You are on page 1of 90

IIN LA M A

OLAYLAR GZLEMLER

BLM ARATIRMA MERKEZ

IIN LA M A
m

OLAYLAR GZLEMLER

BLM ARATIRMA MERKEZ


Yaynevi
STANBUL

Birinci Bask
Dizgi
Bask
Kapak Bask
Cilt Yapm

:
:
:
:
:

Nisan 1979
Metin Matbaas
Bahar Matbaas
Cokun Matbaas
Yldz Ciltevi

ODYSSEA
ok ekmi tanrsal Odysseus byle yakaryordu ite.
Kz da ehre doru gtryordu katrlarn gc.
O sra Odysseus da tuttu ehrin yolunu,
onu hep koruyan Athene bol sis dkt evresine,
ulu canl Phaiaklardan biri grmesin diye onu yolda,
laf atp kim olduunu sormasn diye.
Ama gzelim ehre tam girecekken,
gk gzl Athene kverdi karsna,
kk bir kz klnda, elinde bir testi,
durdu nnde tanrsal Odysseusun,
tanrsal Odysseus da ona sordu:
Yavrum, beni Alkinoosun konana gtrr msn?
Kralym o adam bura insanlarnn.
Yabancym, ok ektim yollarda, geldim buraya,
uzak bir lkeden geldim, deniz ar,
tanmam burda oturanlardan bir tek kii.
Gk gzl Athene buna kar dedi k i :
Gel konuk baba, gstereyim sana aradn evi,
ok yakn benim kusursuz babamn evine.
Pallas Athene byle konuup yol gsterdi,
tez yryen tanrann arkasndan gitti o da.
Kentin iinde yanlarndan geiyordu Phaiaklarn,
ama gemileriyle nl Phaiaklar onun farknda deildiler,
gzel rgl, gl tanra gstermiyordu onlara Odysseusu,
tanrsal bir sis kmt Odysseusun stne.
Bu ara Odysseus da gitti Alkinoosun anl konana,
giremedi ieri, gzleri kamaverdi,
ok ekmi tanrsal Odysseus yrd evin inden,
youn sis vard stnde, Athenenin dkt,
yrd Areteye ve kral Alkinoosa doru.
Dizlerine kapand Aretenin, sarld kollaryla ona,
Odysseusu saran sis o saat dald.
Birdenbire nlerinde bir adam grnce ordakiler,
yuttular dillerini arp kaldlar,
HOMEROS
(i.. 8. Yzyl)

NDEKLER
1. BLM
IINLAMA OLAYI VE BLMSEL YORUMLARI
a Philip Creighton : Birok-Dnya Teorisi ve Inlama
b Manderley Bryanton : Gezegenleraras Yolculuk ve Inlama
2. BLM
BERMUDA GEN, PHILADELPHIA DENEY VE DER
IINLAMA OLAYLARI
a Bermuda geni ve Inlama Olaylar
b Bermuda geni Dnda Inlanan Gemiler
c nl Philadelphia Inlama Deneyimi ve Sonular
d Inlanan eitli nsanlar ve Sonular
3. BLM
ETL ASKER BRLK VE ASKERLERN IINLANMALARI
a 1593de, Filipinlerden Meksikaya Inlanan Asker
b 1800lerde, Inlanan Fransz Askeri Birlikleri
c 1915de, Trkiyede Inlanan Ingiliz Alay
d 1939da, inde Inlanan Byk Askeri Birlik
e 1940da, Inlanan Faist Nazi Subaylar
f 1963de, Japonyada Bulutlu-lnlama Olay
g 1977de, ilide UFOya Inlanan Asker
4. BLM
HNT BLGELER VE IINLAMA DENEYMLER
a Bilge Ramana Maharshi ve Inlama Deneyimi
b Pramahansa Yogananda ve Inlanan Hint Ermileri
c Bilge Sri Yuktesvvar ve Inlanmas
d -Lahiri Mahasayadan, Babajinin Inlanmas
e Ram Gopaln Gzlemledii Inlama Olaylar
5. BLM
HOWARD MENGER VE IINLAMA DENEYMLER
a Howard Menger ve 1. Inlama Deneyimi
b Howard Menger ve 2. Inlama Deneyimi
6. BLM
UR GELLERN IINLANMASI VE SPEKTRA UZAY GEMS
REHBERLERNN IINLAYICI G VE TEKNKLER
a Uri Gellerin Bandan Geen Inlama Deneyimi
b Andrija Puharichin Anlatt, Spektra Kkenli Inlama
7. BLM
CARLOS CASTANEDA VE IINLAMA DENEYM

N S Z
Yaradl oluturan Yaratc Enerji, ieriinde son
suz yetenek, kudret., yeti, bilgi gibi daha sonsuz zellik
ler nicelik - nitelik ve yapclk tayan bir Mutlak ra
de Vastasdr. Bu Mutlak rade Vastas, ancak ve an
cak Kendisinin bildii bir sonsuzluk meknnn iten
da sonsuzluunda sonsuz varlk sistemlerini, mekn
larn, boyutlarn ve evrimini oluturmaktadr. Oluu
mu srekli ve sreksiz alglay, ancak yaratklar dze
yinin rlatif ve snrl alglayndandr.
Sonsuz Yaradl iinde bir hi lsnde olan dn
ya planeti zerindeki beer -sistemlerinin, u son dere
ce ilkel evrim dzeylerinin her bir ileri admnda kar
larna nice nice harikulade varlksa:l meleke ve yete
neklerin tezahrleri, mevcudiyetleri kmaktadr... Ve
daha sonsuz evrim boyunca nice bitmez -tkenmez me
lekeler, varlklarn zlerinde ortaya k sralarn bek
liyor olmallar, te yandan, Yaradln sonsuz evrim
mekn ve ortamlarndaki sonsuz eitli varlk sistem
leri daha kimbilir nice sonsuz meleke, yetenek, bilgi,
biim... gibi bilinemez zellik ve nitelikleriyle varlk son
suzluunu ve evrimin sonsuz ynn oluturmu olma
llar, oluturacak olmallar!
te, varlklarn yeteneklerinden biri de nlama de
nilen mekn atlama olaydr. Bu olay nadiren baz dn
ya varlklar yapabilirlerse de, nlama olaylar genel
likle yksek kudretli dnya st varlklarn eitli ge
rekler zre tasarruflar ile oluturulur. Dier birok pla
net halklarnn, insanlarnn tabii bir melekesi halinde
olan bu nlama yetenei, geri dnya beerleri iin el
bette harikav bir olaydr. Fakat evrim her varln
ebedi yazgs olduuna gre, kimbilir hangi planetin
bir yksek evrim okulunda, dnya beerleri de bu me
lekeyi kullanabilecek duruma geleceklerdir. Dileriz ki
bu olaylar ve gzlemler, dnya: beer kardelerimizi da
ha bir geni dnmeye yneltsin...
-------- --------

1.

BLM

IINLAMA OLAYI VE BLMSEL YORUMLARI


R. Tambling, Uan Daireler - Nereden Gelirler
(Flying Saucers Where They Come From, London,
Scripts Pty. Ltd., 1967) adl kitabnda, Inlama (Teleportation) kelimesinin tanmn u ekilde yapmakta
dr:
Maddenin bir noktadan tekine fizik irtibat ol
makszn aktarlmas dncesini ifade etmek amacy
la kullanlan bir kelime.
Imlamanm psiik bir yetenek olmas asndan
yaplan bir tanm da yledir:
Bir kimsenin, bedenini bir yerden tekine ann
da tama yetenei. (GREENHOUSE, Herbert B. The
Book of Psychic Knowledge, London, Corgi Books, 1975.)
Bilim adamlarnn ksa ve z tanmlan ise, Madde
iinden geen Madde (Matter through Matter) ek
lindedir.
a Philip Creighton : Birok-Diinya Teorisi ve Inlama

Londra niversitesi, Birbeck Kolejinden Prof. J.B.


Hasted, Psycho - Energetic Systems dergisinde yaym
lanacak olan (*) Psiik Fenomenler ile Fizik Arasndaki
(*)

Bu aklamada bulunan yaznn yaymlan tarihi Haziran 1978dir.

liki zerine Speklatif Dnceler (Speculations


about the Relation between Psychic Phenomena and
hysics) balkl tezinde birok - dnya teorisini orta
ya koymakta ve karmak matematik kavramlar ta
yan bu alma ciddi bir etd ve yorumu gerektirmek
tedir.
Prof. Hastede gre, kuantum teorisinde yaplacak
baz ufak deiikliklerle sonsuz sayda dnya nm son
suz sayda boyut ierisinde ortaklaa mevcut olmalar,
lakat karlkl dikgen olduklar, yani birbirlerine dok
san derecelik alar yaptklar iin etkilememeleri mm
kn olmaktadr. Ancak, zihin, ya da bilince, bu dnya
larn birden fazlasndan muhtemelen bu dnyalarn ara
snda herhangi bir ayrm yapma idrkinde olmakszn
duyu izlenimleri alabilme yeteneini atfettiimiz tak
dirde, birok paranormal fenomeni aklayabilir ve bir
btn halinde birbirleriyle irtibatlandrabiliriz.
Prof. Hasted, birok - dnya teorisinin uygulana
bilirliini gstermek amacyla, nlama fenomenim, ya
ni maddi objelerin kendilerini evreleyen maddi engel
lerin ierisinden gemeleri ve baka bir yerde ortaya
kmalarn, kendisini evreleyen bir kapsln ierisine
giren ya da darsna kan bir varak parasn rnek
vererek u ekilde aklamaktadr:
Diyelim ki, varak belirli bir zamanda yeni bir dn
yaya gei yaparak, kapslde daha sonraki bir zaman
da bu geii gerekletirmektedir. nceden kestirileme
yen zamanlarda kendiliinden geilerin olumas kuan
tum teorisinin zelliklerinden biridir. Kapsln yeni
dnyaya varndan nce, birtakm nedenlerden tr,
varak bu kapsln darsna km ya da ierisine gir
mi olabilir. Biz de bunu maddenin maddeden gemesi
7

(matter through matter) eklinde grrz.


Hastedin teorisi gene en iyi, kendi tezinden akta
racamz u szlerle zetlenebilir:
Zihne harikulade zellikler, yani olduka shhatli
olan uzaysal snrlar dahilinde sinyaller almaya raz ola
ca dnyay semek ve hatta, bu uzaysal snrlar bir
yerden bir yere tamak yeteneini atfediyoruz.
uras muhakkak ki, birok - dnya teorisinin
geerli olmas halinde, tahayyl ettiimiz ekliyle ob
jektif gereklik de aslnda yetersiz bir tariftir; gerein
bizim amalarmz iin mutlak olmayp, kaytl artl ve
zihne bal olduu ortaya kmaktadr. Belirli herhan
gi bir zihin iin gereklik, o zihnin dikkatini nasl y
nelttiinin bir fonksiyonudur.
Birok psiik fenomen trnn birok - dnya teo
risinin altnda daha bir kavranabiir hale geldii
aikrdr: Inlama, psikokinezi ve paranormal metal bklmesi fenomenleri ayn srelerin tezahrleri ola
rak grlmektedir.
Ksacas, birok - dnya teorisi, allm mantk
dnme biimine aykrdr. Fakat, bu teorinin geerli
olmas halinde ki lehinde kantlar ok gl gibi g
rnmektedir her ey, bizim grmeye artlandrldmz (birbirimiz ve fikirlerimizin ataleti tarafndan) s
nrl ve dar eklinden gerekte ok farkldr. Dnya as
lnda harikulade bir yerdir: Her eyin mmkn olduu,
daha ok tahayyl glerimizin ve insan iin doal olan,
fakat, bize snrllmzdan ve Evrenin szde mekanik,
uzlamaz kapsamndan sz eden kiileri dinleyerek ken
dimizi yoksun braktmz bir tr duygu ve dnce
zgrl ve kendiliinden olma (spontaneity) halinin
kendimizde ortaya kmas konusunda istekli olmam
zn tasarrufunda bulunan bir harikalar diyardr.

b Manderley Bryanton : Gezegenleraras Yolculuk ve


Inlama

Uzay - uuu konusuna eilen bilim adamlar, parapsikoloji ve okltizm sahalaryla da zel olarak ilgilen
melidirler. Byle bir tavsiyede bulunulmasnn nedeni,
parapsikoloji ile okiiltizmde kaydedilen ilerlemelerin za
manla, uzay - bilimcilerinin karlatklar trden sorun
larla ilikili bulunduklar ortaya kabilir. Aslnda, bu
iliki, daha imdiden kendini gstermektedir. te bu yz
den de d - uzayn aratrlmas ile i - uzayn aratrl
mas arasnda bir uyum olmaldr. (Bkz: Kitap - 22.. Gi
ri blm).
Bu ikili yaklam fizik bilimleri konu edinenler iin
bir yenilik olabilir. Ancak, her zaman iin isel ile dsal,
objektif ile sbjektif, fizik ile metafizik ve makrokozmik
ile mikrokozmik olanlarn ikilemini gznnde bulundu
ran okltistler iin, durum byle deildir. Aslnda, okltistler de maji etkisini oluturabilmek iin, gerein, Do
a ve Doast eklinde tezahr eden ikili mahiyetine
dayanrlar. Gnmzn bilim adamlar Doal Majiyi
olduka yksek bir karmaklk seviyesine kadar geli
tirmi bulunmaktadrlar. Ortaa insannn ilkel majisinden bu yana uzun bir yol katetmi olmasna ramen,
Doal Maji konusundaki an uzmanlamas srasnda
ihmal ettii ya da daha dorusu bir kenara att Doa
st Maji konusunda cahil ve saf kalmaktadr.
Doal Majisyen, ikincil (tali) ve doal yolculuk bi
imleriyle urar. Okltist ise asal (asl) ve doast
yolculuk biimleriyle ilgilenir. Bylece, Doal Majisyen
ya da fizik bilimlerle uraan bilim adam roketlerin
evki ve asteroidlerin bombardman edilmelerinden bah
sederken, okltist de nlamadan ve astral projeksiyon
dan bahseder. Birincisi d - uzaydan, kincisi i - uzay
9

dan sz ederler. lki uzay - zaman boyutu sorunuyla, te


kisi ise bir hiper - boyut sorunuyla ilgilenirler.
Okltizm modem fizik bilimlerin aratrma laboratuvarlarma girdii zaman (Bkz: Kitap - 13.. Blm - 5..
s. 48.) biz de bir gn, beer sjelerin fizik bedenlerinin
i - uzaydan yararlanlarak Aya ve planetlere nasl ta
nabileceklerini kefedeceiz. Bu da, kukusuz nla
madan baka bir ey deildir.
Daha imdiden, astral projeksiyon adyla bilinen ve
kiinin bedenini terkederek birka saniye ierisinde uzak
taki yerlere yolculuk edebilmesini mmkn klan belirli
bir i - uzay yolculuu biimi hakknda baz bilgilere
sahibiz.. Inlama da bununla ilikili olan bir fenomen
gibi grnmektedir.
Inlamada kii fizik bedenini terk etmez. Her hal
krda, tuhaf trden bir bedensel akrobasiye maruz ka
lr ve muhtemelen annda, uzaktaki belirli bir noktaya
aktarlr. Bu arada belki de anlk bir uur kayb gei
rir. Kaybedilmi bulunan birtakm olaylar gstermek
tedir ki, byk mesafeler tesine bedensel olarak ger
ekten nlanm olan kiiler bu olay srasnda bilin
lerini kaybetmekte ya da sersemlemekte ve nlama
sonras bu halin gemesine ramen, nelerin olup bittii
nin hesabn verecek kadar kendilerini bir trl toparlayamamaktadrlar. Astral projeksiyon gibi nlama da,
uzay tmyle safd brakld iin, tezahr srasn
da kiinin aslnda uzay katetmedii, polarize bir yol
culuk biimidir. Kii nlama sresince jeodetik - d ya
da para - jeodetik (1) bir fonksiyondan yararlanr ve pa
ra - jeodetik i - uzayla temasa geer.
Inlama, fizik medyumluk olgusunda rastlanlan
apor olaylar ve tekinsizev olaylar (poltergeist haunt(!)

10

Bkz: Glossary, s. 82.

ings) ile ilikili gibidir. Her iki trden olayda da objele


rin duvarlardan getikleri ve bu ekilde tanm olan
bu objelerin ele lk gelmelerinin dnda hibir hissedi
lir deiime uramadklar grlmtr.
Inlama ve apor, zamanla insanlarn ve gerekli tm
bagaj ve hamulenin d - uzaydaki gksel cisimlere ta
nmasnda kullanlan bir teknik haline gelebilirler. Bu
dnce gnmzde birok kiiye inanlmaz olarak ya
da sama bir fantazi gibi gelecektir. Fakat, bu kiilere
unu hatrlatmakta yarar vardr ki, evreni oluturan te
mel sreler ve yap hakknda hibir kavramlar bulun
mamaktadr. Evrenin, fizik madde dnyas eklindeki te
zahr, gerein dar ve eksik bir grnm ve aslnda,
hiper - boyutlu bir evren olarak dnebileceimiz bir
isel ve temel ereveyi gizleyen bir grnm gibidir.
Gelecein uzay - bilimcileri, fizik evrenin engellerini
amak amacyla muhtemelen, para - jeodetik bir hiper boyuttan yararlanacaklardr. Uzak planetlere yaplacak
yolculuklar, fizik evrenle ortak - kapsaml olduu kan
sn uyandran bir isel evrenle ilgili olacaktr. Sras
gelmiken unu da belirtmek gerekir ki, bu trden so
runlar gelecein bilimleri olan metakozmoloji (2) ile jeopsiik (3) bilimlerinin sahasna girecektir.
Astral projeksiyon ya da uurun fizik bedenden d
arya karlmas, ou kez uykudayken ve rya .grr
ken meydana gelir. Aslnda, rya grme olgusunun ken
disi astral bedenin ayrlmasna yol ayor gibi grn
mektedir. Birok kii, rya kontrol tekniiyle uurlu
bir projeksiyon elde etmede baarl olmutur.
Bilim adamlar, sjelerin zihinlerinde kkl deiik
liklerin aa kmasna neden olan duyulardan yok
sun klma (sesory - deprivation) ve ayrca uykudan
(-), (3) Bkz: Glossary, s. 82.

11

yoksun klma (sleep - deprivation) deneyleri yrtmek


tedirler. Her iki metod da bir uyank uyku hali ile
sonulanyor gibi grndkleri ve uyku ile uykunun ilk
seviyeleri srasnda oluan belirli - fizyolojik fenomenleri
kapsadklar iin; bu yaklamlarn ya bir astral projek
siyonun ya da daha dramatik ve rkn bir olay olan
nlamann gerekletirilmesi amacyla kullanlabilme
leri muhtemeldir.
Gnmzde, beklenmedik baz durumlardan tr,
uzay programlarnda alan bir kozmonot ya da astro
not ne olduunu anlayamadan kendini Ayda bulabilir!
nk, d - uzayn ya da d - uzay uu artlarnn canlandrld durumlarn tesisini ihtiva eden deneysel a
lmalar srasnda kazara bir astral projeksiyon ya da
nlama olay meydana gelebilir. ou kez, bu tr du
rumlar olaan trden duyulardan yoksun klma de
neylerini andrrlar; tabii, eer byle deneyleri olaan
olarak tanmlayabilirsek. Bylece, bir kozmonotu dn
yasal laboratuarlarmzdaki yaltlm bir kabin ieri
sine kapatarak soyutlamak, olaan trden psikoloji de
neylerinin duyulardan yoksun klma seanslarna yak
laan bir alma olacaktr.
Bu ekilde de laboratuvarda canlandrlan bu uzay
artlarnda astral projeksiyonu ya da nlamay ger
ekletirebilecek durumlarn ortaya kt grlebilir.
Sonu olarak, deneyciler bir gn, fizik bedenini terk et
mi bulunan bir kozmonotun bilinsiz bedeni ile kar
karya kalabilirler. Belki de artk, dar km bulu
nan bir astral bedende faal olan kozmonot laboratuvarm
ierisinde dolaabilecei gibi Aya da gitmi olabilir.
Ayn ekilde, deneyciler, deney kabininin iinde hi
kimseyi bulamayabilirler. Sje ortadan kaybolmutur!
Gerekten de bir hiper - boyutun paranormal yolculuk
trn mmkn kld bir olgu olan nlama yoluyla
12

Aya tanm olabilir.


