You are on page 1of 6

1.

Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

295/2009. (XII. 21.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Napi bér Órabér
Ft/hó Ft/hét Ft/nap Ft/óra
Minimális bér Korm. rend. 2. § (1) bek. 73.500 16.900 3.380 423
Garantált bérminimum* Korm. rend. 2. § (2) bek. 89.500 20.600 4.120 515
∗ A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylı munkakörben foglalkoztatott
munkavállalót illeti meg (Korm. rend. 2. § (2) bek.). A Korm. rend. a költségvetési szerveknél közszolgálati, közalkalmazotti
jogviszonyban állókra is kiterjed. A Kormányrendelet által meghatározott személyi alapbér kötelezı legkisebb összegét a Ktv., illetve a
Kjt. alapján megállapított illetményeknek is el kell érniük (Korm. rend. 3. § (2) bek.).

Köztisztviselık illetményalapja 2009. CXXX. tv. (Költségvetési tv.) 71. § 1992. 38.650,-Ft
évi XXIII. tv. (Ktv.) 43. § (1) bek.
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2009. CXXX. tv. 20.000,- Ft
(Költségvetési tv.) 72. § (1) bek. c) pontja - 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. §
Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat 356.000,-Ft
2009. CXXX. tv. (Költségvetési tv.) 73. § (1) – (2) bek.
1997. évi LXVII. tv. 103. § (2) bek. – 1994. évi LXXX. tv. 46/D. § (2) bek.
Jogi segítıi óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2009. CXXX. tv. (Költségvetési tv.) 3.000,-Ft/óra
73. § (3) – (4) bek. – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek. – 1998. évi XI. tv. 131. §
(2) bek.
A nevelı szülıi díj legalacsonyabb összege –gyermekenként, fiatal 15.000,-Ft/hó
felnıttenként 2009. CXXX. tv. (Költségvetési tv.) 74. § (1) bek. – 1997. évi
XXXI. tv. 66/F. § (2) bek.
A hivatásos nevelı szülıi díj legalacsonyabb összege 2009. CXXX. tv. 135.000,-Ft/hó
(Költségvetési tv.) 74. § (2) bek. - 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §(1) bek.

2. A 2009. december 31-ét követıen megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerő ellátások

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. § 28.500,-Ft
Rokkantsági nyugdíj III. rokkantsági csoportban 28.500,-Ft
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 23. § II. rokkantsági csoportban 29.800,-Ft
I. rokkantsági csoportban 30.850,-Ft
Baleseti rokkantsági nyugdíj III. rokkantsági csoportban 28.600,-Ft
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 28. § II. rokkantsági csoportban 30.000,-Ft
I. rokkantsági csoportban 31.000,-Ft
Árvaellátás legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. § 24.250,-Ft
Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára 69.730,-Ft
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.
Rokkantsági járadék 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 5.§ (3) a.) pont 33.330,-Ft
Rendszeres szociális járadék 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 5.§ (3) b.) pont 27.000,-Ft
Házastársi pótlék és az ahhoz járó kiegészítés együttes összege 351/2007. (XII. 23.) 20.410,-Ft
Korm. rend. 2. §, 72/2008 (IV. 3.) Korm. rend. 1. § (4) d) pont, 242/2008 (X.1.) Korm.
rend. 1§ (4) d) pont
Házastárs után járó jövedelempótlék 351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 2. §; 72/2008 (IV. 14.160,-Ft
3.) Korm. rend. 1. § (4) e) pont, 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 1§ (4) e) pont
Egészségkárosodási járadék maximális összege 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 1§ (2) b) 85.500,-Ft
pont
Vakok személyi járadéka 242/2008 Korm. rend. 1§ (3) bek. 15.360,-Ft
Rehabilitációs járadék minimális összege: a (III. csoportú) rokkantsági nyugdíj 34.200,-Ft
legkisebb összegének 120%-a 2007. évi LXXXIV. tv. 4. §

