You are on page 1of 61

Hablemos

Hablemos en
enjapons
japons

Ver.
Ver.abril
abrildede2015
2015

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para
descargar lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

Aprenda japons en Internet


www.nhk.or.jp/lesson/spanish

Conoce el sitio web de "Hablemos en japons"?


NHK WORLD Radio Japn ofrece gratuitamente
una variedad de materiales tiles para las
lecciones del curso. No deje de utilizarlos y
divirtase aprendiendo!

Todas las lecciones


en audio, texto e ilustraciones

Puede aprender gramtica bsica y expresiones tiles con el


texto completo, audio y coloridas ilustraciones sobre la
historia de Anna. En el sitio web tambin es posible escuchar
el audio de cada oracin por separado, lo que le facilitar el
aprendizaje de las frases japonesas.
Las lecciones en audio y texto se ofrecen gratuitamente.
Ensenos, profesora
La supervisora del curso, la profesora Akane Tokunaga, explica puntos
claves para el aprendizaje del japons.
Rincn de las onomatopeyas
Se presentan expresiones que describen sonidos, voces e incluso
sensaciones, a travs de audio e ilustraciones.
Los silabarios del japons
Aqu encontrar los silabarios "hiragana" y "katakana".
Vocabulario y juego de preguntas y respuestas
Presentamos las principales palabras y frases que aparecen en la leccin.
Tambin hay una seccin de preguntas y respuestas.

- 3- -1 - Creado
porpor
NHK
WORLD
ver.
abril
dede
2015
Creado
NHK
WORLD
ver.
abril
2015
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015
-2-1-

Para
descargar lecciones
gratuitas en
audio, visite
NHK WORLD
Para
Paradescargar
descargarlecciones
leccionesgratuitas
gratuitasenenaudio,
audio,visite
visiteNHK
NHKWORLD
WORLD

NDICE
LECCIN
1

WATASHI WA ANNA DESU

KORE WA

TOIRE WA DOKO DESU

TADAIMA

SORE WA

WATASHI NO

DENWABANG

10

SHKURMU

MICHIDO ONEGAI SHIMASU

NANJI KARA DESU KA

10

ZEN-IN IMASU KA

11

ZEHI KITE KUDASAI

12

ITSU NIHON NI KIMASHITA KA

13

SHSETSU GA SUKI DESU

14

KOKO NI GOMI O SUTETE MO II DESU KA

15

NETE IMASU

16

KAIDAN O AGATTE,

17

OSUSUME WA NAN DESU KA

18

MICHI NI MAYOTTE SHIMAIMASHITA

19

YOKATTA

20

NIHON NO UTA O UTATTA KOTO GA ARIMASU KA

21

NAN DESU KA
KA

TAKARAMONO

DESU

WA NANBAN DESU KA

11

12

13

14

WA ARIMASU KA

15

16

17

18

19

MIGI NI ITTE

KUDASAI

20
21
22

23

24

IIE, SOREHODODEMO

25

22

OSOKU NARIMASHITA

26

23

OKSAN

24

TSUKAWANAIDE KUDASAI

25

TSUKUE

26

TSUGI WA GANBAR

27

DARE GA

28

SHIZUOKA E YKOSO

NI SHIKARAREMASHITA

NO SHITA

27

28

29

30

31

32

NI HAIRE

KEKKON SURU N DESU KA

Creado
por NHK
WORLD
ver. abril
de 2015
- 2 -Creado
Creadopor
porNHK
NHKWORLD
WORLDver.
ver.abril
abrildede2015
2015 - 2
-2
- 2- -

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

33

34

35

36

37

38

39

40

29

CHIKAKU DE MIRU TO, KII DESU NE

30

M SUKOSHI SHASHIN O TORITAI

31

M HACHIJNI SAI DESU YO

32

FUTON NO H GA

33

ANNA-SAN NI AGEMASU

34

YAWARAKAKUTE OISHII DESU

35

KUREJITTO

36

BENKY SHINAKEREBA NARIMASEN

37

FUJISAN O MITARI, OSUSHI O TABETARI SHIMASHITA

38

KASHIKOMARIMASHITA

39

KAZE DA

40

ATAMA GA ZUKIZUKI SHIMASU

41

SUKI DESU

KDO WA

TSUKAEMASU KA

TANOSHIKATTA

IKU
DESU

44

KOTO GA DEKITE,

ICHIBAN OISHII KANA

43

DSHITE

44

WAGASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU

45

OTANJBI OMEDET

46
47

48

49

50

51

52

47

NIHONGO-KYSHI NI NARU NO GA YUME DESU

48

IROIRO OSEWA NI NARIMASHITA
45

KIKOKU SURU MAE NI, YUKI O MIRU KOTO GA DEKITE


SHIAWASE DESU

42
43

DORE GA

46

41

42

DESH KA

TO OMOIMASU

GAKUEN-SAI NI

DESU

[Apndice] Adjetivos/Contadores

53

Verbos

54

Los silabarios japoneses

56

En la universidad

En la residencia

Compras y restaurantes

Viajes y salidas

Ayuda

Ocasiones especiales

Cultura japonesa


- -33- -3-

Creadopor
porNHK
NHKWORLD
WORLDver.
ver.abril
abrilde
de2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para
descargar lecciones
gratuitas en
audio, visite
NHK WORLD
Para
Paradescargar
descargarlecciones
leccionesgratuitas
gratuitasenenaudio,
audio,visite
visiteNHK
NHKWORLD
WORLD


3(5621$-(6

5RGULJR

$QQD

6DNXUD

3URI6X]XNL

(QFDUJDGD

.HQWD
.(17$

GHODUHVLGHQFLD

Creado
por NHK
WORLD
ver. abril
de 2015
- 2 -Creado
Creadopor
porNHK
NHKWORLD
WORLDver.
ver.abril
abrildede2015
2015 - 2
-4
- 4- -

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 1

WATASHI

WA

ANNA DESU

Encantada de conocerte.

Anna

HAJIMEMASHITE.

Soy Anna.

WATASHI WA ANNA DESU.

Encantada de conocerte.

Sakura

HAJIMEMASHITE.

Soy Sakura.

SAKURA DESU.

Anna

YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU.

Sakura

KOCHIRAKOSO.

Mucho gusto.
El gusto es mo.

  *UDPWLFD

 6XVWDQWLYR$:$6XVWDQWLYR%'(68 $HV% 


 :$HVODSDUWFXODTXHLQGLFDHOWHPDGHODRUDFLQ
'(68GHVSXVGHOVXVWDQWLYR%IRUPDHOSUHGLFDGR

(M :$7$6+,:$$11$'(68 6R\$QQD 

 /DHVFULWXUDMDSRQHVD 

 (OLGLRPDMDSRQVWLHQHWUHVDOIDEHWRVKLUDJDQDNDWDNDQD\NDQMLFDGDXQRFRQXQD
IXQFLQHVSHFILFD2QRPDWRSH\DV


321


(V HO VRQLGR GH XQ SHTXHR WDPERU

(VHOVRQLGRGHGDUDDOJXLHQXQJROSHFLWR

MDSRQVTXHVHFRORFDVREUHHOKRPEUR 

HQHOKRPEUR


--35--

-5-

Creado
Creadopor
porNHK
NHKWORLD
WORLDver.
ver.abril
abrilde
de2015
2015
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para
descargar
lecciones
gratuitas
en
audio,
visite
NHK
WORLD
Paradescargar
descargarlecciones
leccionesgratuitas
gratuitasen
enaudio,
audio,visite
visiteNHK
NHKWORLD
WORLD
Para

LECCIN 2

KORE

Anna

SAKURA-SAN. HAI, DZO.

Sakura

KORE WA NAN DESU KA.

Anna

SORE

WA

NAN

KA

Sakura. Aqu tienes.

Qu es esto?

WA TAI

DESU

Es un recuerdo de Tailandia.

NO OMIYAGE

DESU.

Sakura

ARIGAT GOZAIMASU.

Anna

DITASHIMASHITE.

Gracias.
De nada.

 *UDPWLFD


.25(:$1$1'(68.$ 4XHVHVWR" 


 .$HVXQDSDUWFXODTXHVHDJUHJDDOILQDOGHXQD 

.25(

625(

RUDFLQSDUDFRQYHUWLUODHQXQDSUHJXQWD6HSURQXQFLD 
HQXQWRQRDVFHQGHQWH 


(M 625(:$1$1'(68.$ :KDWLVLW" 

6XVWDQWLYR$126XVWDQWLYR%  12HVXQDSDUWFXODTXHXQHVXVWDQWLYRVHQWUHV/DVSDODEUDVTXHPRGLILFDQVXVWDQWLYRVVHFRORFDQDQWHVGHHOORV

(M 72.<21220,<$*( UHFXHUGRGH7RNLR 

   2QRPDWRSH\DV
12521252

687$687$
'HVFULEHDXQDSHUVRQDTXHFDPLQD 

   'HVFULEHDDOJXLHQRDOJRTXHVH 

DSUHVXUDGDPHQWH

Creado
por
NHK
WORLD
ver.
abril
de
2015
Creadopor
porNHK
NHKWORLD
WORLD
ver.
ver.abril
abrilde
de2015
2015 - --622- --- 6 Creado

PXHYHOHQWDPHQWH

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 3

TOIRE WA DOKO DESU KA

Sakura

KOKO WA

Aqu hay un aula.

KYSHITSU DESU.

Anna

W, HIROI.

Sakura

ASOKO WA TOSHOKAN.

Anna

TOIRE WA DOKO DESU KA.

Sakura

SUGU

Oh, qu espaciosa.

All est la biblioteca.


Dnde est el bao?
Ah cerca.

SOKO DESU.

 *UDPWLFD

 B:$'2.2'(68.$ 'QGHHVWB" 


 '2.2'(68.$VHXVDSDUDSUHJXQWDUGQGHHVWDOJR

(M 72,5(:$'2.2'(68.$ 'QGHHVWHOEDR" 

 3DODEUDV.262$'2

$62.2

 /RVGHPRVWUDWLYRVMDSRQHVHVVHOODPDQSDODEUDV
.262$'2WRPDQGRODVSULPHUDVVODEDVGHORVFXDWUR
JUXSRVWDOFRPRHQ.2.2 DTX 62.2 DK 

$62.2

$62.2 DOO '2.2 GQGH 

   2QRPDWRSH\DV
1266+,1266+,
3<213<21

3$.$3$.$

(OVRQLGRGHXQFDEDOOR

'HVFULEHFPRFDPLQD

FDPLQDQGR  

HOHOHIDQWH

 

  

-- 73 --7-

 'HVFULEHDXQFRQHMR
VDOWDQGR

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite NHK WORLD


Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite NHK WORLD

LECCIN 4

Anna

TADAIMA.

TADAIMA

Estoy en casa.

Encargada

OKAERINASAI.

Sakura

KONNICHIWA.

Bienvenida.
Hola.

T tambin eres una

Encargada

ANATA MO RYGAKUSEI

estudiante extranjera?

DESU

KA.

No, no soy una estudiante

Sakura

extranjera.

IIE, WATASHI WA RYGAKUSEI

Soy una estudiante japonesa.

DEWA ARIMASEN.
NIHON-JIN NO GAKUSEI DESU.

 *UDPWLFD
 $1$7$:$1,+21-,1'(68.$ (UHVMDSRQV" 
(QFDVRSRVLWLYR  +$,:$7$6+,:$1,+21-,1'(68
(QFDVRQHJDWLYR ,,(:$7$6+,:$1,+21-,1'(:$$5,0$6(1

 6DOXGRV


2QRPDWRSH\DV
%$7$1

*$5$*$5$

 
(OVRQLGRGHXQDSXHUWDFRUUHGL]D           (OVRQLGRTXHKDFHXQDSXHUWDDOFHUUDUVH
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

- 22 - 8 -- 8 -

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 5

SORE WA

Anna


WATASHI NO TAKARAMONO DESU

Mi habitacin est por aqu.

WATASHI NO HEYA WA

Por favor.

KOCHIRA DESU. DZO.


Increble! Estas son todas

Sakura

SUGOI!

manga?

KORE WA ZENBU MANGA?

Esos son mis tesoros.

Anna

Leo manga todos los das.

SORE WA WATASHI NO
TAKARAMONO DESU.
WATASHI

WA MAINICHI

MANGA O YOMIMASU.

