You are on page 1of 8

Biodynamiska Föreningen

DOK
Försöket

DOK Försöket

Den sk DOK-försöket (D för biodynamisk, O för organisk och K
för konventionell), utförd av FiBl i Schweiz, pågick mellan 1978
och 1999. Den visar god samstämmighet med resultat från
andra långliggande jämförande försök i Sverige och Tyskland.
Skillnaden mellan biodynamisk och konventionell odling
framgår redan vid en ytlig betraktelse av marken efter 20
års jämförande försök (mer liv i marken med mer daggmask
exkrementer, aggregat och sprickbildning). I detta försök,
där man jämförde biodynamisk, organisk-biologisk och
konventionell odling, tittade man framför allt på skördemängd
och produktkvalitet. De gynnsamma resultaten från denna
studie har bidragit till att etablera den organiska odlingen i
Schweiz.
Härmed presenteras en sammanställning av delar av
resultatet från 21 års forskning. För mer information se
www. fibl.org

Förbrukning
Gödsel/växtnäring
I konventionell odling ges grödorna mer växtnäring.
BIO

EKO

KON

BIO

EKO

KON

Energi-förbrukning
Konventionell odling är mer energikrävande. Detta beror på att
tillverkningen av konstgödsel är mycket energikrävande. 1 kg
olja krävs för att framställa 1 kg kvävekonstgödsel.

Pesticider, Kemisk besprutning
I

konventionell

odling

besprutas

växterna

med

bekämpningsmedel. Det är inte tillåtet i biodynamisk och
ekologisk odling.

BIO

EKO

KON

BIO

EKO

KON

BIO

EKO

KON

BIO

EKO

KON

Mekanisk ogräsrensning
I biodynamisk och ekologisk odling sker ogräsrensningen
mekaniskt.

Skörd
Skörd
Skördenivån var högre i konventionell odling räknat i kg. Det
beror till del på att det är mer vatten i konventionella grödor.

Jordstruktur
Den

biodynamiskt

odlade

jorden

hade

den

bästa

jordstrukturen. Mest matjord i biodynamisk odling. Ökad lerhalt
i den konventionella, vilket ger svårigheter att ta emot stora
regnmängder.

Biologisk mångfald
Daggmask, biomassa
Den biodynamiskt odlade jorden hade flest daggmaskar.
BIO

EKO

KON

BIO

EKO

KON

BIO

EKO

KON

BIO

EKO

KON

BIO

EKO

KON

Baggar, aktivitet
Den biodynamiskt samt ekologiskt odlade jorden hade högst
aktivitet av baggar.

Mikrobiell biomassa ”Levande kryp i marken”
Den biodynamiskt odlade jorden hade högst mikrobiell
biomassa.

Mikrobiell aktivitet ”Mest verkstad”
Den biodynamiskt odlade jorden hade högst mikrobiell
aktivitet.

Mykorrhiza
Mykorrhiza är en viktig jordlevande svamp. Den biodynamiskt
och ekologiskt odlade jorden hade högst andel rötter i symbios
med mykhorriza. En viktig svamp för att bland annat binda
kvävet i jorden. När svampgifter används i konventionell odling,
dör svampen och näringsläckaget ökar.

Biodynamisk odling motverkar försurning
I den konventionella odlingen försurades jorden. I den
biodynamisk odlingen höjdes pH-värdet.
7,0
6,8

BIO

6,6

pH

EKO

6,4
6,2

KON

6,0
5,8
1977

1984

1991

1998

Biodynamisk odling bygger upp mullen i jorden
Mullhalten (matjorden) minskade i ekologisk och konventionell
odling medan den ökade i den biodynamiska. Mullhalten är ett
mått på jordens naturliga bördighet. Mullen har förmågan att
binda kol som annars skulle finnas i form av koldioxid. Mullen
motverkar jorderosion och ger jorden bättre struktur.

mullhalt

2000

BIO

0

-2000

KON
EKO

-4000

Järnaförsöket 1971-1979:
Konventionell och biodynamisk
potatis
Skörd potatis
BIO

KON

BIO

KON

BIO

KON

BIO

KON

Lagringsförluster

Vattenhalt i potatisen

Kvar av skörden
i april efter lagring

Skörden var något högre i den konventionella odlingen i kg
räknat men bestod av mer vatten än den biodynamiska.
Kvar i april är skillnaden näst intill utsuddad, eftersom den
konventionellt odlade potatisen hade högre lagringsförluster.

C - vitaminhalt

BIO

KON

BIO

KON

BIO

KON

BIO

KON

BIO

KON

Kvalitetsegenskaper

Proteinkvalitet

Kokfel

Smak

Ur försöket framkom att den biodynamiska potatisen hade
högre c-vitaminhalt och högre kvalitetsegenskaper än den
konventionella.

MILJÖMÄRKT 341 272, AWJ TRYCK Nyköping 2007

Biodynamiska Föreningen
Kontor 1
Vintervägen 35
169 54 Solna
T 070 216 33 90
F 08 730 13 46
Kontor 2
Skillebyholm
153 91 Järna
T 08 551 512 25
F 070 619 19 80
E biodynamiskt@btk.st
W www.biodynamiskt.se