You are on page 1of 8

MAKALAH BASA JAWA

CANGKRIMAN

Kasusun :
1.
2.
3.
4.
5.

Areta Nur Fatimah Azalia


Difa Reynikha Fatullah
Laela Khusnul Jannah
Nonny Islami
Veliantdro Bagus Hermawan

(MIA7.4/06)
(MIA7.4/11)
(MIA7.4/15)
(MIA7.4/16)
(MIA7.4/28)

SMA N 1 SALATIGA
2015
1

DAFTAR ISI

Halaman Judul....................................................................................

Daftar Isi............................................................................................

Purwaka.............................................................................................

Isi.......................................................................................................

Dudutan.............................................................................................

Kapustakan........................................................................................

PURWAKA
Ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dhumateng
ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung, awet saking sedaya barokahipun
pramila anggen kawulo angupadi cara kados pundi supados saget
memetri basa Jawi tetep lestari. Inggih punika kedah wonten sarana murih
gampilipun mangertosi kawru basa Jawi.
Laporan ingkang sampun kahimpun pinaringan judul Laporan Bahasa
Jawa Cangkriman. Klawan laporan punika kanthi pangajab mugi-mugi
saget ambiyantu dhumateng sinten kemawon ingkang badhe sinau, ngudi
kawruh marsudi lan memetri menggah lestaripun basa Jawi.
Kagem sedaya para sutresna ingkang wicaksana mugi sageta paring
sumbangsih tuwin pemanggih amrih saget sampurnanipun wedalan buku
ingkang saklajengipun.

Panulis

ISI

Cangriman yaiku unen-unen sing kudu dibedhek (dibatang). Mula


cangkriman diarani uga bedhean. Cangkriman uga isoh di bagi dadi 3
yaiku cangkriman wancah, cangkriman pepindhan, lan cangkriman wujud
tembang.
1. Cangkriman Wancah
a. Burnaskopen : bubur panas kokopen
b. Nasgithel : panas, legi, kenthel
c. Pilang dungsang tongcret : sapine ilang dadunge temangsang
lethonge kecret
d. Mbahrenggo : kumbah gareng dienggo
e. Panjadan danjapan : panas njaluk udan udan njaluk panas
f. Sukarlan : asu nglekar dalan
g. Apadem : adem panas demeen
h. Cahtengpa : bocah ganteng paranana
i. Dokter : didodok gemeter
j. Sirah : isine rah
2. Cangkriman Pepindhan
a. Dikethok malah dhuwur : kathok
b. Lawa lima, kalong telu dadi pira? : wolu
c. Sikile papat, ngarep mburi matane loro : mobil
d. Dipencet dhuwur saya dawa, dipencet ngisor dhuwur saya entek :
potelot mekanik
e. Nak gering ana isine, nak lemu ora ana isine : sedotan
f. Yen tipis dipeme, yen atos disimpen : kendit
g. Kewan apa sing isoh mati dewe : tikus marani jepretan
h. Mawar apa sing ndodok ? : mangan wareg langsung metu
i. Driji 5, dijupuk siji, garek piro ? : isih lima, lawong ora isoh di jupuk
j. Nak midun suwe, nak munggah cepet : umbel
k. Kewan sing ora isoh dibedakke sirah karo buntut : cacing
3. Cangkriman Wujud Tembang
a. Pocung
b...............................................................................................Bapak
pocung
c................................................................................................dudu
watu dudu gunung
d...............................................................................................sangk
amu ing plembang
e...............................................................................................yen
lumampah
4

f................................................................................................si
pocung lembahan grana
g...............................................................................................(gajah
)

h.

i........................................................................................ DUDU
TAN
j..........................................................................................................Cangri
man yaiku unen-unen sing kudu dibedhek (dibatang). Mula cangkriman
diarani uga bedhean. Cangkriman uga isoh di bagi dadi 3 yaiku
cangkriman wancah, cangkriman pepindhan, lan cangkriman wujud
tembang.
k.......................................................................................
l.

m...................................................................................... KAPU
STAKAN
n..............................................................................
o..........................................................................................................Nurain
i S, Pd. . Pepak Basa Jawa Lengkap. :Lingkar Media.
p................................................................................................................... www.g
oogle.com/file:///D:/Laporan%20Bahasa%20Jawa%20Keraton.htm