CLASA  NOASTRÀ  

Poveste  în  XIV  lectii  
de  

TADEUSZ  SLOBODZIANEK  
Traducere  si  adaptare    
SIMONA  MÀICÀNESCU  
 în  colaborare  cu  DIANA    HERMAN  
         si    DELIA  HERMAN  
Muzica    

                   DIANA  HERMAN  

Scenografia  
Light  design/sunet/video  
Asistent  
 
Personaje  :  
DORA  (1920-­‐1941)  
ZOCHA  (1919  -­‐1985)  
RASELKA,  mai  tîrziu  MARIANNA  (1920  –  2002)  
JAKUB  KATZ  (1919  –  1941)  
RYSIEK  (1919  -­‐1942)  
MENACHEM  (1919  -­‐1975)  
ZYGMUNT  (1918  -­‐1977)  
HENIEK  (1919  -­‐2001)  
WLADEK  (1919  –  2001)  
ABRAM  (1920  -­‐2003)  
 

 

1  

LECTIA  I  
Pe  compozitia  lui  DAVID  DARLING  –  Celloblue  Morning…  “clasa”  se  
pregàtesteste  sà-­‐si  spunà  povestea  
Propunere  :  de  compus,  inventat  împreunà  un  cântec  de  început,  cor  a  
cappella  
Toti  :                  In  zorii  diminetii    
 

               Si-­‐n  cântul  vràbiutii  

 

               Alergi  càtre  unde  ?  Copile  drag,  copile,  
               Unde  fugi  ?  Încontro  alergi  ?  
               Si  copilul  zice,  fàrà  sà  clipeascà,  
               Scoala-­‐ncepe  iaràsi,  fug  s-­‐ajung  în  clasà  

                                     Anu-­‐ncepe  iaràsi,  fug  sà  fiu  in  clasà.  
 
ABRAM          
Numele  meu  este  Abram.  Pe  tata  il  cheamà  Shlomo  si  este  
cizmar.  Când  am  sà  fiu  mare  vreau  sà  fac  pantofi,  si  cizme.  Exact  ca  tata.  
 
HENIEK        
sà  fiu  pompier.  

Eu  sînt  Heniek.  Tata  este  fermier.  Când  am  sà  cresc  mare  am  

 
RASELKA      
 Pe  mine  mà  cheamà  Raselka.    Si  tata  are  o  moarà.  Când  am  
sà  mà  fac  mare,  am  sà  devin  doctor.  La  fel  ca  unchiu’Moshe.  
 
JAKUB  KATZ          
fac  profesor.  

Nume  :  Jakub  Katz.  Meseria  lu’  tata  :  negustor.  Eu,  am  sà  mà  

 
WLADEK      
Wladek.    Tata  e  fermier.  Când  o  sà  fiu  mare,  vreau  sà  mà  fac  
conductor  de  tren.  
MENACHEM  
de  tren.  
 

 Menachem.  Tàticu’  e  màcelar.  Da’  si  eu  am  sà  fiu  conductor  
2  

ZYGMUNT        

Eu  sînt  Zygmunt.  Tata,  pietrar.      Eu,  soldat.  

 
ZOCHA    
 
croitoreasà.  

 Zocha.  Mama  e  femeie  de  serviciu.  Eu  vreau  sà  fiu  

DORA    
 
 Eu  sînt  Dora.  Tatàl  meu  este  negustor.  Dar  eu  am  sà  fiu  
vedetà  de  cinema.  
RYSIEK    

 

Eu,  Rysiek.Tata,  constructor.  Eu  :  Pilot.  

Se    înghesuie  care  mai  de  care  sà  vorbeascà  din  nou,  se  îmbulzesc  care  sà  
ràspundà  primul,  în  timp  ce…  
Fade  in  DAVID  DARLING–  Cello  New  Morning  Fog…  peste  care  clasa  în  cor  
spune  micul  poem  
 
TOTI    
Pilot,  pilot  
Cât  mai  sus  
I-­‐o  gaurà-­‐n  avionul  cu  care-­‐ncerci  sà  zbori  
Pasagerii  toti  curg  din  cer…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  

  DORA       L-­‐am  vàzut  pe  Rysiek  cotrobàind  prin  ghiozdanul  meu  si  mi  s-­‐ a  fàcut  fricà.  Erau  atîtea  de  fàcut.   Iarà  batistuta  mea   Pentru  tine-­‐o  voi  pàstra  !     RYSIEK       La  scoalà  a  fost  foarte  bine.  am  ascuns  inima  în  ghiozdanul  ei.   Menachem  a  venit  si  a  citit  hârtia  cu  voce  tare.  Cam  prostànac  da’  dràgut.LECTIA  II-­‐a   TOTI    (de  improvizat  împreunà  sau  compus  o  nouà  variantà  «  Am  pierdut    o   batistutà…  »  -­‐  a  cappella)   Am  o  batistà  frumusicà.  Cum  stàteam  asa.  Am  alergat  repede  si  am  gàsit  înàuntru  o  inimà.  Mi-­‐a  plàcut  de   Rysiek.  Si  de-­‐asta-­‐ti  dau  inima   JAKUB  KATZ     Dup-­‐aia  i-­‐am  urat  Mazel  Tov  lui  Rysiek  !   TOTI                             Mazel  Tov  !   Fade  in  GIORA  FEIDMAN  :    Mazel  Tov  –  Klezemer  Celebration   RASELKA             Chuppah  !   TOTI                             Chuppah  !   WLADEK               Matzah  !     4   .  cea  mai  îndràgità.  cu  inima  lui  în  palmà.  Si.  mai  ales  alea  frumoase.     La  picioare-­‐i  va  sta  smerità  !   Nu  o  iubesc.  Bàietii  din   clasà  m-­‐au  plàcut  tare  dar  mie  mi-­‐au  plàcut  fetele.   In  patru  colturi  împàturità   Pentru  cea  iubità.  Am  decupat  hârtia  în  formà  de  inimà  si  am  dat-­‐o  cu  parfum.   MENACHEM     mea  toatà  !  »   «  Nu  vreau  sà  fim  despàrtiti  niciodatà.   când  ea  nu  se  uita.   Pe  hârtie  roz.   Adicà  mi-­‐a  plàcut  de  una  din  fetele  evreice  asa  de  tare…  cà  i-­‐am  scris  o  poezie.  si  n-­‐o-­‐ndràgesc   Si  nici  n-­‐o  voi  sàruta.

 Polonezi.  Toti.  De-­‐adevàratelea.  da’  ce  era  sà  fac  ?                               5   .   DORA       Mi-­‐a  pàrut  ràu  de  el.  M-­‐a  durut   ràu.TOTI                             Matzah  !   ZOCHA                   Matzevah  !   TOTI                           Matzevah  !   HENIEK                 Menora  !   TOTI                           Menora  !   ABRAM              Mohel  !   TOTI                        Mobel  !   ZYGMUNT          L’chaim  !  Sholem  Aleichem  !  Ya  ba  ba  !   TOTI                                L’chaim  !  Sholem  Aleichem  !  YA  ba  ba  !   Toatà  lumea  începe  sà  se  joace  de-­‐a  «  nunta  evreiascà  »   RYSIEK       Toatà  clasa  râdea  de  mine.  evrei.

    HENIEK  (Polonezilor)         Ati  auzit  cu  totii  ce-­‐a  spus  Pàrintele.   RYSIEK                   Làsati-­‐l  în  pace.  cum  poti  sà  spui  asemenea  porcàrii  despre   ZYGMUNT             Da’  cui  îi  pasà  ?   WLADEK                   Oricum  era  un  mos..   Colegi.  pe  polaci.  Or  sà-­‐i  dea  afarà  pe   evrei  !  O  sà-­‐i  trimità-­‐n  Madagascar  !   TOTI                             Madagascar  !  Madagascar  !  Madagascar  !   6   .    marele  nostru  conducàtor  a   murit.  Eu  sânt  bàiat  de  altar.   Sînteti  gata?  Dora.  Si  noi  ne-­‐am  hotàrît  sà-­‐l  recitàm  în  clasà.  te  rog  !   DORA       A  vulturului  aripà  s-­‐a-­‐ntins  /  Si  Polonia  toatà  stie/  Cà-­‐ ndràgitul  Maresalul  s-­‐a  stins/     Fade  in  Pilsudski  –PIERWSZA  BRYGADA   TOTI       El  este  lumina  si  cel  mai  màret…   HENIEK  (bâtindu-­‐si  joc)    Maresalul  e  un  porc    si  la  pu….  Và  spun   TOTI                               Bàiat  de  altar  !  Bàiat  de  altar  !  Bàiat  de  altar  !   MENACHEM         Hai.  du-­‐te  fuga  la  preot.   RASELKA               Imi  pasà  mie.  ca  sà  marcàm  si  noi   evenimentul.  Evreii  cel  mai  mult.   HENIEK                     preotului.  se  tipàrise  poemul   àsta  în  ziar.   JAKUB  KATZ     Maresal  ?   Heniek.  Maresalul  Pilsudski.   MENACHEM       Hai  sà-­‐i  dàm  o  lectie.  Toatà  lumea  a  plâns.  de  trei  ori  s-­‐a-­‐nsurat..   Nu  mà  puteti  atinge.  reia  strofa.  s-­‐a  întâmplat  ceva  care  a  schimbat  destinele   noastre  pentru  totdeauna.LECTIA    III-­‐a   JAKUB  KATZ     In  1935.  hai  sà  mai  încercàm  o  datà  !  Và  rog  !  «  Precizia  este  cheia  reusitei».    circumcis                                                                                                     De  muieri  s-­‐a  luat.  Ca  omagiu.  la  jidani  ne-­‐a  tràdat.  Sânteti  dezgustàtori.  mârsàvii  doar  a  comis                                                                                                               Iar  pe  noi.

  plantând  cactusi…   RASELKA               Jakub.  Menachem.  Asa  a   decis  Rabinul  nostru.  Incetati.  Vreau  sà  spun  si  eu  ceva.  desteptule  !  Tu  crezi  cà  esti   potrivit  pentru  America  ?  Fii  fericit  dac-­‐ai  sà  sfârsesti  într-­‐un  kibbutz.  Si  ce  dacà  Abram   pleacà  în  America  ?  Poate  cà  àsta  e  destinul  lui.  Dragi  colegi.  Si  dacà-­‐i  asa.   Lasà-­‐l  în  pace.  Cu  mare   durere  în  suflet…  Trebuie  sà  và  spun  Adio  !  Và  pàràsesc.ABRAM               Ajunge.  Plec  în  America.  Jakub  Katz.  Amândoi.   sà-­‐i  fie  cu  noroc.   MENACHEM         America.  Si    bunicul  meu  Chaim…  Si  bunicul  meu  Jakub…  bunicuta   mea  Roiza…  si  tusa  Feiga…   JAKUB  KATZ           Ce  tot  tràncànesti  acolo  Abram  ?  Si  ce  facem  cu  BUND  ?   “Tzusamen  dee  fun  is  grait…  (fredoneazà)  N-­‐ar  trebui  sà  plecàm…  Locul  tàu  e   aici.                                 7   .  In  desert.  Poate  cà  e  b’shet.    Toatà  lumea  vrea  sà  plece  în   JAKUB  KATZ         Nici  nu  stii  despre  ce  vorbesti.

 Eu  nu-­‐s  credincios.  câtusi  de  putin.  care-­‐ti  spune  sà  arunci  cu  pietre  în  sorà-­‐mea.    Kiepura  joacà  rolul   principal.  pe  toate  vreau  sà  và  sàrut…  »   POLONEZII       ceruri…      S-­‐a  coborât  în  iad.  care  s-­‐a  zàmislit.LECTIA  IV-­‐a   HENIEK             Dragi  colegi.  sper  cà  nu  te  deranjàm  cu   rugàciunile  noastre…  ?!     MENACHEM           Nu.  ghici  ce  film  se  dà  la  cinematograful  din   Lonza  ?   POLONEZII         îngropat.  îi  rog  pe  colegii  nostri  evrei...   Wladek.  Si  în    Isus  Cristos.  pânà-­‐i  spargi  capul  ?     8   .  s-­‐a  nàscut  din  Maria  Fecioarà…   MENACHEM  (soptind  Dorei)  Hei.  s-­‐a  ràstignit.  s-­‐a  suit  la   MENACHEM       E  un  film  extraordinar.  Domnul  nostru.  Fiul  sàu  unic.   HENIEK             Cred  în  Dumnezeu.   POLONEZII         Creatorul  Cerului  si  al  Pàmântului  …  Al  tuturor  celor  vàzute  si   nevàzute.  a  treia  zi  a  înviat  din  morti.  a  murit  si  s-­‐a   MENACHEM    «  Blonde  si  Brune.  sà  se   retragà  în  fundul  clasei.   HENIEK             Da.  Menachem.  Putem  merge  pe  bicicleta  mea  cea  nouà.  Foarte  deochiat.  de  la   Duhul  Sfânt.   Và  multumesc.   DORA  (in  soaptà)     Prostule  !   ZYGMUNT         Hmm.  nu.  Tatàl  atotputernicul….   JAKUB  KATZ         Chiar  asa  ?  VOI  sânteti  credinciosi  ?    Si  în  ce  credeti  voi  cu   adeàrat  ?  Ce  capitol  din  religia  voastrà  và  învatà  sà  distrugeti  pràvàliile   evreilor  ?  Sà  le  spargeti  ferestrele  ?  Sà  le  batjocoriti  bunurile…?!    Ce  religie-­‐i  aia.   Evreii  se  retrag.  Noi  sântem  credinciosi.  dar  NOI  sântem.  e  timpul  sà  ne  rugàm.  iartà-­‐mà  prietene.   POLONEZII         Amin.  În  numele  Tatàlui  si  al  fiului  si  al  Sfântului  Duh….   A  pàtimit  sub  Pontiu  Pilat.  Respectând  noile   directive  trasate  de  Ministerul  Educatiei.

 dupà  o  lungà  dar  pasionantà  traversare.   ZOCHA         Ce-­‐i  cu  mine  ?   DORA             nou-­‐noutà.   Vrei  sà  te  duci  la  film  cu  Menachem  ?  Te  duce  pe  bicicleta  lui   ZOCHA         Ce  film  dau  ?     MENACHEM           «  Brunetki.  a  zis  ofiterul.  Am  debarcat  pe   Ellis  Island.  Parcà  înnebuniserà  cu   totii  pe  punte…  tipau  de  bucurie  si  se  încurajau  unii  pe  altii.  Fie  ca  Domnul  atotputernic  sà  và  ocroteascà  pe  toti.  What  ?  Piekarz…      It   mean  baker…  Fine.  înghesuit  intr-­‐o  cabinà  sàptàmîni  întregi.    Am  realizat  cà  trebuie   sà  studiez  zi  si  noapte  limbile  stràine.   ABRAM               Dragi  colegi.  mai  ales  engleza.  blondynki  1935…   MENACHEM  (Dorei)    Mergem  la  film  sau  ce  facem?  Bicicleta  e  nou-­‐noutà…   DORA         Stii    ce  mi-­‐a  zis  tata  ?  Dacà  te  prind  pe  bicicleta  aia  cu   Menachem…    nici  sà  nu-­‐ti  treacà  prin  cap  sà  vii  acasà.  Abram.  Studiat.  Nu  uitati  asta.  studiat.   pentru  cà  în  lumea  de  astàzi  asta  se  cere.  Abram  Piekarz  al  vostru  a  devenit    Abram  Baker.    mai  intâi  si-­‐ntâi.  Al  vostru   pentru  totdeauna.  ca-­‐n  cele  din   urmà.  dragi   colegi.  In   sfârsit.S.   Fade  in    JAN  KIEPURA  –  Brunetki.  Tocmai  am  primit  o   scrisoare  de  la  el.  am  zis  eu  .  Abram  Baker   P.  O  sà-­‐i  scriu   lui  Abram  si  o  sà  îi  povestesc  ce  se  întâmplà  pe  aici.    mi-­‐a  venit  si  mie  rândul.  italieni.  asiatici…  Si  am  stat  la  coadà  douà  zile  ca  sà  aflàm   dacà  vom  fi  trimisi  înapoi  de  unde-­‐am  venit…  Sau  acceptati  în  Lumea  Nouà.  Wladek.  Asa  cà  ia-­‐o  pe  Zosha.  si  a  scris    ABRAM  BAKER.  và  aduc  vestea  cea  mare  :  pe   data  de  18  august  1937.  vasul  nostru   ‘The  Battory’  a  atins  tàrmurile  Americii.  Evrei.  sà  vezi  Statuia  Libertàtii  întrezàrindu-­‐se  la  orizont.  Senzatie  foarte  stranie  sà  fii  pe  vasul   àla  atît  de  aglomerat.  prieteni  dragi.  Lumea  întreagà  o  sà  afle.  Si  uite  asa.  ofiterul  m-­‐a  întrebat   în  englezà  :  Name  ?  Abram  Piekarz.  studiat.  blondynki…  »   ZOCHA           Cu    Jan  Kiepura  ?  Mà  topesc  dupà  el  !!       9   .  Eram  mii  de  refugiati  veniti  din  toate  colturile   lumii.RASELKA               de  Errol  Flynn…   Wladek  a  dat  cu  pietre  într-­‐o  fatà  ?    Asta  nu  e  comportament   WLADEK  (lui  Jakub)  Eu  pe  tine  te  tintisem  dar  mi-­‐a  scàpat  mâna…   JAKUB  KATZ           Sà-­‐ti  fie  rusine.  Când  am  ajuns  la  ghiseu.  Control  de  frontierà.  irlandezi.

 Nu    se   cuvine…  Si  sade  de-­‐a  dreapta  lui  Dumnezeu.  Tatàl  atotputernicul…   POLONEZII       De  unde  are  sà  vinà  sà  judece  pe  cei  vii  si  pe  cei  morti.  prietene  ?     N-­‐am  si  eu  dreptul  la  o  plimbare  ?   Polonezii  îl  lovesc  si  îl  bat  pe  Menachem.  învierea  mortilor.  împàrtàsirea  sfintilor.  Amin.  iertarea   pàcatelor.  viata  vesnicà.   JAKUB  KATZ         Làsati-­‐l  în  pace  !!   HENIEK         Clasà  !  Và  rog  !  Noi  nu  am  terminat  rugàciunea.ZYGMUNT               Deci  flàcàiasul  àsta  o  ia  pe  Zocha  la  film?  El  cu  bicicleta  lui   cea  nouà…?  La  filmul  cu  marele  Kiepura  ?  Si  cu  mine  ce  se  întâmplà.  Cred   în  Duhul  Sfânt.                                         10   .  sfânta  Bisericà  Catolicà.

    MENACHEM      Sà  fii  blând  cu  caii     11   .  M-­‐am  cutremurat  uitându-­‐mă  la  ei.  așa  cum  spunea  Marele  Lenin.  vi-­‐l  prezint  pe  Poetul  Maiakovski.      Iar  acum.  Cea  mai   desàvârsità  formă  de  artă.  fără     alte  cuvinte.   WLADEK           Toată  clasa  a  fost  prezentă  la  inaugurare.   ABRAM         Au  crezut  că  era  halva.  au  împrăștiat-­‐o   HENIEK         Sovieticii  au  transformat  sediul  parohiei  catolice  în   Cinematograf.   JAKUB    KATZ       Tovarăși.  Colegi.   ZOCHA       Caii  pe  care  îi  călăreau  erau  atât  de  slabi.   Menachem  «  îmbrăcat  »    precum  Maiakovski.  Zocha  imitând  calul.  «  Aurora  »…    Aurora  înseamnă  «  zori  de  zi».   Când  și-­‐au  dat  seama  că  nu  era  de  mâncat.  Caii  lor  aveau  ce  mânca  iar  ei  nu.LECTIA  V-­‐a   JAKUB  KATZ         Dar  nu  Isus  Cristos    a  venit  să  judece  viii  și  morţții.  avem  si  noi  un   cinematograf.  a  ajuns  pânà  la  urmà   și  în  orașul  nostru.  Pentru  că  acestea   sunt  într-­‐adevàr  noii  zori  ai  libertăţții.   WLADEK         pe  stradă.     RASELKA         Piele  și  os.     RYSIEK         Au  șterpelit  o  bucatà  de  mastic  din  galantarul  unei  pràvàlii.  L-­‐au  numit  «  Aurora  ».   MENACHEM       rumege.   ZYGMUNT         Dar  tatăl  meu  a  pus  un  steag  polonez  la  poartà.  doamnelor  și  domnilor.     Am  aruncat  cu  flori  în  soldaţți  iar  caii  lor  au  început  sà  le   ZOCHA         Au  biciuit  bietele  animale  până  la  sânge.   WLADEK         Evreii  și  polonezii  au  pus  steaguri  roșii  în  faţța  caselor.     DORA         Erau  invidioși.  ci  Iosif     Stalin…  Evreii  au  ridicat  un  arc  de  triumf  pentru  a  întâmpina  Armata  Roșie.     WLADEK         Mergeau  ţțanţțoși  cu  cârnaţții  agăţțaţți  de  gât.   RYSIEK         Așa  că  au  jefuit  prăvăliile.  Datorită  Marelui  Stalin.  Iată  în  sfârșit  ziua  multașteptatà.  Arta  cinematograficà.

 nu  plânge.   Stràzile  alunecau.  crap.  ca  si  tine.  dând  din  coadà.   Ascultà.   Crezi  cà  esti  mai  prejos  decât  ei  ?   Prieten  drag.   Fiecare  din  noi  -­‐    un  simpu  càlut.   Si-­‐a  regàsit  fericità  locul  ei  în  grajd     12   .Saboti    zàngànind   Ca  si  cum  murmurau/  Parcà  murmurând   Clip.     Odatà  acasà.   Iapa  cade  cu  zgomot   Necheazà  cu  spume/  Necheazà  si  scuipà   Hoinarii  in  trecere    sopteau  mirati   «  Un  cal  la  pàmânt  !  »  «    Mârtoaga  a  càzut  !  »   Numai  eu  nu  m-­‐am  alàturat  strigàtelor   Ci  m-­‐am  dus   Sà  îi  vàd   Ochii  nefericiti…   Càlut  drag.  clop   Crop.  si-­‐a  vàzut  de  drum.  càlutule.  sântem  toti   Pânà  la  urmà  doar  niste  cai.  cu  picioare  înghetate.   Bete  de  ger.   S-­‐a  înàltat  singurà     Pe  cele  patru  picioare   A  nechezat   Si.

 atunci  vom  putea  primi  pe  toatà   lumea.   MENACHEM         Tovaràsi.   MENACHEM    (Dorei)  Te  fac  o  piruetà  ?   Danseazà  amândoi.  directorul  noului   cinematograf  «  Aurora  »  vrea  sà  ne  spunà  câteva  cuvinte.   JAKUB    KATZ       Asta  e  o  problemà  tristà.   Jakub  pune  muzicà.    SIgur  cà  mérità  sà   tràiesti.     RYSIEK         Da’  cum  ràmâne  cu  Brunetele  si  blondele…?   MENACHEM   Vom…  da…  vom  prezenta…  Brunete  si  Blonde.  Am  sà  và  fac   totusi  o  rugàminte.  Acum  va  urma   o  petrecere  cu  dans  si  mici  gustàri…  Dar  înainte  de  toate.  Dragi  colegi.   JAKUB    KATZ         Tovaràsi.  marsz  Dabrowski  !  /  Z  ziemi  Wloskiej  do  Poski  /                                                                                 Za  Twoim  przewodem/  Zlaczym  sie  narodem.  Aceastà  operà.  «  Aurora  »  isi  va  deschide  portile  in  fostul  sediu  al   Clubullui  Catolic.  Dora  se  uità  în  jurul  ei.  m-­‐as  mira  sà  le  ducà  lipsa…   Rysiek  dà  sà  plece.  OLD  RUSSIAN    WALTZ.  a  electrizat  întreaga   lume  a  filmului.    Danseazà  cu  totii.  tovaràsi.  Cà  nu  e  ràu  nici  sà  muncesti.  Iubità  clasà.  Hai  sà  trecem  la  chestii   mai  vesele.  dragi  colegi.Ca  si  cum  era  un  tânàr  càlut  din  nou   Si  se  gândea  cà  mérità  sà  tràiesti   Cà  e  bine  sà  muncesti.   RYSIEK           Moarte  conspiratiei  comunisto-­‐evreiesti…                                                   Cântà  refrenului  imnului  national    POLONIA  NU  A  MURIT  (în  polonezà)  :   Marssz.  Valsul  Rus.  câtiva  dintre  voi  dacà  au   amabilitatea  sà  aducà  bànci  de  la  bisericà.  Nu  avem  suficiente  scaune  deci.    Ca  nou  director  và  dau  cuvântul  meu  de  onoare…    vremea   plicitisului  s-­‐a  dus.  Và  multumesc  încà  o  datà.  SI  asta  începând  chiar  cu  prima  noastrà  proiectie  :   Octombrie  al  lui  Eisenstein.    Exit  Rysiek.  Biserica  va  fi  oricum  desfiintatà  curând.   DORA           Ai  sà  sfârsesti  în  lacrimi  cu  planurile  tale  !   13   .  Dansul  din  seara  asta…  Un  pic  de  curàtenie…  Si  fiecare  dintre  voi   are  dreptul  la  douà  beri  gratis.

 îmi  acorzi  dansul  àsta  ?     Danseazà  amândoi.     MENACHEM   Bine.  te  làsaserà  nervii  adineauri  ?     HENIEK                     De  ce  fàceai  pe  calul  ?   ZOCHA                       Nu  era  un  cal.   Heniek  si  Zygmunt  se  apropie  de  Zocha.   RASELKA         Pentru  numele  lui  Dumnezeu  Wladek.MENACHEM         Inceteazà  cu  grijile.  stii.  m-­‐am  tot  gândit.  Ocupatia  asta  sovieticà  nu  e  chiar  asa  de  rea  cum   spune  lumea.  Vreau  sà  zic.  taci  si  danseazà.  o  sà  avem  un  copil.  Îi  uram  pe  criminalii  àia  în  sutanà  care  ne  conduceau   înainte.   Raselka.   DORA         Menachem.   ZYGMUNT         Nu  ?  Da’  ce  era  ?!   ZOCHA                       Polonia.  nu  mai  sunt  sàraci  si  bogati…  Toti  sunt  egali…  Un   evreu  si  un  Polonez  pot  sà  bea  o  bere  împreunà…    sau  pot  dansa  împreunà…  si   asta  nu  supàrà  pe  nimeni.  Au  distrus  tot.   HEN&ZYG     Ai  vrea  sà  dansezi  ?   ZOCHA                       Cu  amândoi  o  datà  ?   ZYGMUNT           Tu  pe  cine  preferi  ?   ZOCHA                       e  mai  aràtos…   Ce  sà  zic  ?  Sunteti  doi  caraghiosi  amândoi…  da’  parcà  Heniek     14   .   DORA           Numai  atât  ?  SI  câte  ruble  ca  sà  dai  divort  ?   MENACHEM         Cinci  !   DORA             Prostule  !     MENACHEM         Desteapto  !     WLADEK     Raselka.  Azi  te  costà  doar  vreo  trei  ruble  ca  sà  organizezi  o  nuntà.   Fade  out  OLD  RUSSIAN  WALTZ  /  Fade  in    ADOLF  DYMSZA  The  Hoodlums’  Polka   ZYGMUNT         Zocha.  Si  în  plus  putem  s-­‐o  facem  si  cu   bani  putini.  Deci  o  sà  ne  càsàtorim.

)                           15   .  paley  i  rek.   Zygmunt.   (Bea  o  gurà)  Si  pentru  clasa  noastrà.  Cel  mai  bun  a  obtinut  fata.   ZYGMUNT           Nazdrovye.   Dau  noroc.   JAKUB  KATZ         Nazdrovye.   Gdye  tak  gordo  dyshit  chelovek   (De  gàsit  muzica  originalà  a  versurilor  sau  de  compus  pe  versurile  date  de   autor.Zocha  danseazà  cu  Heniek.  viitorul  e  luminos  pentru  noi  toti.  hà  ?  Nu-­‐ti  face  griji.  Asta-­‐i  pentru  prietenia  noastrà.   Ya  drugoi  takoi  stranoi  nye  znayu.  Zygmunt  se  îndreaptà  càtre  Jakub  Katz.   Gdye  tak  gordo  dyshit  chelovek   Ya  drugoi  takoi  stranoi  nye  znayu.  (Bea  din  nou)   Si  în  cinstea  camarazilor  nostri  rusi…  Un  cântec  !   KATZ  începe  cântecul  rus  urmat  de  …   TOTI      (cor  a  cappella)     Shiroka  strana  moya  radnaya                                                                                                                                                                 Mnogo  vnei  lyesov.

  dar  care-­‐ar  fi  cele  bune  ?  Ce  mai  face  Dora  ?  Si  Zocha  ?  S-­‐au  màritat  ?    Si-­‐au  luat   bàrbati  buni.  Pentru  totdeauna  ?   WLADEK         Am  înteles  în  sfârsit  care  este  adevàrata  fatà  a  rusilor.  dar  mà  scotea  din  minti  sà  vàd   cum  îi  umileau  pe  polonezi.  Iar  acum.  Si  p-­‐ormà  du-­‐te  si  ràzboieste-­‐te  !  »   RYSIEK           Am  initiat  o  miscare  secretà  de  resistentà  :  Vulturul  Alb.  Jakub.  orice  care  sà  mà   scoatà  din  rahat.   zice.  Asteptàm  primul  nostru  urmas..  E  mai  în  vârstà  si  nu  are  nici  o  pretentie.   RASELKA             Si  zici  cà  Abram  era  îndràgostit  de  mine  la  scoalà  ?  Ce   chestie  !  Si  eu  ce  sà  fac  acuma?   ZOCHA         Buun.  rusii  au  venit  la  noi  acasà  si  l-­‐au  ridicat  pe   tata.  A  lovit-­‐o  si   pe  mama.  pàtania  cu  steagul  ne  întina  si  trebuia  sà  ne  ascundem.  Abram.  gospodari  ?  Raselka…  cum  o  mai  duce  ?  Când  eram  la  scoalà  eram   foarte  îndràgostit  de  ea.  ce  planuri  ai  pentru  viitor?  Ce  noutàti  de   la  neîntrecutul  nostru  Menachem  ?  Pun  pariu  cà  toate  fetele  din  oras  sunt  la   picioarele  lui.                                                                                                     Care  mai  sunt  vestile  de  acasà  ?  Le  stiu  pe  cele  proaste.  Si  tu.  Orice-­‐ ar  fi.  Era-­‐n  stare  sà  –ti  tragà  o  palmà  doar  uitându-­‐se  la  tine.    Am  pus  mâna  pe  unul  si  l-­‐am  studiat.   ZYGMUNT         Noaptea  târziu.LECTIA      VI-­‐a     RYSIEK     Nu  încercam  sà  fac  pe  eroul.  Càutam  ceva.  Dar   cât  urma  sà  tràiesc  ca  un  fugar..  Si  am   hotàrât  cà  un  bàrbat  adevàrat  trebuie  sà  lupte  pentru  tara  lui.  Heniek…  Wladek…  ce   mai  pun  la  cale  ?  Cât  despre  mine.  ia-­‐l  si  càsàpeste-­‐mà  pân-­‐oi  cràpa.  nu  te  înstràina.  taicà-­‐meu   si  cu  mine.  Rysiek.  studiez  din  greu…  mà  descurc.  în  legea  sovieticà.  Si  am  o   nevastà.   JAKUB  KATZ         Am  primit  o  scrisoare  de  la  Abram.  Sà  reziste.  S-­‐a  înteles  cu  mama  sà-­‐mi  lase     16   .   ZYGMUNT         Într-­‐o  zi.  Si  am  gàsit  !  Ziceau  acolo  cà.  fiul  nu  poate  fi   pedepsit  pentru  crimele  tatàlui.  toatà  lumea  le-­‐a  aflat.  N-­‐am  fost  niciodatà  apropiati.  i-­‐am  vàzut  cum  împàrteau  manifeste  cu  constitutia   sovieticà.  Deborah.  Orice  ar  fi.  Sânt  polonez  pânà  la  urmà…  I-­‐am  spus  mamei  cà  vreau  sà  provoc  o   ràzmerità.  Si  cei  patru  muschetari    Zygmunt.  Am  fàcut  rost  de  niste  hârtie  cu  antet  de  la   preot  si  i-­‐am  scris  o  scrisoare  lui  Stalin  însusi.   ABRAM           Dragul  meu  coleg  Jakub  Katz.     Al  tàu  dintotdeauna.  si  ea  a  luat  un  topor  si  a  început  sà  urle  la  mine  :  «  Ia  toporul  àsta.  gata  cu  pierdutul  vremii  !  Mà  màrit  cu  Oles  si  merg   înainte.  Din  cauza  steagului  àla  polonez.

 în  polonezà.  La  scrisoarea  adresatà   lui  Stalin.  Am  ales  si  arma.   HENIEK           Ne-­‐am  îmbàtat  zdravàn.  Ce  puteam  sà  fac  ?  Rysiek  s-­‐a  uitat  la    mine  mormàind  ceva…  n-­‐am   înteles  nimic.  Mi-­‐au  zis  sà  mà  sui  în  sanie  si  m-­‐au  dus  în  pàdure.   si  scapà  de  evrei.  Or  sà  mà   împuste.    Nici  n-­‐am  vàzut   când  Zygmunt  si  Heniek  au  plecat.  Nu-­‐i  o  avere  dar  màcar  e  ceva…  Aveam   altceva  mai  bun  ?   ZYGMUNT         Am  primit  un  ràspuns  de  la  Moscova.  Intr-­‐o  searà.  Si  îngrozitor  de  tare.   POLONEZII  (cântec  de  compus  si  interpretat  à  capella)       Doamne  care  ai  salvat  natia  polonezà/  De  suedezi.   RYSIEK           M-­‐am  îmbàtat  ràu  de  tot  si  am  càzut  lat..   JAKUB  KATZ           Niste  oameni  au  bàtut  la  usà  în  toiul  noptii.  Unul  dintre  agenti  l-­‐a  pocnit  cu  patul  pustii.  Am  cântat    Cântecele  pàrintelui   Mateusz  din  cartea  de  cântece  anti-­‐semitice  si  am  plâns.   Mi-­‐au  zis  sà  mà  îmbrac  si  sà  vin  cu  ei.  Doamne.  Unul    din   ei  l-­‐a  târât  afarà  pe  Rysiek.   RYSIEK             Am  hotàrât  ca  primul  nostru  act  de  rezistentà  sà  fie   asasinarea  unui  primar  din  NKVD.  Zygmunt    adusese  o  tàrie  fàcutà  în   casà.  Pe  urmà  n-­‐au  mai  scos  o  vorbà.  Primarul  a   început  sà  mi-­‐l  cânte.  turci  si  tàtari/  SI  de  infiltratia   germanà  /  I-­‐ai  strivit  pe  Kaiser  si  pe  Tzari/  te  rugàm  Doamne.  Ninsese   din  greu.  e   Rysiek.  Tremuram  de  frig.  ce  ràu  oi  fi  fàcut  ?  E   pentru  tot  ce  raportasem  despre  deschiderea  cinematografului  ?    Cà  nu  le   spusesem  de  Rysiek  care-­‐a  cântat  «  Polonia  nu  a  murit  încà  »  ?    Ceva  în   neregulà  cu  scrisoarea  de  la  Abram  ?  Ne-­‐am  oprit  în  fata  unei  baràci.    Despre  Rysiek  care  cântase  imnul.     17   .  Agenti  NKVD.ferma  lui  si    o  micà  pensie  dupà  moarte.    Nu  mai  stiu  cine-­‐a  avut  ideea…    eu  ?!                   Am  plànuit  totul  în  detaliu.  pe  de  rost…  Pe  urmà  am   discutat  …  eu  cu  primarul…  despre  cum  evreii  se  ràsucesc  dupà  cum  bate   vântul…  Dar  polonezii…  nuuu…  Polonezii  sunt  statornici.  Si  prima  mea  misiune..  Stia  versurile.  natia  toatà.  Lui  Rysiek    i-­‐a  dat   sângele.  M-­‐a  întrebat  ce  pàrere  am  despre  festivitàtile   de  la  cinematograful  Aurora.  M-­‐au  întrebat/VOCE  :  îl  cunosti  pe-­‐àsta  ?    Da..  tatà…  patrioti   convinsi  !  Mi-­‐au  dat  numele  de  cod  Popov..  Cazul  meu  fusese  studiat  si  urma  sà  raportez  la  sediul  local  al  NKVD   ului.  Am  gàsit  o  baracà  s-­‐o  folosim  ca   ascunzàtoare…  am  încetat  sà  mai  dorm  acasà.  O  prunà  bunà.  Ràsuflarea  lor  duhnea  a  alcool  si  hainele  miroseau  a  rânced.  fà-­‐o  si  astà-­‐datà.   de  fricà…  mi-­‐au  aruncat  o  zdreantà  de  pàturà.    M-­‐a  primit  chiar  primarul.  am  bàut  cu   Zygmunt  si  Heniek.

 Au  pus  un   rus  nepriceput  abia  iesit  din  scoalà…  si-­‐au  distrus  locul  àla  în  mai  putin  de  o   lunà.   MENACHEM         Mà  sàturasem  sà  proiectez  întruna  aceleasi  filme.   WLADEK         Dupà  ce  l-­‐au  arestat  pe  Rysiek.  Numele  tàu  este  «  Cedar  ».  Se  topea   vàzând  cu  ochii.   RASELKA           I-­‐au  luat  moara  tatàlui  meu  si  au  nationalizat-­‐o.  Hoteluri.  Nemernicule  »     18   .  Dupà  ce  l-­‐am  abandonat  pe  Rysiek  în  seara   aia.  În  special  cinefile.  «  Iar  te-­‐ai  îmbàtat.  m-­‐am  gândit  cà  poate  mama   avea  dreptate  :  provocarea  unei  ràzmerite  era  o  idee  proastà.  Era  mândria   si  bucuria  lui.    Dupà  arestarea  lui  Rysiek  m-­‐am   refugiat  la  tarà  si  mi-­‐am  petrecut    timpul  cu  preotii.  Asa  cà…  am  tàcut.  S-­‐a  îmbolnàvit  când  a  vàzut  ce  fàcuserà.  Iar  Rysiek  era   puternic.  Într-­‐o  zi.  dineuri.  l-­‐au  adus  pe  tata  ca  sà  repare  turbina.  Iar  eu  am  început  sà  învàt   germana.  Ne  certam  din  cauza  copilasului  care  era  bolnav   tot  timpul  si  îl  învinuiam  pe  el.  au  zis.  Intotdeauna  beat.  Dar  mà  tot  mutam…  lunà  de  lunà…  pânà  când  au   venit  nemtii.   ZYGMUNT         Aveam  de  ales  ?  Trebuia  sà  sacrific  pe  cineva.  Da’de  câte  ori   poti  sà  vezi  «Lumea  râde  »  sau  «  Crucisàtorul  Potemkin  »  ?  Sau  chiar  Chaplin  ?   Nici  un  regim  din  lume  nu  poate  forta  un    om  sà  se  uite  la  acelasi  film  mereu.  întâlniri  cu  cinefilii.  Stiam  cà  dacà   vorbesc.  Dupà  câteva  sàptàmâni  s-­‐a  dus.  Zygmunt  m-­‐a  avertizat  sà  nu  dorm  acasà.  Am  muscat  din  sapcà…  Pe   urmà…  m-­‐au  apucat  de  pàr  si  mi-­‐au  izbit  capul  de  perete.    Le-­‐am  zis  cà  habar  n-­‐am  despre  ce  vorbesc.  O  turbinà  elvetianà  marca   Francis.  Esti    capul  unei  organizatii   secrete  ilegale  :  «  Vulturul  Alb  ».  În  schimbul  unui  adàpost   ajutam  la  treburile  bisericii.   Solicitasem  sediului  central  altele  noi.  Nu-­‐mi  închipuiam  cà  un  om   poate  îndura  atât  de  mult.RYSIEK           M-­‐au  dus  într-­‐o  încàpere.  Cinci  mii  de   dolari  plàtise  pentru  ea.  Mi-­‐l  aduc  aminte  întorcându-­‐se  cu  ea  de  la  Zurich.  Menachem  venea  acasà  din  ce  în  ce   mai  târziu.  Calitatea  mea  oficialà   de  director  al  cinematografului  îmi  permitea  sà  càlàtoresc.  prin  ‘  37.    M-­‐am  hotàrât   sà-­‐mi  tin  capul  plecat.   Doi  mà  tineau  si  al  treilea  mà  lovea  cu  un  vàtrai.    Mi-­‐au  smuls  sapca  de  pe  cap  si  mi-­‐au  înfundat-­‐o-­‐n  gurà.    Nici  un  ràspuns.   M-­‐au  trântit  la  podea.  Întruna…  m-­‐am   gândit  cà  o  sà-­‐mi  crape  teasta.  O  datà  am  mers  la   Vilna.  Cum  te  numesti  ?    Le-­‐am  zis…  bla   bla  bla…  Minti.  Spune  numele  complicilor  tài.  mai  mult  decât  pentru  un  Mercedes  nou.  Heniek  ar  fi  cedat  în  câteva  minute…  Cât    despre  Wladek…  nici  nu   vreau  sà  mà  gândesc…   HENIEK         Am  avut  noroc.   DORA       Nu  mai  aveam  stare.  Era  devastat.  ceilalti  vor  pàti  ca  mine.

 Primarul  m-­‐a  chemat  în  biroul  lui  si      m-­‐am  decis  sà  îi  spun  ce  aveam  în   minte.  »   JAKUB  KATZ         Situatia  devenise  de  nesuportat.  Dacà  nu.  Popov.  «  da’  noi  am  hotàrât  sà  nu  te  împuscàm  azi.  mi-­‐a   zis  primarul.  tu  chiar  crezi  cà  esti  singurul  nostru  informator  ?   TOTI      cântec  despre  comandantul  Kosciuszko  în  polonezà  –  a  cappella                 Polish  Patriotic  –  com  Kosciusko   Comandantul  Koscisuko  a  deschis  focul  /  Màrsàluind  càtre  Moscova  în  straie  de   tàran  /  Mergea-­‐n  fruntea  tuturor  /  Si  rebelii  gata  de  luptà  /  Doamne  ajutà-­‐i  pe   cei  care-­‐si  apàrà  glia               19   .  din  cauza  cetii…  Steaua  Polarà…  Si  m-­‐a  luat  un  val  de  disperare…     Imi  pàrea  ràu…  de  tot.  cartofi.  te-­‐aducem  din  nou  aici.  Din   vina  cui  ?  A  colegului  meu..  Cu  greu  am  citit   Ursa  Mare.    Ies  din  joc.  sare.  Calmeazà-­‐te  !  Vrei  sà  divortàm  ?!   DORA             Da.    «  Bine  »  zice   locotenentul.   fàinà.  Popov.  Groapa  ta  te-­‐asteaptà.  Unde  mai  pui  cà  se  stàtea  la  coadà  pentru  pâine.  Au  fost  deportati  în  Siberia  ?  Ori  încà  în  închisoarea  sovieticà   din  Lomza  ?  …  Împuscati  ?  Dispàreau  oamenii  si  parcà  nimeni  n-­‐avea  habar  de   nimic.    M-­‐au  pus  într-­‐ o  saretà.  Luati  si  dusi.  «  Am  terminat  ».  Popov.  dus  în  pàdure…    o  lopatà  si    mi-­‐au  zis  :  Sapà  !  Am  sàpat.  De  mine  mai  ales.  Mai  gândeste-­‐te…  Si   dup-­‐aia  màrturiseste.  orice.  cu  Rysiek.  (Cu  zâmbetul  primarului).  Cà  trebuia  sà  mor  asa  de  tânàr.MENACHEM         Bine  dragostea  mea.  Intr-­‐o  noapte…    Sà  fi  fost  în   primàvarà…  pàmântul  se  dezghetase…    au  venit  trei  dupà  mine.  Numai  cà  mi-­‐o  pierdusem.  Si  du-­‐te  la  curvele  tale  !     RYSIEK           Trecuserà  luni  si  luni  de  zile.  Gàsiti-­‐và  pe  altul  sà  và   facà  munca  asta  murdarà..  Din  ce  în  ce  mai  multi   oameni  arestati.    I-­‐am  spus  cà  nu  s-­‐a  tinut  de  cuvânt.  Imbulzealà  de  stele.  zic.  motorinà.  Pentru  o   fàrâmà  de  secundà.    sà  fie  la  ei  acolo  !   ZYGMUNT         Trecuserà  luni  de  zile  si  tot  nu  stiam  ce  se  întâmplase  cu   tata.  Suficient  ca  sà-­‐ti  iesi  din  minti…    Dacà  àsta   este  paradisul  sovietic.  Jakub  Katz.  am  privit  sus  la  cer.  am  spus.  Cà  nu  l-­‐a   eliberat  pe  tata  sau  pe  Rysiek.