 *UDPWLFD

 9HUERVHQIRUPD0$68


 

 /RVYHUERVTXHWHUPLQDQHQ0$68VHOODPDQYHUERVHQIRUPD0$68
/DIRUPD0$68VHXVDSDUDKDEODUHQXQWRQRFRUWV

 3DUDREWHQHUHOQHJDWLYRVHFDPELD0$68D0$6(1

(M <20,0$68 OHHU < 20,0$6(1 QROHHU 

 VXMHWR :$ REMHWR 2 YHUER 
 (ORUGHQWSLFRGHODRUDFLQHVVXMHWRREMHWRYHUER

 2HVXQDSDUWFXODTXHLQGLFDHOREMHWRGHXQDDFFLQ

(M :$7$6+,:$0$1*$2<20,0$68 /HR 

   2QRPDWRSH\DV

-,..85,

3$5$3$5$

 

(VHOVRQLGRTXHKDFHPRVDOSDVDU 

   'HVFULEHODDFWLWXGGHDOJXLHQTXHVHWRPD 

ODVKRMDVGHXQOLEUR 

VXWLHPSRSDUDHQFDUDUXQDWDUHD
-- 93 --9-

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para
descargar lecciones
gratuitas en
audio, visite
NHK WORLD
Para
Paradescargar
descargarlecciones
leccionesgratuitas
gratuitasen
enaudio,
audio,visite
visiteNHK
NHKWORLD
WORLD

LECCIN 6

      DENWABANG

WA NANBAN DESU KA

A propsito, Anna...

Sakura

Cul es tu nmero de telfono?

TOKORODE ANNA-SAN.
DENWABANG WA NANBAN
DESU

KA.

Eh... Djame ver...

Anna

080-1234-...

TO. REI HACHI

REI ICHI NI

SAN YON .

Gracias.

Sakura

ARIGAT. JA, KONDO,

Entonces, te llamar la prxima

DENWA O SHIMASU NE.

vez.

 *UDPWLFD
 1PHURV 

5(,
=(52,&+,

1,

6$1


<21
6+, 

*2

52.8


1$1$
6+,&+,


+$&+,


.< 
.8 


-

 B26+,0$68 +DFHUB 


 6+,0$68HVXQYHUERTXHVLJQLILFDKDFHUDOJR3XHGHXVDUVHSDUDGHVFULELU
GLYHUVDVDFFLRQHVFRPELQQGRORFRQVXVWDQWLYRV

(M %(1.< HVWXGLR %(1.<26+,0$68 HVWXGLDU  

 5<5, FRFLQD  5<5,26+,0$68 FRFLQDU

2QRPDWRSH\DV
51
38585858


(VHOVRQLGRGHXQWHOIRQR             (VODVHDOGHOODPDGDGHXQWHOIRQRGHGLDO
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

- 22 ---10
- - 10

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 7

SHKURMU

WA

Anna

KKI GA IPPAI ARIMASU NE.

Sakura

SUMIMASEN,

ARIMASU KA

Hay muchos pasteles.


Perdn, hay bollos de crema?

SHKURMU WA ARIMASU KA.

Vendedora

HAI, KOCHIRA DESU.

Sakura

SHKURMU O FUTATSU

S, por aqu.

Dos bollos de crema, por favor.

KUDASAI.

 *UDPWLFD

*$$5,0$68 +D\B 
*$HVXQDSDUWFXODTXHVHFRORFDGHWUVGHXQVXVWDQWLYRHLQGLFDHOVXMHWRGHODRUDFLQ
  %VLFDPHQWHVHXVD*$FXDQGRXQDSHUVRQDXREMHWRDSDUHFHHQODFRQYHUVDFLQSRU
SULPHUDYH]
$5,0$68HVHOYHUERKDEHU
 (M ..,*$$5,0$68 +D\XQSDVWHO 

 768XQFRQWDGRUSDUDREMHWRVFRPRSDVWHOHV


 

 /RVQPHURVFDPELDQFXDQGRYLHQHQVHJXLGRVGHOFRQWDGRU768
+,72768

)87$768

0,7768

   


   2QRPDWRSH\DV
02*802*8
3$.83$.8

'HVFULEH D DOJXLHQ TXH FRPH DEULHQGR \

 5HSUHVHQWDHOVRQLGRTXHKDFHPRVDOPDVWLFDU

FHUUDQGRODERFD 

 FRQODERFDFHUUDGD
3 -- -11
- 11 -

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para
Para descargar
descargar lecciones
lecciones gratuitas
gratuitas en
en audio,
audio, visite
visite NHK
NHK WORLD
WORLD

LECCIN 8

MICHIDO ONEGAI SHIMASU

Memoricen esto todos.

Profesor

Aparece a menudo en los

MINASAN, KORE O OBOETE

exmenes.

KUDASAI.
SHIKEN NI YOKU DEMASU.

Estudiantes

E.

Profesor, podra repetirlo, por

Anna

SENSEI, MICHIDO ONEGAI

favor?.

Eh!

SHIMASU.

 *UDPWLFD

 9HUERVHQIRUPD7(  0WRGREVLFR  

 3DUDXVDUYHUERVGHQWURGHRUDFLRQHVVHORVFRQMXJD 

 /DFRQMXJDFLQTXHWHUPLQDHQ7(R'(VHOODPDODIRUPD7(GHORVYHUERV
3DUD FDPELDU YHUERV HQ IRUPD 0$68 D OD IRUPD 7( HO PWRGR EVLFR HV UHHPSOD]DU
VLPSOHPHQWH0$68SRU7(

(M 2%2(0$68 PHPRUL]DU 2%2(7(

 

9HUERHQIRUPD7(.8'$6$, 3RUIDYRUB 
3DUDSHGLUOHDDOJXLHQTXHKDJDDOJRVHGLFHHOYHUERHQIRUPD7(\DFRQWLQXDFLQ 
.8'$6$, SRUIDYRU 

(M 2%2(0$68 .8'$6$, 2%2(7(.8'$6$, PHPRULFH 
2QRPDWRSH\DV


'2.,b

'2.,
'2.,

&XDQGRHOFRUD]QODWHUSLGRGHELGRDOD 

VRUSUHVDRODDQVLHGDG

Creado
Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015

([SUHVDXQLQVWDQWHGHVRUSUHVD

- 22 --- 12
- - 12

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 9

NANJI KARA DESU KA

Maana habr un reconocimiento

Profesor

ASHITA, KENKSHINDAN GA

mdico.

ARIMASU.

Anna

NANJI

Desde qu hora?

KARA DESU KA.

Desde las nueve hasta las once de

Profesor

la maana. Renanse aqu a las

GOZEN KUJI KARA JICHIJI

ocho y media.

MADE DESU. KOKO NI HACHIJI


HAN NI

ATSUMATTE KUDASAI.

 *UDPWLFD


 1$1-, 4XKRUD 


 1$1HVTX\-,HVKRUD-,WDPELQHVXQFRQWDGRUTXHLQGLFDXQDKRUDHVSHFILFD

(M 1$1-,'(68.$ 4XKRUDHV" 

 9HUERVHQIRUPD7(  9DULDFLRQHV  

 

 (QHVWHFDVRVHFDPELDQRVROR0$68VLQRWDPELQODVODEDDQWHULRU 

/DIRUPD7(GLILHUHVHJQODVODEDTXHKD\DDQWHVGH0$68


([FHSFLQ

6ODEDDQWHVGH0$68 IRUPD7(

(MHPSORV

LFKLUL  

WWH

$7680$5,0$68 UHXQLUVH $7680$77( 

PLQLEL 

QGH

<20,0$68 OHHU  < 21'(

NL 

 

LWH

.,.,0$68 HVFXFKDU 

JL 

 

LGH

,62*,0$68 DSUHVXUDUVH  ,62,'(

,.,0$68 LU 
 

,77(

.,,7( 
2QRPDWRSH\DV
685(
685(*,5,*,5,

&XDQGRODVFLUFXQVWDQFLDVVRQWDQH[LJHQWHV 

&XDQGRORJUDPRVDOJRWUDVHVWDUDSXQWR 

TXHDSHQDVQRVDOFDQ]DHOWLHPSRXRWUDFRVD

GHIDOODU

3 -- -13
- 13 -

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite NHK WORLD


Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite NHK WORLD

LECCIN 10

ZEN-IN IMASU KA

Primero vamos a medirles la

Profesor

estatura y el peso.

HAJIMENI SHINCH TO TAIJ O

Estn todos?

HAKARIMASU.
ZEN-IN IMASU KA.

Rodrigo

ANNA-SAN GA IMASEN.

Anna

SUMIMASEN. OKUREMASHITA.

Anna no est.

Perdn, llegu tarde.

 *UDPWLFD
 ,0$68


 ,0$68HVXQYHUERTXHH[SUHVDODSUHVHQFLDGHSHUVRQDV\DQLPDOHV

(M $11$*$,0$68 $QQDHVW 


$5,0$68VHUHILHUHDODSUHVHQFLDGHREMHWRVLQDQLPDGRV

 0$6+,7$3DVDGRGH0$68
3DUDSRQHUHQSDVDGRORVYHUERVHQIRUPD0$68VHFDPELD0$68D0$6+,7$
(M 7$%(0$68 FRPHU 7$%(0$6+,7$ KDEHUFRPLGR 

     

2QRPDWRSH\DV
*1

*$..85,

(VWDH[SUHVLQVHXVDFXDQGR 

&RQHVWDH[SUHVLQVHWUDQVPLWHFXQWRQRV

QRVVHQWLPRVGHFHSFLRQDGRV 

KDFRQPRFLRQDGR\GHFHSFLRQDGRDOJR

Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015


Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

- 22 ---14
- - 14

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 11

ZEHI

KITE KUDASAI

Este sbado haremos una fiesta

en la residencia de estudiantes.

KONSH NO DOYBI

Sakura, no dejes de venir.

Anna

NI RY DE

PT O HIRAKIMASU.
SAKURA-SAN, ZEHI KITE KUDASAI.

S, me encantara ir.

Sakura

Este sbado, verdad?

W, IKU IKU.
KONDO NO DOYBI NE.

 *UDPWLFD
'DVGHODVHPDQD   9HUERVHQIRUPDGLFFLRQDULR
  

*(768<%,

/XQHV

.$<%,

0DUWHV

68,<%,

0LUFROHV

02.8<%,

-XHYHV

.,1<%,

9LHUQHV

'2<%,

6EDGR

1,&+,<%,

'RPLQJR

$VDSDUHFHQORVYHUERVHQHOGLFFLRQDULR 

(VXQDPDQHUDLQIRUPDOGHKDEODU  

 7$%(0$68 FRPHU  7$%(58

(M ,.,0$68 LU  ,.8


.,7(
.8'$6$,

,.,0$68

   2QRPDWRSH\DV


8.,

8.,
:$.8
:$.8

&PRQRVVHQWLPRVDQWHODSHUVSHFWLYDGH 


,QGLFDXQDJUDQDOHJUD\RSWLPLVPR

DOJRJUDWRTXHYDDRFXUULU 
3 -- -15
- 15 -

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para
descargar lecciones
gratuitas en
audio, visite
NHK WORLD
Para
Para descargar
descargar lecciones
lecciones gratuitas
gratuitas en
en audio,
audio, visite
visite NHK
NHK WORLD
WORLD

LECCIN 12

ITSU NIHON NI KIMASHITA KA


Rodrigo, cundo viniste a

Sakura

RODORIGO-SAN WA ITSU

Japn?

NIHON NI

KIMASHITA KA.

Rodrigo

SANGATSU NI KIMASHITA.

Ya te acostumbraste a la vida

Sakura

M NIHON NO SEIKATSU NI

en Japn?

Vine en marzo.

NARETA?

Rodrigo

, M.

Si, hasta cierto punto.

 *UDPWLFD

7$ 

 /DIRUPD7$HVODFRQMXJDFLQGHORVYHUERVTXHWHUPLQDHQ7$R'$,QGLFDHOWLHPSRSDVDGR
 (VXQDPDQHUDLQIRUPDOGHKDEODU
 (M 1$5(0$68 DFRVWXPEUDUVH 1$5(7$ KDEHUVHDFRVWXPEUDGR 
 /RV YHUERV HQ IRUPD 7$ VH FRPSRQHQ GH LJXDO PDQHUD TXH ORV YHUERV HQ IRUPD 7( TXH
DSUHQGLPRVHQODVOHFFLRQHV\UHHPSOD]DQGR7(SRU7$\'(SRU'$

 0HVHV
,&+,*$768

(QHUR

*2*$768

0D\R

.8*$768

6HSWLHPEUH

1,*$768

)HEUHUR

52.8*$768

-XQLR

-*$768

2FWXEUH

6$1*$768

0DU]R

6+,&+,*$768 -XOLR

-,&+,*$768

1RYLHPEUH

6+,*$768

$EULO

+$&+,*$768

-1,*$768

'LFLHPEUH


   

   2QRPDWRSH\DV
$JRVWR

*$<$*$<$

:$,:$,

(OUXLGRTXHKDFHXQJUXSRGHJHQWHTXHHVW

SDVQGRORPX\ELHQ 
Creado
por NHK
WORLD
ver. abril
de 2015
Creado
Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015

-- 22 -- 16
- - 16

8QDPXOWLWXGGHJHQWHKDEODQGRHQWUHV

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 13

SHSETSU GA SUKI DESU

Sakura

RODORIGO-SAN NO SHUMI WA

Rodrigo, cul es tu

NAN DESU KA.

Leer libros.

Rodrigo

DOKUSHO DESU.

Me gustan especialmente las

TOKUNI REKISHI SHSETSU

GA

novelas histricas.

SUKI DESU.

Aj. Han inaugurado una nueva

Sakura

librera en Shinjuku.

H. SHINJUKU NI ATARASHII

Por qu no vamos todos juntos?

HON-YA GA DEKIMASHITA YO.


MINNA

DE IKIMASEN KA.

 *UDPWLFD
 6XVWDQWLYR$:$6XVWDQWLYR%*$68.,'(68 D$OHJXVWD% 


 68.,HVXQDGMHWLYRTXHVLJQLILFDnTXHJXVWD|
 *$HVXQDSDUWFXODTXHLQGLFDHOREMHWRGHXQDGMHWLYR

(M $11$:$0$1*$*$68.,'(68 $$QQDOHJXVWDQORV 

 B0$6(1.$ 3RUTXQRB"


 6HFDPELDHO0$68GHORVYHUERVHQIRUPD0$68D0$6(1.$SDUDLQYLWDUDDOJXLHQ

(M  0,11$'(+21<$1,,.,0$68

 9DPRVWRGRVMXQWRVDODOLEUHUD 

0,11$'(+21<$1,,.,0$6(1.$ 3RUTXQRYDPRVWRGRVMXQWRVDODOLEUHUD" 

 'RVWLSRVGHDGMHWLYRV  

 

([LVWHQEVLFDPHQWHGRVWLSRVGHDGMHWLYRV 
/RVTXHWHUPLQDQHQODVODED,VHOODPDQDGMHWLYRV,/RVGHPVVRQORVDGMHWLYRV1$


$GMHWLYRV,  $7$5$6+,, QXHYR  $7$5$6+,,+21 OLEURQXHYR 

$GMHWLYRV1$ 68., TXHJXVWD 

68.,1$+21 XQOLEURTXHPHJXVWD 

   2QRPDWRSH\DV
                    3,.$3,.$
.,5$.,5$
6HDODDOJRTXHHVWEULOODQGRRFHQWHOODQGR   'HVFULEHDOJRTXHKDTXHGDGROLPSLR\EULOODQWH
GHVSXVGHSXOLUOR
3 --- 17
- 17 -

Creado
Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para
Para descargar
descargar lecciones
lecciones gratuitas
gratuitas en
en audio,
audio, visite
visite NHK
NHK WORLD
WORLD

LECCIN 14

KOKO NI GOMI

O SUTETE MO

II

DESU KA

Madre, puedo tirar la basura

Anna

aqu?

OKSAN, KOKO NI GOMI O


SUTETE MO II

DESU KA.

A ver... Mete las latas en otra

Encargada

bolsa.

SN. KAN WA BETSU NO

Porque son recursos reciclables.

FUKURO NI IRETE KUDASAI.


SHIGEN

DESU KARA.

Anna

HAI, WAKARIMASHITA.

S, entendido.

 *UDPWLFD

 9HUERHQIRUPD7(02,,'(68.$ 3XHGRB" 


 'HFLUODIRUPD7(GHXQYHUERFRQ02,,'(68.$ 

  HVXQDPDQHUDGHSHGLUSHUPLVRSDUDDOJR

(M .2125,1*227$%(7(02,,'(68.$ 3XHGRFRPHUHVWDPDQ]DQD" 


)RUPD7(GH7$%(0$68 FRPHU 

 B.$5$ SRUTXHB 


 .$5$LQGLFDODUD]QRHOSRUTXGHDOJR

(M 6+,*(1'(68.$5$%(76812)8.8521,,5(7(.8'$6$,
   0WHORHQRWUDEROVDSRUTXHHVXQUHFXUVRUHFLFODEOH 


   2QRPDWRSH\DV
3$&+,

3$&+, 


0(5$
0(5$ (VHOVRQLGRGHDOJRTXHVHTXHPD 
Creado
Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015

'HVFULEHOODPDVDUGLHQGRFRQIXHU]D
7DPELQ H[SUHVD XQ IXHUWH VHQWLPLHQWR GH
FHORVRTXHXQRHVWOOHQRGHHVSULWXGHOXFKD

- 22 --- 18
- - 18

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 15

NETE IMASU

La siguiente es la estacin de

Sakura

TSUGI

Shinjuku.

WA SHINJUKU

EKI

DESU.

S, ORIMASH.

Bueno, bajemos.

Vaya, aquellas personas estn

Rodrigo

ARE. ANO HITO TACHI,

durmiendo.

NETE IMASU.

Anna

DAIJBU KANA.

Estn bien.

Sakura

DAIJBU, DAIJBU. HORA, OKITA.

Mira, se despertaron.

Estarn bien?

 *UDPWLFD
 B0$6+ 9DPRVD 


 &DPELDQGRODSDUWH0$68GHXQYHUERD0$6+VHREWLHQHXQDSURSXHVWD 

 (M 

.2.2'(25,0$68

      .2.2'(25,0$6+ 

%DMDPRVDTX 
%DMHPRVDTX 

 9HUERHQIRUPD7(,0$68 KDFLHQGRB 


 $JUHJDQGR,0$68DXQYHUERHQIRUPD7(VHREWLHQHHOJHUXQGLR 

(M 

*2+$127$%(0$68 

  * 2+$127$%(7(,0$68

&RPRDUUR] 
(VWR\FRPLHQGRDUUR] 

 )RUPDQHJDWLYDGHORVDGMHWLYRV 

 3DUDFDPELDUORVDGMHWLYRV,DODIRUPDQHJDWLYDVHFDPELD,D.81$, 

 (QHOFDVRGHORVDGMHWLYRV1$VHDJUHJD'(:$1$, 

$GMHWLYRV,  $7$5$6+,, QXHYR  $7$5$6+,.81$, QRQXHYR 

$GMHWLYRV1$ '$,-%8 ELHQ  

' $,-%8'(:$1$, QRELHQ 

  2QRPDWRSH\DV
**
 

68<$68<$

(VHOVRQLGRGHOURQTXLGR\WDPELQGHVFULEH

'HVFULEH D XQ EHE R QLR SHTXHR TXH

DDOJXLHQTXHGXHUPHSURIXQGDPHQWH

GXHUPHSOFLGDPHQWH
-- 319
- - Creado
Creadopor
porNHK
NHKWORLD
WORLDver.
ver.abril
abrilde
de2015
2015
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015
- 19 -

-2-

Para
Para descargar
descargar lecciones
lecciones gratuitas
gratuitas en
en audio,
audio, visite
visite NHK
NHK WORLD
WORLD


LECCIN 16

KAIDAN O AGATTE,

MIGI NI ITTE

KUDASAI

Vendedor

IRASSHAIMASE.

Perdn, dnde est la seccin

Anna

AN, MANGA URIBA WA

de manga?

Bienvenidos.

DOKO DESU KA.

Vendedor

Suba la escalera y vaya a la

NIKAI DESU.

derecha.

En el segundo piso.

KAIDAN O AGATTE, MIGI NI


ITTE KUDASAI.

 *UDPWLFD
 /RVYHUERVHQIRUPD7(FRQHFWDQRUDFLRQHVHQWUHV


 8VDQGRORVYHUERVHQIRUPD7(VHSXHGHGHVFULELUXQQPHURGHDFFLRQHVFRQVHFXWLYDV

(M  *2.$,1,$*$5,0$68 +,'$5,1,,.,0$68

   

* 2.$,1,$*$77(+,'$5,1,,.,0$68 6XELUDOTXLQWRSLVR   ,UDODL]TXLHUGD 
6XELUDOTXLQWRSLVRHLUDODL]TXLHUGD 

 ',5(&&,21(6

+,'$5,

,]TXLHUGD 

0,*,

'HUHFKD 

   2QRPDWRSH\DV
721721

(VHOVRQLGRGHDOJXLHQTXHVXEHODHVFDOHUD 

(VHOVRQLGRGHOODPDUDODSXHUWD 


Creado
Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015

- 22 ---20
- - 20

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 17

OSUSUME

WA

NAN DESU KA

Anna

Ah, este libro es bueno.

Aquel tambin parece

interesante.

A, KONO HON II

Cul me recomiendas,

N.

ARE MO OMOSHIROS.

Sakura?

SAKURA-SAN NO OSUSUME WA
NAN DESU KA.

Sakura

KORE WA D?

Anna

HOR WA CHOTTO

Qu tal este?
Los de horror son un poco...

 *UDPWLFD

$GMHWLYR6 SDUHFHB 
 $JUHJDQGR6GHVSXVGHXQDGMHWLYRVHLQGLFDTXHHVWDPRVMX]JDQGRDOJRSRUVXDVSHFWRR
SRUORTXHKHPRVRGRDOUHVSHFWR


 3DUDDJUHJDU6DXQDGMHWLYR,VHFDPELDOD,ILQDOSRU6

$GMHWLYRV, 2026+,52, LQWHUHVDQWH  

2026+,526 SDUHFHLQWHUHVDQWH 

$GMHWLYRV1$

+,0$6 SDUHFHRFLRVR  

+,0$ RFLRVR 

B:$&+2772 BHVXQSRFR


 6HXVDSDUDUHFKD]DUXQDSURSXHVWDGHPDQHUDVXDYHHLQGLUHFWD

(M +25:$&+2772 /RVGHKRUURUVRQXQSRFR 

   2QRPDWRSH\DV

=85$5,


6+1
(V XQD SDODEUD TXH GHVFULEH OD

'HVFULEH D XQD FDQWLGDG GH SHUVRQDV X

DXVHQFLDGHWRGRVRQLGR 

REMHWRVHQOQHD
3 -- -21
- 21 -

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para
descargar lecciones
gratuitas en
audio, visite
NHK WORLD
Para
Para descargar
descargar lecciones
lecciones gratuitas
gratuitas en
en audio,
audio, visite
visite NHK
NHK WORLD
WORLD

LECCIN 18

MICHI NI

MAYOTTE SHIMAIMASHITA

Hola, Sakura. Aydame.

Anna

Me he perdido.

MOSHIMOSHI, SAKURA-SAN.
TASUKETE KUDASAI.
MICHI

NI

MAYOTTE

SHIMAIMASHITA.

Sakura

IMA, DOKO?

Hay una oficina de correos

Anna

ME NO MAE NI

frente a m.

GA

Dnde ests ahora?

YBINKYOKU

ARIMASU.

Sakura

WAKATTA. SOKO NI ITE.

Ya veo. Qudate ah.

 *UDPWLFD
 026+,026+, n+ROD|SRUWHOIRQR  

 9HUERHQIRUPD7(6+,0$,0$6+,7$
 6HGLFH6+,0$,0$6+,7$GHVSXVGHXQYHUERHQIRUPD7( 
SDUDH[SUHVDUTXHKLFLPRVDOJRGHVFXLGDGDPHQWHRSRUHUURU
(M 0$&+,*$(0$68 HTXLYRFDUVH 
 0$&+,*$(7(6+,0$,0$6+,7$ PHHTXLYRTX 

Signo de correos

2QRPDWRSH\DV

          

 
252252


852852

'HVFULEHDDOJXLHQTXHVHKDGHMDGROOHYDUSRUHO

'HVFULEHDXQDSHUVRQDTXHVHPXHYHGHDTX

SQLFRDQWHXQKHFKRLQHVSHUDGR

SDUDDOOVLQVDEHUTXKDFHU


Creado
por NHK
WORLD
ver. abril
de 2015
Creado
Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015

-- 22 -- 22
- - 22

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 19

YOKATTA

Rodrigo

I, ANNA-SAN.

Anna

MINNA.

Menos mal.

Rodrigo

YOKATTA. SHINPAI SHITA YO.

Nos preocupamos.

Perdn.

Anna

Como las cmaras estaban

baratas, me qued mirndolas.

Eh, Anna!
Todos.

GOMENNASAI.
KAMERA GA YASUKATTA NODE,
TSUI MITE SHIMAIMASHITA.

 *UDPWLFD
 7LHPSRSDVDGRGHORVDGMHWLYRV 

 

 /RVDGMHWLYRVMDSRQHVHVVHFRQMXJDQHQWLHPSRSDVDGR


  3DUDORVDGMHWLYRV,VHFDPELDOD,D.$77$3DUDORVDGMHWLYRV1$VHDJUHJD'$77$


$GMHWLYRV, <$68, EDUDWR 

  < $68.$77$ HUDEDUDWR 

([FHSFLQ ,, EXHQR 

  < 2.$77$ HUDEXHQR 

$GMHWLYRV1$ '$,-%8 ELHQ  ' $,-%8'$77$ HVWXYRELHQ 

 *20(11$6$, 3HUGQ 
6HGLFH*20(11$6$,SDUDGLVFXOSDUVHDJHQWH


  FHUFDQDDXQRFRPRIDPLOLDUHVRDPLJRV 

*20(11$6$,

680,0$6(1VXHQDPVIRUPDOTXH


*20(11$6$,

 

680,0$6(1

   2QRPDWRSH\DV
b                                 
3$&+,5,

.$6+$b

(OVRQLGRTXHKDFHODFPDUDDOVDFDUXQDIRWR 


'HVFULEH QR VROR HO VRQLGR GH OD FPDUD VLQR


WDPELQHODFWRPLVPRGHVDFDUODIRWR

3 -- -23
- 23 -

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para
descargar lecciones
gratuitas en
audio, visite
NHK WORLD
Para
Para descargar
descargar lecciones
lecciones gratuitas
gratuitas en
en audio,
audio, visite
visite NHK
NHK WORLD
WORLD

LECCIN 20

NIHON NO UTA O UTATTA KOTO

GA ARIMASU

KA

Anna, has cantado canciones

Rodrigo

japonesas alguna vez?

ANNA-SAN WA NIHON NO UTA


O UTATTA KOTO GA ARIMASU
KA.

Anna

HAI, ARIMASU.

Qu tipo de canciones cantas

Sakura

DONNA KYOKU GA TOKUI?

bien?

S.

Las canciones de los dibujos

Anna

ANIME NO KYOKU DESU.

animados.

 *UDPWLFD

 $5,0$68 
 (QOD/HFFLQ$5,0$68VLJQLILFDEDKDEHU(QOD/HFFLQVHXVDEDSDUDLQGLFDUTXHRFXUULUD
DOJR(QHVWDOHFFLQ$5,0$68DGTXLHUHHOVHQWLGRGHWHQHUDOJRHQHVWHFDVRWHQHUOD
H[SHULHQFLDGHKDEHUFDQWDGR


 9HUERHQIRUPD7$.272*$$5,0$68 +DEHUKHFKRB 
 &RPELQDQGRYHUERVHQIRUPD7$FRQ.272*$$5,0$68SRGHPRVUHIHULUQRVDFRVDVTXH
KHPRVKHFKRHVGHFLUDQXHVWUDVH[SHULHQFLDV 

(M :$7$6+,:$6+,1-8.81,,77$.272*$$5,0$68 +HLGRD6KLQMXNX 


                    )RUPD7$GH,.,0$68 LU 


   2QRPDWRSH\DV

.$1.$1.$1 
  *$7$1
 
*2721

 (VHOVRQLGRGHXQWUHQHQPDUFKD     (VHOVRQLGRTXHVHR\HHQXQSDVRDQLYHO
Creado
por NHK
WORLD
ver. abril
de 2015
Creado
Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015

- 22 --- 24
- - 24

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 21

IIE, SOREHODODEMO

Sakura

ANNA, JZU DA NE.

Anna

IIE, SOREHODODEMO.

Rodrigo

A, M KONNA JIKAN DESU.

Qu terrible.

Anna

TAIHEN.

No llegar para la hora de cierre.

Anna, lo haces bien.


No, no es para tanto.

Huy! Ya se ha hecho tan tarde.

MONGEN NI MANIAWANAI.

 *UDPWLFD

)RUPD1$,GHORVYHUERV 

 /RVYHUERVFRQMXJDGRVTXHWHUPLQDQHQ1$,VHOODPDQYHUERVHQIRUPD1$, 

  6RQODYHUVLQLQIRUPDOGHORVYHUERVHQQHJDWLYR

(M  7$%(0$68 FRPHU 

2.,0$68 OHYDQWDUVH  2.,1$, QROHYDQWDUVH 

 

,.,0$68 LU 

768.$,0$68 XVDU 

.,0$68 YHQLU 

 7$%(1$, QRFRPHU 

   ,.$1$, QRLU 


768.$:$1$, QRXVDU 

  .21$, QRYHQLU 

 ,,(625(+2'2'(02 1RQRHVSDUDWDQWR 


 ,,(HVXQDUHVSXHVWDQHJDWLYD625(+2'2'(02VLJQLILFDQRHVSDUDWDQWR

 ,,(625(+2'2'(02HVXQDH[SUHVLQGHPRGHVWLD

   2QRPDWRSH\DV.<.<


::
5HSUHVHQWDODYR]DJXGDGHODVPXMHUHV

'HVFULEHDXQDPXOWLWXGJULWDQGR\
KDFLHQGRUXLGR
3 -- -25
- 25 -

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para
descargar lecciones
gratuitas en
audio, visite
NHK WORLD
Para
Para descargar
descargar lecciones
lecciones gratuitas
gratuitas en
en audio,
audio, visite
visite NHK
NHK WORLD
WORLD


LECCIN 22

    OSOKU NARIMASHITA

Perdn, madre.

Anna

OKSAN, GOMENNASAI.

Llegu tarde.

OSOKU NARIMASHITA.

10

Anna, llegas diez minutos tarde.

Encargada

No hay que romper las

ANNA-SAN, JIPPUN MO CHIKOKU

promesas.

DESU. YAKUSOKU O
YABUTTE

WA IKEMASEN.

Lo siento.

Anna

SUMIMASEN. KI

Tendr cuidado.

O TSUKEMASU.

 *UDPWLFD
 &PRWUDQVIRUPDUDGMHWLYRVHQDGYHUELRV


 /RVDGMHWLYRV,VHWUDQVIRUPDQHQDGYHUELRVFDPELDQGROD,ILQDOD.8


262, WDUGH 262.8 

(M 262.81$5,0$6+,7$ /OHJXWDUGH 

 /RVDGMHWLYRV1$VHWUDQVIRUPDQHQDGYHUELRVDJUHJQGROHV1,    
-=8 KELOSDUDKDFHUDOJR -=81, (M -=81,1$5,0$6+,7$ KDEHUVHKHFKRKELO 

 )81381XQFRQWDGRUGHPLQXWRV
1,)81 PLQXWRV -,3381-83381 PLQXWRV 

 

 9HUERHQIRUPD7(:$,.(0$6(1 


 /DIRUPD7(GHXQYHUERVHJXLGDGH:$,.(0$6(1VLJQLILFDQRORKDJDV

(M <$.862.82<$%877(:$,.(0$6(1 1RKD\TXHURPSHUODVSURPHVDV 

   2QRPDWRSH\DV


381381

*$0,*$0, 

.$1


.$1

6H DSOLFD D DOJXLHQ TXH

6H XVD FXDQGR DOJXLHQ VH

'HVFULEHDDOJXLHQTXHUHJDD

HVWIXULRVR

PXHVWUD HQIXUUXDGR SRU

DRWURRVHTXHMDSRUDOJR

DOJR

Creado
por NHK
WORLD
ver. abril
de 2015
Creado
Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015

- 22 --- 26
- - 26

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 23

OKSAN

NI

SHIKARAREMASHITA

Llegaste a tiempo para el cierre

Sakura

KONOAIDA WA MONGEN NI

el otro da?

MANIATTA?

No. No llegu a tiempo.

Anna

Por eso me rega la encargada.

Mis turnos de limpieza

IIE. MANIAIMASEN DESHITA.

aumentaron a tres veces ms.

SOREDE, OKSAN NI
SHIKARAREMASHITA. SJI TBAN
GA

SANKAI

FUEMASHITA.

Sakura

SORE WA TAIHEN DATTA NE.

Fue terrible, eh?

 *UDPWLFD
 B0$6(1'(6+,7$)RUPDSDVDGDQHJDWLYDGH0$68
/RVYHUERVVHFDPELDQDOSDVDGRQHJDWLYRUHHPSOD]DQGR0$68SRU0$6(1'(6+,7$
    0$1,$,0$68 OOHJRDWLHPSR       0$1,$,0$6(1 QROOHJRDWLHPSR 
SDVDGR
                    QHJDWLYR
 

   0$1,$,0$6+,7$ OOHJXDWLHPSR    0$1,$,0$6(1'(6+,7$ QROOHJXDWLHPSR 

)RUPDSDVLYD 

 

 $OXVDUODIRUPDSDVLYDGHXQYHUERVHLQGLFDTXLQ

 6+,.$5,0$68 UHJDDU  6+,.$5$5(0$68 VHUUHJDDGR 

 HMHFXWODDFFLQPHGLDQWHODSDUWFXOD1,

 

2.6$1:$:$7$6+,26+,.$5,0$6+,7$  0LPDGUHPHUHJD 

 

:$7$6+,:$2.6$11,6+,.$5$5(0$6+,7$ )XLUHJDDGRSRUPLPDGUH 2QRPDWRSH\DV
.<8b.<8b 

*26+,*26+, 


(VHOVRQLGRGHOLPSLDURSXOLUFRQIXHU]DXQ

(VHOVRQLGRGHIUHJDU

YDVRXQDYHQWDQDHWF


3 -- -27
- 27 -

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para
descargar lecciones
gratuitas en
audio, visite
NHK WORLD
Para
Para descargar
descargar lecciones
lecciones gratuitas
gratuitas en
en audio,
audio, visite
visite NHK
NHK WORLD
WORLD

LECCIN 24

TSUKAWANAIDE

KUDASAI

Bueno, hoy llegamos hasta

Profesor

aqu.

HAI, KY WA KOKO MADE

Tomar un examen el lunes de

DESU.

la semana prxima.

NI

RAISH NO GETSUYBI

SHIKEN O SHIMASU.

Profesor, podemos usar

Anna

SENSEI, JISHO O

diccionarios?

TSUKATTE MO II DESU KA.

No, no pueden.

Profesor

IIE, DAME DESU.

No los usen.

TSUKAWANAIDE KUDASAI.

 *UDPWLFD
 9HUERHQIRUPD1$,'(.8'$6$, QRB  
 $JUHJDQGR'(.8'$6$,DODIRUPD1$,GHXQYHUERHVWDPRVGLFLQGROHDDOJXLHQTXHQRKDJD
DOJR


(M ,.$1$,'(.8'$6$, 1RYD\DV 

IRUPD1$,GH,.,0$68 LU  

 3DODEUDVTXHLQGLFDQSXQWRVHQHOWLHPSR


.,1 D\HU     

.< KR\   

$6+,7$ PDDQD 

6(16+ ODVHPDQDSDVDGD .216+ HVWDVHPDQD 5$,6+ ODVHPDQDSU[LPD 

6(1*(768 HOPHVSDVDGR .21*(768 HVWHPHV 5$,*(768 HOPHVSU[LPR 
2QRPDWRSH\DV
%8768

%% 


%8768'HVFULEHDJHQWHTXHMQGRVHDLUDGDPHQWH 

'HVFULEHDDOJXLHQTXHPDVFXOODVX 

LQVDWLVIDFFLQHQYR]EDMD

Creado
por NHK
WORLD
ver. abril
de 2015
Creado
Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015

-- 22 -- 28
- - 28

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para
descargar lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 25

TSUKUE NO SHITA NI

Es un terremoto.

Todos, conserven la calma.

Pnganse bajo el pupitre.

JISHIN DA. MINNA, OCHITSUITE.

Parece que el temblor ces.

Profesor

HAIRE

TSUKUE NO SHITA NI
YURE WA

HAIRE.

OSAMATTA YDA.

Anna

Japn realmente tiene muchos

BIKKURI

terremotos, verdad?

Me asust.

SHITA.

NIHON WA HONT NI


JISHIN GA I DESU NE.

 *UDPWLFD
,PSHUDWLYRGHORVYHUERV 

  (OLPSHUDWLYRVXHOHXVDUVHHQFDVRVGHHPHUJHQFLD\HQODVVHDOHVGHWUILFR


(M 1,*(0$68 KXLU 1,*(52 gKX\H   

 B<'$<'(68 3DUHFHTXHB 
<'$HVODYHUVLQLQIRUPDOGH<'(68TXHLQGLFDTXHHOKDEODQWHHYDOXODVLWXDFLQ\VH
KDIRUPDGRXQDLGHDDOUHVSHFWR 


 $QWHVGH<'$QRSXHGHXVDUVHODIRUPD0$68GHORVYHUERV

(M <85(:$26$0$77$<'$ 3DUHFHTXHHOWHPEORUFHV 

                IRUPD7$GH26$0$5,0$68 FHVDU 

 =:$+$1$*$1$*$, /RVHOHIDQWHVWLHQHQODWURPSDODUJD 


WHPD


 VXMHWR

   2QRPDWRSH\DV

*85$*85$
*$7$

*$7$ 5HSUHVHQWDHOVRQLGRGHPXHEOHV 

'HVFULEHDHGLILFLRVEDPEROHQGRVH\D VDFXGLQGRVH 

FXDOTXLHUREMHWRHQSRVLFLQLQHVWDEOH 
3 ---29
- 29 -

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para
Para descargar
descargar lecciones
lecciones gratuitas
gratuitas en
en audio,
audio, visite
visite NHK
NHK WORLD
WORLD

LECCIN 26

TSUGI

WA

GANBAR

Anna

RODORIGO, GENKI GA NAI NE.

