A

Latină

Traducere

Note

a fortiori

cu atât mai mult

a mundo
conditio

de la facerea
lumii

a posteriori

în urma
experienţei

Antonimul lui a priori

a priori

înainte de
experienţă

Termen care alături de antonimul său, a posteriori, s-a
impus în filosofie, în logică - demonstratio a priori, de la
efect la cauză. Kant lansează sensul de cunoaştere a priori,
independentă de experienţă.

ab antiquo

din vechime

ab hinc

de acum înainte

ab hodierno

de azi înainte

ab initio

de la început

ab irato

dintr-o pornire de
mânie, la mânie

ab origine

de la origine

ab ovo

de la ou

A o lua de la capăt; a o lua de la început, de la origini

ab Urbe
condita (a.u.c.)

de la întemeierea
Romei

Formulă care indică numărarea anilor de la întemeierea
Romei (753 î.Hr.).

acta est fabula!

piesa a fost
jucata!

Modalitate prin care se anunţa sfârşitul comediilor în
Roma antică.

acta non verba!

fapte nu vorbe!

ad acta

(de pus) la dosar

ad calendas
graecas

la calendele
greceşti

ad hoc

pentru aceasta (în
acest scop)

Calende înseamnă la romani prima zi a lunii; era ziua în
care se plăteau datoriile. Cum grecii nu aveau calende
expresia a fost folosită de împăratul Octavianus la adresa
datornicilor rău-platnici. Expresii similare: la „SfântuAşteaptă”, la „paştele cailor”.

ad hominem

referitor la
persoană

Argumentum ad hominem, eroare logică care constă în
atacarea caracterului unei persoane cu care suntem în
dispută, în loc de a ataca argumentaţia sa.

ad ignorantiam

[apelul] la
ignoranţă

Argumentum ad ignorantiam este o eroare logică în care
se afirmă că premisa este adevărată doar pentru că nu a
fost demonstrată falsă sau că pemisa este falsă doar pentru
că nu a fost demonstrată adevărată.

ad infinitum

până la infinit

ad interim

provizoriu (până
una alta)

ad libitum (ad

după dorinţă

Termen care arată că durata măsurii va fi aleasă de
executant după placul său. În opere filosofice apare cu
sens figurat.

ad litteram (ad

exact până la
ultima literă

Aşa cum citim cuvântul, fără a ţine seama de context. În
traduceri: cuvânt cu cuvânt. De ex.: un citat ad litteram

ad nauseam

până la a provoca
greaţă

Un argumentum ad nauseam este o eroare logică care
constă în repetarea unui argument până la punctul în care
oamenii nu mai sunt interesaţi de subiect.

ad personam

la persoană

Calificativ dat unui act prin care o persoană obţine
privilegii netransmisibile.

ad populum

[apelul] la lume

Argumentum ad populum este o eroare de argumentare
care conclude că o propoziţie este adevărată deoarece
foarte multă lume crede că este adevărată.

ad rem

la obiect

Fără ocolişuri, direct la chestiunea în discuţie

advocatus
diaboli

avocatul
diavolului

Titulatura oficială dată de Papa Benedict al XIV-lea este
advocatus in omnibus causis beatificationum şi era
numele prelatului care avea sarcina de a informa despre
calităţile şi defectele defunctului propus spre beatificare
sau canonizare.

age, si quid
agis!

fă, dacă faci
ceva!

Alma mater

mama care ne-a
hrănit

Denumire simbolică pentru universitatea urmată.

alt eu

Poate fi folosit pentru a desemna un prieten intim cu care
te identifici în concepţii sau o altă conştiinţă a
personalităţii.

lib.)

litt.)

alter ego

amantium irae

supărările
îndrăgostiţilor

ante Christum

înainte de Cristos

anni currentis
(A.c.)

anul curent (în
curs)

anno

în anul

anno Domini

în anul Domnului

annus mirabilis

anul minune

ante meridiem

ante meridian

(a.Chr.)

(A.D.)

(a.m.)

argumentum ad argumentare la
absurdum
absurd

Cearta între îndrăgostiţi, ceva trecător, nedemn de atenţie.

