You are on page 1of 5

ISTOTA I ETAPY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Integracja to proces wszechstronnych przemian i dostosowań w stosunkach ekonomicznych poszczególnych krajów,
które mają prowadzić do scalenia tych gospodarek i ukształtowania jednolitej tzn. odpowiednio wewnętrznie
komplementarnej nowej struktury ekonomicznej jakiegoś obszaru. W konsekwencji dokonuje się więc proces scalania
gospodarek, ich struktur, procesów produkcji obrotu towarowego i rynków jak również harmonizacja polityk
ekonomicznych i systemów prawno-gospodarczych.
FORMY INTEGRACJI GOSPODARCZEJ
Strefa wolnego handlu oznacza zniesienie barier celnych między krajami członkowskimi, przy czym każde z państw
stosuje własną politykę handlową w odniesieniu do partnerów spoza strefy.
Unia celna to wyższa forma integracji, jest strefą wolnego handlu uzupełnioną o wspólną zewnętrzną taryfę celną i
wspólną politykę handlową wobec państw trzecich.
Wspólny rynek to wyższa forma integracji, która oznacza swobodny przepływ między krajami członkowskimi nie
tylko dóbr i usług, ale także czynników produkcji (czyli kapitału i siły roboczej) i posiada wspólną zewnętrzną taryfę
celną i wspólną politykę handlową wobec państw trzecich.
Unia ekonomiczna i walutowa jest formą integracji, charakteryzującą się, poza cechami występującymi we
wcześniejszych formach – wysokim poziomem integracji w dziedzinie walutowej, fiskalnej, produkcyjnej i społecznej
Pełna integracja ekonomiczno-polityczna oznacza całkowitą (pełną) integrację, w wyniku której powstaje jednolity
obszar z ponadnarodowymi instytucjami ekonomicznymi i politycznymi
PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA PROCESU INTEGRACJI
Skala i zakres oraz tempo procesu integracji uzależnione są od wielu czynników którymi o podstawowym znaczeniu są:
1)struktury gospodarcze poszczególnych zmierzających do integracji krajów, muszą być w stosunku do siebie
rzeczywiste, potencjalne, lub komplementarne
2)musi istnieć odpowiednia infrastruktura zwłaszcza zaś rozwinięta w odrębnie integrujących się krajów sieć
wzajemnych powiązań koniunkturalnych brak lub niedorozwój tych powiązań może utrudnić lub wręcz uniemożliwiać
wzajemne dopasowywanie się struktur gospodarczych
3)niezbędna jest określona aktywna polityka państw w stymulowaniu procesu integracji
Przez komplementarność struktur gospodarczych rozumie się stopień wzajemnego uzupełniania sie ich profilów
produkcyjnych o wysokiej komplementarności struktur można mówić wtedy gdy wzajemne współzależności warunkują
istnienie i stabilny rozwój współpracujących krajów i regionów. Uważa się przy tym, że im większy jest udział
przemysłu przetwórczego w gospodarce w poszczególnych krajach, w tym większa jest ich potencjalna
komplementarność, a tym samym możliwości integracji, przeciwnie jest natomiast przy dominacji tych gospodarkach np.
z samego przemysły wydobywczego czy też rolnictwa.
Rola państwa w procesach integracji nie powinna się ograniczać tylko do usuwania barier utrudniających współpracy. Na
dalszych bowiem etapach integracji powstaje konieczność ścisłej koordynacji polityki gospodarczej w skali
międzynarodowej. Wymaga to tworzenia wielu instytucji o ogólnym i wyspecjalizowanym charakterze o wymiarze
ponad narodowym. Wiązać się to może przy tym z ograniczeniem suwerenności w zakresie krajowej polityki
poszczególnych państw.
