You are on page 1of 4

1

PLANETS IN VARIOUS RASIS AND DEVATHAS INDICATED BY THEM AS PER PRASNA


MARGA
Raasi

Surya

Chandra

Kuja

Budha

Guru

Sukra

Sani

Rahu and
Kethu

Mesha

Siva

Kala
Bhairava

Vishnu

Bala
Subrahmanya

Yakshi

Kiraatha

Sarpa

Vrishabha

Siva

Chamundis
darker
formsRaktheswari
,Raktha
Chamundi
Durga

Bhdra Kaali

1st & 2nd


Drekkana- Sri
Krishna
3rd

Sri Lakshmi
Narayana

Annapurna

Sasta /
Sri Lakshmi
Narayana

Sarpa
/Yakshi

Drekkana-

Vishnu

Mithuna

1st Drekkana-

Subrahmanya

Bhadrakaali

Kala
Bhairava

Vishnu

Vishnu

Lakshmi

Sri
Venkateswara

Sarpa/
Vishnu

Bhadra
Kaali
Subrahmany
a

Vishnu

Durga

Annapurna

Chamundi

Surya
Narayana/ Siva

Annapurna

Siva/
Sasta

Sarpa/
Durga
Sarpa/
Siva

2nd Drekkana-

Ganapathi
3rd Drekkana-

Siva

Karkataka

Siva

Durga

Simha

Siva

Durga

(Vaamana)
1st & 2nd
Drekkana-

Sri Krishna
3rd
Drekkana-

Vishnu

2
Kanya

1st Drekkana-

Subrahmanya
2nd Drekkana-

Bhadra
Kaali

Bhadra
Kaali

Vishnu

Vishnu

Yakshi/
Lakshmi

Sri
Venkateswara

Sarpa/
Vishnu

Ganapathi
3rd Drekkana-

Siva

Sukra, in vishama Rasis, with purusha Grahas, indicates Sri Ganapathi.


Raasi

Surya

Chandra

Kuja

Budha

Guru

Sukra

Sani

Rahu and
Kethu

Tula

Siva

Bhadra
Kaali

Bhadra Kaali

Vishnu

Lakshmi
Narayana

Annapurna

Lakshmi
Narayana

Sarpa/
Lakshmi

Vrischika

Siva

Chamundi
s darker
formsRakthesw
ari,Raktha
Chamundi
Durga

Chamundi

1st & 2nd


Drekkana-

Subrahmanya

Yakshi

Kiratha

Dhanus

1st Drekkana-

Subrahmanya

Sarpa/
Chamundi

Sri Krishna
3rd
Drekkana-

Vishnu
Subrahmanya

Vishnu

Vishnu

Annapurna

Sri
Venkateswara

Sarpa/
Vishnu

Bhadra
Kaali

Chamundi

Vishnu

Sri
Venkateswara

Yakshi

Sasta

Sarpa/
Sasta

Bhadrakal
i

Kala Bhairava

1st & 2nd


Drekkana-

Sri
Venkateswara

Yakshi

Sasta

Sarpa/
Sasta

2nd Drekkana-

Ganapathi
3rd Drekkana-

Makara

Siva
Siva

Kumbha

Siva

Sri Krishna

3
3rd
Drekkana1st Drekkana-

Meena

Subrahmanya

Durga

Bhadra Kaali

Vishnu
Vishnu

Vishnu

Annapurna

Sasta

Sarpa/
Vishnu

2nd Drekkana-

Ganapathi
3rd Drekkana-

Siva

Krudhita Graha in Bhava


Lagna

Dhana

Bhrathru

Sukha

Putra

Roga

Vivaaha

Ayu

Bhagya

Rajya

Labha

Pratibimba
Dana

Japa

Puja

Aalaya
Nirmana

Santarpana

Pratikara
Bali

Tandava

Bali

Devopasana

Danti
Skanda

Tarpana

Vyaya
-

Krudhita Graha
Surya

Shanti Karma
Deepaaradhana and Devataradhana

Chandra
Kuja

Sankhabhisheka, Daana of Ksheeram, Ghritam,Paayasam and Paaniya


Vitaranam
Deepaaradhana, Homam

Budha

Chandana Seva, Taandava, Homam

Guru

Pushpaarchana, Braahmana Santarpana

Sukra

Ksheera, Ghrita,Paayasa Santarpanam

Sani

Aabharana Daanam, Vastra Daanam, Anna Daanam

Rahu and Kethu

As for Sani and Kuja

4th Lord indicates Kula Devatha.