You are on page 1of 10

Thng tin v Lnh o cc s Nng nghip & PTNT trong c nc

(Ti thi im thng 10/2006)


TT
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Tn S
H Ni

Hi Phng

Vnh Phc

H Ty

Bc Ninh

Hi Dng

Hng Yn

H Nam

Nam nh

Thi Bnh

Ninh Bnh

H Giang

Cao Bng

Lo Cai

Chc danh
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Ph gim c 4
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Ph gim c 4
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1

H v tn
Nguyn Huy Din
Ng i Ngc
o Duy Tm
H c Trung
Trung Thoi
Dng c Tng
Trn Quang Hoi
Nguyn Vn Tng
Phng Quang Hng
Vn Thnh
Nguyn Vn Khi
Trnh nh Mao
Chu Vn Thng
Chu Ph M
Phm Ngc Thch
Nguyn Huy ng
Nguyn Hu Thnh
Nghi Quang Ton
Nguyn Hu Trng
Nguyn Vn Chung
Nguyn Hu Dng
Nguyn Vn Tnh
Nguyn Quang ng
Phm c Ngoan
Bi nh Hoan
ng Minh Ngc
Bi Xun Bi
Don Anh Tun
Nguyn Xun ng
Phm B To
Nguyn Mnh Hng
Trn nh Cao
Mai Vn D
Bi S Sn
o Trng Thun
Nguyn Hu Rong
Nguyn Th Ho
nh An
Bi nh Khng
An Quang Vnh
Nguyn Vn Nn
Bi Xun Thnh
Trn Lm Bnh
Nguyn Vn Bo
Nguyn Vn Mo
Hong Vn
Bn Th Vi
Nguyn nh Chng
Quang Thu
Thm Vn Eng
Phan Thng
Phan Duy Hnh
Phm nh Qu

Lnh vc ph trch
Chung
QHSX, PTNT, t chc
K thut, KHCN
Qun l iu, thu li
Chung + XDCB
Trng trt - LN
VP - Thy nng - iu
Chn nui
Chung
Thu li
Trng trt, chn nui
DN, PTNT
Chung
Thu li, iu, XDCB
Trng trt, LN, HTX
Chn nui, thu sn
Chung
Hnh chnh
NN, CN, TT
Thu li
Chung
CN - th y
Trng trt - LN
TL - nc sch
iu
Chung
iu, thu li
Nng nghip
Thu li
Chn nui - PTNT
Trng trt
Chung
Chnh sch NN
Thu li v XDCB
Chung
Thng trc
Trng trt
Ph trch vn phng
Chung
Trng trt, lm nghip
thu li
CN, QD
Nng nghip v XDCB
Nng nghip
Thu li
Lm nghip
Chung
Thu li
Lm nghip
Nng nghip
Chung
Trng trt

T CQ
04 9763189
04-9764228
04-8218816
04-8230308
031-876226
031-877297
031-877296
031-877295
0211-862514
0211-840018
0211-843007
0211-843257
034-824186
034-829309
034-824322
034-825501
024-854737
024-874034
024-870847
024-870827
0320-852989
0320-852644
0320-844335
0320-853915
0320-853732
0321-863789
0321-863927
0321-863584
0351-852724
0351-856015
0351-852971
0350-642485
0350-640581
0350-649596
036-731273
036-738005
036-731988
036-736985
036-831034
030-874394
030-873614
030-883276
030-871061
019-866363
019-864092
019-896585
019-686220
026-852463
026-853950
026-858953
026-853265
020-827034
020-820578

TT
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
5
6

Tn S

Bc Kn

Lng Sn

Tuyn Quang

Yn Bi

Thi Nguyn

Ph Th

Bc Giang

Qung Ninh

Lai Chu

Sn La

Ho Bnh

in Bin

Thanh Ho

Chc danh
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Ph gim c 4
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Ph gim c 4
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Ph gim c 4
Ph gim c 5
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Ph gim c 4
Ph gim c 5