  JAKUB  KATZ       Menachem  .  Uite-­‐l  pe  Jakub.   Pus  actele  în  buzunar.  (O  ia  la  fugà)   DORA           Dumnezeule.  si   dincolo  de  poarta  deschisà…  Vàd  niste  lupi  negri..  Lustruit  pantofii.     20   .  Menachem  ?  Cu  mine  si  cu  Igorek  ?   MENACHEM       N-­‐or  sà  se  atingà  de  tine.  Heniek.  Cineva  bàtea  sà  rupà   usa..  În  prag    -­‐    Menachem  cu  o  valizà..    Si-­‐atunci  i-­‐am  vàzut.    M-­‐au  privit    lung.  si  scrisoarea  lui  Abram.  Rysiek  aràta  îngrozitor  !   WLADEK           Eu  l-­‐am  vàzut  primul.   JAKUB  KATZ       S-­‐au  oprit  la  zece  pasi  de  mine.  Spàlat.  niste  bani.  arc  de   triumf  !  Am  luat-­‐o  pe  strada  Szkolna.    Construiserà  un    arc  de  triumf  împodobit  cu  zvastice  din  conuri  de  brad.  Ràmâi  în  casà  si  nu  te  aràta.  Nu  era  mai  nimeni  pe   stràzi.    Am  vrut   sà  le  spun  despre  ultima  scrisoare  primità  de  la    Abram…  cà  o  aveam  în   buzunar…  dar  felul  în  care  s-­‐au  uitat  la  mine…  am  luat-­‐o  la  fugà  pe  stradà.LECTIA  VII-­‐a     JAKUB  KATZ     Într-­‐o  noapte  am  avut  un  vis  înspàimântàtor.  ca  sà  le  zdrobesc  teasta…  degeaba.  Rysiek  si  Zygmunt.  Inima-­‐mi  sare  din  piept.     Ce  lucràturà  de  prost  gust  !    Nu  ca  arcul  pe  care  îl  decoraseràm  noi  cu  secera  si   ciocanul  pentru  a  întâmpina  Armata  Rosie  acum  câtiva  ani.  àla  da.  Ies  afarà-­‐n   prispà…  în  visul  àsta…  si-­‐ncep  sà  mà  uit…  si  …  în  jurul  meu…  Aproape  de  gard.   RYSIEK                     Opriti-­‐l.  Wladek.  Se  îndreptau  spre   mine.  Mà  întreb   cine  dracu’  o  fi  deschis  poarta  ?  Închid  usa  de  la  intrare  da’uite-­‐i  cà  apar  la   ferestre.  !!.   Când  s-­‐or  linisti  apele.  Si  mà  trezesc.  Menachem  !  Ti-­‐am  spus  sà  nu-­‐ti  bagi  nasul   unde  nu-­‐ti  fierbe  oala  !    Cà  o  sà  ne  plângem  cu  totii  în  pumni.   ZYGMUNT         Jakub  Katz..  Ascunde-­‐te  pânà  se  terminà.  Mi-­‐ am  pus  chiloti  curati.  mà  întorc.  izbându-­‐se  cu  furie  de  geam.  Deschid.  Dora.  Se-­‐ntâmplà  ceva.  Dat  cu  colonie.   HENIEK               Jakub.  o  càmasà  albà  scrobità.  M-­‐am  bàrbierit.  costumul  negru.   MENACHEM       Jakub.  aràtîndu-­‐si  coltii.   ZYGMUNT         Puneti  mâna  pe  el.   JAKUB  KATZ         Unde  sà  mà  ascund  ?     MENACHEM       De  unde  dracu’  sà  stiu  ?   DORA                   Cum  ràmâne  cu  noi.  Iau  un  vàtrai  si-­‐ncep  sà  lovesc  în  toate   pàrtile.

   Am  càzut  pe  jos  si  ei  au  început  sà  mà   loveascà  cu  picioarele.  asa  cà  m-­‐am  ascuns  în   cocina  de  porci.    Mi-­‐am  simtit  coastele  pârâind.  Am  luat-­‐o  prin  pàdure.  Nici  màcar  nu  m-­‐au  vàzut  cà  stàteam   ascuns  sub  nasul  lor.  Jakub  Katz  încerca   cu  greu  sà  se  ridice  si  sà  se  îndepàrteze.  Katz  !   RYSIEK                     Tembelule  !   HENIEK                     Càcànarule  !   JAKUB  KATZ       Ce  puteam  sà  le  ràspund  ?  Cà  nu  e  chiar  asa.  si  coaiele.  si  stomacul.   MENACHEM     Parcà  erau  turbati.  Am  scuipat  în  palmà.  Asta  mi-­‐e  pedeapsa.  Îi  ajunge.  Soarele   stràlucea  si  calul  àla  mà  màsura  din  cap  pânà-­‐n  picioare.   JAKUB  KATZ       M-­‐am  împiedicat.   M-­‐am  dus  pânà  la  gardul  lui  Pecynowicze  si  am  smuls  o   HENIEK             Am  rupt  o  scândurà  din  gardul  lui  Pecynowicze.  Îmi  trecea  prin   cap  :  «o  sà  ia  ceva  timp  sà  mà  vindec.  s-­‐au  oprit  din  bàtaie.  Mà  ascunsesem   acolo  intr-­‐o  tufà  de  coacàze  negre.  pânà  la  Zocha  ca  sà  mà  rog  de  ea  sà   mà  ascundà..   WLADEK                 Nu  m-­‐am  atins  de  el.   HENIEK                     L-­‐am  ajuns  din  urmà  si  i-­‐am  pus  piedicà.WLADEK               Prindeti-­‐l.    M-­‐am  târât  din  tufa  de  coacàze  si-­‐am  iesit  prin  partea   cealaltà  a  gràdinii.  în  sfârsit.  »    Dintr-­‐  o  datà.  nu  era  nimeni.  Se  clàtina  ca  un  om  beat.  nu  mai  e  nici  o  scàpare.  Pentru  toatà  prostia   mea.  Am  soptit  :   Zocha  !   ZOCHA                   Isuse  Christoase.  Và  explic.   MENACHEM         Am  vàzut  totul  din  curtea  lui  Pecynowicze.    Mi-­‐am  acoperit   capul.     JAUB  KATZ         Pleacà.  Zocha  s-­‐a  aràtat.  Îl  urcaserà  într-­‐un   vagon  care  tocmai  intrase  în  oras…  am  inteles..           Evrika  !  Legea  lui  Arhimede.  Sânge.  Dar  când  am  ajuns  acolo.   ZYGMUNT         Tu  ai  vrut-­‐o.   WLADEK               Làsati-­‐l  în  pace.  doar  nu  te  opri.  Du-­‐te.  cu  o  gàleatà  cu  làturi.    Da’  ce  puteam  sà  spun  ?   Gura  mi-­‐era  plinà  de  un  lichid  gros.    Or  sà  te  lase  în  pace.  Da’  care-­‐i  legea  lui  Arhimede  ?   ZYGMUNT       scândurà..  Menachem  !  Ce  dracu’  faci  aici  ?   21   .  Dintr-­‐o  datà  s-­‐au  oprit  din  bàtaie  cu   ràsuflarea  întretàiatà  de  parcà  tocmai  alergaserà  maratonul..

 Am  pus  mâna  si  m-­‐am  uitat.  Da’m-­‐am  dus  la    Raselka.   JAKUB  KATZ     Nu  mai  îmi  simteam  trupul.MENACHEM   Trebuie  sà  mà  ascunzi.  Eram  cel  mai  bun  din  clasà  la  chimie.  Trebuie  sà  te  ascunzi  !  L-­‐au   omorât  pe  Jakub  Katz  în  piata  mare.    S-­‐a  împleticit  putin  si         s-­‐a  pràbusit  chiar  în  fata  casei  lui.  Katz    zgâria   caldarâmul  cu  unghiile.  cinspe  kile.  Când  Jakub  a  ajuns  în   piata  mare.    Am…  i-­‐am  promis  !  Mà   asteaptà…  Si-­‐am  plecat.  (gest   eventual…  replica  lui  Wladek  :  si-­‐a  lins  degetul)   HENIEK             Am  vàrsat.  Heniek.  M-­‐am  dus.   RASELKA             Cine  l-­‐a  omorât  ?    Si  unde  vrei  sà  mà  ascund.  Sunt  pe  urmele  mele.    l-­‐am  prins  din  urmà  si  l-­‐am  trosnit    în  cap.  l-­‐am  lovit  întruna.  el  e  vinovat  de  moartea  lui  taicà-­‐meu-­‐n  Siberia  !  În   orasul  nostru.  Rysiek.   Ascunde-­‐te  în  pàtulul  cu  fân  !  Oles  nu  urcà  niciodatà  pânà   RYSIEK                 Am  rupt  cea  mai  zdravànà  scândurà.  si-­‐a  luat  portia.  zic.  Wladek  ?   22   .    Cât  de   absurd  e  totul.   ZOCHA                         Cine  ?   MENACHEM       Zygmunt.  Ceva  mi-­‐ a  împroscat  fata.  Cântàrea  vreo  zece.  Mà  gândeam  doar.   ZOCHA               acolo.  fizicà…  si  uite-­‐ mà…    gata  sà  mor  în  fata  casei…  fàrà  sà  fiu  în  stare  sà-­‐mi  amintesc  legea  lui   Arhimede.  Wladek…    tocmai  l-­‐au  rupt  în   bàtaie  pe  Jakub  Katz  cu  scândurile  din  gard.    Era  pe-­‐acolo  o  piatrà  de   caldarâm  desprinsà.  mai  sunt  si  alti  tràdàtori  ca  Jakub  Katz!   RYSIEK               Ce  ziceti  de  bàiatul  cu  filmele?   WLADEK           Trebuie  sà  o  ajut  pe  mama  cu  ceva.  Era  creierul  lui  Katz.    Gata.  pânà  n-­‐au  mai  ràmas  decât  aschiile   din  scândurile  alea.  da’  o  femeie  din  multime  a   strigat  :  nu-­‐i  de  ajuns  !    Întepenise  lumea  acolo  si  se  uita.    S-­‐a  auzit  o  pârâiturà.  matematicà.   HENIEK                 Când  era  la  pàmânt.  Dar  lemnul  era   putred  si  s-­‐a  fàcut  fàrâme.   WLADEK           L-­‐au  fàcut  harcea-­‐parcea.   ZYGMUNT         Se  strânsese  multà  lume…  Doamnelor  si  domnilor  !  El  l-­‐a   tràdat  pe  Rysiek  rusilor.   RYSIEK                     Tot  nu  murea.  Zocha.  am  smuls-­‐o  din   pàmânt  cu  toatà  puterea  si  i-­‐am  trântit-­‐o  în  cap.  Ïmi  pàrea  ràu  de  el.

   pe  rând)   ABRAM           Dragul  meu  coleg  Jakub  Katz.  si  din   când  în  când  vocea  lui  Zygmunt  îl  acompaniazà.  repetând  câte  una  sau  douà   vorbe  din  scrisoare  în  timp  ce  ceilalti  controbàie  prin  buzunare  si  se  opresc  unul   câte  unul.                                                             Ce  vesti  mai  ai  sà  îmi  dai  ?  Cum  o  mai  duc  colegii  nostri  ?  De  ce  nu  mai  îmi    scrie   nimeni  ?     Al  tàu  pentru  totdeauna.  zece  ruble.  chiar   dacà  engleza  e  limba  pe  care  o  vorbesc  acum.    o   batistà  curatà  si  scrisoarea  de  la  Abram.  de  unde  aveam  o  priveliste  minunatà  a  Statuii  Libertàtii.WLADEK           Te  ascund  eu  !   ZYGMUNT         Cà  bine  zici.                       23   .  am  sacrificat  primul  meu  vitel.)   (Vor  începe  amândoi  scrisoarea…  dar  Abram  e  cel  care  o  spune/scrie.  Mà  gândesc  adesea  la  tine.  cu  douà  sau  un   singur  catarg.  Erau  de  toate  felurile…   superbe…  subtiri  ca  pana…  sau  cu  pântece  groase…  cu  trei.  Am  stat  pe   esplanadà.  ca  proaspàt    Rabin.    Hai  sà  trecem  pe  la  bàiatul  cu  filmele  !    (Înainte   sà  plecàm  am  verificat  buzunarele  lui  Katz.  am  iesit  cu  totii  în  Battery  Park    sà  admiràm  vapoarele.  Imi  aduc  aminte  cà   vasul  care  a  câstigat  se  numea  «  Jaskòlka  »…  N-­‐am  uitat  de  tot  poloneza.S.    Parcà  tot   New  York-­‐ul  venise  sà  admire  bàrcile  cu  pânze.    Despicau  crestele  valurilor  în  mare  vitezà.    I-­‐am  gàsit  actele.   Dupà-­‐masà.                                                                                                         Mi-­‐am  terminat  studiile  si.     Abram  Baker   P.

 s-­‐a  linistit.  Afarà.   RYSIEK           S-­‐a  dat  cu  rusii.   RYSIEK         Nu  stii  tu  prin  ce  am  trecut  eu.  Dora.   Copilul  Dorei  plânge.   Îi  aratà  cicatricele.    Jakub  Katz  l-­‐a  bàgat  în  treaba  asta.  kotki  dwa   DORA         ZYGMUNT         Face  gàlàgie  pentru  cà  are  colici.  Auzi.   RYSIEK           mare.  Întotdeauna  iese  pe  undeva.  Dora…    Zici  cà  nemernicul  àla  de  Menachem  s-­‐a  dat  cu   rusii  ?    Ne-­‐a  tràdat  tara  si-­‐a  întins-­‐o  ?  Pài  corect  e  ?   DORA         Nu-­‐i  el  de  vinà.  trebuie  sà  vorbim.   Uite.   Ia  copilul  în  brate  si  îi  cântà.     Katz…  n-­‐ai  tu  treabà.  Am  auzit  bàtând  la  usà.   Fade  in  :  cor  a  cappella  (toti  cei  care  nu  sun  în  «  scenà  »)  TURNAU  &  MAGDA   UMER  -­‐    Aaa.  I-­‐ai  dat  ceai  de  fenicul  ?   Incepe  sà  îi  cânte  acelasi  cântec  de  leagàn.    Si-­‐a  fàcut  o   boccea  si  a  plecat.   Lasà-­‐mà  pe  mine.     24   .LECTIA  VIII-­‐a   DORA           Menachem.    Creierii  lui    sunt  împràstiati  în  piata   DORA         Mi  s-­‐a  fàcut  ràu.  Dora.   ZYGMUNT         Face  prea  multà  gàlàgie.   Ràzboiul  e  o  plàcere  /  Când  Dumnezeu  e  cu  tine/     Soldatu’-­‐si  descarcà  pusca  /  Iar  Domnu’-­‐i  ghideazà  glontul  !   Copilul  se  linisteste  în  timpul  cântecului..  Menachem  !    Nu-­‐l  gàsesti  niciodatà  când  ai   nevoie  de  el.  pune-­‐l  jos.   Cine  e  ?   ZYGMUNT         Armata  polonezà  !  Glumeam.   HENIEK             Unde–i  Menachem  ?   DORA             Nu  stiu..  Copilul  are  colici…  i-­‐am  fàcut  un  ceai.

  HENIEK             Mi-­‐era  ràu.   DORA                   Am  tipat  dar  eram  din  ce  in  ce  mai  udà….  Dora  !  Hai  sà  le  vedem  !   DORA                     Zygmunt  m-­‐a  apucat  de  cap  si  m-­‐a  tras    spre  pat.     ZYGMUNT         Mazel  Tov  !      (lui  Rysiek)   RYSIEK             Heniek  si  cu  mine  i-­‐am  desfàcut  picioarele.   DORA       Doar  sà  mà  acopàr  cu  ceva.   RYSIEK               Mi  s-­‐a  sculat.)  Mi  s-­‐a  sculat  iaràsi…  am  càlàrit-­‐o  din  nou.     HENIEK               Eu  eram  àla..  fàrà  sà  spun  o  vorbà…  mà  durea  tot  trupul.  (Dora  tipà  de  durere  de   plàcere  de.  Îmi  venea  sà  vomit.  Se  zbàtea.  domnilor.   stàteam  acolo  goalà.  Da’  atât  de  plàcut…   Mi-­‐era  teamà  cà  rusii  mà  nenorociserà  pe  viatà.   HENIEK         Mi-­‐am  dat  drumul  în  pantaloni  numai  uitându-­‐mà.  Mi-­‐am  dat  drumul  imediat.  E  atât  de  tare  cà  doare.  acum  aratà-­‐i-­‐le  si  tu  pe  ale   DORA                   Cum  ?  M-­‐am  rosit  toatà.   ZYGMUNT         Haide  o  datà.  Dar  ca  sà  nu  îi  mai  provoc.  le-­‐am  spus  sà  o  tinà  si  am  intrat  în   ea.  Dar  am  obosit  lovindu-­‐i  si  cineva  mà  tinea  de  picioare.  plecàm  în  oras  ?    Sà  vedem    care  mai  e   treaba  pe  acolo.   RYSIEK             Era  o  sticlà  de  vodcà  si  niste  pahare  din  cristal…  am  turnat  sà   bem  cu  totii.   ZYGMUNT           Ei  bine.  douà..ZYGMUNT         tale  !   Hai  Dora  !    El  ti-­‐a  aràtat  rànile.   ZYGMUNT         Când  Rysiek  s-­‐a  dat  jos.  Nu  aveam  nimic  pe  dedesubt..  da’  bàietii  o  tineau  strâns.  Unu.  m-­‐am  dat  jos  si           i-­‐am  zis  lui  Heniek  :  E  rândul  tàu!   HENIEK           Gata.  Rysiek  mi-­‐a   smuls  bluza  si  fusta.  Eram  in  casa  mea.   DORA               Am  simtit  o  plàcere  pe  care  nu  o  mai  încercasem  niciodatà.  trei  pahare…  Zygmunt  si  cu  mine.  Fàrà  Heniek.    Mi-­‐am  dat  drumul.  Am   încercat  sà  mà  lupt.     25   .  Dora?    Pe  Rysiek  l-­‐au  înrosit  cu  fierul  rusii   iar  tu  ai  scàpat  basma  curatà.  Ajunge!   ZYGMUNT         Te-­‐ai  prins  acum.  Mi-­‐am  dat  jos   pantalonii  si  am  pàtruns-­‐o.

 Sàlbatici  si  frumosi.  Dumnezeule.DORA                 Au  plecat…  Am  fost  violatà  de-­‐o  haità  de  brute  si  de  fapt  mi-­‐ a  pàcut.  o  liniste   inspàimântàtoare).  (Dintr-­‐o  datà.    Am  alergat  în   bucàtàrie.    Si  asta  durea  cel  mai  tare.   Dora  danseazà  cu  copilasul  în  brate..  Bebelusul!  Zygmunt  precis  i-­‐o  fi  fàcut  ceva...  Igorek  stàtea-­‐n  picioare  în  pàtutul  lui  si  îsi  sugea  zgomotos  degetul…   zâmbind.   Fade  in  :  Chanson  polonaise  –  PIOTR  JANOWSKI  violin                                             26   .  Cine  sânt  eu  ?  Nu-­‐mi  puteam  scoate  din   cap  ochii  lui  Rysiek.

 Dacà  te-­‐o  vedea  Oles…     ZYGMUNT         Am  luat-­‐o-­‐nspre  piata  mare.    Mama  nici  nu  bànuia  cà   era  acolo.    M-­‐a  luat  de  mânà  si   mi-­‐a  spus  într-­‐o  polonezà  stricatà  :  Forte  bine.  tu  ajuti  si  punem  evrei  la  punct  !   WLADEK         Raselka  se  ascundea  la  noi  în  pod.  cu  pàlària  pe  un  bàt.   Sub  mine.  Rabinul.    Sà  vàd  dacà   scrisoarea  mea  càtre  Stalin  era  tot  acolo.  mà  târam  pe  scàri  si   beam  din  ea.  Mai     în  spate  -­‐  nevestele  si  copiii  lor…  forfoteau  de  parcà  era  zi  de  sàrbàtoare.  O  semnasem  cu  numele  meu   adevàrat…  celelalte  erau  semnate  Popov.                   Fade  in  :  Red  Army  Partisan  Song  (cor  –  a  cappella)   O  orchestrà  evreiascà  îi  acompania…  Greu  sà  te  uiti  la  asa  ceva.  ascunde-­‐te.  Un   grup  de  tineri  evrei  càrau  bucàti  de  lespede  din  statuia  lui  Lenin  cu  sudoarea   siroindu-­‐le.  Heniek  apare  de   nicàieri.  mi-­‐era  fricà  si  sà   WLADEK           Am  fugit  în  oras.  În  fruntea  lor.  În  jurul  lor  –  bàrbati  cu  bâte.     27   .   Scoteau    buruienile  dintre  pietre  cu  lingurita.   ZOCHA           Ce  cauti  aici  ?  De  ce  nu  esti  sus  în  fân  ?   MENACHEM     Mà  sufoc  acolo.  Nici  o  urmà  de  hârtie.  într-­‐o  càldurà  înnàbusitoare.   Soarele  dogorea  si  toti  îsi  dàdeau  sufletul  cântând  cântece  comuniste.  Tinea  ditamai  ciomagul  în  mânà.   HENIEK           Nu  mai  càsca  gura  !  Pune  mâna  pe  un  ciomag  Wladek  si  hai   sà-­‐l  ajutàm  pe  tovaràsul  Lenin  sà  se  odihneascà.   ZOCHA         Menachem.  De-­‐abia  mergea.   RASELKA         respir.      I-­‐am  spus  cà  rusii  l-­‐au  omorât  pe  tata  si  cà  se   pot  baza  pe  mine.  Oricum  n-­‐ar  fi  putut  urca  atâtea  scàri.  Dacà  vreun   evreu  càdea.  înnebunit  de  càldurà.  Noul  primar  mi-­‐a  fàcut   cunostintà  cu  Amtskommendant.  era  o  gàleatà  cu  apà.  în  grajd.  Austriac  probabil.  Aflà  dacà  sunt  bine.LECTIA  IXa   MENACHEM     Eram  prizonier  în  pàtulul  àla  de  fân.     MENACHEM         Zocha.  NKVD-­‐ul  plecase  si  jandarmeria   germanà  tocmai  se  mutase  acolo.  În  piata  mare  evreii  erau    în  patru  labe.   ZOCHA         Sà  nu  te  vadà  cineva  !  Eu  mà  duc  în  oras.  te  rog.  Din  când  în  când.  Numàrul  zece.    Si  dintr-­‐o  datà.   Ghemuità.  Dora  si  Igorek.    unul  din  flàcài  îl  lovea  cu  bâta.  Intrà  Zocha.  Amtskommendant  era  un  bàtrân  rafinat  într-­‐o  uniformà   scrobità  si  cu  o  esarfà  albà  de  màtase.

  RASELKA         Si  mama  ?  Si  Rebecca  ?  Si  Roza  ?   WLADEK           Smulg  buruienile  din  piata  mare.  nu  un  bàrbat.   WLADEK           toti  ?   Bine.WLADEK           Da.   Trei  dintre  noi  urmau  sà-­‐i  tinà  de  mâini  si  de  picioare  iar  Bronek  si  Walek   bàtrânul.  nu  iesi  afarà.  croitorul.  Tarnacki.  a  zis.   Elus.  Sielawa  a  venit  în   spatele  lui  si  l-­‐a  pocnit  în  cap  cu  toporul.  Cum  sà-­‐i  salvez  pe   Fade  in  :  OSTATNIA  NIEDZIELA  (Arsi  de  soare)    Mieczyslaw  Fogg   HENIEK           I-­‐am  mânat  pe  toti  càtre  un  hambar  de  lângà  cimitirul   evreiesc…  Orchestra  cânta  «  Arsi  de  soare  »…  În  hambar…  într-­‐o  parte.  Asa  cà  a  fost  usor  cu  el.  Tineau  în  mâini  topoare  si  satâre.  Am  urcat  direct   în  pod  si  i-­‐am  spus  Raselkài  :  Stai  acolo.  si-­‐a  scos  cutitul  de  la  cingàtoare.  Orice-­‐ar  fi.  Ar  trebui  sà  fie  multumiti.  Dar  m-­‐am  dus  doar  în  partea   cealaltà  a  pietii  si  m-­‐am  uitat.  Sielawa  le-­‐a  spus  sà  se  dezbrace.  zicea  Sielawa.  Apoi  pe  Elus   croitorul.  Elus.  cà  îi  màcelàrim  crestineste.  fusese   sàpatà  o  groapà.     Cred  cà  e  un  pogrom.  Sielawa  a  împàrtit  sarcinile.  Ïncerc.  Si  pentru  cà  noi  râdeam.  Oles  –  bàrbatul  Zochei…  Rysiek.   28   .  bàiete.  l-­‐a   apucat  pe  Rabin  de  barbà  si  i-­‐a  tàiat  gâtul…  Uità-­‐te  si  învatà.    L-­‐am  apucat  pe  Rabin  de  mâini  si  de  picioare  si  i-­‐am   fàcut  vânt  în  groapà.    M-­‐am  întors  în  piata  mare.  da…  fac  rost  de  unul  si  vin.  ca  sà   fie  siguri  cà  erau  morti…  asa  ca  pàmîntul  sà  nu  musteascà  cu  ei  vii  atunci  când  îi   îngropàm.  Evreii  trebuiau  adusi  înàuntru    si  dezbràcati.  L-­‐au  adus  întâi  pe  Rabin.  Dupà   asta.   Si  nu  cum  fac  ei…  când  lasà  animalele  sà  sângereze  pânà-­‐si  dau  sufletul…     HENIEK             Eu  nu  mà  puteam  uita.  Rabinul  tremura  asa  de  tare  cà  ne-­‐a   pufnit  râsul.  (Gest  de  loviturà)   WLADEK         Dumnezeule  mare…  am  fugit  înapoi  acasà.  Isuse  Cristoase…       RYSIEK           Eram  în  hambar.    Apoi   si-­‐a  sters  cutitul  în  tàrânà.  E  groaznic.   RASELKA         Wladek.  N-­‐ai   auzit  instructiunile  lui  Herr  Amtskommendant  ?  Ai  sà  stai  aici  si  ai  sà  cureti   pàmântul  pe  care  l-­‐ai  infectat  cu  prezenta  ta.  asa  face  un  bàrbat  adevàrat  ?  Asa  face  un  comunist.  Si  lângà  ea  -­‐  Sielawa.  sà  -­‐i  loveascà…  Sielawa  si  màcelarul    le  tàiau  gâtul  si    pântecul.  Te  implor.   Bàtrânul  Walek  avea  un  baros.  Dar  nici  màcar  n-­‐am  încercat.  Stasiek  ologul.  lesinase.  trebuie  sà  le  ajuti.  porcule  ?  Sà-­‐ti  lasi  familia  si  s-­‐o  stergi  ?  Elus.  L-­‐am  vàzut  pe  Zygmunt…     ZYGMUNT         Vroiai  sà  scapi.  a  început  si  el  sà  râdà.  Wasilewski   màcelarul.

  ZOCHA           Apà  ?   DORA                 Apà.  torturau…   MENACHEM       Si  Dora  ?  Ai  vàzut-­‐o  ?   ZOCHA           Unde  s-­‐o  fi  vàzut  ?…  …  …     ZYGMUNT         Pentru  siguranta  voastrà.  Pe  urmà  m-­‐am  dus  acasà.  disperat  sà  bea  o  înghititurà.  Mi  se-­‐nvârtea  capul.  sau  veti  plàti  cu  capul.   DORA               Màcar  un  pic  de  apà.  nu  te  mai   îngrijora  !  Se  vor  linisti  toate.   Pài  ce  pot  sà  và  facà  ?  Và  mai  tin  putin  pe-­‐aici  si  pe  urmà  và   DORA                 Ia-­‐l  pe  Igorek  si  ascunde-­‐l.  Zocha.  Mi-­‐e  fricà.  Se-­‐ntoarce  el..  Zygmunt  si  Heniek…  m-­‐au  violat…   ZOCHA           Mi  s-­‐au  tàiat  picioarele.  Am  zàrit-­‐o   pe  Zocha  în  multime  si  i-­‐am  fàcut  semn  cu  mâna…  Zocha.  Îi  stiam  pe  toti.  Am  pàràsit   piata  câteva  clipe  ca  sà-­‐mi  revin.  Mâine  veti  fi  dusi  în  ghetoul  din   Lomza.  Ce-­‐ar  fi  trebuit  sà  fac  ?  Sà  iau  copilul   alteia  ?  Ca  si  cum  Oles  m-­‐ar  fi  làsat  sà  tin  odrasla  unei  evreice…   MENACHEM       Zocha  !  Ce  se  întâmplà  pe-­‐acolo  ?   ZOCHA               Ce  era  sà-­‐i  spun  ?  Cà  bateau  oameni.  adà-­‐mi  ceva  de  bàut..  Asteaptà-­‐l  pe   Menachem.  paispe  ani…  aruncau  cu  pietre  în  noi.   ZOCHA             Sà  îl  iau  pe  Igorek  ?  Si  ce-­‐i  spun  lui  Oles  ?  Dora..  orice.  Si  mie  mi-­‐era  sete.  scoteam  cu  totii  iarba  dintre  pietre.  Amtskommendant  si  primarul  au   hotàrât  sà  và  tinem  în  hambar  peste  noapte.  o   multime  de  oameni  râdeau  si  îsi  bàteau  joc..  ne   loveau  cu  bete  si  strigau  în  gura  mare  cà  vor  sà  ne  violeze.  colega  !   ZOCHA           Îmi  fugea  mintea.  Mersi.DORA               Eram  în  piatà.  Fierbea  totul  de  càldurà  si  bebelusul   tràgea  tare  de  sân.   DORA           Eram  asezati  în  perechi  de  parcà  plecam  într-­‐o  excursie  cu   scoala…  Am  màrsàluit  pânà  la  hambar  ca  niste  copii  cuminti.  Ca  sà  întelegeti  consecintele    colaboràrii  voastre  cu  rusii.  violau.    Vecinii  mergeau   pe  lângà  noi  tipând  si  huiduind  :  «  Ucigasii  lui  Isus  !  Diavolilor  !  Comunistilor  !     29   .  Rysiek.   Cei  mai  înràiti  erau  pustii…  treispe.  Iar  muierile  alea   bàtrâne  doar  stàteau  acolo  si  bârfeau.    În  jur.   DORA               Zocha.  Acum  faceti   cum  vi  s-­‐a  spus.  Erau  vecinii  nostri.  ce  crezi  cà  or  sà  ne  facà  ?   ZOCHA             dau  drumul.

 Cum  Dumnezeu  sà  rezisti  o  noapte   întreagà  acolo  ?/   HENIEK           Portile  hambarului  erau  ferecate  cu  zàvoare  de  lemn  si   întepenite  cu  pietre.  Copiii  urlau.  Deasupra  –  nisip  galben  si  fân  proaspàt.  Dar  ce  puteam  sà   fac  ?  Toatà  lumea  era  cu  ochii  pe  mine..  Ràu./   DORA               Dintr-­‐o  datà  am  simtit  miros  de  motorinà.   30   .  Femeile  lesinau.  Nici  màcar  dacà  i-­‐am  fi  întesat   acolo  ca  pe  heringi…   HENIEK             Cu  greu  o  mie.  cu  o   privire  de  om  nebun.  Am  strigat  :  Rysiek  !  A  venit  si  m-­‐a  lovit  cu  un  ciomag.  Rysiek  stàtea-­‐n  coltul  stràzii  Cmentarna.  bàtrâni…   Dumnezeule  mare  !   ZYGMUNT         O  mie  sase  sute…  nici  vorbà.    Din  cauza  verii   fierbinti  si  a  acoperisului  din  fân.   Era  cât  pe  ce  sà  scap  bebelusul  din  brate.   ZOCHA                 Tipetele.  Zygmunt  ne  spusese  cà  urma  sà  fim   transportati  la  ghetoul  din  Lomza.   DORA                   Ne  bàteau  în  timp  ce  ne  îndesau  în  hambar  unde  pàmântul     fusese  de  curând  sàpat.  Noi  îi  pasam  canistrele.  Era   înnàbusitor.  Poate  nici  màcar  atât.   Tot  orasul  ?   ABRAM             O  mie  sase  sute  de  oameni  ?  Femei./   ZYGMUNT         Piticu’  àla  de  Wasilewski  era  un  mic  nemernic  al  naibii  de   vioi.  Dumnezeule.  dati-­‐mi  scara  înapoi.  (râde…)   HENIEK             Ne-­‐am  îndepàrtat  cu  totii  si  am  dat  foc  în  cele  patru  colturi   ale  hambarului.  copii.   RYSIEK             Îmi  pàrea  ràu  de  ea.  Si  în  timp  ce  el   turna  motorina  peste  cei  din  hambar.   DORA                 MENACHEM           Cum  am  încàput  cu  totii  în  hambarul  àla  ?!.  doar  asa  ca  sà  glumesc.  boilor  !  »  Pânà   la  urmà…  nu  stiu  cum  …    da’  a  sàrit  de  pe  acoperis.  Wasilewski  a  vàzut  cà  scara  dispàruse  si  a   început  sà  icneascà  :  «  futu-­‐i  mama  mà-­‐sii.  i-­‐am  luat  scara  de   sub  nas..    N-­‐am  sà  le  uit  niciodatà.Asa  và  trebuie  !  »  Nu  mai    întelgeam  nimic.  Cineva  a  zis  cà  trebuie  sà  fie  pentru  dezinfectie.  Sapte  sute  de  capete.  Când  tortele  erau  aprinse.  Era  o  liniste  de   mormânt.  Se  urca  pe  acoperis  ca  o  maimutà.   RYSIEK               S-­‐a  aprins  hambarul  ca  un  bulgàre  de  foc.    Era  tare  frumusicà.

 Am  început  sà  tusesc  si  sà  scuip…  din  cauza  càlusului  de   fum.  si  nu  suferi                                                                                                                                                                                     Cà  atunci.  cu   vreuna  din  târfele  lui.  Menachem…  e  departe.  spinarea  ne-­‐am  frânt                                                                                                                           De  cât  am  muncit  !                                                                                                                                                                                                   Picioarele  nu  ne  mai  tin                                                                                                                                                                                                     Mâinile  ni  le-­‐am  rupt                                                                                                                                                                                                         Du-­‐te  la  culcare.  Viatà-­‐i  asta  ?   TOTI  (ca  un  cor  de  îngeri  –  vorbit)   Soare  drag.  soare  drag  si  bun                                                                                                                                                         Du-­‐te  dincolo  de  câmpuri                                                                                                                                                                                                   Nu  munci  ca  noi.  Rysiek.  du-­‐te  la  culcare  !                                                                                                                                                                     Seara  a  vorbit      :                                                                                                                                                                                                                                   Pe  pàmântul  àsta.   DORA                     Se  întunecase  din  cauza  fumului.  Oamenii  au  început  sà   plângà.  am  fàcut  pipi  pe  mine.WLADEK           Puteai  vedea  fumul  negru  si  gros  de  la  zece  kilometri.  de  ce…    Càlcam  pe   cineva  în  picioare…  Cineva  mà    càlca  pe  mine.  Ia  uite.  Sà  se  sufoce…  Ce  mincinos  Zygmunt  cu  ghetoul  lui  !  Cineva  mà   tràgea  de  pàr.  Am  scàpat  copilul.  sà  tipe.  n-­‐ai  mai  ràsàri  !                               31   .  Cineva  m-­‐a  lovit.  soare  drag.

   să  o  bem  la  nuntă.  Wladek.  Altfel  o  să  vuiască  tîrgu’.  până  la  ultimul.  ba   poate  si  mai  mult.  colegi.     HENIEK     Are  dreptate.  pus  haine  curate.  Am  dezbătut  cu  băieţții.  Iubirea-­‐i  oarbă.  N-­‐as  fi  permis   nimànui  sà-­‐i  taie  în  bucàti.  urma  pedeapsa  (închide  ochii.  Dacà  gàsea  ceva.    Femei.  Îngrozitor…  Mirosul  àla  greu  de   piele  arsà…  de  fecale…  de…  Am  vàrsat.    Amstkommendant  a   ordonat  fiecàruia  dintre  noi  sà-­‐si  întoarcà  buzunarele  si  sà  se  dezbrace  la  pielea   goalà. ZYGMUNT     Bine  Wladek…  e  treaba  ta..  M-­‐am  spàlat.  creștinarea-­‐i  alta…   ZYGMUNT                       Heniek  va  vorbi  cu  preotul.  atunci  o  sà  và   descurcati  si  cu  mizeria.  Am  plâns  în  hohote..  Cei  de  dedesubt  au   murit  sufocati.  I-­‐am  îngropat  eu.   WLADEK       I-­‐am  spus  mammei  că  Raselka  va  fi  botezată  în  credinta   catolică…  că  ne  vom  căsători  așa  cum  și-­‐a  dorit  întotdeauna.  Ne   spusese  comandantul  «Dacà  ati  reusit  sà  và  omorâti  toti  evreii.  Am  salvat-­‐o  pe  Raselka.LECTIA      X-­‐a   WLADEK   Când  s-­‐a  fàcut  liniste.   colega  mea.  însfàcat  o  sticlà  de  vodcà   si  dus  am  fost.  Câtiva  au  început  sà   caute  evreii  in  gurà  pentru  aur…  Da’  când  am  terminat.  Heniek  si  Rysiek.    Vorbesc  eu  cu   preotul  da’e  foarte  strict  cu  catehismul.  (dà  din  umeri  descumpànit)  Am  urcat  la  Raselka  să-­‐i   spun    și  ce  mi-­‐a  ràspuns  ea?   RASELKA                 Botezată?  Eu?  Să  mă  mărit?  În  biserică?   WLADEK                 Raselka  eu  încerc  să-­‐ţți  salvez  viaţța!  N-­‐ai  idee  de  ce  se   întâmplă  afară!  Au  căsăpit  toţți  evreii  din  oraș.  Ce-­‐a  fost  a  fost.  asa  cum  erau.  Am  luat  niste  lopeti  si  topoare…  (gest)  ca     sà-­‐i  facem  bucàti…  sà  le-­‐azvârlim  într-­‐o  groapà.  Dar  acum  trebuie  sà  và   màrturisesc  ceva..  Wladek  este  colegul  nostru  și  e   îndrăgostit.   RYSIEK     Staţți  puţțin.)    Când  s-­‐a  terminat   totul  m-­‐am  dus  acasà.  Si-­‐am  dat  peste  Dora.  noi  sântem  prieteni.  Si  vreau  s-­‐o  iau  de  nevastà  ».  Le-­‐am  zis  :  «  Uite   ce  e.  N-­‐a  zis   nimic.  copii…    agàtati  unii  de  altii…  de  parcà  trupurile  lor  erau   înnodate  ca  ràdàcinile  unui  copac..   RASELKA                   Ai  prin  casă  catehismul  àla?   32   .  sà  mà  întâlnesc  cu  Zygmunt.  Colegii  sunt  ca  și  familia  noastră.  Suntem  datori  să-­‐l  ajutăm.  Bebelusul  se  agàtase  de  ea.  i-­‐am  îngropat  pe  lângà  hambar.  pune  bine  vodca  aia.  La  biserică.  vei  mânca  pe  pâine  catehismu’.  au  spus  cà  vor   da  si  ei  o  mână  de  ajutor.  »  Doar  evreii  de  deasupra  arseserà.  Dar  trebuie  să  o   botezi  ca  să  te  poţți  însura  cum  se  cuvine  la  biserică.  Dacă-­‐ţți  pasă  de   tine.  Va  trebui  să-­‐l  știe  pe  de  rost.  De  câteva  ori.  A  început  să  plângă.  căsătoria  e  una..

 care   și-­‐a  petrecut  tot  drumul  întrebând-­‐o  pe  Raselka  din  catehism..  și  Heniek.  A  treia  condiţție  a  unei  confesiuni?   RASELKA     Să  nu  mai  păcătuiești.  Da’ntr-­‐o   zi.    secara  mea  !  Mama  tot  nu  vorbea  cu  noi..  Cu  maică-­‐sa  care  se  văita  tot  timpul.  În  ziua  slujbei.   Începuse  să  mă  calce  pe  nervi.  mâncat  de   insecte.    cà  de  acum  încolo.   ne-­‐am  urcat  cu  toţții  într-­‐o  càrută  și  ne-­‐am  dus  la  biserică  :  Raselka..               I-­‐am  dat  Raselkăi  catehismul  și  s-­‐a  apucat  de  învàtat.  ŢȚine.  Nici  nu   s-­‐a  deranjat  să  vină  la  ușă.   HENIEK     Corect.  eu.  nici  o  vorbà.  Am  coborât  cu  Raselka  din  pod  și  i-­‐am  spus   mamei.  va  locui  cu  noi  în  casă.  cu  fata  aia   care  nu  stia  catehismul  iar  el…    un  dobitoc  !   RASELKA       Wladek.   RASELKA     Căsătoria..   pe  post  de  nașă  și    martor..  Heniek  a   trecut  pe  la  noi.     HENIEK     Incorect!    Să  nu  ucizi!    Învatà  bine.  s-­‐o  ajute.  I  le-­‐a  dat  Raselkăi..      A  cincea  poruncă?     RASELKA     Cinstește  pe  tatăl  și  pe  mama  ta..  Raselka..  Și  a  străbunicii.    Lucrurile  astea  trebuiesc  respectate..  (Către  Wladek.   WlLADEK       Si  de  unde  să-­‐i  iau?     HENIEK       Wladek.     WlLADEK       Am  făcut  rost  deci  de  secara  aia  și  m-­‐am  dus  la  preot.WlLADEK               Bineînţțeles.  Și  a  mamei  mamei  mele.  nu-­‐i  de  glumà..  În  seara  aia.  Dar  când  am  descàrcat.  Mama.  a  trimis  servitoarea.)    Preotul  cere  o  donaţție  de  6  metri  cubi  de   secară.   HENIEK     Corect.   WLADEK       Ce-­‐i  asta?   RASELKA       Verigheta  mamei..  Zygmunt  –  nas  si  Rysiek  martor.  Dumnezeule  mare..  du-­‐o  în   hambar.  a  zis  ea.  altfel  preotul  nu   o  să  te  boteze.  am  vàzut  cà  era  plin  de  grâu..  Ne-­‐am  certat  cu   totii…   ZYGMUNT     Deci  cum  o  botezăm  pe  Raselka?   WLADEK   Maria?       33   .  Ah..     HENIEK     Al  șaptelea  sacrament.  Zocha.  Foarte  bine..  a  venit  cu  rochia  și  mânușile  ei  de  nuntă.

  RYSIEK     E  foarte  bine.    Altul  tânàr  a  ţținut  slujba  de  botez  și  de   cucunie.  unei  evreice?         WLADEK     Dar  mama  Domnului  nostru  ce  crezi  tu  c-­‐a  fost?       RASELKA     Ce  ziceţți  de  Marianna?   HENIEK     Marianna...   HENIEK     Și  eu.  La  întoarcere.     ZYGMUNT     Mult  mai  bine.   ZOCHA     Și  eu.   ZOCHA     Si  la  fel  de  frumos..   HENIEK     Ai  înnebunit.  Nu  m-­‐a  întrebat  nimeni  nimic  din  catehism.  Wladek?    Vrei  să  dai  numele  mamei  Domnului   nostru.   RASELKA     Și  uite  așa  am  devenit  eu  Marianna.   ABRAM   Parcà  si  eu  as  fi  fost....  Îmi  curgeau  lacrimile  și  pentru  prima  dată  am   simţțit  cà  n-­‐am  de  ce  să  trăiesc..   JAKUB  KATZ     Si  eu.      Wladek     E  de  noroc!   MARIANNA     Mama  lui  Wladek  ne-­‐a  pregătit  un  festin:  cârnaţți.   RYSIEK     Și  eu  am  fost.ZOCHA     Minunat.  Dar  n-­‐a  ràmas  cu  noi.  la  porţțile  lor....  străzile  erau  pustii..  Numai  pe  strada   Sokolska    era  o  femeie  care  ne-­‐a  scuipat.     bigos.  Iar    în  casele  lor   stăteau  acum  noii  proprietari.  Un  om  cumsecade.   ZYGMUNT     Eu  am  fost.  Marea  majoritate..  pe  scările  lor..  și   se  holbau  la  mine  plini  de  ură.   DORA       Și  eu  eram  acolo.     MENACHEM     Eu  nu  !    Dar  Zocha  mi-­‐a  povestit  tot  …   34   .  sângerete.  în  ferestrele  lor.  vodcă  și  fructe  uscate.   Preotul  nici  măcar  nu  s-­‐a  aràtat.   WLADEK     Colegii  noștri  erau  acolo.    În  càruta  aia  .  în  care  nu  mai  rămăsese  picior  de  evreu.   străbătând  orașul.

  ABRAM         Dumnezeule.  totul.   MENACHEM   Ei  sà…   WLADEK     Mulţțumesc.  Mâncaţți.  Mama  s-­‐a  ostenit  toată  ziua  să  pregăteascà   bucatele.  Colegi.Fade  in  :  SAGA  KRÀSY  –  ODDAVAC  SE  BUDU..  de  faptul   că  noi  ne  amintim.  acum  trebuie  să  înveţți  să  mănânci  ca  un  creștin.   HENIEK   O  tavă.  Un  sfeșnic!  Argint!  Vă   JAKUB  KATZ       Al  cui  este?   DORA           Al  meu.  Prieteni   dragi.  beţți.     MARIANNA     Minunat..    Władyslaw..  Vă  mulţțumesc.    Din  partea  mea.  nu  mă  pot  scula   Cu  trei  chei  închisă  sunt.   casa  noastră-­‐i  casa  voastră..  pe  frăţțiorii  ei   samd.  L’chaim!   TOTI       L’chaim.  este  orfană..  Mariana.  de  trei  ori  inchisă..    Argint!       35   ..  Ce  ziceţți  de  un  cântec    pentru  mireasă?  Care.  Wedding  song   ZYGMUNT     Un  toast!    Mariana.  pare-­‐se.  pe  surorile  ei.   ZYGMUNT     place?   Cadou  pentru  proaspeţții    însurăţței.  Să  trăiţți!  Mazel  Tov!  L’Chaim!   TOTI       Sănătate!    L’chaim!    Mazel  Tov!   WLADEK     Mulţțumesc  prieteni.   ZYGMUNT   (întrerupe)  ..       Nu  pot  fata  mea.  și-­‐l  caută  pe  taică-­‐su.    La  începutul  acestei    noi  și   glorioase  aventuri    împreună.  Pentru  mire  și  mireasă!   Mazel  Tov!   TOTI       Mazel  Tov!     TOTI  (a  cappella)   Scoală-­‐te  mamă  din  bezna  nopţții   ZOCHA       Binecuvintează-­‐ţți    fata  cu  căldura  suflului  tău.  mă  rog  pentru  dragostea  voastră  :  Să   înflorească  !  Lucrurile  se  pot  înrăutăţți.  Hai  să   cântăm  cântecul  de  nuntă  pentru  orfani?  Ca  ea  să  nu  se  îndoiască...  Dar  înainte  de  toate  să  bem.  dar  cine  știe...  poate  totul  se  va  sfârși  cu   bine.

.   ABRAM     Și  asta?   JAKUB  KATZ       A  mea.    La  dans!    Dona  Clara!  Toată  lumea  la  dans!   TOTI       L’chaim.    Argint.  TANGO  MILONGA   ZYGMUNT     Dansezi  Zocha?   ZOCHA   Cu  tine?    Bine.   WLADEK     L’chaim.   MENACHEM   Ei  sà.    Cu  șerveţțele.   WLADEK   Multumesc.DORA       Asta  a  cui  e?   ABRAM                         A  mea.       36   .   RYSIEK     O  zaharniţță.   ZOCHA     O  faţță  de  masă.   MENACHEM   Ei  sà.   MARIANNA     Minunat...   WLADEK   Multumesc.   Cântă  și  dansează…  «  Dona  Clara  »  Stare  polskie  tango.       MARIANNA                   Minunat.   MENACHEM   Ei  sà...    Pe  bune?    Oleś    le-­‐a  adus  de  la…   ABRAM     Dumnezeule.   DORA                         A  cui?   RASELKA                     Șalul  meu  de  rugăciune?   ZOCHA     Oh.   JAKUB  KATZ     Dumnezeule..       MARIANNA                   Minunat.   DORA                         Dumnezeule.

   Bombăne  și  suduie.   Episcopul   a   fost   de   acord   sà   studiez   la   Lomza   ca   sà   devin   preot.   DORA       Vrei  să  dansezi.  chiar   am  vrut.  Toată  lumea  se  uita  la  mine.                 37   .  măi  băiatule!   ZYGMUNT     Ce  naiba  se-­‐ntâmplă  aici?   JAKUB  KATZ     Zygmunt.    Rysiek?   RYSIEK     Dora.  tu  chiar  crezi  că  Rysiek  nu  va  afla  cine  l-­‐a  dat  pe   mâna  rusilor  ?  Adevărul.  Am  vrut  să  te  ajut..  ai  bàut  destul.  Preot  !   WLADEK Sunt  fericit  pentru  tine!  L’chaim!   TOTI (În  timp  ce  beau).  Te-­‐am  iubit.  Nu  puteam  să  fac  nimic  Dora.  Dar  tu  te-­‐ai   măritat  cu  nemernicul  àla  de  Menachem.  Dragi  colegi.     ZOCHA     Încetează..         ZYGMUNT     Deci  vei  fi  în  curând  o  văduvă  tânără  și  bogată  în  càutare  de   un  bărbat  care  să  aibă  grijă  de  tine.  Nu  uita.  Trebuie  sà  và  destàinui  visul  meu   devenit   realitate.  Zygmunt.  L’chaim!  Pentru  viata!   MARIANNA Wladek.  dar  n-­‐am  putut.ZYGMUNT     bàrbatà-­‐tu?   Cum  merg  treburile  la  fermà?    Ce  mai  face  bosorogu’  de   ZOCHA   La  fel.)   Lasă-­‐mă  în  pace!  Ieși  afară!   BÀRBATII     Ce-­‐i  cu  tine?  Lasă  pistolul!  Ce-­‐ai?  Du-­‐te  acasă.  Du-­‐te  Dora!  (Ia  un  pistol  și  trage.  Du-­‐te  la  culcare.  pe  àla  nu-­‐l  poti  îngropa  !   ZYGMUNT Bàg  …    Cine  e?  Cine-­‐i  acolo?   HENIEK Dragi  prieteni.  nu?  Aici  sânt.

 Zygmunt.     ZYGMUNT         Am  plecat.  Zygmunt?   ZOCHA   Gata.   habar   n-­‐ai   ce   cumplit   a   fost.   Menachem…   MENACHEM       Am  luat-­‐o  în  brate…  am  început  sà  ne  iubim.   Ce   viatà   o   asteaptà?   Iisuse.   N-­‐a   fost   nici   unul.  Oricum  vroiam  sà  vorbesc  cu  Rysiek.   RYSIEK   Dar  la  cine?             ZYGMUNT             La  cine  crezi  tu  ?   MENACHEM     Dacà  ar  sti  ei  cât  de  aproape  eram  în  timp  ce  vorbeau.  Dacà   as  fi  avut  o  puscà.   ZOCHA     Si  unde  sà  asteptàm.  Zygmunt.   I-­‐am   scos   pantofii.     ZYGMUNT         Rysiek…  in  legàturà  cu…    or  fi  fost  martori?   RYSIEK   prindem.   ZOCHA   Bàtrânul  are  somnu’usor.   Îngrozità   cà   Menachem   misuna   pe-­‐acolo.   Doamne.   RYSIEK   Aerul  noptii  ne-­‐a  trezit.  Ajunge.     ZYGMUNT       Si  dacà  as  fi  o  vàduvà.  Zygmunt.   cu   pantalonii  nu  m-­‐am  descurcat.  ai  grijà!               MENACHEM         Promit.   ce-­‐o   sà   se-­‐aleagà   de   noi   toti?   O.  M-­‐am  întins  lângà  el.   Era   beat   crità.   Sàrmana   Raselka.   chicotind   ca   o   idioatà  si  vorbind    cu  voce  ascutità.   ZYGMUNT       Poate   cà   unul   din   noi   ar   trebui   sà   stea   cu   tine   pânà   se   trezeste  bosorogu’.   38   .  Dar  nu  la  el  mà  gândeam.  dar  nu  puteam  dormi.  Zygmunt?   ZYGMUNT       In  fânul  din  hambar.LECTIA  XI-­‐a MARIANNA       A   càzut   pe   pat.   ZOCHA     Zygmunt   si   Rysiek   m-­‐au   adus   pânà   acasà.   m-­‐am   prefàcut   cà   sunt   beatà.   ZOCHA   Pentru  numele  lui  Dumnezeu.   Te   referi   la   Bàiatu’   cu   Filmele?   O   sà-­‐l     ZYGMUNT         Dac-­‐o    mai  fi-­‐n  viatà.  Doamne…  sau  un  topor  sànàtos…   ZOCHA             Menachem.  Zocha.

MARIANNA      
Wladek   m-­‐a   trezit   in   toiul   noptii.   Fàrà   nici   un   cuvânt,   mi-­‐a  
desfàcut  picioarele  si  m-­‐a  pàtruns.  (Tipà  de  durere)  Ai  ochii  rosii,  umflati,  mirosi  
a  vodcà  si  a  varzà  !  (…)  Si-­‐a  aprins  o  tigarà  si…  
WLADEK        
Chiar  a  fost  prima  oarà  pentru  tine?  Si  toti  spun  cà  evreicele  
sunt  niste  stricate…  
MARIANNA      
(gest   din   cap)   Mà   gândesc   la   toate   cîte   s-­‐au   întâmplat.   La  
mama,   la   Rebecca   si   la   Roza,   arse   în   hambarul   àla,   la   tata   care   s-­‐a   dus,   acum  
sînt   chiar   singurà   pe   lume.   Legatà   de   tine   si   de   inculta   de   maicà-­‐ta,   care   se  
poartà   cu   mine   mai   ràu   decât   cu   câinele   ei.   Màcar   câinelui   îi   vorbeste.   M-­‐am  
gândit   sà   iau   o   funie   si   sà   mà   spînzur   în   surà.   (îl   mângâie   pe   Wladek   care   a  
adormit)  O  fi  el  prost,  da’  mi-­‐a  salvat  viata.  S-­‐a  împotrivit  maicà-­‐sii,  prietenilor…  
a   tinut   piept   lumii   întregi.   E   curajos...   Si   încàpàtânat.   Si   mà   iubeste,   cred.   Si  
dacà  o  sà  avem  copii…  Dumnezeule…  Ai  fi  in  stare  sà  le  faci  ràu  copiilor  nostri  ?  
Copiii   sunt   totul.   Si   evreii   au   supravietuit   la   lucruri   si   mai   grele.   (îsi   acoperà  
capul  ca  o  tàrancà  si  îl  trezeste)  Wladek,  spune-­‐mi  ce  vrei  sà  fac.  
WLADEK      
Doamne,   ce   bine   mà   simt.   (O   sàrutà)   Hai   sà   mâncàm   ceva.  
Apoi  o  sà-­‐ti  aràt  ce  treburi  avem  de  fàcut,  ca  sà  vedem  ce  poti  face  si  tu  !  
MENACHEM      
Devenise  de  nesuportat  sà  mà  tot  ascund.  Singurele  càrti  de  
citit   la   Zochan   casà,   erau   o   biblie   si   manualul   “Tractoarele   si   masinile   agricole”,  
de  Volkov  si  Rojst.  La  început,  nu  puteam  deschide  biblia…  da’  cu  timpu’…  “Sà  
nu-­‐l   crute   ochiul   tàu,   ci   sà   ceri   suflet   pentru   suflet,   ochi   pentru   ochi,   dinte  
pentru  dinte…”  Oles  pleca  de-­‐acasà  tot  mai  rar  si  iarna,  nu  se  mai  ridica  din  pat.  
Zocha  fàcea  tot.  Si-­‐si  mai    gàsea  timp  si  pentru  mine.  În  fiecare  zi.  Era  singurul  
suflet  pe  care-­‐l  mai  aveam.  
 
ZOCHA              
Pentru  numele  lui  Dumnezeu,  Menachem,  ai  grijà/  
MENACHEM  
Zocha,  promit.  
                                                                                                                                                                                                                                                                         
MARIANNA        
Wladek  sunt  însàrcinatà.  
WLADEK    
In   ziua   aia   m-­‐am   dus   s-­‐adun   lemne.   Aveam   sà-­‐mi   petrec  
toatà  ziua-­‐n  pàdure.  
RYSIEK  
 
Cam   pe   atunci   lucram   ca   schutzmann.   Aveam   bicicletà,  
puscà,  uniformà  si  chipiu.  Era  de  banc.  De  fapt,  lucram  pe  ascuns  pentru  fortele  
de  rezistentà.  
ZYGMUNT        

 

Eu  îl  convinsesem.  

39  

RYSIEK  
 
Intr-­‐o  zi  a  venit  un  ordin.  (lui  Zygmunt)  Dacà  mai  gàsim  vreun  
evreu  viu  pe  undeva,  sà-­‐l  ducem  în  getoul  din  Lomza.  Dar  evrei  nu  mai  sunt.  
ZYGMUNT        

Si  Marianka?  

RYSIEK  

Marianka?  

       

ZYGMUNT        
Ordinele  sunt  ordine,  Rysiek.  E  în  viatà,  corect?  Trebuie  sà  o  
predàm…   Ca   sà   fim   de   partea   cui   trebuie  !   Wladek   e   încà   tânàr.   Îsi   gàseste   el  
altà  nevastà.    
RYSIEK  
 
L-­‐am   vàzut   pe   Wladek   ducându-­‐se   undeva   cu   càruta.   (îsi  
pune  pusca  pe  umàr)  Am  plecat  spre  casa  lui./  
MARIANNA        
Am   vàzut   un   politist   neamt   pe   fereastrà,   venea   spre   casa  
noastrà  pe  bicicletà,  si-­‐am  fugit  in  pod  sà  mà  ascund./  
RYSIEK  
              Mama   lui   Wladek   mi-­‐a   deschis   usa.   I-­‐am   spus   toata  
tàràsenia,  iar  ea  i-­‐a  strigat  Raselkai  sà  coboare.  Raselka  avea  lacrimi  în  ochi.  
MARIANNA        
Rysiek,   nu,   te   rog  !   Sunt   gravidà.  (Rysiek   tace).  Dar  mama  a  
zis  brusc  “Fà  ce-­‐ti  spune.  Ordinele-­‐s  ordine,  nu  le  comentàm.”  
RYSIEK  

           

I-­‐am  legat  mâinile  Dacà-­‐ncerci  sà  scapi  te-­‐mpusc  !  

WLADEK          
În   pàdure   mi-­‐am   dat   seama   cà   uitasem   acasà   pila   pentru  
topor.    Un  miracol  cà  m-­‐am-­‐ntors.  Mama-­‐mi  spune  cà  un  politist  venise  s-­‐o  pe  
Marianna.  S-­‐o  ia,  unde?  La  ghetou.  M-­‐am  suit  pe  cal  si  mi-­‐am  pus  si  un  pistol  
Nagana-­‐n   buzunar,   îl   aveam   de   pe   timpul   ocupatiei   sovietice.   Mama   tipa  :   «  De  
ce   te   duci   dupa   evreica   aia?  »   Taci  !   Dacà   mai   spui   asta   o   singurà   datà   iti   vin   de  
hac  !  Nu  glumesc  !  
MARIANNA        
Galopa-­‐nspre   noi   pe   calul   àla   ca   Errol   Flynn   alergând   sà   o  
salveze  pe  Mary  Pickford.  
WLADEK          
I-­‐am   vàzut   în   depàrtare.   Raselka   alerga   sà   tinà   pasul   dupà  
Rysiek…  priponità  de  bicicletà.  Gravidà  !!!  Am  simtit  cum  mà  cuprinde  furia.  Am  
tras  piedica  pistolului.  
RYSIEK  

 

Am  tras  piedica  pustii:  care-­‐i  baiul,  Wladek?  

WLADEK  

 

Spune-­‐mi  tu  asta,  Rysiek…    Care-­‐i  baiul?  

RYSIEK  

 

Toti  evreii  trebuie  dusi  la  ghetou.  Nu  te  apropia  cà  trag.  

WLADEK    
Vreau   sà   vorbim,   Rysiek.   Suntem   colegi.   Credeam   cà   suntem  
prieteni.  Si  am  tras  in  el  prin  buzunar…  direct  în  stomac.  
 

40  

RYSIEK  

 

Wladek…  ce  faci…  suntem  colegi...  M-­‐ai  împuscat  !  

WLADEK    
Vroiai   s-­‐o-­‐mpusti   în   pàdure,   asa-­‐i?   Nemernicule.   Ca   sà   nu  
mai  fie  martori.  Asa-­‐i?  
RYSIEK  
 
Zygmunt  a  dat  ordin.  Wladek,  trage  dracului  odatà  sà  termini  
cu  mine.  Mà  doare.  Iisuse.  Te  rog.  Dora.    
WLADEK    
Ca   de   la   coleg   la   coleg.   (Dora   îi   ghideazà   mâna   si   cântà  
cântecul  de  leagàn  Aaa,  kotki  dwa.)  
RYSIEK  

 

Unde  pleci,  Dora?  

DORA    

 

Nicàieri,  Rysiek.  Suntem  aici.  

MARIANNA    

Wladek,  ce-­‐ai  fàcut?  Ce-­‐o  sà  se-­‐ntâmple  cu  noi?  

WLADEK    
Un  politist  a  fost  ucis  în  pàdure.  Partizanii  l-­‐au  omorât.  Bine?  
Noi  oricum  trebuie  sà  fugim.  
MARIANNA    

Cu  un  copilas  ?  

WLADEK    
Ne-­‐om   descurca   noi.   L-­‐am   dezbracat   pe   Rysiek   pânà   la  
chiloti   si   l-­‐am   târât   în   desis.   Am   azvârlit   bicicleta   si   hainele   in   râu…   si   i-­‐am  
ascuns   bocancii   si   pusca   în   niste   tufisuri.   Când   am   ajuns   acasà,   mama   a   vàzut-­‐o  
pe  Marianna  si-­‐a  ràmas  mutà.  Nici  eu  n-­‐am  zis  nimic.  Am  legat  calul  la  càrutà,  
luat   în   grabà   niste   haine,   pàturi…     mâncare,   bani…   în   noaptea   aia   am   stat   la  
Zocha.  I-­‐am  spus  tot./    
MENACHEM  

Am  auzit  tot,  dar  n-­‐am  iesit  din  ascunzatoare./  

ZYGMUNT    
Au   gàsit   cadavrul   lui   Rysiek   douà   zile   mai   târziu.   Greu   sà-­‐l  
mai   recunosti  :   vulpile   îi   rontàiserà   fata,   mâinile   si   picioarele.   Umbla   vorba   cà  
Partizanii-­‐l   omorâserà…   Oricum,   nemtii   o   împuscaserà   pe   mama   lui   Wladek   si  
dàduserà  foc  casei.  
WLADEK    
N-­‐am   fost   la-­‐nmormântare.   Cum   as   fi   putut?   Ne-­‐am   dus   la  
casa  màtusii  din  Konopki.  M-­‐am  gândit  cà  poate  unchiul  ne-­‐ar  ajuta  da’  fiu-­‐su  
era   presedintele   consiliului   local.   Responsabil   de   tot   satul.   M-­‐am   dus   pe   la  
toate  rudele.  Nimeni  n-­‐a  vrut  sà  ne  ajute.  Nici  màcar  unu’.  
MARIANNA    
sà  te  speli…/  

Am  dormit  prin  pàduri.  În  râpe,  santuri.  Cu  sobolanii.  Iar  ca  

WLADEK    
Cel  mai  important  era  cà  nu  am  ràbdat  niciodatà  de  foame.  
Luasem  si  niste  càrti  cu  noi.  Uneori  citeam  cu  voce  tare.  
 

