You are on page 1of 3

Allahova lijepa imena (El-esmaul-husna)

Vlastito Bo ije ime je Allah. Ono oznaèava Stvoritelja svega to postoji.


Ono je u Kur'anu spomenuto 2698 puta.
Pored ovog imena, koje se najèe æe spominje, postoje i druga Allahova lijepa imena - E
l-esmau-l husna,
o èemu Kur'an a. . ka e:
"Allah ima svoja lijepa imena, pa Ga po njima zovite" (El Earaf, 180).
Muhammed a.s. ka e da Allah d . . ima 99 imena i ko ih "dostigne" uæi æe u D ennet. O znaèenj
ovog hadisa islamski uèenjaci zauzimaju razlièite stavove. Jedni smatraju da "dostiæi
" Bo ija imena znaèi nauèiti ih napamet, drugi misle da se hadis odnosi na one koji sh
vate njihov smisao i znaèenje, dok treæi smatraju da "dostiæi" lijepa Allahova imena z
naèi primijeniti njihov smisao i sadr aj, koliko je moguæe, u svome ivotu i pona anju.
Da bismo Allahova imena lak e zapamtili i po njima
se vladali, navodimo ih s prijevodom:
1) Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2) Er-Rahman - Blagi
3) Er-Rahim - Milostivi
4) EI-Meliku - Vladar
5) EI-Kuddusu - Sveti
6) Es-Selamu - Èist od mana
7) EI-Mu'minu - Koji potvrðuje obeæanja
8) EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost
9) EI-Azizu - Koji sve pazi i prati
10) EI-D ebbaru - Sna ni
11) EI-Mutekebbiru - Silni
12) EI-Haliku - Stvaralac
13) EI-Bari'u - Koji divno stvara
14) EI-Musavviru - Koji likove daje
15) EI-Gaffaru - Koji mnogo pra ta
16) EI-Kahharu - Koji nadvladava
17) EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja
18) Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje
19) EI-Fettahu - Koji sve rje ava i otvara
20) EI-Alimu - Koji sve zna
21) EI-Kabidu - Koji ste e
22) EI-Basitu - Koji pru a
23) EI-Hafidu - Koji spu ta
24) Er-Rafiu - Koji di e
25) EI-Muizzu - Koji uzvisuje
26) EI-Muzillu - Koji ponizuje
27) Es-Semiu - Koji sve èuje
28) EI-Besiru - Koji sve vidi
29) EI-Hakemu - Sudac
30) EI-Adlu - Pravedni
31) EI-Latifu - Dobri
32) EI-Habiru - O svemu obavije teni
33) EI-Halimu - Blagi
34) EI-Azimu - Veliki
35) EI-Gaffuru - Koji pra ta
36) E - ekuru - Koji je zahvalan
37) EI-Alijju - Visoki
38) EI-Kebiru - Veliki
39) EI-Hafizu - Koji èuva
40) EI-Mukitu - Koji pazi i uzdr ava
41) EI-Hasibu - Koji obraèun svodi
42) EI-D elilu - Velièanstveni
43) EI-Kerimu - Plemeniti
44) Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret
45) EI-Mud ibu - Koji molbe prima
46) EI-Vasiu - Koji milo æu i znanjem sve obuhvata
47) EI-Hakimu - Mudri
48) EI-Vedudu - Koji voli
49) EI-Med idu - Slavljeni
50) EI-Baisu - Koji pro ivljuje
51) E - ahidu - Koji je o svemu svjedok
52) EI-Hakku - Vrhovna Istina
53) EI-Vekilu - Sveopæi Staratelj
54) EI-Kavijju - Moæni
55) EI-Metinu - Èvrsti
56) EI-Velijju - Za titnik
57) EI-Hamidu - Hvaljeni
58) EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59) EI-Mubdiu - Koji je poèetni Stvaralac
60) EI-Muidu - Konaèni pro ivitelj
61) EI-Muhji - Koji ivot daje
62) EI-Mumitu - Koji smrt daje
63) EI-Hajju - ivi
64) EI-Kajjiimu - Koji sve obdr ava
65) EI-Vad idu - Imuæni
66) EI-Mad idu - Slavni
67) EI-Vahidu - Jedini
68) Es-Samedu - Kome se svako obraæa
69) EI-Kadiru - Svemoæni
70) EI-Muktediru - Koji sve mo e
71) EI-Mukaddimu - Koji unapreðuje
72) EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja
73) EI-Evvelu - Prvi
74) EI-Ahiru - Posljednji
75) Ez-Zahiru - Jasni
76) EI-Batinu - Skriveni
77) EI-Valiju - Koji upravlja
78) EI-Mutealiju - Svevi nji
79) EI-Berru - Dobroèinitelj
80) Et- Tevvabu - Koji kajanje usli ava
81) EI-Muntekimu - Koji ne ostaje du an
82) EI-Afuvvu - Koji opra ta
83) Er-Reufu - Samilosni
84) Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova
85) Zul-D elali ve-I-Ikrami -Najvelièanstveniji i Najèasniji
86) EI-Muksitu - Sveopæi djelitelj pravde
87) EI-D ami'u - Koji sve okuplja
88) EI-Ganijju - Koji je bogat
89) EI-Mugni - Koji daje bogatstvo
90) EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo
91) Ed-Darru - Koji stvara tetu
92) En-Nafi'u - Koji stvara korist
93) En-Nuru - Sveopæe svjetlo
94) EI-Hadi - Koji upuæuje
95) EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapoèetak svega)
96) El-Baki - Vjeèiti
97) EI-Varisu - Konaèni nasljednik svega
98) Er-Re idu - Upuæivaè na dobro
99) Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obraèunom
Ako shvatimo znaèenje Bo ijih imena, mo emo se onda uvjeriti da ljudi mogu biti dobroèin
ioci, blagi, istinoljubivi, strpljivi, pravedni, plemeniti, mogu da pra taju jedni
drugima, da se tite itd.
Ljudi ne mogu primijeniti svojstva mnogih Allahovih imena, jer su izvan njihove
moæi. Ali mogu Bo ija imena i njihova znaèenja nauèiti i vjerovati u Allaha prema Njegov
im svojstvima, odnosno po znaèenjima Njegovih lijepih imena.
Znameniti islamski uèenjak, Ebu Hamid Muhammed el-Gazali, u svome komentaru Allaho
vih imena navodi primjer" Bo ijeg imena "Er-Rezzak" Koji opskrbu, nafaku daje, pa
ka e da èovjek mo e primijeniti od ovog Allahovog imena toliko, da èvrsto vjeruje da sam
o Allah opskrbu daje i da je ni od kog drugog ne oèekuje, te da dijeli od svojih d
obara onima kojima je potrebno.
Od Allahovog imena "Halik" - Stvaralac, èovjek mo e postiæi da vjeruje da osim Allaha
nema drugog stvaraoca, te da nastoji da svoju snagu i znanje upotrijebi makar i
za prividno stvaranje dobrih djela, jer prema islamskom uèenju jedino Allah stvara
.
Najveæe Bo ije ime - Ismu-l-eazam
U hadisima Bo ijeg Poslanika govori se i o najveæem Allahovom imenu - Ismu-I-e'azam,
za koje se ka e da æe Allah sigurno usli ati dovu onome ko Mu se tim imenom obrati. M
uhammed a.s., meðutim, nije precizno rekao koje je tp ime, da bi nas podstakao da t
o vi e uèimo Kur'an, u kome su sadr ana sva Allahova imena pa i najveæe - Ismu-I-e'azam.