Kaytlara gemi olan bir nlama olaynda, bir
mum alevi zerine konsantre olup bir arkadan d
nmesiyle birlikte, kendini bir anda uzaktaki bir yerde
bulan bir bayandan bahsedilir. Bunun yansra, bilinli
bir astral projeksiyon belirgin hislerle birlikte ortaya
kabilir ki, bunlardan bazlar da pek ho olmayabilir.
Kii kendini, bir budak deliinden yukarya kyormu
gibi hissedebilir, ya da eer yorgunsa yorgunluk, iki
bedenin birbirinden ayrlmasn kolaylatracak bir hu
sustur fizik dnya boyutundan bir isel boyuta do
ru ekildiini hissedecektir. Bunun da, nlama olgusu
nun etkisine yakalanan sjede oluan bir durum olabi
lecei gznne alnabilir. Fakat astral bedenine ekilen
kiinin aksine, bu etkiye fizik boyuttan ekilmenin eik
safhasnda ya da ortasnda bir yerde yakaland iin de
astral bedeniyle yolculuk etmek yerine, birden fizik be
deninin kendisi uzaktaki bir yere aktarlm olmaktadr.
Bu durumda, nlamann, yarda kesilen ya da tamam
lanmadan durdurulan bir astral projeksiyon sonucunda
tezahr ettiini dnebiliriz.
Akla yle bir soru gelebilir: Uzak bir yere nlama
nasl gereklemektedir? unu hemen belirtmeliyiz ki,
hem astral projeksiyonda, hem de yarda kesilen bir pro
jeksiyonda bir operasyon alan yaratlmakta ya da sjenin kullanmna sunulmaktadr. Bir astral projeksiyon
srasnda sje fizik bedeninden ayrlmakta ve kendini,
kendine zg yasalarna ve ilevine tabi olduu bu alan
da bulmaktadr.
Ayn ekilde, nlama olgusunda da sje kendisini
bu yabanc, metakozmik ilevsel alanda bulur ama, bu
nun farknda deildir. Farknda olmamasnn nedeni, fi
zik bedenden tmyle ayrlm bulunmamasdr. Ancak,
belki de maruz kald baz belirli olaand deiiklik
13

lerin, muhtemelen tanmlanamayacak trden deiik


liklerin bilincinde olduunu dnebiliriz. Bunlar, y
lesine yeni ve ayrk (istisna) deiiklikler olabilirler ki,
alageldiimiz herhangi bir deneyimle kyaslanamayabilirler. uras ilgintir ki, fizik ve astral bedenlerin ta
mamlanmam bir ayrlmaya maruz kalmalar, kiinin,
bu olgunun tezahr srasnda tesis edilen alann ken
dine zg etkilerine gre bir davran biimi gsterme
yecei anlamna gelmez. Gerekten de nlanan kim
seler, bir tekinsiz ev olaynda levite olan objeler gibi,
fizik ve astral bedenlerin ksm ayrlmalar sonucunda
yaratlan bu alann enerjileri ve vektrleri tarafndan
bedensel olarak etkilenirler.
Szkonusu alann varl hepimiz iin geerlidir.
Uyuduumuz ve rya grdmz zamanlarda bu ala
na girebiliriz. Fakat, yar - bilinli ya da bilinsiz bir
hal iinde bulunduumuzdan tr de bu alamn etkili
kullanmn gerekletiremeyiz. Belki de, en basitinden,
bu alann farkna varamayacak ya da harekete geiremeyecek kadar atalet ve uyuukluk ierisindeyiz. Daha
s, tm normal ilevlerimiz ile aina olduumuz doal
olaylar dnyasna ilikin deneyimlerimiz, muhtemelen
temelde bu metakozmik alana baldrlar. Bu konuyla
ilgili dier bir neri de, lmmzden ve ruhlarmzn
bir baka boyut ierisine doumundan sonra bu alann
kendi kimliine kavuabilecei zerinedir.
Napolili nl medyum Eusapia Palladino, uyank
haldeyken bu alanla temas kurabiliyordu. evresinde
oluan hakiki fenomenlerin tm de bu alandan kay
naklanyorlard: Metakozmik alan uyank haldeyken ha
rekete geirebildiine gre, objektif sonular yaratan bir
uyank uyku hali ierisinde bulunduu sylenebilir.
Demek ki, Palladino srekli bir zlme halini, yani,
astral bedenin fizik bedenden zlmesi halini yayor
14

du. Yaknndaki objeler levite oluyor ve hibir fizik te


mas olmakszn ya da normal yollar kullanlmakszn
bir yerden bir yere tamyorlard. Birka kez, bir masa
da otururken masayla birlikte levite olduu gzlemlen
miti. nsanm aklna ister istemez, Palladino kadar nl
olan bir baka medyumun, D.D. Homeun levitasyon
olaylar geliyor (Bkz: Kitap-21.. Blm-3.. s. 38).
Tm bu tr fenomenler ve astral projeksiyon ile
nlama olaylar gznne alndnda, uzay - bilimcile
rinin, d - uzay projelerinin daha ileri dzeylere ulat
rlmasnda zihinlerini rahatlkla paranormal davrann
aratrlmasna yneltebilecekleri anlalmaktadr. Daha
nce de belirttiimiz gibi, uzay - bilimcilerinin deneyleri
srasnda, bir kaza sonucunda da olsa paranormal olay
lar meydana gelebilir. Fizik bilimlerle uraan bilim
adamlarnn aknla urayaca muhakkaktr. Para
normal olguyu uzun bir zamandr ihmal etmi ve hor
grm olanlar, gzleri nnde gelien fenomenleri nasl
aklayacaklarn bilmeyeceklerdir. Olaan trden fizik
aklamalar ne srlecek ve bunlar muhtemelen en
an ulara kadar zorlanacaktr.
Kozmonotun deneyimledii arlksz halinin, fizik
medyumlukta (levitasyon) ve aynca tekinsizev olayla
rnda ortaya kan ve yerekiminin iptali eklinde te
zahr eden olguyla da belirli bir akrabal olabilir. u
ras muhakkak ki, medyumun kullanmna ak olan
zc alan ierisinde gravitasyonel gcn stesin
den gelinmekte (bu hususda yerekiminin zihinsel bir
gten baka birey olmadn ima eder) ve ok ar
olanlar da dahil olmak zere, objeler bir yerden bir
yere tanmakta ya da havada umaktadrlar.
Paranormal ortam ierisinde gravitasyonel gcn
grnrdeki bu ntrlemesinin, d-uzayda meydana
gelen arlkszlkla bir akrabal var mdr?
15

Bu interstisyel (dokular aras) alanda aynca yan


ma olgusu da nleniyor gibi olduuna gre, kozmonot
larn, bir zlme hali ierisine girerek, uzay uularnn
kavurucu scakl ile yakcla kar baklk kazan
malar mmkn olabilir. te yandan, kendiliinden yan
ma (spontaneous combustion) olaylarnda rapor edildi
i zre, bu alann ierisine yanma olgusunun kendisi,
yani paranormal yollardan tezahr eden yanma da mey
dana geliyor gibidir. Bu fenomenin dahi gezegenleraras
yolculuk sorunlarna uygulanamayacan syleyebilir
miyiz?
te, uzay - bilimcilerinin, bata nlama olmak ze
re, bu trden paranormal fenomenleri gznne alma
lar ve aratrmalar gerekmektedir. Bir gn bir Uzayl
kar da, Biz fizik yolculuk biimlerini oktan bir ke
nara braktk. Yzyllardr, hatr saylr mesafeler te
sine kendimizi, bir hiper - boyuttan yararlanarak ta
maktayz. Sizlerin de byle yapmam olmas karsnda
ok ardk, derse, utanlarndan yzleri kzarmayacak
mdr?

2.

BLM

BERMUDA GEN, PHILADELPHIA DENEY


VE DER IINLAMA OLAYLARI
Yllar nce, Polonyadaki bir laboratuvarda Dr.
Kowski ve mhendis Frost, ekim (gravity)in yok edi
liini, uygulama ile gsterdiler. Sabit dalgaboylarnn bir
kuvars - rezanatrn zerinde uygulanmas ile 25 kg.lk
bir arln levitasyonunu gerekletirdiler. Net gr
nml bir kuvars kristali bulanm ve boyutlar genile
miti. Bu kristal, artk bir daha netlemedii gibi ge
nilemi halini de korumutu. Anlaldna gre, elek
tronlar molekl sargsndan dar kp geri dnememiler ve bylece kristalin tm yaps da deimiti. Net
grnmdeki kuvars kristalinin saydamln kaybetme
si, kristalin genilemesi ile akland. Bu kuvars kristal,
5,2 mm. uzunluk ve 1,5 mm. profilden 10 cm.ye kadar
genilemesine karn, ilk eklini aynen korumutu.
ekim, nesneleri birarada tutar. Kart - ekim (antigravity) ise ayrr. Kuvars kristalinin genilemeye de
vam etmesi onun yok olmasna ya da maddeden ener
jiye dnmesine neden olacakt. Bermuda geninde
kaybolan gemi ve uaklarn balarna gelen de budur.
Bermuda geni zerinde havadan alman fotoraf
larda, suyun altnda uzun beyaz bir izgi grlmektedir.
17

Bunun, bir yeryz silisyum kristali yznn, dnya ka


fes geometrisi rgs kenarlarndan biri olduuna ina
nlmaktadr.
Ekvatordaki beyaz izgiye yaklaldnda, insan
kendini arlksz hissetmektedir. Bu yere dnyann tek
ekimsizlik blgesi deniliyordu. Blgedeki Ekvator yer
lileri buray tabu olarak yasaklarlar ve bu beyaz izgiye
doru kotuu zaman birden ortadan yokolon hayvan
lardan sz ederler.
a Bermuda geni ve Inlama Olaylar

Kaytlara gre, gendeki ilk kaybolma olay 1800


ylnda olmu. 20 Austos 1800de, Kk Antiller Takm
Adalarnda Guadeloupe Adasndan Dalawereye (ABD)
giden bir gemi, iindeki 90 kii ile birlikte hibir iz brak
madan yok olmu. Son kaybolma olay ise Nisan 1978de
oldu ve Amerikan Hava Kuvvetlerine ait bir bombard
man ua Bermuda geninin hava sahanlna gir
dikten sonra bir daha kendisinden haber almak mmkn
olmad.
gendeki kaybolma olaylarna ilikin yaplan bir
istatistie gre, 1800 ylndan bu yana irili ufakl 110 de
niz tat (20si terk edilmi durumda bulundu ve 90 ise
hibir iz brakmakszn kayboldu) ve 35 uak kayboldu
veya terk edilmi olarak bulundu.
Toplam 140 olayda 2014 kii arkalarnda en ufak bir
iz dahi brakmadan esrarengiz bir ekilde yokoldu.
Bermuda genindeki en byk kaybolma olay
ise unlar:
1814de, 140 kiiyle Karaiblerde kaybolan Wasp
(ABD) adl gemi.
1880 Ocanda 290 kiiyle kaybolan Atlanta (n
giltere) okul gemisi.
18

4 Mart 1918de 309 kiiyle kaybolan


(ABD) adl kmr gemisi.

Cyclops

Bermuda geninde terk edilmi olarak bulunan


geminin yks de yle:
26 ubat 1855de, James B. Chester gemisi, tayfa
s?, yelkenleri ak, babo bir ekilde Sargasso Denizinde dolarken bulundu. Marathon adl gemi Chesteri buldu. Kaptanm kamaras incelendiinde, masa
ve sandalyelerin devrilmi olduu, kaptann eyalarnn
etrafa atld grld. Geminin ykne dokunulma
mt. Cankurtaran sandallar da yerindeydi. Bir sal
dr, veya arpma izi grnmyordu. Tayfalar ortada
yoktu. ki olaslk vard: Ya baka bir gemi tarafndan
alnp gtrlmlerdi ya da kendilerini denize atm
olmalydlar. Marathon gemisindekilerin ifadelerine g
re, kaptan kkndeki ktlar ve pusula da yoktu.
1881 ylnda, Ellen Austin isimli Amerikan gemisi
nin bana inanlmaz, bir olay geldi. Asorlarm batsn
da ilerlerken, ileride ii bo bir gemi grdler. Yana
tklarnda geminin salam olduunu farkettiler. Rz
garn o srada kesilmesinden yararlanan kaptan, bu ge
miye kendi tayfalarndan bir ksmn kard. Fakat bi
nen tayfalarn gemiyi altrmasna frsat vermeden
bir bora patlad ve iki gemi birbirinden ayrlmak zo
runda kald. Ayn gemiye ancak iki gn sonra rastla
yabildiler. Yanatklarnda, bindirdikleri tayfalarn ge
mide olmadklarn grdler. Ne olduklar,. nereye git
tikleri anlalamad. Ellen Austinin kaptan inat
adamd. Adamlarn ikna etmeye ok urat, sonunda
zorlukla ikinci bir gnll ekip buldu ve bu esrarl, teh
likeli gemiye bindirdi. Tam o srada yeni bir bora pat
lad. liki yine kesildi. Bundan sonra ne gemiyi, ne de
iine bindirilen tayfalar bir daha gren olmad.
19

1921 ubatmda Carol Deering adl bir baka gemi


de Kuzey Carolina sahillerinde karaya oturdu. Geminin
iinde hi kimse yoktu. Mrettebat ya gemiyi terketmi, ya da alnp gtrlmt. Fakat, hangisi olursa
olsun, bunun tam yemek yemeye hazrlanld bir s
rada olduu akt.
b Bermuda geni Dnda Inlanan Gemiler

Olay 1 : 1850de sakin bir havada, Hondurastan


kahve getiren Sea Bird gemisi, New Port (ngiltere)
aklarnda grnd. Bir zaman normal seyrinden son
ra, birden geminin seyrinin garipletii, limandan gz
lemlendi ve rotasn hafif kaybeden Sea Bird, limann
kuzeyinde sahile yanaarak karaya oturdu. Gemiye
kan memurlar, Sea Birdn kaptan John Durham da
hil tm gemi mrettebatnn kaybolmu olduunu hay
retle grdler. Geminin mutfanda, atein zerinde bir
kahve cezvesi hl kaynamaktayd. Kaptan Durham ve
tayfalarn ne olduu hibir zaman anlalamad.
Olay 2 : 12 Haziran 1872de, Iron Mountain adl
rmorkr, drt yz balya pamukla ykl mavnalar e
kerek, Vicksburgh (ABD) kentinden ayrld. S nehri
izleyerek, nce Louisville urayacak, sonra da Cincinnati yoluyla Pittsburgha gidecekti. Rmorkr, daha li
mandan kmadan, ekilmekte olan mavnalardaki ii
ler, her zaman yaptklar gibi uyumaya baladlar. Iron
Mountain nehrin ilk dnemecini dnerken, Iroquois ad
l baka bir rmorkr de, gene Louisvill ynnde liman
dan ayrlmt. lk rmorkrn dnd dnemece va
rnca, Iroquois Chiefin kaptan hayretle kendi gemi
sinin makinelerini stop ettirdi. nden giden rmorkr
yokolmu, pamuk ykl mavnalar nehrin aknts ile
hafif hafif sallanyorlard. Mavnalardaki iiler uyan
drlnca, aknlk iinde kalmlar ve hibir aydmlat20

c bilgi verememilerdi.
Mavnalar Iron Mountain rmorkrne balayan
halat sanki yenmiti. Derhal limandan deniz aralar
ve dalglar getirildi. Su yznde ya tabakas, gemi
paralar ve ceset adna hibir ey yoktu. S ve berrak
nehrin dibi, gayet iyi gzkt halde gene de dalg
lar aratrma yaptlar. Gayet byk bir rmorkr olan
Iron Mountain 55 metre uzunluunda ve 5,5 metre geniliindeydi. Kaptan, tayfalar ve gverted^ yolculuk
edenler dahil 55 kii tayordu. Iron Mountain tad
insanlarla birlikte bir daha gzkmemek zere kaybol
mutu.
Olay 3 : 14 Aralk 1928de, okul gemisi olarak kul
lanlan Danimarka muhribi Kobenhaven ziyaret etmek
te olduu Montevideo (Uruguay) limanndan kalkmak
iin, kentteki bir trenden dnecek olan 50 asker
renciyi bekliyordu. lenden biraz nce, gen talebeler
marlar syleyerek harp gemisine bindiler. Top sesleri
arasnda gemi yava yava limandan ayrlrken birden
yokoldu. nce, kimse bir ey anlayamad fakat, derhal
kendine gelen liman yetkilileri, limanda aratrmalara
balad. Deniz yzeyinde gemiye ait hibir ey grn
myordu. Deniz altnda yaplan aratrmalar da hibir
sonu vermedi.
c nl Philadelphla Inlama Deneyimi ve Sonular

1943 ylnda, Philadelplia Asker Limamnda gen


bilim adam, Dr. Morris K. Jessup bilimsel bir deneyim
de bulundu. Konu, Einsteinm Birleik Alanlar Kuram
na dayanarak oluturulacak, elektriksel alanlarda eya
nn uzay iinde yer deitirmesiydi. Bu deneyin amac,
bir nesneyi demateryalize edip istenilen bir yerde, yine
fizik mekn iine sokmak diyebileceimiz nlama ola

yn gerekletirmekti.
Deney ak denizde ve bir Amerikan sahil koruma
gemisi (D -173) zerinde uyguland. Deney balar ba
lamaz, nce sisli bir yeil k evreyi sard. Gemi bu
yeil sise brnd ve yava yava iindekilerle birlikte
kaybolmaya balad. Hemen akabinde, gemi 640 km.
tedeki Norfolk Limannda (Virginia) asker gzlemci
lerin gzleri nnde aniden ortaya kt ve tekrar kay
boldu.

RESM 1 : S.S. Andrevv Furusethin denize indiriiii. Philadelphia


Deneyi srasnda, D-173n ani kayboluu bu geminin gvertesinden
gzlenmiti.

