You are on page 1of 5

Delovno pravo, maj 05

1. Kateri pravni akti (MOD) so pomembni za sindikalno svobodo?


2. Izjava o varnosti pri delu, ki jo mora sprejeti delodajalec po Zakonu o zdravju in
varnosti pri delu.
3. Elementi delovnega razmerja. Kaksen je njihov pomen v praksi?
4. Prepoved konkurence.
5. Razlogi za redno prenehanje pogodbe o zaposlitvi.
6. Delavka v 2. mescu nosečnosti dela v tovarni z barvami in laki. Ali ima pravico do
posebnega varstva.
7. Kdaj lahko delavec sorazmeren del letnega dopusta.
8. Obligacijski del kolektivnih pogodb.
9. Možnosti sodelovanja delavcev preko sveta delavcev (ZSDU).
10. Kaksne so omejitve odpovedi pri poskusnem delu.

Pravo socialne varnosti, maj 05

1. Odmera starostne pokojnine.


2. Kateri so poglavitni akti EU/ES in na kratko opisi.
3. Katere so pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja in postopek njihovega
uveljavljanja.
4. Pravica do krajsega delovnega casa po ZSDP je neomejena; DA/NE utemelji
5. Odsotnost primernega dela je edini pogoj za uveljavitev pravic iz ZZZPB; DA/NE
6. Denarna socialna pomoc se izplaca vedno v denarju? DA/NE

Delovno pravo, junij 05

1. svoboda dela po Ustavi RS. Navedi 3 primere krsitev.


2. Zaradi spremembe delovnega mesta in s tem povezanih obveznosti sta delavec in
delodajalec sklenila novo POZ. Ali je to zakonito? Kaj se zgodi s staro POZ?
3. obveznosti delodajalca preden poda redno odpoved o zaposlitvi zaradi krivdnega
razloga?Kaksni so roki v katerih mora podati delodajalec odpoved?
4. Oseba je clan nadzornega sveta in predstavlja delavce. Kaksno varstvo ima in kje je
to urejeno?
5. Primer: Delavec je povzrocil skodo delodajalcu iz hude malomarnmosti. Delavec
prizna krivdo, skoda znasa 50.000 tolarjev. Delodajalec ob izplacilu place odtegne
delvcu 25.000 tolarjev, kot 1/2 terjatve, ki jo ima do delavca. Ali je to zakonito in
zakaj gre?
6. Varrstvo zaposlitve- nastej 3 institute po ZDR
7. Povzermi ureditev glede pocitkov. ( tedenski in dnevni )
8. Ustavna odlocba o stavki......kaj je odlocilo sodisce...Povzemi argumentacijo.
9. Tripartitni socialni dialog
10. V katero skupino splosnih aktov delodajaca sodi akt o sistemizaciji delovnih mest. Kaj
ureja? Ali lahko delodajalec nanj opre odpoved POZ?

Pravo socialne varnosti, junij 05

1. Ali državna pokojnina sodi v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja? DA/NE


utemelji
2. Ali so do prejemanja denarne pomoči upravičeni vsi registrirani brezposelni? DA/NE
utemelji
3. Sistem invalidske pokojnine, pogoji za pridobitev, odmera.
4. Varstvo koristi otroka po zakonih socialne varnosti
5. Določbe Ustave RS v zvezi s socialno varnostjo
6. Ali nadomestilo za odsotnost z dela zaradi bolezni vedno krije Zavod za zdravstveno
zavarovanje? DA/NE utemelji

Pravo socialne varnosti, september 05

1. Načela uredbe 1408/71 in kaj ureja?


2. Ali so vse zdravstvene storitve plačljive? DA ali NE
3. Pogoji in odreditev za vdovsko pokojnino?
4. Ali vsi brezposelni dobijo denarno nadomestilo (mogoče je bilo napisano tudi denarna
pomoč)? DA ali NE
5. Pravica do starševskega nadomestila
6. Ali je denarna socialna pomoč časovno omejena? DA ali NE

Delovno pravo, september 05

1. avtonomni viri del. prava


2. konvencija mod 158
3. ali lahko delavec in delodajalec po enem letu trajanja delovnega razmerja skleneta
konkurenčno klavzulo
4. varstvo starejših delavcev
5. kaj lahko stori delavka (kakšne pravice ima), ki ji delodajalec ni zagotovil varstva
zoper spolno nadlegovanje
6. obličnost pogodbe o zaposlitvi.
7. vloga sindikata v primeru spremembe delodajalca
+ 1. prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
+ 2. reševanje kolektivnih sporov
+ 3. možnost sodelovanja delavcev na ravni podjetja

