You are on page 1of 3

Republic of the Philippines

Department of Education
Tarlac City Schools Division
SAN MANUEL HIGH SCHOOL
San Manuel, Tarlac City

TABLE OF SPECIFICATION
FIRST QUARTER TEST
MAPEH 7
TOPICS

1. Music of Cordillera
2. Folk Arts and Designs
3. Physical Fitness
4. Holistic Health
TOTAL

NO. OF DAYS

Percentage

NO. OF ITEMS

21%

10

7
11

18%

28%

KNOWLEDGE

COMPREHENSION

TOTAL

13%
(Part II)1-10

13%

20

27%
Part III 1-20

20

27%
Part IV 1-20
7%
(Part I-D) 1-5

27%

19%

100%

13

33%

25

27%
(Part I-A, B, C) 120

39

100%

75

81%

Prepared by:
NADIA A. PARAS/WILFREDO Z. DIZON

27%
27%

Checked by:
JUANITO L. CASTRO
JR.

MAPEH Teacher

MAPEH Leader
Noted:
HELEN G. LAUS
Principal II

Republic of the Philippines


Department of Education
SAN MANUEL HIGH SCHOOL
San Manuel, Tarlac City

TABLE OF SPECIFICATION

THIRD QUARTER TEST


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO IV
TOPICS

1. Aralin 4: Kilos:
Kailan Tama, Kailan
Mali
2. Aralin 5:
Konsensiya: Panloob
na Salik ng Kilos
3. Aralin 6: Tamang
Pagpapasya sa
Panahon ng
Pagkalito at Agamagam
4. Aralin 7: Kailangan
Kita Kaibigan
5. Aralin 8:
Kapanatagan,
Halina sa Puso
6. Aralin 9: Kilos at
Pasya, Isang
Pananagutan
7. Aralin 10:
Pamanatayang
Moral sa Pkikipag-

NO.
OF
DAYS

NO. OF
ITEMS

KNOWLED
GE

COMPREHEN
SION

4%

16%

8%

8%

7
6

4%
2%

10%

4
4

4%

4%

UNDERSTAND
ING

TOTAL

10%

14%

16%
16%

10%

10%

14%
12%

10%

14%
14%

ugnayan sa Kapwa
TOTAL

27

50

42%

28%

Prepared by:
MS. NADIA A. PARAS
EsP Teacher

30%

100%