Ερωτήσεις Θεωρίας µε απάντηση Φυσικής

Β΄Γυµνασίου (επανάληψη)
1. Ποιες είναι οι µονάδες µέτρησης στο S.I. Σύστηµα των
µεγεθών: µήκος, µάζα, χρόνος, όγκος, ταχύτητα,
δύναµη, πίεση, ενέργεια, θερµοκρασία, θερµότητα;
Απάντηση
Οι µονάδες είναι: 1m, 1kg, 1s, 1m3, 1m/s, 1N, 1Pa, 1J, 1K, 1J

2. Τι ονοµάζεται πυκνότητα ενός υλικού;
Να γράψετε τον σχετικό τύπο και να διευκρινίσετε κάθε
σύµβολό του.
Απάντηση
Πυκνότητα ενός υλικού ονοµάζεται το πηλίκο της µάζας ενός σώµατος
κατασκευασµένου από αυτό το υλικό προς τον όγκο του.
ρ=m/V
όπου ρ συµβολίζει την πυκνότητα του υλικού, m τη µάζα του σώµατος και V
τον όγκο του.

3. Οι θέσεις ενός αυτοκινήτου για διάφορες χρονικές
στιγµές φαίνονται στην εικόνα.
0s

0

0,1s

0,2s

0,3s

5m

0,4s

0,5s

10m

Πώς µπορούµε να δικαιολογήσουµε ότι η κίνησή του είναι
ευθύγραµµη οµαλή;
Απάντηση
1. 1ος τρόπος: βρίσκοντας ότι σε κάθε περίπτωση η µέση ταχύτητα είναι ίδια
(π.χ. κατά το χρονικό διάστηµα 0,1s έως 0,4s που είναι ίσο µε 0,3s
η µετατόπιση είναι +8m-(+2m)=+6m

3s η µετατόπιση είναι +8m-(+2m)=+6m και κατά το χρονικό διάστηµα 0.5s που είναι επίσης ίσο µε 0. Απάντηση Βάρος ενός σώµατος ονοµάζεται η δύναµη που ασκεί η Γη σ’ αυτό το σώµα.χ. ασήµαντες). Το βάρος ενός σώµατος έχει σηµείο εφαρµογής ένα σηµείο του σώµατος (που λέγεται κέντρο βάρους ή κέντρο µάζας). 5. Τι ονοµάζεται (γήινο) βάρος ενός σώµατος και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. κατά το χρονικό διάστηµα 0.4s που είναι ίσο µε 0.1s έως 0.1s=20m/s όση δηλαδή και προηγουµένως) 2ος τρόπος: βρίσκοντας ότι σε κάθε περίπτωση σε ίσους χρόνους οι µετατοπίσεις του είναι ίσες (π. και µέτρο που εξαρτάται από τη µάζα του σώµατος και ελαττώνεται όσο αυξάνεται το ύψος στο οποίο βρίσκεται το σώµα (και όσο το σώµα πλησιάζει προς τον Ισηµερινό της Γης). φορά προς τα κάτω (προς το κέντρο της Γης). Ναι.1s η µετατόπιση είναι +6m-(+4m)=+2m η µέση ταχύτητα είναι +2m/0.η µέση ταχύτητα είναι +6m/0. διεύθυνση την κατακόρυφη του τόπου στον οποίο βρίσκεται το σώµα. λόγω της απόστασης.2s έως 0. που οφείλεται βασικά στην έλξη που δέχεται από τη Σελήνη (οι βαρυτικές δυνάµεις από τη Γη και τα άλλα ουράνια σώµατα είναι.3s η µετατόπιση είναι +8m-(+2m)=+6m. .3s που είναι ίσο µε 0. Αν ένα σώµα βρεθεί στη Σελήνη έχει βάρος. Να σχεδιάσετε και να περιγράψετε τις δυνάµεις που δέχεται ένα κιβώτιο που σέρνεται προς τα δεξιά µε τη βοήθεια οριζόντιου σχοινιού πάνω σε µη λείο οριζόντιο δάπεδο. όση δηλαδή και προηγουµένως) 4.2s έως 0. Ποιο σώµα ασκεί κάθε µία από αυτές τις δυνάµεις.3s=20m/s και κατά το χρονικό διάστηµα 0.

