You are on page 1of 31

ATENTAT S one strane patnje

Scenario Boris Stani i Gvido van Hengel


Crte Boris Stani
Besna kobila, 2015
Za izdavaa Predrag Mladenovi
Urednik Goran Lakievi
Grafiki urednik Milo Trajkovi
Recenzent Aleksandar Zograf
Prevod predgovora Aleksandra Popit
Lektura Duka Rajkovi
tampa
HL Print, Baki Petrovac
Izdava
IP Besna kobila, Zemun
Tel / Fax 011 261 50 60
info@besnakobila.co.rs

Objavljivanje ove knjige pomoglo je


Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

BORIS STANI
GVIDO VAN HENGEL

S ONE STRANE PATNJE

Edicija DAMBAS
posveena srpskom stripu

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

162

B I O G R A F I J E AU TO R A

ORIS STANI (Panevo, 1984) je slikar i strip-autor. Zavrio je


Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, odsek slikarstvo. Ue
stvovao je i izlagao svoje radove na mnogobrojnim radionicama
i grupnim izlobama u zemlji i inostranstvu. Stripove je objavljivao u a
sopisima i grupnim publikacijama. Jedan je od autora grafikog romana
Miroslavljevo jevanelje: apokrifna verzija (Kulturni centar Beograda i Lek
sikografski zavod Miroslav Krlea, 2012). Objavio je grafiki roman Ra
dosav, Jutarnja magla (Komiko, 2011) koji je preveden na poljski jezik
(Centrala, Poznanj, 2011), kao i zbirku stripova Blatite (Elektrika, 2012).
Trenutno radi na drugom delu trilogije Radosav.

VIDO VAN HENGEL (Blarikum, 1982) je pisac, strip aktivi


sta i istoriar. Studirao je u Groningenu, Jeni i Beogradu, a radio
je kao prevodilac, publicista i reditelj. Objavio je 2014. godine
knjigu Dani Gavrila Principa, koja je dobila dobre kritike u holandskim i
belgijskim medijima. Trenutno zavrava pisanje doktorskog rada o evrop
skim intelektualnim mreama Mlade Bosne, a priprema i novu knjigu o
etvorici utopijskih mislilaca izmeu dva svetska rata (jedan od njih je i
Dimitrije Mitrinovi). Od 2008. godine radi kao koordinator evropske
Platforme Spartak na razliitim strip-projektima, u saradnji sa kolegama iz
Srbije, Poljske, eke i drugih zemalja.

163

BIBLIOGRAFSKE REFERENCE
Prvo poglavlje: Atentat
Tekst je zasnovan i delom preuzet iz
sledeih knjiga i dokumenata: Vla
dimir Dedijer, Sarajevo 1914 (Pro
sveta, Beograd, 1978, 2. dopunjeno
izdanje), glava XIV; Vojislav Bogi
evi (prireiva), Sarajevski atentat
: izvorne stenografske biljeke sa glav
ne rasprave protiv Gavrila Principa i
drugova, odrane u Sarajevu 1914.
godine (Dravni arhiv NR BiH,
1954), kao i svedoenja oevidaca
iz policijskih zapisnika (Zaostav
tina Franca Ferdinanda, Sarajevski
proces, Dravni arhiv u Beu).

Drugo poglavlje: Hapenje


Tekst je zasnovan i delom preuzet iz
sledeih knjiga i dokumenata: Vla
dimir Dedijer, Sarajevo 1914, glave
I i XV; Leo Pfefer, Istraga u Sarajev
skom atentatu (Nova Evropa, Zagreb,
1938), 26 - 28. Svedoanstvo o obe
enim srpskim seljacima je preuzeto iz
dela Velimira Mandia Bosna u lanci
ma ili Povodom atentata Gavrila Prin
cipa (Sarajevo, 1914), a navedeno je i
u knjizi Vladimira Dedijera Sarajevo
1914, u glavi XV.

licijski zapisnici (Sarajevski proces,


Dravni arhiv u Beu); Vladimir
Dedijer, Sarajevo 1914, glava XV;
Ivan Kranjevi, Uspomene jed
nog uesnika u Sarajevskom atentatu
(Svjetlost, Sarajevo, 1964), kao i iz
stenografskih beleaka iz knjige Vo
jislava Bogievia.

etvrto poglavlje: Presuda


Tekst je zasnovan i delom preuzet
iz sledeih knjiga i dokumenata:
Vladimir Dedijer, Sarajevo 1914,
glava XV; Spomenica Danila Ilia
(Sarajevo, 1922), kao i iz steno
grafskih beleaka iz knjige Vojisla
va Bogievia.

Peto poglavlje: Kraj

Tekst je zasnovan i delom preu


zet iz sledeih knjiga i dokume
nata: Vladimir Dedijer, Sarajevo
1914, gla
va XVI; Ivan Kranj
e
vi, Uspomene jednog uesnika u
Sarajevskom atentatu; Martin Pa
penhajm, Gavrilo Princips Beken
ntnisse: ein geschichtlicher Beitrag
zur Vorgeschichte des Attentates
von Sarajevo, mit Einfhrung und
Kom
men
tar von R. P. (Lechner
& Sohn, Be, 1926); Franc Ver
Tree poglavlje: Suenje
fel, Erzhlungen aus zwei Wel
Tekst je zasnovan i delom preuzet iz ten (Fischer, Frankfurt na Majni,
sledeih knjiga i dokumenata: po 1948).

164

165

CIP -
,
741.5
, , 1984Atentat : S one strane patnje / scenario Boris Stani
i Gvido van Hengel ; prevod predgovora Aleksandra
Popit. - Zemun : IP Besna kobila,
2015 (Baki Petrovac : HL Print). - [176] str. : ilustr. ;
24 cm. (Edicija Dambas)
Str. 5-7: Vtroglavica / Gvido van Hengel. - Str. [171]:
Biografije autora.
- Str. [172]: Bibliografske reference. - Tira 700.
ISBN 978-86-88389-07-5
1. , , 1982- [ ]
[ ]
COBISS.SR-ID 215522316

166