Pravo socialne varnosti, januar 06

1. Kateri so akti EU in jih na kratko opiši!


2. Ali vse osebe, ko so obvezno zdravstveno zavarovane dobijo nadomestilo plače?
Utemelji
3. Družinska pokojnina- pogoji za pridobite, odmera!
4. Ali denarna pomoč traja neomejeno? Utemelji
5. Opiši storitve, ki imajo vsaj delno naravo socialnih pomoči in kako so urejene v
zakonih na podorčju socialne varnosti (ali nekaj takega, tega vprašanja se ne
spomnim dobro)
6. Ali so enostarševske družine v SLO zakonodaji na področju socialne varnosti posebej
varovane? Utemelji!

Pravo socialne varnosti, marec 06

1. Opišite značilnosti socialnih zavarovanj (3točke)


2. Sistem invalidske pokojnine, pogoji za pridobitev, odmera. (3točke)
3. Pravice v korist otroka v različnih sistemih socialnih zavarovanj (3točke)
hmmm....
4. Ali vsi upravičenci dobijo enako denarno socilano pomoč. DA/NE Utemelji (1 točka)
5. Ali so do starostne pokojnine upavičeni vsi državljani in prebivalci RS DA/NE Utemelji
(1 točka)
6. pa še neki z da/ne ...se ne morm spomnt...
delovno me je prasala:
-nivoji kolektivnih pogajanj - pa pol se neki okol tega
-kvantitativni in kvalitativni kriteriji pri dolocanju delovnega casa
-omejitve nadurnega dela po ZDR

sociala:
-uredbo 1408/71
-ali imajo vse zavarovane osebe pravico do denarnega nadomestila iz zdravstvenega
zavarovanja
-ali ima odpoved pogodbe o zaposlitvi kaksen vpliv na pridobitev pravice do državne
socialne pomoči

Delovno pravo, maj 06

1. Funkcija kolektivne pogodbe


2. Naštej in na kratko opredeli mednarodne konvencije pomembne za sindikalno
svobodo
3. Pravne podlage za prepoved diskriminacije
4. Načini reševanja (varstva) individualnih delovnih sporov
5. Ali je pri odpovedi iz poslovnih razlogov, če delodajalec ne more ponuditi ustreznega
dela, dolžan ponuditi neustrezno, ali je delavec dolžan sprejeti? Katere pravice mu
pripadajo?
6. Pri DJ bo v 4 mesecih povečan obseg dela. Delodajalec to misli rešiti z začasno
prerazporeditvijo delovnega časa. Na katere določbe ZDR, pravice delavcev mora biti
pozoren?
7. Kako se razlikuje zakonska ureditev odpovedi PZ pri delavcu in delodajalcu?
8. Delodajalec napoti delavca na delo k drugemu uporabniku. Kakšna razmerja s tem
nastanejo?

Pravo socialne varnosti, september 06

1. pravica do družinske pokojnine in njena odmera


2. pravice iz zdravstvenega zavarovanja in postopek njihovega uveljavljanja
3. kaj omejuje zakonodojalaca pri oblikovanju zakonodaje s področja socialne varnosti
4. ali denarno nadomestilo (brezposelnost) vedno traja 12 mesecev
5. ali prenehanje DR vpliva na pravico do denarne socialne pomoči

Delovno pravo, september 06 (11.)

1. vrste pravnih virov pri DP


2. katera splošna načela določa ZDR glede spremembe ali sklenitve nove PoZ
3. zakonska omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas in smoter te ureditve
4. invalid II. kategorije dela s polovičnim delovnim časom, kako je z pr. do pokojnine in
letnim dopustom
5. ali lahko delavec ugovarja opozorilu pred odpovedjo zaradi kršitve obveznosti in ali
ima zoper njega sodno varstvo
6. sodna praksa glede nasprotovanja redni/izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani
sindikata
7. delavka se upokoji 1.3., kako je s pravico do letnega dopusta in regresom
8. katere načine reševanja individualnih in kolektivnih sporov poznaš

Delovno pravo, september 06 (22.)


1. Katere vrste pravnih virov poznamo na podorčju delovnopravne zakonodaje?
2. O čem govori 6.čl ZDRja poleg prvega odstavka, ki diskriminacijo nasplošno
prepoveduje?
3. Izjava varnosti pri delu!
4. Primer v zvezi s konkurenčno klavzulo! (ali je DD dolžan izplačevati nadomestilo plače,
če delavec na drugem delovnem mestu, kjer mora spoštovati konk. klavzulo, dobiva
večjo plačo. Delavec dela po novem v nekonkurenčnem podjetju)
5. Priemer (ni natačno opisan): obstaja d.o.o., ki ima 6 zaposlenih in je uveden postopek
za likvidacijo. Kaj velja glede odpovedi PoZ?
6. Nočno delo!
7. Novi zakon o kol. pogodbah govori o interesnih sporih in sporih o pravicah. Povzemi
ureditev!
8. Kaj razume delovno pravo pod pojmom kolektivno delovno pravo!

Delovno pravo, oktober 06

1. Mednarodni viri delovnega prava


2. Kateri kriterij določa Ustava RS za omejitev pravice do stavke
3. Zakonska ureditev delovnih razmerij in pomen tega v praksi
4. Ureditev odpovednih rokov v ZDR
5. Pojasni namen instituta pripravništva in pomen instituta poskusnega dela
6. Za katere skupine delavcev določa ZDR prepoved ali omejitve glede nočnega dela
7. Po katerih kriterijih in kateri organ odloča o reprezentativnosti sindikatov
8. Kaj delovno-pravna teorija uvršča pod pojem kolektivnega delovnega prava

Pravo socialne varnosti, januar 07

1. mora obvezno zdravstveno zavarovana oseba doplačati vse storitve? DA/NE


2. se po ZSV denarna socialna pomoč vedno izplača v višini minimalnega dohodka?
DA/NE
3. ali ima vsaka brezposelna oseba pravico do denarnega nadomestila iz ZZZPB? DA/NE
4. opredeli pojem poklicne bolezni in poškodbe pri delu, kako se kaže njihovo
uveljavljanje v različnih sitemih socialne varnosti
5. opredeli pravico do očetovskega dopusta in očetovskega nadomestila
6. opiši temeljna načela koordinacije na področju socialne varnosti v pravu Evropske
skupnosti

Delovno pravo, januar 07

1. institut 'v korist delavca' in naštej 2 primera.


2. delo otrok mlajših od 15 let.
3. nacelo dvotirnosti in kako se po ZSDU uresničuje ta pravica delavcev v nadzornem
svetu podjetja. (tako nekako)
4. kdaj v primeru zagotavljanja dela delavcem drugemu uporabniku, agencija ne sme
napotiti delavca na delo drugemu uporabniku?
5. kako je v zakonu določen razlog nesposobnosti?
6. ali lahko neizbrani kandidat zahteva sodno varstvo pri delodajalcu, ki ga ni izbral?
7. kako je po ZDRju in po kolektivnih pogodbah določena avtonomija strank pogodbe o
zaposlitvi?
8. obličnost pogodbe o zaposlitvi.

Pravo socialne varnosti, marec 07

1. pogoji za odmero starostne pokojnine


2. pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in postopek pridobitve pravic
3. sistema socialnega zavarovanja
4. ali ima invalid s preostalo moznostjo za delo pravico do invalidske pokojnine? da/ne +
utemeljitev
5. ali je pravica do otroskega dodatka univerzalna? da/ne + utemeljitev
6. ali je pravica do nadomestila za primer brezposelnosti casovno neomejena? da/ne +
utemeljitev

Delovno pravo, marec 07

1. elementi svoboda dela v ustavi RS. kako se to konkretizira v ZDR


2. kakšen je pravni položaj delavca, ki izredno odpove pogodbo o zaposlitvi
3. kdaj lahko delavec odkloni delo in kdaj lahko odkloni nadurno oz. nočno delo. katera
zakonodaja je podlaga za tvoj odgovor?
4. kdo so in kako so varovani predstavni delavcev in kateri zakon to ureja?
5. bistvo spremembe delodajalca
6. definicija in varstvo "delavca" po razlicnih zakonodajah
7. kako se uresnicuje tripartitni socialni sporazum v sloveniji?
8. odskodninska odgovornost.