Z 3 wymienionych czynników warunkujących integracje europejska dwa pierwsze uznać należy za warunki konieczne,
trzeci natomiast może być w prawdzie niezbędny ale nie w każdym przypadku czego dowodzi np. porównanie UE z
NAFTA
POTENCJALNE KORZYŚCI INTEGRACJI MIĘDZYNARODOWEJ
1)podniesienie efektywności produkcji jako efekt specjalizacji opartej o przewagi komparatywne
2)zwiększenie poziomu produkcji związane z korzyściami skali co jest następstwem wzrostu wielkości i chłonności
wspólnego rynku
3)poprawa międzynarodowej pozycji ugrupowań integracyjnego a tym samym każdego z krajów i części ich
przedsiębiorstw
4)wzrost ilości i jakości czynników wytwórczych jako efekt szybszego rozwoju technologicznego
5)rosnąca mobilność czynników wytwórczych w skali ugrupowania
6)koordynacja polityki monetarnej i fiskalnej
7)zmniejszenie stopy bezrobocia oraz wyższe tempo wzrostu gospodarczego
ZARYS ROZWOJU UE
1951-utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, traktat w tym zakresie podpisany. Kraje Beneluksu: Belgia,
Holandia i Luksemburg oraz Niemcy, Francja, Włochy
1957-na szczycie państw w Rzymie podpisany został traktat na mocy którego utworzono Europejską Wspólnotę
Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
Głównym celem EWG było wspieranie harmonijnego rozwoju gospodarki oraz wzrost poziomu życia
Głównymi środkami realizacji tych celów były m.in.:
-zrzeszenie ceł i ograniczeń ilościowych we wzajemnym handlu w obszarze EWG
-wspólna zewnętrzna taryfa celna i wspólna polityka handlowa wobec krajów trzecich
-swobodny przepływ kapitału, siły roboczej i usług

Duża rozpiętość w poziomie rozwoju poszczególnych krajów może stanowić istotną barierę w całym procesie scalania gospodarki. Irlandia 1981r-Grecja 1986r-Hiszpania i Portugalia 1995r-Austria. Warunkiem zmniejszenia tego dystansu jest utrzymanie wyższego tempa wzrostu przez kraje słabsze w stosunku do najsilniejszych. eliminację do 1992r wszystkich barier utrudniających swobodny przepływ dóbr i usług. a także-powołanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego mające kreować środki dla ekspansji ekonomicznej całego regionu KORZYŚCI OSIĄGANE W OBSZARZE EWG SKŁANIAJĄ INNE KRAJE DO DOŁĄCZENIA DO TEGO UGRUPOWANIA 1973r-do EWG przystępują: Wielka Brytania. Słowenia. ważnych kwestiach jak: -zakup ziemi przez obywateli innych krajów UE -liberalizacja usług lotniczych -liberalizacja rynku gazu -uchylenie obowiązku posiadania 90-dniowych zapasów ropy naftowej i produktów ropo podobnych -dostosowanie sieci drogowej do standardów UE ZARYS KONCEPCJI INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ DO II WOJNY ŚWIATOWEJ Dążenie do zjednoczonej europy mają bardzo długą historię w poszczególnych epokach i wynikały one z bardzo zróżnicowanych motywacji ideologicznych. Cypr. Za pośrednictwem Rady rządy krajów członkowskich oddziaływają na ewolucję Unii a progując. UWARUNKOWANIA WEJŚCIA POLSKI DO UE Wejście Polski do UE dokonało się w warunkach dużego dystansu dzielącego nasz kraj od innych krajów członkowskich UE. Mimo większych obecnie uprawnień nie stanowi samodzielnie prawo.in.PE obecnie: -uczestniczy po przez konsultacje w procesie legislacyjnym prowadzonym w poszczególnych krajach -wspólnie z Radą odpowiedzialny jest za budżet i inne akty prawne -sprawuje kontrolę polityczną nad działalnością Rady i Komisji 2)Rada UE. 1986r-kraje EWG przyjmują tzw.-wspólna polityka rolna -koordynacja polityki ekonomicznej -utworzenie Europejskiego Funduszu Społecznego celem wzrostu zatrudnienia i poziomu życia. gospodarczych. Estonia. Finlandia 2004r maj -Polska. Dania. oraz z czystych rachunków ekonomicznych. Malta 2007r styczeń-Bułgaria i Rumunia Uczestnictwo we wspólnocie miały też zapewnione: Norwegia i Szwajcaria. Litwa. W ujęciu PKB per capita Polska osiągnęła w 2004r ok. których wcześniej nie zgłosiła Komisja. Rada podejmuje ostateczne i wiążące decyzje polityczne których propozycje przygotowuje Komisja. Rada nie może rozpatrywać tych kwestii. Ona ininsjuje tą integracje składając propozycje dla Rady.5% do średniej trzech prymusów -deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% wartości PKB -dług publiczny państwa nie może być większy niż 60% wartości PKB -wahania kursu walutowego w skali roku nie mogą przekraczać 15% -długookresowe stopy procentowe są zbliżone do poziomu ze strefy euro PODSTAWOWE INSTYTUCJE UE Unia realizuje proces integracji za pomocą 4 podstawowych instytucji ustanowionych przez Traktat Rzymski: 1)Parlament Europejski-początkowo był tylko ciałem opiniującym i nadzorującym. Węgry.tworzą ją przedstawiciele państw i rządów krajów członkowskich.rozstrzyga sporne kwestie pojawiające się w traktacie realizacji współpracy integracyjnej. Należą do nich: -inflacja nie może być większa niż 1. Słowacja. Wejście Polski do UE poprzedzone było szeroką konsultacją co do ustanowienia dla naszego kraju okresów przejściowych w takich m. Czechy. kapitału i siły roboczej. 40% średniej UE. Składa się on obecnie z 852 reprezentantów 27 państw wybieranych w bezpośrednich wyborach na okres 5lat. Uzgodniono na nim utworzenie Unii Ekonomiczno-Walutowej. Jest ona motorem integracji gospodarczej. czy wprowadzenie w życie wspólnego prawa. Realizuje ona postanowienia traktatowe takie jak np. Szwecja. Szczególne znaczenie dla europejskiej integracji miał szczyt w Maastricht w 1991r.jest kolegialnym udziałem wykonawczym składającym się z komisarzy odpowiedzialnych za poszczególne obszary funkcjonowania i rozwoju Unii. jednak społeczeństwo tych państw nie zaakceptowały tak głębokiej formy integracji wymagającej częściowej rezygnacji z suwerenności narodowej. wykonanie budżetu. 4)Trybunał Sprawiedliwości. . jednolity akt europejski którego realizacja zakładała m. Przewodnictwo Rady zmienia się co 6 miesięcy i sprawują ją kolejno poszczególne kraje.in. W odniesieniu natomiast do najbiedniejszych krajów UE ten wskaźnik osiągnął tylko 50%. której realizację rozłożono na trzy etapy wraz z wprowadzeniem wspólnej waluty już od 1stycznia 1999r TRAKTAT Z MAASTRICHT OKREŚLIŁ TEŻ PODSTAWOWE MAKROEKONOMICZNE WARUNKI WPROWADZENIA WSPÓLNEJ WALUTY EURO. doskonaląc lub odrzucając propozycje Komisji 3)Komisja Europejska. Łotwa.

Zjedn. Przedstawicielem tego okresu był też św. cesarstwo i papiestwo. Augustyn który stworzył plan pokojowego imperium obejmującego wszystkie narody świata De Bua.-476r n. który proponował koncepcję zjednoczenia europy pod hegemonią francuską. Pierwotnie zaś koncepcje integracji międzynarodowej sięgają starożytności greckiej czyli okresu (V w p. W następnych stuleciach dominowały idee stworzenia w europie utopijnego systemu mającego zapewnić święty spokój. idee zjednoczenia Europy podniósł Churchill w 1946r.n. Dopiero po II wojnie światowej powstały warunki dla urzeczywistnienia idei integracji europejskiej. Wybitnym przedstawicielem tego okresu był Jerzy z Podjebradu. W1950r Robert Schuman ogłosił propozycję powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali czyli tym samym rozpoczął się rozwój najważniejszej organizacji europejskiej o charakterze międzynarodowej integracji gospodarczej. oraz stworzenie porządku społecznego i zapewnienie mieszkańcom kontynentu lepszej przyszłości. zespolenia części lub całej europy. która dotyczyła integracji regionalnej jak też politycznej i ekonomicznej. Znaczący wpływ na rozwój idei integracji wywarła rewolucja francuska i przemiany społeczno-gospodarcze na przełomie XVIII i XIX stulecia. Uważani wówczas. czy też idee konfederacji a nawet federacji w postaci Stanów Zjednoczonych. W czasach oświecenia i odrodzenia pojawiło się wiele projektów zapobiegania wojnom europejskim. czy ZSRR. a Karol Wielki był zwolennikiem jedności świata chrześcijańskiego. W czasach nowożytnych trwający od XV-XIX w gł. a nieraz po kilkanaście różnego rodzaju projektów.e.e. Tu bowiem najwcześniej gospodarki wielu państw stały się jednolitym i wewnętrznie spójnym organizmem na wysokim już poziomie rozwoju gospodarczego. że: -po pierwsze po utworzeniu ugrupowania integracyjnych i likwidacji granic między jego członkami konflikt o granice staje się bezprzedmiotowy -po drugie całość jest zawsze silniejsza niż jego poszczególne części Znamienitym przedstawicielem tego okresu był Tales z Miletu. Można stwierdzić. W średniowieczu natomiast trwający od 476r n. poprzestano więc tylko na integracji europejskiej. Postulował on też polubownie załatwianie spraw spornych w międzynarodowym systemie obronnym w lidze pokoju. Udział np. że to one decydują o trwałości i pokoju wspólnoty państw. Postulował też uporządkowanie spraw religijnych poprzez zrównanie wyzwań chrześcijańskich. przedstawicielami tego okresu byli m.Koncepcje zjednoczenia europy w przekroju gospodarczym i ekonomicznym w przekroju gospodarczym i ekonomicznym pojawiły się już w minionych stuleciach. którą stała się integracja. Św. Szukano w ten sposób rozwiązań zachowania bezpieczeństwa w Europie przez kontrolę pokonanych. W 1947r USA wystąpiło z planem pomocy Europie mając w tym własny interes. Powstałe wówczas wyzwania gospodarcze i polityczne wymuszały współpracę międzynarodową co powodowało iż realna integracja dawała szansę by zrealizować narzędzie Europy Zachodniej o sile ekonomicznej i politycznej dominującej USA. Plan Marshalla przewidywał udzielenie kredytów amerykańskich pod warunkiem. ideą integracji było skoncentrowanie się na kwestiach narodowości i suwerenności narodu. Swoista formuła integracji podlega przede wszystkim na łączeniu się europejskiego proletariatu zaprezentowana została w manifeście komunistycznym Karola Marksa. Od XV w do połowy XIX w przedstawiano przeciętne po kilka. Była to wciąż koncepcja integracji od górnej narzucona przez silniejszych. oraz podział tych kredytów. Powstał przy tym nowy układ sił politycznych w Europie i w świecie. Starożytni grecy doszli do wniosku. pisarze i duchowni. Ich autorami byli politycy. Istniały przy tym realne przesłanki ku temu by ta współczesna integracja gospodarcza rozpoczęła się właśnie w Europie Zach. Zawołania komunistów stało się wówczas hasło: „proletariusze wszystkich krajów łączcie się”. którą uważa się za początek realizacji jednej Europy. z czasem okazało się. co miało być warunkiem skutecznej obrony przed zagrożeniem tureckim.in.in. Integracja była wówczas aktywizowana przez gł. obrotów gospodarczych między nimi był relatywnie do ich globalnej produkcji bardzo wysoki. że wojny są zabronione przez samego Boga.św. Natomiast Henryk IV proponował koncepcje utworzenia St. Plany integracyjne odzwierciedlały ówczesne realia polityczne i sprowadzały się do podporządkowania słabszych partnerów silniejszym czego przykładem są podboje Napoleona Bonapartego.) W Grecji zrodziła się idea integracji małych społeczności. W kolejnych koncepcjach integracji europejskiej w drugiej połowie XIX w i na początku XX w przewagę zaczęły zyskiwać tendencje racjonalistyczne czyli przekładanie przez potęgi europejskie własnych imperialnych interesów nad współpracę między wszystkimi krajami. W 1948 utworzono więc Organizację Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Tomasz z Akwinu.e. który twierdził. że państwa uczestniczące w tym planie opracują wspólny program odbudowy i rozwoju swoich gospodarek. W 1949r utworzono Radę Europy o dość szerokich ale ogólnych kompetencjach. filozofowie. wypracowanie form rokowań i konsultacji z USA w sprawie przyszłości Europy. Prawdopodobnie po raz pierwszy po II woj. że polityczne i militarne zjednoczenie nie miało poparcia narodowego. Od XV-XIX sprawdzały się one do politycznego zjednoczenia europy pod niemieckiego cesarza lub papieża względnie do utworzenia antytureckiej Ligii militarnej. Europy poprzez podział kontynentu na 15 samodzielnych państw. . ośrodki władzy tj. który podjął próbę uniezależnienia Europy spod politycznych wpływów kościoła katolickiego. Rozpoczęła się wówczas eksplozja planów. której celem było m. że trzeba było aż 2 wojen by odnaleźć właściwą drogę przyszłości Europy. do XV w główną ideą było dążenie do pokoju.

Realnej konwergencji w myśl którego kraje integrujące się zaczynają z czasem reprezentować podobny poziom ryzyka inwestycyjnego podobne stają się warunki instytucjonalne i prawne. oraz przez powojenne Niemcy. Dodatkowo zagwarantowana układem jasności co do kierunków zmian ekonomicznych przyczyniła się do większej przewidywalności naszego systemu gospodarczego zachęcając tym samym do inwestowania i wpływając pośrednio na wzrost PKB. 12% całej dynamiki zarówno po str eksportu jak i importu Polski ocenia się. Ich szybki wzrost w latach 90-tych wynikał m. SAPARD. Miało to na celu ochronę rynku Polskiego w okresie transformacji gospodarczej i stworzeniu szansy na chodzby częściowe dostosowanie Polskiej gospodarki do konkurencji z rozwiniętymi gosp. Ponadto panował strach przed rozstrzygającym się po II woj. wobec USA. że skutkiem tego średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 1992-97 zwiększyło się o ok. Podobne warunki prowadzenia dział. Umowa przejściowa realizowana była od 1992r i na jej podstawie utworzona została strefa wolnego handlu artykułami przemysłowymi na zasadzie asymetrii korzyści. komunizmem. we Włoszech i Francji i jednocześnie przed militarnym zagrożeniem ze strony ZSRR. które w każdej chwili mogły jej użyć do produkcji przemysłu zbrojeniowego. ISPARD ponad to pomoc płynęła również z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. z realizacji układu europejskiego. Układ ten składał się z 2 części: 1)określała sfery koniecznych dostosowań gospodarki Polskiej w kontekście przyszłego członkostwa 2)regulowała zasady handlu między obu stronami i nazwana została tzw. gł. Wskazują na to przykłady krajów średnio rozwiniętych z PKB na poziomie ok. Umową przejściową.in. W latach 1990-2000 najważniejszą w tym zakresie rolę odegrały przedakcesyjne fundusze promocyjne takie jak: PHARE. W teorie ekonomi funkcjonuje pojęcie tzw. INTEGRACJA POLSKI Z UE Pierwszym krokiem w zakresie integracji Polski z UE było podpisanie w grudniu 1991 układu o stowarzyszeniu czyli tzw. 0. Ogromnym wyzwaniem było też zwiększenie konkurencji Europy Zach. Przezwyciężenie tego rodzaju problemów zaczęto dostrzegać w procesie rzeczywistej integracji Europy Zach. W rzeczywistości taka realna kongerwencja jest tylko szansą która pod pewnymi warunkami może być wykorzystana. Tę mobilizację kierunku integracji potęgowały też ogromne potrzeby finansowe związane z koniecznością odbudowy i rozwoju krajów zachodnich. Zgodnie z nią strona Polski później niż UE rozpoczęła proces liberalizacji. czy też podpisanie Traktatu Lizbońskiego. co winno się przełożyć na wzrost zamożności całego społeczeństwa. Rozwój integracji europejskiej oznacza z jednej str konieczność objęcia nią coraz to nowych krajów europejskich. *EKONOMICZNE --umocnienie pozycji ekonomicznych całego ugrupowania jak też poszczególnych krajów członkowskich. i konkurencji co z czasem powoduje zbliżenie się tych krajów do siebie na poziomie rozwoju i wielkości PKB per capita. a pomoc finansowa polegała na bezzwrotnym przekazywaniu środków pomocowych. Przykładem działań w tym kierunku idącym jest próba przyjęcia konstytucji UE. KORZYŚCI JAKIE POLSKA OSIĄGNĘŁA DZIĘKI STOWARZYSZENIU Z UE 1)relatywnie duża deklaratywna ciągłość transformacji gospodarczej pomimo zmiennych się rządzących koalicji politycznych 2)zwiększenie wymiany handlowej Polski z UE 3)uzyskanie bezzwrotnej i zwrotnej pomocy finansowej oraz koncepcyjnej z różnych instytucji międzynarodowych.PRZYCZYNY WSPÓŁCZESNEJ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ: *POLITYCZNE: -umacnianie pozycji gospodarczo-politycznej -dążenie do pokojowego rozwoju kontynentu Europejskiego Istniała w tym czasie obawa aliantów europejskich przed zwiększeniem produkcji stali. które istotnie wspomagały urynkowienie Polskiej gospodarki WZROST KONKURENCYJNOŚCI JAKO ZASADNICZY CEL POLSKIEGO CZŁONKOSTWA W UE Podstawowym celem działań integracyjnych jest szybsze zbudowanie efektywnej gospodarki rynkowej i zwiększenie samego tempa rozwoju gospodarczego. Członkostwo w Unii było priorytetem wszystkich kolejnych rządów lat 90-tych z tego względu realizacja układu europejskiego stała się ważnym czynnikiem katalizatorem procesu transformacji gospodarczej i budowy podstaw rynku. gosp. EBOR-u. oraz na udzielaniu kredytów i pożyczek na stosunkowo korzystnych warunkach. układu europejskiego. Wpływ jego stowarzyszenia z UE określany jest na poziomie ok.św.6% Wydaje się przy tym że efekty pośrednie układu europejskiego były cenniejsze choć w wielu przypadkach mało wymierne. Celem członkostwa Polski w UE jest przyśpieszenie rozwoju gosp. Bezpośrednie efekty dotyczyły wielkości obrotu handlowych z UE. zachodnimi oceniając wpływ stowarzyszenia Polski z UE na funkcjonowaniu naszej gospodarki wyróżnić można efekty bezpośrednie i pośrednie. Z drugiej str wymusza on ciągle doskonalenia jej mechanizmu. 60% średniego poziomu UE… Przykłady Grecji i Irlandii dowodzą że: -kluczową sprawą dla wykorzystania zjawiska realnej konwergencji jest utrzymanie krajowych oszczędności na odpowiednio wysokim poziomie tym bardziej w napływach zewnętrznych środków pomocowych . Warunkiem zaś tego umocnienia był wzrost efektywności gospodarowania na całym obszarze współpracujących państw. Wszedł on w życie w 1994r i regulował całokształt stosunków Polski ze wspólnotą europejską.

całego unijnego obszaru w oparciu o przyjęte w niej założenia. Zj. badań i wiedzy oraz kształcenia odpowiednich kwalifikacji i umiejętności 2)liberalizacja integracji rynków. zaś w unijnej 15 1600godz. i stabilne ceny. publ. w roku. gosp.-podstawową zachętą do inwestowania jest stabilność makroekonomiczna. Osiągnięcie tego celu wydaje się szczególnie trudne w świetle chodzby kilku porównywalnych wskaźników: -stopa zatrudnienia wynosi w USA 73% a w starej unijnej piętnastce ok. oraz w zakresie budowy jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej jak tez w zakresie integracji europejskiej rynków finansowych w krajach członkowskich UE utworzono w tym czasie 5mln nowych miejsc pracy mimo spowolnienia wzrostu gosp . zachęcając EBI do uwzględnienia w swej działalności założeń tej strategi w 2003r na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli dokonano wstępnej oceny realizacji strategi Lizbońskiej.w odniesieniu do liberalizacji rynku telekomunikacyjnego i energetycznego.na finansowanie.in. Stwierdzono że od chwili sformułowania jej założeń w 2000r w wielu dziedzinach osiągnięto postęp m. prorynkowa reforma UE daje nadzieję na osiągnięcie chodź by częściowej przyjętych strategii lizbońskiej celów. który dość poważnie uniemożliwia realizuje przez kraje członkowskie UE nieodpowiedniej polit. wspólnoty jest niższy w porównaniu do USA Tylko zasadnicza zwiększająca efektywność gosp. czyli zrównoważone fin. STRATEGIA LIZBOŃSKA I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Dla wzrostu konkurencyjności Polskiej gospodarki nie wystarczy tylko zdyscyplinowanie polityki makroekonomicznej bo jest to dopiero warunek wstępnych. Przykład Irlandii dowodzi że należy szukać własnej głęboko przemyślanej koncepcji dynamicznego rozwoju. usługi finansowe i generalnie całość rynku usług 3)rozwój przedsiębiorczości poprzez deregulację i lepsze wsparcie ze str administracji 4)wzrostu zatrudnienia i zmiany modelu społecznego poprzez m. a w Niemczech 1500 godz. opartej na wiedzy czemu ma sprzyjać rozwój społeczeństwa informacyjnego. że unia europejska nie przewiduje dodatkowych śr. Ta strategia silnie akcentująca rozwój kapitału ludzkiego ma być też przyczyną do zmniejszenia dystansu dzielącego kraje UE i St. transport. 64% -czas pracy w USA to 2100godz. pocztę. Strategia Lizbońska obejmowała początkowo 2 filary: ekonomicznym i społecznym a w 2002 dodano do niej jeszcze filar ekologiczny W określeniu w strategii celów służyć mają działania systemowo-regulacyjne oraz koncentracja wydatków UE w następujących obszarach: 1)szybkiego przechodzenia do gosp. wzrost aktywności zawodowej uelastycznienie rynku pracy. Kryteria z Maastricht stanowią element. oraz ograniczenie biedy i wykluczania społecznego 5)dbałość o trwałe fundamenty rozwoju i o środowisko naturalne Strategia Lizbońska skierowana jest do krajów członkowskich co oznacza. -przejście na emeryturę następuje w USA w wieku 63 lat a w UE 60lat -w Unii występuje niższy poziom komercjalizacji -w USA nie zachodzi proces starzenia się społeczeństwa a w UE ten proces jest bardzo zaawansowany -obserwowanie w dłuższym okresie czasu wzrost gosp. unowocześnienie systemu zabezpieczeń społecznych. których wspólny rynek praktycznie jeszcze nie objął chodzi tu o energetykę.in. Sprzyjać temu może przyjęta strategia Lizbońska zakładająca konieczność zwiększenia konkurencyjności gosp.