Rodrigo

SHIKEN GA DEKINAKATTA N

Rodrigo, no ests muy animado.

No me fue bien en el examen.

DESU.

A m tampoco...

Saqu 60 puntos.

WATASHI MO.

Esforcmonos la prxima vez.

Anna

ROKUJITTEN DESHITA.
TSUGI

WA

GANBAR.

 *UDPWLFD
 B1'(68 


 6HXVDODH[SUHVLQ1'(68SDUDH[SOLFDUXQDVLWXDFLQRODUD]QGHDOJR 
$QWHVGH1'(68VHXVDXQDIRUPDOODQDGHOYHUERWDOFRPRODIRUPDGLFFLRQDULRRODIRUPD7$

(M 6+,.(1*$'(.,1$.$77$1'(681RPHIXHELHQHQHOH[DPHQ 
   

IRUPDOODQDGH'(.,0$6(1'(6+,7$ QRKDEHULGRELHQ 

 '(6+,7$7LHPSRSDVDGRGH'(68


(M  7$,+(1'(68 (VWHUULEOH 7$,+(1'(6+,7$ )XHWHUULEOH 

 *$1%$5 (VIRUFPRQRV 


 

 *$1%$5HVODIRUPDYROLWLYDGH*$1%$5,0$68 HVIRU]DUVH 
/DIRUPDYROLWLYDH[SUHVDHOGHVHRGHOKDEODQWH7DPELQVHXVDSDUDLQYLWDUDOLQWHUORFXWRUD
KDFHUDOJRMXQWRVRLQVWDUORDKDFHUDOJR

   2QRPDWRSH\DV
     


1

2*<

1

2*<
8QEHEOORUDQGRIXHUWH   

Creado
Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015

      8QQLROORUDQGRIXHUWH

- 22 --- 30
- - 30

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar
lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 27

DARE GA KEKKON SURU N DESU KA

   


Anna

DARE GA KEKKON SURU N


DESU

Quin va a casarse?

KA.

Sakura

SHIZUOKA

Anna

H. ITSU DESU

Una amiga en Shizuoka.

NO TOMODACHI.
Aj. Cundo es?
KA.

Sakura

Anna, no quieres venir

RAIGETSU HATSUKA YO.

conmigo a Shizuoka?

El 20 del mes prximo.

ANNA MO ISSHO NI
SHIZUOKA

NI IKANAI?
 *UDPWLFD
 9HUERHQIRUPD1$," 
'HFLUODIRUPD1$,GHXQYHUERHQXQWRQRDVFHQGHQWHVLUYHSDUDLQYLWDUDDOJXLHQDKDFHUDOJR
GHPDQHUDLQIRUPDO


(M 

,66+21,(,*$20,1$, 1RTXLHUHVYHUXQDSHOFXODFRQPLJR" 

     YHUVLQFRUWV


IRUPD1$,GH0,0$68 YHU 

,66+21,(,*$20,0$6(1.$ 1RTXLHUHYHUXQDSHOFXODFRQPLJR" 

 

 'DVGHOPHV
   768,7$&+, )8768.$ 0,..$ <2..$  ,768.$
08,.$


1$12.$ <.$ .2.212.$ 7.$ 

-,&+,1,&+, -<2..$ +$768.$ 1,-<2..$

   2QRPDWRSH\DV
1<

1<

:$1     
:$1
 


3 -- -31
- 31 -

8QJDWRPDXOODQGR

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para
descargar lecciones
gratuitas en
audio, visite
NHK WORLD
Para
Para descargar
descargar lecciones
lecciones gratuitas
gratuitas en
en audio,
audio, visite
visite NHK
NHK WORLD
WORLD

LECCIN 28

SHIZUOKA

YKOSO

Sakura

KOCHIRA WA,

Este es mi primo Kenta.

ITOKO NO KENTA-KUN.

Kenta

SHIZUOKA

Bienvenida a Shizuoka.

E YKOSO.

l sabe mucho de cmaras, as

Sakura

que pregntale lo que quieras.

KARE WA KAMERA NI

KUWASHII

KARA, IROIRO KIITE NE.

Anna

DZO YOROSHIKU ONEGAI

Desde ya, muchas gracias.

SHIMASU.

Kenta

(ANNA-CHAN, KAWAII

(Qu bonita es Anna).

N.)

 *UDPWLFD
 B(<.262 %LHQYHQLGRDDB 


 (HVXQDSDUWFXODTXHLQGLFDHOSXQWRILQDOGHXQPRYLPLHQWR<.262HVELHQYHQLGRD 

(M 1,+21(<.262 %LHQYHQLGRDD-DSQ 

 B.$5$ SRUTXHB 


 .$5$HVXQDSDUWFXODTXHLQGLFDODUD]QGHDOJR

 (M .$:$,,.$5$ SRUTXHHVERQLWRD        

 $OXVDU.$5$FRQDGMHWLYRV1$RVXVWDQWLYRV.$5$VHFRQYLHUWHHQ'$.$5$

.$:$,,DGMHWLYR, 


(M *(1.,'$.$5$ SRUTXHHVWDQLPDGRD *(1.,DGMHWLYR1$ 

 B1,.8:$6+,, VDEHUPXFKRGHB


(M .(17$:$.$0(5$1,.8:$6+,, .HQWDVDEHPXFKRGHFPDUDV 

2QRPDWRSH\DV
        


3333

               


 /DVLUHQDGHXQDDPEXODQFLD

Creado
por NHK
WORLD
ver. abril
de 2015
Creado
Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015

/DVLUHQDGHXQSDWUXOOHUR

- 22 --- 32
- - 32

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar
lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 29

CHIKAKU DE MIRU TO,

KII DESU NE

Anna

Visto de cerca es grande, eh?

Vaya, la forma de esa nube

FUJISAN DA.

parece un sombrero.

Es el monte Fuji.

CHIKAKU DE MIRU TO,

KII

DESU NE.
ARE. KUMO NO KATACHI GA
BSHI MITAI DESU.

Cuando se ve esa nube, quiere

Kenta

ANO KUMO GA MIERU TO,

decir que va a llover.

AME GA FURU N DA YO.

 *UDPWLFD
 B72 6LB 


 6LODSDUWFXOD72YLHQHGHVSXVGHXQYHUERLQGLFDXQDFRQGLFLQ 
$QWHVGH72ORVYHUERVDGRSWDQODIRUPDGLFFLRQDULRRODIRUPD1$, 
(M $12.802*$0,(5872$0(*$)85,0$68 


&XDQGRVHYHHVDQXEHYDDOORYHU 

.$6$*802XQDQXEH 

FRQIRUPDGHVRPEUHUR

 B1'$ 

 1'$HVODYHUVLQLQIRUPDOGH1'(68TXHVHXVDSDUDH[SOLFDUXQDVLWXDFLQRUD]Q

(M 

,QIRUPDO$0(*$)8581'$ 

9DDOORYHU 

&RUWV $0(*$)8581'(68 9DDOORYHU 

 

   2QRPDWRSH\DV6+,72

 ==

6+,72
       


(OVRQLGRGHODOOXYLDWRUUHQFLDO

     (OVRQLGRGHODOOXYLDOHYH
3 -- -33
- 33 -

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para
descargar lecciones
gratuitas en
audio, visite
NHK WORLD
Para
Paradescargar
descargarlecciones
leccionesgratuitas
gratuitasen
enaudio,
audio,visite
visiteNHK
NHKWORLD
WORLD

LECCIN 30

M SUKOSHI SHASHIN O TORITAI DESU

Ah, est lloviendo.

Sakura

A, AME DA.

Volvamos deprisa.

ISOIDE KAERIMASH.

Espera un momento.

Anna

Quiero sacar fotos un poco ms.

CHOTTO MATTE KUDASAI.


M SUKOSHI SHASHIN O
TORITAI

DESU.

Si te mojas con la lluvia, vas a

Kenta

AME NI NURETARA, KAZE O

resfriarte.

HIKU YO.

 *UDPWLFD
 B7$,'(68 TXHUHUB 
 5HHPSOD]DQGR HO 0$68 GH ORV YHUERV HQ IRUPD 0$68 SRU 7$, VH SXHGH H[SUHVDU OR TXH
TXHUHPRVKDFHU6LVHDJUHJD'(68GHVSXVGH7$,ODRUDFLQVXHQDPVFRUWV


(M  6+$6+,12725,0$68 6DFDUIRWRV 

6+$6+,12725,7$,'(68 4XLHURVDFDUIRWRV 

 7$IRUPYHUE 5$ 6LB 
 /DIRUPD7$MXQWRD5$ 7$5$ LQGLFDXQDFRQGLFLQ

 6HSXHGHXVDU72HQYH]GH7$5$HQHOFDVRGHTXHDOJR 

RFXUUDVLHPSUH
(M 

26+,7$5$768.,0$68 6LORSXOVDVVHHQFHQGHU 

  26872768.,0$68 

6LORSXOVDVVHHQFLHQGH 

   2QRPDWRSH\DV *252
      


*252

.252


.252
'HVFULEHDXQREMHWRSHTXHR\OLYLDQRTXHVH

(OVRQLGRGHOWUXHQR

Creado
por NHK
WORLD
ver. abril
de 2015
Creado
Creadopor
porNHK
NHKWORLD
WORLDver.
ver.abril
abrilde
de2015
2015

GHVSOD]DGDQGRYXHOWDV
-- 22 -34
- - 34

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar
lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 31

M HACHIJNI

Anna

OBSAN, OGENKI

DESU YO

Abuela, est usted muy

DESU NE.

SAI

saludable, eh?

Ya tengo 82 aos.

Abuela

M HACHIJNI SAI DESU YO.

Vamos, tmate el t.

S, OCHA O DZO.

Oh, es un bonito color verde.

Anna

W, KIREINA MIDORI IRO.

Tambin tiene buen aroma.

KAORI MO II DESU.

 *UDPWLFD


 1PHURV 

-

-,&+, - ,&+,

-1,  - 1,1,-
1,-,&+, 1,- ,&+,
1,-1, 1,- 1,

&RORUHV 

0,'25,

9HUGH 

$.$


$2

5RMR 

$]XO 

/DVSDUWFXODVKRQRUILFDV2\*2
3DUDPRVWUDUUHVSHWRSRUHOLQWHUORFXWRURODSHUVRQDGHTXLHQHVWDPRVKDEODQGRVHDJUHJD2R
*2DQWHVGHORVVXVWDQWLYRV\DGMHWLYRV 
6HXVD*2FRQORVVXVWDQWLYRVRULJLQDULRVGHOFKLQR3DUDORVGHPVVHXVD2 


(M 26+,*272 WUDEDMR  *2.$=2.8 IDPLOLD 

   2QRPDWRSH\DV                        *$%8

*$%8
*2.8*2.8(V HO VRQLGR GH EHEHU DOJR D JUDQGHV

(V HO VRQLGR GH EHEHU DOJR USLGD \

WUDJRV

HQUJLFDPHQWH
3 -- -35
- 35 -

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite NHK WORLD


Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite NHK WORLD

LECCIN 32

FUTON NO H GA SUKI DESU

Cul te gusta ms, el

Sakura

FUTON TO BEDDO TO

cama?

n o la

DOCHIRA GA SUKI?

Me gusta ms el

Anna

Este

una cama.

FUTON NO H GA SUKI DESU.

Bueno, que descanses.

n.

n es ms mullido que

KONO FUTON WA BEDDO YORI


YAWARAKAI DESU.
SOREJA, OYASUMINASAI.

Sakura

OYASUMI.

Que descanses.

 *UDPWLFD

 6XVWDQWLYR$72VXVWDQWLYR%72'2&+,5$*$DGMHWLYR'(68.$ 
 &XOHVPVB$R%" 
 3DUDSHGLUXQDFRPSDUDFLQGHODVSURSLHGDGHVGH$FRQODVGH%VHGLFH$72%72'2&+,5$
*$\GHVSXVXQDGMHWLYRVHJXLGRGH'(68.$


(M )872172%(''272'2&+,5$*$68.,'(68.$ 

&XOWHJXVWDPVHORODFDPD" 

 6XVWDQW$12+*$VXVWDQW%<25,DGMHWLYR'(68 $HVPV TXH%    


3DUDFRPSDUDUODVSURSLHGDGHVGH$FRQODVGH%VHGLFH$12+*$%<25, 
\GHVSXVXQDGMHWLYRVHJXLGRGH'(68 


(M 7$,12+*$1,+21<25,$768,'(68 7DLODQGLDHVPVFDOXURVDTXH-DSQ 


7DPELQSXHGHGHFLUVH$:$%<25, (' 68

(M 7$,:$1,+21<25,$768,'(68 7DLODQGLDHVPVFDOXURVDTXH-DSQ 
    2QRPDWRSH\DV
 

)8:$)8:$
)8.$)8.$
    

 'HVFULEHDOJREODQGR\PXOOLGR

 'HVFULEHDOJREODQGR\OLYLDQR 


Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

- 22 ---36
- - 36

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar
lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 33

       ANNA-SAN NI AGEMASU

Esta es una foto que saqu en el

Kenta

KORE WA, BOKU GA FUJISAN

monte Fuji.

