You are on page 1of 2

Stvari koje izvode iz islama

1. širk-Allahu nekoga ravnim smatrati. Allah dž.š. kaže:„…Ko drugog Allahu smatra
ravnim, Allah će mu ulazak u džennet zabraniti i boravište njegovo džehennem će biti, a
nevjernicima neće niko pomoći.” (Kur΄an, 72:5)

2. ko između Allaha i sebe postavi posrednika(e) te njih moli, od njih traži i na njih se
oslanja, kafir je.

3. ko nevjernike-nemuslimane ne smatra nevjernicima i sumnja u to da su oni


nevjernici ili smatra ispravnim ono u što oni vjeruju, kafir je.

4. ko vjeruje da su ljudski zakoni bolji od šeri΄ata sa kojim je poslat Muhammed


s.a.v.s., kafir je.

Kafiri su svi oni koji vjeruju u slijedeće:

- ko vjeruje da su sistemi koje izmišljaju i postavljaju ljudi bolji od islamskog sistema,


kafir je. Islamski sistem života obuhvata vojno, ekonomsko, administrativno i sociološko
uređenje društva;

- ko vjeruje da je islam nepraktičan za provođenje u današnjem vremenu i vjeruje da


islam ne može pronaći konačna rješenja za svakodnevne probleme u društvu, kafir je;

- ko vjeruje da je islam povod zaostalosti muslimana, kafir je;

- ko vjeruje da islam predstavlja samo jedan puki odnos između čovjeka i Allaha bez
njegovog direktnog učešća u uređivanju života ljudi na nivou države, kafir je;

- ko vjeruje i govori da Allahov sud, primjera radi, odsjecanje ruke kradljivcu ili
kamenovanje bludnika, ne odgovara modernom dobu, kafir je;

- ko vjeruje da je dozvoljeno suditi po onome što Allah dž.š. nije objavio, kafir je;
Oni koji vjeruju da je dozvoljeno u međusobnim trgovačkim odnosima, krivičnom
pravu i sociološkom uređenju praktikovati zakone mimo Allahovog šeri΄ata, kafiri su, a ako ne
vjeruju da su ti zakoni bolji od šeri΄ata već priznaju da je šeri΄at bolji od njih, ali i pored toga
ih praktikuju, kafiri su, jer su svojim djelom dozvolili praktikovanje onoga što je Allah dž.š.
zabranio.

5. ko mrzi makar jedan mali dio onoga sa čime je Muhammed s.a.v.s. poslan, kafir je,
pa makar i on sam praktikovao to djelo. Allah dž.š. kaže:„Zato što ne vole ono što Allah
objavljuje i On će djela njihova poništiti.” (Kur΄an, 9:47)

6. ko se ismijava sa makar jednim djelom islama, kafir je. Allah dž.š. kaže:„…zar se
niste Allahu i riječima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali? Ne ispričavajte se! Jasno je da
ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici…” (Kur΄an, 65,66:9)

7. ko se bavi sihrom ili traži da se njemu čini sihr-usluge, kafir je. Allah dž.š.
kaže:„…a njih dvojica nisu nikoga učili (sihru) dok mu ne bi rekli:„Mi samo iskušavamo i ti
ne budi nevjernik…” (Kur΄an, 102:2)
8. iskazivanje prijateljstva prema nevjernicima i njihovo pomaganje protiv muslimana.
Allah dž.š. kaže:„…a njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati…” (Kur΄an,
51:5)
9. ko vjeruje da je nekom dozvoljeno da napusti praktikovanje nekih islamskih propisa,
kafir je. Allah dž.š. kaže:„A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti
primljena i on će na onom svijetu nastradati.” (Kur΄an, 85:3)

10. potpuno napuštanje Allahove vjere ili napuštanje onih komponenata bez kojih
čovjek ne može biti musliman kao i neizučavanje islama i nepraktikovanje njegovih propisa.
Allah dž.š. kaže:„A ima li nepravednijeg od onoga koji opomenut riječima Gospodara svoga
njima leđa okrene? Mi ćemo, zaista, kazniti zlikovce!” (Kur΄an, 22:31)

Ko god praktikuje jedno od ovih tačaka, namjerno ili nenamjerno, kafir je, osim onoga
kojeg prisile pod prijetnjom ubistva. Allahu se utječemo od svega što izaziva Njegovu srdžbu i
kaznu.

Medžlis uleme iz Saudijske Arabije,


Rijad, 1418 god. po hidžri