H v tn
Hong Vn Long
L Thanh D
inh Vn Ton
Thn c Hng
ng Vn Sn
Phm Tt Thng
Vy c c
Nng Ngc Tng
V Trng Bc
Chu Vn ng
Nguyn Th nh
Hong Th Mai
Phm Trng Hoi
Nguyn Th Lai
Nguyn Trung Li
on Kim Thnh
H c Hng
V Xun Sng
Nguyn Quc Minh
inh Khc Tnh
Nguyn L Sn
Nguyn Th Ng
Phm Ngc Thc
Nguyn Vn Hng
L Quc Hng
Nguyn Thanh Hi
Nguyn Vn Lim
L c T
Nguyn Vn Tc
Nguyn Vn Bi
Vng Vn Nam
L nh Trm
Hong Cng ng
Trn c Din
Hong Vn Hi
L Xun Cng
o Ngc Hng
L Xun
Nguyn Vn Ngc
Trn Vn Lm
Lng Vn Thit
Nguyn Vn Giai
Qung Th Thoong
Nguyn Vn Dng
Trn Bo Ton
inh Quang Long
Quch T Hi
H Qu Vn
Phm c Hin
Nguyn Vn Cha
Trnh Vn Chin
Nguyn Nam Sn
L Vn c
L Duy Trinh
Nguyn Xun Sang
L Nh Tun

Lnh vc ph trch
CN, TS, CS
XDCB- on th
LN, ng
Chung
Nng, lm nghip
XDCB-Thu li
Chung
XDCB, chn nui, hnh
chnh
Lm nghip
Trng trt, DN
Chung, KH, TC, T.tra
Chn nui
Lm nghip
Chn nui + G TT b
Chung
Nng nghip
Lm nghip
Thu li
Chung
Thu li
Lm nghip
Nng nghip
Chung
Nng nghip
Thu li
Lm nghip, PTNT
Chung
Chn nui
Thu li
Lm nghip
Trng trt
Chung
Lm nghip
Nng nghip
Chung
Thu li
Nng nghip
Chung
Nng
thu sn
u tnghip,
XDCB-PCLB
GNTT
Lm nghip, KN
Chi cc lm nghip
Chi cc HTX & PTNT
Chung
Nng nghip
Lm nghip
Thu li
Chung
Nng nghip
Lm nghip
Chung
Khai Thc
Lm sinh
TL, XDCB
Trng trt
Chn nui

T CQ
020-825366
020-820583
020-825196
028-871925
028-870137
028-871325
025-872124
025-878416
025-872123
025-872122
027-823241
027-823939
027-827280
027-812220
029-852422
029-852860
029-852941
029-852287
0280-858134
0280-651071
0280-858136
0280-855621
0210-846763
0210-843901
0210-846283
0210-843071
0240-824284
0240-858272
0240-854674
0240-852750
0240-854129
033-836184
033-835682
033-836106
023-876710
023-876601
023-876529
022-852130
022-855372
022-852176
022-852177
022-853827
022-852909
018-853722
018-852256
018-851243
018-853724
023-826187
023826243
023824052
037-855308
037-851273
037-722461
037-852449
037-855791
037-851272

TT
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Tn S
Ngh An

Chc danh
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
H Tnh
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Qung Bnh
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Qung Tr
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Tha Thin Hu Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Nng
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Qung Nam
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Ph gim c 4
Ph gim c 5
Qung Ngi
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Bnh nh
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Ph gim c 4
Ph Yn
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Khnh Ho
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Kon Tum
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gia Lai
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
k Lk
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3

H v tn
Nguyn Th Cnh
Hong Ngc Sin
V Duy Vit
Trn Hu Lc
L nh Sn
Nguyn Vn Vit
Nguyn B Thnh
Trn Quc Hng
Trn Vn Tun
Trn Vnh c
Hong Vn Mn
Nguyn Vn Bi
Nguyn Vn Hiu
Trng Vn Khanh
H ng Vang
Hong Hu H
Nguyn Xun Thiu
Trn Kim Thnh
H Vn Huy
H Ph
Hunh Vn Thng
H Tn Sn
Nguyn Vn Tin
V Vn Cng
Nguyn Thanh Quang
Nguyn Vn Gp
Phan Vn Hu
Trng Quang Vit
Ng Hun
Bi Minh Sn
o Minh Hng
V Thnh Tin
V Xun Hin
H Ngc Hng
Phan Trng H
Trn Chu
V Minh Thc
Hunh Vn Tuyn
L Ch Trng
H Th Sng
Trn Vn Thnh
Nguyn Honh
Trn Th PhngTho
Trn Ch Thu
Nguyn Hu Hi
Nguyn Vn Hch
Nguyn Kim Phng
Vn Tt Cng
Kp Thuyn
Nguyn Vn Phong
L Vn Lnh
Nguyn Sn
Trng Th X
Nguyn Hu Chung
Nguyn Vn Sinh
V Vn ng

Lnh vc ph trch
Nng nghip
Trc vn phng
Lm nghip
Thu li
Chung
Nng gnhip
Lm nghip
Thu li
Chung
Lm nghip
Nng nghip
Chung
Nng nghip
Lm nghip
Chung
Nng nghip
HTX NN v PTNT
Thu li
Chung
Thu sn
Thu li - XDCB
Chung
Thu Li
Trng trt
Chn nui
PTNT
Lm nghip
Chung
Thu li
Lm nghip
Nng nghip
Chung
Lm nghip
Trng trt
Chn nui
Thu
li, phng chng
Thu li
thin tai,T XDCB thu li
Chung
v CSHT, CBNLS v ngh
Ph
lm
mui,trch
nc
SHgnhip
v
VSMTNT
Chn nui, th y
Chung
Nng nghip
Thu li
Lm nghip
Chung
Nng nghip
Lm nghip
Thu li
Chung
Lm nghip
Nng nghip
Thu li
Chung
Thu li, PCLB
Trng trt, ging, KN
CN, th y, HTX & PTNT

T CQ
038-565175
038-597686
038-567010
038-597083
039-859511
039-857498
039-856731
039-857563
052-822761
052-825429
052-840289
053-854454
053-850453
053-852149
054-828322
054-848301
054-832335
054-848512
0511-839096
0511-822244
0511-821959
0510-852479
0510-852477
0510-852467
0510-852468
0510-828681
0510-852478
055-822241
055-825487
055-825267
055-829927
056-823762
056-822520
056-822534
056-822170
056-811449
057-842585
057-841522
057-841413
057-841830
058-822989
058-822154
058-828524
058-821104
060-864260
060-684584
060-912096
060-861181
0591-824320
059-824710
059-824303
059-822986
050-952638
050-951466
050-954773

TT
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Tn S
Lm ng

k Nng

TP HCM

Ninh Thun

Bnh Phc

Ty Ninh

Bnh Dng

ng Nai

Bnh Thun

B Ra - Vng
Tu

Long An

ng Thp

An Giang

Tin Giang

Chc danh
Ph gim c 4
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Ph gim c 4
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Ph gim c 4
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Ph gim c 4
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1

H v tn
Nguyn Vn Xun
Phm Vn n
Nguyn Th Kim Loan
Phm S
Mai Nam Dng
L Vn Minh
Nguyn c Luyn
Hong Mnh Lm
Nguyn Vn Bng
Nguyn Vn Ton
V Minh Khi
Nguyn Phc Tho
L Thanh Lim
L Hng Hoanh
Nguyn c Thu
Bi Anh Tun
Lu Khoan
Chu Thng Long
Nguyn Vn Ti
Trn Vn Lc
Phan Vn on
Dng Vn Hi
Nguyn Thi Sn
Phm Vn Yn
Trn Vin Thng
L Vn Rum
Thi Vn Thnh
Hunh Kim Ti
Trng Tn S
Nguyn vn Giu
Ngyn Ph c
Phan Minh Bu
on Hi
Nguyn Ngc Hai
Nguyn Ngc Hng
Mai Ch
Mai Kiu
K Hu Minh
V Cng Hu
L Th Qu
H Vn Ngha
Nguyn Quc L
Liu Trung Ngn
Trn Minh Tng
Trn Th Kim nh
L Vn Hong
Nguyn Vn Dng
Dng Ngha Quc
ng Ngc Li
Nguyn Vn Hiu
Nguyn Vn Phng
V Hng
on Ngc Ph
Phm Th Ho
Nguyn Vn Khang
Cao Vn Ho

Lnh vc ph trch
Lm nghip
Chung
CN - th y
Trng trt-KHKT
Thu li
Lm nghip
Chung
Chn nui - th y
Ch bin, HTX
Thy li, nc sinh hot
Lm nghip
Chung
Thu sn, lm nghip
Trng trt, nng thn
Chung
Lm nghip, min ni
Nng nghip, TTCN
Kinh t nng thn
Chung
Lm nghip
Nng nghip
Chung
LN, PTNT,
CTXGN&VL
Thu
li, XDCB,
CTNSVSMTNT
TT, chn nui, thu sn
Chung
Thng trc - CN - TS
Trng trt + Lm nghip
HTX - PTNT
Chung
Thu li
Nng nghip + Ch bin
HTX&PTNT v thanh tra
Chung
Nng nghip, PTNT,
CBNLS, D nghip
XDCB, thu li
Lm nghip
Chung
Nng nghip
T - XDCB
PT LN
Chung
CN,
sn ngnh ngh
Lm thu
nghip,
NT
Trng trt
Thy li, XDCB
Chung
CN-TS-TY
TL-XDCB
TT, HTX
Chung
Thu li, BQLDA NN
PTNT
K thut NN
Chung
Trng trt

T CQ
050-956280
063-821072
063-831990
063-540528
063-822052
063-831995
050-544340
050-544929
050-544930
050-544930
050-544929
08-8292741
08-8291381
08-8297644
068-823422
068-823770
068-823568
068-920750
0651-879948
0651-879948
0651-879948
066-827263
066-822298
066-822124
066-822619
0650-831909
0650-826787
0650-831526
0650-823714
0613-850680
0613-822939
0613-823194
0613-822791
062-824665
062-829546
062-829553
062-824295
064-825253
064-825454
064-826154
064-825494
072-826463
072-831290
072-826316
072-823463
072-523320
067-856225
067-851808
067-852532
067-853134
067-854571
067-853704
067-853257
067-859644
073855667
073855346

TT
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4

Tn S

Vnh Long

Bn tre

Kin Giang

Cn Th

Hu Giang

Tr Vinh

Sc Trng

Bc Liu

C Mau

Chc danh
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3
Gim c
Ph gim c 1
Ph gim c 2
Ph gim c 3

H v tn
Phm Thanh Tng
Trn Hong B
Nguyn Vn Thanh
Phan Nht i
Trn Thanh Hoan
Hunh Tn Li
Trn Th Lun
Kiu Vn Chu
Nguyn Trung Chng
Hunh Kim Mi
L Vn Xuyn
Trn Quang Ci
Mai Anh Nhn
Trn Th Thu Hng
V Vn i
Trn Ngc Nguyn
Phm Vn Qunh
Nguyn Thu Vn
Nguyn Vn ng
Trn Vn Cht
Hunh Ch Nguyn
Nguyn Vn Phong
L Tuyt Hng
La Von
L Vn Ti
Trng Thanh Bnh
H Quang Cua
Nguyn Nam Thnh
Lng Ngc Ln
Dip Chn Ben
Phan Minh Quang
Hong Nht
Ng Ch Dng
V Vn M
Trn Vn Thc
T Quc Nam

Lnh vc ph trch
Pht trin nng thn
XDCB, thu li
Chung
Trng trt
Chn li,
nui,
thtrin
y, thu
li
Thu
Pht
nng
thn
Chung
Lm nghip - CN - Di dn
Trng trt
Thu li
Chung
NN, PTNT
Thu li
Lm nghip
Chung
Thng trc
Trng trt
Ni chnh
Chung
XDCB, TL, KL,
HTX&PTNT
Th y, TS, KN
T chc - K hoch
TY-BVTV- KN - Ging
PNNT
Thu li -Nc SH
Chung
Nng nghip
PTNT, on th
Chung
Trng
trt,nghip,
BVTV, CN,
KN
LN, Dim
nc,
PTNT
XDCB, TL, PCLB
Chung
TT, CN
Lm nghip
TL, PTNT