Anul considerat a începe de la naşterea lui Hristos, după
calculele călugărului Dionysius Exiguus.

Până în prânz
Metodă care demonstrează falsitatea unei ipoteze prin
absurditatea concluziei. Sinonime: reductio ad
absurdum sau deductio ad absurdum

argumentum
baculum

argumentul
băţului

ars poetica

arta poeziei

Titlul unei scrisori a lui Horaţiu adresată unor prieteni şi
care conţinea sfaturi pentru tinerii poeţi.

aurea
mediocritas

aurită este calea
de mijloc

Vers scris de Horaţiu în Ode. Poetul nu se refea la
realizări medii, ci la moderaţie, cumpătare, la un trai
modest. Conceptul aurea mediocritas este obişnuit la mai
mulţi filosofi, începând cu Aristotel.

aut - aut

ori, ori

Ave Maria

salut, Maria

Începutul unui imn de preamărire a Fecioarei Maria. Din
anul 1326, Papa Ioan al XXII-lea impune credincioşilor
să-l recite de trei ori pe zi.

B
Latină

Traducere

Note

beati possidentes

fericiţii posesori

Expresie glumeaţă a juriştilor.

bene merenti

celui ce
binemerită

Decoraţie română înfiinţată în 1876 pentru merite în
domeniul culturii naţionale.

bona fide

buna credinţă

brutto

greutate brută

C
Latină

Traducere

caput mundi

capitala lumii

carpe diem

trăieşte clipa

casus belli

motiv de război

Note
Epitet acordat oraşului Roma.

- citatul complet "DUBITO, ERGO COGITO;
COGITO, ERGO SUM" (Ma indoiesc, deci cuget;
cuget, deci exist) - Rene Decartes (1596-1650). Unica
certitudine acceptata de acest filosof.

cogito ergo sum

cuget deci exist

coitus
interruptus

Coit intrerupt

confer (cf.)

compară

concedo

consimt

contradictio in
terminis

contradicţie în
termeni

contra bonos
mores

contra bunelor
moravuri

consummatum
est

s-a sfârşit

copia verborum

Usurinţă, bogăţie în
exprimare

corpus delicti

corpul delict

Dovada materială a faptei.

credo quia
absurdum

cred pentru că e
absurd

Aforism derivat de la Tertulian, este cert pentru că
este imposibil (credo quia impossibile).

credo ut
intelligam

cred pentru ca să
pot înţelege

Idee-cheie formulată de Augustin din Hippona.

cui bono

cui foloseşte?

cui prodest

la ce bun?

cum grano salis

cu un graunte de
sare

cum laude

cu laude

Cu distincţie. Diplomă universitară.

cum tempore

1/4 oră după timpul
dat (sfertul de oră
academic)

cura te ipsum

vindecă-te pe tine
însuţi

Curriculum
vitae

cursul vieţii

(c.t.)

(Auto)biografie.

D
Latină

Traducere

datum (dat.)

data

de facto

de fapt

de jure

de drept

de novo

făcut nou

Dei gratia

prin harul lui
Dumnezeu

deleatur (del.)

îndepărtează, şterge (la
corecturi)

doctor (Dr.)

doctor

doctor honoris causa

doctor de onoare

doctor juris (Dr.jur.)

doctor în Drept

doctor medicinae

doctor în Medicină

doctor philosophiae

doctor în Filosofie

doctor rerum
naturalium (D.rer.nat.)

doctor în Ştiinţe
naturale

doctor rerum
politicarum (Dr.rer.pol.)

doctor în Ştiinţe
politice

doctor theologiae

doctor în Teologie

(Dr.h.c.)

(Dr.med.)
(Dr.phil.)

(Dr.theol.)

E

Note

Formulă folosită în titulatura episcopilor
iar mai târziu în titulatura Papei.

Latină

Traducere

Note

Ecce Homo

Iată Omul

Exclamaţia lui Pilat arătând
mulţimii pe Iisus cu coroana de
spini pe cap.

erga omnes

faţă de toţi

Adresat tuturor, fără discriminare

ergo

deci

În limbaj scolastic preceda
concluzia unui raţionament logic.
(cogito ergo sum)

errare humanum est, sed
perseverare diabolicum

a greşi este omeneste, dar a
persista (în greşeală) este
diabolic

Expresie care provine de la Seneca

et caetera (etc.)

şi celelalte, şi aşa mai departe

emeritus (em.)

emeritat, pensionat

ens causa sui

existent prin sine însuşi

eo ipso

tocmai de aceea

esse est percipi

a fi înseamnă a fi perceput

Formulă aplicată de George
Berkeley lucrurilor sensibile.

ex abrupto

deodată, brusc

Procedeu retoric, o expunere fără
introducere, direct la chestiune.

ex aequo

în mod egal

Cotă cuvenită din împărţirea în mod
egal.

ex libris meis

din cărţile mele

Formulă pe care unii o folosesc să o
scrie pe cărţile din bibliotecă.

ex silentio

din tăcere

Tragerea concluziei din tăcerea
adversarului.

ex tempore

pe dată

Imediat, pe loc, fără pregătire
prealabilă.

exempli causa, (gratia)

pentru exemplificare

expressis verbis

cu cuvinte clare

(e.c.) sau (e.g.)

F

În termeni clari şi autentici.
Expresie folosită de jurişti.

Latină

Traducere

Note

favente
linguis!

păziţi-vă
limbile!

Formulă de cult a preoţilor romani, linişte, nu tulburaţi
solemnitatea!.

fiat lux!

să se facă
lumină!

folio

pagină

floruit

Se folosește în texte postclasice pentru a arăta perioada de
a înflorit, a fost activitate a unei persoane, școli sau mișcări atunci când nu sunt
productiv
cunoscute datele nașterii și decesului sau datele înființării și
desființării.

furor
poeticus

delirul poetic

Starea poetului în momentul creaţiei.

G
Latină

Traducere

gaudeamus
igitur

să ne bucurăm,
aşadar

grosso modo

în linii mari

Note
Începutul imnului studenţesc adoptat în apropape toate
universităţile europene.

H
Latină

Traducere

habemus papam!

avem papă!

hic et nunc!

aici şi acum!

hic et ubique
(terrarum)

aici şi peste tot (pe
pământ)

honoris causa

onorific

horribile dictu

îngrozitor de spus

hujus anni (h.a.)

în acest an

I

Note
Formulă ceremonială cu care un cardinal anunţă
alegerea unui nou papă de către conclav.

Latină

Traducere

Note

ibidem (ib.)

tot acolo

id est (i.e.)

adică

idem (id.)

acelaşi, la fel

ignorabimus

nu vom şti

Formulă care exprimă doctrina agnosticismului, pusă în
circulaţie de germanul Emile Du Bois-Reymond în 1872.

imago mundi

imaginea
lumii

Veche denumire a hărţilor şi descrierilor geografice care
dădeau o imagine a lumii cunoscute de atunci.

in abstracto

în abstract

Făcînd abstarcţie de la realitate sau de la o situaţie concretă.

in
contumaciam

în absenţă

in extenso

pe larg

Formulă care arată că o anumită expunere a fost reprodusă în
întregime.

in extremis

în ultimele
momente

În ultimul moment, cînd nu se mai poate altfel.

in flagranti

asupra
faptului

in illo tempore

în acea vreme

in infinitum

la nesfârşit

in medias res

în mijlocul
lucrurilor

Formulă care provine de la Horaţiu în Ars poetica adresînduse tinerilor scriitori. În esenţă, în miez.

in memoriam

în memoria

Echivalent cu "în memoria lui...", referindu-se la reamintirea
sau în onoarea unei persoane decedate.

in nuce

într-o nucă

Comprimat pînă la a putea încăpea într-o coajă de nucă. În
miniatură, în formă redusă.

in propria
persona

în persoană

in situ

la locul
(originar)

Despre monumentele arheologice, aşa cum au fost găsite pe
teren, nu cum apar în muzeu într-o aşezare artificială.

in spe

(este) de
aşteptat

În perspectivă, după cum se speră, probabil, posibil.

Termen consacrat de Mircea Eliade pentru a denumi timpul
mitic (Marele Timp) în care zeii au creat lumea.

in statu
nascendi

în stare de
naştere

Formulă folosită în limbajul alchimiştilor medievali; precesul
obţinerii unei substanţe este în cus.

in vitro

în sticlă

În eprubetă, în laborator.

incognito

fără să fie
cunoscut

Fără să se ştie cine este. Se foloseşte mai ales în expresii ca „a
călători incognito” referindu-se la călătoria sub nume fictiv.

ipse dixit

aşa a spus el

Răspunsul dat de elevii lui Pitagora, cînd cu ocazia
expunerilor publice erau întrebaţi de ce este aşa. Invocarea
autorităţii în materie (argumentum ad verecunndiam).

ipse fecit (i.f.)

făcut singur

Fără ajutor

ipso facto

prin însuşi
faptul

Expresie folosită în argumentări şi se referă la raportul de
implicaţie între două fapte. Vezi eo ipso.

J
Latină

Traducere

Jesus Nazarenus Rex
Judaeorum (I.N.R.I.)

Note

Iisus din Nazaret
Regele Iudeilor

L
Latină

Traducere

Note

lapis
philosophorum

piatra
filosofilor

Substanţă ipotetică a alchimiştilor medievali care are
proprietatea ca în unire cu anumite metale să se obţină
aurul. Se presupune a fi de culoare roşie.

licentia poetica

licenţă poetică

Dreptul poetului de a folosi mijloace specifice de redare.

liber (lib.)

cartea

liquor (liq.)

lichid

loco citato (l.c.)

la locul citat

loco tipico

la locul tipic,
obişnuit

lorem ipsum

lupus in fabula

lupul în
povestire

Dicton echivalent cu proverbul „vorbeam de lup şi lupul la
uşă”.

M
Latină

Traducere

Note

magister ludi

învăţătorul
şcolii

Cel care se ocupă de instruirea copiilor

magna cum
laude

cu mare
laudă

Expresie comună de apreciere, de onoare. La decernarea
diplomei de doctor, există de obicei patru calificative posibile:
rite (suficient); cum laude (bine); magna cum laude (foarte
bine); summa cum laude (excepţional).

manu
propria

cu propria
mână

Formulă pentru a confirma autenticitatea semnăturii.

maximum

maximal

mea culpa

din vina mea

Formulă canonică de mărturisire. Astăzi, formulă prin care se
cere scuze, autocritică.

memento
mori

nu uita că vei
muri

Aminteşte de nimicnicia omului. Titlul unei poezii de Mihai
Eminescu.

mensis
currentis

în luna în
curs

minimum

minimal

modus
operandi

mod de a
acţiona

Terminologie scolastică. Astăzi, folosit pentru a descrie metode
ale infractorilor.

modus
ponens

mod care
afirmă

Raţionament conform căruia: dacă p, atunci q. Dar p. Deci, q.

modus
tollens

mod care
neagă

Raţionament conform căruia: dacă p, atunci q. Dar nu q. Deci, nu
p.

modus
vivendi

mod de a trăi

multum in
parvo

mult în puţin

(m.pr.)
(max.)

(m.c.)

(min.)

N

Percept al lui Pitagora: „nu spuneţi puţin în multe cuvinte, ci
mult în puţine cuvinte”.

Latină
ne quid
nimis!

Traducere

Note

nimic prea mult

Inscripţie la intrarea în templul lui Apollo din Delphi.
Versiunea latină este a lui Terenţiu.

şi nu mai mult
dincolo

Pînă aici: dincolo nu se mai poate! Inscripţie care indică
sfîrşitul pămîntului. Formula iniţială ne plus ultra a fost
vechea deviză a Spaniei. Se foloseşte şi cu sensul de
performanţă maximă, record sportiv, capitol care încheie o
lucrare, specialist de maximă competenţă.

ne sutor
ultra
crepidam

Nu te ridica,
cizmarule, mai
presus de
calapodul tău!

