You are on page 1of 3

1 Antwoorde artikel MO - Zijn we met te veel?

Bestudeer bovenstaande grafiek. Wat is je conclusie ?

__De bevolkingsstijging is op de laatste 5O jaar bijna verdrievoudigt.

De toename is

exponentieel en wordt vooral veroorzaakt door Azie ______________


Welke

continenten

zijn

verantwoordelijk

voor

deze

spectaculaire

groei

van

de

wereldbevolking ?

_Azie en in mindere mate Afrika en Latijns Amerika__


Artikel Zijn we met te veel? (MO, November 2010)
a) Met hoeveel mensen zijn we momenteel op aarde?
__7,05 miljard__________________________
b) Wanneer zullen we met 9 miljard zijn, volgens de huidige groei?
_2040___________________________________________
c) Welke landengroepen zijn verantwoordelijk voor de spectaculaire bevolkingsgroei?
Voor hoeveel percentage is dat?
_95%

van

de

bevolkingsaangroei

komt

van

de

ontwikkelingslanden______________________________

d) Hoeveel bedraagt de gemiddelde vruchtbaarheid in arme en rijke landen?


__gem. 1.6 kinderen per vrouw in de rijke landen en gemiddeld 2.8 kinderen per
vrouw in de arme landen________
25

e) In welke omstandigheden kiezen mensen voor meer kinderen? Verklaar.


_Precaire overlevingssituaties, armoede en conflict stimuleren jonge mensen om
meer kinderen te krijgen. Dat was zo in de pre-industrile periode en dat is vandaag
nog altijd zo in verschillende Minst Ontwikkelde Landen___
En wanneer kiezen ze voor minder kinderen? Verklaar.
__In de welvaartslanden kiezen de mensen voor minder kinderen. Een lage
kindersterfte, geen kinderarbeid is meer toegelaten; De welvaartslanden hebben
een pensioenstelsel uitgebouwd waardoor veel kinderen geen noodzaak meer is om op
oudere leeftijd te kunnen overleven. Verder is er schoolplicht en is het leven
duurder (en bijgevolg veel kinderen onderhouden financieel een zware belasting).
f) Wat kan zorgen voor het beperken van de groei in arme landen? Hoe kan je dit
stimuleren?
_? Niet door een n-kind-politiek of gedwongen sterilisaties, maar door een hoger
bnp per persoon, campagnes om de moedersterfte in te perken en door massaal in te
zetten op basisonderwijs voor alle kinderen (dus ook de meisjes).
g) Wat betekent demografische transitie? In de tekst spreekt men over 2
bottlenecks in verband met de demografische transitie. Welke?
__De spectaculaire bevolkingsexplosie sinds de verlichting _. Demografische transitie slaat
erop dat de wereldbevolking evolueert van een situatie met hoge geboorte- en sterftecijfers
naar een met lage geboorte- en sterftecijfers.

_ In heel dit proces dalen de sterftecijfers voor de geboortecijfers dalen, waardoor er nog
een lange periode is van bevolkingsaangroei. Dat is wat zich nu voltrekt in verschillende arme
ontwikkelingslanden. Een tweede punt is dat het transitieproces zich in de verschillende
landen op een verschillend moment voltrekt. De demografische transitie is al voltooid in
Europa, Japan en Taiwan maar is elders nog volop aan de gang. Het multiplicatieproces van
het ene land kan daarbij grondig verschillen van het andere land. Terwijl de bevolking in
Europa over heel het transitietraject groeide met een factor 2 of 3, is dat voor China 3 of 4,
voor India 5 of 6 maar voor Oost-Afrika verwacht de VN dat de bevolking tussen 1950 en
2050 kan aangroeien met een factor 11.

26

h) Welke trends gaan zich voordoen binnen de wereldbevolking?


_Enorme toename in afrika, __de bevolking zal tot 9 miljard groeien (vooral door een
enorme bevolkingsaangroei in Afrika), de aangroei zal vertragen (doordat Azie over zijn
bevolkingstoename piek is), de meeste mensen zullen in steden wonen en de hele
wereldbevolking wordt oude______

i) Welke gevolgen zal de vergrijzing met zich meebrengen?


Met een oudere bevolking dalen normaal de economisch actieve bevolking, de economische
groei

en

de

innovatietrends

in

een

samenleving

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________
j) Waarom is het schandalig dat er nu nog honger in de wereld is. (zie ook actie
11.11.11)
_ De schandvlek van de honger is het resultaat van collectieve keuzes van de mensheid, niet van
biofysische noodzaak. Terwijl honderden miljoenen mensen honger lijden, verbouwen boeren
vandaag voldoende voedsel om 50 procent meer mensen te voeden dan de huidige
wereldbevolking. Terwijl al te veel mensen veel te veel eten, zijn er meer dan een miljard die heel
wat minder eten dan nodig.
Het hongerprobleem heeft zowel te maken met consumptiepatronen en machtsstructuren als met
het landbouwmodel zelf. Oplossingen voor het hongerprobleem die vroeger werkten, blijken
vandaag niet meer per se succesvol. De Groene Revolutie is geen oplossing meer in het licht van
een ecologische crisis van waterschaarste en uitputting van de grond dat ervaart men in India
vandaag.
Mensen met een hoog inkomen hechten vaak weinig belang aan materialen of goederen die voor de
armen van vitaal belang zijn. Het kan best zijn dat de uitputting van bronnen, de verontreiniging
van water, land en lucht of het uitsterven van soorten nauwelijks het leven van de rijken aantast
omdat het een ver-van-mijn-bedshow is of omdat ze makkelijk naar een alternatief kunnen
grijpen terwijl de anderen (de armeren) in hun overleven bedreigd worden

27