You are on page 1of 6

Science

Date: Aug. 14 , 2013


I. Objective: Explain how destructive practices of man disturb the interrelationship in an
ecosystem
II. Subject Matter: Destructive Practices of Man
Ref. Into the Future: Science and Health 6 pp. 84-87
Science and Health: An Integrated Approach 6 pp. 192 194
Materials: flash cards, pictures of human practices
III. Procedure
A. Preparation
1. Review: Effects of Overpopulation to the Ecosystem
2. Review Drill
3. Science Trivia: More than 200 babies are born every minute all over the world. In
2009, the world population is about 6.7 billion and predicted to be 7.8 billion by
2050.
B. Developmental Activities
1. Motivation: Show a picture of dynamite fishing.
2. Presentation
Let the pupils describe and tell something about the picture. Let them come up
with the problem, What other destructive practices of man affects the
interrelationship in an ecosystem?
3. Activity/Discussion
Procedure
1. With your group mates list down at least five destructive practices of man.
2. Explain how these practices disturb the interrelationship of organisms in an
ecosystem.
3. Outputs of each group will be discussed in class.
4. Generalization
Activities of too many people to achieve progress and their efforts to overcome
the effects of overpopulation have led to the destruction of the environment.
Destructive practices of man
1. Kaingin system is clearing the forest by cutting down trees or burning the area
to cultivate crops
and build homestead. Effects: Plants die and the habitat of animals are
destroyed. Natural
cycles in the place are disturb. The poisonous gases from the burning plants
cause air pollution.
2. Dynamite and cyanide fishing using explosives and poisonous chemicals to
catch fish.
Effects: the waters of the sea are contaminated with harmful chemicals
resulting to water
pollution and death of marine life.
3. Muro-ami fishing children use stones to strike corals in the sea to bring fishes
to big nets
Effects: destruction of corals which is the breeding place for aquatic animals
like fishes.
4. Improper waste disposal throwing waste materials to the environment
Effects: causes water, land and air pollution
disturb the natural cycles in an ecosystem due to their harmful
effects
5. Deforestation cutting down trees

Effects: causes landslides, massive floodings, destruction of the forest, death


of wildlife
6. Agricultural lands and hills converted to subdivisions
Effects: landslides, massive floodings, lack of food production
7. Mining getting minerals from underneath the earth
Effects: landslides, contamination of soil and water with poisonous chemicals
used in mining.
8. Intensive farming overusing pesticides and artificial fertilizers
Effects: soil pollution, soil infertility

5. Application
In your notebook, draw one destructive practice of man and explain how it
disturbs an ecosystem
6. Evaluation
Describe how the following activities of man destroy the environment
a. Building factories that emit poisonous gas in the atmosphere
b. Illegal logging
c. Too many people living on river banks
d. Too much use of fertilizer in the soil to increase rice yield
e. Throwing garbage in canals
IV. Assignment
List down examples of natural calamities in your science notebook
EsP
Date: Aug. 14, 2013
I. Layunin: Nakapagbibigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami
II. Paksang-Aralin: Mapanuring Pag-iisip
Sanggunian: Liwanag 6 pp. 140-141
III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Itanong sa mga mag-aaral, kung pang-ilan sila sa magkakapatid sa pamilya at kung
sila ay gumagawa na ng desisyon sa kanilang tahanan.
2. Sabihin sa mga bata na kanilang pag-aaralan ang importansya ng pagbibigay ng
tamang desisyon.
B. Panlinang na Gawain
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang seleksyon sa p. 140.
2. Talakaying ang seleksyong binasa.
3. Ipasagot nang pasalita ang mga tanong sa Gabay Mo p. 140.
C. Paglalahat
Sa paggawa ng desisyon o sa pagpapasiyang gagawin, isipin ang kapakanan hindi
lamang ng sarili ngunit pati na rin ang kabutihan ng nakararami.
D. Paglalapat
Sagutan ang tanong sa Palagay Mo p. 141.
E. Pagtataya
Basahin ang mga sitwasyon at isulat sa sagutang papel ang iyong naging pasiya.

1. Nakalimutan ng iyong grupo na magdala ng pagkain at inumin sa inyong field trip.


Pera lamang ang kanilang dala ngunit walang tindahan sa lugar na inyong
pinuntahan. Meron ka at ang iyong kaibigan na pagkain at inumin. Ano ang inyong
gagawin?
2. Hindi nakapagdala ng payong ang dalawa mong kasama ng biglang umulan ng
malakas. May dala kang sarili mong payong. Ano ang iyon gagawin?
IV. Takdang-Aralin
Basahin ang seleksyon sa p. 142 ng Liwanag 6

Science
Date: Aug. 15, 2013
I.Objective: Explain how natural calamities disturb the interrelationship in an ecosystem
II. Subject Matter: Harmful Effects of Natural Calamities
Ref.: EPOW 6 pp. 136-138
Internet website
Materials: manila paper, pentel pen
III. Procedure
A. Preparation
1. Review: Destructive Practices of Man
2. Review Drill
B. Developmental Activities
1. Motivation: Narrate to the pupils personal account of 1990 earthquake and Mt.
Pinatubo eruption
in 1991.
2. Presentation
Make the pupils aware that natural calamities can also disturb an ecosystem
3. Activity/Discussion
Procedure
1. List down at least five natural calamities
2. Describe how these natural calamities can affect an ecosystem
3. Outputs of each group will be discussed in class
4. Generalization
A natural calamity arises from natural causes. Examples are typhoons,
landslide, volcanic eruptions,
earthquakes, tsunamis, forest fires and lightning. It is an extremely destructive
event.
Effects
1. It destroys an ecosystem
2. It disturbs the natural cycles in nature.
3. It causes loss of lives of organisms
4. It causes damage to properties.
5. It destroys the habitat of plants and animals
5. Application
Draw an example of a natural calamity and explain how it can disturb an
ecosystem

6. Evaluation
Describe how the following can disturb an ecosystem.
a. Typhoons
b. Earthquakes
c. Volcanic eruptions
d. Forest fires
e. Landslides

IV. Assignment
Be ready for a quiz tomorrow. Study the following:
Activities and events that disturb the interrelationship in an ecosystem
1. overpopulation
2. pollution
3. destructive practices of man
4. natural calamities

EsP
Date: Aug. 15, 2013
I. Layunin: Nagbibigay ng mga tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami batay sa
ginawang pagsusuri
II. Paksang-Aralin: Tamang pagpapasya
Sanggunian: Liwanag 6 pp. 142-143
III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
Balik-aral Mapanuring Pag-iisip
B. Panlinang na Gawain
1. Ikuwento sa mga mag-aaral ang istorya tungkol sa isang ama na kailangang
gumawa ng napaka-importanteng desisyon upang iligtas ang nakararaming tao o
ang kanyang kaisa-isang anak.
2. Ipabasa sa mga mag-aaral ng sabay-sabay ang seleksyon sa pp. 142-143.
3. Talakayin ang seleksyong binasa
4. Ipasagot sa mga mag-aaral ng pasalita ang mga tanong sa Gabay Mo sa p. 142.
C. Paglalahat
Dapat ginagawa ang pagpapasiya sa ikabubuti ng maramia. Gumawa ng pasiya
ayon sa pagsusuring ginawa.
D. Paglalapat
Ipasagot sa mga bata ang mga tanong sa Palagay Mo sa p. 143 sa kanilang
kuwaderno.
E. Pagtataya
Ano ang iyong gagawin sa sitwasyon sa bawat bilang.
1. Kinapos kayo ng pera ng inyong pamilya. Mapuputulan kayo ng kuryente at wala na
kayong pagkain simula bukas. May natira pang kaunting pera ang inyong pamilya.

Alin ang uunahin nyong bigyang pansin, ang pagbabayad sa kuryente o ang pagbili
ng pagkain.
2. Nagyayaya ang iyong kaklase na manood ng sine ngunit may pagsusulit kayo sa
sunod na araw. Ano ang iyong gagawin?
IV. Takdang-Aralin
Basahin ang Aralin 8 sa p. 144. Sagutan sa kuwaderno ang mga tanong sa Gawin Mo
sa p. 145

Science
Date: Aug 16, 2013
I. Objective: answer test items correctly and honestly
II. Subject Matter: Events and Activities that Disturb the Interrelationship in an Ecosystem
III. Procedure
A Preparation
B Setting of Standards
C Clarifying Directions
D Test Proper
E Checking of answers
EsP
Date: Aug. 16, 2013
I.Layunin: Naisasagawa ang solusyon batay sa wastong impormasyon
II. Paksang-Aralin: Pagsasagawa ng Solusyon
Sanggunian: Liwanag 6 pp. 144-145
III. Pamamaraan
A. Panlinang na Gawain
1. Balik-aral Tamang Pagpapasya
2. I-tsek ang tamang sagot sa mga tanong sa takdang-aralin
B. Panlinang na Gawain
1. Pumili ng ilang mag-aaral, at ipabasa ang seleksyon sa p. 144.
2. Talakayin sa klase ang seleksyong binasa.
3. Ipasagot ng pasalita, ang mga tanong sa Gabay Mo sa p. 144
C. Paglalahat
Ang solusyon sa problema ay dapat binabatay sa wastong impormasyon. Dapat
lamang nating ibatay sa wastong kaalaman ang mga kalutasan nating gagawin.
D. Paglalapat
Sagutan ang tanong sa Palagay Mo sa p. 145.
E. Pagtataya
Magbibigay ng isang sitwasyon na nangyari sa iyong buhay at kung paano mo
naisagawa ang solusyon ayon sa wastong impormasyon.

IV. Takdang-Aralin
Basahin ang seleksyon sa p. 146 ng Liwanag 6.