Când un cizmar i-a reproşat artistului Apelles că
încălţămintea purtată de personajele dintr-un tablou al
acestuia este prost realizată, Apelles nu a ezitat şi a refăcut
aceste detalii, urmând cu atenţie sfaturile cizmarului. Dar
când acesta a început să critice şi picioarele personajelor,
Apelles a dat un răspuns care a rămas celebru.

netto (ntto.)

netto (greutate
netă)

nihil novi
sub sole

nimic nou sub
soare

nihil obstat

nimic nu stă
împotrivă

Formulă folosită la Vatican care exprimă acordul
cenzorului asupra publicaţiilor oficiale. La figurat are sens
de cale liberă.

nihil sine
Deo

nimic fără
Dumnezeu

Deviza familiei Hohenzollern pusă pe stema României.

nolens,
volens

vrînd, nevrînd

Uneori întălnit sub forma volens nolens sau aut nolens aut
volens. Exprimă sentimentul necesităţii.

noli me
tangere!

nu mă atinge!

Cuvintele lui Iisus către Maria Magdalena

noli turbare
circulos
meos

nu tulbura
cercurile mele

Cuvintele lui Arhimede adresate unui soldat roman ajuns în
Siracuzia. Arhimede studia nişte figuri geometrice desenate
pe nisip iar soldatul le-a stricat.

non liquet

nu este clar

Expresie folosită de jurişti şi exprimă insuficienţa probelor.
Neclaritate, nesiguranţa ideilor.

non multa,
sed multum

nu multe, ci mult

Calitate, nu cantitate. Conţinut bogat într-o expunere scurtă.
Vezi multum in parvo.

non nova,
sed nove

nu lucruri noi, ci Într-o parafrazare mult mai directă în limba română, s-ar
într-o formă nouă putea formula prin Nimic nou sub soare.

nec plus
ultra

non
sequitur

nu decurge

nota bene

ia aminte!

(N.B.)

Expresie folosită atunci cînd concluzia este greşită, falsă.

nuda veritas adevărul gol

O
Latină

Traducere

obiit (ob.)

este mort

obiter dicta

în treacăt spuse

opus (op.)

opera

Note

Afirmaţii bazate pe impresie şi exprimate în treacăt.

P
Latină

Traducere

Note
Expresie considerată ca provenind de la poetul latin
Decimus Juvenalis, care se lamenta adresându-se unui
prieten, de decaderea poporului roman.

panem et
circenses

pâine şi circ

pari passu

în pas egal

pauca sed
matura

puţine dar
coapte

Deviza lui Gauss

pater familias

tatăl familei

În dreptul roman, tatăl era stăpânul absolut al familiei,
singurul care dispunea de toate drepturile civile.

Pater Patriae

Părintele patriei

Titlu de onoare acordat oamenilor politici cu merite
deosebite. Primul care l-a primit a fost Cicero.

Pater, peccavi!

Tată, am greşit!

Formulă tradiţională pentru mărturisirea greşelilor în
Biserica Catolică.

Pax Romana

Pacea Romană

Pacea impusă de stăpânirea romană. Parafraze: Pax
Hispana, Pax Germanica, Pax Britannica, Pax
Americana.

pax vobiscum!

pace cu voi!

Traducerea salutului ebraic, Pax vobiscum, nolite timere

per definitionem

prin definiţie

Reiese din definiţia însăşi

În mod deosebit, cu distincţie. Se foloseşte şi versiunea
franceză par ecellence.

per excellentiam

prin excelenţă

per procura
(p.p.)

cu procură,
împuternicire

per pedes
(apostolorum)

pe jos (ca
apostolii)

În latina clasică, corect este pedibus.

mobil perpetuu

Termen muzical. Se referă, de asemenea, şi la un aparat
mecanic care produce o mişcare perpetuă, alimentată de ea
însăşi, fără alimentare din afara ei.

