JLKN / PSM 01

JABATAN LATIHAN KHIDMAT NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN ARAS 9 MENARA TH SELBORN 153, JALAN TUN RAZAK 50400 KUALA LUMPUR Tel : 03-26873418 Faks : 03-26852022 BORANG PERMOHONAN JAWATAN SILA BACA KETERANGAN BERIKUT SEBELUM MENGISI BORANG Maklumat-maklumat yang diberikan adalah SULIT. Semua maklumat yang diberikan dalam borang ini hendaklah diisi dengan HURUF BESAR dan HURUF CERAI Calon-calon hendaklah mengemukakan maklumat peribadi (resume) yang mengandungi perkara-perkara berikut:(i) Pendidikan (ii) Pengalaman Bekerja (iii) Aktiviti Kokurikulum / Kemasyarakatan (iv) Kemahiran (v) Hobi (vi) Rujukan (Individu yang boleh dihubungi) Setiap permohonan hendaklah disertakan salinan fotostat Kad Pengenalan, Surat Beranak, Sijil Berhenti Sekolah, Sijil-sijil Persekolahan/Diploma/Ijazah serta lain-lain dokumen berkaitan yang telah disahkan benar dari salinan asal. Dokumen ini tidak akan dikembalikan dan permohonan yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan. Pemohon yang LAYAK sahaja akan dihubungi untuk menghadiri sesi temuduga. Segala perbelanjaan berhubung dengan permohonan dan temuduga ini tidak akan ditanggung oleh JLKN. Borang JLKN/PSM 01 ini boleh diperolehi dengan melayari laman web www.khidmatnegara.gov.my atau datang sendiri ke alamat di atas. Borang ini boleh dibuat salinan. Kod Jawatan Permohonan Jawatan (1) : (2) : Jawatan

Gambar terbaru

1) 2) 3)

4)

5) 6) 7) 8)

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… MAKLUMAT PERIBADI

(1)

Nama Pemohon

:

(2)

No. Kad Pengenalan

: :

Lama Baru

-

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

Tarikh Lahir Taraf Perkahwinan Keturunan Kewarganegaraan Jantina Alamat Surat Menyurat

: : : : : : Bujang / Berkahwin / Duda / Janda* Melayu/Cina/India/Lain-Lain Bangsa* Warganegara Malaysia / Bukan Warganegara Lelaki / Perempuan*

(4) Umur

:

Tahun

*(Nyatakan……………………..)

Poskod Bandar Negeri

: : :

(9)

No. Telefon Rumah Bimbit E-Mel : : : ………………………………………………….

*

Potong yang tidak berkenaan

(10)

Kurang upaya ( untuk diisi oleh pemohon kurang upaya sahaja ) Jenis kurang upaya Pendaftaran dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat No. Pendaftaran : ……………………………….. : ……………………………….. : ………………………………..

(11) (12)

Pemegang Biasiswa JPA

:

Ya

Tidak

Penerima Bantuan ( Isikan sekiranya ayah/ ibu/ pemohon penerima bantuan Program Kesejahteraan Rakyat (PKR) / Bantuan Kebajikan Masyarakat ) : Adakah anda sanggup untuk di tempatkan di mana - mana lokasi di seluruh Malaysia ? MAKLUMAT WARIS

Ya Ya

Tidak Tidak

(13)

(14)

Nama Waris

:

(15) (16)

Hubungan Dengan Waris Alamat Surat Menyurat

: :

Poskod Bandar Negeri (17) No. Tel Untuk Dihubungi

: : : : MAKLUMAT AKADEMIK PEMOHON

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEKOLAH (sertakan salinan sijil) MCE/SPM/SPM (V) HSC / STPM TAHUN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. : BAHAGIAN / AGREGAT : MATA PELAJARAN GRED TAHUN PEPERIKSAAN : MATA PELAJARAN 1 . Pengajian Am 2 . Bahasa Melayu 3 . Bahasa inggeris 4 . Ekonomi 5 . Sejarah 6 . ………………………………………. 7 . ………………………………………. 8 . ………………………………………. 9 . ………………………………………. 10 . ………………………………………. GRED

