CTU 101 Oleh: Noor Adam Bin Noor Azmishah Abdul Hilmi Bin Mohd Sarnudin Muhammad Imaduddin

Bin Abd Hamid

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kedalam Islam secara keseluruhannya Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan Itu adalah musuh yang nyata bagimu (Al-Baqarah ayat 208)

Syariah Akidah
Skop Ajaran Islam

Akhlaq

 Perkataan Aqidah berasal dari bahasa Arab, iaitu yang bererti menghimpun atau mempertemukan dua buah hujung atau sudut/ mengikat).  Secara istilah aqidah berarti keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktiviti, sikap, pandangan dan pegangan hidupnya.  Kesejahteraan aqidah seseorang dinilai melalui perlakuan, tingkah-laku, amalan kehidupan yang lahir daripada perkataannya dan perbuatannya.

Aqidah Islamiyyah
Yaitu, kepercayaan yang mantap kepada :  Allah  Para Malaikat-Nya  kitab-kitab suci-Nya  Rasul-rasulNya  Hari Kiamat  Qadar yang baik dan yang buruk  serta seluruh muatan Al-Qur’an dan As-Sunnah berupa pokokpokok agama, perintah-perintah dan berita-beritanya, serta apa saja yang disepakati oleh generasi Salafush Shalih (ijma’), dan kepasrahan total kepada Allah Ta’ala dalam hal keputusan hukum, perintah, takdir, maupun syara’, serta ketundukan kepada Rasulullah  dengan cara mematuhinya, menerima keputusan hukumnya dan mengikutinya.

kepercayaan yang bertentangan dengan dasar-dasar Islam
 'Iktikad bahawa alam ini qadim, tidak ada penciptanya atau alam ini kekal selama lamanya.  'Iktikad bahawa pencipta alam ini baharu atau menyerupai mana-mana jenis makhluk atau bersifat dengan sifat-sifat bahawu, ataupun mempunyai anak isteri, atau berbilang-bilang atau menerima mati.  Iktikad menafikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w

 Iktikad bahawa tidak ada dosa dan pahala, tidak ada syurga dan neraka, tidak bangkit hidup semula sesudah mati, tidak ada hari kiamat dan segala perkara yang berlaku padanya.  'Iktikad agama kafir lebih baik dari agama Islam.  Perasaan ragu-ragu terhadap mana-mana satu dari perkara-perkara yang tersebut di atas.  Berbalik-balik hati diantara hendak menjadi kafir atau tidak, atau bercita-cita hendak menjadi kafir pada masa yang akan datang.

Percakapan
 Iaitu tiap-tiap perkatan mencaci, menghina, merendah-rendah, mengejek-ejek dan mempermainkan nama Allah,sifatsifatnya,malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, ayat-ayatNya dan hukum-hukumNya serta hukum-hukum yang diterangkan oleh Rasulnya.  Dan juga perkataan yang menolak, menafi dan mengingkari segala perkara yang sekata alim ulamak mensabitkannya atau menafikannya serta diketahui oleh orang ramai bahawa perkara itu dari agama.

Perbuatan
 Iaitu tiap-tiap perbuatan yang dilakukan untuk menghormati dan mengangungkan mana-mana makhluk dengan cara yang ditentukan hanya untuk membesar dan menagungkan Allah, seperti sujud kepada makhluk walaupun tiada niat untuk menghormatinya sama seperti tuhan atau tunduk kepada mana-mana makhluk sehingga sampai kepada had sekurang-kurang ruku' sembahyang dengan tujuan menghormati Allah, kalau tidak dengan tujuan itu, maka tidaklah menjadikan orang yang melakukan itu murtad, tetapi hukumnya haram.

Ciri-ciri orang yang mempunyai salimul aqidah
• Tidak mengkafirkan orang islam • Tidak mendahului makhluk berbanding Allah • Mengingkari mereka yang mempersendakan ayat-ayat Allah dan tidak duduk bersama mereka. • Mentauhidkan Allah serta tidak mensyirikkanNya • Merasai kemanisan iman • Merasai kemanisan ubudiah (tunduk kepada Allah) • Merasai kewujudan Malaikat • Sentiasa berkawan dengan orang-orang yang soleh • Yakin bahawa penghapusan dosa hanya dengan taubat nasuha • Yakin bahawa mati akan datang bila-bila masa

Bagaimana memperoleh salimul aqidah?
• Memantapkan keimanan dan keyakinan di dalam hati tentang kewujudan Allah. • Mempertahankan aqidah dalam diri daripada diresapi ajaran yang menyeleweng • Mengenali ajaran sesat yang merosakkan aqidah • Sentiasa berpegang teguh dan yakin bahawa hanya Allah sahaja yang mampu mengatur segala urusan dalam hidup kita dan sentiasa memohon perlindungan dan pertolongan darinya.

• Makna dari sudut etimologi (bahasa) = jalan menuju sumber air. • Makna dari sudut terminologi (definisi) = penerapan seluruh aspek kehidupan sesuai ajaran Islam, yang menyangkut masalah ibadah dan sebagainya yang dinisbahkan pada al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw. • Mahmut Syalthut yang mendefinisikan syariah sebagai jalan/sistem kehidupan yang dibuat oleh Allah bagi manusia dalam hubungan dengan Allah Swt, sesama muslim, sesama manusia, kehidupan, dan alam semesta. • Oleh itu pengertian syariah ialah meliputi seluruh hal dan perkara yang berkaitan dengan ajaran Islam itu sendiri.

Jenayah

Ibadah

Muamalat

Syariah

Munakahat

Jihad

Ibadah
 Berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud merendah diri, tunduk, patuh, taat, menghina diri dan memperhambakan diri kepada yang lain.  Menurut istilah syarak: taat, patuh dan merendahkan diri sepenuhnya kepada Allah swt - mengikut peraturan dan suruhan Allah sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah saw. Kepatuhan ini hendaklah dilakukan secara berterusan setiap masa hingga ke akhir hayat. Ia merangkumi makna ketundukan dan kecintaan kepada Allah swt.

Jenis Ibadah
• Ibadah Khusus - Solat 5 waktu - Berpuasa di bulan ramadhan - Zakat - Mengerjakan haji dan umrah • Ibadah Am - amalan-amalan sunat (cth: solat sunat, puasa sunat dsb) - Belajar -Menolong sesama muslim -Mencintai sesama saudara -Semua perlakuan harian yang tidak bertentangan dengan syara’ dan ikhlas semata-mata kerana Allah

Jihad
• Sudut bahasa – berasal dari kalimah “alJuhd” yang bermaksud keberatan dan kesusahan • Maksud lain- mencurahkan daya dan tenaga kekuatan dalam usaha mencapai suatu matlamat atau cita-cita sama ada yang mulia dan ideal atau pun tidak

Jihad
• Sudut bahasa – berasal dari kalimah “alJuhd” yang bermaksud keberatan dan kesusahan • Maksud lain- mencurahkan daya dan tenaga kekuatan dalam usaha mencapai suatu matlamat atau cita-cita sama ada yang mulia dan ideal atau pun tidak

Jenis-jenis jihad
• Jihad an-nafs (nafsu)- melawan nafsu-nafsu yang buruk agar tidak menakluki aqal fikiran waras • Jihad dakwah- jihad terhadap musuh-musuh Islam dari dalam masyarakat atau dalam negara islam sendiri • Jihad dengan hati-(jihad paling rendah- membenci kemaksiatan dengan hati - selemah-lemah iman) • Jihad dengan ilmu pelajaran- jihad memberikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan islam kepada anggota masyarakat muslim • Jihad wang & harta kekayaan • Jihad dengan badan atau diri dan nyawa- jihad di medan perang

Perkahwinan menurut Islam
• Perkahwinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul (‘aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam[1]. Perkataan zawaj digunakan di dalam Al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkahwinan Allah s.w.t. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan zina

Kedudukan perkahwinan dalam Islam
• Wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga boleh menjatuhkan ke lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu.disini mampu bermaksud ia mampu membayar mahar(mas berkahminan/dower) dan mampu nafkah kepada bakal isterinya. Dalam permasalahan ini boleh didahulukan perkahwinan dari naik haji kerana gusar penzinaan akan berlaku, tetapi jika dapat dikawal nafsu, maka ibadat haji yang wajib perlu didahulukan kerana beliau seorang yang berkemampuan dalam segala aspek. Sunat kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya. Harus kepada orang yang tidak ada padanya galakan dan bantahan untuk berkahwin dan ini merupakan hukum asal perkahwinan Makruh kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekadar tidak memberi kemudaratan kepada isteri, samaada ia kaya atai tiada nafsu yang kuat Haram kepada orang yang tidak berkempuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan berkahwin serta akan menganiaya isteri jika dia berkahwin.

• •

Hikmah perkahwinan
• cara yang halal untuk menyalurkanm nafsu seks.melalui ini perzinan .liwat dan pelacuran sebagainya dpat dielakan. • Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman • Memelihara kesucian diri • Melaksanakan tuntutan syariat • Menjaga keturunan

Rukun nikah
• • • • • Pengantin lelaki Pengantin perempuan Wali Dua orang saksi Ijab dan kabul (akad nikah)

Haram nikah
• • • • Ibu Nenek sebelah ibu mahupun bapa Anak perempuan & keturunannya Adik-beradik perempuan seibu sebapa atau sebapa atau seibu • Anak perempuan kepada adik-beradik lelaki mahupun perempuan, iaitu semua anak saudara perempuan • Emak saudara sebelah bapa (adik-beradik bapa) • Emak saudara sebelah ibu (adik-beradik ibu)

Perceraian dalam Islam
Wajib
a) Jika perbalahan suami isteri tidak dapat didamaikan lagi b) Dua orang wakil daripada pihak suami dan isteri gagal membuat kata sepakat untuk perdamaian rumahtangga mereka c) Apabila pihak kadi berpendapat bahawa talak adalah lebih baik a) Menceraikan isteri ketika sedang haid atau nifas b) Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi c) Ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalang isterinya daripada menuntut harta pusakanya

Haram

Sunat Makruh

a) Suami tidak mampu menanggung nafkah isterinya b) Isterinya tidak menjaga maruah dirinya Suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai pengetahuan agama

Harus

Suami yang lemah keinginan nafsunya atau isterinya belum datang haid atau telah putus haidnya

Contoh lafaz talak
• Talak sarih Lafaz yang jelas dengan bahasa yang berterus-terang seperti “Saya talak awak” atau “Saya ceraikan awak” atau “Saya lepaskan awak daripada menjadi isteri saya” dan sebagainya.

Talak kinayah Lafaz yang digunakan secara sindiran oleh suami seperti “Pergilah awak ke rumah mak awak” atau “Pergilah awak dari sini” atau “Saya benci melihat muka awak” dan sebagainya. Namun, lafaz kinayah memerlukan niat suaminya iaitu jika berniat talak, maka jatuhlah talak tetapi jika tidak berniat talak, maka tidak berlaku talak.

zihar
• Menyamakan mana-mana anggota isteri dengan anggota mahramnya

Rukun rujuk
Perkara
Suami

Syarat
Berakal Baligh Dengan kerelaan sendiri Telah disetubuhi Berkeadaan talak raj’i Bukan dengan talak tiga Bukan cerai secara khuluk Masih dalam idah

Isteri

Lafaz

Ucapan yang jelas menyatakan rujuk Tiada disyaratkan dengan khiar atau pilihan Disegerakan tanpa dikaitkan dengan taklik atau bersyarat Dengan sengaja dan bukan paksaan

Muamalah
• Hukum Jual Beli
• Orang yang terjun dalam bidang usaha jual beli harus mengetahui hukum jual beli agar dalam jual beli tersebut tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Jual beli hukumnya mubah. ertinya, hal tersebut diperbolehkan sepanjang suka sama suka. Allah berfirman. • ertinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”(QS An Nisa : 29

Rukun dan syarat Jual Beli
• Penjual dan Pembeli haruslah sihat dan waras • Syarat Ijab dan Qabul • Barang yang hendak diniagakan

Perilaku atau sikap yang harus dimiliki oleh penjual
• Jujur • Amanah • Khiar

Riba
Riba fadal
• Riba fadal yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Contohnya tukar menukar emas dengan emas atau beras dengan beras, dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh yang menukarkan. Supaya tukar menukar seperti ini tidak termasuk riba harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut. • Barang yang ditukarkan harus sama • Timbangan atau takarannya harus sama • Serah terima harus pada saat itu juga.

Riba
Riba nasiah • Riba nasiah yaitu tukar menukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan waktu yang dilambatkan. Contohnya, salim membeli Laptop berharga RM500 secara hutang, tapi dbeliau dikhendaki membayar sebanyak RM525

Riba yad • Riba yad yaitu berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima. Misalnya, orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual, penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu. Jual beli ini dinamakan riba yad

syarat-syarat jual beli agar tidak menjadi riba
• serupa timbangan dan banyaknya • tunai • timbang terima dalam akad (ijab kabul) sebelum meninggalkan majlis akad.

Undang-Undang Jenayah
Hudud • Hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh syarak yang wajib dilaksanakan sebagai menunaikan hak Allah S.W.T Qisas • Hukuman dijatuhi adalah seimbang atau sama • Hak manusia Diat • Denda sebagai menggantikan qisas yang tidak dilaksanakan Takzir • Hukuman-hukuman yang tidak ditetapkan kadar dan bentuknya yang wajib dilaksanakan

• Berdasar etimologi (lughawi, bahasa): - Dari kata khalaqa  akar kata khuluqa: = perangai, tabiat, adat - Dari kata khalqun: = kejadian, buatan, ciptaan Secara istilah aqidah • Berdasar terminologi (istilah): Daya kekuatan/jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah/spontan tanpa difikir/direnungkan lagi (menurut Ibn Qudamah) • - Akhlakul karimah/mahmudah : baik • - Akhlakul madzumah : jahat/tercela

Akhlak islami adalah sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw
• Diberi gelar oleh Allah: khuluqin adziim (memiliki akhlak yang agung) • Aisyah r.a. menyebutkan: akhlak Rasulullah adalah Al Quran • Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagi kalian (Al-Ahzab : 3)

Contoh akhlak Rasullulah
• Menyatukan kabilah-kabilah dalam pengangkatan Hajar Aswad • - Mendoakan orang yang berbuat jahat saat ia dilempari dengan batu di Thaif • - Mendoakan orang yang meludahi Nabi • - Dalam pembukaan kota Makkah, mengampuni seluruh penduduk Makkah

Karakteristik akhlak Islam
• Mengajarkan perbuatan baik dan menjauhkan perbuatan buruk • Sumber moral, ukuran baik buruk adalah Allah SWT • Bersifat universal dan komprehensif • Mengarahkan fitrah manusia dan meluruskan perbuatan manusia

Implimentasi akhlak dalam kehidupan
1. Akhlak kepada Allah a. Mensyukuri nikmat Allah (QS Al Baqarah, 2: 52) b. Malu berbuat dosa (QS An Nahl: 19) c. Allah sebagai tempat pengharapan (QS Al Hud: 56) d. Optimis terhadap pertolongan Allah (QS Yusuf: 87) Yang berputus asa dari rahmat Allah: orang-orang kafir e. Bersifat husnudzan kepada Allah (QS Fushilat: 22 – 23) f. Yakin akan janji-janji Allah (QS Al An’am: 160)

2. Akhlak kepada diri sendiri  Beberapa cara memperbaiki diri: - Taubatun nashuha (QS At Tahrim: 8) - Muroqobah: senantiasa merasa dlm pengawasan Allah (QS Al Baqarah: 235) - Muhasabah: evaluasi diri (QS Al Hasyr: 18) - Mujahadah: bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu (QS Al ankabut: 69, QS Yusuf: 53)

3. Akhlak kepada orang lain • Akhlak kepada orang tua: - Taat dan patuh kepada orang tua -Harus taat dan patuh pada orang tua, namun jika orang tua memaksa berbuat jahat, kita tidak boleh mengikuti

• Akhlak kepada masyarakat - Amar ma’ruf nahi munkar - Menyebarkan rahmat dan kasih sayang
• Akhlak kepada lingkungan - Mengelola dan memelihara lingkungan hidup - Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful