KAJIAN TAHAP INTEGRASI HUBUNGAN ETNIK DI ANTARA PELAJAR MELAYU DAN PELAJAR ETNIK-ETNIK SABAH DAN SARAWAK

DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PERLIS: SEJARAH MALAYSIA DAN SIKAP TERHADAP BUDAYA & IDENTITI TAHUN 2010

Oleh: Ahmad Fahrurazi Bin Taib Mazli Bin Midin R B Kennedy Enis

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PERLIS

ISI KANDUNGAN
1

NO

TAJUK

MUKA SURAT

1

Isi Kandungan

i

2

Senarai Jadual

ii

3

Senarai Carta

iii

4

Senarai Lampiran

iii

5

Pengenalan

1

6

Tujuan Kajian

2

7

Masalah Kajian

2

8

Skop Kajian

2

9

Faedah Kajian

2

10

Signifikan Kajian

2

11

Pendekatan Kajian

3

12

Saiz Sample Kajian

3

2

13

Profil Responden

3

14

Data dan Data Analisis

4

15

Perbincangan

19

16

Kesimpulan

26

17

Lampiran

x

SENARAI JADUAL

NO

TAJUK

MUKA SURAT

1

Saiz Sampel Pelajar

3

2

Peratusan Jawapan Soalan 1 Bahagian B

4

3

Peratusan Jawapan Soalan 2 Bahagian B

4

3

4

Peratusan Jawapan Soalan 3 Bahagian B

5

5

Peratusan Jawapan Soalan 4 Bahagian B

5

6

Peratusan Jawapan Bahagian C (Melayu)

6

7

Peratusan Jawapan Bahagian C (Sabah & Sarawak)

6

8

Peratusan Jawapan Bahagian D (Melayu)

8

9

Peratusan Jawapan Bahagian D (Sabah & Sarawak)

8

10

Peratusan Jawapan Bahagian E (Melayu)

10

11

Peratusan Jawapan Bahagian E (Sabah & Sarawak)

10

12

Peratusan Jawapan Bahagian F (Melayu)

12

13

Peratusan Jawapan Bahagian F (Sabah & Sarawak)

12

14

Peratusan Jawapan Bahagian G (Melayu)

14

15

Peratusan Jawapan Bahagian G (Sabah & Sarawak)

14

16

Peratusan Jawapan Bahagian H (Melayu)

15

17

Peratusan Jawapan Bahagian H (Sabah & Sarawak)

16

18

Peratusan Jawapan Bahagian I (Melayu)
4

17

19

Peratusan Jawapan Bahagian I (Sabah & Sarawak)

17

SENARAI CARTA

NO

TAJUK

MUKA SURAT

1

Peratusan Jawapan Soalan 1 Bahagian B

4

2

Peratusan Jawapan Soalan 2 Bahagian B

4

3

Peratusan Jawapan Soalan 3 Bahagian B

5

4

Peratusan Jawapan Soalan 4 Bahagian B

6

5

Perbandingan Peratus Jawapan Bahagian C

7

6

Perbandingan Peratus Jawapan Bahagian D

9

7

Perbandingan Peratus Jawapan Bahagian E

11

8

Perbandingan Peratus Jawapan Bahagian F

13

9

Perbandingan Peratus Jawapan Bahagian G
5

15

10

Perbandingan Peratus Jawapan Bahagian H

16

11

Perbandingan Peratus Jawapan Bahagian I

18

SENARAI LAMPIRAN

NO

TAJUK

MUKA SURAT

1

Borang 1

x

2

Borang 2

x

1.0
1.1 1.2

Pengenalan Pelajar-pelajar di Universiti Teknologi MARA hanya terdiri daripada golongan bumiputra Malaysia iaitu Melayu dan etnik-etnik Sabah dan Sarawak. Etnik bumiputra Sabah terdiri daripada 28 kumpulan etnik, dengan pelbagai amalan, budaya dan agama, antaranya: 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 Kadazan-Dusun Melayu Sabah Kwijau Murut
6

1.2.11 1.2.12 1.2.13 1.2.14

Suluk Orang Sungai Brunei Kedayan

1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10

Bajau Illanun Lotud Rungus Tambanuo Dumpas

1.2.15 1.2.16 1.2.17 1.2.18 1.2.19 1.2.20

Bisaya Beaufort Tidong Maragang Rumanau Ida’an Orang Cocos

Sumber: Laman web kerajaan negeri Sabah
1.3

Etnik bumiputra Sarawak terdiri daripada 27 kumpulan etnik, juga dengan pelbagai amalan, budaya dan agama, antaranya: 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9 1.3.10 Iban Melayu Sarawak Bidayuh Malanau Kayan Kenyah Lun Bawang Penan Kelabit Kedayan 1.3.11 1.3.12 1.3.13 1.3.14 1.3.15 1.3.16 1.3.17 1.3.18 1.3.19 1.3.20 Bisaya Berawan Lahanan Sekapan Kejaman Punan Baketan Ukit Sihan Tagal

Sumber: Laman web kerajaan negeri Sarawak

1.4 1.5

Dalam tiga dekad terakhir ini, Malaysia mengalami pembangunan dan transformasi sosial dan ekonomi yang pesat. Beberapa aspek pengurusan dan pentadbiran negara ini perlu diberi perhatian jika Malaysia ingin mengekalkan kemakmuran dan kesejahteraan yang dicapai sekarang ini.

20

Tujuan Kajian
7

Kajian ini bertujuan untuk:
2.1

Mengukur integrasi hubungan etnik di antara pelajar Melayu dan pelajar etnik-etnik Sabah & Sarawak Universiti Teknologi MARA Perlis dengan cara: 2.1.1 2.1.2 mengenal pasti tahap kefahaman mengenai sejarah Malaysia, dan sikap terhadap budaya dan identiti.

30 3.1 40 4.1 4.2 50 5.1 5.2

Masalah Kajian Perbezaan etnik dan agama memisahkan pelajar. Skop Kajian Pelajar Melayu Universiti Teknologi MARA Perlis. Pelajar daripada etnik-etnik Sabah & Sarawak Universiti Teknologi MARA Perlis. Faedah Kajian Kajian perlu dilaksanakan untuk mengukur arah tuju perpaduan dalam negara bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan. Kajian ini dapat menyumbang kepada perkembangan ilmu dengan terbinanya satu gagasan kerangka pemikiran konsep, teori, dan pengukuran sikap dan tingkah laku etnik. Kajian juga dapat mengenal pasti arah dan tahap perubahan batas etnik di kalangan pelajar. Hal ini memudahkan pihak Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dan Kementerian pengajian Tinggi menggubal dasar dan program demi memperkukuh ikatan perpaduan kaum di kampus dan negara ini. Hasil kajian dapat dijadikan asas oleh para akademik, media, dan pemimpin masyarakat untuk menjana perubahan pemikiran tanpa mengira kaum. Signifikan Kajian Kajian harus dilakukan untuk memastikan keadaan integrasi kaum di kalangan pelajar Universiti Teknologi MARA Perlis kini. Secara langsung atau tidak, kajian ini boleh memberi kesan terhadap hubungan antara kaum, sama ada di IPTA ataupun dalam masyarakat amnya. Diharap kajian ini akan membuka ruang penyelidikan baru, terutamanya penyelidikan berbentuk aplikasi, tentang perhubungan kaum, bukan sahaja di IPTA tetapi juga dalam masyarakat.

5.3

5.4

60 6.1 6.2 6.3

70

Pendekatan Kajian Pendekatan yang digunakan untuk mengumpul data dalam kajian ini ialah:
8

7.1

Borang soal selidik 7.1.1 7.1.2 Borang 1 Direka untuk pelajar Melayu. Borang 2 Direka untuk pelajar daripada etnik-etnik Sabah & Sarawak.

80

Saiz Sampel Pelajar Jadual 1: Saiz sampel pelajar
Jumlah Sasaran Melayu Etnik-etnik Sabah & Sarawak JUMLAH 50 30 80 Jumlah Diperoleh 38 14 52

Peratus 76 % 47 %

90 9.1

Profil Responden Jantina
9.1.1 Melayu - lelaki 32 peratus dan perempuan 68 peratus 9.1.2 Etnik-etnik Sabah & Sarawak - lelaki 64 peratus dan perempuan 36 peratus

9.2

Agama
9.2.1 Melayu - 100 peratus beragama Islam 9.2.2 Etnik-etnik Sabah & Sarawak - 14 peratus beragama Islam dan 86 beragama

Kristian

100

Data dan Data Analisis
9

10.1 Bahagian B: Sejarah Penubuhan Persekutuan Malaysia

10.1.1 Bilakah tarikh Persekutuan Malaysia terbentuk? Jadual 2: Peratusan jawapan soalan nombor 1 bahagian B
A. 16 Sept 1963 Melayu Etnik-etnik Sabah & Sarawak 84 % 100 % B. 31 Ogos 1957 14 % 0 C. 31 Ogos 1963 14 % 0

Carta 1: Peratusan jawapan soalan nombor 1 Bahagian B 10.1.2 Pada asalnya, Persekutuan Malaysia terdiri daripada empat buah entiti iaitu Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Jadual 3: Peratusan jawapan soalan nombor 2 bahagian B
Betul Melayu Etnik-etnik Sabah & Sarawak 87 % 50 % Salah 13 % 50 %

Carta 2: Peratusan jawapan soalan nombor 2 Bahagian B 10.1.3 Apakah rasional yang paling utama Persekutuan Malaysia dibentuk? Jadual 4: Peratusan jawapan soalan nombor 3 Bahagian B
Melayu Etnik-etnik Sabah & Sarawak 50 % 50 %

A. Untuk menjadi sebuah negara
yang lebih besar keluasanya. B. Untuk menjaga kepentingankepentingan sendiri. C. Desakan daripada pihak British.

32 % 66 %

2%

0

Carta 3: Peratusan jawapan soalan nombor 3 Bahagian B
10

10.1.4 Sabah dan Sarawak telah bersetuju untuk bergabung di dalam Persekutuan Malaysia dengan beberapa perjanjian. Berapakah jumlah perkara perjanjian itu? Jadual 5: Peratusan jawapan soalan nombor 4 Bahagian B
Melayu A. 20 Perkara bagi Sabah dan 18 Perkara bagi Sarawak. B. 18 Perkara bagi Sabah dan 20 Perkara bagi Sarawak. C. Masing-masing 20 Perkara. Tidak dijawab 58 % 29 % 10 % 3% Etnik-etnik Sabah & Sarawak 50 % 29 % 0% 21 %

Carta 4: Peratusan jawapan soalan nombor 4 Bahagian B
1.1

Bahagian C: Interaksi
1.1.1 Penilaian pelajar Melayu terhadap pelajar etnik-etnik Sabah & Sarawak

mengenai interaksi Jadual 6: Peratusan jawapan Bahagian C (Melayu)
TIDAK 1 Kekok Cemas Mengancam Gementar Selesa Mempercaya Yakin Tenang 32 % 49 % 49 % 44 % 3% 5% 8% 11 % 2 0 5% 3% 3% 5% 3% 0 0 3 13 % 10 % 5% 13 % 0 3% 8% 8% 4 9% 12 % 13 % 13 % 8% 10 % 13 % 13 % 5 13 % 7% 16 % 16 % 11 % 24 % 20 % 23 % 6 13 % 3% 5% 0 18 % 8% 3% 5% 7 5% 5% 3% 8% 13 % 10 % 13 % 16 % 8 3% 0 3% 0 11 % 10 % 8% 3% 9 0 3% 0 0 11 % 10 % 8% 8% YA 10 9% 3% 0 0 17 % 14 % 16 % 10 % Tidak dijawab 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

1.1.2 Penilaian pelajar etnik-etnik Sabah & Sarawak terhadap pelajar Melayu

mengenai interaksi Jadual 7: Peratusan jawapan Bahagian C (etnik-etnik Sabah dan Sarawak)
11

TIDAK 1 Kekok Cemas Mengancam Gementar Selesa Mempercaya Yakin Tenang 21 % 21 % 58 % 36 % 14 % 7 % 7% 7% 2 0 21 % 7% 7% 7% 7% 0 0 3 21 % 14 % 14 % 29 % 0 0 7% 0 4 21 % 8% 0 0 7% 14 % 7% 14 % 5 8% 14 % 7% 14 % 21 % 36 % 21 % 21 % 6 8% 8% 0 0 14 % 14 % 36 % 21 % 7 7% 0 7% 0% 14 % 7% 7% 7% 8 0 0 0 0 0 7% 7% 7% 9 0 0 0 0 0 0 0 0

YA 10 7% 7% 0 7% 7% 0 0 7% Tidak dijawab 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Melayu Kekok Cemas Mengancam Gementar Selesa Mempercayai Yakin Tenang

Etnik-etnik Sabah & Sarawak

Carta 5: Perbandingan peratusan jawapan Bahagian C 1.2 Bahagian D: Hubungan Sosial 1.2.1 Penilaian pelajar Melayu mengenai hubungan sosial di antara pelajar Melayu dan pelajar etnik-etnik Sabah & Sarawak Jadual 8: Peratusan jawapan Bahagian D (Melayu)
Amat tidak setuju A. Sosial dan nilai etnik-etnik bumiputra Sabah dan Sarawak adalah berlainan dengan masyarakat 3% Agak Agak tidak setuju 13 % 8% 63 % 13 % Berkecuali setuju setuju Amat

12

Melayu. B. Nilai etnik-etnik Sabah dan Sarawak terhadap kerja adalah berlainan dengan masyrakat Melayu. C. Nilai kekeluargaan etnik-etnik bumiputra Sabah dan Sarawak adalah berlainan dengan masyarakat Melayu. D. Etnik-etnik bumiputra Sabah dan Sarawak tidak menghormati nilai-nilai masyarakat Melayu. E. Etnik-etnik bumiputra Sabah dan Sarawak tidak memahami cara masyarakat Melayu melihat dunia. F. Etnik-etnik bumiputra Sabah dan Sarawak menganggap diri mereka lebih bermoral daripada masyarakat Melayu. 8% 13 % 30 % 38 % 11 %

11 %

13 %

21 %

39 %

16 %

37 % 16 %

29 % 29 %

23 % 42 %

8% 10 %

3% 3%

19 %

25 %

48 %

4%

3%

G. Masyarakat Melayu tidak mendapat lebih penghormatan daripada etnik-etnik bumiputra Sabah dan Sarawak sebagai apa yang masyarakat Melayu berhak. H. Etnik-etnik bumiputra Sabah dan Sarawak ingin hakhak mereka diletakkan mendahului hak-hak masyarakat Melayu.