τη δύναµη F από το νήµα. Να σχεδιάσετε και να περιγράψετε τη συνισταµένη δύο δυνάµεων που έχουν ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά. φορά προς το φυσικό µήκος ελατήριο. το βάρος του w από τη Γη. Να σχεδιάσετε και να περιγράψετε τη δύναµη που δέχεται σώµα δεµένο στο άκρο ελατηρίου Απάντηση Η δύναµη έχει διεύθυνση τη διεύθυνση του ελατηρίου (την ευθεία που ενώνει τα κέντρα των σπειρών του). την τριβή Τ από το δάπεδο.Απάντηση Το κιβώτιο δέχεται τις παρακάτω δυνάµεις: FN α. αν αυτό είναι επιµηκυµένο (όπως στην περίπτωσή µας) ή την αντίθετη. 6. τη αντίδραση FN από το δάπεδο. οριζόντια µε φορά προς τα αριστερά. οριζόντια µε φορά προς τα δεξιά w γ. Απάντηση Η συνισταµένη Fολ δύο δυνάµεων F1 και F2 που F2 Fολ F1 έχουν ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά έχει: • σηµείο εφαρµογής το ίδιο µε τις δύο δυνάµεις • διεύθυνση την ίδια µε τις δύο δυνάµεις • φορά τη φορά της µεγαλύτερης δύναµης και . κατακόρυφη µε φορά προς τα πάνω και δ. 7. κατακόρυφη µε φορά προς τα κάτω Τ F β. αν αυτό είναι συσπειρωµένο και µέτρο που εξαρτάται από το είδος του ελατηρίου και την παραµόρφωση.

Ρ=F/A όπου Ρ συµβολίζει την πίεση. άρα Fδ΄ = Fτ΄ . Απάντηση 1ος νόµος: ένα σώµα παραµένει διαρκώς ακίνητο ή κινείται ευθύγραµµα οµαλά. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι όταν πιέζουµε από το “κεφάλι” µια πινέζα σε ένα τοίχο η πινέζα µπαίνει στον τοίχο και όχι στο δάχτυλό µας. Να γραφεί ο σχετικός τύπος και να διευκρινιστεί κάθε σύµβολό του. Να διατυπώσετε τους νόµους του Νεύτωνα.• µέτρο ίσο µε τη διαφορά των µέτρων των δύο δυνάµεων δηλαδή Fολ= F1. 9. Απάντηση Η πινέζα δέχεται δύο δυνάµεις: την Fδ από το δάχτυλό µας και την Fτ από τον τοίχο και (σχεδόν) ισορροπεί άρα Fδ = Fτ Σύµφωνα µε το αξίωµα δράσης-αντίδρασης και η πινέζα ασκεί δύναµη Fδ΄ στο δάχτυλό µας και Fτ΄ στον τοίχο που έχουν ίσα µέτρα µε τις Fδ και Fτ αντίστοιχα. ος 3 νόµος: όταν ένα σώµα Α ασκεί δύναµη σε ένα σώµα Β τότε και το σώµα Β ασκεί δύναµη ίσου µέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης στο σώµα Α. Απάντηση Πίεση ονοµάζεται το πηλίκο της δύναµης που ασκείται κάθετα σε µια επιφάνεια προς το εµβαδόν αυτής της επιφάνειας. 10.F2 8. 2ος νόµος: η ταχύτητα ενός σώµατος µεταβάλλεται τόσο πιο γρήγορα όσο: • όσο πιο µεγάλη είναι η δύναµη που δέχεται και • όσο πιο µικρή είναι η µάζα του. Τι ονοµάζεται πίεση. όταν δεν δέχεται καµία δύναµη ή η συνισταµένη των δυνάµεων που δέχεται είναι ίση µε µηδέν. F τη δύναµη που ασκείται στην επιφάνεια και Α το εµβαδόν της επιφάνειας.

Η άνωση εφαρµόζεται σε ένα σηµείο του σώµατος (που βρίσκεται στο εσωτερικό του και λέγεται κέντρο άνωσης). τότε η πίεση Pδ= Fδ΄/Ακ που δέχεται το δάχτυλό µας είναι 500 φορές µικρότερη από την πίεση Pτ= Fτ΄/Αµ που δέχεται ο τοίχος. Ποια ενέργεια λέγεται κινητική ενέργεια. έχει φορά προς τα πάνω και µέτρο που υπολογίζεται µε τη βοήθεια της αρχής του Αρχιµήδη Α 12. Η κινητική ενέργεια Κ ενός σώµατος εξαρτάται: • από τη µάζα m του σώµατος (µε την οποία είναι ανάλογη) και • από την ταχύτητα u του σώµατος (µε το τετράγωνο της οποίας είναι ανάλογη) Την κινητική ενέργεια ενός σώµατος την υπολογίζουµε µε τη βοήθεια της σχέσης: Κ=1/2m. Τι ονοµάζεται άνωση και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. ενώ η πίεση που δέχεται ο τοίχος είναι µεγαλύτερη από την αντοχή του και µπορεί και τον τρυπάει. είναι κατακόρυφη.Αν το εµβαδόν Ακ της επιφάνειας του “κεφαλιού” της πινέζας είναι Fδ Fτ Fτ΄ 500 φορές µικρότερο από το εµβαδόν Fδ΄ Αµ της επιφάνειας της “µύτης” της. από τι και πώς εξαρτάται και πώς υπολογίζεται. Η πίεση που δέχεται το δάχτυλό µας είναι µικρότερη από την αντοχή του και δεν µπορεί να το τρυπήσει. 11.υ2 . Απάντηση Άνωση ονοµάζεται η δύναµη που δέχεται ένα σώµα από το υγρό µέσα στο οποίο είναι βυθισµένο (άνωση δέχεται ένα σώµα και από τον αέρα). Απάντηση Κινητική ενέργεια λέγεται η ενέργεια που έχει ένα σώµα επειδή κινείται.

ηλεκτρικές ή ελαστικής παραµόρφωσης. Βαγγέλης Κουντούρης Πειραµατικός Φυσικός-Συγγραφέας Βιβλιογραφία: "Φυσική Β΄Γυµνασίου” εκδόσεις Χ.13. η θερµοκρασία του µείγµατος υγρού-στερεού κατά τη διάρκεια της πήξης. Απάντηση Τήξη ( ή λιώσιµο) ονοµάζουµε το φαινόµενο µετατροπής ενός στερεού σε υγρό και πήξη (ή πήξιµο) το φαινόµενο µετατροπής ενός υγρού σε στερεό. Αθήνα . Ποια θερµοκρασία λέγεται θερµοκρασία τήξης και ποια πήξης. ∆αρδανός. Θερµοκρασία (ή σηµείο) τήξης (θτ). 14. λέγεται η θερµοκρασία του µείγµατος στερεού-υγρού κατά τη διάρκεια της τήξης και θερµοκρασία (ή σηµείο) πήξης (θτ). Ποιο φαινόµενο ονοµάζουµε τήξη και ποιο πήξη. Πώς µετατρέπουµε τους βαθµούς της κλίµακας Κελσίου σε βαθµούς της κλίµακας Κέλβιν. η µηχανική ενέργεια του σώµατος (ή του συστήµατος) παραµένει σταθερή. Να διατυπώσετε το θεώρηµα διατήρησης της µηχανικής ενέργειας. Απάντηση Όταν σε ένα σώµα (ή σύστηµα σωµάτων) ασκούνται δυνάµεις µόνο βαρυτικές. Απάντηση Τους µετατρέπουµε χρησιµοποιώντας τη σχέση: ΤΚ=273+TC όπου ΤΚ η θερµοκρασία σε βαθµούς Κέλβιν και TC η θερµοκρασία σε βαθµούς Κελσίου 15.