T CQ
073855073
073855343
070-823683
070826363
070829059
070823749
075-822105
075-826027
075-826511
075-826510
077-813515
077-812696
077-810605
077-814886
071-823248
071-823491
071-820782
071-820801
071-870535
071-877977
071-877977
074-840132
072-840625
074-840027
074-840255
079-822366
079-827100
079-822031
0781-823936
0781-823938
0781-824981
0781-954776
0780-835669
0780-835898
0780-830720
0780-550494

c s Nng nghip & PTNT trong c nc


thi im thng 10/2006)
T D
0913 218126
0913 238784
0913 324044
0913 218126
0913 375900
0913 241568
0913 354719
0913 241436
0913 284559
0913 292973
0913 284265
0913 258289
0912 309036
0913 028162
0913 288569
0913 288105
0912 251719
0904 449727
0904 023028
0913 529737
0913 255314
0913 255203
0913 052961
0912 535988
0913 255058
0913 082135
0913 280457
0912 194580
0915 038247
0913 289509
0913 386761
0912 231873
0913 391407
0913 299090
0913 291048
0913 291773
0913 291311
0913 291978
0913 291246
0913 292393
0913 061047
0913 292308
0912 066198
0915 604864
0912 026591
0913 271239
0913 540643
0913 279221
0912 455977
0912 616576
0912 577060
0903 495271
0912 257894

T D
0903 200460
0913 530158
0912 394109
0913 270066
0913 381670
0913 381670
0913 277840
0914 103148
0913 279816
0912 224109
0913 369577
0913 250019
0913 250712
0912 191401
0913 251089
0913 251169
0912 915757
0913 251288
0912 094157
0912 132024
0913 286523
0912 132024
0913 282937
0913 387926
0912 353789
0913 282801
0913 257137
0913 344385
0913 257699
0904 025379
0912 030816
0913 263200
0913 355459
0913 072290
0912 270534
0912 600005
0912 559905
0912 973105
0912 456259
0912 324657
0913 252073
0913 252183
0912 326909
0989 831395
0912 053564
0912 014307
0913 296246
0913 010059
0913 317180
0913 253183
0913 352193
0903 234577
0913 293958
0912 812707
0913 026454
0903 224556

T D
0913 272376
0914 473678
0913 391969
0913 274003
0913 294368
0912 612926
0913 312551
0913 294025
0913 069940
0913 069946
0913 041721
0913 485095
0903 511208
0913 427407
0913 425727
0913 426277
0913 435810
0913 468496
0913 402427
0913 411539
0903 503500
0913 481009
0913 474155
0913 491138
0913 422547
0913 481099
0913 481306
0913 470238
0913 400109
0914 702246
0913 422902
0913 405267
0914 124477
0914 230145
0913 432630
0913 440734
0914 003773
0903 510459
0913 477741
0914 005419
0914 095434
0914 039474
0913 460176
0983 450255
0913 491486
0913 455167
0903 511827
0913 488743
0914 013718
0913 437506
0914 006406
0913 432257
0913 493574
0913 436832
0913 436832
0913 435130

T D
0913 436500
0918 034042
0913 865404
0913 736986
0913 865407
0913 934873
0913 436576
0913 437289
0913 400677
0989 788818
0905 142652
0913 923832
0913 923827
0913 923829
0913 930490
0913 709867
0913 953943
0913 882072
0913 757373
0913 798270
0913 880165
0913 565859
0913 884547
0909 049240
0913 826790
0913 860609
0918 092822
0909 160671
0913 880054
0913 850020
0913 850289
0908 481848
0913 851665
0913 786995
0913 883206
0913 764305
0989 173216
0918 267035
0913 949036
0913 948455
0913 840622
0913 721646
0918 616700
0918 430932
0918 126920
0913 999438
0903 818719
0913 967970
0919 663789
0913 967288
0913 877676
0913 971219
0918 065011
0913 879014
0918 496765

T D
0918 263019
0913 962823
0918 403891
0913 959544
0913 889215
0913 959544
0913 886105
0918 404782
0913 965437
0913 184435
0913 885113
0913 885298
0913 687470
0913 996545
0913 974873
0913 817981
0918 934333
0913 974654
0918 035599
0913 973261
0918 410409
0919 249638
0913 891213
0912 780769
0913 891113
0913 141044
0913 983172
0913 890232
0913 990638
0913 869557
0913 892339
0913 892196
0983 893397
0913 893330
0918 230834
0913 893308