You are on page 1of 1

MGA LIHIM NA LATHALAIN

Sa underground o lihim na publikasyon, mababanggit ang dalawang akda ni


Melencio T. Sabino, ipinagpapalagay na tagapagtatag ng samahang Agnus
Dei at kasamahan ni Icasiano Nasaire sa pagpapalaganap ng paggamit ng
medalyon at lihim na karunungan. Ang una ay Secreto: Mga Lihim na
Pangalan at Lihim na Karunungan na nalimbag noong 1950. Nasa pabala