5 % 1997. Munkavállalók által fizetendı közterhek Munkavállaló egyéni járulék és Nyugdíjjárulék Pénztártag 1.. Minimum Maximum Álláskeresık járadéka (ÁJ) járulékalap 60%-a. 179 44.200.-én hatályos rendelkezések szerinti járulékmértékeknek megfelelıen kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni! 6.450-. 964. évi LXXXVI. tv. 41/A.Ft/hó (165. szakasz (folyósítási idı fele.-Ft/nap Keresetpótló juttatás 1991..-Ft/nap 2. keresetpótló juttatás 1991. 26.100.§(1)-(2). évi IV. Egészségbiztosítási Természetbeni 1. CXXX. évi IV. 39. illetve a kiegészítı tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás. § (2) bek. Munkaadók által fizetendı közterhek Munkaadó TB járulék fizetési Nyugdíjbiztosítási 24 % kötelezettsége járulék 1997.420. max. január 10-ig megszerzett jövedelmek után a 2009. § (2) bek.-Ft/nap nap) Álláskeresık segélye (ÁS) a minimális bér 40%-a: 1991.Ft/nap) Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy.100. évi LXXX. december 31. (Tbj.500.470.100 – 73. § (3) bek. § (6) bek.400.470. tv. alapján 60-100% között Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott. évi IV.§ (5) bek.) Egészségbiztosítási Természetbeni 4% 19.§(1).-ig megszerzett jövedelmek után a 2009. tv. § (5) bek. szakasz (hátralévı idı. * A 2010.-Ft/év/fı Szakképzési hozzájárulás 2003.5% (2). Egészségügyi szolgáltatási járulék 4. tv.-Ft/nap 2009.950.-Ft/hó 1. (Tbj) 19. 30.(3) bek. hatályos minimális bér 60%-a: minimális bér 120%-a: 44.-Ft/hó 1. és az 1997. (Költségvetési tv. tv.-Ft 980.5 % magánnyugdíj-pénztári tagdíj (8% tagdíj) fizetési kötelezettsége Nem pénztártag 9. tv. Álláskeresık támogatása. vagy elfogadott intenzív – mérlegelési jogkörben állapítható meg heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár! 4.3. [Tbj.-Ft/hó 88. tv. 3.5 %-a * A 2010.] 2 . december 31. évi IV. legalább a járulékalap 60%-a. 19.(3) bek. január 10. évi IV.5% egészségbiztosítási járulék Munkaerı-piaci járulék 1% Összesen 27% Rehabilitációs hozzájárulás 1991. és munkaerı-piaci egészségbiztosítási járulék járulék Pénzbeli 2% egészségbiztosítási járulék Munkaerı-piaci járulék 1. 44.5% Összesen 17% A nyugdíjjárulék fizetés felsı határának egy naptári napra jutó összege 20.470 – 2. max.-én hatályos rendelkezések szerinti járulékmértékeknek megfelelıen kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni! 5. legfeljebb a I.500. aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult.-Ft/nap Álláskeresık járadéka (ÁJ) jogosultság kezdı napján hatályos minimálbér 60%-a: II. § (1) bek. jogosultság kezdı napján jogosultság kezdı napján hatályos 91 nap) 1991.) 70. tv. és munkaerı-piaci egészségbiztosítási járulék járulék* Pénzbeli 0. tv. továbbá a kiegészítı tevékenységet folytató egyéni vállalkozó.§ 29. tv. évi LXXX.-Ft/hó 1.940.-Ft/nap 14. (Tbj) 24. évi LXXX. Társadalombiztosítási járulékalap 1. § (4) bek.

000.).és internethasználat (ideértve különösen az számú melléklet 7.Ft/hó Az adó mértéke: 25% önkéntes egészségpénztárba fizetett munkáltatói munkáltatói hozzájárulás 22. tv. évi CXVII. 18. tv.Ft/hó §] Iskolakezdési támogatás: 22. Béren kívüli természetbeni juttatások Adómentes természetbeni juttatások Munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes [1995.500.-Ft tevékenységbıl származó Szja. évi IV. Az adójóváírás nem érvényesíthetı az adóelılegnél. törvény (Szja tv. törvény Az összevont adóalap... a havi.11.. A 4. §] 3 . 58. törvény (Szja. tv.188.750./2.000.Ft-t.188. de 3. e. ha a magánszemély adóelıleg alapját képezı jövedelem összege meghaladja az 3. [1995.188..) 70.000.) 30. § szerint figyelembe veendı jövedelme [1991.-Ft Jogosultsági határ: 3.000. az 5. § (4) bek.) 69.Ft-ot meghaladó éves jövedelem esetén az adójóváírás „elfogy”. § Adójóváírás összege az adóévben történ bérkifizetés 17%-a. 23. 1.000.Ft összes bevallott jövedelemig jár. § (5) bek. 6. évi CXVII. (Szja.. § (2) bek. pont] egyszeri.000.-Ft feletti jövedelemtıl 850.Ft jövedelemig 17%.050. Kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás díja Kedvezményes adózású természetbeni Üdülési csekk: 73. törvény (Szja.] Mezıgazdasági ıstermelınek az e 600.. 33. évi CXVII.000..698.000.050.. Adósávok.000. évi CXVII..000. § után 5..000.Ft/hó Nem kedvezményes adózású A fentieken túlmenıen jutatott természetbeni juttatásokat természetbeni juttatások 54% szja és 27% társadalombiztosítási járulék terheli. tv. évi CXVII.188. igénybevételére lehetıség nincs. és 1995.7. 71. a modem biztosítását).Ft feletti éves jövedelem esetén a levonható adójóváírás összegét csökkenteni kell a 3. jogosultsági hónaponként maximum 15. adóalap-kiegészítéssel növelt összege (Szja. a forgalmi díj átvállalását.000. adókedvezmények Adósávok 1995. tv...000. tv.Ft és az 5.100.Ft/év Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás 36.3.000..Ft feletti rész 12%-ával. számítógép. tv.. pont.) 23. tv.Ft/év juttatások Meleg étkeztetés (ideértve az erre jogosító utalványt is): [1995.-Ft Az adójóváírás évi 4.698.000.-Ft feletti rész 32%-a az adó mértéke Adójóváírás Szja.

évi LXXXIV.) 31. törvény 108. § Ikergyermek esetén 300%-a: 85. § (2) bek.a fenti értékhatárt el nem érı kis összegő követelést behajtásra elıírni nem kell.125.) 26. Kis összegő követelés értékhatára 100. 20. (Cst. esetében) A napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idı esetében vagy a fekvıbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén) Egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdı napján érvényes minimálbér 400 százalékának.-Ft A támogatás a szülést követı 180 napon belül igényelhetı. és a bek.000. § (1) bek. tv.300. tv. 2400-2999 700 3600 3.-én hatályát veszti – 2010. 1800-2399 400 2700 2. (Cst. legkisebb 3* és 8 év közötti (Cst.-Ft/hó (1)-(2) bek.) 26. 10. tv. március 31.300.-Ft LXXXIV. legalább 2 év biztosítási idı tv. évi CLII. május 1-tıl a gyermek 2.300. ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson (Cst.-Ft/hó Intézményben elhelyezett gyermek esetén 14. illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelı egyedülálló esetén gyermekenként 25. április 1-tıl alkalmi foglalkoztatásra az egyszerősített foglalkoztatásról szóló 2009. de legfeljebb havonta a mindenkori 1997. Alkalmi munkavállalói könyvvel történı munkavégzéskor a kifizetett munkadíj. tv. vagy több gyermeket nevelı család esetén gyermekenként 16.8. törvény szabályai alapján van mód! . tv.800. tv.000. A gyermek 3 éves koráig*. A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos. (Eb.-Ft/hó 1998.900.500.az önkéntes teljesítésre történı felhíváson kívül . Családi pótlék (CSP) Egy gyermekes család esetén 12. évi Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a: 64.-Ft/hó (1) bek.500.700. tv.-Ft/hó 1998. életévének betöltése az irányadó! 9. évi LXXIV.-Ft/hó Három. §) * 2010. évi XXXVIII. Táppénz 1997.) 48. évi LXXXIII. § Gyermekgondozási díj (GYED) A naptári napi átlagkereset 70 %-a. tv.-Ft/hó Tartósan beteg.-Ft [2009.900. aki 3 vagy több gyermeket nevel. tv. évi LXXXIV. tv.500. (Cst. (Cst.) 12. CXXX.-Ft/hó Három vagy több gyermeket nevelı egyedülálló esetén gyermekenként 17.-Ft (Eb.000. tv.-Ft/hó Tartósan beteg. 3000-3599 900 4500 4. § Ikergyermek esetén 200%-a: 57. Gyermeknevelési támogatás (GYET) Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.) 42. ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig. évi LXXXIII. törvény (Alk.800.) melléklete alapján ** Az Alk.-Ft/hó Nagykorú fogyatékos esetén 20.] Az államháztartásról szóló 1992. 23. 3600-4600 1100 5400 * Az alkalmi munkavállalásról szóló 1997. illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelı család esetén gyermekenként 23. tv. § Egy gyermeket nevelı egyedülálló esetén 13.-Ft/hó Anyasági támogatás 1998. minimális bér kétszeresének 70 %-a: 102.-Ft/hó Két gyermeket nevelı egyedülálló esetén gyermekenként 14. § (4) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben .) 42/D. 29. (Eb. tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehetı igénybe (Cst. közteherjegy értéke és az ellátási alap Ha a kifizetett munkadíj A közteherjegy értéke Az ellátási alap (Ft/nap) (Ft/nap) (Ft/nap) 1. (Költségvetési tv.000. § (8) bek. Gyermekgondozási segély (GYES) Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28. Kétgyermekes család esetén gyermekenként 13. évi LXXXIII.) 11. §). §).200. 2010.-Ft/hó 1998. §(1) A támogatásban az a szülı részesülhet. a biztosítási jogviszony megszőnését követıen (passzív jogon 30 napig) a minimálisbér 150 százalékának harmincad részét. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások Terhességi gyermekágyi segély A naptári napi átlagkereset 70 %-a (GYÁS) 1997. és 32. évi LXXXIV.

életévét betöltött személy. tv.-Ft) személyi jövedelemadóval. gyermekgondozási munkavállalói. szám) A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben. § b) pontja]. az egyedülálló.súlyosan fogyatékos.-Ft Jövedelemmel rendelkezı jogosult esetén az idıskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.feltéve. § (3) bek. tv.500. tv. Ha a felszámolási eljárás kezdetétıl egy év eltelt.- (Szoc. tv. a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni. 685. élettársa az öregségi nyugdíj minimum 80%-a: 22. Bérgarancia támogatás maximuma 994. 37. a reá irányadó nyugdíjkorhatárt b) betöltött. akinek havi az öregségi nyugdíj minimum 95%-a: jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 27.-Ft (1994. tv. vagy b) olyan képzésben vesz részt. § (2) b) az 55.) 44.-Ft A 18. gyermekgondozási támogatásban. 41. ha állandó és alatti személy gondozása esetén az öregségi tartós gondozásra szoruló nyugdíjminimum 100 %-a: 28.800.a A súlyosan fogyatékos. vagy . tv. de 75 évesnél fiatalabb személy. munkavállaló részére megállapított személyi 63/2006. évi ellátásra való jogosultság kezdı napján jövedelemhatár összegének és a jogosult családja III.) a) egészségkárosodott személynek minısül. Amennyiben a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérı.. évi III. a) közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból 28. életévét betöltötte. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén legalább az öregségi nyugdíjminimum 80 %-a: 22.500.] nem tudják fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok biztosítani.500. évi LXVI. a) 1993.-Ft 12. tv. (III. vagy havi összjövedelmének különbözete. de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelızı második év . § hozzátartozó [Ptk. (Szoc.a jegyes kivételével .és a nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. akinek c) havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj az öregségi nyugdíj mimimum 130%-a: mindenkori legkisebb összegének 130%-át. aki az A rendszeres szociális segély havi összege a családi (RSZS) 1993. valamint Szociális és Munkaügyi Közlöny 2009/13. akinek saját és vele együtt lakó házastársa.) 32/B § és jövedelme alapján számított egy fıre jutó havi Ft/hó 32/C § jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át. Ápolási díjra jogosult . tv. terhességi gyermekágyi segélyben .050. § tekintettel más személy nem részesül a Cst. 75.-Ft/hó mindenkori legkisebb összegének 95%-át. Maximális összege: 60. c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel . a bérfizetési napon fennálló bértartozását.) hogy a családban élı gyermekek valamelyikére alapbér mindenkori kötelezı legkisebb összegének Korm. rend.§ nem vesz részt és táppénzben vagy távolléti díjban nem részesül. vagy tartósan beteg 18 év (Szoc. amikor öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 1993. évi III. ápolása esetén az öregségi nyugdíjminimum 130 %-a: 37.) 37.Ft Rendelkezésre Jogosult Havi összege állási támogatás Az aktív korúak ellátására jogosult személyt arra az A rendelkezésre állási támogatás havi összege az (RÁT) idıtartamra. Ápolási díj Jogosult Havi összeg 1993.tartósan beteg 18 év alatti A fokozott ápolást igénylı súlyosan fogyatékos személy gondozását. az egyedülálló. de legalább 1. Idıskorúak Jogosult Havi összege járadéka a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy.050.800. egészségbiztosítási és díjban.nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. A családi gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító jövedelemhatár összege megegyezik a család intézményben [Gyvt. (2) bek. tv. 41.075. 17/B. legfeljebb kettı havi bruttó átlagkeresetnek megfelelı támogatást igényelhet a felszámoló. de nem 37/B § 37/C. akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket. azon jogosultak esetében.000..-Ft/hó (Szoc.Ft. szerinti (73. jogosultanként további. § (1) bek. évi III.236.800. feltételeknek megfelel. szerinti keresetpótló juttatást részére nem állapítottak meg. ápolását végzi (Szoc.27.11. Szociális ellátások Rendszeres Jogosult Havi összege szociális segély Az az aktív korúak ellátására jogosult személy.Központi Statisztikai Hivatal által közzétett . vagy összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori d) a települési önkormányzat rendeletében foglalt legkisebb összege 90%-ának szorzatával. A kétszeres összeg 397. §) személy gondozása. amelyhez az Flt. tv. vagy haladhatja meg a teljes munkaidıben foglalkoztatott bek. 7.-Ft 5 .-Ft . ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak.500.

2008.0) Pécs.8) Fogyasztói árindex 2008. november 26-i jelentése alapján) Bruttó átlagkereset 198.-Ft/fı/év Bruttó kereseti index 107.-Ft/fı/év Nettó átlagkereset 122. december 103. év = 102. 2009. 2009.0) Nettó kereseti index 107. év 106. KSH tájékoztató néhány fontosabb.13. év = 108.0% (2007.700. december = 100) 2008.5% (2007.1% (2007.5% (2007 év = 108. december 31. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Jogi és Ellenırzési Fıosztály 6 . évi adatról (A KSH 2009/9 számú.000.