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Pendidikan Islam Sejarah Perdagangan Geografi Prinsip Akaun

10 . Tasawwur Islam

(18)

Keputusan Ujian Lisan Bahasa Melayu : Lulus Gagal

(19)

Peperiksaan Kertas Julai (mana yang berkenaan) 1. Bahasa Melayu Tahun Gred : : 2 . Matematik Tahun Gred : :

(20)

Kelulusan Pengajian Tinggi (PhD / Sarjana / Ijazah Pertama / Diploma / Sijil ) Jenis Kelulusan Tahun Lulus PNGK / CGPA Kelas Kelulusan Nama Institusi Bidang Pengkhususan : …………………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………………… PENGALAMAN/ KEBOLEHAN

(21)

Penglibatan kegiatan luar (Persatuan/NGO/Peringkat) 1……………...…………………………………………… 2 ……………...………………………………………….. 3 ……………...…………………………………………..

Peringkat ……...………………… ………………………… ………………………… Peringkat …….………………….. ………..………………. ………...………………. Penguasaan ………..………………. ………..………………. ………..……………….

(22)

Penglibatan sukan (sekolah/zon/daerah/negeri) Jenis sukan 1 .…………….…………………………………………… 2 ………………….……………………………………………….. 3 ……………….………………………………………………….. Kebolehan Bahasa/ Dialek selain Bahasa Melayu Bahasa/ Dialek 1…………………………………………………………………… 2…………………………..……………………………………….. 3…………………………..………………………………………..

(23)

(24)

Kelas Lesen Memandu ( Sila tandakan ( / )pada lesen memandu yang dimiliki ) A B B1 B2 C D E E1 E2 F G H I

(25)

Pilihan Tempat Bertugas ( Sila tandakan ( / ) pada pilihan anda) Ibu Pejabat JLKN Kem PLKN (Sila nyatakan : 1. ……………………………. ) 2. ……………………………… 3. ………………………………

MAKLUMAT LAIN (Untuk Bekas / Pesara Anggota Beruniform) (26) Kategori Perkhidmatan Tempoh Berkhidmat Status Tamat Perkhidmatan Pangkat Terakhir : : : : ……………………………………………………. ………….. Berhenti hingga …………… Bersara (Pencen Bulanan RM …………………..)

…………………………………………………….

(Nota : Sila kemukakan Buku Tamat Perkhidmatan semasa menghadiri temuduga)

PERAKUAN PEMOHON

(27)

Adakah tuan/ puan pernah memohon sebarang jawatan di Jabatan ini

:

Ya

Tidak

Jika ya, nyatakan tarikh permohonan tersebut Jawatan dipohon (28)

: …………………………………………………………. :…………………………………………………………..

Di bawah seksyen 5 Akta Suruhanjaya-suruhanjaya Perkhidmatan 1957 (Semakan 1989), seseorang pemohon yang memberi maklumat palsu atau mengelirukan dalam borang permohonan jika disabitkan boleh dihukum penjara 2 tahun atau didenda dua ribu Ringgit Malaysia atau kedua-duanya sekali. Saya akui bahawa maklumat yang diberikan adalah benar dan sekiranya maklumat itu didapati palsu, permohonan saya akan terbatal dan jika saya telah ditawarkan, perkhidmatan saya akan ditamatkan serta-merta.

Tarikh

: …………………..

………………………….. (Tandatangan Pemohon)

*

Permohonan yang tidak mendapat apa-apa jawapan dari pihak kami dalam tempoh dua belas (12) bulan selepas tarikh tutup permohonan hendaklah menganggap permohonan anda sebagai TIDAK BERJAYA.

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT i) ii) Terima Borang Permohonan Lengkap Tarikh : Pengesahan Penerimaan Permohonan Tarikh : -

iii) Surat Panggilan Temuduga Tarikh : -

iv) Surat Lantikan Tarikh : -

KEPUTUSAN TEMUDUGA Berjaya Gagal Simpanan Catatan

TINDAKAN : …………………………………. : ………………………………… : ………………………………….

Tarikh : …………………………

Jawatan dan Gred : …………………………. : …………………………….. Gaji Permulaan : (P _ T _ ) RM __________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful