபார கடைமயாகவம பல ஆணடகள நடதததாகவம இரநதத. ோவஙகநாடடன வவகாரஙகளல தைலயட இராஜராஜ ோசாழன தணநதான. கடல கடநத ெசனற இபபைடெயடபைபப பறற வரவான வவரஙகள கைடககவலைல.ப 999 ல அரயைணயல அமரநதான எனறம அோத ஆணடல 'இைடயடடக காலம' மடவறறத எனபதம ெதளவாகறத. இைத எதரகக வமன அனபபய ஏகவரன எனற ெபரம வரைன இராஜராஜன ெகானறான எனறம பனனர படோதமன. மாலத தவகைளக ைகபபறறல இராஜராஜனத ோபாரகளள இறதயல நகழநதத. இவன 'மநநரபபழநதவ பனனராயரம' எனபபடம மாலத தவகைள ைகபபறறம ெபாரடட பைடெயடததோதயாகம. ெதன இநதய வரலாறறப பகதயல தைலசறநத சனனமாகம தமழ கடடடக கைலகோக ெபரைம ோதடததரம கைலக கரவலமாகவம இமமனனனன ஒபபறற ஆடசயன நைனவச சனனமாகவம இனறளவம இகோகாயல வளஙக வரகறத. இபோபாத மதல அடதத135 ஆணடகளககச ோசாழரகளககம ோமைலச சாளககயரககம ோவஙக நாடைடக கறதத அடககட ோபார நகழத ெதாடஙகயத. இரணடாம ைதலன. இராஜராஜனன நானகாம ஆடச ஆணடக . சததயாசரயன ஆகோயாரத தைலைமயல ோமைலச சாளககயர எழசசயறறனர. கடடைர தஞைசப ெபரவைடயார ோகாயல இராோஜநதரன இளவரசப படடம ெபறதல இராஜராஜ ோசாழன தன ஆடச மடவல தன மகன இராோஜநதரைன அரசாஙக அலவலகளல தனனடன கலநத ெகாளளச ெசயதான.

வளநாடகளம மணடலஙகளம இமமனனனன ெபயராோலோய அறயபபடடன. கடாரம ஆகயவறறன அரசன ைசோலநதர மனனன தரமாற வசோயாதஙக வரமனால சடாமண வகாரம கடடபபடடெபாழத அமமனனைன ெபரதம ஊககவததான எனற பகழ வாயநத ெலயடடன படடயஙகள கறகறத. ோமலம நரவாகதைத வலவாகக. தரவசலரக ோகாயலல இமமனனன தலாபாராம பகநத ெபாழத தநதசகதயம இரணய கரபபம பகநதாள. எலலா சமயஙகளடததம ெபாத ோநாககைடயவனாய அவறைற ஆதரதத வநதான. சனநாதன. தரபவன மாோதவ எனறைழககபபடட வானவன மாோதவ ஆவாள. இராஜாசரயன.ப 1014 ல மடவறறத எனற ெதரயவரகறத. கைறநத அளவலான மககைளப ெபறறரநதான. அரணெமாழ எனற ெபயரகள நகரஙகளன ெபயரகளாக மாறயோதாட. கடமபம இராஜராஜன பல மைனவயரடன வாழநதாலக. ஆழவார பராநதகன கநதைவப பராடடயார எனறம ெபானமாளைகத தஞசன ோதவரன பதலவ எனறம . இரவகலமாணககம ெதலஙக கல காலன ோபானற பல படடஙகள ெபறறரநதான. தஞைசப ெபரங ோகாயற சவரகளல காணபபடம அழகய சறபஙகளலரநத இமமனைனன கலெவடடகளல இவனால கடடபபடடதாகக கறபபடம வஷண ஆலஙகளலரநதம இராஜராஜன தனத சமயக ெகாளைககளல தாராள மானபபானைம உைடயவனாகோவ இரநதான எனற ெதரயவரகறத. பாணடய ோலாசன. கததரய சகாமண. நததய வோநாதன. நலததறோகறப வர வததத. மததய அரசன பரதநதகைள ஆஙகாஙக ோமறபாரைவககாக அமரதத. இராஜராஜ ோசாழனன 29-ம ஆணடக கலெவடடகள தஞைசயல ஏராளமாகக கைடபபதால. வலலவராயர வநதயதோதவைர மணநதாள. அதனால நைறநத நைலபபைடைய உரவாகக. இராோஜநதரனன கழ ோமலம பல ெவறறகைள அைடநத ெபரம கபபறபைடைய நறவ. சஙகளாநதகன. இராோஜநதர சமமன. நாகபபடடனததல ஸவஜயம.கலெவடடகள இராோஜநதரைன இளம அரசகமாரன எனற கறபபடவதால. சமயக ெகாளைக ஆழநத சவபகதனான இராஜராஜன இநதயாவன ெபரம இராஜதநதரகைளப ோபானற. ெதன இநதயாவன வரலாறறோலோய இராசசயஙகைள நரமாணபபதல ஒபபறறவனாகத தகழநதான. ோகரளாநதகன. இபோபாைதய நரவாகததல உளளத ோபால ெசயலாளரகைளக ெகாணட மததய அரைச இராஜராஜ ோசாழன நனக அைமததான. ெசயஙெகாணடான. நகரலச ோசாழன. இராஜராஜனன ஒோர மகனான இராோஜநதரனன தாயார. இமமனனனன சறநத ஆடச க. இராஜ மாரததாணடன. கராம சைபகைளயம மறறப ெபாதககழககைளயம ெபாதக கழககைளயம தணகைகயன மலம கடடப படததனான. இராஜராஜனன அககாள கநதைவ. படடஙகள இராஜராஜனன. ோசாழ மாரததாணடன. மமமடச ோசாழன. சவபாத ோசகரன. பல ோகாயலகளகக நவநதஙகள அளதததாக கலெவடடககளல கறபபடபபடம இவனத மைனவமாரகளன ஏறககைறய பதைனநத ஆயனம உலக மகாோதவ எனற அைழககபபடட தநதசகத வடஙக எனபவோள படடததரசயாக வளஙகயவள. நரவாகம நலவரைய நரணயகக ோவணட நாெடஙகம நலஙகைள அளநத. இளவரசப படடம ெபறற ெபாழத இவன கைறநதத இரபதைதநத வயதனனாக இரநதரகக ோவணடம. இராஜராஜ ோசாழனன ஆடசயன 29 ம ஆணடல தரவசலரல இமமனனனடன இரநதாள. கலெவடடகள கநதைவைய. இபெபயரகளடன ோசாோழநதர சமமன.

இராஜராஜன ஆடசயல இவன ோகாயலகைளக கணகாணதத. இராஜராஜன மனற பதலவகைளப ெபறறரததல ோவணடம. தணகளலம ெபாறககச ெசயதான. மமமடச ோசாழன எனறைழககபபடட பரமன மழபாடயார எனனம பைடததைலவன சதபல. மதராநதகன கணடராதததன உததம ோசாழனன மகன ஆவான. ோவஙக மணடலஙகளலம கஙக நாடட மனனனககத தைற ெசலததய கறநல மனனரகள மதம பரவயரநதத. தணடதத. மாறவன நரசமமவரமன எனற வாண மனனன ெதன ஆறகாட மாவடடததல ஜமைபைய அடதத பகதகைள இராஜராஜனத இறதக காலததல ஆடச ெசயதான. தன தமகைகயடததல இராஜராஜன ெபரமதபப ைவததரநதான தான எடபபவதத தஞைச ெபரய ோகாயலகக. பாக ஆகய நாடகைள ெவனறவன.கறபபடகனறன. மதலாம பராநதக ோசாழன பழோவடடைரயரன இளவரசைய மணநதரநதான. தன மைனவமாரகளம அதகாரகளம ெகாடததவறைறச சறறயளள பைறகளலம. இவரகள ோசாழ கடமபததறக ெநரஙகய உறவனராக இரநதனர. ோசாழரகளககக கடடபபடட அவரகளத நரவாகததல மககய அதகாரகளாகப பஙோகறறனர. தன தமகைக ெகாடததவறைற நட வமானததன கலமத. மாோதவடகள எனபாைள நட மகளாகக கறபபடடளளத. தரசசராபபளள மாவடடததல. பரகதஸவரர ோகாவலல இராஜராஜ ோசாழனன சைல . ஏெனனல தரவலஞசழயலளள ஒர கலெவடட சாளககய வமலாததைன மணநத இைளய கநதைவையத தவர. அவறறல தவறைழததவரகைள வசாரதத. பழவைரச சறறயளள சறபகத ஒனறன ஆடசப ெபாறபைப ஏறறரநதவர பழோவடடைரயர எனபவரகளாவார. தான ெகாடததவறைறப பறற வைரநதளள இடததறக அரோக வைரயச ெசயதோதாட. மதலாம பராநதகனடம ோதாலவயறற வாணரகளம. எதரகாலததல தவறைழககாதபட நலல நைலயல பாதககாகம ஏறபாடகைளச ெசயதான. அதகாரகளம தைற ெசலததய கறநல மனனரகளம இராஜராஜ ோசாழனைடய அதகாரம கஙக. இராஜராஜனககத தைற ெசலததய பழவரக கறநல மனனனான அடகள பழோவடடைரயன கணடனமறவன எனபவன கறநல மனனரகளகக உரய சறபபககைளயம ெபறற ஆடச ெசயத வநதான. ைவதமபரகைளப ோபானற.

நலகணட சாஸதர.நலகணட சாஸதர. 5.பாலகமாரனால எழதபபடடத. ↑ ோசாழரகள. ↑ ோசாழரகள. பககம 212.தஞைசப ெபரய ோகாயல.கைலமாமண ஆர. பககம 239. 2. ெபானனயன ெசலவன . ோமறோகாளகள 1. காநதளர வசநதகமாரன கைத .நலகணட சாஸதர.ெதனனநதய பலகைழககழகஙகளல அஙககரககபபடட Study Material ஆகவம இநநல காணபபடகனறத.இராஜ இராஜன காலததல காநதளர சாைலயல இடமெபறற ோபார பறறய நகழவகைள கறககனறத. 4.இநநாடகபபரத நலவடவாக போரமா பரசரம ெசனைன-24 ஆல ெவளயடபபடடளளத. 3. 3.com. 4.நலகணட சாஸதர. இவறைறயம பாரககவம • இராோஜநதர ோசாழன • ோசாழ நாட • ோசாழர ெவள இைணபபககள • ோசாழரகைளப பறறய நகழபடத தணடைனப பாரககவம .சஜாதாவால எழதபபடடத. 2. பககம 212.இந ோமைட நாடகபரதோய பனனர சவாஜ கோணசன நடபபல தைரபபடமாக எடககபபடடத. ↑ "varalaaru. varalaaru.com". ↑ ோசாழரகள.இராஜ இராஜன ோபரரசனான பனனர நடநத நகழவகைளபபறற கறபபடகனறத. உைடயார . பககம 240. ↑ ோசாழரகள. ஒர ோதாறறம இராஜராஜன பறறய பைனவ ஆககஙகள 1.கலக கரஷணமரததயால எழதபபடட வரலாறற நாவல இதல அரணெமாழவரமன எனம இயறெபயரடன இராஜ இராஜனன இளைமபபரவம பறறய தகவலகளடன நாவல எழதபபடடளளத. இராஜராஜ ோசாழன .ராமநாதன எனபவரால எழதபபடட நாடக பரத.

கலகயன ெபானனயன ெசலவன கைத மாநதர வநதயதோதவன | அரணெமாழவரமன | கநதைவ | ஆழவாரககடயான நமப | அநரததப பரமமராயர | சநதர ோசாழர | வானத | நநதன | ெபரய பழோவடடைரயர | சனன பழோவடடைரயர | ஆததத கரகாலன | ெசமபயன மாோதவ | பஙகழல பா • உ • ெதா .