41  

  MARIANNA     M-­‐au  luat  durerile-­‐ntr-­‐un  sant.   spart…Smulsesera   pânà   si   copacii   WLADEK     Printr-­‐o   minune   am   reusit   sà   punem   moara   pe   picioare…   Într-­‐o  zi…  (gest  càtre  Marianna)  Zygmunt.   dar  copilul  n-­‐a  tràit.  În  sfârsit  !..   MARIANNA     Dupà  douàzeci  de  minute  de  englezà  a  dat  din  cap/   WLADEK   N-­‐am  fost  niciodatà  bun  la  limbi  stràine.   Nemtii  arsesera  casa  pânà-­‐n  temelii.   ne-­‐am   dus   înapoi   la   moarà.   o   lua   de   la   capàt.  nu  stiam  ce  sà  fac.   Si   când   se   terminà   ràzboiul   putem   pleca-­‐n   America./   MARIANNA     O  fetità.   WLADEK   Vechi  tovaràsi…    (se  îmbatà)       42   .  You  speak  English.   WLADEK     Bine.  He  speaks  English.   Am   râs   si-­‐am   plâns   la   aceleasi   pasaje…   credeam   c-­‐o   sà-­‐mi   pierd   mintile.   Distruseserà   totul.   MARIANNA     din  curte.   la   insistentele   lui…   s-­‐a   umflat   si-­‐a   càzut   mort.  N-­‐am  fi  avut  nici  o  sansà.   si   când   ajungea   la   sfârsit.  Am  fàcut  tot  ce-­‐am  putut.     ZOCHA     Intr-­‐o   zi.     WLADEK   Am  îngropat-­‐o-­‐n-­‐pàdure.     MARIANNA     I-­‐am  pus  numele  Dorotka..   dupà   ce   i-­‐am   facut   lui   Oles   niste   bureti   fripti   cu   ceapà…   sà   fim   intelesi./   MENACHEM   Puteam  sà  mà  mut  în  casà.   ceva   util…   S-­‐o   termina   ràzboiul   àsta-­‐ntr-­‐o  bunà  zi.   MARIANNA     Cred  c-­‐a  sufocat-­‐o-­‐n  timp  ce  dormeam.   Doamne.   avem   atâta   timp  !   De   ce   sà   nu   te-­‐nvàt   englezà?…   sau   contabilitate./   WLADEK     Isuse  Cristoase.  I  speak  English.   cititul.   Dintr-­‐o   datà.  S-­‐a  ràspândit  vestea  cà  l-­‐as  fi  otràvit..   ZYGMUNT     Am  venit  sà  facem  pace.MARIANNA     Oh.   WLADEK     Când   s-­‐a   terminat   ràzboiul./   WLADEK     A   murit   dupà   câteva   ore.  Frumoasà…  perfectà.   Mai   bine   asa…  ?   N-­‐am   fi   putut   supravietui  cu  un  bebelus.   Wladek.   Hai..   Engleza.   Jefuit.  (în  mâini  o  sticlà  de  vodcà).   Wladek   luase   toatà   Trilogia   Sienkiewicz.

  poti   sà     pleci.ZYGMUNT     Hotàrâm  ce  e  secret  si  sacru  pentru  fiecare.                                                 43   .     WLADEK     Marianka   s-­‐a   sfârsit   razboiu’.     MARIANNA     Nu  plec  nicàieri.  În  ochii  Domnului  si  ai  legii  sunt  nevasta  ta.   esti   liberà…  eu  nu  te  opresc.   Dacà   vrei.     ZYGMUNT     Sigur.  Wladzu.     Dar  n-­‐am  mai  avut  alti  copii.   WLADEK   Zygmus?   Tot   ce   vreau   este   ca   Marianna   sà   fie-­‐n   sigurantà.   In   regulà.

  este   dincolo   de   cuvinte.   pricepi?   Dacà   nu-­‐l   gàsim   pe   bolsevicul   àla   de   Menachem.   ZOCHA     Trebuie  sa  plecàm  de  aici.   MENACHEM   O  sà  mergem  în  America.  Doamne  sfinte.  Cà  l-­‐ai  otravit  pe  Oles  cu  ciuperci  ca  sà  te  poti  culca  cu  jidanul  àla.   cimitirul…   familia   mea   m-­‐a   însotit   tot   drumul.   Unchiul   meu   Benek   cânta  la  clarinet.  de  ce  trebuie  sà  suferim  atâta.  Clasa  noastrà.   Sàrmana   noastrà   natiune   torturatà.   Prietenii   si   colegii   nostri   Jakub   Katz.  În  numele  republicii.  murim.   Zygmunt.   trebuie   sa-­‐ti   dau   vesti   proaste.     Arsi   de   vii   într-­‐un   hambar…   Am   ràmas   singurul   supravietuitor   al   familiei   mele.       44   .   si   toti   ceilalti   evrei   din   oras   au   murit.    Scrisoarea  ta  mi-­‐a  rupt  inima.   Toata   familia   ta   a   fost   ucisà.  bocea  de  parcà  ar  fi  presimtit  totul…   Ce   moarte   cumplità.   Abram   PS:  Dumnezeu  sà  te  ocroteascà.   Mi-­‐am   luat   ramas   bun   de   la   toate   locurile   dragi.   Auzeam  tot  dar  ce  puteam  face?   ZYGMUNT     Ascultà..   Dragul   meu   coleg.  Plâng  întruna.   Masacrati.  fii  fatà  bunà  si  recunoaste.   Nici-­‐o   rugàciune   nu-­‐mi   poate   alina   durerea…   Mi-­‐amintesc   de   ziua   în   care   am   plecat.   suntem   armata   polonezà.  Femei  si  copii  arsi  de  vii  într-­‐un  hambar.  dà-­‐mi  de  veste.     Al  tàu.   ne-­‐ ntoarcem  si  te-­‐mpuscàm.   Zocha..   Dora   cu   copilasul   ei.   ABRAM     Dragà  Zygmunt.  Zygmunt…  Care  Menachem?  M-­‐a  plesnit.  Ucisi  de  bestiile  de  nazisti.   Rysiek.   Nu   suntem   o   haità   de   huligani.  Zygmunt.  Iar  màicuta  mea  sàraca.   Si   colegul   nostru.  Stim  cà  l-­‐ai  ascuns  tot   timpul.   Iarta-­‐mà   cà   nu-­‐ti   pot   scrie   mai   mult.   Dacà   ai   nevoie  de  ceva.  Dacà  ràmânem  aici.   Rabinul   la   fel.   Sinagoga.     ZYGMUNT     Intr-­‐o  zi.     Iti  trimit  cele  mai  calde  uràri.   parcà   a   fost   ieri.   Ce   s-­‐a   întâmplat   în   tara   noastrà.  Mà   crezi  prost?     ZOCHA     MENACHEM   Ce  tot  spui.LECTIA  XII-­‐a   ZOCHA     Cum  a  aflat  Zygmunt  cà  Menachem  se  ascundea  la  mine…  !?   ZYGMUNT     Hai  Zocha.  mi-­‐am  luat  inima-­‐n  dinti  si  i-­‐am  scris  lui  Abram.

  trebuie   sà   fac   bani.  Avea  cu   ea   jumàtate   din   averile   evreilor   din   ghetoul   de   la   Vilnius.  Unde-­‐ai  fost?     MENACHEM   Iubita   mea.     ZOCHA     Stàtea   acolo   pe   peron.  eu  -­‐  de  lumini.  Apoi  a   aflat  cà  e  gravidà.   Si   i-­‐am   fàcut.  vom  pleca.  Într-­‐un  teatru…     MENACHEM   Aveam   niste   cunostinte   acolo   de   pe   vremea   când   eram   directorul  cinematografului…  Zocha  se  ocupa  de  costume.   oricât   de   modest.   MENACHEM   Dar  dupà  avort.  Când?     MENACHEM   Iubito.   ZOCHA   Iar  ai  venit  târziu.  Cel  mai  mult  se  câstiga  vânzând  lucrurile   lor.  Promit.   multumesc.   într-­‐un   costum   de   varà.   Am   cumpàrat   un   bilet   pentru   Zocha   si   am   dus-­‐o   la   trenul   spre   Viena.   Dacà   ai   putea   contribui.  Nenorocitule.  Toti  nemtii  se  retràseserà.   Iisuse.   MENACHEM   De  ce?   ZOCHA     Nu   stiu   dacà-­‐i   al   tàu   sau   al   lui   Oles.   Pentru   càlàtorie.   Sà   fac   ceva   bani   si   sà   mà   car   naibii   din  Polonia.    Zygmunt.     45   .     ZOCHA     Am  vândut  tot  si  am  plecat  la  Lodz.   dar   bogati   sufleteste.  Am  împrumutat  de  la  una  din  actrite.   ce   mà   fac?   Promite-­‐mi  c-­‐o  sà  scàpàm  din  iadul  àsta.ZYGMUNT     Dragà  Abram.       ZOCHA     Trebuie  sà  scap  de  sarcinà.   Vrem   sà   ridicàm   un   monument   pentru   comemorarea   celor   dispàruti   atât   de   cumplit..   îti   vom  fi  vesnic  recunoscàtori.   Toate  cele  bune.  Mai  ales  ale  celor  din  Serviciile  Secrete.   ZOCHA   Ai  spus  cà  o  sà  plecàm  de  aici.  Parcà  stiam  cà  n-­‐o  sà-­‐l  mai  vàd  niciodatà.   Ne   descurcàm…   Sàraci.   Am   simtit   o   durere-­‐n  stomac.  Iubita  unui  colonel  NKVD.     Nu   am   nevoie   de   nimic.   (î   dà   valiza   pe   care   o   avea   la   început)   ZOCHA     MENACHEM   Vii  curând?   Repede..   cum   se   spune.   MENACHEM   Planul   meu   era   simplu.  lucrurile  s-­‐au  stricat  între  noi.

  Debora.  Acesti  monstri   le-­‐au   luat   totul   si   acum   dorm   linistiti   în   paturile   victimelor   lor?   Ce-­‐au   de   spus   preotii   vostri   despre   asta?   Si   biserica   voastrà  ?   Ce   are   de   spus   Guvernul   Polonez?   De  gàsit  una  din  temele  muzicale  cele  mai  potrivite  pentru  a  trece  la  lectia  XIIIa   Poate  chiar  “drumurile  poloneze”  care  e  tema  principalà  a  lectiei  urmàtoare.  Akiva.   Izio.  Benek.  si   surorile   tatàlui   meu   :   Rachela.   Hania.   mama   Esterka.   Hodl.   Adas.   Moniek.   Szaol.  bunicul  meu  Jakub.  de  càtre  polonezi.   si   fratii   mei   mai   tineri   Chaimek.   Tyla.  Dar  bunicul  meu   Chaim.                                 46   .  bunica  Roza  si  bunica  Feiga  au  ràmas  in  Polonia.   Miriam.   Sara.   David.  întesatà  de  copii.  Zizi.   Elek.   Frymcia.  Shymon.ZOCHA     Abram  m-­‐a  ajutat  mult.   Si   màtusile:   Chana.   Malcia.  La   fel   ca   tatàl   meu   Shlomo.  Ca  si  fratii  tatàlui  meu  :  Izaak.   Jozef.  Frunia  si  Fania.   Itka.   ABRAM     Mi   s-­‐a   fàcut   greatà…   totii   banii   pe   care   îi     trimisesem   ticàlosului.   Ca   si   verisorii   mei:   Szmulek.   Chajka.  Am  scris  o  scrisoare  càtre  Guvernul  Polonez.   Dawid.   Welwus.  Când  i-­‐am  spus  cine  fuseserà  adevàratii  càlài.   Hinda.  Mi-­‐a  aràtat  scrisorile  lui  Zygmunt  si-­‐am  izbucnit  în  râs.  Sotia  lui  m-­‐a  plàcut  din   prima  clipà  si  stàteam  cu  ea  de  vorbà  ore-­‐n  sir.   Rjizer.   Jadzia   si   Dunia.   Si   verisoarele   mele:   Zuzia.  Am  venit  în  America  in  1937.   Lea.  Ca  si  unchii  mei  :  Mendel.  Zelig.   Urek.   Kubek.  Toti  au  fost  arsi  de  vii  într-­‐un  hambar.   Genia.  Jasza.  Abram  vroia  sà  afle  pânà  si  cel   mai  mic  detaliu.   Numele  meu  este  Abram  Baker.  Mi-­‐a  dat  o  camerà  unde  sà  stau  si  un   serviciu.  Locuia  într-­‐o  casà  modestà.  si  surorile  mele  mai  mici  Lejka.   Zelda.   Gitel.  a  refuzat  sà  mà   creadà.   Molly.   Janek.   Shmuel.   Sonia.

 Nenorocitul  àla  de  Menachem.  Când  aveau  oaspeti  mà   prezentau…  «  Ea  este  ZOSIA.  si-­‐asa  îi  ràsplàtesti  ?  Ce-­‐ar  fi  putut  ei  face  în  timpul  ràzboiului  ?     47   .  m-­‐am  dat  jos.  copil…  proiecte.  Când  sà  plec  Colonelul-­‐mi  spune  «  Prinde-­‐i   pe  ticàlosii  àia  care  ti-­‐au  violat  si  omorât  nevasta.  femeie  ?  Îl  stii   pe…  individul  àsta  doar  de  douà  luni.    În  cartierul  polonez.  »  Eram  si  asa  supàratà.  si  mi-­‐a  spus  cà  urma  sà  fie  o  anchetà  oficialà  :  Participarea   polonezilor  la  decimarea  evreilor  în  timpul  ocupatiei  germane.  Cà  nu   puteam  sà-­‐i  mai  scriu.  si  tu   nu-­‐mi  dai  nimic  ».  dupà  ce  primisesem  scrisoarea  de  la   Menachem…  dar  chestia  asta      m-­‐a  scos  din  sàrite  !  «  Si  americanii…    ce-­‐au   fàcut  ei  în  timpul  ràzboiului  ca  sà-­‐i  ajute  pe  evrei  ?  »  Am  iesit  ca  o  furtunà  si  am   trântit  usa  dupà  mine.  Colonelul  Politiei  secrete  m-­‐a  chemat  în   biroul  lui.   ABRAM     Dumnezeule  mare  da’  unde  ti-­‐a  fost  mintea.  Si–l  aud  pe  un  tânàr  spunându-­‐i   iubitei  lui.  Nu  tu  educatie…    Ce  fac.  De  ce  trebuie  sà  plângi?  E  pàcat  sà  ai  ochi  asa  de   frumosi  si  plini  de  lacrimi.    Evrei.  Aveam  treizeci  de  ani   si  nu  stiam  încà    ce  dracu’  sà  fac  cu  viata  mea.  Sau  sà  vinà  din  cauza  Cortinei  de  Fier.  M-­‐am  dus  la  metrou  si  am  început  sà  mà  plimb  fàrà   noimà.  Cea  care  i-­‐a  salvat  pe  evrei  în  timpul  ràzboiului.  ràmân   toatà  viata  servitoarea  evreilor  ?  Si  se  aseazà  omu’  àsta  lângà  mine.  »     Si  toti  oaspetii  dàdeau  din  cap  si  spuneau  :  «  Nu  se  poate.  Sfârsitul  verii.»  Douà  luni  mai  târziu…  eram  càsàtoriti  !  Abram  s-­‐a   înfuriat  îngrozitor.   zicea  cà  nu  putea  sà-­‐mi  mai  scrie.  Mi-­‐au  dat   numele  de  cod  Cholewa  Zswislaw.   Profesori.  era  foarte  educatà.    Da’  Menachem.  Amândoi  vorbeau  poloneza.  si  gata…  te  màriti  cu  el  ?      Si    Menachem  ?     Si  studiile  ?  Si  ce-­‐ai  sà  faci  cu  slujba  ?  Prietenii  mei  te-­‐au  primit  în  casa  lor  cu   toatà  dragostea.  Si   zice  :  «  numele  meu  e  Janusz.  în  polonezà  :  «  futu-­‐i  mama  ei  de  viatà  cât  de  mult  te  iubesc  eu.   Fade  in  aici  sau  mai  târziu  :  PAT  METHENY  &  ANNA  MARIA  JOPEK  –  Polskie   drogi   ZOCHA       Familia  pentru  care  lucram  atunci.  Toti  polonezii  sint   antisemiti.  M-­‐asez  pe  o  bancà  si    plâng  în  hohote.  de  ce  n-­‐ai  mai  venit  ?  Nu  stii  ce  dor  îmi  e  de  tine  !   MENACHEM         I-­‐am  ràspuns…  cà  aveam  ceva  important  de  fàcut.    fà-­‐o  ca  la   carte.  Eram   terminatà…  Nu  tu  bàrbat.  »   ZOCHA           Dragule.   LECTIA  XIII-­‐a   MENACHEM       1948.

.  Te  vor  ajuta  sà  studiezi…     ZOCHA     Abram./   ZYGMUNT               S-­‐a  ridicat  de  la  birou.   ZYGMUNT     Se  cràpa  de  ziuà  când  au  venit  dupà  mine.  Trebuie  sà  fi  avut  un  pumnar  pentru   cà  am  auzit  ceva  pârâind.  Mi-­‐au  pus   càtusele  în  fata  nevestii-­‐mi../   ZYGMUNT               Mi-­‐a  dat  sângele  pe  nas./   MENACHEM         L-­‐am  lovit  peste  fatà.  Mi-­‐au  ordonat  sà  mà  asez  si  mi-­‐au   bàgat  o  lampà  în  ochi.  În  spatele  biroului  -­‐    Menachem.   WLADEK       M-­‐au  gàsit  la  moarà.  Câinele    làtra  ca   scos  din  minti…  L-­‐au  împuscat.  conduceai  si  o   haità  de  banditi  ?  Cà  îi  dàdeai  pe  militieni  pe  mâna  banditilor.  ‘Teles  ?   ZYGMUNT               Da./   ZYGMUNT               S-­‐a  îndreptat  càtre  mine./   MENACHEM         M-­‐am  îndreptat  càtre  el..  Sunt  oameni   cumsecade.  nenorocitule.      mà  gândeam  cà   n-­‐aveam  nici  màcar  un  martor...  Nevastà-­‐ta  si  copiii.    Numele  ?   ZYGMUNT     Ce-­‐i  asta.  mi  s-­‐a  luat  de  el.  Profesori.   MENACHEM   Sânt  locotenentul  Cholewa  Zdzislaw.  Menachem  ?   MENACHEM         M-­‐am  ridicat  de  la  birou.  M-­‐am  ambalat  putin.  în  fata  copiilor  mei  !   HENIEK       Eram  în  Plebania  când  au  venit  sà  mà  ridice.    Casa  în  care  locuiesti   apartinea  Rabinului  pe  care  l-­‐ai  omorât  în  hambar.    stiu   asta?  Le-­‐ai  spus  cà  în  ’45.  uràsc  studiile  !  Lasà-­‐mà-­‐n  pace  !  Mà  màrit  si  gata  !  Si   nu-­‐mi  mai  vorbi  de  Menachem.  Tâmpitul  àla  !  Gata.   ZYGMUNT             Aratà-­‐mi  màcar  un  pràpàdit  de  martor.   ZYGMUNT     M-­‐au  dus  într-­‐o  încàpere.  si  pe  banditi  –       pe  mâna  militienilor  ?  Depinde  de  cum  te  lovea  damblaua.   MENACHEM       Prostii.  pe  când  erai  capul  consiliului  local.  tâmpitule  !   48   .Ce-­‐ar  fi  putut  face  oricare  dintre  noi  ?  Încearcà  sà  întelegi..  Locotente  !   MENACHEM         Stiu  totul  despre  tine.  Tu  !  Mi  te  adresezi  cu   «  locotenent  ».

 întruna.    Si  repeta  :  (Zygmunt   si  Menachem)  Cine  l-­‐a  omorât  pe  Jakub  Katz  ?  Unde  s-­‐a  întâmplat  ?  Întruna.   Dumnezeu  te  va  ierta.  Jakub  Katz  a  fost  omorât  pe  24  iunie.  Si  i-­‐am  întors  si  celàlalt   MENACHEM       Asa  cà  i-­‐am  mai  tras  un  pumn…  Am  început  sà  nu  mà  mai   controlez  si  mi-­‐am  chemat  oamenii.   MENACHEM       Sânt  locotenentul  Cholewa  Zdzislaw.  dacà  tu  esti  Cholewa.   ZYGMUNT           Cu  bastoanele…  Nu  se  opreau  decât  ca  sà  mà  trezeascà  cu   apà  rece.             Menachem.   HENIEK                     S-­‐a  ridicat.  A  venit  la  mine.    (aceleasi  miscàri  ca  pentru   Zygmunt)  În  spatele  biroului  –    Menachem.  Menachem  ?  Torturezi   un  nenorocit  de  preot  ?  Pentru  numele  lui  Dumnezeu.   întruna.  M-­‐au  asezat  pe-­‐un   scaun  si  mi-­‐au  pus  o  luminà  orbitoare  în  ochi.  atunci  eu  sânt  Attila   MENACHEM         M-­‐am  ridicat.  pe   strada  Przytulska  –  colt  cu  Nowy  Rynek.     49   .   MENACHEM         N-­‐am  mai  vrut  sà-­‐mi  mânjesc  mâinile.   HENIEK                 obraz.  Încearcà  sà-­‐ti  aduci  aminte  cine  l-­‐a  omorât   pe  Jakub  Katz.    Cum  te  cheamà  ?   HENIEK                     Ataturk.  Ce  i-­‐ai  fàcut  lui  Jakub  Katz.  întotdeauna  reusesc  sà   iasà  din  rahat.MENACHEM       Vreau  sà  stiu  un  singur  lucru.  Am  sà-­‐ti  pun  câteva   întrebàri.  Mà  întrebau   despre  Jakub  fàrà  încetare.  de  nemti.   Din  ce-­‐mi  aduc  aminte.  tu  vrei  sà  începem  un   ràzboi  împotriva  bisericii  catolice  !?  »    Preoti  nenorociti.  Menachem  se  uita  cum  mà  umpleau  de  lovituri.  «  Ce  dracu  faci.  pe  data  de  24  iunie  1941  ?   ZYGMUNT           Sà  dea  dracu’  dacà  stiu  despre  ce  vorbesti…  Locotenente.  dupà  care  le-­‐am  fàcut  un  semn  oamenilor  mei…   HENIEK           Nu  m-­‐au  iertat…  Turnau  apà  înghetatà  pe  mine.  asa  cà  i-­‐am  chemat  pe   oamenii  mei  si  le-­‐am  spus  sà-­‐l  termine.   HENIEK                       M-­‐au  dus  într-­‐o  încàpere  întunecoasà.   MENACHEM       L-­‐am  lovit  peste  fatà.  fiul  meu.   MENACHEM       A  sunat  Ministerul.  Pàrinte.

 m-­‐am  linistit.  Menachem.   WLADEK         Nu  pot  spune  ce  au  fàcut  acuzatii…  eram  plecat  din  oras  la   data  mai  sus  mentionatà.  Zygmunt  mi-­‐a  fost  nasul  de  botez.   Aveam  ce  ne  trebuie.   WLADEK             Bine..  Stii  cum  e…/   WLADEK                 Stiu.  Din  ce  stiu.   Pentru  cà  noi  trebuie  sà  tràim  aici.  Pânà  la  urmà.  Zygmunt   a  màrturisit.   HENIEK           Nu  accept  acuzatiile./   WLADEK                     Menachem..  Pentru  tine  e  usor.  Spune-­‐mi  doar  cine  l-­‐a  omorât  pe  Jakub.  Ce  face  Zocha  ?/   MENACHEM         În  America.  Ce  bine  cà  te  vàd.  Rysiek  si  Jakub  Katz  vor  cânta/dansa  –  muzicà  de  accordéon…     pe  tema  Polskie  Drogi.  Si  a  altora.    Màrturiile  au  fost  fàcute  sub   constrângere.  Nu  se  descurcà  singurà..  Si  a-­‐nceput  procesul..WLADEK         M-­‐au  scos  din  celula  aia  scârboasà  si  m-­‐au  dus  într-­‐o  camerà.  Raselka  !  De  ce  ?     MARIANNA       pleca  oricând.  Mi-­‐a  salvat  viata.   MENACHEM         Wladzu..   Când  l-­‐am  vàzut  pe  Menachem.  Nu  mà  aflam  în  preajma  pietei  mari  în  ziua  aceea./   MENACHEM           Am  înteles.  tu  poti   Propunere  :  Dora.  ce  mult  timp  a  trecut  peste  noi  !  Sunt  asa  de   bucuros.  dar  mai  ràmânea  màrturia  lui  Wladek.   ZYGMUNT         Nu  pot  accepta  aceste  acuzatii.  Heniek  nu.   Ca  si  pàrintele  Heniek.  Menachem.   Jakub  Katz  a  fost  ucis  de  nemti.    Toate   declaratiile  mele  au  fost  obtinute  de  càtre  locotenentul  Cholewa  sub  torturà.  bine…   MENACHEM       Lucrurile  începeau  sà  iasà  la  luminà.  Nu  a  fost  în   oras  în  ziua  aceea  pentru  cà  era  ocupat  sà-­‐mi  salveze  viata.  domnule  judecàtor.         50   .  As  vrea  sà  mai   adaug  cà  sânt  o  convertità.  Dar  scrisorile  ei  nu  ajung  la  mine.   MARIANNA       Vreau  sà  confirm  cele  declarate  de  sotul  meu.  Nu  am  vàzut  vreun  gest  de  anti-­‐semitism.  la  nici  unul   din  cei  doi  acuzati.  de  ce-­‐am  fost  arestat  ?  Marianka  a  ràmas   singurà  la  moarà.   MENACHEM       Nu-­‐mi  venea  sà-­‐mi  cred  urechilor.

  urlete.  Nimic.   MENACHEM       Am  plecat  în  Israel  si  am  început  sà  lucrez  în  chibutul  Dovrat.  Mi-­‐au  dat  zece  ani  dar  au  pus  pe  masà  un   aranjament  :  îi  fac  pe  toti  zece  sau  pàràsesc  Polonia  pentru  totdeauna.  Printre  care  :  frângerea  degetelor  în  usà.  Altà  scrisoare.   ZYGMUNT         polonez.  Malgosia  si  Jurek.     MENACHEM         I-­‐am  scris  lui  Abram.  mà  acuzau  pe  mine  ?   ZYGMUNT         …Doresc  sà  confirm  cà  acuzatul  a  folosit  patruzeci  si  nouà  de   tipuri  diferite  de  torturà.   ZYGMUNT         M-­‐am  întors  acasà.  Am  obtinut  un  apartament  în   Mokotow  si  cea  mai  murdarà  slujbà  –  infiltrarea  printre  rebelii  ilegalisti.  Din  greu.  Pânà  când.  sânge…  si  din  nou  vodcà.  Volkov  si  Rojst    cu  «  Tractoarele  si  masinile  agricole  »    mi-­‐ au  fost  de  folos  pânà  la  urmà.  La  ai  mei…  Jurek  nu  mà  scàpa  din  ochi  o   secundà.   Ministrului.  Nici  un  ràspuns.  Mergea  cu  mine  peste  tot.   În  1956.   51   .  Un  carusel  fàrà  sfârsit  de  bàtài.  si   acum.  fortarea  detinutilor  sà  se  aseze  pe  un   picior  de  scaun  cu  anusul  neacoperit…   MENACHEM       Ce  tâmpenii  minti  tu  acolo.  M-­‐au   tras  de  acolo  si  ne-­‐au  despàrtit.   ZYGMUNT     Am  fost  condamnat  la  cinsprezece  ani  de  închisoare  în   Rawicz  pentru  participare  la  miscarea  ilegalà  anti-­‐comunistà.LECTIA  XIV-­‐a   MENACHEM   M-­‐am  întors  la  Varsovia.  Cum  o  sà-­‐si  creascà  bàiatul  fàrà  tatà?   MENACHEM       Începusem  sà  beau.  Se  agàta  de  pantalonii  mei.  târfe…  si  iar  bàtài.  am  fost  chemat  de   directorul  închisorii…     MENACHEM     M-­‐au  arestat  si  m-­‐au  acuzat  cà  folosesc  «  metode  ilegale  în   tactica  de  interogatoriu  ».  pe  lângà  Bialystock   unde  si  polonezii  parcà  vorbeau  în  altà  limbà.  tipete…   ZYGMUNT         I-­‐am  scris  o  scrisoare  Presedintelui.   Reparam  tractoare.    Nemernicii  àia  fàcuserà  lucruri  mult  mai  rele.  Vroiam  sà  stiu  ce  face  Zocha.  nenorocitule  ?  Hai  sà-­‐ti  vedem  a   doua  gaurà  atunci  !  Sau  sà-­‐ti  fac  eu  una  nouà  ?  Si  m-­‐am  aruncat  pe  el.  Si  ràsplata  smereniei  mele…  în   sfârsit.  Helenka  a  ràmas   singurà  cu  Hania.  am  intrat  în  rândurile  partidului  muncitoresc   HENIEK               Am  fost  diacon  multà  vreme.  a  venit…  propria  mea  parohie…  într-­‐o  cloacà  de  sat.  într-­‐o  zi.  petreceri.  lovituri  peste   pàrtile  genitale  cu  un  baston  de  militar.

 de  pàcatele  lui.  Nu  pràpàditul  àla  de  Jakub  Katz.  am  bàut  împreunà…     HENIEK           Tu  ai  fost…  am  stiut  dintotdeauna…  Tu  l-­‐ai  tràdat  pe  Rysiek.  Sà-­‐ti  reamintesc  cine  i-­‐a  tinut   picioarele  Dorei  când…  sau  ce  sàculet  iesea  din  chilotii  tài…   HENIEK           N-­‐am  mai  abordat  subiectul  niciodatà.  Dar  moara  mergea  din  ce  în  ce  mai  ràu  si  el  era  prieten   bun  cu  sticla.     HENIEK           Numai  printre  ai  sài.  Am  fàcut  totul  pentru  ca   Wladek  sà  fie  recunoscut  precum  unul  dintre  «  virtuosii  natiunii»  pentru  cà  o   salvase  pe  Marianna.   WLADEK             lunii.  Preotul  din  orasul  meu  natal  a  fost.   Zygmus.  si.  nu  crezi  cà  lumea  a  vàrsat  destule  lacrimi  pentru   tine  ?  Mai  ales  femeile.  Zocha  are  un  sot  si  copii.  Viata  mergea  înainte…   MENACHEM       M-­‐am  însurat  cu  Ruth.  Pàrintele  Heniek  si  cu  mine  am  fost  colegi  de  clasà.     52   .ABRAM           Menachem.  mà  simt  împlinit  ca  preot.     ZYGMUNT         Tine-­‐ti  fleanca.  printre  voi.   Ochi  frumosi.   L-­‐ai  dat  pe  mâna  bolsevicilor.  O  sefaradà.  Picioare  lungi.  în  sfârsit.  Da’  lasà  bàutura.  Heniek.  Eram  croitoreasà.   E  de-­‐al  nostru.   ZYGMUNT         Mi-­‐am  dat  amândouà  fetele…  Hania.  Mi-­‐o  amintea  pe  Dora.  Jurek  al  meu  a  tinut   capul  plecat.  Superbà.   ZYGMUNT           Tovaràsi.  S-­‐a  nàscut  bàiatul  nostru.  Numa’  pân’  la  sfârsitu’   ZYGMUNT         Wladzu.  Aràta  ca   un  Sabra  –  un  adevàrat  israelian.     HENIEK               Anii  ’60  au  fost  extraordinari…  am  reusit  sà-­‐mi  îndeplinesc   visul  cel  mai  drag.  si-­‐a  vàzut  de  studii.   unui  avocat…  în  timp  ce  Jurek  era  plecat  sà  studieze  arhitectura  la  Varsovia.    Doar  aici.  poate  un  om  sà-­‐si  desfàsoare  aripile  cu   adevàrat.  Într-­‐o  searà.  mama  ei  de  treabà.  Mà  întelegeam  bine  cu  Heniek…  tineam  piept   împreunà  problemelor  din  oràselul  nostru.  Las-­‐o  în  pace  !   ZOCHA           Când  Stan  mergea  la  scoalà  si  Lucy  la  gràdinità.   Când  asa-­‐zisa  ràzmerità  a  studentilor  a  izbucnit  în  ’68.   ZYGMUNT         Nu  i-­‐am  uitat  nici  pe  ceilalti  colegi.  am  început   sà  muncesc  din  nou.  Uite.  împrumutà-­‐ne  cu  o  sutà.  Suntem  cu  totii  constienti  de  virtutile  sale.  Jakub.  unui  doctor…  Malgosia.  chemat  la   Dumnezeu  si  parohia  mi-­‐a  fost  încredintatà  !  Vechiul  meu  coleg  nu  a  avut  nici  o   contributie  la  numirea  mea.  dacà  pot  sà  spun   asa.

 Tu  poti  sà  dormi.   zice.  ai   fàcut  tu  asta  ?  Si  cu  aurul  ce-­‐ai  fàcut?  Unde  l-­‐ai  ascuns  ?      Te-­‐ai  culcat  cu  el.   Italia.  si  Dora  cu  bebelusul  ei.  idiotule  !   WLADEK               Nu.  Jakub  Katz.  Pe    Lacul  Wigry.  Zocha  !  Ai  fost  decoratà  cu  o  medalie.  La  ora   sapte  patruzeci  si  cinci.  Mà  fac  bine.  nu.  Nici  nu  mai  stiu  cum  m-­‐a  gàsit  Abram.   Zygmus  !  Somn  usor  !   ZOCHA                   Când  Lucy  a  început  sà  meargà  la  scoalà.  »   MENACHEM       În  dimineata  de  22  mai  1971.  Despre  tatàl  lor.  sunt  sigur.   Unii  îsi  mai  aduc  aminte.  Comandam  baza  de   întretinere  a  vehiculelor.  Asta  a  fost  când  s-­‐a  întâmplat   chestia  aia.  fiul  meu  îmi   spune  cà  la  scoalà  le-­‐au  cerut  o  lucrare.  cà  i-­‐am  cumpàrat  o  càlàtorie  de  douà  luni  în  Europa  :  Franta.  Ceva  bun  o  sà  iasà  din   treaba  asta.  si  eu  o  sà  mà  fac  soldat.  Vin  la  mine  noaptea.  la  sfîrsitul  lui  iunie…  s-­‐a  dus  cu  niste  prieteni   cu  barca.  Rangul  –  càpitan.       53   .  azi.  hà  ?  Ai  grijà.  Stàpânea  engleza  si  franceza…  eram  atât  de   mândru  de  pusti.  Pentru  cà  era  evreu  !    M-­‐am  pierdut   când  am  auzit.  Vezi.  n-­‐am  închis  ochii.   ABRAM               O  veste  minunatà.    Poate  niste  bani…  !?    Menachem  a  fost  cu  ideea.   ZYGMUNT             La  sfârsitul  anilor  ’60    am  vrut  sà  obtin  extràdarea  lui   Menachem  cu  ajutorul  unei  Organizatii  de  veterani.  la  micul  dejun.  Cum   ti-­‐e  somnul  ?   ZYGMUNT         Dà-­‐mi  suta  înapoi.  tati  ?  »  zic  «  Sunt  un  evreu  ca  oricare  altul.  Bàrbatu-­‐meu  s-­‐a  albit  la  fatà  :  «  Salvat  evreii.  Un  soldat..  »  «  Bine  »..  Jurek  a  cîstigat  un  concurs  de   arhitecturà  pentru  o  salà  de  sport.  ia  zi.  La  dracu’.  Grecia…  Înainte  de-­‐a  pleca.   Rysiek.  evreii  nu  sunt  chiar  asa  de  rài.  «  Cine  esti  tu.   MENACHEM         În  1967.  Ca  toti  ceilalti  evrei  ».  Ruth  l-­‐a  dus  la  autobuzul  care  lua  copiii  din  cartier  în   fiecare  dimineatà.   am  aflat  cà  taicà-­‐su  murise  în  Treblinka.  Si  câtiva  chiar  stiu  sà  si  ràsplàteascà.   ZOCHA           Ràsplatà  ?!.  am  fàcut  un   împrumut  si-­‐am  cumpàrat  o  casà  în  New  Jersey.WLADEK               Zygmus.  Semneazà  declaratia  asta.   pentru  tot  ajutorul  tàu  în  timpul  ràzboiului.  Dar  israelienii  mi-­‐au  zis   «  noi  nu  ne  tràdàm  cetàtenii.  am  fost  chemat  sub  arme.   ZYGMUNT           Pe  când  studia  încà.  nu  m-­‐a  iertat  !  La  înmormântare.   curva  evreilor  ?  »…    Nici  pe  patul  de  moarte.  Zygmus  ?  Zi-­‐mi  adevàru’.  «când  o  sà  fiu  mare.   «Virtuosii  printre  natiuni  ».  cu   adevàrat.  sunt  bine.

 M-­‐am  spàlat.  Mi-­‐a  ràspuns  cà  stia  ce  fàcusem  în  Polonia.  Pus  o   uniformà  militarà  curatà.  Ca  vântul  !     54   .  Cu  vise.                                                           Cum  ne-­‐am  bàtut  noi  joc  de  Dumnezeu  !   MENACHEM   Dupà  ce  l-­‐am  îngropat  pe  Jakub  al  nostru.     Bàrbatul  cel  mai  elegant  devenise…    se  retràsese  din  viata  publicà.  Zygmunt  era  de  nerecunoscut.  Heniek.  Si   Acropolele  Atenei.  Cà  vroiam  sà  fac   acelasi  lucru  si  aici.  autobuzul  lui  Jakub.  Un  arhitect  !  Cu  un  viitor.  Doamne  ?  Cum  ne  tremurà  inimile  în   fata  acestui  tînàr.  Foarte  scurtà.  a  fost   lovit  de  un  obuz  din  misila  destinatà  tancurilor.  SI  muzeul  Louvre  din  Paris.  datorità  cererilor  de   extràdare  pe  care  figura  numele  meu  dar  cà  le  eram  mult  mai  util  la  reparatul   tancurilor.  Bàietii  au  reusit  sà  înnoate  pânà  la  mal.  Barca  lui  Jurek    s-­‐a  ràsturnat  si  s-­‐a   dus  la  fund.    cu  privirea…    Dumnezeu  stie  la   ce  !  Fum.  a  fost  o  furtunà  sàlbaticà  pe  lac.  Zàvorât  casa.  Doamne.  Jurek.  Lumina  ochilor  pàrintilor   sài.  Petrecea   ore-­‐n  sir  cu  mine  în  Plebania…    stând  în  tàcere.  nu  !   ABRAM           Dupà-­‐amiaza  lui  24  iunie?    Doamne  Dumnezeule!  Exact   treizeci  de  ani  de  când  Zygmunt.  Ni  l-­‐ai   luat  pe  Isaac.   Monumentalà.MENACHEM     La  opt  si  zece  minute.  în  timp  ce  se   fofilau  din  autobuzul  în  flàcàri.  sà-­‐l  tai  cu  cutitul..  Ruth  mi-­‐a  spus  cà   eram  blestemat  si  m-­‐a  pàràsit.  esti  acel  miel.   HENIEK           Dupà  moartea  lui  Jurek.  Cinspe  minute.  tu  nu  ne-­‐ai  trimis  un  miel  ca  sà  fie  sacrificat.  serviciul  religios  al  întregii  mele  cariere..   HENIEK           La  moartea  lui  Jurek  s-­‐a  tinut  o  slujbà  splendidà.  Doamne.  De  ce  ne-­‐ai  aràtat  furia  ta.  Tu.  Sà-­‐i  gàsesc  pe  teroristii  care  îmi  uciseserà  fiul  si  sà-­‐i  târàsc  în   fata  justitiei.  Avea  zece  ani..   ZYGMUNT         Pe  24  iunie  dupà-­‐amiazà.  Bàrbierit.  »   MENACHEM       Am  reusit  sà  obtin  o  întâlnire  cu  locotenentul  colonel  al   SABAK-­‐ului.  Rysiek  si  Heniek  l-­‐au  omorât  pe  Jakub  Katz  în   piata  mare.  cu  pusti  Kalashnikov.  tu  nu  ne-­‐ai  trimis  un  miel  dar  ne  vom  aminti   mereu  cà  un  miel  a  venit  la  noi.  Teroristii  au  tras  în  copii.  Fiul  meu  a  murit  încercând  sà-­‐l  salveze  pe  unul   din  colegii  lui.  «Doamne..  I-­‐am  povestit  despre  tot  ce  fàcusem  în  Polonia.   Lacul  Wigry.  fàcut  plinul  si  condus   pânà  la  Mosada.  Despre   Abraham  si  Isaac.  M-­‐am  simtit…    ca  tràznit  :  aveam  cincizeci  si   cinci  de  ani  si  mà  îndreptam…  spre  niciunde.  Urma  sà  viziteze  Coloseumul  din  Roma.  în  Avivim.  urcat  în  masinà.  Nouà  copii  si  doi  profesori  si-­‐au   pierdut  viata.     ZYGMUNT     Am  fàcut  ceva  pe  vietile  noastre.  A  fost  cred.

 cârnati  si  castraveciori…     55   .  Lumea  era  în  schimbare.  onoare…  Ca  si  cum  mi-­‐ar  fi  auzit  gândurile.  Am  organizat  pelerinaje.  Tremura  si   încerca  sà  se  arunce  din  pat.   Era  foarte  bine  îngrijit  de  ginerele  lui.  doctorul.  si-­‐am   plecat  cu  tineri  credinciosi  în  munti…  întru  càutarea  lui  Dumnezeu.  am  înnota  în  cocina   asta  pân’la  brâu.  Hot  nenorocit  !   MARIANNA       Esti  gelos  !   HENIEK           Moartea  lui  Zygmunt  mi-­‐a  zdrobit  sufletul.  ce  mârsàvie  !  Nimic  în  magazine.   ZOCHA         În  1981.  Cred  c-­‐o  làsàm  baltà.   Deci  vom  fi  judecati…  când  vom  fi  fatà  în  fatà  cu  moartea…  nu  pentru  detaliile   irelevante  ale  vietilor  noastre…  ci  pentru  lucruri  cu  adevàrat  importante.  Pun  pariu  cà  a  costat   o  càràmidà  de  bani..  s-­‐a  rostogolit.  Dacà  nu  eram  eu.   aflat  pe  autostradà  la  o  vitezà  mult  peste  limità.  Acum  stim  unde  s-­‐a  dus  tot  aurul  evreilor.  s-­‐a  întâmplat  ceva  ciudat  cu  el.  pasiune.  Dumnezeu  ne-­‐a   trimis  un  Papà  si  miscarea  de  solidaritate.  nu  ?   HENIEK         Înainte  sà  moarà.   WLADEK           Piatrà  de  càpàtâi  din  marmurà  neagrà.   ZOCHA           WLADEK             Ce  se  întâmplà  cu  moara  ?   Nu  merità  deranjul.  Se  certau  întruna.     ZOCHA           I-­‐am  dat  zece  dolari  lui  Wladek  care-­‐a  fugit  pânà-­‐n  coltul   stràzii  sà  ia  vodcà.  «  pen’cà  »  tu  stii  totul.  Am  simtit  cà   trebuia  sà  tràiesc  clipa  înainte  sà  fie  prea  târziu.  Eu  si  fetele  lui.     WLADEK         Uità-­‐te  la  bajzel  asta.  culoare  marron.  Aveam   câteva  zile  libere..  îl  vegheam  zi  si   noapte.ABRAM     Ziarele  au  raportat  cà  un  Ford  Mustang.   HENIEK           Când  am  aflat  cà  Zygmunt  a  fàcut  un  atac.  Polonia   liberà  ?  Isuse.  Tot  ce  au  mai  gàsit  –  o  carcasà  arsà  si  ceasul  de  aur  al  lui   Menachem…    topit  în  flàcàri.  Aràtau  jalnic.  Memento  mori.   WLADEK           Pen’cà  vroia  sà  fie  sigur  cà  Zygmunt  n-­‐o  sà  deschidà  gura   înainte  sà  crape.  am  fugit  la  spital.  doar  otet  si  ceapà.  Lacrimile  îi  curgeau  siroaie  pe  obraji.   Credintà.  Bàtrânul  màslin  de  o  mie  de  ani  a  ràmas  neclintit.  si-­‐am  vizitat  pràpàditul  meu  de  oràsel  natal.  ca  sà-­‐i  revàd  pe   Marianna  si  Wladek.  a  lovit  un  copac   bàtrân  si  a  explodat.  mi-­‐am  rezervat  biletul  pentru  Varsovia.   MARIANNA       Sigur  cà  da.

MARIANNA           Zochenka..  Dora.  Înapoi  în  New  York…   Copiii  deveniserà  o  adevàratà  suferintà.  cu  adevàrat  ?  Ce  vânt  te-­‐aduce  în  oràselul   ZOCHA         grijà  ?     Visitez…  Mormintele  sunt  bine  întretinute.  Foarte  bunà.  jucam  poker…  dar  în  privinta  evreilor.  Piatra  era  acoperità  cu  coronite  de   alun.  Doctor  când  aveai  nevoie.  Ne  uitam  împreunà  la   televizor.  foarte  dràgute.  trebuie  sà  ai   mare  grijà…    Joacà.  Lucy  m-­‐a  acuzat  o  datà  cà-­‐i  omorâsem   tatàl.  De  cinci   ori  pe  zi  de  mâncare.  dacà  as  fi  stiut  cum  am  sà  ajung.  M-­‐am  dus   singurà  la  cimitir.  Întelegi  ?   ZOCHA         I-­‐am  strecurat  zece  dolari  si  i-­‐am  spus  la  revedere..  Jakub..  perverteste  pusti…   MARIANNA       Wladek  !.   HENIEK         nostru  ?     Zocha  ?  Tu  esti.   ZOCHA           Am  ridicat  din  umeri.  furà..  Când     56   .  Zocha.  Mi-­‐am  zis  :  când  e  gata-­‐i  gata  !  Am  vândut    tot.   HENIEK         Menachem…   Si  pentru  colegii  nostri  ?  Rysiek  ?  Zygmunt.  si  mi-­‐am  plàtit  casa  de   bàtrâni  «  Sf.  Un  adevàrat  lux.  Pe  locul  hambarului  –  o  piatrà  cu  inscriptia  «Aici  nazistii  si   ofiterii  politiei  au  ars  de  vii  1600  de  evrei  ».   ZOCHA         Wladek  s-­‐a  îmbàtat  crità  (càtre  Marianna)    Vrei  sà  mergi  cu   mine  pânà  la  cimitir  ?   MARIANNA         Nu  pot.  Nu  poti  vorbi  asa  de  un  preot.  Preotii  tot  preoti…    Si  i-­‐am  întins   cincizeci  de  dolari…  O  slujbà  pentru  mama  si  Oles.  Zocha  ?   ZOCHA         M-­‐am  bucurat  sà-­‐l  aud  vorbind  asa.  Slujbà  în  fiecare   zi…  celelalte  doamne  cu  care  mà  rugam.  Dacà  mà  vede  cineva  cu  tine.   ZOCHA           Pentru  toti  ?   HENIEK         De  ce  nu.  Tereza  din  Lisieux  »  ca  sà-­‐mi  sfârsesc  acolo  zilele.  Ce  mai  face  Heniek  ?   WLADEK           Heniek  ?  De  când  l-­‐au  fàcut  Papà  pe  polonez.  mà  duceam  în   hambarul  àla  cu  toti  ai  mei.     Aveam  o  camerà  frumoasà  cu  baie…  si  o  vedere  minunatà  spre  parc.   ZOCHA       Ne-­‐am  pus  la  vorbe.  nu  prea  amabile  totusi.  Cine  are  asa  mare   HENIEK         Bàietii  mei  devotati.

 cine  a   profitat  de  consecinte  si  cum.  ascultà-­‐mà  si  pe  mine  !   WLADEK             Am  spus  la  televiziune  ce  s-­‐a  întâmplat  cu  adevàrat.  dar  la  autopsie  nu  s-­‐a  gàsit  nici  o  urmà  de  otravà.  Când  si  calomnia  asta  s-­‐a  dezmintit…  Episcopul  m-­‐a  numit   responsabil  pe  toate  parohiile.  «  Poate  cà  ar  trebui  sà  fac  o  màrturisire   partialà.  cicà.Stan  si  Lucy  au  venit  în  vizità.  »  Episcopul  mi-­‐a  luat  capul  în  mâini.  Si  uite  cum  mi  s-­‐a  scurs   viata  !   ABRAM           Se  pare  cà  Zocha  a  luat  niste  pilule  si  nu  s-­‐a  mai  trezit   niciodatà.  în   schimbul  unui  permis  de  construire.  dar  nàpàstuit  de  soartà..   MARIANNA         Parcà  eram  Romeo  si  Julieta.  prin  anii  ’90.  Màcar  o   datà-­‐n  viatà.  pe  care  Zygmunt  si  cu  mine  i-­‐am  salvat.  asa  cà…   HENIEK       Eram  devotat  noii  mele  misiuni.  fusesem  catalogat  de  jucàtor  înveterat  care  pierdea  donatiile  bisericii   la  càrti.   HENIEK           Aflasem  cà  Marianna  si  Wladek  erau  principalii  martori   împotriva  noastrà.  Plànuisem  sà  le  dau  cincizeci  de  dolari  ca  sà  mà  viziteze  iar..  Ei.  Eu  !  Si-­‐n  2000.  m-­‐am  hotàrât  sà   màrturisesc  tot.  Le-­‐am  fàcut  o   vizità  :  De-­‐a  ce  và  jucati  voi.  presa  urla  cà  aveam  «  o  slàbiciune  pentru  bujorii  din  obràjorii   bàietilor  de  altar  ».  Alte  rumori  urâte  -­‐  despre  colaborarea  mea  cu   serviciile  securitàtii.  Nu  am  omis  nimic.  Prin   anii  ’80.  mai  precis  ?   WLADEK         De-­‐a  «  spune  adevàrul  ».  Pânà   la  urmà.  Am  cerut  o  audientà  la  Episcop.  Si-­‐atunci  când  cei  de  la  televiziune  au  venit  la  mine.  As  fi  informat.  Stan  si  Lucy  au  suspectat  o  înscenare  pentru  cà  làsase  toatà  averea   casei  de  bàtrâni.  le-­‐am  spus  và  dau  oricât  numai  sà  nu  mai  veniti  pe-­‐aici  !  Asa  am  reusit   sà  joc  poker  si  sà  mà  uit  la  televizor  în  liniste  si  pace.  Vorbea  de  parcà  ar  fi  fost   singurul  fàrà  patà  în  Sodoma  si  Gomora.  întregul  nostru  oràsel  era   acuzat  cà  si-­‐ar  fi  omorât  evreii  în  timpul  ràzboiului…  Asta  mi-­‐a  cam  dat  de   gândit.  s-­‐a  fàcut  o  investigatie  si  cineva  a  intrat  în  puscàrie.  Nici  pe  mine.  Heniek.  Cu  toate   astea.  Dupà  ’90.    despre  miscarea  de  solidaritate.  doamnele  m-­‐au  întrebat  dacà  eram  evreicà…    din   cauza  copiilor.   Pàrinte  ?  »   WLADEK                   Am  avut  întotdeauna  convingerea  cà  adevàrul  triumfà  pânà   la  urmà.  «  Ti-­‐a  luat  Dumnezeu  mintile.   MARIANNA       De  ce  faci  asta  ?  N-­‐o  sà  mai  avem  liniste  niciodatà.   HENIEK     Zàu  ?  Si  ce  înseamnà  asta  exact  ?  Oamenii  pot  întoarce   adevàrul  asa  cum  le  vine  la  socotealà…  Sau  alergi  dupà  celebritate  la  apusul     57   .

 Da’  nu  mai  era   nimic  de  fàcut.  de  mâncare.  pe  care  îi  împrosti  cu  noroi  azi  ?  Sau   poate  cà  nu  vrei  sà  fii  îngropat  pe  aleea  centralà  ?  Ti-­‐e  egal  dacà  vei  fi  aruncat   pe  veci  între  boscheti.  «  Toamna  de  Aur  ».  ziceau.   Vroiam  si  eu  sà  fiu  la  dezvelirea  monumentului  àla.   MARIANNA         Dar  cel  mai  bine  era  cà  aveam  o  baie  cu  dus  si  cadà.     58   .   WLADEK               Cine  spune  cà  eu  o  sà  mà  duc  primul…  A  trântit  usa  si-­‐a   plecat.  Asa  cà  m-­‐am  decis  sà  mai   trag  de  atà.  Aniversarea  a  60  de  ani  de  la  masacrul  din  hambar  se  apropia.  Fàcuse  deja  douà  serii  de  chimioterapie  la  vremea  aia  si  cancerul  lui  se   împràstiase..  vom  termina  ce-­‐am  început  »…/   WLADEK     La  greu  afli  cine  sunt  prietenii  tài  cu  adevàrat.   MARIANNA         Piatra  era  învelità  într-­‐o  hârtie  pe  care  scria  «  dacà  nu  và   tineti  gura.  Si  toate  în  englezà.  Pentru   prima  oarà  în  saizeci  de  ani.  o  masinà  cu  numàr  de  Varsovia  s-­‐a  oprit  în  fata   casei  lor.    Nimeni  nu  stia  cà   eram  acolo.  mi-­‐am  dat  jos  zdrentele  de  tàrancà…  mi-­‐am  scos   basmaua…  si  m-­‐am  îmbàiat  !   WLADEK     MARIANNA     împuscàturi  …   Ne  bàteam  pe  telecomandà.  (îsi  dà   basmaua  jos  din  cap)  Exact  cum  avea  unchiul  Moshe  înaintea  ràzboiului.  Îmi  càdeau  nàdragii  de  plictisealà.    Au  fugit.   Wladek  vroia  sà  se  uite  la  interviurile  cu  el  sau  la  filme  cu   WLADEK     Isuse  Christoase.     MARIANNA     Si  i-­‐am  spus  sà  nu  fumeze  atât  de  mult./   HENIEK     În  noapte.  Marianna  se  uita  la  nenorocitele  alea  de   documentare  cu  natura.   WLADEK   Cancer  la  plàmâni.  un  telefon  si  un   televizor  cu  cinzesase  de  canale.   WLADEK     M-­‐au  studiat  tot  felul  de  specialisti..  ca  doi  hoti  !/   WLADEK     Un  azil  lângà  Varsovia.  Nu  i-­‐au  gàsit   niciodatà  pe  vinovati.vietii  ?  Nu  ti-­‐a  trecut  nici  o  clipà  prin  minte  cà  va  trebui  sà  tràiesti  pânà  la   Judecata  de  Apoi…  printre  oamenii  àstia.  Profesori.  Ne  dàdeau  îngrijire  medicalà.  o  piatrà  ne-­‐a  spart  geamu’.   MARIANNA     Noroc  cà-­‐ncepuse  sà  meargà  la  doctor.  Peste  câteva  zile.

  WLADEK     M-­‐am  bucurat  sà-­‐l  revàd  pe  Abram.  de  toate.   ABRAM     Si  acolo…  în  hambar…    bàtrânul  Rabin  a  fost  fortat  sà  se   declare  comunist.  senatori.   ABRAM     Nu  m-­‐am  atins  de  nimic  din  cauza  diabetului.  Un  Rabin  din   New  York.  Chiar  lângà  Presedinte.  cu  toatà  puterea  »  Mesajul  àsta  e   valabil  pentru  toatà  Polonia.  lichioruri.  i-­‐au  mânat  pe  evrei  în   hambarul  àla…  este  adevàrat  cà  Rabinul  mergea  în  frunte.  din   toatà  inima.  Fostul  Abram  Piekarz.   primar.  toatà  viata.  Dar  m-­‐a  salutat  càlduros.   Ce  întâlnire  ar  fi  fost  !  Trei  fosti  colegi.  memebri  din  partid.  ceai.  Pàcat  cà  Heniek  n-­‐a  vrut  sà  mà  vadà.  Un  Rabin.  munceau  împreunà.  Preotul  si  rabinul  se   adunau.    Dumnezeule  mare.  càlài.  gata  sà  rezolve  împreunà  orice  problemà…   WLADEK     Da.  martori  ?  Cà-­‐n   timpul  masacrului.   MARIANNA     Ia  mai  taci  tu  din  gurà  !   ABRAM     Heniek…  Când  nemtii  si  multimea.  »   WLADEK       MARIANNA     nesfârsit.  un  preot  si  eu.  tinând  în  mâini   Torah  si  binecuvântându-­‐i  pe  toti  deopotrivà…  victime.  ca  sà  nu  fie  atacati  în  Vinerea  Sfântà.  Saizeci  si  sase  de  ani.  cafea.  Si  a  recitat  b’rocha…  «  Iubeste-­‐l  pe   Dumnezeu  din  toatà  inima.  am  revàzut  un  prieten  din  tinerete.  evrei  si  polonezi   studiau  împreunà.  oameni  de  artà.  Am  tràit  în  numele   Domnului.   Prin  septembrie  am  început  s-­‐o  iau  la  vale.  Pràjituri  fàcute  de  casà.  Abram.  de  exemplu  cât  trebuiau  sà  plàteascà  evreii  pentru  noul   acoperis  al  bisericii.   HENIEK     În  schimb.  se  jucau  împreunà.  recita  din  Kiddush  Hashem  ?   HENIEK     Adevàrat.  Bàtrâna  ospitalitate  polonezà.  am  hotàrât  cà  nu  merità  sà   participàm  la  acest  spectacol  ridicol…   WLADEK     Am  stat  în  rândul  întâi.  Nu   m-­‐a  recunoscut.  Amin.   Când  a  venit  ambulanta.  mi-­‐a  luat  mâna  si  a  strâns-­‐o  la   HENIEK     Am  acceptat  remisia  bolii  cu  umilintà.HENIEK      Atât  eu.  ambasador.  Acum  Baker…  L-­‐am  primit  cum  se  cuvine.  Casa  mea  e  casa  ta.   HENIEK     Ce  vremuri  minunate…  înaintea  ràzboiului.  «  Si  fie  ca  Tatàl  ceresc  sà   và  binecuvânteze  pe  toti.  turtà-­‐dulce.  cât  si  confratii  mei.  am  suferit    pentru  el…    vreau  sà  mor  pentru  el.   plàcinte.  Pentru  lumea  întreagà.                                 59   .

   Abram.  În  curând.  Abram  Baker.  Mai  ales  când  vreo  proastà  bàtrânà  mà-­‐ntreba  dacà  eu  eram   «  evreica  aia  ».  îti  ràmân  pe  viatà  !   ABRAM     Draga  mea  Raselka.  Fii  sànàtoasà  si  dà-­‐mi  vesti  despre   tine.  ai  primit  scrisoarea  mea  ?  Mà  gândesc   mereu  la  tine  si  la  prietenii  nostri  care  si-­‐au  pierdut  credinta  pe  vremea  când   erau  copii.  Jakub  Katz  încetase  chiar  sà  mai  vinà  la  sinagogà.  Wladek.  Când  m-­‐au  întrebat  ce-­‐as  vrea  sà  scrie  pe  piatra  mea  de   mormânt…  n-­‐am  ezitat  o  secundà  :  Marianna.  n-­‐am  mai  rezistat…  Medicamentele  îmi   tulburau  mintea…  aveam  halucinatii…  se  învârteau  în  jurul  meu  Jakub  Katz.  Într-­‐o  noapte.  Si  dacà  sântem  nesàbuiti  si   o  abandonàm.  Stàtea  doar.  Si  cu  scrisorile.     60   .   PS  –  Am  vàzut  un  film  despre  tine  si  Wladek.   Pe  care  o  uram.  germana…  lucrurile  pe   care  le  înveti  când  esti  tânàr.  -­‐    Ce  vieti  ciudate  am  avut.   Mamà…  uite-­‐l  si  pe  Heniek.  Am  plâns  în  hohote.Când  durerea  a  devenit  insuportabilà.  bune  sau  rele.   P.  lângà  maicà-­‐sa.  pe  aleea   centralà…  cu  mare  pompà…  o  orà  mai  târziu.  Heniek.   Elus.   Am  vrut  sà-­‐mi  cer  iertare  dar  vorbele  mi  s-­‐au  oprit  în  gât  :  Rysiek…  N-­‐a  zis   nimic.  Am  vàzut-­‐o  pe  mama.   MARIANNA     Au  fost  înmormântati  în  aceeasi  zi.  i-­‐am  spus  cà  cel  mai   mare  dar  pe  care  ni-­‐l  face  Dumnezeu  este  credinta.   asteptând  amândoi  sub  fereastra  ta.   MARIANNA     Timpul  petrecut  cu  cele  cinzesase  de  canale  a  fost  cel  mai   fericit  din  viata  mea.       Nu  mà  mai  lasà  în  pace!  Nu  mai  e  nici  o  scàpare  !  Nici  un  Dumnezeu  !   WLADEK     Nu  mai  stiu  dacà  era  în  vis  sau  adevàrat…  a  apàrut  Rysiek.  Vechiul  tàu  coleg.   ABRAM     Draga  mea  colegà.  croitorul.  tocmai  am  aflat  cà   Wladek  a  murit.  taciturn.  sà  se  stingà  lumina.  M-­‐a  strâns  doar  în  brate.  Îti  dau   un  sfat  de  evreu  :  nu  da  niciodatà  un  interviu  pentru  mai  putin  de  douà  sute  de   dolari.  Rasela  Fiszman.S.  lângà   boscheti.  Dar  n-­‐am  uitat  niciodatà  imaginea  lui  càlàrind  ca  un  nebun  ca  sà-­‐mi   salveze  viata.    Dacà  te  vor.  nu-­‐i  asa  ?   MARIANNA     Mà  sculam  din  pat  doar  pentru  mâncare  si  plimbarea  zilnicà.  Si-­‐au  aràtat  totul  la  televizor.  Mi-­‐am  zis  :  gata  cu  plimbàrile.  Tu  nu  te-­‐ai  schimbat  deloc.  Chiar  si  Zygmunt.  N-­‐am  avut  puterea  sà  mà  duc.  Documentarele  cu  animale  erau  preferatele  mele.  Dora  cu  micutul  Igor.  ne-­‐om  duce  toti…  M-­‐am  gândit  sà-­‐ti  scriu  ca  sà  nu  te   simti  prea  singurà  în  lumea  astea  de  neînteles.  În  plus  erau   atâtea  de  vàzut  la  televizor.  sà  plàteascà  !  Abram.  franceza.     Wladek…  era  tipul  perfect  de  polonez  :  un  gest  de  neuitat  si  pe  urmà  zeci  de  ani   de  umilintà.  totul  în  viatà  îsi  pierde  sensul.  Mi-­‐am  reamintit  engleza.

 Dirk.  gemenii  Czou  and  Czeng.      Din  tot  sufletul.  Scumpii  mei  nepoti  :  Abram.  te  binecuvântez.  Simon.  Toatà   familia.  Diana.   Jack.  Lester.  te  binecuvântez.  Thomas.  John.       TOTI         O  stea  însinguratà  pe  înaltul  cer   Steaua  Polarà  în  noaptea  neagrà/  Mereu  sus  mereu  la  locul  ei     Dar  când  te  uiti  mai  bine  /  E  usor  sà  vezi  Ursa  cea  mare-­‐n  fatà   Si-­‐n  spate  cele  douà  roti/  Uità-­‐te-­‐n  dreapta  si  vezi     Cum  soarele  asteaptà-­‐n  dimineatà  sà  ràsarà     Deci  nu-­‐ti  fie  teamà/  Si  respirà  tare  cât  poti   E  Nord  si  e  Sud  /  E  Vest  e  si  Est  pentru  toti  !             61   .  Buster.  uitându-­‐mà  la  emisiunile  astea.  Sonia.  Adela.  Si  nàzdràvanul  àla  de  Ben  Zion.  Fiii  mei  iubiti  :  Izaak.  Ilya.  Joseph.  Sheila  si  Dora.  Noel.  Al.  Nu  mai  pot   merge.  Ben.  Deborah  a  murit.   ABRAM                                        Rachela  dragà.   Ester.  Percy.  Ezra.  Ava.  Moses.  Si   scumpele  mele  nepoate  :  Debby.                                                         Nu  l-­‐am  gàsit  niciodatà  studiind  oamenii.  Fiicele  mele  iubite  :  Dora.  Gary.  Ann.De  fapt…  càutam  sensul  vietii.     Fade  in    DAVID  DARLING  –  Sweet  River   P.  cele  mai   scumpe  :  Sara.  Teddy  si  Bill.  Gina  si  Judy.  Strànepotii  mei  minunati  :   Abram.  Dora.  Mickey  si  Adam.  Rita.  în  ziua  în  care  am  pàràsit  Polonia.  Eu  nu  as  avea  cum  sà  vin  pânà  acolo.     Esti  o  mare  eroinà  pentru  ei.  care  a   cântat  la  clarinet  pentru  bunica  lui.  Larry.  Jacob.  asa  cum  bunicul  unchiului  lui  a  cântat   pentru  mine.   Jake.  Sonia  si  Li.  Miriam.     Ce-­‐ai  spune  dacà  ne-­‐am  întâlni  ?  Poate  vii  la  New  York  !  Sà  îmi  cunosti  familia.  Marc.  Sam.  Dave.  Nebànuite  sunt  càile  Domnului.  Lea.  Allan.  Dick.  Linda.  Tyl   si  Hannah.  Ne-­‐am  strâns  duminica  trecutà  sà  o  îngropàm.  Lily.  Molly.S.  Ann.  Eliot.  Ivan  and  Omar.  Jakub.  Doroty.  Gordon.  o  nenorocire  s-­‐a  abàtut  asupra  mea.  Tom.  Minunatele  mele    nurori  :  Darryl.  Zelig.  David  si  Sam.    Frumosii  mei   gineri  :  Joe.  Sotia   mea.  Sensul  vietii.  Zelda.     Din  tot  sufletul.  Fay.    Prietenul  tàu  devotat    –  Abram  Piekarz.