22

Geminin gzkme ve kaybolma devreleri, bu dene


ye son verme yntemi bilinmediinden bir zaman sr
d ve sonunda glkle durduruldu.
Gemide bulunan asker mrettebatn byk bir o
unluu kayboldu ve bir ksm da sonradan ld. Kalan
tayfalarn genellikle psiik yeteneklerinin glendii,
ounun deneyde kazandklar grnmeme yeteneini
koruduklar da gzlemlendi. Bunlardan ou, arasra
kaybolup, sonra yeniden grnmeye baladlar. Evle
rinde otururken, sokakta yrrken, lokantalarda ve da
ha deiik yerlerde evredekilerin akn baklar ara
snda kayboluyorlar ve sonra yeniden grnyorlard.
Kaybolan kiiler bazen de, silindikleri veya silinip
yaptklar zaman zel eitilmi kiilerin kendilerine bi
limsel bir ekilde yardm edebilmeleri iin uygun yerle
re kapatldlar. Silinme, alann iinde ok kalanlarda
grlen bir durumdu. Bu duruma den bir insan kendi
iradesiyle hareket edemiyordu. Alann iinde olan iki -
kiinin hemen gidip ona dokunmalar gerekiyordu. Ak
si takdirde o kii donup kalyordu. Mrettebattan bi
risi donduu zaman bulunduu yerin dikkatle iaret
lenmesi gerekiyordu. Sonra manyetik alan kesiliyordu. O
anda donmu kiinin dndaki herkes hareket edebili
yordu. Bazen bu, birka saat sryordu. Bazen de tm
bir gece. En ciddi bir olayda ise birisini donma halin
den ancak alt ayda kurtarabildiler.
Zamanla mrettebatn bu tr haller iin deiik
(erimler kullandklar anlald: Akntya tutulmak (ve
ya itilmek), Yeile yapmak, Bala yapmak, ok
lzl gidiyordum veya Aleve tutulmak gibi.
Bir gn mrettebattan iki kii aleve tutuldu ve
alelade bir tekne pusulasn tarlarken yandlar. Biri
pusulay tarken tututu. Dieri onu kurtarmak iin
dokununca o da alev ald. O gnden sonra denizcilerin
23

dokunmaya olan gvenleri de kalmad.


d nlanan eitli nsanlar ve Sonular

Olay 1 : 1900lerde scak bir Eyll gn Tennesse Eyaletinin (ABD) Gallatin kentinde, kentin tann
m kiilerinden David Lang, ailesiyle birlikte evinin
nndeki verandada oturuyordu. Oturduklar kk bah
e, byk baheden bir it ile ayrlyordu. Lang bir sre
sonra oturduu yerden kalkarak itin kenarna geldi ve
byk bahede gezinen atlarn izlemeye balad.
O ara evin bahe kapsnn nnde, David Langm
arkada August Peckin otomobili durdu. Yannda da
kaynbiraderi vard. Lang onlara elini sallad ve it ile
ev arasnda yaklak oniki adm kadar yrd. Ve ite
tam o anda David Lang herkesin gz nnde birden
yokoldu.
Langm einin lklar ve ocuklarnn barlar
arasnda iki erkek otomobilden frlayarak Langm kay
bolduu yere geldiler. Onun kaybolduu yerde aa ve
al yoktu, dmdz bir aland buras. Yaptklar aratr
malar boa gitti. Ksa zamanda btn komular ve da
ha sonra itfaiye rgt ile polis olay yerinde youn bir
aratrmaya giritiler. Aratrmalara gece de projektr
ler ile devam edildi. Fakat David Langm izine rastlan
mad.
Aratrmalar haftalarca aralksz srd ve hibir so
nu alnamad.
Olaydan yedi ay sonra bir akam Langm iki ocuu
ve evin ahs, bahede dolarlarken, onun kaybolduu
noktaya geldiler. Birden babasn hatrlayan kk Sarah alamakl bir ekilde babasn ard ve ok ksa
bir zaman sonra da David Langm sesi duyuldu. Ses ok
uzaktan geliyor gibiydi ve sanki onlardan yardm istiyor24

d ti. Az sonra ses azald ve tamamiyle duyulmaz oldu. Bu


olay tekrar ortal kartrmaya yeterli oldu ve yeniden
aratrmalar balad. niversite profesrlerinin de kaI.ildii aratrmalar gene hibir sonu vermedi. Bilim bu
olay aklayamamt.
Olay 2 : Teleportasyon olaylar zerine almala
r ile tannm olan mehur ngiliz yazar Ambrose Bierc(! de 1913de alma odasnda esrarengiz bir ekilde
kayboldu. Biercein kaybolduu odaya giren dostlar, ya
r m fincan lklam ay, bir yn kitap ve ktla,
l.; iercein bo koltuundan baka bir ey bulamadlar.
Hizmetinin, alt - yedi dakika nce ayn gtrd za
man, Biercein dalgn bir ekilde almakta olduunu
grdn bildirmesi zerine, nce evde, sonra kentte
ve daha sonra da ngiltere, hatta dnyann her yann
da Ambrose Bierce arand ama hibir zaman buluna
mad.
Olay 3 : 1947de uak kazalarnn en garibi oldu.
Tahoma Buzulunun zerine dp para para olan, 32
kiilik bir uaa iki gn sonra yardm ekipleri ulatk
larnda, paralanarak eklini kaybetmi ve iinden bir
kiinin bile kurtulmasna olanak olmayan enkazda, bir
tek kan lekesi veya cesede rastlanmamt. Uak irke
tinin, cesetlerden birini bulup getirene 5000 dolar dl
vaad etmesine karn bu 32 kii bir trl bulunamad.
Olay 4 : Nisan 1978dede, Yeni Zelandadan Avus
tralyaya gelmekte olan bir uan pilotu ok gl bir
yeil k saarak zerine gelmekte olan bir uan dai
reyi, Melbourne Havaalamna rapor etti. Hemen sonra
yerle irtibatn kaybetti ve uak beklenen saatte alana
inmedi. Bunun zerine asker keif uaklar youn bir
mamaya giritiler, ancak hibir ize rastlayamadlar.
eitli tarihlerde kaybolan tannm kiilerden ba
zlar da yle:
25

ngiltere D lerinden Benjamin Bathurst bir ge


zintide yokoldu.
Marsilyadaki ngiliz Konsolosu Arthur Lee otomo
biliyle yokoldu.
Brezilyann tannm operatrlerinden Dr. Raul
Carlos Etista, Sao Pauloda, ameliyathanede yokoldu.
Tannm moda desinatr New Yorkta bir kokteyl
partisinde, telefon etmek iin yan odaya geti ve yok
oldu.
Oxford - Queens College profesrlerinden George
A. Simcox bir gezinti srasnda kayboldu.
Teleportasyon olaylar zerine otorite olarak kabul
edilen Eric F. Russel yokolmalara ilikin olarak yle
diyor:
statistiklere gre, her yl ortalama, ngilterede
15.000 kii ve Birleik Amerikada ise 50.000 kii hibir
iz brakmadan yokolmakta ve bir daha bulunamamak
tadrlar. Kukusuz bunlarn arasnda ruh hastalar, if
las etmi tccarlar, kanun Imaklar, kimlikleri sapta
namayan kaza kurbanlar ve buna benzer bir oklar
varsa da, gene yukardaki inanlmaz rakamlar dolduramazlar. Yokolan binlerce insan nasl kayboluyor? Ne
oluyor? Daha derine inersek, neden ve niin yokoluyorlar? te bilim buna yant veremiyor.

3.

BLM

ETL ASKER BRLK VE ASKERLERN


IINLANMALAR!
a 1593de, FiHpinlerden Meksikaya Inlanan Asker

25 Ekim 1593 sabah, Meksikodaki Sarayn nn


deki Mayor Meydannda nbeti deitiriliyordu. Par
lak gne nn altnda, zellikle bir asker dierleri
nin arasnda gze batyordu. Buna pek amamak ge
rekirdi, nk bu asker, tekilere benzemeyen bir e
kilde, aaal bir niforma giymiti. Elinde de deiik
tipte bir tfek vard, aknlk ierisinde olduu aikrd.
Szkonusu askerin, kendisinin kim olduunu soru
turan MeksikalI Yetkililere verdii yant u olmutu:
Adm Gil Perezdir. Burada nbette duruuma ge
lince ben sadece bana emredileni elimden geldiince
yapmaya alyorum. Bu sabah, Valinin Maniladaki sa
raynn kaplarnda nbet tutmam emredilmiti. Buras
nn Valinin saray olmadn gayet iyi biliyorum. G
rne gre Manilada da deilim. Bu, neden ve nasl
byle olabilir bilemem. Ama, ite buradaym ve buras
da bir saray olduuna gre ben de grevimi elimden gel
diince yerine getiriyorum.
Asker Perez szlerine u ilgin iddiay da eklemiti:
27

Dn gece, Filizinler Valisi Ekselans Don Gomez Pe


rez Dasmarinas, Molucca Adalarnda bana yedii bir
balta darbesiyle ld.
Pereze Maniladan 15.000 km. kadar uzakta yer alan
Meksikoda olduu sylenince duyduklarna inanamad.
Kendisini sorguya eken Genel Vali ve konseyi de bu
ise en az onun kadar amlard. Daha sonra, duruma
el koyan Engizisyon Mahkemesinin sorularn da, Ma
niladan Meksikoya nasl gelmi olabileceini bilmedii
ni syleyerek yantlad. Bildii tek husus, bu yolculuun
bir horozun t srasnda geen zamandan daha ksa
bir sre ald idi.
areyi, bir bilmece haline gelen Gil Perezi hapset
mekte buldular. 1593 ylnda, bandan byle bir olay ge
en bir insann ya bir sulu, ya bir deli ya da byk
bir yalanc olduuna kanaat getirildi.
Asker Perez iki ay sreyle Meksiko hapisanesinde
yatt, ta ki, Filipinlerden bir gemi gelene kadar. Gemiy
le gelen haberlere gre, Vali Dasmarinas gerekten de
Molucca Adalarnda bir cinayete kurban gitmiti... ve
yolculardan bazlar Gil Perezi tanmakla kalmayp, Mek
sikoda ortaya kt gnden bir gn nce kendisini
Manilada grdklerini de hatrlamlard.
Olay kayda geirildikten sonra Perez Manilaya ge
ri gnderildi. Asker Perezin bana gelenleri eer bugn
bu kadar ayrntl olarak bilebiliyorsak, bunu da ite u
kaytlara borluyuz: Dr. Morris K. Jessup, Z7FO Olay
Lehinde Bilgiler (The Case for the UFO) adl kitabnn
3. Blmnde anlatt bu olayn balca kaynaklar
olarak, Luis Gonzales Obregnun Meksikonun Sokak
larn (Las Calles de Mejico) ve Dr. Antonio de Morganm
Filipinlerdeki Olaylarn Bir Dkm
(Sucesos de
las Islas Filipinas) adl kitaplarn ve San Augustin ile
Santo Domingo Tarikatlarnn tarihilerinin kaytlan28

n gstermektedir.
b 1800lerde, Inlanan Fransz Asker Birlikleri

18. yzyln balarnda Ispanyaya doru ilerlemek


te olan 4000 kiilik bir Fransz kuvveti Pirenelerde hi
bir iz brakmadan yokolmutu. 1858de de Saygon ken7
tinde kamp kurmu olan 650 kiilik bir dier Fransz
birlii de aklamas mmkn olmayan bir ekilde kay
bolmutu.
c 1915de, Trkiyede Inlanan ngiliz Alay

nsanlarn, zel manyetik alanlar ya da sismik k


rklar ya da her ikisinin birden bulunduu blgeler ci
varnda nlanarak kaybolmalaryla ilgili birok olay
mevcuttur. Ancak, Birinci Dnya Sava srasnda a
nakkaledeki ngiliz birliklerine dahil olan bir alayn t
myle ortadan kaybolmas olay zellikle ilgintir. Bu
olay, kaybolan insanlarn says bakmndan, Bermuda
geninde meydana gelen Cyclops, Atlanta gibi nl
kaybolma olaylarnn byk insan kayplar ile kyasla
yabildiimiz gibi, stelik kaybolmaya tank olan eit
li kiiler tarafndan da dorulanm bulunmaktadr.
Olay, Trkiyedeki anakkale savalar srasnda,
28 Austos 1915 tarihinde meydana gelmitir. Kaybo
lanlar kuatan bir buluttan ya da sisten sz edilmesi,
akla Bermuda genini getirmektedir. Ayrca, olay ye
rinin Bermuda geni ile ayn paralel zerinde ve bir
sismik krk blge civarnda yer almas da ilgintir.
Sava artlar altnda meydana gelen bir olayla il
gili net ve kesin bir rapor vermenin zorluuna ramen,
First Forth Norfolk alaynn Sulva Koyundaki 60. tepe
civarnda ortadan kayboluunu anlatan tank raporlar
kesin ve netti ve tmyle de artcyd.
29

Tm alayn kayplar listesine dahil edilmesine ra


men, ANZAC
(Australian and New Zeland Army
Corps) tanklar ve ayrca Trk Ordusu, ilerlemekte
olan ngiliz alaynn Trk askerleriyle hibir ekilde te
mas etmediini ileri srdler. Yeni Zelanda Keif Bir
liklerinin 1. Sahra Blnn 3. Takmndan baz
gzlemcilere gre, ngilizlerin First Forth Norfolk ala
y Sulva Koyu, 60. tepe yaknndaki olaand bir yer
bulutuna girmi ve bir daha hi grlmemiti. Olay ta
nklan, 28 Austos sabah havann mkemmel olduu
nu belirtiyorlard. Sappers F. Reichart (4/165), R. Newnes (13/416) ve J.L. Newman (numaras verilmemi)
imzaladklar bir raporda, grdklerini u ekilde anla
tyorlard:
a...Gne doduunda hava gayet akt, grnr
de tek bir bulut yoktu... ancak, 60. Tepe zerinde, *ek
mek biiminde alt ya da sekiz adet bulut asl duru
yordu hepsi de ayn biimdeydi. Saatte 7 ya da 8
km.lik bir hzla gneyden esen rzgara ramen bu bu
lutlar pozisyonlarn hibir ekilde ya da biimde dei
tirmedikleri gibi, rzgarn etkisi altnda da srklenme
diler. Yerden 150 metre yukarda yer alan gzlem nok
tamzdan grld kadaryla, yaklak 60 derecelik bir
ykseklikte ylece asl duruyorlard. Bu bulut gurubu
nun tam altna rastlayan yerde, arazi zerinde, ayn bi
imde olan ve sabit duran, yaklak 250 metre uzunlu
unda, 60 metre yksekliinde ve 60 metre geniliinde
bir bulut bulunuyordu. Bu bulut tamamen youndu ve
hemen hemen kat bir madde yapsnda grnyordu...
Tm bunlar, yerdeki bulutun 2500 metre kadar gney
batsnda, Rododendron Da Burnu (Rhododendron
Spur) zerindeki siperlerimizde yerlemi bulunan NZE
1. Sahra Blnn 3. Takmnm yirmiiki askeri ta
rafndan gzlemlenmiti. Gzlem noktamz 60. Tepeye
30

90 metre kadar yukardan bakyordu. Sonradan anlal


dna gre, bu tuhaf bulut kuru bir dere yatann ya
da km bir yolun (Kayack Dere) zerinde bulunu
yordu ve arazi zerinde bylece dururken yanlar ile
ularn mkemmel bir ekilde grebiliyorduk. teki bu
lutlar gibi ak - gri renkteydi.
Daha sonra, birka yz kiiden oluan ngiliz ala
y First Forth Norfolkun bu km yol ya da dere
boyunca 60. Tepeye doru ilerlediini farkettik. 60. Te
pe zerindeki birlikleri takviyeye gidiyor gibiydiler. An
cak, szkonusu buluta ulatklarnda, hibir tereddt
gstermeksizin dorudan bulutun ierisine ilerlediler.
Sonunda, 60. Tepe zerinde yaylarak savamak zere
hi kimse ortaya kmad. Bir saat kadar sonra, yr
y kolundaki son erler de bulutun ierisinde kaybol
duktan sonra ayn bulut, gayet rahat bir ekilde yerden
kalkt ve herhangi bir bulut ya da sis gibi, yavaa yk
selerek, raporun banda deindiimiz dier bulutlarn
yanna katld. Tm bu sre boyunca bu bulut gurubu
ayn yerde asl kalmt ve o tuhaf *yer bulutu kendi
seviyelerine ykselir ykselmez hepsi birlikte kuzeye,
yani Trakyaya doru ilerlemeye baladlar. Krkbe da
kika iinde gzden kaybolmulard.
Szkonusu Alay kayp ya da *yok edilmi olarak
bildirildi. ngiltere, Trkiyeden bu alayn geri verilme
sini istediinde, Trkiye, bu alay ne esir aldn, ne
temas ettiini ve ne de byle bir alayn varlndan ha
beri olduunu belirten bir yant vermiti. 1914 - 198
yllar arasnda bir ngiliz Alay 800 ile 4000 kii arasn
da oynayan bir gten oluurdu. Bu olay gzlemlemi
olan bizler, Trkiyenin szkonusu Alay hibir zaman
esir almadn ya da temas etmediini teyit ederiz...

31

d 1939da, inde Inlanan Byk Askeri Birlik

10
Aralk 1939da, Nankin kentinin kuzeyinde ka
kurmu in kuvvetlerinden 2988 kiilik bir ktann ku
mandan Albay Li Fu Sien, kentten kta ile radyo temas
kurup yant alamaynca, subaylar ile bir jipe atlayarak
ktasnn bulunduu blgeye gelmiti. Burada olduka
byk bir srprizle karlat. Kampta karavana ateleri
yanyordu, tfekler dzenli bir ekilde atlmt fakat,
ortada ve adrlarda bir tek asker yoktu. Binlerce asker
bu 2988 kiiyi arad fakat, hibir sonu alnamad.
e 1940da, Inlanan Faist Nazi Subaylar

1940 ylnda, Berlinin sakin ve lk gecelerinden bi


riydi. Wilhelm Caddesinde, parmaklkl bir bahenin
iinde, kl rengi demir pancurlar sk sk kapal bir
binada her zamanki youn faaliyet devam ediyordu.
Binann nc katnda, Alman Kuvvetleri Wehrmachtm Bat Harekt planlama ksm alyordu.
Saat 23.10da, planlama ksmnn santralndaki te
lefon ac ac almaya balad. Ayn zamanda, planlama
ksmnn bulunduu dairenin ieriden kilitli kapsnn
zerindeki ampull zil de almaya balad. Telefonu
aan santral, dier taraftan cevap alamaynca, durum
dan avuunu haberdar etti.
avu st kata ktnda, kap zilini duyarak ka
py vurmakta olan nbetiyle karlat. eriden ce
vap alnmamas zerine, ilgili nbeti subaynn gze
timinde kap krld. eriye girenler hayretler iinde
kaldlar. Drt salon ve birka kk odadan olumu
dairede kimseler yoktu. Sigaralar bile brakldklar
tablalarda yanyordu. eride bulunan sekiz subay ve
bir de sivil uzman tamamyla yokolmulard. Pancurlar kapal, minesi rlm, kaps kilitli ve nnde
32

nbetiler bekleyen daireden hi kimsenin gizli k


masna imkn yoktu.
Daire aratrlnca, dipte kk bir odada al
makta olan steno - daktilo er, Bruno Schriderin sakin
bir ekilde iine devam ettii saptand. Schridere du
rum sorulduunda, hibir ey duymadn fakat d
odalarn, birden ok sessizlemesinin dikkatini ekti
ini bildirdi. Binann tam bu dairesinin zerinde n
bet tutan iki nbetinin de silahlar ile kaybolmas bi
nada alarm verilmesine yeterli oldu. 45 dakika sonra,
Alman Asker Haberalma Servisi Abwer ve Hkmet
Haberalma Servisi SD duruma mdahale ettiler. Teleporte olan subaylarn hepsinin, hatta st kattan kay
bolan iki nbetinin zel dosyalar incelendi ve hepsi
nin de Hitlere ve rejime sadk elemanlar olduu, d
man saflarna kamalarnn szkonusu olamayaca
meydana kt. Zaten dairede bulunan harita ve evrak
tan hibiri eksilmemiti. Yokolan subaylardan Albay
Theodor F. Berger, Hitlerin ok samimi bir dostu ve
ar taraftaryd. in iinden kamayan haberalma
rgtleri, ii bilim adamlarna devrettiler. Onlar da
olay zmleyemeyince, Hitlere verilmek zere bir ra
por hazrladlar. Szkonusu raporda, bu tr aklan
mas mmkn olmayan teleportasyon olaylarnn, isim
ve tarihleri belirtiliyordu.
Durum, Hitlerin Genel Kararghnda derinleme
sine incelendi. Yokolan kurmaya ekibinin, zerinde a
lmakta olduu, GELB Operasyonunun (Hollanda,
Belika ve Lksemburgun igali harektna verilen
kod ad) aynen uygulanmasnda hibir saknca olma
d bildirilmesi zerine, GELB Operasyonu gerekle
tirildi ve baarl oldu.
Bu da, teleporte olan kurmay ekibinin dman
kuvvetlerince karlmadm kantlamaktadr.
Eer
33

bunlar karlm olsalard, GELB Operasyonu uygula


namaz ve baarl da olamazd.
f 1963de, Japonyada Bulutlu - Inlama ay

Bulut tezahr sonucunda oluan bir nlama


olay da Japonyada gzlemlenmitir:
13 Kasm 1963 tarihinde, sabah saat 08.00i biraz
gee Japonya, Tokyo, Fuji B'ankasm Kashika ube
si mdr Bay Kinoshita, Fujishiro kestirme yolu ze
rinde otomobiliyle -gitmekteydi. Mito yolu zerindeki
Matsudo ve Kashiwa kasabalarndan az nce gemi
olup Ibaraki-ken, Ryugazakideki bir golf sahasna
doru yol alyordu.
(Bu blge Tokyonun kuzeyinde
kalmaktadr.) Otomobilde kendisinden baka iki kii
daha bulunuyordu. Bunlar, Kashika ubesinin ikinci
mdr Bay Saito ve bankann bir mterisiydi.
Kanamuhci denilen bir yerden getiklerinden be
ridir, nlerinde, aralarnda yaklak 150 metrelik bir
mesafe bulunan ve ayn ynde ilerleyen bir araba be
lirmiti. Toyopet marka, Black Crown modeli siyah bir
otomobildi ve Tokyo plkasj tayordu (ne yazk ki,
hibiri de plka numarasn hatrlamyordu). Otomo
bilin sol arka koltuunda, bir gazete okumakta olan
ya gekin bir adam oturuyordu. (Src ya da ba
ka herhangi bir yolcu ile ilgili bir bilgi verilmemitir.)
Birden, siyah otomobilin evresindeki bir yerden,
beyaz duman ya da buhara benzeyen, gaz gibi buulu
bir eyler fkrd. Szkonusu bulut be saniye ka
dar sonra daldnda, siyah otomobilin kayplara ka
rm olduunu farkettiler.
Bay Kinoshita ve yol arkadalar, plaka numaras
n hatrlayamadklar iin de siyah otomobilin kimlii
ni ya da otomobilde bulunanlarn kimler olduunu ve
34

balarna gelenleri saptamann hibir ekilde mmkn


olmadn anlamlard.
Bu ilgin olayla ilgili haber Japonyann en yk
sek tirajl iki gazetesinden biri olan Mainichinin 4 Mart
1964 tarihli akam basksnda yaymlanmtr. Szkonu
su gazetenin yazdna gre, olay bir halsinasyon r
nei olarak aklanmak istenmise de, tanklarn tm
de halsinasyon olasln iddetle reddetmilerdi.
g ___ 1977de, Silide UFOya Inlanan Asker

Getiimiz yllarda ise daha ilgin bir olay oldu.


25 Nisan 1977de ili- Bolivya snrndaki Putre ad ve
rilen yrede, alt askerden kurulu bir manga devriye
geziyordu. Mangann bandaki onba Armando Valdes, birden gkte ok parlak bir cisim grd. Az sonra
dierleri de bunun bir UFO olduunu anladlar. Merak
ve heyecanla UFOya doru komaya balayan asker
lerin nndeki onba Valdes askerlerinin gzleri nn
de birden yokoldu, birka saniye sonra UFO da yokoldu. Ne yapacaklarn aran askerler onbann nereye
gittiini tartrlarken Valdes birden askerlerin yann
da beliriverdi. Geirdii ok nedeniyle derhal hastane
ye kaldrlan onba Valdes UFOya doru kotuunu
hatrladn, ancak ondan sonrasn bir trl hatrla
yamadn ifade etti. Olayn dier ilgin yan ise; on
bann saatinin 30 Nisan gstermesiydi. nk olay
25 Nisanda meydana gelmiti. 15 dakika ierisinde 5
gn ileri giden saatin yanlsra, onbann sakal da en
az 5 gnlk uzamt.

4.

BLM

HNT BLGELER VE IINLAMA DENEYMLER


a Bilge Ramana Maharshi ve Inlama Deneyimi

Dr. Paul Brunton (4) namn duyduu Ramana Ma' harshi ile^ grmek zere Hindistanda Madras ehrin
de trene biner ve eski Fransz - Hint kolonisi Pondieherrye gelir. Gidecei yer Arunachala (5) Dadr (Bkz:
Resim - 2). nk Maharshi orada, Arunachala Danm
zerindeki, ayn ad tayan Arunachala Tapmanda
yaamaktadr.
Arunachala Da, dmdz bir ovann ortasnda,
gke doru birden fkrm gibi duran kpkrmz bir
dadr. Pondicherryden Daa gitmek iin baka bir va
sta olmad iin Dr. Brunton, klavuzunun bulduu
bir manda arabasna biner. Hindistann bu mntka
snda bilhassa Dravidler ounluktadrlar; araba Tap
naa doru ilerlerken, ovada karlarna kan tek tk
Dravid yerlileri Dr. Brontona byk bir hayretle ba
karlar. Biraz sonra Brunton, bu hayretin nedenini kla
vuzundan renir. Bu mntkaya imdiye dein hemen
hemen hibir beyaz insan ayak basmamtr. Yerli halk
ilk defa bir beyaz grmektedirler.
(!), (5) Bkz: Glossary, s. 82.

36

RESM 2 : Arunachala Da.

Arunachala Dana yaklarken, klavuzu Dr. Bruntona anlatmaya balar, ((Bilir misinizi Bu Da yalnz
kutsal bir da deil, ayn zamanda ok eski ilhlarn,
Dnyann Spiritel Merkez Noktalarndan biri olarak
iaretledikleri bir yerdir.
Araba saatlerce ilerledikten sonra Tapmaa yakla
r. Btn hameti ile ge doru ykselen Tapman
yanndaki bina gurubunda, Maharshi ve adamlar yaa
maktadr. Duvarla evrili bina gurubunun avlusuna, b
yk cmle kapsn aarak girdikleri zaman, kendileri
ni Maharshinin muhafzlar arasnda bulurlar. Klavuz,
Tamil dili ile muhafzlarla konuur. Klavuz zaten Ma
harshinin sadk adamlarndan Yogi Subramanyadr, ve
ayn zamanda, Gney Hindistanda ok saylan dini li
derlerden biri olan Kumbakonaml Shri Shankaradan,
37

Dr. Brunton iin bir tavsiye mektubu getirmitir... Mu


hafzlar gler yzle onlar selamlar ve huzura alrlar...
Sonunda Brunton mehur Maharshinln karsmdadr.
Son derece byk bir holn, bir penceresinin n tara
fnda oturan Maharshi gzleri ak olarak trans duru
mundadr. nndeki ta zemindeki atlaktan devaml
ince ve mavi renkte bir duman kmaktadr, nereden
geldii bilinmeyen dumann kokusu baka, bambaka
dr... holde yirmi kii kadar, diz km vecd iinde
Maharshiyi seyreden ziyareti bulunmaktadr... Dr.
Brunton, Maharshinin yaknnda bir yere ker fakat
Maharshi, sanki ne onun ve ne de dnyamn varln
dan habersizdir... saatler geer ve holde hibir dei
iklik olmaz, Maharshi hl trans durumundadr. Bu
esnada Dr. Brunton Maharshiyi etraflca incelemek fr
satn bulur. ok uzun boylu, ak renk gzl, k renk
sal, ak renk teni gneten hafif yanm, geni alnl
ve kuvvetli bir enesi olan Maharshi tam bir AvrupalI
dr (Bkz: Resim 3). Hem de olduka yakkl bir Avru
palI. Fakat en enteresan taraf insann iine kadar ya
ylp rahat ve huzur alayan bir nevi titreim yaymas
dr. Maharshinin trans bittikten sonra yavaa ban
Dr. Bruntona evirir ve gz gze gelirler. Bu gzler
Brutona ok eyler sylemektedirler... hizmetkrlar;
Brunton, klavuzu ve dier ziyaretilere, sadece sebze
ve meyvadan ibaret bir yemek ikram ederler. Yemekten
sonra Brunton, Maharshinin yanma arlr. lk defa
konuacaklardr... bir tercman vastas ile konuma
balar, baz teorik konumalardan sonra, Dr. Paul Brun
ton gerek amacn syler, Ben, hakikati aryorum. Ha
kikat nedir? Birden Maharshinin gzleri Bruntonun
yzne dikilir ve przsz ngilizcesi ile:
Ben hakikati aryorum diyorsunuz, evvela u Beni
renin, sonras gelir, der. O gnlk konuma bitmi38

RESM 3 : Ramana Maharshi

tir. Brunton Maharshinin yanndan ayrlr... biraz vak


ti vardr, deerlendirmek ister ve bina gurubunun yann
daki Arunachala Tapman klavuzu ile beraber gez
meye karar verirler... tapmak insan gznn kapsaya
mayaca kadar dev bir yapttr. Dokuz tane ilemeli
kulesi sanki gk kubbeyi destekler gibi yukar uzanmak
39

tadr., kulelerin tepeleri bulutlara karmaktadr. Ta


pman drt kaps vardr, piramit biimindeki bu drt
kap o kadar byktr ki, kilometrelerce uzaktan, ova
dan gayet rahat gzkmektedirler... darya nazaran
ok serin olan Tapman iine girildii zaman insan a
rtan ilk grnt, Tapman kubbesi altnda baka k
k tapmaklarn bulunmasdr. Brunton hayretle ev
resine bakar, inanlmaz ey: Tapman mimarisi tamamiyle eski Msr Firavunlar zaman mimarisidir; buna
ilaveten de tapmakklar, o yrelerde hi gzkmeyen
in mimarisidir. Kk tapmaklar tam bir Pagodadr...
uzun mddet labirentlerin iinde yrdkten sonra Bm
Stunlu Hol e gelirler, yzlerce byk ilemeli stunun
arasnda insan ok kolaylkla kaybolur. Stunlarn ze
rinde Brunton ve klavuzunun okuyamad yazlar ve ef
sanev resimler mevcuttur. Baz resimler de hayvan re
simleridir, bu hayvanlardan bazlar Brunton iin ta
ndktr fakat dierleri hi bilmedii yaratklardr. Bi
raz daha ilerler ve lo, ince uzun bir koridorun nne
gelirler, koridorun sonunda ok byk bir holn var
l aikrdr fakat klavuzu Bruntonu burada durdu
rur. Buraya kadar der, Buradan ileriye imdiye ka
dar hibir yabanc gitmedi, gitmemesi gerek. Brunton
itaat eder ve durur. leride altn rengi bir alev gzk
mekte ve ta derinlerden gonk sesleri ile ilhi sesleri gel
mektedir. Brunton tapmaktan kt zaman onu ba
ka bir srpriz daha beklemektedir. nk evresine
baknrken, Orta ve Yakn arktan aina olduu bir
manzaray karsnda bulmutur. Beyaz mermerden in
ce, uzun, zarif bir minare yannda, gene mermerden bir
cami kubbesi.
Artk Maharshi ile bir seri konuma program ba
lamtr. Trl metafizik konular arasnda, Maharshi
nin birka kez deindii teleportasyon konusu, Dr.
40

Bruntonu fazlasyla ilgilendirmeye balamtr. Dnp


dolap, Bruntonun bu konuya deinmesini fark eden
Maharshi, ona bir teleportasyon olay gstermeyi vaadoder ve vaadinde durur.
Maharshi nce teleportasyon teorisini izah eder. K
sacas, kiinin kaybolup baka bir meknda veya yerde
ortaya kabilmesi iin, en temel ilke o kiinin telepor
tasyon yapabileceine btn varl, btn mekanizma
ve hcreleri ile inanmas lazmdr. Eer kii bu ekil
de eitilmemise, eitilmi bir kii ona telkin yolu ile
yardm edebilir ve kii teleportasyonda baarl olur.
Dr. Paul Brunton geirdii deneyimi yle anlat
yor:
HoVde Maharshi ile adamlarndan birka kii var
d. Hepimiz Yoga terimi ile The Comfortable Posture
() diye adlandrlan duruma gemitik. Aniden Maharshinin gzlerinin ksldn, ekildiini, daha parlama
ya baladn ve iime intikal ettiini hissettim. Sanki
bir ses telepati ile bana hereyin kolay, ok basit ve
ok rahatlatc olduunu fsldyordu. Artk yle bir du
rum olmutu ki, bu fsltdan kendimi ayramyordum
ve ayrmak da istemiyordum. Dnya durmu, zaman,
sesler herey durmutu. Fakat evremde olanlar fark
ediyordum. Szgelimi, Maharshinin adamlarndan biri
yukar uzanr gibi oldu ve birden yok oldu!.. Fakat ne
dense ben buna armyor ve heyecanlanmyordum.
Derken br keden baka biri daha yukar ekiliyormucasna uzand, o da kayboldu. Yanmda duran da
gitti. brlen nereye gittiyse, herhalde bu da oraya.
Artk bir Maharshi ile ben kalmtk. Gzleri, kslmak
ta olan bir kamera adesesine benzer ekilde ksld, k
sld ve bir ine ucu gibi oldu. Birden olanlar oldu, onun
()

Bkz: Glossary, s. 82.

41

vcudu kaybolmaya balarken benimkinin de yok oldu


unu jarkettim, bu kadar benim iin biraz fazla idi.
Btn benliimle, btn ruhsal gcmle, her eyimle
rpnmaya baladm. Ve derin bir nefes aldm, gene
eski halimdeydim. Bu olaydan sonra orada pek kalma
dm, MaharshVden izin isteyip ayrldm.
b Pramahansa Yogananda ve Inlanan Hint Ermileri

Patanjalinin Yoga Sutralannda (BALLANTYNE


ve SHASTRI. Yoga Sutras of Patanjali, Calcutta, Sushila Gupta; BAILEY, Alice. The Yoga Sutras of Patan
jali, New York, Luci Publishing Co., 1949.) yoga - meditasyon uygulamasnn yogilerde ortaya karabilecei
yedi Aivarya arasnda prakamya gc de yer al
maktadr (Bkz: Kitap-10.. Blm-4/b, s. 40)
Prakamya, yoginin, irade yolu ile, gaz ve sv ci
simler arasndan olduu gibi, kat cisimler arasndan
da geebilme gcn tanmlar.
nl Yogi Pramahansa Yogananda, kendi yaam
n anlatt Bir Yoginin zyaamyks (The Autobiography of a Yogi) adl kitabnda (Bkz: Kitap-21.. Blm-2/d, s. 31), kendisinin de bal olduu gurular hi
yerarisi ierisinde yer alan Sri Yukteswar, Lahiri Mahasaya ve Mahavatar Babajinin tezahr ettirdikleri son
derece ilgin nlama olaylarn anlatmaktadr. Sri Yukteswarm nlanmasna kendisi, Lahiri Mahasaya ile
Babajinin birlikte nlanmalarna Yogi Ram Gopal ve
gene Babajinin nlanmasna ise Lahiri Mahasaya ta
nk olmulardr.
c Bilge Sri Yuktesvvar ve Inlanmas

Sk sk ateistik kukularla sarslyorum. Ancak,


bazen strap verici bir dnce de peimi brakmyor
42

deil: Acaba aa karlmam ruhsal olanaklar mev


cut olamaz m? nsan bu olanaklar, kefe kmad tak
dirde gerek kaderinden am olmuyor mu,
Panthi pansiyonunda oda arkadam olan Dijen Babunun bu yorumu karsnda, Gurum ile karlamak
zere kendisini davet ettim.
Sri Yuktesoarji seni Kriya Yoga 'ya inisiye ede
cektir, Kriya Yoga, ilhi bir isel kesinlikle dalistik
kargaay sakinletirir, dedim.
O gn akamst Dijen de benimle birlikte Ashrama geldi. stadm huzurunda arkadam ylesine bir
spiritel skna kavumutu ki, ksa bir sre sonra s
rekli ziyaretiler arasna katld.

RESM 4 : Sri Yuktesvvar ve mridi Pramahansa


Yogananda.

43

Gnlk yaamn kk uralar en derin ihtiya


larmz karlamaktan ok uzaktr; bilgeliin aln
hissetmek de insan iin doaldr. Sri Yukteswarn sz
leri, geici bir enkarnasyonun bo egosu yerine kendi
iinde daha gerek bir kiilik kefetmeye almas iin
Dijene ilham vermiti.
Dijen ve ben her ikimiz de Serampore Kolejindeki
A.B. kurslarn izlediimiz iin, dersler biter bitmez bir
likte Ashrama yrmeyi adet edinmitik. ou kez, ikin
ci kattaki balkonunda durarak bizi bir glmsemeyle se
lamlayan Sri Yukteswar grrdk.
Bir akamst, Ashramda kalan gen mritlerden
Kanai, Dijen ile beni kapda karlayarak zc bir ha
ber verdi:
stad burada deil; acil bir mektupla Kalktaya
arld.
Ertesi gn Gurumdan bir kart aldm. aramba
sabah Kalktadan ayrlacam. Sen ve Dijen, Seram
pore stasyonunda sabah dokuz trenini karlayn,
diye yazmt.
aramba sabah saat 08.30 civarnda, zihnimde,
zorlayc bir ekilde Sri Yukteswarm telepatik bir me
saj akt: Geciktim; dokuz trenini karlamayn.
En son talimat, gitmek zere giyinmi olan Dijene
aktardm.
Sen ve senin sezgilerin/ Arkadamn ses tonu
kmseyiciydi,stadn yazl szlerine gvenmeyi
tercih ederim.
Omuzumu silkerek kesin bir kararllk ierisinde bir
iskemleye ilitim. Kzgn kzgn sylenen Dijen kapy
aarak kt ve grltyle arkasndan kapand.
Oda lo olduu iin, iskemlemi sokaa bakan bir
pencereye yaklatrdm. Odaya giren snrl gne
birden, demir parmaklkl pencerenin tmyle ierisin
44

de kaybolduu iddetli bir parlakla dnt. nsann


gzn kamatran bu fonun nnde Sri Yukteswarm
net bir ekilde materyalize olan bedeni beliriverdi!
ok geirmeme ramak kalacak kadar aknla u
ram bir halde iskemleden kalkarak Gurumun nn
de diz ktm. Gurumun ayaklar dibinde, bir saygy
la karlama jesti olarak her zaman yaptm gibi ayak
kablarna dedim. Bunlar, aina olduum, kavunii
renkte kanavieden yaplma, taban urgandan bir ift
ayakkabyd. Giydii aboyas rengindeki svam (*)
kuma zerime srnd; giysisinin dokumasn belir
gin bir ekilde hissetmekle kalmam, ayakkablarnn
przl yzeyini ve ierisindeki ayak parmaklarnn ba
sncn da hissetmitim. Tek kelime dahi syleyemeye
cek kadar arm bir halde ayaa kalkarak, yant ararcasma Guruma baktm.
stadm sesi sakin ve tamamyla normaldi:
Telepatik mesajm alm olman beni memnun et
li Artk Kaiktadaki iimi bitirdim ve saat on treniyle
Seramporeye geleceim.
Szlerine devam eden Sri Yukteswar sessizce din
liyordum.
Bu grdn bir hayalet deil, benim beeri be
denimdir. Dnya zerinde nadiren bilinen bu deneyim
le seni karlatrmak zere ilhi bir emir aldm. Beni
istasyonda karlayn; sen ve Dijen u andaki giysileri
me brnm olarak size doru geldiimi greceksiniz.
nm sra, yanmda yolculuk eden ve gm bir s
rahi tayan bir ocuk yryecektir.
Gurum, dudaklarndan bir fslt halinde kan bir
l ayr duas ile birlikte her iki elini de bamn zerine
(*)

S w am l: Kadim bir ruhban snfnn yesi.

45

koydu. Duasn, Tabe asi (*) kelimeleriyle sona er


dirirken tuhaf bir gmbrt duydum. (Bu gmbrt,
bedensel atomlarn demateryalizasy onunun kendine z
g sesiydi.) Sri Yukteswarm bedeni kr edici n ie
risinde giderek erimeye balamt. Ayn, yukarya do
ru toplanan bir tomar gibi, nce ayaklar ve bacaklar,
sonra da gvdesi ve ba ortadan kayboldu. En son ana
kadar, Gururcun parmaklarnn salarmn zerinde ha
fife durduunu hissedebiliyordum. Parlaklk snd, gz
lerimin nnde plak pencere ile soluk bir gne
nndan baka bir ey kalmamt.
Yar uyuukluk hali iinde kendi kendime, bir halsinasyonun kurban olup olmadm soruyordum. Az
sonra, ieriye, ba nnde Dijen girdi.
stad, ne dokuz treninden, ne de dokuz otuz tre
ninden kmad, diyen arkadamn hafife r diler
gibi bir hali vard.
Gel, saat 10.00da geleceini biliyorum,)) diyerek
Dijenin elinden tuttum ve itirazlarna aldrmayarak
yanm sra zorla koturdum. On dakika kadar sonra
istasyona girmitik ki, trenin dumanlar kararak fren
yaptn grdk.
Sevin iinde, Tm tren stadn aurasfnn
ile dolmu! Kendisi trende!)) diye bardm.
Dijen alayc bir glmsemeyle, Sen rya gryor
sun, dedi.
Burada bekleyelim,)) diyerek arkadama, Gurumuz bize doru gelirken neler greceimizi ayrnt
laryla anlattm. Szlerimi tamamladm srada Sri Yukteswar da uzaktan grnd. Az nce grm olduum
giysilere brnmt ve yavaa elinde gm bir s
(*)

46

Tabe a s i: Bengal dilinde Allahasmarladk anlamna gelir; do


rudan evrildiinde, insana mit veren bir paradoks olur: Son
ra gelirim.
, 1

rahi bulunan bir ocuu izliyordu.


Bir an iin, geirdiim deneyimin inanlmaz acaiplii karsnda zerimden souk bir korku dalgas ge
ti. Materyalist 20. yzyl dnyasnn benden uzakla
tn hissettim; yoksa ben, Hz. sann Petrusun gz
leri nnde denizin zerinde belirdii o eski gnlerde mi
yayordum?
Modern bir Yogi-Christ olan Sri Yukteswar, Dijenle
birlikte sesimizi karmadan durduumuz yere yakla
tnda, arkadama glmseyerek, Sana da bir mesaj
gnderdim, fakat sen bunu kavrayamadn, dedi.
Ashrama kadar Gurumuza refakat ettikten sonra
Serampore Kolejine doru yola koyulduk. Dijen yolda
durarak, Srahi tayan ocuu greceimizi nasl bil
diini ltfen anlatr msn? diye sordu.
O
sabah stadm olaanst bir ekilde pansiy
daki odamzda nasl belirdiinin yksn tamamlad
mda Serampore Kolejine varm bulunuyorduk.
Dijen, Gurumuzun glen hakknda az nce duy
duklarm, bana, yeryzndeki herhangi bir niversite
lini ancak bir ocuk yuvas olduu hissini verdi, dedi.
d Lahiri Mahasayadan, Babajinin Inlamas

Danapura dnmeden nce, Moradabaddaki Ben


cilli bir aile ile birka gn geirdim. Beni uurlamak
iin alt arkadatan oluan bir gurup toplanmt. SohIv.ti spiritel konulara evirdiimde, ev sahibim ke
derli bir ifadeyle:
AJ, gnmzde Hindistan ermilerden mahrum
kalmtr! dedi.
Babu, diye itiraz ettim, muhakkak ki, bu lkede
hl daha yce stadlar var!
Yce bir heyecan hali iinde, Himalayalarda bam
47

dan een mucizev olaylar anlatmak zorunda kalm


tm. Ancak, bana inanmadklarn nazikne bir ekil
de ifade ettiler.
lerinden biri beni yattrrcasma, Lahiri, seyrek
lemi da havas zihninde bir gerilim yaratm olmal.
Senin anlattklarn gzn akken grdn bir rya
dan baka bir ey deil, dedi.
Hakikat akyla yandmdan, dnceli davran
may bir kenara brakarak, Kendisini ardm tak
dirde, Gurum burada, bu evin iinde ortaya kacaktr,
dedim.
Herkesin gz merak parltlar ile ldad; guruptakilerin byle bir fenomeni grmeye nasl can attk
larna amamak gerekirdi. Yar isteksizce, sessiz bir
oda ve iki adet yeni yn battaniye istedim.
stad eterik boyuttan materyalize olacaktr. Ka
ynn dnda sessizce bekleyin; az sonra sizi araca
m, dedim.
Meditasyon haline girerek, alak gnlllkle Gurumu ardm: Karanlk oda lo, dinlendirici bir k
ile doldu. Giderek bu ktan Babajinin parlak bedeni
belirdi (Bkz: Resim 5).
Lahiri, beni nemsiz bir sorun iin mi aryor
sun? stadm bak ciddiydi. Hakikat, samimi aray
clar iindir, bo meraklar olanlar iin deil. nsan gr
d eye kolayca inanr; o zaman inkr edecek bir ey
kalmaz. Duyutesi hakikat, doal materyalistik phe
ciliklerinin stesinden gelebilenler tarafndan kefedi
lir. Ciddi bir ekilde, Gitmeliyim, dedi.
Yalvararak ayaklarna kapandm, Kutsal Guru,
ciddi hatam idrak ediyorum; alak gnlllkle affm
rica ederim. Spiritel krlk ierisinde olan bu zihin
lerde iman n yakmak zere sizi armak creti
ni gsterdim. Duam sonucu merhamet ederek belirdii48

RESM 5 : Lahiri Mahasayann Gurusu


Mahavatar Babaji.

niz iin, arkadalarm hayr duanz ile takdis etmeden


ayrlmaynz ltfen. nansz kiilerdir ama, en azndan
ilgin iddialarmn gerekliini aratrmak arzusundaydilar.
Pekala, bir sre iin kalacam. Arkadalarnn
nnde yalanc kman istemem. Babajinin yz yu
muamt. Yavaa, Bundan byle olum, ne zaman
ihtiyacn olursa geleceim; ama her ardnda deil,
49

diye ekledi.
Kapy atm zaman guruba gergin bir sessizlik
hakim oldu. Duygularna gvenemiyormuasma, gz
lerini battaniyelerin zerindeki parlak bedene dikmi
lerdi.
lerinden biri, Kitle hipnotizmas, diye kabaca
gld, Bizim haberimiz olmadan bu odaya hi kimse
girmi olamaz/
Glmseyerek ilerleyen Babaji, her birine, bedeni
ne dokunmalar iin iaret ediyordu. Kukular dalm,
arkadalarm huu iinde ve pimanlkla yerlere ka
panmlard.
Helva hazrlaynz. Babajinin bunu, oradakiler
kendisinin fizik gerekliine iyice kanaat getirsinler di
ye yaptn biliyordum. Helva kaynarken, lahi Guru
da nezaketle sohbet ediyordu. Bu pheci Tomaslarm
imanl St. Pavloslara dnmeleri muhteem bir olay
d. Yemekten sonra, Babaji srayla hepimizi kutsad.
Ani bir parlama oldu; Babajinin bedeninin elektronik
elementlerinin, yaylan bir buharl k halinde demateryalize olduunu grdk. stadm yce irade gc,
kendi bedeni olarak bir arada tutulan eterik atomlar
zerindeki kavrayc tasarrufunu gevetmiti.
Guruptakilerden Maitra, huu ierisinde, lmn
fatihini kendi gzlerimle grdm, dedi. Yz, az nce
ki uyann sevinci ile transfigure olmutu. Yce Gu
ru, oyuncaklarla oynayan bir ocuk gibi, zaman ve me
knla oynad. Gklerin ve dnyann anahtarlarna sa
hip olan birini grdm.
e Ram Gopalm Gzlemledii Inlama Olaylar

Bazen, Banaresdeki Lahiri Mahasayanm dizi di


binde oturmak zere, tecrit edilmi bulunan ma
aramdan ayrlrdm. Bir gece Lahiri Mahasayanm m
50

ritlerinden oluan bir gurubun iinde sessizce meditasyon yaparken stad artc bir talepte bulundu.
Ram Gopal, hemen Dasasametde git.
Az sonra, gzden uzak olan o yere vardm. Gece, ay
ve parldayan yldzlarla aydnlanmt. Bir sre
sessizlik ierisinde sabrla bekledikten sonra ayamn
yaknnda duran, blok halindeki devasa bir ta dikkati
mi ekti. Yavaa havaya ykselen tan altndan bir
yeralt maaras ortaya kmt. Yekpare ta bilinme
yen bir gle havada durdurularak sabit bir hale geldi
ve maaradan yukarya doru, kumalara sarnm, gen
ve son derece gzel bir bayan levite oldu. Yumuak bir
hle ile evrili olarak yavaa yere indi ve vecit iinde,
hi kprdamadan ylece kalakald. En sonunda canla
narak yavaa konutu:
Ben, Babajinin kzkardei Matajiyim. Kendisinden
ne ayrca Lahiri Mahasayadan ok nemli bir konuyu
konumak zere maarama gelmelerini rica ettim.
Ganj Nehri zerinde, hzla ilerleyen bulutumsu bir
sk vard; bu acaip ldama yar saydam su'ara yansyor
du. Yaklat, yaklat ve kr edici bir parlama ile Ma
t jinin yambamda belirip bir anda younlaarak La
hiri Mahasayanm beeri bedeni haline geliverdi (Bkz:
Resim 6). Lahiri Mahasaya alak gnlllk ile azizein nnde eildi.
aknlm henz atlatmaya frsat bulamadan gk
yznde dne dne yol alan esrarl bir k ktlesini g
rerek daha da hayrete dtm. Alevler ierisindeki bu
j' irdap hzla alalarak ok gzel ve gen bir insann be
deni halinde materyalize oldu. Babaji de Lahiri Maha: :,yaya benziyordu ve aralarndaki tek fark, Babajinin
ok daha gen ve uzun, parlak sal olmasyd. Lahiri
Mahasaya, Mataji ve ben Yce Gurunun nnde diz
ktk.
51

RESM 6 : Lahiri Mahasaya

Babaji, Matajiye hitaben, Kutlu kardeim, bedeni


mi terkederek Sonsuz Akntya kaplp gitmek niyetin
deyim, dedi.
Aziz stad, plnnz nceden sezdiim iin bunu si
zinle bu gece tartmak istiyorum. Neden bedeninizi
terketmeniz gerekiyor? Parltlar iindeki Mataji yalva
52

rarak Babajiye bakyordu.


Ruhumun okyanusu zerinde grnen ya da g
rnmeyen bir dalga giyinmiim ne farkeder?
Mataji bu soruyu zarif bir dnceyle yantlad:
lmsz Guru, eer farketmiyorsa, o takdirde ltfen
bedeninizi hibir zaman brakmaynz.
Babaji, tm heybetiyle, yle olsun, fizik bedenimi
hibir zaman terk etmeyeceim. En azndan bu dnya
daki birka kii tarafndan her zaman iin grnebilen
bir beden olarak kalacaktr. Rab, kendi arzusunu senin
kzlerin araclyla ifade etmitir, dedi.
Bu yce varlklar arasnda geen konumay huu
iinde dinlerken, Yce Guru efkatli bir jest ile bana
doru dnd:
Korkma, Ram Gopal, bu lmsz szn veriliinde
hazr bulunan bir tank olmakla kutsandn, dedi.
Bu senin tatl melodisine kendimi kaptrmtm ki,
Babajinin ve Lahiri Mahasayanm yavaa levite olan
bedenleri Ganj Nehri zerinden geriye doru kayp giti i. Gecenin karanlna karp da gzden kaybolmadan
nce, bedenlerini gz kamatrc bir ktan oluan bir
' lle sarmalamt. Levite olarak maarann azna do
ru uan Mataji de maarann ierisine giderek kaybol
du ve yekpare ta sanki grnmeyen bir manivela ile
<:;; lyormu gibi alalarak maarann azn kapad.

5.

BLM

HOWRD MENGER VE IINLAMA DENEYMLER


Uzayllarla birok kez yakn temaslarda bulunan, ta
nnm UFO aratrcs Howard Mengerm (Bkz: Kitap25.. Blm-1) bandan da iki ilgin nlama olay ge
mitir.
a Howard Menger ve 1. Inlama Deneyimi

Howard Menger ile ilikide bulunan uzayllar, ona,


bandan geen olaylar belli bir zamandan nce yaym
lamamasn, nk, buna henz hazr durumda olmad
n ve evresinde konuya kar inansz insanlarn bu
lunduunu bildirdiler. Bununla beraber, Mengera mm
kn olduu kadar yardm edeceklerini de belirttiler.
Yeni bilgilere kendimi hazrlamalydm. Ayrca,
uzayl dostlarm, bana isel bir anlay ve evrim sala
mak iin baz yetenekler verileceini sylediler. Bu yete
nekler; telepati, maddeye hakimiyet, uzayda yolculuk g
c, nlama (uzaa tanma - teleportasyon) idi.
Inlama olay bir gece atlyede bama geldi. O
akam ge saatlere kadar almtm. Genellikle, uzay
adamlar ile olan bulumalarm, tabela hazrlamam ya
valatt ve ailev sorumluluklarmn art daha fazla
maddiyata ihtiya gsterdiinden tr sabahn ilk saat
lerine kadar alyordum.
54

Gece atlyede sakindim. Kimsenin, kendi dnce


ye sorunlarmla babaa kalmama engel olamad sakin
bir ortam vard.
O gece, her biri otuz santim boyunda olan byk
bir pankart yazdm hatrlyorum. Pankarttaki Swimming kelimesini bitiriyordum. G harfini boyadm s
rada, dncem buradan 13 km. tedeki 1 Nolu bulu
ma yerine kayd.
Bir zaman dncelerimin tuhaf bir ekilde parlak
latn gzlemledim. Sonra, tm detay ile 1 No. lu ini
yerini grebildiimi farkettim. Bu srada, boya sehbamm
zerindeki floresansm gittike azalyor gibiydi. Oda
mn dier ksmlar da yava yava silindi ve sonunda
yokoldu.
Balangta beyaz olan k mavileti, koyulat son
ra tamamen karard. u gerekle kar karya kalm
tm: Krn ortasnda, 1 Nolu buluma yerindeydim ve
ayaklarm taze, nemli imenlere deiyordu. Bir zaman
bocaladm. Ne iim vard burada? Durumu toparlama
ya altm. Belki, buluma iin arlm, evden ayrlp
buraya gelmitim, ama nasl? Otomobilim neredeydi?
Yayan m gelmitim? Bulunduum yerde gezindim. Ta
ze havann dncelerimi yerine getireceini umuyor
dum.
Boyadm tabelay hatrladm. G harfi yarm kal
mt. Dncemi younlatrdka hatrlamaya bala
dm. Bu yere zihnimi konsantre ederken kendimi burada
bulmutum 30 km.lik bir uzakla tanmtm.
Tm bunlar dnrken, uzayl dostlarmn bana
bu konuda anlattklarn hatrladm. Onlara gre, dnya
insanlarnn bir ou bedenlerine hapistir. Oysa, uzayl
dostlarm, bedenlerini ve psiik melekeleri sayesinde mad
denin dier formlarn kontrol edebiliyorlar. Kendileri
ni byle bir noktaya nlama ile nakledebilmeyi biliyor
55

ve anlyorlar.
Bana k enerjisini imajlara dntrebildiimiz
halde (televizyonda olduu gibi) bu bilgiyi kendi ze
rimizde neden uygulayamadmza hayret ettiklerini
sylemilerdi.
Halbuki, ok uzaklara gitmenin ve maddeyi n
lamann srr ok yaknmzda; hatta, birka bilgin bu
ii gizli olarak yaptlar bile.
Inlama, tm detaylarn (akisler, glgeler, ses
ler, eyalar, kokular) boyutlu idrakini gerektirir. Ya
ni nlama yapacanz yeri iyi grmek ve tahayyl et
mek zorundasnz.
te, bu ekilde, birden ve artc olarak mekn
deitirmemi aklamaya altm. Yrmeye ve dk
knm yeniden dnmeye devam ediyordum ki, tek
rar deiik bir duygu iinde kaldm.
nce, mavi - yeil bir sis etrafm sard ve dkka
n dndke oluturduum imaj berraklat. Arazi ve
aalar bulanklat ve seilemez oldular. Bastm top
rak kayboldu; ayaklarmn bilincine sahip deildim.
Devamla, bildiim ey, ayrldm srada brakt
m gibi duran sandalyemde kendimi bulmam oldu.
im srasnda, fram drdm hissine sahiptim.
Onu yerden almak iin eildiimde, grdm ki fra ku
ru ve sertti. Yazdm son G harfi kupkuruydu. Demek
ki, ben hayal grmemitim. Gerekten yok olmutum.
Frann kurumas iin 15 dakika gerektiini d
nerek, anladm ki, en az bu kadar zaman kaybolmu
tum. Uyumu muydum? Eer uyumusam, geriye d
mem, hi olmazsa bam pankarta dayamam gereki
yordu. Yzmde ve kolumda boya olmalyd. Fakat ta
belaya gerekten hi dokunulmamt. (...)

56

b Hovvard ftfengsr ve 2. Inlama Deneyimi

Howard Menger ile UFOlar ve Uzayllar konularn


da birok kez radyo rportajlar yapan ve Long John
adyla tannan John Nebel, 11 Ocak 1957de Bn. Marie
ile bir grme yapmt. Bn. Marie, Howard Mengerm
baldz olup Mengerm bandan geen bir dier nla
ma olayna tank olmutu.
John NebeFm Bn. Marie ile yapt rportaj yleydi:
J.: Bn. Marie, Mengerlar ilgin bir nlama ola
yna tank olduunuzu belirttiler. imdi size baz soru
lar soracam. Sizden, banzdan geen bu olay, bize
kendinize gre anlatmanz rica ediyorum, ltfen. Ola
yn hangi gn olduunu hatrlyor musunuz?
M.: 8 Aralk 1956, Cumartesi akamyd.
J.: O akam Mengerlara geldiinizde Howard Men
ger evde miydi?
M.: Hayr, evde yoktu. Olmadn sanyorum; evet,
yoktu. Rose bana onun Pocona Da yresine gittiini
syledi.
J.: Howardm, nlama deneyimi yapacandan ha
beriniz var myd?
M.: Hayr. Bunda kukum yok.
J.: Howard kapda grdnzde saat yaklak
olarak kat?
M.: Dokuzu yirmi geiyordu.
J.: Kapnn vurulduunu duydunuz mu?
M.: Biliyorsunuz, vuru ekli ok esrarlyd, sanki
kap dvlyordu, devaml olarak dvlyor gibiydi.
J.: Eer kapdaki, gerekten Howard idiyse, astral
veya fizik bedeniyle olsun, neden kapy devaml olarak
alsn?
M.: yice anlatamadm. Kapnn vurulduunu iki
57

dakika kadar duydum. Roseun kapy amaya gittiini


sandm; ayrca, arka kapyd alnan.
J.: u halde, kapy atnz ve Howard grdnz.
Neler hissettiniz?
M.: Hovoard, beni heyecanlandran bir grn iin
deydi. Bana doru bakyordu, dimdik bakyordu, ok tu
haft.
J.: Sonra ne yapt?
M.: Elini otomatik bir hareketle cebinden kard ve
piposunu bana uzatt.
J.: Hibir ey sylemediniz mi?
M.: Bir ok geirmitim. Tek kelime syleyemedim.
Pipoyu almakla yetindim ve tekrar ieri girdim.
J.: Sonra ne yaptnz?
M.: Roseu ardm ve ona, ok garip bir ey oldu
dedim. Olanlar anlattm. On dakika sonra da bir tele
fon geldi.
J.: Bir ey sylemek ister misiniz, Howard?
H.: Ne dndnz anlyorum John. Marieyi
telefona istediimde onun kadar hayretler iindeydim.
Baarm olduumdan pek emin deildim. Sadece bir
deneyimdi bu. Baardan tr ilk hayret eden de ben
dim ve hl hayret iindeyim; nasl meydana geldi bil
miyorum, gerekten bilmiyorum! Piponun evde bulun
mas iyi bir kant oldu. Evden 120 km. tede, kamyone
timde pipomu aradm. Ayrca kendi kendime, belki te
lefon etmek daha iyi olacak dedim.
J.: Bn. Marie, u anda Howard ile telefonda konu
tuklarnz hatrlyor musunuz?
M.: Telefonda bana, unu renmek istiyorum: Be
ni grdn m? diye sordu. Ben de, Evet, on dakika
nce grdm, dedim. Sadece renmek istiyordum. Ben
Poconalardaym, 1.5 saat sonra evde olurum dedi ve
telefonu kapattk.
58

J.: Rose ile konutunuz mu? Pipoyu aldnz ona


.sylediniz mi?
M.: Hooard tekrar teleporte olduktan sonra, Rose*un yanna gittim, yatak odasndayd. Ona bu tuhaf
olaydan bahsettim. Az sonra da Hooardn telefonu gel
di.

6.

BLM

UR! GELLERN IINLANMASI VE


SPEKTRA UZAY GEMS REHBERLERNN
IINLAYICI G VE TEKNKLER
a Uri Geiferin Bandan Geen Inlama Deneyimi
Bamdan geen bu olay okuyucuda, bir bilimkur
gu yks izlenimi yaratmakszn anlatmamn imkn
yok. Elimden baka birey gelmez. Olanlara inanmak
benim iin bile o kadar zor ki, bu olay anlataym m,
yoksa anlatmayaym m diye ok dndm. Ama, yine
de, ortada bir olay vard. Olayla ilgili olan zaman ve
meknlar gerek, apak ve kuku gtrmeyen trden
dir. Esas sorun, meydana gelen olayn, olaan zaman
ve uzaklk bakmndan fizik olanakszldr. Sonunda,
u sonuca vardm ki, ben ve olayla ilgili dier kiiler
bunun gerek olduunu bildiimize gre, bu yk an
latlmalyd. Dostlarm ve alma arkadalarm, hepsi
birlikte szkonusu olayn zerinden getiler, olayn her
bir ayrntsn tekrar canlandrdlar ve baz kk fikir
ayrlklarnn dnda, 9 Kasm 1973 Cuma gn olan
lar unlardr:
Saat 16.00 sralarnda Merkez Manhattanm Dou
Yakasndaki dairemden km, arkadam Dr. Louis
Shenkmana bir drbn almak zere dkkanlara bak
60

yordum. Beendiim bir drbn buldum, satm aldk


tan sonra, Maria ve Byron Janisin Dou Yakasdaki
evlerine gittim. Marianm bodrum katnda bir atlyesi
vard ve bir sergiye hazrlad baz resimlerinin er
evelenmesi ileminde Shipi kendisine yardmc oluyor
du.
Saat 16.30 civarnda Marianm atlyesindeydim.
mz birlikte bir sre sohbet ettik. Daha sonra, Maria
ile birlikte Byrona merhaba demek zere st kattaki
dairelerine ktk. almaya devam eden Shipiyi atl
yede brakmtk. Byron, Maria ve ben ou zaman uzun
sohbetlere dalardk. Bu kez de tam ilgin bir tartma
ya giriyorduk ki, vaktin geciktiini farkettim. srail
den gelen gen bir bayanla saat 18.30da Biltmore Ote
linde buluacaktm. Neredeyse 17.30 olmutu. Bloomingdalee giderek bir hediye almak, bulumadan nce hz
la eve dnerek bir du yapp zerimi deimek istiyor
dum. Bloomingdalein kata kapandn bilmediimden,
Byron ve Maria ile vedalaarak 59. Cadde ile Lexington
Caddesinin kesindeki maazaya doru yneldim
oturduum apartmandan sadece birka blok tede yer
alyordu.
Bloomingdale olduka kalabalkt. Ben de, gene
evime yakn olan bir dier maazaya, Hammacher - Schlemmere gittim. Saat 17.30 - 18.00 aras olmalyd, an
cak, kesin olarak bilmiyorum.
Bu yky bir araya getirirken, olaya bir ekilde
karan herkesten, szkonusu sre boyunca nelerin olup
bittiini bir dnmelerini istedim. Maria, evlerini saat
17.30 civarnda terkettiimi syledi. Maria ile Byron ko
numaya devam etmi ve hatta Marianm hatrladna
gre, zellikle yksek bir enerji hali ierisindeymiim
gibi grndmden bahsetmilerdi. Maria, Ossiningdeki evinde bulunan Andrijay telefonla arayarak, kendi
61

sinden dn aln olduu bir kitap hakknda baz so


rular sormay plnlyordu.
Solveig Clarkm da daha sonra anlattna gre,
kendisi General Motors Binasndaki brosunu her za
manki k vaktinde, yani saat tam 17.30da terketmiti. Grand Central stasyonuna gidiyordu. Andrijanm o
zamanlar hazrlamakta olduu Uri (daha geni bilgi iin
bkz: Kitap-13) adl kitabn metni zerinde Andrijaya
yardm edecekti. Andrija kendisini istasyonda karlaya
cakt. Yani, ben Bloomingdalee koarken Solveig de
Grand Central stasyonuna gidiyordu.
Marianm atlyesinden ayrlan Shipi, ayn zamanda
Yasha ile Wernerin ofis olarak kullandklar ve birlikte
paylatmz apartman dairesine gelmek zere yola k
mt. Yasha ile Werner oturmular, her an Shipi ile be
nim gelmemizi bekliyorlard. Shipi, Janislerden saat ka
ta ayrldndan emin deildi. 18.00i gemi olduunu
tahmin ediyordu.
Hammacher - Schlemmer maazasnn vitrinine bi
raz gz attktan sonra saatime baktm. Neredeyse 18.00
olmutu. Eve dnerek zerimi deimem ve sonra da
Biltmorea gitmem gerekiyordu. New Yorkta bir yere gi
derken, jimnastik niyetine ou kez koardm. Bylece,
ge kalmak istemediim iin, apartmann bir blok kadar
tesinden itibaren hafife komaya baladm. Artk, saat
18.00i birka dakika geiyordu.
Andrija, buradan 50 km. kadar tede olan ve tren
ya da arabayla Manhattadan bir saatte ulalan ba
zen iten k saatlerinde daha da uzun srer Ossiningdeki evinde bulunuyordu. Daha sonra anlattna
gre, yatana uzanm televizyondaki 18.00 haberlerini
izliyor ve 19.04de gelecek olan trenden Solveigi almak
zere istasyona gitmeden nce zaman geiriyordu.
Demek ki, 18.00i birka dakika gee, ben, apart
62

mann bir blok kadar tesinden itibaren hafife koma


ya balyordum. Andrija, bir saatlik bir mesafe tede
yer alan Ossiningdeki evinde televizyon izliyordu. Solveig, bir saat kadar sonra varmak zere Ossininge do
ru yola kmt. Yasha ile Werner, kaldm dairenin
ofis olarak kullanlan ksmnda oturmular, Shipi ile be
ni bekliyorlard. Shipi atlyeden ayrldktan sonra, Maria
ile Byron evlerinde kalmlard.
Bizim apartmann hemen yanndaki binann tente
sine doru yaklatm hatta hemen hemen Ulatm
hatrlyorum. Sonra da birka adm boyunca geriye do
ru kotuumu hissettiimi hatrlyorum. Bunu gerek
ten yapp yapmadm bilmiyorum ama, o anda hisset
tiim buydu. Daha sonra, yukarya doru ekilmekte ol
duumu hissettim. Bedenim duyarln kaybetmiti.
Gzlerimi kapadm ve sanrm, hemen akabinde tekrar
atm.
Gzlerimi atmda kendimi havada uarken bul
dum. Bir veranda kafesinden yarm metre kadar tede
bir rododendro (*) allnn zerinden geiyordum.
Yerden 2.5, ya da 3 metre kadar ykseklikten kafe
se arparak, krp ieriye girmek zereydim. arpma
ya kar, hazrlkl olmak amacyla sol omuzumu kafe
se doru dndrerek ellerimi ne doru uzattm. Kafesi
krarak ieriye girdim ve st caml, yuvarlak bir ma
sann zerine dtm. zerinde ar bir dkme cam bu
lunan masaya nce ellerim arpt. ne doru kayan
dkme cam yere dt ve paraland. Dizim masann
ahap ksmna arpt. Masa yere devrilince de kendimi
verandann zemininde buldum. Tm bu olanlar srasn
da bilincim yerindeydi. Ancak, masaya ve zemine arp
tmda hafife sersemlemitim. Dizim acyordu ve her
(*)

Rododendron: Aalyaya benzer bir bitki.

63

hangi bir krk olabilir dncesiyle yerimden kprda


maya korkuyordum. Fakat, beni sarsan olay; ok iyi
bildiim bu veranda ile masay tanm olmamd. Bu
ras, Andrijanm Ossiningdeki kafesli verandasyd
yanlm olamazdm. Bir saniye nce Manhattanm Do
u Yakasnda idim. imdi ise, Ossiningdeki bir veran
dann kafesini krarak ieriye giriyordum. Hissettiim
tek ey, kafesi krarak ieriye girmem, masaya ve ze
mine arpmamd. Avazm kt kadar bararak And
rijay ardm ama, o anda bir yant alamadm.
dm ve ok susadm hatrlyorum. Hl daha
kprdamaya korkuyordum.
Daha sonra da Andrija olayn kendi ynnden na
sl gelitiini anlatt. Tam 18.00 haberlerinin yaklak
yarsn izlemiti ki, saat 18.15 civarnda bir atrt iit
mi, arkasndan, sanki evin yanma bir ey arpmasma bir gmbrt gelmiti. Hemen yatandan frla
yan Andrija (yatak odas ikinci katta ve evin, veran
dann bulunduu yannda yer alyordu), evin her yan
n aratrmaya balamt. O akam hava rzgarl ol
duu iin, rzgardan yana yatan bir aacn eve arp
m olabileceini dnmt. kata yaylm bulu
nan odalarn tmne bakm, fakat herhangi bir ters
likle karlamamt. te o zaman, n kapdan ka
rak verandaya doru ynelmi, kafesli blm kapnn
iki metre kadar tesinde yer ald iin de karanlkta
hibir ey grememesine ramen, kendisini ardm
iitmiti. Verandann kafesli blmne ulaabilmesi iin,
tekrar eve girerek yemek ve alma odalarndan ge
mesi gerekmiti. Verandann n yaktktan sonra
da kafesli blmn kapsn amt.
Andrijanm sylediine gre, cam paralar ve dev
rik masa ile birlikte yerde yattm grm, yukan
baknca da kafeste alm olan kocaman bir delikle
64

kar karya kalmt. Yanmda bir de paketin bulun


duunu tarketmiti. Bu pakette, az nce New Yorkta
aldm drbn vard.
Artk, krk olup olmadn anlamak iin beni acil
bir kontrolden geiren ve sonra da alma odasndaki
muayene yatana gtren Andrijaya yardmc olacak
kadar zerimdeki sersemlii atmtm. Esas meslei tp
doktorluu olan Andrija beni batan aa bir muaye
neden geirdi. Grnrde herhangi bir yara bere yok
tu. Dizimdeki sz haricinde de herhangi bir ar hisset
miyordum. Ayaa kalktm ve odann iinde dolandm.
Sarslm olmamn dnda hibir eyim yoktu.
Kafam henz toparlayamamtm. O anda New
Yorktaki evinde bulunan Maria, sonradan hatrlad
na gre, saat 18.10 ile 18.15 arasndaki bir zamanda
Andrijaya telefon etmeye karar vermiti. Odada dolan
yor ve olanlar anlamaya alyordum ki, Andrijanm
telefonu ald. Telefona cevap veren Andrija aknl
n ifade eden szler sylyordu. Telefondaki arkada
n benimle konumak istediini syleyerek ahizeyi ba
na uzatt. Ben buradaym, deyince ok geirme sras
telefonun dier ucundaki Mariaya gelmiti. Beni New
Yorkta bir saatten daha ksa bir zaman nce, saat
17.30 civarnda kendisiyle vedalap evinden ayrldm
srada grmt. Kendisine, bir saniye nce New York
ta ve bir saniye sonra da Ossiningde bulunduumu sy
ledim. Telefonu tekrar alan Andrija, Mariaya, beni ve
randada bulduu srada orada grd manzaray an
latt.
Kendimi hl daha halsiz hissetmeme ramen, Yasha ile Wernere telefon ettim. Daha sonradan bana sy
lediklerine gre, konuurken sesim titriyormu. Saat
18.20 olmutu. Marianm atlyesinden ayrlan Shipi he
nz eve gelmemiti. Yashaya, kendilerini sadece olan65

lan bildirmek iin aradm ve kendime bir ekidzen


verdikten sonra tekrar arayacam syledim.
Ben telefonu kapattktan hemen sonra da Shipi
eve dnm, Yasha ile Werneri akn ve heyecanl bir
halde bulmutu. Benim Ossiningde olduumu syledik
lerinde, bunun imkanszlndan, ksa bir sre nce be
ni, Maria ve Byro ile vedalap ayrlrken grdn
den bahsetmiti. Shipi, daha sonra yle diyordu:
Balangta, byle tuhaf eyler olduunda rkyorsunuz. Sonra, tm bunlara kendiliinden alyor
sunuz.
Tabi, kendimizi toparlar toparlamaz Andrijayla
ben de ayn eyi dnmtk. Tm bu olay, ya olaya
karan herkesin toptan akim yitirdiini gsteriyor
Yasha, Shipi, Werner, Maria, Byro, Andriia ve ben
ya da imdiye dein bamzdan geen en dramatik olay
oluyordu. Gerekler ortadayd. Dnyasal hibir tama
ekli beni Manhattanm Dou Yakasndan Andrijanm
Ossiningdeki evine hemen hemen annda, 18.10 -18.15
aras bir srede tam olamazd.
Andrija, teyp kanalyla bir yant alabileceimiz dncesindeydi (*). Teybi amasyla birlikte hemen o
anda beliren mekanik ses, Hami Glerin beni tam
anlamyla, annda New Yorktan Ossininge nladk
larn aklad. Szlerine devam eden ses, Andrija ile
benim geleceimize ilikin baz nemli aklamalarda
bulundu: Teyp kanalyla alman bu mesaj olduka k
sayd. Andrija ile aramzdaki anlamazlktan bahsedili
yor, benim daha bir kendi kendime hareket etmem ge
rektiine ve insann kendi iradesinin her zaman en n
de gelmesinin zorunluluuna deiniliyordu.
(*)

66

Andrija Puharich ve Uri Geller, Spektra Uzay Gemisiyle ve Hoova


Planeti Yksek Rehberleriyle bir teyp kanalyla irtibat salamak
tadrlar.

Tm bunlar olup biterken Solveig Clark da Ossininge gelen trendeki yolculuunu srdryordu. Da
ha sonra, hafzasn iyice yoklayarak, olayla ilgili ola
rak hatrlayabildiklerini u szlerle ifade etmiti:
Hafta sonu giderek, yazlarna yardm etmek ze
re Andrija Puhariche sz vermitim... Grand Centraldan kalkan ve 19.04de Ossininge varan ekspres trene
binecektim ve o da beni istasyondan alacakt. Tren Os
sininge tam, zamannda varmt ama, beni karlaya
cak olan Andrija grnrde yoktu. Az sonra geleceini
dnerek on dakika kadar bekledim. Fakat, istasyon
da benden baka kimse kalmaynca, istasyon binasn
daki umumi telefona giderek Andrijay aradm.
Telefonun teki ucund,a TJrinin sesini iitince bir
den ardm. armamn nedenine gelince, o gn sa
bah kendisiyle grmtm ve Andrijay ziyaret ede
ceinden hi bahsetmemiti. Telefonda teypten gelen
seslen iitir iitmez o anda hissettim ki, ok nemli bir
eyler olmutu. Beni tersleyerek, Seni almak zere onbe dakika iinde orada olacaz, diyen Uri telefonu ka
patverdi.
Herey e kar hazrlkl olarak heyecan iinde bek
lemeye baladm. Andrijann otomobiliyle istasyona gel
diler, hemen otomobile girerek arka koltua oturdum.
Tahmin ettiim gibi, Urinin o gn (Cuma gn) Ossi
ninge gitmeye hi niyeti yoktu. Bir gen bayanla rande
vusu vard ve zerini deimek zere aceleyle eve gitme
si gerekiyordu.
Andrijann evine vardmzda, Andrija verandann
n yakt ve ksa bir sre nce kendisinin grd
manzaray gsterdi. Verandann alt stne gelmiti. Ka
fesin zerinde verandann bir blmn evreleyen
rododendron allklarnn seviyesinin de yukarsnda ka
lan olduka yksek bir yerd.e kocaman bir delik vard.
67

Ahap masa yere devrilmi, knlan dkme cam byk


paralar ya da kk cam krklar halinde her yana
salmt.
Geirdii sarsnty atlatan Uri, olanlar bir hay
ranlk ve heyecan hali iinde karlyordu. Eer, tm
bunlar bir bakasnn bana gelmi olsayd, eminim, o
kimse tam bir duygusal ok hali iinde kalrd. Bylesine bir deneyim geirdikten sonra dahi dengesini ve olay
lar espriyle karlama yeteneini koruyabilen TJrinin zi
hin gc ve dayankl bnyesiyle gurur duyuyordum. Bu
davran ekli, meydana gelen olayn, hepimizin alm
bulunduu bu doal beer dnyasndaki heyecanl bir
macera gibi tamamen normal olduu izlenimini veriyor
du.
Burada Solveigin szlerini aktarmamn nedeni, ken
disinin ok net zihinli iyi bir gzlemci olmasdr. Hem
eve geldii srada, baka bir nedenden tr de kendi
sine ihtiyacmz vard: Nedendir bilmem ama, hayatm
da o kadar acktm hi hatrlamyorum. Andrija ile
oturmu, olanlar daha bir anlamaya alrken, o da bi
zim iin sahanda yumurtayla nefis bir salata hazrla
mt.
Hereyi bir kez daha kontrol etmek zere elinde bir
kla verandann dna kan Andrija, herhangi bir
ayak izinin bulunup bulunmadna bakt. Hibir iz yok
tu. Her ikimiz de kafesi kontrol ettik: Kafesin dardan
verandann ierisine doru delinmi olduu kuku gtr
meyecek bir ekilde meydandayd. Kafes ylesine yk
sek bir noktadan yrtlmt ki, verandann zemininin en
az iki metre kadar yukarsndan ieriye girmi olma
lydm. evrede herhangi bir araba falan yoktu. Kafam
da srekli u soru vard: Bunun nedeni neydi? Olay
armda bedenim tm duyarln kaybetmiti. Sanki,
artk New Yorktaki kaldrmn zerinde deildim ve
68

sonra birden havada, zerine arpmakta olduum bir


kafesin yambamda beliriverdim. Herey badndrc bir hzla olup bitmiti. Kafesi krarak ieriye gir
mi, masann zerine dm, masann zerindeki cam
iterek krm, sol bacam masaya arpm, zemine yu
varlanm ve kendimi Manhattanm 60 km. kadar te
sinde bulmutum. Bedenim ne tr bir dnme ya da
tama ekline maruz braklmt. Gerekten, tek tek
tm molekllerim birbirinden ayrlm myd? Bir bo
yut ierisinden mi itilmitim, yoksa bir n ya da uzay
arac tarafndan m mlanmtm? Ne olmutu? Bilmi
yorum. Teypten gelen mesaj bu konuda hibir ayrnt
ya girmemiti. Dahas, nasl oldu da drbn paketi tm
bu olup bitenler srasnda yanmdan hi ayrlmad?
Bu olay daha fazla dndke, bizlerin ne kadar
kk kaldn daha iyi gryorum. Bilmediimiz ve
bilinmesi gereken o kadar ok ey var ki. Eer elinize
bir radyo alr da buna takatinin zerinde bir g yk
lerseniz, bu ar ykn altnda patlar. Zihinlerimiz de
bu radyo gibidir. Aniden ar miktarda bilgiyle ykle
nirsek deliririz. Belki de bu konuda daha fazla bir ey
bilmek istemiyorum. Belki de hereyi oluruna brak
mam gerekiyor. Ar yk altnda kalmak istemememe
ramen, bu gidiat da tam kapasite ile srdrmek niye
tindeyim.
Solveigin bizim iin hazrlad akam yemeini
yerken kendimi daha iyi hissetmi ve Andrijaya, Beni
otomobille Manhattana gtrebilir miydin, acaba? di
ye sormutum.
Andrija, Olanlardan sonra, seni nereye olsa gt
rrm, diye karlk verdi.
Hava souktu ve bu havaya gre giyinmemitim.
zerimde, Shipinin bana tam olarak uymayan eski bir
ceketi vard. Her neyse, Solveig ve Andrija ile birlikte
69

Andrijann otomobiline bindik ve Manhattana doru


yola ktk.
Yolda, Andrija ve ben, bir sre teypteki sesin ver
dii bilgiler zerine konutuk. Hatta, Sony marka teybi
de yanmza almtk. Kaset, hl daha teybin ieri
sinde duruyordu ki, bu da bizim iin allmn dnda
bir olayd. Bu durumda, teypteki sesin birka cmlesi
ni Solveige dinlettik. Sylediine gre, iittikleri ken
disi zerinde muazzam bir etki yaratmt. Solveig bir
ka dil birden konuur ve deiik konuma ekillerine
kar byk bir ilgi duyar. Teypten duyduu erkek se
sinin pek bir zellii olmadn, ancak, ngilizceyi hi
hata yapmakszn konuan ve hibir espri unsuru,, vur
gu ya da ini klar tamayan bir insan sesi gibi gel
diini sylemiti. Fakat, diyordu, son derece otori
ter bir sesti. Korku veren bir rperti ya da onun gibi
bir ey hissetmemiti. Sadece, son derece gl ve emir
veren bir ses gelmiti.
New Yorktaki apartmana dn yolculuu bir saat
ten biraz daha ksa srmt. Ossinige, herhangi bir
normal tatla gitmemi olduumu ite bu yolculuk s
rasnda tam anlamyla idrak ettim. Birden tekrar sar
slmtm. Bu kez, geirdiim gerek bir oktu. Geriye
dnerken katettiimiz uzun ve yorucu yol, trafik, ken
tin klar oraya giderken ben bunlarn hibirini gr
memitim.
te o zaman, o gne kadar evremizde olagelen di
er birok olay, rnein Andrijamn nlanan kpei,
insanlarn evlerinde ve nl bilim adamlarnn laboratuvarlarmda birbiri ardna demateryalize ve materyalize olan ve olmaya devam eden objeler aklma geldi. Bun
larn hepsi de bilimin, kendisini mucizeler ile birletire
cek olan tehlikeli bir kpr zerinde yrd yepye
ni bir dnyaya doru iaret ediyorlard ve ben de bu
70

olguya bir katkda bulunabiliyordum. Sadece ortaya


karlmas, ele alnmas ve tarafsz bir ekilde incelen
mesi gereken muazzam enerjiler ve gler iin bir va
sta olabilmek ansna erimitim.
Tm bu dnceler bana, souk bir gecede skk
bir Volkswagenin iinde, sadece bir - iki saat nce her
hangi bir yazarn hayal gcnden kabilecek lgn bir
bilimkurgu yksndeki gibi bir saniyeden daha ksa bir
srede katettiim bir yolun zerindeki New Yorku d
nerken gelmiti. Ama yine de 9 Kasm 1973 gn, saat
18.00i biraz gee yaplan bu yolculuk gerek-d de
ildi, gerein ta kendisiydi. Eer o gn iin gerekletiyse, gelecekte de gerekleecektir.
b Andrija Puharichin Anlatt, Spektra Kkenli Inlama

6 Kasm 1972 gn Uri, Shipi ve Melaie Amerika


ya Ossiningdeki evime geldiler. Bir kez daha ciddi a
lmalarmza balamak zere bir araya gelmitik.
Ertesi gn, drdmz birden yemek odasnda kah
valt ediyorduk. Yemek odasnn dou ynnde yer alan
geni cumbas zel bir araba yoluna bakar. Bat ynn
de ise odadan mutfaa alan bir kap vardr. Wellington
adl kpeim bu kapnn eiinde uzanm yatyordu.
Shipi ile ben yzmz Wellingtonla mutfaa do
ru, Uri ile Melanie ise yzlerini cumbaya doru evirmi
oturuyorduk. Saat 10.05de oturduu yerden arkasna ba
kan Uri, Wellingtonu grr grmez, Wellington neden
byle korku iinde titriyor? diye sordu.
Tam o anda telefon ald. Amak zere kalkyordum
ki, Wellington birden yok oluverdi! Wellingtonun az n
ce bulunduu yerden geerek mutfaa girdim. Telefon
ikinci kez ald. O anda Uri, Bakn, kpein araba yo
lunda ii ne? dedi.
71

Spektra, Kozmik Grev Gemisi, olay yle yorumla


mtr:
Dn, siz masada otururken kpeini demateryalize
ettik ve sen de nndeki bu oiay grdn. Onun iin
de bir sebep var.
Hemen u anda istediimiz hereyi harekete geire
bileceimizi, objeleri uurabileceimizi, eyalar yok ede
bileceimizi dnyorsun bu kendiliinden yaplma
maktadr. Zamansz bir meknda yaadn anlamyor
musun? Btn bunlar nceden, komptorlar ya da ana
cihaz tarafndan planlanmtr. imdi belirmi olan bir
kl tablas ile bir anahtar gryor musun?
Senin kendi zamansz durumuna gre bu sana, za
man var anlamna gelir. Hemen u anda, kendiliinden,
derhal, dorudan olmu gibi grnr. Fakat bu doru
deil. Bizim iin, o, yzlerce k-yl nce planlanm
t. Bir ufack kl tablas iin, sonra olabilecek herhangi
bir ey, herhangi bir nc cisim, ilgili olan doneler ile
ortaya kan plan hasara uratabilir.

N o t: Spektra ve Uri Gelier kitabna baknz.

72

7.

BLM

CARLOS CASTANEDA VE IINLAMA DENEYM


California niversitesindeki antropoloji renimi s
rasnda, Kzlderililerin kulland ifal otlar zerine
bilgi toplamak amacyla gittii Meksiko, Sonorada Don
Juan adnda ihtiyar bir Yaqui Kzlderilisi ile karlaan
Carlos Castaneda, doast glere sahip olan Don Juanm mridi olmu ve bir Bilgi nsan olarak yetie
bilmek iin uzun yllar sren bir inisiyasyondan ge
miti.
Bu zorlu eitim srasnda Castanedanm bandan
geen birok ilgin olay arasnda bir de hem mekn,
hem de zamanda yolculuk yapt bir nlama olay yer
almaktadr.
Carlos Casteneda, Inlama Deneyimim yle anlat
maktadr:
aramba sabah, kaldm otelden saat 09.45 civa
rnda ayrldm. Don Juan ile buluacam yere onbe
dakika iinde ulaabilecek ekilde yavaa yrmeye
baladm. Be ya da alt blok tedeki Paseo de la Reformanm bir kesinde bir havayollarnn bilet sat bro
sunun nnde bulumak zere anlamtk.
Az nce bir arkadamla birlikte kahvalt yapm
tm. Kahvaltdan sonra, benimle birlikte gelmek iste
miti ama, gen bir bayanla buluacam ima etmitim.
73

Dolaysyla, ihtiyatl davranarak, havayollar brosunun


bulunduu caddenin kar kaldrmnda yrmeye ba
ladm. Srekli olarak kendisini Don Juan ile tantr
mam isteyen bu arkadamn, Don Juan ile buluaca
m anladndan ve beni izliyor olabileceinden ku
ku duyuyordum. Dnp de baktm takdirde kendisini
arkamda bulacamdan korkuyordum.
Don Juan, caddenin kar kaldrmnda, bir bfe
nin nnde grdm. Karya gemeye baladm, ancak
cadde geni olduundan, orta yerdeki tretuvara karak
emniyet iinde geiimi tamamlayabileceim bir an kol
lamaya baladm. yle beklerken, arkadamn beni iz
leyip izlemediini grmek iin gayri ihtiyari arkama
baktm. Tam arkama rastlayan kede durmu bana ba
kyordu. Sanki, kendisini kontrol edemediini anlatmak
istercesine mahcup bir tavrla glmsedi ve elini sal
lad. Bana yetimesine olanak vermeden caddenin te
yanma frladm.
Don Juan, iinde bulunduum g durumun far
knda gibiydi. Yanma vardmda arkama doru gizlice
bir gz att ve Geliyor, dedi, Yan sokaa girsek iyi
olacak
Bulunduumuz noktada, diyagonal olarak Paseo de
la Reformaya alan bir soka gsteriyordu. Hzla, bu
lunduum yerin neresi olduunu karmaya altm. O
soka hi grmemitim. Fakat, iki gn nce o havayol
lar bilet sat brosunda bulunmutum. Bronun tu
haf plann biliyordum. Bro, iki sokan birletii ke
deki gen biimi bir arsann zerinde yer alyordu. Her
iki sokaa da alan kaplar vard ve bu kaplar arasn
daki mesafe 3 - 3,5 metre kadar olmalyd. Bronun ii
bir kapdan tekine dorudan ulalacak ekilde dzen
lenmi olduundan, bir sokaktan dierine kolaylkla ge
ilebilirdi. ki kap arasndaki geiin bir yannda sra
74

lar, teki yannda da alan memurlar ile veznedarlarn


bulunduu byk, yuvarlak bir blm yer alyordu. ki
gn nce ben oradayken ieride bir sr insan vard.
Ben acele etmeye hatta belki de komaya niyetliy
dim ama, Don Juan, rahat bir tempoda yryordu. B
ronun diyagonal sokaa bakan kapsna vardmzda,
arkama dnp bakmadm halde, arkadamn da cad
deyi geip bizim iinde bulunduumuz sokaa dnmek
zere olduunu biliyordum. Bu duruma bir are bulaca
n umarak Don Juana baktm. Omuzlarn silkmekle
yetindi. Kzdn hissettim; arkadamn burnunun or
tasna bir yumruk atmann dnda benim de aklma bir
ey gelmiyordu.
Tam o anda iimi ekmi ya da soluk vermi olma
lydm, nk hemen akabinde, Don Juanm-beni, hava
yollar brosunun kapsndan ieriye son hzla itmesiy
le birlikte ani bir soluk kayb hissettim. Bu son derece
gl iti ile sevkedilerek bronun iine utum diye
bilirim. Don Juan beni ylesine bo bulunduum bir an
da yakalamt ki, bedenim hibir ekilde kar koyma
m ve korkum bu itici gcn gerek darbesiyle kar
mt. Otomatik bir hareketle, yzm korumak zere
kollarm ne doru uzattm. Don Juan beni ylesine
byk bir gle itmiti ki, azmdan tkrkler akm
ve sendeleyerek bronun iine girerken hafif bir ba dn
mesi geirmitim. Neredeyse, dengemi kaybediyordum ve
dmemek iin olaanst bir aba gstermem gerekti.
Olduum yerde birka kez dndm; hareketlerimdeki hz
sanki evremdeki manzaray bulank bir halde alglama
ma neden oluyordu. Son derece utandm hatrlyo
rum. Bro boyunca dnp dururken herkesin bana bak
tn biliyordum. Bir aptal gibi davranm olmak dn
cesi ok rahatsz ediciydi. Zihnimden bir dizi dnce
geti. Yzmn zerine deceimden emindim; ya da
75

bir mteriye, belki de yal bir bayana arpacak ve o


sadmenin etkisiyle yaralayacaktm. Daha kts, teki
utaki cam kap kapal olabilir ve ben de bu kapya ar
parak krabilirdim.
Sersemlemi bir halde, Paseo de la Reformaya a
lan kapya vardm. Kap akt ve darya admm at
tm. Zihnim o anda, soukkanl olmam ve saa doru
dnerek sanki hibir ey olmam gibi bulvar boyunca
kentin merkezine doru yrmem gerektii dncesiyle
meguld. Don Juanm bana katlacandan emindim.
Arkadam belki de o diyagonal sokak boyunca yrme
ye devam etmiti.
Gzlerimi atm ya da daha ziyade, gzlerimi nm
deki mekn zerinde odakladm. Neyin olup bittiini tam
anlamyla idrk edebilene kadar, uzun bir an iin bir
uyuukluk hali geirdim. Paseo de la Reformada bulun
mam gerekiyordu ama, orada deildim. 2,5 km. kadar
tedeki Lagunilla Pazarindaydm.
Bu gerei idrak ettiim an ylesine youn bir a
knlk geirmitim ki, aptal aptal bakmaktan baka bir
ey yapamyordum.
Bulunduum yerin neresi olduunu karabilmek
iin evreme bakndm. Gerekte, Meksikodaki ilk g
nmde Don Juan ile karlam olduum yerin ok ya
knnda durduumu fark etmitim. Belki de karlat
mz yerin tam zerinde dahi bulunuyor olabilirdim. Es
ki madeni paralarn satld tezghlar 1,5 metre kadar
tedeydi. Kendime hakim olabilmek iin olaanst bir
aba gsterdim. Bir halsinasyon geirmekte olduum
aikrd. Baka trl olmasna imkn yoktu. ktm
kapdan tekrar broya girmek iin hzla geriye dndm.
Ancak, arkamda, ikinci elden kitaplar ve dergilerin sa
tld bir sra tezgahtan baka bir ey yoktu. Yanmda,
sa tarafmda Don Juan duruyordu. Yzn muazzam
76

bir glmseme kaplamt.


Bamda bir basn, sanki burnumdan maden suyu
sodas geiyormu gibi gdklaym bir his vard. Konuamyordum. Bir eyler sylemeye altm, ama baara
madm.
Don Juanm konumaya ya da dnmeye alma
mam gerektiini sylediini net bir ekilde duymutum.
Fakat, ne olursa olsun, herhangi bir ey sylemek isti
yordum. Gsmde dehetli bir sinirlilik hali birikiyor
du. Yanaklarmdan aaya doru gzyalarnn akt
n hissettim.
Kontrol edilemeyen bir korkuya kapldm zaman
larda ou kez yapt gibi, Don Juan beni utandrmad.
Yavaa bam svazlad ve, Yok, yok, kk Carlos,
kendini brakma, dedi.
Bir an iin yzm elinde tuttu, Konumaya a
lma, diye tekrarlad.
Elini yzmden ekerek evremizde olup bitenlere
iaret etti:
Bu, konumak iin deil. Bu sadece izlemek iin.
zle! Hereyi izle!
Gerekten alyordum. Ancak, alamama kar gs
terdiim tepki ok tuhaft; hi aldrmakszm alamay
srdryordum. O anda, aptalca davranp davranmama
mn benim iin bir nemi yoktu.
evreme bakndm. Tam nmde, pembe, ksa kollu
bir gmlek ve koyu gri renkte pantolon giyen orta yal
bir adam vard. Amerikalya benziyordu. Tombul bir ba
yan, ki ei olsa gerekti, koluna girmiti. Adam baz me
tal paralar elden geirirken, kendisini, belki de satcnn
olu olan, on - ondrt yalarndaki bir ocuk izliyordu.
ocuk, orta yal adamn hibir hareketini gzden kar
myordu. En sonunda, adamcazn paralar tezgahn
zerine brakmasyla birlikte ocuk da rahatlad.
77

Don Juan, emredercesine, Hereyi izle! diye tek


rarlad.
zlenecek olaand bir ey yoktu. Her ynde geip
giden insanlar vard. Arkama dndm. Dergi tezghnn
sahibi olduunu sandm bir adam bana bakyordu.
Sanki, uykuya dalmak zereymiesine, srekli olarak
gzlerini krptryordu. Yorgun ya da rahatszm gibi
bir hali vard ve keyifsiz grnyordu.
zlenecek bir eyin, en azndan gerekten nemli olan
bir eyin olmadn hissediyordum. nmdeki manza
raya ylece bakyordum. Dikkatimi herhangi bir eyin
zerinde younlatrmamn olanaksz olduunu grdm.
Don Juan bir daire izerek etrafmda dolayordu. San
ki, bendeki bir hali deerlendiriyor gibi hareket edi
yordu. Ban sallayarak dudaklarn bzd.
Yavaa kolumdan kavrayan Don Juan, Gel, gel,
dedi. Yrme zaman geldi.
Yrmeye balar balamaz, bedenimin son derece
hafif olduunu fark ettim. Aslnda, tabanlarmn sn
ger gibi olduklarn hissetmitim. Tuhaf, lastie ben
zer, sratc bir zellik edinmilerdi.
Don Juan hissettiklerimi fark etmi olmalyd; san
ki, kamam nlyormuasma, beni skca kavrad; bir
balon gibi elinden kaarak havaya ykseleceimden
korkuyormu gibi, zerime bastrd.
Yrmek iyi gelmiti. Sinirliliim yerini rahat bir
doalla brakt.
Don Juan, tekrar hereyi gzlemem gerektii ze
rinde srar etti. Kendisine, izlemek istediim hibir
eyin bulunmadn, insanlarn pazar yerinde neler
yaptklarnn beni hi ilgilendirmediini ve gerek ey
parmaklarmn arasndan kap giderken, kendimi, ma
deni para ve eski kitap satn alan birinin sradan faali
yetini gzlemeyi kendine grev edinen bir aptal gibi his
78

setmek istemediimi syledim.


Don Juan, Gerek ey nedir? diye sordu.
Yrmeyi brakarak, hiddet iinde kendisine, bilet
sat brosu ile pazar arasndaki mesafeyi birka sani
ye ierisinde katettiimi alglamam iin bana ne yap
m ise, ite onun nemli olduunu anlattm.
O anda titremeye baladm ve rahatszlanacam
hissettim. Don Juan ellerimi karnma dayamam sy
ledi
evresine iaret eden Don Juan olaan bir tonda,
bir kez daha, evremizdeki sradan faaliyetin nemli
olan tek ey olduunu belirtti.
Kendisine kzmaya balamtm. Frl frl dnd
m hissediyordum. Derin bir nefes aldm.
Zoraki bir doallk ierisinde, Don Juan, yaptn
neydi diye sordum.
Beni temin edercesine, bunu bana her zaman iin
anlatabileceini, ama evremde olup bitenlerin bir da
ha hibir zaman tekerrr etmeyeceini syledi. Buna
sylenecek bir sz yoktu. Tank olduum faaliyetin,
tm bu karmakl ierisinde tekrar etmeyecei ai
krd. Benim zerinde durduum nokta, buna ok ben
zeyen bir faaliyeti herhangi bir zamanda gzlemleye
bileceim hususuydu. te yandan, hangi biimde olur
sa olsun, belirli bir mesafe teden tanm olmak soru
nu, llemeyecek derecede nemliydi.
Bu fikirlerimi dile getirdiim zaman Don Juan,
benden iittikleri sanki kendisi iin gerekten strap ve
riciymiesine ban sallad.
Bir an iin hi ses karmadan yrdk. Ateim
vard. El, ayalarm ile tabanlarmn yandn fark et
tim. Bu olaand, scakln ayns burun deliklerim
ile gzkapaklarma da yerlemi gibiydi.
Yalvararak, Don Juan, yaptn neydi diye sor
79

dum.
Beni yantlamadan sadece, gsm svazlad ve
gld. nsanlarn son derece zayf yaratklar olduklar
n ve dknlkleriyle kendilerini daha da zayf bir
hale soktuklarn syledi. Ciddileen bir ses tonuyla,
yok olmak zere olduumu hissetmek yerine, kendimi
kapasitemin tesine zorlamam ve sadece, dikkatimi
evremdeki dnya zerinde tutmam syledi.
Son derece yava admlarla yrmeye devam etitk.
Zihnim ar derecede faal idi. Dikkatimi hibir eye veremiyordum. Don Juan durdu ve konuup konumaya
cana karar veriyormu gibi bir tavr taknd. Bir ey
sylemek zere azn at, fakat sonra fikrini dei
tirmi gibi grnd ve tekrar yrmeye baladk.
Birden dnp bana bakarak, *Olan biten u ki, bu
raya geldin, dedi. Bu nasl oldu diye sordum.
Bunu bilmediini ve bildii tek eyin, bu yeri be
nim kendimin semi olmam olduunu belirtti.
Konumay srdrdke, saplandmz krdm
daha da iinden klmaz bir hal ald. Ben bu olayn
etap etap nasl meydana geldiini renmek istiyordum.
Don Juan ise tartabileceimiz tek eyin, bu yerin se
imi olduu zerinde srar ediyordu. Ben de buray se
tiimi bilmediim iin, aslnda zerinde konuulacak
hibir ey yoktu. Don Juan, sinirlenmeksizin, hereyi
muhakeme etmekteki saplantm gereksiz bir dknlk
olarak eletirdi. Aklamalar aramakszn sadece faali
yette bulunmann ok daha basit ve etkili olduunu ve
deneyimlerim hakknda konumak ve dnmekle bu
deneyimleri ziyan ettiimi syledi,
Birka dakika sonra da oradan ayrlmamz gerek
tiini, nk hereyi bozduumu ve bu durumun gide
rek benim iin zararl bir hale geleceini belirtti.
Pazar yerinden ayrlarak Alameda Parkna yr
80

dk. Hi halim kalmamt. Kendimi bir sranm zeri


ne braktm. te o anda saatime bakmak aklma gel
miti. Saat 10.20 idi. Dikkatimi odaklayabilmem iin
baya bir aba. harcamam gerekmiti. Don Juan ile
kesin olarak kata bulutuumu hatrlayamyordum.
Saat on civarnda bulumu olmamz gerektiini hesap
ettim. Pazar yerinden parka kadar en fazla on dakika
lk bir sre iinde yrm olabileceimize gre, geriye
sadece aklanamayan bir on dakika kalyordu.
Ertesi gn, yani perembe gn, bir arkadamdan,
Don Juanm beni ittii bro kapsndan Lagunilla Pazarina kadar benimle birlikte yrmesini rica ettim.
En kestirme yolu izlememize ramen, bu yry tam
otuzbe dakikamz almt. Pazar yerine vardktan son
ra, bulunduumuz yerin neresi olduunu karmaya a
ltm ama, beceremedim. zerinde durduumuz cad
denin ta ucundaki bir giyim maazasna girdim.
Elindeki frayla bir apkann tozunu almakta olan
gen bir bayana, afedersiniz, madeni para ve ikinci
el dergi satlan tezgahlar acaba nerededir diye sordum.
krcasma, Byle bir ey yok , diye karlk
verdi.
Fakat ben bu tezgahlar dn bu pazarn bir ye
rinde grmtm.
Yok canm, diyerek tezgahn te yanma ilerledi.
Arkasndan koarak kendisinden,, bu tezgahlarn
nerede olduklarn sylemesini rica, ettim. Beni yukar
dan aaya doru yle bir szd ve Dn grm ola
mazdnz o tezgahlar buradaki duvar boyunca sadece
Pazar gnlen kurulur. Haftann sair gnleri yoktur/
dedi. Sadece Pazar gnleri diye tekrarladm.
Evet, sadece Pazar gnlen. Haftann sair gnlen
trafii engelleyecekleri iin byle yaplyor.
Arabalarla dolu olan geni caddeyi iaret ediyordu.
81

GLOSSARY
(1) Para-Geodetic / Non-Geodetic Function: Kiinin normal ola
rak maruz brakld ve zellikle fizik dnyann ve genellikle de fi
zik evrenin kendine zg yasalar ve biimleniiyle ortaya kan s
nrlamalarn stesinden gelme ve ama yetenei ile tanmlanan zihin
fonksiyonu. Para-jeodetik ya da jeodetik-d fonksiyon, bir metakozmos fizik kozmosun tesinde olan ve fizik kozmosa nfuz eden
blge ierisinde doa! olarak oluan yabanc ve igalci kiplikle
rin (Kiplik: Varln, ya da olaylarn varolu biimi) ortak-mevcudiyetini varsayar. Byle bir metakozmos, tradisyonel okltizmde anl
d ekliyle astral dnya ya da astral alem olmaldr. Inlama,
beden-d yolculuk, durugr, gezici durugr ve telepati, tipik
jeodetik-d ya da para-jeodetik rneklerdir.
(2) Metacosmology: Bilimin ve zellikle parafiziin, fizik-d ya
da parafizik dnyalarn niteliinden, balca astral dnya ve spiritel dnyadan ya da lenlerin ruhlarnn gittii alemden (spatyom)
bahseden bir daldr. Metakozmoloji hakknda hali hazrda bildikle
rimiz speklatif mahiyette ve farazidir. Parapsikolojik fenomenler, metakozmolojinin aratrma konusu olan bir metakozmosun kipliklerinin
ne nitelikte olabileceini ima eder.
(3) Geopsychics: Telepati rneinde, zellikle Edgar Cayce tipi
evrensel telepatide olduu gibi, kolektif bir zihin ve zihinler aras
etkileim ortam olarak grlen dnya ruhu ya da dnya sinir siste
minin bilimsel incelenimi ve pratik kullanmn kapsayan bilim dai.
Telepatik haberleme, durugr ve gezici durugr, ya da astral pro
jeksiyon, tm birden jeopsiik biliminin aratrma konulardr.
(4) Dr. Paul Brunton : 1898 tarihinde Londrada domutur. n
gilterede St. George Akademisini bitirdikten sonra, Birleik Ameri
kada Mc Kinley-Roosevelt Akademisini de bitirerek, Felsefe Dokto
rasn almtr. Kendisi, din, mistisizm, felsefe ve metafizikle ilgilenir-

82

di. Srekli olarak Dou lkelerinde dolam aratrmalar yapmtr.


Bu lkelerde din adamlar ile grm, Yogilerle birlikte almalar
yapm, mistiklerin arasnda yaamtr.
Dr. Paul Brunton, Keops Piramitinde ilk kez tek bana gece
leyen kii olarak da n yapmtr.
(5) Arunachala : Kutsal-Ate anlamna gelir. Bu daa Kutsal-Ate
denilmesinin nedeni, ok zaman nce, Tanr Shivann arkasndan
ate saarak bu daa gelmi olmasdr. Bazlar da bu Daa Kutsal
Krmz Da derlerse de, Hindistanda Kutsal Alev Da en geerli
olan isimdir.
(6) The Comfortable Posture: Yar-Buda Duruu olarak da bili
nir. Tam karl, rahat durutur.

83

KAYNAK VE DANIMA KTAPLARI


1 BERLITZ, Charles. The Bermuda Triangle, London, Panther
Books, 1977.
2 ------------ . Without a Trace, London, Panther Books, 1978.
3 BRUNTON, Paul. A Search in Secret India, London, Rider, 1969.
4 BRYANTON, Manderley. Outer Space and Inner, Psychic
Observer, Vol. 34, No. 2 (February-March 1973), s. 130.
5 CASTANEDA, Carlos. Tales of Power, New York, Penguin Books,
1976.
6 CAVENDISH, Richard. der,, Encyclopedia of the Unexp!ained:
Magic, Occuiism and Parapsychology, London, Routledge
and Kegan Paul, 1974.
7 CREIGHTON, Gordon. Teleportations, FSR, Vol. 11, No. 2
(March-April 1965).
8 CREIGHTON, Philip. Bent Spoons, or Bent Reality? FSR, Vol.
24, No. 1 (June 1978), s. 16.
9 EDWARDS, Frank. Sirange World, New York, Bantam Books,
1973.
10 GELLER, Uri. My Story, London, Corgi Books, 1977.
11 HIGHAM, Charles. The Adventures of Conan Doyle, New York,
Pocket Books, 1976.
12 LE POER TRENCH, Brinsley. The Eternal Subject, London,
Souvenir Press Ltd., 1973.
13 MENGER, Hovvard. Aus dem Weltraum zu dir, VViesbadenSchierstein, Ventla-Verlag, 1965.
14 PUHARICH, Andrija. UR: A Journal of the Mystery of Uri
Geer, New York, Anchor Press / Doubleday and Co., Inc., 1974.
15 TASSEL, George W. der., The Bermuda Triangle, Proceedings,
Vol. 10, No. 9 (July - August - September 1975), s. 3.
16 YOGANANDA, Pramahansa. Auiobiography of a Yogi, Bombay,
Jaico Publishing House, 1971.

84

AGARTA
YERALTI

AGARTA

UYGARLII

@ D n y a n n B e d e n li G e re k Ik Y n e t ic is i.
S o n su z T n e l S is te m le r in d e k i G iz li lke.
@ A g a r ta 'n n G iz li G iri K a p la r.
e itli G iz e m le r in A g a rta ile lik ile ri.
q A g a r ta n n B ilg e M a h a tm a lar.
A g a rta n n A a k a ca D n e m .
1.
L M

K ita p

30 TL.

VE TES

LMveTES
BLMSEL NCFLENM

l m D e n e y im i G e ir e n le r in z le n im le r i.
0 B eclen D n d a n B e d e n in S e y re d ilii.
@ l m A n n d a G r le n V izy o n la r.
@ l m t e s i le m i ve Y a p s .
te le m d e K a r la la n V arlk lar.
@ te A le m in Y k se k M n tk a la r.

................

4.

K ita p

30 T L .

BEENEAKMSY0M

REENKARN ASYON
@

@
@

GENED0GM AK
BLMSEL iN C ELE htM

Y e r z n d e K a K e z D o u lu r ...
A y n K i i E rkek v e y a D ii D o a b ilir .
.G en e D o m a n m B ilim s e l K a n tla r.
G e m i Y a a m A n ve z le r in in T e sp iti.
H er Y a a m S o n u n d a te A le m e G ei.
G e n e D o m a k ve e itli S o ru n la r.

...........

5.

K ita p

30 TL.

EKMNEZ
GEM T A A M L A R A
TR AN SLA GER DNLER

E K M N E Z
T ra n s A ltn d a G e m i K i ilik le r e B r n .
^ G e m i Y a a m B a n tla r n n n c e le n im le r i.
E k m in e z in in B ilim s e l K a n tla r.
@ B e d e n li v e B e d e n siz G e m i Y aam lar.
0 G e m i Y a a m la rn P s ik o lo jik K a ln tla r .
@ te le m ve Y a a m n n n ce le n m e si.

...........
9.

K ita p

50 TL.

M U U Y G A R L I I
T A R H - N C E S
E V R E N S E L U Y G A R L IK

@ B a tk B ir U ygarlk v e K a n tla r.
M u U y g arl ve.
e itli K a ltla r.
@ M u U y g a rl
v e G rk e m li n s a n l .
@ n s a n l n lg in ok U zak G e m i i.
M u U y g a rl
ve
U za y l V arlk lar.
M u n u n U y g a rl m zd a k i T o ru n la r.
10. K ita p

50 TL.

NEO SPRTZM

NEO S P R T Z M M O D E R N S P R T Z M

Dr. S M I

MODERN

S p ir it iz m ve A ile n K a r d e c in F o n k siy o n u .
N eo S p ir it iz m v e Dr. R u h s e lm a n m P o n k siy o n u .
A lt m a ve N eo S p ir it iz m in P o n k siy o n u .
D n y a y Y n e t e n Y k se k V a rlk S iste m leri.
D n y a n m Y k se k V ib r a so n e l M e k n la r.
E v ren sel V a z ife M ek an izm as. lk B ilg ile r i.

A LLA H K A M C

11.

SPEKTRA
UR GELLER

K ita p

50 TL.

S P E K T R A VE U R G E L L E R
H o o v a P la n e ti ve Y e r y z n d e k i M isy o n u .
H o o v a n m S p e k tra U zay G e m isi.
S p e k tr a m n D n y a ze r in d e k i M isy o n u .
S p e k tr a n n Y e ry z n e n m e s i S o ru n u .
U ri G e lle r H o o v a n n M e d y u m u dur.
Uri G e lle r in O la a n st Y e te n e k le ri.

HOOVA P L A N E T MSYONU

13.

K ita p

30 TL.

L M VE A H R E T
len K i in in lk z le n im le r i,
t e le m d e k i lk a k n lk la r.
te le m d e n D n y a y a D o m a k .
l m K a r sn d a T b b n S n rla r.
E ce lin i, K i i K e n d i H azrlar.
Y aam l m , R e h b e rle r c e S a p ta n r.

DNYA ,
RETM EN
VE
ALTIN A REHBERL

15.

K ita p

30 TL.

DNYA RETM EN
D n y a r e tm e n in in e itli M e n k b e le ri.
@ e itli D in le r in B e k le d ik le ri K u rta r cla r.
@ K u r t a r c n n T a n m la r ve K e h a n e tle ri.
0 D n y a re tm e n i ve A ltn a a G iri.
@ K u r t a r c N ereden v e N asl G e le c e k tir .
@ M esih K y a m e t G n re tm e n id ir.

18.

LEVTASYON

K ita p

30 TL.

L E V T A S Y O N

Y E E K I I

Y EKEN NSANLA*

B e d e n le r iy le Y e r e k im in i Y e n e n n sa n la r.
T a r ih te k i L e v ita s y o n O lay ve r n e k le r i.
q H in d is t a n d a k i L e v ita sy o n Y e te n e k li K iile r.
@ M e d y u m la r ve L e v ita s y o n F e n o m e n le r i.
@ e itli L e v ita s y o n T e k n ik ve P ra tik le ri.
9 T a r ih te , L e v ite O lan n l A ziz le r.
q

.............
21.

K ita p

30 T L.

KIRLAN
PHOTOGRAPHY

B Y O P L A Z M K B E D E N LE R

B E D E N LE R N
B Y O P L A Z M K E L E R

@ B e d e n le r in E n e rj e tik T p k E leri.
9 B e d e n le r in G r lm e y e n Y a p la n .
0 G r lm e y e n Il I l E B ed e n le r.
Il I l v e R e n g re n k B e d e n le r.
9 B e d e n st v e M e ta fiz ik N ite li i.
M e ta fiz ik M a d d e le r in H a rik a R e sim le ri.

.............

24.
NC - UFO

K it a p

40 TL.

N C E LE M E LER

NC-UFO
GENEL YAPILARI

V en s, n c - U F O lar Y a p la r.
9 S at rn , n c - U F O lar Y a p la r.
9 B ir B ilim A d a m n n UFO G ezisi.
@ B ir B ilim A d a m n n UFO i G z le m i.
U za y lla r ve U FO A k la m a la r.
0 U F O la r v e e itli G iz e m le r i.

..........

25.

K it a p

30 T L .

E V R E N U Y G A R L IK L A R I

$
<gj

^
$

EVREN
UYGARLIKLARI

E v re n d e Y a a m O la n a k l S iste m le r.
E v re n d e Z e k i Y a a m l U ygarlk la r.
E v ren U y g a r lk la rn n r tib a t S o r u n u .
E v ren U y g a rlk la rn n G e li im D u ru m u .
E vren U y g a rlk la r v e B ilim A d a m la r.
U za y lla rla r t ib a t n H u k u k sa l Y a n .
26.

K ita p

30 TL.

N SA N VE K E H A N E T

N SAN
@

n l K h in le r in Y z y lla r a K e h a n e tle ri.


@ G e r e k le e n B ilim s e l K e h a n e tle r.
@ R e s m O n a y l, G e re k le e n K e h a n e tle r.
$ n l le rle lg ili, n l K e h a n e tle r.
G e le ce k le lg ili, B e k le n e n K e h a n e tle r.
9 A ltn a R e h b e r in in G e li i K e h a n e ti.

.........

SADIKLAR PLNI
A L IM

i MSYONU

27.

K it a p

VE

KEHANET
KANITLI NGRMLER

30 TL.

SADIKLAR PLANI
ILT IN

N SYOHU

SADIKLAR PLNI
ALTIK ( t

MSYONB

ABONE KOULLARI

1 nceden abone creti istenmemektedir.

2 Gerekli ilemler iin, adresimizden Abone Kart iste


meniz yeterlidir.

3 Her yeni kan kitap demeli gnderilir.


4 Posta masraf koli cretine eklenir.
5 Adres deiiklii belirtilmelidir.
6 Abone iptal durumu bildirilmelidir.
7 Elinize geen kitaplar, kartnza iaretleyiniz.
8 Koliden nce ihbar mektubu gnderilmektedir.
9 Kolinizi PTT'den takip ediniz.

10 Yeni kitaplarmz ksa aralklarla ve srekli olarak


kmaktadr.

11 Mektup iinde veya dier yollarla, nceden para gnderilmemelidir.

12 Mektup ve kolilerin, PTT'de gecikebilecei, gznne

alnmaldr.

13 Bize gndereceiniz mektubunuzda sizdeki mevcut


olan kitaplar ve ayrca imdiye kadar yaymlanm
olanlardan istediklerinizi de belirtiniz.

14 Muhtemel hatalarn logrlmesini dileriz, bunlar ta


rafmzdan telafi edilirler. Ayrca okuyucularmzn ya
ymlarmz evrelerine tantmalarn da rica ederiz.

demeli steme A d re si:


BLM ARATIRMA MERKEZ
Yaynevi
P.K. 1072 - STANBUL

Inlama olay, bedenin

bir dier mekna

ilkinden

dezentegre

edilerek tanmasdr. Ki bu olay olaanst bir hzda ve biimde


oluur. lk anlay vermek iin kullandmz dezentegre yani bedenin
atomlarna ayrtrlarak gtrlp ve nlama yaplan yerde tek
rar entegre edilmesiyle ortaya karlmas kavram ve olgusu, gerekte
tm nlama ve nlanma yntem ve biimlerini aklamak iin ye
tersizdir.
Zaman ve mekn kesiimlerinin geici bir sre iin bozulmas ile,
o kesiim ortamnda bulunan beden, istenilen yere nlanabilir.
Bedensel vibrasyon ykseltimi ve daha yksek bir vibrasyonel bo
yutta hzla seyahat ve gene alt boyuta inerek vibrasyon younlatrm
ile istenilen yere nlanabilir.
te yandan, dnya beerleri, olduka geri nefsani dzeylerde ya
ni bedenlerinin lsz tutsaklklar ierisinde olduklarndan, onlarn
kendi ncecilik ve istekleriyle nlama yapabilmeleri olduka olanak
szdr. nki nce kiilik, bedenini nlama yaptrabilecek kadar yk
sek enerji ykl olmaldr. Dnya beerlerinin eitli nlama teza
hrleri, dnya st kudretlerin faaliyetleriyle olmaktadr.
Bu yaptla, u hususlara ilikin bilgi edinebilirsiniz:
Inlama Konusuna ilikin Bilimsel Hipotezler.
eitli Inlama Bilimsel Deneyimleri ve Sonular.
Yeryznn eitli Inlama zellikli Blgeleri.
Inlanan eitli Askeri Birlikler ve Gzlenimleri.
Hint Bilgeleri ve eitli Inlama Deneyimleri.
Baz Tannm Kiiler ve ilgin Inlama Deneyimleri.

3 0 .- T L .