DE TOTTA SHASHIN DESU.

Anna

A, WATASHI

Te sorprendiste?

Kenta

ODOROITA?

Despus te la dar, Anna.

Ah, soy yo.


DA.

ATODE, ANNA-SAN NI AGEMASU.

Me dars la foto?

Anna

SHASHIN O KURERU N DESU

Me alegro.

KA? URESHII DESU.
 *UDPWLFD
 $*(0$68 


 &XDQGRHOKDEODQWHGDDOJRDOLQWHUORFXWRUVHGLFH 
$*(0$68 GDU 
$*(0$68WDPELQVHXVDHQJHQHUDOFXDQGRDOJXLHQ 
GDDOJRDRWUDSHUVRQD 

 .85(0$68


 6LDOJXLHQQRVGDDOJRVHGLFH.85(0$68 GDU 

 (QMDSRQVVHXVDXQYHUERGLIHUHQWH 

  GHSHQGLHQGRGHVLKDEODPRVGHVGHOD 

.85(0$68
.85(0$6+,7$ SDVDGR 

SHUVSHFWLYDGHOGDGRURGHOUHFHSWRU

.85(58 IRUPDGLFFLRQDULR 

   2QRPDWRSH\DV
1,<$

 

1,<$
1,.2
1,.2


3 -- -37
- 37 -

'HVFULEHXQDVRQULVDOHYH

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para
Para descargar
descargar lecciones
lecciones gratuitas
gratuitas en
en audio,
audio, visite
visite NHK
NHK WORLD
WORLD

LECCIN 34

YAWARAKAKUTE

Kenta

A, TORO GA KITA.

Anna

TORO TTE

Ah, ah viene el

OISHII DESU

Qu es

NAN DESU KA.


Es la parte del vientre del atn.

Kenta

MAGURO NO ONAKA NO BUBUN

Srvete.

DESU. DZO.

Gracias por la comida.

Anna

ITADAKIMASU.

Es tierno y sabroso.

YAWARAKAKUTE OISHII DESU.

 *UDPWLFD

TORO

B77(1$1'(68.$ 4XHV "
 6HSXHGHSUHJXQWDUHOVHQWLGRGHXQDSDODEUD 
DJUHJDQGR77(1$1'(68.$

(M 725277(1$1'(68.$ 4XHVWRUR" 

 &PRREWHQHUORVDGMHWLYRVHQIRUPD7( 
$GMHWLYRV, &DPELDU,D.87(

(M 

<$:$5$.$, WLHUQR < $:$5$.$.87(

   $GMHWLYRV1$$JUHJDU'(     (M  *(1., VDOXGDEOH 

 $GMHWLYRHQIRUPD7($GMHWLYR   


(* 1.,'(

 3DUDXWLOL]DUGRVRPVDGMHWLYRVVHFDPELDQWRGRVORVDGMHWLYRVPHQRVHOOWLPRDODIRUPD7(
 

(M <$:$5$.$.87(2,6+,,'(68 (VWLHUQR\VDEURVR 

   2QRPDWRSH\DV
 
$66$5,.277(5,
'HVFULEHDXQDFRPLGDVLPSOH\GHVDERUQR

'HVFULEH D XQD FRPLGD GH VDERU IXHUWH

PX\IXHUWH 

SHVDGD\JUDVRVD


Creado
Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015

- 22 --- 38
- - 38

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar
lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 35

KUREJITTO KDO WA TSUKAEMASU KA

Kenta

OKANJ O ONEGAI SHIMASU.

La cuenta, por favor.

Cajero

ZENBU DE GOSEN NIHYAKU

Son 5.200 yenes en total.


EN

DESU.

Kenta

KUREJITTO KDO WA

Se puede usar tarjeta de crdito?

TSUKAEMASU KA.

Cajero

HAI, TSUKAEMASU.

S, se puede.

 *UDPWLFD

 1PHURV    
+<$.8  


 


6(1 

0$1 

 )RUPDSRWHQFLDOGHORVYHUERV 

 

/DIRUPDSRWHQFLDOGHORVYHUERVWLHQHGRVVHQWLGRV8QRHVODFDSDFLGDGGHKDFHUDOJR(ORWUR
LQGLFDTXHDOJRSXHGHKDFHUVHHQXQDVLWXDFLQGHWHUPLQDGD


(M 

+$1$6+,0$68 KDEODU +$1$6(0$68 SRGHUKDEODU 

  768.$,0$68 XVDU  
768.$(0$68 SRGHUXVDU  

2QRPDWRSH\DV

 &+,1
 
3,b 


(VHOVRQLGRTXHKDFHODFDMDUHJLVWUDGRUDDO

(V HO VRQLGR TXH KDFH HO KRUQR GH

OHHUORVFGLJRVGHEDUUDV

PLFURRQGDVDOWHUPLQDUODFRFFLQ


3 -- -39
- 39 -

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para
descargar lecciones
gratuitas en
audio, visite
NHK WORLD
Para
Para descargar
descargar lecciones
lecciones gratuitas
gratuitas en
en audio,
audio, visite
visite NHK
NHK WORLD
WORLD

LECCIN 36

BENKY

SHINAKEREBA NARIMASEN

Kenta

SABISHIKU NARIMASU.

Te echar de menos.

Anna

Yo tambin.

Pero tengo que estudiar en la

WATASHI

universidad.

MO DESU.

DEMO, DAIGAKU

DE BENKY

SHINAKEREBA NARIMASEN.

Entonces ir a Tokio en las

Kenta

JA, BOKU GA HARUYASUMI 

vacaciones de primavera.

NI TKY NI IKIMASU.

 *UDPWLFD

 

 9HUERHQIRUPD1$, 1$.(5(%$1$5,0$6(1 WHQHUTXHB 
 3DUDGHFLUTXHGHEHPRVKDFHUDOJRVHUHHPSOD]DODSDUWH1$,GHOYHUERHQIRUPD1$, 
  SRU1$.(5(%$1$5,0$6(1
 )RUPD0$68
 )RUPD 

)RUPD1$,

     ,.$1$,
         

,.,0$68

,.$1$.(5(%$1$5,0$6(1

  LU 
             QRLU
                 WHQJRTXHLU /$6(67$&,21(6

   +$58 SULPDYHUD   1$768 YHUDQR     $., RWRR     )8<8 LQYLHUQR   

2QRPDWRSH\DV
+<+<                    
+<+< 

3<3<

'HVFULEHHOVRQLGRGHXQ

(OYLHQWRVHKDFHPV

YLHQWRFRQVWDQWH

IXHUWH

Creado
por NHK
WORLD
ver. abril
de 2015
Creado
Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015

- 22 --- 40
- - 40

%<%<

(OYLHQWRVRSODDQPVIXHUWH

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar
lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 37

   FUJISAN O MITARI, OSUSHI O TABETARI SHIMASHITA

Encargada

RYOK WA D DATTA?

Vi el monte Fuji y com

entre otras cosas.

FUJISAN O MITARI, OSUSHI O

Fue divertido.

Cmo fue tu viaje?

Anna

TABETARI

SHIMASHITA.

TANOSHIKATTA DESU.

Encargada

SORE WA YOKATTA WA NE.

Me alegro.

 *UDPWLFD
 9HUERHQIRUPD7$5,9HUERHQIRUPD7$5,6+,0$68
 3DUDPHQFLRQDUXQRRPVHMHPSORVHQWUHXQQPHURGHDFFLRQHVVHXVDQORVYHUERV HQIRUPD7$HQVXFHVLQDJUHJDQGR5,GHVSXVGHFDGDXQR/DRUDFLQVHFLHUUDFRQ 
6+,0$68 KDFHU RU6+,0$6+,7$ KDEHUKHFKR 


(M )8-,6$120,7$ 9LHOPRQWH)XML   2686+,27$%(7$ &RP            

)8-,6$120,7$5,2686+,27$%(7$5,6+,0$6+,7$

9LHOPRQWH)XML\FRPHQWUHRWUDVFRVDV   

 B:$''$77$" &PRIXHB


 'HVFPR'$77$HVODYHUVLQLQIRUPDOGH'(6+,7$TXHSRQHILQDXQDRUDFLQHQSDVDGR

(M 6+,.(1:$''$77$" FPRIXHHOH[DPHQ" 
   2QRPDWRSH\DV 
 
.87$.87$ 

     +(72+(72 

'HVFULEHDDOJXLHQTXHVHVLHQWHDJRWDGR 

6HXVDFXDQGRHVWDPRVWRWDOPHQWHH[KDXVWRV

\GELO 

\VLQHQHUJD 
3 -- -41
- 41 -

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para
descargar lecciones
gratuitas en
audio, visite
NHK WORLD
Para
Para descargar
descargar lecciones
lecciones gratuitas
gratuitas en
en audio,
audio, visite
visite NHK
NHK WORLD
WORLD

LECCIN 38

KASHIKOMARIMASHITA

Hasta el Hospital de la

Encargada

SHIMIN BYIN MADE ONEGAI

Ciudadana, por favor.

SHIMASU.

Taxista

KASHIKOMARIMASHITA.

Vaya derecho y gire a la izquierda

Encargada

en el tercer semforo.

S, seora.

MASSUGU ITTE, MITTSU ME NO


SHING O HIDARI

NI

MAGATTE

KUDASAI.

 *UDPWLFD
 ([SUHVLRQHVKRQRUILFDV 
 /DVH[SUHVLRQHVKRQRUILFDVVHXVDQDOKDEODUFRQRUHIHULUVHDQXHVWURVVXSHULRUHVRJHQWHGH
PVHGDGRTXHQRFRQRFHPRVELHQ 

 'RVIRUPDVKRQRUILFDVGHORVYHUERV 


  )RUPD UHVSHWXRVD   

0,0$68 

 

*25$11,1$5,0$68

PLUDU 

6HXVDSDUDPRVWUDUUHVSHWRSRUODSHUVRQDFRQODTXHRGHODTXHKDEODPRVDOUHIHULUQRVDVX
VLWXDFLQRVXVDFFLRQHV
 

   
 )RUPDKXPLOGH

:$.$5,0$6+,7$ 

.$6+,.20$5,0$6+,7$

     (QWHQGLGR        

6HPXHVWUDUHVSHWRXVDQGRSDODEUDVKXPLOGHVSDUDKDEODUGHQRVRWURVPLVPRV   2QRPDWRSH\DV 

)85$)85$

.85$.85$6H

XWLOL]D

FXDQGR

DSHQDV

SRGHPRV

'HVFULEHDXQDSHUVRQDTXHVHVLHQWHPDUHDGD

PDQWHQHUQRVGHSLHSRUODIDWLJDRODILHEUH
Creado
por NHK
WORLD
ver. abril
de 2015
Creado
Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015

- 22 --- 42
- - 42

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar
lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 39

KAZE DA TO OMOIMASU

Mdico

D SHIMASHITA

Qu le ocurre?
KA.

Anna

SEKI GA DEMASU.

Tengo tos.

Tambien tiene 37,8 grados de

Encargada

NETSU MO SANJNANA TEN

fiebre.

HACHI DO ARIMASU.

Mustreme su garganta.

Mdico

Creo que es un resfro.

NODO O MISETE KUDASAI.


KAZE DA TO OMOIMASU.

 *UDPWLFD
 'HVFULELUVQWRPDV    
 

 

$7$0$*$,7$,'(68

+$1$0,=8*$'(0$68

21$.$*$,7$,'(68

 

 B72202,0$68 &UHRTXH 
 3DUDH[SUHVDUQXHVWUDVLGHDVRSLQLRQHVRFRQMHWXUDVSULPHURVHGLFHORTXHXQRSLHQVD\VH
DJUHJD72202,0$68$QWHVGH72202,0$68VHXVDODIRUPDOODQDGHOYHUER 


(M .$12-2:$.,0$68 .$12-2:$.85872202,0$68


    (OODYHQGU       &UHRTXHHOODYHQGU  

   2QRPDWRSH\DV

                   
.21.21
*2+2*2+2


 8QDWRVOHYH                 8QDWRVJUDYH
3 -- -43
- 43 -

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para
descargar lecciones
gratuitas en
audio, visite
NHK WORLD
Para
Paradescargar
descargarlecciones
leccionesgratuitas
gratuitasen
enaudio,
audio,visite
visiteNHK
NHKWORLD
WORLD

LECCIN 40

ATAMA

Encargada

GA

ZUKIZUKI SHIMASU

Aqu tienes una sopa de arroz.

Cmo te sientes?

OKAYU DESU

YO.

TAICH WA, D?

Anna

ATAMA

GA

ZUKIZUKI SHIMASU.

Me late la cabeza.

Aj. Si quieres cualquier cosa,

Encargada

S. HOSHII MONO GA ATTARA,

dmelo.

ITTE NE.
  

 *UDPWLFD
 =8.,=8.,6+,0$68 ODWLUFRQGRORU 

 =8.,=8.,HVXQDRQRPDWRSH\D6HXVDFXDQGRWHQHPRVMDTXHFD\VHQWLPRVTXHQRVODWHOD
FDEH]D&RPELQDGDFRQ6+,0$68 KDFHU VHFRQYLHUWHHQXQYHUER

 /RVWUHVJUXSRVGHYHUERV


 

 /RVYHUERVMDSRQHVHVVHGLYLGHQHQWUHVJUXSRV&DGDXQRVHFRQMXJDGHPDQHUDGLVWLQWD 

*UXSR

 9HUERVTXHWLHQHQODYRFDO,HQODVODEDDQWHVGH0$68

         (M .$.,0$68 HVFULELU 


*UXSR

 9HUERVTXHWLHQHQODYRFDO(\DOJXQRVTXHWLHQHQODYRFDO,HQODVODEDDQWHVGH
0$68   (M 7$%(0$68 FRPHU 

*UXSR

 6+,0$68 KDFHU .,0$68 YHQLU  
   2QRPDWRSH\DV
 
=2.8=2.8
08.$08.$


'HVFULEH D XQD SHUVRQD TXH VLHQWH
HVFDORIURVGHELGRDODILHEUH 

Creado
por NHK
WORLD
ver. abril
de 2015
- 2 -Creado
Creadopor
porNHK
NHKWORLD
WORLDver.
ver.abril
abrilde
de2015
2015 -- 244
- - 44

6HXVDFXDQGRWHQHPRVQXVHD

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar
lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 41

GAKUEN-SAI NI IKU KOTO GA DEKITE, TANOSHIKATTA DESU


Anna

KENTA SAMA

Estimado Kenta:


OGENKI

DESU

Cmo ests?
KA.

Gracias por lo del otro da.

KONOAIDA WA ARIGAT
GOZAIMASHITA.

Pude ir al festival de la

universidad y fue divertido.

GAKUEN-SAI NI IKU KOTO GA


DEKITE, TANOSHIKATTA DESU.

Vemonos en Tokio la prxima

TSUGI

vez.

WA TKY DE AIMASH.

 *UDPWLFD

9HUERHQIRUPDGLFFLRQDULR.272*$'(.,0$68 SRGHUKDFHUB 
 6H SXHGH H[SUHVDU OD FDSDFLGDG R SRWHQFLDO SDUD KDFHU DOJR XVDQGR OD IRUPD GLFFLRQDULR GHO
YHUER\DJUHJQGROH.272*$'(.,0$68

(M :$7$6+,:$,.8.272*$'(.,0$68 3XHGRLU 

 7DPELQSXHGHXVDUVHODIRUPDSRWHQFLDOFRQHOPLVPRVHQWLGR 
 (M :$7$6+,:$,.(0$68 3XHGRLU  

 &PRHVFULELUXQDGLUHFFLQ


 7UDGLFLRQDOPHQWHHOMDSRQVVHHVFULEHHQ 
OQHDVYHUWLFDOHV\GHGHUHFKDDL]TXLHUGD


&GLJRSRVWDO

'LUHFFLQ

\

QRPEUH GHO
UHPLWHQWH

 6$0$HVXQDSDODEUDKRQRUILFDTXHVH 

    DJUHJDDOQRPEUHGHXQDSHUVRQDSDUDLQGLFDUUHVSHWR

'LUHFFLQ GHO
GHVWLQDWDULR
1RPEUH

GHO

GHVWLQDWDULR

   2QRPDWRSH\DV
6$33$5,
68..,5,

'HVFULEH XQ FXDUWR ELHQ RUGHQDGR TXH QR

'HVFULEH OD VHQVDFLQ SODFHQWHUD WUDV

WLHQHQDGDGHPV 

KDEHUVHODYDGRODFDUDSRUHMHPSOR
3 -- -45
- 45 -

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para
Para descargar
descargar lecciones
lecciones gratuitas
gratuitas en
en audio,
audio, visite
visite NHK
NHK WORLD
WORLD

LECCIN 42

DORE GA ICHIBAN OISHII KANA

 

Me pregunto cul ser el ms

Anna

DORE GA ICHIBAN OISHII

sabroso.

KANA.

Vendedora

MAKUNOUCHI-BENT WA NINKI

El ma

es popular.

GA ARIMASU YO.

Anna

JA, WATASHI WA

MAKUNOUCHI.

Entonces, ma

para m.

 

Para m tambin.

Rodrigo

BOKU MO.

Cbrenos por separado, por

SHIHARAI
ONEGAI

WA

favor.

BETSUBETSUNI

SHIMASU.

 *UDPWLFD

0$.8128&+,
%(17

 ,&+,%$1 (OPHMRUHOQPHURXQR 


 $OFRPSDUDUWUHVRPVFRVDVVHLQGLFDODPHMRUGLFLHQGR,&+,%$1

(M :$7$6+,:$0$.8128&+,%(17*$,&+,%$168.,'(68

      (OXQDFDMDGHDOPXHU]RVXUWLGDHVHOTXHPVPHJXVWD 

 '25(*$,&+,%$1$GMHWLYR'(68.$ &XOHVHOPVB" 


 3DUDKDFHUSUHJXQWDVXVDQGR,&+,%$1VHFRORFDQGLVWLQWRVLQWHUURJDWLYRVDQWHVGH,&+,%$1 
VHJQTXVHFRPSDUH 

   ,768
   *$ FQGR 
 

,&+,%$ DGMHWLYR 

'25( *$ FXO 

'2.2 *$ GQGH 


1$1, *$ TX 

2QRPDWRSH\DV        
       


3(.2

3(.2(VHOVRQLGRTXHQRVKDFHHOHVWPDJRFXDQGR

([SUHVDODFRQGLFLQGHHVWDUUHDOPHQWH

WHQHPRVKDPEUH

KDPEULHQWR

Creado
Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015

- 22 --- 46
- - 46

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar
lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 43
     DSHITE DESH KA

Dicen que el Castillo de Himeji

Profesor

es un castillo milagroso.

HIMEJI-J WA KISEKI NO

Por qu ser?

SHIRO TO IWARETE IMASU.


DSHITE DESH KA.

Porque nunca lo consumi el

Rodrigo

SENS DEMO YAKENAKATTA

fuego, ni siquiera en las

KARA DESU.

guerras.

Bien, Rodrigo!

Anna

SASUGA, RODORIGO!

 *UDPWLFD B'(6+ SUREDEOHPHQWHB 


 6HXVD'(6+DOILQDOGHODRUDFLQSDUDKDFHU

   XQDSUHGLFFLQRKDEODUGHDOJRLQFLHUWR

(M $6+,7$:$$0('(6+
3UREDEOHPHQWHOORYHUPDDQD   

&DVWLOORGH+LPHML 

&LXGDGGH+LPHML

 '6+,7('(6+.$ 3RUTXVHU" 

'6+,7(HVSRUTX(QXQWRQRPVIRUPDOHQYH]GH'6+,7(VHGLFH1$=( SRUTX 


1$=('(6+.$2QRPDWRSH\DV

 %

3,131
(O VRQLGR TXH LQGLFD OD UHVSXHVWD

(O VRQLGR TXH LQGLFD XQD UHVSXHVWD

FRUUHFWD

LQFRUUHFWD
3 -- -47
- 47 -

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para
descargar lecciones
gratuitas en
audio, visite
NHK WORLD
Para
Paradescargar
descargarlecciones
leccionesgratuitas
gratuitasenenaudio,
audio,visite
visiteNHK
NHKWORLD
WORLD


LECCIN 44

WAGASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU

Los dulces japoneses son muy

Anna

WAGASHI

dulces, verdad?

WA TOTEMO AMAI

DESU NE.

Despus de comer el dulce

Profesor

japons, se toma el t verde en

WAGASHI O TABETE KARA,

polvo.

MACCHA O NOMIMASU.

El t verde en polvo quiz te

MACCHA

resulte amargo.

WA NIGAI

KAMOSHIREMASEN.

Profesor, se me entumecieron los

Anna

SENSEI, ASHI GA

pies. Ay, ay, ay!

SHIBIREMASHITA. ITATATATA.

 *UDPWLFD

 9HUERHQIRUPD7( .$5$ 'HVSXVGHB 
.$5$HVXQDSDUWFXODTXHVLJQLILFDGHVSXVGH|
  /DDFFLQPHQFLRQDGDDQWHVGH.$5$YLHQHVHJXLGDGHODDFFLQ
 


PHQFLRQDGDGHVSXV$QWHVGH.$5$VHXVDODIRUPD7(GHOYHUER
(M :$*$6+,27$%(7(.$5$0$&&+$2120,0$68 

   'HVSXVGHFRPHUHOGXOFHMDSRQVVHWRPDHOWYHUGHHQSROYR 


 B.$026+,5(0$6(1 SXHGHVHUB
 (M 1,*$,.$026+,5(0$6(1  $0$,.$026+,5(0$6(1
     3XHGHVHUDPDUJR    3XHGHVHUGXOFH 


   2QRPDWRSH\DV                %,5,%,5,


-,1-,1

6H GLFH FXDQGR VH QRV HQWXPHFLHURQ ODV

(V OD VHQVDFLQ FDXVDGD SRU XQD GHVFDUJD

H[WUHPLGDGHV R VHQWLPRV XQ KRUPLJXHR

HOFWULFDRDOJRVLPLODU

GRORURVR
Creado
por NHK
WORLD
ver. abril
de 2015
- 2 -Creado
Creadopor
porNHK
NHKWORLD
WORLD ver.
ver.abril
abrildede2015
2015 - -2-48
48- -

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para
descargar lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish


LECCIN 45
OTANJBI OMEDET

Amigos

ANNA, OTANJBI OMEDET.

Feliz cumpleaos, Anna!

Kenta

KORE, HONNO KIMOCHI

Anna

DMO ARIGAT GOZAIMASU.

Sakura

NANI

Esto es un pequeo regalo para


DESU.

ti.
Muchas gracias.

Qu te regalaron?

O MORATTA NO?

Anna

AKETE MO II DESU

Puedo abrirlo?
KA.

 *UDPWLFD
 27$1-%,20('(7 IHOL]FXPSOHDRV 


 27$1-%,HVnFXPSOHDRV|20('(7HVnIHOLFLWDFLRQHV|
  (QPRGRIRUPDO 27$1-%,20('(7*2=$,0$68 )HOL]FXPSOHDRV  

 025$,0$68 UHFLELU               
 6LHOUHFHSWRUHVHOVXMHWRVHXVD025$,0$68/DSDUWFXOD1,LQGLFDDOGDGRU 


(M .$12-2:$.$5(1,)6(12025$,0$68 (OODUHFLEHXQJORERGHO 

 6LHOGDGRUHVHOVXMHWRVHXVD$*(0$68 GDU 

(M .$5(:$.$12-21,)6(12$*(0$68
OGDXQJORERDHOOD 


$*(0$68

025$,0$68


                

2QRPDWRSH\DV
-1

+2525,

 
'HVFULEH XQD HPRFLQ SURIXQGD TXH FDVL QRV

6H GLFH FXDQGR DOJR QRV HQWHUQHFH KDVWD ODV

KDFHOORUDU

OJULPDV
3 -- -49
- 49 -

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para
descargar lecciones
gratuitas en
audio, visite
NHK WORLD
Para
Para descargar
descargar lecciones
lecciones gratuitas
gratuitas en
en audio,
audio, visite
visite NHK
NHK WORLD
WORLD

LECCIN 46

KIKOKU SURU MAE NI, YUKI O MIRU KOTO GA DEKITE SHIAWASE DESU

Anna

MOSHIKASHITE, YUKI?

Ser nieve?

Es nieve en polvo.

Kenta

Es liviana, seca y fina como el


polvo, ves?

KORE WA, KONAYUKI.


KONA NO YNI
SARASARA SHITEIRU DESHO.

Anna

Estoy feliz de poder ver la nieve

antes de volver a mi pas.

KIKOKU SURU MAE NI,


YUKI

O MIRU

KOTO GA

DEKITE SHIAWASE DESU.

