You are on page 1of 154

www.Ahnaf.

com

m
o

$•Ô ûiE
4}G
$ Z}Ôº Z}
WZxè âZ ýL G3E

.f c

ÀÄâZ é QÃÔ wÍ Zx â ZÔ wÍZž

a
WZx â Z0
è ZŠ ×Ô•~zZgƺ Z}
n

h

.A

G
$ Z}
5.Ð& ¬Ô•~zZgÆ ûiE
WZÄâ Z åQE
G

w

w

w

À F

ºÑZ îªG©EÅP

ð É Zg s§Å 5 Zg Æ ®
 û Z z ¨ Z I Z …ñ ƒ D ™xaC Z ä T • n Æ à ¬v Z =°x Ó

ñ ô Z gz Z w
[
ñ W5 Wgz Z X • : %+ 4 »õ t Ü ZŽ6"
# ·wÎg [8Æ à ¬v Zƒ xsz Š zgŠ [ ˆzu" gz Z ; ð â •
Û
I!
; • { Zg ÿL ›i n ƽ6ž¹ ZÜn Æ *Š ~g ‚Ž 6
D ) Z ‹ ZŠ N Z [ !
ª

o • … o × e ^ Ó Ö ] o Ê ç Ó Ö ] k e ^ $ à e á ^ Û Ã Þ ä Ë n ß u ç e ] á ^ Ú ˆ Ö ] Ý ^ Ú ] Ý ^ Þ Ÿ ] é æ ‚ Î ( Ý ‚ Î Ÿ ] æ Ü í Ê Ÿ ] Ý ^ Û â … æ ] Ü ¿ ³Â ] Ý ^ ³Ú ]

:ž• D â •
Û äß o Ö^à i ä×Ö]

—6 n Ú ‚ñ ^ ÏÂ o Ö ^ Û q] 1 Òè Â^ Û rÖ ] æ èß Š Ö ] Ø a ] ™
1 :•{o

y !
i K Z » ] !
kZ òŠ WC
Ù ž : ì t sg ¬ à ) Z e Zì ¸ Ø » äƒ „
 gŠÆ Z
•Ð X' !
{ z Å ] * Z Zgz Z Ô © Â
ä ×# Ö ] àø Ú å †ù • æ å´ † n ì … ‚ Ï Ö ] æ l ç Û Ö ] ‚ à e &ô à f Ö ] æ ä × ‰ … æ ä f j Ò æ ä´ j Ó ò ×F Ú æ ( ä ×# Ö ^ e kö ß Ú • :ž} ™& ¤Ð wŠgz Zg Z Œ
Û ZÐ

VßÎg} g ‚n Z Ô V1 Âx ÓÅk Z Ô V ¤•
Û Æ k Z Ô6à ¬v Z~ ª äü × Ò Ð' u … ^ ßù Ö ] æ è ßù r Ö ] æ á ] ˆ n Û Ö ] æ h ^ Š v Ö] æ o Ö^ Ã i
Ô [ Âz [ ˆÆ w qZ ˆ Æ ä%gz Z Ô äƒÐ s§Å \ ¬v Z k

¼ ~'
gz Z hZ Ô ä Y ñ V Z {g !
zŠ ˆ Æ ä%gz Z Ô

Åv Z ' !
x Ótž Vƒ @
™g Z Œ
Û Z » ] !
kZgz Z ; c
Ñ y ZZ6äƒ ŠŽ ñÆ c izŠ z ¼
 gz Z Ô y Zö à Zz ä Yá ÂÆ w q Z

; 7— ðÃ~ Ë~ y Z • hgz Z Ô • Ð s§
'' ' '' ' '' '

www.Ahnaf.com
³‚h
]
~ ä â i {ŠŽ ñp ¤
Z ;ƒ C™: c
ƒ C™x » =ã ¨
Z ~KÆ ] !
kZ { Zpì xi Ñ *
Ñ y ZZ . _Æ !Å à ¬v Z : ^ â

gz Z ; ì Ü ‡ Ð KÆ y Z ‚f » VÍß x ¬ ŠŽ z !Æ kZ ì c
Š™ ãZz b§ Å ×zg izg ÃV Â !~Š ã
Å ] * Z Z y Z ä xE

m
o

.f c

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

Åe
* ZZ gz Z ñ O Å äƒzás§Å à ¬vZ vßž } Q @
™y Ò ] ù ³‚ + Z é Z ~ x ¬ …{ z :ž 7â i ] !
t ÃÝ ¬ Ë

a
n

h

N Y {g™Ï Z~ w ‡²Ñ"gz Z] ù ³‚™hgÃV  !
• 9g e Å à ¬~g !
© Â:© Âx lZ
GG3G
©Å{gz Z š

 1 g© Â: 1

ƒ ( vsibal ) à Zz äƒ kC] Ñ» { z { Zp ;ì à ¬v Z ÑZzp
g ì‡gz Z Ô [g e Zgz Z Û{ »] Ñ» ~g ‚ž} ™g Z Œ
Û Z »] !
kZ y ¨
Z

.A

B‚Æ kZj ã ¨
Z : ( 2 )n Y ÅkC) g fÆ kZj ã ¨
Z : ( 1 ) • 9zŠ Å] ѻРp ÒÆ äƒ kCgz Z ( unvisible ) kC) c
;

w

w

w

ì Œ6n& *
Y HkCgz Z ;n Y: ÅkC

• x lZ õ 0
mZgz Z : } ™kC)g fÆKkZj~C
Ù ªL Z y ¨
Z þ 1 ÿ

o Ê ^ ßù Ò ^ Ú Ø Ï ³Ã ³Þ æ ] Ä³Û ³Š Þ ^ ³ß ³Ò ç ³Ö : Ǿ yŠÆ #
Ö ªy ¨
Zžì Š •
á g Z » à ¬vZ‰Ôì C Wx »~G
Æ y ¨
Z ] ¸t :e ‚] ¸( 1‰1 )

ž 6Š
c
¯ùgz Z ˜Ãy ¨
Z~ *Šgz Z ; f
™ÅVß Zz ä Œc
Ôf
 Í] !
ÅVß Zz ä ‹~ *Š ëk\Z} Z ª W † ³n à ³Š$ Ö ] h ^ ³v ³³‘ ]
H Za nŠ ¢
 &ÅÚ Šgz ZG
 Ãy ¨
Z ä ëª ÷]† n ’ e ^÷ à n Û ‰ å ^ ß × Ã r Ê V ì à ¬~g !
Š•
á gZ

''' '''' '''' '''

G
îG
!W‰ c
; ‹gz Z Ô … 3Š [g} g ø } Z W ^ ß Ãû Ûô ‰ æ ^ Þ † ³’ø ³e ] ^ ³ß ³e … : c
â•
Û ä à ¬vZ‰ ;ì CWx »ÆÚ ŠÆ y ¨
Z ] ¸t : {Ü !
] ¸( 2‰1 )
] ƒ ] æ : c
â•
Û ä à ¬v Z‰ì C Wx »Æ ä ñq kC) c
kCËÆ y ¨
Z ] ¸t : îp!Ñ ] ¸ ( 3‰1 ) ì ZƒgÃè à ¬ ~g !
Š•
á g Z ~ {gÃè

å# â ÅVÍß'Y *
ñ Zg vÂZ ñä ?Z
 gz Z ª à m … ^ f q Ü öj Ž _ e Ü jö Ž _ e

à Ú g n › œ ÷] † f ß Â Ÿ æ ^÷ Ó Š Ú ¼ Î ^÷ v m … kö Û Û ³• ^ ³Ú ì w ¸»Å à ¬vZ èg ´ â 0÷Z‰ì C Wx »ÆØÎÆy ¨
Z ] ¸t :) •
á ] ¸( 4‰1 )

¶CƒÒpÅÕ Æ~
 v Z wÎg‰@Š 7+ ZÒpŵgz Z {Lä ~ ; äù j Š Ö ] ä q † ì ] W "
# ä×Ö] Ùç ‰… xm…

] ç Þö ^ Ò ^ Ûø e ^÷ ñ ] ˆ ³q ‚ ³× ³íö ³Ö ] h ] „ ³Â ]ç ³Îö æ ƒö æ :ì Š •
á g Z » à ¬vZ‰ ;ì C Wx »Æ™ H Z fÆ Y â Z ZÆ y ¨
Z ] ¸t :B Z f ] ¸( 5‰1 )

;ì³»w q Z} '} g vŽƒg} 7~ [ Z± EZŠ » à ¬v^ Þ ç×ö ÛøÃû mø
• 9õ 0
é Z :KkZjm!
Æy ¨
Z þ 2ÿ

~fÑ] !
¯ ~yu£ Z • ã U
³ Z Šë]|‰ s¦[Z 1ì 7D 
= g fp ¤
Z q
Š 4
Æ®
 û Z z ¨ Z I Z ` ®t
Ä
@
Y H™fB‚Æg " ZæZ Z åE<XÅ• D ™g Ñ ã qzg z m!
Dù Zg f æZ ~D } Z îG*ÀC Z [  K Z ~i Zè+ - Zgœ 5 •‰ xs Z, î0*J' Zgz Z Ô

'''''''''''''''' `®gz Z ;ì @Y ¹[Ãy ZÐzz ÅäƒÄ ®~ y Zì
• Ï õ 0
Å» ã ¨
Z 9Vv 0

ò U
³ ZŠëw– gz Zì õ 0
ÌŠ Z®Å

äô ³×# Ö ] †ô ³³Ò „ô ³e Ÿ ] V ì Š •
á g Z » à ¬vZ‰ ; {)z ð *
ZŠ z™; Ï À 0
z >g Ó †ì Cƒ w E Z nÆœ £Š¼~ y ¨
Z ft : »[ ( 1‰2 )
ì @
ƒ y \Z~ VߊРŠ c
Å à ¬vZÅgŠ cW h ç ×ö Ïö Öû ] à% òô Û _ i

v Z b zgž £Š â •
Û \ WÑ
å } Z o e … † Ú ] à Ú | æ † Ö ] Ø ³Î : ì ~g !
Š•
á g Z‰ì C Wx »~KÚ Š x  ~z *Š ‰à ¬vZ ft b zg[ ( 2‰2 )

ì g Ö Z »% ZÆ à ¬
ëZgz Zuà ¬v Z—" o Ë ì ] æ † Š Ö ] Ü × Ã ³m ä ³Þ ]: ì ~0
z Z}
y â •
Û ‰ ;ì CWx »~K' !
Å(Ô i Zg —Æ à ¬v Zft : çOaL[( 3‰2 )

www.Ahnaf.com
• … YÃV z i ZgÆ

x »Æ ä ™ c
ä 3Š ] Z WZÆ {)z ] Y Zg+ Z zŠ Y ] â Z™] Z7& ì C Wx »Æ q Ëi~ *Š ‰Å à ¬vZ ft : ë[ ( 4‰2 )

m
o

„YŸ—Æ V lgz Z {æ7 Ð V\WŽ ì ] Z f { z à ¬vZ ª W … æ ‚ö’% Ö ] o Ëô íû öi ^ Ú æ à n  Ÿ ] è ß ñ ^ ³ì Ü³× ³Ã ³m :ì à ¬ ~g !
Š•
á g Z‰ ;ì C W

.f c

ì

ëZgz Zuà ¬v Zµz — š o ËF ì ] æ †ù Šôù Ö ] Üö × ³Ã ³m ä ³Þ ] : ì ~0
z Z}
y â •
Û ‰ì C™ Za•gz Z/ _
»] Ñ»h~ y ¨
Zft : ëZ[( 5‰2 )

a
n

h

.A

w

w

w

• … YÃV z i ZgÆ

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

: [ òZ ã ¨
Z ¦¡þ 3ÿ

; • Dƒx¥y ZgzŠÆ ] !
ŠZÆÏ0
i Å *ŠŽ • D Y Gg Ñ[ ò Zx Ó{ z ~ kZ

] Ñ WÆ nk ˆx Óá Zz äƒ w E Z~ ] & Zñ8~ kZ ( 1 )

g Z i z Zx ÓÆ ] î| Šgp ( Micro research)gz Z ( 2 )

• D ƒ w E Z y ZgzŠÆ c6WŽ g Z iz Zx Ó{ z ( Micro Surgical instruments) ( 3 )

( heavy telescope ) à Zz äƒ w E Z~ ®‚ ð Ügz Z ; ~•à Zz äƒ w E Z~ ( Space sciences )] îð Ügz Z ( 4 )

}"á Zz äƒ w E Z nÆ ] îÅ] § ~g«gz Z ( 5 )

Æ Dw”Æ y ¨
Z ; {)z ] Ñ W ( sensitive) k ˆui Zá Zz äƒ w E Z nÆœ £ Y ¯Æ ( Military sciences)x Ógz Z ( 6 )
E G3.O²
;ì DDž:ì ~DÐg ± ZÆ ïGG3O©G3µgz Z ï
G DÑ Zz äƒÝq)g fÆ ] Ñ Wy Zg z Z ; • [ ò Z ¦¡
:e
Š q© Â c
: ß Z© Â: 2

Å nC
Ù gz Z ;ì g Zz ZwÃu 0
] Z f Å à ¬v Z sÜ{ z ~Š °)gz Z ic
ƒ ~Š °gz Z Ç{ z { Zp]Š „nC
Ù :žì t Ñ » nkZ

& ¤Å] !
kZÐ í!
z »gz Zg Z Œ
Û ZÐ ¿z y !
i »] !
kZgz Z ; ñ Y *
Ygz Z Œ: Y Kgz Z ~z ò$C ZÃ] Z fgz Z ËZÎÆ à ¬vZ ~ ] )
;ì u 0
] Z f Å à ¬v Z sÜŠ qgz Z[ Zž ñ Y Å

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
: ] Ìgz Z Y • Z© Â: 3

ì 7¯z q
Ñ ðà » à ¬v Z~ kZ • ñ â •
Û –gz ZgHn L ZŽ ] Ìgz Z Y • Zx ÓÆ à ¬v Z :žìt Ñ »]Š „ÅnkZ

å ç Âö • ^ Ê o ßF Š vö Ö ] ðö « ³Û ³‰ Ÿ ] ä ³×# ³Öô æ : ì Š •
á g Z » à ¬v Z‰ ; • sz c{ Š c
ix *
} â '~ y Z ; • g Ñ" x *
C Ìgz Zì v Zx *
C Z f » kZgz Z ;
; ƒ ¯= g f » äg åÆ kZÃVñ *
y Z Z åE<XÅ• x *
i Zi Z} g ‚¹Æ à ¬vZgz Z W ^ ã e
:% Zg z Z¬© Â: 4

Õ ^ ß × Ã q Ü $ : ì ~g !
Š•
á g Z‰ƒ ´ Š ¬{ z { Zp ; •% WÇÆgñZ x Ógz Z ; Á q -ZÆ ] â © Z x Ó„ à ¬v Z :žìt È »nkZ

; , ™ q n Z ÅkZ \ Wž @
ì ÅgH<Ñn Æ\ Wä ëQ W ^ ãà f i ^ Ê † Ú Ÿ ] à Ú è à m † • o × Â

Æ à ¬v Z sÜg ( Z » ¶Š ¬b§C
Ù ª W Ü nù Ïø ûÖ ] àö m ‚ôù Ö ] Ôø Ö ƒF å ^ m$ ] Ÿ$ ] ] æ‚ö fö Ã i Ÿ$ áû ] †ø Úø ø] ä ×# ³Ö Ÿù] Üö ³Ó ³vö ³Öû ] áô ] : ì ~g !
Š•
á g Z‰ƒ ~z *Š ¬{ z c
;ì ³ + Š ¸ z™: ]Š „Å ËZÎÆ kZž c
Š ¬• Z ;ì n

À
êL 7 • D â •
Û { Š Zg Z » ä Ñ~ŠŽ zÆ% Z Ëà ¬vZ Z
 W á ç Óö nø Êø àû Òö äö ³Ö Ùö ç Ïö ³m ^ ³Û ³Þù ^ ³Ê ÷] † ³Úû ø] o ³–F ³Î ] ƒ ] :ì à ¬ ~g !
Š•
á g Z&ƒ ´@% Z c

www.Ahnaf.com
~Š ~ŸpÅŠ Ñz ZæZ~/Åk'
Îq
Z Å {g ‚ ~ç é Zgz Z/Åk'kŠ Îq
Z Å•
ð Z'Z b§ÏZgz Z ;ì @
Yƒ b§ÏZx » { z • D â •
Û þ Yƒ ÿ

''''''''''''''''Î~ž'ä™À6] !
kZ øPg ‚]|6TÔ ˆ

m
o

Ã+ @gz Zk

¼Åv Z ÂH : ÎìÐ øPg ‚]|¸•
Û ª ; ä ×# Ö ] †ô Ú ]ø à Úô àø n fô r ³Ã ³iøø] ]ç ³Öö ^ ³Î : c
â•
Û äº•
Û ~ [ ZŽÆ T ?σŠ Ñz ZÃS%
! ‚

.f c

?Še*
Ãä W~ŠŽ z

;ì g¼»% ZÆg ÇŠgz6}÷b zgt W o eù … †ô Ú ø] à Ú |ö æ†ù Ö ] :ì à ¬ ~g !
Š•
á g Z‰ƒgŠ ™% Z ðÃÐ Y Ÿg Å à ¬v Z c
$
º ´ Ä W ÷] † Ó öÞ ^ø e ] „ Âø ^ âø ^ ß eû „$ Â æ ÷]‚ m ‚ • ^÷ e ^ Š uô ^ â ^ ß fû ‰ø ^ vø Ê ä × ‰ö … æ ^ ã eù … †ô Ú ø] àû Âø k jø Â èõ mø †û Îø àû Úôù à mù ª ³Ò æ : ì à ¬ ~g !
Š•
á g Z‰ƒ ö™G=% Z c
d õkZgz Z H' õ » nJï Z ä ëQ ; ì g D ™g ï ZÐ + â ] â © ZÆ Vß Zz ä Ñ x • n Zgz Z% ZÆg ÇŠgz6L ZŽ ¸ , Z
*
~ õ/E

a
n

h

.A

; c
Š™Y 2~ [ Z±Æ nÐæZÐzz Åä Yƒx »

;ì Š
c
Š™gHgz Zgl~k

¼ : ¬» à ¬v Zgz ZW ]÷… æ ‚ Ï Ú ÷]… ‚ Î ä × Ö ] † Ú ] á ^ Ò æ Vì à ¬ ~g !
Š•
á g Z‰ƒ ~k

¼% Z c

w

: ~zc Å] â © ZÆ Vß Zz ä Yg ¦
Ðugz ZW à n Êô † Š Ûö Ö ] †ø Ú ] ] ç Ãö ³n _ ³i Ÿ æ ì w ¸» à ¬vZ‰ì uÑÌ*
™q
ÑÃË» à ¬vZ~ ¬gz Z

w

ðÃ] !
kZ k0
6 WÑ
å } Z W Ü ãö eø „ù Ã mö æ ] Ü ã n × Â hø çjö m æ ] ð o •ø †ô Ú Ÿû ] àø ³Úô Ôø Ö ‹ø ³n Ö : à ¬~g !
w ¸‰ì ¸g ( Z » à ¬vZ Ì~% Zgz Z ;z™

w

;ì h» à ¬v Z sÜ̬gz Z% Zž Zƒx¥;} Š [ Z±æZ c
} ™w J/Âé Zž7% Z c
¤ ( Z
:A
 Z%Æ© ÂÄc

• ZgŠ &Æ îG
0;XÅRZÄcgz Z ~0
z Z}
© Â

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

÷] ‚ Ûù v Úö áù ] ‚ö ã • ] æ ä ³×# ³Ö ] Ÿù] ä ³³ÖF ]ô Ÿù á ] ‚ö ³ã• ] :ž} ™& ¤Å] !
kZÐ wŠgz Zg Z Œ
Û ZÐ y !
i òŠ W~ Tìû%{ zt :© ÂÅk Ü Zx Zú: 1

} È Æ à ¬v ZÅzmv Z -v Z wÎg·]|žt gz Z 7ëÑÆ]Š „ðà ZÎÆ à ¬vZžVƒ ê Š „ ZÍÅ] !
kZ~ W ä Ö ç ‰ … æ å ‚ö ³f Â

ÏZgz Z ;ì xŠª s§ÅÄcÅ à ¬v Zt g z Zì @Yƒ 4ZŠ ~Š zu Åy ZZ™òÐ ¬òŠ Wžìt {Z
à »g Z Œ
Û Z kZ Ô • wÎgÆ kZgz Z

6à ¬ ~g !
© ÂsÜgz Z sÜŠ ã
ÅTì @Y 0 t Z] » Þ Z ]nkZg z Z ;ì @
Y W~ VzuuÅ y ZZ™òÐ Š zu Å uÑòŠ WÐ
B‚ L Z à ¬v Zž7— ðÃ~ ] !
kZ W ð ^ Ž m à Û Ö Ô Ö ƒ á æ • ^ Ú † Ë Ç m æ ä e Õ † Ž m á ] † Ë ³Ç ³m Ÿ ä ³× ³Ö ] á ] : ì à ¬~g !
Š•
á g Z‰Ôì ˆ¿g

; • ï Š j• eÃT. _Æ !K Z ¹ !
gz Z ; Ú7Ãá Zz ä™uÑ

sf ø
 ,ÅX ; N Y òW fg t Ü Z™ƒ Za {qt Ü ZÐzz Å Z}
sp~ í!
Æ òŠ Wì t { zgz Z : © ÂÅ VÍß m{ : 2

ì
: {qt Ü Z

;ì kŠŠ Z®Åy Zgz Zì ?Š Å ã qzg w ¾Ð ä Y ñ 0
~y¨
ZÆX{qt Ü Z

A\Ngz Z öAO\M+ Z~ { Çg !
kZžz™/ Â öF
Åv Zß Zz y ZZ} Z ª W ^÷ u ç’ö Þ$ è÷ eø çû iø ä ×# Ö ] o Öøô] ] çeö ç iö ] ç ßö Ú • à ³m „ô ³Öù ]^ ³ãmù] « ³m :ì ~g !
Š•
á g Z‰ :g l Zz/ Â: 1
F

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

; ñ W: Ìg¦ » { k
ˆÆ

~g !
Š•
á g Z‰ì `
Z Z (¹ Ð s§ÅvZ e Z ; } ™ññ O Å ä™ • z { W~ ¤gz Z 1C
Ù à Zz ä WÐ s§Å à ¬v Z ªñ : 2
x â Z nÆ ŠÅgñ Z L Zgz Z e
Z@ Åk Ü Z G
î%¬ ä ëÃVÍßy Zzz Åä™ñQ W ] æ†ö fø ‘ ^ Ûù Ö ^ Þø † Úû ^ø eô á æ ‚öã mù è÷ Ûù ³ñ • Ü ³âö ^ ³ßø ³× ³Ã ³r ³Ê : ì à ¬
; c
Š¯

Ç ñ Yƒ èZgÐ ?v Z Âz™]?¤
Z ª Ü Ó Ö ä • † m ] æ † Ó Ž i á ]æ : ì à ¬~g !
Š•
á g Z‰ *
™]~ w qC
Ù gz Z ‰
Ü zC
Ù » à ¬vZ : Y Ÿgz]3

www.Ahnaf.com
E
àô Âø ‹ ³Ë ßù Ö ] o ãøÞø æ ä ³eù … Ý ^ ³Ïø ³Úø Íø ^ ³ìø à ³Úø ^ ³Úù ] æ V c
â•
Û ä à ¬vZ‰ƒ @
™kCy ¨
Z ‰
Ü z! Ž spgz Zg e ( Z » à ¬v Z ª : Þ S G
îG
0kI8z sp 4
 *
¼
1» kZ ; g ÂzgÐ kƒ ƒ ZƒÃÑL Zgz Z Ô Zg eÐ kZÃ7Æx £gz Z ] ³Æ[g L Z ¿Ž gz ] W p æF ª Ûø ûÖ ] oø âô è ßù ³rø ³ûÖ ] á$ ^ô ³Êø p çF ³ãø ûÖ ]

m
o

.f c

; ǃ

Øg Å=° Z [gv Z ª W á ç Ö% ^ –$ Ö ] Ÿùô] ä eù …ø èô Û u …$ à Úô ¼ö ß Ï mù à Ú æø Ùø ^ ³Îø V c
â•
Û ä à ¬vZ‰Ç gy Z Å]nÐ à ¬vZ ª : Y Ygzy Z : 5

a
n

; • Dƒ k- â „ vß { ZeÐ

äô ³³³³³³×# ³³³Ö ] o ³³³³×F ³³³Â Ø ³³³Òù çø ³³³jø mù à ³³³Úø æ V c
â•
Û ä à ¬vZ‰} ™•z½6à ¬vZ ñƒ D ™~g7 ~g ZŠ) f K Z~ ÂC
Ù ; !ºz À Â: 6

''''''''''''''''vZ~ ðƒ ~™CÙ ÅkZì @
™À Â6à ¬vZ ¿Žgz ] W ä fö Š uø ç ãö Êø

h

.A

; • D Yƒ ° »ÃkZ à ¬

ä ×ù Öô Ü ã ß m • ] ç ’ × ìû ø] æø ä ×# Ö ^ e ] ç Ûö ’ øj Âû ]æø ] ç vö × ‘ûø] æø ] ç eö ^ ³øi àø ³mû „ô ³$Ö ] Ÿùô] V c
â•
Û ä à ¬v Z‰} ™nÆY Ÿg Å à ¬v ZØ{¿C
Ù C Z ªmÜ Z : 7
v߸ Ô Hg ( Z mÜ Z~n çÆ + Š L Zgz ZŠ OZ J0
Z6à ¬v Z ä VrZgz Z Å b & Zgz Z/Âä VMvß{ z1 W à n ßô Ú © Ûö Ö ] Ä Ú Ô ò Ö ¨ ^ö Ê

w

w

w

; • Ð ~ y Z Z I ZÝZ

¡øn Óø ³³³³Öô V c
â•
Û ä à ¬vZ‰} ™g ( Z Y = Zgz Z@ iÐ V zy Z Vƒ ˆÅ: Y «?Žgz Zt ]e Z6V z{Š™Y «ÅvZ : Y =S z@ - : 8
6y Z N Y ï?Ž gz Z Ô ÏY k\Z„
 Š6Y â Z à ZzY: Ð s§Å à ¬v Z ?ƒ: ( Z }žt W Ü Òö ^ iø • ^ Ûø eô ] ç uö †ø Ë iø Ÿ æø Ü Óö i ^ Êø ^ Úø o × Âø ç ‰ø ª iø
; ƒ •:á YÐ Ùp

Ü ³ãö Þ ç ³³fù v ³³mö V ì ã !
gŠ •
á g Z‰ƒ qŽ g s§ÅÏZ~ ]gz¢C
Ù gz Zƒ: ›Ðgz Z Ë{ z ´Æ à ¬v Z : ~g !
›gz Zv Z à Z qŽgz Ô "
*
Z:9
D ™›h
”B‚Æ à ¬v Z y Z Z I Zgz Z Ôì C Y Å›Ð à ¬vZ‰• D ™›Ð y Z { z W ä ×# Ö ^ f& u ‚ù • ø] ] ç ßö Ú • à m „ô ùÖ ] æø ä ×# Ö ] gù ³vö ³Òø

gz Z .Æ kZgz Z Ô ƒ q s§Åg ÇŠgz6+ WL Z ?gz Z W äü Öø] ç Ûö × ‰û ø]æø Ü ³Ó ³eù … o ³ÖFô] ]ç ³fö n Þôø]æø V ì à ¬~g !
Š•
á g Z ñƒ D ™{™ E
»"
*
Zgz Z ; •

; ƒ Y 0} È g ZŠÎ â •
Û

÷] † Úû ø] ä ³×# Ö ] oø –ô ³Ïû ³nø Öôù àû ³Ó ³ÖF æø V ì à ¬~g !
yâ•
Û ‰ì g lpy ¨
Z6kZƒ è%g z Zê ÌŽ » à ¬v Z nÆ y ¨
Z : à ¬~g !
Y ,'
Y Ÿg : 1 0

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

ì Lg „™ƒ Zg7 { zgz Zƒ Zg7 % Z » à ¬vZž n kZg z Z W Ÿ÷ ç Ãö Ëû Úø áø ^ Òø

:W fg t Ü Z þ

;ì kŠŠ Z®Åy Zgz Zì #
Ö ´ Åw Zz iÆ +
 qzg ã ¨
Z *
Y c
0
»y Z~ y ¨
ZèYÔ N Y R™W fg t Ü ZÐ í!
Æy ¨
Zgz Z

s 1 Ñ" gz Z ‰
Ü zC
Ù : x ¯ ‹ Ò ( 1‰1 ) • g e ] ÷ Zp ã Kgz Z ;} ™ Ì6gz Z [ A Z Ð ã Kgz Z ã ^] ÷ Zp ª ]á ( 1 )

] Ò ( 4‰1 ) xg Y 2 ~ :gz Z xg D Î ‰
Ü zC
Ù :’ ‹ Ò ( 3‰1 ) xg D 3 × Ëš ]gz¢š ‰
Ü zC
Ù : lâzŠy
‹ Ò ( 2‰1 ) xg
] ÷ ZpK Zgz Z W ä ×# Ö ] Ø nû fô ‰ø àû Âø Ôø ×ù –ô nö Êø p çF ãø Öû ] Äô ³fô jù iø Ÿø æø V c
â•
Û ä à ¬vZ‰ ; *
ƒ ] ÒÅV 2zŠ {g Zz WÔg ZŠ) f)ÔÑ" Ô I Y : V *zŠ è
Ž gz Z W p æFª Ûø Öû ] oø âô èø ßù rø Öû ] áù ^ Êø p çF ã Öû ] àô Âø ‹ Ë ß$ Ö ] o ãøÞø æø ä eù …ø Ýø ^ Ïø Úø Íø ^ ³ìø à ³Úø ^ ³Úù ]øæø : Ï, Š U Ð 3 ZgÆ w r Zz fv Z+ W{ z:gz z™: q n Z Å

; ǃ ¼
 x £ e Z Â ; g ÂzgÐ ã ^] ÷ ZpÃÑL Zgz Z Š
g eÐ kZ™y YÃx £Æg ÇŠgz6L Z ¿


Z H W o ß# Ûø ³øi ^ ³Úø áô ^ ³Šø Þû ¡ô ûÖô Ýû ø] V ì y â •
Û » à ¬vZ‰ : ì @
™ÒÃ{Š c
iÐ { Š c
i~ŠÅ] ÷ ZpK Z y ¨
Z : kƒ ƒ Zƒgz Z Ó Ñz mw: 2
;} ™ Õ{ z ÅTì Yï¼ ƒ
 { zÃ

ܳøÖ Ü ³ãô –ô ³nû Çø ³eô ] æ †ö ³Ëø ³Òø àø ³mû „ô³³$Ö ] äö ³³³×# ³³Ö ] •ù …ø æø V ì w ¸» à ¬v Z‰ñ YƒC
Ù !
Ð \ WL Zgz Z ñ Y W×zz"zzÃy ¨
Z : …z t: 3

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

www.Ahnaf.com
;M
™7ÝqíL{ zgz Z ; c
Š™ŠgæZ à ¬vZÐzz Å…z tÆg ñgz Z W÷] † nû ìø ] ç öÖ ^ øß mø
y Zg z Z • D Y 0
1 ‡6Vž• vß, Zá Zz y ZZgz Z W Œô ^ $ß Ö ] àô Âø àø n Êô ^ Ãø ûÖ ] æø Àø n Çø ûÖ ] àø n Ûô ³¾ô ^ ³Óø ³Öû ]æø :‰Zƒ ã !
gŠ •
á g Z nÆ Vß Zz y ZZgz Z

m
o

.f c

; • D ™g ¦

gŠ z,Ð VÍßá Zz ä™ CŠ c
i z ÕB‚Æ

v Z ;ì @
7SÃV Nä Y: ~ v Wðƒ ð ° mZgz Zì Lg kš
gz Z Pn¾Å ð Z'Ë0
Z „g0
Z y ¨
Z ~ ]Š ¬ kZ : •gz Zaz Š : 4

~ { C Å[gá Zz ä™i ¸ WÆ q q
ZC
Ù ~ £ŠÈ\ WÑ} Zgz ] W ‚ Š u ] ƒ ] ‚ ‰ ^ u † • à Ú æ ý Ð × Ë Ö ] h † e ƒ ç  ] Ø ³Î V c
â•
Û Š•
á g Z äà ¬

a
n

; N Yƒ { Š â W6䙊{ z Z
 ÐÑÆ + ‡ qgz Z' Vƒ @W

@
Yƒ lp Âñ Yƒ Ýq é Zp¤
Z Ôì C Yƒ »Ì×Åx Zwz w '~ kZì @
™lˆ~ Y â Z èg ¬ Å *Š ›K Z y ¨
Z : w â z { Y r
 :5

h

Ü â ] ƒ ] ^ ã ß Ú ] ç _ Ã m Ü Ö á ] æ ] ç • … ^ ã ß Ú ] ç _ Â ] á ^ Ê l ^ Î ‚ ’ Ö ] o Ê Õ ˆ Û × m à Ú Ü ãß ³Ú æ V c
â•
Û ä à ¬v Z‰ì 4䙑zgØ6Y:gz Zì

.A

; • D Yƒ nZg *
ÂzŠ:¤
Zgz Z • D Yƒ lp ÂÔzŠ} Š w ât æZ¤
Z• n
g Ó Ñ~ w â Æ‘œ‰~ VÍßy Zgz Z W á ç _ í Š m

w

Ç g ñ ¯ ]Š ¬ gz Z { ì C Z Ã•É } ™: ~g7 Ð j§ƒ
 o] c
gz¢K Z ŠŽ z !
Æ äƒ¼ ƒ
 k 0
Æy¨
Z ª Ï<z k : 6

w

w

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

gz Z ae ZÐ s§Å à ¬v Zgz Z W Ü ã Ö †ù • ç âö Ø e Ü ã Öù †º n ì ç â ä × – Ê à Ú ä ×# Ö ] Ü âö ^ i • ^ Û e á ç × í f m à m „ Ö ] à f Š v m Ÿæ V ì à ¬~g !
Š•
á g Z‰
;ì Z'
gz ZÑn ê Z Â *
™: ZŠ Z h»w âÉ Ôìín ê ZÐ s§ÅvZt • Bgz Z • D ™kÌ6ä Y ïw â

VÍßÆ nkZ} ™ ay

Ñ" Ð j§ƒ
 o)ñ O Å ä™ ay

6gî 9Ãw â ñƒØŠÆ à ¬vZ y ¨
Z : c y
w ‰z s Zu S : 7
; • ð ¸Æ y -á Zz ä™c y
w ‰GW à n › ^ n Žù Ö ] áø ] ç ì ] ] ç Þ ^ Ò à m … „ù f Û Ö ] á ] V ì y â •
Û » à ¬v Z} g !
Æ
~Ä •w– gz Z} Q @
™ð Z (K Z y ¨
Z ª :°zgz¾: 8

Š™g ë¤
Òy Z0
)

Š™g Zp Zg s i Z ³°

C

• Ûi Ÿæ Œ ^ ßù × Ö Õ ‚ù ì † Ãù ’ i Ÿ æ V ì y â •
Û » à ¬vZ nÆ VÍß, Zgz Z ; c
Š Zz™~{ » ä {{Æ Ògz Z c
Š™g Zpz ? fÃy -ä°ª
á Zz ä™°ËvZ^™š
Z6} i „:gz Z¢: ñƒ D ™°Ð VÍß {n C Zgz Z W … ç íö Ê Ùõ ^ j í Úö Øù Ò gù v mö Ÿ ä ×# Ö ] áù ] ÷^ ³u † ³Ú š
ô … Ÿ ] o ³Ê

;D •
Û 7I Ãá Zz ä™{ z îŠgz Z
\N
ÜÓ i ^ Î ‚ ‘ ] ç × _ ³f i Ÿ V ì ~g !
Š•
á g Z‰ ; ñ Y HÐ n¾Å} z îŠÆ VÍß¿C
Ù gz Zƒ Ÿg ÅVÍßÑ1*
™nª : { z îŠgz Z ü. z Y c
g:9
Å à ¬vZŽ b§ÅVÍßy Z Ôz™: ù Ÿgz Zë!
Ð ã ‚g Y Z j
Zgz Z ä Œ y ˆ Z] ‡œL Z W Œ ^ ßù Ö ] ð ^?ñ … äü Ö ^ Úø Ð Ë ß mö à m „Öù ^ Ò p ƒF Ÿ ] æ àù Û Öû ^ ³e
; • D ™ ay
w â C Z nÆ} z îŠÆVÍßñ O

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

B’N: 1 0
] æ † ³Òù ƒ ] ƒø ]ôæ á æ † ³í ³³Š m æ kø ³³f r ³³Â Ø ³³e : ì ~g !
Š•
á g Z‰ : @
™7g Ö Zt ‚Æ Ë e Zgz Z @
™°~ wŠ L Z y ¨
Z ª : ð ZgŠpz ïEE

ŠÂ• Ù Š ã ¶
ðä
Zgz Z D ™7Š c
Ãà ¬vZgz Z • D ™Š™ƒY 2~ =vßg ñÉ W á æ † ³í ³Š j Š m è÷ m • æ ¨ …ø] ƒ ] æ ( á æ †ö ³Òö „ ³³m Ÿ
• ” ä™
© ÂÅVÍßm Ó Z m{ : 3

I
á ] V ÃkZgz Z ñ Yƒ ^
Ã6Š ðAXgÅZ ]uz x £ c
ŠŽ ß Z ]uz x £ {Èžì t È » kZgz Zìû% ~y
W » ~0
z Z}
Äcgz Z© Ât
» W ‚ m … ç Ö ] Ø f u à Ú ä n Ö ] h † Î ] à v ³Þ : nÆ à ¬vZ~} È gz Z ñ Yƒ Ýq ^iÅ W Õ ] † m ä Þù ^ Ê å ] † i à Ó i ÜÖ á ^ Ê å ] † i Ô Þ ^ Ò ä × Ö ] ‚ ³f à ³iø
•D â •
Û Š•
á g Z~ ~šò
ò zg + - Z w °x â Z~} g !
Æx £ ÏZ‰ñ Yƒg ZË k ˆ Z å
Š1 vZ†xòi Zp ¤

Š 1 vZ ñ&z Z ñ&

C

www.Ahnaf.com
J
O Ŭn Zgz Z D ™~È 0
Å] â © ZÆà ¬vZ ªW á æ † Ú ©m ^ Ú á ç × Ã Ë m æ Ü â † Ú ] ^ Ú ä × Ö ] á ç ’ à ³m Ÿ gz Z • t ‘ã Zg âÅ à ¬vZt :vZ G
îÂ& 5

Ì6y Z yŠÆ #
Ö ª% Z C W7]ñ6y Zì sz^~ ~g z W O Ån•
Û LZq
ZC
Ù gz Z • x lZ Fé Z Ô • T g sz^‰
Ü z! ~ ~gz W

m
o

6x £ L Zê Z,Åb) ¹ !
gz Z Ôì Cƒ ¹ F
é ZÐzz Åä™]Š „Å à ¬vZ b§ÅV â ¨
Z Dƒ 7/
¸™èt gz Z Ô Ïñ W]ñ

.f c

a
n

‰5 W

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

ÅR
6Ï
ð ñ]|; ±kŠ6ð• Z'
Z ]|; ±M66
ð ]|; ±kŠ6ðxŠ W]|;‰ˆÅw i *

Ð s§ÅvZ Ãg eÎq
Z À: ö:X Z Ã
4
·]|*™y WŒ
Û ; gZ6ðögG‘]|;g1 i6Šð z ZŠ ]| W o ‰ ç Ú æ ܳn a ] † ³e ] Ì v ³‘ V ì Š •
á g Z » à ¬v Z¸ ñƒ w i *
̱¼gz Z e
 äW Â

h

Ùõ ç‰ †ù Ö ] à Ú ^ ß ³× ³‰ … ] ^ ³Ú æ :ì ~g !
Š•
á g Z ;¸ ñ â •
Û w i *
±gz ZÃ~ V â !
i sz cx ÓŬ Ð ~
 x™ Z Ñ ä à ¬vZ ; Åzmv Z g8E
èG4) 7+ Zx ¸ðÃ~ *Š ª ; †º m „ Þ ^ ã n Ê ¡ ì Ÿ ] èõ Úù ö] à Úù á ] æ : ì Š •
á g Zgz Z ; å 5™ ¯ Ñ ~ y !
i Åx ¸mZÃÑC
Ù ä ëª W ä Ú ç Î á ^ Š × e Ÿ ]

.A

w

y ZZÐ q ø é Zgz Z ;ì xi Ñ x Z •Z »] †x Hgz Z i dÆ V á Zx ÓIÐ ~
 vZ wÎg n kZ ;ƒ 5: Ñ Zz ä Zg e ðÃ: ðà C Z ä ë

w

w

;ñâ •
Û « ™Åy ZZ} g øgz Z ~g ø à ¬v Z ;ì {ç » äƒ bZ iÆ

;ì ˆÅÜ~ {Š c
iÐ kZŠ Z®~ ] c
Zzg ‰² ;ì g ZD
Ù äa Ä Ñ q
ZŠ Z®ÅY m
Z ;žì q ) Z6] !
kZ » ðg ¸y ›: Ëg ƒ m
Z
Î&ª'Z'Æg ZlÅ]ß ¤[ ôZ c
g$
[ ôZŠ Z®ÅVßÎg~ y Z ; • ÅzmvZ -·]|Ñ} g ø ~y
Wgz ZðxŠ W]|¬ ~ y Z
4‘
ð ñ]|; ð• Z'
Z ]|; ðb â]|{ zgz Zì Ì~ *™y WŒ
Û {™ E
ï Zgz Z • x+Zßz Z õ 0
~ VßÎg y Z ; ¶: 31 3{¾
]|; ðögG]|; Ï
ÄP
· ]| ; ð - ]|; 𠳕 Z ]|; ÷ ™ ]|; 𠊃 ]| : • Ð [² Ñ õ 0Ð ~ Y m
Z y Z gz Z ; • ~
·

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

•~

l Ÿ ]ç‰ oÏŽÚ
?• H{ zì òi Ñ' â »Y â Z ] ‚XnÆä Ñy ZZ à ) Z : 1
?, ™y Ò ~ p Ö Z L Zx|»© Â: 2
?• ÏyÃyÃgz Z • x l Z XÅ© Â: 3

?ì s % ZÐ kZ c
• . _Æ<Ñx  ~g/ ò Zg~ *Š H ?Š Z% HÐ ~0
z Z}
¬gz Z% Z© Â: 4
! , ™k

’y*-q
Z6V ¤•
Û Æv Z : 5

?N C Š Z®éZgz Z t •
Û ~Ëggz Z Y m
Z : 6

?N C x *
ÆV1 Âg •gz Z ;Š Z®Åà {”w i *
Ð s§Å à ¬v Z : 7

?¶ðƒ w i *
[  ðÃÌ{ z ´Æe
 äW Â6Ï
ð ñ]| : 8

 Zuz Å à ¬v Z ( 2 ) :•{o
+

É • 7& c
zŠž• u ZzÐ p ÒkZ à ¬v Zž ñ Y ¹V- ž ; 7Ð p ÒÆŠ Z®+
 Zuz 5 W1• u Zz \ ¬v Zgz Z

žì Ð p ÒkZ *
ƒu Zz » à ¬v ZžÐ , ™y Ò V- È »u Z z ë ; 7ƒ
 oÌ*
™™f »Š°~ +
 Zuz Å à ¬v Z
ä Ö à Ó m Ü Ö æ ‚ Ö ç m Ü Ö æ ‚ × m Ü Ö ‚ Û ’ Ö ] ä × Ö ] ‚ u ] ä × Ö] ç â Ø Îö V c
â•
Û Š•
á g ZŠp~ *™y WŒ
Û ä \ ¬v Z n ÏZ ; 7q
Ñðà » k Z

ðÃÐ kZ „:gz Z ; Zƒ 7Za Ð Ë{ z ;ì i *" Ð q
ZC
Ù { zgz Z Ôì ñ Z \ ¬v Z £Š â •
Û \W !Ñ
å } Z ª W ‚ u ]÷] ç Ë ³Ò
;ì 7ðÃŽ » kZgz Z ;ì ðƒ Za ,gz Z

www.Ahnaf.com

m
o

¹ xÐ à ¬v Z ( 3 ) :•{o

kZq ðÃ:gz Z Ôì/ xÆq { Š™ Za ËK Z à ¬v Z: gz Z ;ì 7q ðÃ# â Å ] Ìgz Z ] Z f Å à ¬v Z kZgz Z

.f c

a
n

;ì/ xÆ

( 4 ) :•{o

; Çì gå gz Zì Ðå É x Óy Z Lc
Vƒ C Z f { Zp] Ìz Y • Z x ÓL Z à ¬v Z { z

h

.A

] ÌC Z f Å \ ¬v Z ( 5 ) :•{o

• sfzgq] ÌC Z f Å à ¬v Zgz Z

ˆÅY «Ð s§Å Ëž7( Zì C Z f Å à ¬v Z Ï0
it gz Z Çì ggz Zì { 0
igz Z 7cåå \ ¬v Z ª é ^ n v ³Öø] ( 1 )

w

w

w

ƒ

• gŠ ‡Æ ã . 6gz Z ~g6Ëš ‰
Ü zC
Ù 6qC
Ù » \ ¬v Z ª : é … ‚ Ï Ö ] ( 2 )
ì D6gîà i Zgz Z EZŠ » —C
Ù gz Z ] !
Ù Ã\ ¬v Z ª V Ü × Ã Ö ] ( 3 )
C
• 1ÆŠ zu ~g6Ëš Ð w i Z \ ¬v Z ª Ý ¡ Ó Ö ] ( 4 )
ì ˜ÝZ „zžÚÅG
Æ \ ¬v Z ª V Ä Û Š Ö ] ( 5 )

ì ´ â »ÚÅÚ Š ‰
Ü zC
Ù Ãq
ZC
Ù gz Z äƒùÆ \ ¬v Z ª V † n ’ f Ö] ( 6 )

; 7` ZÆ y kgz ZXÔ ]gz¢Ô ‰
Ü z Ë~ { Š Zg Z L Z { zžÚÅä ™{ Š Zg ZÆ \ ¬v Z ª V å • ] … Ÿ ] ( 7 )
E
îG
0Ò›¢] ÌÅ \ ¬v Z ( 6 ) :•{o
E
• s fzgqq
ZP Ð ~ X• îG
0Ò›¢] ÌÒ Z Å \ ¬v Zgz Z
• á Zz ä ™ Za gz Z Û {ÆqC
Ù v Z ª Ðn× íjÖ ]( 1 )

ì ` Z» t igÆ ÏZ nÆ Y ’ K Zq
ZC
Ù gz Z • á Zz ¶ Š t igÃq
ZC
Ù \ ¬v Z ª Ð m ‡ † j Ö ] ( 2 )

ƒ: ̼ Âì e: { z¤
Zì 5yƒ%Æ !Å à ¬v Z%
é gz Z ~ F
ð(ÅqC
Ù gz Z nC
Ù ~ ] Ñ» ª ð ^ Ž Þ Ÿ ] ( 3 )
'''''''''''' Åv Z i ¸ W » kZgz Z *
™ Za »¿c
q 5C
Ù ª Å] ‚eŸ ] ( 4 )

»] Ñ»t Â} Š™~ p~ kZ { z¤
Zì ~ ^{ŠŽ ñqC
Ù Å] Ñ»Ðzz Å à ¬vZ kZgz Z 7` Z» Ë~ ] Ìx ÓK Z à ¬v Z : ^ â

C » ègz Z Ô C Z h Z Zƒ Ô @
· ã 0
Ôì C °v W‰Ô • ï Š³Ðzz Å] Z f ÏZ • D ™~
Z 볎 Ð w q Zx Ógz Z ñ Y w$
x  { ŠŽ ñ
» v Wˆ n Zgz Z ; ñ Y w$
n Æå ~ ] Ñ»t Â} Š w$
6gîxc
èg ¬Ãx Z¤
z6c
( schedule )kZ à ¬ ~g !
‹ Z f¤
Zgz Z ;ì

~QnÆ •
ð Z'Z v W} Z ª Ü n â ] † e ] o × Â ^ Ú ¡ ‰ æ ] • † e o Þ ç Ò …ö ^ Þ ^ m : žy â •
Û » äƒ ZQÃv W» à ¬vZ‰ ; Çñ Y w$
*
· » ã 0
ÔS
¬Ãì ß) g fÆŠð z ZŠ c
‰zg â 6ß_Ñ K Z Ïñ} ZžÔ † r v Ö ] Õ ^ ’ Ã e h † • ] : y â •
Û » ä Y 0ã 0
Ãß) g fÆ Ï
ð ñgz Z ! Yƒ à Z z äsgz Z

; c
Š™x3
nÆ x? ZmŠ z ZŠÃì ßä ëgz Z W ‚mû ‚ô vø ûÖ ] äö øÖ ^ ùß øÖø] æ :ì @
ƒ à ¬ ~g !

ì ÑZ z ä™x » D g Zgz Z Ô ~¤
~g » Åk Z Ôì @¯ jZ „ zgz Zì Ð +
Y
{)zì â •
Û g » ~vg »gz Z ÅÅÏZ s§C
Ù ~ ] Ñ» ª Ä ß ’ Ö ] ( 5 )

www.Ahnaf.com

m
o

• * Š] ÌÅ \ ¬v Z ( 7 ) :•{o

;ì 7_Š q Ú c
ÌZ ðà » y Zgz Z ;Ð • gå gz Z • Ðå Ð p ÒÆ ] Ìgz Z ] Z f K Z à ¬v Z

.f c

a
n

( 8 ) :•{o

ì Úà i Z Å \ ¬v Z Dgz Z ; • Ý ¬Ð D„ L Zgz ZÝ ¬Ðå \ ¬v Z

' '' ' '' ' '' ' '' '

h

p Ö Z y Z ÚK Z ä à ¬vZèYÔ ë 7Ø ZÝ ¬jZ ë ƒ Ý ¬ »D{Š™Y «Æ Ëðä
Zg z Z 7` ZÆ Ëà ¬vZ ~ ÚkZ : ^ â

.A

à ¬v Z ª ó ÷]‚ ‘ …ø ä Ëô ×û ìø àû Úô æø ä mû ‚ø mø àô n e àû Ú Ôö ×ö Š m ä Þù ^ Ê Ùõ ç ‰ …ù à Úô o –F iø …û ] àô Úø Ÿùô] ( ÷] ‚ uû ]ø ä´ f n Æø o ×F  †ö ã¿ mö ¡ø Ê gô n Çø ³Ö ] Üö ³Ö ^ ³Â : ì ð â •
Û y Ò~

*
™ ijZgz Zƒ èZg { z6ä™{ Ç WÃXÆ VßÎg y Zn Z ñ ZÎÔ Yƒ 7{ Ç W¿ðÃÐ V Â!
ðƒ ’gz Z (ê Zgz Z • ~ Ø Z Ý ¬

w

w

w

;ì ê Š â •
Û gHy ˜úÐ Wn Z c « ™1ì e

( 9 ) :•{o

Ôì Ð ~ ] ÌEZŠgz Z à i Z ÅÏZ *
ƒgŠ ‡gz Z • gŠ ‡B‚Æ ]g Š„ K Z à ¬v Zgz Z

( 1 0 ) :•{o

;ì ÚEZŠgz Z à i Z Å \ ¬v Zx¯gz Z • 1Ð x¯ „ L Z \ ¬v Zgz Z

( 1 1 ) :•{o

ì Úq
ZÐ ~Ä ™ à i Z Å à ¬v Z ðgz Z • Û {Ðzz ÅðÚK Z \ ¬v Zgz Z

( 1 2 ) :•{o

;ì Úq
ZÐ ~ ] Ìà i Z Å \ ¬v Z ÷gz Zì ¶ÃÐzz Å÷L Z \ ¬v Zgz Z

'' ' '' ' '' ' '' '
Ô e … Øø Ãø Êø Ì n Ò † ³i Ü ³Ö ] V ì y â •
Û » à ¬vZž 6gz Z ;ì L e { z‰ì @
™„, zvZ ª ‚ m † mö ^ Ûø ³Öô Ùº ^ ³Ã$ ³Ê c
â•
Û ä à ¬vZž 6 : ^ â

? ¬ Š 7ä Â Hª ( Ø n Ë Ö ] h ^ vø ‘ ^ e Ô eù … Øø Ãø Êø Ì n Ò † i Ü ³Ö ] : c
â•
Û gz Z ? Hn ç HB‚ÆŠ ¬x ¸ä [g}¾ž ? ¬ Š 7ä  H ( • ^ à e
? Hn ç HB‚Æ >[ ôZ ä [g}¾ž

|Å÷gz Z wB¶Ã ( 1 3 ) :•{o

Ð ~ ] ‡‘Å à ¬v Z wBx Ógz Zì Úq
ZÐ ~ ] Ìà i Z Åv Z ÷gz Zì ] Z f Å \ ¬v Z ¶Ã~ V sÇgz Z
• _Š q)gz Z t ‘)w d ZÆ à ¬v Z² ; • g¼»gñZÆ kZgz Z t ‘q
Z

( 1 4 ) :•{o
; • t ‘)gz Z _ö)Ô ã Ã)Ô à i Z ] Ìx ÓÅv Zgz Z
¬» + â _Š qÃà ¬~g !
] Ì( 1 5 ) :•{o
<XÅ
ðÃ~ ¿ # c
k Zñn Z ªÇ gt û 䙕 Â~ } g !
k Z c
• _Š q c
t ‘] ÌÅ \ ¬v Zž¾ ¿Ž Z åE

www.Ahnaf.com

;ì ÑZ z ä ™¬B‚Æ \ ¬v Z { z Â} ™—~} g !
Æ äƒ_Š q c
* ŠÆ ] ÌÅv Z c
‰} ™: ì ‡ñ Zg

m
o

ýý ý ýý ý ýý ý ýý ý ýý ý ý

.f c

a
n

• •õ 0
~ kZ : ^ â

?ì t •
Û H~ ] Ìz ] Z f ÅvZžt c «

] Z f „:gz Z • Ð » à ¬~g !
] Z f Â: ] Ìžìt >o» è  ^ Û r Ö ] æ è ß ³Š Ö ] Ø ³a ] ~ kZ ?Š § c
ì t · Z~ ] Ìz ] Z f Å à ¬v Z ª

ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý à Š v Ö ] ç e ] Ý ^ Ú ] n ÏZ ; • B
gŠŽ z xC Z™ƒ Z]
Ð

h

Y • Zt gz Z ;ì b§Å„Å] Ì„mZgz Zì x *
» „ ~g !
] ÌÌZ ª ( l ^ Ë ’ Ö ] Ü n Š Ï i ä Û Š Î æ è Ë ’ Ö ] ç â Ü ‰ Ÿ ] á ] : • D â •
Û p †Ã •Ÿ]

.A

IÐ ] !
kZ ä à ¬vZ n ÏZ ì uÑ » nq
Zt ÂÑ ä ™Š c
™™] Z f æZ ðä
Z ; • ] Z f Špž: • îŠ Ø » ] Z f q
Z ] Ìgz Z

w

} hgÄg „Špä ?Ž • x *
sÜ Âtƒ D ™]Š „{ z ´ÆvZ ?Ž ª W ^ â ç Ûö jö n Ûù ‰ ^÷ ñ ^ ³Û ³‰ ] Ÿ ] ä ³³Þ æ • à ³Ú á æ ‚³f à ³i ^ ³Ú : ¹ñƒ D â •
Û

w

x ³f ‰ : c
â•
Û ñƒ D UzÂÐ s§ÅkZ ä à ¬vZgz Z ; • ï Š™ q zÑ]Š „mZ™™] Z fÃx *
vß] ‡z Z ‰ž `Ø t Ð kZ Â; •

à â Ñ Z P$
>•r
 ™ž 6• ï Šg Z Œ
Û ~g !
] Z f):gz Z ] Z f ÐÃ] Ìë6Y ¯ ÏZ‰z™ H ÄÅZÑZ [gv Z ª W o ³³× ³³Â Ÿ ] Ô e … ܳ³³‰ ]

w

: •D â •
Û

Ù´ ^ ³ ’
þ Ë Þû ] ] ƒø å ] ç³ ‰þ ÷]† ³ nþ ³ þÆø Ÿ æ
lõ ] ƒ àø n  kû Š n Ö ä ù× Ö ] lö ^ Ë ‘
•B
gŠŽ z xC Z™ƒ Z]
Ð ~g !
] Z f „:gz Z • à ¬ ~g !
] Z f Ð Â: ] ÌÅ à ¬v Z ª
: c ~uzŠ

?_Š q c
• * Šà ¬ ~g !
] Ìb§Å ~g !
] Z fžìt

• h ZzÐ ] ÌÑ Zz ] Z fŽ ] Ì{ z ( 2 ) ÃÐ ÷ÚŽ ] Ì{ z ( 1 ) • 9zŠ Å ~g !

# â Å ~g !
] Z f ] Ìh ZzÐ ] Z f : ì t t •
Û % Z‰ • * Š b§Å à ¬ ~g !
] Z f ~ {o} g ø Â] Ìà Z z äƒh Zz Ð ] Z f ( 1 )

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

• _zugz ZŠ‰š gz Z * Šgz Z EZŠ
G-Ê
C !
W Ñ ‡ ] † Ö ] W Ð Ö ^ í Ö ] ‰Vƒ ÃÐ ÷n«kZ ( Repetition forever)• Š åOE
* Š~ y Z : • ÃÐ ÷Ž ] Ì{ z ~uzŠ² ( 2 )

W …ç ’ Û Ö ]

tq
Š 4
Æ èm•çqçÖ] 邳uæ ä³Û³ñ]²Ôì @
ƒ à ¬ Z}
)1 e Zgz Z • CƒC
Ù ªÐ à ¬~g !
] Z f ] Ìt q
Š 4
Æ äm•ç`ŽÖ] 邳uæ ä³Û³ñ]

:•D â •
Û à â Ñ Z P$
>•r
 ™n ÏZ ;ì @
™g¼t ‚Æ VÍß@Ñ Zz äƒC
Ù ªµ Z • C Y ^ß~ ] Z f™ƒC
Ù ªÐ ~g !
]Z f] Ì

÷] † ›ö Ùô ^ Ã Ê Ÿ ] æ lô ]„ù Ö ] lö ^ Ë ‘
Ù´ ] æ ˆ$ ³ Öþ ] lö ^ øÞ ç ’ö Úø lº ^ Ûm ‚ Î
E
0Ò›¢c
Vƒ ÃÐ ÷Æ)ˤ
Zgz Z ; • u 0
Ð ~ pzpg z Z w Zz iÆ nC
Ù Ô • * Šgz Z EZŠ t :Ñ Z ZG
îG
Vƒ• Z f {p] ÌÅ à ¬v Z : ª
;ì @
ƒ t ‘b§Åt ‘Ì÷» t ‘gz Zì Ð t ‘É ì 7Ð à ¬~g !
] Z f me ZèY 7à i ZtW … ç Ó Ž Û Ö ] W • ç f Ã Û Ö ] ‰
?ì XŠ Z®Å] ÌÅ à ¬vZžt : c ~Š

Øì• ^a^’u] àÚ é‚u]æ †nÆ èñ^Ú^÷Û‰] áçÊiæ èÊi ä³×³Ö á]: • D Âgz Z w ®Ð 9Ügz Zì t · Z »[Zx Ó6X] Ì{ z Å à ¬vZ

w‚Ûu] ( äq^Ú àe] ( p„Ú†jÖ] ( Ü׊ÛÖ] ( p…^ífÖ] äq†ì]y èßrÖ]

ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý à Ú: ì ~tŠ •á g Z~} g !
Æ X• ¸gz Zì } z 'Š Z®é Z

o × Â l ^ Ú æ ^ â ‚ Ï ³ jþ  ] æ o Ö ^ à i ä ×# Ö ] ð « ³Û ³‰ ] Í † ³Â à ³Ú : Š Z%Р䙊 c
gz Z Ô Çƒ 4ZŠ ~ ¼
 { z 1™Š c
æZ ä Tª ( è ß r Ö ] Ø ì • ^ â ^ ’ ³u ]

www.Ahnaf.com
v Z { z ´n Z:gz ; Ç ñ Y ~ ¼
 J¦{ z ñ W]ñjZ6ÏZgz Z Ô ñ ¯ {oC Z . _n Z Ô} ™Š c
Ô ä YæZŽ ª ( è ß r Ö ] Ø â ] à Ú çã Ê Ô Ö ƒ
p Ö Z y Zx¯D[Z sg ¬ »] Z f Åv ZèYì C Y Å™f ÌJ
g ZD
Ù &Š Z®é Z‰• D „:gz Z 7w ®Ð 9ÜŽ • Y • Zg Ñ"Æ à ¬

m
o

x *
»] ÌÑ Zz ] Z f kZv Z ª ( Ù]æˆÖ]æ “ÏßÖ] à åˆßÛÖ] ( Ù^ÛÓÖ] l^Ë’Ö] ÄnÛrÖ ÄÛrjŠÛÖ] ( •çqçÖ] gq]çÖ] l]„Ö Üº× ä׳Ö]:• D Zz™~

.f c

7–Š Z®Å] ÌÅ à ¬vZž Zƒ x¥Ð kZ‰ì {2gz Z ZÞÐ w Zz iz ÚC
Ù gz Z Ôì ì Y ÅD ¾] Ìx Ógz Z Ôì ŠŽ ß Z Z
 Z zŽ : ì
‚m‚• (hçjÖ] Øe^Î (…^’eŸ]æ hç×ÏÖ] g×ÏÚæ (l^q…‚Ö] ijnÊ…:‰7gÃè ~ ] Ì} â 'y ZŠŽ z !
Æ äƒgÃè ~ y WŒ
Û ] ÌFèYÔì

a
n

% Z ñ Z`
S Â;ì Û {Ðzz ÅðÅt ‘K Z à ¬v Z Z
 b§ÏZ ( Øn×Ö] oÊ…^ãßÖ] sÖçÚ W…^ãßÖ] oÊ Øn×Ö] sÖçÚ ( t…^ÃÛÖ]æƒ (•†ÃÖ] æƒ (h^ÏóÖ]
] ̹ !
{ z ´Æ ] Ì} â 'y Z ; • nÆ ] Z f ÏZ ] ÌÅ% Zgz Z »! ßy Y V † Ú Ÿ ] æ Ð × ³í ³Ö ] ä ³³Ö Ÿ ] : c
â•
Û n ÏZ ;ì Ì% WÐzz Å

h

.A

w

; ÏVƒï •
á ~ ] ÌÅ à ¬v Z ƒ: ð Z'ðä
Z~ ä™t : Z6kZÐ p ÒÆ ã çªÏVƒt s
?• Xx l Z Å] ÌÅ à ¬v Zž : c ¶a

W ºð o ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³• V ‰• ` ZÅ] Z f sÜnÆg Ö Z L ZŽ ] Ì{ z : ( 1 )

w

w

ýý ý ýý ý ýý ý ýý ý ýý ý ý
W ‚ Û ‘ W lº ] ƒ W •º ç q ç Ú

WZgz Z ¿» y Zì @
Y ¹• Z f ] ÌæZ • h ZzÐ ] Z f1 ` ZÅ ã ç n Æ äƒ ì‡gz Zh ZzB‚Æ ] Z f Å à ¬vZŽ ] Ì{ z V D N E
V ì HÄV- 䲕
á Ë& • J WŠ Z®é ZX ì h ZzÐ „ ] Z f

†û ’ f Ö ] Ä Ú lö ^ Ë ‘ ĺ Û ‰ äü öi • ] … ]
† ³ ¿þ $ß Ö ] ÄÚ †ô f u ‚ ß Â ðº ^ Ï e ‚ø m ‡ô æ

éº … ‚ Î æù ܺ × Â Ü $ ݺ ¡ Ò éº ^ n u

Ðõ Ï v Ú Ø Ò ‚ø ß Âô ä ÖF Ÿ ] lô ] „ Ö
;ì 7Š qðà ZÎn Zì {0
i { z ; çâ Ÿ ] ä Ö ] Ÿ o v Ö ] : c
â•
Û ä à ¬vZ‰7` ZÆ Ëv Z~ > § K Z ªì où v Ö ] V M { z ª

O ì Ü × Ó j Û Ö ] b§ÏZ Hx¯Ð Ï
ð ñä à ¬v Zgz Z W ^ Û n × Ó i o ‰ ç Ú ä × Ö ] Ü × Ò æ :ì ~g !
Š•
á g Z‰ *
ƒ1» à ¬v Z ªÚÅ Ý ¡ Ó Ö ] V N

Ì í i ^ Ú æ à n  Ÿ ] è ß ³mÿ ^ ³ì Ü ³× ³Ã ³m : c
â•
Û ä à ¬v Z‰ *
ƒ: 6z ZÐ DÆ à ¬v Zn ç ðÃg z Z ; *
ƒÝ ¬ ~$
Zgz Z à i Z » à ¬vZ ª Ü Ö ^ ³Ã ³Ö ] V
Ù g z Z qC
C
Ù ‰
Ü zC
Ù » à ¬v Z ª é … ‚ Ï Ö ] V P Ý ¡ù Ã Ö ] ( Ü n × ³Ã ³Ö ] b§ÏZì { Ç WÐ Vz i Zg| ~J
gz Z Ô  ìÅV\Wà ¬vZ ª W …æ ‚ ’ Ö ]

ÏZ ;ì Š
c
Š™glÐk

¼% ZC
Ù » à ¬v Zgz Z ; ] … æ‚ Ï Ú ] … ‚ Î ä ³³× ³Ö ] † ³Ú ] á ^ ³³Ò æ : c
â•
Û Š•
á g Z ä à ¬vZ‰ *
ƒgŠ ‡Y ZÅ}uzŠ Ëš 6q
Z

T eŽ à ¬v ] ó ‚ m † m ^ Û Ö Ù ^ Ãù Ê :ì Š •
á g Z » à ¬vZ‰ *
ƒ Ñ Zz è%Š Z i Wgz Z >Š Zg Z r
 ™ » à ¬v Z ª é • ] … Ÿ] V Q ì … ‚ j Ï Û Ö ] ( † m ‚ Ï Ö ] : b§

' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ‰
Ü zC
Ù à ¬v Z ª Ä n Û Š Ö ] V R ì ‚ m † Û Ö ] b§ÏZ • D ™•

ì Ä Ú ^ Š Ö ] b§ÏZ ; • á ZzÚ Šg z Zá ZzG
 à ¬vZ G ó ] † n ’ e ^ Ã n Û ‰ á ^ Ò ä × Ö ] á ] V ì à ¬~g !
Š•
á g Z‰ ; • á ZzG
 ~ w qC
Ù gz Z
Ù ¡ r Ö ] æƒ Ô e … ä ³q æ o Ï ³f m æ á ^ ³Ê ^ ³ã n × ³Â à ³Ú Ø ³Ò : ì ~g !
Š•
á g Z‰ *
ƒ ¹ !
» à ¬vZ ª ð ^ Ï ³f Ö ]V T *
ƒ ÑZzÚ Š » à ¬vZ ª † n ’ ³f Ö ]: 7

ZY Zg Z Åx Z™[Z~} g !
Æ Ú, ^ P~• Z f Úgz Z ;Е g ì‡gz Z ¹ !
ÉÑgz Z w ° L Z à ¬vZì +6qC
Ù ; Ý ] † ³³³Ò Ÿ ] æ

; • C Z fgz Z à i Z nÆà ¬vZ ] Ìx Ót gz Z ?7c
ì• Z f ] Ìt c
Zž•
ì † Ê ^ Ç Ö ] gz ZÐ Ö ^ í Ö ]‰• ` ZÅ÷ËnÆg¼L ZŽ ] Ì{ z : ( 3 )

gz Z Û{Æ Ý ¬ kZ6gîà i ZvZž It % Z ; 7] Ì ~$
Zgz Z à i Zt ƒ » y ¨
Z ÷t gz Zƒ Y ZÅ÷n Æ Ä Ÿ Z j] Ì å z : ( 4 )

;ì Ð ~D i Z ] ÌtèYì „
 gŠ • t i Zg

?ì HŠ Ò Z~ ] ÌÅv Z : c , v 0

™ ¯ ] ÌÐ s§K Z ; ñ Y H™f ï Zgz Z Ô HŠ c
g z Z J 7æZ • ð â •
Û y Ò n L Z ä VrZŽ ] Ì{ z Å à ¬vZžì È » kZ

www.Ahnaf.com
Æ6Ï™à ¬v Z ?7c
• gŠ ‡6% 1 ^Ñà ¬vZ c
?7c
•n
g ]g Š6ä ¯ éC Z à ¬v Z‰ ; ñ Y H: [™s§Å à ¬vZ

Ú c
x *
( ZC
Ù Š Z%Ð kZ ! ”Њ ÒZ~ Vñ *
Æ à ¬vZ ª ; ä ñ ^ Û‰ ] o Ê á æ ‚ v × m à m „Ö ] … ƒ æ: ì y â •
Û » à ¬v Zž 6 ?7c
• ñƒ

m
o

'''''''''''''''' kZ ;ƒ Zaµ»` â Ð t ‘c
]Š „Åt ‘~ T

.f c

x| ï Z { Zp ;ì e *
™Ì6Ð ä™w E Z n Æ ] Z f Å à ¬vZÆ y Z Vƒ ‰ ƒ sz cn Æv Z)x *
, Z c
‰ ’ e *
™Ì6Ð
{È Ô i Z âd
¾Ôg »uÔ w 0
ÒÔ y Î MÔ j m @
ZŠ Ô ¤Â\ ñ‰ : ’ e *
™Ì6Р䙊 c
Ãà ¬vZÐ Y • Z y Z ;ƒ: VY ™z Zg ŠT
{ zžì {ç Â} ™w E Z n Æ vZ ¿ðä
Z ; • Dƒ w E Z x *
g • n Æ v Z) èSgz õŽ • x *
{ zt {)z ;ŒŠ Ô WÑ Z _ ¨Ô i Z â

a
n

h

ä Yá 1 ÃkZ6¯ Åäƒ w E ZÐ ] ÒnÆ V â ¨
Z1Ô • ‘ z Z¹ ã çÆ Y • Z y ZŠŽ z !
;ƒ: Z
 ñ» ð ^ Û‰ Ÿ ] o Ê •^ v Ö]
E
.–Ð kZ ì ‚ c
Ž Ï ñ Wxi Ñ • ÂÅ k¼z à ¬ ~g !
] Z f Â, ™w E Z ÃY • Z y Z n Æ à ¬v Z¤
Z [ Z ;ì ©
Š Z% „ Z}
çLG
~g ‡gß¾6

.A

w

w

‰ì xi Ñ *
™Ì6Ð kZ ;ì y ZZ y vZ
ñ
?ì ^
Y• Â~ b)X

Zƒ x¥•Â~ b)XÐ r
 ™x â Z ; 7„
 gŠ ¦

Ù *
C
™•Â~X ËÆZ
•D²ì „
 gŠ *
™•Â~ b)¦Ñ‰

w

• s fzgq{ zì

;ì ‰
Ü z HŠ Z%Ð kZž~} g !
Æ p°Å † â • : ( 1 )

ì ~ ¬Æ ]gúc
ì ~ ¬ÆòŠ W{ zž~ b)n Z} ™[ %
'Z'Ð Vƒ ÇxÑV âzŠ K ZŽ ÂZ è: ( 2 )

'' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '~ ¼
 ÂN Yƒ ] ¯~ ‚¤
Z aÆ V z •
Û »gz Z uæ: ( 3 )

?ñ Y H~/¾ž~} g !
Ɖ
Ü zÆ&X 4~ 3c
ÐN Y
;~} g !
Æ äƒ u 0
*
c
u 0
VŽÆñ ¢ : ( 5 )

ì Cƒ u 0
Ð ä YÇ gÈ yŠ Ä ©%à Zz ä 3Ïn : ( 6 )

7c
ǃ [ Z NæZ6ä Ñ y ZZÆ ] » : ( 7 )

; 7c
• aZÐ Y m
ZÀ5 : ( 9 ) ; Ç ñ Y ŒZƒ 5“
 { zgz Zì |
 Ù HÅy' : ( 8 )

?¸ 7c
¸ á Zz y ZZ { zž~} g !
Æ@
å +
è - Zz : ( 1 0 )

ä Âq
Zgz Z Ŭ] ù Â} â 'ÅTƒ m1 ¬‹ Ü¿ðä
Z : ( 1 2 ) ; ì 7„
 gŠ c
ì„
 gŠ *
™Ò6kZž~ } g !
Æh
m: ( 1 1 )
; Ç ñ Y c
Š 7c
Çñ Y c
Š ~ : »¬6kZƒ Åy ZZ

ˆ ~ {g !
Æ ‰gz Z ; å Š
Wt ‚ê î~ˆ Z
 gz Z å Š
ƒ »• Â » y Zg z Z • ŠŽ ñY Zg WÅ r
 ™x â Z Â6b)‰~ y Z : ï

sz c~z ëÆ r
 ™x â Z ~ b) ¹ !
²ì sz c• Â~ {g !
Æ 1 2gz Z Ô 8 Ô7 Ô 6 Ô 5 Ô 4Ô 2Ô 1•XÐ gîm {~ y Z ; g • ÂÌ~

;ì ~º Z}Ð r
 ™x â Zž 6~ KÆZ
•ž: ì ] i Y Z~ b)¦ÑsÜÅ•Âgz Z ; •
[ ‚ñ^ÏÃÖ] àÚ ^òn• Ü×Ãm ÜÖ ]ƒ] ÜÓu

‚rm á] oÖF]ô W oÖ^Ãi ä×Ö]‚ß hö]ç’Ö]çâ^Ú Ùô^vÖ] oÊ ‚øÏjÃm á] äÖ oÇfßm äÞ^Ê W l^Ë’Ö] æ ‚ônuçjÖ] Ü× Ðôñ^Ε àÚ ðºo• àÚ©ÛÖ] áô^ŠÞŸ] o׳ سÓø³•œ ]ƒ]æ

ýýýýýýýýýýýýýýýýý ^÷ÛÖ^Â
’ ejZ Âñ Y W7Â~XËÆ ] Ìz© ÂDÃy ¨
Z ˤ
Z ª ( ÌøÎøæ áô] †ËÓmøæ änÊ ÌÎçøÖ^e …„øÃmöŸæ W g×_$ Ö] †nì^iø äÃöŠmŸæ W äÖö^òøŠnÊ
» VßÎn Zgz Z} Š Œ] !
jZŽ } Š™ q zÑ *
™lˆÅÝ ¬ ˉ
Ü z ÏZgz Z óì Š N Z Z÷6kZì „
 gŠ V ; Æ à ¬vZŽ ž
L ¾ D ÒZ °
ñ Y Å[Å¿, Z Â} ™: zŠ z K
 ðÃ~} g !
kZgz Z ñ YÖÆ™•Âðä
Zgz Z ;} ™: :¦

Ù ~} g !
C
Æ kZgz Z} Š [ ZŽ

www.Ahnaf.com
År
 ™x â Z ]|Ð n¾Å ä™ »Ã• ÂÏZg z Z c
â•
Û Š•
á gZ är
 ™x â Zž 6ì ¬ qÜ•Âèa ~ b)x ÓÆZ
• Z åE<XÅ ; Ï
;n Y HpôÃVÍßÐ kZì ¬Z
 ñgz Zì ª
 ˜ ~ eÆZ
•Ž ~ k Ü Zx Zúž @
ì ; g Y HÀ F
zŠg Z »[ Â

m
o

l Ÿ ] ç‰ o ÏŽ Ú

.f c

a
n

h

.A

w

w

?ì t •
Û H~ ] Ìgz Z] Z f Å à ¬vZ : 1

?ì Ht •
Û ~ y Zgz Z• ã ç HÆ _Š qgz Z * Š : 2
?• Xgz Z ´Ã] ÌC Z f Å à ¬vZ : 3

•M
 ™w E Z nÆv Z)• g Zz ZwÃà ¬vZŽ ] Ì+ Z H : 4

?7c
ì^
Y ƒÑ *
™• Â~XËÆZ
•: 5

û ~} g !
Æx¯ÆkZgz Z [  Åà ¬vZ ü

ì t ‘)gz Z x¯ » à ¬v Z *™y WŒ
Û ( 1 6 ) :•{o

Ñgz Z ;ì ÑZE Y J 7Ð V â !
i ã¨
Zgz Z Ôì pô~ VßŠÆ VÍßá Z z y Z Zgz Z Ô Zƒ –~ ^ÅÜŽ *™y WŒ
Û gz Z

w

;ì x¯ » \ ¬v Z { z Ôì {”w i *
6"
#

( 17 ) :•{o

- 7Zg ø gz Z Ô ì t ‘*
™ ð –Å *™y WŒ
Û Zg øgz Z ; ì t ‘{ z • D ™Èy ZgzŠÆ " 7y WŒ
Û ëŽ p Ö Z } g øgz Z

;ì _Š q)gz Z t ‘)ì x¯ » \ ¬v ZŽ *™y WŒ
Û ² ;ì _Š qgz Z t ‘
' ' '' ' '' ' '' ' '' '

ä VrZŽ ì à ìx { ÅV â Z0‚t 1?ì Lg pô~ V ƒ cn Æå Ü1 c
*
™Èy ¨
Z :žì 9t b‚h
]
p ¤
Z : ^ â

~ Y cÃy Z • Ç
ÐìÆ y ¨
Z Ð n¾ÅÑËŽ ÃVz i Zz Wx Óy Z \ ¬v Zì t Å kZ |; ì Lg pôn Æåtž H ~úŠ
Y Hpôt gz Z ;ì @
Y 1™pô
î Š ð ‹ i Zz Wgz Z ¸ Ø » [ æÃ¥ #Ð Tì C™^ iîi Zz W ˜ À² ;ì @
ƒ <²c
éS¨G.’É 7i î *

?Š Å äƒ EZŠ Æ x¯ t  n Y c
‹ c‹ x¯ »g Z0
Y cy ¨
Z Ë Æ * Š : â iˆ Æg }
 ]î ; ì

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

‰ G ~ * Š: â i b§kZgz Z ñ Yƒ x ¬ ]g Š6G
 Ãx¯‰ G pô <²c
éS¨G.’~ T ñ WÌ( Z: â i ðÃì eÐÉ ;ì 7
Z ª ( ^ ãø Ö o uF æø] Ô eù … áù ^ e ( ^ â … ^ f ì ] 'ö ‚v i „õ ò Ú çm : x¯Æ à ¬vZgz Z ( Çì gÃûÌQ1» kZgz Z: â i »x ¯kZp ¤
q
Z )n Y ‹Ãx¯

~SÈ Zy ä \ ¬vZ « ™t gz Z ; Ç} Š™kz ÃV â ¨
Zi § » kZ ÇŠgz6Zg vg z Z ; Ï N Y ~Š™y Ò , ¸Å (žž Ç ñ W ( Z yŠ

\zggz Z ËQ ; Ç ñ Y c
Š ‹ÃkZ Ç} ™g ï Z »w q Z} '
L Z y ¨
ZŽÆ™ <² i îÃi Zz WÏZQ yŠÆ #
Ö ªgz Zì ÅnÆ [ Â[ ˆ

gz ZŠŽ ñt ‚ê Z w q ZÆ V â ¨
Z ª ; ]÷† •ô ^ uø ] ç ×ö Ûô Âø ^ ³Ú ] æ ‚ö ³q æ æø :ì à ¬~g !
Š•
á g Zž 6Ïñ Y ~Š ¯ Zw c
x Å Z »3c
 ™w$
¼
~
; Çì g m$
. _Æ Y AÅ à ¬vZ% Z 7¦

Ù EZŠ ~ ^K Zì«6è%Å à ¬vZŠŽ z »w q Zgz ZÐ N Y ñ Š™¢ q
C

/////

|ňgz Z ] u Zz ã WŒ
Û ( 1 8 ) :•{o

¼ Ž ~ *™y WŒ
Û 0Æ +Zz y ú•
Û b§ÏZgz Z Ô • ‰ G ™f ] u ZzÆ Y m
Z}uzŠgz Z ð .ñ~ *™y WŒ
Û Žt g z Z

www.Ahnaf.com

¤Å+Zz yú•
Û ž: ì H™f »] u Zz y Z n Æ ¶Š¸Åw Zj ZÆ y Z ä à ¬v Zgz Z ;ì x¯ » \ ¬v Z x Ót ì c
W

m
o

.f c

;Ðzz Å

|ÅkZgz Z x¯ » \ ¬v Z ( 1 9 ) :•{o

;ì _Š qgz Z t ‘b§Å] ‡‘~uzŠ x¯ » .
ð ñ²ì 7_Š qgz Z t ‘x¯ » \ ¬v Zgz Z

a
n

h

.A÷

( 20 ) :•{o

ì 7b§Åx¯Æ VÍßt gz Zì * Šgz Zx¯ » \ ¬v Z *™y WŒ
Û gz Z

( 21 ) :•{o

ä \ ¬v ZB‚Æ .ñª ( ^Ûnû×Óøi o‰FçÚ ä³×# ³Ö] ܳ×ù³ÒæV c
â•
Û Š•
á g Z ä \ ¬v Z‰ å ‹x¯ » \ ¬v Z6gî{ Ãä .
ð ñgz Z

w

w

w

Ô Hx¯ óg’

( 22 ) :•{o

¸: á Z z ä ™x¯ ð .ñ²¸ éÐÆ ÚÅ ä™x¯ \ ¬v Z ̉
Ü z k Qgz Z

' '' ' '' ' '' ' '' '
kZgz Z ;ì ðƒ à Z egŠ e Åx ZzŠ 6x¯ L Z ä \ ¬v Z² Ç ñ Yƒ c
ìŠ
ƒ +gz Zì Zƒ Ö ~ } Š6Æ _zux¯ » .ñèY : ^ â

;ì @
ƒ'
Z'
Æ äƒ: ~ŠŽ z L Zq _Š qèY¸: .
ð ñ¸á Zz ä ™„ \ ¬vZ Âx¯žì ¹n

þþþþþ
l Ÿç ‰ oÏ ŽÚ
?ì x ¯ » à ¬v ZÐ p Ò¾*™y WŒ
Û :1

?ì t •
Û H~ äƒ * Šgz Z_Š qÆx¯ : 2

?ì @
ƒx¯ » à ¬vZ x¯ »Y m
Z H : 3

ì ¬H »x ¯Æ+Z z yú•
Û {”w i *
~ *™y WŒ
Û :4
?ì {Z
à ðÃx¯pôÆy ¨
Z H : 5

— 6 nÚ c… ^ e 1 Ò Ðn× íi … æ] l ^Ë‘ oÒ oÖ ^Ã i ä×Ö ]™
• à i Z ] ÌÅ \ ¬v Z ( 23 ) :•{o

7q ðÃ# â Å à ¬v Z ª ; Ü n × Ã Ö ] Ä n Û Š Ö ] ç â æ ð o • ä × % Û Ò ‹ n Ö : gz Z ; åÛ { „¬ ÌÐ ðÅ] ‡‘K Z \ ¬v Zgz Z
;ì Ñ ZzÚ Šgz Z ÑZ zG
 „zgz Z

( 24 ) :•{o

;ì Ð ~ ] Ìà i Z Å à ¬v ZŽ å„ zx¯t ÂHx¯Ð ~
 .ñäv Z Z
 gz Z

( 25 ) :•{o

www.Ahnaf.com

; • ZÐ p ÒC
Ù Ð kZÉ 7b§Å] ÌÅ] ‡‘] ÌÅ \ ¬v Zž’ e ã ƒx¥] !
gz Z

m
o

|Å] ÌC Z f Å \ ¬v Z ( 2 6 ) :•{o

7( ZB‚Æ à ¬v Z² » V- È u Å[ ò Zì ` Z'Y Zg øž n k Z Ô 7b§Å + Y} g ø 1• … Y \ ¬v Z

.f c

a
n

h

.A

ì

( 27 ) :•{o

Ô Cƒ 7b§Å]g Š~g øn »]g Š5 Wgz Z • n
g ]g Šà ¬v Zgz Z

( 28 ) :•{o

Å b g ZŽ z Y ¡
 Z à ¬v Z²ì ` Z» b g ZŽ z Y ¡
 Z 9 Š Zg øèY 7b§ÅÚ Š } g ø 9 Š » \ W1• Ù g à ¬v Z

w

w

w

Ô • — Ð{

( 29 ) :•{o

7b§Åä ™x¯} g ø1• D ™x¯ { z

( 30 ) :•{o

; 7b§ÅG
 } g ø1• F
 { zgz Z

ì s zwz ] ÑW%x¯ » \ ¬v Z ( 31 ) :•{o

''''''''''''''' ] Z zŠ Zz s zwgz Z Y ¡
 Z z ] ÑWx¯ { z • D ™x¯ëŽ gz Z
ÏZ Dƒ 7szwz ] Ñ W~ kZ‰ ; ì b§Åx ÂÆ ( Computers)R
Ûx¯ » à ¬vZžƒ Za w ZÎt ~ ‚fÆ Ë ZŠ I : ^ â

©ì @
ƒ ` Z» ( Keyboard ) eg1 Å~ ä ` x  Zg7 ( Computers )R
Ûž’ e *
ƒx¥1; Dƒ 7szwz ] Ñ WÌ~ y Z b§
~•Å b§ËÄ Â ‰ » à ¬v Z²Ôì ` Z~ ä™ ( Upload) eß\ Z c
ä™ ( Download) eßy î Z e bÃ6,
Ú Z Ô ä™.
6ž

; • F
Ñ !
gz Z F
— ÌÐ Vß VÅnkZ \ ¬v ZÉ ; • 7` ZÆ ( driver ) c
( operator ) Ëgz Z# â Å

; • D ™x¯Æ s zwgz Z ] ÑW% \ ¬v Z² ; • ` Z Æ s zwgz Z ] Ñ W~ x¯ L Z ëž= Z • D ™B‚Æ

( 32 ) :•{o

;ì 7t ‘x¯ »v Z²• t ‘{ Š™ Za Å \ ¬v Z Ô x¯] Ñ Wgz Z s zwx Ógz Z

7q ðÃéÅ \ ¬v Z ( 33 ) :•{o

I
)C
Ù Ž š gz Z ( physical body)Ÿš q Žžìt È » ö0\gz Z • 7# â Å ËÐ ~ Y â Zx ¬1• o ò ³• \ ¬v Zgz Z

Å k Z ðÃgz Z ; 7Š zö~ ( limits ) Š zu ] Z f Å \ ¬v Zgz Z ;ƒ ì ‡gz Z "
U
Æ ( Attributes ) n²š gz Z ( Energy
& Ñ » kZ ðÃÔ ñ Y 1y YÃkZ) g fÆ¡ž7( opposite )¡
; 7éÆ kZ ðÃgz Z 7( Partner )g » ëLG
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
' Y ÃËÐ ~ ] ‡‘mZ .
Þ £ » à ¬vZgz Z t~ (¹t 1;ì y -x *
»‰
Ü ¤.
Þ £æ Å à ¬v Zžì g•6gîx ¬ ] !
t:^â

É 7Ð à ¬v Z k
 Åy -gz Z Ôì y -x *
»] ¸.
Þ £æ Åy ¨
ZÉ ; • á Zz + â Ã Z}
zŠ Ž ì {o» VÍßy Zt gz Zì ¬ q Ü

www.Ahnaf.com
;ìB‚Æ y ¨
Z

m
— á ^ n e ^ Ò | … ] ç q æo
ð^– Â] 1 Ò oÖ^ Ãi ä×Ö] h ^e ™
.f c
a
n
h

Ñgz Z { n ÔB; » \ ¬v Z ( 34 ) :•{o

v Z ̼ Žt gz Z ;ì c
â•
Û Š•
á g Z ~ *™y WŒ
Û ä \ ¬v Zž 6Ô ì "
 U
Ñgz Z Ô {n gz Z ÔB; n Æ \ ¬v Zgz Z

; • ] ÌT š Å \ ¬v Zƒ
 { zì c
â•
Û {™ E
»} n gz Z Ô ÑÔB; ªY ¡
 Z L Z~ y WŒ
Û ä\¬

.A

( 35 ) :•{o

G
G
Ð kZèYì Úï
L ^Š c
]g Š ï
L ^Š » kZŠ Z%ÐB; Æ à ¬v Zž M
È7t ~} g !
Æ b g ZŽ z Y ¡
 ZÆ à ¬v Z

w

; 5 Yƒ bZ iÚq
Z Å \ ¬v Z

w

G
ï
L ^ŠŠ Z%Ð kZž• ët { zgz Zì ÅVÍßÆ ‘•
Û ! 3gz Ztg Š î0G
£•
Û ñ Zgt ¢
Ú„
 Š c
]g Š„
 ŠŠ Z%Ð „
 Šg z Z
G
;ì T š Ž ì Úq
Z Å à ¬v ZŠ Z%Ð k Zžìt ] !
ÝZp;ì Úï
L ^Š c
]g Š

w

|Å Ÿggz Z …Æ \ ¬v Z ( 3 6 ) :•{o

; • ªš b§Å] ÌvŠ Å \ ¬v Z V âzŠt gz Z • õzŠÐ ~ ] ÌÅ \ ¬v Z Ÿggz Z …

• Û {Æ qC
Ù \ ¬v Z ( 37 ) :•{o

ì c
¯ ÃY â Zx ÓÆŠæ Å¿c
q ~uzŠ Ëš ä \ ¬v Z

( 38 ) :•{o

;åŠ
H7ÌZa Ãy Z ÌZÃY â Z y Z² ; • … YÃY â Zx ÓK ZÐå à ¬v Zgz Z

—Ð n× íi …æ ] k nŽ Ú † m ‚ Ïi o Ò oÖ^ Ãi ä × Ö]™
( 39 ) :•{o

;ì C™êgz Z k

¼ÅÚC
Ù Å] Ñ»Ž ì ] Z f { z „ à ¬v Z

( 40 ) :•{o

%Æ ä Y‘ ~ pô— ßgz Zk

¼ Å k Zgz Z ÔŸÆ kZgz Z Ô DÆ kZ Ô !Åv ZŽ 7+ Z q ðÃ~ ]y
W ƒ *Šgz Z
sÜž: ì –~ pôb ßÆ™ÈB‚Æ

( Qualities ) s ™z Z x ÓÃq k Z \ ¬v Zp; ñ Y W~ŠŽ z nc
;ì –B‚Æ ¬

( 41 ) :•{o

• šš z ªšB‚ » äƒ à i ZŽ • ] Ì+ Z Å \ ¬v Zg Šgz Z Y ,Åk Zgz Z !Å à ¬v Zt gz Z

( 42 ) :•{o

www.Ahnaf.com

ž• … Y Ìt gz Z • … YÃkZ à ¬v Zgz Z ;ì @
ƒ ~ DÆ à ¬v Z Ì{ zì @
ƒ Ö ~ V zŠ6Æ x°Z
 xzn ðÃ

m
o

.f c

; Ç} ™g ( Z \ zgz 8
g HˆÆ ä W~ŠŽ z xznt

( 43 ) :•{o

+ŠŽ z { zž• … Y ÌÃ] !
kZgz Z ~ ]gßÅä W~ŠŽ zgz Z¬ Ð ä ™g ( Z \ zg »ŠŽ zÊŽ ñà ¬v Z b§ÏZgz Z

a
n

h

.A

; σù +ÅkZgz Z ǃ ÷ˆÆ äƒ
' ' '' ' '' ' '' ' '' '

; Vƒxzn~ Dgz ZÃÅ ( existences ) ] ‡‘Ž • ] ‡‘x ÓŽ { zŠ Z%Ð xzn : ^ â

¿ kZì 7|ðÃÅxznª W õ® Ž e ‹ n Ö Ý æ‚ Ã Û ³Ö ] æ: ì I »x¯D[Zž 6ì 7xznq ðÃ] Ñ»~ Dgz ZÃÅ à ¬v Z:gz

w

+ Z xznž σt Š Z% Âñ Y Å s§Å] ‡‘ÚÅ kZ¤
Zg z Z ;ì 7„ŠŽ z » xznžì t ÈÐ ä™[™s§Å à ¬vZÃ

w

w

DZ à ¬v Zz ;n W: ~ k,Š ã ¨
ZŽ ì x *
»] ‡ß (

D» à ¬v Z} g !
Æ° ‡gz Z ì ‡ ( 44 ) :•{o
ì ~ DÆv Z~ ª
 q Åx ª L Z ì‡gz Z

( 45 ) :•{o

DÆ à ¬v ZÆæ WÅD6 c
w Zz iÆ D— ‚% D»ˆÆ á
 gz Z ‰
Ü z » ä YÖÆ kZ Âì @YÖ { z Z
 쇸gz Z

;ì ~ DÆ ] Ì\ Zz ] Z f Å à ¬v Z _zuzpšÉ ;ì @
ƒ~

B‚Æ ] ‡‘gz Z ì Úq
ZÐ ~ ] ÌÅ ] ‡‘t Ü$
~ w q}uzŠ Ð w q q
Z » w Zj Z Zgz Z ~ pzpt gz Z

;ì L g @
ƒ wpzpb§ÏZ

ýý ýý ýý ýý ýý ýý ýý ý

Ð ¬ { z ì CƒC
Ù ª] !
5ðÃZ
 gz Zì 7D-;ì @
ƒ Dà ) Z { zì Ýq DŽ Ãà ¬vZž• b‡Æ ] !
kZ º •
Û ‰: ^ â

ñâ •
Û « ™~g øÐZ
•Æ VÍßÆnkZ à ¬vZ Cƒ 7~ DÆ à ¬vZ

ŠŽ ñÌZ ¿{ zž¬ ÌÐ kZì ÝqÐ ¬D»wpzpg z ZŠ´z x ªÃà ¬v Zžìt ~} g !
kZ {o» : k ^ Û r Ö ] æ k ß Š Ö ] Ø ³a ]
ƒgzŠ ÌÐ µ%Æ äƒ

— Ðn ×í i o Ò 7 ç Þ ^ Š Þ] … æ ] † Ë Ò … æ ] á ^ Û m ] ™

]¡Åá Zz äƒ Za C
Ù ( 46 ) :•{o

z Z c
Š ¬» V Â!
‰Ãy Zgz Z ; H¥ #Ãy Z ~ ( k ³Š Ö]ø Ü ³Ö ^ ³³³Â )Q ;ì H Za Ý ‚Ð y Z Zgz Z¬ä \ ¬v ZÃy ¨
Z q
ZC
Ù
s§Å \ ¬v Z¼ ƒ
 t gz Z ; Å¿ #Å dz Và ¬ h~g ° Zgz Z ÷z w ¸L Z ä á Zz ä ™¬ˆ n Z ; H IÐ ‰g
= Â{ Š™ «Ãk ZÐ s§Å \ ¬v Zgz Z Ô & ¤gz Z ÷z ¿L Z ÑZ z ä Ñy Z Zgz Z Ôì ZƒÐzz ÅY: = ÂÿkZÐ

ì ¯ ÑZ z y Z ZÐ Šægz Z

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

www.Ahnaf.com
ÿLuZ ¿{ z Â, ™: WOÐ ` Zzg z ÌgÆ nËÃkZ ] Z WZ ã Z0
{gz Z {Ñ çg z Z wj â ¤
Zžì t È » ä™ Za 6]¡Åxs Z : ^ â

• Z ÅnV âzŠ y¸z o Z•
Û Zg z Z ; ì xs Z x *
» v Ð y¸z o Z•
Û Z y xgŠ Æ ¿z w ¸C
Ù :èY Ô ì ‚
g q Z ï» Å äƒ y ›~ ]¡

m
o

½Ô ` Zzg xÎg Ô wj â Ô y Z0
{ : 0
Ì F
Ü ÁÆ ] Z WZgz Z ; • Cƒ Za ~ y ¨
ZÐ ] Z WZÆ wj â Ž ;ì î Š U Ð „
 Zg Ó ZgÃy ¨
Z ~I

.f c

Ü׉ àÚ Üö׳ŠÛö³Ö]:c
â•
Û ä"
#
v Z wÎgž 6 ; »• g {0
iÐ ¿ Zgz Z›gz Z Ô žo ZÜg z Z Ô w ZŠZ Ó Zgì x *
xs Z² ;ì ½i Z0
Zgz Z

a
n

'''''''''''''''' 9ª ( å‚mæ äÞ^ŠÖô àÚ áçÛ׊ÛÖ]

x â Z ]|g
u q
Z gz Z ; ì g pô y › ZuzŠC
Ù Ð Zj
Z à Zz îÐ y !
i gz Z Ô e
f Z à Zz îÐB; Æ Tì { z y ›~ V s
G
'
ìŠ
H Za 6]¡ÃV zŠ Ñz Z ~g é£+ª : Ü â æ „ Ç i Ÿ æ † Û í Ö ^ e Ü a æ] ‚ i ¡ Ê é † _ Ë Ö ] o × ³Â ] æ ‚ö ³Ö æö Ü ³Ò • Ÿ æ ] áù ] : ð â •
Û Ü~ p Ö Z y Z ä r
™

h

.A

Ž Ô 7í ðÃ~ ¿, Z ª ( Ì Ö ª mö Ÿ æ Ì Ö ª m Ÿ à Ú o ³Ê † ³n ì Ÿ :ž ZƒŠ •
á g Z~ g
uq
Zgz Z Ôz™ c
Š Y Z½g •:gz Z Ô ð ZzŠg •: [ ZÑæZ Z åE<XÅ

gz Z ¿ ZÐ kZ Ì¿gz Z ðÃÐzz ÅVÇZ'
mZgz Z Ô @
½7xŠ » Ïg e ð ¸ gz Z 4zŠ Å Ëgz Z Ô ‚
g 7¿ Z ~ wŠ L Z nÆ Vzgz Z ¿
Ø ³³³n f Šù Ö ] åö ^ ³³³³³ß ³³³m ‚ ³³³³â ^ ³³³³³³ùÞ ] :ì à ¬ ~g !
Š•
á g Zž 6 H Za . _Æ 2 Z ¸Æ ]¡ H Za äv ZÃTy ›Z åE<XÅÔ @
½7xŠ »›

w

w

*
Yƒx¥Ôá ™g ( Z¬Ó ZgÆ™ ã â •
Û *
z ~]*
c
Ô y ZZ Ó ZgÆ™~g Z *]{ z [ Z Ô ð 3Š e
Z@ { Zg ä ëÃy ¨
Z ª ( ]÷… ç Ë Ò ^ Úù ]æù ]÷† Ò ^ • ^ ³Úù œ

w

n Æ ä ™g ( Z¬Ó Zg c
ä Y 6y Z ZzgŠ ˆ Æ kZ1;ì @
Yƒ Ýq y ZZ c
xs ZÆ Øgz Z 1 Ëš ÃòŠ W~ /ð Z’Z :ž ’ e
;ì C 7ã ™úgz Zœs§V âzŠ

ðÅw qZÆ y Zgz Z e
g f Åxð Š W ( 47 ) :•{o

kö ³³³³³³Š Ö ] :% Z L ZÃy ZQ Ô Z i Z âÐ ÚÅ=æZQ Ô à ïe
g f ~g ‚ é Z ~ ^ÅV zg fÐ 1 Åxð Š Wä \ ¬v Zgz Z

gz Z Ô c
â•
Û IÐ ä ™g ( Z¬{ Zggz Z c
â•
Û gŠ ™¬» ä Ñ y ZZÃy Zgz Z c
¯ ¥ #» ( ?7žVƒ [g Zg v~ H E Ü Ó ³eù † ³³e
; å *
Ñ y ZZ ~ÝZg Z Œ
Û Z »] ‡‘y Z~ § Z§ zŠ t gz Z Ô Hg Z Œ
Û Z »š
 1 g Å \ ¬v Z™ïä ƒ
‰
Ü z kZ
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

Å
ÅV zg f L gL g~ b Z zg Z êL ¬¬ Ð ðÅä YÇ~ *Š kZÐ V â ¨
Z ä à ¬v ZŽ Ô å{@ çq
Z Ü Ó e † ³³e k ³³Š Ö ] : çL'Z : ^ â

Vƒ[g Zg v~ Hª [ ÜÓeùô†øeô ök³ŠÖ]: Y 7 Æ™¥ #Ãy Zgz Z H ¦(q
Z~ ^ÅVz ¨ fÃV â ¨
Zƒ
 ; å HB‚Æ ä™ Za ~ ^
åL<X’Ãä â i kZ Š
1Çt Z
 ; • [g} g ø „ \ WV ; ª ! ^ßeù…øæ o×Fe]çÖö^³Î: å c
Š [ ZŽ y !
iq
 !
äVâ ¨
Z ú} ¨ f ƒ
‰
Ü z kZ Â ?7c
Dƒ + '
× Ð ÚÅ y ZZ y ¨
ZŽ ~ *Š kZg z Z Ôì @Y ¹§ Z çL'Z Zƒ Î â Æ Ýg [ggz Z y ¨
ZŽ Ãg Z Œ
Û Zg z Zg § Z k Zg z Z ; • ë § Z
E
% Z : ÃkZ •
Å kZgz Z *
š ÃV 2zŠ L Z s§Å y ZZgz Z ; • ë § Z çL«± : ÃkZ • D Y {g y Z Z" ~ *Š kZ vߎ gz Z ; • ë § ZæLI
E
Ôì @
B§ ZæL°f *
™Ãz÷ ZzÃVÍßnÆÑÏZg z Z ;ì § Z æL¾¡ *
™x ¬ ]úŠ

( 48 ) :•{o

Ãy ¨
Z k Z ä ë ) ª ( ]…çËÒ^Ú]æ÷]†Ò^•^Ú] سnfŠÖ] å^³ß³m‚³â^³Þ]: c
â•
Û ä \ ¬v Zž 6 ; H Za 6]¡ÏZÃ
 y Z[ Z

; ( ‰ƒy â •
Û *
¼gz Zg Z ¦
]~ y Z ‰Ô ~Š W
 Z@ s§Å 5 Zgñ ¦

( 49 ) :•{o

Ô Å ~ pgz Zp~ ]¡{ Š™Y «Ð s§Åv Z ä kZ Ô Hg ( Z3 Zg Ñ Zz ã â •
Û *
Ìä TˆÆ V Ü Ó e † e k
ö ³ŠÖ ] :% Zgz Z

{ Š™ «Ð s§Å ÏZgz Z Ô ; g xŠ"
U
6„
 Zg Ó Zggz Z Å ö¼ Å ]¡{ Š™ «Ð s§Åv Z ä k Z c
Ñ y ZZ ¿Ž gz Z
Ô Åg ( Z „gz Z ; gxŠ"
U
6{ Zg

www.Ahnaf.com

m
o

|Ń ~ y Z Zgz Z¬ ( 5 0 ) :•{o

; H7Za g66y ZZ c
¬Ãy ¨
Z Ëä \ ¬v Zgz Z

( 5 1 ) :•{o

.f c

;ì Å~ i Z0
ZÆ ] †åz ï» ðÅq
ZC
Ù ä \ ¬v Z% Zì Hð6¬ c
y ZZÃy Z „:gz Z

a
n

h

.A

( 5 2 ) :•{o

• ñƒ Gg ( Z) g fÆ žä VrZŽ Ô • w d Z L ZÆ VzÈ y Z Zgz Z¬²

( 5 3 ) :•{o

Âì @
Ñ y Z Z ¿{ zˆÆ kZ Z
 gz Z Ô Çƒ•
Û »tž• … Y „¬ Ð ä ™g ( Z¬Ã•
Û »Ðzz ÅDï» L Z \ ¬v Z1

w

w

~ DÆ \ ¬v Zž Z
 Ô Çƒ 𸠻zgŠ ¾¿tž• … Y Ìû%gz ZzgŠ » y Z Zn Zgz Z äƒ6y Z ZÆ kZ \ ¬v Z

w

; Cƒ 7µ Zz ~ pgz ZpðÃ

—k Ï n Ï u o Ò Ù ^Ã Ê ] 1 Ò 7ç Þ^ Š Þ ] ™
( 5 4 ) :•{o

GG
Û {Æ w q Z x Ó » y Z² ; • 6~g ZŠ) f „ K Zgz Z ð ¾K Z Å y Z éG
5©G3©8w d Z x ÓÆ y Zgz Z ] Z
gz Z ] »wx ÓÅV â ¨
Z
• à ¬v Z Ç

( 5 5 ) :•{o

; • D W~ŠŽ z ¸cÐk

¼Åk Z gz Z ]g ŠmZgz Z ŸÆ ÏZgz Z ÔDÆ k Zgz Z ; !Å à ¬v Z w qZ x Ót gz Z

Cgz Z ®
 ¤ Z ( 5 6 ) :•{o


k
¼ÅkZgz Z Ô ,ÅÏZgz Z Ô !Å ÏZ Ô DÆ ÏZgz Z Ô Ÿg Å ÏZgz Z% ZÆ ÏZ ] ¬ ¤ Z x Ó{ Š™Z
 ZzÐ s§Å Å à ¬v Z

; • D W~ŠŽ z ¸cÐ ä™glÆ

( 57 ) :•{o

Ð !Å kZgz Z Ô ä ™glÆk

¼ Å kZgz Z Ô Y , Å kZgz Z Ðzz Åï» DÆ à ¬v Z V * â •
Û *
c
{k
gz Z àçx Ógz Z

% Z » k Z „:gz Z Ÿg:gz Z ›Å à ¬v Z Â: ~ äƒgŠ ™Æ { k
gz Z àçÆ y ZÐ V zÈžZ
 ; • D W~ŠŽ z nc
;ì @
ƒ w qï •
á

l Ÿ]ç‰ o ÏŽÚ

E
?• à i Z îG
0Ò›¢] ÌÅ à ¬vZ : 1

?ì È H »n²g z ZC
Ù Ž Ÿ: 2

?ì |HÅ {n gz ZÑB; nÆ à ¬vZ : 3
?ì ]gß HÅY Ÿggz Z …Æ à ¬v Z : 4

www.Ahnaf.com
?ì Åglùk

¼ä v Z : 5

m
o

.f c

?ì t •
Û H~ŠŽ ñgz Zxzn : 6 þ

?ì @
ƒD“
gz ZùÃà ¬vZ »Y â Z à Zz• g r$
: 7
?ì Š
H Za 6]¡¾ÑZz äƒ Za C
Ù :8

a
û x Z™/ ôgz Z Y 1z Zgz ZY m
Z ü
n

h

.A

?ì | HÅg ( Zgz Zƒ : 9

*
ƒx9»Y m
Z ( 58 ) :•{o

ÌÐ ] Z
z ] »wegz Z V Â !
•gz Z ¬ b§ÏZ Ô • Z çE
O.(gz Z u 0
Ð Vƒ k
{Lgz Z {RÆ nC
Ù x? Z :Y m
Z x Ógz Z

w

w

w

; • D ƒ pô

( 5 9 ) :•{o

• C YƒŠ iutà ©~gñ Z ~z *Šgz Z ua wÈÐ y Z LV ;

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

-ZÑ »ƒ ÅY m
ZèY ; @
Y ¹7{ k
ÃkZì CƒÐ ~ *ŠgñZ { zgz Zì CƒŠ iu tà ©gz Z ua wÈŽ Ð Y m
Zžƒ ãZz : ^ â

] !
Ž gz Z , ™bâ s§Å ] !
ŠæZ ~ *Š gñZ² , Š™ {Š â Z õÆ ¿Zl
z ya " 6~ Z•
Û Æ à ¬vZ ~ + Š ÃV â ¨
Zžì @
ƒt

; , ™g ( Z~ Ï0
i K Zgz Z 3 Y4ÃkZƒÝqÐ ] !
Š

g Ñ{ k
ÃkZ <ÑÌÂñ Yƒ ua wÈ ðÃ~" ŠkZ¤
Z n kZì @
ƒ *
™bâ s§Å] !
ŠÑ-Zèa ~ *Šgñ Z »x Z™Y m
Zgz Z

s ç{ k
á Zz äƒÐ ua wÈgz Z tÐ #
Ö Z ~÷ª V á ^ ³nø Š ùß Ö ] æø ª ³_ ³í ³Ö ] o ³j Úù ö] à ³Â k ³Ã ³Ê …ö : c
â•
Û ä"
# vZ wÎgž 6 C™7
• ‰ ñ Š™

¤Å"
# Ñ} g ø ( 6 0 ) :•{o

Ô • ñ ƒ W Æ k Zg z Z { h
¦
'Æ kZ Ô ÑÆ kZgz Z wÎgÆ kZgz Z} È Æ kZ Ô „
 zŠÆ à ¬v Z "
#v Z wÎg·gz Z
H7uÑÐ à ¬v Z Ì'Z'Æg ZlÅ=
 , Lä "
# \ Wgz Z ; Å7Y7 ÅV G L~ Ï0
i ~g ‚ä "
# \ Wgz Z

;ì H[ ‚g Z » { k
{L c
{RÏ0
i ~g ‚K Z ä \ W„:gz Z ;
aZÐ ƒ
 ˆÆY m
Z ( 6 1 ) :•{o

E
3Ò7 ) x *
ˆÆ y Z ; • &
ñ » Z–1 Z *
¦]| ( w z Z î0ªE
» ,aZÐ ƒ
 ~#
Ö ZˆÆ x? Z:Y m
Z x Ó
G
E
E
E
3Ò7 )
ˆ ê Z ; •t
ñ zg Ö Z [ éŒBÄ Z0/ *
¦]| ( xzŠ î0ªG
E
E
3Ò7 )
ˆ ê Z gz Z ; +
ñ g‡ Z z f y A0y ¢ *
¦]| ( xÎ î0ªG
E
E
3Ò7 )
 ¤1 Z 0 Z*
¦]| ( xg X î0ªG
; • ŽZ:vZ y Zçg ¨Ô Z ¨

( 6 2 ) :•{o

D ™›Ð y Zgz Z n
g„
 zŠ C ZÃ
 y Z ëgz Z ;¸á Zz• gxŠ"
U
6h~ ] )ÅnC
Ù gz Zá Zz• g3 6hŽ

www.Ahnaf.com

{™ E
»/
ñ ô ( 6 3 ) :•{o

m
o

D ™7Æ i Z0
Zi Z ñ ZÎ{ ™ E
» ! ôËÐ ~ w
å Îg ƒ ôZ ëgz Z

.f c

( ì ˆÅ~ ¼ Š e Ÿ ] ä ÏË Ö ]c -6q çñk Z )

;•

—6 nÚ c… ^e 1 Ò å^ ß+ 1 ÓÞ] … æ] áçÞ^Û ×Š Ú™

a
n

h

X »[Åðñg … k
( 6 4 ) :•{o

{ z4z @
;ƒ: VY „ {LÓ k
{ zp ¤
Z Ô D ™7[Å kZÃ7Æzz Å { k
ÌË c
] ÒÅVƒ k
Ð y ›Ëëgz Z

.A

;} ™™™^
Ygz Z w 'Ã{ k
k Z { zž} ™~ i Z0
Z kZ { k
[ ‚g Z ¿

}ð¸~ V sÇÃy Z ëÉ • ï Šê » äƒ Y 2~ ¬gz Z äƒ bZ iÆ y Z ZÆ kZÐ y ›Ëë „: gz Z

w

w

w

( 6 5 ) :•{o

ĥ
Û » ñƒ D ƒÆ y Z Z L Z 𸞠Yƒ 7t 1ƒ ÌÉÃgz Zƒ Ìð¸¿ðÞì Yƒt q
Š 4
} g øèY

;ñY
C6V z iñ ( 6 6 ) :•{o

; , ™ C6V z iñgz Z -^
YÃ C™™<
 6V z iñëžìt Ð ~ VE ¶
Å®
 û Z z ¨ Z I Z b§ÏZ

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
: • _ ZÑP Åä™ C6Vz iñ: ^ â

ƒ n•
Û <¤
Z% Z Ô Vƒ ‰ ê ˆ Æ ä™ ³ ƒg± ¦Ñ¤
Zgz Z {)z çz ªÔ Vƒ ‰ ê ˆ Æ äƒ Ýq ]g Óﻞt : oÑ«
; Vƒ‰ êˆÆ ä™<

B Ö ÃV ƒ 0
V âzŠ J
V 'žVƒÆ ^
‚} (ã Z} iñžìt : oÑ~uzŠ

ú â ~ ½: gz Z H: gz Z úÂ: Ì6½ Ú Zž Vƒ ã Z o ¢gz Z ;ƒ e» J
éq
Z FZ á~ y Zˆ Æ Ü Ãy Zžì t : oÑ ~Š
; Vƒ

Z ÔƒÐ(Š¼ c
¤
;ƒÐ(q
Z { Zpg Zlt gz Z ; Vƒ pôÐ Lg Zl{ Š c
iÐ k Z cVèZ Kg&ÅV ƒ 0
} iñžì t : oѶa
; Ç ñ Yƒ‡ à CÂñ Y VJ
g Zl{gÃè Ly Zg zŠÆ Ü

6‰
Ü ¤ „ K Zžƒ g Š kZ Šp‹ Z &
ð N
ñÅ y Zžì t ª ; • g ( stick ) J Š lŠ p6V ƒ 0
{ z Æ ( grip ) ñ Åq Ëš : oÑ, v 0

4ZŠ 0
ZÆ Zƒ c
~ŠuÃkZ g z Zƒ @
™ ~g7 oÑ {gÃè Ž { i ñ » nkZ ¤
Z % Z Ô ñ W: 7 ]gz¢Å ä ñg z Z " 0
!
g z Z • g 3 ~ V ƒ 0
;ì 7s
 D ðÃ~ k Z ¬Ñ Âñ Y c
Š| 0
!
n Æ ƒ X Ð äƒ

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

Æ Cžƒ: ( Z { i ñª ; ì { g •
á Z s§Å ï¢gz Z ð N
ñÅ} iñÐ k Z ; ñ 0
î: J
V ƒ 0™g ¦
Ð } iñ ã 0
žì t : oÑ”
ǃ ú â Ð ä ™ C Zƒ ( Z¤
Z ñ Y `g0
Z ã 0
Ð } iñy Zg zŠ

; ǃ 7^
Y C6Vz iñ~ ]gß+ Z ƒ:6gî Cg Š c
Zƒ É„Ð ' V ƒ 0
Zgz Zƒ ¹ !
¤
g ZlÅ iZ &Ái Z Á½ » V ƒ 0
gz Z : oÑ, ‚

www.Ahnaf.com
Vä nf ß i p …æ †•
E
(
]gßkZ Z åE<XÅÔ C Y ð 0
è;X Ìq
ZÐ ~ VîÑ] ‚ {gÃè² ; • f
 ™ C6V1 Z`
ðƒ à K Z òŠ Wžì Š
¬ Š x ¬ •t À ` WX 1

m
o

(o ñ ^Š ß Ö ] (p „ Ú† j Ö ] äq† ì] y à n × Ã ß Ö ] æ à n e … çr Ö ] o × Â xŠ Ú: g
uÅ"
# g—~ KÆ i ZŽg z Z ; ’ e *
ƒ 7^
Y *
™ C6Vz iñ~ w q

.f c

 s Ý» ^
I
‚Æ V ƒ 0
Ð } lž å ` Zzg~ ä â i kZ » VÍß[²:žìt [ ZŽ » kZ ÂÔì @
Y c
Š! Zj » w ‚ Û u ] ( ä q ^ Ú à e ] ( • æ ] • ç³e ]
JI
E
d
} l b§ÏZgz Z ; ñ Y 1XjZá Ö gz Z} ™—à ö- ËŽ ª ä´ Šô fù × jø eô ðö oû Ž$ Ö ] o ³Ëù ³ìø ^ ³Úø :žìtzz Åì (gz Z ;¸ ë ýO 8ÃkZ¸
ë [ Z`
ÃkZ Cƒ w E Z nÆœ £vŠ c
g pôà Kzg ] ‡z Z ‰Ž $Kgq
p
ZÉ Ô ¶Cƒ:# â ÅV ƒ 0
^z ¯ ÅkZ1D ¯ Ð

a
n

ZuzŠ » y Z { z ´ Æ kZ f
 w Z e ~ V ƒ 0n Æ ƒ X Ð ~Šu L gz Z f
 Jm
 6Vð; L Ã kZ gz Z Ô ¸

h

.A

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

Û (q
Z ~
òk

w] â £ ïE
[ Z`
~ y !
izŠg Z1Ô å“
 âzŠgpÈ â ‚~ [ Z`
~÷ª X èº Çø –û Úö o eô ] †ø qô o Êô æ L• D â •
L 8 ™n ÏZ Ô åÌw E Z
\I
Ïá $
: |Å ö0 Ð ( similarity ) / •
Æ x *
Z åE<XÅÔ Î äƒ w E Z n Æ YÚ à Zz ä Y à n Æ ƒ X Ð ~Šu~ V ƒ 0
»
žVY ; ’ e *
™7[ Zy

Ãi úK Z™ W~¾ Æ Ë Z åE<XÅ; N Y ð 0
: ~g7 _ ZÑ~g ‚4z @
; Ç ñ Y c
Î6q ~uzŠ ¬»q q
Z „:gz Z

w

w

w

7] !
Å ~q=t gz Z c
Š™ ù Ÿ¿C Z™N ŠÃËžì ] !
Å ã ZŠ *
~ (¹t ; ǃ {$
ZŽ gz Zg ZŠ) fŠp »G:gz Z G L Z ¿C
Ù ~E¬
;ì ª
 ˜ Ð }uÉ

/////
ôz Z F
~ ug M Z y pg ( 67 ) :•{o

• B<
 ÃkZgz Z D ™ ZŠ Z ôz Z F
i ú~ V ÂZgx ÓÅy pgžì Ìt Ð ~ ] Ñ ©Æ ®
 û Zz ¨ Z I Z

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
: • •s fzgq~ [ !
kZ : ^ â
ÎzæÅ ôz Z F
wz Z c

ª ( ~g ‡ Z ) ä f Þ ƒ à Ú Ý ‚ Ï i ^ Ú ä Ö † Ë Æ ^÷ e ^ Š j u ]æ ^÷ Þ ^ Û m ] á ^ – ³Ú … Ý ^ ³Î à ³Ú : c
â•
Û ä"
# v Z wÎgžg ŠkZ sÜ{ zì x¥Ž ~ KÆ ôz Z F
Ð,Š â •
Û s ç{ k
x Ó¸*Æ kZ à ¬v Z Ô 3g ~g Y w ©» y pg Ä ª ñƒ D ™]Š „Å à ¬vZgz Z' õL Z ~ y pg ä ¿T

y pg ä \ ¬vZ ª D ‚ Û u ] E ä Úø ^ n Î kö ß ‰ æ áø ^ – Ú … Ý ^ n ‘ š † Ê Ø q æ ˆù Â ä ³×ù ³Ö ] áù ] : c
â•
Û Š•
á gZä"
# u 0
Ñ~ g
ugz Z q
Z b§ÏZ Ô
4O]x ª » y pg6?~gz Z • G n•
; Vƒ @
™ ïGE
Û 6?} izgÆ
ôz Z F
 ) xzŠ c
®

Å kZgz Z ñ Ñ 7p=n Æ ôz Z F
i úyŠ¸a c
} Šgz Z ¶„ 7ôz Z F
i ú~ V ÂZg &sÜ~ Ï0
i ~g7 K Z ä#
" x™ Z§ —

y pgž Zƒx¥Ð ] c
Zzgx Óy Z ( ~g ‡ Z ) Ü Ó n ×ø Âø š
ø †ô Ë iø á ]ø k n Žô ìø o Þù ]ôŸ ]ô Ü Ó n Öø ]ô tô æ † í Ö ] àø Úô o ßô Ã ßø ³Û ³mø Ü ³Öø æ : ð â •
Û Š•
á g Z~ p Ö Z y Zzz

ñ Ä Ü : â i ñ Z’Zgz Z Ä Ü Åñ–1 Z ]| Z`
/
â „ t gz Z Ô ì 7"
U
gz Z ³Ð "
# x™ Z § —] Îg › ® Å ôz Z F~

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

4] V- gz Z c
w ©» äƒB‚Æ ®
 ) ôz Z FïG
LE
Š â•
Û ¦Ã/ ôx Ó6Y Z M Z Å ª
ñ 0 ! Z ]|ä /
ñ ]|ˆ Æ kZì g ] Ñ q ¸ ~

]|ª ( ~g ‡ Z ) gõ Ãû Òø àø eûô] où eø ] o × Âø Üã Ãø Ûø rø Êø Ü ã Úø ˆø Âø Ü $ ( Ø % Ú ø] áø ^ Óø Öø ‚õ uô ] æø ðõ p …ô ^ Îø o × Âø ð Ÿø © âø k à Ûøqø ç Öø p …øø] o Þù ]ô z† Û Â Ùø ^ Ï Ê : Zƒ q zÑ

ÃVÍ߃
 gz Z Hê » kZQ ; σ ] !
hZ ¹t ÂV zŠ™ ¦n Æ ôz Z F
~ Y Z M Z Å ~g ‡q
ZÃVÍ߃
¤
Zž eÎä ~ : c
â•
Û ä ñ/

www.Ahnaf.com
; c
Šâ•
Û gŠ ™¬» ôz Z F
~ Y Z M Z Å ~g ‡q
Z

m
o

] ÎgŠ Z®Å ôz Z F
xÎc

gøÃÒ àôe oeö] hô^_ùíÖû] àôe†³Û³Âö†³Úøø]:• D â •
Û gz Z ;ì w ®ôz Z F
] Îg {g Š
äh
ò m0T

 ‚]| ?• ] Îg Xôz Z F
žìt w ZÎ[ Z
E
i ú] Îg {g Š
ÃVÍßž c
Š ¬Ã~g Z- Z±gz Z ª0! Z ä [
ñ éŒBÄ Z0/]|ª ( è÷ÃÒ… †ø³ŽøÂø pF‚³u^³³eô Œô^³³ß$³×³Öô^³³Úøç³Ïö³mø áù] pz…]‚ù³Ö] Üõ³nÛ³iæø

ò x â Ze
Z z'
´ â zy
Z ) èõÃøÒû…ø àÚô éø†øŽøÂøæø '
ø ¡ø$ø áø^–øÚø…ø oÊô hõ^_$ ìø àôe†øÛÂö àôÚø‡ø oÊô áøçÚöçÏömø Œ^ßùÖ] áø^Òø:žì Ð y â zg0h
m: e
Zzg ~uzŠ ; N ; 7
E
x â Z Y Zg WÅ b§ÏZgz Z ó• ] Îg äg ZlÅ ôz Z F
i ú L :ž å q ) Z6] !
kZ » x Z™[Zg/Æ #
Ö Z ~ ä â i Æ [ éŒBÄ Z 0ñ/]|

.f c

a
n

}xEÔ g
uxEgz Zg ·[ WÆzgŠ dZ} (Æ ‰
Ü z LZƒ
 tž ’ e *
ƒ x¥ Z åE<XÅÔ • Å•
ò 1 Z WZ x â Zgz Z Ô £
ò Zx â ZÔ w
ò •
á x â ZÔ ´
ò â

h

kZ Ð zz ÏZ 7 x¥ ] Îg Š° m { ðà Šôz Z Fi ú Ð ~
 v Z wÎg èa ;¸ + C
Ù â Æ y WŒ
Û xEgz Z

.A

w

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

] Îg ä~ ôz Z F
i ú1Ôì à Zz ] ÎgŠ Z®ä~uzŠgz Z {g Š
q
Z~ X : • Qg
Š q Z ZzŠ ~} g !
kZgz Z ;ì Zƒ Za s % Z~

w

w

ì ¿.
Þ ‡ñ Zgt 6Y ¯ ÏZgz Zì B
gzgŠ »?Š ~ ¸Å¿nÆ0#
Ö Z™ƒï •
á#
Ö Z q ) Zgz Z ï¬B‚Æ
t•
Û ~zi úgz Z ôz Z F
i úxg Xc

á ^ ³³Ò ^ ³³³Ú :žì ~z%ÐÈ
ñ ¬ ]|Ž ì g
u { z ?Š + F
o ¢é Z • ¦ZŠgz i6Æ äƒ ] ÎgJ WÆ ôz Z F
i úŽ [ x Z { z

Hžì @
ƒ Za t w ZÎp;ì g
utzz ~Š ã
Å ñ Zg s % Z6q çñkZ ( ~g g ) è Ã Ò … † Ž Â p ‚ u ] o × Â å † n Æ o Ê Ÿ æ á ^ – Ú … o Ê ‚ö m ˆ ³m

y pg)gz Z y pg i útž Z
 ; C B ôz Z F Cƒ ~ y pg sÜi út ¤
ZèY ?7c
ì Y Y ¹ ôz Z F
Ãi úkZ w ®~ u 0
u
g
*
™y Ò õ&O fÆ ¦æ ÏZ ?Š Å ~úŠ kZ ¶z~ y pg)gz Z ôz Z F
~ y pg i útž ñ Y ¹¤
Z Ôì „g Y S7Ð x È Z kZ ~ V âzŠ

z6~
 v Z wÎg ~ Y Z’Zèa gz Z ¶zi út :žì t ] !
ÝZ² ; ǃ ë!
Ðzz Å äƒ ?Š š ~úŠ:gzì @
™~úŠt Ž ì @Wxi Ñ

] Îg £Æ ™ï •
á ~ ] Îg äÃ] ÎgJ Wy Z ~h
]
w ¸L Z ä ´ â x â Zgz Z å{ Š c
ig ŠÏZ Ìx È Z » kZÐzz ÏZ ¶ˆÅxi Ñ
: Z i zgzi ú²ì Ð y pg { â sÜm» ôz Z F
i úž• 56] !
kZ x Z™[ Wx Óžìt ] !
ë Z ~uzŠgz Z ; • ð â •
Û Š•
á g Z ôz Z F

''''''''''''''''g—g z Z Ô ¶CY S7
; ¶ˆÅxi Ñ6"
#
x™ Z

V ÂZg &sÜ{ z ì S7i úŽ 6gîÆ ôz Z F
ä"
# x™ Zg —~ ug M Z y pgžì t Â] !
ÝZ ~ } g !
Æ ôz Z F
²

: ì » ôz Z F
X ° % Z²Ô ôz Z F
i úž: ì i úÅzg
u à ZzñÈ ¬ ]|% Z Ô 7ŠŽ ñs
 Ÿz¼ { Š c
iÐ kZì w ®*
Y S7~

} Š ?Š Âä ~ž ñ Y ¹™| 7g
u ðà :žt :ƒ À
i»XkZÐ Tä Ñ „ + Z Ì?Š ƒ s % Z~X ËZ
 gz Z ; »zž

X , ™¿6kZ \ W[ Z 'ì ~Š

~ y pg :ž ǃ Za w ZÎ Â; ñ Y *
â„
 gŠ *
Y Hw Ñ+ Z6äƒ ] ÎgJ WÆ ôz Z F
Ðe
Zzg! ®ÐÈ
ñ ¬ ]|nÁ !
gz Z

ž ǃ Za w ZÎ Â;ì ôz Z F
{ zž ñ Y ¹¤
Z ?¶H{ z ˆS7i ú] ÎgJ WŽ ~ y pg)ªD å † ³³n Æ o ³³³Ê Ÿ æ E 1• ôz Z F
] ÎgJ Wt Â
J W ôz Z F
~g
uq
Zž Çñ Y WŠ §~ g
Š q Z Âb§kZgz Z ?¶H{ z Å]Š „yŠ &Ž ~ {‚~y
WÆ y pg ä "
# x™ Zg—
6?ävZ ª ( äüÚ^nÎ ÜÓÖ kö߉ æ ÜÓn×Âø á^–Ú… Ý^n‘ š†øÊ ä³ù׳Ö] á]:ì gÃè ~ g
uŽt gz Z ;ì {™ E
»" 7ôz Z F
' Zg &~ ~uzŠgz Z

~ y pg g
u tèY ?ì Ñ H » g
u kZ ǃ Za w ZÎ[ Z Ôì H<
 n } g vx ª » kZ ä ~gz Z G n•
Û } izgÆ y pg

ì „g™"
U
Ãäƒ<
 Æ( zi úª ) Ø n Ö ] Ý ^ n Î È
ñ ¬g
ugz Z ?ì C™ª
ÑŠ6äƒ<
 Æx ª

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

www.Ahnaf.com
Š q Z x Óà Zz ] Îg {g Š
g
ž, Z { z X ì t •
Û ~ äƒ <
 Å? Z x ªgz Z y pg Ä ªžì Cƒt x¥] !
t Ð c ~g ‚ kZ Z åE<XÅ:Ø {

{zI
Y ¿Žgz Z ;¸ D â •
Û x È Z m{Ðzz kZ ¶xi Ñzi ú6"
#
g—~ y pgèa Ô • C™™f » w ©Æzi úÆ "
#x™ Z§ —
G!OZgz Z ; Š
™g ( Z Ì Z m{¿t Ðzz Å©: ÏZ ; å @
™x È Z~ q n Z Å ~
 \ WÌ
Ä ªX ; g ; @
™7g ï Z »] !
k ZŠ •
Û ðà »0ï

m
o

.f c

I ZÆ ] 5 ç ´ ŠÆ #
Ö Z Ô x Z™/ôx Óˆ Æ kZgz Z ; å Zƒ q zÑ~: â iÆ /
ñ ]|w ©» ] Îg äÅ kZ  » ôz Z F
i úªy pg

a
n

;ì xi Ñ *
™¿6ÏZgz Zì ; g W` J
 ` Ww ©¸gz Z 1™g ( ZÃÏZ ä-z i

¬e Zgz Z ôz Z F
i úi §c , v 0

+
+
] Îgg e ~ õA Gz Z F
Ù gz Z ; N Y G ZŠ Z ( • ëqz F
C
ô ùÆ ] Îgg e ) õA Gz Fõ 0
žìti § » ä™Y ZŠ ZÆ ôz Z F
i úgz Z

h

6ÏZgz Zì { — ¸<
è i útžt ¬e Zgz Z ; N Y Å ZŠ Z ôz Z F

] Îg äB‚Æ VñskŠ V- ; ñ Y Z¢xsˆÆ ] Îg zŠC
Ù gz Z ; Vƒ
GLE
4] ] Îg {g !
w ¸t É ì 7ò : c
¿6kZ • ~ ¬Æ ÒJ Wg z Z {— ¸ ï
Š 4
q
Æ s ¦ Z[ Wžƒ ñ Zg Å ¿Ë¤
Zgz Z ; ì ò :

.A

w

w

w

; Ç ñ Y H7tnÆ ¿Ãw ¸jZì bŽ%

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
Ò ~gz¢

kZ Z åE<XÅ ;ì 1™ ZŠ Z n•
Û C Z ä ëž • Bgz Z ; • D Y - ™| 7ôz Z F
] ÎgJ Wvßžì c
W~ Ú Š xk!
` Z zg q
Z À ` W

’ e *
ƒ x¥Ãy Z Â;ì à ™~g7 i úK Z ä ëž• ì g™gz Z ;ì H ( Z ñƒ … Y ôz Z F
Ã] ÎgJ Wä VrZ¤
Zžƒ ãZz ~} g !
; g 7¿.
Þ ‡ gz Z w J .
Þ ‡ Ì~gzŠ Ë gz Z ~ : â i Ë ¿z w ¸ » ôz Z F] Îg J WèY ; • ì g ™ [ ‚g Z » ®
$
{ z ž

Ì] Îg : Â Z c
¤ä[W‰p ¤
Z ; • ] Îg äŠ Z®Å ôz Z F
Ái Z Áw ®~ q ) ZèY ;ì s ÜÆ #
Ö Z èq ) Z *
™ ( Z ï Zgz Z ;
g ŠkZ ~ ¿6kZƒ s ÜÆ #
Ö Z » ) Z1ƒ Â?Š !
c
; ñ Y H?Š š s ÜÆ #
Ö Z » ) Z c
# g—Ž ¿{ zC
"
Ù gz Z ;• ðâ •
Û Š•
á gZ
*
Yƒ q ) Z » #
Ö Z s ÜÆ g
u 9èY Ô Ç ñ Y c
Šg ZŒ
Û®
$
¿( Z ÂÑ ä Y H y jÃá Zz ä™: ¿ž ñ Y c
Zz™gz Z Hx È Z

$
®
~ y !
i ÅZ
•gz Z Ô \ z Z ½ ÜÔ b Ž%¿6kZì _ƒ c ™g
u { zžì ; g™„0
¶
Å] !
kZ q ) Z { z ª ; ä í Š Þ oF × Â Ù ] • ç ³â:

I Z ¿ðä
Zgz Z ;ì ®
$
¿t Ðzz Åäƒ c™1ƒ „g™G @
ÅkZ g
up ¤
Z Ôì *
™¿s ÜÆ q ) Zgz Z <
 gz Z Ô *
™[ ‚g Z »6
; Çñ Y Œgz Z *
Y [ ‚g Z »®
$
gz Z Zƒ U Ð 5 ZgÆ ¨ Z I Z {o» kZÇ g {oC Z s ÜÆZ
•¦) ZÆ ®
 û Zz ¨ Z

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

GE
4O]ª (è‚fÖ^e†ºn%Ò ØõÛ àÚ†ºnì èùߊùÖ^e Øn×ÏÖ] ØÛóÖ]:’ e *
. _Æ ®
$
ñ O ;4nÏ~ hð. _Æ ï
Yƒx¥gz Z

: x¯d Ü

C ZÃä™s ÜÆ ¿kZC
Ù { zgz Zì Zƒ ´ •»x Z™ î0E
!ô~ VßŠÆ y Z c
7ƒ Î ¯Ð ñx Z™ î0E
!ôÃX[ x Z { zgz Z ;Р䙿{ Š c
i
ñ + Šž• ë V- ~ i Z0
/
Zt õ} (vß, Z ;ƒ [ ƒ q ) Z~gzŠÆ ànÃÛq] Üãn× ä×Ö] á]ç•… Ý]†³Ò î0E
!ô6T• B9 •
Û ´Š
‰ñ â •
Û ‚{ C Єgz Z a Î+ ZvZ … â 7Ã+ ŠÆ/
ñ • … â Ã+ ŠÆ"
# ·ëX »"
#·c
ì»

/////

¬» #
Ö â Z Å`
Ãz ÉÃ ( 6 8 ) :•{o

I Z { z ì Hs ÜÆ kZ Ž gz Z ; ì ^
Y q
Š 4
Æ®
 û Z z ¨ Z I Z - 7i ú~ Y Z M Z Åá Z z y ZZ `
Ã z ÉÃC
Ù gz Z

ì Zƒ U Ð 5 ZgÆ ®
 û Zz ¨ Z I Zgz ZÐ ~ ®
$

ì yÃ5EZŠ ( 6 9 ) :•{o

www.Ahnaf.com

; ǃ 7y vðÃÐ [ ‚g ZÆ { k
Ãð¸Ëž ë 7t vßx ÓÆ ®
 û Zz ¨ Z I Z ëgz Z

Å y Z Z Ð *ŠªÆ Çì g~ 3å Ðzz Å äƒ`
Ãgz Z ÉÃ { zžt c
; ǃ 74ZŠ ~ 3{ zž ë 7Ìt ëgz Z

m
o

.f c

;ƒ Zƒ Ág~ ª
q

X ì 5EZŠ { zžìê ¸ ~} g !
Æ kZ ƒ ð W:6y Z Z ] ñÅk Z¤
Z V ;

a
n

s ç{ k
gz Z w=V ) ( 7 0 ) :•{o

£•
Û 6Ð Vƒ s çgz¢{ k
} g ø gz Z ; • w= ˜ i Ñ V ; Æ à ¬v Z V )~g øž ë 7Ìt ë
» y Zgz Z I »ä% î0G

h

.A

w

;ì 7mðÃÐ ‘•
Û ä% Zg øgz Zì Ý

( 7 1 ) :•{o

Ž Z åE<XÅ;ì Š
c
Š™y Ò Ðgî×ÃkZgz Zì _ƒ ãZz |ÅXžì t w ¸»®
 û Zz ¨ Z I Z ~} g !
kZp

w

;ƒ pôÐ [ ò Zá Zz ä ™ë!
c
ä ™‡ Ãÿgz Z ; u 0
Ð [Û¦ÑÆ nC
Ù ¿( { z » kZgz Zì @
™¿( ¿

w

: Z zgÐ *Š k ZB‚Æ äsÅy ZZ%G ‡ ÃÿL Z ) g fÆ [ ‚g ZÆ ¿ËÆŠ Z D

g Z c
¬ˆÆ y ZZ {È gz Z

; Ç} Š [ Z Ngz¢y Z6kZgz Z Ç} ™w JÃy ZÉ Ç} ™7ù Ÿ¿kZ à ¬v Z ÂZƒ
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

v Zgz Z • •Å[ Z Nz`
Z} g7 V )~g øg z Z w$
» Vƒ k
} g øž• ëgz Z Ô • D ™xi ÑÃw°6v ZŽ ì Å ¿I Z ñ Zgt c
:^ â )
6t gz¢ûLJ$ ZÑx Ó{ zgz Zƒ @
™ Ô™¿¿Žžì C
Ù ªgz Z ãZzX : ì t • ¸ »®
 û Zz ¨ Z I Z² ( } ™Y «!$
Zg7 » kZžxi Ñ6

Ð *Š ~ w q ÏZ òŠ W{ zgz Zƒ H: ë!
Ãw q Z L Z ÌÐ Š Z D

g Zz¬ä ¿kZgz Z Ôƒ à {Ð [Ûx Óá Zz ä™ë!
ÿg z Z ;ƒ @
FZ Zg7
Æ \ ¬vZ [ Z Nt gz Z ; Ç} ™W
 Á[ Z Nz`
Z Zg7 jZgz Z Ç} ™w JÃy ZÉ Ç} ™7ù ŸÃ¿Æ kZ \ ¬v Z ;ì ð¸{ z  Š
ƒ Ág

Z Zg7 ÃkZž c
`
0
gZŒ
Û g Z, »`
Z kZ { zž • Š x •Zuw q Zi Z ã Z ä kZ ª ;Ðzz Å äƒg Z,Æ òŠ WkZž: ì Ðzz Åx™z a
;’ eN

( 7 2 ) :•{o

Å à ¬v Zê » k Z Âñ Y%%G/ ÂðñðÃˆÆ ä ™Æ y Z¤
Z • { k
æ { z ´Æ ¬gz Z uÑž ’ e *
ƒ x¥gz Z
Åv Z Ì*
™s ç » kZgz Z ;} Š [ Z± » 3ÃkZ Âì egz Z} Š™s çÃkZ Âì e \ ¬v Z¤
Zì «6>
Ø e gz Z !

X } Š: „ ZwjZÐ }užì«6>
Ø e
ì C™ë!
Ãw qZ Y c
g ( 7 3 ) :•{o

ZÆ ¿kZÐ }u{ z Âñ Yƒ ï•
`
á ~g » c
g~ ¿} (Ð } (á Z z äƒgŠ ™Ð y ¨
Zž’ e *
ƒ x¥Ìt gz Z
B’Nb§ÏZgz Z ;ì î Š™ë!
ì ê Š™ ù ŸÃ`
ZÆ w q Z ÌïEE
Ã

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

n ÏZX *
™Ýq { Z
à » *Š6¿Ë‰ G n Æ ]y
Wì x *
Y c
ggz Zì @
Y HxÎñÐ x *
Æû Z ¿Ñ Zz îŠgz Z Y c
g~ g
Š q Z : ^ â

\ ¬vZ {È ì x *
Y c
g ª W é † ì ¤ ] Ø Û Ã e •ø ^ f Ã Ö ] ‚ f Ã Ö ] é • ] … ] ð ^ m † Ö ] : • D Zz™Ð p Ö Z y Z sg ¬ »Y c
g ( | 245 °õ Z ) ´ ÏZ _g ÒZ1 Zx â Z

www.Ahnaf.com
Ð ]Š „ Å w ©K Z y ¨
Z ~ ~g » Y c
g gz ZX ì ¡ Å mÜ Z t gz Z ; } ™ Ýq ~Š Ûpz Ÿg Å VzÈ Ð Vñ » á Zz ®
 ¤Z Å

m
o

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

%Æ {çÆ ~g »Y c

Z w ”» mÜ Zgz Z ;} ™ÝqÃmÜ Z ª¡mZìt ` ´ e Zgz Z Ô Vƒ y ¨
Zg ÇÌ6Z (~ž @
™C
Ù ªt 6VÍß

.f c

a
n

h

.A

;ì -ZŠ °nÆ VëñtèY ;ì ]Š „̃
:i § »mÜ Z w”

:ì { zgz Zì œi §ª X 1 • j§zŠÆä ™ÝqÆkZ

ƒ [ 0gz Z ðÃ{ z ´Æ à ¬v ZÑt ‚Æy ¨
Z¤
Z ( 1 )

Dä×Ö]Ÿ] p•ç’ÏÚŸ W ä×Ö]Ÿ] äÖ]Ÿ E
ƒ [ 0gz Z ðÃ[ £{ z ´Æà ¬vZ¤
Z D N E

w

Dä×Ö]Ÿ] oeç×_ÚŸ W ä×Ö]Ÿ] äÖ]ŸE

w

ƒ [ ƒg ë¤
~›Ågz Z Ë{ z ´Æà ¬vZ¤
Z D O E

w

Dä×Ö] Ÿ] oeçfvÚŸ W ä×Ö] Ÿ] äÖ]ŸE
ƒ: ðÎq
~ ËVƒ T gx] Ñ ì¤
Zgz Z D P E

Dä×Ö] Ÿ] o eçÆ†Ú Ÿ W ä ×Ö] Ÿ ] äÖ] ŸE

ƒ WM¹Ð ] ZŠ X Zz [ ò ZÆ *Š¤
Zgz Z D Q E
} ™Ð ] ÒŠgz » D ä × Ö ] Ÿ ] ä Ö ] Ÿ E

~ *™y WŒ
Û ì Y A „t gz Zì g ©
SÅg » f Z™f Ð kZgz Zì g ~ š
 F
Å} È 4Æ à ¬v Z Ëžì { zgz Zì ™i § ZuzŠ X 2

ƒB‚Æ VÍßtŠ ™gz Zz™g ( Z ~ ¾ß Zz y Z Z} Z ª W à³nΕ^³’³Ö] Ä³Ú ]ç³Þç³Òæ 䳳׳Ö] ]ç³Ï³i] ]ç³ß³Ú] à³³m„³³Ö]^³³ãm]^³³m:ž »y â •
Û Æ \ ¬vZ

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

gz Z ; ƒ Y

Ôz™™f » à ¬v ZÐ ] Òß Zz y ZZ} Z ª(]†n%Ò ]†Òƒ ä×Ö]æ†Òƒ]]çßÚ] àm„Ö]^ãm]^mVe
WÅ *™y WŒ
Û Ì( i §ª )

x¥Ð ] c
Wy Z ;z™ H ¬ŠÐà ¬vZ)g fÆyZ•x *
+4FÆà ¬vZgzZ W^ãe åç•^Ê oߊvÖ] ð^Û‰Ÿ] ä³×³ÖæVì Š •
á g Z6x £}uzŠgz Z

ì @
ƒ

b§ÏZgz Z

y ZZ} Zžt ànÏm•^’Ö] ÄÚ ]çÞçÒæ ä×Ö] ]çÏi] ]çßÚ] àm„Ö] ^ãm] ^mì à ¬~g !
Š•
á g Z Z åE<XÅì . _ÐÆ è%gz Z Y AÆ à ¬vZ Ì( i § ZuzŠ )

ß hŽ Ð VÍßF Ð p ÒÆ í!
zC
Ù ªgz Z :Š ™mC ZvZzg eÐ à ¬vZß Zz

ä×Ö]^ÃßjÚÔì @
Y 0MÐzz ÅkZ Ì¿Z hðžìC
Ù Ž ( Z mÜ ZèYì k
Ì Z~ š
 1 g Ó Çg !
Å¿Ë„Ð mÜ Zž’ e ´gŠ c
gz Z

ànÚ• ^Û`·†e

l Ÿ] ç‰ oÏŽÚ

?Ky*q
Z6¤SÅx? ZmÑ : 1
?ì yÃaZÐ ƒ
 ˆÆ Y m
Z : 2

?ì @
Yĥ
Û » ð¸Ðzz Å { k
Ë H : 3

www.Ahnaf.com
?N â •
Ûk

’b)Æ C6V z iñ: 4

m
o

.f c

?K^ â×q
Z6ôz Z F
i ú: 5

] Y Zg+ Zgz Z ] â Z™] Z7þ 1 0 ÿ [ !

( 7 4 ) :•{o

;•"
 U
] â Z™nÆ x Z™Y 1z Z² ;ì "
U
ÐybÑŠ *
ƒC
Ù ª »] Z7Ð ôPZ™Y m
Z

a
n

h

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

6Y ¯ ÏZ ;ì QÐzz Å ~zc ï» Å"
# Ñ { zì Q#
Ö Z™Ã¿TèY ; • Dƒ „ ] Z 7Æ x Z™Y m
Z~ ÝZ ] â Z™Åv ZY 1z Zgz Z

.A

» x Z™Y m
Zt É ; Ã} Š x •Zu) *
g » ( Z ðÞ Cƒ 7q Zgz Z Ì Z ðÊp‹ Z &
ÅvZ Y 1z Z:gz ; • D ™t{ 7» ðY m
Z ÃkZ ë

w

Ö Z™V- g z Zì @
#
îŠ WZ C Z6¿á Zz ä™ q n Z Åy Zgz Z ì Lg ~g Y Ì~ˆ Æ ä Y - Ð Y *Š kZÆ y ZŽ ì @
ƒ „Ãèy é

w

w

;ì Cƒk
5
g¼

( 7 5 ) :•{o

-Í‘
žG
~Äg
Š q Z Å 6~} g !
Æ y Z Ž Z ê v Z îGE
0šÅw YŠgz Z y ú•
Û +Z‰• ÔŠÆ à ¬v ZŽ » VÍßy ZX ; ggz Z

ë *
ƒ ~g7 ]gz¢gz Z ~g W'~
 q ÅV zÈ ëx *
»y Z% Z ë 7] â Z™ c
] Z 7Ãy Z ë% Z ; ǃgz Zì Zƒ ( zì Šg Zz

C Y Å Y Zg+ Z ~g W'
~
 q Åg ñgz Z • D ™~g7 ] c
gz¢gz Z ] Y q Ń
 à ¬v Zì @
ƒÐzz kZ¼ ƒ
 t gz Z ; •
gz Z Éu{ Š c
igz Z • D ÃY 2~ÆðŠ { Š c
igz Z { zÐ Tì @
ƒ b Š ZwÃy ZŠ °Ð ä Y ñ ŠÃy ZÆ ‰
Ü ¤ k Zg z Z ì
ì egz Z ^
Y V ; Æ à ¬v Z ƒ
 tq
Š 4
Æ®
 û Zz ¨ Z I Zgz Z • D Yƒ Y 2~¬

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

N Š ÃV Â !
y Z vߎ gz Z 7?Š Å+
 ›Åy Z ì ` Zg+ ZÐ s§Å à ¬v Zt ì ~Š ‰
Ü ¤h.
Þ ‡ *
Ù „ ÃM% Z‰w V{ 0
C
i ÅkZ )
« ™ ~g ø à ¬vZ Ð V Uâ i WÅ nkZ • Dƒ ~ Š i ÅÛ D

vÅ kZ gz Z ö â i WÅ à ¬vZ ~ ÝZ { z • D ™ ù Ÿ y ZZ C Z ™

(ñâ •
Û

( 7 6 ) :•{o

; ñ Y c
ŠŠŽ zÃkZgz Z ñ Y ÅðÅq ËžÆ kZ I• Û {Æ qC
Ù à ¬v Zgz Z

( 77 ) :•{o

, Š t igÃkZžÆkZ I• ï Š t igÃq
ZC
Ù à ¬vZgz Z

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

ƒ x¥ž @
n kZì @
ƒ: %gz Z1 » ðÅ à ¬vZ Ì] Y Zg+ Zgz Z ] â Z™z ] Z7èY Š
Hn kZ {™ E
{g !
zŠ »77 ;7 6 {oV Œ

6ä à ¬vZžt ] !
uzŠgz Z ñ Yƒ: bâ s§Å¬™™w ¾ »g ñÃkZ Ñ Zz y ZZgz$ ðÃgz Zì Ðzz ÅðÅ à ¬vZ¼ ƒ
 tž ñ Y

Æ Éugz Z ã ?ŬL ZÃg ñà ¬vZg z Z *
™ ½[ ò Z ~gz¢nÆ• g ~g ‚z ~g Y ~ *ŠÃ¿C
Ù ì x *
t iggz Zì @
ƒ b Š t igÃq
Z

; ÜnÏjŠÚ ½]†‘ oÖ] ð^Žm àÚ p‚ãm oÖ^Ãi ä×Ö]æ ì @
™è» »« ™Åy ZZÃVß Z z y ZZgz Zì ê Š [ ò Z ~gz¢n

www.Ahnaf.com

( 7 8 ) :•{o

m
o

t gz Z ;Ð BŠ Ð V\Wˆ~Š }u L ZÃà ¬vZ ~ ¼
 ð¸gz ZÐ N YAŠ ~ ]y
Wà ¬vZgz Z

: ÌÄ ) ðÃy xgŠÆVzÈ gz Z à ¬vZ y ZgzŠ kZgz Z ÇƒÆ Sš gz Z ª%gz ZU% 9 ŠÃà ¬v Z

.f c

a
n

h

.A

; σ

— l^ Ú ‡ ]ç Ö 1Ó Þ ] …æ ] Ý ¡‰ ] á ^Û m ] ™
xs Z Ô y ZZ ( 7 9 ) :•{o

Ð r â Š z wŠB‚B‚Æg Z Œ
Û Z Ð y !
i ª ; *
™ & ¤ mZ Ð Y ¡
 Z gz Z Ôg Z Œ
Û Z » y ZZ ] â i ZßÐ y !
i : ì x *
y ZZ

w

w

w

;ƒ Ì& ¤

( 8 0 ) :•{o

p ÒÆ & ¤gz Z ¢% Z ; @
ƒ 7{ Š c
i c
Áy ZZ » ng Z z Y •I Z x ÓÐ p ÒÆ ä Ñ y Z Z6kZì xi Ñ*
Ñ y ZZ6Y â Z X
ì Cƒ CŠ c
i c
¶~ y Z ZÐ

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
y ZZŽèYì @
ƒ t : Z »ª!k6kZ% Z ; @
ƒ 7t : Z »S!k6Tì q å • ^ ³³Û ³Ö ] à ³Â• † ³³³r ³³Ú † ³³³aç ³³q q
Z y Z Zž n kZ

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

p ÒkZì xi Ñ *
Ñ y Z Z6Y â Z XpÔì t •
Û G ~ ªÅ ¿á Zz Ø !
y ZZgz Z Ô ªÅ kZ ǃ { ZÍh
Š 0» ] c
gz¢à Zz ä Ñ
Zg z Z Ô ¬ Š Ã\ ¬v Z ~ ` Zc ïE
q
Z ä"
# vZ wÎg X {)z *
ƒ ªš gz Z ÔŠŽ ñÔ q
Z » \ ¬v Z‰ ; Ç} 77WZ ðÃ6y Z ZÐ
L ^Ip ¤
žì y â •
Û » WZx â Zgz Z Ô • … â q
ZUz ªš à Z}
q
Z V âzŠt Ð p ÒkZ ;ì c
Ñ y ZZ6kZgz Zì ‹x *
» à ¬v Z sÜä òŠ Wx ¬

ŽèYì Cƒ CŠ c
i ¶~ kZÐ p ÒkZì xi Ñ *
Ñ6Y â ZXy ZZ% Z ; $
Ë ƒ 7CŠ c
i c
¶~ y ZZÐ p ÒkZì *
Ñ y ZZ6Y â ZX
ì t•
Û gz¢Ð p ÒÆ ª~ y Z Zgz Z ¢Æ y Zƒ [ ÍsÜŽg z Zƒ [ N ŠÃ\ ¬vZ ¿

•A
 Z%&Ð p Òƪ¢gz Z y ZZ : ^ â
4¨G
4¨G
4¨G
G3ÅZ D: 3èEG
G3ÅZÐ : 2èEG
G3ÅZ h: 1
èEG
4¨G
4¨G
G3ÅZ DªÅä Ñy ZZ™Íq
G3ÅZD( 1 )
 Åy Z ñ Ñ y ZZgz Z [' !
Å] * Z Z Ð "
ì èEG
#
vZ wÎg ä ݸx ¬ ª : èEG
4¨G
G3ÅZ Ð ( 2 )
Ýq ªÅgœ bÑÃy Zž J
V Œ c
Š wÅB » y Z n Æ xs Z ä \ ¬v Zgz Zì gB‚Æ ~
 x™ Z Ñ xñ Z™ î0E
!ôgz Z : èEG
4G
¨G3ÅZ Ðt ˆƒ
;ì èEG


4¨G
G3ÅZ h( 3 )
E
G
Z}uzŠ ‰c
kZgz Z èEG4¨G3 Z Dn Æ ¿T Z åE<XÅ;ì èEG4¨G3 Z ht ¬ Š Ð V\WÃà ¬vZ ä x Z™Y m
·
]
|
~
Y

m
Z
:
è
#
"
G
G
''''''''''''''''ÆkZ Zƒ Zg7 û% » èEG4¨G3ÅZ hˆÆkZgz Z èEG4¨G3ÅZ ЈÆ
4¨G
G3ÅZDsÜ¿ðä
6zgŠ Á{ z ~û%˜Æ y Z Z ƒ ‚
g èEG
Zgz Z ;ƒ ™z ZÐ ƒ
 ¿t ~ A
 Z%˜Åy ZZžÐ }V- ë~} g !
X ì Cƒ CŠ c
i ¶Ð p ÒÆ ªÉ 7CŠ c
i ¶Ð p ÒÆ S~ y ZZž• ì g { e *
Œ] !
tr
ò ™x â Z(kZ ;ì

• ~z )~ y ZZ ðñx Ó ( 8 1 ) :•{o

www.Ahnaf.com

¤Ãy Z 6}uzŠ q
Z Ð zz Å CŠ c
i ¶~ w qZ % Z • '
Z'
ð¸x ÓÐ p ÒÆ iZ%Æ ä ÑÆ © Âgz Z y Z Z
ì CƒÝq

m
o

.f c

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

ì gy â q
ZÃà ¬v Zá Zz + â ƒ
 èY Ô ; g: t •
Û ðÃ~ + â Š qgz Z Ô q
ZÃà ¬vZ  Hg Z Œ
Û Z e Zgz Z J 7ä ³× ³Ö ] Ÿ ] ä ³³Ö ] Ÿ ä ¿T }

) f Üq
Z6á Zz + â C
Ù ; 3â q
ZÃà ¬v ZÐi §„ q
Zžì xi Ñ Ìt Ã
 gz Z 3 â „ q
ZÃà ¬v Z { zžì xi Ñ6q
ZC
Ù gz Z ; •

a
n

~ ªgz Z ;ì c
Š } Šg Z Œ
Û'
Z'
ÿá Zz ä Ñ y ZZC
Ù Ð p ÒÆ ª c
S~] kZ ä WZx â Z :ž Y Y ¹7t ;ì CƒÍ Ñ ~g ZŠ

h

;ì xi Ñ6gî'Z'6m ¾Z=~ f ƒ
 y ZZxz ²V Œ % Z ;ì t •
Û ~A
 Z%Æ VëñÐ p ÒÆ w q Zgz Zì CƒÐ w q Z ¶ c
†ŸZ

.A

w

t•
Û ~ + Šgz Z y ZZ xs Z ( 8 2 ) :•{o

Æ \ ¬v Z gz Z Ô » ä ™á ZjÆ kZ n Æ äƒ ~g7 è%gz Z ! Å à ¬v Z + WL Zgz Z gz Z Ô ÏŠ4ì x *
xs Z gz Z
Ô » ä™ntçLat ‚Æ ïZúgz Z ] â © Z
Æ xs Z% y Z Zgz ZÆ y Z Z%xs Z ªì »xz²gz Z ¬ Z Âm~ V âzŠ p;ì t •
Û ~ xs Zgz Z y ZZ Â6gî~½ Z åE
<XÅ

w

w

; Y Y H7g¦ »#Æ ù %gz Z Ô ù Æ#% ªì # â Åm~ : WÆ ù gz Z# w VÅkZgz Z ; D Y ñ 0
7

( 8 3 ) :•{o

GI
; Ç ñ Y ¹+ Š™5Ã
 y Z » ä ™¿6ÜÑ] â © ZB‚B‚Æ ] Ñ é)-o!Æ V âzŠ y Z Zgz Z xs Zì x *
: + Šg z Z

— á^n e ^Ò kÊ †ÃÚ oÒ oÖ^ Ãi ä×Ö] ™
h»Äc ( 8 4 ) :•{o

] ÌK Z ä \ ¬v Z b§Tì b§ÏZ6à ¬v Z y ZZ Zg øgz Z ; • … T J
u Å ÒÃ ã ¨
Z åÄcÅ à ¬v Z ë
;•M
 ™ÝqÄc„ . _Æ ] Ìx Óy Zgz Z ; • ð â •
Û y Ò ~ [ Â K ZŠ p

( 8 5 ) :•{o

kZ sÜ]Š „ÅkZ ëp;ì I Z à ¬v Z »Tì Y™]Š „+ Z „: gz Z Y™7ZŠ Z h» ]Š „Å \ ¬v Z ¿ðÃgz Z

;ðâ •
Û ð É Zg ~g ø ) g fÆ <
 ÅVßÎg L Zgz Z~ [  K Z ä \ ¬v Zž 6• D ™nÆ ŠÅ] â © ZÆ

•'
Z'
~Äcðñ ( 8 6 ) :•{o
Å
äƒy Z6Ð à ¬vZgz Z Ô Z}
spÔ Y Ÿg Å à ¬v Z Ô ~g !
›Ô v Z ZÀ ÂÔ ï» ¢ Ô ö:X Z Äcðñx Ógz Z

ì t•
Û ~ y ZÐ p ÒÆä ™~g7 ~g ZŠ) f ÅÜÑøZ•
Û x Ó ¹ !
ˆÆ ä Ñy ZZ² ; • 'Z'~
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

Âì Sg Ïq
Zå ª
 q ſˤ
Z~ ] Ìy Z ;} ™ ¹ F
~ y Zgz Z} ™ÒÃÅ ä™ÝqÃ] Ì{gÃèžì xi Ñ6¿C
Ù ª: ^ â

v Z% Z ;ì ˆƒ ~g7 ~g ZŠ) f mZž ñ Y Œt ™ VV ˜ 7( Z x £ ðÃ~ y Zgz Z ñ Y ` k(Ð W~ w i oy ZÉ ì ~ } ç{ z

‰• n
g mÐ ] â © Z ~C
Ù ªÆ xs Z { z ´Æ y Z Zt gz Z ;ì CYƒŽ ‚ ~g ZŠ) fˆÆ ä™ Zg7 ] â © Z ‰ ñ ŠÐ s§Å \ ¬

xi Ñ { i zg6!% b§ÏZ ;ì n•
Û >Ãi6¿÷Z²ì 7xi Ñ >Ãi6kZ Âì d
¾¿ðÃ[ Z ; ] 5 çi Z Ô ] ZŠ „Ô >Ãi Ô e Ô { izg Ô i ú

www.Ahnaf.com
;ì xi Ñ6q¡7

 ™x â Z~ ]g „kZ ;ì '
r
Z'
Æ k Ü Zx ¬ ~û%{ z Âñ Y @
™ ¹ F
~ ] â £Æ ›c
ò ¾L Z sž 7Èt ¦

Ù » kZ
C

m
o

c
ƒq¡{ z Ôì *
ƒ) fÆ y ¨
Z » ] â £ y Z c
-(Ð W~ ] â £ y Zžì t ] !
ÝZÉ ì ª
 ˜ ´g ñ Zg ÅnkZgz Z 7Ñt »

.f c

t•
Û Ð p ÒÆ A
 Z%Ð t •
Û ~ w q Z ¹ !
gz Z ;ì g @
™ÒÃÅw ”Æ ] â £y Z { zžì) fÆ q
ZC
Ù Mc
ƒ{ •
á Š !
Ôd
¾c
ƒg Z- â Ôg F

; Çñ Y 7

a
n

w°z a( 87 ) :•{o

h

ËL Z à ¬v Z Lgz Z ; • á Z z ä ™s » Z ~n çC
Ù ê ZB‚Æ V zÈ gz Z ; • á Zz ä â •
Û a6VzÈ \ ¬v Zgz Z

.A

L Z à ¬v Z Lgz Zì @
ƒÐzz ÅaÆ à ¬v Z ¡t gz Z ; • ï Š} Š`
Z { Š c
iÐzz ÅaL Z6¿} hðÆ } È

;•ï Š â •
Û s çÃy Z ñ ƒ D â •
Û ã !
$gz Z a6y Z Lgz Z • ï Š ZwÃV zg Ç { k
Ã7Æ w°

w

w

w

— k  ^ Ë • o Ò ð ^ v × ‘ … æ ] ëð ^ n f Þ ] ™
( 88 ) :•{o

;ì sgz Z h*
™®
 Ë ÅV zg Ç { k
Æ #
Ö Z K Z~ { Çg !
Åv Z yŠÆ #
Ö ª »xð Z™Y m
Z

» [ Z±Æ \ ¬v Z Ž { k
, Z c
Vƒ >%Æ {Lg … k
{ z { Zp n Æ V ëñg Ç { k
®
 Ë Å#
"

( 8 9 ) :•{o
Ñ } g ø gz Z

ì"
U
gz Z h®
 Ë~ { Çg !
Å à ¬v Z n ê Z Vƒ Z
ñ
*
Y ÑÂ »w q Z ( 9 0 ) :•{o

;ì „
 gŠgz Z h*
Y ÑÂ »w q ZÆ y ¨
Z yŠÆ #
Ö ª

( 9 1 ) :•{o

Åy Z ¬ Ð ƒ
 6W
øjgz ZÐ , ™w L Z » y Z 6W
øj#
"x™ Z § —ÂÐ N Y s§Å ¼
 MZ
 b§ÏZ gz Z

X • hgz Z„
 gŠt Ô Ïƒ ~ i Z ây ¶

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

Ð x Zg W} (] !
t ~gzŠÆ ` W1; ǃù { z • … Y 4 à ¬v ZtÉ Çƒ 7Ðzz ÅÄ Ñé Z *
Y Ñ Â » w q Zž ’ e ´gŠ c
:^â

kZ¤
Zgz Zì @
Yƒ Â*
™x »gz Z ðÃ6kZ Ô *
™ ð –{g !
zŠ6kZ1ê Š 7¼ ð 3Š ~ ‹ e ( computer )R
Û} ;ì à Zz ä Y W™

7ergz Z¼ 6kZ [ Z ì 7(h
'
× ~ ( Dis k or F lop p y ) 8 # c
‹ e Å \ Wžì ê ŠÈR
Û Â'3™ ð –ðÃ6
žì Y Y *
â ™N ŠÃ ( Hard Drive ) ‹ e eg ; gz Z ( RAM ) *g ~R
Û b§ÏZ ; @
W7Ö̼ 6kZ Âñ Y ¬ Š ÃkZ² ;
pôù¿ðÃÐ kZ >ì »Û {Æ Û {Æ x  kZŽ x Â4}Ð kZgz Z ; Y Y 7¬ Š ;ì ŠŽ ñ ( system ) ( Z~ *Š ªZz

t ‚Æ \ ¬v ZÃw q Z L Z ?yŠÆ#
Ö ªÀª W÷] † • ^ u ] ç × ³Û³Â ^ ³Ú ] æ ‚ ³q æ æ : c
â•
Û ~ *™È WŒ
Û ä à ¬v Z n ÏZ ;ì Y{gÐ äƒ
; σ 7ðƒ’] !
ðÃgz Š
ƒ 0
l !
¢q

( 9 2 ) :•{o

www.Ahnaf.com

h„t gz Z ; Ç } 7b Š !$
» CŠ c
i Å kZ Ãá Zz ä ™ CŠ c
iC
Ù yŠ Æ #
Ö ª • D ƒ Š Ygz Z } ×g Š T ~ *Š

;ì „
 gŠgz Z

m
o

( 9 3 ) :•{o

.f c

CŠ c
i³V × Z'
mZ ÂÏ Vƒ: V )k 0
Æ kZ¤
Zgz Z ; Ï N Y ~h
Š ÃkZ σ Å CŠ c
i Ð T³V )Ð y ¨
Zgz Z

a
n

;ì . _ÐÆ ñ Zg Å®
 û Zz ¨ Z I ZZ
•gz Zì „
 gŠgz Z h] !
t gz Z ; ÏN Y ~Š} ŠÃá Zz ä ™

h

.A

( 9 4 ) :•{o

; žƒ 7+LŽ • ðƒ Å Za ä à ¬v Z c izŠ z ¼

( 9 5 ) :•{o

w

w

w

;ì ŠŽ ñgz Z hÌo ZÜ>
Þ Zƒ ¯ 63gz Z

Ï• g { 0
iå { z ; Ïñ W: ]ñLÃV zgjż
 gz Z

( 9 6 ) :•{o

; ǃ EZŠgz ZåÉ Çƒ 7+L{ zÐ , Š [ •z [ Z NjZ c
Ð, Š Y Z b
c
ZwÿT\ ¬v Zgz Z
lŸ]ç‰ oÏŽÚ

?ì t •
Û H~ ` Zg+ Zgz Z #
Ö Z™{ 7: 1

?ì ñ Zg H5 W~} g !
Æe
ƒ g ÅvZ : 2
?ì @
ƒ { Š c
i ÁÐ p Ò¾xs Z : 3

?ù •'Z'ð¸x Óp ÒÆ y Z Z : 4

?• M
 ™ ZŠ Z hë »ÄcÅv Z H : 5
?• ] ⠣РyÃyÃÆÄc: 6
?ì t •
Û H~ w°gz Z aÆvZ : 7

„ Zegz Z e
Z@ ( 97 ) :•{o

ê Š™{ ZeÃkZ ñƒ D ™w° C Zì L e ÃTgz Z ;ì ê Š} Š W
 Z@ ÃkZ ñƒ D ™aC Z6kZì L e ÃT à ¬v Z

( 9 8 ) :•{o

X •f
 U Ð kZB; »è%K Z \ ¬v Z Z
 ì @
ƒ‰
Ü z kZ *
ƒ { Ze » ¿Ëgz Z

( 9 9 ) :•{o

; • D ƒ s ÜÆ è%Åk Zgz Z Y AÅ \ ¬v Z x »á Zz äƒgŠ ™Ð } Èžì t È » ä Y w$
» è%Å à ¬v Z

à ¬v Z Ì{ zƒ @
™[ ‚g Z » àçz { k
gz Zƒ xzøÐ Šæ Å à ¬v Z ¿Ž b§ÏZgz Z ;ì @
ƒÐzz Åw°Æ \ ¬v Zt gz Z

;ì @
ƒ •» ZwÐzz Åw°Æ

www.Ahnaf.com
g » " 6 í ñ Y õ Â } ™a

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

m
o

.f c

a
n

;ì @
Y H7V- Ãw ìÆ @g ° Z y Î]|Ð 9
 oÏZ : ^ â
g »u} (} (Vƒì g ,
» Â} ™w°

°g Z (ì ÂÔ ~¾ ì Úaz w°

g !
gŠ Z (V ¹ y
W Æ hg Ã}¾ gŠ

( 1 00 ) :•{o

h

ì 1áy Z ZÐ } È ñƒ D ™ ð â i W‰
Ü ¤gz Z Uƒ ä y -ž7^
Y I] !
t …q
Š 4
Æ®
 û Zz ¨ Z I Z

.A

y Z ZÐ } È kZ ä y -V- gz Z Z hgy ZZ ä } È Ðzz Å äƒ: w qï•
á = ÂÅ \ ¬v ZžÐ }V- ëp;

w

w

w

; 1™t
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

» ¯ªy Z Zgz Z ; Zƒ I ZÆ ä ™ty ZZ » kZÐ } Èžì .
Þ ‡kZ { z „: gz Zì 7k 0
Æy-¦

Ù ‰
C
Ü ¤ ÅN
 ™ty ZZ

ä hgy ZZÆ y ¨
Z ~Š™~g7 è%Åy -ä ~y Z *
gz Z k òG
& 1;} Š hg: Špi Z y ¨
Z4z @
Ë ƒ 7k,Š ðÃÃy -6Tì x *
$

0zz Åä™ty ZZÆ} È y -gz Z Š
0zz Å

— l^ Ú ‡ ]çÖ c Œ] … æ] †f Ι
æ W~GÅ,gz Z”
 ( 1 0 1 ) :•{o

*
™w ZÎÐ y ¨
Zgz Z *
W »V ¤•
Û zŠ,gz Z”
ˆÆ ä +Š { Š%~G

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
• D Y G ] Ñ ZÎ&Ð } È ~Gì @
W~ g
Š q Zgz Z

?ì yÃ[g Z¾ª Ô e … à Ú : ( 1 )

?ì H+ Š Z¾ª Ô ß m • ^ Ú : ( 2 )

?ì yõ Z¾ª Ô n f Þ à Ú : ( 3 )
ž Ç} Š [ ZŽ „
 gŠ ð¸gz Z

ÔvZ [g Z÷ W o e … ä × Ö ] V ( 1 )

ì xs Z + Š Z÷gz Z o ß m • Ý ¡ ‰ Ÿ ] æ V D N E

ÏZ§ Zz Zg ‚t gz Z ; Çn } Š: [ ZŽ ðÃ1ÇAŠ N !
N ZŠÐ À~ [ ZŽÆ w ZÎC
Ù •
Û »² ; • Ñ}÷·
å "
# o n f Þ ‚ ³Û ³v ³Ú æ V D O E

ðâ •
Û Üg
u~7 R Z ì Y ä r
 ™x â Z6qçñkZ ) ;ì @
Y 3gÃ{Š%~ Tgz Z ;ì CY ð ¯ ~ y *GŽ Ç ñ W7~G~z *Š

Ï0
i ÅG ( 1 0 2 ) :•{o

;ì hÐgz Z„
 gŠ *
Y c
N
ßs§ÅŸ~G » b zg

( 1 0 3 ) :•{o

www.Ahnaf.com

E!
Y c
Š Ãg ñx Ó[ Z ± » kZ gz Z ;~ ~Gn Æ V â ›g Õ‰gz Z n Æ g ñx Ógz Z
c
Š ÃV zg Ç { k
y ›úš gz Z *

m
o

.f c

ì„
 gŠgz Z h*
Y

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

GE
0Ò¨$bÑŠ ñ ZÎÃTì Ð ~ b)B Zgz Z Ây ZÆ + Š :X »Gƒ Z Nz • Z± : ^ â
Ð p ÒÆ bÑŠ [% Z Y Y H7"
U
Æ îG

a
n

•{ &Æ Ÿã ¨
Z6gî~Š ã
:žì Y Y ¹g ŠÏZ sÜ

Æ b zg { Š c
iÐ kZ ;ì g¼»% ZÆg ÇŠgz6}÷b zg ª ( o ³e … † ³Ú ] à ³Ú | æ † ³Ö ] Ø ³³Î : ì à ¬~g !
Š•
á g Z~} g !
Æ T : b zg : ( 1 )

h

ì @Y ¹ ( spirit ) ~ ~ môZÃkZ ;ì c
¯ Ðg âÃÀ5 ä à ¬v Z% Z ; ˆ~Š 7] â ¥~ <Ñ~} g !

.A

ì V- ~ *™È WŒ
Û ™f »X• 9g e mZgz Zì ( soul ) Ñq ~uzŠ ~ Ÿã ¨
Zgz Z ( 2 )

{g â ZѪ ð ç Š% Ö ^ e éº … ^ Úù ¢ ‹ Ë ³ùß ³Ö ] á ] : c
â•
Û ä à ¬vZž 6ì Sg C™bâ s§Å ð Z'Ãy ¨
Z‰
Ü z! Ž ì n{ z ÅÑt : {g â Z Ñ: ( 1 )

w

w

w

ì @
™bâ s§Å ð Z'
Ãy ¨
Z

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

Š•
á g Z ä à ¬vZ‰ì C™g Ö Z » Ùpgz Z s
•
Û 6äƒgŠ ™Æ ð Y Zgz Z ì C™#
Ö 56ð Z'Ãy ¨
ZŽ ì n{ z ÅÑt :) ZßÑ( 2 )
Å) Z ðOÅÑVƒ @
V Zn~ ª ( ä Ú ] çù Ö ‹ Ë ùß Ö ^ e Ü Š Î ö] Ÿ æ: ì c
â•
Û
E
E
$
0J4)Š! øL © ( 3 )
ä à ¬vZž 6ì C Yƒ Za Ég8Ð ngz Z ]Ð8Ð ð Z'~ Ë ã ¨
ZÐ ä YƒC
Ù ªÆ Tì n{ z ÅÑt : îE
s§Åg ÇŠgz6L Z Y ^ßîE
0J4)Š!Ñ} Z ª Vä ßù òô Û _ Ûö Ö ] ‹ö Ë ßù Ö ] ^ ãj m ] c
: c
â•
Û

‹õ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³Ë ³³³³³³³³³³Þ æ : c
â•
Û ä à ¬v Zž 6 ;ì Lg { Ç WÐ ð Z'gz Z ð Y ZÐzz ÅÄhZŽ ì Ñ{ zt :Ñzí î0*:XÐ$Ñ( 4 )
ZkÓÅx l Z Vzg et gz Zì Š
H Za ™} Š ¢
 &Åä™G6~$
gz Z n;Ñ{ zgz Z ª ( ^ â ç Ï i æ^ â …ç r ³Ê ^ ³ã Û ³ãÖ ^ ³Ê ^ ³â ] çù ³‰ ^ ³Ú æù
8 zg- gz Z ×™ ~ Z
é¨GšÅZ Dzy x *
» ÏZ Ô • ë ( soul ) ~ Z
é¨GšÅZ D ð | à kZ ; • Dƒ i Z0
Z WZ Ð i Z0
Z Z~ y â ¨
Z
G
î%¬gz Z ;ì H¨Ð ( ~Šp ) ~ ~² •
á K Z ä w D Z·uÃÏZgz ZÐ x *
Æ ( super ego)~ ;# ( Metaphysical philosophy)
• ë é Zp c
wŠÃÏZ k Ü Z

{ &Æ z b
C
Ù ¤
Z : S•xs0vZDx â Z w– ; Zƒgz Z èã 0
v Wì·ù » Y Z b
Zg e Ÿt gz Zì Ÿ~Š â e Z ~ y ¨
Zq ~Šgz Z ( 3 )

Ð }uzŠ ] :SÅ q
Z C
Ù Ð ~ y Z g z Z • x l Z Á i Z Át • D Y Wt ‚ y ¨
Z Æ x lZ ( 81= 3x3x3x3 ) N Y G n•
Û

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

Zg7 Ãy Zgz Z ; *
™ Za » ] ÷ Zpgz Z ] c
gz¢~ Ÿ: • Š»Ð }uzŠ ] : { Åq
ZC
Ù Ð ~ y Z ; Ïñ W6x £ L Z ,j; • Z
;ì x » »Ÿ*
ƒi z0
Z ¯Ð á Z½Å *Š kZgz Z ;ì x » » b zg *
™ Za u ZgŠ ZzgÅ~ y ¨
Zgz Z ;ì @
3Š Ñ{ Zg Åä™

|Å] §z ]ñ

W ^ ãÚ ^ ß Ú o Ê k Û i Ü Ö o j ùÖ ] æ ^ ã i ç Ú à n u ‹ø Ëö Þû Ÿøû ] o Êù ç ³j m äö ³×ù ³Ö ] :žì c
â•
Û Š•
á g Z ä \ ¬vZ ;ì Ð~ (|Å] §gz Z ]ñã ¨
Z

ŠŽ ñg0
ZÆ ÏZ ÌZ b zg²Ôì Cƒ’t Â, Š Ÿ: Zz Ѥ
Zgz Z ÔƒŠ °b Š ]ñÃkZ Z
 •f
 w ïÑÐg0
ZÆ y ¨
Z à ¬vZ ª
e{ Š . Z ~ ] â i Zßz [ ò Z èg ¬Æ *Š Ð ÏŠŽ ñÅ kZ1ì @
ƒgÅ~ kZžì k
V- ¼ ÎâÅ ] §z ]ñ ã ¨
Z Z åE<XÅÔì Sg
zz ¸ ;ì @
ƒ V Ègz Z ãZz { Š c
i ] §zgÅ{ z ~« £Æ *Š ] ‡z Z ‰É ;ì @
ƒŠŽ ñ6gîå~ èkZ u ZgŠ ZzgÅp ¤
Z @
ƒ7

Ãy ¨
Z ]ñ¤
Z ;ì @
Y c
Š [ Z±Ðzz Åä zgÆ: { I ZÃèª ( ~g g ) ä × â ] ð ^ Ó f e h „ù à m kö ³n Û ³Ö ] :žò Z¤
› •
á g Z »"
#v Z wÎgžì

ä#
"vZ wÎg™ Y k0
Æ V ðÅg ñ~g$
È Zy ~
 vZ wÎgû%q
Zgz Z ; • 7pðÃÆ ä Y ñ Š [ Z±ÃkZ Â} Š ¯ b§Åß

www.Ahnaf.com
?ì 1 0
Zƒ @
ƒ Zg7 {°z »[g L Z ä ?H ( ^ ³³³³³³³³³³³³Ï ³³³³³³³u Ü ³³³³³³³Ó ³³³³³³³e … ‚ ³³³³³³³Â æ ^ ³³³³³³³³³³³³³Ú Ü ³³³³³³³³i ‚ ³³³³³³³³q æ Ø ³³³³³³³³â : Y7

m
o

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

E
{ Š c
iÐ ?{ z ª W Ü Ó ß Ú Ä³Û ³‰ ] Ü ³a :ž c
â•
Û Š•
á g Z õ) #
" x™ Zg—Â ?• F
 i Zz W5 Wt HÑ
å Æv Z} Zž Y7 Ð Àä xñ Z™/ ô Â

.f c

Ô Ç} Š ð ‹: VYÃy Z Âì Š
ƒ {Š c
iÐ ¬ k ˆ Zgz ZgÅ~ y Z [ Zž ¶t Š Z% ; • F

a
n

w Vgz Zq
Z Å Ï0
i —

y Z : ~uzŠ ; p Ö Z á Zz äƒ w E Z Ð y !
i ã¨
Z : «Ô • Cƒ w E Z Ïg !
 , q &~ x¯Æ kZ :žì t |Å x¯Æ y ¨
q
Z

h

( t r a n s f e r ) v~ í!Æ y ¨
Z }uzŠ y ¨
Z q
ZŽ Ìcg âÑ Zz äƒ w E Z ~ I Z Fy Z : ~Šgz Z ; I Z FÅ p Ö Z

.A

gz Z ;ì @
ƒ yj~ wŠ gz Z y EZ ¯Ð G
 ' !
Å \ ¬vZ k 0
Æ VÍß(Ðzz ÏZ @
ƒ 7k ˆ Z Ò Z » ] !
kZÃy ¨
Zgz Z ;ì @

3…Ð G
GG3šE
|Å kZ ˆ Æ ä%% Z ; ¸ 7Ø ~ *Š » Ìz g â kZ ;ì Cƒ ( disturbance ) l ¬g Z ~ ï
 ] !
Å VÍß ‰

w

o Êô àû Úø Äõ Ûô Šû Ûö eô kø Þû ø]^ Úø æø ðö « Žø m$ àû Úø Äö Ûô ³Šû mö äø ³×# ³Ö ] á$ ]ô: c
â•
Û {g •
á ZB‚Æ p Ö Z y Z ä à ¬v Z s§Å|Å] !
s§ÏZ ;ì C Y Á6y ¨
Z

w

Ž ì @
Y W~•
wx  ‰ ( Z » à ¬vZˆÆ ä%Æ y ¨
Z :žìtzz ; M
 Í7Špi Z { z1ì @
‹ÃVzŠ%\ ¬v Z ª D † › ^ Ë Ö ] E …ô çûfö Ïö ûÖ ]

w

e*
*
W~™Å ~g ‡x ¬ » c ~g ‚kZ ?ì ; gƒ H :ž7x¥ ‡|ÅkZÿ{0
i ËÔì @
ƒ ,@
Æ è%gz Z DÆ \ ¬v Z sÜ

'''''''''''''''' ä \ ¬vZ n kZ ;ì gz¢ÂÂ7

x £kZ ÅgÅÆ òŠ Wx ¬èa ; 7J
J
V ; z ð ‚g ÅgÅ} g vª ( á æ † ³Ã ³Ž i Ÿ à ³³Ó ³³Ö æ :žì c
â•
Û ~} g !
Æ Ï0
i ÅˆÆ ]ñ
G
3©ÅZ Ùvß ‰ž 6 ; Ñ äƒ x¥¼ Ï0
Æ g ðE
i ň Æ ä%ÃkZ Âá ™— ÃgÅL Z ¿ðÃì eÐÔ ì ˆÅ ÔÅ ð ‚g

~Gn ÏZ ; @
ƒ 7¼ wßz ÝqÐ ä™zŠ z K
ÅkZgz Z ä™ÝqÆ kZgz Z ; 7-Z› °] ¸t 1; • ” + Y ' !
‰)g f

;ì h*
!
Š V ´ Åy ¨
Z »GÏZ Ô *
Y c
N
ß~GÏZ » b zg ã ¨
Z Ô *
ƒ[ Z±

{0
iÃkZ V ; zì Š
` ~ Y Z4g ZŠ { z [ Zgz Z ;ì ˆ~Š ™~ p~ x  㠨
ZB‚Æ ]ñÅy ¨
Z :žìt Š Z%Ð ä Y ñ N
ßà b zg : ^ â

{ z ´ÆvZ|ÝZ:gz ÑÅ6WákZ ä \ ¬vZŽì y Ò¿t Ôì ÑZzå
 H³»kZgz Z ; g @
™ H~ *Šžñ Y c
Zz™gz !
ž @
ì @
YH
; ǃˆÆä%DÇ»kZ } Y 7ðÃ

3gÃæ ÌÃí!
n ZB‚ÆC
Ù ªV ; Æ Y 5ß²• D ™ê™N Š ÃùC
Ù ªY •èYì q i p
Ð y xgŠÆ Y 5ßgz Z Y •Xt : ^ â

v Zgz Z ;ì ò » *
ÝZ ò » *
gz Z ! x »ÝZ ! x » ÅV ˜ ’ e ã ™œ~ ~g » Å]y
WK Z ñ O Åä 7~ Šq Z 4
Æ *Š kZ ;ì @Y
;ñâ •
Û pôÐ ò » *
gz Z ñ â •
Û i Z•
Û uÐ ! x » ÅV ; zvZž ’ e xg D ™ ¬Šå Ð

— åæ¡ Â 1 Ò oe †Â l^ Ë‘æ ð^ Û‰ ] 1Ò oÖ ^à i ä ×Ö ]™
( 1 0 4 ) :•{o

Ð y !
i K Z » x Óy Z • ~ } g !
Æ à ¬ ] Ìgz Z ~g !
] Z f Ž • Å y Ò ä Ïg à ñ fŽ ] Ìx Ó{ z Å à ¬v Zgz Z
<XÅÆ ä ™w E Z ~ y !
Ëgz ZUÌ~ kZ1ì „
 gŠ I ( Z}
ñ zg ) Z åE
i Ïg ÃÃ ( „
 Š )h
ñ ZÎ ;ì „
 gŠ *
™g Z Œ
ÛZ
ǃ: w È Z »ª

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

{ z Âñ Wxi Ñ *
ƒŠg Zz Ú~ à ¬~g !
‹ Z f) g fÆ Úˤ
Z ( 1 ) • 9zŠ ÅkZ • ˆÅ™f ] ÌŽ ~ y !
igz Z Ë c
Ïg à Š\ ¬vZ

~g !
] Z fƒ @
W: xi Ñ Ígz Z Ú~ à ¬ ~g !
] Z fÐ X] Ìx Ó{ z ´Æ kZ ( 2 )ì 7„
 gŠ *
™w E Z nÆ ] Z f Å à ¬vZ Ú

www.Ahnaf.com
•• M
ÈV- } ; 7„
 gŠ *
™w E Z nÆ à ¬v Z Â óZ}
„
 ŠÀ
L F»ä × Ö ] ‚ ³mø ~ y !
i Ïg É ; žƒ„
 gŠ *
™w E Z nÆ à ¬
Ygz Z „
^
 gŠ *
™w E Z n Æ à ¬v Z ] ܉ {)z þ B; »vZ ÿ c
þ Z}
„
 Š ÿ ǃ ªš gz ZUš o ‚t 1Ô t ‚Æ \ ¬ ñ Z}
ž

m
o

.f c

;ì 7

|ňgz Z [ Œ
Û ( 1 05 ) :•{o

; ñ Y à Š Z%O Š 4c
~gzŠÐ p ÒÆ Ä )Ð kZž ǃ 7~ V sy Zˆgz Z [ Œ
Û Ð Ë» à ¬v Zgz Z

a
n

( 1 0 6 ) :•{o

h

<XÅ;ì Cƒ ª
t 1;ì @
ƒd
Œ
Û Æ \ ¬v Z6gîD{È g ZŠÎ â •
Û » à ¬v Zgz Z .Z åE
2zg Š c
] ³gz Z ª
 f Š Z%Ð k Z

.A

š ~gzŠ Å ã â •
Û *
g z Z RŒ
Û Å .gz Z ;ì @
ƒgzŠ Ð à ¬v ZÆ ªËš ¿g Ç { k
gz Z y â •
Û *
gz Z ; ì ª" [ Œ
Û

w

w

w

;ì 7~ V sÆgzŠ c
Œ
d
Û ~ *Š ;ì CƒUš gz Z ª

] Ý Åg ZŽ z s ¸z ( 1 07 ) :•{o

5 ä Å à ¬v Z kZgz Z ; • ] Ý à Z z 䃊g Z z6á Z z ä ™] Y ot *
ƒzás§Å Ëgz Zˆ » kZgz Z [ Œ
Û » à ¬v Z

; • Ð ~ ] ̪" Å à ¬v Z Ì*
It ‚Æ kZgz Z

— 6 nÚ k×n –Ê oÒ l ^m• … æ] á• †Î kÏ nÏ u™
( 1 08 ) :•{o

;ì ŠŽ ñt ‚} g øgz Z Š
–~ ^ÅÜq
ZŽ ì *™y WŒ
Û „ zt Ôì Zƒ w i *
6v
å Z w ÎgŽ : *™È WŒ
Û

( 1 0 9 ) :•{o

; • 'Z'] c
W ã WŒ
Ûƒ
 ~ ¤z Ñg z Z ; • x¯ » \ ¬v Z ~ |] c
W ã WŒ
Û x Ógz Z

¤Å] c
W‰ ( 1 1 0 ) :•{o

~ y*Æ e
WkZ Ã] c
W‰gz Z ; ì ¤Ð p ÒÆ ™f Ð s§Å à ¬v Z Ã] c
W‰ :ž ’ e *
ƒ x¥t gz Z

H {™ E
~ e
WkZ » ~g !
] Z f :žì Ðzz k Z { zgz Z Ô ¤Å ÏÆZ e
W‰ ;ì ¤Ðzz Å] Z f à Z z äƒgÃè

ˆƒ ¦wzŠ ~ e
WkZÐ p ÒkZ ;ì w ° Z » ] ÌÅ kZgz Zì Ñz ¤Å] Z f Å \ ¬v Z ~ kZgz Z ;ì Š

; ¤Å \ ¬ ~g !
‹ Z f ªgÃè ZuzŠgz Z ; ¤Å™f q
Z •

~ *™y WŒ
Û gîÆ w V ; Cƒ 7Ç !
¤Å ,{gÃè gz Z ì Cƒ ¤Å™f sÜ~ ‰Ð ~ ] c
Wx ¬:gz

kZ ; • ð â •
Û ™f ä à ¬v Z ~ *™y WŒ
Ûe
Wtž b§kZ { zì ¤Å™f sÜ~ kZì {™ E
»g ñ6] â £ ‰
3…Âvß { zèY7û%gz Z ¤ðÃÃ,{gÃè ~
; • Ð ~g ñ î0ªGE

ÑÅ] Ìz Y • Z ( 1 1 1 ) :•{o

„: gz Z ;ì 7t •
Û gz Z ]z · ðÃ~ y Zgz Z • 'Z'
~ ¤gz Z ÑÔ ] Ìx ÓÅk Zgz Z x *
x ÓÆ \ ¬v Z b§ÏZgz Z
;ì C Y ð 0
~ F
c
'
~²~ Ë

www.Ahnaf.com

—Ü ×‰ æ än× Â ä×Ö] o× ‘ Ùç‰ … •Ÿæ ] … æ] à m‚Ö] æ ™

m
o

.f c

a
n

y ZZ » +
ñ - ZzÆ§å — ( 1 1 2 ) :•{o

; • ñƒ ] ¯~ª
 q Åy ZZ + - ZzÆ "
#x™ Z§ —

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

; • Q] Zg „Å b§&6XkZ~º Z}Ð r
 ™x â Z :ž’ e xgŠ c
:^â

( Z ðÃ6kZ „:gz Z ; ì — ðà Â: ~ ñ Zg kZgz Z ;¸ ñƒ Ág Ð *Š kZ ~ ª
 q Åy ZZ ~
 Ñ + - Zz :žì t ñ Zg q
Z ( 1 )

h

¸ ` Ñ y ZZ6Ñ ‰ G _ ¬s§Åx ¸ c
\ L Z { z¤
Z ñƒ ] ¯vߎ IÐ ]Š Ñz Åå\ WèY ;ì ƒ: [ ZŽ » kZž nZ ‹Z

.A

w

w

w

; Ç ñ Y Œð¸µz —Ëš 7Z

; ðƒ6]¡]ñÅ ~
 Ñ + - Zz :žìt ñ Zg ~uzŠ ( 2 )

: •D â •
Û ~ p Ö Z y Z WZx â Z s
 Ÿz Å]¡
é † _ Ê o × Â ‚ Ö çm •õç Ö ç Ú Ø% Ò V N M

ܳ³³â † ³³³³Ú ] æ Ü ³³³ãö f ›ø ^ ³³³³³ì Ü ³³³$ W á ^ ³³³³³Û ³³³m Ÿ ] æ †ô ³³³³Ë ³³³Óö ³³³Ö ] à ³³³Ú ^÷ ³³³³³Û ³³³n × ³³³‰ Ðø ³³³× ³³³í ³³³Ö ] o ³³³³Ö ^ ³³³³³Ã ³³³i ä ³³³³³³× ³³³Ö ] Ð ³³³× ³³³³ì

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

Ð y ZZgz Z¬ì x *
]¡ c
Í Â; ñ Š ] â © ZÆ „ Z âz% ZæZQgz Z Ôì H Za Ý ‚Ð ¬g z Zxs Z Ã] ‡‘x Óä à ¬v Z : ª W Üâ ^ ³ã Þ æ
ñ Y Œ„ y ›{ z ƒ6]¡+ Š c
} ™¿6„ Z âz% Zz ZÆ à ¬v Z ¿ðä
Z Z åE<XÅÔì x *
»]¡+ ŠŠp] Z &
xs Z² ; » äƒ} gz

Æ VÍßy Z *
Ñ y ZZ6ÏZ » VÍßÆ ä â i kZ Š
5ÑŽ s§Åx ¸gz ZFC
Ù gz Z å Š
57wÎg ðÃ{° ‡ !
n Æ ä â i kZèYÔ Ç

kZ Ô wj â Qì @
ƒ Za ? ]¡ÅkZ ÑZz äƒ Za C
Ù ª W é † _ Ê o × Â ‚ ³Ö ç ³m •õ ç ³Ö ç ³Ú Ø ³Ò : ì @
W~ g
už‰ ; ¶?Š Åäƒg ZŠ y ZZ
w J.
Þ ‡ñ Zg Åxs Z ~} g !
ê Z Ã7Æ ] !
~g ‚ kZ ;ì À
^6ÏZ { zgz Z • D ` 6¤
e q
ZÃkZ Ô ` Zzg ÌgÆ kZ Ô y Z0
{ »

;ì ¿.
Þ ‡gz Z

; ðƒ6¬] Ãz Å ~
 Ñ + - Zzžt ñ Zg ~Š ( 3 )

^ i ^ Ú ä m ‚ Ö ] æ á ] à Ú ä Ï Ë Ö ] o ³Ê ^ ³Ú æ : • D â •
Û g êg ZŠ r
 ™ž 6 ;ì ðƒ p’~ kZì ]g „t ůT :ž’ e ¢
y Y ~} g !
kZ

gz Z ]g „ÝZ² ;ì p’~ Qt Ôì ðƒ6¬]ñÅ+ - ZzÆgå —ì ~º Z}žXŽt ª ( Ý ^ Ú Ÿ ] o × Â Œ ç ‰ ‚ Û Ê † Ë Ó ³Ö ] o ³× ³Â
; ì b§

è m † ’ ÛÖ ] g j Ó Ö ] …] ‚ e à n j v Š Þ o Ê X ^ iø ^ Úø ^ ³Úø Z À ³Ë ³Ö k ³m œ … ä ³× ³Ö ] ‚ ³Û ³v ³e o ³Þ ]æ : • D ™Ü~ þ ~g Ø Z Zx â Ñ Z ÿ á £ L Z ã ˆ ¸• Z'
Z •

g ZŠv:Z ä ~ ªÔ è ò ³³³› ^ ³³³³³³í ³³³Ö ] è í ³³³Š ß ³³³Ö ] o ³³³³× ³³³Â ä ³³³³³³³u † ³³³³³• o ³³³³³ß ³³³³e p … ^ ³³³³³³³Ï ³³³³Ö ] o ³³³³³× ³³³³Â æ à ³³³³n j Û ³³³³m ‚ ³³³³Î

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

E
õ§‹{!0£ ZŠ * Z L Z ä ~ž• D â •
Û ~Ë ² Z y% •ž Zƒ V- r » p’t gz Z ;¸ p Ö ZÆ ( ^ i ^ Ú ^ Ú ) ~ XAŠ ° zŠ ~t ^^ Z
-ÍCÄZ
è í Š Þ k  ] „ Ê ^ a „ v Ê é ‚ ñ ] ‡ ^ Û â‚ u ] á ] à ¾ ^ i ^ Ú ^ Ú o ³Ê ^ ³Ú … † ³Ó ³i p œ … ^ ³Û ³Ö î ³‰ ^ ³ß ³Ö ] á ] : ¬ Š Zƒ –6x £kZƺ Z}ÐB; Æ öE

~ *Š¯ÑZz tt gz Z c
Š™s v
þ ^ Úøÿ q
Z ä kZ Z åE<XÅì Z
Z i þ ^ Úø ÿ q
Zž c
Î { i Z0
Z™N Š þ ^ÚÿzŠÆ þ ^iø^Úø^Úøÿäá Zz™ ª ( è ò › ^ í Ö ]


ƒx ¬¯t Ð TÅ7œ{Š c
i~ oÅV ¶ä ±g •
á }uzŠgz Z ~g Ø Z Z5 ; Š
’

6x £kZ1 W á ^ Û m Ÿ ] o × Â ^ i ^ Ú ä × ³Ö ] Ù ç ³‰ … ] ‚ ³Ö ] æ :žì c
â•
Û Üb§ÏZ Q»h
i¯~º Z}bÑä ~g Ø Z Z5 ñƒ D ™tÃkZgz Z

ˆZ
 ; ðƒ6¬%¯5 Wž ~ŠÃ] !ÏZ ß F
ä VrZ

www.Ahnaf.com
x ‘ Ÿ ] æ W Ù ] ç Î ] ä ³n Ë Ê ä ³m ç³e ] æ W ä ³³Ú ¡ ³‰ ] x ³’ ³m Ü³Ö g ³Ö ^ ³³› ç ³e ] æ : • D â •
Û ŠpY EZ bÑ"~y
WK Z ÂZƒ ãZz nÆ y ZX~

Åy Zžìt ñ Zg + F91; • w Z ¸ZŠ¼~ äƒ ð¸Æ#
" wÎg + - Zz ª ( è Ú Ÿ ] à Ú è × q Ÿ ] ä n × Â Ð Ë ³i ] ^ ³Ú o ³× ³Â ^ ³Û ³ã Ú ¡ ³‰ ]

m
o

Z ~G @
q
Å• ¸ L Z ä VrZ Â å• ¸ª » ~g Ø Z Z5 Z
 gz Z ; ì ¸ Ìñ Zg Å` Wg; Z YÆ #
Ö Zgz Zì ðƒ6xs Z ] Ãz

.f c

gz Z ; 1w$
•¸ C ZˆÆ ä Yƒx¥w q|~ˆ 1–Ìþ Ý¡ŠÖ] än× Ù牆Ö] pçeœ oÊ Ý^ÚŸ] èËnßu o³eœ‚³Ï³jÃ³Ú èÖ•œÿ! ‚g

a
n

h

; ~ŠÉÌs
 Ÿz ÅkZ~ Y EZ bÑ

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

~ V s °²xs Z V- gz Z ; c
0
7]t: â i L Wª ǃ ~½¬Š Z%é ZÐ kZ Âñ Y 1y â Ì9Ãñ Zg à Zz¬ÅZ5¤
Z w ÏZz nÁ !
gz Z

.A

6 Wž ðƒ gÃè ~ QŽ ì { z ] !
h² ; ¸ á Zz ä Ñ y ZZ ~ ä â iÆ g—‰ • 7y ›, z \ Wgz Z ; @
W7tŠ ™6\ W

w

;ì $
Ë Y @Š ~ 1F Ë _ ’ Û Ö ] p ‚ Ö ] æ à Â ð ^ Ë Ž Ö Z [ Â ~g ø nÆ ,h
'
× ; ðƒ6y Z Z ] Ãz Å+ - Zz

( 1 1 3 ) :•{o

w

; å H7w Jy ZZ J
‰
Ü zy
Wä VrZgz Z Ôì ðƒ6¬] Ãz Ũ
 ¤1 Z- ZzÆ yÔ Z Z
ñ ]|gz Z R Æ \
å Wgz Z

w

dÆ "

# x™ Z§ — ( 1 1 3 ) :•{o
-Í‘
žG
;¸ d
 ê v Z y Zçg ;•
ñ Z'
Zgz ZC
Ùñ ¤Ô Ì
ñ ‡Æ \
å W


Ó Å"
# x™ Z§ — ( 1 1 3 ) :•{o

; ‰V Ã
Ó Å~
 \ Wx Ót 5
ñ igz Z xñ ßx Q Ôµ

ñ g ÔÒ
ñ Ã]|gz Z

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '


4hIG
• … â Š Ñz Z Ŭ Ð ]tÊ Ñz Z ~g ‚ { z ´Æ îG*„à >¦ ¿I Z1• 5à Å] Z| üG
Z I Zg z Z G
î” û Zz w Z I Z x Ó6kZgz Z : ^ â

Â~ äƒ- ZzÆ 5
ñ igz Zµ

ñ g Ôxñ ßèx Zgz Z- ZzÆÒ
ñ Þ ’ e ムx¥|ÝZ² ; • ï Šg Z Œ
Û ¤zz6~
 ÑŠ Ñz Z ƒ
 ÃÏZgz Z

 x™ Zg—ž 6¸ ~ ègz Z ã 0
~
x ?ZmxŠ WZ
 ¸~
 Ñ Ì‰
Ü z kZ Â\
å W² ; Zƒ~/Åk': e Â]tÈ ´ Z »\ Wgz Z 7—
¤ c
Hzz : Z åE<XÅ; åÑ~ ̉
Ü z kZ~¸ ~ ^Å~ ègz Z ã 0
xð Š WZ
 ª W à n _ Ö ] æ ð ^ Û Ö ] à n e Ù ‚ r ß Ú Ý • • æ^÷ n f Þ k ß Ò : c
â•
Ûä

ÝZ™hgÃxñ Z™/ô} g ‚q
Š 4
Æ y Zèa ;ì *
ƒ b ïÐ Z
ñ »Ò
ñ Ã ¤zz ~uzŠ V ; ÆÛ] Z|% Z ;ì 7{ Z
à ðæ

Ù Ð
C

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Ï Z ; ì ÅZ
ñ ]|¤

Z Ë ÂÃË:gzì [" gz Z ã Áé Zt gz Z ; c
q
Š™g ï ZÐ V zuzŠ Ðzz ÅV .y Zg z Z c
Š™È g0
ZÆñÒ ÃäÝZ ä VrZ b§
; Çì g 7Ð }u Z× Âñ Y 1™tÌÃkZ¤
Z ;ì $
Ë ƒ¤6}uzŠ q
Z~ ‰
Ü z

lŸ ]ç‰ oÏŽÚ
?ì ´ÃÚaZÐ ƒ
 ~ ] ÌÅ à ¬vZ : ( 1 )

?ì ¤ Hé Zì {™ E
»y -g ñ~ ] c
ZX: ( 2 )
?ì È H »ˆg z Z [ Œ
Û ÆvZ : ( 3 )

?N â •
Ûk

’^ âq
Z6Ï0
i ÅG : ( 4 )

?ì Cƒzz HÅäƒ { ZeÆ y ¨
Z : ( 5 )

www.Ahnaf.com
?ì ñ Zg H5 Z~} g !
Æ"
# Ñ + - Zz : ( 6 )

m
o

.f c

?¶K
 FH~/é Zgz Z V Ã
Ó Xgz Z d
 ÄÆ \
å W: ( 7 )
©$EH~} g !
Æ~
 ÑŠ Ñz Z » ¿I Z : ( 8 )
?ì Ãî0•G

— Ü Óu ^ Ò 1Þ†Ò ÌÎç i 6n Ú ‚ñ^ Ï™
( 1 1 6 ) :•{o

a
n

‹ ̉Xgz Z ðà c
; ñ W: ~™Å kZgz Z ñ Yƒ Â'] !
ðÃÐ ~ Và g !
ÅZ
•Dgz Z© ÂD6¿Ë¤
Z

h

v Z ] !
Ž :žÇ g { ot gz Z ;á y â ÃkZƒ C W~™Ð j§„
 gŠ ] !
Ž w Ò Z °ž ’ ejZ ƒ ; g W:™X » ~g !

.A

kZ ƒ Y™„z -Å kZŽ A Ý ¬ ( Z ðÃZ
 ~ˆ gz Zì { o„zgz Z ;ì y Z Z Z÷6kZì „
 gŠgz Z 9V ; Æ \ ¬

w

w

( 1 1 6 ) :•{ oá ™„
 gŠ ñ Zg K Z™b 7 Ð

&‡V ; Æ à ¬v Zg±t » k Z Âá ™g ( Z • Â6kZ ¿ðä
ÿLE
Zgz Z ; ì 7„
 gŠ *
™k

Š¦

Ù ~ ä ™x¥ÆX k Z
C

w

; ñ Y c
Š ¬»¬~} g !
Æ kZ~ð s Z <ÑÐ h
 ™• Â6XÆZ
•kZgz Z ; ǃ: w J

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
ì„
 gŠ *
™g ( Z •Â~ V Âgßs fzgqÅb)¦Ñ ! V ; : ^ â
"
4E
5E
Y ~Xˤ
Z ( 1 )
Vƒ'Z'bÑŠÆ èEG
ƒ Yƒ: x¥[ ZŽ „
 gŠ »XË ( 2 )

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

;• n
g y ZZ ë6kZì ] !
 gŠ V ; ÆvZ‰ :ž’ e It 6gî~g ¯~ [ ZŽÆ b)y Z ;ƒ ‚

gmÐ wß Z b){ z :žt ( 3 )

ä Ëgz Z ;ì "
U
• Â~ b){g !
Ðr
ñ ™x â ZŠpž 6 ; ’ e ã Y à ™ oK Z™b 7 Ð kZA Ý ¬ Ñ Zz ä C „

 gŠ ðĉ1

:ì ¹V- ñƒ D ™ÄÉР~ b)y Z

á ^Û Ãß Ö ^ e ä Ï ËÖ ] o Ê p ‚ j Î] ‚ Ï Ê å …‚ m Ü Ö ^Â p … •] Ÿ Ù ^Î à Ú
ä Þ^jì k
ú Î æ æ Ù ^ Ë › ] Øú v Ú æ ä e ] çq Õ ] „ Ò oú % ß í Ö ] æ † aú‚ Ö ] o Ê
–V- Ãb)y Z ä x â Z}uzŠ q
Zgz Z

áô ^ Â hõ ] ç q o Ê Ìô Îù ç jù Ö ] gö f ‰
W áô ^ Û m Ÿ ] o × Â où ùß q h
ú ]ç$æ

áô ^ Û Ã ß%Ö ] Üô ¿ Â Ÿ ] Ýô ^ Ú ¡ Ö ^÷ Â … ææ
W èõ Ö ¡ q Øú • ^ Ë e W …ô ^ Û v Ö ] ú… © ‰

á^jì k
ú Î æ æ W ^ Ë Ó Ö ] úè m …ƒ

Ä Ú Ü $ W Ü × Ã ÛÖ ] g
ú × Ó Ö ] æ W ú† a‚ Ö ] æ

• Âñ O Å ¶Š [ ZŽ » b) FÌä VrZèY ;ì ; g™ Z M Z ÅWZ x â Z ~} { z  } Y 7{ z ;¾ ~gŠ Z Ñ ~ ] !
+ Z ¿Ž ª
Hg ( Z

?ì Š Z%: â i HÐ C
Ù Š kZ Â ÇVz™: ] !
Ð V #~C
Ù Š ã Z~ž} ™] !
t ðä
Z ª ( 1 )
E
I-4E
7
h» V
 Zgz ™ Î ¬» ]gúc
ñ Y *
Y òŠ W~ b)Æ V
 Zgz ÃkZ} ™[ %
'Z'Ð Vƒ ÇxÑV âzŠ K ZŽ Z è( Z ª : Â ö ( 2 )
?ñ Y c
Šg Z Œ
Û g ZŠ

'''''''''''''''' ñ Zg H~} g !
Æ V” Ú !
*
{”] ¯Æ Wægz Zg ñ ( 3 )

www.Ahnaf.com
Ô~ 3c
ÐN Y~ ¼
 { zž ñ Y ¿g

?Ð Vƒ y …Æ ¼
 at c
â•
Û gz Z ; ¶à â •
Û s pñ Zg K Z ä x â Z~ˆ6XkZ

m
o

.f c

?• M
 ™J
/¾& ( 4 )

?ìt ,Åb) ¹ !
gz Z • ñƒgÃè6z ZŽ • „ z Âb)¼ ~Ä}uzŠ

a
n

h

.A

w

w

w

?u 0
*
c
ì u 0
VŽ »ñ ¢ c
W( 5)

?5Y ªu 0
Ðp
gÈ yŠ Ä ©%à Z z ä 3Ïn ( 6 )

? ǃ 7c
ǃ[ Z NæZÐ ä Ñy ZZÆ ] » ( 7 )
?ñ Y ŒÃ¾  Zƒ c
1ªy' ( 8 )

; • s fzgqì H™f æZ ä[Z ‰g z Z Ô • { z ´n ZŽ b)¼gz Z

?7c
• aZÐ Y m
Z º •
Û ( 9)

; ’ e 9 Š V ; z nÆ ,gz Zì ˆ~Š™~º Z}Qs
 Ÿz mZ ?6¬ c
ñƒ] ¯6y ZZ @
å +
è - Zz ( 1 0 )

? Y Z c
Ô ’ e I Z'Ãt
ñ z ç0h
m( 1 1 )
?7c
’ e b Šê »¬6kZƒ Åy ZZä Âq
Zgz Z Ŭ] ù Â} â 'ÅTƒ m1 ¬ î0*Ю( Z ¿ðä
Z ( 1 2 )
Ø ñ ^ŠÚ x nÏß i

''''''''''''''''gz Z ;ì ˆƒx¥ñ Zg îÅr
 ™x â Z6b)‰Ð ~ y Z

y v c
ñm{ ðÃ~ y ZZÐ ä ™g ( Z •Â~ y Zg z Z 7mÐ b)à ß ZÆZ
•D»Xb) { z ;ì "
U
• Â~ b)‰

¹ !
² ;ì ] i Y Z Å ä™g ( Z • Â~ y Zgz Z • b)¦Ñèa t gz Zì sz c•Â~ {g !
Æ 1 2gz Z 1 1 Ô 8 Ô7 Ô 6 Ô 5 Ô 4Ô 2Ô 1•}7
x â Z Ì~ b)vŠžì eÐp ¤
Z ;ì x¥gz ZŠŽ ññ Zg ãZz ~} g !
ê ZÐ x â Z • n
g mÐ Z
•èY 1 2Ô 1 0Ô 9 Ô 3:•b)
»Ãª
 ˜ ~ eÆ Z
•~ k Ü Z x ZúÀ F
zŠg Z » [ Â Å r
 ™x â Zgz Z ?ì Y Y H7g± HY ZÎÆ ¶d1ƒŠŽ ññ Zg Å r
™
;ì=g f » ä™t •
Û ~¬g z Z y Z ZŽ ;ì ; g Y HÐ n¾Åä™

*
™g ï Z » k Zgz Z ` Z c ( 1 1 8 ) :•{o

{ Ze{ zì @
™g ï Z » kZ ¿Žgz Z ;ì sgz Z h .Zzt ; • D ™& ¤Æ kZ ë âJ
ëÐ åTgz Z ~Š ä T¸Å ` Zc
;ì •$
gz Z

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

ã K~
 v Z wÎg ` Zc: ìt ] !
ôÜgz Z h1; • b‡Æ äƒ ã qzgÆ kZ[W‰? ã qzg c
å ã K ` Zc c
Wžìt w ZÎ : ^ â
g8
" x™ Z§ —gz Z Y m
Z F Â ` Zc ã qzg:g z ; å
} i V  ‚ ÉÔ Z êL EL Z ä \ Wªì ã K ` Zcž { » \
å Wgz Z ;ì Zƒg !
FÃ#
ì ` Zcx *
» kZ ; ñƒx¯ëÐvZ L Zgz Z @Š c i zŠgz Z ¼
 Qgz Z ; V â • WV Â ‚gz Z

Ö ª] â ´vŠgz Z w YŠ ( 1 1 9 ) :•{o
#

ì sgz Z hƒ
 t *
ƒ q ƒ`gÎÐ s§Å[ fgz Z ; *
ƒC
Ù ¤Â
» `Ž ò$`Ž òG
&g z Z Ô Â
» w YŠ

x ? Zm [w z 4
z> §

; • sgz Z h• x¥Ð 䃊g Zz g
Š q Z 9Ž #
Ö ª] â ´x ÓvŠgz Z ; *
FZÐ y • Wd
Œ
Û#
Ö ª »x? Zm []|

www.Ahnaf.com

; Ï• g™ƒ µ Z z G ¬ Ð #
Ö ªƒ
 { zgz Z

''' '''' '''' '''
m
o

» w YŠ V ; z y ZgzŠ kZ ;Ð N Y kY Z š
 P ; ǃg¼~ {gëÜ æ gz Z)(l »ÅvZ èg ~u]|¬ Ð ƒ
 ~ ] â ´y Z : ^ â

.f c

, ™O, ZÃw YŠ gz Z ;Ð , ™ ZŠ Z i úÅòB‚Æ ~
ñ ux â Zgz Z ; fƒ w i *
6{g o ¹æÆKì Y Å wŠ x? Zm []|; ǃg¼

Ð , ™¨
 ¸~ *ŠÃxs ZˆÆ kZ ; Ç ñ Y ( melt ) £ b§Åä Y ( mix ) ã~ ã 0
Æ #{ zÐ TÐ , ™g Zz q
Z6kZžÐ

a
n

ñ Y c
Š™Ok
òÔ Çì g: Ñ Zz Ü Ãy ¶
kZ ðÃgz Z ; Ïñ Y ~Š h ÂÇ; Ça : ð | c
~Š· •
Û » ðÃ~ Ï0
i Åx? Zm []|ž ©;

h

„q
Z ~–gz Zèž ©; ǃ x ¬ {g e ð ¸ gz Z ›; ǃ: 0z ÕðÃÔ Çƒ {gzŠgzŠ » s » Zz w°6} i ; ÇA : Ñ Zz ä 3ÃkZ ¿ðÃ[ Z Ç

.A

Å \ W gz Z Ô Çƒ ~ Ï0
i ! ‚ : e Å ð } ]| ¼ ƒ
 t gz Z Ô Ð Œ ã 0 ? ^ v

w

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

mv Z¶g ~ux â Z gz Z fƒC
Ù ª `Ž ò$ `Ž òG
& ˆ n Z ; fƒ y ¯æ B‚ÆÅv Z èg –1 Z gz#
Z "x™ Z g—~ {gëÜ æ ˆ Æ ] Ãz
x *
»v Zgz Z ;Ð N Yƒ »ð¸x ÓÐ *Šˆ n Z ; Ï} ™' !
b§é ZÐ V â ¨
Z t ‘ò *
ng Ñ Z îGE
!ZŠ ; V ZðŠ ;Ð , Š™uh æZÐ ¬Š

w

w

Å [f ; ǃ ‚¤
`gÎ~ [² Òk
b
g z Z [fÔ tæ;Ð N Y n w ïÐ V lgz Z V1  p Ö ZÆ *™y WŒ
Û ; Ç a : ðÃÌÑ Zz h

; Ïñ Yá ™‡Š s§ÅSy ZyÃVÍߎ φ v WÐ ^~y
W; ǃ q ƒ`gÎÐ s§
ä nf ß i p …æ †•

1â9 08 ] Ãz ã c
Š ‡£ ZxÝ~ [ º1• ì gQ D ™— e
u ÒÈ c
]tñ ¸ ¨s§C
Ù b§ÅVÕ C‚']ty Èæ Â, z

;ì { Š c
iÐ ƒ
 gØ »

K Zx? Zm }]| ( 1 )èY ;ì ; g™7à *Š ~g ‚ „ ZÍÅäƒ N
ÑÆ ZÇL Zg z Z ;ì ; g™ÏÒú¿åa (ÅkZ [ Z : ] !
«

á Zz ä™x »~ V X
gz Z Vúg Z'
× LZ} k
e z Ô ~g å˜a x Óá Zz + â Æ r
 ™y Z1; å *
™¨
 ¸ s »Zz w°~ *Š ~g7 ~ Ï0
i
… â {Š úñ [ëÃTž• ï Š „ ZÍiizgC
Ù Å] !
kZgz Z Ô • B^
Y Rßw â ï Z ñƒ … Y ›)ÃV â ›gz Z ; • D ™Õ6s Š I Z
-o!
k Ü Z îG%¬ ; c
W ä ™ x ¬ Ã Õ ¿ t ² ¸ ñ W ä™ x ¬ Ã s » Z z w° ÷PG èY ; å N
Ñ qÜ { z •

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

:ž • T gö, Z ~ VŠ z„x ZŠÆ y Z ì N
Ñ¿tžÆ ä Yƒ x¥ŠŽ z !
Ï0
i ~g ‚1• D Y W~ V Â!
~ñ )
 Å VÍß y Z
;ì k
‹ „: k
Œ Q

; Ïñ Y ~Š h ÂÇ; ǃ:t b
6ËÇì g: ð |~Š· ~ *Šž ‚å *
™x ¬Ãxs Z + Š ~ Ï0
i K Z ä x ?Zm []| : ] !
~uzŠ

ž ‚Zƒ x ¬ “
 Íx Zw; ‰ ñ ZØ~ Ý ¬} g7 } k

QÆ Ç; ðƒ x ¬ e
C
Ù Š ~ *Š ~ Ï0
i Å¿kZ² ;Ð N Y ñ Š™Ok
ò
t „B‚Æg¼1¸ y ›[g Z q
Z¤
Z ~ *Š IÐ g¼ê Z ;Ñ ä Y ñ ¯ xg ÃÆg ð0^;Ñ ä Y G^Vq~ lˆÅ“
 Íw '
1• ` ƒ w ‚ 9 3ñƒ ] ¯Ãsßñ Z åE<XÅ ; σ ~ VÅÑZ
•
á Š Z®jm ¾ZP ñƒ ñ Ñ y ZZ6y Z ñ ZΉ 0 •
Û » y ›} g ‚

ñ Ñ y ZZ6kZŽžì t I » sßñèY ; • •
Û » v߃
 { z ´Æ ®
 ) é Z w– Æ y ZèY ; Zƒ { Š c
i¬ˆÆ ä Y - gz Z ä Wê Z

;ì •
Û » { z} ™g ï ZŽgz Zì y ›{ z

zŠ ~ ä â iÆ e
u „úŠ ê Zgz Z ä WÆ sßñ1; ¶ã Yƒ ã Zz Z•
Û Åª
zŠ y â Z ðZ s§C
Ù Ð ä WÆ x?Zm []|: ] !

gz Z ; ~Š™ q zÑ ã X ª
zŠ K ZÐ ¶Š >Ãi ä VÍß Zƒx ¬ s§C
Ù k#Zz "
¾;ƒ y â Zz ðZ V ˜ ì o ‚yÃ~ *Šgz Z ; (
 ƒ (@ ¬

''''''''''''''''ŠŽ ñÌ` W~g Zl•Û Zz s§CÙ á Zz` â >Ãi

www.Ahnaf.com
ä~
 x™ Z Ñž 6 ;Ð •g D Wgz Z ; • ì g D W~: â iC
Ù w YŠž • ]o ôÜ » ] !
kZ ' !
ò Zúg z Z òÀt : x¯d Ü

;•

m
o

~#
Ö Z ~÷ˆ }÷ª W p ‚ à e o f Þ Ÿ à n n f ß Ö ] Ü i ^ ì ^ Þ ] æ ä × Ö ] o f Þ Ü ã Þ ] á ç Û ˆ m Ü ã × Ò á ç e ] „ Ò á ç Ö ^ q • á ç $ ¡ $ o j Ú ] o Ê á ç Ó ³n ‰ : c
â•
Û

.f c

; Ç ñ W7Ñ ðÈ }÷Vƒ Ñ ~y
W~žt gz Z ; Ç} ™~úŠ »]tq
ZC
Ù ~ y Zgz ZÐ N Ww YŠ M

} ™& ¤é Z ~úŠ š ê Zgz Z Ïá y YÃy ZŠ lŠp®
 )q
Z Åݸ ; Ç} ™7Ÿ » » ~úŠ c
y ´ Z Ëw z 4»x ?Zm}]|gz Z

a
n

h

.A

w

w

w

Ï

( 1 20 ) :•{o

ì êŠ W
 Z@ s§Å 5 Zgñ ¦ì L e&Ž ì ] Z f { z „ à ¬v Zgz Z

v !
Ñ Z ? Ââ z
<<<<<<<<<

lŸ ] ç ‰ o ÏŽÚ
?ì ^
Y *
™• Â~ b)Æn¾: ( 1 )
? H• Â~ b)ÁÁä WZx â Z : ( 2 )
?ì ¬H » ~t ` Z c: ( 3 )

?, ™k

’^ â×q
Z6w YŠ : ( 4 )
?, ™k

’y*q
Z6x? Zm []|: ( 5 )
141

D ) Z‹ ZŠ N Z [ !
ª

X1

142

X2

G
: ïGG3©Å{gz Z š
 1 g© Â X 3 »

142
143

Kk Zjm!
Æy ¨
Z X 4
: [ òZ ã ¨
Z ¦¡

144

:e
Šq© Â c
: ß Z© Â

145

X5
X6

145

: ] Ìgz Z Y • Z© Â X 7

146

:% Zgz Z¬©  X 8

148

© ÂÅk Ü Z x Zú

148

© ÂÅVÍßm{ X 1 0

149

: {qt Ü Z

151

:W fg t Ü X 1 2
155

X9
X 11

© ÂÅVÍßm Ó Z m{ X 1 3

www.Ahnaf.com

J
vZ G
îÂ& 5 X 1 4
ÅR
ö:X Z Ã X 1 5

155

m
o
155

.f c

a
n

h

.A

w

w

Ëg ƒ m
Z X 1 6

156

] Ñ ZÎ b X 17
G
E
5{©$] ZŠ N Z : xzŠ [ ! X 1 8
~ y Ò Æ îG
0ÒG
G

157
158

 Zuz Å à ¬v Z X 1 9
+

158
158

] ÌC Z f Å \ ¬v Z X 21
E
îG
0Ò›¢] ÌÅ \ ¬v Z X 22

158
159

w

160

?èg ¬ c
• * Š] ÌÅ \ ¬v Z X 23

161

|Å÷gz Z wB¶Ã X 24

161
162
163

] Ìgz Z ] Z f Å à ¬v Z X 20

¬» + â _Š qÃà ¬ ~g !
] Ì X 25 þ

?ì t •
Û H~ ] Ìz ] Z f Åv Zžt c « X 2 6

_Š q c
• * Š] ÌÅ ~g !
] Z f : c ~uzŠ X 27

143 ?ì XŠ Z®Å] ÌÅ à ¬v Zžt : c ~ŠX 28

165 ?• Xx l Z Å] ÌÅ à ¬v Zž : c ¶a

X 29

?ì HŠ Ò Z~ ] ÌÅv Z : c , v 0X 30

166

168

?ì ^
Y • Â~ b)X X 31
$
4]IêЛG
?Z
é¨GšÅZ ð éJ5G
Ý Z f Z ¬ X 32

169

] Ñ ZÎ b X 33

167

*™y Z Œ
Û xÎ þ 3ÿ [ !X 34

170
170
170
171

ì t ‘)gz Z x¯ » à ¬v Z *™y WŒ
Û X 35

x Z zŠ » i Z z Z ^ â X 3 6

|ňgz Z ] u Zz ã WŒ
Û X 37

171

|ÅkZgz Z x¯ » \ ¬v Z X 38

172

] ÑÎ b X 39

] ̹ !
Å à ¬v Z þ 4ÿ [ !X 40
E
173 • à i Z b§Å] Ì~uzŠ îG
0Ò›¢‹ ÌÅ \ ¬v ZX 41

173

173

|Å] ÌC Z f Å \ ¬v Z X 42

www.Ahnaf.com
173

m
o

.f c

173

^ â X 44

174

ì 7q ðÃéÅ \ ¬v Z X 45

a
n

h

.A

w

w

w

ì s zwz ] Ñ W%x¯ » \ ¬v Z X 43

174

Ñgz Z {n ÔB; » \ ¬v Z X 46

175

|Å Ÿggz Z …Æ \ ¬v Z X 47

175
175

• Û {ÆqC
Ù \ ¬v Z X 48

!Å à ¬v Zgz Zg Šz Y , þ 5 ÿ [ !X 49

|Å!gz Zg Š ƒ ,Æ \ ¬v Z X 5 0

175

D+gz Z Y ’ ÅŠŽ ñgz Z xzn X 5 1

176

zŠ Z%Ð xzn : ^ â X 5 2

176
176
177

D» à ¬v Z} g !
Æ° ‡gz Z ì‡ X 5 3

• 6]¡] &Åv Z þ 6 ÿ [ !X 5 4

177

]¡Åá Zz äƒ Za C
Ù X 55

177

^â X 56

178

ðÅw q ZÆ y Zgz Z e
g f Åxð Š W X 57

179

^ â X 58

180

|Ń ~ y Z Zgz Z¬ X 5 9

|mZgz Zg Šzƒ þ 7 ÿ [ !X 6 0

180
180

• ¶ÃŠpw d Z L Z y ¨
Z X 6 1

180

¬»Cgz Z®
 ¤ Z X 62

181

] Ñ ZÎ b X 6 3

182
182

x Z™/ ôgz Z x «
Y m
Z þ 8 ÿ [ !X 6 4
*
ƒx9»Y m
Z X 6 5

182

^ â X 66

182

¤Å ~
 Ñ} g ø X 67

182

] †+ F
aZˆÆ Y m
Z X 6 8

183

• D ™Š c
Ð i Z0
Zi ZÃ!
ñ ôC
Ù ë X 69

183 v Z I Z ] â ´gz Z¬Ðzz Å { k
þ 9 ÿ [ !X 7 0
183

X »[Åðñg … k
 X71

www.Ahnaf.com
183

m
o

:Ò ~gz¢ X 7 3

184

.f c

a
n

h

.A

w

w

w

*
™ C6V z iñ X 7 2

185

ôz Z F
~ ug M Z y pg X 7 4
ÎzæÅ ôz Z F
wz Z c X 7 5

186

ôz Z F
 ) xzŠ c X 7 6
®

186

] ÎgŠ Z®Å ôz Z F
xÎc X 77

187
187

t•
Û ~zi úgz Z ôz Z F
i úxg X c X 7 8

189

Ø{ X 7 9

190

¬e Zgz Z ôz Z F
i úi §c , v 0X 8 0

190

Ò ~gz¢ X 8 1

192

¬»i úúÆ`
Ãz ÉÃ X 8 2

x g~ 36gîEZŠ ðñ X 8 3

192
192

Ð Vƒ s ç{ k
gz Z w JV )~g ø H X 8 4
^â X 85

192
193
193

ì @
™~g7 !Åv Z Ñ Zz ä ™ ð Z'

Ù X86
C
ì C™ë!
Ãw q Z Y c
g X 87

193

^ â X 88

194

i § » mÜ Z w ” X 8 9

195

] Ñ ZÎ b X 9 0

] Y Zg+ Zgz Z ] â Z™] Z7þ 1 0 ÿ [ ! X 9 1

196
196

196

¬»] â Z™gz Z ] Z 7 X 9 2

] â i Zßê Zgz Zxs Z y ZZ þ 1 1 ÿ [ !X 9 3

196

CŠ c
igz Z ¶~xs Z Ô y ZZ X 9 4

197

 Z% p ÒÆ ª¢gz Z y ZZ X 9 5
A

198

• ~z )~ y ZZ ðñx Ó X 9 6

199
199
199

t•
Û ~ + Š g z Z y Z Z x s Z X 97

] â £n Zgz ZÄcÅv Z þ 1 2ÿ [ !X 9 8

h» k Zgz Z ÄcÅ \ ¬v Z X 9 9

www.Ahnaf.com

•'
Z'
~Äc‹ â £ðñx Ó X 1 00

200

m
o

^â X 101

200

.f c

a
n

h

.A

w

w

w

201

201

201

202

 Ë ÅY 1z Zgz Z m
®
Z þ 1 3ÿ [ !X 1 0 3

 Ë ÅY 1gz Z Yð m
®
Z X 1 0 4

201

202

ì Ð s§Æv Z w°gz Z a X 1 0 2

W
øjgz Z y iz »w q Z X 1 05

^â X 106

fƒ7w q Zê Zt ‚ƃ
 yŠÆ #
Ö ª X 1 07

203

• EZŠ ?Å c izŠgz Z ¼
 X 1 08

203

] Ñ ZÎ b X 1 0 9

*
ƒ ty ZZgz Z „ Ze þ 1 4ÿ [ !X 1 1 0

204

204

204

ì Ð s§Å à ¬v Z „ Zegz Z e
Z@ X 1 1 1

205

Y™7xzøðÃÐ y Z Z { z ´Æv Z X 1 1 3

ìŠã
Å Zwgz Z „ ZeÔ *
Y?
Ø »è%Åv Z X 1 1 2

205

æ W~GÅ,gz Z”
 X 115

205
206

[ Z Nz [ Z± » kZgz Z Ï0
i ÅG X 1 1 6

207

|Å] §z ]ñ X 1 17

208

w Vgz Z q
Z Å Ï0
i — X 1 1 8
^â X 119

209
210

{™ E
»] ÌÅ à ¬v Z þ 1 6 ÿ [ !X 1 20
] Ì~ V â !
i ~uzŠ Åv Z X 1 21

210
210

211

,”
gz ZG[ Z± þ 1 5 ÿ [ !X 1 1 4

|ňgz Z [ Œ
Û Æ à ¬v Z X 1 22

211

] Ý Åg ZŽ z s ¸z ;ˆ gz Z [ Œ
Û X 1 23

211

|mZgz Z w z 4» *™È WŒ
Û X 1 25

~ ¤Å] c
Wgz Z y WŒ
Û w z 4þ 17 ÿ : [ !X 1 24

211

¤Å] c
W‰ X 1 2 6

212

ÑÅ] Ìz Y • Zx ÓÆ \ ¬v Z X 1 27

www.Ahnaf.com

Åzmv Z -wÎgŠ Ñz Zgz Z + - Z z þ 1 8 ÿ [ !X 1 28

212
212

y Z Z » R gz Z + - ZzÆ xå ™ Z§ — X 1 29

212

^ â X 1 30

213

>¡Z-- áKßñÀ X 1 31

m
o

.f c

a
n

h

.A

w

w

w

215


Ó gz Z d
Æ ~
 x™ Z§ — X 1 32

215

^ â X 1 33

216

] Ñ ZÎ b X 1 34
217

? ÂVƒ: ] â ¥0ÆZ
•ÃËZ
 X 1 35

217

^ â X 136

219

b) º X 1 37
220

220
220

*
™g ï Z » kZgz Z ` Z c X 1 38
^ â X 1 39

Ö ª] â ´vŠgz Z w YŠ X 1 40
#

220

x? Zm [w z 4
z > § X 1 41

221

^ â X 1 42

222

Ò ~gz¢ X 1 43

222

] !
« X 1 44

222

] !
~uzŠ X 1 45

223

] !
~Š X 1 46

224

] Ñ ZÎ b X 1 47

x¯DgzZWZx â Z
; @

~‰Z£ Zæg ?

www.Ahnaf.com

m
o

c
.
f
G
G
!Î Z„
a
!
œ
î

Z
î
G
n

h

.A

w

w

w

! Z â Z`
Íz Z 8 Y 6 3…z Z 8
~‰Z£ Zæg ?? £

w è m ‚ m †i ^ Û Ö ] æ è m †Ã • Ÿ ] ‚ ñ ^ Ï Â o Ê y é † f jÃ Û Ö ] á ç j Û Ö ]
zŠg Z ! ²îªG©EÅZ z ³Z [  : 2
wÜ×jÛ Ö] æ Ün ×à jÖ] … æ]( o×’ ÛÖ ] ènßÛÖ ]æ oÞ]‚ nÒ ä ‘ ¡í Ö] V o× è×Û jŽ Ú y
Ïg ÃzŠg Z ½wßZ òs Z : 3

D ä Ë n ß u ç e ] ä Û ñ Ÿ ] Ý ^ ÚŸ E † fÒ Ÿ] ä Ï Ë Ö ] ·ù: 4

þ è n ‘ ç Ö ] h ^ j Ò W Ü × Ãj Û Ö ] æ Ü Ö ^ Ã Ö ] W ¼Š e Ÿ ] ä Ï Ë Ö ] W † f Ò Ÿ ] ä Ï Ë Ö ] Vo × Â è× Û j Ž Ú y

~‰Z£ Zæg i Z : zŠg Z Ô i ZgŠu·zZpi Z : Ïg Ãz ; ~h
Fâ •i Z : ! ² W ¼ Š e Ÿ ] ä ÏË Ö ] V Q
zŠg Z ¼Z ~1 ZùY E Z : 6
ÔtgŠ ‡t £Z
Ÿ : 7
zŠg ZÀ F
z ô=º Ñ Z îG
ª©EÅZ : 8 ; zŠg ZÀ F
ЛG
3.Å
$ ÑZ îªG©EÅZ : 9
zŠg Z ô=zÀF: ê ZzÝ °Z : 10 ;zŠg Z ô=zÀF: ûiE
0rß Z [ Â : 1 1
! ²x â ÑZ >§ °x ÅÑZ : 1 2zŠg Z ô=zÀ F: îG
G
z Šg Z ] â }
~ x¯DÅWZ x â Z : 1 3

zŠg Z ! ² Ü m † Ó Ö ] o f ß Ö ] à Â à n Ú Ÿ ] Ý^ ÚŸ ] à Â à m † Ž Ã Ö ] VM P
Å E
ïzÀ F
zŠg Z öÐ}. Z G
îG
04$: 1 5
gƒÑyzN
wDZ)´uš yZ%» 28ðsÑZx‰Z„

À F
zŠg Z

¼ûŠøeûŸø û] äöÏûËôÖû]ø
ke^$ àe á^ÛÃÞ èËnßuçe] Ü¿Â] Ý^Ú]
oí×e oÖ^Ãi ä×Ö] ‚f àe ÜÓu Än_Úçe] pæ]…
pç×ÃÖ]‚Ûu]‚n•… ‚ÛvÚçe] ojËÚäÛq†i
6na ÁçËvÚ kÂ^f›æ äÛq†i ÑçÏu ä×Ûq

www.Ahnaf.com

m
o

.f c

a
n

h

.A

w

w

w

û ' /' ü

h^ŠjÞ]
èÚŸ] t]†‰æ äÛñ] Ý^Ú]^Þ‚•†Úæ ^Þ‚n‰ Ý^Ú] l†–u
oÛni o×e^Ò oÊçÒ ke^$ àe á^ÛÃÞ äËnßuçe]

VänÊ ØnÎ
àÛu†Ö]^•… oÊ èÚ^nÏÖ] Ýçm

äi•‚Â]^Ú l]†níÖ] àÚ ofŠu

á^ÛÃßÖ] gâ„Ú p•^ÏjÂ] Ü$

p…çÖ] †nì ‚ÛùvÚ ofßÖ] àm•

$ • Ô ûiE
4}G
$ Z îªG
M¢EÔº Z îªG
M¢E
Àxè â Z ýL G3E
GE
ÀÄ â Z é Q [ Â Ô w Í Z x â Z Ô w Í Z îG
0©L¢
M¢E
WZ x â Z 0 Šè × Ô • ~ z Z gƺ Z îªG

$ Z îªG
M¢E
ÀÄ â Z ” ¬Ô • ~ z Z g Æ ûiE


Y 1z Ñ Z x â Z Ô Ý ¬ s
Ym
Ñ Z x â Z n Z x â Z •

Y Ì !
Ä â Z • •1

Ž ~ * Š} ™é Z Y Z M Z

X : ã U
«

GG
O!
4$Ô•1
3E
Y 1 z ÆI Z Kg Ô Ý ¬ Ô ö§3 Y Ìz t œ ü0E

°ÃÕz DŒä T

w$
" žÔ hy ) F

: Wá) l

C Yƒ (6Ï Z ™ƒ q zÑÐ é" ] Z f Ï Z =°t g z Z ì Ñ Z z ä ™ Za » V¶°Ž • n Æ ] Z f Ï Z =°x Ó
 !
¯
»s
 Zg gz Z x Zg Wn Æ * Š I Z ™ƒ –n Æ w Îg ~y
W‰ ÇÐ s§ mZ Q'
gz Z ¤gg Ñ" gz Z ; •

V ¯ Ô V/Ô V ÂäEZŠ à *Š I Z 1; ñ ƒ Šg Z z n Æ x ª èg ¬ ³x • EZŠ » ¹Wz ðZ ~ *Š èg ¬ k Z Ž Ô Vƒ

~z *Š ; x Z™[ ôZ 6 We
 Z @ r Zl
n Æ *Š I Z gz Z *Š w Wà Z z • g ~g Y J
#
Ö ª izg i · 0
5 Wg z Z Ô ‰ ¯ zC
Ù g»
G
Ð$
Ù Í ñ _ Æ ê ›z ½~ Ï0
C
i n Æ VÍß x ¬ gz Z } Z Å Ï0
i ˜Å \ Wgz Z ; š
 I Z 6 W¯
 !
»“
 iz d
i

~È { i ZèÐ i Z0
Z 6 Å *Š I Z œ~ ðZŠ L ZÃV â™ ðƒ ~)~ ] Ñ» ~g7 Å]tg âÔ ànßÚ©³Û³Ö] l^³³`Ú]V ]
Ý^Ú]]|ÆÔ Z¦]g t
t Z]g z Z B z Z ~Š ¾ Z Ä £g ZŠuÆ V ñ â Zgz Z m {~ y Zgz Z ; àm‚`jrÚ äÛ³ñ]á Z z ä ™

w Z ëÆ
è ð^ß%Ö]æ ènvjÖ] än× t t<
 z à ¬v Z [ Â ñ ZgC
Ù jÔ o×e^ÓÖ] oÊçÓÖ] ke^%Ö] àe á^ÛÃÞ äËnßuçe] èÚŸ] t]†‰ èÛ³ñŸ]

www.Ahnaf.com

; Vƒ w i *
Ð s§Å] Z f k Z ¤gŠ Z®Ñ6Vß Z z ä ™ q n Z Å\ WB‚Æ mÜ Z J
#
Ö ªgz Z ;ì ðƒ ~ FZ ~g7 6
Cƒ 7µ Z z ¶'
Z'
ä ZŠÆ ð Zg ÌˆÆ „~g ‚k Z ~ V â Z •

ÆT

m
o

ì { Š c
i Ð MŠ Z® Å ? £ 5 W; ¸ ) ÆäNZ ` Zu . _Æ ~tg
ug z Z Ô[Ñ Z x â Z Æ ä â i L Z•1 Z WZ x â Z
 ™ x â Z1
: • Á Â ZzŠ Å x *
k Z 6gî ~Š ã
; • ‰ ñ 0
° F~ *Š Æ û º Ñ Z îªG©EÅZ ü [  ˆÅ ÜÐ r

.f c

a
n

~ V ¶y Zg z Z ;ì w ®) g fÆ V- z Zg F¯{ Š™Ü» ‹ à ¬v Z†0 ¬ .1 ZŠ¤
•
á Æ WZ x â Z ~ s f î0<Egq
<XÅ; ì Ìs % Z } g Š
Ưk Z Âì ð Y Z ðä
Z ~ k Z ; ì ˆÅ ÒÃÅ ŠÅ ° kZ ™Äg t ‚ÃV ¶Š¼ Z åE

h

k Z g Zƒz c Ëš ÂA ÃÚ Š Úc
¶ ðä
Zgz Z ì Ð zz Å aEZŠ Æ à ¬v Z ¡c
Ô WZ x â Z ] |'ÝZ

.A

.ì b
¬t g ZŠó f »

w

á] ^Þ]ç• †ì• æ ànÃÛöÖ] æ ÐÊùçÛÖ] çâæ ^ße… p†Þ oju^ßÖ^ÛÂ] l^ònù‰ àÚæ ^Þ^ŠËÞ] …憕 à³Ú ¡³Âæ Øù³q ä³×#³Ö] ^³Þƒ^³Â
àønÛôÖ^ÃøÖ] hù… ä×ùÖ ‚ÛvÖ]

w

w

û ' /' ü

: •Å[ Â

‚f àe ÜÓuä V r Z g z Z Ð ovm àe †’³Þ ä ͆_Ú àe ovm ^m†Ò‡ç³e]à ¼ŠeŸ] äÏËÖ];ž • D â •
Û ~ W
È Z@ Z i •

;ì He
 Z z g Ð oí×fÖ] ä×Ö]

ànŠu àe ànŠu ä×Ö] ‚³fÂç³e]; à oËŠßÖ] ÙçvÓÛÖ] ‚ÛjÃÚ àe ‚ÛùvÚ àe áçÛ³nÚ à³nó۳Ö] ç³e]:žì V - •· ,~ Q²

àe o× ànŠuç³e]: æ Z ; ä o×jíÖ] Üùu†’Þ àe á]†³’³Þ ÔÖ^³Ú ç³e]: æ Z ( • s z cÐ ÄÆ ¯Z Ž ) ä p†Ç•^Ó³Ö]

änÏÊ ovm àe†’³Þä V r Z g z Z ; Ð o‰…^Ê o‰çÚ àe ‚Ûu] ànŠuç³e] ä V r Z g z Z ; H y Ò ä oÖ]ˆÆ ‚ÛùvÚ àe à³nŠu
•D â•
Û { z :ž ‹ Ð oí×fÖ] ä×Ö] ‚f àe ÜÓu Än_Úçe] ä V r Z g z Z ; Ð

û ' /' ü

( 1)

X : .1 Z

?• ë î¾t g z Zì HÈ »º Z}ž Y7 Ð "
ñ U

0 y ˆ•1 Z
X : WZ x â Z

Ð p ÒÆ Ñz Ïg )
c
VƒÐ p ÒÆ© Âg z Z ; j !
c
Vƒ UC
Ù ª ; êY • 1 c
Vƒ êY Z’ Z { z { Zp• n Æ à ¬v Z =°x Ó
G
$Ñ c
; • g Z z Zw „Ãà ¬— Z ƒ
 Ń
 t VƒÐ p ÒÆ Vßß Z ö™G
;Ð p Ò îGªG
Ð p ÒÆ {ogz Z
G3©8 c

Ññz ‡ W} g ø ƒ xszŠ zgŠg z Z ;ì •» ] d °¬ ÌÐ w ìzg¦Æ V zÈ Ž • n Æ à ¬v Z Ï Z =°x Ógz Z
nÆ w
ñ WÅ\ Wg z Z n Æ "
# à ¬v Z w ΰ Z·]|

; ñ Y Å ÔÅy Z Zn ZÐ ¿ËÐzz kS „: g z Z ; ñ Y ¹: •
Û »Ã¿ËÐzz Å[ ‚g ZÆ { k
: c
â•
Û gz Z

www.Ahnaf.com

m
o


% Zžt gz Z
; ñ Y Z ñxi ÑÃ æ¾5. Z ù4gz Z s zH !

; Y7uzg ðÃÃkZ ÂìÑ c
í ðÃÐ s§Å à ¬ à ¬v Z ~glÆ ¿Ë¤
Zž ñ Y 3g ¢6] !
k Zg z Z

; Y7¯ gl ðÃj Z 7glŽ gz Z ;ì 6g™ W{ zì ã W~glÆ y ¨
ZÑz펞 ' Yt gz Z

.f c

a
n

X : c
â•
ÛQ

—kÏnÏu oÒ Œ] …æ] oñ^Þ]• …æ] ka^ÏÊ™

h

.A

w

ì Cƒ Å b§zŠ ð *
ZŠgz Z}

; *
™Ýq ð *
ZŠ g z Z >
Ø N~ I ç´ Š : ( 1 )

; *
™Ýq ð *
Z Šg z Z >
Ø N~Ü•
Û ÜÑx © Z : ( 2 )

k Zgz Z } ™ù ]Š „ Åg ÇŠg z6L Zž ì ©
y Y t òŠ WÐ k Z èY ì qŠÎgz Z j œ{ Š c
i™¯ Z w z Z ~ y Zgz Z

w

w

;•$
Ë ƒ ¦] â ¥{ h
i sÜÐ ä ™Ýq { Š c
i D»<Ѳ} ™Ýqù [ Œ
Û»

( 2)

X : ò .1 Z

?ì H ð *
ZŠq œ{ Š c
iÐ ƒ
 :N â •
Û t\W

: WZ x â Z

s§Å à ¬v Zg z Zƒ Ìy Z Ñ !
Ý ¬g z Z Ôƒ ( fatheful ) y Z Z r
 ™y ¨
Zžì t Â|ÝZ >
Ø Ng z Z ð *

u 0
Ô^
Y *
Y Ô x Zww 'Ð T )ƒ { Ç WåÐ Š zu ¦Ñ mZ gz Zƒ ‚
^
g D]g z¢g”g z Z òi Ñ » <Ñ { ”w i *
Ð
~ ä ™~zc Å + Šž @
ƒ „ Ç WÐ k Zì H³<
 { Zg Ž n Æ #
Ö QKZä"
#Ñg z Z ( ñ Yƒ { Ç WÐ u 0
*
gz Z
;n ƒ x¥i §<
 »x ? ZmÑgz ZŠ zu Å+ ŠÃ+ Š ÇC
Ù g z Z ñ W7: ~g Z ØŠ ðÃ

Å Ýq ð Ég 9Ð b) y Z ~ ] Ñ q { æ W7 6 Ëž @
ƒ D» b) ° % ZÆ ò#
Ö Z[ Wžt ] !
ë ZÐ ƒ
 gz Z
ûG
î*9g îG% Ñ Z s % Z üì Š
c
â•
Û èY ;n Y X Ð ã á$
Ån~} g !
ê ZC
Ù Ðzz Å ] Ã % Z ~ : Wê Zgz Zn Y
4G
& Š b) » #
;ì Z
 ñ »Øg Å à ¬ à ¬v Z s % Z » : W~ îG
0E
Ö Z
G

— l ^Ú¡Â … æ] kÏ nÏu oÒ Œ] …æ ] á^Ûm ] ™
( 3)

X : .1 Z
? • C¼ ~} g !
Æ Ì Z Åy Z Z = \ W
: WZ x â Z

c
â•
Û ˆÆ ä ™™f •K Z

( wzZg
u )

$ 0m
|Å kZžØ C ~ } g !
Æ + Š= \ W Y7 Ð /
ñ 0 Z ä VrZžì ~ T ð â •
Û Üg
u q
Z Ðòç,™G

www.Ahnaf.com

+ Šž Ç- Ø »ÂßJ b§hZæZ ?Z
 g z Zì xi Ñ G' !
~gz¢´Ð y Z Z6\ W c
â•
Ûä

m
o

.f c

a
n

?ì H

X :/
ñ 0Z

;ì q Hy Z Zgz Z
$ 0Z
?ì H|Åy Z Z Y7 ~
:òç,™G

Æ~
 v Z w ÎgŽ ‰ á k 0
Æ òŠ Wvg )
{ ¦g/q
Zgz Z Z ñB; Z÷¬ Ð ¶ Š [ ZŽ » k Z ä

X : /0 Z

¸B‚} ÷ +
 Y ~uzŠ v)
t gz Z å~ +
Y q
Z Å ~
 v Z wÎg ~ :ž c
C ä ñ/0 Zgz Z ¸ ï •
á g$
{ z çB‚

h

?ì Ø 7 ~} g !
Æ |Åy Z ZÐí ¿t ; ¹Ð y Z ä /0 Z™ è~ +
Yq
Z Åk Z= gz Z

.A

6u ; w !
E ]g zpÆ T Zƒ 4ZŠ ¿q
Z k 0
} g ø Y z Z , gŠž¸ ñ ƒ Æ k 0
Æ~
 v Z wÎgû%q
Z ë

w

ðÃÐ ~ ë jZ èY Ç ƒ c
M Ð ] Œ Š Ë¿bZ { zž ¸ ì g a Ît ë Ô Zƒ ¢ q ~ ~t #
Ö }
ñ 0
!
)q

w

w

; Îìg z Z ´ Yt ‚Æ ~
 v Z wÎg Zƒ ‡\ñ +Æ VÍß { z å } Y 7
?ì Hy Z Z à ¬v Z w Îg c

x Ógz Z ; • wÎg g z Z } È n Z "
# ·]|gz Z ; 7Š q ðà ZÎÆ à ¬— Zž b Š „ ZÍ Å ] !
kZ

X : Šg Z z â

X : gå —

yŠÆ ]y
M c ŸÆ$
z (C
Ù gz Z ; VßÎg ‰ ÇÐ s§Å k Z ; V1  { ”w i *
Ð s§Å k Z ; *
Ñ y Z Z6À5

; *
Ñ y Z Z6äƒÐ s§Å à ¬— ZÆk

¼ ~'
hZgz Z ;6
¹ s ä \ W : Šg Z z â

¼ƒ
 t ‰ ì ; g™ & ¤ Å"
# — Z w Îg „Špg z Z ì ; g™ w ZÎ „Š pì òŠ M C Œ Šž Zƒ ÀZ (… : ñ/0 Z
;ì } Y
?• H] â i ZßÆ xs Z

: Šg Z z â

c
Í ; ì ; g ™ & ¤Å"
# — Z w Îg gz Z Ôì òŠ M C Œ Šž Zƒ À…6T Å & ¤Å k ZQ ä kZ

: /0 Z

Ô *
™"
 » <g z Z Ô *
™ e »— Z š
 Ô ´g} i zgÆ y pg Ô b Š >Ãi Ô *
™ì ‡i ú : ¹ä X : gå —
;ì ; g} Š ½Ã\
å W

?ì q Hy ˆ Z X : Šg Z z â

7, Z¤
Zì ; gN ŠÃà ¬ à ¬v Z ‰™, Z ( ]Š „. _Æ e
 Z zg q
Zgz Z ) ¿n Æ à ¬v Z Â:žì t y ˆ Z X : gå —

; • ì gN Š »{ z‰z™, Z ]Š „mZ Â Yƒ

?Ï ñ M “
#
Ö ªžN Ct \ M [ Z ;ì ¹ s ä \ WX : Šg Z z â

;‚
g 7D{ Š c
iÐ á Z z ä ™w ZÎÑ Z z ¶ Š [ ZŽ ~} g !
Æ k Zž c
â•
Û ä X : gå —

ÃËg z Z å [ ƒ T
 ¸ { z 1ì ¿y ÃBŠž ñ ƒzás§Å mZ vß Z
 ;Š
`g z Z V Z ¿{ zˆ Æ k Z X : /0 Z

?ì Š
`O—{ zž Zƒ: x¥

:ž c
â•
Û Â • ì g™®~} g !
ÆŠg Z z âk Zž@Š ª
 qt ÅVÍß ä ~
 g —Z

www.Ahnaf.com

;¸ ñ Ñ p=Ð s§Å à ¬— Z n Æ ä 2y »g Z ~Š ã
Æ + Š n } g vŽ ¸ L
ð ƒt

m
o

(4)

?ì ð¸¿{ z Hƒ @
™g Z Œ
Û Z » V Â !
x Óy Z Å] * Z Zg z Zƒ ‚
g ¢ å6] !
k Z ¿Ž X : .1 Z

.f c

a
n

: WZ x â Z

;ì ð¸{ z ƒ @
™g Z Œ
Û Z » V Â !
x ÓÅk Zgz Z } â Ãy »g Z x ÓÆ xs Z ¿ðÃZ
 V;

h

'''''''''''''''

Ø ~ {gÃè g
u { zì @
ƒ Za ~ ËÅy ¨
ZŽ WZ c
³» kZg z Z ; • ë s ¦ÃÏZ s ¦[Zg z Z mÜ Z c
;@ i ~ g
Š q Z ;É H
~ *™y M Œ
Û Ãy ˆ Z : ^ â

.A

w

;ì CƒÝq ~g !
ƒ g~ ]y
e
WÐ Tì Cƒ Za ª{ zg0
ZÆ y ¨
Z ~ *ŠÐ kZžì ¸

*
™g Z Œ
Û Z Ð y !
i ( 1 ) • y »g Z zŠ sÜÆ y â Z q
Š 4
Æm à ¬v Z G
î*9g r
 ™x â Z ]|ž Zƒ x¥Ð [ ZŽ Æ w ZΉ G Ð s§Å .1 Z x â Z : ^ â

w

w

*
™& ¤Ð & ¤Ð wŠg z Z ( 2 )

g z Z ; σ¯
 !
»ñ~ ÏŠŽ ñ~ V s9Åy ZZ ÏŠŽ ñÅ ~uzŠg z Z ÏŠŽ ñx° Åq
Z c
í @
z *¼Åy Z Vƒ Ç Zgz Z Ïg !
 , q V âzŠtž• ~gz¢g z Z
q
©$E» r
ñ Zg ¸ g z Z … â 7z b
» y ZZ ÿ{ zžì t Ãî0•G
 ™x â Z ]|~ } g !
kZ ì s % Z ~ ¨ Z I Z[Z ~ kZ 7c
•z » y Z Z ¿žXt ; g
ì h¸g z Zì Åt h
Fâ ¨ Z I Z[ Z

û ' /' ü

û *
™s z @
c
—~ kZ ª
 ˜ ÐÄ•
Û ]â©Zü
( 5)

7~ž¾ ñ ƒ D ™C
Ù ªdÑ ~ } g !
Æ á Z z ä ¯ Æ q Ë c
} ™g ï Z » q ËÅ ] * Z Z ¿ðä
ZX : .1 Z

?ì ¬H » k Z ÂÔì yÃÛ { » k Z } Y
: WZ x â Z

:ì w ¸» \ ¬— ZèYì •Û » ¿{ z

( • Û {Æ qC
Ù \ ¬— Z ) (61:%²Z )û ;ðõo• ØùÒ ÐöÖ^ì ä×#Ö]™

ì ¬ q Ü] !
t g z Z ì Û { Ìg z Z ðÃ{ z ´Æ à ¬— Z ì ; gÈ { zžì t È »g ï Z Ðzz Å dÑÆ ¿k Zgz Z

mµÐ s§ Å à ¬ — Z { zgz Z ; ì g z Z ðà { z ´ Æ à ¬ à ¬ v Z Û { » Y â Z y Z ž ì ; g È t ¿{ z c
Í
;ì ZƒgÃè 6z ZÐ á ZjÆ%i è0gΞ 6ì ; g™g ï Z » V  !
t èY Ç ñ Yƒ •
Û » Ì{ z ì H n•
Û Ô >Ãig z Z { i zg Ô i ú6z Z } ÷ä \ ¬— Zž } Y 7~ž¾ Ž ¿{ z b§ÏZgz Z

;ì ¬g ï Z »¿mµÌËg z Z ; • mµÐ s§Å à ¬ à ¬v Z øZ •
Û

:ì Š •
á g Z ~} g !
Æ i ú » \ ¬— Z

( z™ ZŠ Z >Ãig z Z z™ì ‡i ú E DSSVsvÖ]E —éçÒˆùÖ] ]çi•æ éç×’Ö] ]çÛnÎZ ü
:ì Š •
á g Z ~} g !
Æ V z i zg » à ¬ à ¬v Zgz Z

www.Ahnaf.com

( • ‰ G n•
Û } izg6? EDMTOVé†ÏfÖ]E—Ý^n’Ö] ÜÓn× gjÒ™

m
o

: ì à ¬ ~g !
Š•
á g Z b§Ï Zg z Z

Å— Z ?ÂEDMSVÝæ†Ö]E —áøæ†ö`ô¿ûiö àønûuôæø ^÷nùŽôÂøæø š
ô …Ÿø]æ lô]çøÛøŠùÖ] oÊô ‚öÛûvøÖ] äøÖæ áçvf’³i à³nu æ áçŠÛi ànu ä×#Ö] á^v³fŠÊü

.f c

Æx •
á =°x Ó• n Æ ÏZg z Z ~ V•ig z Z V â • Wx Óì Cƒ£Å ÏZgz Z ‰
Ü z } ðg z Z ‰
Ü zÆ x •
á z™y Ò Å 0

a
n

h

.A

( P z Š i Zˆ g z Z ‰
Ü z

;ì •
Û » n k Zì ; g™g ï Z6Y ¯ Å ä ™—~ ä ƒ n•
Û Æ V z i ú õ 0
{ zg z Z
( 1)

''' ''' ''' ''' '''

E
!
G
~ x 𞧠L Z Âe
Wq
Zg z „ @Y ï]o» kZÐ ] c
WZ1c
â•
Û 7ä \ ¬— Zp ¤
Z é58 ZÜ~ *™y WŒ
Û {™ E
» V z i ú õ 0
X :^â

w

( 1)

Ðgîm {~ y Zg z Zz™« ™ÅV z i ú Ý ^ Û i E Dé † Ï f Ö ] E — F o_‰çÖ] éç×’Ö]æ é]ç×’Ö] o× ]ç¿Ê^u ™ V ^ m ^ Ú † Ê 1 Þ o Ö ^ à i o Ö ^ à i ä × Ö ] ì ãZ z ~ (

w

( z™« ™Åi ú ã xgŠ
E
!
ì ~g z¢ ' YÆ Ÿ&¬ n Æ ^oÆ V z i ú õ 0
Ð kZgz ZKÐgî 9Ãx ðž§ Æ e
Wk Z

`t Ø Ð e
Wk Z Z åE<XÅ;ì @Y Ñ1 n Æ &Ái Z ÁÂ » ¦~ y !
i ! ²gz Zì ¦—é³³³]ç³³³×³³³³‘™Â~e
WñZ’ZV Œ : 1 îG•E

w

;ì &Ái Z Ág ZlÅX• n•
Û , i úâZ6z Z} g ø { z ´Æ— o _ ‰ ç Ö ] é ç × ’ Ö ] ™ ž

@
Yƒ ÛÛ™ƒ„~ V ”'
Z'
zŠ ñŠ°èY ; ’ e ムñ6gî¦ù, i ú ¹ !
{ z ´Æ — o _ ‰ ç Ö ] é ç × ’ ³Ö ] ™ : 2‚ Ÿ

k Z Âì ~g z¢n Æ ¦Ái Z ÁŽ Vƒ &, i ú{ z¤
Z ;ì @
Yƒ Zg7 x|» e
WÐ p
g — o ³_ ³‰ ç ³Ö ] é ³ç ³× ³’ ³Ö ] ™ V ; zgz Z ;ì

ªg e Š Z® Å V z i ún•
Û À¤
Z gz Z ; 7¦ { zgz Z ì C Y { g zŠÉ Sg 7¦Š Z® ÅV z i ú ¹ !
ÂN ¯ y xgŠ ¤
Zg z Z @
ƒ 7y xgŠ »
žì ~g z¢ Z åE<XÅ@
ƒ 7y xgŠ »Š°zŠg z Z • D Yƒ'
Z'{ zŠèY Sg 7i úðÃ7— o _ ‰ ç Ö ] é ç × ’ Ö ] ™ Ð x|kZ Âñ Y
; Àt

g z Zn ƒ t : Z » Â » ¦6y Zž ’ e ã ƒ Y ZŠ Ñ Z Z
 Z zó fÆ [ ¨
Z , i úâZ ¹ !
™w ï — o ³_ ³‰ ç ³Ö ] é ³ç ³³× ³³’ ³³Ö ] ™ : 3‚ Ÿ

{ z ƒ @
ƒ Zg7 ‚ Ÿt ~Š Z®{ Š c
iÐ k Z ÅV z i ú¤
ZèYì Š° » õ 0
Ái Z Át g z Z ;ì g „ Vz(K Z — o _ ‰ ç ³Ö ] é ³ç ³× ³’ ³Ö ] ™
BÄy WÅ Z x © Z n Æ ,h
;N â •
Û î~E8 5 m
ò é}E
'
× ;ì 7-ZŠ °Zg ø
Ð k Z З Z w Îg „ : gz Z Zƒ 7b‡¿ð à » øZ •
Û { Š c
i Ð kZ ;ì 6†•
Û Å V z i ú õ 0
Ìq ) Z » #
Ö Z ~g7 g z Z : #
Ö Z q)Z

ì QN @
ÅV z i ún•
Û { Š c
i

?ì nÆ ¦ ( æ ) ~ — o _ ‰ ç Ö ] é ç × ’ Ö ] æ ™ V Œž ñ Y ¹¤
Z : nZ ‹Z! Z i Z

ª ;ì @
Yƒ ãZz x|» kZ Âñ Y ã â nÆ K
 F
Z D æ E V Œ % Z ; @
¤
ƒ 7ãZ z x|» — o _ ‰ ç Ö ] é ç ³× ³’ ³Ö ] ™ ~ ]gßk Z
ìg „ ¦ » > Z+

t ~ ]gß Å ä ™: c
ä ™ ¦ Ã Vz ~ ¦ > Z + Â

;ì ¬g ï Z » V z i ú õ 0
žŠ
¹6Y ¯ Ï Z ;ì -ZŠ °Zg ø ~ c kZ „t g z Z Ç ¶:½ c
ŠGÔ Ç

( 6)

?ì ¬H~} g !
n Z } Y 7s z òG
& gz Z‚mZ1Vƒ ‚
g y Z Z6] cM y Z ~ž¾ ¿ðä
ZX : .1 Z
: WZ x â Z

~‚g z Z s z òG
& é Z { zp ¤
Zì ‚
g Ây Z Z6äƒ w i *
Ð s§Å à ¬— ZÆ ] c
Wy Z { zèY Ç ñ Y ¹7•
Û »Ãk Z

www.Ahnaf.com

;ì Ñ Z z ä ™t

û ' /' ü
m
o —ÜÓu^Ò 1ÞŸ á^Ûm]6nÚ†ËÓÖ]…]•^m h†vÖ]…]•™

.f c

a
n

( 7)

Ð ÜÑ] â © Zgz Z Ôð s Z øZ •
Û % Z Ô} ™g Z Œ
Û Z » V Â !
x ÓÅ ] * ZZƒ ‚
g x ª ~ [ž Z g ZŠ ¿ðä
Z X : .1 Z

Å \ ¬— Z { z% Z ;ì } YÃ] â i ZßÆ y Z Z „: gz Z Ôì } Y¼ Ð ~ ] â © ZÆ— Z [  „:g z Z Ôì • Z z *
Ç !

h

.A

w

w

w

?7c
ǃ ð¸{ z Hñ Y%¿( Z¤
Z Ôì @
™g Z Œ
Û Z » y Z Z6k Zgz Z© Â
: WZ x â Z

;ì Å & ¤g z Zg Z Œ
Û Z• ZèY ǃ „ ð¸{ z V ;
(8)

?ì ð¸{ z ÌQ H Š
%{ z¤
Zì Hg Z Œ
Û Z » y Z ZžÆ k Z ñ ZÎ H¿: gz Z HÝq D• Z Â:ž ¹ä ~X : .1 Z
: WZ x â Z
X ì ð¸{ z Ç !
V;

— á ^ Û m ] & u ^ f Ú äÿ ‘ ¡ ì ™
( 9)

?ñ C ~ { g !
Æ y Z Z=ž Hw ZÎЕ1 Z x â Z ä ~X : .1 Z
: WZ x â Z

à ¬— Z } Š „ ZÍg z Z ; 7q
Ñ ðà e Z Ôì ñ Z { z Ô 7Š qðÃ{ z ´Æ à ¬— Zž} Š „ ZÍ Å] !
k Z Â:žì t y Z Z

~ } g !
Æ c izŠ g z Z ¼
 t ‘mZ ; ~ } g !
Æ VßÎgÆ k Z ; ~ } g !
Æ V1 Â Å k Z ; ~ } g !
Æ V ¤•
ÛÆ
; ì y Z Z ~Š ã
b Š „ ZÍ ÅäƒÐ s§Å à ¬ à ¬v ZÆ q ~'
gz Z hZC
Ù gz Z ; ~} g !
Æ yŠÆ #
Ö ª;

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' ''
•D â•
Û ~h
Fâ g µ1 Z x â Z ~ ô=Å q çñk Z

;ì •
Û » ¿{ zì @
™7g Z Œ
Û ZÐ y !
i1Ôì q
Z— Zžì } Tt Ð wŠ ¿ŽèY ; y !
igz Z wŠ • Y ¡
 Z zŠÆ ŠÅy Z Zž ! ßy Y
ðÃ~ kZ Ãy !
iì n ç » wŠ sÜ *
Ñ y Z Zžì Ht ¿Ž g z Z ; ì ¬ o { z @
™7& ¤Ð wŠ 1ì @
™g Z Œ
Û Z ÂÐ y !
i ¿Ž g z Z
ì$
Ë Y Åî~E8 5~;ß Z [ Â År
 ™x â Z Åw ) Z kZ , ;ì ‚
g mÐð Z™‘
•
Û ¿{ zì 74Š

s % Z ~} g !
Æy ZZ |

ì Zƒ s % Z ~ { g !
Æ ¿gz Z y Z Z~ VÍßg z Z

; ì Å®
$
I Z ñ Zgt gz Zì x *
» äƒÆ w q ZÐ Y ¡
 Zg z Z Ô & ¤Ð wŠ Ôg Z Œ
Û ZÐ y !
i y Z Zž ë ä VÍ߉: ( 1 )
9‘•
k Zg z Z ( ì ) VI Zgz Z îG
0.:XE
Û t Ô D ™74Š ~ k ZÃg Z Œ
Û ZÐ y !
igz Zì x *
» & ¤Ð wŠ y ZZžì t ñ Zg Å VÍß ‰: ( 2 )

www.Ahnaf.com
ì ñ Zg ÅY 5ßI Y ‰Æg zŠ

Å wŠ à { @'Æ k Zgz Z ; ì k oƒ: ï •
á & ¤Å wŠ ~ Tg Z Œ
Û Z Ð y !
i à { :žì t ñ Zg + F
 gŠ ~ } g !

k Zg z Z ( 3 )

m
o

;ì ^9Åy Z Z Ôg Z Œ
Û ZÐ y !
ig z Z & ¤Ð wŠ ªÁg V âzŠ² ;ì ¬ƒ: g Z Œ
Û Z »y !
i~ T & ¤

.f c

k Z¤
Zg z Z • ë ( Ü ³â • ] ) { (Ãk Zƒ { (¤
Z ; • ë ( g ³Ã ³• ] )CÃkZ ƒC Z h˜¤
ZèY ;ì @
ƒ Z h˜ Z.&žì V- w VmZ

Æ & ¤Å wŠ Ôg Z Œ
Û ZÐ y !
iž : ì w q ]gßÅ y Z Z V Œ b§ÏZgz Z ; • ë Z. ª ( œ Z ) ÃkZ Vƒ V âzŠ „ (gz Z ~C~

a
n

;ì y ZZ ÂVƒ V âzŠ & ¤Ð wŠg Z Œ
Û ZÐ y !
i ;ì ¬ ƒ: g Z Œ
Û ZÐ y !
iƒ: c
ƒ & ¤Ð wŠ ;ì t Î%

k Z ;ì q
ÑÑ { uz ñ Z q
Z \ ¬— Z :ž} ™& ¤Å+
 Zuz Å \ ¬— ZÐ wŠgz Zg Z Œ
Û Z ( ZÐ y !
i K Z òŠ Pì t : p°ï» Åy Z Z

h

' !
zŠg z Zì Yy Y Â' !
zŠ .ñ} Z :ž c
â•
Û ~ [ ZŽ Æ ] Y oÅx ? Zmy Z/0 .ñä \ ¬— Zž 6 ; $
Ë Y 7ã Y ªÅ

.A

w

w

w

Ô Yy Y 7

Yy Y 7Âê~÷1Vƒ h'Š q~ :žì Yy Yt ÂX : ( 1 )

; Vƒ ê Š t ig VYgz ZÐ V ¹ž Yy Y 7t Â1Vƒ t Z ig ~ :žì Yy Yt Â: ( 2 )

ì 7]g z¢Å { Š c
iÐ k Zì ° » nÆ ä™ ãZ zÃ] !
,t

û ' /' ü

û y Ò »!ÅkZgz Zk

¼Å à ¬ à ¬v Z ü

:ž c
â•
Û ä WZ x â Z

g z Z ;ƒ: Ñ Z z{ 7 Ð y Z ðÃ, Q D ™• eŽžG 7Š4Æ Ëw q Z ä à ¬ à ¬v Z zŠ „ ZÍ Å] !
kZ ?

ä ™ Zg7 Æ x Z¤
z6~g YÆk

¼¿C
Ù žt g z Z • ñ ƒÑ ~ ŠÅÑ!L Z vßx Óž • ï Š „ ZÍ Å ] ò Z

;ì s z^~ ä ™ Zg7 ÆÑÏZ òŠ WC
Ù gz Zì Zƒ Î~
( 10)

X : .1 Z

y Z Z Vƒ e ~¤
Z ì ¹ „ ~÷ è%g z Z !ž ¾ t { z p} ™ g Z Œ
Û Z » V Â !
x Ó y Z ¿ðä
Z : Y7 ä ~

ì w ¸t » \ ¬— Z Å k Z ?Šgz Z ; V ƒ Ñ: y Z Z ÂVƒ e: ¤
Zg z Z V ƒ Ñ

?Ð , Š [ ZŽ H » k Z ë  ( } ™¬ì eŽ g z Z ñ Ñ y Z Zì eŽ E DNUVÌãÓÖ]E—†ËÓn×Ê ð«• àÚæ àÚ©n×Ê ð«•à Û Ê ™
: WZ x â Z

V¬ Š 7y â •Û t » \ ¬— Z ä k Z H ;ì N
Ñ~ a ÎK Z ¿t
;Ç gŠ c
Ãk Zì eŽ ì Ãt ÅgŠ c
) DQR³³PV†$‚³Û³Ö]E — ä×Ö] ð«Žm á]Ÿ] áæ†Ò„m^Úæ å†Òƒ ð^• àÛÊ é³†³Ò„³i äü³Þ]¡³Ò™
( • T e \ ¬— Z { Z
Ã » Tì @
ƒÃÏZ { Z
Ã » k Zgz Z
: ì à ¬…g !
Š•
á g Z(…uzŠ

( 7Åx » Ë>
Ø e ~g và { Ôì { Z
ü » >
Ø e ~g v ì e à ¬— Z E DNQV†mçÓjÖ]E—ä×Ö] ð^Žm á]Ÿ] á¨^Ži^Úæü

www.Ahnaf.com

m
o E

H~
ZÐ ( } ™¬g z Z ñ Ñ: y Z Zì eŽ g z Z ñ Ñ y Z Zì eŽ

.f c

a
n

( [ ZŽ » nZ ‹Z )

E
: ä V rZŽ x ðž§! ï Zgz Z
DNUVÌãÓÖ]E

—†ËÓn×Ê ð^• àÚ æ àÚ©n×³Ê ð^³• à³Û³Ê™

y Z • ÅÐ *Š ~g ‚ à ¬ à ¬v Zžì Š
c
Š Z z Zg egz ZÏzÃVÍßÐ s§Å à ¬— Z ~ e
 Wk Zžìt [ ZŽ » k Z
(E
;ì ~Š} Š ] i Y Z Å ä ™g ( Z¬Ãg ñä à ¬v ¹7¦

Ù Èt » k Z è;X { Z z Z6ðÃÅ ËÃ
C

h

k Z ~ s z òG
& gz Z‚Å k Z % Z H7ŠgÃe
 Wk Z Å *™y WŒ
Û ä k ZèY Ç ñ Y ¹7•
Û »Ã¿{gÃè k Z6Y ¯ Ï Z gz Z

.A

w

w

; e™7Ýq ð ‚gJ
x|„
 gŠ { zg z Zì ÐtÃ

( 11)

k Z = ä — Z „ : gz Z ì 7Ð s§Å— Z ì Ð zz K Z ~÷ { z ì C W¤Ž 6íž ¾ t ¿ðä
ZX : .1 Z

w

?7c
Ç ñ Y ¹•
Û » ¿á Z zp
g a ÎÅnk Z H Â;ì ð ¾ÅVð; L Z} ÷É ì HY 2~
: WZ x â Z

X Ç ñ Y ¹7•
Û »jZ
( 12)

?ì zz HÅk Zy
WX : .1 Z
: WZ x â Z

Vì c
â•
Û ä \ ¬— Zžìtzz Å k Z
Å ð ¾ÅVð; L Z} g v{ zì C M ¤ ÃÌÿT E DOLVp…çŽÖ]E —ÜÓm‚m] kfŠÒ ^ÛfÊ èߊu àÚ ÜÓe^‘]^³Úæ™
( ì C M Ðzz ÅVƒ k
L Z} g vÔì Ðzz

Vc
â•
Û Š•
á g Z ä \ ¬— Z(~uzŠgz Z
C M 6?~ ^Å ð Y ZŽ ¤ åæ†aE DSUVð^ŠßÖ]E —ÔŠËÞ àÛÊ èòn‰ àÚ Ôe^‘]^Úæ ä×#Ö] àÛÊ èߊu àÚ Ôe^³‘]^³Ú ™
\ ¬— Zg z Z ( ì @
ƒ w !
z » Vƒ k
Æ ÑL Z } g v{ z ì Cƒ ~ ]gßÅ ð Z'
Ž gz Z ;ì Cƒ Ð s§Å— Z { z ì

;ì @
ƒ ( ZÐ ä ™glÆ
'' ' '' ' '' ' ''

c
â•
Û ä \ ¬— Zžì Ìt ?Š q
Z Å kZ : ^ â
( Ïñ Y ð ` ð Z'mZ s§Åá Z z ä™ ð Z'EDE—ä×â^øeŸ] ðoùŠ$ Ö]†öÓûÛøÖ] ÐnvmŸæ ™

( 13)

Vc
â•
Û Š•
á g ZŽ ä \ ¬— Zg z Z : .1 Z

www.Ahnaf.com

ê Š} Š e
 Z@ ì L eÃTg z Z ;ì ê Š™{ Zeì L eÃT— Z E DOMV†³$‚³Û³Ö]E —ð^Žm àÚ p‚ãmæ ð^Žm à³Ú ä³³×# ³Ö] س–³m™

m
o

.f c

?ì È H e Z ( ì
: WZ x â Z

k Z g z Z ;ì Bg z Z } Y ì Cƒ Å }] !
Ð zz Å tÅ s z òG
& g z Z ¨1ì „
 gŠ( K Z ] !
tž c
â•
Ûä

a
n

h

; @W~™7x|„
 gŠ »
(14)

.A

:žì HÈ » w ¸k Z : .1 Z
( ì @
Yƒ bq y xgŠÆ wŠn Zgz Z y ¨
Z \ ¬— Z E DNPVÙ^ËÞŸ]E—äf×Î æ œ†ÛÖ] àne Ùçvm ä×# Ö] á]™

w

w

: WZ x â Z

ƒ b Š ä ™: Ã} È ¿c
x »Ž g z Z ; • D Yƒ bq y xgŠÆ y Z Zg z Z •
Û »g z Z¬g z Z ð¸ à ¬— Z :žì t x|» k Z
E
ä ™w J7y Z ZÕ
Û »gz Z ï Š ä ™7g ( Z ¬Ãð¸žt x ðž§!» kZ ~ p Ö Z }uzŠ • ï Š uzgÐ k Z à ¬v Z

w

;ïŠ

û ' /' ü
E
¢
3
û ~ˆ c
ì ¬ Ð ¿q ¸z Ô ¿þLGÂü

X : ì w ®V- ]g „~ °·,Æ ÁŠÐ WZ x â Z

$ { zì @
4›E
~gz W O Å Z}
y â •
Û ;ì ®
 , Z ¸ îE
0G
™[ ‚g Z » Vƒ k
y ¨
Z) g fÆ T‰
Ü ¤g z Z ®
 , Z { z —"

~}È ‰
Ü ¤t à ¬— ZèY ÔÐ , ™Þb 7 6w E ZÆ ®
 , Z ÏZ à ¬— Z Ð òŠ W;ì Y Y H w E Z n Æ
x •Zux »Æ ã â •
Û *
gz Z { k
ž: , ™g ( Z 3 Zg » ~g ZŠÎ â •
Û gz Z ®
 ¤ Z ñ ƒ D ™w E Z Ãk Zž c
Š ¬Ãk Z Æ™ Za

; Ç ñ Y H[™s§Å®
 , ZÃ¿Æ { k
k Zž: ÇA Ãá Z z ä ™Æ k Z!$
 Ç} ™x »Æ { k
y ¨
Z¤
Zgz Z Ô , Š

C
b
ÙC
Ù » ¿ž n k Z ; ÷i Z ˆ „ : g z Z ¬ Ð ÷: ì CƒB‚Æ ÷‰
Ü ¤ » „Š x •Z Å ÷ž • ë ë6Y ¯ Ï Z

;ì @
ƒgŠ ™¿Âì Q‰
Ü ¤Z
 ì Zƒ Z a
B‚Æ ®
 ,Z
E
$ WZ x â Zgz Z

4G
5k8 î0@E
X : ì w ®V- ~ ÁŠŠ !
Wg©·,îG
0E
G

äƒgŠ ™Æ ÷: gz Zì ¬ Ð ÷: ì 'Z'Ð s§V âzŠ = ÂÅ äƒgŠ ™Æ ÷žì ~gz¢ ' Yt n Æ ¿C
Ù
= Âg z Z ¬ ÷:ž¾ t ¿Ž g z Z ;ì ‚
g mÐtƒ î0G
£•
Û { z ì Cƒ ÷q ¸z i Z I÷= ž¾ t ¿Ž [ Z ;ˆ Æ
;ì ‚
g mÐt g Š î0G
£•
Û { zì Cƒ ~ˆ ÷
( 15)

¿, Z • ï Š ÌZwæZ Y ¯ Ï ZQg z Z • D ™xi Ñ VYÃ{ k
[ ‚g Z6V zÈ à ¬— Z :ž¾ t Ñ Z z ì ðä
Z : .1 Z
? Ç ñ Y c
Š [ ZŽ HÃ

www.Ahnaf.com

: WZ x â Z

}È$
Ë ƒ w E ZÐ gîV 7 ~ ð Y Zgz Z ~ ð Z'
Ž ì ~Š ‰
Ü ¤ ä à ¬— ZÃy ¨
ZÐ }ë ñ ƒ ï Š [ ZŽ Ãk Z

m
o

n L Z { È Hg7 Ð } È k Z [ Zgz Z ;ì Å w E Z ~ ð Z'
gz Z C ñ O Æ n ‰
Ü ¤t ä k Zžì t x`
»

.f c

a
n

?7c
ì ´ â » œc
yv

g7 Ð k Z \ M Â;ì 7g6~ Cg z Z ®
 ¤ Z1;ì g6 Â~ y vg z Z œž} Št ?Šg z Z ; 7ž¾ ¤
Z

h

?ä g z Z Ë c
ì H Za ÃÑä à ¬— Z H

³»ÑÏZg Ö Z » C Âì Å Za ä à ¬— ZѤ
ZèYì c
Š™ŠgŠp » ] !
K Z ä k Z Â;ì H Za à ¬— Zž¾ ¤
Z

.A

w

c
â•
Û Š•
á g Z ä à ¬— ZèYì ; g™¬Ð à ¬— Z { zB‚Æ w ¸k Z ÂÅ7Za ä à ¬— ZÑž¾ ¤
Zgz Z

w

Za à ðŽ Vƒ @
W~ { C Åg ÇŠgz6k Z L Z ~ £ ŠÈ\ M Ñ
å } Z E DN(MVÐ×˳Ö]E —Ð×ì^Ú †• àÚ Ð×ËÖ] h†e ƒç³Â] سΙ

w

( Vƒ ‡ â { C ÌÐÑÅqC
Ù { Š™ Za mZgz Z ;ì @

( 1 6)

?• ï •
á V âzŠ y Z Zgz Z¬~ !Å— Zž ë 7t ?Hži 7 ðä
ZX : .1 Z
: WZ x â Z
X ì „, Z Â] !
V ; Ð }ë

: ìt Âw ¸» ä à ¬— ZÉ 7( Zž¾ t { z¤Z : w ZÎ
( ì ´ â » V âzŠ >ngz Z ~ ¾à ¬v Z { z E DQRV†$‚ÛÖ]E—é†ËÇÛÖ] Øâ]æ pçÏjÖ] Øa]ça ™
ì „, Z ] !V ; Ð }ëX : [ ZŽ
( 17 )

?Ð , Š [ ZŽ Hë Â;ì I Z Ì»¬{ z H Ǿ { zX : .1 Z
: WZ x â Z

; 7»¬gz Z { k
1ì I Z Â » ä â •
Û ‚®
 ¤ ZÃk Zì L e n Æ T à ¬v Z :ž IV- Ãk Z

û ' /' ü

0kI!Ô ]g ŠÅ à ¬v Z ü
û ã Ò [ ˜6k Zg z Z G
îG
( 18 )

?ñ Y c
Š [ ZŽ HÃy Z Âñ Y Ñ1 ^Ñ6y Zž T e 7à ¬— Zž¾ t ¿ðä
ZX : .1 Z
: WZ x â Z

?7c
ì³» ä ™x¯Æ y ¨
Z Ü1 ^ Ñ Hžg7 Ð k Z

www.Ahnaf.com

? å c
Š ä ¾D»Y • Z x ÓÃôPŠ Mb 7 Ð k Z : Â} ™g Z Œ
Û Z¤
Z

m
o

.f c

; å c
Š ä à ¬— Z X : } Š [ ZŽ ¤
Z

?ì Ðzzg z Z Ë c
ì Ðzz Åx ¯ Ï Z¬ H : g7 Ãy Z Â

?ì ê Š yÉ
Ü ¤ Å ä ™x¯t ¬Ž •
Û »žg7 Ð y Z Âì Ðzz Ï Z V ; ¾ ¤
Z

a
n

;ì @
ƒ Za Ð ä ™x¯g z Z% 1 ̬g z Z uÑèY Ôì Š
Ï ZŠ p~ x¯ L Z Â; à ¬— Z¾ ¤
Z

h

.A

w

w

w

; ï Š: ‰
Ü ¤ Å% 1 Ãk Z ÂT e à ¬— Z¤
Zgz Z
( 19)

X : .1 Z

;} ™: ì e} ™n Âì eì è%K Z ÅòŠ Mž¾ ¿ðä
Z
?•
: Âì e¤
Z •
¼ Âì e¤
Z ; ñ 3: Âì e¤
Z ñ 3¼ ì e¤
Z
: WZ x â Z

t n Æ y ú•
Û g z Z N Y™g 0
g«{ zž å Hêt ~ } g !
Æ L Zu Z µ ä à ¬ à ¬v Z H :žg7 t Ð ¿, Z

? ñ Yƒ t¾{ zž Ågl] !
( 20 )

?ƒ: t¾{ z ÉV¹‚ L Zgz Z† ~ lˆÅ .ñž å7t ~ ]g ŠÅy ú•
Û HVƒ H~X : .1 Z
; • ì g™¬B‚Æ \ ¬— Z ¶]g ŠÃk Zž , Š ~ V ; [Ž ¤
Z X : WZ x â Z

Ë{ z ´ Æ à ¬— ZèY ; • ì g™] !
s ÜÆ ] !
„ K Z ¶: ]g Š Å ] !
kZ æZž, Š ~ g ï Z [ ZŽ ¤
Z gz Z
; • ì g™Ìg ï Z » k Z „ ôG-dgz Z • b‡Æ ]g ŠÅ] Z fgz Z

û xzŠ g
u ü

: .1 Z

žì Å e
Z zgÐ ñŠ&0 à ¬v Z†]|ä VrZg z ZÐ •• Z'
Z ä V rZÐ Š ×]|ä•
ò 1 Z x â Zž c
â•
Ûä
: c
â•
Û ä"
# — Z w Îg

;ì L g~ ù Æ V â ~ ^WJ
yŠ : e¬ Ð ä W~ * Š k Z y ¨
ZC
Ù :žì Cƒ b§k Z ðÅ ËÐ ~ ?
;ì á
( Z Æß ) îªGÒ‘g ZlÅž²„ ã Z { zQ
E
Ôì @Y 0 ( ]gßï ) îœE{! { zˆ Æ ‰
Ü zg ŠÏZQ

;ì @Y – *
ƒ ëlpgz Z ( 4 ) h $
» k Zg z Z ( 3 ) ;/ ( 2 ) t ig ( 1 ) » k ZŽ • ¬¸•
Ûq
Z s§mZ à ¬— ZQ

q
¦
Z y xgŠ Æ kZ gz Z Æ 3ž J
 V Œ ì L g @
™x » á Z z V/ òŠ M 7Š q ðÃ% Æ T Å ] Z f k Z ngz Z
;ì @
Y 0g Z Š h » ¼
 g z Zì @
Y%ñ ƒ D ™x » Ñ Z z ¼
 gz Z ;ì C Y™'[ Â Å à ¬— Z Âì @Y {g, Ã »

Å à ¬v Zgz Z @Y { g , à » œ
q
Z y xgŠ Æ ¼
 g z Z Æ kZž J
V Œ • T g D ™ x » á Z z 3I Z òŠ M ‰gz Z

www.Ahnaf.com

;ì @
Y `~ ¼
 J¦g z Zì @Y%ñ ƒ D ™x » Ñ Z z VÍß M{ zgz Zì C Y™'6k Zk

¼

m
o

.f c

a
n

û ' /' ü
(E
û ~g !

k
¼gz Z”
 öL:Xg z Z s z cçL'P ü
( 21 )

6k Z vß= g fÆ ¿kZì @
™†Óß³Û³Ö] à³Â o³`Þgz Z Íæ†ÃÛ³Ö^³³e†³Ú]¬ Ž • ë H~} g !
Æ ¿k Z \ M : .1 Z

H Å\ M ~ } g !
Æ k Z Âì @‚ Q6] z Œ s ÜÆ q È ZÃVÍß { zˆ Æ ä Yƒ Za Š O Z k Zg z Z • ” ä ™Š O Z

h

.A

w

w

w

?ì ^
Y ¿t » k Z c
Wì ñ Zg
: WZ x â Z

; 7^
Ytž c
â•
Û
( 22 )

+ Zt g z Zì »zgÐ ð Z'g z Zì c
Š ¬» V ñ »i Z ä ~
 w Îgn Zgz Z à ¬— Z² ?ì zz H mZy
W ¹ä ~ X : .1 Z
?ì xi Ñ ã ™ ZŠ ZÿC
Ù Ž ì ~g ZŠ) f

: WZ x â Z

{ Š y v{ Š c
iÐ ÒÃk& Z é Z { z • T e *
™ 0
vß { zŠ YŽ= g fÆ Íæ†ÃÛÖ^³e†³Ú]pì „
'
 gŠ Ç !
5 W Â] !
; Ç ñ Y *
Y w 'Ãx Zwg z Z Ç ñ Y c
· yp~ k Z Â Ç ñ Y H 0
Š YZ
'
 èY ; •

Š Y~ {Ñ ç { z s§~uzŠgz Z ; ’ e ã Y Å p°Å y Z 6Y ¯ T• ì g ™5 ZŠ Z Å Z
 Z z { z Âs§q
Z ~X k Z
;ì e ã Y Å7Šæ é Z6T• ì g0= g f »

;ì Y Y c
Î ¬» i ZŽ 6¿‡ ÃÆ y Z „: gz Zì Y Y c
Š ~ : »¬ Â: n Æ Vß Z z ä ™x »Æ nk Zžì zz ¸

:ì Š •
á g Z » \ ¬z ug n— Z

oÖ] ðøoËôøi oj#u oÇôføi ojô$Ö]] Øöiô^ÏøÊ p†FìŸö] o×Â^Ûâö‚Fuô] kÇøe á^ôÊ^Ûøãßøneø ]çvö×ô‘ø^Êç×jøøjÎ] àønßôÚ©Û³Ö] à³Ú á^³øj˳ñ«³› á]æ™
DUVl]†rvÖ]E—oÖ^Ãi ä×Ö]†ôÚø]

CŠ c
i Â} Š™ ð J m
6}uzŠ ®
 )q
Z¤
Zgz Z ; zŠ Z™• ry xgŠ Æ y Â, 7±~ : WÈ) zŠ ÅV ë ¸¤
Z E
; N Y M : Z z vß { z ~u { Š™ì ‡Å \ ¬— ZžJ
V Œ z ±s ÜÆ ®
 ) à Zz ä™

( 23 )

? Ïñ Y k
 Ð g Z ŒB‚Æ { z¤
© !
HX : .1 Z
: WZ x â Z

k Z Ð y Z: g z ì 4 ¹ ÂB™w JÃ b§k Z vß { z¤
Z Ç ñ Y »zg Ð ð Z'
g z Z Ç ñ Y c
Š ¬» ð Y Z ¬ æZ V ;

k Zgz Z ; N Y ïÐ ®
 ) à Z z½6w° { Zgg z Z B™g ( Z ¿„
 gŠ™hg3 Zg » ] z Œ 4z @
Ï ñ Y Å ð Z ±J
‰
Ü z

www.Ahnaf.com

; Ïñ Y Å7{ Z z6Åäƒ Ý ªÆ ÁZ x â Z ~ ¿} g ‚

m
o

'' ''' ''' ''' ''' '''

E
E3Ò7Ec
& ì 7~g z¢ *
ÁZ x â Z q
Š 4
Æ®
 û Zz ¨ Z I Z : ^ â
îªG
Yƒt q
Š 4
Æ y é<XÀÓE
ƒ Y éŒBÄ Z ùx9» Ýð0.ÅZ÷ Z÷ Z c
ÁZ G

.f c

Å£k Z { È Ð [ ‚g ZÆ w q Zt ¬èYì ~g z¢[ A Z åÐ [ ‚g ZÆ w q Zt ¬% Zƒ`
Ã z ÉÃ ,^
Ã6£k Zžì

a
n

; @

Ð q Z

ì ˆÅy Ò ¤~ (Åk Z~ ] xò s Zg z Zì c
Š ÃV â ›ä à ¬Ãg nv Z ¬» ä ™g ( ZÃTì £{ zt g z Z

h

.A

w

w

( xÎg
u )

Vc
â•
Û Š•
á gZä~
— Z wÎgèY
—å…ö‡æô äôn×øÂøæ ÜûÒö†öq] ÜûÓöÖ Ùø‚øÂø àÚø Ùº‚ûÂøŸæ …^qø àÚø…öçqø ÜÒ†ù–öm Ÿ™


Z ; ǃ 7¯
 !
» 7y vËn } g v*
™i z ˆÐ u K Z » á Z z ä ™ iz ˆÐ Š zug z Z ; Õ» á Z z ä ™ Õ )

w

;д Z
 ˜» Zwg z Z!$
» k Z6ä ™ CŠ c
i z Õgz ZÐ óZ 0
ZÐ à ¬v Z ÂÐ z™ ð Y Z
`

û ' /' ü
ûZ
•z ] Ñ qê Zgz Z `g Zp î0G
£•
Ûü
( 24 )

{ È ^ ³Ò DoÖ^³Ãi 䳳׳֟] ܳӳv³Ö] á]) :Ž ñ Zg H~} g !
Æ ` Zgpy Z Å\ M :ž Y 7 Ð r
 ™x â Z ä ~ X : .1 Z
&
‰ ™] z Œ Ð Z
ñ ]|ˆ Æ ä Y W7Æͧ Z ztžì t zz Åì î*ÀOC ` ZgpæZ ) • D ™ ð Z'
Åx Z™/ ô™ Î
( 7g z Z » Ë{ z ´Æ k Z ’ e » »— Z sܬª äô×#ÖôŸ$ô] ÜöÓûvöûÖ] áôô]: å{ Èg •ï Zg z Z¸
: WZ x â Z

; • ÖÆzgŠ} (Ð ƒ
 ~ ` ZgpI Z vßÆ‘•
Û kZ
( 25 )

? Ç ñ Y ¹•
Û »Ãy Z H Y 7 ä ~X : .1 Z
: WZ x â Z

; Ç ñ Y ¹7•
Û » æZ 7

<XÅì HŠ ˜ ŠpB‚ê Z äí[Z } g øèY ;Ð , ™k
D ™ q n Z é Z Z åE
 Ð y Z n Æ ä Ñ6„
 Zg { ZgæZ p

gz Z Z
ñ ]|Ðgîm { ~í[Z y Zg z Z Ð , ™Š ˜ µ Z n Æ ä Ñ 6„
 Zg { ZgÃy ZžÐ , ™x »t Ìë ñ ƒ
; •ï•
á m à ¬—Z¶g m+Z†0/]|
( 26)

Ð y Z ÌQ H• D ™ ] z ˆ Å *™ y M Œ
Û g z Z • ër~ ð Z (Å à ¬ — Z `g Zp I Z ž ¹ ä ~X : .1 Z

? Ç ñ Y HŠ ˜

www.Ahnaf.com

: WZ x â Z

uÆ A >P Æ `g Zp î0G
£•
Û V ; z ñ ƒ 4ZŠ ~K ì Y Å wŠ { z Z
 7Š c
u Å)
g
ñ â Z1 ZÃ\ W H :ž c
â•
Ûä

m
o

.f c

;¸ ñ ƒ} 7

{ g !
Æ y Z Ð \ Wž Vƒ L e ~ ?• 7vßÆ } iu 5 Wt H ! ¨
 ¸ 1 Z } Z : ñ ƒ D ™¥ #è
 ¸ 1 Z X :) â Z 1 Z

a
n

?• vßùt ~ ñ Zg 5 WžVg7 ~

w >+ F
Ð ƒ
$
 ~ y Z • ‰ G Ovß æn Æ y • M J
 ` Wg z Z ; È Æ v M • È Æ v M { zX : ¨
 ¸1 Z

h

.A

w

w

w

;¸ ì g zg ¨
 ¸1 Z ñ ƒ D ™] !
t gz Z ; •
?• ì g zg VY \ M X :) â Z1 Z

;¸ y ›¬ Âvßt : ¨
 ¸1 Z

?• ì g â •
Û t ~} g !
ê Z \ M HVƒ ; g Í~Ž ] !
tžá 1 Ð À} (:) â Z1 Z

žì c
â•
Û ä à ¬— Z b§TÐ ¼7] !
„ z \ W HX : ¨
 ¸1 Z

^Úù]æ áæ†öËÓi ÜjößÒö^Ûe hø]„ÃøÖ]]çÎöæ„öÊø ÜÓöÞô^Ûmô]‚øÃe Üiö†ËøÒøø] Üãöâöçqæö l•$ ç‰û] àøm„ôùÖ]^Úù^Ê åºçqæö•ùçøŠiæ åºçqöæ ˜
ù nøfûøi Ýçmø™
Ð } n } g ‚¹ ~ Tì ( Z yŠ q
Z ) DMLR(SVá]†ÛóÖ]E —áæ‚ö×ìF^ãnÊô Üûâö ä×# Ö] èôÛøuû…ø oËôÊø Üãöâöçqöæö k–ù³neû] àø³m„ô³Öù]

¬ˆ Æ ä Ñ y Z Z ï Z Hzz mZ fƒ { (} n Ž g z Z fƒ h $
g z Z { (} g ‚¹ g z Z fƒg ZŠ ® Cg z Z h lp
fƒ ~ Øg Å à ¬— Z { z fƒ á Z z V zn CŽ gz Z Vƒ Y 2~ [ Z ±Ð zz Å ä ™¬ž ’ e Ãy ZQ 7*

;Ð • g n Æå ~ Øg Å à ¬v Z k Zgz Z

?¶”Ð Åzm— Z -— Z w Îg ] !
t Špä \ M H :) â Z1 Z

X ¹ b§Ï Z J
g !
] ‚ž ‚Ôg !
zŠ Ôg !
Z— Z y 4X : ¨
q
 ¸1 Z
: WZ x â Z
.E
* Z ä à ¬v ZèY ;ì Ðzz Å ä ™¬ » V zÅ à ¬ à ¬v Z *
Y ¯ Å k Z vßt Hx Å ZŽ çF
Y ¹•
Û » ` Zgp î0G
£•
Û

;¸Ñ ä ™~]*
Å à ¬v Z6

' ''' ''' ''' '''

ï» n ê Zg z Z ¿{ Zg å= g fÆ x Z™/ ôgz Z + Š å) g fÆ Y m
Z Ô Xw i *
?F6y Z ä— Z ì t Š Z%Ð Úy Z¬ : ^ â
Üjm‚jÎ] Üãmù^³e:ì ~Š™œ& ¤$ä xå ™ Zg —6} ÂÅT®
 )q
Z Åx Z™/ ôÇê Zg z Z ; Ñá Z z ä™y Ò Ã[  k Zg z Z Ô [ Â

;Ð z
Y 0
Z@ z™ q C Z ÅT~ y Z ª Üjm‚jâ]
e

X ì Hg z Z Â7¬t g z Z Hg ï Z »Ú~ (âZ [ ZžÐzz ŬРV zÅ à ¬— Z *
™¬ » `g Zpg z Z

û ' /' ü
û ¬» ä ™x »ßÐg ï Z c
s z òG

www.Ahnaf.com

( 27 )

k Zgz Z , ™x¤
g Z i !
» ~¤
]g ¸gz Z w]
z k
 gz Z , ™] z Œ g z Z ` zy
s ÜÆ V â ›¤
Z vßÆ ` Zgp î0G
£•
Û X : .1 Z

m
o

?Ïñ Y ~Š æZ ZwÅG ê Z H ÂN Yƒ { Š â M 6ä ™ *B‚} g ø { z¤
Zˆ Æ w Zj Z ]gßx Ó

.f c

a
n

: WZ x â Z

ê Z „ :g z Z ; Ç ñ Y 1 7!$
ðÃ6¿ËÐ y Z Vƒ ` ™k
 y Zg z Š { z ì Z`
Ž ˆ Æ ä Yƒ »k
 Ð s§y Z
ÃËg z Z Ï ñ Y Å ~g Yu ðÃ6w q Z, ZÆ y Z Vƒ Z
 ñ » ä Y G ~g Y u ¦ÑŽ w q Z , Z ‰ G ] z Œ y ZgzŠ

h

.A

w

w

w

; Ç ñ Y 17m ŸÐ y Z6Y ¯ Å ä ™Oh*
( 28 )

?N Y Å: ~g Y Ìm Ÿz zzu6y Zžì zz Hy
WX : .1 Z
: WZ x â Z

ž ¶C™c _®
 )q
Zžt { z ; ¶ðƒ Za ~ VÍ߈ Æ ]Š ÞÅÅv Z èg y ¢]|Ž 6Y ¯ Å w Zj Z ]gßk Z

; ¶³ #Å¿k Z ®
 ) ~uzŠg z Z ñ Y 1 m ŸÐ V Œ‡Æ y Z

X :ž Š
ƒÂ q ) Z ~ { g !
k Z »Ž Z :à ¬v Z y Zçgx Z™/ ô Â
; ǃ 7xi Ñ m Ÿ6kZ ñ · yp » Ëñ ƒ D ™s z òG
& ¿Ž : ( 1 )

; Ïñ Y Å7~g Yu¦Ñ6k Z} ™ *
iB‚Æ ]gúËñ ƒ D ™s z òG
& ¿Ž gz Z : ( 2 )
ñ Y Å 7Ç *
u Åx`
Æ ä Ïw â kS 6k Qá Ïñ ƒ B^
Y) g fÆ s z òG
& w â » Ë¿Ž b çŽG3_ Zg z Z : ( 3 )

X Ç ñ Y c
Š N
ß : Z z s§Å ´ â ÝZÆ w ⠳Рk Z Âñ Yƒæ W'
w â ÝZ k 0
Æá Z z ä Ïk Z¤
Z V ;

û • Š zu HÅ¬Æ •
Û »ü
( 29 )

? Ç ñ Y c
Š [ ZŽ HÃk Z } Y 7•
Û »Ã•
Û »~ž¾ Ñ Z zì ðä
Zž Y 7 ä ~X : .1 Z
: WZ x â Z

; ǃ •
Û » b§Å•
Û » Ï Z Ì{ z
( 30 )

?ì @
ĥ
Û » ¿ðÙ VV ¹ª ?ì Hu Å¬Æ •
Û » } Y 7~ž¾ ¿ðä
ZX : .1 Z
: WZ x â Z

¿t g z Z ì 3*
1 »•
Û »ž c
â•
Û ä à ¬— Z èY ì •
Û » Ð zz Å äƒ Ñ Z z ä ™g ï Z » [  Š\ ¬— Z Ì{ z
7} YjZ

www.Ahnaf.com

ûg
u ÅŠñ &0 Z z fñ ç]|6|Åy Z Z ü

m
o

( 31 )

à ¬v Z )ž } Š [ ZŽ { z  ? 7c
• ð¸ \ W Hž ñ Y H w ZÎ T• ë H ~ } g !
Æ ¿k Z \ M X : .1 Z

.f c

a
n

h

.A

w

w

w

?ì } Y4 { Š c
i— Z ( DZ
: WZ x â Z

Xì •
Û » { z6Y ¯ k Zì Ñ Z z ä ™—~ y Z Z ¿{ z
( 32 )

?ì ÌzgŠg z Z ðÃ{ z ´Æ t Îy xgŠÆ y Z Zg z Z¬ HN â •
Û t \ PX : .1 Z

¬ o c
: ( 3 )•
Û » c
: ( 2 ) ǃ 𸠠c
: ( 1 ) ; ǃ q
ZÐ ~ &{ z
: WZ x â Z
;ì 7¬ o{ z} ™—~ y Z Z L Z ¿Ž 7
( 33 )

?ì zz HÅ k ZX : .1 Z
: WZ x â Z

;ì V- ,ÅT6Y ¯ Åg
u à Z zŠñ &0 Zgz Z †
ñ 0 f ç]|

( xg X g
u )

5Ò$0 Z _g qž Hy Ò ä Š ×x â Z =ž
] ñÅ †
ñ 0 f ç]|Z
 ¸ D ™ HÝq Dk 0
Ɔ
ñ 0 f ç]|îÂG

;Ñ ä zg _
ò g q ]| Â Zƒ d
Œ
Û‰
Ü z»

?ì zz HÅä zg}¾_g q} Z X : fñ ç

Å Tì Ý ¬ ¨
È 6 M Vƒ ø Î~ pì 4 ˜ g$
Ð *Š Ï0
i Å ]y
M 5 M ž ì x¥ Â] !
t = : _g q

? ÇVj™Ýq D~™{ g~ #
Ö }


™Ýq DÐ y Z *
Y- k 0
Šñ &0v Z† ?ˆ } ÷gz Z z™ñ7] !
ðÃX : fñ ç

ÅòŠ M Ý ¬ž ¹Ìt ¤z y Zg zŠgz Z ; Ťz= †
ñ 0 f ç ; e ä à ¬v ZŽ ˆÆ k Z ; £Š â •
Û ¤z ðÃ= : _
ò gq

ï•
á ™ M ~ Y CÆ Šñ &0v Z†~†Ã_
ò g qg z Z ; ‰ ƒ ] ¯Å— Z èg f ç]|ˆ Æ k Z ; *
g e l»dg z Z td
; ‰ ƒ s z^~ ä ™Ýq D™ƒ

y ›C
Ù èY ƒ Yƒ g » n Æ ¶ Š [ ZŽ » y Z f Z ª ] !
E k Z : ¹Ð VÍß ƒ
 ä _g q  ðƒ y Z f Z Z
 yŠ q
Z
ž ¹gz Z ¬ Š Ð V zÃm { s§é Z ä V zŠ¤
•
á Æ Šñ &0 v Z†]| ;ì Z
 Z z b Š [ ZŽ e Z Ãk Z • y Z f ZŽ
?ƒ ð¸^sÜV Œ H

! Vƒ ð¸ªZ z ~ V ; : _g q

www.Ahnaf.com

; ~Š™] !
ß ðÃä k ZG •
á žÑ ä h @
V- Ð VS
Z ÁÃ_
ò g qŠ¤
•
á } g ‚ÆŠñ &0 Z™Í] !
t

;¸ D Y D ™N ¬Š ÅØg n Æ f ç]|y ZgzŠ k Zgz Z N W !
e @Wg z Z 1 qu C Z ~ ã . 6: _g q
%

m
o

?ì 𸠞 H  HX :ž Y7 Ð _
ò g q ä V rZ6] ‡5 ; ˆ~Š™ÃŠñ &0 Z ]|¸Å] !
k Z y Zg z Š Ï Z

.f c

a
n

; Vƒ ð¸ªZ z ~ V ; X : _
ò gq

?ì @
™g ÑÐ ~ VÍß MÃ\ WL Z žì t È »ìÆ \ W HX : Šñ &0 Z

ðâ •
Û ¤z ä VrZèY ;Ñ ä ™Y ¬Š ÅØg6Å à ¬— Z èg f ç]|Š * Z L Z ñ •Å ¶ Š [ ZŽ » k Z : _
ò gq

h

; b Š™ q zÑ *
™:ê » äƒ ¬ o~} g !
Æ Ëzz š :ž ¶ð â •
Û ¤z Ìt g z Z *
g eÐ ua wÈÅÝ ¬ž : ¶

.A

w

?ì @Š tðÃä  HX : Šñ &0 Z

nðÃÌ{ z ´Æ V©&ÅVÍß~: â iÆ Åzm— Z -— Z w Îg HN Ct \ WVƒ ê Š nÅ— Z+ M ~ X : _
ò gq

w

w

~ { z¤
Ë\ W~ &y Zg z Z ; ¬ oÐ p Òm!
:( 3) ;•
Û »Ð p ÒÆ í!
zC
Ù ª : ( 2 ) ; ð¸Ð p ÒÆ í!
zC
Ù ª:( 1)

;•

; Vƒ ð¸Ð p ÒÆ í!
zC
Ù ª~ :žt { zg z Z Í[ ZŽ Z÷ Â: ì ~Š nÅ— Z ä \ M²[ Z : Šñ &0 Z

?ÅVY #
Ö 56ì ] !
à Z z Vƒ ð¸ªZ z ~ž DàÚ©ÛÖ oÞù]) ~÷ä \ MQ X : _
ò gq

6fñ ç]|Ìä V rZQ î Y wȸ Ãk Zgz Z ; zŠ™®Š Ãk Z „ k 0
} ÷g z Z ;ß™t~÷t 7] !
ðà : Šñ &0 Z
; ÅY ¬Š Å3g

û *
™3c
 ñ Z úŠ} g !
¼
¿{ 0
i Ë c
LZ ü
( 34 )

?VƒÐ ~ VÍß M~¾ t ÃVÍߎ ì ñ Zg H~} g !
Æ ¿k ZX : .1 Z
: WZ x â Z

;ì 7D¬~ { g !
k ZÃk Z ;ì m1 ^Ñ¿{ z

; fƒ •Æ 3Ðzz ÅVƒ k
g z Z fƒ 4ZŠ ~ ¼
 Ðzz Åy Z Z L Z 𸞠¹t h
'
× är
 ™x â Zgz Z
( 35 )

?ì ¬H~} g !
Æ k Zì 5¿V # :ž¾ t ¿ðä
ZX : .1 Z
: WZ x â Z

Øg Å à ¬— Z ¿Ñ Z zì ] !
+ Zg z Z Ô ì 5yÃg z Z ì MyÞ 7DÃË~ } g !
k ZèY ;ì m1 ^Ñ¿{ z
;ì H] !
t Ðzz Åäƒ k- â Ð

û ' /' ü

www.Ahnaf.com

û¬»yZÑ!
ägzZ|ÅyZZü

^³³³³Þ]) :¾ V- åž ’ et % Z ;} ™g Ö Z »—~ y Z Z L Zž 7ƒ
 ot ÿË:ž c
â•
Û är
 ™x â Z
; Vƒ ð¸~— Z Y •
á y Z DoÖ^Ãi ä×Ö] ð^• á] àÚçÚ^Þ]E:ž¾ : Ç !
t gz Z Vƒ ð¸ C~ž ( ^÷Ïu àÚçÚ

m
o

.f c

0 Z } Z Î ì W y Zg zŠg z Z c
M k 0
Æ Å à ¬— Z èg k „ 0 Z ]| ¿q
Z ž ì e
Z zg Ð k „ 0 Z ]|
àÚ©i] ÔÚù] Ôj×Ó$E V c
Š [ ZŽ ä k
ñ „0 Z ]|6k Z ; Vƒ ð¸~  ; e ä— Z¤
Z DoÖ^Ãi ä×#Ö] ð^• á] àÚ©Ú ^Þ]) X : k „

a
n

y Z Z6q k Zgz Z6à ¬— Z  Hñ zg6ä%}¾gz Z ñ V Zú 1 » ]ñ~¾V â ~¾ DoÖ^Ãi ä×#Ö] àÚ ð^q^Ûeæ oÖ^ói ä³×³Ö^³e

h

ä Å à ¬— Z èg k „0 Z ]|ˆ Æ T ; V ; :ž Îì ¿{ z ì ð M Ð s§Å à ¬— ZŽ ì ; gÈ~ { g !
Æ

.A

w

w

w

: c
â•
Û

V S7e
 Mt ˆÆ k Z ; Vƒ ðñ å ~ D^Ïu àÚ©Ú ^Þ]E ! ™ ¹V- Â

—]çeö^øi†mø ÜÖ Üù$ äÖç‰ö…æ ä×#Ö^eçßÚ• àm„Öù] áçßÚ©ÛöÖ]^ÛÞù]™

DMQVl]†rvÖ]E

s§Å— Z „: g z Z wÎgÆ k Z: 6— Z: D ™7—~ k ZQ Ô6w ÎgÆ k Z6à ¬— Z ñ Ñ y Z ZŽ vß { z —"

; • D ƒ 2~µz —6q Ëðƒ ð M Ð

:ž¾ ~ y !
i Ïg à ¿ðä
Z ;ì ê Š™ë!
Ãy Z Z Y ] Zž?Šgz Z q
Z mZgz Z
ä×#Ö] ð«• á]‚ßjŠa^`e^jÒæWoÖ^Ãi ä×ùÖ] ð«• á] •ç³e‚³a]ç³ìˆ³ní³j‰… c‡æ…æWo³Ö^³Ã³i ä³×ù³Ö] 𫳕 á] k³Ša]‚³ì™
—oÖ^Ãi ä×#Ö] ð«• á]•çe†fÛÇnµ ‚@ÛvÚæWoÖ^Ãi
ä à ¬v Z ;— Z Y •
á y Zg z Z ; ì Ñ Z z ä M y Š » #
Ö ª à ¬— Z Y •
á y Zg z Z ; ì Š Ž ñ Z}
à ¬— Z Y •
á y Zž¾ t ª

; Ç ñ Yƒ •
Û »Æ s % Z Ëš ¿Ñ Z zì, Z Â; • 9Æ à ¬— Z ~
 ·— Z Y •
á y Zg z Z ; • ð â •
Û w i *
ÁÂ

} ™ ~úŠ » äƒ g ZŠ y Z ZB‚Æ— Z Y •
á y Z ~ y !
i Ïg à ¿ðä
Zž • ë ë :ž • D â •
Ûr
 ™x â Z

X ì 7„
 gŠ Ìt Â} ™~úŠ » äƒg ZŠ y Z ZB‚Æ— Z Y •
á y Z ~ y !
i ! ²¿ðä
Z b§ÏZ 7„
 gŠ Â

N— Z Y •
á y Z :ž¾ Ã~ç K Z ¿ðä
Z 7Ù Š \ M H :ž • D ™™f » b) ñ ƒ D C ,r
 ™x â Z

; • b ã Z ) f }÷Æ ¿V #— Z Y •
á y Z :ž¾ t ¾ c
;ì Š Z i M — Z Y •
á y Z :ž¾ Ã~ &
ß c
xÝ L Z c
Ôì t :
I
E
\
ÂèY σ: xi Ñ Ìq ðÃó f õÁ}B kZ ~ V Âg߃
 y Z ;ì à h
y
c
ì ëGŠ Ö
q V #ä ~— Z Y •
á y Z :ž¾ t c
y Z Z b§ÏZ • D Yƒ ë!
ÜÑx © ZB‚Æ— Z Y •
á y Z b§Tg z Z • D Yƒ ë!
] â © Z x ÓB‚Æ— Z Y •
á yZè
X ì @Yƒ ë!
Ì

''' ''' '''

; • ðñF „ vß „t ª^Ïu áçßÚ©ÛÖ] Üa ÔòÖæ]Vì à ¬ ~g !
Š•
á g Z6x £}uzŠg z Z : ^ â
; • ì g™ FZÐ p Ò ¾\ Wž ñ Y Y 7 Ð k Z ÂW ä×# Ö] ð^• á] àÚçÚ ^Þ]¾ V- ¿Ž [ Z
ÇV ð04Xð¸ä×#Ö] ð^• á]À¸*~ž• T e IV- Â: • ì g™Y ] Z »èâ : â i¤
Z ( 1 )
; Vƒ ð¸‰
Ü z k Z~¾ g z Z} ™Y ] Z~ w q: â ižt c
( 2)

www.Ahnaf.com
{ ŠŽ ñ c
À¸*~ :ž¾ ~ {g !
Æ w q c
èâ { z ¤
Z ; Ç V îƒ ð¸ { ÒWÀ~ ǃ IV-  ; } ™Y ] Z ~ w: â ižt c
(3)

À— Z Y •
á y Z~ž¾ gz Z } ™Y ] Z ~ } g !
Æ w¤
Z g z Z ; Ç ñ M xi Ñ ¬ » kZB‚Æ V/zŠ y Z ÂVƒ 𸗠Z Y ¶
Z ~ ‰
Ü z
{ z Â7C𸿎žt ª W ^÷Ïu ÷]†Ê^Ò á^Ò ^÷Ïu^ßÚ©³Ú à³Ó³m Ü³Ö à³Ú : c
â•
Û ä~
 ÑèYì ®
$
1ì „
 gŠ ]gßt ; ÇV ð04Xð¸

m
o

.f c

a
n

h

.A

w

w

w

; ǃ C•
Û»

/////
( 36)

; ¨ Yƒ b§Åy Z ZÆ V ¤•
Û y Z Z » ð¸C
Ù ~ ]gßk Z H ÂX : .1 Z
: WZ x â Z
;ì b§ÏZ Â] !
!V;
( 37 )

; n Æ ¶ Š [ ZŽ » w Z Îk Z ? ǃ ð¸ C{ z ÌQ Vƒ} hð¹ ¿Æ ¿k Z { ZpX : .1 Z

( Qg
u )

Y 7 Ð Xñ g q ]| ! ôs z cq
Z ä x ? Zm Ñ c
â•
Û ñ ƒ D ™ w Ñ+ Z Ð g
u q
Z ä X : WZ x â Z

?ì Å~ w q ¾ ðä ÂX g q} Z D[kvf‘] ÌnÒ)

;ì Å ð~ ª
 q Å äƒ ð¸ Cä ~

X :Xñ g q

~ ~g ZË ] Zg g z Z ! Ô
yŠ Z÷ž J
V Œ Š
ƒg Z i " gz Z Ég " Ð * Š ÑZ÷ ! w
å Îg Æ— Z } Z

X : ñ Xg q

?ì H|Åy Z Z}¾ Âì Cƒ |ðÃ: ðÃÅ] !
hC
Ù èY ?ƒì gÈ HdŠ :—
å Z w Îg
; ì Cg *

; Vƒ 8 Š6gîC
Ù ªg z Z ã Z z l²» \ ¬— Z ~ :žìt w q Z÷gz Z

N Š D 3ð ¨~ v M ~ 3ÃVÍß 5gz Z D Y D M n Æ ]g c
i Å }uzŠ q
Z ~ ¼
 ž VÍß M~gz Z
; Vƒ ; g

; c
â•
Û Š•
á g Zû%&]t g z Z x g ì ‡6k Zì Š
VJ
|Åy Z Z Â c
â•
Û X :—
å Z w Îg

Æ y Z Z L Z ä à ¬— Z ÃwŠÆ TAŠ ÿ, Z :žƒ @
™I ¿ðä
Z c
â•
Û Š•
á gZä~
 à ¬v Z w Îgˆ Æ k Z
X áN ŠÃXñ g qž ’ eÃk Zì c
Š™gëÐ g â

; < ¬Š Å]Š Þn } ÷ !— Z w Îg c

Xñ :X g q

; ðƒ ‚]Š ÞÃXg q ]|žì³» q JÅ ¬Š kZg z Z ; Å ¬Š ]Š Þn Æ y Z X :—
å Z w Îg

û ' /' ü

û ¼ ZŠ ~ ¼
 »Ý¸gz Zg ñ ü
( 38 )

www.Ahnaf.com

?ì [ ZŽ H » ¿k Z ; ǃ 74ZŠ ð¸ ðÃ~ ¼
 ž• ët vߎ X : .1 Z

m
o

.f c

a
n

h

.A

w

w

: WZ x â Z

;Ð Vƒ 4ZŠ „ ð¸sÜ3yŠÆ #
Ö ªžzŠ [ ZŽ Ãk Z
( 39 )

? ǃn ç H » V z •
Û » yŠ k Z ÂX : .1 Z

;Ð N Yƒá Z z y Z Z yŠ k Z v߃
 { z : WZ x â Z
( 40 )

? ðƒ x¥ù ] !
t X : .1 Z
: WZ x â Z

Vc
â•
Û 7ä \ ¬— Z H

w—^߉ªe]æ¨]…^ÛùÖ ÜãÞ^Ûm] ÜãÃËßm Ôm Ü×Ê ànÒ†ŽÚ äe^ßùÒ^Ûe^Þ†ËÒæ å‚uæ ä×ùÖ^e^ßùÚ•]çÖ^Î^³ß³‰ª³e ]樅^³Ûù³×³Ê™

DTQV†Ê^ÇÖ]E

à ¬— Z ÃXëg z Z • D Ñ y Z Z 6q
ÑÑ { uz— Z ëÐ } Ug ¯ ÂÐ BŠ Ã[ Z ±gz Z ö â i M ~g ø vß { z Z
)

( Ç} Š: œðà *
Ñ y Z Zˆ Æ ä ™{ @ x » [ Z ±Ãy Z1; • D ™g ï Z ï Z¸ D ZIq
Ñ »
; ǃ: "
 U
q{ Z
à ðÃn Æ y Z *
Ñy ZZ‰
Ü z k Z » y Z1Ç ñ Ñ y Z Z¬ { z Ç ñ Y ~ 3ÌŽ Z åE<XÅ

û ' /' ü

û t•
Û ~ y Z Zg z Z¬ ü

[ ZÑ c
@
™ *
i c
@
™g ¯ z [c
@
™{ k
c
m Z ež Z e c
@
™~ga c
@
™Oh*
ÃË¿Ž :ž c
â•
Ûh
'
× ä•
ñ 1 Z WZ x â Z

;Ð }: •
Û »Ð }Éà ð¸Ãk Z ƒ @Yƒ¹Ãk ZÐ Tì @
™w E Z q gz W¹+ Z ðà c
@
™~gp

w ïÐ 3jZˆ Æ ä Y M ¨
 ¸ ÚÅ y Z Z6k Zg z Z Ç ñ Y c
Š [ Z ± » 3Ð zz Å Vƒ k
Ð s§Å à ¬v Zgz Z
;Çñ Y 1

ì HÌt 1ì Š
c
Š ¬Ð s§Å à ¬— Z » Tì ‚
g y Z Z6V zq x Óy Z ¿Ž :ž c
â•
Û ä•1 Z WZ x â Z
4
;ì •
Û » ¿{ z  ?7c
• w ÎgÆ à ¬— Z x ? Z @ öWPgG‘g z Z Ï
ð ñž } Y 7~ž

Š•
á g Z ä— ZèYì •
Û »ŠpÐzz Å ä ™g ï Z » w ¸Æ \ ¬— Z { z • 5c
• M•
Û » } Y 7~žì Ht ¿Ž gz Z

! V c
â•
Û

ˆÆ ä%Ž ì v WÅ3n Æ y Z • •
Û »Ž vß { zg z Z E DOQV†›^Ê E — ]çiöçÛönøÊø Üûãônû×øÂø ˜
ø ÏûmöŸø Üøßùãøqø…ö^Þø ÜûãöÖø ]æ†öËøÒø àøm„ôÖù]æ ™
( Ç ñ Y c
ŠÃy Z

Vì à ¬ ~g !
Š•
á g Z(~uzŠgz Z
( ì Ñ Z z ä °Ž [ Z ± ( Z Ì{ zgz Z [ Z± » 3n Æg ñy Z E DMLVtæ†fÖ]E —Ðmû†ôvøÖ] hö]„ ÜãÖæ Üßùãøqø hö]„øÂø Üûãö×Ê ™

www.Ahnaf.com

! V ì Š •á g Z » à ¬v Z6x £}uzŠ q
Zgz Z
( ì [ Z ±+ F
”n Æg ñy Z EDMRVp…çŽÖ]E— ‚ºm‚•ø h
h
º ]„øÂø ÜãöøÖæø ™

m
o

.f c

ì „ n Æg ñ Zwg z Z [ Z ±tž Zƒ x¥Ð ] c
Wy Z Â

X ì ; g™g ï Z6Y ¯ Å ä ™—~ ] c
Wy Z Åx¯Æ \ ¬— Z { z c
Íì @
™—~ { g !
kZ ¿Ž gz Z

a
n

ì t mZ ?Š
( ¼g
u )

h

äƒ 5Æ y Z gz Z ä Y: •
Û »Ã•
Û » ¿Ž :žì â] !
t Ð ñ"0 G]|J
í : c
â•
Û ä ñr
 ™x â Z

.A

; ǃ •
Û » b§Å 4 Z Ì{ zƒ: b‡

w

w

( 41 )

ðÃÐ ~ w q Z ( „: g z Z Ô { i zg: Ô i ú: Ð ~ ] ZŠ „1ì Âg Z0
Z ZŽ N C = ~ } g !
Æ ¿k Z \ WX : .1 Z

w

?7c
ÇÆ *
ƒg Z 0
Z Z e Zÿ, Z Hì ê Š x •Zu¿

: WZ x â Z

kZ ñƒ D â •
Û 3g6w qÆ kZ c
} Š [ Z ±Ãk Z Âì e { zì«6è% Å à ¬— Z ]y
WmZ1ì ð¸ ÒÈ ¿{ z
; Ç ñ Y ŒÐ ~ y Z Z I Z { zƒ @
™: g ï Z š ZÜ »q ËÐ ~ [ Â Å à ¬v Zg z Z ] * Z Z ¿Ž g z Z} Š â •
Û „Å

û |Ål² Z Z~2 ZÆ à ¬v Z ü

6Y ¯ Åw ¸k Z L Z { z  ?~ V•i c
ì ~ V â • M à ¬— Z } Y 7~ž¾ t ¿ðä
Z :ž c
â•
Û ä WZ x â Z

Vc
â•
Û Š•
á g ZŠpä \ ¬— ZèY Ç ñ Yƒ •
Û»

( ‰ ƒ ~˜6l²\ ¬— Z E DQVä›E —pçj‰] •†ÃÖ] o× àÛu†Ö]™
;ì 6z ZÐ V â • M V Â ‚l²» à ¬— Z²
( 42 )

V â • W c
M ?ì V ¹ l²» à ¬— Z } Y 7~ž¾ t ¿ðÃ1‰ ƒ ~ ˜6l²à ¬v Z :ž Vƒ Ht Â~X : .1 Z
?ì ¬H » kZ Âì ~ } i c
ì~
: WZ x â Z

 Mq
e
Z Å *™y M Œ
Û { Š™w i *
Ð s§Å à ¬v Z ¿{ zèYì •
Û » { z Âì @
™g ï Z » äƒ ~ y • M Æ l²{ z Z

E
<XÅì † µ æ ] È »
 x ðž§!» ~— Š Z%Ð k Z n Æ à ¬— Z ë Z åE
f

ì ; g™g ï Z »

Tì Š
Hw E Z Ñ ç Ê Â~ *™y WŒ
Û gz Z
E
!
;•f
 Š Z%x 𞧠»‡ ZÐ p ÒÆ äž: •

û ] Z WZÆ{ k
6kZgz Z m»¿z y Z Z ü

à ¬v Z èg 0 f ç]|Z
 :ž• D ™Üe
zg q
Z Ð †0 f ç]|B‚Æ •µK Z ä : WZ x â Z

www.Ahnaf.com

9
áÅ
f ç]|ä y ZŽ âq
Z Ð ~ + ]Z i y Z ‰ ƒ ¦n Æ Å\ WvßÐ ¹ Âñ Ñ p=~ ú.àg •Æ x •

m
o

; Y7 ÐÅ à ¬— Z èg

~ 5 ZgÆ à ¬— Z Ôì @
™Ì— Z š
 e Ôì ‚
g { i zg Ôì k 7i úŽ ì ñ Zg HÅ\ M ~ } g !
Æ ¿k Z X : w ZÎ

.f c

~ } g !
Æ"
# — Z w Îgg z Z à ¬— Z { z % Z Ôì ê Š Ì >Ãi~ 5 ZgÆ v Zg z Z Ôì @
™Š Z i M ÌxÝ Ôì @
™ ÌŠ ˜

a
n

h

?7c
Ì• w ÎgÆv Z ~
 \ W7Ø žì @
™—

;ì Ð ~ VÍß5¿t : †
ñ 0f ç

e : Ôì ‚
g { izg : Ôì k 7i ú { z : ª @
™ 7Ô ™ ¿1ƒ ‚
g Ây Z ZŽ ì ñ Zg H ~ } g !
Æ ¿k Z X : w ZÎ

.A

?ì @
Ñ y Z Z6y Zg z Z @
™g Z Œ
Û Z » wÎgÆ k Zgz Z à ¬— Z { z% Z Ôì ê Š >ÃiÐ ~ w â L Z: Ôì @

w

w

;ì Ìsp » [ Z ±B‚B‚Æy Z Å]nÐ à ¬— Z ~} g !
Æ kZ : †
ñ 0f ç

Ï Z Ô ê Š 7{ Z
à ¿ðÃB‚Æ —Ãk Z‰žì tž Ü » ] !
5 W ( R Å †0 f ç]| ) ! Ý°†1 Z } Z X : b‚

w


`g z Z V Z y ZŽ â{ zQg z Z ê Š 7y v{ k
ðÃB‚Æ y Z Z b§

;ƒ: ¿g z Z ðÃg ZŠ™gz Zž{ Š c
iÐ y ZŽ âk ZZ
•
á ~ ~Š Z z k Z :ñ †0 f ç

û [ zZgz Z ] z Œ s ÜÆ V â ZxÝ ª ü

ëÉ ÔÐzz ÅK•
Û »Ãy Zž: • D ±Ðzz Å ä ™] z Œ Æ y ZB‚Æ V 2 !
ë :ž• D â •
Û •1 Z x â Z

° » Z *
{•
á Š !
g z ; Z'

u ï Zp ¤
Z ; • n
g ì ‡mC ZB‚Æ ®
 ) à Z z • g ì ‡6w° ëg z Z ; • … Y „ y ›Ãy Z

ÕŽ D ƒ 7B‚Æ { z¤
© !
, Z ë b§Ï Zg z Z ;ƒ Zƒ: 4ZŠ ~Š zu Ŭg z Zƒ Ñ Z z• g ~Š zu Åy Z Z1Ñ Z z ä ™
3… { z { Zpƒ Ñ Z z ä ™x ¬ Ê Ygz Z
Æ y Zgz ZÐ , ™Šæ ÅŠ Z •
Û ZÆ ®
 ) Ô ™~ y Zg z Z ;ƒÐ ~ ®
 û Z z ¨ Z I Z î0ªGE
y Z Vƒ á Z z ä ™Šæ ~¾~ ä ™ì ‡Ãhg z Z • g ì‡6h] Z|Ž g z Z ;Ð , ™Šæ é Zgz ZÐ Og ì ‡mC ZB‚

;Ð Og ì‡mC ZB‚Æ

w° I Z ñ O Å y Zg z Z ; • f
 ™g ( Z ÏeÐ y Z ë ÂN Y™g ( Z 3 Zg » ] z Œ vßÆ ®
 û Z z ¨ Z I Z¤
Zgz Z

äƒ ñ ƒ D ™¿6] c
Ws fzgq¼ ƒ
 t gz Z ;Ð Og ì ‡mC ZB‚Æ y Zg z ZÐ Fz »®
 ) Å hI Zgz Z

: c
â•
Û Š•
á g Z ä à ¬v Zžì Ðzz Å
( ƒ Y™]ós§Å k Z ?ž @
7Wz Z (Ã} i ä— Z H ) DUSVð^ŠßÖ]E —^ãnÊæ†q^ãjÊ èºÃ‰]æ ä×ùÖ] š
ö …] àÓi ÜÖ] ™
;ì ã !
gŠ •
á g Z6x £}uzŠgz Z

( z™ H]Š „„ ~÷~ k Z Z åE<XÅì Wz ¹ } i ~÷ —" ) DQRVlçfÓßÃÖ]E — áø æû ‚ö fö Âû ^ Êø pø ^ mù ^ô Êø èº Ãø ‰ô ] æø o •ô …û ø] áù ô] ™
'' ''' ''' ''' '''

ij۳jr³³mŸ :c
â•
Û ä x ? ZmÑèY} ™¿ #Å q ) ZÆ ®
 û Z z ¨ Z I Z ¿ðà :ž 7ƒ
 o¦

Ù ] !
C
t Ãy ›Ëg z ZX : ^ â

Ž g z Z ;ì xi Ñ »65 ZgÆ ®
 û Zz ¨ Z I Z ªWZŠ ZÎn } g v: c
â•
Û g z Z σ 7¦L6„ Ze#
Ö Z ~÷ª èÖ¡–Ö] o׳ o³jÚ]

www.Ahnaf.com
+ Z Å— Z w Îgg z Zì <
 Å—
å Z w Îg *
™« ™Å®
 )èY ;ì •$
g z Z { Ze{ zì @
™g ( Z ÏeÐ ®
 ) ÅV â ›F Ì¿

m
o

.f c

:ì w ¸» \ ¬— Z 6X ì Ð ~ øZ •
Û « ™Å<

û Ù牆Ö]çÃn›æ oÖ^Ãi ä×Ö]çn›] ™

ì à ¬ ~g !
Š•
á g ZèY Ô z™®
 ¤ Z Å"
# w ÎgÆ kZ ~ òg z Z Ô z™®
 ¤ Z Å à ¬— Z~ øZ •
Ûª

a
n

—]çãjÞ^Ê äß ÜÒ^ãÞ^Úæ åæ„íÊ Ù牆ùÖ] ÜÒ^i•^Úæ™

Ñžßy Yg z Z ; î Y ugÐ kZ} ™ IÐ ] !
Tg z Z Ôßá n Æ ®
 ¤ ZÃk Z , Š »] !
ðÃÐ ~ V  !
Å+ Š#
"— Z wÎgŽ ª

bÑŠ { gÃè { z @
™7~g Z‡ 0
Å kZg ± Ëš gz Z @
™7« ™Åk Z ¿Ž g z Zì c
Šg Z Œ
ÛZ
 Z zÃä ™ ZŠ ZB‚Æ ®
 ) i úä x ? Zm

h

.A

w

;ƒï q » ð *
ZŠg z Z =Ž • ° » n Æ ¿k Z ,t g z Z Ôì •$
6Y ¯ Å

( Ûg
u )

Ž6} iu ËZ
 c
â•
Û ä~
 — Z wÎgž • D ™ e
Z zg Ð Š&0 Z ]|B‚ Æ • K Z •1 Z x â Z

w

{ gÃè ƒ ‰
Ü ¤gz Z ]gß ðà Š% $
Æ k Z „ : gz Zƒ : eÜ$
Ãk Zž ñ YƒC
Ù ª~g Zlg z Z i Z0
Z k Z Cgz Z
G
+
n Æ zÅ „ Z â õ/G¼]Z g z Zgz Z ŠÅ% Z z ZÆ à ¬— Z wj â g z Z {Ñ ç ã ¨
Zž @
ñ Y H w ðOB ñ ƒ D ™¿6e
 M Ñ !

w

; N Yƒ Za w Zj ZÆ„Æ Z}
+ Šg z Z ñ YƒÚ

( 2g
u )

+G
( [ zZ ) w ðOB ~ } iu + Z ¿Žž c
â•
Û ñ ƒ D ™ÜÐ x ? Zm Ñ ¬ ¯%B‚Æ • K Z ä •1 Z x â Z
¢œçG.Oc ( 7 0 ) ~ w q Z) *
Æ k Z— Z ƒ6 0
Z » äƒ Y 2~Žñ O Å ] â © Z ò s ZÆ VÍß V ˜ ì @
™ Za
X • ˜`
Z »

'' ''' ''' ''' '''
:^ â


GG3G
©G
ìyâ •
Û » à ¬— Zž 6ì aZÐ e
Ñ z ] YgŠÆ Y *Š ~g ‚ˆÆ Y m
ZŽ ìû%q
ZÐ ~ A
 Z%Æ e
Ñ z ï
û ànvÖ^’Ö]æ ð]‚ãŽÖ]æ ànÏm‚’Ö]æ ànnfßÖ] àÚ Üãn× ä×#Ö] ÜÃÞ] àm„Ö] ÔòÖFæ]ü

; • ÌG™g z Z • ÌY Zßgz Z • Ì¢œ• ÌY m
Z ~ y Z Hx Å Z ä à ¬— Z6X• v߸ ª

:^â

à ¬v ZD *
Ññ†³fÒŸ] 䳳ϳ˳Ö] |…^³³•n ÏZì Cƒ w E Z â Àb ˜ Z Å[ zZ À ` WsŠ ZáÆ k Zg z Z *
™s pì È » wA
k Z Ãð ÃÅ Û*
g z ZÑ äƒ xÕÐ Á qg Z M Zu'Z
 žì { g •
á Z s§Å] !
kZ ~ y â •
Û k ZÆ r
 ™x â Zžì Š •
á g Z » ò~‰Z

; Ç ñ B: © !
¿Ñ Z z ä™x » ! zZ ~ ]gß+ Z ’ e b Š™ 0
'[ zZ V ; z™ ¯ ®
 ) wŠ •q
Z ƒ: i Z0
Z WZ6

;ì ewA(ËÐzz Å] YgŠg e 4 Zgz Z • D â •
Û ³] YgŠg e n Æ wAc
[ zZ~‚ÅuZ >gÎS•— ZD *
Ññg z Z
ǃ ¯
 !
» ÏŠ ™g » ã Š Zt Ãã Š Zg z Z ÏŠ™g » ZZt ÃZZ ǃg Zæ zg ZŠ Zg ‚ »®
 ) k Z6T : 7Z · c
t ÃÔ y Z Z ( 1 )
•M
 ™Ýq » -ZŠ °L Z y ¨
Z™^6k Z ; Ô ™¿c
Ôg »i § : ¿ÇÑ ( 2 )

ÃVð‚®
 ) ë~ ]gßÅä Y G { o7 Z6»në!
nÆ ä T y v CÑ ç c
ÙçæZ ä ™x *
Ê Z•
$
Û Z •) : hà ( 3 )

; *
™Sg z Z e
Z@ Å• g3 6h{ Zg

www.Ahnaf.com
•) Ð ä WFZ 6V z Ni z Z n Æ ä T y vÙç c
*
hgà ~à c
î
 ) »Š Z•
Û Z ™ƒ WOÐ { o7 Z6kZ :ñ¤z ( 4 )

w$
~g ZŠ Ãz K ZÐ : â i ] U
Š Zj¿Ž VY *
™SÅñÃy »g Z6 L Z 6kZ Ü$
c
*
™uF
V c
g ZŠ Ã z Ð ®
 ) »Š Z •
Û Z •) c
yv

m
o

.f c

;ì 7! zZ c
w"~ ÝZ { z} Š ™ q zÑ¿ #Å®
 ) c
á

( x l Z ÅV â ¨
Z n Æ [ zZ )

: • x l Z &Ð p ÒÆ 8w Zj Z K Z ÅV â ¨
Zžìtž Ü » y â •
Û Ær
ñ ™x â Z ~ [ !

{ gÃèg z Z

a
n

s ÜÆ k Zì g 5B‚Æ y ZxÝ ¤1Ç gB‚Æ!Š ¬ ®
 ) mC Zž ’ eÃkZì £ *
Ð: â i w Zj Zg z Zg z$ » wŠŽ òŠ W{ z : ( 1 )

h

.A

;} ™ÔŠ æ Ð à ¬— Z™{ g lñ {É } ™: úD Z Ï ( ðÃ

Z »û%k Zgz Z ;} ™4z]
`
Å[ zZgz Z wAs§Å w°Ð Õž ’ e ÃkZƒ Ñ Z zp
gÃWz6: â i w Zj Zgz Z ~ ¸» wŠ Ž ¿{ z : ( 2 )

w

;ì c
â•
Û Š•
á g Z ~ Qä r
 ™x â Zž 6ì { Š c

ñ Y ` ~ ‘ ´}uzŠ ËÆ™]óÐ ‘ ´ k Z ’ e ÃkZƒ ~gz$¹ ~ Ë1ƒ Wz ~ (ÂÃ6: â i w Zj Z Å T¿{ z : ( 3 )

w

w

;} ™]Š „à ¬— Z™ Y V ; zg z Z

û ' /' ü

û ¬»g ï ZÆk Zgz ZG[ Z± ü

9¡á Z z äƒ uh g z Z Öu 0
îG
0.:XE
*
{ z ?Vƒ 7b‡ »G[ Z ±~žì H¿Ž : • D â •
Û •1 Z WZ x â Z

:ì ug IŠ •á g Z » \ ¬— Z ;ì ; g™g ï Z » y â •Û Æ\ ¬— ZèY ;ì Ð ~
( Ð , Š [ Z ±g !
zŠ æZ ë ) DMLMVèeçjÖ]E —àni†ùÚ Üãe„ùÃßö‰™
; yŠ Æ #
Ö ªg !
~uzŠg z Z ~Gg !
Z
q

:ì ã !
gŠ •
á g Z(~uzŠgz Z

k Zgz ZÆ [ Z ±k Z { z ´ì [ Z ±Æ y ZW Z z G Õ 1 Þ 7 ç + ç Ö à q Ô• 1eEDPSV…ç_Ö]E —ÔÖƒ áæ•^÷e]„Â]çÛ×¾ àm„×Ö á]™
;ì G[ Z±Š Z%Ð

ì ò Z¤
Š •
á g Z » à ¬— Zgz Z

} (ñ ZÎÐ N š Z'
× » [ Z ± RŒ
Ûq
ZæZ ë G z Z E DNMV邳r³ŠÖ]E—†fÒŸ] h]„ÃÖ] áæ• oÞ•Ÿ] h]„ÃÖ] à³Ú ܳã߳ϳm„³ß³Öæ™
( Æ[ Z±

ì G[ Z ±Š Z%Ð [ Z ± RŒ
Û gz Z

''' ''' ''' ''' '''
:^â

Æ ÏZ ì c
¯ x Âq
Z ~ * Š ä \ ¬— Zž • e ´g Š c
?ì { Z
Ã H » Zwz Y Z b
ÃkZ ì Cƒ b§Åß è~Gž *
™nZ ‹Z 6k Z
; ǃ: {Z
ÃÐ ä™] z ·ñuÐ k Zg z Z< !
Ø {Ð • g • â

ì ~gz¢ 'o Õs fzgqnÆKÃG[ Z ±% Z

www.Ahnaf.com
yÔª
zŠ c
ƒ w â Ô b c
ƒB zg ; y v c
{Z
Ã { Zp ;Ð Vƒ ~Š â Ì] Z WZ { ” A
%Ð kZ Z åE<XÅÔì ~Š â qC
Ù ~ kZ ì *Š ~Š â t ( 1 )

;ì Cƒ x¥ZwÐ Y: Ô { Z
ÃÐ YÆ y Z Ô • B VÅe
Š â ƒ
 t Ô ~ h Ç c
ƒ

m
o

] Z ¯t gz Z Ô ì { h
z¤
» ] ÷ Zpg z Z ] Z¯ Ñ ã ¨
Zgz Z ; ǃ Ð Ñã ¨
Z m» Zw Y Z b
~ kZ ì *Š ã ^ *Š ň Æ ä% ( 2 )

.f c

{'
×$
Ã}uzŠg ZŠ }'
× Ã¿q
Z q q
Z n ÏZ X ì Cƒ Ýq Ï'
×$
ƒ kâ â : ]¯ƒ kâ â ÑÐB Z f ˤ
Z ; • 7~Š â ] ÷ Zpz

B‚Æ Ñ» *Š ~Š â g ŠT ǃg ŠÏZ m»ÑÐ b zg c
Ÿg z Z ; ǃРÑm» Y Zw î Z b
g z Z Ï0
i ÅG b§ÏZ Ç !
;ì Cƒ x¥

a
n

;ì ˆ~Š ‹h
âÅ áæ†ÃŽi Ÿ àÓÖæ:Ð s§Å à ¬ ~g !
] Z f n k Z Çn ^: Ø 9» ÎâÅ Zw î Z b
Âì b§kZn çZ
 ;ì

b§ÏZ ; ÇA ~ ^Å]¯gz Z}'
× !$
» kZ ~ ]y
M @
W7Z'
× Ð " 7i ú~ *Š& : ì Ð c i zŠ z ¼
 •Ý ¬ m» b zg ( 3 )

h

Ç ñ Y w$
i Z0
Z »] Z ¯1; ǃ mÐ b zgg z Z Ñ~ *Š »Ÿã ¨
Zg ŠT ǃ 0g ŠÏZÐ Ÿg z Z Ñ1ǃÝZ  Z'
× g z Z ] ¯ ã q zg

.A

á ~ ¬Ãy ¨
Z ] !
„t g z Z ;ì @M xi Ñg ï Z » |Å y ZÐ + Y ã qzg Ø{ c i zŠ z ¼
 ~ ]y
M g z Z Ô *
™g ï Z »G[ Z ± n k Z

w

;ì C Y

w

Z Z
q
 y¨
Zg z Z ; • ZÐ }uzŠ q
ZÐ p ÒÐ |g z Z ÝZ K Z ( qÝ ¬ ; *Š Ý ¬ ; b Zzg Z Ý ¬ ) y ˜ VÐt :žì t ] !
Ç

w

Ž 7~g z¢èY ; ñ Y c
Š ™g ï Z » kZƒ: kCŽž Y Y ¹7t ;ì C Y w$
ÎâÅæz ] Z ¯ Å kZì @
ƒ v( ~uzŠ Ð(
; g ZD
Ù ~ *Šž n k Z ;ì sŠ ZáÆ ä ™ ?â 6k Zj L Z b Š ™Šg » ] ‚C)Ô ñ Y c
Š ™Šg™™xzn{ z ñ M : ~ zŠu Å] ‚C

 Í) g f Æ- i
M
g i Zz W;n ™ 7kCë GermsžZ`
; M
 7N Š ë AtomV Z } ; 'ƒ 7kCŠŽ z !
Æ äƒ ŠŽ ñY â Z

] !
%Æ k Z1• M
 ™] !
Ð Ë6y ¯b!
ñ; M
N Š 7Æ ~z K% • M
 N Š ) g f Æ ~ z Kk

¦; M
 Í7Æ- i
g%•
[ Z ±Ðzz Å y Z Z åE<XÅ; • D Y 3žðŠŠ p] Z &
kZjgz Z ] ‚Cž• wŠ ¬@ •
á Å] !
kZŽ • B V ; g ZD
Ù Å kZg z Zt ; $
Ë Y Å7
;ì 7] !
[g ï Z »Y â Z ~uzŠ Åy Z Z c
G

:žì t cž
Ü

Š â p;ì·ù »Y â Z &y Z~ Y *Šg z ZX ì [ @
e
" ~ t Z•
Û Æ b Zzg Z Ý ¬ b zggz Z ð Zæ »ÑÝ ¬ Ѳì (g » ] Z ¯ ~z * Š Ÿ

%~G c
A
ÑÝ ¬ ] Z WZÆ y Zg z Z { z Ð Ñm» Xgz Z ;ì Ð *Š k Z mi • Dƒ A
%6Ÿ] Z WZ x ÓÐzz Å äƒ ¨
¸
b§ÏZ • D ƒB‚ ÌV ; z b zggz Z Ÿ1• D ƒ

Š â ~ *Š Ðzz Å äƒ: Y Ù WÐ +
e
 q zg y ¨
Z1Ð Vƒ6Ÿg z Z Ñ= g fÆ b zg { zÐ Vƒ A
%] Z WZŽ ~• c
c i zŠ Ô ¼

; • èg ¬ { Š c
i ÌЄz a Î ã ¨
Zgz Zg •g z Z ^ zy
ZÆ V”e
Š ât²ì &q ÝZÃ

Ýzgz Z ð Z• Å * Š

Material ) c
Š â ì e ムx¥b§hZÃy ›q
e
Z ] !
t

g z Z ;ì ‚
g mÐ ÑsÜŽ ì y ˜ ( Z q
Z ] „ Z Ý ¬ c
] * - Ý ¬g z Z ì @
™ ( Base)6} Š â sÜŽ ;ì <
Ø èq
Z ( -ism

Æe
Š â sÜ; • ] YgŠ Fg z Z 9FÅy Z ; • D ƒ A
%] Z WZÆ Y *Š ÅÀ5 Ý ¬gz Z b Zzg Z Ý ¬6Tì y ˜ µ Z q
Z +
 q zg

: • x l Z &Ái Z Á Åy ¨
ZÐ p ÒÆ u {• D ™™f x l Z ( 8 1 ) Åy ¨
Z— Z à z { •
á x â ZÐ p Ò
(X) nÌŠ Z u { (x) n‰ áu { (x) nZZ u {

: • x l Z &Åy ¨
ZÐ p ÒÆ ã 0
b§Ï Z

(X) ã 0
»zgŠ ã Š Z (x) ã 0
»zgŠ

‰ Â (x) ã 0
»zgŠ ZZ

• x l Z &Åy ¨
ZÐg ± ZÆ Zƒg z Z

www.Ahnaf.com
(X) ã Š Z î0<EgŠ Y Zƒ (x) ô á î0<EgŠ Y Zƒ (x) ZZ î0<EgŠ Y Zƒ

m
o

.f c

• x l Z &Åy ¨
ZÐ p ÒÆ K
 F
Åv M g z Z

(X) v WÅzgŠ ã Š Z ( x ) v WÅzgŠ ‰ á ( x ) v WÅzgŠ ZZ ( x )

Å b zgQgz Z ; }gt ‚x l Z ÅѤ
Z b§ÏZgz Z ; • k
x l Z âZ Åy ¨
ZÐ p Ò ~Š âž2 ¾ (3x3x3x3=81) žìt x ¯ž Ü
; Çž: • è•
Û x lZƒ
 tžƒ ãZ z ; • C M t ‚x l ZŠ Z®Ñ Åy ¨
Z b§k Z Ogt ‚Ãx l Z

a
n

Åy ¨
Z ~ kZžì ÝqÃxs Z sÜi Ú Zt g z Z ; • ‰ ñ â •
Û Š•
á gZ „æVâ¨
Z Ìj§Æ ä ™Ýq ð ‚g J
 à ¬— Z n Ï Z
Å y Z ~ © : Æ ] Ñ q zzg z Z ]gz¢ zz <
Ø Zè x Ó { z ´ Æ k Z : gz ; ñ 0
:†
 ~ ö â i Wg z Z x £ Ëž ì ˆ Å ð É Zg ï»

h

.A

w

w

;¸ D YƒÜ ‡Ð ð É Zg ~ ä â iƈ g z Z D ™i] )

û ' /' ü

û ì ¬H ï Zgz Z • yÃA Í M ü

w

( 43 )

?ì ¬H~} g !
ÆkZ ‚
g 7y Z Z6‚c
s z òG
& Åy Zpƒ ‚
g y Z Z6] c
M x Óy Z ~ž¾ t ðä
ZX : .1 Z
: WZ x â Z

Ï Zg z Zì @
™g ï Z » y WŒ
Û { z Â;ì @
™g ï Z ï Z¤
Z • Y Z b
Z „Æ y M Œ
Ûƒ
 t ‚g z Z s z òG
& Åy M Œ
Û èY Ç ñ Y ¹•
Û »jZ

;ì @Yƒ •
Û » ¿{ zÐzz

( ëŠ g
u )

#à ¬v Z w Îg X :ž c
"
â•
Û y Ò Ð ñk „0 Z ]|B‚Æ•µK Z ä•1 Z x â Z ]|= • D â •
Û .1 Z

; ÇV î Y: ¦

Ù ~ 3; Vƒ MÂ~žDäjßrÖ] oÊ oÞ]E • ë Ž • { z vß + F
C
Æ #
$
Ö Z ~÷ c
â•
ÛÐ

( ëŠ i c
u )
g

4ƒE
ä~
 — Z wÎg :ž• D â •
Û { zg z Z Vƒ @
™y Ò ñ ƒ D ™ e
Z zg Ð y G
é5E
1 Z »~ :ž c
â•
Û är
 ™x â Z

{ zt : c
â•
Û Š•
á g Z ä å\ M  ?• vß yÃA Í MåÑÆ— Z } Z Y7 ä Ë ! ì k\Z6A Í MÆ #
Ö Z ~÷ : c
â•
Û Š•
á gZ
;ì 5¿V #gz Zì M¿V #ž}Ð s§K ZŽ • vß

( ëŠ i Z zŠ g
u )

ä#
" — Z w Îg :ž ¹ ä VrZ Vƒ @C ñ ƒ D ™ e
Z zg Ð /
ñ 0 Z ù« *
~ :ž • D â •
Û X : WZ x â Z

— Z izgÆ #
Ö ªž @
zŠ™! ZjÆ— Zn ç ï ZÉ • ~ 3Š Z •
Û Z V #gz Z ~ ¼
 Š Z•
Û Z V #Æ #
Ö Z ~÷ž¼:t : c
â•
Û
;} ™ê ~ {g !
Æy Z à ¬

( 늩 g
u )

} ÷• D â •
Û \ ¬— Zž c
â•
Û ä#
"— Z wÎgž • ë { z ì ~z%Ð ~y Œ]| c
â•
Û är
 ™x â Z
EH
"
5©G3u
ZC
q
Ù g z Z V z™ê y xgŠ Æ y Z ~ i zg Æ #
Ö ªž J
V Œ z™ H: ~g Y ïHG3½G
»¼ ZŠ : ~ c i zŠ c
 ÃV zÈ
¼
; V zŠ àÃk Z6ÏZì x £ÝZ » k ZŽ g z Z V zŠ } Š: 1 9g z Z ƒ
 o » k ZÃ

'' ' ''

www.Ahnaf.com

:^ â

ì ~ 3V #g z Z ~ ¼
 V #• D C Ã\ M ëž• D Q D ™òúŠ™| hz Z { Š ]P» s ¦v߉ì ; gƒ x ¬Žt ~g zŠÆ ` M

m
o

x¥¼ Ãˤ
Z ) g fÆ g JèÙž ’ e ´g Š c
; • ì g ™x *
gz Z u 0
$
*
Ã|
 gŠ { À 0
‰s ¦„B‚1„ ì Å y Z ª
˜KZ;

.f c

¿xË c
;ì •í!
C Z » k Z6á Zz ä ™¿»g JÙ] ‡z Z ‰;n Y H ~úŠ™ÄgŠ ã
Å] !
Ë6Tì F
ÁÐ k Z { z Âì @
ƒ
~ èŠˤ
Z :žì Š
¬ Š Ìt ~ s¦I Z ‰gz Z ;ì „ Zeg z Z ßu Zuì ~ 3c
 { zž *
¼
™ê }} g !
Æ èÐzz Å

a
n

ƒ x¥;ì C Y ªã Î$
n Æ èkZt n ƒ: ï •
á Ðzz Åg± Ëvg )
{ z¤
Zg z Zh
âÅ„Å kZt  ‰ ƒ ï •
á vg )
ðÍ™ M

h

èg z Z z™Š c
Ð p Ö Zi Zz™y á Y Z Ôì ßÐ }u *
™ ã á$
g z Z ;ìz »y Z Z ´g óŒˆ Æ ä%~ w qÆ y ZZÆ èž

Ð Tñ Y ̃ x¥ªðä
Zž n k Z ;ì ë!
gz Z ßì 5c
M{ zž *
™òúŠ ~ {g !
ÆkZ ¦

Ù ¦
C

Ù g z Z ;ƒg D ™ ¬Š n Æ
C

.A

Ð ªÃq
Z Ð zz Å äƒ ~ *Š kZÆ y ¨
Z gz Z ;ì 7k,ŠÃË6x  ‰Æ à ¬— Z ë @
;ì Å äƒ 5ªtžƒ x¥

w

zz Å äƒ: { Ç M b§~g7 Ð x  ‰g z Z 5 â ÁK Z y ¨
Z pì Cƒ/ xÆ ªK Z kZÃ}uzŠ gz Z ; ì Cƒ x¥Ð i Z0
Z Z

w

c
Vƒ Ð ~ g §{ Zg y à ‚ m ¾ Zt ì e ì xi Ñ n Æ ¿k ZC
Ù ÈÐ k Zì „ ZeÅnq
Zt ;ì ©
™ê îÐ s§K ZÐ

w

ÕÅ] !
k Zgz Z ñ â •
Û « ™~g ø ~ Y Ãz tŠ ™z y Ò { Zg ì Y iZ h „
 Š ~ ~Š mZ { Çg !
gz Z ;ì ~g z¢u i Z Ð |w2y ZzC
Ù Zg
4J& â i M y Z— Zžì
iG
( } M ) } Š ¯ „ Zg »X Ë{ Zg6äƒi] Ýž} ™Y 2: ~ V ðI

û¬»#
Ö âZÅ`
ÃzÉÃq
Š4
Æ®
 ûZz¨ZIZü
( 44 )

?ì ñ Zg HÅ\ W~} g !
Æ " 7i úúÆ L
Þ ‡ž Y 7 ä ~X : .1 Z
: WZ x â Z

<XÅ;ì ^
Å ä ƒ: q Z Å “
 x â ZŽ gz Z ÇA `
Z N Ðzz Åi ú}¾ Z åE
Y - 7i ú~ Y Z M ZÆ x â Z $
z (C
Ù c
â•
Ûä

; ÇA !$
g z Z ZwÅ äƒÐ W~ ‹ Z *
k ZÃk Z ¶ x â ZÐzz
g$E) ä : WZ x â Z
4G
5k8 î0@E
0GE
äY^
YÃ" 7i úú Æ`
Ãz ÉÃC
Ù { zž ì xi Ñ n Æ ¿C
Ù ž c
â•
Û (Š•
á g Z ~ îG
•Z zg~Xk Z² ; z™ 1| 7i úúÆ`
Ãg z Z ÉÃC
Ù ªD†q^³Êæ†e Ø³Ò Ì׳ì]ç³×ù³‘E ì Š •
á g Z »"
# x™ Zg—èY
;ì ^
Y i úú Æ V ñŠ M g Ç { k
x Ó Z åE<XÅ; Cƒ 7„
 gŠ i úú Æ`
Ãz ÉÃ q
Š 4
ê Z ì s % ZB‚} g ø »
; Cƒ 7^
Y i úúÆ •$
q
Š 4
} g øèYƒ: •$
{ zž6oÑk Z1

;ì •$
~ V s9{ z &7^
Y i úúÆ`
Ãz ÉÃ ¿Ž X : c
â•
Û WZ x â Z

X : ¹‰
Ü zÆ ] ñn%ÃV zŠ¤
•
á L Z ä VrZžì ÅÜe
Z zgÐ ò • Z wjx â ZB‚Æ•K Z ä r
 ™x â Z6k Z

[ Z1X7y Ò t ‚} g vJ
[ Z ä ~g z Z • âB‚Æ µ•Ð ~
 v Z wÎg J
}÷Ž • + Z ' !
ge

:žt { zg z ZÅgŠ c
gz Z’Ð y ·Š Ãy Z Vƒ Î ä ™y Ò t ‚Æ \ Wn kZ Vƒ Ñ Z z ä YÐ * Š kZ ~²
;¼#
Ö •
Û »jZ ÌÂ} ™[ ‚g Z » {L { k
p ¤
Z ¿ðÃÐ ~‚I Z ( 1 )

;ð7gz¢{ i » i ú6k Zƒ Zƒ ] ¯Æ™{ k
æ { Zp¿ðä
ZЂI Zg z Z ( 2 )

;ƒ @
ƒ „g Ö Z z [ ‚g Z »g ¯ z [Ð kZ { ZpB| 7i ú~ Y Z M Z Åx â ZC
Ù gz Z ( 3 )

www.Ahnaf.com

*
™g z¢Š ˜B‚Æg ñ™ïB‚Æ k Z Â} Š ] úŠ ÅŠ ˜ ñ ƒ D ™ Zg7 Ã_ ZÑx ÓB‚Æg ñŽ÷ ZC
Ù gz Z ( 4 )

m
o

''' ''' ''' ''' '''
:^â

.f c

} g vèYz™ 1| 7i úúÆ x â ZC
Ù (C
Ù ª DÜãÖ] Üãn×Âæ ÜÓiçב ÜÓÖ†q^Ê æ†eù Ý^Ú] Ø³Ò Ì׳ìç³×ù³‘)ì Š •
á g Z »#
"— Z w Îg n Ï Z

;ì Š p{ zzz ÅY { k
Ãy Z4 Z Âì ¯ x â ZÐzz Åä ™: ~g7 _ ZÑÅ“
 x â Z { z¤
Z ǃ { k
» y Z n Æ k Zg z Z i ú~g vn

a
n

:^ â

h

E
èa q
Š 4
Æ y Z1• g ï Š x •Zuó *
g » { ( ÌÄ { Zp[ MÆ y Zì zz „t ;ì ~g z¢ *
ƒ Y éŒBÄ Z ùx9»x â Z q
Š 4
Æ y ZèY
7~g z¢ *
ƒ x9»x â Zèa q
Š 4
} g ø² ; … Y 7{ k
{ zÃkZ Z åE<XÅ• D ƒx9x â Z

.A

w

w

:^â

zz Å {L{ k
² ;Ð • g:‚I Z Â} Š ™g ï Z »q q
Z ðä
Z‰ Vƒ n
g y Z Z å( { Ëš )6+ ŠÆ— Z w ÎgŽ • vß { z‚I Zg z Z

w

D ƒ 74ZŠ ~¬Ð

> jZ b ìi Z ®
 û Z ¨ Z I Z] â ´

• vß „ z Ì®
 û Z z ¨ Z I Zg z Z • V * ¶
] ‚ Å äƒ C c
Z@ c
e
â•
Û ä \ Mžì e
 Z z gÐ ~
— Z wÎg b§Ï Zg z Z

; • D YƒC
Ù !
Ð Š zu Å®
 û Zz ¨ Z I Z { z … â 7Ãy ZŽ gz Z • … â ÃV Â !
] ‚y ZŽ

;ì ] !
~C
Ù ª Ât • … Y ¬ oÃy Z:g z Z ï Š 7„ ZÍÅuÑ c
¬6‚I Z ( 1 )

;ñâ•
Û n çB‚Æ y Zì eŽ { zž • D ™Š4Æ \ ¬— ZÃ] 5 ç—g z Z ' !
{ æ7 ÅwŠ i ZgÆ y Z ( 2 )

; • _ 7{ i » i úé Z6ä Y%Æ ËÐ ~‚I Z ( 3 )

;•f
| 7~ Y Z M ZÆ x â Z$
z (C
Ù g z Z ÔB‚Æ ®
 ) Ô- Ô i ú õ 0
(4)
E3Ò7E$
; • T gg »‰
Ü z! n Æ ä ™Š ÄB‚Æ ÔŠ ñƒ D ™Y Z M Z Å Ëî0ªG
z (C
Ù (5)

Ås ¬g z Z b & Z é ZÐ à ¬— Zgz Z Ô , ™g ( Z ]Š ¬ Å ä ™Õ{ zp ¤
Z D ™7]z Œ = g fÆg Z Œs ÜÆŽI Z V â ZxL Z ( 6 )
%gz Z•
; D ™7¬Š Åx •Z} æNE
 h Åy Z • D ™ ¬ Š e
Z@ n Æ y Zg z Z • ï Š ]úŠ s§Å 5 ZgÆ « ™æZB‚Æ ¬Š
›Zgz Zì ° » nÆ ¿q=] !
t g z Z • g »" gz Z ë!
Y • ZÐ Y Z’Z kƒ z ZƒèY • D Ö gz Z D !
J
ŠÃ] ÷ ZpÅnC
Ù (7)

ì 7öRŵz —

Æ k Z à ¬— Z Ô Çƒ63 ZgÆ ®
 û Z z ¨ Z I Z ¿Ž c
â•
Û Ð ñ/0Zžì e
Z zg ~ > jZ b ìÐ òò Î Z£ Z 0£ Z ¾1 Z x â Z

Š !
Màq
Z n Æ kZ ~ ¼
 à ¬— Z ~ á $
Æ Æ yŠ q
ZC
Ù Æ kZ gz ZÐ , Š 'Z'Æ `
ZÆ L Zu Z µ Y m
Z g ZD
Ù q
Z `
Z » yŠC
Ù

T g ì‡6¨ Z I Z Ó Zg Ï Zg z Z Ô • C Y Å `gŠ ~ w q Z) *
Æ k Z V )kŠ ~ á $
Æ p
g gz Z ä V Z xŠC
Ù Æ k Zg z Z ; • D ™

;ì @Y c
Š!$
g z Z`
Z »Lq
Z ~!$
Æ «gC
Ù Ãk Zì k 7i ú®
 ) !
ì k 7i ú¿Ž ñƒ

wŠ L Z Z
 c
â•
Û Š•
á g Z ä åx™ Zg — Â ?7c
ì ì‡63 ZgÆ ®
 û Z z ¨ Z I Z { zž Ç- Ø ùg z Z “
 ÃòŠ M :ž Y 7 ä x Z™/ ô

ì ; g ^6{ ZgÆ ¨ Z I Z { zž ñ Y™Âƒ Zc ¿Ð y Y z wŠ ~g7 6y Zgz ZAŠ ' !
kŠ ~

} ™: ÒÃÅ ä ¯ ®
 ) K Z™hgÌ~ ]gßËî
 ) ÅV â ›ª} ™: uF
î
 )( 1)

:^â

Z1• Dƒ‰q
q
Z b)Ò ZÆ y Zp ¤
Zì Lg ~„Å ä ¯ Kg 0
5g z Z *
¯®
 ) 56] !
Kg Kg¿C
Ù ì x ¬Žt À ` M g z Z

www.Ahnaf.com
ÄgÃ7Ãt •
Û k Zgz ZB‚Æ ›vß Z åE<XÅì 
@ƒ mÜ Z Â~ Y Z’ ZX ì C Y M ~ŠŽ z nc®
 ) 5q
ZÐzz Ås % ZÆ b)zŠ
g z Z á ¸ z n¾~g øž @
ƒ 7x¥Ìt ÃXì @Y 0 ‘•
Û (Z q
Z ' ˆ Æ äƒ Ág Ð Y *Š k ZÆ { Z'
u1• T g º ™

m
o

;ì gz¢ Âg Ç { k
gz Z •$
Ái Z Á c¬ oÔ uæÔ•
Û » { z 7~ ®
 ) ~g ø Žž • … Y g Š Ï Z sÜ[ x ZÆ ®
 ) ; å HðÑ

.f c

’ e *
Y 0 ‘•
Û µ Zq
Z „: gz Zc e *
Y 0 7C Z fì e x g „ dÃ] Ã % Z dL ñL gžc e ´gg c
²
I
G-d
~ } g !
ê6gîm {gz Z ; ñ ¯ : Åz ƒŠgñÆ™y Ò Ãua wÈ ðƒ _ƒ ~ V7 0
i Åy Zg z Z } ™: ê z ƒ
 Ã! ôËžt ( 2 )
c
â i M n Æ ä < k ] » ~ ¾ä— Zî
 ) kZ ª W Ün¿Â †q] æ é†ËÇÚ ÜãÖ pçÏjÖ Üãeç×Î ä×#Ö] àv³jÚ] à³m„³Ö] Ôò³Öæ] Vc
Šâ•
Û Š pä— Z

a
n

x » ËÆ à ¬— Z™\ Ñ Z v Zg¾" » e
 Ò Zg z Z e
 g /~ i Z 0
Z î6ÆgzŠ h
]
1; c
â•
Ûe
Áx Å Z »x`
ZæZ n ÏZ c
0
[ x» Â
E+G
Ò
C
kZ • ð â •
Û gHŠ ¶z Š zu¼ n Æ t ‘C
Ù ä \ ¬— Zž ’ e ¢
y Y ;ì h» ~Š Z i M ~g øtž ' Yt gz Z *
¯ Wz ƒŠg ñÌÃþ g z Z
Å:X {E“E
5 Šgñg z Z y Z z°z y ZÆñ ZÎ:g z ;ì ! x »~ kZgz Zì ÑÝZ »ðã ¨
Z x g ì‡6y Zg z Z )g6
;ì 7¼g z ZÆ ö Z y éE

h

.A

w

w

;} ™~i ‚®
 ) 6k Z „: g z Zƒ:g z Mú™á g Z ŒK Z6®
 ) c
Š•
Û ËÆ #
Ö Z kZ ] !
(3)

x â Z Å k Z ,;ì ] Z f à Z z ä ™ Za à ð Z'
g z Z à ð Y Z „ zèY ñ P: Ãäƒ Ð s§Å „ à ¬— Z Æ k

¼ ~'hZ gz Z ( 4 )

w

;ì _g ¦
, i Z I~ [ Â ÏZ ã !
i År
™

;} ™¤B‚Æ ~g !
!Ãg Z Œ
Û ZÆ y ZZ „: gz Z} ™: Za — b§Ë~ y Z Zgz Z ( 5 )

:^â

êgz Z ¬» t Î c
uÑ c
¬Ð zz Å { k
à ©žt }uzŠ ä Î{ Å— Z Y •
á y ZB‚Æ y Z Z òúŠ L Zžt Âq
Z • ÈzŠ Æ k Z

;} Š ™gŠ ™

s§Å— Z ~ VßŠÆ VÍßX èßjËÖ] ð^Çje] äßÚ äe^Ži^Ú áçÃfjnÊ Èm‡ Üãeç×Î oÊ àm„Ö]^Ú]VèY} ™: Za ] 2Ã{ “~ + Š Æ— Zgz Z ( 6 )
(gz Z ÆÐ
; • D ™ Za ] 2z u“gz Z V Â !
`n Æ ä ™ Za ö â i M gz ZŽ~ ] c
WÅ— Z { zì Š
c
Š™ Za 6 Z çHX=H
Å kZ - 7{ i » i ú6kZž n k Z ;ƒ: VY „g Ç { k
g Š¾{ z { ZpD ™7uF- 7{ i » i ú6kZ ñ Y% ðä
ZÐ ~‚I Z ( 7 )

;ì *
™ ZŠ Z h» ã ›É 7?Š Å]n

— Zn ç » y ZÉ ; Vƒ ñ ƒŠ iu {L { k
Ð y Zp ¤
Z D ƒ 7b‡Æ ¬Æ y ZÐzz Å] ÒÅ Vƒ k
Æ y ZZ I Zg z Z© ÂI Z ( 8 )

; • ï Š hg6à ¬

ƒ ~g z¢ *
ðŠ ñ O Å C6Tƒ ¦Ñg±¤
Z V ; D ƒ 7b‡Æ i ZŽ x°Æ y Zgz Z D hg76gî¦Ñ *
™ C6V z iñ~|z^ ( 9 )
3…žƒ 8g± c
; … Y 7¦Ñg±Ã8g±1ì ] !
gz Zt ƒ Cƒ: tïGG3šE

Ï Z Ð 5 ZgÆ ¨ Z I Z { z ì @
hgÃV ÐP c
¹q
Z Ð ~ kŠ y Z ¿Ž g z Z D hg7- 7i úú Æ x â Z$
z (C
Ù ( 10)
G-I
d
 ~} g !
Æ x Z™/ ô~ y Z • N C ' !
kŠ ~ ¨ Z I Z ] â ´ p†³³jŠjÖ] ä³³³×#³³Ö] ‚³³f ೳe س³`‰x â ZX ì @Y `gzŠg Š
: ê zƒ
ì HÌ{ ™ E
¥ ™

û ' /' ü

û [ A ZÐ ] ¬$
g z Z q n Z Å®
 )ü

: ì w ®V- ~F¯Ð r
 ™x â Z

Š•
á g Z ä x ? Zm ÑèY} ™ ~ igz s Ü Å 5 ZgÆ ®
 û Z z ¨ Z I Zž 7ƒ
 o n Æ ¿á Z z y Z Z Ëgz Z

c
â•
Û

www.Ahnaf.com

<XÅ$
z™g ( ZÃ 5 ZgÆ WZŠ ZÎ ?žì xi Ñ6z Z} g vZ åE
Ë ƒ 7¦65 ZgÆ „ Ze#
Ö Q ~÷ : ( 1 )

•g} a
B‚Æ ®
 ) èY ; ì •$
g z Z { Ze ~ V s Ç{ z ì @
™ Z]
3 Zg C Z Ð V â ›x ¬ ¿Ž gz Z : ( 2 )

m
o

?Šg z Z ì Ð ~ÜÑøZ •
Û « ™Å V ž+ Z Å x? Zm Ñg z Z ì Š
c
Š Ð s§Åx ? Zm Ñ ¬» « ™ mZgz Z

.f c

: c
â•
Û Š•
á g Z \ W~ Tì w ¸» à ¬— Z mZ
( Åw
å ÎgÆ k Zgz Z Å à ¬— Z ?z™®
 ¤ Z EDONV‚ÛvÚE—Ù牆Ö]]çÃn›]æ ä×#Ö]]çÃn›]™

a
n

Å V ž{ Š™gH5 W®
 ¤Z Å ~
 v Z wÎgg z Z ; Ð ä ™ Zg7 Æ øZ •
Û Æ kZ ®
 ¤ Z Å à ¬— Zžì t Š Z%Ð k Z
ÀY&0 ZŠ Z
;ì xi ÑÐ öG

h

.A

w

;ì ã !
gŠ •
á g Z6x é¨G.G'uzŠgz Z

] !
Tg z Z z™ 1á jZ A »Ð "
# à ¬v Z w Îg ] !
Ž EDSV†ŽvÖ]E—]çãjÞ^Ê äß ÜÒ^`Þ^Úæ åæ„íÊ Ù牆Ö] ܳÒ^³i•^³Úæ™

w

w

( ƒ Y ugÐ k Z , ™ I»{ zÐ
( 45 )

• D ƒ} 9òä ™] z Œ s ÜÆ VÍß™á , g Z ŒŽ N C ~ {g !
Æ¡k Z=ž Y 7 ä ~X : .1 Z
: WZ x â Z

; • 5ƒ
 ƃ
 • x l Z ZÅy Zg z Z • Ð ~ ®
$
I Zg z Z} È Æ ã Î] ÷ Zpvßt

( ëŠg X g
u )

¸‰ #
 ~ V ¸•
Û 4 L Zu Z µ : c
â•
Û ä~
 — Z wÎgž c
â•
Û ñƒ D ™ e
Z zg Ð { k

Ù 1 Z ä •1 Z x â Z
C

„ WZ Š ZÎ { zgz ZÆ WZ Š ZÎñ ZÎÐ Vƒ 5} g ‚Æ } g ‚ { zgz ZÐ N Y #
 ~ V ¸•
Û y#
Ö Z ~÷d
 kgz Z

;•®
 û Zz¨ ZI Z

( ëŠ 40
u )
g

~ xs Z ¿Ž c
â•
Û Š•
á gZä~
 — Z w Îg :ž c
â•
Û ñ ƒ D ™e
Z zgÐÅ— Z ègŠ&0 Z ]|ä WZ x â Z

Ç ñ Y ~ 3{ z Zƒ { ZeŽ ǃ { Ze{ z Ç} ™Š X Z ®
$
5Žg z Z ; ǃ uh ~ ]y
W{ z Ç} {] !
~ â5
( ëŠ 4•
á g
u )

c
+ Š ; ) ] !
5C
Ù g z Z ì *
™ Za ] !
~ E 5~ + Š x » + F
c
$
â•
Û ä V rZ ì e
Z zg Ð ñŠ&0 Z ]|

;ì à Z z ä Yá ~ 3„ ZeC
Ù gz Z „ Ze®
$
C
Ù g z Zì ®
$
( ñ Y H™™+ Š xi Zß c
+ Šzb

' ''' ''' ''' ''' '''
X :^ â

ì mSxÀ~ ®
$
g z Z _ Zu Z ; ¶ :t ñ Y 0z » + Š™^{ Ò M c
ƒz » + Š ‰
Ü z kZŽ ì @Y ¹Ã] !
5ÌË~ ¹_ Zu Z
! ß™b§hZ ;ì 7G
î” $
_ Zu ZC
Ù 1ì _ Zu Z G
î” $
C
Ù ª

û ' /' ü

û |Å à ¬— Zx ¯g z Z— Z [ Â ü

www.Ahnaf.com
( ë å¨E4Xg
u )

ž c
â•
Û y ÒB‚Æ•K ZÐ ñk „0 Z ]|{ zg z Z c
â•
Û m?¯y ‚ W » v Ð ®
$
g z Z _ Zu Z ä•1 Z x â Z

m
o

?• 2¼g z Z £Š ½= ~
 v Z Ñ c
Æ— Z} Z :ž Îìgz Z cM k 0
Æ~
— Z wÎg ¿q
Z

.f c

;™Ýq ½Åy M Œ
Û c
â•
Û Š•
á gZä~
— Z wÎg6T

Ýq ½Å y M Œ
Û : c
â•
Û ä åx™ Zg —ˆ Æ ¶ Š [ ZŽ t g !
&ž ‚; c
Š [ ZŽ ¸Q ä \ M ¹ „t { g !
zŠ ä k Z

a
n

ì hc
] !
h{ zg z Z ;ƒ Ì¿ðÃÑ Z zì Ãk Z { Zp™w JÃ] !
h: c
â•
Û Š•
á g Z  £Š ½= ¹ä k Z Z
 g !
¶a ™

h

: ÃO]
gz Z ; Y ÌOŠ Z ñ q ÃO]
N ½Å y Z Œ
Û g z Z ™Ýq ½Å y M Œ
Û gz Z c
â•
Û Qg z Z ; Ñ Z '
c
ƒ [8Ã\ M ¿Ñ Z z

.A

w

w

; Ì:OŠ Z ñ q

|Å kZg z Z w z 4» y M Œ
Û

yMŒ
Û ~ |„ zì [ Y –~ ܼ Žžá y Y { zžì e ÿC
Ù žì w ®V- ~F¯Ð WZ x â Z

w

:èY ;ì @
™g ï Z » y M Œ
Û w z 4
~ ÝZ { zì 7y M Œ
Û Zƒ –~ Üžì H c
@
™y át ¿Ž g z Z ;ì

Vì Š •á g Z » \ ¬ à ¬v Z ( 1 )

y xgŠÆ ë!
g z Z hªy ‡•
Û 6} È L Z ä Tì u 0
] Z f { z EDMVá^Ά˳Ö]E—å‚f o× á^ΆËÖ] ÙˆùÞ à³m„³Ö] Õ…^³fi™

( ì ðâ •
Û w i *
[ Â à Z z ä ™t •
Û

!V ì ã !
gŠ •
á g Z( ~uzŠg z Z ( 2 )
( ì c
â•
Û w i *
} y !
i ! ²Ã*™y M Œ
Û ä ë ) DNV̉çmE —^÷ne†Â ^÷Þ•†Î å^ßÖˆÞ] ^Þ]™

Vì ã !
gŠ •
á g Z(g z Z q
Z ( 3 )
( • á Z z ä ™« ™Åk Z „ ëg z Zì Hw i *
ä ëÃ*™y M Œ
Û ) DUV†rvÖ]E —áç¿öÊ^vÖ äÖ^Þù]æ†Ò„ùÖ] ^ßÖˆùÞ àvÞ^Þù]™

„y M Œ
Û ~ ] c
M y Z  » [ ÂèYÐzz Åg ï ZÆ ] cM x Ós fzgq ;ì @Yƒ•
Û » { zì @
™g ï Z » w z 4
¿Ž Z åE<XÅ
ìŠ
Hw E Z n Æ

:ì Š •á g Z » à ¬v Zg z Z ( 4 )
( ì 7— ðÃ~ k Zì [ Ât ÔÖ„e å•]†Ûe Ü×Â] ä×Ö]) DN(MVé†ÏfÖ]E —änÊ gm…Ÿ h^jÓÖ] ÔÖƒ Ü?Ö•™
Vì ~g !Š •á g Z( ~uzŠgz Z ( 5 )

( ì Hw i *
Ð j §m {Æ ä ™w i *
Ã*™y M Œ
Û ä ë ) DNOV†a‚Ö]E —¡mˆßi ᕆÏÖ] Ôn× ^ßÖˆÞ àvÞ ^Þ]™

:ì Š •á g Z » \ ¬— Zg z Z ( 6 )
( c
â•
Û 7w i *
n Æ ¬$
y M Œ
Û ä ë Vä›EDN(MVä›E —oÏŽÖ á•†ÏÖ] Ôn× ^ßÖˆÞ]^Ú ä?›? ü
Vì ~g !
Š•
á g Z6x £g z Z q
Zgz Z ( 7 )

www.Ahnaf.com

( ì 5™} Š y M Œ
Û Ã} Ñ Z b zg ä ë E DMUOVð]†ÃŽÖ]E —ànÚŸ] |æ†Ö] äe Ùˆ$ øÞ™

m
o

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' ''

 Z zg Ž ] Z Œ
e
Û WZ x â Zèa gz Z ì b§Ï Z ] Z Œ
Û °Ã { ¾g z Z °Ã ã ‚ x â Z Ô ò •
á % ¬ 1 Z x â Zgz Z Þ¬ ù%x â Z ~ { FZ áW
Z Œ
Û :^â

.f c

;ì c
â•
Û w z 4» kZÆ } Ñ Z b zgÐ s§Å— Z ǃÀ F
. _Æ kZì Å5x â ZŽ ] M Œ
Û x ¬: gz • D ™Üì { z ´Æ —

Ž g z Z ;ì ; g™g ï Z » äƒ w i *
—Z+
 Y ðÆ y WŒ
Û { zì 7y Z Œ
Û { zì ~ ÜŽž} ™y á » ] !
k Z ¿ðä
Z

a
n

Ì] !
t 6kZ ;ì — Z [ Â „ z ì @Y Ñ1 6k Z [ Â ÂèY ; ì ; g™g ï Z » ] c
Wx Óy Z { z } ™g ï Z » y WŒ
Û w z 4

h

.A

w

w

w

, ™ J 7Ã*™y M Œ
Û ž c
â•
Û ¬ÃV zÈ ä \ ¬— Zžì C™ª
 ÑŠ

:žì ~g !
w ¸èY ( 8 )

( n Y J 7Ð ã ‚ M g ŠTð7y WŒ
Û EDNLVØÚˆÛÖ]E —ᕆÏÖ] àÚ†Šni^Ú¨†Î^Êü

?ì ; g Y c
Š ¬»" 7Æ q ¾…ž ǃ Za w ZÎ Â;ì 7y M Œ
Û { zì Zƒ –~ ÜŽž ñ Y ¹¤
Z
ì ; g Y c
Š ¬»p
g y ·Š s§Å kZ ª q E ZÆ *™y WŒ
Û (~uzŠgz Z

:ì Š •á g Z » \ ¬— ZèY ( 9 )
( ƒgzás§Å k Zg z Z ’Ð y ·ŠÃk Z Âñ Y J 7y M Œ
ÛZ
 EDNLPVÍ]†ÂŸ]E —]çj’Þ]æ äÖ ]çÃÛj‰^Ê á•†ÏÖ] -†Îö ]ƒ]æ™
?ì ; g Y c
Š » ] !
¾¬Â7„ [  ŗ Zt ¤
Z Â
x l Z Å kZg z Z |Å— Z x ¯

Ôì y Èg z ZC
Ù ªÌÀ F» Qg z Z Ôì g •gz Z s z cx|» y M Œ
Û

ex ¯g z Z ñ â •
Û w z 4» ex ¯6~
 Ñ L Zž c
â•
Û { Š Zg Z ä \ ¬— Zž Vƒ H~ :ž• D â •
Ûr
 ™ x â Zg z Z

ì _Š q b§Å sßñL Z ÚC
Ù g z Z ;ì x ¯i § » \ ¬— Z sÜgz Z sÜ ÂtÉ 7x¥ÃËÐ ~ t ‘i § »
; H Za Ãi Z zg z Z s zw b§ÏZ ;ì Ð ~ ½Å] ‡‘gz Z

Æ~
 Ñ™á Ãs zwg z Z p Ö Z 4 Z s ƒQg z Z • D ™ª
ÑŠ6ex ¯Ž ; • F
 Ãi Z z M g z Z s zw4 Z } Z s ƒgz Z

; • D ™g z Z F
 Ãk Z x ? ZmÑg z Z • D ‹Ãy Zg z Z D M k 0

= g f » ä ™ Za gÅg z Z ] § ~ Ÿk Zg z Z ; ì Cƒ w V Å b zg ~ ã ¨
k
Z ¨
 ‡‰ ì , Z w V Å ex¯gz Z
] ‡‘Å à ¬— Z i Z z M g z Z s zwg z Zƒ w V Å b zg ~ Ÿg z Z ¨
 ‡‰ì B
g x £ ( Z ~ s zwgz Z i Z z M ex ¯g z Z ;ì

Æ s zwg z Z p Ö ZtÉ Y Y ¹7t ‘Ã] ÌÅk Zgz Zì ÚÐ ~ ] ÌÅ \ ¬— Z ex¯²ì t ‘q
ZÐ ~
• D Y á 1 g z Z ñ 7) g f Æ V â !
i ~g ø • pô~ J
 } g ø V âzŠ t gz Z ; • ï Š x » » b zgg • n
; •= g f »™ ~ z r} g øgz Z
''' ''' ''' ''' '''

y xgŠ ì ù
{ z s§~uzŠg z Z ì m1 òŠ M q
Z s§q
ZÆ kZ ì @
ƒ y ¯8‰žì 1 ¯ {ot ä VÍß ‰~g zŠÆ ` M : ^ â

(Elctrecity)~
ðÃÅk Z~ <Ñ:g zì . _Æ =K Z I b§k Z » y Z • D ™' !
è•
Û Å b§Ï Z c
;ì C™x »¸•
Û g • ðc

www.Ahnaf.com
E&
Ð • gŠŽ ñ{ z ÇÇ g G Za J
Z
 g z Z • ñ ƒ ò Za ä à ¬— ZÐ Z
 Ð w i ZŽ ì t ðÒC { z Å— Z¸•
Û èY ; M 7]o c
wV
i ZÃy Z ; å: Ð }uÌŠ Ž z »y Z Â å: x Ât Z
 gz Z ;ì Zƒ Za ] Ñ»x Ât Ð Z
 •Ð ‰
Ü z kZÀ5tž Ç- Ø ÂBŠ Ãk Zg z Z
— ZŽ ª Wáæ†Ú©m^Ú áç×ÃËmæ Üâ†Ú]^Ú ä×# Ö] áç’ómŸ:ì à ¬ ~g !
Š•
á g Z‰• t ‘mZg z Z ,@
Æ% Zz ZÆ à ¬— Zx ÓtèY M
ž 7Š p

m
o

.f c

. _Æ ¬Æ Ï Z ] Ñ» ‰Å— Zžt gz Z ; • T g sz^‰
Ü z! ~ zÅ¬Æ k Zg z Z ä ™ ~g ZŠÎ â •
Û Å kZ { z • ï Š ¬æZ à ¬

ñ Y c
Š™™f w Vg • n Æ KÃV Â !
Å nkZ ¤
Z à ¬v Z ; ì "g z Z s z^~ ä Ñ O ¬Æ k Z J
 *Š x ! Z Ð yi ¸ M Æ k Z
G
š¢
C
Ù ŠÐ }u *
™g ( Z {og •Ãk Z1ì „
 gŠ Â
;ì 7mðÃ6gî öŠ Ð xs Z + Š » a ÎÅnkZì ] úŠgz Z„Åe

a
n

h

.A

û ' /' ü

:c
â•
Û ñ ƒ D ™{ ™ E
» y ˆ Z6Ñ
å L Z ä \ ¬— Z b§ÏZgz Z

( c
Š Ìxy M Œ
Û gz Zg !
zŠ ] c
M ] ‚+ Wä ë—" gz Z EDTSV†rvÖ]E —Ü¿ÃÖ] ᕆÏÖ]æ oÞ^%ÛÖ] àÚ^Ãf‰ Õ^ßni•‚ÏÖæü

w

w

w

; @
ƒ: >Z
à ðà » k Z • ì g™{ ™ E
y ˆ Zg •Ã] !
k Z à ¬— Z Â3 â : y M Œ
Û ÃBà >gΤ
Z [ Z

:ž c
â•
Û Š•
á g Z‰ ; ñ Y Z ñ:Æ ]g Ó%ÃÜžì ~0
z Z}
¬žt ] !
~uzŠgz Z

( ~ ]gßÅ äƒ u 0
sÜ1ƒ g: Ã[ Â Å à ¬— Z ? EDSUVèÃÎ]çÖ]E —áæ†ãù_ÛÖ]Ÿ] äüŠùÛmŸü

IÐ ä g ~ ]gß Å äƒ u 0
*
g z Z ä g™ƒ { À 0…ž ì @
ƒ Za w ZΠƒ : y M Œ
Û Zƒ –~ z r¤
Z
?ì ; g Y HVY

ì c
â•
Û ä à ¬— ZŽ ì x *
» Ï Z sÜy M Œ
Û ž ñ Y ¹¤
Z : w ZÎ

Ôì c
‹Ãs
ð ƒ ä à ¬v ZŽ ì { z sÜx¯ » à ¬v Z c
&
& ƒŽ ì { z sÜx¯ » à ¬v Z c
Ôì c
â•
Û w i *
6~
— Z w ð^NæOÇZ å)OA ]|ä } Z ÿPG
Ôì Zƒ –~ ÜŽ ì { z sÜx ¯ » à ¬v c

Ôì @
ƒ ~g YÐ y !
i Å ~g ‡y Zg zŠÆ " 7Ž ì { z sÜx¯ » à ¬v Z c

Z Ð ~ ] ÌÅ \ ¬— Z x¯ » b§k Zg z Z Ôì x ¯ » \ ¬— Z y M Œ
q
Û ž• C™ S0
¶
Å ] !
k Z™5 ' !
~g ‚t
c
( ´ f ùà ¬— Z f ç ) à ¬— Z • _Š q  c
Z åE<XÅ ; • D ƒ xz Fz xi Ñ Æ }uzŠ q
Z sßñg z Z Úg z Z ì Ú

• * ŠÌÜ} g ø
: WZ x â Z

;ì Y V s zw‹g z¢š gz Z Ô i Z z M š Ô s zwš w ¸» à ¬v Zžì t [ ZŽ Zg øž• D â •
Û Š•
á g Z V- ~ [ ZŽ

å ‹~ \ zgÆ Y Vg z Z i Z z M s zwÐ s§Å à ¬— ZÃk Z ä s
𠃲

c
T™| 7b§Ï Z ñ ƒ D ™ Zg7 ¬» à ¬v Z J
~
 Ñ} g ø ä s ƒgz Z
; c
‹™| 7B‚Æ i Z z M g z Z _ ZÑ4 Z n Æ x Z™/ ôä xå ™ Zg—gz Z

V Mx Z™/ ô{ z¼ Ð ~ y Zg z Z Ht · Z6ä ™ ¦g z Z ä ™Š c
ã !
iÃkZ ä x Ógz Z ‹Ãk Z ä x Z™/ ôˆ Æ k ZQ
äƒ
 y Z • {)z ànÃÛq] Üãß ä×#Ö] o³•… yÔ Z Zg z Z + g‡ Z z f y
ñ A0 y ¢ÔŠñ &0— Z†x *
Æ y Z H ¦ HŠ c
ä

www.Ahnaf.com

x Óy Z ñ ƒŠg Z z J
y M Œ
Û ¦Ð y WŒ
Û w z 4
Ž Zƒ @
ƒÐ ~ ] Ñ qgz Z ] Ý Zy Z y WŒ
Û t gz Z –~ z rÃy WŒ
Û

X ì gz Z ; g „ q
Z *™y WŒ
Û ~ ] Ñ q x ÓÉ Zƒ 7Zy WŒ
Û tB‚Æ äƒ ZÆ w Zj Z
äs
𠃎 g z Z c
‹Ã} Z s ƒ ä à ¬— ZŽ gz Z c
â•
Û ä Ý ¡ ³Š Ö ] æ é ³ç ³× ³’ ³³Ö ] ä ³³³³n × ³³Â ÑŽ g z Z Ô c
â•
Û ä \ ¬— ZŽ Z åE<XÅ

m
o

.f c

é ç × ’ Ö ] ä n × ³Â Ñg z Z ; ñ Ñ n Æ ä â •
Û w i *
s§Å Ý ¡ Š Ö ] æ é ç × ’ Ö ] ä ³n × ³Â Ñ ~ ^Å *™y M Œ
Û ä s ƒŽ g z Z ; ‹

a
n

~ " 7} g øg z Z ; ~ ä ™ ¦Æ/ ôg z Z™Æ ~
 Ñg z Z ;ì 7t •
Û ðÃ~G
 Æ s ƒ g z ZG
Æ Ý ¡ ³³³³³³³‰ Ÿ ]

7t •
Û ðÃ~ y WŒ
Û k ZŠŽ z !
Æ% $
Æ ] Ý ~g ‚ k Z ì „ q
Z Ð p ÒÆ ÝZ K Z y M Œ
Û Æ äƒ t •
Û ŠŽ z !

h

.A

w

w

w

X Y Y c
Î 76p Ö ZÆ à ¬— Z ¬» * Šg z Z _Š qÐ ä Y w$
Æ ] Ý y Zg z Z Z 7
?ì w ¸» à ¬— Z *™y WŒ
Û t HX : w ZÎ
! ì w ¸» à ¬v Zt V ; Y X : [ ZŽ

? å Zƒ w i *
tž ñ Y Y7 ¤

Z X : w ZÎ

! ì g zŠ Ð Š zu Å ( “
 ) w z 4» k Z X : [ ZŽ

? å Zƒ w i *
V ¹tž ñ Y Y7 ¤
Z X : w ZÎ

! ì Y Zg zÐ Š ¶ zŠ zu Å ( V ¹ ) w z 4» k Z X : [ ZŽ

? å Zƒ w i *
ùÐ s§Å à ¬— Z *™y WŒ
Û t ñ Y Y7 ¤
Z X : w ZÎ
3µ‹ Ý w z 4» k Z X : [ ZŽ
G
! ì — ¹ Ð îG
0©E

?ì Zƒ w i *
~ ] Ñ q c
]æ c
ä â i Ä y WŒ
Û tž ñ Y Y7 ¤
Z X : w ZÎ

! åw q" Ð ] Ñ qg z Z Ô Z i zÐ Š ZŒ Z ÅÐ ]ægz Z Ñ !
Ð SÅnC
Ù w z 4» k Z X : [ ZŽ

? å ZƒÆ i Z z Wš c
ZƒÐ i Z z Ww z 4» k Zž ñ Y Y7 ¤
Z X : w ZÎ

nËÐ k Zì •$
{ z ì @
™ÈÃy Z ~ Š zu Å ]ßz i Z z W¿ðä
Zgz Z Ô å ZƒÆ i Z z Wš w z 4» kZß y Y ÂX : [ ZŽ
; • á Z z ä ™ ð É Zg s§Å 5 Zgñ ¦à ¬— Zg z Z ’ e *
™Ì6Ð p
g m»

û ' /' ü

û |Å% Zn Zg z Z Y Ÿg Ô !Å à ¬v Z ü

» x »C
Ù èY ì Ú ~ à ¬v Z { Š Zg Zgz Z ì Ñ Z z • e Y ì Ú Å à ¬v Z !ž c
â•
Û Š•
á gZ ä r
 ™xâZ

ÚÅ à ¬v Z Dg z Z Ôì ] Z f à Z z ä ™¬Ž ì ÚÅ à ¬v Z% Zg z Zì ] Z f Å à ¬v Z à Z z ä ™{ Š Zg Z »qC
Ù g z Zh
%
Å
;ì éB‚Æ à i Z ÚÅ1Ž ì ÚÅ à ¬v Z x¯gz Zì ] Z f ] ð½Ó) Z z < Z Ý ¬Ž ì
c
â•
Û Š•
á g Z ä \ ¬— Z

( •Dâ •
Û x A Z Ì» ~g ÇÌ6z ~ ¾gz Z Ôg ¯ z [\ ¬— Z ) DTV‹ÛŽÖ]E —^âçF Ïiæ^â…çrÊ^ãÛãÖ^Ê™

Vc
â•
Û ä \ ¬— ZÐ x ? Zm .ñ b§ÏZgz Z

www.Ahnaf.com

x ¸Å\ WˆÆ ä Y6gî{ ÃÆ \ Wä ë .ñ} Z EDTQVä³³›E —p†ôÚô^³ŠùÖ] Üöãöו]æ Ղóe à³Ú ÔÚç³Î^³³ßù³jÊ ‚³Î^³³Þ]™

m
o

; å c
Š™{ Zeä ~% ‚æZ1c
â i MÃ
s§Å à ¬— Z Å ð Z'1ì ê Š „ z Ìe
Z@ ì @
™„ z Ì{ Zeg z Z ì ] Z f Å à ¬— Z ] Z f à Z z% Z e ~ ö â i W Z åE<XÅ

.f c

a
n

;M
 ™7Úñ ƒ n
g p Ò » [Š Z
( 46 )

: ¬» k Z1Vƒ D ™ ÂI q Ë c
?Vƒ D ™¬e Z1Vƒ D ™I *
ÃðÅq Ëà ¬— Zžì Yƒ ( Z HX : .1 Z

h

.A

w

w

w

?Vƒ D â •
Û

ì Yƒ ( Z V ;

: WZ x â Z
( 47 )

?ì Yƒù { z Y 7 ä ~X : .1 Z
: WZ x â Z

n Æ•
Û » b § Ï Zg z Z D â •
Û 7I xs Z w J n Æ •
Û »1 ; • ï Š ¬» ä ™g ( Z Æ xs Z à ¬ — Z
;D â •
Û 7gŠ ™¬» ä ™g ( Z¬ÃËÐ ~ ] ‡‘x ÓK Z1• D â •
Û I Â *
™g ( Z¬

( 48 )

, Š: ¬» ä ™g ( ZÆ k Z1Vƒ èZgÐ q Ëà ¬— Zžì Yƒ ( Z HX : .1 Z

à ¬— Z6ä ™¿Æ k Zgz Z c
Š 7¬ä à ¬v Z » ä ™g ( ZæZ • š *
] ZŠ „‰ì Yƒ ( Z V ; X : r
 ™x â Z
• D ƒ èZg
( 49 )

?Vƒ: èZgÐ k Z1, Š ¬»q Ëà ¬v Zžì Yƒ ( Z HX : .1 Z
: WZ x â Z

@
ƒ 7¦

Ù (Z
C
( 50)

?ì zz HÅk Zy
WX : .1 Z
: WZ x â Z

̬» ä ™g ( ZÆ Ï Z Vƒ èZgÐ q Tg z Z Ô • D ƒ ÌèZgv ZB‚Æ k Zì c
Š ¬ä à ¬— Z »q TèY

;•D â •
Û

Ô Y Ÿg Å k Zgz Z ~0
z Z}
% ZèY ;ì Zƒ c
Š ¬» ä ™g ( Z n ZÃV zÈ g z Z • èZg Ð y Z Z à ¬v Zž ?78 Š  H

; • U ZzŠÆ ~g ZŠÈ â •
Û gz Z®
 ¤ Z Å à ¬v Zt ~ ÝZ

www.Ahnaf.com

( 5 1)

?ì s ÜÆ è%Å kZ c
ì ,@
Æ è%Åk Z !Å à ¬v Z HX : .1 Z

m
o

.f c

a
n

h

.A

: WZ x â Z
! ì è%Åk Z „ !Å à ¬v Z

û ' /' ü

û zz Å[ Z±ÃV zÈ Æ à ¬v Z ü
( 52)

?• ï ŠÐzz ÅWZg *
c
• ï ŠÐzz ÅY Ÿg K Z ( Zwg z Z ) [ Z ±ÃV zÈ à ¬v Z HX : .1 Z

w

w

: WZ x â Z

Ð zz Å¬Æ kZÕ
Û » à ¬v ZèY} ™x » Ñ Z z WZg *
Å à ¬v Z Z
 { Èž• ï Š6Y ¯ k Z [ Z ±ÃV zÈ à ¬v Z
E5_
ì @
ƒ s ÜÆ è% Å à ¬v Z { k
[ ‚g Z Ð V â ¨
Z b§ k Z ; D ƒ 7èZg Ð ¿t 竽G
k Z 1• ï Š [ Z ±

w

• ï Š [ Z ±Ãàç>%6Y ¯ Ï Z ; D ƒ 7èZgÐ y Z à ¬— Zgz Z
( 53)

Ð zz Å w q Z, Z c
Vƒ . _Æ >
Ø egz Z ! é ZŽ • ï Š Ð zz Å Vñ », Z [ Z ±ÃV zÈ à ¬— Z HX : .1 Z
?Vƒ: . _Æ >
Ø e g z Z ! é ZŽ

: WZ x â Z

Æ{k
g z Z¬zz Å [ Z ±Æ à ¬v ZèY ; • D ƒ . _Æ >
Ø eg z Z ! é ZŽ • ï Š [ Z ±6V ñ » y Z à ¬v Z
;ì Cƒ . _ÐÆ !Å à ¬v Z CÅଠb§ÏZg z Z¬n Æ •
Û »g z Z ;ì [ ‚g Z » V ñ »

( 54)

Å à ¬— Zgz Z ; • D W~ ŠŽ z ncÐzz Å !Å à ¬v Z w q Zt ¬gz Z àç :ž` È7] !
t \ W HX : .1 Z
?ì CƒÐzz ÅY Ÿg Åk Z !

: WZ x â Z

ncÐ zz Å è% Å à ¬v Z ] Ìx Ó { z ´Æ k Zg z Z Ôê » kZ { Š Zg Z » k Z à ¬ ~g !
! :žì „ , Z Â] !
V;

G c à ¬v Z‰ì @
™ Ÿ » » k Z ñÅ V âzŠ !g z Z è%Å à ¬v Z ÷{ ”gŠ ™Ð } È LV ; ; • C W~ŠŽ z

; x »á Z z ~g ZŠÎ â •
Û g z Z nx Ó á Z z ä Y

g Š ™Ð y ¨
Z ‰ • D ƒ gŠ ™ s ÜÆ è% mZ1B‚Æ ! Å à ¬v Z w d Z á Z z äƒ gŠ ™Ð } È Lgz Z
%gz Z { k
; w q Z} æNE
á Z z äƒ
' ''' ''' '''

www.Ahnaf.com

:^ â

Æ•
Û » à ¬— Zgz Z 7Ìs % Zg z Z — ðà » Ë~ k Zg z Zì H Za ÂÃg ñä à ¬v Z :žß™V- Ð w Vy ‚ WÃÏ Z

m
o

Ð y Z1G ä à ¬— Z  Za w d Z x Óá Z z äƒgŠ ™Ð ä ™w E Zê Zg z Zk
ò[ ZÑ b§ÏZì 7èZgÐ ¬

.f c

a
n

! ß™b§hZÃ] !
k Z {)zì 7èZg
( 55)

?• , q : Ç Z]
zŠ !mZg z Z% Z » à ¬v Zž ` Ø t ÂÐ k ZX : .1 Z
E(
?ì ¬ Ð !mZ ¬» à ¬v Z c
?ì ¬ Ð ¬Æ kZ !Å à ¬v Zž N â ç«AXG
Âì „, Z ] !
Z
¤

h

.A

w

w

w

: WZ x â Z
;ì ¬ Ð ¬n Z !Å k Z
( 56)

?7c
ì Ðzz Å ( . _ÐÆ è% ) Y Ÿg Å k Z !Å à ¬v Z H ÂX : .1 Z
: WZ x â Z

;ž c
â•
Û ñ ƒ D ™™f ] YgŠÆ à ¬ ~g !
!ˆÆ [ ZŽ k Z ;ì Ðzz ÅY Ÿg Å à ¬v Z { z V ;
;ì @
™¿. _Æ Y Ÿg Å à ¬v Z c
Í { zì @
™¿. _Æ !Å à ¬v Z ¿Ž ( 1 )

s » Z z w°Æ à ¬v Z { z ì @
Ñ O ¿~ zÅ ¬n Zg z Z ~g ZŠÎ â •
Û z®
 ¤ Z Å k Zgz Z ! Å à ¬v Z ¿Ž ( 2 )

;ì @
Ñ O ¿. _Æ Y Ÿggz Z

Cg z Z ã â •
Û *
Å à ¬v Z { zÉ @
™7¿6Y Ÿg Åv Z { z Ôì @
™¿%Æ ¬Æ k Z ! à ¬v Z ¿Ž gz Z ( 3 )

ì 7ï •
á Y Ÿg mZ ~ CÅ à ¬— Zg z Z Ôì @
™¿6
( 57 )

( ž Hw ZÎ{ g !
zŠ ) : .1 Z

?Ð , Š6V Â !
à Z z WZg *
c
;Ð , Š6V Â !
à Z z ~q Ÿg K Z [ Z ±ÃV zÈ à ¬v Z H

: WZ x â Z

0{š! { Zg‰Ð , Š6[ Z ±V  !
v Z !g z Z ì ÷»} È CèY ; {)z *
™g ( Z G
îG
à Z z WZg *
K Z V zÈ à ¬v Z
GE
• ðƒ ~ a
B‚Æ ] ÌÅ k Z Å à ¬v Zg z Z õ?X-©rÅ à ¬
( 58 )

ž• ï Š [ Z ±6Y ¯ k Z c
• D ƒ èZgÐ kZ { zž• ï Š [ Z ±6Y ¯ k ZÃV zÈ à ¬v Z H Y 7 ä ~X : .1 Z

? D ƒ nZg *
Ð kZ { z
: WZ x â Z

à ¬v Z pD ƒ x »á Z z WZg *
ñ O Å ~q Ÿg Å à ¬— Zgz Zt ¬Ž • ï Š [ Z ±6Vñ », ZÃV zÈ à ¬v ZÉ

www.Ahnaf.com

ñ Y 1x Ù Z Ð zz Å ä hgx »á Z z ~g ZŠÎ â •
Û z ] ¬ ¤ Z Ð y Zg z Z ñ Y c
Š [ Z ±Ãy Zž • D ƒ èZg Â6] !
kZ

m
o

; ñ Y H{ ~
Z ¸Ðzz Å[ ‚g ZÆ àçÐ y Zgz Z
( 5 9)

.f c

?7c
• D ™>
Ø e Å ä ™g ( ZÃw q Zt ¬n Æ ð¸¾à ¬v Z HX : .1 Z

a
n

: WZ x â Z

• T e *
i n Æ ã Z i ‰g z Z Ô • T e¬ n Æ •
Û » à ¬v Z ‰Ô • T e y Z Z n Æ ð¸ Ëà ¬v ZÉ 7

h

ä ™g ( Z Æ ð Y Zgz Zí cí[ ô Zg z Z Ô Dw ”n Æ DI Z ‰gz Z Ô • T e Ã¿Æ ~ga n Æga ‰g z Z Ô

.A

w

Ô • T eÃ

k Zž å H7êt ÌZ n ê Zg z Z Ô å Š
H 7ÌZa Ãg ñ ÌZž • T e ¬Ð ‰
Ü z k Z n Æg ñ à ¬— Zgz Z

w

w

; ǃ » VÍß { Ze{ z¤
ZuzŠgz Z •
Û » { z¤
q
ZÐ ~ t ‘
( 60)

k Z cì H Za n Æ ä ™~g7 è%K ZæZ ä à ¬v ZžÐzz k Z • ï Š [ Z ±Ãg ñà ¬v Z :ž ¹ä ~X : .1 Z

?ì 7. _Æ è%Åk Z *
™ Za ï ZžÐzz
: WZ x â Z

;ì ZƒÐ è%mZ *
™ Za )Ðzz + Zì ê Š [ Z ±Ãy Z à ¬v ZÉ

( 61)

?ì zz HÅk Zy
WX : .1 Z
: WZ x â Z

v Zp ¤
Z ; @
W~ ŠŽ z nc7Ð ~ ] M% Å à ¬v Z ¬g z Z • ï Š Ð zz Ŭ Â[ •g z Z [ Z±Ãg ñà ¬v ZèY

v ZèY 7~q Ÿg Å à ¬v Z C b§ÏZ 7èZg { z Ð ¬m {g z Z , ™ðÅ•
Û »ž • èZg Â6] !
kZ à ¬
c
â•
Û Š•
á gZäà¬

DSV†ÚˆÖ]E

—ÜÓÖ ä•†mæ†ÓŽi á]æ†ËÓÖ] å•^fÃÖ o•†mŸæ™

Ç ñ Yƒ èZgÐ ?{ z ÂÐ z™]» à ¬v Z ?¤
Zg z Z D ƒ 7èZg6ä ™g ( Z¬Æ V zÈ L Z à ¬— Zgz Z

û y Ò » »!Å à ¬v Z ðé Zgz Z àçg z Z¬[ !
ü
( 62)

~q Ÿg Å k Z ! mZ Hg z Z • D W~ŠŽ z ncÐzz Å!Å à ¬v Z¬g z Z àçž ¹7t ä \ W HX : .1 Z
?ì 7x *
ZuzŠ »

: WZ x â Z

www.Ahnaf.com

zz Å è% Å à ¬v Z ] Ìx Ó{ z ´Æ k Zg z Z Ôê » k Z Ô { Š Zg Z » k Z Ô à ¬ ~g !
! L L:žì ¹¬ Ð k Z ä ë V ;

m
o

; • D W~ŠŽ z nc„Ð

; x »á Z z ~g ZŠÎ â •
Û g z Z nx ÓÆ à ¬v Z‰ì @
™ Ÿ » » V âzŠ !g z Z è%Å à ¬v Z ÷{ ”gŠ ™Ð } È LV ;

.f c

Ð y¨
Z‰• D ƒgŠ ™s ÜÆ è%Å à ¬v Z1B‚Æ à ¬ ~g !
!sÜ÷á Z z äƒgŠ ™Ð } È Lgz Z
% x Ógz Z¬g z Z { k
ó ów q Z} æNE
á Z z äƒgŠ ™

a
n

h

’ e h™b§hZ ] !
Æ™g ± Z ~ y È ZÃk Z

ðmZ à ¬ v Z [ Z ;ì ðÅ +Z ‰ ì 7] !
à Z z s % Z ðÃ~ kZg z Z H Za Õ
Û » m { ä à ¬ v Z èY

.A

w

;¸: èZg ¦

Ù 6[n Z c
C
+Z ðc
¬à ¬v Z1¸ èZg Â6

]gßÅ b§ ÏZgz Z ¸ : èZg ~ ä ™ Za æZ m {1¸ ÂèZg à ¬— Z6ä ™ Za Æ k
ògz Z [ ZÑ b§ ÏZgz Z

w

w

; ’ e h™~ w d Z ã ¨
Z| (Ð WÐ y È Z w Zj Z
( 63)

?ì Hzz Å k Zy
WVY Y 7 ä ~X : .1 Z
: WZ x â Z
Y Z ¨ZÆ V â ¨
Zg z Zg ¯ z °Æ kZ1;} ™ Za 7kZž åÌèZg { zÐ ä ™ Za Æ k Zg z Z H Za Ã+Z ä à ¬v Z
y Z m { à ¬v ZÐzz Å] Z WZ } 'ê Z1å ÂèZg { z6ä ™ Za Ãk
òÔ [ ZÑ b§Ï Z ; å7èZgÐ ¿Æ ä ™

; å7èZgÐ
( 64 )

?ì VY ( Zg z Zì zz HÅ k Zy
M X : .1 Z
: WZ x â Z

Å ÏZ ~gp[ ZÑ¿{ zèY ; å’ e *
ƒ èZg ÌÐ á Z z Å
 [ ZÑæZ ÂD ƒ èZg Ð [ ZÑ à ¬— Z¤
Zž n k Z
Æ w q Z x Ó6 W ›Ð ~
 ·pì 7èZgÐzz ųg z Z w d Zê ZÐ +Zgz Z [ ZÑà ¬v Zp;ì @
™Ð Ÿg

;ì èZg

û ì Å Za 6]¡Ð ]g ŠK Z ä à ¬v Z ðÅ] ‡‘ ü

ð C 9&Å t ‘K Z ä à ¬v Z Ð p ÒÆ ðñ Z’ Zž c
â•
Û Š•
á g Z ñ ƒ D ™y Ò ,Å] !
ä WZ x â Z

:•
4›G3‹!( 1 )
pôÐ { k
g z Z ã â •
Û *
ÅnC
Ù æZg z Z Ôì H Za n Æ ~g ZŠÎ â •
Û gz Z ®
 ¤ Z K Z sÜÃÀ5 x Óä à ¬v Z X : èEG
Gk!
I
E
4
;ì H Za Æ™ H ö 5 } ° ‡ÝZÆ ðÅV ¤•
Û ¹ !
Ãy ZÆ ] zg â g z Z ] zg ; ñ ZÎ ;ì H Za

åŠ
H™6~
 v Z w ÎgŽ Æ y -q
Z ñ ZÎ ;ì H Za n Æ Š Yg z ZÑä à ¬— ZÃv âx ÓX : + Š¿( 2 )

\ Wgz Z å Š
ƒ y ›6ug I„
 ŠÆ \
å W ÂÅ] ‡5Ð ~
 Ñ ä k Z ; å‹n×e] àe ‹nÎ àe Ünâ àe Ý^â x *
ä

www.Ahnaf.com

~Š ½ÅàniƒçÃÛÖ]gz Z(”¡ìŸ]é…ç‰ (áæ†Ê^ÓÖ]é…ç‰ (†mçÓjÖ] é…ç‰ (ð^fßÖ]é…ç‰(l¡‰†ÛÖ]é…ç‰(äÃÎ]çÖ]鳅糉j Z ä ~

G
I
Ek!
;åŠ
H Za ö-45 Ð ]¡!ÅV â -x ¬ y -t ; ¶
4&¡ ( 3 )
G
; H Za 6]¡é Z ä à ¬— ZÃV †gz Z V â ¨
Z : èEG

m
o

.f c

y ZQ ;á ™g ( Z¬ì eŽ gz Z á ™w Jxs Z ì eŽ [ Z 3g Ý ‚Ð x s Zg z Z¬ ñƒ D â •
Û Za ÃV â ¨
Z x Óä à ¬v Zgz Z : ^ â

a
n

{k
æZ¤
Zžt Åk Zzzì Š
c
Š ™pôÐ ]·¡ »Y m
ZèYÆ VßÎgg z Z Y m
Z ñ ZÎ ; c
ŠÄg ~ ]¡é Z *
™{ k
É c
â•
Û 7Za x9Ã

òŠ W N
Ñn ÏZ D ™ { ZeÃVÍßgz Z D ™]tñ ZúŠ vß L щgz Z @Yƒ µ Z z ñ~ ä T x • Æ à ¬— Z  @
Y H: pôÐ

h

yZy¨
Z x ¬ž @
ì ˆ¿g ^
YÃ7Æ Vç » ~Æ ua wÈà ©g z Z ]ún Æ V -{ À 0
y Z% Zì @Yƒ xzøÐ q Z Å]t

.A

w

w

w

; @
Yƒ ] ¯ÑÝZ »]tÐ k ZèY ~Š™ q zÑ ': V i][ Z t ¯ â Ã

( 65)

:• ë vß ~Š· Ž ì ñ Zg H5 W~ { g !
k ZX : .1 Z
( • ñ ƒñ ÈBJÆ à ¬v Z E DPRVé‚ñ^ÛÖ]E—Üãm‚m] k×ÆèÖç×ÇÚ ä×Ö]‚m™

;ì ½] !
t Ð è%K Z ä VrZ c
¸ èZg6w ¸kZÆ y Z à ¬v Z H Â
: WZ x â Z

: c
â•
Û ñ ƒ D ™s
 Ÿz Åw ¸kZ ¶7ï•
á è%Å à ¬v Z ~ìÆ ] !
kZ 7

k Z Hgz Z ?7c
¸M
 ¯ g ZŠ'y â •
Û gz Z .C Z b§ÅV ¤•
Û Ãt ‘~g ‚ Âì e à ¬— Z¤
Zžâ7 Ð y Z \ M X : w ZÎ

?7c
• gŠ ‡6] !
k Z à ¬— Z6] !
X : [ ZŽ

v ZèY ; Å 7~ } g !
L Z ä à ¬v Z ŠpŽ • D ™] !
{ z ~ } g !
Æ à ¬— Z Â;ì ê Š [ ZŽ ~ 7{ z¤
Z ( 1 )
: ì w ¸» à ¬
( ì Ñ Z z• g ¨
 ¸6V zÈ L Z à ¬v Z { z EDMTVÝ^ÃÞŸ]E—å•^f Ñçʆâ^ÏÖ]çâæ™
žì à ¬ ~g !
Š•
á g Z6x £}uzŠgz Z

k Zì gŠ ‡Ž ì ] Z f { z à ¬ à ¬v Z :ž £Š â •
Û \ MÑ
å } Z EDRQVÝ^ÃÞŸ]E —ÜÓÎçÊ àÚ^e]„ ÜÓn× &Ãfm á] o×Â…•^ÏÖ]çâ ØΙ

( ;} Š â •
Û w i *
[ ±6ËÐ ~ ?ž6] !

g z Z • ì g Î x Z ²Z »N
 ™: Za t ‘g ZŠÎ â •
Û gz Z .K Z6à ¬v Z vß { z ì c
Š6z Z ä VrZŽ ) g f Æ [ ZŽ k Zgz Z

; • g6g z Z ` Zà ¬v Zž• ì g™~úŠ »] !
kZ

èY• gŠ ‡6ä ¯ b§Å V ¤•
Û Ã] ‡‘ƒ
 à ¬v Z V ; ž }g z Z , Š ~ V ; [ ZŽ » w ZÎÑ !
zgq { z¤
Zg z Z ( 2 )

X : ì à ¬ ~g !
Š•
á gZ

n Æ à ¬— Z ÂÁ ~ V s9ž £ Š â •
Û \ W~
 Ñ} Z EDMPUVÝ^óޟ]E —ànÃÛq] ÜÒ]‚ãÖ ð^•ç×ÊèÇÖ^fÖ] èrvÖ] ä³×³×³Ê سΠü

( ê Š} Š e
Z@ Ã
 ? Â L e { z¤
Zì "
 U

www.Ahnaf.com

: ì à ¬ ~g !
Š•
á g Z6x £}uzŠgz Z

à ¬v Zp ê Š ¯ #
Ö Qq
ZÃ
 ? Â L e à ¬— Z¤
Z E DPTVé‚ñ^Û³Ö]E —ÜÒ^i•^Ú oÊ ÜÒç×fnÖ àÓÖæ é‚u]æ èÚ] ÜÓ×Ãr³Ö ð^³•ç³Ö™

m
o

( • D â i WÃ
 ?à ¬— Z6Y ¯ Å k Zì ~ŠÃVÍße
 Z@ Ž ä
& ƒÃ+Z à ¬v Z Hž ’ e Þ 7 Ð y Zgz Z X : w ZÎ
?7c
•n
g ‰
Ü ¤ Å ä ¯ .g z Zg ZŠÎ â •
Û b§Å ÿPG

.f c

a
n

— Zg z Z ;ì c
Š™ŠgŠp » ] !
K Z ä VrZ Â; n
g 7]g ŠÅ] !
k Z à ¬v Zž}gz Z , Š ~ 7[ ZŽ { z¤
Z X : [ ZŽ

h

; c
Š™g ï Z » ] ÌÜn » ]g ŠÅ à ¬

v Z ¿t » k Œ H ÂÔì @
Î o6,i !
u 0
Ë c
Ôì @
™ ~ga c
Ôì @
™ *
i ¿Ž :ži 7 t ¿ðä
Z X : w ZÎ

.A

w

w

w

?7Ðzz Å!Å à ¬

;ì @
ƒ „Ðzz Å!Å à ¬v Z¼ ƒ
 t V ; X : [ ZŽ

?ì C Y Å ~g Y VYu6gîÆ Zw6k ZQ ÂX : w ZÎ

ä ™~g Yu6xêèYì C Y Å ~g Y n Æ ŠÅ% ZÆ k Zgz Zgz Z ¬» à ¬v Z Âu6k Zž Ç ñ Y ¹jZ X : [ ZŽ
<XÅÔì c
B; Ð zz Å ~ga » xݤ
Z èY Ï ñ Y Å n Æ ŠÅ ! Å k Z zÅ ¬Æ k Z Z åE
Š ä à ¬v Z ¬»

: ǃ Y ¯ Å { Ž z zŠ x »t Âñ Y N
»

;ƒ ~g7 !Å à ¬v Zž @
n kZ Â( q
Z )

;n ƒ« ™ b§hZ Åt £Æ VÍßž @
n k Z ( ZuzŠ )

; ǃ p°.
Þ ‡Ì*
™s ç ï Z Â, Š™Š Z i M Ãk Zg z Z , Š™s çÃx`
Æ xêvߤ
Z [ Z

ª ; • Ð Å ! Å à ¬ v Z x » V âzŠ *
Y N
» B; » k Z Y Zwg •~ x`
k Zgz Z *
™ ~ga »ga ª x » V âzŠ t gz Z

ˆð Î n Æ ä ™ ~g7 !Å à ¬v Z Ì*
ƒ ~g Yu6x`
k Zg z Z Ô ZƒÐzz Å!Å à ¬v Z { k
» k ZÐ g … k

<XÅ;ì 7ï•
Å¿ #ÅÜÑx © Z ~ Xx », Z x Ó Z åE
á Ÿg ~ x »}uzŠgz Zì ï•
á Ÿg Å à ¬v Z ~ x » q
Zp ¤
Z
nk Z L Z ¿( Zg z Z ; •= g f » WZg *
ñ O Å ~q Ÿg mZ ŠŽ z !
Æ äƒ . _ÐÆ ! Å à ¬v Z { z ì ˆ

;ì ñ ƒ Gg ( Z Õ{ Zg ñ O Åw° { Zg~ w d ZÆ

t èY ;ì Š
ƒ p" gz Z ‡ Ã w ZÎt ó ó ?ì C Y Å ~g Y VYu6xê L ž
L *
™w ZÎt [ Z Âì ˆƒ ãZ z ] !
t ¤
Z

v Z x »} g ‚ ¹ q
Š 4
ê ZÉ ; D ™7"
 U
!mZ ~ V ñ »Æ: Ç} g ‚¹ Æ à ¬v Z vßá Z z ä ™w ZÎ
ã ƒ 7~g Y u6y Z VƒgŠ ™%Æ ! Å à ¬v ZŽ x », Z q
Š 4
ê Z Z åE<XÅ• D YƒgŠ ™ „%Æ !Å à ¬
: ~g Y Ìu6y Z • Ðzz Å!Å à ¬v Z } g ‚ { z • àçæÆ k Z c
ì @
™~gp[ ZÑ¿ðä
Z } ; ’ e

Ð ! mZ² ;ì ¯
 !
» ~Š Ûp mZ ¿Š
HÐ Y Ÿg Å à ¬v Zž c
Š™ ã Z z X V Œ ä r
 ™ x â Z² ã ƒ
;ƒ ¯
 !
» ~Š.Åk Zž7~gz¢¿Ìðà Š
H

û ' /' ü

www.Ahnaf.com

m
o

û [Åݸg z © » { k
g z Z y Z Z ü

: ì w ®~F¯Ð r
 ™x â Z

~ : »¬~ } g !
Æ kZ Z™y Y `g {Ð y Z ZÃk Z „: g z Z Ç ñ Y ¹•
Û » Â: Ðzz Å { k
Ãð¸Ëž : ß y Ygz Z c
â•
Û

.f c

74ZŠ ~ y Z Z î0† q Z™ òÐ ¬ Ò]ZŠ6g z i Æ V> K Z ¿Ñ Z z ä ™ V )‰õ, ZÃX kZ ; Ç ñ Y c
Š

a
n

4ZŠ ~¬ Ò]ZŠ J
‰
Ü z kZ { z ì g @
™{ k
Ìæ ì e ð¸ ðà b§ÏZ ;á ™} g7 : y Z Z ] â i Zß { z4z @Yƒ

h

;á ™: g Z Œ
Û Z {° ‡ !
» äƒ 4ZŠ ~¬ Ò]ZŠ J
Z
 Yƒ 7

ì yâ •
Û » \ ¬v Z ?Š mZgz Z ( 1 )
( z™/ ÂE 5 ~ { Çg !
Å à ¬v Zƒ` Ñ y Z ZŽ Íß { z} Z EDTVÜm†vjÖ]E—^uç’Þèøeçi ä×Ö] oÖ]]çeçi]çßÚ• àm„Ö]^ãm]^m™

.A

w

[ ZÑ *
iÐ y Zp ¤
Zì ̬»/ Â~ { Çg !
Å à ¬v Z‡ Zgz Zì Ìg Z Œ
Û Z » äƒg Z0
Z ZÆ Vß Z z y Z Z ~ e
 M kZ [ Z

w

;ì ; gƒ [ ‚g Z » Vƒ k
Æ nC
Ù ‰ {)z ~gp
G
»· N|
 gŠ Ï * ðxŠ WÐ tZ
 gz Z å Š
H IÐ ä 3V » |
 gŠÃx ? ZmxŠ W~ x ? ZmxŠ M î0~¢ b§ÏZ ( 2 )

w

Vc
â•
Û Ð p ÖZy Z {™E
» k Z ~ y M Œ
Û ä \ ¬— Z Â 1 3V

"Zz xŠ W6x £ k Z ; Å ã â •
4ÉZ z x ? Zm éE
4E
5E
~} g !
Æ Y éE
5I
5G
Û *
Å à ¬[g L Z ä xð Š M ) DMNMVä›E —pçÇÊ äüe… Ý•• o’F³Âæ™
; H¬ »g ÇŠgz6L Z ä ôPŠ M ª WÝ••†ËÒæ : Š
¹7t

]y
M Ã[ Z ± ~z *Š ä VrZ Ð s§Å— Z  ; H { Š Zg Z » *
igz Z ; 8 [ ZÑZ
 ä ] zg â g z Z ] zg ; b§ÏZgz Z ( 3 )

Ñ Z z ä ™[ ‚g Z » { k
¿Ž b§ÏZ ì Š
¹•
Û » 7Z „: gz Z ; Š
c
Š 7ê »¬6¿k Z ê Z g z Z ; ~Š ß F
6[ Z ±Æ
; Ï ñ Y Å:[Å k Zì

] ‚Å ä ƒ C c
Z@ ~ *Š : c
e
â•
Û Š•
á g Zä~
 \ Wì ~z%~ p Ö Z y ZÐ ~
 v Z w Îg e
Z zg q
Z b§Ï Zg z Z ( 4 )

{zì‚
g >oc
@
™ ¿s ÜÆ V Â !
ÎÐ ~ y Z ¿ðä
Z • ] â ´ Å ®
 û Z z ¨ Z I Z ¸g z Z : • V * ¶

; • s fzgq' !
] ‚ { zg z Zì g zŠ 5 ZgÆ ®
 û Zz ¨ Z I Z „ Ú Z

~ : » Ô k o c
Ô uÑÔ¬~ } g !
Æ ( ì @
Ñ y Z Z {z oÑ Ëš 6+ Š ñ ƒ ñ Ñ Æ ~
 g —Ž ª ) ‚I Z ( 1 )

; ï Š 7„ ZÍ c

; • ï Š™Š4Æ à ¬v Zêg z Zn ç » y Z ñ O Åä h
™ÃV  !
ðƒ ’~ Vߊ ÅVÍß ( 2 )
; • Dƒq
Ñ~ { i » i úÅk Z ñ Y% ðä
ZÐ ~‚I Z ( 3 )

; • D ™ ZŠ Z ®
 ) !
~ Y Z M Z Åx â Z $
z (C
Ù Ô- g z Z , i ú õ 0
(4)

; • D ™®
 ¤ Z Å÷ Zgz ZÑ$
™C
Ù n Æ ä ™Š ˜ s ÜÆ xs Z ÔŠC
Ù ( 5)

b & Z n n Z % Z ÔÇ g x¤
g Z i !
» 0z Õ{ zp ¤
Z ; D ™ 7] z Œ ©s ÜÆ Y ZÇg z Z x â Z ËÆ V â › ( 6 )

; D ™7¬Š$
Å•
 h gz Z „ n mZ Ô • T g D ™ ¬ŠÐ à ¬v Z Ås ¬Ð { Zg} 'gz Z

www.Ahnaf.com

;•F
6ë!
y
J
WÐ w z Z ã ^] ÷ Zpž n k Z Ô • D ™ÒÃÅ ä hgà ã ^] ÷ Zpx Ó ( 7 )

m
o

( 66)

? ǃ H[ ZŽ e Z¾ •
Û »Ðzz Å { k
n ZÃg Ç { k
¿Ž ¹ä ~X : .1 Z

.f c

a
n

: WZ x â Z
:ž ñ Y ¹V- ~ [ ZŽ Ãk Z

Vc
â•
Û Š•
á g Z V- ~} g !
Æ÷
ð - ]|ä \ ¬v Z ( 1 )
àÚ kö³ßÒö o³Þù] ÔÞ^³vf‰ö k³Þ]Ÿ] ä³Ö]Ÿ á] l^³Û׳¿ù³Ö] o³³Ê p•F^³³ß³Ê ä³³n׳…‚³Ï³Þù à³Ö á] àù³¿³Ê^³³f•^³³Ç³Ú g³³âƒƒ] áç³ß³Ö]ƒæ™
{ æ W7Æ k Z ëžVƒ D ™w ìt { zZ
•
á ‰ - ™hgÂÐzz Å×Z
 (÷
ð - ) Ñ Z z Tž EDTSVð^³³nfÞŸ]E—ànÛ³Ö^³³¿ù³Ö]

h

.A

w

7Š qðà ZÎ}¾v Z } Z :žÑ ä g å ~ V zƒ0
Z 6äƒ { g D WÆ V Âg Š ~g ø { zQ Ô n
g 7]g Š6] Ñ q

w

w

( Vƒ ; gÐ ~ V> ª„Ðå Â~ ;ì u 0
Â

;åŠ
5™ ¯ ÑÃÙP W~ T¸ ‰ - ™hgÃÂk Z%Æ è%Å à ¬v ZŽ ;ì Š
H™f§ Z z { z » ÷
ð - ~ ] c
Wy Z

äƒ: x¥;ì Zƒ Ç ¸ Ð ´ â L ZŽ ì ( Z ¿ðÃÐ ~ ë ¹ä VÍß Š
 M y Ã g Z Î6Ï~ 5 Zg ÌZ

6ì Æ VÍß ä V rZ6T ; • x *
» ð÷- ~· Œ
Û û%C
Ù gz Z Ô å^
Y ~ <Ñ Åg zŠ k ZŽ Š
Hx¥) g f Æ· Œ
Û 6

} ƒ0
Z Z
 s§C
Ù ð÷- [ Z ; 1 øÃ ÙP W ä k Z c
Š ¬Ã T m { q
Z ä à ¬ v Z ; ~Š Î 8
ê ~g« è% K Z
E
ñ ƒzás§Å à ¬— Zà øP -$ ÂÔ å~ ] Zg à »g z Z ÔµÅg«g z Z Ô ù Æ TŽ ~ } ƒ0
Z k Z ¸ ñ ƒ} y~
;ì Š
¹7¬ o c
Û »ì Š

¹ð¸Ý ªÃy Z6¿k ZÆ ÷
ð - ñƒ n
gÃ7Ãe
 M Å *™y M Œ
Û ; S7Y ¬Št gz Z
Vä VÇ ¸Æ xs ZmŠ- b§ÏZg z Z ( 2 )

ž™g l ZÐ à ¬v Z n } g ø ! \ !
} g ø } Z ä VrZ ¹ EDUSV̉çmE — ànò›^ì^ßÒ^Þ]^ßeçÞƒ^ßֆ˳˳j‰]^³Þ^³e]^³m ]ç³Ö^³Î ™

;ì Š
¹7•
Û »ì Š
¹g Ç { k
æZÐzz Å¿} '
Æ V- ¸ V Œ ( Vƒ s çN ægz Z { k
} g ø
Vc
â•
Û ¬ä \ ¬— ZÃ*
å ™w Îg ]| b§Ï Z ( 3 )

(}Šâ•
Û s ç{ k
¸*g z Z { ÒW6 W\ ¬v Zž ^ i EDNVxjÊE—†ìªi^Úæ ÔfÞƒ àÚ Ý‚Ïi^Ú ä×Ö] ÔÖ †ËÇnÖ™


¹7» ä Y ñ Š ° ç Ŭ c
äƒ Y 2~¬ì Š
¹ » ä Y G s ç { k

: c
Š ¬ä à ¬v Z b§Ï Z : ^ â

( </ ÂÐ à ¬v Z n Æ Vƒ k
Ð V Âgúgz Z V zŠ%ð¸x Óg z Z L Z ~
 Ñ} Z EDV‚ÛvÚE—l^ßÚ©ÛÖ]æ ànßÚ©Û×Öæ ÔfÞ„Ö†ËÇj‰]™

¹7» ä ™/ ÂnÆ V z •
Û » c
¬L Z ~ k Z

<XÅ ; •
æÐ { k
[ ‚g Z Z åE
Û »ž : Š
¹g Ç { k
Ð zz Å Ok Zà y Z  H Oâ Zu Z µ q
Z ä ð.ñZ
 b§ Ï Z ( 4 )
; Ç ñ Y HgŠ ™ê »¬~} g !
k Zž: ;ì Y Y c
Šg Z Œ
Û >% » tc

û ' /' ü

¬e Zg z Z |Å—~ y Z Z ü

www.Ahnaf.com

? Ç ñ Y ¹ H~ [ ZŽ Ãk Z Â; Vƒ ð¸~ä × Ö ] ð ^ • á ] ¾ ¿ðÃZ
 : .1 Z

m
o

.f c

Ç ñ Y ¹~ [ ZŽ jZž c
â•
Û ä : WZ x â Z
Vì Š •
á g Z » à ¬v Z ( 1 )

w i *
Øg6~
 Ñ à ¬v Z ªZ z EDQRVh]ˆuŸ]E —^Ûn׊i ]çÛ׉æ än×Â]ç×ù‘ ]çßÚ• àm„Ö] ^ãm]^m(ofßÖ] o× áç×’m äjÓò׳Úæ ä³×³Ö] á]™

a
n

w z 4)Š zgŠ6~
 ÑÐ ] ÒÌ? ! ß Z z y Z Z} Z ; • D ™ ¬ŠÐ ] Òn Æ ~
 Ѻ•
Û Æ à ¬v Zg z Z • D â •
Û

h

.A

w

( z™ H ¬Š Å ( à ¬ ~g !
Øg

;ð7: Â7ð¸¤
Zgz Zð7Š zgŠ6~
 Ñ Âƒ ð¸ ?¤
Z [ Z
: c
â•
Û Š•
á g Z ä à ¬— Zg z Z ( 2 )

n Æ i úyŠÆ- Z
 ß Z z y Z Z} Z EDUVèÃÛr³Ö]E— ä×Ö]†Òƒ oÖ]]çÉ^ÊèÃÛrÖ] Ýçmù àÚéç×’ù³×³Ö p•ç³Þ]ƒ]]ç³ß³Ú] à³m„³Ö]^³ãm]^³m™

w

w

( z 7h zŠÐ ÒÃ~g7 s§Å™fÆ— Z Âñ Y c
š

;ì C Yƒ »„ ] !
Â7á Z z y Z Z¤
Z ÇƒÍ Ñ6?¬»- i ú ƒá Z z y Z Z \ M ¤
Z [ Z
X :žì Ìt ?Š mZgz Z

DÜ a ‚ Ž a &m ‚u E

ë!
gz Z bZ iÃV>x ÓÅ k Z *
™— V- » k Z ì @
™— ~ { g !
Æ v Z ¿Ž : c
â•
Û äÅv Z èg †0 f ç ]|

Æy Z Å]nn Æ kZ [ Z ;ì ©
™g ( Z ÏeÐ Vƒ k
g z Z ì @M á y Z Z ¿Ž g z Z ;ì @Y 0 ¯
 !
» ä™

zz Å Vƒ k
Æ k Z Âì eg z Z } Š™s çÃkZ Âì e v Z ª ;ì Ìsp » [ Z ±g z Z ZwÐ s§Å \ ¬v ZB‚B‚

;} Š ZwjZÐ

ù Ÿ V )x Óg z Z y Z Z Ð Å — ‰ž Zƒ t È e Zž ¹ ñ ƒ T e s
 Ÿz Ð fñ ç ]| ä b‚X : w ZÎ

?• D Yƒ bZ i { k
x ÓÆ} È Ðzz Å ä Ñ y Z Z b§Ï Z • C Yƒ

™{ Š c
i Ð òŠ M k Z ä ~ ! Z{ n: ¹ ñ ƒ D ™ } Â~ i Z0
Z Æ ¶ Š [ ZŽ ä Å v Z èg f ç ]|X : [ ZŽ

; ¬ Š 7òŠ M g ZŠ

û 7c
Vƒ y ›~ } Y 7~ž I] !

( 68 )

; } Y 7~ž} Š [ ZŽ { zg z Z ?7c
ì ð¸ Â:ž ñ Y Y7 Ð ¿Ë¤
ZX : .1 Z
E
t
:ž c
â•
Û g z Z ;ì ð ŒÆ æ¾C Z z b§hZ ] !
) g fÆ [ ZŽ z w ZÎ~} g !
Æ ¿, Z ä WZ x â Z

w° à ¬v Z :žƒ n
 g >ot ?ªÔÐzz ÅÕc
Ôì Ðzz Åw° ó ó } Y 7~ L L It Z¾ž ñ Y Y 7 Ð k Z X : w ZÎ

?ì ¹t ä ?6Y ¯ g z Z Ë{ z ´Æ k Z c
D ™7CŠ c
i z Õ6Ëg z Z • D ™s » Z z
;ì ½] !
t Ðzz Å äƒ b‡Æ w°Æ à ¬v Zž¾ { z¤
Z X : [ ZŽ

?ì i §g z Z ðÃV ; z c
ì w° T §„ z Ì~ ]y
M H ?ì w° T § » à ¬v Z ~ * ŠŽ :žg7 Ð k Z ÂX : w ZÎ

www.Ahnaf.com

ì V 7 ~ ]y
Wz Y *Š s » Z z w°T § » à ¬v Zž¾ gz Z} Š [ ZŽ ~ V ; { z¤
Z X : [ ZŽ

y Z Z6äƒ Ð s§Å à ¬v Z Æk

¼ ~'g z Z hZC
Ù ( 3 ) gz Z ,”
 ( 2 ) ;G[ Z ± ( 1 ) ?:žg7 Ð k Z ÂX : w ZÎ

m
o

.f c

a
n

?7c
ƒn
g
X : [ ZŽ

; Vƒ ‚
g y Z Z6äƒÐ s§Å à ¬v ZÆ V  !
 y Z ~ V ; :ž} Š [ ZŽ { z¤
ƒ
Z ( 1 )

h

.A

;Ð }ð¸Ãk Z : c
â•
Û ä : WZ x â Z

ó ó } Y 7~ L L:ž¾ ¸Q ~ [ ZŽ { z¤
Zg z Z ( 2 )

~g v~ ]y
Wz *Š V ; Æ à ¬v Z Ð zz ÏZgz Z Ôƒ B: Ôƒ … Y ?: :ž¼V- ~ [ ZŽ Ãk Z ž c
â•
Û ä : WZ x â Z

w

w

w

;ì 7eÌ! x »

û ' /' ü

û ~} g !
Æ c i zŠ g z Z ¼
ü
( 69)

; • 7ðÅ Û { Ë• Ð Š l Š pg z Z EZŠ É 7t ‘{ ” { a Å à ¬ v Z c izŠgz Z ¼
 ž ¾ t ¿Ž X : .1 Z

; Ç ñ Y H Za æ Z yŠ Æ #
Ö ª c
: WZ x â Z

; • C W~ p°Å Y ÙV ; ž¾ { z¤
Z ?7c
• C W~ p°ÅY Ùq
Š 4
} g v3g z Z ¼
 :žg7 Ð kZ

:ì Š •
á g Z » à ¬v Z ( 1 ) :žzŠ C j Z Â

( • Û {Æ YÚC
Ù à ¬v Z EDRNV†ÚˆÖ]E —ðõo• ØÒ ÐöÖ^ì ä×Ö]ü

Vì Š •
á g Z » à ¬v Z ( 2 )gz Z

( ì HðB‚Æk

¼ (menue) q
ZÃY ÙC
Ù ä ë EDPUV†ÛÏÖ]E —…‚Ïe å^ßÏ×ì ðõo• ØÒ ^ùÞ]™
:ì ã !
gŠ •
á g Z ( 3 )Ðzz Å äƒ { ”ðÐ ¬ Åv W{ z ´Æ k Zgz Z

( ì C Y Å7v W6y ú•
Û w Wx •
á z ðÔ [ Z±g •Ð s§Å à ¬v Z EDPRV†Ê^ÇÖ]E —^nŽÂæ ]æù‚Æö^ãn× áç•ö†Ãmö …^ßùÖœ™
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' ''

Ôy¨
Z& Vƒ s§q
Z { ZpŠ zu { z ; Ç} 7' â ðÃ: ðÃÌÛ { » kZg z Z ;ì $
Ë ƒ „ t ‘{ z ñ YƒŠ zö~Š zu ʼn
Ü zq Ž [ Z : ^ â

;ì 7Y • Z1ì Y Z’ Z Å Ï0
i Åy Z :èY y …z Ôgj À
ó 5 ó c i zŠ ó¼

Y +~ s Z§ Z V âzŠ é ZèY ] ‡‘~uzŠ x ÓÅ *Šg z Z ] *
Z³‰ì ÌY • Z Å k Zg z Zì ÌY Z’ Z Åy Zž • ] ‡‘{ z s§~uzŠg z Z

ànu á^ŠÞŸ] o× o³i] سâ Vì ã !
gŠ •
á g Z‰ ;ì x Z zŠ s§~uzŠì x°s§q
Z6{)zÀ5 c i zŠ ¼
 y¨
Z² ;ì ðƒ âgŠ e Å
k ZQ ;ì x° » k Z „t ; ñ Y HÌ{ ™ E
» kZž: .
Þ ‡kZ { z ~ T c
M 7‰
Ü z (Zq
Z6y ¨
Z Hª ]…çÒ„Ú ^÷òn• àÓ³m Ü³Ö †³â‚³Ö] à³Ú
c
¯ Ð -g z Z lö WÅWž y ¨
Z ä ë ªW÷]†n’e^ÃnÛ‰ å^ß×ÃrÊ än×jfÞ tõ^ŽÚ] èõË_Þ àÚ á^ŠÞŸ] ^߳ϳ׳ì^³Þ]Vž c
â•
Û ä à ¬— Z Â; 5ŠŽ zÃ

www.Ahnaf.com
Å q âq
ZŽ æZÉ Ç ñ W7x°Ã{ÒW6kZ [ Zžì „g C ÚÅ ä Y ñ ¯ ùg z Z ˜Æ kZ ; c
à YJ
zgŠÆùz ˜Ãk ZQg z Z

; Ïì g C W~ p~ ªÅ kZ% Z Çì g ¸ 4- x Z z- Z ZŽ ìŸq
Z e Z [ Zì ˆ~Š} Š Ï0
i

m
o

Ì6Ë„g z Z x Z zŠ • C Yƒ ï •
á ~ }%iÆ ] ‡‘Å kZÐzz Š䃊 zö~ s§Ë: Ë] ‡‘x ÓÅ \ ¬v Zžt : x¯ž Ü

.f c

a
n

h

.A

;ì 7

( 69)

X : .1 Z
; ÏN Yƒ +3gz Z ¼
 ž¾ t ¿ðä
Z : w ZÎ

:ì c
â•
Û Š•
á g Z V- ~} g !
Æ V zÅ]y
WK Z ä à ¬v Z :ž¼Ð k Z Â: [ ZŽ
G
y ZˆÆYÆ y Z „: gz Z žƒ »( q ð‹©! ) Â: { z ÏŽÐ s§Å à ¬— ZŽ ?{ z EDOOVèÃÎ]çÖ]E —èºÂçßÛÚŸæùèÂç_ÏÚŸ™

w

w

w

( σ ú â q ðÃ~ w ”Æ

; ÏN Yƒ + c i zŠg z Z ¼
 ˆÆ äƒ 4ZŠ ~ 35g z Z ~ ¼
 Mž¾ ðä
Zgz Z X : w ZÎ

äƒ EZŠ Æ [ Z ±n Zg z Z V zÅ à ¬v Z ¿{ zèY ;ì ; g™¬Ð à ¬— Z6¯ Å w ¸k Z L Z ¿{ zX : [ ZŽ
Å äƒ EZŠn Z ( à m ‚ ³Ö ^ ³ì )6äƒ 5Æ VÍß 5gz Z ¼
 Æ VÍß M~ *™y M Œ
Û ä \ ¬v Z²ì ; g™g ï Z »

;ì ; g™¬Ð à ¬v ZÐzz Åä ™g ï Z » „mZg z ZŠ ïÆ 3g z Z ¼
 ¿t g z Zì ð Î{

û ' /' ü

û u ŽÅk Zg z Z { Z
Ã »x¯D ü
( 70)

:ž c
â•
Û ä WZ x â Z=ž• D â •
Û X : .1 Z

g z Z ;Æ™[ ZŽ ÑÃ¥ #ž @
ƒ 7t ¦

Ù Ñ » kZ ; ñ Y Å G
C
é5Ÿ&ð Ég 9jZ ñ Y Å] !
Ð Tžì t Ñ »x¯D
; ñ Y 1™! x »ÃÏ Z

) „ : g z Z @
Y c
Š 7ÃY m
Z)t ì @
Y c
ŠÃY m
Z sÜÐ s§Å à ¬v Z { 7g z Z ì @
ƒ > 7Â *
™[ ZŽ ÑÃËèY

; ñ Y 0 & §Ñ Z z Y m
Z ~ x¯ é ZÐ T, ™g ( Z x¯i § ( Zì â i ] !
t ÃY m
Z

t ] !
ë Zg z Z ;ì gz¢Â Â7e*
*
™[ ZŽ ÑÃË~ } g !
Æ k Z [ Z • ŠŽ ñ3g z Z ¼
q
Š 4
} g ø²gz Z
Ç ñ Y y â Š lŠ p{ z ' !
~g ‚ ¹ !
Âñ Y ~Š ] úŠ Å ä Ñ y Z Z6à ¬v ZjZžì

û#
Ö ªizg Ò™ E
ü

ì [ Y Hðj Z „: gz Zì 7ŠŽ ñ{ z w q @
Š 4
q
} g øèY M
È7D ð o • E Ã#
Ö ªizg ë6Y ¯ ÏZgz Z

Cƒ µ Z z ] ñ6¿{ 0
i ËZ
 % Z @
ƒ 7C
Ù ª { z6VÍß { 0
ip ¤
Z ì [ Y H ð#
Ö ªi zgž • ë vß! 3²
ÅkZ Š
%¿Ž ª ;ä³jÚ^³nÎ kÚ^³Î ‚³Ï³Ê l^³³Ú à³Ú ì t ~} g !
k Z ?Š é Zgz Z ;ì C YƒC
Ù ª#
Ö ª n Æ k Z Âì

;ì q p" g Z Œ
Û Z » 䃊Ž ñ » k Zƒ: 6m ¾ Z { 0
i WZ »q T• ët ë² ; ˆƒ µ Z z #
Ö ª

www.Ahnaf.com

k Z 1¨ Y c
Š™ { Š ¤ c
ßÃG4 Z Z
 ž ì ǃC
Ù ª~ G Âw q » ] z ° c
]Š X n Æ k Z :ž Ð }V- ëgz Z

m
o

c
W7ÌZ ‰
Ü z »Y!$
Zg7 »

ñ Y à ï~ Ý ¬ Ƭ c
y Z Z b zg Å y ¨
Z c
; ñ Y c
Š¯J¥
» 3 c
r !
»¼
 n Æ k ZÃGmZ Z
 žt ] !
~uzŠ

.f c

a
n

;ì 5c
ì Mtžì @Yƒ { i Z0
ZÃk Z ÌÐ k Z

~)~ V•ig z Z V â • W Â{ zƒ f
 Ãx ªÆ #
Ö ª ?~ V sXÐ }V- ë6gîÆ [ ZŽ ÃVÍßÆ ‘•
Û ! 3gz Z
<XÅì 7¦
Ö ªž It Z åE
#

Ù ( Z1¸ ÂØ » ÏŠŽ ñÅ k Z( Ë: Ë Â Cƒ ŠŽ ñ¤
C
Z ;ì 7Š zö(q
Z Ëì ðƒ

h

.A

w

w

w

;ì 7„
 gŠ ì ŠŽ ñ

û ' /' ü

û ] Ìz ] Z f Å à ¬ à ¬v Z ü
X : WZ x â Z

… » à ¬— Zgz Z ; • D ƒ èZg ; • D ƒ×à ¬v Zg z Z ; Y Y H7éB‚Æ ] ÌÅ t ‘¦

Ù ¦
C

Ù Ã\ ¬v Z
C

;ì @
ƒ¯
 !
» [ Z Nz`
ZÐ s§Åy Z *
ƒ èZg » y Zgz Z Ô ZwÐ s§Å k Z


þ •D â •
Û {™ E
»] ÌK ZŠ p] Z &
à ¬v Z& • D ™ b§k Z { ™ E
» ] ÌÅ à ¬v Z ëgz Z

à ¬v Z Ô • ! Z à ¬v Z { zž £Š â •
Û \ W~
 Ñ} Z ED”¡³³ìŸ]E — ‚ºuø]ø ]÷çËööÒ äüøÖ àûÓöøm ÜûøÖæø ‚ûøÖçûöm ÜûøÖæø ‚û×ôøm ÜûøÖ ‚öÛø’$ Ö] äö×#Ö]ø ‚ºuø]ø äö×#Ö] çøöa ØûöΙ

]g Š { z Ô • { 0
i { z ;ì 7Ž ðà » à ¬— Zg z Z ; • Ð ~Š Ñz Z Å Ë{ z „ :g z Z Ôì Š Ñz Z ðÃÅ k Z : Ô • i * "

Š•
á g Z‰ • Y ¡
 ZÆ à ¬v Zgz Z ( • á Z z + Y { zg z Z Ô • á Z zÚ Š Ôá Z z ä ™{ Š Zg Z { z Ô • á Z zG
 { z Ô•á Zz

;ì à ¬ ~g !

( ì 6z ZÆB; Æ ƒ
 B; » k Z EDMLVxjËÖ]E—Üãm‚m] ÑçÊ oÖ^Ãi ä×Ö]‚m™

åg z Z ï» { z à ¬v ZÉ ;ƒ Ð ~ Y ¡
 ZvŠ] ðŽ ì B; ( Z „ :g z Z ;ì 7b§ÅB; Æ t ‘B; » k Z p

V zn ] Z f { z É ;ì 7b§ Å } n Æ ] ‡‘{ n » k Z p• á Z z ä ™ Za à V zn gz Z Vð; Ž • ] Z f
; ì à Z z ä ™ Za Ã

á Z z ä ™ Za ÃV$x Ó{ zÉ ì 7b§ÅÑÆ ] ‡‘Ñ» k Z1ì Y Y Ht : Z »Ñ6Tì + Z ] Z f { zgz Z

: c
â•
Û Š•
á g Z ~} g !
L Z ä à ¬v ZŠpÅ• ] Z f + Zgz Z ; •

 ~ ÝZgz Zì 7] Z f ðÃÐ p ÒÆ ] Ìg z Z ] Z f# â Å k Z EDMMVp…çŽÖ]E —†n’fÖ] ÄnÛŠÖ]çâæ ðo³• ä³×³%Û³Ò ‹³³nÖ™
G

( ì ] Z f „ z à Z z + Yg z Z
: WZ x â Z

:•D â •
Û Š•
á g Z ~ i Z0
ZÆ ä Œä

?ì H[ ZŽ » k Z ¸ V ¹¬ Ð ðÅ] ‡‘\ ¬v Zži 7 Е¿ðä
Zžì e ÎLä Â HX : w ZÎ

www.Ahnaf.com

k Z à ¬v Zž ƒ C Ãy Zgz Z ;¸ „ z à ¬v Z ̉
Ü z k Z ñ ¯ Ãy Zg z Z } ™ðÅ ] ‡‘ž¬ Ð k Z \ ¬— Z X : [ ZŽ

~g !
] Z f ~ ] Ñ» ÀZ
 å‰
Ü zq
Zgz Z Ô å: Ìy ¶
z x *
» t ‘~uzŠ Ëg z Z ; å: Ìy ¶
z x *
» } i²¸ ̉
Ü z

m
o

;ì à ¬ ~g !
Š•
á g Zž 6ì ´ â gz Ø { ÅqC
Ù ì ] Z f „ zg z Z ; å: ŠŽ z » •gz Z Ë{ z ´Æ

.f c

a
n

;ì á Z z Û { ÅqC
Ù Ž • ] Z f { z EDMLNVÝ^ÃÞŸ]E—ðõo• ØÒ ÐÖ^ìçaæ™

? å J eÆ ! š c
å ; eB‚Æ !K Z ä á Z z• e Hži 7 ðä
Z X : w ZÎ

6q C
Ù B‚Æ ]g Š „ K Zg z Z ì gŠ ‡à ¬— Zgz Z ; å ; eB‚Æ ÚK Z ä à ¬v Zž¼V- ~ [ ZŽ \ WX : [ ZŽ

h

; • ´ âB‚Æ ! „ K Zg z Z • ´ â à ¬ à ¬v Zgz Z ;ì Ý ¬B‚Æ D„ L Z { zgz Zì Ý ¬ à ¬v Zg z Z ;ì gŠ ‡

.A

Ø e Å k Z Hg z Z Ô Hg Ö Z » ]g Š„B‚Æ !g z Z Ô ; eB‚Æ !K Z ä à ¬v Z H :ž ñ Y Y 7 ¤
>
Zgz Z X : w ZÎ

w

w

w

?7c
ì ,@
Æ DÆ k Z

V ; :žzŠÈ~ [ ZŽ \ WX : [ ZŽ

„ˆ Æ >
Ø e Å à ¬v Z1T e 7¼ ?g z Z ª Wä×Ö] ð^Žm á]Ÿ] á¨^Ži^Úæ:ì à ¬ ~g !
Š•
á g Zg z Z ;ì ,@
Æ !Å à ¬v ZqC
Ù èY )

( ì g ± Z »>
Ø e ~g v

?ì V ¹8 » y Z Z

?ì V ¹{ Çg Z Œ
Û Åy Z Z ~ Ÿã ¨
Z

; • ðƒ #ñ•
á Åk Z ~ Ÿ} g ‚²ì wŠ(Åg Z Œ
Û ÝZg z Z: 1 » k Zž• D â •
Û WZ x â Z

?ì y Z Z Ì~ iZ ~¾ Hži 7 ðä
Z

;ì y Z Z Ì~ iZ V ; ž} ŠÈ Â~ [ ZŽÆ k Z Â

X : w ZÎ
: [ ZŽ
X : w ZÎ
: [ ZŽ
( 72)

X : .1 Z

ì @Y ` V ¹y Z Z Âñ Y c
Š ^ »ÃiZ¤
Z
: WZ x â Z

;ì y &gz Z ynÝZ » k ZŽ s§ÅwŠžÈ Â~ [ ZŽÆ kZ

?B‚Æ Ÿc
ì Lg Z a
B‚Æ b zg y Z Z » kZ Âì @Y%{ È Z

Å y Z Z ~ } È Ð Tžì @
ƒ ~ w q, ZÉ ; @
ƒ 7ÌB‚Æ ËÐ ~ V âzŠ y Z ZÐ }ë

X : w ZÎ
X : [ ZŽ

Å à ¬v Z ̈ Æ ä%Ð i §ÏZ ; å @
™]Š „Å à ¬v Z ~ Ï0
i { z Ð Ti §„ zg z Z n B𸙃 q Z

;ì L g Z a
B‚Æ k Z y Z Z & §k Z ;n ƒ I ZÆ ]Š „

û h» à ¬v Z6V zÈ gz Z h»V zÈ 6à ¬v Z ü

• D ™c _ »q ËÐ V zÈ \ ¬v Z H

; D ™7c _ »q ËÐ y Z à ¬v Z 7

X : w ZÎ
X : [ ZŽ

www.Ahnaf.com

?ì hH6} È » à ¬v Z

Å à ¬v Z vߤ
Zgz Z ; N ZI: q
Ñ » k ZÃq Ëgz Z Ô , ™]Š „ Å k Zžì ht 6V zÈ » à ¬v Z

m
o

X : w ZÎ
X : [ ZŽ

;Ç g xŠ"
 U
Ãy Z6k ZÆ™]nÅy Zžì h» à ¬— Z Â, ™x »t n Æ ~q Ÿg

.f c

ì à ¬ ~g !
Š•
á g Zž 6• D ƒ ÌnZg *
gz Z èZgB‚Æ V ë ¸à ¬— Zgz Z

a
n

DMTVxjËÖ]E

—é†rŽÖ] kvi ÔÞçÃm^fmƒ] ànßÚçÛÖ] à ä×Ö] o•…‚ÏÖü

( ¸ ì g™³ Å ~
 ÑnÆ |
 gŠ { z Z
 ¸ ‰ ƒ èZg ‰
Ü z Ï ZB‚Æ V ë ¸mºà ¬v Z )

h

ì t È » WZg *
Ð g ñg z Z ì m {B‚Æ g ñsÜWZg *
Å à ¬v Z 1; • D ƒ ÌnZg *
à ¬v Z b§ÏZgz Z
ë6Y ¯ Ï Z Z åE<XÅ ; ñ Y 3g xŠ "
 U
6+ Šg z Z hÃy Z :žì t È » ~q Ÿg Ð V ë ¸g z Z ; ¨ Y c
Š [ Z ±Ãy Z :ž

.A

w

w

w

• nZg *
Ð +Z² ; • èZgÐ ~
 ·à ¬v Z :ž• ë
' ''' ''' ''' ''' '''
• x l Z õ 0
ų6gîð Z’ Z : ^ â

žì @
ƒt Ñ » ³ k Z ñ Y ų nÆ ä hŽ mã qzg C ZÐ k Z ÂA •vg )
ðÃZ
 :žìt È » k Z : •
 '³ ( 1 )
;Ç g ì‡Ð y Z mã qzg C Zgz Z ñ V Z { Z
ÃÐ ÄÅy Z6gî ã qzg y ¨
Z
t•
Û ;ì Š
™g ( Z \ zg » ^ z z · M Ž ; *
™³ Å kZ Â} ™ ~úŠ » “
 Ýð0.ÅZ÷Z ¿ðä
Zžì t È » k Z : Ä Ü ³ ( 2 )
³ ¦Ñg± š ¿ðä
Zg z Z ; • D ™³ m ¾Z‚ Î~ Ä Üx  ò s Z² ;ì @
ƒ { Z'
u Ñ Z z‚ 5 1 ~ ^ zŠžì @
ƒ Ú Z sÜ

ì @
Y Œ© !
{ z  @
™7

á ™Š'
× *
ÑÃ kZp q ½ Z » V â ›þ 1 ÿ ì C Yƒ ÂÐ i §q
Z ËÐ ~ V h§&ÜÑÄ Ü w– Æ v Z à z { •
á x â Zg z Z

~ V Âgßy Zg z Z ; } Š™ ~úŠ » äƒ ÁZÑÆ™ï ~ ‘ ´ Ëz i !
gz )
y ›ðÃþ 3ÿ ; } Š™Š'
× *
ÑÃˈ L ZÑ— ‚ þ 2ÿ
; B™t6gîÆ ÁZÑÃkZ vß

;ì C Y Å/ ³Р•( Ën Æ Ti §q
Z »/ ÂÐ y Z ÂN YƒŠ iu{ k
Ð y ¨
Z¤
Z :/ ³ ( 3 )

q zÑÐ g §³ { z ì ‚ ŸŽ n Æ ä™ ¹ Fã qzg K Z ñƒ D ™g ° Z ã qzg ~ s¦ŸÌË~ ÝZ : g §³ ( 4 )

;ì @Yƒ

y Zž C Y à ³ 6ä ™®
 ¤ Zgz Z + â Æ ] â © Z y Z Ð x Z™/ ô6w z 4
Æ ] â © Z 6 s§Å à ¬v Z Ž : ®
 ¤Z ³( 5 )

;ì Š
ƒ {ˆÆ ä Yá p=Ð *ŠÆ ~
 v Z wÎgi § »³t 1;Ð , ™7s ZžZ Ð kZgz ZÐ • g … â Ã] â © Z

û ‚Å] c
W‰ ü

Vc
â•
Û ~ Tì Š •
á g ZŽt » à ¬v Zgz Z

( • ì gN Š »ÉV p} g v»à ¬v Z —" z™¿ƒ eŽ ? EDPLVk×’ÊE—†n’e áç×ÛÃi^Ûe äÞ] Üjò•^Ú]ç×ÛÂ] ™
;ì ÆÏzg •Ð s§Å à ¬v Z ¬t g z Zi §q
Z » ä Zg eÐ s§Å \ ¬v Z ~ ÝZ
:ìt È » w ¸Æ à ¬v Zg z Z ( 2 )

( z™: ]Š „Å Ë{ z ´Æ kZžì 1 â •
Û êt ä v Z ) DNOVð]†‰Ÿ]E—å^mù]Ÿù]]æ‚öföÃiŸ áù] Ôeù… o–FÎæü

www.Ahnaf.com

;ì ] Z f à Z z ä ™ê q
ZC
Ù g z Z Åg Šz Y , à ¬v Zžì ` Ø Ð e
Wk Z

m
o

.f c

:ì w ¸» à ¬v Z ( 3 )

( ¶~Š} Š e
Z@ Ê Vx ¸ Âä ë ) DMSVk×’ÊE—Üâ^ßm‚`Ê•çÛ$^Úù]æ™

; å c
Š™ ãZ zg z ZC
Ù ªn Æ y Z3 Zg J¦g z Z , Š wÅ@ M Åy Z n Æ ½6„
 Zg { Zg :žìt » k Z È Â

a
n

:È » w ¸s fz
gqÆ \ ¬v Z% Z ( 4 )

( } ™g ( Z 3 Zg »¬ì e ¿
ç Ž g z Z ñ Ñ y Z Zì e ¿Ž ) DNUVÌ`ÓÖ]E—†ËöÓn×Ê ð«• àÚæ àÚ©n×Ê ð«• àÛÊ™

h

•ìg â •
Û „Š y ¶
ÅY = Z y •
á Å à ¬v ZŽ ; • p Ö ZÆÏz c
ŽÐ s§Å à ¬v Z ~ e
h
Wk Z

.A

w

X : ì w ¸» à ¬v Zgz Z ( 5 )

x Z¤
z6ñ ƒØŠ ) ]Š „sÜÃt ‘C
Ù Ð ~V â ¨
Zg z Z V †ä ë ) DQRVl^m…]„Ö]E —áæ‚öföÃnÖŸ] ‹ÞŸ]æ àrÖ] kÏ×ì^³Úæü

w

b‡Æ ã !
g© ™ hg uÑÆ x l Z x Ó { z :ž ì Š Z% Ð ]Š „gz Z ( ì H Za n Æ ( ä g Z ¦
Ï0
i . _Æ

w

N Yƒ

;© Âx l Z )
( ì Y Y c
â•
Û ± 5~ ~‰Z£ Zæg ?2 ¸À F
zŠg Z c
ô=! ²Åº Ñ Z îªG©EÅZ [  ÅWZ x â Z x l Z ÅuÑ c

û ì glÐ s§Å à ¬v Z x »g z ZqC
Ù ü

œe Zg z Z ; *
ƒ Šgz Z , è » k Z ; ð Z'g z Z ð Y Z Åq k Zg z Z ì @M ~g ¼B‚Æk
¼ Å \ ¬v Z x »C
Ù g z Z qC
Ù p

Ù Z ;ì (Ê› 0
Ð ð É Zg mZgz Z ] i Y Z mZgz Z !Åk Zgz Zk

¼Å à ¬v Z ; *
ƒ { Š y v c
gŠ •
á g Z ( 1)
:ì ã !

ëp ¤
Zg z Z ) DMMNVÝ^ÃÞŸ]E —ä×ùÖ] ð«Žmù á]Ÿùô]]çßöÚôçnöÖ]çÞ^Ò^Ú¡föÎö ðo•ø ØùÒö Üãn×Âø^Þø†Žuæ oiFçÛÖ] ÜãÛ×ÒæèÓñ¡ÛÖ] Üãn×Â^ßÖˆùÞ^ß³Þù]ç³Öæü

~ y Z ÌÂÔ D ™{ 0
i { g !
zŠ ëÃqC
Ù t ‚ê Zg z Z ; D ™x ¯} Š çN'B‚Æ y Z c
; D ƒ G w i *
Ú•
Û s§é Z ä
( ñ Ñ y Z Z { zžVƒ T e » ä Ñ y Z Z \ ¬v Z ~} g !
Æ T¿k Z ñ ZÎ @
Ñ: y Z Z ¿ðÃÐ
Vì ã !
gŠ •
á g Z( ~uzŠg z Z ( 2 )

} i ÂT e à ¬— Z¤
Zgz Z ) DUUV‹ÞçmE —ànßôÚô©Úö]çÞöçÓöm ojùu Œ^ßùÖ] åö†Óiö kÞªÊøø]^÷ÃnÛôqø Üãö×ùÒ š…Ÿ] oÊ àÚ àÚ¤ Ôe… ð^•ç³Öæ™

( Ð • g D ™I *
Ã
 y Z \ M ÂNÑ: y Z Z vß} g ‚J
Z
 H ; D M á y Z Z vß} g ‚Š !
W6
X :ì ò Z ¤
Š •
á g Z » \ ¬— Zgz Z ( 3 )

y Z Z „%Æ ] i Y Z Å \ ¬v Z { z :ž7â i ] !
t Ãy Y Ëg z Z ) DMLLV‹ÞçmE —oÖ^Ãi ä×Ö] ცeŸ] àÚ©i á] ‹ËßÖ á^³Ò^³Úæü

; ( ñ Má

X :ì Š •
á g Z » à ¬— Zg z Z ( 4 )
x Ó ÂT e \ ¬— Z¤
Z ) DMMTV•çâE —ÜãÏ×ì ÔÖ„Öæ Ôe… Üu… àÚŸ] ànË×jíÚ áçÖ]ˆmŸæé‚u]æèÚùö] Œ^ßùÖ] ØÃr³Ö ä³×ù³Ö] 𫳕ç³Öæü

{ Zg „ z } ™ y !
$g z Z 3g \ ¬— Z6Xê Z ñ Z ÎÐ • g D ™ s % Z å ~ : Wt 1Ô ï Š ¯ ®
 )q
ZÃVÍß
( Ç ñ M 6„
 Zg

www.Ahnaf.com

Ð ~q Ÿggz Z !K ZÃqC
Ù ä à ¬v Z n ÆÑÏZgz Z b§ Ï Zgz Z ( • Æ !Å à ¬v Z pÆ Üø ³³³uô …ø )gz Z
;ì QÐ !Åv Z Ì„ Zeg z Z e
Z@ Ãq
ZC
Ù g z Zì H Za

m
o

X : c
â•
Û ä \ ¬— Zgz Z ( 5 )
Å à ¬v Z s܃
 ?žt ) DORVØvß³Ö]E —èÖ¡–ùÖ] äôn× kÏùu àÚø ÜãößÚæ ä×ùÖ] p‚âø àÚø ÜãößÛôÊ lçÆö^_ù³Ö]]ç³fß³jq]æ ä³×³Ö]悳föÂû] áôø]ü

.f c

a
n

Æ VÍß ¼g z Z Ô ~Š } Š e
 Z@ ÃVÍß ¼ ä à ¬— Z6Y ¯ ÏZ Ô z™Ì6gz Z [ A Z Ð ] ¨¤ ë!
Ù g z Z Ô z™ ]Š „
C

h

.A

( ì _ƒxi Ñ „ Ze~gl

V• D â •
Û Š•
á g Z à ¬v Z6x £}uzŠg z Z ( 6 )

( ì ¹Å \ ¬— Z Âè%ÝZÉ Ô ¹7è%g z Z ! ~g v ) DNUV†mçÓjÖ]E—ä×Ö] ð«Žmù á]Ÿ] áæ¨^Ži^Úæ ™

w

w

; • D ™ c
 x »Ð ä ™glÆ ÏZ ª

X : ì c
â•
Û Š•
á g Z ä à ¬v Z Ô ñ ƒ D ™{ ™ E
» ð^ß%Ö]æ ènvjÖ] än×Âæ^ßnfÞ o×Â-]|~ *™y M Œ
Û b§Ï Z ( 7 )
ðo• ØÒ^ßeù… ĉæ^ße… ä×Ö] ð«Žmù á]Ÿ]^ãnÊ•çÃÞ á]^ßÖ áçÓm^Úæ ^ãßûÚô ä×ùÖ]^Þ^rùÞ ƒû]‚Ãe ÜÓj×Ú oÊ^Þ‚Âö á]^÷e„ôÒø ä³×³Ö] o³×³Â^³øß³m†ø³øjÊû]‚ô³Îø ™
ï: Z z6» ] •Ð s§Å à ¬— ZÃ\ WŠŽ z !
ëž @ì J0
!
y czz š 6à ¬v Z ä ë—" ) DUTVÍ]†³³ÂŸ]E —^÷³Û³×û³Âô

w

1N Y ^ß6<
Ø è c
I— ‚ L Z ë :ž 7~ '} g ø ] !
t gz Z Ô , Š N
ß s§Å <
Ø è gz Z I— ‚ˆ Æ ä Y
G
( • ~ z q) g fÆ Dï
L š^z K Z6qC
Ù ÇŠg z6Zg øg z Z ;ì g ÇŠgz6Zg ø „ zèYÐ !g z Z >
Ø e Å à ¬v Z

Vì ã !
gŠ •
á g Z ã !
i Åx ? Zm b â]|g z Z ( 8 )
WZ ðÃ: 6VÍß ?»Ã~÷ ) DOPV•çâE —áçÃq†iö änÖô]æ ÜÓeù… çâö ÜÓmçÇmö á]‚m†mö ä×Ö] á^Ò á] ÜÓøÖ x’øÞø] áô] ov’Þö ÜÓÃöËßmŸæ™
b & Z ~g v¿ðà  [ ƒ¤
Zê » „ Ze ~g vÐ s§Å à ¬v Z1ì *
™ b & Z ~g vÑ Z÷p ¤
Z { Z
Ã: gz Zì

( ì *
Y ^ß ä ƒ
 s§Å ÏZgz Zì g ÇŠg z6Zg v{ zèY Y™7
:ì ~g !
Š•
á g Zg z Z ( 9 )

Q Ô c
Zß e ÑŸq
Zt ‚Æ Ï™mZ ä ëg z Z Ô c
â i M ÃìP Ñä ë ) DOPV”E —h^Þ] Ü$ än‰†Ò o×Â^ßnÏÖ]æ á^Ûn׉^ßjÊ‚³Ï³Öæ™
( ð 3Š { Zg Åä ™iX 9Ãk Z

! V ì V- y !
i Åx ? ZmŠ- ]|~g !
Š•
á g Z6x £g z Z q
Zg z Z ( 1 0 )
} g !
ÆŠ
ð - Âä l i ªZ z ) DOPV̉çmE —ð«ŽvËÖ]æœçŠ% Ö] äßû Íø†ô’øßÖô ÔÖ„Òø äeù… áø^âø†eö pœ…ù á]ŸçÖ^ãe Üâæ äe kûÛ³â‚³Ï³Ö ™

Za w ì ( Z ðÃÌ~ ‚ fÆ ðŠ- ì Yƒ  f
N Š: ð É Zg ãZ z ðÃÐ s§Å à ¬— Zgz Z Ô å 1™{ Š Zg Z » ð Z'~

( • D ™gzŠÃ~$
gz Z ÍC
Ù Ð y Zg z Z ; • D ™g zŠÃ{ k
g z Z ð Z'
Ð k Z ëÐ j §Ï Z Ô @

û • œgz Z wŠ ¬ ~ w d Z L Z à ¬v Z ü
( 72)

X : .1 Z

www.Ahnaf.com

?7c
• Ìœgz Z wŠ ¬ ~ ðÅw d Z L Z \ ¬v Z H :ž Y 7 ä ~

m
o

.f c

a
n

: WZ x â Z

; • œg z Z wŠ ¬ ~ V ñ » y Z à ¬v Z V ;
( 73)

X : .1 Z

" ÃËg z Z w â Ñ â Ð ÚÅ=ÃË;MÃËg z Zg Z- â ÃËg z Z ; Z HÃ}uzŠ J0
ZÃq
Z „ ä à ¬v Z H :ž Y 7 ä ~

h

.A

w

?ì H Za s ¸z
: WZ x â Z

¿q
Z { zžì 7Z
 Z zt 6à ¬v ZèY ì @
ƒ ( Z Ð zz Å ã !
$g z Z aÁ6Ëgz Z { Š c
i6ËÐ s§Å à ¬v Z

w

è%K Z ´ â ï Zgz Z Ô Vƒ xÝÆ Ë‰• , Zt ‚Æ à ¬v Z ] ‡‘~g ‚} Š: Ú{ zÃ}uzŠgz Z} Š ÚðÃÃ

w

;ì Yƒ ¨
 ¸ yÃ6è%g z Z !mZ} Š: Ã}uzŠgz Z} h
Š q ðÃÃxÝq
Z Âì e { zì @
ƒŠ Z i W~
///

~‰Z£Zæg ??£
w è m ‚ m † i ^ Û Ö ] æ èm † à • Ÿ ] ‚ ñ ^ Ï Â o Ê y é † f j Ã Û Ö ] á ç j Û Ö ] V M
w o Þ]‚nÒ ä‘¡íÖ]V o× è×ÛjŽÚy; Ïg à ;~ m
ôZ ;zŠg Z ;! ²:> ðÒ}ÅZ[ Â :2
zŠg Z½wßZ òs Z :3

DäËnßuçe] äÛñŸ] Ý^ÚŸE†fÒŸ] äÏËÖ]·ù:4

þ èn‘çÖ] h^jÒ WÜ×ÃjÛÖ]æ ÜÖ^ÃÖ] W¼ŠeŸ] äÏËÖ]W†fÒŸ] äÏËÖ]Vo× è×ÛjŽÚy

~h
Fâ •i Z :! ²W¼ŠeŸ] äÏËÖ] |†•VQ
&
i ZgŠuå)OAzZpi Z :Ïg üŠeŸ] äÏËÖ] |†•VR
zŠg Z ¼Z ~1ZùY EZ :7

zŠg ZÀF
ÔtgŠ ‡t£Z
Ÿ:8
zŠg ZÀF
zô=º ÑZ îG
ª©EÅZ :9

$ ÑZîªG©EÅbÑ Z :10
zŠg Z : ûiE
Ð G.Å
zŠg Z ô=zÀF: ê ›3 ZzÝ °Z :1 1
0rß Z[ Â :12
zŠg Z ô=zÀF: îG
G
! ²x â ÑZ >§ °x ÅÑZ :13

zŠg Z] â }
~x¯DÅWZx â Z :14

zŠg Z ! ² Üm†ÓÖ] ofßÖ] à ànÚŸ] Ý^ÚŸ] à àm†ŽÃÖ]VMQ

www.Ahnaf.com
Ð Å 0E
ïzÀF
zŠg Z ö }.Z îG
G4$:16

p ç × Ã Ö ] ‚ Û u ] ‚ n • … è Û q † i Ø i ^ Ï Û Ö ] ç e ] p æ ] … è Ë n ß u ç e ] Ý ^ Ú ] Ü ×ù Ã j Ûö Ö ] æ Ü Ö ^ Ã Ö ]

m
o

x•
á g z Z y a ;^{ z ´Æ y *zy g z Z ;ì { ™ Zè dЕ
ñ 1 Z x â ZŠ * Z L Z » ; Ï „y ñ â U â i ° õ Z p{ ‚ ß Î † Û Š Ö ] á ^ Û n × ‰ ^ m Ü × ‰ à e “ Ë u Ø i ^ Ï Ú ç e ] x â Z ]|~B; Æ \ W

.f c

zŠ g Q Å k Z ; å Zƒ ù •
á Ð È - Š ~ Y 1â 9 6 3Zƒ H » ã ×g ˜ Z†[ » Ð x *
Æ x â Ñ Zg U
WÀ F
u Z z ~ y !
i zŠg Z e Zg z Zì [ ¾Ð x *
Æ Ü × Ã j Û Ö ] æ Ü Ö ^ Ã Ö ] g !
FJ
[ Z ~
~ x ¯DÅ WZ x â ZŽ ì ; g Y HÀ F
c x ¬ ÒŠ Ã ZÆ¡y ZŠ zŠ g Z Z åE<XÅ; å: e{ Š . ZÐ zz Å ä ƒ: ®
ä Ï Ë Ö ] , i Z I; ì [ Â ¶a ~ ] â }
 S { g !
z Šg z Z * Š

a
n

Y
'
!
y Z Åx â Z •
'
!
gzZ ;ñ â •
Û x @
g z Z x ¬ Ã{ Z
ÃÆ k Zì ¬Š Ð à ¬v Zg z Z ; Š
HÀ F» è n ‘ ç Ö ] h ^ j Ò W ¼ Š e Ÿ ] ä Ï Ë Ö ] W † f Ò Ÿ ]
; ñ ¯ C c
{ Zg Ã{ Zg îG
00kI±Ë) g fÆ ? £•

h

.A

! }W

Ü nu† Ö] à Ûu †Ö ] ä×Ö ] Ü Še

ìZŠ z ì ‡å ; 7]g z¢Å ä 3jZ ì i * " Ð qC
Ù ; 7] ñL4 Zì { 0
iŽ • n Æ à ¬v Z kZ =°x Ó

K Z ; Y™7q i Ú ðÃÐ k Zì Ñ Z zg ( Z { z ; Yá7ðÃ̼ Ð kZì ´ â »YÚC
Ù { z ; 7]g z¢Å’jZì

w

gz Z ;ì ÅY Z’ Z ÅqC
Ù Ð DL Z ä k Z ; Çì g b§Ï Z J
y
Wg z Z Ôì [ Z „ ( z å~ Y Z’ Z 6~ ] Ìx Ógz Z ] Z f

w

w

ZuD» ÏZ ~ Y ÙC
e
Ù gz Z ;ì ÅgHk

¼ÅqC
Ù B‚Æ ]g ŠK Z• Z ;ì Zƒ H .C ZÃ
 y ZÐ ÕK Z ä kZ

79
 o)gz ZŠ § ðÃ~ ] &mZgz Z ;ì ñ ƒ G© q Z »qC
Ù De Zg z Z ;ì Ç *
Y , mZ6qC
Ù g z Z ;ì ñ ƒ G
G
4Ó¨“ÅV \¬ Ð ð ‚g J
V Âg ŠmZg z Z ;ì 7ñðÃ~ ~¤
~g » mZgz Z ;ì
mZg z Z ; • C Yƒ V ±g z Z V s èG

W Î »g Z •
Û { ZgÐ •mZg z Z ; • C Yƒ {홃 Y 2~ ~y *
gz Z ]‹@W„¬ Ð „ÅÚ ŠÆ ð Z (gz Z Ñ

~º Æ~ b
¬„ÅV â ¨
Z ñ ƒ D ™y ·Š s§Å© q ZÆ DŠ zöÑn Z ; • C Y Ì 3Š¤
Ð ~ b
¬ ¬ Ð

Y½xŠ » ~'
Z'
mZ ðÄ: gz Z Ô Ñ Z z ä ™~Ž mZ ðÃ: ;ì i * " Ð q
ZC
Ù Ô ñ Zgz Zu Z z { zg z Z ;ì C Yƒ [ ¦

à ¬v Zgz Z ;n a ÎÌÃ a ÎÅ ~'Z'mZž7.
Þ ‡k Z Ñ Z zp
g лðÃg z Z ;ì Š Ñ z Z Å Ë{ z:g z Z- Z z ðà e Z: ;ì
%#
Æ Ëg z Y m
Z x ÓÔ x â ZÆ V zg ÇÌ6gz Z s; • w Îgg z Z Ñ ~y
Zn ù ð8EæF
" ·]|Vƒ ¤g Ñ" gŠ Z®Ñ Å
à ¬v Zgz Z V ¤•
Û Ô Ym
Z x Ógz Z ;ì c
Š™Ø { » ]tÅnC
Ù ä à ¬v ZˆÆ T ;g Z]
@
~y
WÆ ]tYŸg z Z Ô Y ‡ W

;ƒ w i *
Øggz Z xs e Z6V zÈ Y ‚g 0
g z Z Ô ™Æ
à nÛÖ ^Ã Ö] h… ä×Ö ‚ÛvÖ ] æ
þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
! V {Ø{ i ^ Ï Ú ç e ] Ý ^ Ú ] D M E
: Ñ » ä Wk 0
Åx â Z

aÆ \ W= ; V î V Z œd¼ Ð Ägz Z ÖW5 W:žì t Ñ » ~¢ q~ kŠ Z #
Ö }
5 W} ÷ : Ý ¬} Z

â•
Û iÃ] Ñ Z Îg z Z ] ) ~÷\ W;Ð N T œ¹ Ð kŠ Z ] Z f Å\ Wà ¬v Zžì y Z= gz Zì•z½ Zg7 6x™z
;,â •
Ûe
Áíñ Z b
6¿k Z= g z ZÃ\ Wà ¬v Zž Vƒ @
™w ZÎÌn k ZÐ \ W~ ;Ð , Š

: x l Z ÅVÍßÐ p Òd

www.Ahnaf.com

hÆ q T1Ô e} Š 7[ ZŽ ï Z ~ž• K w Z Î, Z¼ ä VrZgz Zì Z 7— ‚Ð VÍßÆ nF=

h:žVƒ [ y Y ä ~1¶: fÅ ¶ Š [ ZŽ ~íp ¤
Z ; å Y7ÌhgjZ åÈ g »6k Z ~g z Z å¢= » äƒ

m
o

ÝZ ~g z Z ;ì Ñ Z z ä 3“ë!
Þ £Æ h² ;ì “.
.
Þ ‡ *
hžVƒ } â Ìt gz Z ;ì ] !
~ (Ìã ) F
z¨Å

.f c

t = g z Z ; V ƒ Yƒ Ì{ Ç W b§hZÐ y Z Vƒ &hÃV Â !
X :žVƒ &xi Ñgz Z Vƒ @
™I *
Õ g¸" Ð + Š

a
n

žì ÏÅa D¨
 ¤q
Z w V ~÷g z Z ; Vƒg Ù W *
Ç !
Ð |ÝZ é Z V z™~úŠ » V zq X~žì g ZÍ *
J] !
» V Ó Á ZÎg} g !
L ZŽ Ôƒ b§Åy ¨
Z { Šƒg z Z ä Z- Šá Z z ä ™ ðÍ { z c
k Z c
;ì L 7Hž7} Y1ì k 7

h

.A

;ƒ @
™ ZÎg z ? f + WL Zg z Zì @
™g Ö Z
; ñ ¯ x ¬= g f »x ¬ b & ZÃ\ Wà ¬v Z

w

Å h:žV ƒ Yƒ .
Þ ‡k Zgz Z ;ƒ ~g Y hÐ y !
i ~÷g z Z Ô V ƒ Y 0 Ñ Z z + Y »Š ã
Å hgz Z + Š ÝZ :žVƒ L et ~

w

n Æ ä ™Y 2~ ] 2z u“= ¿{ Ze ðÃg z Z y !
i$
ðä
Z3 Z éà ¬v Zg z Z Ô Vjȼ ~} g !
Æ k Z ã ) F

w

Å h{ Zg k 0
} ÷Ù| » h{ Zg c

 ¤ ðä
Zgz Z ;n ™Ýq: ‰
Ü ¤ Å] !
k Z { z ÂÔì e *
™g zŠÐ hc
ì e I¼

]ùz =~Z
•L ZŠ p~ :žt ] !
~ (Ð k Zgz Z ; Vj Œ[ pjZ Âì e *
™Ä c
gŠ ] !
hgz Z ñ Y W~ lˆ

; Vjƒ tB‚Æ

¸g » [ ZŠ Z z [Š Z Äg z Z b§¾y xgŠÆ D¨
 ¤g z ZŠ * Zžì ˆƒ ãZ z b§hZ ] !
t Ð y*k Z V H ç Þ

gëÐ g âÆ Dg z Z Ô Â
Ð } ƒ0
ZÆ ª
 ˜ Ô *
™pôÃL ZÐ ] ZŠ ¬ ~'
Ô *
™Ýq DÂÑ »Š¤
•
á èY Ô ’ e *
ƒ

g z Z Ôì Ü~ F
6V zg *Å0
'
e 6$
¬ ~ F
'g z Z ¤ÅÝ ¬ : ì *
™Ýqx £ { z w – Æ ~
 ÑÆ à ¬v Zg z Zì *
ƒ
; fƒ { Š c
i Ì[ ZŠ Wn ZÐ p ÒÏ Z  ǃ Ýq ™z Z Ú Zû%Z
 Ô • _g Z zÆ Y m
Z Y f : c
â•
Û (gz Z q
Z

! V äz Ë n ß u ç e ] Ý ^ Ú ]

y v Ȼ
 ˜ gz Z {Z
Ã »D

Ôì $
Ë Wx »} g vlˆg z Z [Å kZg z Z *
™ÝqÃk Z :žì q + Z ªZ z { z Ôƒì g™w ZÎ ?Ž ! Y Z ¹

žì e *
ƒ x¥Ìt Ng z Z ; • ,@
Æ V\WmZ Y ¡
Zã¨
Z‰Ôì ,@
Æ DÆ k Z ; ¿» y ¨
Zžß™] !
âZ ! V ;

òŠ WÝ ¬ :

‚ Z hð:žß™V- w VmZ ;ì 7»x » ËÌ¿{ Š c
i »y ¨
Z I Y² ;ì Æg z Z { Š c
i ¹ V ; Æ à ¬v Z ¿‚ Z hðZ
ƒ … Y: Ã 5 Zg1ƒ { Š c
i ¹ Â^y â ‚ :žÆ k Z s gÔì ƃ … Y \ WÃT *
™^65 Zg, Z Ô³{ Zg y â

: c
â•
Û Š•
á g Z ä à ¬v Z n Ï Z ; Ç ñ Y 0 ¯
 !
» ã . 6G

D UV †Ú ˆÖ]E

—h ^f ÖŸ ] çÖ œ †Ò„ jm ^ÛÞ œ W áç Û×ÃmŸ à m „Ö]æ áç Û×Ãm à m „Ö] p çj Š m Ø â ØÎ ™

;ì n Æ Vß Z z Ð=ì Ã~ k Zg z Z Ô ?• M
 ƒ'
Z'
Ìá Z z ª
 ˜ g z Zá Z z DH :žŠ Š â •
Û \#
W "Ñ} Z

þ þþ þ þ þþ þ þ

www.Ahnaf.com

m
o

.f c

—™
! V Øi^Ï Ú çe] Ý ^Ú]D NE
¬» ½Åx¯D

<XÅX ì ~Š J (Ég ÅDÁ ”~÷ä \ W ! Ý ¬} Z
\ W; Vƒ @
™n²] Ñ ZÎg z Z w Z ¸Zzg$
zgŠÆ VÍßy Z ~ [ Z Z åE

a
n

XN â•
Û Š•
á g Z bÑŠê Zg z Z [ ZŽ n Æ VÍßy Z=

y Y { Š c
i Åb)y Z ?• ë v߉žt { zgz Z : ì à ©o Ö ^ à i ä × Ö ] ð ^ • á ] q
Š 4
}÷Ž Vƒ @
™n²] !
{ z ~ Ñê z Z
<XÅ;¸ } 77Ç !
»xñ Z™/ ô6XÂe ã ™' !
„ z ~ [ !
k Z Ì»Z åE
~ V Â !
y Z ä xñ Z™/ ôèY ?z™ H: Î

h

.A

Ô å¿

w

} •} (q
ZŽ ì b§Å¿k Z w VÅ] Z|y Z ~ ª ZŠ ~÷g z Z Ôì @Yƒ† Ÿ Z ~ÄŠgz Z §} ÷Ð w ZÎk Zg z Z

w

ƒg} I(K Z :žì HÐ Z ¿ZuzŠ² ; ñ Yƒ t¾~ c
gŠ k ZÐzz Å + Y: ã i© ¨žì d
Œ
Û gz Zì ~ c

w

?z™: ÒÃÅ vÐ ã i© ¨g z Z

! VäËnßuçe ] Ý ^Ú]

ì ˆƒ x¥+ WÌ?Š Å b§q
Z s Üê Zgz Z Ôì à ™x¥Špä L W ÂV Ò Zy

¼ é Z :žìt Âñ Zg ~÷

:ž}Ð ?{ z Z
 p;

¼Ð y Z ?  ?‰° »Ãxñ Z™/ ôŽ 7° »+ W' !
{ z H : w ZÎ

58EÔ @
ƒ'Z'Æ x £ê Z x £ Z÷gz Z @
ƒ 6ëÆ y Z ~¤
Z ‰° » ' !
{ z Ì= V ; : [ ZŽ
ì t ] !
ÝZ öÀE
;¸: Ã] Z|y Z { z • 7gŠ= ] Ñ qŽ :ž

t ‚} g ø [ Za k Z Ô • … Y „
 gŠ *
™OÃëÉ • D ™ ã i£Ð y !
i sÜ: Ž ! ì Z 7ô Z zÐ VÍßy Z …
; N X z'Wz ] ³K Zgz Z B y YÃT
 ™g z Zg »Y æg z Z Ô ßz „
 gŠ ëž73 Zg ðà ZÎn Z

: ~g zŠÆ xñ Z™/ ôvßt Z
 gz Z å Z 7: „ô Z zÐ x ¸+ Z Îì ÏÅVÍßy Z w VÅxñ Z™/ ô Â~ [ !
k Z²

} g øŽ ì Z 7Ð x ¸+ Zô Z z Zg ø :žìt w q ]gß~g ø²ì ßg z Z p" „ *
™ q ÊРVÍßy Z »xñ Z™/ ô ¸
<XÅ; • B^
;ì x » ~g z¢gz Z òi Ñ n } g ø *
™~g ».
Þ £æé ê Z Z åE
YÃä ™O} g øg z Z • D ™ ã i£~} g !
ì ZÇ !
Ð kZn ç » wŠpá ™g ( Z Ùñ {™Í] !
žì Yuzg Ây !
i KZ y ¨
Z ~ ] !
°%Zq
Zg z Z

Z¤
q
Z ; Ç} ™g Ö Zg z¢ »I *
g z ZI K Z ~ ] 5 çx Ó c
n çq
Z ËwŠÉ Y™7¦

Ù ~1 ‡L ZÃwŠ { zèY ;
C

Âì s§ÅgŽ z Õy ~ » wŠ¤
Z Yƒ 7s§ÅV âzŠ ~ ‰
Ü z „q
Z wŠ ÂVƒ Zg z ZŠ „V âzŠg z Z • U zŠÆ ] !
Å hñ O ÅÕwŠ¤
Z b§ÏZ X ì L gƒ » 7Z Âì Cs§Å¡m { ËZ
 žìž { » wŠt ì >% » ÏZ ÌwŠ

7Êz ]o› 0
‰
J
Ü z k Z ¿ðÞì Ðzz k Z¼ ƒ
 t gz Z ;ì @Y 0g ÇŠæ z ¥» hI Z wŠ Âì @
ƒ bâ s§
Â7𸻻 k Zgz Zì @
™y ´ Z » y Z Z ã !
i sܿq
Z¤
Za ÏZ ;ƒ Zƒ: gŠ ™Ð »„
 Zg { Z'
{ z J
Z
(

www.Ahnaf.com

ì ð¸ ÂÐ wŠ ¿Ž g z Z ; ǃ: ð¸v Zÿ( Z

y !
i K Z ¿Ž g z Z ;ì 7g ± Z ðà » y Z ZÆ k Z ~ *Š1ì ð¸V ; Æ à ¬v Z Ì{ z @
™7g Z Œ
Û Z » k ZÐ y !
ip

m
o

; Ç ñ Y Hg ÑÑ Z z y Z Z Ìq
Š 4
Æ VÍßg z Z à ¬v Z { zì @
™& ¤mZÐ wŠgz Z @
™g Z Œ
Û Z » y Z ZÐ

.f c

a
n

h

.A

w

þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
! VØ i^ÏÚ ç e] Ý^Ú ] D OE

;ì b§Ï Z ªZ z ] !
c
â•
Û Š•
á g Z L W‰

*
ƒ { Ç WÐ w q ZÆg »ßg z Z „
 gŠ

Â; V z™: { Z z6Åy Z ~ , Q D ™• eŽžVß™ÃsÐ ¿ßg z Z„
 gŠÆg »„
 gŠgz Zg »Y æ~¤
Z • â •
Û t1

w

w

? ǃ y v= e Z Hg z Z ?Vƒ Ñ Z z ä ™t~ ]gß+ Z ~ H

! VäË nßu ç e ] Ý ^Ú]

*
V Z y vJ»Ð X• Ì+ Z 'gßFñ O mZ1; 7y vðà » k Z »žì + Z Â]gßq
Z sÜ

; Ç} 7

Y æËg z Z Ô Ç ñ Y 1[ ˆ » w q Z L Z} g vsÜÐ ?ž ǃ: y vðà ÂÐ p Òk Z »:žì t Åg " Z k Z ,

Ô • s fzgq{ z • V ‚gg¢g z Z { Š y vŽ ' !
{ zp; Ç ñ Y Y7 : Ð } g v~} g !
Æ ~g »Y æÅg »

;ƒ n
g 7¸Å„
 gŠ *
z„
 gŠ ?èYÐ î BI Y ?:žìt ] !
«( 1)

;Ðj 0
: 3 Zg Ȍ
 Ð k Zg z Š
ƒgö~µ¡Ì?b§ÅV zg z Z  Zƒµ~n ç Ë»¤
Z :žt ] !
~uzŠ ( 2 )
;Ðjò:C
Ù !
Ð gz Zµk Z L?b§k Zgz Z ÷0
Z E ¬ c
žƒg »ß ?žx¥7„t »èY

L?gz Zì ] !
Šã
Åy Z Zt²ì @
ƒ nZg *
n Æ ÏZ yÃgz Zgz Zì @
™›yÃn Æv ZØ { :žt ] !
~Š ( 3 )
— ä ×ù Ö ] o Ê ˜
ö Çû fö Öû ] æø ä ×ù Ö ] o Êô gù v Ö ] ü
{ Zg yÞЃ 7„ … Y ?g z Z ;Ðj™7Ýq x £— » ( *
ƒ nZg *
Ðq
ZC
Ù n Æ ÏZg z Z ›c à ¬v Z Ø { )

: c
â•
Û ä~
 v Z w Îg~ u 0
u ) ;ì ; gƒ sÅÐ k Z yÃg z Zì 6h
g
—á ^ÛmŸ ] Ø ÛÓj ‰] ‚ ÏÊ ä×Ö ˜ Çe ]æ ä×Ö g u] à Úü


ƒ ï» y Z Z » kZ Å] Ðn Æv Zgz Z Å›n Æv Z ä ¿Tª
þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
! VØ i^ÏÚ ç e] Ý^Ú ] D PE

?~ˆÆ ä ™' !
Ð \ W;ì c
Š U { Š6Ð V\W~÷gz Z Ôì H «g âÃV\W~÷ªZ z Âä \ W

www.Ahnaf.com

m
o

.f c

Ô Vƒ ; g™kC•
'
zíÐ V\W

' Y: ~$
Ã~$
Å}uzŠ™ƒ ]§(

ì wŠ ¬ŠpòŠ Wq
Z :ž • â •
Ûs
 Ÿz¼ ~} g !
k Z \ Wp

Ý ª{ zžì } Yt : Ôì wŠ ¬ { zžì } Yt : ;ì ¸" Ç !
~} g !
Æ ³ #L Z1ì sßñÐ ] ÌhZ x Óg z Z

a
n

?7c
ì Ð ~ hI Zg Ñ » k Z Hgz Z ?7c
ì Y Y ¹{ Ç W|ÿ, Z H ; ‚
g 7ñ Zg¼ 0Æ k Z ªÔì

h

VäËnßuçe ] Ý ^Ú]

;ì D»Õ„: g z Zì D» w°: Ãk Z Ôì mÑ Ç !
Ð 0z ÕÆ ³ #L Zg z Zì éÐ ] ÌhZgz Z wŠ ¬ ¿Ž

.A

~ y Z • òŠ Wg ežõV- w VmZ ; • vßÆ nÏ Zg Z gz Z I Y { Š c
iÐ ƒ
q
Š 4
}÷ž ! ÅgŠ c
] !
t ð ¸ }÷

w

ër
 ™q
ZÐ ~ y Z Â ?ì H8
g »} À k Zž ; ñ Y Y7 Ð ƒ
 g z Z ñ Y H7 Z ÀCq
Zt ‚Æ q
ZC
Ù Ð

w

ì »8
gCt Ñ1 åa ;ì »8
g { (tž• ët r
 ™} Šì »8
gŠg it :žì H ZuzŠÐ ~ y Zì cutž•

w

t [ Z ?ß c
• ë 9Ç !
vßt H ?ì Hñ Zg 5 W~} g !
Æ m ¾ Z V Ðy Zž ñ Y Y 7 Ð r
 ™¸ gÏZ [ Z X

¼ H~} g !
Æ ¿k Z ? Â; Vƒ ë 9Ç !
Ìvßtžì Yƒ1ì ¢ » äƒCÆ} À Â=ž¾ !
ZŽ ¿

• ët s§~uzŠg z Z Yƒ 7•
Û » Ñ Z z ä ™ *
iž• ët Ž • vß { z b§ÏZ ; } Y 7¼ Ð ~Cz { (tžÐ

Tì @
Y ò b§kZ y Z ZÐ »Æ k Z Âì @
™ *
iZ
 ã Z iž•t ëŽ Vƒ ë 9Ç !
Ìvßtžì Yƒž

Tž• ë Âs§q
Z b§Ï Z ; • 7Á b§ËÐ á Z z 8
gCk Z ~ê L Z vßt ì @Y FZ Z ÀÐ y$
b§
] 5 çx ÓB‚Æ k Zg z ZÐ }„ ð¸ëÃk Z ˆƒ ] Ãz ~ ª
 q ÏZg z Z H7½/1¶ ®
 , Z Å ä ™ eÃ

ä%n Æ k ZÐ • 7{ i » i ú6k Zì ð¸ Zg7 Zg7 ¿{ z q
Š 4
Æ y Z c
Í ; • D ™B‚Æ ð¸ŽÐ , ™„ z

ëž• ë Ìt „B‚1, ™Ìw$
eÐ s§mZ eƒ e¤
Zg z ZÐ N Ö [ ÛÆ k Zg z ZÐ , ™g l Z/ ˆÆ
;ì Z%™ƒ + Š$
b§Å ã Z¾ c
~Š· ¿tž• ët ±™7Ìd
 †Åy Z

À6w qÆ y Z

3.6XÅy Z1• D ™] P'Ð ` Zgpvßt ; • D ™' !
Ìð Z ðE
ÜV¤17ÛV zÈ At ì w q Ð » VÍßy Z

Z b§Ï Zg z Z • D ™' !
q
ÅV o) VÐy Z ; • x¯ë Å4 Z 3 !
i é Z1• ë Â> Z'
Ãä%vßt ; • D ™
EG
̼ì 1• D ™¼ ƒ
 g ï Z zg Z Œ
Û Z Ô w 8 Z z t › Z ï Z b§Ï Z ; • D ™ÌûG3Ò›$ é Zg z Z … Y Ì„
 gŠÃk Z ~ ‰
Ü z„

y ágz Z • D ™y Ò Ì] c
Z zgP f Æ t › Zgz Z ]oÆ ~z ¬Š L Z vßÆ nk Zgz Z ; D ™7

a k ZÃ ~
 g —V Wä { ëVà ¬v Zž• … Y ! l] !
t ë² ; • ~z%Ð ~
 Ñ { zZ
•Yg øŽž• D ™t
G
î%Zž ¶: n k Z ƒ Å ~
 \ W; C Y Å Za ¿ Z z ›g z Z C Y Å ~È { i ZèÅ G
î% Z ñ O Å ~È ‘•
Û ž å 5™ ¯ Øg
; C Y Å Za VE Z zŠ6 gg z Z t Z í Z b !
~

gz Zì t *
ðÃÐ ~ y ZèYì Zƒ ¯
 !
Æ ] c
Z zg y Z s % Z Zg ‚y xgŠÆ VÍßž• ë Špvßt s§~uzŠg z Z

www.Ahnaf.com

;ì 7) f ðà Zg ø { Š c
iÐ k Z ì c
Š™y Ò Ð Wì ‹‰ Âä ëg z Z ;ì c ™ðÃ

m
o

1ì gz¢ c ™z ðÃ: ðà » e
zg c
 Z zg ‰; • …¸g Š¾Ð x •Zgz Z E ¬ K Z vßtžì 6] !
e
k Z k\Z1

y Z vßg z Z ;ì „ Zes ™¿6g
Š q Zgz Z ] c
Z zg c ™‰
Ü z k Zì [ ƒ å+ Š² ` Wgz Z • D YK y Ò ÃkZ

.f c

a
n

; • D ƒ { Ze™Ñ~ ¿L ZÃ] c
Z zg

ä~
 \ W Âì t *
WðÃ~ *™y WŒ
e
Û¤
Zg z Z ð â •
Û 7b§zŠ‚Åe
WËä ~
 *™Ñžì x¥ G ] !
t…
v Z ] Ìgz Zg ¶ Z ;ì c
Šâ•
Û y Ò c ™aÆ ƒ
 g z Zì t ‚Æ VÍßx ¬ à c ™b§ÏZ ~Š} Šg Z Œ
Û t *
aÆ ƒ

h

.A

w

] !
ðÃà Z z c ™~

;ì w È Z z y k Z » ¬~ 4z% Zgz Zì m {~ÜÑx © Z Â c ™z t *
% Zì 7
þ þþ þ þ þþ þ þ

w

—™

w

! V Øi^Ï Ú çe] Ý ^Ú]D QE

• Å { Š ¤• Zg { z ÅD~í Âä \ W• f * Z y !
$gz Z b„ ¹ Â\ WÔ} Š Y Z b
ż
 Ð s§~÷Ã\ Wà ¬v Z
{ @
Ãz | ß ÅVÍßy Z¤
Z 7{ Z z6ðÃ= [ Z , Š Œ[ p= ä \ W' !
0
zu'
ÅVÍßy Z Ô L g Ù W *
~Ð Xž

̼ ~} g !
Æ ~Ã
; Vƒ [ ÍÐ ~Ž ì ° » ¸ ƒ: x¥
|Åy c
Š Z ]uz

g z Zgz Z ( † n % Ò ä × Ö ] à m • á ] ) • ¹ + ŠÆv Zž• ë vߎžN â •
Û ð Ég ~÷~} g !
Æ { z¤
}uzŠ¼ [ Z

Šg ï Zgz Z ñ Y c
Š [ ZŽ HÃy Z ;ì xi Ñ *
ƒ IÐ V Â !
ˆÅx Zwg z Zì xi Ñ *
™¿¿6] ZŠ „ˆÅn•
Û ~ Ve Š x Ó
?ñ Y Hù

VäË nßu ç e ] Ý ^Ú]

» ä ™uF
Ã+ ŠÆ w Îg¬ Ð L Z Ìä ËÐ ~ y Zgz Z¸: 6y c
Š Z Zx ? Z z > }Z :Y m
Z x Óžƒ … Y ?H

Æ <Ñ{ ” ò Zgg z Z w i *
ÅIâ gz Zì ê Š ] úŠ Å<ÑK Z wÎgC
Ù % Z V ; ; å„ q
Z + Š »ƒ
 y Za k Z c
Š 7¬

: ì à ¬v ZŠ •
á g Z‰ ; ‰Š¼g z Z ZjÑé Z b§Åx ? ZmY m
ZèYì @
™¬» ä hg
D PT é ‚ ñ ^Û Ö ]E

—é ‚ u ] æ è Ú] Ü Ó × Ã r Ö ð «• ç Öæ W ^q ^ã ß Ú æ è † • Ü Ó ßÚ ^ß× Ã q Ø ÓÖ ™

Ö Zq
#
ZÃVÍ߃
 ? Â @
ƒ: gàÃà ¬v Z¤
Zg z Z ; ¶Å m?g §m {g z Z <Ñm { ä ëaÆ q
ZC
Ù Ð?

x Óg z Z ; ï Š ¯

t Ô Vƒ:xz Z~ : Z ~} g !
k Zž »© Â] úŠì x *
{ z ?ì H+ ŠŠ p c
â•
Û ¬aÆ + Š #
Ö ‡ ZÃx ? ZmY m
Z
X : • ] ZŠ •
á g ZÆ à ¬v Zž 6Ô å„ q
Z ( © Â] úŠ ) + Š »Y m
Z x Óž ån k Z¼ ƒ

www.Ahnaf.com

DME

m
o

á ] o Š n  æ o ‰F ç Úö æ Üø n a † e ] ä e ^ ß n ‘ù æ ^ Ú æ W Ô n Ö ] « ß n u æ ] p „ ùÖ ] æ ^ u ç Þ ä e o ‘ù æ ^ Ú à m ‚ Ö ] à Ú Ü Ó Ö Å † • ™

.f c

DM NVp … ç Ž Ö ]E

—] ç Ά Ëj i Ÿæ à m‚ Ö] ] ç Û n Î]

ì 5 Ð ) g fÆ kz k 0
Æ \ Wä ëÃTg z Z å c
Š ¬Ã b
ð âä kZ »T HgH+ Š „ zW Z zÆ VÍß ?ä à ¬v Z
4
; *
™: ~ i !
‘¸~ k Zgz Z ´g ì ‡Ã+ Š k Zž ( å ¹t ÃV á Z Ń
 y Zgz Z ) å c
Š ¬ÃðögG‘g z Z öP\ñgz Z •
ð '
Z ä ë » Tg z Z

a
n

h

.A

w

D NP V ð^ Š ßÖ ] E

(2)

— á æ ‚ f  ^ Ê ^ Þ ] Ÿ ] ä Ö ] Ÿ äü Þ ] W ä n Ö ] o u ç Þ Ÿ ] Ùõ ç ‰ … à Ú Ô × f Î à Ú ^ ß × ‰ … ] ^ Ú æ ü

<XÅ7ëÑÆ ä ƒŠ qðà ZÎ} ÷žƒ È: kzt ä ëk 0
„ ~÷ Z åE
Æ T 579 ( Z ðì Ð \ Wä ëg z Z

w

; z™]Š „

w

DOE
D OM VÝ æ† Ö ]E

— Ü nù Ï Ö ] à m ‚ Ö ] Ô Ö ƒ ä × Ö ] Ð × í Ö Ø m ‚ f i Ÿ ™

; @
ƒ 7n Æ wpzp+ ŠèYì e*
~ p~ + Š ª ;ì + Š J¦¸ Cƒ 7~ p~ q Ëðƒ Å Za Å à ¬v Z

}uzŠgz Z ‰w 'aÆ VÍ߬ Ž • Q, q + Z 9 z Ò Za Ï Zì L g @
ƒgz Zì @
ƒ wpzp~ ~ <ÑV ;
žì @Y ¹n Ï Z ; Š
c
Š™ IÐ k ZÃx ¸~uzŠg z Z Š
c
Š Ãx ¸q
Z ¬»q q
Z ; , Šgg Z Œ
Û x Zwä à ¬v ZaÆ VÍß

; ÌZgz Z • ÌMjÑ

k ÏnÏu o Ò kà m† •

Åy Zg z Z *
™¿6„ Z âz% Z z ZÆ à ¬v Z¤
Zžß™[p] !
t ~} g !
Æ + Šg z Z <ÑÔì ÌøZ •
Û x *
ZuzŠ » „ ù ZÑ

uF*
™: Ì6Ð ] ¬ NÆ k Zg z Z *
™: ¿6% Z z ZÆ à ¬v Z¤
Zgz Z ;ì |Å+ Š ¸ì *
Y ugÐ w q Z { Š™ I

B‚Æ èÔ *
™„V
 Zgz ; *
™ b ï~ : W » y Z ~ ]gßk Zg z ZÐ N Yƒ ï•
á ~g ñ{%i~ ]gßk Z ;ì + Š

Æ V ⠛Р¬Æ à ¬v Z ] 5 çƒ
 tèY Ï, z Yƒ x Zw, q x ÓÜy Zg z Z *
3• f » y Z ; *
ƒq
Ñ~ { i » i ú
Tž• ~g YÐzz Åy Z Z ÏZ y xgŠ

o Ê & m ] ‚ u ] ~ k Z4z @
ì Sg ì ‡J
‰
Ü z k Z ]gßt g z Z ; • D Yƒ x Z • Z .
Þ ‡w Z ñ Z z ypb !
Æ}uzŠ q
ZÐ

» øZ •
Û gz Z »ÜÑx © Zˆ Æg Z Œ
Û ZÆ y Z ZÆ V â ›ä à ¬v Zg z Z ; N Y ~Š™: ï•
á ~ + Š™{' !
5ª à m ‚ Ö ]
;ì c
ZI•

: ì à ¬v ZŠ •
á g Zç O
D O NV Ü n a ] † e] E

— éç×’Ö ] ]ç Ûn Ïm ]ç ßÚ• àm „ Ö] p •^f ÃÖ ØÎ ™

:ì Š •
á g Z » à ¬v Z(~uzŠ , ™ H ~È 0
Åi ú{ zž £ŠÈÐ y Z • } È á Z z y Z Z m {} ÷Ž

www.Ahnaf.com
D M TO V é † Ï fÖ ] E

— Ý^n’ Ö] Ü Ó n× gj Ò ]ç ßÚ• àm „ Ö] ^ãm] ^m ü

슕
á g Z » à ¬v Z6x £gz Z q
Z ; • ‰ G n•
Û } i zg6?ß Z z y Z Z} Z

m
o

.f Vc

a
n

DM ST Vé †Ïf Ö ] E— ” ^ ’ Ï Ö ] Ü Ó n × Â

gj Ò ] çß Ú] àm „Ö ] ^ãm] ^m ü

ì à ¬v ZŠ •
á g Zh
'
× ì Hn•
Û m Ÿ6?ä à ¬v Z ! ß Z z y Z Z} Z ª
DP NV h] ˆ ìŸ] E— ä × Ö ] ] æ † Ò ƒ ] ] ç ß Ú • à m „ Ö ] ^ ã m ] « m ™

h

; • ŠŽ ñ~ *™y WŒ
Û ] c
WϹ gz Z Å b§ ÏZ ; z™ HŠ c
6z Z L Z x Å ZÆ k Zg z Z à ¬v Z ! ß Z z y Z Z} Z ª

.A

m~ : W »¿g z Z y Z Z

] c
Wy Z Z åE<XÅ@
ƒ [ ƒ: Zc ¿6øZ •
Û { zJ
Z
 Dâ•
Û : ð¸Ãð¸J
‰
Ü z k Z à ¬v Z Â @
ƒ y Z Z x *
ZuzŠ » øZ •
Û¤
Z

w

w

w

: ì @
ƒŠ •
á g Zž 6 ;ì c
â•
Û y Ò Æ™µ ZÐ ¿Ãy Z ZŠpä à ¬v Zžì ¸ Ø Ð
DO NV ‚ Â † Ö ]E

—l^vÖ^’ Ö] ç×Û Â æ ] ç ßÚ] àm „Ö ] ™

:ì Š •
á g Z » à ¬v Zg z Z ; G x »i Z ä VrZgz Z ñ Ñ y Z Z vߎ ª
DM MN V é† Ï f Ö ] E

— ຠŠ v Ú ç â æ ä ×ù Ö äü ã q æ Ü × ‰ ] à Ú oF × e ü

Æ ÚÅy ˆ ZÃy Z Z L Z { z ª ;ì M nú» k Zÿ, Z ƒ Ì4{ zgz Z} Š q s§Å à ¬v Z { n C Z ÌðÃŽ

: ì à ¬v ZŠ •
á g Z( ~uzŠg z Z ; Ç ñ Y c
Š`
Z Zg7 V ; Æ à ¬v ZÃkZ} ™+ '
× B‚
DN LV ð ]† ‰ Ÿ ]E

—àÚ©Úç âæ ^ãnÉ ^`Ö oÉ æ é†ì¤ ]• ]… ] àÚü

Ìð¸¿{ zgz Z Ç} ™Ì[+ zc e *
™[În Æ k Zgz Z ÇÇ gy Z Å ( [ Z NÐ à ¬v Z ~ ) ]y
W¿Ž g z Z

ì c
Š™µ Z µ Zÿz y Z Z ä à ¬v Z ~ e
 WkZ ; Ç ñ Y H4ZŠ ~ ¼
 Ãk Z ;ƒ

ì¯
 !
» y Z Z n Æ y Z e ; { izg Ô i úé Zž: • ï Š x •Zzz Åv !
y Z Z™f » à ¬v Zg z Z e { izg i úÔ y Z Z I Z

ñ Ñ y Z Z¬ vßt ;ì @W~ŠŽ z ¿~ˆ g z Zì y Z Z¬ ª ;ì y Z Z ¯
 !
¿ž: ì ¿¯
 !
y Z Zžìtž Ü ;
õV- w VmZ X ì 7y Z Z ¯
 !
Æ w q Zì ¯
 !
Æv !y Z Z ¿6øZ •
Û » y Z X H¿. _Æ y Z Z ñ Ÿ »Q
ÅnŒ
Û Âì ê Š™ ZŠ Z nŒ
Û C Z { z¤
Zˆ Æg Z Œ
Û Z k Zg z Zì Ìs Z ‹ Z » äƒg Z¡ Œ
Û L ZÐ Zg z Zì g Z¡ Œ
Û ¿q
Zž

5 ZŠ Z ª ;ì nŒ
Û ) f }÷ž} ™g Z Œ
Û Z ~ˆ g z Z} ™ ZŠ Z nŒ
Û w z Zž $
Ë ƒ 7]gßt @'
n Z ; ǃg ± Z » 5 ZŠ Z

Å ‡ WÐzz Åg Z Œ
Û ZÆ ÏÈ xÝž ¶ ŠÃV ñÝ b§Ï Z Ôƒ~ˆ nŒ
Û 5 ZŠ Zg z Z ¬ g Z Œ
Û Zž: ì CƒÐzz Åg Z Œ
Û Z nŒ
Û

ˆ g z Zì @
ƒ s Z ‹ Zgz Zg Z Œ
Û Z¬ž n k Z ; ñ Y Œò Ýg Z Œ
Û Z » y Z6ä ™#
Ö }
i zgPž @
ƒ 7t • D Ñ O #
Ö }

Ð ~g z W O Åw q Z kZ1• D Ñ O’ ™w q ZÐ n¾Å äƒ [ x »~ ]y
WòŠ WÐ ¹ b§Ï Z Ôì @Y H¿~
!Š ˆg Z Œ
x *
k 0
ê Z’ ™w q Z1ì ŠŽ ñ Âg Z Œ
Û Z »e
 Š ˆÅ à ¬v Z V ; ê Zž• Ì, Z v߉² ; M
È7îG
Û ZÃy Z
G
;ì @
ƒ ÌQ e
 Š ˆg Z Œ
Û Z ï Z1 D ƒ 7ÌÃ

þ þþ þ þ þþ þ þ

www.Ahnaf.com

m
o

—™
V Øi^Ï Ú çe] Ý ^Ú]D RE

Ôì ð â •
Û Š•
á g Zs
 Ÿz + 4n } ÷ä \ Wñ â •
Û «íñ Z b
Ã\ Wà ¬v Z6y Ò ŒkZ

.f c

a
n

h

.A

 Z%Æ k Zg z Z |Åy Z Z
A

?Vƒ Y™W
 Z`
Å{ 7 |Åy Z Z ~ [ Z H

VäËnßuçe ] Ý ^Ú]

" %g z Z ;ì »·ùÆ xs Zg z Zg Z Œ
0G
Û Z Ô ¢ Ô ÄcÔ Ö !
& ¤ì x *
y ZZ
&~ k ZÉ 7'Z'v߃
 ~ & ¤ î0E

w

; • D ™Ð V âzŠ y !
igz Z wŠ & ¤Å4z% Z ] â © Z ñ WÐ s§Åy Zgz Z à ¬v ZŽ • { z Âvß¼ ( 1 )

w

w

Ô • D Y ñ 0
¥%

ì Lg „ d
 †9 gŠå wŠ ï Z1ì C Y ð 0
Â& ¤Ð y !
i k 0
Æ y Z • , Z vß¼ ( 2 )

;ì Cƒ d
 †É Cƒ 7& ¤Ð y !
i1ì @
ƒ m_Ð ª
zŠ Åy Z Z wŠ »Xž• D ƒ, Z vß¼ ( 3 )

þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
V Øi ^ÏÚçe] Ý ^Ú]D SE

; ¶7V Èt ‚}÷IÐ k ZŽ ì ð WÃ{ ZC
Ù •
á 5q
Z ÅDn } ÷Ð e
Áz li Z âÅ\ W

¬» A
 Z%VÐ

? fƒg Ñ~ ݸV ; Æ à ¬v Z vßÆ nV Ðt HžN C ] !
t=\ W

VäË nßu ç e ] Ý ^Ú]

gz Z V ; Æ à ¬v Z { zì @
™& ¤Å+ Š ñ ƒ ñ WÐ s§Å à ¬v Zgz Z Å à ¬v ZÐ V âzŠ y !
igz Z wŠ L Z ¿Ž ( 1 )

; ǃg Ñð¸(V âzŠ ~ ã ¨
Z q ½ Z

gz Z 법
Û » V ; Æ à ¬v ZÃk Zì @
PÉ 7B‚Æ k Z ~ ä ™& ¤wŠèÑ qì @
™& ¤g Ö ZÐ y !
iŽ ( 2 )

& ¤g z Zg Z Œ
Û Z k Zžì ~g ZŠ) f âZ sÜ Â6ë M
 y Y 7] !
’~ wŠÆ k Z vßëèYÐ -„ ð¸Ãk Z ?
ëÆ ä ™êˆÆ k ZQgz ZÆÚ Š™o »X }ð¸Ãk ZÐzz Å

; • 7•

Ž ì ¿{ zt gz Z ;ì @
ƒ ð¸n Æ à ¬v Z wŠ e Z1ì @
™¬g Ö Zt ‚Æ VÍßÐzz ËŽ ì ¿{ z n~Š ( 3 )
î0*ЮРy !
i ñ ƒ D Ö Ã] !
m!
~ Ý ¬Æ ~g61ì ‚
g y Z Z6] â © Z { ”w i *
Ð s§mZgz Z6à ¬v Z xk!
Ž
{ z V ; Æ à ¬v ZÐ p ÒÆ ÝZ K Z² Ç ñ Y ¹•
Û »Ãk ZÐgî~C
Ù ª} ™] !
í!
s Ü¿Ž [ Z ;ì @
™C
Ù ª¬

;ì ð¸

www.Ahnaf.com
þ þþ þ þ þþ þ þ

m
o

.f c

—™
V Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DTE

5µH i6íÃë ›Æ y Z ZB‚Æ s
Ô ÄcX & ¤ä \ W~ p°Åy Z Z èEÒG
 Ÿz ä \ WžVƒg Z ¦

]¹ ~
E
GBtz mZì 1x *
X ÇVƒ e ï
» ¢g z Z xs Zg z Zg Z Œ
ÛZ

a
n

h

! VäË nßu ç e ] Ý ^Ú]

G
'
N C Ã ?ÌZ ' !
Ž ä ~ X z™: ~ i !
¢ñ ƒ D ™Ä c
gŠ b)ÔÇ g pôÐ ] •
á »Ô} ™ b & Z ~g é£+ à ¬v Z

.A

 pì Cƒ ~gÍ *
Z
à VÍß™Íq• ' !
+ Z Ϲ X ßb 7 ƒ 7Œ] !
ðÃÐ ~ y Zgz Zì ¸{ Š Zg Z¤
Z •

w

w

w

X •f
 ™ Zg ZÍ7Z { z Âì Cƒ M
Ú Ÿz Åy Z

Åá Z zìžì @
ƒt œñÔ • D Q n n jZQì Cƒg ZÍ *
Ãy Z { z • F
 ] !
Zžz™:g ( Zt zg » VÍßy Z
q

Š pÔƒ: x¥…g z Zƒ‚zä Â4g z Z ðÃmZZ
•
á ž , Šž0Æ ] !
k Z { z ž @
ƒ 7 Ú ZÐ VÍßy Z Ôƒ x ¬ ð Z'
Bb 7 ] !
{ zÐ Ï Z

: x¥] !
~g7 J
Z
 …X ƒ: ( Zp e Zg z Z Zƒ ˆò] !
t { Š Zg Z"žì Yƒ ?ì HŠ Z% mZ X ƒ ½] !
tä T

X , ™: Z Îgzz š ÃË• g lñ {ƒ

—™
!V Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] D UE

ZX Š
q
W~™c
â•
Û Š•
á g Z¼ Ž X • g ¹ !
• Nƒ «&&Ž Ã\ W, i Z âÐ òŠ] mgz Zí= ÂÃ\ Wà ¬v Z

k Zƒ‚Ž q
Š 4
Æ \ Wgz Z A
 Z%Æ ¢ xs Z Ôg Z Œ
Û Z Ô ÄcÔ & ¤= V ; X , Š â •
Û s ç™™[ ZŠ W•z *

¤
XN â•
Û { Ç WÐ

! VäË nßu ç e ] Ý ^Ú]

G
¾
} æ ¡~¤ì [g e Zv Zž} ™g Z Œ
Û Zy¨
Zžì V- ]gßmZv !
y Z Z ªV „ q
Z pÆ y Z1• Z] Üt Í
G
G
©$
3
©
G
E
Tì q
Z sÜx|p• p Ö Z Zt X ì [g e Z „v ZžŒg z Zì [g e Z „v ZžÇ g è GX ì [g e Zv Zž
X ™w$
p Ö Z1ì ; gg å Ä q
Z Ñ Z z} g å

X V #} Z X òŠ W} ZX ñ Y Zg å V- Ã¿Ë b§
þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
!VØi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] D MLE

â•
Û s ç ƒ ðƒgÍ *
Ã\ W] !
ðÃ~÷¤
Z Cƒù ~|V Œ  @
ƒ: k ˆ Z »dÁK Z= ¤
Z X } ™3g6\ Wà ¬v Z

Æ I YÃÝ ¬ q
Z b§Ï Z X ì @
7x mà Ó
 ƒ Ó
*
ðä
Zg z Zì @V Z Éúg z Z ~g ZŠ) f Å ~g F Åg F X , Š

www.Ahnaf.com

X ì @
ƒ *
™ ZgÍÃ ã . 6C
Ù ¯
 !

Cƒx¥‚Ð Z Z
 ì Cƒ x¥?
Ø ZÖÐ Z @
ìù
] !
ðÃÌZ
 ¿I Y q
Zžì [ ƒ x¥Ð Š •
á g ZÆ \ W=

m
o

.f c

X ì @Yƒ ´y EZ Âì

t n } g ø HžVg7 ] !
Z ƒ:§ {g ZÍ *
q
Z ˆ W~™* !
¤
ðâ •
Û y Ò ä \ W‚Ž Å mÜ Z z ¢ Ô & ¤z y Z Z

a
n

• … Y ëè 'ì y Z Z 6Ëg z Y m
Zgz ZÀ5 y Z Z} g øžì ƒ
 oI

h

.A

X • g ZŠÎ â •
Û z .Æ à ¬v Z { z c
ä ë { zž

! VäË nßu ç e ] Ý ^Ú]

7Z y Z Z Zg ø X • , q µ Z ÉZ zŠ ¿g z Z y Z ZžVƒ [ C ¬ "~gz Z • g ZŠÎ â •
Û z .{ Š c
iÐ ë { zžƒ … Y ?

w

Å & ¤Ìä Ëg î m
Z ÅV z q 7Zgz Z • D ™]g Š mZ X ì Å & ¤Å[g +
 Zu Z z ä ëèY ì y Z Z 6

w

w

X ì 6q
Z y Z Z » y Zg z Z Z_ž Zƒ x¥…Ð V Œ ì

à ¬v Z äÀ5èYì aZÐ ^ ZÆÀ5 y Z Z Z _žì 1 Ìt x|q
ZÐ ]g „År
 ™x â Z ä b
¬ )

AŠ% ä ëgz Zì Åy Z Z & ¤™{g ~g—Æ à ¬v Zgz ZˆÆ ä ™§Å c i zŠ ¼
 gz ZÚ Š T
¾z T
 ÚÆ
(•
þ aZÐ p ÒÆ y Z Z ë n k Zì Å & ¤Åš
 1 g mZ ñ z 0{

þ þþ þ þ þþ þ þ

—änËnÒ kÏnÏu oÒ Œ] …æ] á^Ûm] ^Ò äÓñ¡Ú …æ] ]…^Ûa™
VØi^ÏÚ çe] Ý^Ú] DMME

Xñâ•
Û «û%— Ã\ Wà ¬v Z

] !
Zpì ÜÄcgz Z ¢ y Z ZÆÀ5 ÄcÔ ¢ Ô y Z Z Z_žVƒ Š
q
ƒ { Ç W6|Åy Z ZÐ s
 Ÿz 5 W

?• VY ` {g z Z .{ Š c
iÐ ëÆ à ¬v ; zžì Ôs
 Ÿz

Æ ÔŠ c
ì 4ä ™ q ‚
Û zqb
‰
Ü zÆ ¤ c
ì @
ƒ Y 2~ ¤6VØ»K Z y ¨
Z ðÃZ
 ž] !
t ÅY x ‰g z Z

?ì @
ƒÐzz Å¢ ügz Z ~gz$Åy Z Zt Âì @
ƒ Y 2~ ã ^] ÷ Zp c
ì @
™g ( Z à Š )
~¨ £

VäËnßu çe] Ý^Ú]

• D ™Ðzz Å + Y:‚Å¢ t : Z » y Z Z ü6V z q y Z vßI Yžìt ] !
«
;ì 7ö RðÃŵz —~ k Z [ Zžì DD ( Z »q k ZÃ\ Wžì x *
» ] !
k Z ¢ »q Ë

Tä k Zì e Ôƒ —~} g !
Æ Ëgz m
Zg z Z V1 Â c
~} g !
Æ à ¬v ZÃTž7ðà ( Z ~ y Z Z I Zv:Zg z Z

q‚
Û qb
~ ¤ c
;ì Cƒ l»ÌÐ ë• D ™w ì 6L Z ÌÃV zuzŠ ä ëg z Z Ôƒ H[ ‚g Z » Vƒ k
Æ n

~g ‚k ZpX • D Y Z<
Í ~ ìˆÆ V- g » 0g z Z xWÆ T
 rX • D Y ,
 »~« £Æ V7Šg z Z • ” ä ™

X @
ƒ 7µz — Ì'Z'
Zg f ~} g !
ÆÀ5g z Z w Îgn Zg z Z à ¬v ZŠŽ z !
Æ w Zj Z ]gß

www.Ahnaf.com

?ì 6q
Z ¢ ï Zg z Z ¢ Zg ø²• X`{gz Z .{ Š c
iÐ ë { zž] !
„gg z Z

X ì 6¯ Å] ; Ž zP *
ƒg ZŠÎ â •
Û g z Z .» k Zgz Z *
ƒ { Š i sp{ Š c
iÐ } g ø Ð à ¬v Z ï Z V ; Â

m
o

Åñ~ ] ÒÅT
 rõt Ü Z b§Ï Zì ~Š ¤6ëÐ pÚÅ]tz ª
 ‚g 7Z ä à ¬v Z :žì t Âzz «

.f c

a
n

X ì Œ¤

X • xzøÐ Ú ŠÆ y Z ~ *Š k Z ëgz Zì ¬ ŠÃ] ¿ Ú~uzŠ Å à ¬v Zg z ZÀ5 ä V rZ :žìtzz ~uzŠ

h

X • D ™¨ £g Z z: ZŠ% » V6{ z :žì tzz ~Š

à ¬v Zg z Z • “ Ð [ ‚g Z Æ àçÐzz Ï Z • Ù Š { zÐ Z X • IgîÆ Zw4Ž ÃV â ¨
Z :žìtzz ¶a
E
X Vƒ D ƒgŠ ™: { k
Ð k Zgz Zƒ éŒBÄ Z ùx9Ž 7+ Z •ðÃ~ *Š { z ´Æ Ëg z Y m
Z X ì c
¯ x97Z ä

.A

w

w

w

—l…憕 6nÚ än†• …çÚ] oÒ Œ] …æ] kÏnÏu oÒ Œ^nΙ
VØi^ÏÚ çe] Ý^Ú] DMNE

} g øg z Z ¢Æ y Z ; sp} g øg z Z spÆ y Z= p• ì g â •
Û y Ò Ð Ï•¹ \ Wì „
 gŠ { z c
â•
Û Ž ä\W

X • ŒÐ w V~} g !
Æ ] Z`
~g øgz Z ] Z`
é Zg z Z ¢

X n ™b§hZ { zž @
ñ Y c
ŒÐ Vß VÐ Zžì ¸ ƒ
 o Ân™: b§hZ ] !
ËòŠ WI Y ðä
ZèY

VäËnßu çe] Ý^Ú]

ƒ T e '] !
= g fÆ w V ?žì ] !
hZ ¹t

¸an Zì e *
™Ýq¼ Ð ƒ Iz { ™ Zè b !
Ž ¿{ zC
Ù
\
ì ~g z¢¹ w VaÆ ä ô+ ] !
g z Z X ì ~g z¢

ÅwŠ ¬@ •
á aÆg Z,q
ZŽ ì w„ z Åk ª~X Ë• ï Š™ ãZ z b§~g7 ÃhÆ h¨
 ¤q
Z w V c

X ¶]gz¢ HÅ Hä 7~ k ªz w VÃY f  Cƒ: ]Š ¬ Å hg ï ZÃV Š Y¤
Z X ì Cƒ

VY äZ ág z Z `» { Š c
iÐ ë { z Ìñ ƒ D ƒ q
Z ¢ »À5gz Z Zg øžƒ T e ]gßðÃÅk ª n Æ k Z ? ÂV ;

?•

ZuzŠg z Zì gŠ · ~ ä Î 8
ê ~ c
gŠ&ìˆq
ZÐ ~ y Z • … Y'
Z'
Ç !
Å Zc • u ZczŠžõV- w VmZ

X ì wŠ )

x »Ð È ~ Å
©
 Z zŠ q
Z ~ y Z Å m?Z zŠ Š„ q
ZaÆ V âzŠaÆ Å
 ä ÉVƒ 2~ n%„ q
Z òŠ WzŠ c
ì ] Zl
Y Ð Z zŠ ZuzŠg z Zì

' ''' ''' ''' ''' ''
] â i ZßÆ k ª
E
8
8E
ÜÑ] ™µŽ x © Z, Zžìt ñ Zg Å+ Š` Z x Ógz Z G™Æ #
Ö Zgz Z É @
g z Zx Z™/ é£tž : • D â •
Û ~ öguwß Z L Z ögux â Z
x *
» ¿¬ Ð ƒ
 á Z z ä™ ã i sw~ ¿ #Åk Zg z Z ;ì Ð ~ ¦Ñgñ Zgz Z ^
Y *
™~
Z x © Z ñ ƒ D ™k ª6y Z VƒÐ ~

www.Ahnaf.com
`C
Š
Ù !
Ð { ]ZŠÆ x s ZÐzz ÏZg z Z å ~`
Z (~ ä ™ Åz ƒ6s s ZÐzz Å k ªŽ åà 3x = Zg G
é5kÅZ 0• Z'
Z

m
o

8E
1 1 9 xzŠ : öguwß Z

xq
Z6#
Ö Z k Z » à ¬v Z ¸g z Zì ; g @Y c
Š x £6gîÆ ¦Ñwß Zq
ZÃk ª~gzŠC
Ù V ; Æ xs Z[Z Âñ Y ¬ Š¤
ZÐ p ÒkZ Â

.f c

Æ y Z n Æ ä ™iÃb) { æ W7h
]
Æ ¶ðƒÐzz k Z p’~— ‚y c
Š Z:g zì mƒ 7p’~ x s Z + ŠÐ Tì y ˆ Z

a
n

å: wß Z ðÃk 0

; ’ e *
™· _ »y Z V ; z • ŠŽ ñ~ i Z0
Z ×~ ÃÅ}wß Z t
 I-6XkZ

h

.A

w

w

—kÏnÏu oÒ Œ] …æ] h]ç$ æ†q] ^Ò Ù^ÛÂ]™
VØi^ÏÚ çe] Ý^Ú] DMOE

ì + 4¹ ªZ z‚Å\ W

?7'
Z'
[ Z N » y Z ZÆ y Zg z Z y Z Z} g ø H Âì '
Z'
Åy Z ZÆ Ëg z Y m
Z y Z Z Zg ø¤
Zž • Ct = p

w

?ì ˆŒ¤~ i Z0
Z ¾6ë7Z Âì ( Z¤
Zg z Z

y Z Z Zg ø² ?ì 7ÕôÜt H Â Zƒ Á[ Z N Z_¤
Zg z Zc e x g V 7 [ Z N~ ]y
W Âñ Yƒ'
Z'
y Z Z ~ *Š Z

?ñ Y c
Š w Z e t•
Û ~ k Z Âñ WÅ[ Z N~g !
 pƒ'
Z
Z'
y Z ZÆ y Z Â

!VäËnßuçe] Ý^Ú]

èYì '
Z'
y Z Z »Ëgg z Z y Z Z Z_žx¥7t »H ; z™nZ²ZÐ ã i ~ :~ ~ i !
¢pì w ZÎë Z Z (w ZÎ Zg v

Æ ]Š „C
Ù É y Z Z sÜ: ëÃ] Z|y ZŠŽ z !
ÆkZX • n
g y Z Z Ìë67Z ñ Ñ y Z Z {)z wÎg6V z q X
]t£Ãy Z b§TèYì ˆŒ¤6V ñ »Æ V zuzŠÃx »Æ y Z n¾Ôì Ýq E ¯gz Z ¤~ [ Z N

ã !
g Øg m {~ ã Ç0
igñ Z x Óg z Z Vƒ Çx Zg Wé Zg z Z ÷ ; g é Z V z izg é Z V z i úé Z x ¯Æ y Z b§k Zì Š
He
Á
k Zg z Zì x *
» _hÕèYì 7Õ6ët  c
Š 7'
Z'
t ŸZ » [ Z Nä à ¬v Z¤
ZŠŽ z !
n Zì ˆŒ¤™ƒ ï •
á

X ì 7Õ¦

Ù t • ‰ ƒ lpëž c
C
Ç c
Š Ú Z …É Š
c
Š 7hZg ø ~

Ô • } ZÆ V 8g Å à ¬v Z • Z
‡ »íw q Z { zèY ì ¤6ƒ
 Ì~ ~ *Š 7Z  »Ëgz Y m
Zn ç ; g ¹ !
gz Z
ä ™“
 ZŠ '
; ‚n Æ ~q Ÿg Å à ¬v Zg z Z ~ q íz q ËÔ Z}
spÔ ]Š „K ZŽ 7¿( Z ðÃÐ ~ VÍßg z Z

wpŠÆ VÍ߃
 y ZŽžì @
Y c
Š`
Z ( ZÃ
 y ZÐzz Å 4 Zˆ Æ ¬Æ à ¬v Z b§Ï Zg z Zn ™~'
Z'Åy Z ~

X ì @Y 0 :
 »¼

þ S SS SS þ

—…^nÃÚ ^Ò o`ÖF] •Žíe oßnÏm …æ] h]„Â oßnÏm™
VØi^ÏÚ çe] Ý^Ú] DMPE

ìŠ
ƒ y EZ ~Xk Z ñ â •
Û «¼
 ~!$
Æ k ZÃ\ Wà ¬v Zì c
Š™ ãZ zB‚Æ s » Z z w°Xä \ W
Å
 ñ » ö:X Z [ Z ± G Ðzz Å {L{ k
Z
Ë{ z ´Æ uÑžì x¥Ã\ W HžV z™n²Ð \ W~ ] !
~uzŠ q
Zp

www.Ahnaf.com

? ǃ
E
•Ž • w q ZÐ y Ã{ zÐ N Y •Ð ~ k Z ‰Ž Âè;X(ƒ
¤
Zg z ZÐ N Y ñ Š™s çƒ
 t ~ w ìÆ \ W c

m
o

ÐN Y

.f c

VäËnßuçe] Ý^Ú]

a
n

} g !
Æ ] !
k Z ~ „:g z ZÐ , Š [ Z ±ÐgîDà ¬v Z6T } Y 7( Z { k
ðÃ~ { z ´Æ uÑÐ ~ Vƒ k

• , Z ‰Р~ y Zg z Z ;Ð , Š [ Z±Ð gîD6{ k
gz Z Ë{ z ´Æ uÑÃËÐ ~‚I ZžVƒ Y} Š „ ZÍ~

h

.A

XìŠ •
á g Z » à ¬v ZèY Y™7 ”é ZpÐ , Š â •
Û s ç à ¬v ZÃy Z

—ÜÓi^n‰ ÜÓß †ËÓÞ äß áçãßi ^Ú †ñ^fÒ ]çfßjri á] ™

w

DOLVð^ŠßÖ]E

;{ k
L g} g vÐ , Š Së Âì Š
H I»Ð XÐ Vƒ k
} (y Z z™Ì6?¤
Z
E
-!
à ¬v Z YƒžyY‰ •7Ð yÃg z Z 7yÃg z Z • • ‰ õfIBEyÃ~ y Zž Y C 7] ºg z Z ]·x ÓÃ\ W~ [ Z

w

w

ì ~0
z Z}
Š •
á g ZèY , Š j{ k
C
Ù { z ´Æ uÑ

DPSVð^ŠßÖ]E

— ð^Žm àÛÖ ÔÖƒ áæ• ^Ú †Ë,m æ äe Õ†Žm á] á]†ËÇm Ÿ ä×Ö] á]™

{ z ǃgàaÆ T• { k
æg z Z Z ÎÆ k Zg z Z ñ Y c
Šg Z Œ
Ûq
ÑÃËB‚Æ y ZžÐ ©: ] !
k Z à ¬v Z —}

Ð , Š j{ k

Ð • e 7„žg z ZÐ • e „žР~ V zÈ à ¬v Zžx¥7] !
t=gz Z
þ S SS SS þ

—ÜÓu ^Ò l†ËÇÚ oÒ å†nÇ‘ …æ] å†nfÒ gÓi†Ú™
VØi^ÏÚ çe] Ý^Ú] DMQE

Æ V âzŠ y Z \ W Hg z Z , Š [ Z ±Ãá Z zÚ ŠÆ ¿k Zg z Zg z Z , Š â •
Û ]nÅL
Þ ‡à ¬v Zì Yƒž } Y 7t  H

?7]ng Z zy Z6gîV 7 ~} g !

!VäËnßu çe] Ý^Ú]

Ñ Z zÚ Š¤
Zg z Z ;ƒ „Åk Zžì •{ Š c
i » ] !
k Z Ñ Z zÚ Š sÜ Â, Š â •
Û ]nÅL
Þ ‡à ¬v Z¤
ZžVƒ } Yt Â~

XìŠ •
á g Z » à ¬v ZèYƒ [ Z ±Ãk Zžì •{ Š c
i »] !
kZ L
Þ ‡ Âì •»[ Z ±
( 1 2: ] ZÆ Z )

—ÜÒ^Ïi] ä×Ö]‚ß ÜÓÚ†Ò] á]™

X ƒg ÇÌ6{ Š c
iÐ ƒ
 Ž ì „ z *ƒ.
Þ ‡{ Š c
iÐ ƒ
q
Š 4
Æ à ¬v ZÐ ~ ?—"
X ǃg ZŠ h{ Š c
i »z X ÚÅL
Þ ‡t n k Z 17z~ Oä á Z zÚ Šèa g z Z

: Ây Z Å]nn Æ V âzŠ „g

k Zì ]ng z Zy Z { Š c
i ¿Ñ Z z { k
{R~} g !
ÆÆ { k
èY 7'
Z'
V âzŠ q
Š 4
} ÷~} g !
Æ ]nkZ

www.Ahnaf.com

{k
1ì Âsp »Ä¤
gz Z [ Z±Ð à ¬v Z ~} g !
Æ V âzŠ y Z ~p ¤
Zgz Zƒ ]ng Z zy Z ¿>% » {L{ k
žÐ
4E
&ì ~ sp{ Š c
GE
4hE
X ì >% » {R{ k
ŽÆ ¿k Z ï
i ~ ~0
z Z}
[ Z± { Š c
i ¿Ñ Z z {L

m
o

.f c

a
n

žõV- émZ

~g«ä }uzŠgz Z ZŠ Ã~1ÏKg Âq
ZX~ ã 0
¿zŠ

¶ z eÃá Z z ä ŠÃ~g«1ì $
Ë Y Å Ây Z ÅV âzŠ ~} g !
Æ ƒ Xg z Z äƒ t¾p ¤
Z q
Š 4
}÷ Â~Š Î 8
ê
4E
&Vƒg Z zy Z { Š c
GE
4h E
g« ï
i » ƒ X ~} g !
Æá Z z ä Š Ã~1~gz Z X ì { çÁ » ¶ z eá Z z1gz Zì { ç{ Š c

h

.A

Æá Z z ä ŠÃ~

ì ]ng Z zy Z { Š c
iÆá Z z {L{ k
Ñ Z z {Rg z ZÐ á Z z {Rg z Zì sp{ Š c
i »[ Z ±6>%Æ {L{ k
b§ÏZ

w

X Vƒ Ì` { »[ Z ±Ð s§Å à ¬v Zgz Z Vƒ Ì]ny Z6n ê Z . _Æ w q ZÆ V âzŠ y Z ~g z Z

w

w

þ S SS SS þ

—kÏnÏu oÒ Õ†• W ÜÓu ^Ò ð]†fi™

!VØi^ÏÚ çe] Ý^Ú] DMRE

ì ð WI u" { z ð â •
Û 7w VŽ ä \ W

Æ {L{ k
ž » Vg7 { Ð \ Wgz Z ÇV z™] P`
gz Z ~ hð[ Z

™ â•
Û ã !
$B™g ( Z • eŽ ì g ( Z ~ ä ™Òg z Zg l Z c
ä ™ ¬Š c
Ô *
™Ò6k Z c
ì Y Z { Š c
ig l Z6>%
?, Š â •
Ûs
 Ÿz Å kZ

VäËnßu çe] Ý^Ú]

~ V âzŠ y Zg z Z ;ƒÐ à ¬v Z sÜm»T { z q
Zgz ZƒÐ ?m»Tž { z q
Z • 9zŠ Å { k
{ z ´Æ uÑ ! dŠ

, Z w VÅ k Z ;Ѓ: g Õ ?ÌÂÅÒ6k Z ä ?¤
Zg z Zì aZ „g l Zg z Z ¬ŠaÆ k Z} ™[ ‚g Z »T {È Ð
X ì Y Z { Š c
i ÂÅ7¬Š$
g z Z c
Š™s çÐ Z ä ?g z Z Å CŠ c
iÐ ?ä ¿Ëžì

ñ ¬Š n Æ kZ ñ ƒ D ™*ƒÅ „ ZÍÅ à ¬v Z ä k ZŽ Âì { z ´Æ uÑpì Î â Æ Û {g z Z { È { k
¤
Zg z Z

;Ѓ:g ÕÌÂÅ ¬Š Å ~Š !
gz Z •
'
 h n Æ k Z¤
Zg z Zì aZ *
™]n

…k
JÐ ä ™ ( Z} Š™ 2~ T
 rÃk Zzz š Z0
z Z}
ž M
È7t pÔá!$
» { k
Æ k Z0
z Z}
žƒ M
È Ât
;Ѓg

• tz zŠ Ž Z Åg l Z n Æ kZ

;ì ð¸{ zžì aZ n k Zg l Z n Æ k Z Âzz q
Z : ( 1 )

k Z à ¬v Zžƒ ¢ » ] !
kZÃ\ W¤
Zg z Z ;Ð , Š [ Z ±Ãk Z à ¬v Zì 7¢ » ] !
k Z »žì tzz ~uzŠg z Z : ( 2 )
n Æ ¿k Z ä à ¬v Zƒ ˆ~Šg Z Œ
Û ~gz¢ c i zŠ n Æ ¿TèYì x Zwg l Z z ¬Š n Æ k Z ÂÐ , Š [ Z±Ã

www.Ahnaf.com

Å k Z ; Hw ZÎ » ° Ü{ °zÐ à ¬v Z ä k Z c
Í ÂÅg l Zgz Z ¬Š n Æ ¿k Z ä ˤ
Zgz Zì c
â•
Û IÐ g l Zgz Z ¬Š

•` â •
Û Š•
á g Z à ¬v Z² b Š: ] ñ= v Z} Z} ™w Z ÎÐ à ¬v Z ¿ðÉì , Z w V

m
o

.f c

D TP V á] † Û ÃÖ ] E

—l ç ÛÖ] è Ïñ]ƒ ‹ ËÞ ØÒ ™

ì ) Z'
× »] ñÿC
Ù
<XÅ
k ZÃ7Æ *ƒgz Z #
Ö wÅg Z Œ
Û Zgz Z ]Š ÞV ; Æ à ¬v Z Â Y ï„ ZÍg z Z ]Š ÞÅ]nÅnk Z n Æ ¿T Z åE

a
n

h

;ì aZ { Š c
i „ *
™ ¬Š n Æ

x ÓvŠ ~¨ £Æ „ ZÍ Å à ¬v ZèY $
Ë ƒ 7™| (Ð ¶ Š „ ZÍgz Z ]Š ÞÅk Z ®
 ¤ Z ÌðÃn Æ à ¬v ZèY

.A

~} ÷ q
ZÆ z i Z F
Ãk Zì ¼ Ž y xgŠÆ y Zgz Z } ig z Z y • WV Â ‚ Îì 7ÌâZ wÅøZ •
Û

w

w

Ë ƒ 7~'Z'Å k Z Âñ Y ¿gq ðà KgÌÐ } &
$
Z q
Z ~} ÷}uzŠg z Z Og

à Z z`
Zg z Zì ®
 ¤ Z ~ (Ð ¶ Š „ ZÍ Å à ¬v Z b§ÏZì 7{ k
ðà Z (Ð uÑ~ *Š b§T• ë ë n ÏZ
<XÅÔì c
X ì à ¬ ~g !
Š•
á g Z Z åE
â•
Û 7Š •
á g Z ~} g !
Æ{ k
g z Z Ë c
â•
Û ¼ Ž ~} g !
Æ uÑà ¬v Zì 7q ðÃ

w

( 12: y %)

— ܺn¿Â Üº×¿Ö Õø†ŽÖ] áù] ™

;¾ 7~} g !
Æ{ k
Ëä à ¬v Z ] ÜÆ nk Z ;ì ÕZ (¹ *
™uÑ—"

ì ~0
z Z}
Š •
á g Z( ~uzŠ
D30:ÝZE— Ð
õ nv‰ áõ^ÓÚ oÊ xm†ùÖ] äe pç`iæ]†n_ùÖ] äËö_vjÊ ð^ÛŠùÖ] àÚ †ùì^ÛÞ$ªÓÊ ä×#Ö^e Õ†Žm àÚæ™

Yá ~(i ZgŠgzŠ ä ZƒjZ c
B a âV ‹1 Åk Z ä V z0

6Q Z 7¤
Ð y • W{ z c
Í Âƒ @
™q
ÑB‚Æv Z ¿Ž g z Z

ú

•D â•
Û Š•
á g Z à ¬v Z(g z Z q
Z b§ÏZ
DTUV Üm†Ú E

— ÷]‚Öæ àÛu†ù×Ö ]ç• á] W ]‚& â Ù^frÖ]†ùíiæ š…Ÿ] ÐùŽßiæ äßÚ áæ†_Ëjm lçÛŠùÖ]•^Ói™

vßt 6Y ¯ Å] !
kZ Åg ñ, 7¤
™^Y ^ Ih N g z Z N Y h Z} •Æ Å} ig z Z} 7O y • Wž7ê ] !

• D ™ÚÅŠ Ñz Z s§Å à ¬v Z

ðâ•
Û w i *
~ n¾Å#
Ö è ÅuÑŽ N â •
Û 7w i *
Ìy 0Æ Vƒ k
} (}uzŠg z Z Oä à ¬v Z Â] c
WÅnkZ

þ S SS SS þ

—™
!VØi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] D MSE

XN â•
Û «Y Z b
ŒZÐ +
 Y ÅV â ›x ÓÃ\ Wà ¬v Z ~á $
n Z ~Š J (gz Z Ég ~÷ Âä { ™ Zè kZ
;•n
g ¿z„4 „ e
 .g » æ c
Vƒ ]§( { Zp~} g !
Æ V â ›x Ó\ W

www.Ahnaf.com

•n
g ›ÅzgŠ ZZ e
.ŠŽ z !
Æ äƒ + F
— Ð y Z ~û%\ Wg z Z

gz Z ¤z A
 Z%¤
Š ë !
~ y Z HžÐ N C¼ ~} g !
Æ w°I Z= \ W HžN â •
Û { Ç W= Ð ] !
k Zp

m
o

.f c

a
n

?ì @Y c
0
t•
Û ðÃÐ p ÒÆ Ä ZÑ

! VäË nßu ç e ] Ý ^Ú]

• Ì~z )gz Z • Ì5w°I Z x Ó~ k Zì m» ] â wÅ à ¬v Zgz Zv Z ]ÃJ
V ˜žì V- ] !
~} g !
kZ

;ì A
 Z%t •
Û ~ k Z n ÏZgz Zì 6¯ Åw q Z L Z L Z { z : ì ] !
ŤJ
V ˜ g z Z

h

k Z X ì mZ• »zÂg z Z ¬ŠÐ ã !
g { Ç !
Ãy Z X • i Z •
Û uÐ ª
zŠ Åu~ [ !
Æ *ƒz WÅv Z ] â wž• vß¼

.A

w

„Å ÏZ ‰
Ü zC
Ù ì Ãr6w qÆ #
Ö ZX • D ™x Z Š Z: Zg ZŠ) f ~ { Zg Å

žì @
ƒHðÃ.
Þ £Æ ÔŠ‰X X X • f
u L ZÃV î š ðƒ ð W6y Z X • ò ~ ÕÅÚ Š F
z— ÅV â ›X ì
'
G
B+
m]g 'Å ~¤

( y .} (L g[wpX ì 5HZg7 6w L ZÆ ÔŠ
‰(F
z úG3 g z Z ~g • Y Ôg ô Z à â ÔÛ Z D

w

w

X ì s ¸ñ6g ZŠ™z w q Z
þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
!V Øi ^ÏÚ çe ] D MTE

E
ƒ ÔŠ »v ZÐ {L[ ‚g Z ð¸ H• â •
Û Ât • ë jZ k ªt éE
5‹$ Zg z Z k ªX Ç ñ ŒH ðÃgz Z6i §4k Z Ôv Z z

?ì ] Y

! VäË nßu ç e ] Ý ^Ú]

ì @
ƒ •Ð ÔŠÃÔŠèY} hg: ðZŠ »© žJ
Z
 Yƒ 7ÔŠ » à ¬v Z} ™[ ‚g Z » {LÌH { Zpð¸

{ Š c
iÐ ƒ
 Ð Z „ à ¬v ZŠŽ z !
Æ k Zpì @
Yƒ {L>%Lð¸žì st X Yƒ 7{ Š â W6KC Z Ð
þ Z L{ z
: g z z™~ i ZgŠ Z í Z6Z}
Ô î Yƒ •
Û »Ð wŠ F ?ž ñ Y ¹¤
ZÐ g … k
q
Z îÂuì Yƒ b§k Z/ Še Z Ô • T g [8

wŠ1Ç ñ Y V~ v W{ zžì•z½6y Z Zn Z= v Z Y ¶
Z ÂX X X X Ð î Yb Š™>Wg 2

X ì Y™Ì{C
Ù bie Zg z Z X ì & Š °1 8{ Š c
iÐ ƒ
 Ãà ¬v Z { zž Zƒ x¥Ð k Z X Çn ƒ: •
Û »Ð

þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DMUE

L ZÃ] Z f Ëžì Y™ ( Z ðà Hì @
™VY ã â •
Û *
• [ 8{ Š c
iÐ V zq x Ó{ ëV » ð¸k Z¤
ZpÔ ZƒŠ •
á gZO
E
d
A-¼
X ì @
™ ã ZŠ ¤
zgÐ% Z z ZÆ kZQgz Zì éG
5ŸE
n
ƒ

äË nßu çe ] Ý^Ú]

www.Ahnaf.com

 ŠŽ z !
ƒ
Æã â •
Û *à ¬v ZÃð¸ b§Ï Zì @
™ ãâ•
Û *
ÌQ Cƒ 7[8q ðÃ{ h
iÐ \ !
Ãd
 ì @
ƒ(ZV ;

»{•
á Š !
¿q
ZžõÐ b§g z Z q
Z w VmZì @
™Ðzz Å„Æ ] ÷ Zp Â[ ‚g ZÆ àçgz Z • [8{ Š c

* pì ê Š Zwu Ú‡Ôì ê Š™w z dÐ Z { •
.F
çE
á Š !
Ðzz ËX ì 3
gÍ cì @
ƒ xŠ {

m
o

.f c

a
n

X ì } Y¼ ƒ
 žV Ñ q Ô Ç} ™•
 w„ zQ Â Š
~]
c
Š™w b6{ Ç

X ì C™é ZpÅa ˆ Æ º
•
Û Ð k Z ÌQì $
Ë ƒ 1 Hg z Z { h
iÐ ]Š ÑzaÆ ]gúdŠ

h

.A

w

þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DNLE

E
¬ Ä Ðzz Åe
Æ Ôì 9Ç !
Æ ð¸k Z= pZƒ„ » e
Æ Ì6x ? Z ?Š î ZŠ z xŠ W *
¦Ô ‰ ƒ [ ðÒ}!sgz Z$

w

w

?ì Y™[ ‚g » CÌt Hì } Y [ pÃ[ Z ±Ž • C ~} g !

äË nßu çe ] Ý^Ú]

{ zžt }uzŠ 5 Yƒ „žì Sgy ZÐ Z Âq
Z • ¯
 !
zŠ n Zpì Y™[ ‚g Z ñ ƒ … YÃ Zwg z Z [ Z ±V ;

Çá ™/ ¬ Ð ] ñg z Z ~g F
[ ‚g Z » w d Z¸" Ð x •Z

þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DNME

?ƒx¥¬k Z $
x •Z »Tžì Y™•
 w+ Z ¿ðà H Â
( =g z Z p°Å¬
ôG

äË nßu çe ] Ý^Ú]

~ c
gŠ¤
Z Ôì @
™x Z Š Z ÌQì { Š y v *
FZ ~ c
gŠg z Z w yt Á
t *
3žì &y ¨
Z ] ‡z Z Î ì ©
™V ; X X X X X
»•
Ñ~ k
 ] z Z ä ŠÃ~ c
gŠ @
Ô @
ƒ: ¢ »  0
„Ãá Z z ä ™k
 Cƒ: y Z Å] •Ð t¾Ãá Z z ä ŠÈ

X @
™: ÌLx Z Š Z
þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DNNE

3ÌQ ì { Š y va } ÷ *
3tžVƒ ©
™~ž• T g D W7] u Z zÆ nk Z ÌB‚} ÷ c
â•
Û„
 gŠ Ç !
= V ; @0
ƒ ™7ñ Âì @
Wt ‚Z
 Qpv *
z™: ( Z [ ZžVƒ ©
™ÇaÆå gz Z Vƒ @D èE!Wˆ Ô Vƒ ©

www.Ahnaf.com

m
o

X σ li Z â, Š C Ìô=gz Z p°Å¬\ W

äË nßu çe ] Ý^Ú]

¬X @Y Ñ1 76ÌZ}uzŠ Ë ZÎL ZŽ ì x *
»÷m {q
Z¬
B9zg ï Z¬žì t ‚Å
*™y WŒ
Û ÔX • s 1 6µñÆg ï Zj Z y !
i I Zì Â » y !
i ! ²Ø {¬X • ë Ãd
 †gz ZŠ ðE

.f c

a
n

X Ð , 7ä ™g ( Z p¸ n k Z Zƒ w i *
~Ž ! ²


Û t [ Z H7ZŠ Zp 1™ Âg Z Œ
Û Z » nŒ
Û ä k Z ÂG Ôä { ZpnŒ
ÛZ
 6{ gH‰
Ü zg z Za nŒ
Û B zg¼ ä ¿Ë†

h

%Ãn•
Û ËZ
 ð¸ b§ÏZ Ô Hg ï Z ä k ZžÔ ã •
Û » Yž7t pÅw âw N
B‚}÷ä kZžì Yž V- { Zp

.A

w

Xì•
Û » [ Zg z Zì ”
 » ø•
Û Æ à ¬v Z { z  c
Š™Ìg ï ZB‚B‚Æ ä gg ï Z
þ þþ þ þ þþ þ þ

w

—™

w

Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DNOE
¹6gî O Âì @Y ¹¤
Zg » æÃg » ægz Z t]Ãt]Ô”
Ô

?ì ] eƒ ð¸ Hì @
™g ï Z »ª
 ‚g Å ~
 v Z w Îg1ì @
™ Âg Z Œ
Û Z » à ¬v Z© ¿q
Zpì @
Y

äË nßu çe ] Ý^Ú]

ì s Z ‹ Z zg Z Œ
Û Z »‰ Z¾ v Z© ÂÐ Zžì m1 ^ ÑÇ !
{ z Ôì •
Û » ¿( Z Z Ẫ ( Z nÁ !
Zg z Z Y7ƒ ( Z ÂÑz Z
¤

» à ¬v Z

~g »X ƒ•
Û »Ðzz Åg ï ZÆ ~
 g8Wž7t X ì ?Š ~ (Ð ƒ
 Ŭn Z ¸ì Yƒ”
» ~
 *™ » Ñ „”

V,Z Ôì u 0
Ð Ík ZŽ ~ ZIŠ Ñz Z n Æ ] Z f + Z q
Z ä V,Zžì n k Z¬ » y Z1• e
 ™g ï Z » ~
 g8W

X ì ¬¸ *
Z Š¤
( { z¤
q
Z » & ) ~X •¬
 U
Ãk Z ä
-8§ÏZ
Ž H¬B‚Æ qŠ zŠ ZŽ , Z q
ZX 7ô„
 Š z ` ZLŽ H¬B‚Æ "] Z Z f + Z u Z ä V,Zžìn ç »Š ðAXG
I4$
(E
X
4
<
5
G
E
G
VÍß y Z Ô 7ÿ ðà ä H¬B‚Æ { •
á Š !
, Z u ZÔ è Š Ñz Z r
 ™Ž H¬B‚Æ [g, Z u Zì g zŠ VÎÃÐ k
ÐÅ
Ñz Z ¹^ë » y ¨
Zj Z ¹0
i•
Û e ZÃ ê h Zmk
³ *
¦Ô ¹ñ ƒñ È ÃVð; n Z ¯
 !
Æ kÔ ¹MÃÃw r Z z f 0
z Z}
ä
&Š V,Z
Æ à ¬v Zž• ” 7 Ãv W c
`gÎ0
eŽ ì Å VÍßy Z w q ]gße X ì Ìwš !
¬³q
Z ä HîÏÓE

X ì ¬B‚Æ x ? Zm9¬B‚
ì ã !
gŠ •
á gZ

( 46 : ]¶Z )

—á æ†Ê ^ÓÖ]Ÿ ] ^ß i ^m^e ‚rvm ^Úæ ™

X @
ƒ 7”
ðÃgz ZÆ V z •
Û » ( ~¡ ) iÐ Vì W~g øg z Z
ìŠ •
á g Z( ~uzŠ

www.Ahnaf.com
(64:YûZ)

—^Ûn׊içÛ׊mæ kn–Î^Ú^q†u ÜãŠËÞ] oÊ ]æ‚vm Ÿ Ü$ Üãßne †r•^ÛnÊ ÕçÛÓvm oju áçßÚçmŸ Ôe…æ¡Ê™

m
o

Z™YÐ \ Wvß~ k Zƒ µ Z z Z ׎ ~ : Wê Zžƒ: ] !
tJ
Z
 fƒ:g Z0
Z Z vßtž Å[gÆ \ Wì nQ
, ™x ’Zg7 Zg7 gz Z , z 0
: ;~ Vߊ L ZÐYk Z \ WQ , Š

.f c

§ä{ zž ¹ä ¿q
ZžõV- w VmZX Ð }•
Û »Ðzz Å äƒ w Îg”
jZ Âì uñ{ zž} ™~úŠt ¿Ž [ Z
²
:
JX
Ãà ¬v Z è4) ¾ V- ¿q
Z c
Ç ñ V Zù§ä> Âì g6ÌÐ ä V Z§zŠ { zž èE4WXì gN Š ëgz Zì ] e V Zá

a
n

h


Zž7g Z Œ
Û Z » k Z= pVƒ } Y h

ñž 6ì ã ¶
y
„
 Š'ig z Zì ã ¶
u Z ÌŠŽ z » wÎg Ôì g ï ZÐ ] Z f Å7Z„
 Zg { Z'
g ï ZÐ V â ¶
Å à ¬v Z
X ì [gg ï Z X wÎgg ï Z n k Zì V ÈC
Ù ªs ™Ð îG
!W™¯ Z
G

.A

w

¿q
Z c
ì t ‘ì ¼ Ž ZÎÆ à ¬v Zž @
ƒ ¢Ãk Z Âì ©
y TÃà ¬v Zt ¤
Zì Z ^ÑtžÐ }ëì t (Å ÏZ

w

v WŽ ~ V- Ç@V z %t p Vƒ ; gN Š Â r Zl
ì HÔì „g u¿Ìv W„ d
Œ
Û Ç !
g z Zì Ì r Zl
t ‚Æ

w

{ Š c
iÐ r l
k Z v Wž å~g z¢ 9 Š »v W Â 8 Š r Zl
{ z¤
ZèY Ð ¼ N
Ñ G Ð Z ? Â C W7Ã { zì „g µ

Ôì ×zg
þ þþ þ þ þþ þ þ

—OY { Š Zg ZŠŽ z !
Æ & ¤ÅY m
Z ™
ØjÏÚ çe] Ý^Ú ] DNPE

ì L e Y Z÷1Ô • h'w Îg \ WVƒ } Yžì Ht Ð w ÎgŽ ì Š •
á g Z H~ [ !
Æ ¿k Z [ Z ~ ǃ ãZ z ÂXt

V zŠ™OÃ\ W

äË nßu çe ] Ý^Ú]

¿q
Zž ì w õt : gz • Æ VÍß& ~b)t X X X X X X

ì ; gžÐ ¶‚ L ZŽ ì ÜòŠ Wk Z Âw VmZ X ƒ é ZpÅ ä T 1 c
] ñgz Z OÌQ • w ÎgÆv Ztžƒ } Y
G
'
X V î Y 3“
 Í Zg é£+Æ™OÐ Vð; L Z »žì L î Y pƒ [ 8{ Š c
iÐ VÍßx Ó= ?ž

ªZ zÃw Îgn Zg z Zv Z ¿t ¤
Z X ƒg Z i W9 gŠŠŽ z !
n Zƒ b‡ »ª
 ‚g Å ~
 ·g z Z +
 Zuz Å à ¬v ZŽ 7¿( Z ðÃ

x Hg z Z m³{ Š c
iÐ V ˜ } g ‚aÆ k Z Ât X ] e™7Zg ZÍ~ hê Z ] !
à ©Ð à ©Ât g )gŠ ÂOÂì } Y

] ež7Ì„
 Ùc
! Z²ZÃ\ Wt Ã7Æ n Ù Z z ÍX •
;ì Š •
á g Z » à ¬v Z

( 7 9: Y û Z )

—ä×Ö] Å ^› ] ‚ÏÊ Ù ç‰ †Ö] Ä_ m àÚ ™

Å®
 ¤ Z à ¬à ¬v Z ä k Z Å®
 ¤ Z ÅwÎg ä ¿T

www.Ahnaf.com

;ì Š •
á g ZX X X ì c
¯ } Z » òz øZ •
Û gz Zì c
¯Z
‡ » t (x Óg z ZXz ÷ ZÃ~
 wÎg ä à ¬v ZèY

m
o

( 6 : áZ )

—]ç `j Þ ^Ê ä ß Â ÜÒ^` Þ ^Úæ å æ„í Ê Ùç ‰†Ö ] ÜÒ ^i ] ^Úæ ™

$g z Z ) Xzgà ?Р( h
ug ?Ì~ x © Zgz Z w d ZX ì ¬¸ p Ö Z x ð.™E
 Æ ) q Tg z Z z™ 1á { z , Š¼ Ž à ?w Îgg z Z

.f c

a
n

X z™ c
Y
þ þþ þ þ þþ þ þ

—*
ƒ s 2»Š Ñ z Z Åv ZˆÆv Z Äc ™

h

.A

Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DNQE

ì Hgz Zì @
™g Z Œ
Û Z »ÄcÅv Z ¿ŽžN Ct X Ç ggë~ #
Ö ªÃ3 ZgÆ \ Wà ¬v Z Å «]ù= ä \ W

w

w

? Ç ñ Y ¹ H~ [ !
Æ k Z V î Yƒ b‡ »Š Ñz Z Å à ¬v Zì L e Yž

w

äË nßu çe ] Ý^Ú]

EG
G
3!
š
4
5
E
Z V âzŠXw Z z6z Zg z ZXt H
ž ?H0ž î C ] !
ZpX ¸ Ì] Ñ ZÎÆ èG }uzŠÆ nÏZgz Zt X • 7 q
q
E
B&
ÐG
5
X Yƒ 7s 2zH »Š Ñz Z n Ɖ Z¾uñu Z ÂM
ž7t ?¤
Z X ì Cƒ ê èÔƒ M

þ þþ þ þ þþ þ þ

—t •Û ~g zŠÆ ` Wg z Z¬g z Z t Î * Š ™
Ø i^ÏÚ çe] Ý^Ú ]D NRE

t•
Û ¼ ~¬Æ¬ gz Z¬Æ ` Wgz Z t ÎƬ g z Z Z Z t ÎÆ ` W HX 7Ww W~ k Z • ] Ñ ZÎÆ V zIÑt Z{

äË nßu çe ] Ý^Ú]

t Î"[ Zž’X ì xs Z 6¬ Ìxs Z » ` WžVYì ¬ ‚ „¬ ¬ » ` Wg z Zì t Î 6¬ t Î » ` WX X X X
X]gßt X ƒ: y Z Z z & ¤q
ÑwŠg z Z ñ Yƒ y Z Z t & ¤ ã !
iž ¶t |Åt ÎÀVƒ ; g C |ÅA z Z

슕
á g Zt ~} g !
Æ ¬ og z Z t Î » à ¬8 ~g !
g z Zì Ì` W¶À~ VÍß

—ä×Ö Ù ç‰ †Ö Ô Þ]‚ã Ž Þ ]çÖ ^Î áç ÏÊ^ß ÛÖ] Õ ð^q ]ƒ] ™
• wÎgÆv Z —" \ Wž• ï Š „ ZÍ ( õfÅ Š ) ëž• ë • D Woot k 0
Æ \ WZ

( 1: y ¦‚Z )

X •D â•
Ûh
Š F
gz Z d
 †ÅV 8$
y Zˆ n Z

( 1 : y ¦‚Z )

—á çe „Ó Ö à nÏÊ^ß ÛÖ ] á] ‚㎠m ä×Ö]æ ٠牆 Ö ÔÞ ] Ü×Ãm ä×Ö]æ ™

žì ] c
Š „ ZÍv Z ( n ZŠŽ z !
)gz Z ( C Y Å7d
 †Åw ¸ê Z ›Z ) • w ÎgÆv Z \ Wž ì x¥Ãv Z Ât g z Z

X • L Ñ ( ~ì k Z ) oo

â•
Û à ¬v ZÃÏ Z X å: 6y !
i å~ wŠ¼ ì s ZžZ »0 Z ig z Z wŠ d
 †g ZæÉ ˆÅ7Ðzz Å% 1 ^Ñd
 †é Z

www.Ahnaf.com

DV é † Ïf Ö ]E

m
o

X •ì g

—á æˆ `j Š Ú àv Þ ^ÛÞ ] ÜÓ ÃÚ ^Þ ] ]çÖ ^Î Üã ßn › ^n• o Ö]] ç×ì ]ƒ ] ^ß Ú] ]çÖ ^Î çß Ú] à m„Ö ] çÏ Ö ]ƒ] ™

(
B:F
 g z Z • ñ W á y Z Z ë• ë • ñ Wá y Z ZŽ Ð VÍßy Z oo{ z • X Z
 gz Z
L Z • õG/F
X ~ ] ïZ
G
'
.* Ñ
G
X • D ™ H Z¬ Z sÜ Âë•B‚} g é£+ ë—" • ë Âk 0
Æ V zg ZŠuçG

.f c

a
n

h

.A

w

þ þþ þ þ þþ þ þ

—zz Åì ð¸gz Z •Û » ™
!Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] D NSE

;ì ] !
Ås » Z Ç !
t ì 9Ç !

?• ë VY p Ö Zt Ð V â !
i K Z ëg z Z ?ì ¹VY•
Û »g z Z ð¸~ [  K ZÃV â ¨
Z ä à ¬v Zž • Ct = \ W[ Z

w

w

äË nßu çe ] Ý^Ú]

g z Z & ¤Ð y !
i é Z ëgz Z • { Ç W! lÐ V Â !
{ æ7 ÅVߊ { zž• D â •
Û n ÏZ•
Û »gz Z ð¸à ¬ à ¬v ZÃV â ¨
Z
~]
)žVƒ … Yt sÜ~} g !
Æ VÍß¼¤
• ë ~} g !
Æ+ ƒ•
Û » c
ð¸™N Š & § gîÆ d
†

: VY „ ã Z¾gz Z ~Š · Ð t · Z { zì eÐ , ™xs7ZÐ }y ›7Z • _ 7i ú™ƒzg‚gz Z • D Y D W

„•
Û »~ { Çg !
Å à ¬v Z { zgz Z¸ ë „ ðN ÌÃy Z y ›ñ ƒ Ù Š w q ~C
Ù ª » V ¦ o~ w ÎgÇ b§ÏZ X Vƒ
À&
Š Ãw qC
Ù ªÆ VÍß람t ëÐ DX ¶x¥d
 †à Š é ZÃà ¬v ZèYX ¸
{ Çg !
{ z { Zp}ðN ñ ƒ õG/Ÿ ÓG
Å
t gz Z Vƒ ð¸~ ö:X Z { Çg !
{ z { ZpÐ }•
Û » 7Z™N Š & §gîÆg ñ~ VÍß}uzŠ ë b§ÏZ Ô Vƒ •
Û »~ ~0
z Z}

X Vƒ _ 7i ú™¾Ð ë { zžì Yƒ Ì
• ëÆ + Yg Zu Z { æ7 Æ Vߊ X X Ð , ™7{ Z ~
Z ñ e Z à ¬v ZÐ ë n ÏZ • { æ7 Ð ë] Õä7Rx ÓtžVa
›Ð y Z™N Š & §gîÆ k Z ~ VÍßž èE4WXgz¢•n Z V ; Ô 7
ÌÕ» â Z™¬¸g z Z X ]
– !
DZv Z z • ggzŠÐ y Z ÂVƒ [ Zy
] Ñ q ~C
Ù ª¤
Zgz Z , ™u|ò s ZB‚ê Z X + ™

b Š C kz= g &
7Z¤
Z • … Y wÎg c
• … Y „v Z sÜ»] 'èY BŠ ] Ñ q ~C
Ù ªÆ VÍßsÜ { zžì
Å
gz Z Ë{ z¤
ZB‚n Z X ì ¦æ »•
ÑV 9 ò ö:X Z D{ z c
Í Âì } YŸÆ Vߊ { zž H ~úŠt kz š ä ˤ
Z Ô yƒ ‰

X ì c izŠ ëÑg z Z •
Û » Âì Ì¦æ » äƒ x¥Æ q T
¸
þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DNTE

! ì c
â•
Û ] !
 gŠgz Z: ÑŠ ¬ Ç !

ä\W

|ÅY Yg Z

www.Ahnaf.com

?ì $
Ë Y ÅY Yg ZÐ à ¬v Zgz Zí @
~ ¶ Šê î~} g !
Æ VÍßÁg z Z ?ì Hx|ÝZ »Y Yg Zž N Ct = [ Z

m
o

äË nßu çe ] Ý^Ú]

gz Z ; ñ â •
Û x¥x|» y Zž @
ò 7Y • ZP t ‚ÆÀ5 ä à ¬v Z Z
 Ôì CƒÐÀ5 Z’ Z ÅY Yg ZÐ p ÒÆ ÝZ

.f c

a
n

: ¹ä à ¬v Z

DO Lé † Ï f Ö ]E

— ð Ÿ© â ð ^Û‰^e oÞ © fÞ ]ü

ðÃDšž ;ì g lñ {Ð g eÆ tÀ5  ( ƒ C ] : {g z Zg UWÆ y Zgz Z ) x *
Æ V zq y Z= : c
â•
Û ä à ¬v Z : ª

h

.A

w

w

:ž c
Š [ ZŽ ˆ Æ • Âg ŠËQ ; åk\Z Jy Z6k Z1}] !
D O M V é † Ï f Ö ] E — ^ ß j Û × Â ^ Ú Ÿù ] ^ ß Ö Ü × Â Ÿ Ô Þ ^ v f ‰ ™

;ì 7DðÃY ZÎÆ Dñ ƒ ñ Š6 W Â… ; • u 0
Â\ W ! v Z} Z

} Y: Ç !
~} g !
k Z { zgz Zi 7 XÐ òŠ WI Y Ë¿ðÉ ; D ¯ 7] !
Ð s§K Z b§ÅòŠ WI Y k ZÀ5

w

: Ì{ Z z6Å}uzŠ Ëg z Z ;} 7w1 n Æ ¶ Š [ ZŽ ŠŽ z !
Æ k Zƒ

Zg z Z ; Ï ñ Yƒ Œy Y mZ™Èg »Y æÃk Z  c
¤
Š: [ ZŽ 9Ç !
ä k Z¤
Z [ Z ; Çd Î H~} g !
Æ kZ { zž} ™

D%gz ZŒd Κ ] !
{ z ¹Ž ä k ZèYX ì c
Š x •Zux » Y Z ðÃä k Zž Ç ñ Y ¹7t  c
Š [ ZŽ „
 gŠ ä k Z
N ÂÐ:g z Z¾ e Z ÂÐ Y6§ñ¤
; c
â•
Û ¬Ã~
 g—ä à ¬v ZÐzz Ï Z ;ì îÂO&G
Z [ Z Ôì ð Z h ZÆ
D O Q Vð ]† ‰ Ÿ] E

— Ü × ä e Ô Ö ‹ n Ö^ Ú Ì Ï i Ÿ æü

:ì Š •
á g Z » à ¬v Zgz Z X ƒ: DD » k Z k 0
6 Wg z Z Vƒ … Y: ŠpÃ\ WÃTVƒ: 9 gŠÆ q k Z \
å Wª
ù Ò • ] © Ë Ö ] æ † ’ f Ö ] æ Ä Û Š Ö ] áù ] ™
D O Q V ð ] † ‰ Ÿ ] E — Ÿ÷ ç ò Š Ú ä ß Â á ^ Ò Ô òô Ö æ œ Ø

ž ˆ~Š 7] i Y Z Å] !
k ZÃ ~
 \ WX σÞb 7 ( yŠÆ #
Ö ª )Ð ¿C
Ù ~} g !
Æ wŠg z Z V\W; V â »èY

—¡%Æ ¢ Ë6VÍß}uzŠQ c
; B w ñ#ŠÐ k Z c
; , ™] !
ðÃ~} g !
ÆÐ Ë%Æ ï» ¢ \ W

H » VÍßy Z Â;ì »o ô Zg Šk ZB‚Æ Yð m
Zn çZ
 a Î[ Z ; • gÑ ~ ðŽ [ Û c
N Î y c Ð } i Z0
Zg z Z

gz Z D ™ ðŽ Í~} g !
Æ ËÐ w ìz Ù c
ég z Z} i Z0
Z L Z sÜÆ ] !
DËš Ž Ç ¶

X • D Îy c

‚Å• Â6Y Yg Z

c
;ì x Zw c
ì w 't c
Wž7D»~} g !
Æ Ti 7 ] !
+ ZÐ ?¿ðÃZ
 :žì t ‚Å• Â6Y Yg Zg z Z

t ÃkZ ñ O Åä Î { i Z0
ZÐ s§K Z ~ [ ZŽÆ k Z ?: Â} ™w ZÎ ðÃ~} g !
ÅVÍß} g *~ ä â i ä Z6
] !
ðÃ{ z¤
» VñŠ W&k 0
Æ \ WZ
 b§Ï Zg z Z ;ì } Y { Š c
i à ¬v Z ~} g !
Æ k Z ªX Ü × Â ] ä × Ö ] zŠ [ ZŽ

Æv Zj Z Ân ƒ „6Y ¯ Å k ªg z Z/ Š[ ZŽ » kZ: g z Zƒ: x¥Ã\ W~} g !
Æ k Zg z Z ; ñ Wn Æ ä ™Ä c

; , ™: V Wz +
æ Zh
'
× ~ kZg z Z , Š™s ¸ñ6ÏZ ] !
g z Z ; , Š™Š4

www.Ahnaf.com

w q Ï Zg z Z Vƒ ~ w qi Z} ({ zžƒ ñ ƒ} yy xgŠÆ VÍß, Z¼ ?Z
 :žì V- { z Â; »‚ÅY Yg ZX ; gg z Z

k Z ?X • g • u'
~ : Wgz Z • ‰ 0 { z¤
zŠ { zžì Qq : Z »ˆÆž²¼ ;ƒ D Yƒ: Z zg }™hgæZ ?~
G
'
ˆ } g é£+ Zƒ Z × ð Z ±¼ Ž Ô å Z hgÃy Z ä ?6T• 6ª
 q ÏZ { zž ¬ Š V ; z ä ? Âã V ; z6ä 0
q : Z Å] !

m
o

.f c

7{ ZÍg z Z ðÃk 0
Æ y Z { z ´Æ y ZŠ pg z Z ; • x¤ë Îì & •
ÛC
Ù 6ä ™Ä c
gŠg z Z )Ån çX Zƒˆ } g vZƒ

a
n

Æ w yz O~ : Wê ZŠp ?gz Z ;

ì 7w J.
Þ ‡Ì„ ZÍ~ : Wé ZèYì ¹ n Æ \ W *
` Ø »x¤z Ý ª[ Zp;ƒì gN Š M Z Œ
Û zg U
W

h

¢ » ] !
kZ ?žì ƒ
 o¸ n } g v[ Z X • ³ #Æ}uzŠ q
Zg z Z • Ìm¦ægz Z ̦æ & •
Û V âzŠ { zèY

.A

ì 6tgz¢q
ZÐ ~ y Z c
; • g » æV âzŠ c
: • 'gß„ zŠ [ Z ; M
 ƒ 7„
 gŠ ~ ñ Zg K Z & •
Û V âzŠžß™

w

\ WèY ;} ™• Â~n çk Z ñ O Å ä ™~¢~ ä ZIxFÃq
Z Ë~ y Zžì 4t n Æ \ Z ~ ]gß+ Z ;

w

[ Z ;ì Y Y ¹„
 gŠÃV âzŠ „: g z Z ; Ìx¤g z Zƒ ÌÝ ªq
ZC
Ù Ð ~ y Zž M
 ™7ì ‡Ìñ Zgt ~} g !
Æy Z

w

;ì $
Ë ƒ64gŠ ~uzŠg z Z6tq
Z c
;•$
Ë ƒ6tV âzŠ Âì C™ ð Z ±Ð ®
 ) ~uzŠ ®
 )q
Z :žì ] !
Ù ª
C
; ñ Y H• Â~n çk Zžì ~ ÏZ s ¬

~úŠ » äƒ Ô Mc
qizŠê Zgz Z Ôƒgy Z æF
N% ~ { Çg !
Å à ¬v ZÃ ?~} g !
Æ V zg … k
:žì $
Ë ƒ Ìt ‚ÅY Yg Zg z Z
;ì è%Åk Z} ™ê ~} g !
Æ y Zì e‰ { zg z Z ; zŠ™á ZjÆ à ¬v Zn ç » äƒ qi zŠ c
M» y ZÉ z™:

:A
 Z%Æ VÍß

:•A
 Z%'Æ VÍßq
Š 4
} g øèY

MÌ{ zì Ñ Z zì MÃ m
ZŽ ¿{ zC
Ù gz Z ; • M{ zžìt ñ Zg î~g ø ~} g !
ê Zg z Zì » Y m
Z Âû%Bz Z ( 1 )

; • qi zŠ ƒ
 ƃ
 { zž• ï Š „ ZÍt ë~} g !
Æ y Z : ì »Wæû% ZuzŠ ( 2 )
{ zžt : gz Z • M{ zžÐ }t % Ü~} g !
ê Z Â: ª ;Ð , ™• Âë~} g !
ê Zg z „ » + å7Oñû%Š ( 3 )

B‚Æy Z k Zg z Z ; Ç} Š™s çgz¢Ãy Z { zžÐ Ogy ZÐ à ¬v Z1;Ð , Š hg6à ¬v Zn ç » y ZÉ • qi zŠ

:y â •
Û » à ¬v Z n ÏZgz Z ; ñ Yƒ Ĥ
Ð s§mZžƒ: ( Z }ž ǃ Ìsp » ð c
º Å à ¬v Z
÷ Û Â ] ç _ö × ì ™
D M L N V è e ç j Ö ] E — Ü ` n × Â h ç j mù á ] ä ×# Ö ] o Š Â ^÷ nù ‰ † ì ] æF ^÷ v Ö ^ ‘ ¡

é Z ñƒ D â •
Û Øg6w qê Z à ¬v ZZ
•
á ;ì 6y ZÐ à ¬v Zn ç » y Z ÂG ¿¥ A } '
g z Zi Z ä V Mª

: Ð • gy Z6Ð à ¬v Z6Y ¯ Åe
Ws fzgqg z Z ; N â •
Û w J/ Âé Z™ â •
Û q Ž g s§
D PR V ð^ Š ßÖ ] E

— ð« Ž m à ÛÖ ÔÖƒ áæ • ^Ú†ËÇm æ äe Õ† Žm á ]†ËÇm Ÿ ä×Ö] á ]ü

g z Z X Ð N YØ Š j{ k
ƒ
 ¹ !
ZÎÆ k Zg z Z ñ Y c
ZYq
ÑÃËB‚Æ y ZžÐ ©: Ã] !
kZ à ¬v Z —" ª
X ñ Yƒ: Ĥ
Ð s§Å à ¬v ZžÐ • g D g eÐzz ÅVƒ k
g z Z àçy Z6Y ¯ ÏZ

' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

www.Ahnaf.com
0 y ¢: x â Zgz Z + Š Ý ¬ sz cÆ {y¤
•
áq
ZÆ WZ x â Z n Æh
'
× ,1ì Š
ƒ ãZ z b§hZÐ [ ZŽÆ WZ x â Z Y Yg ZXp ¤
Z
G
-4
: ì @Y H7~ s fzgq[ ZŽ -» WZ x â Z~ [ ZŽÆ w ZÎÆ| 1â 43: ° õ Z ö EÉZ y Ñ

m
o

.f c

a
n

oj f Ö] á ^Û %Â o Ö] è Ënß u o e ] àÚ
= Ôn× ݡ‰]

á Z z ¶Š Y Z b
~g7 Å¿C
Ù g z Z ; • á Z z ä™' õ{ Š c
i ¹ à ¬v Zžt g z Z ; Vƒ @
™ÃÅv Z ®
 ¤ Zgz Z Þ Z ÄÃ ? > +z£i Zˆ

h

;•

ÔsÜÑ »™ â L ž
L –t ~ ⎠ä ?g z Z ; Vƒ [ ™b§hZÃy Z • è~ ä \ W' !
: ZŠg^ Ž ~ k Zg z Z ;ì Š
ïâ Zg v

.A

; Vƒ 8 ŠÐ { óÅg Š ~ (~ÃkZ ó óì „ Zpíg z Z e
 Z@

Ì{ Zeð¸ :žVƒ ¦æ »] !
kZ ~ž B q : ZÃ\ Wžt 2 ;ì B q : Z Å äƒ ï •
á ~ä% î0G
£•
Û } ÷»ž –(q
Z ä ?g z Z

w

w

w

g z Z ; • ðƒ ¯
 !
» ã Z¤
6Ëg z Z 1 nÆ \ WÐ s§~÷' !
t gz Z ;ì Yƒ

; Hg66™ âÃ\ Wä V  !
4Z
Ü Zœg z Z e

Z@ { Zg LÐ V Â !
ðƒ ð ¯ Ð s§K Z y ¨
Zgz Z ; $
Ë 0 7g±6gî¦Ñ{ zƒ ¯
 !
» ~g zŠÐ à ¬v Zq Žž ! ’[ ZŽ Z åE<XÅ
: ( ~Š ) ~
 wÎg <
 ( ~uzŠ ) e
 Z@ ã WŒ
Û :( q
Z ) • , q &sÜ{ z Âì $
Ë 0q ðä
Z ß î0*Юg z Z /Z îG*Ю6gî¦Ñ ; Y 0
7
; • C W~ p°Å®
$
Ð p Òq
Zgz Z ;ì Š X Z ÅV zȼ ƒ
 { z ´Æ kZ ; ¿»v Z wÎg [
ñ ôZ

~g ZŠÎ â •
Û gz Z®
 ¤ Z L Zg z Z ñ â •
Û pôÐ ~g F kZ …à ¬v Z ; z™[ A ZÐ ] ÷ Zp ã -g z Z ~I Š p ;ð7ÐzÂ~g7 Ã[ ¯kZ
• g ÇÔÆ = ÂÅ®
 ¤ Zg z Z Øg Å ÏZ ëg z Z ; ñ â •
Û ‚= ÂÅ

Z ~ ] Z f K Z à ¬v Z , Š „ ZÍž ~Š ] úŠÃVÍßgz Z ñƒ _¬™á x s Z ] úŠgå 8WZ
q
 ¸ uæv߬ Ð ƒ Ågå 8W ! ’

6V â ›yp » kZ Zƒ ~'
Ð uÑ{ z Š
ƒ 4ZŠ ~ xs Z Ì¿Ž : , ™g Z Œ
Û Z » kZ • ñ ÑÐ s§Å à ¬v Z¼Ž ~
 g8Wg z Z •

Ð y Z Zg z Z ; •
Û » { z H: w JÃ] úŠ Åx ? Zmg—ä ¿T@'Æ k Z ; ˆ~Šg Z Œ
Û ~gz¢#
Ö wz ] ³Å kZ6V â ›x Ógz Z Zƒ x Zw
g z Z t £Æ V â ›ˆÆ kZ ¶$
Ë ƒ 7• r¯
 !
Ð kZq ðÃ{ z ´Æt b
c
Oåw 'c V â ›ypg z Z w â » kZ : Z åE<XÅåg zŠ

: ‰ ƒ ~g z¢Ìw q ZB‚Æ y Z Zg z Z Zƒ w z 4» u 0
] c
W~} g !
Æ øZ•
Û
—l^vÖ^’Ö] ç×ÛÂæ çßÚ• àm„ÖZü

ì à ¬v ZŠ •
á g Z6x £}uzŠ ; G x »( ä VrZgz Z ñ Ñ y Z Z vߎ
— ^ø v Ö ^ ‘ Ø Û Ã m æ ä × Ö ^ e à Ú ç m à Ú ü :

: » k Zg z Z & ¤Åy Z Z ÅòŠ WÐ ä hgÆ w q Zi Zp• ] ZŠ •
á g ZÐ ¹‰k Zg z Z : ì @
™¿(gz Zì @
Ñ y Z Z6v Z ¿Ž

l»y Z ZÐ kZ Â @
ƒ Ì& ¤g z Z y Z Z xzø( ðñ ) y ¨
ZxzøÐ ¿q
Z¤
Zì _ƒÝq%Æ X X X X Ô & ¤èY : @W7xi Ñ *
ƒ
X D Yĥ
Û » b§Å¬ vßx Ó, Zg z Z hðÃ: Sg ¹ !
Ö w: X @
#
Yƒ »B‚B‚ Ìt : Z z

t•
Û X X ë !
~ y ZÐzz Å & ¤„: gz Zì s % Z ðÃ: Ð p ÒÆ & ¤ÅVÍßžì Ìg z Z q
Zzz Å äƒ µ Z µ ZÆ ¿z y Z Z

Xì Š •
á g Z X ì @
ƒ „q
Z + Š » V ¤•
Û g z ZËg z m
Z • T g D ƒ Zw q Zì @
ƒ~ w q Z A
 Z%t •
Û X Yƒ A
 Z%z

— ä n Ê ç Î † Ë j i Ÿ æ à m ‚Ö ] ç Ûn Î ] á ] o Š n Âæ o ‰ç Ú æ Ü n a] † e] ä e ^ ß n ‘æ ^ Ú æ Ô nÖ ] ^ ß nu æ ] p „ Ö ]æ^ u ç Þ ä e o ‘æ ^Ú à m ‚ Ö] à Ú ÜÓ Ö Å † • ™
Å
4
ì‡Ã ö:X Z + Šž c
ŠÃ ögG‘Ïñ• Z'
Z ä 묻 Tg z Z ˆÅkz »ÅTgz Z Š
c
Š à b ⬻Tì ÅgH<Ñ<Ñ„ z Ìn } g v
Í

žG
Ð øZ•
Û g z Z w q Z m»Tì { z q
Zg z ZX ì Ð & ¤Åx ? Z ê x Z™ m
Z m»Tì { z Âe
 Z@ q
Z :ƒg 5~} g !
Æ Ï Z g z Z z™

www.Ahnaf.com
b§Tžì @
Y ¹ð¸ b§kZÐzz Åy Z Zz & ¤Ãy ¨
Z q
ZX ì 7g ZØŠ V ZP '»] !
kZX • 7V 7 >¤V âzŠt ì
{ z¤
Z b§k Z Ô Ç ñ Y ¹¸" I Y  ì 7{ Ç WÐ øZ •
Û { z¤
ZX D â •
Û ð¸~ [  K ZÃk Z à ¬v Z

m
o

} g !
Æ w Îggz Z à ¬v ZÄcÃkZ Hì ; gJ& ¤z y Z Zž Ç ñ Y ¹t Å: ì ; gJøZ•
Û ž Ç ñ Y ¹¸ Âì w'~I Y Z•
Û

.f c

X ì ~0
z Z}
Š •
á g Z~} g !
Æ øZ •
Û ½ ?• M
ƒ'Z'Æ I Y z ã ZŠ *
Å•
Û »q
Z ã ZŠ *
z I Y mZ H ? ǃ„
 gŠ II Y ~

a
n

— Ü n × Â oò • ØÓ e ä× Ö] æ ç× –i á] Ü ÓÖ ä ×Ö ] àn f m ™

XìŠ •
á g Z ZuzŠ : • á Z z + YÃqC
Ù à ¬v Zgz Z î Yƒ { Ze ?( ž ZŠ I ) • ì g â •
Û ãZ z , q ƒ
 n } g vv Z

h

— àn Ö ^– Ö] à Ú ^Þ ]æ ]ƒ ] ^ ãj × ÃÊ ™

*
™lˆ?Š c
u ðÃ~ [ !
k ZÐ w Îg <
 g z Zv Z [ Ây ¨
Z Ìðà 6 ?¤
Z : å~ Vß Z z ä ™x »ß‰
Ü z kZ Hx » { z Z
 ä~
E
BŠ&
& Z ?Hì ] !
Ô ë 7]Y ð¸Ô ଠð¸Ô ö ð¸Ô +
è ð¸Ô Ý ªð¸Ãðð.ÀG
û.
Þ ‡ *
g z Z { ë + Z ðÃt : 7] !
Âðà Âì e

.A

w

kZ { z ðƒ tÐ k Z~g !
 gŠ Tžt c

X ; g6„ e
Z@ { Zg Ì~ ~zgßg z Z ÕÐzz Å ã Z Z e
Z@ ð¸žt c
• e'gß„ zŠ [ Z

w

w

: å ¹Ð ØP © \ !
L Z ä [ © µ dŠ Ô ˆƒg zŠ Ð ] !
—ý Ü m‚ ÏÖ] Ô Ö ¡• oËÖ ÔÞ ]ü

X • "~ w ìßgz Z ä Z64 Z L Z \ W

EJ
Ô¸ & ¤I Z¬ õf{$ Z•
Û vßžì –Š pä ?Ô M
È7] !
+ Z ñƒDƒy Z Œ
Û Ý ¬ ? ó ó¯z •
á q L L¶
þ ¬Š Z%Åy Zžƒ M
žt ?H Â

[ ZŽ ðà » k Z ] ¸ k 0
} g vX @Y ¹t]7Z ‰
Ü z kZ Zƒ w z 4» øZ •
Û‰
Ü z T Âì „
 gŠ ] !

Z Ô Zƒ w z 4» øZ •
Û ˆÆ & ¤

w z 4
Æ øZ •
Û žì 7

ªZzÆ ä Y ñ Bt]žƒ ë ?èY ? å Hx £ » y Z q
Š 4
} g v? å H+ Š » y Z Ô ¶HwÅwÎgg z Z à ¬v Z t]Ð IÐ

x © ZÆ V â ›6y Z ‰ ƒ ð¸Ð w ΰ !
zv !
& ¤Šêvßtžz™g ( Z { Zgt ?¤
Z X • ñƒˆÆ äƒ n•
Û Æ w q Z vßt  •

ƒ sÅÐ hg z ZÐ z™¿ #Åy Z Œ
Û g z Z Ñ ? ¸ •
Û »vßtžƒ ët ?¤
Zg z Z Vƒ [ É̬ ~ ] !
¸X ì „
 g@ Zgt ‰ ƒ ~g Y

Åx Z™/ ôgz Z ~
 g8Wg z Z ®
$
Z zg *
Z It Zg vÂX ð¸: • •
q
Û »: vßtž ¹t b§Å®
$
I Z ‚Š { h
gŠ ä ?nÁ !
Zg z ZÐ î Y
¤
‹!
B‚Æt z ç÷Z ®
 )ŽÐ x •
á 2Ô¸ èEG4›G3 Š Z%Ð Ýñ H¸ ñ B ó óÝ> Z% Z L LZ
ñ ]|Ôñ y ¢]|Ô/
ñ ]|X ì ¿ # ôÜ
Ô¸ Ìu'Ð ®
 ) Ï Z { z X ¸ hu'
. _Æ ñ Zg Å „õ zv Z x™Z]|vßt öR²:X • ë ð¸~ o èL ZÃy Z Z
ñ ]|¶
Y"
& ] z Œ gz¢~uzŠg z Z C c
Z@ g z¢q
e
Z X 7?‰: hu'È) V âzŠt HÔ • ‹ $È) V âzŠ õJ/¼5HE
~ V o) zŠ x Z™/ ô
m {Qì O{ z Âì Yƒ ðä
â `
Z (Ð ƒ
 »‚I Zž } Y 7yà ?м H0Æ kZì& ]Î Œ ®
 ) ŽÐ ~ y Z [ Z Ôì

ß ÂÔ • hu'V âzŠžƒ ë¤
Z ? ǃ Hx £gz Z x *
» V âzŠ y Z V Œ } g v• 7C c
Z@ È) V âzŠt²X O»x Z™/ ô6gî
e

žƒ M
È6gîs ™ ?HÐ ¼ H~ [ !
Æ ~uzŠ Â ì hu'q
Z sÜžƒ ë¤
Z Ôƒ ë ß ÂÔ • ë!
u'V âzŠžƒ ë¤
Z Ôƒ ë
Å:X
DZv Z ñƒ D ™•z½6ö Z D~} g !
Æ V âzŠ ?žì ¹ !
{ Zg q
Z sÜV ; Ôì ë!
u'
{ z
øZ •
Û • 𸄠x Ó‚I ZžÔ Vƒ HB‚Æ s
 ZÜ] !
~g7 ~ X Ѓì g™] ¸ Vƒ ; çX=:X²¼ Ž ~ ÔzŠ: 4Š Ãfz óL Z Ô zŠÈ

Åv ZB‚Æ ~g z W O ÅøZ•
Û } g7 B‚Æ ª
zŠ Åv !
y Z Z ä TX Yy ZŠ¤
7C
Ù !
Ð V zu Åy Z ZÃy Z~ ¯
 !
Æ „ @
ÃË~
YÀJ
; g { @
Ã~ ö & ZŠ Z ÅøZ•
Û 1ðƒ ‚ ª
zŠ Åy Z ZÃTg z Z Ôì g *
I Z { z c
Š™uF
ÃV âzŠ ¿z y ZZ ä Tg z Z Ôì ¼
 I Z { z Å®
 ¤Z

 c
Šâ•
Û s ç¤
Z • M
 } Š Ì[ Z±g z Z • M
 ™Ìs çÔì g ( Z Zg7 Zg7 ~} g !
Æ k ZÃà ¬v Z ì ( ð¸g Õ ) +
è ð¸{ z

È] !
„q
Z sÜ~ [ !
Æq
ZC
Ù • ì gƒ Za s % Z Ìg ŠTÎ â Æ x Z™/ ôX c
Š [ Z±6{ k
Â c
Š [ Z±¤
Zg z Z c
Š™s çÃ{ k

E
™8
G
5©ÒX3 Z Ô DZv Z Vƒ Y
Ž å„ z Ân ç »x Z™/ ôèEG4Ó) Æ <
 z}:g z • g ° Z z ] Ñ ì} g vsÜ{ z ˆÅ Üñ ZgŽ 6z Z~} g !
Æ îÏE

www.Ahnaf.com
ìŠ •
á g Z ¸ »] Z|ƒ
 y Z Ô k „0Z Ô¦0GÔ « *
Ô n !
g ! Z0 Y «Vƒ ; gÈ~Ž ¸ ë¼ ¸ ~ [ !
Æ‚I Z { z HC
Ù ªä ~

6g d‚f ] !
t ì w ®¸ Ì0Æ m+Z†0/Ôì ¹ð¸ÃV o) V âzŠ ä VrZ~ T ì [ W™f »â q
ZÆ Z]|g z Z
(
( êžE
7%„gX î ™ ðAXF
ªZ z H »®
 ) + Zq
Z Â] !
ÅîG
0J4E
] â ¥~g7 ~} g !
Æ<
 I Zg z Z z™Ýq <
 & §¬ Ð ƒ
 ?ž ’ e

m
o

.f c

7%7Z ä ®
•¡x *
t »y ZÔ • <
 I Zg z Z w°I Z vßtèÑ q c
Š } Š x *
ȔG
0J4E
$
I Zg z Z ½] !
 gŠ q

Z ä TÔì Yƒg ]

ÅÝqÐ w°I Z ä ~ , q Ž >X • ï Š x *
t Ðzz Å®
$
vßgz Z Vƒ ê Š ]úŠ s§ÅkZÃVÍß~ Ô Š
3gÐzz Å] z Z°z

a
n

@
ƒ: sp »ª
 Zî¤
Z Vƒ Y™uF
ùÃkZ •
$ z bÑÃb)x Óy Z~ Â
jZ ~ ƒ w D Z »~ q ËÐzz ÅV- i ‚ÒÆ ®
$
k Z¤
ZŠŽ z !
Æ kZ Ô • i 7 ä ?Ž qB‚Æ ûiE

h

Ý ¡ ‰ æ ( ^ Û m † Ò ¡ f Ï j Ú ä × Ö ] ^ ß Î ‡ … Åg ~g YŸ » e
 Z@ Ã Z}
t ‘ÇV z™7„ @
ÃðÃ~ eÆ hb Ï Z ~ Vƒg »aÆ ä™i

.A

! à n ÃÛq ] ä fv ‘ æ ä Ö ] o × Â æ ‚Û v Ú ^ Þ ‚n ‰ o × Â ä × Ö] o × ‘ æ à n ÛÖ ^ ÃÖ ] h … ä ×Ö ‚Û v Ö ]æ ä i ^ Ò †e æ ä × Ö] èÛ u …æ Ü Ó n× Â

w

w

w

////////

—™
Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DNUE

žN Ct \ W= p• hÐgz Z ãZ z Ç !
(K Z ' !5 W

M{ z ´Æ Y m
Z

E
G
47~ V s 9jZ ë H Â BŠ Ôg ZŠ { i zg Ôg Z ¦
]Š „ÃË{ z ´Æ m
Z ë¤
Z
} g !
Æ Tì ¿yÃ{ zg z Z ?• M
È ö OE
?ì c
â•
Û Š•
á g Z *
ƒ 5c
Mä Yð m
Z ~

äË nßu çe ] Ý^Ú]

6z Zž 6 Ç ñ Y ¹ MÃk Z ì ŠŽ ñù~} g !
Æ äƒ MÆ Ë¤
Z V ; ; YÈ7M6gîî~} g !
Æ Ë~

Ç ñ Y ¹5Ãk Z @
¤
ƒŠŽ ñù~} g !
Æ äƒ 5Æ k Z¤
Zžì ¬¸ Ì~} g !
Æ qi zŠ b§ÏZ Ôì ZƒgÃè
; Ç ñ Y HŠ4Æ à ¬ÜZn ç » k Z ƒx¥y Z Z » kZ1ƒ: ŠŽ ñù

þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DOLE

Ð k Z y Z Z Âì @
™y Z i [ ‚g Z ð¸Z
 žì ð â •
Û y Òg
ut ã V2Ð N â •
Û H~} g !
Æ VÍßy Z \ WQ Â
G
E.
& ¤Åw ¸Æ V- z Zg y Z \ Wì @
W™Š úy Z Z Âì @
™/ ÂZ
 Q X ì C Y à g @Z úG3 Ð y$
b§Tì @Y ò bS Z
{ ën ç »] •Å `g Zp   H—¤
Zg z ZÐ Vƒ ï •
á ~ `g Zp{%i ÂÅ & ¤ä \ W¤
Z X • n
g —g c
•D™

Æ y Z ä \ W¤
Zg z Z Ô Hy Ò 6z Z ä \ WŽ ǃ s ZžZÐ w°k Zg z ZX ì Y Yg ZaÆ ð¸g z Z • ð¸{ zèYX Š
ƒ
:X(
?ì C Y ÷FF
g8WÐ V- z ZgP e
J
 Z zgtèYì d
 †ÅÑ w ¸ • D ™d
 †Åw ¸

äË nßu çe ] Ý^Ú]

www.Ahnaf.com

( v !
f o Z ) @
™7d
 †Å ~
 g8W~} g !
Æ y ZpVƒ ] c
Šg Z Œ
Û ½Ãw ¸ê Zgz Z Vƒ @
™d
 †ÅVÍßy Z ~

&
gz Z Vƒ ‚
g ¢6] !
Ù Åg8W~ƒ ; gžt Ž g z Z Vƒ [R » wÎg w ¸~¾t ðÃZ
C
 σ ~ ]gßk Z Âd
 †îÂE

m
o

ÂtÉ ì & ¤Åy WŒ
Û ¿ #Åg8Ww ¸» ¿k Z ÂÔ Å7] !
s ÜÆ y WŒ
Û g z sLä g8WžVƒ HÌt
ðÃs ÜÆ à ¬v Zg z Z Å¿ #Åy WŒ
Û ä Ѥ
Zì ; g™"
 U
{2g z Z ~'
Ð y WŒ
Û ¿ #Ãg8W
à ¬îÏ<XÅZ ½] !

.f c

( 46 : ‘ Ò Z )

a
n

X :ì Š •
á g Z ÔÐ , ™{ i i i ~
Z ñ

— àm ˆq ^ u ä ß Â ‚ u] Ü Óß Ú ^ Û Ê àn i çÖ ] ä ßÚ ^ ß Ã _ Ï Ö Ü $ à n Û nÖ ^ e äß Ú ^ Þ „ ì Ÿ Ø m æ^ i Ÿ ] ˜ Ã e ^ ß n × Â Ù ç Ï i ç Ö æ ™

h

~ ?Q X s Z e ^ » wŠ vg Åy Z x{Q • D ñB; x ZŠ » y Z ë • ï Š Î ' !
( KÑ )¼) f ]g ø ( 9 )t ¤
Zg z Z

.A

X @
ƒ: ÌÑ Z z ä XÐ Zwk Z » y Z ðÃ
(E
X
4
<
E
G
ž 6X ì „g 7³ #Æ y WŒ
Ûe
Z zgt z Z Yƒ 7Ñv Z ¿³ # » [ Âg z Z M
 ™ è ¿ k Å[ Âx ? ZmÑ

w

w

w

ì v ZŠ •
á gZ

( : g‡ Z )

—oÞ]ˆÖ ]æ änÞ]ˆÖ] ™

Š%Ñ Z z ä ™ *
ig z Z ]g úà Z z ä ™ *
Z

Ô :ì Š •
á g Z b§Ï Zgz Z ˆÅ7ÔÅy Z ZÐ V âzŠ y Zg z Z

D E —ÜÓ ßÚ ^ã Þ ^ni ^m á] „×Ö]æ ™

z Š · ÔŠ· Ð Tì ŠŽ ñÜ Ó ß Ú Â~ e
 WXì î T e
f ZÃV âzŠ y Z ÂÐ ?, ™x »Æ ð §" Ì¿zŠÐ y ZŽg z Zg z Z

Ðh
Š F
kZg z Zì ~g z¢ƒ ; g™e
zg [ WŒ
Û s ÜÆg8WŽ h
Š F
Å¿k ZC
Ù ÂX • Š Z% „ y ›É 7~g »

C W6ÏZ oÔì ; g™y Ò ] !
0
z•
Û " g z Z ßÐ \ WŽ ì h
Š F
Å¿k Z ÂtÉ ì Cƒ & ¤É 7d
 †Åg8W

& ¤mZ „B‚g z Z • D Ñ y Z Z7 k Zì w J0z¬ { z ‹ 7c
‹ ä ë { Zp c
â•
Û Š•
á g Z¼ Ž ä g8WÔ6g8Wž: ì

Ž ðâ •
Û 7] !
+ Z ðÃÌä ~
 g8Wgz Zƒ ð â •
Û Æ ˜ä à ¬v Z žc
Š 7¬( Z ðÃä ~
 \ Wž• D ™Ì

Ô S¥
7] !
ðÃs ÜÆ à ¬v Zgz Z H7Š X Z% Z ðÃX • ¬ ZñÐ à ¬v Z ~gñ Z x ÓÉ ƒ „g 7s ÜÆv Z [ Â
( 89:Y ûZ)

— ä × Ö ] Å ^ › ] ‚ Ï Ê Ù ç ‰ † Ö ] Ä _ m à Ú ™ ì v ZŠ •
á g Z X ¸: á Z z ä C Ô N C Ð s§K Z \ W
Gš… Z Å à ¬v Z ä k Z Å ïGš… Z ÅwÎg ä ¿Ž
Åï
þ þþ þ þ þþ þ þ

—*
ƒ ù Ÿw q ZÆ {L>% ™
Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DOME

{ zgz Z Cƒ 7w=yŠ : e c
V Â Zg : e i úÅgp[ ZÑžì HŽ ì w ì H~ [ !
Æ ¿k Z » \ W~ WI ¹ ‚
X • C YƒŠ !
V )¯
'
 !
Æ Tì q H

!äË nßu çe ] Ý ^Ú]

www.Ahnaf.com

¸ wŠ° » à ¬v Zž• … Y Â Ú Z • X Yž7¼ Ô , ™: ô=ãZ z ðÃ{ z J
Z
 ~} g !
Æ y Z • ë ( Z vߎ

Æ{ k
g z Z Z b
Æ { È 65 ZŠ Z ÅøZ •
Û Ô @
ƒ 7{ ~
Zñ » Ëzz š g z Z • ï Š™s ç c
• D ™{ ~
Zñ » Vƒ k
Â c
žì

m
o

ZŠ ZÃX ¸ Z
 Z z ëgŠJ ‚6k ZèÑ qb Š ëgŠ k • Æ >Ãi ä ¿q
ZžõV- w VmZ X ì Cƒ kCZw6[ ‚g Z

.f c

ÌL
Þ ‡„B‚g z Z H e Ô 3g { i zg Ô S7i úä ¿T b§ÏZ ǃ { ~
Z ñ6k Z H7ZŠ Z&gz Z ǃ [ ˆ » k Z [ ™

a
n

n Æ ÏZ ƒ { z Å ð >gz ZíŽ ä Ñ

ìâA

ì ã !
gŠ •
á g Z vƒ { ~
Z ñ » ] ºg z Z ǃ [ ˆ »] ømZ Ôì

• ] ZŠ •
á g Zg z Z 0Ð ÏZ Ôì
F ] Ÿ o Þ] ™
( 1 9 4: y Z• W ) — o % Þ ] æ ] † Ò ƒ à Ú Ø Ú ^ Â Ø Û Â Ä •

h

.A

w

w

X ƒ ]gúc
ƒŠ%{ z { Zp @
™7]g » Zƒ Ñ Z z ä ™Ð ~ ?žŽ Ãx »Æ ¿Ë~žÐzz kZ
F i Ÿ á] ™
( 29 : l Z ) — ¡ Û Â à Š u ] à Ú † q ] Ä –
} ™Ãx » b§hZŽ Ð , ™: # ŸŽ `
Z » VÁ Z ë Â

w

( 5 3: ö )

— áç ×ÛÃi Üjß Ò ^Ú Ù ] á æˆ ri Ÿ æ ™

¸ D ™ H ?Ž ÇA !$
» Vñ » 7ZÃ ?g z Z

—å †m ]†• å …ƒ Ù ^Ï%Ú Ø ÛÃm àÚæ å† m^n ì é …ƒ Ù ^Ï%Ú Ø ÛÃm àÛÊ ™
( 7 ; 6 : w Z²² Z )

X ÇáN Šj Z { z u ™~$
'Z'{ g f ¿Ž gz Z ÇáN ŠÃk Z ( V ; z ) { z Ç} ™mZ'
Z'
{ g f ( ~ * Š ) ¿Ž Î
( 5 6 :™Z )

—† _j Š Ú †n f Ò æ å †n – ‘ Ø Ò æ ™

ì Cƒ è›Z ] !
~ (KgC
Ù gz Z

æ ^` e ^ß n i] Ùæ †j ì à Ú è fu Ù ^Ï%Ú á ^Ò á ] æ ^ò n • ‹ ËÞ Ü× ¿ i ¡ Ê è Ú^n ÏÖ^Úç nÖ ¼Š ÏÖ ] àm ‡]ç ÛÖ] Ä– Þ æ ™
( 46 : Y m
Ñ Z )

—à n f‰ ^u!! !o ËÒ

8 ™y i z » w q ZÆ ƒ
 g z ZÐ , ™ì ‡w°y ZöëizgÆ #
Ö ª ( V ; )g z Z

• ° »á Z zh
 [ ˆëÐ , Š â •
ÛC
Ù ªëjZ  ǃ Ì'
Z'
Æ ä ZŠÆ ð Zg ¿( » Ë )gz Z ǃ 7Õ& Z7 ËÎ

ÕÃVÍß ä y à ¬v ZžV Ñ q Ôì } ZŠ¤
Ý ªÃà ¬v Z { z Âì &w=)Ã] øÅî[g •
á ÌˆÆ ] c
Wy Z ðä
Z
•D â •
Û Š•
á g Zì Hy ñ â Ð

( 46 : m
Ñ Z )

—^òn • ‹ ËÞ Ü׿ i ¡Ê ™
ǃ 7Õ& Z6ËÎ

( 5 3: ö )

— áç ×ÛÃi Üjß Ò ^Ú Ÿ ] á æˆ ri Ÿ æ ™

X ¸ D ™ H ?Ž ÇA !$
» Vñ » 7Z 'Ã ?g z Z
( 7 : w Z²²Z )

— å†m ]† • é… ƒ Ù^Ï%Ú ØÛÃm à Ú æ å †m †nì é …ƒ Ø ÛÃm àÛÊ ™

ÇáN Šj Z { z Ç} ™~$
'Z'{ g f ¿Ž gz Z ÇáN ŠjZ ( V ; z ) { z Ç} ™n'
Z'
{ g f ( ~ *Š ) ¿{ zÎ

www.Ahnaf.com

4)°9 Z 3g Z Ô • D ™w JÃ] ø• g“à ¬v Z
X • èG

X ì ã !
gŠ •
á g ZèYv !uÑ Âq
Z $
Ë ™7{ nq ðÃ{ z ´Æ V zq &Ã] øžß™g z Z ] !
âZ

m
o

.f c

a
n

—ä×Û ¼fu ‚ ÏÊ ä×Ö^e †ËÓmü

X c
Š™ ]g ¸ ZOŠ H C Z ä k Z  Ç} ™¬B‚Æv Z ¿Ž g z Z

~Š Ûps܃
 t g z Z} ™‘œ » w â L Z c
} ™·g,gz Z ðà c
} ™Š Z i WÃË c
} ™¿( ðÃy ¨
Zžt ~uzŠg z Z
Å
B‚Æ}¾gz Z H7Š Z i WN ä ~ HÑ ì ñ ƒ D • y ˆ ZÐzz ~uzŠ Ë c
×6µñËQƒ H n Æ ö:X Z

h

ì v ZŠ •
á g Zç O X • î Š™{ nw q Z ' !
 t Ô} g ¦
ƒ

ž' !
~uzŠ Ånk Zg z Z Å7·ig,

.A

w

w

—pƒ Ÿ] æ àÛ Ö ^m ÜÓi ^΂‘ ]ç×_ f i ™
(Zj
X z™#
Ö Š !
Ã] Zí L Z™ ™ ðAXF
'
Z c
™Ñ • y ˆ Z ?
( 2 6 2 >• )

V Ðy ZÐ , ™7w Jà ¬v ZÐ ZƒaÆ} z 3Š sÜÔ ™¿Ž } ™n Æ} z 3Š sÜ¿ðÞt q ~Šg z Z

w

X$
Ë ™7»Ã] øð'
ÌðÃ{ z ´Æ
á Z zì •
Û »Ãx â Z

þ þþ þ þ þþ þ þ

—ÜÓu ^Ò 1ß`Ò †Ê^Ò çÒ àÚ©Ú oŠÒ™
Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú] DOOE

;ðâ •
Û W. _Æ w°gz Z s » Z ¹ ä \ W

?Ð }HÃk Z \ W ¾ •
Û » ( v !
f Í ) Ã\ W¿ðä
Z • Ct [ Z

äËnßu çe] Ý^Ú]

} È Ð s§Å à ¬v ZèY YÈ7•
Û »pÇV¼g z¢ N
ÑjZ ~Ðzz Åw ¸k Zgz Z ;ì N
Ñ{ zž ÇV¼Ãk Z ~

Ôì C™ Zƒ ÅnzŠ #
Ö wˆÅxi Ñó fÆ
ñ Y Åäw" Å à ¬v Z : ( q
Z )

X ñ Y Åäw" ÅV zÈ Æ à ¬z: 4v Z : ( }uzŠ )

; ñ Y H¬B‚Æ k Zg z Z d
 †Å] â © ZÆ k Zgz Z ñ Y HuÑB‚Æ k Zžìt • ÂÅ à ¬v Z
; Og x¤
g Z i !
» 0z Õ~ : Wžì t • ÂÅV zȲ

v ZèYì ; g™d
 †Åw Îgn Zg z Z à ¬v Z ZuzŠg z Zì ; g™d
 †~÷Ð ~ y Zž• M
ƒù'
Z'
òŠ WzŠ, Zg z Z

 †Å+
d
¨
Z ~g ‚Ž ì ™g z Z { Š c
iZ gŠ FÌÐ Ð ¿k Z { k
z x`
e Zì ; g™d
 †Ž ÅwÎgn Zgz Z à ¬

žÐzz k Z sÜž 7â it =g z Z ; Ç V¼7L•
Û »ÃkZ ÇV¼„ N
ÑsÜÃk Z ~ Âì H•
Û »= ¿Žg z Z ;ì ; g™

X : ì ò Z¤
Š •
á g Z » à ¬v Z² ; V ƒ Yƒ q zÑ *
™d
 †Åk Z Ì~ì @
™d
 †~÷{ z

www.Ahnaf.com

—ä×#Ö]çÏiù]æ pçÏjù×Ö h†Î]çâö]çöÖ‚Â]]çÖ‚ÃiŸù] o× ÝõçÎ áªß• ÜÓßùÚ†rmŸ™

m
o

DSVå‚ñ^ÛÖ]E

à ¬v Zg z Zì d
Œ
Û { Š c
iÐ ~ ¾{ zèYz™ Hw° ?gz Z ; Ïä ™: w° ?ž} g ¸ Z: 6] !
k ZÃ ?] z Z°Åx ¸m { Ë

.f c

X zg eÐ

zŠ hgÃw° { Zg ?ž} g ¸ Z: 6] !
kZ »] z Z°Åx ¸m { Ëžìt x|» e
WkZ

a
n

h

.A

w

w

w

þ þþ þ þ þþ þ þ

— ÜÓu^Ò á^Ûm] 1ñç• …æ]†nËÓi oßµ]™
Ø{i^ÏÚçe] Ý^Ú] DOPE

;ì ] !
hZ ~ (t g z Zì Ð ~ ] Ì{ •Åy Z Z I Z ªZ z { z c
C L W¼Ž

?Ð }H\ WjZg z Zƒ ; gÈ•
Û »Ã\ WL ZŽ ì ñ Zg H~} g !
Æ ¿k Z Å\ Wp

äËnßuçe] Ý^Ú]

¾ J¢Ã\ WL Z ¿ðä
ZèY ; ’ e :7] !
Å b§k Z ~} g !
L ZÃk Zžìt Âñ Zg ~÷~} g !
Æ kZ

; c
â•
Û s ä \ WžV¼jZ }ž7ƒ
 ot = Â

~ ‚
g 7y Z Z6w ÎgÆ k Z c
à ¬v Z ~ž¾ V- c
; Vƒ @
™y ´ Z » W
 Z'
K ZÐ à ¬v Z ~ž¾ t ¿{ z¤
Z V ;
6à ˆ+Ð s§Å kZg z Zƒ b‡ » +
 Zuz Å à ¬v Z ¿Ž b§ÏZ ;ƒ Hð¸+ WL ZŠp{ zì e ÇV¼•
Û »Ð Z

X ƒ ; gÈ„ •
Û »Ã\ WL Z { zì e ¨ Y ¹ð¸Ð Zƒ ‚
g y Z Z6VßÎgÆ k Zg z Zƒ ‚
g Ìy Z Z
þ þþ þ þ þþ þ þ

—] Z'Ð + Š I Zgz Z + Š ™
ØjÏÚ çe] Ý^Ú ] DOQE

ì ½] !
hZ ¹ ~} g !
Æ ¿ä Z- Š, Z ªZ z, Z ä \ W

: ì ; gžŽ ì ñ Zg H~ [ !
Æ ¿k Zp

?Vƒ ~'
Ð k Zƒ D ™]Š „ ?ÅTgz Z + Š} g v~

äË nßu çe ] Ý^Ú]

V âzŠ y Z¤
Z ;ƒ ~'
Ð + ŠÆ kZg z Z à ¬v Z ?H ÇVg7 Ð k Z ~É ÇV z™: ~ i !
¢~ ̾ ] !
t ¿ðä
Z

ÇV¼uæ c
Û » { z  Hg Z Œ

Û Z »] !
ËÐ ~ V Â !

ƒ D ™ q n Z ?Å + Š TèY Vƒ ~'+ Š} g vÉ Vƒ 7~'
Ð + Šg z Z w Îgn Zg z Z ; à ¬v Z ~ž ¹ä k Z¤
Zg z Z

;ƒ D ™]Š „Åy -ƒ& ¬ ?èY Vƒ ~'
Ð k Zƒ D ™]Š „ ?ÅTg z Zì ¬{ z

;ì ; g™d
 †~÷{ zž ÇV¼tÉ YÈ7•
Û »Ð Z ~ ÌÂ

www.Ahnaf.com
þ þþ þ þ þþ þ þ

m
o

.f c

a
n

—]Š „Åy - ™
Øi^ÏÚçe] Ý^Ú] DORE

ì Yƒì » Vß Z z• gxŠ"
 U
6h{ Zgg z Z ~ ¾I Z Âw ¸t v Z z

» y - c
Û » { z H Â ; g ÎúÆ é Zp ã -g z Z Å®

 ¤ Z Åy -ä ¿Ë¤
Z , ™{ Ç W~} g !
k Z= \ W Y Z

h

.A

ì 7~g ù

äËnßuçe] Ý^Ú]

:gz Z Š
0 7g Z ¦
®
 ¤ Z » y -Ðzz ÅCmZ ÂÅ ã â •
Û *
Å à ¬v Z ä ˤ
Z ?ƒì gž H ?žx¥7»H

w

Åw q Z á Z z ®
 ¤ Zgz Z Ÿg Åy -¿» k Z { Zp Y™7Ì{ Š Zg Z » k Z L{ zÉ ;ì Š
0 ¨
 ¤ » ~q Ÿg Åy - „

w

w

!ƒ ; gƒ# â
þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DOSE

!•â•
Û { Ç WÐ ‚Å]Š „\ W= [ Z

äË nßu çe ] Ý^Ú]

• ï•
á , q VК
 1 gg Z Œ
Û Z Ég Ô ®
 ¤~ TìÝì Y ( Z q
Z ]Š „X X X X X

gz Z spÐ s§Å ; à ¬v Z ~ wŠn Z Âì @
ƒ ¿x¤

u~ ®
 ¤ ZB‚Æv !y Z Z Z
 { Èžì t |Å]Š „
X Å]Š „ä k Zž õ ÂV ƒ Za ~ y ¨
Z Ë, q &t Y Yg z spg z Z ®
 ¤ZZ
 X • Dƒ, ¦
Y V âzŠ Y Yg

ˤ
Z b§ÏZ X ì Cƒ ] Òz ºÅsp~ y Z Z I Z ë !
žì ] Zƒ ( Z V ; X Yƒ 7ð¸ ðÃ%Æ spgz Z Y Yg

»®
 ¤ ZŠÜ]Š „¤
Zgz Z Ô Å]Š „§ Z z ä k Z ÂÅ]Š „ÌÅ Ëñ ƒ D g eÐ [ • c
ñƒ n
gy Z Å[ Z Nä ¿
G
Gš… Z Å¿C
7t îG
0š¢ Z zèÑ q C Y 0 ]Š „ ï
Ù Â @
ƒ x *
þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DOSE

?ì •
Û » { z HÇ gy Z ÅæË c
Æg eÐ q ËŽ ì ñ Zg H~} g !
Æ ¿k Z Å\ WX ½] !
hZ „ H\ W

äË nßu çe ] Ý^Ú]

Û » { z Â} g eÐ ã ‚g y vÅ Ë{ z ´Æ ; à ¬v Z c

Ç gy Z ÅæÐ ¿Ëžt Âq
Z • ¥%zŠÆ spg z Z Y Yg Z

www.Ahnaf.com

(E
X
4
<
E
- Z zèY èG•
Û » { z ÂN T Vð; n ZÃ0
¦
c
íË; à ¬v ¹ì ‚
g~} '
kZ sp c
Y Yg Z ¿ðÞì tû% ZuzŠ

m
o

g z Zì ‚
g µ ÂÅy mÐ Ïz 7L Z Ïz 7g z Zì ‚
g y Z Å ~g ZÎ6g â Y L Z y ¨
Zgz Zì ‚
g µ ÂÅ ð >} d
LZ
J
ÃÏz 7Ð d
 Ã\ !
; à ¬v ¹ì Ð ; à ¬v é& Yg ÇmZèY Ôì 7•
Û » { z Âì ñ ƒñ 0
!
y Z ÅÑ «ŠÐ y Î

.f c

k ªg z Z X , Š™: 2~ š j Z Vz ³0
z Z}
}ì @
g eÐ š g z ZÑLg z Z X X X X ì Y Y ¹ðY•
Û » { z  ¨ T œÐ Ïz 7

a
n

ÏñB‚Æ y •
á k Zgz Z Z i Z âÐ x ¯ L Zgz Z c
â•
Û ÉaÆ ª
 ‚g ä ; à ¬v Z ÃXì »x ? ZmÏñ~} g !
kZ

h

.A

~â•
Û ä x ? ZmÏñ‰
Ü z k Z Ô ¶7h WðÃy xgŠÆ ; à ¬v Zg z Z
( 32: 7Z )

—áç×jÏm á] á^ì ^Ê ™

, Š™OÃí vß { z ( ~ îÏX3 Š „ wŠ Z } )žì6 0
ZÃíÎ
{ Š y v c
-c
ä¤
y c
–Ô ,
‚gz Z} 0

gŠ y ¨
Z b§ÏZ Ô¸ ‰ - ~ga g ¸Ðl Z
 x ?z > ðÒ}ÅZm *™Ñg z Z

w

w

X ì g z¢wŠ )
¿( Z V ; X ì Y Y H—~} g !
k Z „: gz Z 7Â& ¬{ zÐzz mZ Âì @
g eÐ ä 3

w

þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DOTE

XN â•
Û y Ò ,¼ Ôì @
g e { Š c
iÐ ; à ¬v Z Ð t (k ZŽ ì w ì H~} g !
Æ y ›‚ » \ W

äË nßu çe ] Ý^Ú]

G3{!Áy . 6• Z" Ë c
ì @
ƒg F ðNZ
 èY} Š™g¢6ä g e { Š c
iÐ ; à ¬v Z Ãy ›Ž Z 7q ðÃ+ Z
ïG

k Z¤
Zg z Zì @
™Š c
z u ; à ¬v ; Š c
igz ZÉ H Z'¹ ä Ât ; à ¬v Z } Zž H7t ~ ] ž c
] ï Âì ] Y ú~
#-F
:FXE
á Š !
ËÌU‚» ¤
kCÌ~ wŠ Õ» kZ Ôì H] Ü: { ø~ y •
á Å{ •
á Š !
kZt  ì ] Y ÷ Ð s§Å { •
X ñ 0
ã : ] !
{ •
J
á Š !
ž @
ì @
Q HÌÐ VÍßàL Zgz Zì @

ð¸X @
ƒ 7ˆ
Ü Z%~ ] ï c
] ž~z *Š { •
á Š !
pì @
ƒˆ
Ü Z%Ð ; à ¬v Z ~ ò¤
g z Z ~Šu~ ] ž] ï Âð¸
G
Ð5B&
{ i zg ~ ò¤
Ôì k 7i úÔì @
™<ñ ƒ D g eÐ ; à ¬v Z™J Z „ ðÂì @Yƒ ê Z
 ~ ] ZgŠužì t Ây •
áÅ
G
-¢Z%~ { Çg !
7@
ZÖÐ spgz Zì @
™ñÔì @
™ öE
Å ; à ¬v Z Âì @Yƒg6Ð k \ Ð ò¤
h
”k Z Z
 g z Zì ‚
g
V 1 Ç Âì ] Yƒ T
 ¸Ð V zÃmZ Xg z Zì L g @
g eJ
‰
Ü z k Zì @
ƒ~g !
gŠÆ { •
á Š !
¿ðÃJ
Z
 gz ZX X X X

X @
g e 7{ Š c
iÐ ; à ¬v Z Ð q ÌËð¸žì ¸ Ø Ð @ ZØy Zì ] c
Š
þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DOUE

?ì H/Z z *
Ð V âzŠ ¬gz Z y Z Z ÅN C = [ Z Ôì/ Š[ p… » TÅ7?Š + Z Âä \ W

www.Ahnaf.com

äË nßu çe ] Ý^Ú]

gz Z e
Š ˆÅ ; à ¬v ‚gz Zì @
ĥ
Û »Ð g ï ZÆ à ¬v Zg z Zì @
ƒ ð¸Ð Äc mZg z Z & ¤Å ; à ¬v *
Z
¨
\
G+
Û » { z ƒ é£-BE

Ñìg z ZíÃy Z Zp } Y 7Ãy Z Z c
¬{ zŠŽ z !
n Z Hg Z Œ
Û Zg z Z & ¤mZì 5ä k Z¼ Ž g z Z +
 Zuz

m
o

.f c

X ǃ 7

a
n

• Z z *
Ð x *
Æ V âzŠ y Zpì Št gz Zì , ètž c
C ˆÆ™ÃV âzŠ ä k Z Š
c
Ñ Z w Zg z Zßk 0
Æ ¿q
Z‰
Ï ZX ì • Z z *
Ð x *
Æ Z w Zgz Zß{ zž Ç ñ Y ¹tÉ ì • Z z *
Ð Ògz Z k Š{ zž Ç ñ Y ¹7t 0Æ k Z Âì
g!
+
A t pì I YÐ V ñ *
7v !
I YÐ Z Âìí¯
 !
y Z Zg z Zìѯ
 !
¬žì éG
5ŸE
Æ y Z Zgz Z¬Ž ÿk Z b§

h

.A

w

X 7•
Û »pÐ }g z¢¸" Ð ¬g z Z y Z ZjZ V ; ÔÐ }

þ þþ þ þ þþ þ þ

w

—™

w

! VØ i^Ï Úç e] Ý^Ú ] D PLE

? Çn ƒ [mˆ Æ y Z Z { z Hgz Z Ô Çƒ j œy Z Z » k Z H ƒ [mð¸¤
Z

! VäË nßu ç e ] Ý ^Ú]

XíÔì 7b§Åb)¸*Ž ì Y 7 X ( Z ä ?Æ [ Z
G
'
Š f ZèY Ô Ç ñ Y 1 V Z [ Z ± + F
JÐ k ZèY ǃ j œV ; X X X ǃ j œy Z ZÃ[mð¸ž] !
~g é£+ ! ’
š“
(E
-‹E
X
4
<
E
G
g Z z Zw . _Æ ¿Ï Zì Å ã â •
Û *
~% Z z Z ‰É èG¬ä ð¸k Zg z Z ǃÐzz Å ê { k
Æ y Z6V z •
Û » Â[ Z ±
E
4<X(~ga HOä T b§ÅòŠ Wk Z X ǃ 7[m6kZ H7Žg z Z ǃ
XìŠ •
á g Z X ǃ { ~
Zñ » OsÜÐ \ k Z ÂÅ èEG
( 5 3: ö )

— áç Û×Ãi Üjß Ò ^Ú Ÿ ] á æˆ ri Ÿ æ ™

X ¸ D ™ H ?Ž ÇA !$
» Vñ » 7Z 'Ã ?g z Z

Ôì ] Y 1 V Z [ Z ±Ð k Z ~ ]y
Wì ] Yƒ [m~ *Š ¿Ž gz Z X Cƒ 71 { Š c
i Âì @
ƒ-Z
 n% » ó%

Vƒ k
zŠ [ Z ± » k Z Â u ™{ k
q
Z Z
 ð¸„, Z Ô ðƒ 1 { Š c
iÐ [ Z ±Æ nzŠgz Z ÁÐ [ Z ±Æ nq
Z b§ÏZ

X ǃ - Ð [ Z ±Æ
þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
!VØi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DPME

g z Z y Z Z » y Z Z I Z b§ÏZ ǃù q
ZŠŽ z !
Æ V Š „Z¬ »g ñž N Ct \ W[ Z ð C ] !
Ås » Z Ç !
ä\W
g z Z • g µ Z Ð ë øZ •
Û ÆÀ5èY • ZÇ !
~ : WèÑ q ǃù q
Z y Z Z » y Z c
Ñ y Z Z ~ } i I Z ÌŽ

?ì s % Z ë !
~ øZ •
Û ä ÝñAz Zg z Z øZ •
Û }gø

www.Ahnaf.com

m
o

! VäË nßu ç e ] Ý ^Ú]

ÅÝñA z Zgz Z ñ Ñ y Z Z6k Zgz Z Å & ¤Å à ¬v Z ä ëèYì q
Z Ç !
y Z Z Zg øg z Z ÝñAz Zgz Z Y • I Z
G
-;X²
& ZÆ ]Š „s % ZŠŽ z !
Ǿ { z ƒ D ™]Š „žê g7 Ð ~Š · ?¤
ZèY õ?XÀG
g ï Zg z Z¬ »g ñ b§ÏZ X Å & ¤

.f c

7ð¸{ zƒ é B‚Æ ] Ìy Z ¿Ž g z Z • ‰• ; à ¬v Z 0 Zk
³{ zž

a
n

{ zž Ǿ ÂÐ z™x¥|Å à ¬v Z ƒ
 g z Z ; à ¬v Z ž Ǿ !
ZŽ • D ™]Š „ž ?žÐg7 Ð ã Z¾ ?Z

4
ì Yƒ Ì4ZŠ ~q Ë{ zì $
Ë ™ÌX X X » k Z q ðÃì Y0 Ì<à ¬v Z X v !
f o Z c
Í• *%,gz Z ögG‘]

h

.A

X ǃ y ›™Xt > Â

:- d
Ðjžð¸jZ ?HÔì zz i Ô • d
 Ô • ê XGz q
Ñk Zž Ç ñ Ct |Å ; à ¬v ; z ÂÐg7 Ð ÏXZ
 b§ÏZ

w

} ÷ ¹ä q
ZÐ ~ y Z • òŠ W&õV- w VmZ • Z] ZŠ „g z Z ] ÌV ; • „ q
Z¬g ï Z6¯ Å] ; Ž z 7Z

w

~} g !
k Zg z Zì C ñt ¹™ 3ngz Z Ñ ï: ZŠ »gùZ { ( q
ZjZQì 7~ * Š w VÅTì C ñC ( Z q
Z k 0

w

Ð V zuzŠg z Z Ñ ïÂ
q
ZQ X $
Ë ï7~ *ŠnÅTì C ñ Z (Ú Z k 0
}÷ž ¹ä }uzŠ Ô Î ä ×Ð V zuzŠ

Î ä ×Ð V zuzŠ™ 3 3n6k Zg z Z Ñ ï Z”»ßq
ZQ Ôì dgŠ q
Z Âk Z Z Z 0
} ÷Ñ1 ZŠ ! ì C ñtž Î ä ×

Æ y Z ?žƒ M
 y TÐ k Z X • Z] Ìz w Z ¸Zp• '
Z'
~ ª
 ˜ gz Z • • Z z *
Ð C ñƒ
 t X ì dgŠ ¸ž
E
(
4<X]
Ê qq
Z sÜ ?g z Z X • D ™]Š „mZgz Z • D ZIsßñÃ&g z Z zŠ { zèYÐ z™ èEG
Š „ÅŠ qÆ y Z sßñ
G
'
X : ì ; à ¬v Z Š •
á g ZÐzz ÏZ • ZŠ q ï Zg z ZŠ q Zg é£+ ÂX X X ƒ D Y
—‚f  ] ^Ú áæ ‚e ^ Üj Þ ] Ÿ æ á æ‚f Ãi ^Ú ‚f Â] Ÿ á æ† Ê^ÓÖ ] ^`m ] ^m ØÎ ™
G
G
'
'
-6Åy zŠ q} g é£+~ w Ò Z °  ): ( gz Z ) Yƒ 7u Z zi § Zg é£+g z Z Z÷ ( z •
Û » )} ZžØŠžÐ ( V z •
Û »y Z ) \ W
X ƒ D ™-6ÅŠ q} ÷ ?:g z Z Vƒ @

þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
!VØjÏÚ çe] Ý^Ú ] DPNE


W~™b§~g7 c
â•
Û Š•
á g Z ä \ W¼Ž

?VY ( Z • [g} g ø ; à ¬v ¹• ë ŠŽ z !
Æ /z *
Ð [g vßtžN Ct [ Z

! VäË nßu ç e ] Ý ^Ú]

슕
á g Z X 7ÄcÅ[g 7Zp• ë ( Z { z —"

D NP Vá ^ Û ÏÖ E

— á çÛ ×à m Ÿ Ü â †% Ò ] Ø e ä × Ö ‚ Û v Ö ] ØÎ o Ö^ à i oÖ ^ à i ä × Ö ] àÖ çÏ n Ö š … Ÿæ l çÛ Ö ] Ð × ì à Ú Ü ã j Ö^ ‰ à òÖ æ ü

~ y ZÉ v:Zží \ WÔ ä à ¬v ZžÐ , Š [Ž ¸g z¢ Âì H Za ä ¾Ã~ i z V â •ž
é â7 Ð y Z \ W¤
Zg z Z
… Y 7š Z

www.Ahnaf.com

} Yp@
™™f » Ô ~Šg i Ô àW uX yŠ X ] Zggz Z » J0
Z ä V â & ~ b§Å^ k ZÉ 7D Y vß Ò Z c
â•
Û ä ; à ¬v Z
E
E45!
X ì ã !
gŠ •
á g Z • ë ð ‹ ”Q 1Íx *
» ; à ¬v Z Ð ö-G
ñä V,Zžg ñ b§ÏZ X 7

m
o

.f c

—á æ†f Ój Š Ú Üa æ é †Ó ßÚ Üã e ç×Î é †ì ¤^e á çß Úçm Ÿ àm „Ö^Ê ™
( 1 0 : ìZ )

• D ™°Ð ( hw J ) { zgz Z • ì gƒ”
 ( Ð ] !
w ë ) wŠê Z D Ñ 7y Z Z6]y
Wvߎ Â

a
n

þ þþ þ þ þþ þ þ

h

—™

.A

!VØi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DPOE

w

x A Z1X X ì ê Š ] úŠ Å©  Âw Îg ?ù { z • … TÐzz Å ; à ¬v ZÃà ¬v Z w ÎgžN Ct \ WÔ c
â•
Û 9Ç !
$ Æ ]¡ñ Ÿ »g z Z ~ !
.•EE
ñ Z}
Ãw Îg ë n k Zì ã !
Z% Z *
ƒ wÎg » wÎgÃVÍß ªX ì wÎg yÞx¥ HÃËçG
g

w

w

6VÍß Â @
ƒ¯
 !
Æ Ï Zƒ
 t g z Z @
ƒ6w Îgg ®Z » ; à ¬v ëc¤
ZX ì hŠ •
á gZ,'
¯ X • … TÐzz Åw r Z z f
G©Eš!èÑ q X ì Cƒ ÝqÄcÐzz Åk ZèY @
g z Zì ~0
z ; à ¬v *
ˆ Z6w Îg ¯
 !
Æš
 1g ï
ƒ y ˆ Z » wÎg
.>E:X²• M
ƒt Zc Ìðà y Z ÄÌðà » çG
žJ
V Œ ÂëÉ c
Š™y â ‚ »ÄcÅVÍß™ ŸwÎg ä k Zž Ì6V â ¨
Z
X ì ã !
gŠ •
á g Z X 7¼ g z Zì ~0
z Z}
Ø%z¾sÜ{ z

D QQV “ ’ ÏÖ]E

—^ò Ž m à Ú p‚ `m oÖ ^Ãi oÖ^Ãi ä×Ö] à ÓÖ ] k f fu ] à Ú p‚ã i Ÿ ÔÞ] ™

ì ê Š™e
 Z@ ì eÃT ; à ¬v Z É M
 ™7e
Z@ • eÃT\ W

þ þþ þ þ þþ þ þ

!VØi^ÏÚ çe] Ý^Ú] DPPE

X c
Š™gzŠÃ[ ZCZ} (¹ }÷\ W

?7ž• $
Ë ƒ ¦~ y ¨
Z q
Z ~ ‰
Ü zq
Z V âzŠ Hg z Z ?• HW
 Z'
g z Z W
ÑzžN Ct g z Z

!VäËnßuçe] Ý^Ú]

Ü zà ~V â ¨

Z ‰L' !
V âzŠt gz Z ;ì g Ö Z » ¯ h
I *
6ð Z'
W
 Z'
gz Zì x *
» ~q Ÿg6¿i Z : W
Ñz

Ô ' Y ð 0
7Lg z Z • C Y ð 0

b§V âzŠ} '
g z Zi ZŠŽ z !
Æ äƒ ð¸ì { È ð¸ ( Z q
Z { z • C Yƒ ¦Ïg !
 ' !
q
V âzŠt ~ T¿{ zg z Z

Zg z Z ;ƒ D ™¼ X›g z ZÑk Z ñ¿u Z· ZÐ k Z ? ÂAŠ Zƒ @
¤
™x »(Ã} È ð¸ ¤
Z [ Z ;ì @
™x »Æ

D ™g ( Z Ïh
I *
Ð k Zg z Zƒ D ™¿ #mZƒ D ™] ÐÐ k ZÐzz Å ð'
k Z ? Âì CƒŠ iu ð Z'
Ð k Z ‡ · Z

Ôƒ

ðà »] Ò ™~ Tì& ¬Ž ¿{ z q
Z • ŠŽ ñV âzŠ W
 Z'
Ô W
Ñzg0
ZÆ ¿„ q
Z ~ ‰
Ü z„q
ZždŠŠp
4uEZ ð Z]
ƒ D Y C ZjZ ?ìí„íx” @
uŽ ì ð¸q
Z @'
n Z X ƒ f
 ™g G
é5G
Ç !
X ƒ D ™I *
j Z ?7y k Z

www.Ahnaf.com

X 7I *
"] !
mZƒ D ™›Ð kZ

m
o

þ þþ þ þ þþ þ þ

—™

.f c

a
n

h

.A

! VØi^ÏÚ çe] Ý^Ú] DPRE

X ðâ •
Û ‚hZ Xä \ Z ä×Ö] Õ]ˆq

?ì È H » ó óÚy Z¬ L L:ž , Š CXq
Z sÜ= \ Z [ Z

! VäË nßu ç e ] Ý ^Ú]

ì Ñ Z z ä ™¬ » ; à ¬v ; z Â;ì 7ÚÅ ; à ¬v Œž} ™g ï ZÐ j§k Z » V zÅ Z}
y ¨
Zžì ¸ Úy Z¬

w

w

w

X H¬ñ ƒ D ™g ï Z » V zÅk Z H¬Ð ; à ¬v * TèY

ìŠ •
á g Z » ; à ¬v ¹ 6
ø Üûâö†öø%Òûø]æø^`øøÞæû†öÓôûßmö Ü$ $ö äô×#Ö] èøÛøÃûÞô áøçûÊö†ôÃûmø™
DTOVØvßÖ]E—áøæû†öÊô^Ò

;••
Û »vßÆ nkZ Ò Zg z Z • D ™g ï ZÐ k ZQg z Z • … YÃV zÅ ; à ¬v Z { z

Ìt gz Z ; • … Y b§hZ ÌÃ"g z Z ¡b§ÏZg z Zì yŠ yŠg z Zì ] Zg Ô ] Zgž ñ ƒ … Y vß•
Û »Ð p Òk Z Â

v !
Z » V zy Zp• ?g z Zí ðƒ BÐ +
^
 Y Å à ; ; à ¬v Z yjz x Zg Zg z Z ÏŠ ¤g z Z Ýz ÅnC
Ù tž• … Y

Å ; à ¬v ZÃk Z • ì gƒnÐ V zXÅ ; à ¬v ZX • D ™s§Åîσ !
y ZŠ qL Z ñ O Å ä ™s§Å ; à ¬
&D ™7[™s§
; c
â•
Û ä ; à ¬v (zz Ï Z • ï Š™lñ Z •
Û Ã ; à ¬v é<XÀÓE
—áøæû†öÊô^Òø Üûâö†ö%øÒûø]æø^`øÞøæû†öÓôßûmö Ü$ $ö äô×#Ö] èøÛøÃûÞô áøçûÊö†ôÃûmø™

DTOVØvßÖ]E

Å k Zg z Z q
ÑÑ { u Z zgz Z ñ ZŽ 3 YÐ s§Å ; à ¬v ( ZÃV zÅ à ¬v Zž• ï Š™g ï Z » ] !
k Z vß•
Û »t ª
c
â•
Û ä à ¬z ug n ; à ¬v Z Špž 6ì 7•g z Z ðÃé
DTOVØvßÖ]E

—†n’fÖ] ÄnÛŠÖ] çaæ ðo• ä×%ÛÒ ‹nÖ™

s çŽG3µ; à ¬v Z ÏZ x »x Óg z Zì Ýqn »]g ŠÃÏ Z6q q
ZC
Ù g z Z ;ì Ñ Z z + Ygz Z Ñ Z zG
 „ zg z Z 7ðÃéÆ kZ

gz Z • ‰ ñ ŠÐ Šæ Å ; à ¬v ÃÜt g z Z ] !
ZŽÆ ] Ñ Z Ή i 7 6 W¸ gz Z • D Y ^ßs§ÅÏ Zg z Z • D WÐ

;ì i ‚g » + 4 Zg øgz Z ° » …{ z ~ A çC
Ù
þ þþ þ þ þþ þ þ

Ø nÒ ç Ö] Ü Ã Þæ ä ×Ö ]^ ß fŠ u çÞ ^ Ã jŠ Û Ö ] ä × Ö]æ
à nÃ Û q] ä e ^ v ‘ ]æ ä Ö • æ‚ Û v Ú o × ÂW oÖ ^ à i ä ×Ö ] Ø ‘æ
‚ÛvÖ ] ä×Öæ h^jÓÖ ] Üi

www.Ahnaf.com

zŠg Z

m
èn‘oçÖ] h^jÒ
.f c
a
n •1 Z WZ x â Z

h

.A

w

w

w

°È Z "
 U
0y ˆ

| 1 5 0 ( X X X X )| 8 0
À F
~ ‰Z £ Z æg
V Üq†jÚ l^Û×Ò

ànn×ÃÖ] o×Â] oÊ l^q…‚Ö] o×Â]æ é†ËÇÛÖ] ð^•æ äÖ牅 o× ݡŠÖ]æ éç×’Ö]æ å ‚ÛvÞ ä×Ö ‚ÛvÖ]
¤z Ô ¿ÇÑ Ô n Æ y Ç0
? L Z z g 7 x Óg z Z X ñ J g W ` Ð * Š: â i ` Z z g » ™) *
¤z : å‚Ãe ^ÛÖ
G
45rz Ìx Z ™ Y m
Dâ•
Û èG
Z X å @
ƒ‚ Ÿ » ä g Z ¦
Ï0
i { •q
Z n Æ V Íß á Z z ä WŽ D â •
Ûk
’~ ^Å

[Ñ Z x â Z èn‘ç³Ö] h^³³³jÒÃk
i X ì g D i Z âÃÆáL Z Ð D ¬ ] Z Š •
á g Z 6q çñÏ Z ÌY …Z z Y 1 z Z g z Z ì g

Zó *
¤z Ìg z Z ~ Ï0
i K Z ä WZ x â Z p ¤
Z Ô ì ) *
¤z » ° È Z "
 U0 y ˆ•1 Z ) Ñ Z ` Zu

» ó *
¤z Ô ì Ýq Ã) *
¤z Ãk
i Ýz g z Z ö Y { Š c
iÐ ƒ
 ~ y Z 1Ô ¸ ñ â •
Ûk

’x *
ÆŠ Z•
Û Z

ä WJ
 * Š Sg Ô ð ¸ q
Ñ ~ y Z Z Ô vß )ë ä â i Æ r
 ™ x â ¥ #B z Z Æ k Z g z Z Z
• D: q çñ
“ _Ð k Z g 0
Z L Z g z Z Ô b & Z Å Z
• L Z ¿Ž :ž ì t { Z
Ã » ä ™ ¿6ó *
¤z X • y ¨
Z á Z z
X ǃ g Z Š h » ®
 ËÅ ~
 w Îg i z g Æ #
Ö ª { z  Ç} ™ Z a

D i Z â ÌÐ Y Z g Z K Z å 6q çñ k Z + Š 
[ Z Æ g Z z Š Z x ÓB‚ Æ ä ƒ ›( K Z Ì Z Å Z
• D
äÞ^Ê äe†e ‚fÃÖ] á^Ûm] g׊m á] •]…] ]ƒ] á^_³nŽùÖ] á] p†F³iŸ]Vž • D â •
Û Š•
á g Z ~º Z} bÑ ~ g Ø Z Z5 •ž 6 ; ì g

»y Z Z Ð w Š Æ ¿ËZ
 y -ž H 7g ¨L6k Z ä \ W H ª Wäf×Î oÊ è×›^fÖ] ‚ñ^ÏÃÖ] ð^ÏÖ^eŸ] äß³Ú ä³f׳ŠmŸ

Æ ™g ( Z Z
•ë!
¿{ z g z Z ì @
™Y Ø Z îσ !
•~ w Š Æ k Zž ì @
Z
™g ( Zt g » T § e Z Âì L e *

Nâ•
Û " Á Â õ 0
6g î ¦ùÉ ñ â •
Û 7g Š ™ y â •
Û P s Ü6Z
• Dä WZ x â Z 1; ì @Y ƒ { Ze

www.Ahnaf.com

g w ~ Š ã
B
q
Z ~ Z
•Æ ®
 û Z z ¨ Z I Z [ Â Ï K gt { Š ™"Å r
 ™ ] | V†fÒŸ] ä³Ï³Ë³Ö] VM
1¬ Ð ƒ
r
 ™ x â Z : ~zŠ )
x â Z w – g z Z Ô ì • ª » k Z V 1  ˆ è6q çñÆ Z
• Dg z Z ; ì

m
o

g z Z } ø o s ÜÆ V Kë!
6q çñÆ Z
• Dä V M1¬ Ð ƒ
 ~®
 û Z z ¨ Z I Zg z Z ; •

.f c

Šã
«Ð ƒ
 n Æ ð Ég Å #
Ö Z ) g f Æ "Å [  k Z g z Z ; ¶Å ! Ãu) g f Æ V 1 Ig z Z á Š W

a
n

; ˆ™g ( Z w Å é• n Æ #
Ö Z Ž ~ 7Š ã
+ Z q
 Z ÅIZ
•D®ˆ Æ [  k Zž ¿g

[ Z Ž z w Z ÎÐ r
 ™ x â Z 6~ pg Ãè ~ [ Â k Z g z Z c
â•
Û · _ » [  k Z ä V zŠ¤
•
á ZÆ r
 ™x â Z
E

ÑAE
Þ £ 1 Z x â Z g z Z ; H ¦ ä ö Z v Z †0 ¬ .1 Z x â Z Ã[ Z Ž z w Z Îy Z ~ ¼ŠeŸ] 䳳ϳ˳Ö]; c
L
Šâ•
ÛA
%æ Z g z Z G

h

.A

V1 ÂzŠ y Z ~ Z •
Û Ær
 ™ x â Z b §k Z g z Z ; H ¦Ð x *
Æ Ü×ÃjÛÖ]æ ÜÖ^óÖ] Ã[ Z Ž z w Z Î L Z ä Å0 5

w

ù•
á û%Š ¼Ð ïÅ ~ W
È Z @ Z i) ´ Ð x •
á g z Z ] zÛ ^™¯ Z w z Z ~ y Z g z Z ; ‰ W6x ¬ ©™ƒ Y q
~
4
ã U
gz Z ;ì H ù •
á à k Z ä d>Ð ïÅ ~ ‰Z v Z D ?g z Z ) lÆ ögG‘·?~ y Î 0
g z Z ; • _ƒ

w

w

p Ò k Z X ì 7~ D} ÷ *
ƒù•
á Ð y Î 0
Q! ² » k Z 1 ð ƒ ù •
á g !
Š ¼Ð ] zÛ g z Z Ð x •
á ™¯ Z
:•B
gzg Š » Š ã
~ Z
•Dg z Z ; • w z Z Œg z Z Š Ž ñ~ ^· ,~ ´ ˜ZÆ * Š Á Â V Ðt Ð

[ Z ‰p ¤
Z ; ì · ,) w q @
Ž ; å c
â•
Ûk

’! ‚g q
 Z ( äm…‚ÏÖ] oו… oÊ äÖ^‰†Ö]) x ¯ 6!Š W®ä r
 ™x â Z

n k Z ì C ƒ x¥k ª s Ü] !
t 1; ì x *
Zuz Š „ » ¼ŠeŸ] äϳ˳Ö] { z Å • n
 g ñ Z gt ~ } g !
ÆkZ
k Z g z Z ; ì ± Âz ô=Å ] Ÿ Z ‹ Z á Z z ä ƒ Š g Z z 6b)g z Z } pÆ †fÒŸ] äϳ˳Ö] q çñ » ¼ŠeŸ] äϳ˳Ö]ž

Ôì Š
c
Š [ Z Ž » îσ !
] Ÿ z GÆ y Z g z Z Ô Š
H Š g 8 » Ô Ûg z Z Ô t g Š Ôt ƒ º •
Û s z cÆ ä â i k Z ~
! ‚g µ Z 6Š g Æ º •
Û kZÐ r
 ™x â Z G ; Š
HŠ g »t g Š º •
Û s z cÆ ä â i k Z q çñ »! ‚g k Z²

; äm…‚ÏÖ] o× •… oÊ äÖ^‰†Ö]x *
» Ï Z g z Z ǃ c
â•
Ûk

¶ð Z z ™ Y 5 Z ~ ] > Z n% L WŽ ì ¤ß Z [  { z ì " ~ y
W Å ] |Ž : [ Â , v 0Å q çñk Z
G
©Å Z bÑ[ Â K Z ä ~ g Ø Z Z5 Ã[ Â k Zp ¤
; ì c
Šâ•
Ûk

’6g îå~º Ñ Z îªE
Z ; ì Š Ž ñ~ V ð ; 6 Wt ;
1 ; å c
â•
Û Ü~ [  K ZÀ FÏg Ã å » k Z ä tÜ Z g Š r
 ™ g z Z KÌ] q zÑ Å k Z ä [ Z ‰g z Z

¡ y Z Š z Š g Zž ¶Å ] !
k Z ] g z¢

Æ¡Æ Y f ± Âg z Z ô=Å Q! ²g z Z ; ñ Y H ( note )] í  ~ g z¢ ›À Fz Š g Z (q
Z » k Z n Æ
Ä
7 g z Z ( 1 9 9 6 : ° õ Z ) öA Z † *
_ öm+ Z †x â Z x( åOE
Ñ ñx H- Z z ä à ¬z ug nv Z : v :Z ; ñ Y Å A
% n
y ‚ Wx »t Ð ] ˜ ÂàSÅ ;Z %{ •
á ] |g z Z t z f d(Z g z A Ð s § Å ( Y 1 9 40 : ° õ Z ) ~ ß –

X c
Šâ•
Û
^÷ß›ô^eøæ$ ÷]†âô^¾øæ$ ÷]†ìô•æ$ Ÿ÷æù] ‚öÛûvøÖû] ä×#×Ê

: ' î0% l

www.Ahnaf.com

g z Z ; c
â•
Û +'
× Ð g âÆ y Z Z ÃV ߊ } g ø ä T • mºn Æ ] Ì Ñ Z z ~ g !
] Z f k Z =°x Ó
GG3E
4OE
7g z Z +
s§ Å ï
¨
Z ~ g ‚B‚ Æ £Æ ª
 ‚g g z Z ] t Ž V ƒ n Æ ~
 x™ Z w Îg ¤g x Ó Å k Z
G^
à 6£Æ ~ g Z ŠuÐ s §Å à ¬v Z Ž x Z ™ [ ô Z { h
¦
'
g z Z ; w W{ À 0
Å \ Wg z Z ; ‰ ñ â •
Û _¬
V ƒ [ c
{ ¾ Ð V 8g Å à ¬v Z Ìá Z z ä ™ q n Z Å V -i !
u 0
y ZJ
#
Ö ª ðg z Z ; ‰
Ì Z Å) *
¤z
} ÷ } Z X : c
â•
Û ™š d
Œ
Û L ZÃV zŠ ¤
•
á g z Z [ x Z x Ó~ ~g F ~y
W K Z ä Å v Z èg •1 Z WZ x â Z
; } ™k Z ñg z Z Š æ ~ g v~ x »i ZC
Ù à ¬v Z Ç ¸ g z Z ¹‚
E
iÒ¡ž ! ß y Y
3… ~ G • Dg z Z ] • Z î0ªE
{ g !
c
Ï( 1 2 ) { g !
n Æ ä Y G g Ñ Ág » ®
 û Z z ¨ Z I Z î0ªGE
L{ z Ç ì g ì ‡Ð Y Z'
× x6y Z Q g z Z Ç } ™ Z a g 0
Z L Z Ã V Ðg z Z ] Z Š ¬ y Z ¿Ž g z Z X • V * ¶

3… „ : g z Z Ð ~ ®
$
I Z
X ì Yƒ Ð ~ kƒ ƒ Z ƒ î0ªGE
g Z Š zÆ ®
 ËÅ ~
 x™ Z Ñ i z g Æ #
Ö ªž @
z ™g ( Z Ã] Z Š ¬ y Z 6g î ò i Ñ ? ! Ç ¸ g z Z 2z Š } ÷g z Z
X ƒ Yƒ ï •
á ~®
 û Zz¨ZI Z®
 ) ð ƒ Å ] ¾g z Z Š æ Åv Z ~ * Š g z Z ; j0

m
o

.f c

a
n

h

.A

w

w

w

û ¹« ü
y »g Z Æ k Z g z Z |Å y Z Z

y Z Z *
™g Z Œ
Û Z Ð y !
i s ÜèY X } ™ & ¤Ð w Š g z Z } ™g Z Œ
Û Z Ð y !
i :žì t ¹«~ y Z
$ ¤ é Z 1• D ™ Âg Z Œ
¯þLG
Û Z Ð y !
i { z èY Ð N Y 0 ð ¸ Ì¬ o} g ‚ ƒ y Z Z t ¤
Z Yƒ 7
[ Â I Z } g ‚ Â ñ Y *
â y Z Z ÃkZ ¤
Z Ô $
Ë ƒ 7y Z Z Ì& ¤Ð w Š g z Z Ä c û Z b § Ï Z X ì 7
Ñ } Z ª ; áçeöƒô^ÓøÖ ànÏôÊô^ßÛöÖ] áù] ‚ö`øŽûmø ä×#³Ö]æ: c
â•
Û Š•
á g Z ~ { g !
Æ oo®
 ) ä \ ¬v Z ‰Ð N Y 0 ð ¸
•~
 w Îg F Æ \ ¬v Z \ Wžt g z Z ñ Ñ y Z Z ëž • D ™g Z Œ
Û Z » ] !
k Z ¬ o™ W k 0
6 WZ
~

v Z g z Z • w Îg F Æ à ¬v Z \ W ~
 Ñ } Zž • { Z ÍÆ ] !
k Z Ìv Z : • D â •
Û à ¬v Z ~ [ Z Ž ê Z Â ;
Ð y !
i { z : ž Ð zz k Z Ô • L Ñ~ ~ úŠ Æ ä ƒ g Z Š y Z Z L Z ¬ o • ï Š „ Z Í ÌÅ ] !
kZ à ¬
• … T g z Z … Y b §Ï Z ÃÑ
å { z : ì t |Å [  I Z g z Z X D ™ 7& ¤Ð w Š 1• D ™ Âg Z Œ
Û Z
ð à V ; Æ à ¬ v Z Å y Z Z Æ y Z Ð zz Å ä ™: g Z Œ
Û Z Ð y !
i 1V ƒ } T g z Z } Y Ã d
 L Z ¿ð É
; ì 77 g Šg z Z |
C Š c
i g z Z ¶~ y Z Z
Z
J
$
Ë Y Å 7g ¦J
‰
Ü z k Z C Š c
i Å y Z Zž ì t Å k Z zz ; C ƒ 7 C Š c
i g z Z ¶~ y Z Z g z Z
ð à ¶Å¬g z Z y Z ZèYƒ Ì•
Û » Cg z Z ð¸ C~ ‰
Ü z„q
Z ¿q
Zž ? ì Yƒ ù t g z Z ; ƒ : ¶~ ¬
<XÅ ; ì q nq
S C Š c
i g z Z ¶~ y Z ZèY ; ì w õ „ y á » C Š c
i g z Z ¶~ k Z Z åE
Z Ât É X 7q ~ Š â
X Ð ªËž: ì B
g mÐ Ú Å e
Š â gz Z
¬» à çg z Z ä ™— ~ y Z Z
ƒ : — ~ ¬Æ •
Û » b §Ï Z 7— ~ y Z Z Æ ð¸‰ ; ì •
Û » å•
Û »C
Ù g z Z ì ð ¸ Cð ¸C
Ù gz Z
: c
â•
Û Š•
á g Z ~ { g !
ÆVz•
Û »g z Z ; • ð ¸F vß ¸ ª W ^÷Ïu áçßö³Úô©³Ûö³Ö] Üö³âö Ôò³ÖFæ] : ì w ¸ » à ¬v Z ‰ ; Ç

www.Ahnaf.com

G
• b‡Æ à ¬ ~ g !
© ÂŽ vß { z Æt · ï
L ! Qžc e *
ƒ x¥g z Z ; • •
Û » F vß ¸ W^Ïu áæ†Ê^ÓÖ] ܳâ Ôò³ÖFæ]
; • 7¦
C
Ù •
Û » • ð ¸ vßt Š Ž z !
Æ ä ƒg Ç { k

û ¹ ~uz Š ü
m» ¿g z Z y Z Z :
Å ¿Ã ð ¸ Ë] ‡z Z Ò Z :ž ì t ?Š Å ] !
k Z Ô ì q { e y Z Z g z Z { e¿ž ’ e *
ƒ x¥g z Z
ì s ç ¿j Zž Ç ñ Y ¹t Ð zz Å g ± n Z Â ñ Y ƒ Y 2 ~ g ± Ë¿t Z
 ª ; ì C Y ~Š } Š ° ç
w q V #ž ì @Y ¹t Ð zz Ë „ : g z Z C ƒ 7] g ß ð Ã Å ä ƒ Ž ‚ Ð õO& f g z Z ä ƒ s çÆ y Z Z 1
; ñ Y c
Š h gy Z Z ~
y Z Z 6k Zž @Y ¹ 7t pì C Y ~ Š ™ s ç i úÃ] g úY 2 ~ k Î ] æ g z Z î~E$Jq : 6g îÆ w V
] g úà Z z k Îg z Z î~EJ$ q ä <Ñ r
 ™ b §Ï Z g z Z ; ì Š
c
Š } Š ¬» ä h g y Z Z à k Z c
; ; g 7x i Ñ Ì
y Z Z ~ ~ g Z ƒ â x c
Zž Ç ñ Y ¹ 7V - Ãk Z p; ì Å m?Y , Å k Z ~ ˆ g z Z ì c
Š ¬» ä h g { i z g Ã
ì Y Y ¹ ÂV - ~ ] g ßk Z ì 7xi Ñ > 2i 6òŠ Wd
 ¾ b §Ï Z g z Z ; á ™Y , Å k Z ~ ˆ g z Z } Š h g
; ì 7x i Ñ Ìy Z Z 6òŠ Wd
 ¾ :ž 7^
Y It pì 7x i Ñ > Ãi 6òŠ Wd
 ¾ :ž
û ¹ ~Š ü
¬»k
¼ ~'
g z Z hZ
ØÎö Vì Š •
á g Z » à ¬v ZèY ; ì Ð s §Å à ¬v Z k
¼ ~ '
g z Z hZC
Ù ž • D ™g Z Œ
Û Z » ] !
k Z ëg z Z
v Z ÆÑ c
í ¿Ž g z Z ; ì Ð s §Å à ¬v Z ( Ñg z Zí )¼ ƒ
 £Š â •
Û \ W~
 Ñ } Z ª ä×ùÖ] ‚ß à³Ú Ø' ³Ò
Å)Æ à ¬v Z ~ 'g z Z Ð s § Å à ¬v Z k
¼ hZž ¾ g z Z ; ƒ b‡ » ä ƒ Ð s § Å g z Z Ë{ z ´ Æ à ¬
{ zªÆ Ç ñ Y ƒ bZ i y Z Z g z Z ë!
© Â Òo » k Z g z Z ; Ç ñ Y ƒ •
Û » ¿{ z ¾ «
 Z Æ k Z c
ì Ð s§
‰ ƒ ï q » y Z Z 6k Z g z Z b‡ »© ÂÅ à ¬v Z ¬
• 9&Å w q Z
: • Æ b §&w q Z x Ó á Z E ƒ g Š ™Ð y ¨
Zž • D ™g Z Œ
Û Z » ] !
kZë
à ç : 3bc : 2 ø Z •
Û :1
Å k Z ¬Æ à ¬v Z *
ƒ xi Ñ ó f Æ } È ï Z g z Z ; ì xi Ñ *
™ Z Š Z i ì ¿{ z ) f Æ y ¨
Z Ô Š Z%Ð ø Z •
Û :1
~ p ô— ßg z Z Ô DÔ ¬Æ Ï Z ; ðmZ g z Z = ÂÔ } Š Z g Z n Z g z Z ; k
¼ mZ g z Z Ÿ Ô Ÿg mZ Ô ›mZ g z Z Ô !
‰• n
 gzg Š » ø Z •
Û { z N W~ Š Ž z ¸c~ ] g ßk Z w q Z Ž g z Z ì Ð zz Å ä Y ‘
mZ g z Z ; Ÿ Ô ›Å Ï Z ; !g z Z ; >
Ø e Å à ¬v Z ~ g z W O é Z É 7¬Æ v Z Ž • w q Z { z ~ bc : 2
ï » DÆ à ¬v Z g z Z ; Õg z Z } Š Z g Z n Z g z Z ðÔ = ÂÅ k Z g z Z ä Y G g lÐ s §Å k Z Ÿg mZ Z ; Y ,
<XÅ ; • D ƒ k
Ù ª¼ Ž B‚Æ V âz Š y Z g z Z ; 6¯g z Z p ô— ß ë : Z åE
C
5
g ¼Ð zz Å ä ƒ ‘ ~ p ô— ßg z Z
; • D Ñ y Z Z 6ƒ
 yZŠ
–g z Z Z ƒ
; å c
Š ™ Z a Ê Z ¦ Z Å ™ Æ xE ~ g z ¢ ä \ ¬v Z ~ T ; ì t ‘q
Z Ð ~ ] ‡‘Å à ¬v Z ¯: ^ â
g8
Š Z ¦ Z Å x Z Z z ûg z Z u Z g Š Z g z Z ] ¸g z Z Dä \ ¬v Z ~ k Z g z Z ì ã Z g â êL Eq
Z b § ÅÀ5 |Å k Z
ä×ùÖ] Ð×øìø^³Ú Ùæù] : ì ~ u 0
 už 6 ; c
g
â•
Û Za ¬ Ð ƒ
 ïB‚Æ Š Z ¦ Z Ï Z ä \ ¬v Z g z Z ; ¶~ ŠÄg

m
o

.f c

a
n

h

.A

w

w

w

www.Ahnaf.com

äq†ìœW ‚ôeøŸøû] oøÖô] àºñ^Òøçâö^Úøæø áø^Ò^Ú …ø‚ÏÖû] gôöjÒö]VoFÖ^Ãi æ Õ…^fi ä×Ö] Ù^ÏÊ [oe… ^m göjöÒ] ]ƒ^³Ú Ù^³Ï³Ê = g³jöÒö] V äü³Ö Ù^³Ïø³Êø ( ܳ×ø³Ïø³Ö]
ànÏm‚‘ äj%Ãeæ äjfjÒ oñ^ÛÃÞ o× †ÓŽmæ ( oñ¡e o× †f’mæ(oñ^–Ïe Ü׊j‰] àÚDÜ׳ϳÖ] g³jÓ³ÊEèm]æ… o³Êæ WNLTMVp„³Ú†³jÖ]
ª W oñ]ç‰^÷eù… „íjùnÖæ( oñ^Û‰æ o•…] àÚ t†ínÖæ oñ^ÛÃÞ o× †ÓŽm ÜÖæ( oñ¡e o× †f’m ÜÖæ( oñ^–Ïe š†m ÜÖ à³ÚæW^÷³ß³nϳm
Š•
á g Z ? V • H ~ ! v Z } Z Y 7 ä k Z ; c
Š ¬» ™ j Z g z Z ; H Z a ï¬ Ð ƒ
 ~ ] ‡‘K Z ä à ¬v Z
t ‚ Æ g Š z Y , ~÷ Ž ( ì ~ e
Z zg q
 Z g z Z ) ; } Š Ƀ
 { z ì Ñ Z z ä ƒ µ Z z ̼ Ž J
#
Ö ª Zƒ
~ } g !
Æ y Z Ô ì @
™]6V z~÷g z Z Ô } ™ñ6V 6 à Z z ä ƒ Š g Z z Ð s § ~÷ Ô } Š ™ ntçLa

m
o

.f c

a
n

ä ƒ Š g Z z Ð s § ~÷ @
ƒ 7èZ g 6g Š ƒ , ~÷Ž g z Z Ô V ƒ 2g z Z V ƒ @
™ê » ä ƒ Ð ~ ¢ œF
} ÷g z Z Ô ñ Y òÐ ~ } i z y • W} ÷ž õ07X e à k Z Ô @
™ 7]6V z~÷g z Z Ô @
™ 7ñ6V ƒ š à Z z
; c
Š ÉÉ] Ìg z Z ] Z f Å y Z¼ ƒ
 ~ p ôb ß ä ¯g z Z ; á ¯ [ g C Z Ãg z Z Ë{ z ´
v ð Ã { z „ : g z Z å ~ i Z0
Z ~ Š ° : g z Z ; å # â Å k
’ ã ¨
Z Â: { z å Š
–¼ Ž ~ p ô b ß : ð –
c
Iw ‚ V z g ZD
Ù Ž åk

’T § ( Z g z Z ð Ã „ : g z Z ; ì @
™ x » R
Û · W‰ å ~ ( secret code)V z g •
á Z
; Ð , ™ c
•M
 ™ c
D ™w E Z y ¨
Z Æ ˆ k'V z g ZD
Ù
K Zž 7¢
 & ð Ê p ‹ Z &
~ k Z ; ì t ‘q
Z Ð ~ ] ‡‘ ã Z g â Å v Z b § Ï Z Ìp ô— ß : p ôb ß
Å k Z „ : g z Z 7~ Š z u Å g ( Z Æ k Z ] !
t ; , Š ™x » Ñ Z z ä ƒ : c
; , Š ™ ] !
à ZzN
 ƒ : ð ÃÐ è%
; ì Sg C ƒ g z Z ð ƒ ~ z q g z Z ~g ‚ z ~ g Y 6y Z Ž ì è% Å \ ¬v Z ' ; ì ~ ‰
Ü ¤
note c
b Zß Z ã ¨
Z à b ß g z Z # â Å ¯ñ ƒ ñ ¯ Æ y ¨
Z ~ * Š Ã ¯: ž ì ã Z z ~ (] !q
Z
¬Ž g z Z c
¯ Ã y Z ä \ ¬v Z g z Z ; ì u 0
ÌÐ ä ƒ c
 éÅ y Z c

Ð y Z { zÉ ’ e ': # â Å book
w E Z Æ b §Ï Z x *
ê Z g z Z ] ‡‘m { K Z à ¬v Z ] ‡z Z ‰% Z ; • ñ ƒ Ñ ~ zÅ ¬Æ Ï Z { z c
â•
Û
k Z ñÅ ] Z f k ñÅ x *
g z Z ; ñ Y ƒ ã ‚ W~ KÆ y ¨
Zž @
• D ™ w E Z x *
ë~ *Š‰• D ™
X C W7x i Ñ Ã
à ¬v Z ~ ä ƒC
Ù ªÆ y Z ; ì @
ƒ Ð ! Å \ ¬v Z % Z ; @
ƒ 7Ð% Z Æ à ¬v Z g ¼» V ƒ k
z à ç : 3
] g z ¢ Å Y Ÿg Å à ¬v Z ~ ä ƒ µ Z z Æ k Z ; ì C W~ ¿Ð Y ,g z Z ŸÆ Ï Z % Z C ƒ 7ï •
á ›Å
Q7= ÂÐ s § Å \ ¬v Z ~ ä ƒ g Š ™Æ y Z g z Z ; • D ƒ µ Z z x » { z Ð ðg z Z k
¼ Å k Z % Z 7
Å v Z ~ ä ™ ¿Æ nk Z g z Z ; ì @
ƒ g ¼iï Z . _ Æ DÆ k Z Ô Õ Å k Z Ô { Š Z g Z » à ¬ v Z % Z Ô
~ g ¼Ð zz Å ä Y ñ Š É~ p ô — ß w q Z x Óg z Z ; C ƒ 7Ýq z ç Å k Z ì C ƒ ï •
á Ïh
I *
; ì *
ƒ g Š ™Ð y ¨
Z ª ¶ Ãzz Å ä ƒ { ~
Pñ.
Þ ‡ ï Zg z Z ;ì D W
û ¹¶a ü
ò 2 Z 6l² » \ ¬v Z
ð à Â: Å ä ƒ ~ ˜6l²Ã \ ¬v Zp ¤
Z ; • ~ ˜6l²\ ¬v Z : ž • D ™g Z Œ
Û Z Ì» ] !
kZ ë
gZŒ
Û 6l²Æ à ¬v Z g z Z ; ì i §g z Z ª ð Ã Å ä ƒ ~ ˜6l²Æ y Z „ : g z Z ; ] g z ¢: g z Z ì ~
q
ì ƒ õ »qC
Ù l²)g z Z l²Ž ì ] Z f { z „ \ ¬v Z n k Z ì 7Ì] g z ¢ ð ÃÅ ä ñ
'''''''''''''''
v Z l²g z Z ; ì ð ƒ ¿g Ï™ t ‘g z Z q
Z Å \ ¬v Z 6z Z Æ T ; ì t ‘q
Z Ð ~ ] ‡‘ ã Z g â Å \ ¬v Z Ìl² : ^ â

h

.A

w

w

w

www.Ahnaf.com
k Z ; å6ã 0
l² »v Z ª ð«ÛÖ] o× äü•†³Â á^³Òæì \ ¬ ~g !
›•
á g Zž n k Z ; ì ð ¯ ˆ Æ ã 0
ä \ ¬v Z Ž ì t ‘{ z Å \ ¬
c
Š ¬Ãy Z g z Z ñ ¯ ¯z b ߈ n Z ä v Z g z Z ; Š
c
Ñ ~ Š Ž z ¸cl² » \ ¬v Z ˆ Æ k Z ð ƒ ðÅ ã 0
¬ ž Zƒ x¥Ð

m
o

Ï Z ; • ‰ ñ ¯ ì y xg Š Æ y Z Ž g z Z } i g z Z y • Wˆ Æ k Z ; z Š ÉÃk Z ì Ñ Z z ä ƒ¼ Ž n Æ å ª àºñ^Ò çâ ^Ú g³jÒ]
ILG
" un
:žì @W~ u 0ì

.f c

ð«ÛÖ] o× äü•†Â á^Òæ èõ߉ ÌÖ] ‹nÛíe š…Ÿ]æ l]çFÛŠÖ] Ð×ím á] ØfÎ Ðnñ¡íÖ]†m•^ÏÚ Ð×ì ä×Ö] gjÒ

a
n

wRNUMV‚Ûu]NLTNVp„Ú†jÖ] WPSUSVÜ×ŠÚ äq†ì]y

» à ¬v Z²ì ‰
Ü z { z t g z Z ; ‰~Š ɬ w ‚g ZD
Ù k • Ð ä Y ñ ¯ Æ } i z y • W, k
¼ Å ] ‡‘x Ó ä \ ¬v Z ª

h

ì ( temporary) _ Š q Ì{ z g z Z ì t ‘q
Z b §Å ] ‡‘v Š Åv Z Ìl²ž ’ e ã Y ƒ x¥] !
t Ð k Z ; å6ã 0

.A

w

; ì 7( e t e r nal) * Šg z Z ( forever ) EZ Š b §Å ] Ì mZ g z Z \ ¬v Z

{ Š ™ Z a g z Z { Š g z 6» k Z l²g z Z ì [ g Ì» xl²à ¬v Z ª D‚nrÛÖ] •†³Ã³Ö] h…ç³â) ì Ð ~ ] Ì Åv Z b §Ï Z

w

ª wOMPRV p…^ífÖ] äq†³ì]y •†ÃÖ] Üñ]çÎ àÚ èÛñ^Ïe „ì• oF‰çÛe ^³Þ] ]ƒ ^³Ê: c
â•
Û ä~
 v Z w Îg ~ g
 u& • Ìñ 0
Æ l²k Z g z Z ; ì

w

›•
á g Zž 6ì Š z öÐ p ÒÆ V E g e l²g z Z ; Ç V ƒ Z 9™ ñt 0
Z Ð ~ V Ç 0
q
Æ l²Æ à ¬v Z B‚ Æ .ñ~

ñ V Z Ãk Z º •
Û á Z z V z 6Fg z Z ; • } 9 ñ ƒ } =
Í Ãk Z Š ¤
Æ l²Æ à ¬v ZÀ5 ª •†³Ãø³Öû] Ùôç³u à³Ú à³nÊù^³³uì ã !
g
EZ Š ì èg ¬ g z Z _ Š q { z Z åE<XÅ ; • Y Z b
Z FÆ k Z ; ì t ‘g z Z ( limited ) Š z öl²ž • C C ã W Œ
Û ] c
Wx Ót X • ñ ƒ
Å à ¬v Z Ìl²g z Z ; • à Z z ä ƒ u h Y â Z x Ó { z ´ Y u] Z f Å à ¬v Zž W ä³qæŸ] ÔºÖ^³â ðõo³•ø سÒ: ì y â •
Û »v Z g z Z ; 7
I
; ì ã Ã Ì{ z Z åE<XÅì ö0\q
Z Ð ~ Y â Z { Š ™ Z a
´ â x â Zž 6 ; ’ e *
ƒ : Y 2~ — Ëñ ƒ Ù Š à ã çÆ ä ƒ ´6l²Æ à ¬v Zž ’ e ã ƒ x¥] !
t

ª èºÂ‚eô äßÂø Ùö]©Š% Ö]æøW gºq]æ äe áö^ÛmŸ]æøWÙºçãörÚ ÌönÓøÖû]æøW ݺç³×³Ã³Ú ðö•ç³j‰Ÿø]c
Š [ ZŽ ä \
ò W Š
Y 7 ~ { g !
Æ l² Z Z~ 2 Z Ð
*
Ñ y Z Z 6y Z èY ; ì Z
 Z z *
Ñ y Z Z 6k Z ; ì x¥ *
ªÅ k Z g z Z Ô ì x¥Ð p ÒÆ x| *
ƒ ~ ˜6l² » à ¬v Z

¿k Z ì ° Z z g z Z ° » x ¯t ~ [ !
kZgz Z ; ì ®
$
*
™ n¨z g ¨~ { g !
Æ k Z g z Z ; ñ W: c
ñ W~ ™ì e ì y Z Z z b

; ì *
0
!$
. _Æ y Z Z g z Z w q Z L Z ™ƒ 7t ‚Æ v Z ä k Zžì } Y g z Zƒ ‚
g w Š Ž n Æ

• 7` ZÆ ä ™x Z g Wg z Z á
 vZ
g z Z ; *
™Û D
Å k Z g z Z ; D ƒ : g Š ‡L6ä ¯ * Š g z Z y ˜ ÂD ƒ ` ZÆ ä ™x Z g Wg z Z á
 \ ¬v Z ¤
Z
Æ ä ™x Z g W c
 \ ¬v Zž ñ Y à ™t] !
á

Z g z Z ; @
ƒ : e*
™ w ¸ N Š Å Ý ¬ k Z b §Å ] ‡‘x Ó
<XÅ ?¸ â •
Ç ñ Y 3g { o¸ ~ } g !
Æ k Z Z åE
Û x Z g WV ¹ \ ¬v Z IÐ ðÅ l²ž ǃ Z a w Z Π• ` Z
V - ë g z Z ñ Wxi Ñ Úg z Z ~ b
¬ } à ¬ ~g !
] Z f Ð X• u 0
Ð w Z ¸ Z g z Z ] Ý x Ó y Z \ ¬ v Zž
X $ c
, ™x Z g Wž 7] g z¢g z Z ~
 q Å k Z Ã\ ¬v Z :žÐ }
lŸ]ç‰ ÐŽÚ
K} Z
Ã &Ái Z Á ? • Z
Z ¯ HÆ V Ðy Z X : 1
?Ð y Ãy Ãg z Z • Ág Ä Æ ä Ñ y Z Z X : 2
? , ™c -Ô 7c
ì @
ƒ { Š c
i Áy Z Z HX : 3
?ì mH~ : W » ¿z y Z Z X : 4
?• H A
 Z%Æ y Z g z Z • x l Z XÅ w q Z : 5

www.Ahnaf.com

m
o

.f c

ì @
ƒC
Ù ª¿¨
ÃÐ = Âg z Z ¬; Ÿg Å à ¬v Z : 6
? , ™c -?ì H |Å l²X : 7
? • ` ZÆ l²\ ¬v Z HX : 8
/ // // / /

a
n

û ¹,v0
ü
*
ƒvZx¯ » *™yWŒ
Û
w i *) g f Æ kz Ð s § Å Ï Z X ì x ¯ » \ ¬ v Z * ™ y W Œ
Û : ž • D ™g Z Œ
Û Z » ] !k Z ë
<XÅ ì Z ƒ w i *
Ì) Ð ] Z f p Z }
‹ Z f ž : ì Ú Å à ¬ v Z t Z åE
Ð s § Å à ¬ v Z t èa g z Z ; ì Z ƒ
~ Š Ž z ncÆ * ™ È W Œ
Û g ¼ » Tì Ú q
Z Ìt b §Å ] Ì ¹ !
Å à ¬v Zž ì t ] !
óÉ ; ì 7
Xì ¯
 !
ȊW
|Å ä ƒ [  Åv Z * ™ È W Œ
Û
ä Y ƒ p ô~ V l ; Ñ Z z ä Y J 7B‚ Æ y !
i ; ì Zƒ –~ z r Ž ì [ Â q
Z * ™ È W Œ
Û
~ ] ‡‘Å à ¬v Z b § Å Y â Z g z Z "
 Â g z Z Ô ½ » Ô „ ( Ô ] »wÔ s z wx Ó ; @
ƒ 7bq¼ ~ k Z g z Z ; Ñ Z z
{ zèY 7t ‘x ¯ » \ ¬v Z² ; • ` ZÅ ÷Æ V z È n Æ ä W~ Š Ž z L Z Y â Z t èY ; • t ‘Ð
Å V z È úÅ k Z g z Z • y W Œ
Û î0È Wx Ót ; 7` Z» ] Z g „g z Z ] ÜÔ s z wÔ [ Â n Æ ä W~ Š Ž z L Z
X ÃV: J
Š Z%ÝZ Å à ¬v Z } È ÂV ƒ : t ¤
Z ªÐ zz Å ] g z ¢Å à ¬v Zž: Ô ì Ã7Æ ] g z¢
x|» k Z g z Z |Åv Z Ä ¯
g z Z È » k Z g z Z ; 7` Z» Ë{ z ´ Æ k Z ~ ä ƒ ì ‡ L Z g z Z ; ì ì ‡Š p ] Z &
x ¯ » à ¬v Z g z Z
ÝZ { z ì t ‘x ¯ » à ¬v Zžì Ht ¿Ž [ Z ; ì Y Y H ã Z z Ð ] »wg z Z s z wÔ ‹ ÜÔ ] Ñ W4 Z x|
à ¬v Z ; ì b §Ï Z Ð å ì b §T ~ ÚC
Ù K Z g z Z ì Š q\ ¬v Z g z Z ; ì ; g ™¬B‚Æ \ ¬v Z ~
Ž ì 7+ Z Ìq ð Ãg z Z ; ì @Y H p ôg z Z Ô –Ô J 7x ¯ » k Z g z Z C 77] g z ¢ Å % $
Æ ] Ì y Z Ã
ï » Ô ] Ü} g 7 Ô k

’„
 g Š g z Z Ô 5 Z Š Z 9Ô p Ö Z ƒ
 o n Æ k Z ž ñ Y ƒ bZ i n k Z ~ ¿Æ ½
‰ Vƒ M
 ï: s z w

h

.A

w

w

w

û ¹” ü
? ¿+ FaZ ~ #
Ö Z
ˆ n Z & » Z–
ñ 1 Z *
¦] |¿+ FaZ ~ #
Ö Zˆ Æ ~
 v Z w Îg :ž • D ™g Z Œ
Û Z » ] !
kZ ë
:ì y â •
Û » à ¬ v Z Å k Z ?Š g z Z ; • yÔ Z Z
ñ ] |n Z + g ‡ Z z f y
ñ ¢ ] |ˆ n Z t z g Ö Z /
ñ ]|
Ð WÐ ƒ
 ~ V z È [ HÆ à ¬v Z á Z z ä Y á 'g z Z ; ÜnÃßÖ] l^ßq oÊ áçe†ÏÛÖ] ÔòÖFœ áçÏe^ŠÖ] áçϳe^³ŠÖ]æ
„ z ì xl { Š c
i Ž ~ ä Ñ y Z Z :ž Z ƒ x¥Ð y â •
Û Æ à ¬v Z k Z ; ǃ : 1 ï Z ~ ¼
 à Z z V zg z Z ; •
ë$
Ô ¬ oC
Ù ² ; ì @
™›Ð ev Z èg x Z ™ î0E
! ô sÔ ð ¸C
Ù g z Z ; ì xlg z Z aZ { Š c
i Ì~ ½ Z
‰ì ‚
g •Ð y Z

www.Ahnaf.com

m
o

û ¹, Â ‚ ü
ì t ‘És ™ z Z x Ó L Z y ¨
Z
E
G
] ‡‘Å à ¬v Z Éë Z ï
L ¢ cg z Z Ô g Z Œ
Û Z Æ y Z Z Ô w q Z x Ó L Z { È : ž • D ™g Z Œ
Û Z » ] !
kZ ë
à ¬v Z \ z Z & ~ w q Z á Z z ä ƒ g Š ™Ð k Z Âì t ‘{ z ì y ¨
Z Ž ï ¬ » w q Z Z
 èY ; ì t ‘Ð ~
X Ð V ƒ t ‘Å
• t i Z g z Û {Æ ] ‡‘x Ó à ¬v Z
C Z f K Z k 0
Æ V z È ² ; • t i Z g g z Z Ô Û { Æ ] ‡‘x Ó \ ¬v Z :ž • D ™g Z Œ
Û Z » ] !
k Z ëQ
Ôb
¬ Ô ® Æ y Z ; Ã ™ x O Z Š p i Z » t i g L Z cÃ ¯ Ã \ W L Z { z :ž ì 7 ‰
Ü ¤ ðÃ
䳳׳Ö]æì w ¸t » \ ¬v Z Å ] !
k Z ?Š g z Z ; ì t i Z g g z Z Û { » y Z „ v Z Ð zz Å ä ƒ ( temporary) _ ö
Ï0
i »Q ì î Š t i g »Q ì C ™ Z a »Ž ì ] Z f { z à ¬v ] ÜÓnnvm Ü$ ÜÓjnÛm Ü$ ÜÓ³Î]‡… ܳ$ Ü³Ò Ð³×³ì
X Ï} Š ] ñg z Z ¯ Š
¬» k Z g z Z ð ¾x Z wg z Z w '
; ì x Z w *
™ ¦w â Ð ù Z g f x Z wg z Z ; ì w ' ð ¾w 'Ð ù Z g f w 'g z Z
ƒ Æ ~ g 6 c
g Z C Z z1 w E Z e Z : 1 • 'g ßz Š Å k Z Âñ Y 1 ™ w E Z c
ñ Y 1 3w â x Z w¤
Z % Z : ^ â
w E ZÆ k Z% Z ì { k
*
Ñ ~ w E Z k Z Ì6ä Y ƒ »~ g 6g z Z ; ǃ : { k
J
u k Z ì ~g 6J
u T
I
Â} ™ Z Š Z i ú ¿ð ä
Z ˆ Æ ä 3 ~ i z g x Z w ÕäM5! ; ǃ ° » n Æ ä ™ ~ g 7 ~ g Z Š ) f ¦Ñ÷{ ”g Š ™ Ð
Æ ga ¤
Z b §Ï Z ; ì xi Ñ *
N
ß » k Z ƒ x¥Ì´ â e Z g z Z ñ Y H ¦w â x Z wp ; Ï ñ Y ƒ Z Š Z i úÅ k Z
; ƒ ˆ ~ Š ™: ~g Y u6g a k ZªÆ ; Ç ñ Y c
Š N
ßô â ÝZ Æ k Z  Š
ïw â { ” ~ g a k 0
! x l Z Ð p ÒÆ y Z Z Æ V â ¨
Z
ì Œ6x l Z &Ð p ÒÆ y Z Z L Z y ¨
Z
; ƒ g Z ŠÎ â •
Û g z Z .» + Š Æ à ¬v Z Ð w Š g z Z ƒ 4~ y Z Z L Z Ž ð¸X 1
; ƒ Ñ Z z ä ™4 z ]
~ ®
•
á Z Å k ZB‚Æ ä ƒ ì ‡6¬Ž •
Û »X 2
; @
™: kC5Å nË~ k Z g z Z ƒ Ñ Z z ä ™g Z Œ
Û Z 6 ´ Z ~ t Î L Z Ž ¬ oX 3
H x i Ñ mÜ Z 6¬ og z Z ; ì H x i Ñ *
Ñ y Z Z 6•
Û » g z Z ; ì H x i Ñ ¿ˆ Æ Ù Ñ y Z Z 6ð ¸ ä \ ¬v Z g z Z
] Š „Å [ g L Z ! Íß} Z ª ܳӳeù… ]悳fÂ] Œ^³³³ß³³Ö] ^³³³ãm]^³³³mì Š •
á g Z » \ ¬v Zžì t Å ] !
k Z ?Š g z Z ; ì
z ™ ~g Z ŠÎ â •
Û gzZ ®
 ¤ Z Å ] â © Z Æ \ ¬v Z ƒ ` 0 ð ¸ ?¤
Z Íß } Z :ž Ç ƒ V - » k Z È ÂX z ™
Å
v Zg0
Z L Z ƒ V Z Š ¤

u~ ~Š Z z { Š
z [ W" Å k o¤
Z g z Z ƒ Wá y Z Z 6\ ¬v Z ƒ 2 ~ ¬ êL ¬ ¤
Z g z Z ;
; ì g ®Z å» ! x » EZ Š ~ g v6Ï Z ; z ™ Z a mÜ Z n Æ \ ¬
lŸ]ç‰ ÐŽÚ
?ì _Š qÐp Ò¾gzZ *ŠÐp Ò¾y WŒ
Û X :1
?ì H|Åx¯Æ\¬vZX :2

.f c

a
n

h

.A

w

w

w

www.Ahnaf.com

m
o

.f c

?ì HK
 F
ÅkZgzZ ?ì yÃaZЃ
 ˆÆYð m
ZX :3
?_Š q c
•*ŠÉ¿zyZZw dZÆ}ÈX :4
?ì ¬H » ð¾Ðù Zg fx ZwÅ}ÈX :5
?•x lZXÅVzÈÐp ÒÆyZZX :6

a
n

û ¹, ^ W ü
? ~ ˆ c
ì ¬ Ð ¿‰
Ü ¤ Å ä ™¿Æ y ¨
Z
: ì Q„B‚Æ ÷g z œÐ s §Å à ¬v Z ‰
Ü ¤ Å ä ™g Š ™Æ ¿:ž • D ™g Z Œ
Û Z » ] !
kZ ë
ä \ Z { È Âƒ ¬ Ð ÷g z œ ®
 , Zt ¤
Z èY ; ˆ Æ ä Y ƒ g Š ™Æ ÷c
¬ Ð ä ƒ g Š ™Æ ÷ž
›•
á g Z èY ; ì s ÜÆ < Ñ ´g { ot g z Z ; ¨ Y 0 g UŠ pg » g z Z ÅÐ \ ¬v Z ~ „ Š x • Zu w d Z x Ó
; ƒ ` Zg z ZMÆ { Çg !
Å à ¬v Z ?z È Æ v Z } Z g z Z ì "à ¬v Z ªW ð]†ÏËÖ] ÜjÞ] æ oßÇÖ] ä×Ö]æì ~ g !
ž ì «n Ï Z
H { È } F6g Š Š
W M~ Ð V ˜ Àì "Â
&A
• z g Z Š ð½£Es p Çì g  , È ´ Z ä  : H¤

ì ¹ V - j Z ä Ëg z Z
5
k
ðñ ; g ± S i z g Mð Ý ¬ z ŠC
Ù i Z "Â
E
q V © åõ§‹{! { ó i Z k
¦
*/ ˆ | ó ¤

;ì ( impossible) w õ çL' Z t Âì QŠ Z ¦ Z g z Z ®
 , Z Å k Z ˆ Æ ¶ Š x • ZuÆ ÷ž ñ Y ¹t ¤
Z g z Z
 ,Zz‰
®
Ü ¤ *
Ñ ~ ¿c
*
Y c
Š x • Zu »% Z c
÷ËèY ; • ì gÈ eÃ] !
e*
ëž ì t e Z È
Æ ÒÃÅ k Z Ð s §Å \ ¬v Z4z @; 7‰
Ü ¤ ð Ê p‹ Z &
k 0
Æ Ë~ t ‘Z
 g z Z ; ì e) g f Æ
X ì Yƒù 4Z Š ~ Š z u Å ¿x » { z  ñ Y ƒ: Ýq ®
 , Z g z Z = ÂB‚
û ¹, â ü
*
™ C6V z i ñ
Y n Æ ] 24ª ] Z g q
^
Z g z Z y Š q
 Z n Æ } *
™ C6V z i ñ : ž • D ™g Z Œ
Û Z » ] !
kZ ë
¿Ž g z Z ; ì Z ƒ Š g Z z b §Ï Z ~ g
 Š q Z èY ì ^
Y J
] ( 47 2 ) ' Z g &g z Z y Š &c •
Û )g z Z ; ì
;ì "
 U
Ð { FZ ág
è Š q Z ¬» Cž n k Z ; ì @Y ƒ6 0

Z » ä ƒ 2~ ¬6k Z ì @
™g ï Z » k Z
'''''''''''''''
; • _ ZÑ] ‚ n Æ ä ™ C6V z i ñ : ^ â

h

.A

w

w

w

; ƒ : x i Ñ <6k Z Z
 ƒŠ
z ‰
Ü z , Z ªƒ Š
z ˆ Æn » ‹ g Óg z Z ä ðŠ V ƒ 0
X1
;ƒ 1 Ö J
V 'ÃV ƒ 0
ä V z i ñX 2
; ƒ e» ™X æ Z 6g îxX 3

; ì g ) 6V ƒ 0
% } ñ c
ñ0
!
{ i ñX 5ƒ Z ƒ ® : { Š c
i Ð k Z c
'Z 'Æ iZ & K g Å V ƒ 0
X4

www.Ahnaf.com
X 7 ; Ç ñ Y ƒ ë!
CÂ Š
V ã 0
ŸÐ zz Å ä Y O c
J
Ð zz Å ä ƒ q
 g !
Æ k ZèY : ƒ ú â Ð îJ
ŸÃ ã 0
X6

; ǃ : ^
Y Cƒ: Š Ž ñ½ » V ƒ 0
1ƒ Š Ž ñSlZ ¤
Z ; ƒ Š Ž ñB‚Æ V ƒ 0
g Z l Å iZ &Ái Z Áz † Z » V ƒ 0
{zŽ • f
 ™ C6V 1 Z `
x ¬ ð ƒ Ã K Z éM$ À~ t æ§ c
Š g z Z éMu Sy ›á Z z … ~ \ g - g z Z M % Z · W : Ò ~g z ¢
~g 7 …Ñ { g Ãè c
n uz g Ð îJ
ŸÃ ã 0
ž 7K ñâZ { z ¤
Zž ’ e *
ƒ x¥~ } g !
k Z ; • Û éME
7 Z z gB‚Æ V ÂŽ

m
o

.f c

Ž ~ žg I g
 Š q Z ; ì 7~ q = *
™ ù Ÿ , i ú K Z Ð zz Å Š Ág z Z ¡zz š g z Z ; Ç 7^
Y *
™ C6y Z Â V ƒ C ™:

a
n

ËŽ ƒ w E Z ~ g
 u  ( Z ð ÃZ
 g z Z ; • 7~ V sÆ [ Z `
Âá Z z ä Y á 1 ~ y !
i z Š g Z { z • p Ö ZÆ à³ne…ç³q
: g z ; ñ Y 1 ™x ¥ƒ } Y ] q ˜ Z Å ä â i k Z g z Z y !
i ! ²Å ~ t: â i Ž Ð Ý ¬ , Z Ë Âƒ @
ƒ w E Z Ì~ y !
igz Z

h

k Z ; ì @Y 0 x *
» x » } uz Š { z ~ ‰
Ü z } uz Š Âì @
ƒ x *
»q q
Z ~ y !
i ËÂ q
Z L• C ™ ( travel)^] q ˜ Z
t ì ¬ H » ¿k Z Ð p ÒÆ ÝZ K Zž ñ Y ¬ Š ¬ ƒ Š
c
Î ¬6q T Z åE<XÅ ; Y Y Ñ ï 7uœ¬Ð u Z· Z Šn

.A

w

w

X ì 7~q =Å } x g 2~ Š Ág z Z ¡Æ zz š ì i § ~ ¡¸ g z Z ; ñ Y H ¿ˆ Æ Ù ƒ x¥

¬»g ž Z Æ { i z g Ô i úq
]ƒ]æ ì Š •
á g Z » \ ¬v Z ; ì "
 U~ * ™ y W Œ
Û Ág ~ p
 g : { i z g y Z g z Š Æ ^ g z Z q ~ i úg z Z
à Z z ä ƒ xi Ñ^y Z g z Š Âz ™^g z Z g6} i ?Z
 ª éçF×’Ö] àÚ æ†’Ïi á] |^ßq ÜÓ³n׳ ‹³n×³Ê š…Ÿ] o³Ê ܳje†³•
; z ™ 1™q, i ú
• ñ Z g ° % Z &~ {) z V žÔ …Z âg z Z ; ì n Æ i ú à Z z V Ñg g e ¬» qs Üt : ^ â
; ñ Y 1™ Z Š Z ÃV žñ ƒ … Y [ Œ
Û » à ¬v Z c
ñ Y c
Š h gÃV žñ ƒ … Y Ág : 1
, Š ™ q zÑ *
™ Z Š Z 6ä Y V6w2g z Z , Š h g~^y Z g z Š : 2
à z Z *
™ Z Š Z ÃV ž ƒ ª ã \ Z ¤
Z g z Z Ô à z Z b Š h g ~ ƒ s p » nˤ
Z^y Z g z Š :žì t ñ Z g 9: 3
X ƒ ; g Y Hn Æ { k
c
ñ Y H n Æ x »Æ [ Z N Ë^t { Z p ; ì ß F.
Þ ‡g z Z

w

³{ Š Z g Z »^ n Æ Ä ) ~ z )n Z c
é: @
h Z Ð x £ ÝZ L Z ¿ð ä
Z : ] æ g z Z Ô Ä )u Å •
Û )

â ÀèY Ï ñ Y S7i úqi ú6( airport) ^ g 7 ]Z g z Z ; Ç ñ B•
Û )ˆ Æ ä Y òÐ Š z u Åà L Z †
 ÁÐ k Z c
J
y Š { g G g z Z ; ì ï ¬ ¸ ~ } g !
k Z g z Z ì » ä ƒ : ~ V zà¬ï Z g z Z • D ƒC
Ù !
Ðàt

Ì Âñ 7i ú~ Y Z M Z Æ }x â Z ¤
Z b § Ï Z ; Ç ñ 7åi ú  1 ™ { Š Z g Z » x ª( ˤ
Z g z Z ; Ç ì g „ •
Û )

Ç ƒ ~ ¬Æ •
Û ) ƒ { Š Z g Z » ] æ „ âZ g z Z Ä ) Å^¤
Z Ì~ { g !
Æ g ž Z Æ } i z g g z Z ; Ç ñ 7~g 7
^ c
; ƒ !% ¿ð ä
Z ª†ì] Ýõ^m] àÚ éº‚ÃÊ †Ë‰ o× æ] ^–m†Ú ÜÒ àÚ á^Ò àÛ³Êì \ ¬ ~ g !
›•
á g Z n Ï Z ; 7: g z

X } ™ ~g 7 2
Ì Ð x c
Z } uz Š { z ´Æ y pg x c
Z Y , Å V z i z gÆ y pg ƒ 6
E3BtÐ ¯ä à ¬v Z D : ¹, Ί
ì 1 Z •k
¼ î0ªG

H Y 7 ä k Z ; ɯ} Z ¹g z Z c
Š ¬» ™ k
¼ Å q C
Ù Ã ¯ä \ ¬ v Z : ž • D ™g Z Œ
Û Z » ] !
kZ ë

v Z ?Š 6k Z g z Z ; } Š ÉÃ k Z ì Ñ Z z ä ƒ J
#
Ö ª ̼ Ž c
â•
Û Š•
á g Z ä \ ¬v Z ! [ g } ÷ } Z ? V •
{ Z pq C
Ù g z Z ; ì @Y c
Š ™p ô~ w q Z)
*
{ z • D ™y ¨
Z Ž ¿C
Ù g z Z W†eˆ% Ö] oÊô åç×öÃ³Ê ðõoû³•ø Øù³Òæì w ¸ » à ¬
; ì ˆ ~ Š É~ p ôb ß { z ~ (c
ƒ Kg

www.Ahnaf.com

~ { g !
Æ Gƒ Z ± D : ¹, ðg Š

Ð N Y i 7 ~ GŽ [ Z Ž z w Z ÎÆ,”
g z Z ; ǃ ÿ•Æ [ Z ±C
Ù Gƒ Z ± :ž • D ™g Z Œ
Û Zë

m
o

 Š q Z » V Â !
g
y ZèY ; ǃn ç k 0
Æ à ¬v Z . _Æ Ï Z g z Z ; • ht [ Ô ß m • à Ú [ Ô n f Þ à Ú [ Ô e … à Ú

.f c

X ì ~ ¬Æ g
 Š q Z FZ á c
Ížì Š
H™ f Ð ] Òk Z ~

a
n

c i zŠg z Z ¼

I Zgz Z ¼
 ; ì 7Y +6y Z b § Å y ¨
Zž • t ‘+ Z Å \ ¬v Z V âz Š t g z Z ; • h3g z Z ¼
 gz Z

h

{ g !
Æ 3I Z g z Z Ô 3g z Z ; ì ˆÅg » n Æ V Íß s¼
 t ª ànϳjÛ³×³Ö l‚³Âœì ã !
g› •
á g Z ~ { g !
Ƽ

.A

V z È L Z ä \ ¬v Z Ã c i z Š g z Z ¼
 g z Z ; ì ˆ Åg » n Æ V z •
Û » 3ª àm†Ê^Ó³×³Ö l‚³Âœì ~ g !
›•
á g Z~

w

; ì c
¯ n Æ Z w c
YZb
Æ

èa ~ c i z Š c
 1ì ã Ã q C
¼
Ù Å V Œ g z Z ; ì @
ƒ v~ w q } uz Š Ð w q q
Z y ¨
Z ~ * Š k Z : ^ â
<XÅì ³% îg z Z ~ y
; σ 7+6V âz Š ǃ ÌŠ Ž z » k Z „B‚Æ y ¨
Z Z åE
W » Y Y Z b
z `
Z

w

w

w  ï Z g z Z Ô) *
w q Z Ô y Zö

Ö ª ëg z Z èÚø^nøÏôÖ] ÝôçnøÖô ¼øŠÏôÖ] àøm‡ô]çøÛøÖ] Ä–³Þæì w ¸ » \ ¬v Zž 6 ; ì hy Z ö :ž • D ™g Z Œ
#
Û Z ëg z Z

; ì h *
Y H y Š k Z y i z » w q Z b §Ï Z g z Z ; Ð B ÂÃw q ZB‚Æ s » Z y Š Æ
; Ç ñ Y ƒ [ x » { z ǃ { Š c
i y i z » V p~ w q Z Y ) *
Æ X ª áçv×ËÛöÖ] Üâ ÔòÖF¨]^Ê äßm‡]çÚ k׳ϳ$ à³Û³Ê: ^ â
Å * ŠžÐ zz k Z Ô Å C Š c
iB‚ L Z ñ ƒ D ƒ ~ * Š ä V M• vß { zt ǃ Z h ðy i z » w q Z Æ Xg z Z

¸ D ™ H C Š c
i g z Z ÕB‚ L Z vßt Š Ž z !
ÆäYZ ã ¶
Ð s §Å à ¬v Z ~ Ï0
i
*
Y J 7) *
w q Z yŠÆ #
Ö ª

ìtŠ•
á g Z » \ ¬ v Z ; ì h Ì *
Y J 7» ) *w q Z y Š Æ #
Ö ª : ž • D ™g Z Œ
Û Z » ] !k Z ëg z Z
ó *
w q Z ê Z y ŠÆ #
Ö ª ëg z Z ª W^÷fnûŠôuø Ôn×øÂø ÝøçnøÖû] ÔøŠËße^ËÒ Ôe^jÒ ð†Î] W ÷]…çŽßÚ å^Ï×m^øe^jÒ èÚ^nÏÖ] Ýçm äÖ tö†ôíÞæ
° » n Æ ' õ} ¾) *
w q Z t g z Z ; [ Â K Z ð 7Ç ñ Y ¹g z Z ; Ð , Š ; t ‚Æ y Z b § Å [ Â ?Ã
w q Z ~B; N Z Š Æ ¿T ª W äne^jÒ]æ†Î] Ý©âF ÙçÏnÊ äßnnøeô äeø^³jøÒô o³iôæö] à³Úø^³Úù]: ì ã !
g› •
á g Z 6x £ } uz Š ; ì

; ì – H~ k Z d Š ™| 7Ãk Z [  ~÷ßt ; Ç } Q Ht Ð ÙpÃV Íß { z Ô Ç ñ Y c
Š) *

; *
Y H ¦~•È Z yg z Z ; *
™{ 0
i ÃV z Š% D : ¹, ðg !

~ yŠ, Z q
Z Ã
 g z Z Ç} ™ { 0
i ÃV â Y x Óy Z ˆ Æ ä % \ ¬v Z : ž • D ™g Z Œ
Û Z » ] !
kZë

Ù g z Z ; Ç ñ Y H ‰ Z c ¶ Š !$
C
g z Z Y Z b
ÃV â ¨
Z x Óy Š k Z g z Z ; ì w ‚g ZD
Ù k • g ZlÅ T Ç} ™ ‰ Z

c
Õð ÃB‚Æ y Y Ëy Š k Z ª ÷^òn• ‹õËßÖ ‹ËÞ Ü׿³i Ÿ Ýç³m: g z Z Ð N Y G Z Š Z } g 7 } g 7 t £Æ ¿q
Z
à ¬v Z ª …çföÏöÖ] o³Ê à³Ú k³³Ã³fm 䳳׳Ö] á]æì ã !
g› •
á g Zžì 6¯ k Z *
Y H{ 0
i { g !
z Š g z Z ; Ï ñ Y Å 7C Š c
i
; Ç} ™ { 0
i { g !
z Š Ã
 Ð V zG

 Ë Åv
®
å Z w Îg Ô ªmZ Ô ] ‡ 5 Å à ¬v Z

www.Ahnaf.com

] ‡ 5t 1; ì h *
ƒ ] ‡ 5 Å \ ¬v Z y Š Æ #
Ö ª n Æ V Íß Mž • D ™g Z Œ
Û Z » ] !
k Z ëg z Z

X ñ Y ¬ Š Ã\ ¬v Z Ð s §T σ ³( ð à „ : g z Z σUš g z Z ªš
! ƒ g + Z g z Z ð ƒ ÌÐ V \Wy Z ÃY m
‰ ; ì hn Æ Y m
Z ~ Y * Š G
îG
Z ‰~ * Š ] ‡ 5 Å \ ¬v Z : ^ â
! ƒ gt ; ¬ Š Ã à ¬v Z ~ ` Z c ïE
ì hÌn Æ Y m
Z) ~ [ Z p% Z ; Ýq 7ÃY m
Z) îG
 v Z w Îg
L ^Iä ~
G
Ï Z ; ¬ Š Ã à ¬v Z ~ [ Z p ä N
ò 0 £ Z x â Z b §Ï Z ; ¬ Š Ã à ¬v Z û% { Š c

i Ð Îq
Z ä òWZ x â Z ‰ ;

m
o

.f c

a
n

ž ì Åp
 g Š c
] !
t ; • D ƒ pë Æ „ [ Z p ~ ÝZ Ž Ô 9 Š Ã à ¬ v Z ~ ] Ë k » x Z ™ Y 1 z Z b §
g z Z • D ƒ ] u Z z Æ c
ƒ g Ý ¬ cîªE^Ik Ý ¬ ƒ
 t • X ] u Z z æ Æ Ú Š Ã \ ¬v Z ~ Ã Å x Z ™ Y 1 z Z :

h

.A

X @
ƒ 7™| (Ð [ Z p¬ » y Z
'

4hIG
.-E
LZ x â Zq
 Š 4
ê Z n Ï Z g z Z ; ì @
ƒ kz ! çEE
Z I Z% Z
Ùg z Z x A Z » x â Z Æ y Z : ž ì { o » üG
‰g z Z ; ì 7] !
ð Ã+ Z V ; Æ ®
 û Z z ¨ Z ÿL X3 Z² ; • ï Š ™ c ™Ã] c
W ã WŒ
Û ] ‡z Z ‰Ð x A Z
EG
6] Ë k { zž ¬ Š Ã[ ô Z
x¥ ; ì xi Ñ Ì 6Ð k Z ; • D ™ Åz ƒ6y Z g z Z ûG3Ò›$ Å s ¦[ W™Äg Š ã
k Z c
¿ #Åv Z à z Ëg z Z ; ƒ Ð ~ Y 1 z Z Æ \ ¬v Z ªZ z ¿{ z c
ñ Y ™i z ˆÐ u ä ™¿ #y ¨
Zž 7

w

w

w

gz Z ;ì60
Z » ä Y n ™ t y Z Z Ð k Z g z Z ì b Š ] úŠ Å k
 s Ü L Z c
/ g õÃ à ¬ v Z Š Á z ¡Ð

; ì x i Ñ È Ð V Â !
y Z n Æ « ™Å y Z Z L Z

ª W醾^Þ ^ãe… oÖ] 醳¾ ^³Þ „³ò³Úç³m åç³qæ:ì Š •
á g Z » \ ¬v Z :žì t ?Š Å ] g c
i Å \ ¬v Z ~ ] y
Wg z Z

y Z ä \ ¬v Z ~ W
 W k Z ; Ç ƒ Ã [ g L Z 9 Š » y Z g z Z Ð V ƒ á Z z Ú Š Ã \ ¬v Z } n Ò Z y Š Æ #
Ö ª
; σ ~ ( shape) \ z g g z Z Ë] g c
i Å à ¬v Zž • Bt Ž c
Š ™g z Šµ » V Íß

 w Îg ®
~
Ë


Z ; ǃ Ð ~ ¼
 I Z Ž σ Ýq ÿk ZC
Ù ®
 Ët g z Z ; ì hy Š Æ #
Ö ª®
 ËÅ~
 v Z w Îg g z Z
G
‰ c
â•
Û Š•
á g Z ~ 47 º Z Y} èE
L 4$ä xò â Zž‰ƒ : V Y >% » { k
{ L ¿{ z

] g ú+ FaZ ~ ] g ú

Æò
ñ « Z îGE
@+G}
] |½ Z Å y Z 1• i » ZÈ
ñ ¬ ] |] g ú+ FaZ ~ V Âg úÅ V ˜ } g ‚g z Z
E
E
] â Z ² Z x Ó Æ V ðG3{¢ Z g g z Z ; • u 0
Ð kZ Š
c
Î x Z ² Z » *
i 6y Z Ž g z Z ; • Ýð0.Å Z x Z V âz Š { z g z Z ; ì ˆ
{ z ì @Î x Z ² Z » *
i 6y Z ¿Ž g z Z ; • ~ 'g z Z u 0
Ð y Z • D ™ ã i y !
i ~ } g !
Æ Ýð0.Å Z x Z { z Ž
ñâ•
Û p ôÐ w Žg ßÅ nk Z …\ ¬v Z ; ì *
² Z - z Š pÐ zz n Î x Z ² Z » *
i 6V â Å V ë ¸
zzž: ǃ EZ Š !$
» ] y
W

n Æ å ~ 3Ô 3I Z g z Z Ð • g 6g î EZ Š ~ ¼
 Ô¼
 I Z : ž • D ™g Z Œ
Û Z » ] !
k Z ëg z Z
~ k Zg z Z • ¼
 I Z vß ¸ ª ; áæ‚Ö^ì ^ãnÊ Üâ èßrÖ] h^v‘] Ôò³ÖFæ]:žì w ¸ » \ ¬v Z ?Š Å k Z ; Ð • g

k Z g z Z • á Z z 3vß ¸ ª Wáæ‚Ö^ì^ãnÊ Üâ…^ßùÖ] hö^³v³‘] Ôò³ÖFzZ : Z ƒ Š •
á g Z ~ { g !
ÆVz•
Û » g z Z ; Ð • gå

X Ð • gå ~

www.Ahnaf.com

lŸ]ç‰ ÐŽÚ

m
o

.f c

a
n

h

.A

w

MM

w

w

MR

MS

MU
MU
MU
NL
NL

?ì t•
Û H~÷=ÂgzZ÷®
 , ZX 1
?•H_ ZÑÅ C6
VziñX 2
?•H¯gzZl²X 3
?•H]:SÅkZgzZ)*
w qZX 4
?ÇñYH{0

iVY{g !
zŠX 5
?zzc
ì EZŠ!$
»]y
WX 6
?N â •
Ûk

’wZjZÆ]gú+F
aZ~VÂgúX7
6
Wá] Ü : M
MM
Ù^’íÖ] ènøÛôùaø]†Òƒ oÊ èÚ‚ÏÛÖ] VN
кm‚’iæ…º]†Î] á^ÛmŸ] ³MV è×’íÖ] VO
MN
äÞ^’ÏÞæ á^ÛmŸ]é•^m‡ oÊغ’Ê VP
MN o‘^ÃÖ]æ àÚ©ÛÖ] á^Ûm] oÊ ÔŽÖ] Ø’Ê VQ
MN
ØôÛÃÖ] †nÆ á^ÛmŸ]VNè×’íÖ] VR
MO
á^ÛmŸ]Ÿ ØÛÃÖ] Õ†i ‡çrmVS
MO
†ŽÖ]æ†níÖ] †m‚Ïi VOè×’íÖ] VT
MO
Ýõ^ŠÎ] è$¡$ Ù^ÛŸ] á^e غ’ÊVU
MO
è–øm†ôËøÖ]óML
MO
èö×nû–ôËøÖ]æ óMM
MP
èön’ÃûÛøÖ]æóMN
MP
•†ÃÖ] o× ðö]çj‰Ÿ] V P è×’íÖ] VMO
MQ
l^ßm†ÛjÖ]VMP
MR Ñç×íÚ†nÆ ä×Ö] Ý¡Ò á•†ÏÖ]VQ è×’íÖ] VMQ
MR
å†nÆ Ý¡Òæ ä×Ö] Ý¡Ò èÏnÏu VMR
MR
[ Ñç×íÚ ä×Ö] Ý¡Ò Ù^Î àÚ ÜÓu VMS
ð^nfÞŸ] ‚Ãe èÚŸ] àÚ Ø–ÊŸ] V R è×’íÖ] VMT
MS
ÜãjfvÚæ èe^v’Ö] oÊ ÙçÏÖ] VMU
MS Ѻç×öíÚø ä´³þÊô^‘æø] ÄÚø ‚öfÃøÖ] V S è×’íÖ] VNL
Ý]†vÖ]æ Ù¡vÖ^e gŠÓÖ] غ’Ê VNM
MS
è$¡$ Ð×íÖ] Ý^ŠÎ] VNN
MT ØôÃËôÖ] ÄÚ èÃ_jô‰Ÿ] kÎæ V T è×’íÖ] VNO
MT
l^ßm†ÛjÖ]VNP
MU
àônË$ íöÖ] o× xöŠÛÖ] V U è×’íÖ] VNQ
MU
Ýç’Ö] …^_Ê] æ W é¡’Ö] †ö’Î VNR
àºñ^Ò çâö ^Ú æ hºçjÓÚ †öm‚ôÏjÖ]VMLè×’íÖ] VNS
å‚Ãe ^Ú æ †fÏÖ] h]ç$ æ hö]„ÂVMMè×’íÖ] VNT
ä×â] çâ ^Ú æ …^ßÖ] æ èßrÖ] Ø’Ê VNU
Ù^ÛŸ] áö‡æ æ áö]ˆnÛÖ] غ’Ê VOL
èÚ^nÏÖ] Ýçm gjÓÖ] èñ]†Îغ’Ê VOM

www.Ahnaf.com

m
o

.f c

a
n

h

.A

24

w

w

w

27

32

33

35
36
37

41

NL
NL
NM
NM
NN
23
23
24

Üâ†öŽuø æ lô]çøÚŸ] ?ð^nuô] V MN è×’íÖ] VON
# Ù牆Ö] èÂ^Ë• æ ä×Ö] ð^ÏÖ VOO
"
ÜÖ^ÃÖ] oÊ l^ßÚ©ÛÖ] ð^ŠÞ Ø–Ê] VOP
äe]ç$ æ éô†ì¤] ðô•ˆq éö‚Ú VOQ
l^ßm†ÛjÖ]VOR
) l : 37
Ì Z Å) *
¤z : 38
y »g Z Æ k Z g z Z |Å y Z Z : ¹« : 3 9
C Š c
i g z Z ¶~ y Z Z : 40
25
¬» àçg z Z ä ™— ~ y Z Z : 4 1
25
m» ¿g z Z y Z Z : ¹~uz Š : 4 2
26
¬»k
¼ ~'g z Z hZ ¹~Š : 4 3
26
• 9&Å w q Z : 44
26
øZ •
Û : 45
27
bc : 4 6
¯ : 47
28
ð – : 48
28
p ôb ß : 4 9
29
àç : 5 0
29
~ ˜6l²Æ \ ¬v Z : ¹¶a : 5 1
31
• 7` ZÆ ä ™x Z g Wg z Z á
 vZ :52
] Ñ Z Î b: 5 3
33
*
ƒvZx¯ » *™yWŒ
Û D :¹,v0
:5 4
33
|Å ä ƒ v Z [ ÂÆ * ™ È W Œ
Û :55
x|» k Z g z Z |Åv Z Ä ¯ : 5 6
34
¿+ F
aZ ~ #
Ö Z D : ¹” : 5 7
34
ì t ‘y ¨
Z ¹, Â ‚ : 5 8
t i Z g Ô Û {Æ ] ‡‘x Óv Z : 5 9
35
¬» k Z g z Z ð ¾x Z wg z Z w ' : 6 0
x l Z Åy ¨
Z Ð p ÒÆ y Z Z : 6 1
] Ñ Z Î b: 6 2
38
÷c
ì ¬‰
Ü ¤ D : ¹, ^ W : 6 3
39
*
™ C6V z i ñD : ¹, â : 6 4
39
Ò ~g z¢ : 6 5
40
¬»g ž Z Æ { i z g Ô i úq : 6 6
41
] æ g z Z Ô Ä )u Å •
Û ) : 67
ì 1 Z •k
¼ Y—Ð ¯à ¬v Z D : ¹, Ί : 6 8
42
~ { g !
Æ Gƒ Z ± D : ¹, ðg Š
: 6 9
42
c i z Šg z Z ¼
 :70
43
w  ï Z Ô) *
w q Z Ô y Zö : 7 1

www.Ahnaf.com
44

m
o

.f c

a
n

h

~‰Z£Zæg??£
zŠg Z! ² äÛq†iæ Ð nÏv i
†fÒ Ÿ] äÏËÖ]VM
zŠg Z! ²äÛq†iæ Ð nÏv i
¼ Š e Ÿ ]ä ÏË Ö ]V N
zŠg Z! ²äÛq†iæ Ð nÏv i Ü×ÃjÛÖ]æ ÜÖ^ÃÖ]VO
zŠg Z! ²äÛq†iæ Ð nÏv i
è n‘ ç Ö ] h ^ j Ò V P
! ² ÌnÖ^i å†fjÃÛÖ] áçjÛÖ]VQ
~ÔZŠ!‚g bÑòsZ½wßZ :6
zŠg Z! ² o
{ Þ¡ nq î n• ä m‚ Û u ‚ ñ^ ’ Î V S
zŠg Z! ²äÛq†iæ Ð nÏv i
o × ’ Û Ö ] ä nßÚ V T
zŠg Z! ²Ð nÏv i ‚nÞ^ŠÛÖ] ÄÚ^qVU
zŠg Z! ²äÛq†iæ Ìnß’iæ Ð nÏv i äm‚m†i^Ú äÖ^‰…VML
ä Û q † i æ • … ] æ p ‚ m † i ^ Ú … ç ’ ß Ú ç e ] | † • o e † Â æ ‡ ] … • çŠ n + ä q ] ç ì ‡ ] | † • o ‰ … ^ Ê Ð nÏ v i ¼ Š eŸ ] ä Ï Ë Ö ] V M M
zŠg Z" x¯DgzZWZx â Z :12
! ²ÌnÖªi Ý^ÚŸ] é†n‰ oÊ Ý^ÃÞŸ]VMO
)lz! ²ÐnÏvi †fÒŸ] äÏËÖ] äÂçÛrÚVMP
zŠg Z Ìnß’ i Œ^‰] Ù•^fjÚ oÒ•ç‰MQ

.A

w

w

w

46

43
*
Y J 7) *
w q Z y ŠÆ #
Ö ª :7 2
*
™ ¦~•È Z y Ô { 0
i ÃV z Š% ¹, ðg !
:7 3
44
ªmZ Ô ] ‡ 5 Å à ¬v Z : 7 4
46
 w Îg ®
~
 Ë :7 5
+ F
aZ ~ V Âg ú: 7 6
46
zzž: ǃ EZ Š ! $
» ] y
W : 7 7
47
] ÑZÎb:78

www.Ahnaf.com

m
o

.f c

a
n

h

.A

w

w

w

Ä

x  ì *
Ñ » b§ 5 uZ ~*Š
xŠxŠ B‚}g ø g Â ì »
x Zg WÐ, ŠQÐ, Š ÌðZëà *Š
x•
á zðǃ »kZׂ (Z Ì ðZ
x  Zƒ¸ Ž ì » Õt ~ *Š
x•
á WVpîE
0™Š6

w°x *
t ì ~ÝZ
B‚ ? g- ãZ6

g ì Å *Š
e
G
'
x » Zg é£+„z ì ZƒÅ *Š O]
ÃkZß$

™ï ãZ6
e
g ì gà*
x ÂÿO®’ ä x
ò {•
á }g ø ¹
 ë •‘
ƒ
ä!
ä@
ÆVzyZ
x Çy
WÇ}™gzZ ì ã™äZ}
Šæ
{ Zg ~g ø Ö
V×ÆspgzZ Vzy Z
xsZt ìgzZ ~g ø {Zgt ì ~

E

www.Ahnaf.com

m
o

~‰Z£Zæg??£
zŠg Z! ² äÛq†iæ Ð nÏv i
†fÒ Ÿ] äÏËÖ]VM
zŠg Z! ²äÛq†iæ Ð nÏv i
¼ Š e Ÿ ]ä ÏË Ö ]V N
zŠg Z! ²äÛq†iæ Ð nÏv i Ü×ÃjÛÖ]æ ÜÖ^ÃÖ]VO
zŠg Z! ²äÛq†iæ Ð nÏv i
è n‘ ç Ö ] h ^ j Ò V P
! ² ÌnÖ^i å†fjÃÛÖ] áçjÛÖ]VQ
~ÔZŠ!‚g bÑòsZ½wßZ :6
zŠg Z! ² o
{ Þ¡ nq î n• ä m‚ Û u ‚ ñ^ ’ Î V S
zŠg Z! ²äÛq†iæ Ð nÏv i
o × ’ Û Ö ] ä nßÚ V T
zŠg Z! ²Ð nÏv i ‚nÞ^ŠÛÖ] ÄÚ^qVU
zŠg Z! ²äÛq†iæ Ìnß’iæ Ð nÏv i äm‚m†i^Ú äÖ^‰…VML
æ• … ^ ` Û q † i æ p ‚ m † i ^ Ú … ç ’ ß Ú ç e ] | † • o e † Â æ ‡ ] … • çŠ n + ä q ] ç ì ‡ ] | † • o ‰ … ^ Ê Ð nÏ v i ¼ Š eŸ ] ä Ï Ë Ö ] V M M
zŠg Z" x¯DgzZWZx â Z :12
! ²ÌnÖªi Ý^ÚŸ] é†n‰ oÊ Ý^ÃÞŸ]MO
)lz! ²ÐnÏvi †fÒŸ] äÏËÖ] äÂçÛrÚVMP
zŠg Z Ìnß’ i Œ^‰] Ù•^fjÚ oÒ •ç‰MQ

.f c

a
n

h

.A

w

w

w