persona (non)
grata

persoană
(ne)agreată

Termen folosit în diplomaţie despre un cetăţean străin pe
care guvernul unei ţări nu-l agrează din cauza actelor
politice sau a concepţiilor sale. În vorbirea curentă,
expresia poate fi utilizată când o persoană care a apărut
într-o societate oarecare, nu este binevenită, fiind
considerată „non grata”, care nu este agreată, incomodă.

petitio principii

revenirea la
început

Raţionament eronat, care porneşte de la o premisă
nedemonstrată anterior; trebuie revenit la punctul de
plecare. A fost semnalat de Aristotel.

pia mater

mamă iubitoare

Formulă care apare în imnuri religioase medievale. În
anatomie, una din membranele care învelesc creierul.

pollice verso

cu degetul întors

Cu degetul mare întors spre arenă. Gest folosit la luptele
de gladiatori, prin care publicul cerea ca învinsul să fie
omorât.

Pontifex
Maximus (P.M.)

Papa, Marele
Pontif

Post Christum
(natum) (p.Chr.)

după (naşterea
lui) Cristos

post factum

după faptă

Ulterior, după consumarea faptului.

post festum

după sărbătoare

După ce s-a terminat ceremonia.

post hoc, ergo
propter hoc

după aceasta,
deci din cauza
aceasta

Raţionament inductiv greşit, în care simpla succesiune
cronologică a fenomenelor este interpretată necritic, ca un
raport de la cauză la efect.

post
meridianum

după prânz

Post meridian. (v. ante meridiem)

post mortem

după moarte

perpetuum
mobile

(p.m.)

praeter propter

aproximativ

prima facie

la prima vedere

pro anno (p.a.)

anual

pro centum (p.c.)

la sută

pro forma

de formă

pro tempore

pentru un timp

(p.ptr.)

Aproximativ, mai mult sau mai puţin.

De durată condiţionată.

Q
Latină

Traducere

Note

Quot linguas calles,
tot homines vales

Câte limbi ştii,
de atâtea ori
eşti om

qui pro quo

cineva drept
altcineva

Confuzie între persoane. Pentru confuzie între lucruri,
fapte etc. se foloseşte quid pro quo.

quod erat
demonstrandum

ceea ce era de
demonstrat

Formulă tradiţională care încheie demonstraţiile de
geometrie.

unde mergi?

Conform unei legende, Sfântul Petru care fugea de
persecuţiile împăratului Nero, îl întâlneşte pe Iisus,
care murise de 30 de ani şi îl întreabă Quo vadis,
Domine? Expresia s-a răspândit prin romanul Quo
vadis al lui H.Sienkiewicz.

(Q.E.D.)

quo vadis?

R
Latină

Traducere

Note

rara avis

pasăre rară

Raritate, lucru rar.

ratio sufficiens

raţiune suficientă

Concept introdus în logica formală
de Leibniz.

recipe (Rp.)

primeşte!

Începutul unei reţete medicale

redde caesari quae
sunt caesaris, et quae
sunt dei deo

dă Cezarului cele ce sunt ale
Cezarului si lui Dumnezeu cele
ce sunt ale lui Dumnezeu.

regis ad exemplum

după al regelui exemplu

requiescat in pace!

odihnească-se în pace!

repetitio mater
studiorum est

repetiţia este mama învăţăturii

res comunis

lucru comun

Formulă de încheiere la slujbele
celor decedaţi, deseori gravată şi pe
pietrele funerare. Se scrie şi R.I.P.

res nullius

lucrul nimănui

Categorie de bunuri care, în dreptul
roman, puteau fi însuşite de primul
venit.

restitutio in integrum

restabilire în întregime

Repunerea unei persoane în întreaga
posesie de dinaintea unui act anulat.

S
Latină

Traducere

Note

salva venia

cu îngăduinţă

salvo errore (s.e.)

excluzând
eroarea

sapienti sat

deşteptului iajunge

Indică faptul că omul inteligent înţelege din două
vorbe, fără lungi explicaţii.

semper idem

mereu acelaşi

Constant (deviza omului statornic).

semper in motu

mereu în mişcare

După filosoful Anaximene din Milet, atribut al aerului,
care era principiu al existenţei.

Senatus populus
que Romanus

Senatul şi
poporul roman

Formulă care figura în antetul decretelor senatoriale.

sequens (seq.)

în cele ce
urmează

sequentes (seqq.)

următoarele

sine die

fără termen

(S.P.Q.R.)

Formulă juridică care se referă la cazul în care nu este
stabilit un termen legal. De obicei se foloseşte cu

sensul de „a amâna”.
sine loco (s.l.)

fără specificarea
locului

sine nomine (s.n.)

fără nume

sine qua non

fără de care nu se
poate

sine tempore (s.t.)

punctual (fără
sfertul de oră
academic)

sit venia verbo

fie îngăduit
cuvântul

(s.q.n.)

(s.v.v.)

Forma completă este status quo ante sau status quo
prius. Termen din limbajul diplomatic cu ajutorul
căruia se precizează, de exemplu, dorinţa de menţinere
a situaţiei existente, înainte de izbucnirea unui conflict.

status quo

în starea în care

status in statu

stat în stat

sublata causam
tollitur effectus

suprimând cauza,
dispare efectul

Prevedere din “Dreptul Roman”, care consfinţeşte
ideea conform căreia nu există efect fără cauză.

sui generis

în felul său

Un fel deosebit.

summum bonum

binele suprem

Cea mai mare fericire pe care o pot avea oamenii.
Termen folosit în filosofie, noţiune introdusă de
Aristotel.

Supplex Libellus
Valachorum

scrisoare cu
doleanţele
valahilor

Memoriu înaintat Dietei în 1792.

T
Latină

Traducere

tabula rasa

tablă ştearsă

tale, quale

aşa cum este

terminus a quo

momentul de la
care...

Terra deserta

pământ nelocuit

Note

Neschimbat, fără modificări.

Termen folosit de vechii geografi

Termen folosit de navigatorii portughezi şi olandezi
pentru pământurile neexplorate.

Terra incognita

pământ necunoscut

tertium non
datur

a treia posibilitate nu
Enunţ prescurtat al legii terţiului exclus
există

theatrum
mundi

teatrul lumii

tu quoque, mi
fili?

şi tu, fiul meu?

(t.i.)

Cuvintele spuse de Cezar când îl zăreşte pe Brutus
printre asasinii săi.

U
Latină

Traducere

Note

ultima ratio

ultimul argument

În timpul regelui Ludovic al XIV-lea pe tunurile
franţuzeşti era inscripţionat ultima ratio regum.

una voce

o singură voce

La unison

unguibus et
rostro

cu ghearele şi cu
ciocul

Deviza oraşului Avignon, Franţa

urbi et orbi

Romei şi lumii

Formulă folosită la învestirea papei.

ut infra

ca mai jos

ut supra

ca mai sus

V
Latină

Traducere

vae victis!

vai de învinşi!

varia

diverse

veni, vidi,
vici

am venit, am văzut, am învins

venia
legendi,
docendi

recunoaşterea capacităţii de a preda,
de a ţine prelegeri (la universitate,
după obţinerea docenţei)

Note
Exclamaţie atribuită lui Brennus, căpetenia
galilor, în timp ce cântărea aurul oferit de
romani.

Cuvinte cu care Cezar anunţă victoria de la
Zela, 47 î.Hr.

vertatur,
verte (vert.)

întoarce pe partea cealaltă

(de ex.: pagina)

veto!

mă opun!

Formulă cu care tribunii plebei respingeau
decretele senatului roman. Familiar are
sens de interzicere, opunere la o acţiune.

via sacra

calea sfântă

Stradă principală în Roma antică.
Generalizat, se foloseşte pentru strada
principală a unui oraş.

vice versa

invers

Schimbând ordinea

vide infer

vezi mai jos

vide supra

vezi mai sus

vivat,
crescat,
floreat!

trăiască, crească şi înflorească!

Urare folosită între studenţii vechilor
universităţi apusene

viva vox

viu grai

Auzit direct de la vorbitor.

vox populi,
vox Dei

vocea poporului, vocea lui
Dumnezeu

Adevărul unei mari majorităţi.

(v.i.)

(v.s.)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful