You are on page 1of 5

1. Garisan boleh digunakan untuk 7.

Apakah nama garisan yang mempunyai


menggambarkan perspektif dengan sudut?
_________. A berlingkar C zig-zag
A mengatur garisan dengan ketinggian B berbulu D berombak
yang setara
B meletakkan garisan tebal di ______________
bahagian belakang dan nipis di ______________
hadapan ______________
C meletakkan garisan yang berlainan ______________
saiz untuk menunjukkan ruang 8. Garisan di atas memberi kesan
D diatur secara bersilang perasaan__________.
A tenang C stabil
2. Manakah di antara garisan berikut B teguh D agresif
menghasilkan ketebalan garisan yang sekata?
A pensel C pen teknikal 9. Unsur seni ________merupakan perkara
B berus D krayon terpenting dalam asas melukis.
A garisan C warna
3. Apakah jenis garisan yang wujud pada keratan B rupa D ruang
rentas siput laut?
A bergerigi C beralun 10. Pen marker dapat menghasilkan kesan
B berlingkar D berduri garisan berikut:
A halus C kasar
4. Berikut adalah pernyataan yang benar B berbulu D tebal
mengenai garisan kecuali
A garisan yang menghasilkan rupa 11. Apakah yang dimaksudkan dengan jalinan?
B garisan yang dapat menghasilkan A kesan halus dan kasar pada objek
bentuk B kesan-kesan yang memecahkan kualiti
C garisan yang dapat menghasilkan permukaan objek
warna C jalinan tampak dan jalinan sentuh
D garisan yang dapat menimbulkan D jalinan yang membentuk rupa dan
jalinan bentuk

5. Apabila garisan bergerak dari satu tempat ke 12. Berikut adalah jalinan sentuh alam
tempat yang lain, wujudlah ciri-ciri________. semulajadi kecuali
A ulangan C kontra A kulit kerang C kepak rama-rama
B pergerakan D harmoni B kulit nanas D bulu burung

6. Apakah gambaran anda tentang garisan 13. Jalinan tampak ialah segala jalinan yang
untuk menerangkan tentang rambut wanita? tidak dapat dinikmati oleh deria________
tetapi dapat dinikmati secara_________.
A garisan kasar C garisan beralun A rasa, sentuh C visual, sentuh
B garisan berbulu D garisan berpancar B sentuh, visual D sentuh, rasa

1
14. Mengapakah tapak kasut mempunyai 20. Rupa organik adalah rupa
jalinan? tanpa_________.
A untuk nilai estetik A sudut C arah
B untuk mendapatkan cengkaman pada B wajah D garisan
sesuatu permukaan
C untuk pergerakan pantas 21. Berikut adalah ciri-ciri rupa kecuali
D untuk mengawal pengaliran darah dan A tidak mempunyai titik permulaan dan
menjaga kesihatan penghujung
B mempunyai tinggi dan lebar
15. Kertas pembalut hadiah dan permukaan C mempunyai jisim
batu marmar merupakan kesan jalinan? D mempunyai kawasan yang rata
A sentuh C ruang
B tampak D warna 22. Rajah berikut menunjukkan rupa organik
kecuali
16. Teknik batik menghasilkan kesan jalinan? A C
A tampak C timbulan
B sentuh D rata

17. Dua jenis rupa yang terdapat pada objek-


objek alam semulajadi dan buatan B D
manusia ialah__________dan________
A organik dan geometri
B organik dan alam benda
C rupa dan bentuk
D sfera dan kon
23. Apakah yang dimaksudkan dengan rupa
18. Bentuk konkrit mempunyai______dimensi. negatif?
A dua C empat A ruang disekeliling rupa objek
B tiga D lima B bahagian objek difokuskan
C garisan rupa objek ditegaskan
D bahagian objek dijelaskan warnanya

24. Manakah antara berikut bukan cirri rupa


geometri?
A mempunyai sudut
B Direka secara sengaja
C tidak mempunyai kesan hidup
D timbul secara tidak sengaja
19. Rajah di atas menunjukkan_________.
A rupa positif C rupa negatif 25. Pernyataan berikut adalah benar tentang
B objek positif D objek negatif lukisan di bawah kecuali

2
28. Rajah di atas dihasilkan melalui
penggunaan
A bentuk C rupa
B garisan D jalinan

29. Perhatikan rajah di bawah. Tanda ‘X’ ialah


A bentuk terhasil melalui ton terang gelap jenis warna
B bentuk terhasil melalui tindanan rupa
C bentuk terhasil melalui elemen bayang
D bentuk terhasil melalui garisan
Perspektif

26. Manakah di antara berikut sesuai


digolongkan sebagai bentuk? A hangat C tertier
A C B sejuk D pengenap

30. Warna panas amat sesuai dengan catan


yang temanya berkaitan dengan
peristiwa________
A kesegaran C kedamaian
B kelembutan D peperangan
B D
31. Warna sekunder terdiri daripada warna
________,________dan_________.
A hijau, merah dan ungu
B kuning, jingga dan ungu
C merah, kuning dan biru
D jingga, ungu dan hijau

27. Gubahan rupa huruf di atas menggunakan 32. Warna merah adalah contoh warna_____
fungsi garisan untuk_______ A harmoni C panas
A menunjukkan jalinan B sejuk D penggenap
B menunjukkan pergerakan
C menunjukkan bentuk 33. Warna sejuk amat sesuai dalam catan
D menunjukkan rupa yang bertemakan________
A peperangan C perayaan
B kedamaian D kemeriahan

34. Antara berikut, manakah tidak benar


tentang ruang cetek?
A ruang yang terhad kedalamannya

3
B peringkat kedalamannya boleh diukur 38. Antara berikut yang manakah warna asas?
C wujud dalam karya seni grafik I merah III kuning
D dikenali juga sebagai ruang atmosfera II hijau IV biru
A I, II dan III C I, III dan IV
35. Manakah antara berikut tidak benar B II, III dan IV D I dan IV
tentang warna asas?
A ia juga dikenali sebagai warna utama
B warna asas tidak dapat dihasilkan 39. Ruang ilusi juga dikenali sebagai________
melalui campuran warna lain A ruang positif
C campuran dua warna asas B ruang tampak
menghasilkan warna sekunder C ruang negatif
D dua warna sekunder menghasilkan D ruang permukaan
warna asas
40. Warna harmoni ialah__________.
36. Konsep ruang dalam boleh dihasilkan A warna-warna asas dalam roda warna
melalui berikut kecuali B warna yang bertentangan dalam roda
A perspektif warna
B perubahan saiz bentuk C warna yang terletak bersebelahan
C kejelasan dan kekaburan dalam roda warna
D bentuk objek sama saiz D warna campuran antara warna asas dan
sekunder

~~~~~~~~~ SOALAN TAMAT~~~~~~~~~~

37. Ruang yang terdapat di sekeliling lukisan


di atas dikenali sebagai_______
A ruang konkrit C ruang ilusi
B ruang nyata D ruang latar

4
5