 *UDPWLFD

B12<1, &RPRB 


(M .21$12<1, FRPRHOSROYR 

 9HUERHQIRUPDGLFFLRQDULR0$(1, $QWHVGHB 


 0$(1, DQWHVGH LQGLFDTXHKLFLPRVDOJRDQWHVGHKDFHURWUDFRVD

    $QWHVGH0$(1,ORVYHUERVDGRSWDQODIRUPDGLFFLRQDULR


(M *2+$127$%(580$(1,7(2$5$,0$6+,7$ $QWHVGHFRPHUPHODYODVPDQRV 

 6HXVD$72'( GHVSXVGH SDUDLQGLFDUORTXHKLFLPRVGHVSXVGHKDFHURWUDFRVD

$QWHVGH$72'(VHXVDODIRUPD7$GHOYHUER

(M *2+$127$%(7$$72'(26$5$2$5$,0$68 'HVSXVGHFRPHUODYRORVSODWRV 

2QRPDWRSH\DV
.21.21

&+,5$

  &+,5$


'HVFULEHSDUWFXODVSHTXHDVGHDOJRFRPR

6HXVDFXDQGRVLJXHQHYDQGRGXUDQWHXQWLHPSR

QLHYHFD\HQGRSRUHODLUH             SURORQJDGR

Creado
por NHK
WORLD
ver. abril
de 2015
Creado
Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015

-- 22 -- 50
- - 50

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para
descargar lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish

LECCIN 47

NIHONGO-KYSHI NI NARU NO GA YUME DESU

Profesor

SAIGO NI, MINASAN NO

Finalmente, dganme sus sueos.

YUME O OSHIETE KUDASAI.

 

Rodrigo

BOKU WA NIHON O ISSH


SHITAI

DESU.

Anna

Quiero viajar por todo Japn.

Mi sueo es ser maestra de

WATASHI WA NIHONGO-KYSHI

japons.

NI

NARU

NO GA YUME DESU.

 *UDPWLFD


 B1,1$5,0$68 FRQYHUWLUVHHQB 


 1,HVXQDSDUWFXODTXHLQGLFDHOUHVXOWDGRGHXQFDPELR 

(M 1,+21*2.<6+,1,1$5,0$68 0HFRQYHUWLUHQPDHVWURGHMDSRQV 

 9HUERHQIRUPDOODQD12(OYHUERVHFRQYLHUWHHQVXVWDQWLYR  
 3DUDFRQYHUWLUXQYHUERHQXQVXVWDQWLYRVHDJUHJD12DXQDIRUPDOODQDGHOYHUERFRPROD  

IRUPDGLFFLRQDULRRODIRUPD7$ 
(M 1,+21*2.<6+,1,1$5812*$<80('(68

                     )RUPDGLFFLRQDULRGH1$5,0$68 FRQYHUWLUVHHQ 


 0LVXHRHVVHUPDHVWURGHMDSRQV 

 7DPELQSXHGHXVDUVH.272HQYH]GH12 
 

(M 1,+21*2.<6+,1,1$58.272*$<80('(68 

2QRPDWRSH\DV

3(5$3(5$
685$685$6H XVD FXDQGR DOJXLHQ KDEOD R OHH DOJR VLQ

'HVFULEH

HVIXHU]RQLLQWHUUXSFLRQHV

FRQWLQXDPHQWH R D DOJXLHQ GLFLHQGR OR TXH QR

GHEHUD
3 ---51
- 51 -

D

JHQWH

FKDUODQGR

USLGD

\

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite NHK WORLD


Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite NHK WORLD

LECCIN 48


IROIRO OSEWA

Kenta

KARADA NI KIOTSUKETE.

Cuando llegues a Tailandia,

Sakura

TAI

avsanos.

NI NARIMASHITA

Cudate.

NI TSUITARA,

RENRAKU SHITE NE.

Anna

S. Muchas gracias por todo.

Kenta y Sakura, espero que estn

HAI. IROIRO OSEWA NI

bien.

NARIMASHITA. KENTA-SAN TO
SAKURA-SAN MO OGENKIDE.

 *UDPWLFD
.,2768.(7( 7HQFXLGDGR 
 .,2768.(7(HVODIRUPD7(GHOYHUER.,2768.(0$68 WHQHUFXLGDGR  


 6HXVDODSDUWFXOD1,SDUDLQGLFDUHOREMHWRRVHDGHTXGHEHPRVWHQHUFXLGDGR

(M .8580$1,.,2768.(7( 7HQFXLGDGRFRQORVFRFKHV 

 'HVSHGLGDV

2*(1.,'(
4XHHVWVELHQ 


 ,52,5226(:$1,1$5,0$6+,7$

0XFKDVJUDFLDVSRUWRGR 
6$<1$5$

$GLV 


2QRPDWRSH\DV  $+$+$           

8)8)8
                        'HVFULEHXQDULVDFRQODERFDQRPX\DELHUWD  

'HVFULEHDXQDSHUVRQDULHQGRDOHJUHPHQWH 

6HXVDDPHQXGRSDUDUHSUHVHQWDUODULVD

FRQODERFDELHQDELHUWD 

FRQWHQLGDGHXQDPXMHU

Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015


Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

- 22 ---52
- - 52

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish
1HJDWLYR
$GMHWLYRV,

85(6+,,

85(6+,.8

1$,

85(6+,.$77$

85(6+,.87(

2026+,52,

2026+,52.8

1$,

2026+,52.$77$

2026+,52.87(

DWDUHDGR

,62*$6+,,
EDUDWR

ERQLWRPRQR
JUDQGH

VDEURVR
EXHQR

ELHQ

VDOXGDEOH

TXHJXVWD

IDPRVR

,62*$6+,.8

1$,


,62*$6+,.$77$

,62*$6+,.87(

<$68,

<$68.8

1$,

<$68.$77$

<$68.87(

.$:$,,

.$:$,.8

1$,

.$:$,.$77$

.$:$,.87(

.,,

.,.8

1$,

.,.$77$

.,.87(

2,6+,,

2,6+,.8

1$,

2,6+,.$77$

2,6+,.87(

<2.8

1$,

<2.$77$

<2.87(

'$,-%8'(:$

1$,

-=8

-=8'(:$

1$,

'$,-%8'$77$

'$,-%8
KELO

,,

)RUPD7(

DOHJUH
LQWHUHVDQWH

$GMHWLYRV1$

3DVDGR

-=8'$77$

'$,-%8'(

-=8'(

*(1.,

*(1.,'(:$

1$,

*(1.,'$77$

*(1.,'(

68.,

68.,'(:$

1$,

68.,'$77$

68.,'(

<0(,

<0(,'(:$

1$,

<0(,'$77$

<0(,'(

&RQWDGRUHV


FDQWLGDG 

+,72768

)87$768

0,7768

<27768

,768768

.$, 

SLVR 

,..$,

1,.$,

6$1*$,

<21.$,

*2.$,

)81381

PLQXWRV 

,3381

1,)81

6$1381

<21381

*2)81

,66$,

1,6$,

6$16$,

<216$,

*26$,

768 

6$, 
DRVGHHGDG 


3 -- -53
- 53 -

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para
descargar lecciones
gratuitas en
audio, visite
NHK WORLD
Para
Para descargar
descargar lecciones
lecciones gratuitas
gratuitas en
en audio,
audio, visite
visite NHK
NHK WORLD
WORLD

9HUERV  


)RUPD0$68

)RUPD

)RUPD7(

GLFFLRQDULR 

*UXSR

XVDU

HVSHUDU

UHXQLUVH

OHHU

HVFULELU

DSUHVX
UDUVH
DSDJDU

LU

*UXSR

FRPHU

PHPRUL
]DU
HVWDU
PLUDU

*UXSR

YHQLU

KDFHU

HVWXGLDU 

768.$,

0$68

768.$8

0$&+,

0$68

0$768

$7680$5,

0$68

)RUPD7$


768.$77(

768.$77$


0$77(


0$77$

$7680$58

$7680$77(

$7680$77$

<20,

0$68 

<208

<21'(

<21'$

.$.,

0$68 

.$.8

.$,7(

.$,7$

,62*,

0$68

,62*8

,62,'(


,62,'$

.(6+,

0$68 

.(68

.(6+,7(

.(6+,7$

,.,

0$68 

,.8

,77(

,77$

7$%(

0$68 

7$%(58

7$%(7(

7$%(7$

2%2(

0$68

2%2(58

2%2(7(

2%2(7$

,

0$68

,58

,7(

,7$

0,

0$68

0,58

0,7(

0,7$

.,

0$68

.858

.,7(

.,7$

6+,

0$68

6858

6+,7(

6+,7$

%(1.< 6+,

0$68

%(1.<6858Creado
por NHK
WORLD
ver. abril
de 2015
Creado
Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015

- 22 --- 54
- - 54

%(1.<6+,7( %(1.<6+,7$

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite
www.nhk.or.jp/lesson/spanish


)RUPD1$,

)RUPDSDVLYD

768.$:$

1$,

768.$:$5(

0$68

0$7$

1$,

0$7$5(

0$68

YROLWLYD

LPSHUDWLYD


768.$

)RUPD

)RUPD


0$7

$7680$5$

1$,

$7680$5$5(

0$68

$7680$5

)RUPDSRWHQFLDO

768.$(

768.$(

0$68

0$7(

0$7(

0$68

$7680$5(

$7680$5(

0$68

<20$

1$,

<20$5(

0$68

<20

<20(

<20(

0$68

.$.$

1$,

.$.$5(

0$68

,62*$

1$,

,62*$5(

0$68

.$.

.$.(

.$.(

0$68


,62*

,62*(

,62*(

0$68

.(6$

1$,

.(6$5(

0$68

.(6

.(6(

.(6(

0$68

,.$

1$,

,.$5(

0$68

7$%(

1$,

7$%(5$5(

0$68


,.

7$%(<

7$%(52

7$%(5$5(

0$68

2%2(

1$,

2%2(5$5(

0$68

2%2(<

,

1$,

,5$5(

0$68


0$68

,.(

,.(

2%2(52

2%2(5$5(

0$68

,<

,52

,5$5(

0$68

0,

1$,

0,5$5(

0$68

0,<

0,52

0,5$5(

0$68

.2

1$,

.25$5(

0$68

.2<

.2,

.25$5(

0$68

6+,

1$,

6$5(

0$68

6+,<

6+,52

'(.,

0$68

%(1.< 6+,

1$,

%(1.< 6$5(

0$68


%(1.< 
6+,<

3 -- -55
- 55 -

%(1.< 

%(1.<

0$68

6+,52

'(.,

Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015
Creado
Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para
Para descargar
descargar lecciones
lecciones gratuitas
gratuitas en
en audio,
audio, visite
visite NHK
NHK WORLD
WORLD

Creado
Creado por
por NHK
NHK WORLD
WORLD
ver.
ver. abril
abril de
de 2015
2015

-- 22 -- 56 -

www.nhk.or.jp/lesson/spanish
Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite

-3-

- 57 -

Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015


Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

-2-

Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite NHK WORLD


Para descargar lecciones gratuitas en audio, visite NHK WORLD

Supervisora

AKANE TOKUNAGA
Profesora adjunta, Universidad de Estudios Internacionales de
Kanda

[Perfil]

Akane Tokunaga ha desempeado diversos papeles como docente


de idioma japons desde la dcada de los 90. Desde el ao 2000
ensea la lengua a estudiantes extranjeros en el Programa de
Idioma y Cultura Japoneses de la Universidad de Estudios
Internacionales de Kanda. Tambin se ha dedicado a desarrollar
materiales de enseanza. Tiene una personalidad afable y es muy
reconocida por el carcter prctico de sus lecciones.

Eduardo Lpez Herrero


Naci en Buenos Aires, Argentina, y vive en
Japn desde comienzos de la dcada de los
80. Actualmente se desempea como locutor
de NHK WORLD Radio Japn y traductor
independiente.

Eduardo Lpez Herrero y Martha Salgado

Martha Salgado
Lleg a Japn de su natal Mxico, para
continuar estudios de idioma en las aulas de
la Universidad Ochanomizu, incorporndose
posteriormente como locutora de NHK
WORLD Radio Japn y a otras reas
relacionadas.

Tal como el dominio de nuestra lengua nativa se enriquece cada da con las vivencias y las
emociones que brotan de ella, de igual manera, aun los idiomas que parecen difciles pueden
conquistarse cuando procuramos vivirlos, incorporndolos a nuestras actividades poco a
poco. Encuentren amigos nativos japoneses y compartan con ellos ideas, dudas, y sus propias
y nicas experiencias. Seguramente se van a divertir! (Martha)

El idioma japons no es tan difcil como parece. La mayor parte de sus sonidos son similares
a los del espaol, por lo que resultan fciles de pronunciar y entender para los
hispanohablantes. Anmense a aprender la fascinante lengua del manga y el an m (Eduardo)

Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015


Creado por NHK WORLD ver. abril de 2015

- 22 ---58
- - 58

Derechos de autor: NHK (Empresa de Radiodifusin y Televisin de


Japn). Todos los derechos reservados.

Supervisora:
Ilustraciones:

AKANE TOKUNAGA
JUNICHI YAMAMOTO

nhk.jp/spanish
Spanish Section, NHK WORLD RADIO JAPAN
Tokio 150-8001, Japn

www.nhk.or.jp/lesson