24 %

26 %

39 %

11 %

0

18 % 26 % 45 % 8% 3%

1.1.1

Penilaian pelajar etnik-etnik Sabah & Sarawak mengenai hubungan sosial di antara pelajar Melayu dan pelajar etnik-etnik Sabah & Sarawak

Jadual 9: Peratusan jawapan Bahagian D (etnik-etnik Sabah.dan Sarawak)
Amat tidak setuju Agak Agak tidak setuju 0 14 % 7% 21 % 21 % 21 % 7% 21 % 14 % 36 % 21 % 14 % 64 % 37 % 64 % 29 % 44 % 50 % 29 % 14 % 14 % 0 14 % 14 % Berkecuali setuju setuju Amat

A. Sosial dan nilai masyarakat Melayu adalah
berlainan dengan etnik-etnik Sabah dan Sarawak.

0 14 % 0 14 % 0 0

B. Nilai masyarakat Melayu terhadap kerja adalah
berlainan dengan etnik-etnik Sabah dan Sarawak.

C. Nilai kekeluargaan masyarakat Melayu adalah
berlainan dengan etnik-etnik Sabah dan Sarawak.

D. Masyarakat Melayu tidak menghormati nilai-nilai
etnik-etnik Sabah dan Sarawak.

E. Masyarakat Melayu tidak memahami cara etniketnik Sabah dan Sarawak melihat dunia.

F. Masyarakat Melayu menganggap diri mereka lebih

13

bermoral daripada etnik-etnik Sabah dan Sarawak.

G. Etnik-etnik Sabah dan Sarawak tidak mendapat
lebih penghormatan daripada masyarakat Melayu sebagai apa yang etnik-etnik Sabah dan Sarawak berhak. 0 36 % 14 % 43 % 7%

H. Masyarakat

Melayu ingin hak-hak mereka diletakkan mendahului hak-hak etnik-etnik Sabah dan Sarawak.

0

7%

21 %

57 %

14 %

Melayu A B C D E F G H

Etnik-etnik Sabah & Sarawak

Carta 6: Perbandingan peratus jawapan Bahagian D 10.4 Bahagian E: Sikap 10.4.1 Penilaian pelajar Melayu terhadap sikap pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak Jadual 10: Peratusan jawapan Bahagian E (Melayu)
TIDAK 1 Permusuhan Tidak suka Penghinaan Penolakan Penerimaan Penyayang Kelulusan Kemesraan 42 % 39 % 46 % 42 % 0 0 3% 0 2 11 % 16 % 13 % 16 % 0 0 0 0 3 11 % 8% 10 % 8% 0 0 0 3% 4 0 3% 5% 5% 5% 3% 5% 0 5 25 % 18 % 13 % 21 % 21 % 32 % 29 % 27 % 6 8% 10 % 7% 5% 16 % 11 % 13 % 18 % 7 0 0 0 3% 5% 11 % 8% 5% 8 0 0 3% 0 16 % 18 % 16 % 5% 9 0 3% 0 0 3% 5% 5% 13 % YA 10 3% 3% 3% 0 34 % 20 % 21 % 29 %

14

10.4.2 Penilaian pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak terhadap sikap pelajar Melayu Jadual 11: Peratusan jawapan Bahagian E (etnik-etnik Sabah dan Sarawak)
TIDAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 YA 10 Tidak dijawab Permusuhan Tidak suka Penghinaan Penolakan Penerimaan Penyayang Kelulusan Kemesraan 29 % 14 % 36 % 21 % 7% 14 % 14 % 7% 7% 14 % 0 0 0 0 7% 0 0 0 0 7% 0 14 % 7% 7% 7% 14 % 14 % 29 % 21 % 0 0 21 % 43 % 36 % 36 % 21 % 43 % 57 % 43 % 43 % 0 14 % 0 7% 7% 7% 21 % 7% 0 0 0 0 7% 0 0 7% 0 0 0 0 7% 0 0 7% 0 0 0 0 0 0 0 0 7% 7% 14 % 7% 0 0 0 0 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Melayu Permusuhan Tidak suka Penghinaan Penolakan

Etnik-etnik Sabah & Sarawak

15

Penerimaan Penyayang Kelulusan Kemesraan

Carta 7: Perbandingan peratus jawapan Bahagian E 10.5 Bahagian F: Layanan Majoriti 10.5.1 Penilaian pelajar Melayu terhadap layanan negatif yang diberikan kepada etnik-etnik Sabah dan Sarawak oleh Melayu Jadual 12: Peratusan jawapan Bahagian F (Melayu)
Tidak pernah Diperlakukan sebagai bumiputra kelas rendah Dihina, dicemuh dan didera secara lisan Didiskriminasikan Diambil kesempatan Dikecam secara tidak adil Diancam secara fizikal Dibuat merasakan tidak dikehendaki 66 % 66 % 63 % 58 % 66 % 68 % 66 % Jarang sekali 18 % 29 % 29 % 23 % 28 % 24 % 18 % Kadangkadang 13 % 5% 8% 16 % 3% 5% 13 % Sering 3% 0% 0% 3% 3% 3% 3% Sangat kerap 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10.5.2 Penilaian pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak terhadap layanan negatif yang diberikan kepada etnik-etnik Sabah dan Sarawak oleh Melayu Jadual 13: Peratusan jawapan Bahagian F (etnik-etnik Sabah dan Sarawak)
Tidak pernah Diperlakukan sebagai bumiputra kelas rendah Dihina, dicemuh dan didera secara lisan Didiskriminasikan Diambil kesempatan Dikecam secara tidak adil Diancam secara fizikal 14 % 29 % 7% 29 % 36 % 57 % Jarang sekali 0% 7% 21 % 14 % 14 % 14 % Kadangkadang 64 % 57 % 64 % 43 % 50 % 21 % Sering 7% 7% 0% 7% 0% 7% Sangat kerap 14 % 7% 7% 7% 0% 0%

16

Dibuat merasakan tidak dikehendaki

36 %

7%

43 %

7%

7%

Melayu Diperlakukan sebagai bumiputra kelas rendah Dihina, dicemuh dan didera secara lisan Didiskriminasikan Diambil kesempatan Dikecam secara tidak adil Diancam secara fizikal Dibuat merasakan tidak dikehendaki

Etnik-etnik Sabah & Sarawak

Carta 8: Perbandingan peratus jawapan Bahagian F

10.6

Bahagian G: Hubungan Berkelompok 10.6.1 Penilaian pelajar Melayu terhadap hubungan berkelompok di antara Melayu dan etnik-etnik Sabah dan Sarawak secara umum Jadual 14: Peratusan jawapan Bahagia G (Melayu)
17

Amat tidak setuju Hubungan-hubungan semasa di antara Melayu dan etnik-etnik bumiputra Sabah dan Sarawak adalah tegang.

Agak Agak tidak setuju Berkecuali setuju setuju Amat

40 %

39 %

16 %

5%

0%

Hubungan di antara Melayu dan etniketnik bumiputra Sabah dan Sarawak mempuyai sejarah lampau yang bermasalah. Hubungan di antara Melayu dan etniketnik bumiputra Sabah dan Sarawak akan mengalami ketegangan pada masa hadapan.

24 %

42 %

29 %

5%

0%

37 %

29 %

26 %

8%

0%

10.6.2 Penilaian pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak terhadap hubungan berkelompok di antara Melayu dan etnik-etnik Sabah dan Sarawak secara umum Jadual 15: Peratusan jawapan Bahagian G (etnik-etnik Sabah dan Sarawak)
Amat tidak setuju Hubungan-hubungan semasa di antara Melayu dan etnik-etnik bumiputra Sabah dan Sarawak adalah tegang. Hubungan di antara Melayu dan etniketnik bumiputra Sabah dan Sarawak mempuyai sejarah lampau yang bermasalah. Hubungan di antara Melayu dan etniketnik bumiputra Sabah dan Sarawak akan mengalami ketegangan pada masa hadapan. 14 % 36 % 21 % 21 % 7% Agak Agak tidak setuju Berkecuali setuju setuju Amat

14 % 21 % 43 % 14 % 7%

21 %

21 %

50 %

7%

18

Melayu Hubungan-hubungan semasa di antara Melayu dan etniketnik bumiputra Sabah dan Sarawak adalah tegang. Hubungan di antara Melayu dan etniketnik bumiputra Sabah dan Sarawak mempuyai sejarah lampau yang bermasalah. Hubungan di antara Melayu dan etniketnik bumiputra Sabah dan Sarawak akan mengalami ketegangan pada masa hadapan.

Etnik-etnik Sabah & Sarawak

Carta 9: Perbandingan peratusan jawapan Bahagia G 10.7 Bahagian H: Penilaian Hubungan 10.7.1 Penilaian pelajar Melayu secara menyeluruh terhadap hubungan etnik di antara Melayu dan etnik-etnik Sabah dan Sarawak Jadual 16: Peratusan jawapan Bahagian H (Melayu)
Negatif 1 Sikap dan layanan masyarakat Melayu terhadap etnik-etnik bumiputra Sabah dan Sarawak secara umumnya: Sikap dan layanan etnik-etnik bumiputra Sabah dan Sarawak terhadap masyarakat melayu secara umumnya: 2 3 4 5 6 7 8 Positif 9 10

0%

0%

0%

0%

18%

18 %

5%

8%

30 %

21 %

3%

0%

0%

0%

16 %

16 %

16 %

8%

25 %

16 %

19

10.7.2 Penilaian pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak secara menyeluruh tehadap hubungan etnik di antara Melayu dan etnik-etnik Sabah dan Sarawak Jadual 17: Peratusan jawapan Bahagian H (etnik-etnik Sabah dan Sarawak)
Negatif Positif Tidak di jawab Sikap dan layanan masyarakat Melayu terhadap etnik-etnik bumiputra Sabah dan Sarawak secara umumnya: Sikap dan layanan etnik-etnik bumiputra Sabah dan Sarawak terhadap masyarakat melayu secara umumnya:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14 %

0%

0%

7%

14 %

21 %

29 %

7%

7%

0%

0%

14 %

0%

0%

0%

7%

14 %

14 %

14 %

14 %

14 %

7%

Melayu Sikap dan layanan masyarakat Melayu terhadap etnik-etnik bumiputra Sabah dan Sarawak secara umumnya: Sikap dan layanan etnik-etnik bumiputra Sabah dan Sarawak terhadap masyarakat melayu secara umumnya:

Etnik-etnik Sabah & Sarawak

Carta 10: Perbandingan peratusan jawapan Bahagian H

20

10.8

Bahagian I: Jurang Sosial 10.8.1 Penilaian pelajar Melayu terhadap jurang sosial di antara Melayu dan etniketnik Sabah dan Sarawak Jadual 18: Peratusan jawapan Bahagian I (Melayu)
Amat tidak setuju Agak Agak tidak setuju 3% 5% 5% 3% 27 % 36 % 39 % 43 % 40 % 40 % 37 % 35 % 30 % 19 % 19 % 14 % Berkecuali setuju setuju Amat

Saya akan berasa selesa jika mempuyai rakan sekelas daripada etnik-etnik Sabah dan Sarawak. Saya akan berasa selesa jika mempuyai rakan sebilik daripada etnik-etnik Sabah dan Sarawak. Saya akan berasa selesa jika mempuyai rakan perniagaan daripada etnik-etnik Sabah dan Sarawak. Saya akan berasa selesa jika mempuyai keluarga daripada etnik-etnik Sabah dan Sarawak melalui perkahwinan.

0% 0% 0% 5%

10.8.2 Penilaian pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak terhadap jurang sosial di antara Melayu dan etnik-etnik Sabah dan Sarawak Jadual 19: Peratusan jawapan Bahagian I (etnik-etnik Sabah dan Sarawak)
Amat tidak setuju Saya akan berasa selesa jika mempuyai rakan sekelas daripada Melayu. Saya akan berasa selesa jika mempuyai rakan sebilik daripada Melayu. Saya akan berasa selesa jika mempuyai rakan perniagaan daripada Melayu. Saya akan berasa selesa jika mempuyai keluarga daripada Melayu melalui perkahwinan. 0% 0% 0% 43 % Agak Agak tidak setuju 7% 43 % 21 % 7% 43 % 29 % 57 % 36 % 43 % 21 % 14 % 7% 7% 7% 7% 7% Berkecuali setuju setuju Amat

21

Melayu Saya akan berasa selesa jika mempuyai rakan sekelas daripada etnik-etnik Sabah dan Sarawak/Melayu. Saya akan berasa selesa jika mempuyai rakan sebilik daripada etnik-etnik Sabah dan Sarawak/Melayu. Saya akan berasa selesa jika mempuyai rakan perniagaan daripada etnik-etnik Sabah dan Sarawak/Melayu. Saya akan berasa selesa jika mempuyai keluarga daripada etnik-etnik Sabah dan Sarawak melalui perkahwinan/Melayu .

Etnik-etnik Sabah & Sarawak

Carta 11: Perbandingan peratusan jawapan Bahagian I

22

10 11.1

Perbincangan Bahagian A: Maklumat Responden a. Adalah didapati majoriti jantina responden pelajar Melayu adalah pelajar perempuan iaitu sebanyak 68 peratus manakala pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak adalah pelajar lelaki iaitu sebanyak 64 peratus. b. Adalah didapati majoriti agama responden pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak adalah Kristian iaitu sebanyak 86 peratus. c. Adalah didapati kutipan semula borang kajiselidik adalah sebanyak 76 peratus untuk pelajar Melayu manakala sebanyak 47 peratus untuk etnik-etnik Sabah dan Sarawak. Penilaian: Pengedaran borang kajiselidik secara rawak menyebabkan jantina dan agama responden menjadi tidak seimbang yang berkemungkinan menyebabkan hasil kajian menjadi kurang relevan.

11.2

Bahagian B: Sejarah Penubuhan Persekutuan Malaysia 11.2.1 Soalan 1
a. Adalah didapati 84 peratus pelajar Melayu mengetahui tarikh Persekutuan

Malaysia dibentuk dan
b. 100 peratus pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak mengetahui tarikh Persekutuan

Malaysia dibentuk.
23

11.2.2 Soalan 2
a.

Adalah didapati 87 peratus pelajar Melayu mengetahui sejarah entiti dalam Persekutuan Malaysia dan

b. hanya 50 peratus pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak mengetahui sejarah entiti

dalam Persekutuan Malaysia. 11.2.3 Soalan 3 a. Adalah didapati 32 peratus pelajar Melayu memahami rasionalnya Penubuhan Persekutuan Malaysia dan b. hanya 50 peratus pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak memahami rasionalnya Penubuhan Persekutuan Malaysia

11.2.4 Soalan 4
a.

Adalah didapati 58 peratus pelajar Melayu mengetahui Perjanjian Persekutuan Malaysia dan

b. hanya 50 peratus pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak mengetahui Perjanjian

Persekutuan Malaysia. Penilaian: Secara umumnya, pelajar Melayu dan pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak mengetahui sejarah Penubuhan Persekutuan Malaysia. Ini adalah terkandung dalam matapelajaran Sejarah dalam skop pembelajaran sekolah menengah dan dalam tahun pertama di pengajian tinggi. Namun, kurangnya pendedahan mendalam dan menyeluruh berkenaan sejarah Penubuhan Malaysia menyebabkan ada di kalangan pelajar kurang mengetahui, memahami dan menghayati rasionalnya penubuhan Malaysia.
24

11.3

Bahagian C: Interaksi
a.

Adalah didapati bahawa pelajar Melayu tidak berasa kekok, cemas, terancam dan gementar bila berinteraksi dengan etnik-etnik Sabah dan Sarawak malah berasa selesa, yakin , percaya dan tenang bersama dengan mereka dan

b.

pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak tidak berasa kekok, cemas, terancam dan gementar bila berinteraksi bersama Melayu malah berasa selesa, yakin, percaya dan tenang bersama dengan mereka.

Penilaian: Adalah didapati bahawa interaksi di antara pelajar Melayu dan pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak adalah baik. Perbezaan dari segi budaya, bahasa dan agama tidak menghalang interaksi di antara dua kumpulan ini.

11.4

Bahagian D: Hubungan Sosial
a. Pelajar Melayu menilai pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak mempunyai

hubungan sosial, cara kerja dan nilai kekeluargaan yang berbeza dengan mereka. Mereka agak berkecuali dalam menilai cara pemikiran, cara mereka melihat dunia, penghormatan hak utama mereka atau mendatangkan ancaman dalam penghormatan utama bangsa melayu di Malaysia dan
b. pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak bersetuju bahawa pelajar Melayu

mempunyai hubungan sosial, cara kerja dan nilai kekeluargaan yang berbeza dengan mereka. Disamping itu juga, mereka merasakan bahawa pelajar Melayu tidak memahami cara pemikiran mereka dan merasakan mereka lebih bermoral daripada pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak. Pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak juga merasakan etnik-etnik Sabah dan Sarawak tidak mendapat hak yang sepatutnya dan malah menilai masyarakat Melayu ingin hak mereka mendahului hak etnik-etnik Sabah dan Sarawak.
25

Penilaian: Pelajar Melayu dan Pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak memahami bahawa hubungan sosial, cara kerja dan nilai kekeluargaan mereka adalah berbeza di antara satu sama lain. Perbezaan ini menyebabkan cara penerimaan dan pemikiran juga berbeza, kadangkala ianya boleh menyebabkan adanya ancaman kepada kepentingan hak masing-masing. Kekeliruan ini boleh diperbaiki jikalau adanya program pemahaman, penghayatan dan penerimaan budaya masing-masing dikalangan semua bangsa dan keturunan. 11.5 Bahagian E: Sikap
a.

Pelajar melayu menganggap pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak tidak bersifat permusuhan, tidak suka bergaul, penghinaan atau bercirikan penolakan sebaliknya merasakan bahawa mereka lebih menerima secara terbuka, lebih menyayangi, kelulusan dan mesra dan

b. pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak pula merasakan pelajar Melayu ada

mempunyai ciri-ciri bersifat permusuhan, tidak suka bergaul, penghinaan, penolakan dan kurang menunjukan sikap penyayang, menerima atau mesra. Penilaian: Ciri-ciri budaya dan nilai sosial yang berbeza boleh menyebabkan sesetengah individu merasakan terancam dan tidak diterima. Perbezaan ini timbul terutamanya jika berasal daripada negeri yang berlainan. Perbezaan dialek dan agama boleh menyebabkan perasaan kurang senang dan jurang sosial di antara mereka. Adakalanya, rupa paras dan warna kulit boleh menyebabkan kekeliruan dan salah faham nilai identiti sebenar mereka.

26

11.6

Bahagian F: Layanan Majoriti
a. Pelajar Melayu tidak pernah memberi layanan negatif terhadap pelajar etnik-etnik

Sabah dan Sarawak dan
b. pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak mengalami dan kadang-kadang diberi

layanan negatif oleh pelajar Melayu. Penilaian : Akibat kemungkinan ada pengalaman yang kurang baik menyebabkan timbulnya prasangka buruk sifat dan sikap pelajar berbangsa lain. Kadangkala ianya adalah daripada unsur-unsur fitnah dari kawan-kawan lain menyebabkan penyelesetan pemikiran sesama pelajar itu sendiri. Ada sesetengah pelajar suka bergaul dengan rakan sebangsa mereka sendiri disebabkan merasakan lebih selesa, selamat dan saling mempercayai dan juga mudah berkomunikasi. 11.7 Bahagian G: Jurang Sosial
a.

Pelajar Melayu merasakan agak selesa jika mempunyai rakan sekelas, rakan sebilik daripada etnik-etnik Sabah dan Sarawak dan bersetuju jika mempunyai rakan perniagaan dan pertalian kekeluargaan dengan mereka dan

b. berbeza dengan pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak, walaupun mereka selesa

jika mempunyai rakan sekelas dan rakan perniagaan daripada masyarakat Melayu, namun kurang menerima jika dijadikan rakan sebilik atau mempunyai pertalian kekeluargaan dengan mereka. Penilaian: Perbezaan agama adalah salah satu faktor jurang sosial di antara masyarakat Melayu dan etnik-etnik Sabah dan Sarawak. Mereka lebih selesa bila bersama dengan rakan seagama, sebangsa atau senegeri disebabkan ingin mengurangkan kekeliruan bila

27

berkomunikasi. Adakalanya pelajar itu sendiri berasa terancam jika bersama dengan bangsa yang berlainan agama. 11.8 Bahagian H: Penilaian Hubungan
a. Layanan sesama pelajar Melayu dan pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak agak

positif dan baik secara umumnya dan
b. pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak merasakan layanan pelajar Melayu terhadap

mereka agak kurang mesra.. Penilaian: Secara umumnya, pelajay Melayu menerima layanan yang baik daripada pelajar etniketnik Sabah dan Sarawak. Namun, terdapat segelintir pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak merasakan mereka mendapat layanan kurang mesra dari kalangan pelajar Melayu. Ini berkemungkinan sifat menyendiri, berkelompok dan kurang bergaul oleh pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak menyebabkan pelajar Melayu agak sukar menjalinkan hubungan dengan mereka. 11.9 Bahagian I: Hubungan Berkelompok
a. Secara keseluruhan, penilaian pelajar Melayu terhadap hubungan berkelompok di

antara pelajar Melayu dan pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak agak mesra, tidak dipengaruhi oleh sejarah lampau yang bermasalah dan menganggap tidak mempunyai masalah di masa akan datang dan
b. penilaian pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak terhadap hubungan berkelompok

di antara pelajar Melayu dan pelajar Sabah dan Sarawak agak baik namun ianya dipengaruhi oleh sejarah lampau yang bermasalah dan menganggap ianya akan menghadapi masalah ketegangan pada masa akan datang.

28

Penilaian: Secara keseluruhannya, hubungan berkelompok di antara pelajar Melayu dan pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak agak baik dan tidak ada masalah jika bekerja dalam satu kumpulan. Namun, kemungkinan terdapat pelajar yang mempunyai pengalaman yang tidak baik, menyebabkan ketegangan dalam berinteraksi dan bekerja dalam satu kumpulan. Adakalanya ianya boleh dipanjangkan sehingga meretakkan hubungan yang baik sediaada pada masa hadapan. Walaubagaimanapun, ianya boleh dipulihkan dengan program-program bersama agar penghayatan dan penerimaan sesama dapat ditanam didalam nilai jati diri masing-masing.

12.0

Cadangan a. Adalah dicadangkan agar kajian ini diperhalusi dan kaedah pengedaran kajiselidik perlulah seimbang di kalangan responden.
b. Adalah dicadangan agar pihak Kerajaan dan pihak universiti dapat mengambil

perhatian terhadap kajian ini dan seterusnya mengambil langkah yang sepatutnya agar merapatkan hubungan intergrasi sesama masyarakat Melayu dan etnik-etnik Sabah dan Sarawak. c. Perbanyakkan program-program bersifat perpaduan di kalangan pelajar agar dapat mengeratkan tali persahabatan dan persaudaran sesama pelajar yang berbilang bangsa dan agama.
d. Perbanyakkan pendedahan nilai-nilai perpaduan di

kalangan pelajar yang

berbilang bangsa dan agama . e. Pihak pentadbiran dan pensyarah tidak menunjukkan sifat perkauman dan sentimen yang boleh menyebabkan salah faham di kalangan pelajar yang berlainan bangsa dan agama.

29

13.0

Kesimpulan Adalah disimpulkan bahawa terdapat perbezaan dalam hubungan etnik di antara pelajar Melayu dan pelajar etnik-etnik Sabah dan Sarawak di kampus Universiti Teknologi MARA Perlis.

30

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful