You are on page 1of 11

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - tự Do - Hạnh Phúc
TP. HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2009

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ CÔNG TƯƠNG TP.HCM

DANH SÁCH ĐIỂM THI TUYỂN SINH TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG TP.HCM
NĂM 2009
STT

Tên điểm thi

1

01

2

02

3

03

4
5
6

04
05
06

7
8

07
08

Địa chỉ

Khu A - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật
Số 01 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, TP.HCM
Khu B - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật
Số 01 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, TP.HCM
Khu C - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật
Số 01 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, TP.HCM
Nhà Rạng Đông - ĐH Nông Lâm
Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM
Nhà Phượng Vĩ - ĐH Nông Lâm
Nhà Hướng Dương, Tường Vi - ĐH Nông Lâm
Trường ĐH Giao Thông Vận Tải
450 Lê Văn Việt, p. Tăng Nhơn Phú A, Q9, TP.HCM
Trường CĐ Công Thương TP.HCM
Tổng:

Số thí sinh

Số điện thoại

Trưởng điểm

2790

0903812569

Đỗ Thị Cúc

1870

0903175908

Nguyễn Quế Anh

1870

0904318200 Đặng Thị Thanh Hoà

1245
855
1515

0909347769
0908110647
0989366673

Đặng Hữu Hợp
Đỗ Văn Điện
Đinh Thị Kim Chi

2235
3164
15544

0913819867
0913838162

Đặng Công Quốc
Bùi Mạnh Tuân

DANH SÁCH CÁN BỘ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2009
Họ và tên

Lê Thanh Bình
Bùi Mạnh Tuân
Ngô Văn Vần
Đặng Công Quốc

Chức danh

Số điện thoại

Phụ trách

Chủ tịch
Ủy viên TT
Ủy viên
Ủy viên

903739156
913838162
903648407
913819867

Điểm 01, 02, 03
Điểm 08
Điểm 04, 05, 06
Điểm 07

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH

Ghi chú

TVi TTGDTX Khu A .5 15 10 32 26 23 34 12 67 24 33 12 126 252 126 29 Ghi chú 58 GT1+116GT2 34 GT1+65 GT2 22 GT1+44 GT2 22 GT1+44 GT2 10 7 7 11 7 13 38 57 13 38 57 150 24 31 .HCM Tổng: Số GV+CB làm giám thị 1 của trường Số GT1 coi thi tại trường Số GT1 còn lại SPKT: 93CB+81SV DHNL: 101CB GTVT: 6CB+47SV Số phòng Số phòng P001-P023 P023-P041 P042-P071 P072-P091 P092-P155 P156-P207 P208-P253 P254-P282 P283-P349 P350-P373 P374-P441 23 17 30 20 64 52 46 29 67 24 68 281 170 57 113 Số GT1 đề nghị Số GT2 đề nghị Số GT1 Trường cử đến 11.Hạnh Phúc TP.5 15 10 32 26 23 23 17 30 20 64 52 46 11.ĐH Nông Lâm Nhà Hướng Dương.5 8.HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập . HCM.tự Do .5 8.BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG TP.ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Khu C .ĐH Nông Lâm Nhà Phượng Vĩ .ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Khu B .ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Trường ĐH Giao Thông Vận Tải THCS TNP Trường CĐ Công Thương TP. ngày tháng năm 2009 THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG GIÁM THỊ COI THI 2009 STT Điểm thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Tên điểm thi Nhà Rạng Đông .ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Khu E .

Viên TT.Viên CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 TT.Viên CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 TT.Huân THPT NH.Viên CB CT 2 HV Bưu chính VT HV Bưu chính VT HV Bưu chính VT HV Bưu chính VT THPT NH.Huân THPT NH.HCM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2011 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . Hồ Chí Minh.Huân THPT NH.Viên CB CT 1 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 1 CB CT 2 CB CT 1 CB CT 1 TT.Huân Khu B ĐHSPKT THPT NH.Viên CB CT 1 TT.Viên CB CT 2 CB CT 2 TT.Huân THPT NH.Huân THPT NH.Viên CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 TT.Huân THPT NH.Huân THPT NH.Huân Khu A ĐHSPKT THPT NH.Viên TT.Huân Khu B ĐHSPKT THPT NH.Huân THPT NH.Huân THPT NH.Huân THPT NH.Huân THPT NH.Huân Khu A ĐHSPKT HV Bưu chính VT Khu A ĐHSPKT THPT NH.Huân . ngày 23 tháng 6 năm 2011 DANH SÁCH CÁN BỘ COI THI 2011 TẠI CÁC ĐIỂM THI ( Sinh viên CĐ Công Thương đăng ký tại văn phòng Đoàn đợt 2) STT 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Họ và tên cán bộ coi thi Phan Thị Cẩm Nguyễn Trần Trọng Mai Văn Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Vân Nguyễn Ngọc Nguyễn Quang Phạm Quang Lê Ngọc Đỗ Văn Nguyễn Thị Trịnh Xuân Mai Thị Hoài Phan Thị Lê Thị Quế Nguyễn Văn Nguyễn Thị Phạm Việt Huỳnh Thị Kim Đinh Thị Nguyễn Thụy Hoài Trần Văn Nguyễn Thị Ngân Phạm Thị Ngọc Vũ Thị Nguyễn Long Huỳnh Thị Bửu Đỗ Thị Thúy Hoàng Thị Thu Lê Thị Mỹ Nguyễn Thị Trương Thị Ánh Lê Thị Thu Nguyễn Thị Thanh Trần Thanh Hoàng Trung Nguyễn Thị Phan Thị Võ Xuân Nguyễn Thị Ngọc Hồng Nguyên Duyên Nhung Anh Ánh Bình Bình Chiến Chung Diễm Dâng Diễm Diệu Đô Đức Dung Dũng Dương Giang Giao Giàu Hà Hà Hà Hải Hân Hằng Hằng Hạnh Hạnh Hạnh Hiền Hiền Hiền Hiếu Hoa Hoàn Hoàng Hoanh Số điện thoại Lớp 01684641774 CĐ KẾ TOÁN 31A 0936 629 070 CĐ CKSC 31 0988 558 056 CĐ QTKD 31A 0914 604 862 CĐ DỆT 31 01662359257 CĐ KT 33B 01682923094 CĐ HÓA NHUỘM 01218192900 CĐ CKSC 34 01646295728 CĐ CNTT 34B 01667591348 CĐ TĐH 33 01218613448 CĐ CK 34 01643654430 CĐ QTKD 34A 0974234393 CĐ ĐCN 32A 01265294802 CĐ QTKD 33 A 0982 690 183 CĐ GIẦY 33 01645851154 CĐ TIN 34B 0989 645 223 CĐ CĐT 32A 0903 741 321 CĐ MAY32A 01689923503 CĐ ĐT32A 01662356515 CĐ KT 33C 01652082160 CĐ QTKD 33A 0988 029 036 CĐ TCNH 34F 0973 360 942 CĐ CĐT 32A 0979 323 435 CĐ HÓA HC 33 01265292580 CĐ TCNH 33B 01668901811 CĐ TCNH 33B 01642309221 CĐ CĐT 32A 0979 516 669 CĐ QTKD 32A 01662357313 CĐ GIẤY 33 01265004268 CĐ HÓA 33 01662488805 CĐ TCNH 34 01662356850 CĐ KT 33C 01656144845 CĐ KT 32A 01649678021 CĐ TIN 33A 01265121915 CĐ QTKD 32A 01649672658 CĐ CĐT 32A 01684115789 CĐ CĐT 32A 01265035671 CĐ KT 33C 0986064609 CĐ QTKD 34E 01682985742 CĐ TCNH 34E 01662357681 CĐ DA GIẦY 33 Nhiệm vụ Ghi chú CB CT 1 CB CT 1 CB CT 1 CB CT 1 CB CT 2 CB CT 2 TT.Huân Khu A ĐHSPKT HV Bưu chính VT THPT NH.Viên TT.Tự do .Huân THPT NH.Huân THPT NH.Hạnh phúc Tp.Viên CB CT 2 TT.BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG TP.Huân THPT NH.Huân CĐ Công Thương Khu A ĐHSPKT THPT NH.Huân THPT NH.Huân HV Bưu chính VT Khu B ĐHSPKT Khu B ĐHSPKT THPT NH.

Viên TT.Huân THPT NH.Viên CB CT 2 TT.Huân THPT NH.Viên CB CT 2 CB CT 2 TT.KT 34E CĐ KT 33C CĐ DA GIÀY 33 CĐ ĐT 33A CĐ QTKD 34B CĐ QTKD 34 CĐ HÓA HC 33 CĐ DA GIẦY 33 CĐ KT 33C CĐ TIN 32A CĐ KT 33C CĐ DỆT 33 CĐ TĐH 32 CĐ TCNH 33D CĐ ĐIỆN TỬ 33A CĐ CĐT 32A CĐ HHC 33A CĐ KT 33C CĐ KT 33C CĐ HHC 33 CĐ KT 33D CĐ TCNH 33D CĐ DA GIẦY 33 CĐ MAY 33A CĐ TCNH 34B CĐ HHC 33 CĐ TCNH 33D CĐ QTKD B CĐ DA GIẦY 33 CĐ ĐIỆN TỬ 33A CĐ TIN 33A CĐ TCNH 34B CĐ KT 33C CĐ KT 33C CĐ KT 33C CĐ DỆT 33 CĐ GIẤY 33 CĐ DỆT 33 CĐ DỆT 33 CĐ TCNH 33D CĐ GIẦY 33 CĐ DỆT 33 CĐ DỆT 33 TT.42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Bàn Huy Dương Mỹ Nguyễn Thị Nguyễn Xuân Bùi Thanh Phạm Ngọc Phạm Thị Lê Thị Nguyễn Trương Tuyết Thái Thị Nguyễn Duy Lê Thị Khánh Nguyễn Thị Ngọc Trần Hoài Lưu Thị Cao Thị Ngô Thị Phạm Thị Nguyễn Thị Trúc Vũ Đình Thái Thị Nguyễn Vĩnh Võ Xuân Ngô Thị Diễm Trịnh Thị Hương Đoàn Thị Thanh Phạm Thị Trần Thị Nguyễn Thị Kim Võ Thị Đào Thị Lê Thị Phạm Thị Yến Trần Thị Võ Thị Thảo Nguyễn Thị Nguyễn Thành Hà Minh Tăng Thị Quỳnh Nguyễn Thị Cẩm Trần Thị Hồng Đỗ Thị Kim Dương Thị Nguyễn Thị Đỗ Thị Thanh Nguyễn Thị Thu Đỗ Thị Thúy Trần Thị Trần Thị Ngọc Nguyễn Thị Hồng Hồng Hồng Hồng Hùng Hưng Hưng Hương Hương Hữu Huy Huyền Huyền Kha Lài Làn Lệ Liên Linh Lĩnh Loan Lộc Lộc Ly Lý Mai My Nga Ngân Ngân Ngát Ngoan Ngọc Ngọc Nguyên Nhài Nhân Nhật Như Nhung Nhung Nương Phước Phước Phương Phượng Quyên Quỳnh Quỳnh Sang 01638201980 01212667718 01697482573 01662357326 01224411787 01683394330 0917166505 01667028879 01674660336 01654788738 0906504198 0976261881 01226132021 01655555683 01663932063 01683396654 01653485352 01674935067 0989 209 610 01647453265 01655526705 0977 887 504 01649677635 01667544592 0979 726 020 0909 248 719 01686234890 01649672132 01265004206 01685657274 01696881730 0987 083 249 01649672077 01674869004 01677382847 0984 522 936 01654914988 01649677069 01696646167 01658862709 01647451803 01649961561 01661589791 0938 743 123 01668560186 01662318944 0974 812 381 01698144478 01682585019 CĐ TIN 33A CĐ MAY 33A CĐ KT 33C CĐ ĐIỆN TỬ 33A CĐ CĐT 32A CĐ CĐT 32A CĐ QTKD 34A CĐ LT.Viên CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 TT.Huân THPT NH.Huân THPT NH.Viên CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 TT.Huân Khu B ĐHSPKT Khu C ĐHSPKT Khu C ĐHSPKT THPT NH.Huân THPT NH.Viên CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 TT.Huân THPT NH.Huân THPT NH.Huân THPT NH.Huân THPT NH.Viên TT.Huân Khu C ĐHSPKT THPT NH.Huân ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT Khu C ĐHSPKT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT .Viên CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 Khu B ĐHSPKT THPT NH.Viên TT.

Viên CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 TT.Viên CB CT 2 CB CT 2 TT.93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Thạch Ngọc Đoàn Thị Thanh Ngô Thị Minh Lê Sỹ Nguyễn Ngọc Đào Thị Phương Trần Thị Mỹ Hồ Thị Trần Thanh Trần Thị Hiếu Đông Văn Huỳnh Thị Lê Thị Kim Lưu Thị Thanh Nguyễn Thị Minh Nguyễn Thị Thu Đinh Thu Hoàng Thanh Nguyễn Thị Thu Phan Thị Thu Hồ Thị Duyên Ngô Thị Huyền Nguyễn Thị Minh Phạm Thị Hồng Vũ Thị Thùy Phạm Bá Lê Lê Thị Thu Đinh Thế Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Bé Nguyễn Thị Hứa Thị Phượng Nguyễn Phan Thị Ngyễn Thị Bích Tài Tâm Tâm Tấn Thái Thanh Thanh Thành Thảo Thảo Thiên Thơ Thoa Thúy Thùy Thùy Thủy Thủy Thủy Thủy Trang Trang Trang Trang Trang Trình Trúc Tú Tú Tư Vi Vĩ Vương Xuân Xuyên 01235504538 01693224409 01649672817 01673628184 01265002189 01645152798 0979 993 673 01649672353 0904 591 423 01667544175 01694241077 01216663716 01677655004 01696737514 01649677972 01662356873 01225577857 0978 979 111 01667587671 0973 670 531 01667339001 0985 935 177 01227658498 01653783079 01649682531 0984 098 963 01662357321 0972 474 873 01265628940 01685334711 01662020925 01667587093 01652788320 01667548427 01685187147 CĐ QTKD 34D CĐ QTKD 34C CĐ KT 33C CĐ ĐIỆN CN B CĐ DA GIẦY 33 CĐ QTKD 33C CĐ QTKD34B CĐ KT 33C CĐ TCNH 33D CĐ KT 33C CĐ TIN 33B CĐ KT 33C CĐ HÓA HC 33 CĐ QTKD 34E CĐ TCNH 33D CĐ QTKD33C CĐ KT 32G CĐ HÓA HC 33 CĐ HÓA HC 33 CĐ QTKD 32C CĐ KT 34 CĐ KT 32B CĐ GIẤY 33 CĐ HÓA HC 9 CĐ KT 34D CĐ ĐCN 33B CĐ KT 33C CĐ Ô TÔ 34B CĐ KT 34E TC TCNH C CĐ KT 33E CĐ QTKD 33C CĐ KT 33 D CĐ KT 33C CĐ TCNH 33B TT.Viên TT.Viên CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 Dự trử Dự trử Dự trử ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT ĐH Giao thông VT .

6928.Nhơn Phú B THCS T.QTKD 33A CĐ.Nhơn Phú B THCS T.Viên TT.704 01267891669 01213496281 0979 699 073 01643639790 01667589474 0985 902 674 0169999464 CĐ.345 0934 173 342 01229988212 0932 074 507 0937 020 419 01265239357 01686680500 0978 722 755 0909 232 375 01649677687 01662356494 0974 640 437 01677720993 01265121245 09774358661 01642922543 0975 853 375 0972 530 107 01667589788 090.Nhơn Phú B THCS T.Nhơn Phú B THCS T.Nhơn Phú B THCS T.TCNH 33B CĐ QTKD 34A CĐ DG 33 CĐ CĐT 32A CĐ.031 0972 504 399 0989 842 405 0984 504 516 01662356229 0122079149 0985 885.TCNH 33D CĐ KT 32A CĐ QTKD32B CĐ QTKD 33A CĐ KT 32B CĐ QTKD32C CĐ CTM 33A CĐ.Tự do .Nhơn Phú B THCS T.Nhơn Phú B THCS T.016 097.TCNH 33D CĐ ĐTCN33A CĐ.4078.TCNH 33D CĐ QTKD32D CĐ KT33B CĐ QTKD32A CĐ QTKD32A CĐ GIẤY 33 CĐ QTKD32C CĐ CĐT 33A CĐ TĐH 33 CĐ QTKD 32C CĐ ÔTÔ 32 CĐ TĐH 33 CĐ TCNH 33B CĐ MAY 33A CĐ ĐCN32A CĐ CKSC32A CĐ CKSC 32A CĐ.Nhơn Phú B THCS T.3081.Nhơn Phú B THCS T.Nhơn Phú B THCS T.Nhơn Phú B THCS T.Nhơn Phú B THCS T.Nhơn Phú B THCS T.3706.712 097.Nhơn Phú B THCS T.TCNH 33E CĐ.Hạnh phúc Tp.HCM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2011 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .Nhơn Phú B THCS T.Nhơn Phú B THCS T.BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG TP.Nhơn Phú B THCS T.Nhơn Phú B THCS T.TCNH 33C CĐ QTKD32A CĐ KT32E CĐ QTKD 33A CĐ QTKD32D CĐ KT 32C CĐ.Viên THCS T.Nhơn Phú B THCS T.684 098.TCNH 33B CĐ.Viên TT.2424.Viên CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 TT.Nhơn Phú B THCS T. ngày 23 tháng 6 năm 2011 DANH SÁCH CÁN BỘ COI THI 2011 TẠI CÁC ĐIỂM THI ( Sinh viên CĐ Công Thương đăng ký tại văn phòng Đoàn đợt 1) STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Họ và tên cán bộ coi thi Trần Văn Mai Truờng Nguyễn Thị Thúy Vũ Thị Mai Nguyễn Thị Nguyễn Quang Trần Thế Lê Phuơng Võ Thị Bích Nguyễn Hồ Lữ Ngọc Lưu Văn Nguyễn Thanh Nguyễn Thị Huỳnh Thị Đinh Thị Kim nguyễn thị kim Bùi Thị Kim Lê văn Lê Mạnh Nguyễn Quốc Đặng Thị Lê Thị Bùi Mạnh Cao Thành Nguyễn Văn Lê Thị Thúy Trần Quang Võ Phi Trần Thị Kim Hồ Thị Mỹ Đào Tiến Đinh Văn Nguyễn Anh Võ Thị Kim Từ Thị Mỹ Trần Thị Hồng Nguyễn Thị Cẩm Phan Viết Nguyễn Hữu An An An Anh Anh Anh Anh Anh Ánh Bảo Bình Bình Bình Bình Cam Chi Chi Chung Cuớc Cuờng Danh Đảm Đạt Đạt Đạt Đạt Diệu Định Đồng Dung Dung Dũng Dương Duy Duyên Duyên Gấm Hà Hậu Hậu Số điện thoại Lớp Nhiệm vụ Điểm thi 01649677923 01228977633 01276055669 01692725586 097. HHC 32 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 TT.Nhơn Phú B THCS Phước Bình THCS Phước Bình THCS Phước Bình THCS Phước Bình THCS Phước Bình THCS Phước Bình THCS Phước Bình THCS Phước Bình THCS Phước Bình THCS Phước Bình THCS Phước Bình THCS Phước Bình THCS Phước Bình THCS Phước Bình THCS Phước Bình THCS Phước Bình THCS Phước Bình THCS Phước Bình THCS Phước Bình .Viên TT. Hồ Chí Minh.

9983.GDTX Quận 9 TT.807 01633911069 01214936599 CĐ CTM 32A CĐ QTKD 32C CĐ.255 01267140136 0972 037 982 01669897951 01285622555 01265005082 01203235695 0985 550 261 01265121658 01265287565 01229557850 0977 112 648 01674391164 0985 549 853 0979 632 465 01683391013 01677897588 090. Đặng Thị ThanhHuyền Nguyễn Huỳnh Kannara Nguyễn Thị Vân Khanh Huỳnh Thị Mỹ Kiêu Nguyễn Thị Lài Nguyễn Thị Lam Dương Thị Thanh Lan Cao Thị Lan Đỗ Văn Lập Truơng Thị Cẩm Lê Phan Thị Ngọc Lê Trần Thị Mỹ Lệ Lương Thị Thu Lệ 0973.GDTX Quận 9 TT.GDTX Quận 9 THCS T.GDTX Quận 9 TT. Quốc Toản THCS T.QTKD 32D CĐ KT 32D CĐ TĐH 33 CĐ KT 33A CĐ.GDTX Quận 9 TT.Viên TT.Viên CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 TT.TCNH 33B CĐ QTKD 32D CĐ KT 32F CĐ KT 33A CĐ TCNH 33D CĐ QTKD 32B CĐ TCNH 33D CĐ KT 32D CĐ GIẤY 33 CĐ KT 32C CĐ.Viên CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 THCS Phước Bình THCS Phước Bình TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TH Phước Long A TT. Quốc Toản THCS T.TCNH 33B CĐ KT 32A CĐ KT 32G CĐ.GDTX Quận 9 TT.5301.TIN 32A CĐ.GDTX Quận 9 TT.GDTX Quận 9 TT. Quốc Toản .KT 32G CĐ CTM 32B CĐ KT 33A CĐ TĐH 32 CĐ KT33A CĐ TCNH 33C CĐ TCNH 33D CĐ QTKD 33D CĐ.GDTX Quận 9 TT.257 01685249008 0974 281 413 0977 884 125 01693271301 093. Quốc Toản THCS T.Viên TT.855 01645148829 01653880430 0937 889 042 0979 889 326 01217700793 01649672376 097.QTKD 33B CĐ HÓA 33 CĐ QTKD 33B CĐ DG 33 CĐ KT 33D TT.Viên TT.GDTX Quận 9 TT.QTKD 33A CĐ QTKD32D CĐ CĐT 32A CĐ CĐT 32A CĐ QTKD 33A CĐ CTM 32C CĐ.519 0974 095. Quốc Toản THCS T.Viên CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 TT.8865. Quốc Toản THCS T. Quốc Toản THCS T.8409.GDTX Quận 9 TT.566.Viên TT.41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Nguyễn Ngọc Hiến Phạm Văn Hiển Trần Thị Thu Hà Lý Thị Mỹ Hạnh Nguyễn Thị Diệu Hiền Trịnh Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Vũ Hiền Nguyễn Thị Thu Hiền Tô Minh Hiệp Tăng Công Hiếu Nguyễn Thị Hiếu Nguyễn Thị Tố Hoa Lê Văn Hòa Võ Thiện Hòa Nguyễn Thị Kiều Hoanh Phạm Thị Hồng Trần Thị Ánh Hồng Vũ Thị Thu Huế Mai Thị Kim Huệ Phạm Thị Cẩm Huệ Ngô Thị Huệ Nguyễn Thị Huệ Trần Thị Hùng Trần Thị Lan Huơng Nguyễn Thị Huơng Phan Thị Xuân Huơng Nguyễn Đăng Hùng Nguyễn Mạnh Hùng Trần Danh Hùng Nguyễn Hải Hưng Nguyễn Thị Lan Huơng Nguyễn Thị Huơng PhanThị Thanh Hương Phan Trần Huy Nguyễn Thanh Huy Lê Thị Hào Huyền Ng.GDTX Quận 9 TT.GIÀY 33 CĐ KT 32F CĐ QTKD 32A CĐ QTKD 32C CĐ KT 32A CĐ KT32E CĐ CĐT 32A CĐ KT 32D CĐ KT 32F CĐ KT 32F CĐ.973 01662358576 01662318781 01695314931 0977 390 093 01674444186 0932 282 702 0973 238 449 01695308981 01265146413 01689379907 01282572662 0975 615 115 01667587335 01674655834 01662355740 01673864140 090.

Quốc Toản THCS T. Quốc Toản THCS T. Quốc Toản THCS T.329 0976 764 724 01658594063 01265215740 01659783427 01285795343 01649678005 01265215484 0978 408. Quốc Toản THCS T. Quốc Toản THCS T. Quốc Toản THCS T. Quốc Toản THCS T. Quốc Toản THCS T.Viên TT. Quốc Toản THCS T. Quốc Toản THCS T. Quốc Toản THCS T. Quốc Toản THCS T. Quốc Toản THCS T. Quốc Toản THCS T.TCNH 33B CĐ.Viên CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 THCS T.KT 33D CĐ TCNH 33D CĐ TCNH 33C CĐ TCNH 33D CĐ TCNH 33C CĐ TCNH 33B CĐ KT 33A CĐ.4689.507 01699314155 01686446604 01667545417 01649678160 01692212742 0918 121 327 01649117854 01657172124 01659576076 01667506678 01653516507 01662091942 0984 143 528 0974 359 136 093. Quốc Toản THCS T.TCNH 33B CĐ QTKD 32B CĐ ÔTÔ CĐ CTM 33B CĐ.QTKD 32 CĐ QTKD 32B CĐ KT 33C CĐ CTM 32B CĐ. Quốc Toản THCS T.91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Châu Thị Ngọc Huỳnh Thị Kim Nguyễn Bích Đặng Văn Lê Thị Thùy Phan Thị Vũ Thị Phạm Thị Lê Thị Trần Thị Kiều Nguyễn Thị Khánh Trần Thị Phan Tấn Nguyễn Văn Đào Xuân Hồ Sỹ Nguyễn Thị Kim Trần Thị Trúc Trần Thị Bích Phạm Thị Diệu Nguyễn Thị Trúc Nguyễn Thị Huỳnh Thị Ngọc Nguyễn Thị Hồng Ngô Thị Nguyệt Lê Thị Quế Ngô Thị Mìu Nguyễn Thị Trà Duơng Thị Diễm Phan Thị Chi Phạm Thị Nguyễn Thị Thanh Truơng Thị Quỳnh Nguyễn Hà Trúc Lương Thị Thu Nguyễn Kiều Huỳnh Lê Thị Bảo Nguyễn Thị Kim Đặng Thị Truơng Thùy Lâm Thu Trần Thị Huỳnh Thị Vũ Hoàng Thị Đào Thị Lê Thị Đỗ Thị Thanh Võ Thị Bùi Thị Nguyễn Huỳnh Ái Liên Liêu Liễu Linh Linh Loan Loan Loan Loan Loan loan Loan Lợi Long Long Long Luyến Ly Ly Ly Ly Ly Mai Minh Minh Minh Mìu My My Na Na Nam Nga Ngân Ngân Ngân Ngân Ngân Ngân Ngân Ngân Ngoãn Ngọc Ngọc Ngọt Nguyên Nhã Nhâm Nhàn Nhân 0985 938 480 0973 520 074 01265294844 01674579839 01256871991 0985 277 382 01662357324 0985 263 154 01649671001 01223100933 01265290023 01662356516 01679713572 0972 545 928 01649672363 01695309391 01662320760 01659943793 01649678162 090.TCNH 33B CĐ. Quốc Toản THCS T.QTKD 33B CĐ. Quốc Toản THCS T.TCNH 33B CĐ KT 32A CĐ TĐH 33 CĐ KT 32A CĐ KT 33E CĐ MAY 33B CĐ TCNH 33D CĐ QTKD 33B CĐ KT 33A CĐ QTKD 32B CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 TT. Quốc Toản THCS T. Quốc Toản THCS T.KT 34E CĐ TCNH 33A CĐ TCNH 33D CĐ KT 32A CĐ QTKD 32B CĐ KT 33B CĐ QTKD 32B CĐ. Quốc Toản THCS T.TCNH 33B CĐ.736 0979 158 850 01265287119 01263205080 0985 675 166 0979 489 731 01649672116 01667545433 CĐ. Quốc Toản THCS T. Quốc Toản THCS T.QTKD 33B CĐ TCNH 33D CĐ TCNH 33D CĐ TCNH 33D CĐ KT 32D CĐ.QTKD 33B CĐ QTKD 32B CĐ TCNH 33D CĐ. Quốc Toản THCS T. Quốc Toản THCS T.2345. Quốc Toản THCS T. Quốc Toản THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ . Quốc Toản THCS T.QTKD 33B CĐ. Quốc Toản THCS T. Quốc Toản THCS T.Viên TT.QTKD 33B CĐ. Quốc Toản THCS T. Quốc Toản THCS T.TCNH 33B CĐ TCNH 33A CĐ.Viên TT.KT 33D CĐ. Quốc Toản THCS T.KT 33E CĐ.

622 01662357257 0986 924 475 0976 365 670 0933 097 899 097.141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Phan Thanh Nhật Nguyễn Văn Nhớ Trần Thị Nhung Lê Ngọc Hồng Nhung Nguyễn Thị Phuợng Nhung Nguyễn Thị Hồng Nhung Nguyễn Thị Hoài Nhung Nguyễn Thị Hồng Nhung Nguyễn Tùng Ninh Nguyễn Thị Ngọc Nữ Nguyễn Thị Kiều Oanh Nguyễn Thị Kiều Oanh Nguyễn Kim Oanh Hoàng Thị Kim Oanh Chu Thị Oanh Phạm Tấn Phát Nguyễn Tấn Phong Nguyễn Quốc Phú Lê Thị Hồng Phúc Bùi Văn Phùng Di Trọng Phuớc Đỗ Thị Thanh Phuơng Võ Thị Thu Phuợng Nguyễn Thị Kim Phuợng Phạm Thanh Quang Phạm Vũ Mỹ Quốc Trần Thị Bé Quyên Trần Thị Tú Quyên Phạm Hoàng Quyên Trần Thị Ngọc Quyên Phạm Văn Quyết Lê Như Sa Nguyễn Thu Sang Lê Quốc Sĩ Nguyễn Văn Sơn Phạm Văn Song Nguyễn Thị Sương Sương Lê Quốc Sỹ Nguyễn Tấn Tài Nguyễn Thành Tài Hồ Thị Minh Tâm Lê Thị Thùy Tâm Nguyễn Hoàng Tân Đỗ Văn Tảo Nguyễn Thị Thắm Nguyễn Văn Thân Lê Quang Thắng Phạm Cao Thắng Phạm Quế Thanh Phạm Văn Thành 0973 570 737 0933 591 925 01649672571 01695308195 0979 694 169 01684438910 0977 681 599 01662355740 0908 607 073 01265214388 0982 829 922 01265122133 0979 131 077 0974 094 901 0985 880 334 01649677920 097.TCNH 33C CĐ CĐT 32B CĐ ĐCN 33A CĐ TIN 33B CĐ MAY 33B CĐ CĐT 32B CĐ.TCNH 33A CĐ QTKD 32A CĐ CĐT 32B CĐ DG 33 CĐ KT 32E CĐ.Viên TT.TCNH 33D CĐ.897 0975 522 458 01695622238 01649672359 01693602765 01213437252 01693518055 0985 943 905 CĐ QTKD32D CĐ QTKD32A CĐ TIN 33B CĐ KT33A CĐ KT33A CĐ QTKD 32B CĐ.Viên TT.TCNH 33C CĐ.8840.Viên CB CT 2 CB CT 2 TT.ÔTÔ 33B CĐ MAY 33B CĐ.TCNH 33A CĐ.TCNH 33A CĐ.Viên CB CT 2 TT.TCNH 33D CĐ.ÔTÔ 33B CĐ CĐT 32B CĐ KT 33C CĐ CTM 32B CĐ TĐH 33 CĐ QTKD32A CĐ QTKD 33B CĐ CTM 33B CĐ CKSC 32B CĐ CKCTM33 CĐ.Viên TT.TCNH 33B CĐ QTKD 33B CĐ KT 33B CĐ.TCNH 33C CĐ MAY 33B CĐ QTKD32A CĐ KT 33A CĐ KT 32D CĐ CĐT 32B CĐ QTKD 32C CĐ ĐCN 33B CĐ.4475 097.081 0972 797 752 01265214688 01203235696 01649677719 0938 743 123 01225024399 0979 064 584 01658341543 01693451747 01662357383 01685333603 0907 850 587 0976 337 426 0972 670 110 0977.Viên TT.494 098.Viên CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Huệ THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường .TCNH 33D CĐ QTKD32D CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 TT.TCNH 33B CĐ.9524.692.291.TCNH 33B CĐ QTKD 33A CĐ.Viên CB CT 2 TT.Viên TT.2301.4782.934 0937 552 636 01662357064 0984 589 881 097.

3717.865 01668524357 01694840034 01265292175 097.TCNH 33D CĐ MAY 33B CĐ CĐT 32B CĐ CKSC 32B CĐ QTKD32C CĐ TĐH 32 CĐ QTKD32D CĐ ĐT 33A CĐ TCNH 33B CĐ KT 32A CĐ.QTKD 33C CĐ HÓA 33 CĐ TCNH 33A CĐ.TCNH 33B CĐ.KT 32B CĐ.563 0934 725 839 01222444559 01669886776 01285788128 0937 874 164 01678892524 CĐ.6764.9681.KT 32D CĐ QTKD33C CĐ CKSC 32B CĐ HÓA 32 CĐ MAY 32A CĐ TCNH 33B CĐ MAY 33B CĐ QTKD32A CĐ CĐT 32B CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Long Trường THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư .TCNH 33C CĐ.TCNH 33D CĐ CKSC 32B CĐ QTKD32C CĐ.202 01265292201 01649659531 01649988381 0973 391 424 01648439449 01662357768 0985 946 583 0908 512 809 01693253319 01228727747 0973 426 508 01653783079 01265121770 01228727747 0989 973 006 01227658498 0985 935 177 0974 318 593 01686150025 097.TCNH 33C CĐ QTKD32B CĐ.TCNH 33D CĐ QTKD32C CĐ.2331.157 090.8979.191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 Hoàng Thị Đoàn Minh Lê Thị Hà Phạm Thị Lê Văn Nguyễn Hà Hoàng Thị Hoài Nguyễn Thị Nguyễn Văn Hoàng Thị Thanh Huỳnh Thị Thanh Lê Hoàng Diệu Phan Thị Diệu Trần Thị Hoàng Thanh Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Thu Nguyễn Trần Mai Trần Thị Diệu Lê Hồng Thủy Nguyễn Huy Lê Quang Nguyễn Thị Nguyễn Văn Hồ Quang Bùi Văn Võ Thị Duy Trà Cao Hoàng Phan Thụy Băng Hà Thị Bích Vũ Quốc Quách Bảo Lê Thị Diễm Đặng Minh Nguyễn Cẩm Pạhm Thị Hồng Nguyễn Thị Huyền Đặng Minh Vũ Thị Thu Nguyễn Thị Minh Ngô Thị Thùy Nguyễn Thị Phạm Quốc Bùi Khắc Huỳnh Thị Tuyết Nguyễn Thị Việt Bùi Quốc Nguyễn Thị Tuyết Lê Bá Tangư Thành Thảo Thảo Thi Thơm Thông Thu Thu Thu Thương Thúy Thúy Thúy Thúy Thùy Thủy Thủy Thủy Thy Tiên Tiên Tiến Tình Tình Toán Toàn Toàn Trà Trãi Trâm Trâm Trân Trân Trân Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trạng Trí Trinh Trinh Trinh Trinh Trọng Trung 01649672174 01693798831 01686242603 01695316194 01656152562 01265214203 0985 885 184 01265214064 01697539837 01688391161 0932 618 863 01662357634 0977 003 182 01649672367 097.111 01649672547 01265214365 01265294296 097.TCNH 33B CĐ KT 32A CĐ HÓA 32 CĐ HÓA 33 CĐ MAY 33B CĐ KT32A CĐ KT32A CĐ GiẤY 33 CĐ.TCNH 33D CĐ TCNH 33C CĐ KT 34F CĐ KT 33A CĐ HÓA 33 CĐ.TCNH 33B CĐ ÔTÔ33B CĐ KT 33C CĐ KT 33B CĐ ĐT 32B CĐ.

Viên CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 TT.Huân THPT NH.TCNH 33B 0974 133 526 CĐ KT 32B 0933 835 736 CĐ TIN 33B 01693900333 CĐ ĐCN 33B 01226440556 CĐ KT 33C 0973 961 880 CĐ QTKD32A 01698383505 CĐ QTKD33A 01262771177 CĐ QTKD33C 01649672213 CĐ.Viên CB CT 2 TT.TCNH 33D 01265215482 CĐ.Viên TT.TCNH 33C 0983 177 556 CĐ.Nhơn Phú B HV Bưu chính VT HV Bưu chính VT HV Bưu chính VT HV Bưu chính VT HV Bưu chính VT HV Bưu chính VT HV Bưu chính VT HV Bưu chính VT HV Bưu chính VT HV Bưu chính VT HV Bưu chính VT HV Bưu chính VT THPT NH.TCNH 33B 0938 235 605 CĐ.TCNH 33B 01673778164 CĐ ĐIỆN TỬ 32A 01689948827 CĐ ĐIỆN TỬ 32A 01689952783 CĐ ĐIỆN TỬ 32A TT.Huân THPT NH.216 CĐ CĐT 32B 01658530743 CĐ.3188.Viên TT.TCNH 33D 0985 058 708 CĐ QTKD32D 01265214535 CĐ.Viên TT.Huân .1965.Viên TT.401 CĐ CĐT 32B 01656616626 CĐ CĐT 32B 093.Viên TT.Viên THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư THPT Hoa Lư HV Bưu chính VT HV Bưu chính VT THCS T.241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 Nguyễn Thành Đồng Thế Nguyễn Quốc Ngưu Văn Trần Thị Kim Nguyễn Hũu Võ Đặng Đặng Thị Tuờng Nguyễn Thị Tuờng Đỗ Thị Nguyễn Lưu Nguyễn Khắc Nguyễn Thanh Hoàng Nguyễn Anh Đặng Xuân Đỗ Minh Nguyễn Thị Lệ Nguyễn Thị Như Vũ Hải Hồ Đào Phi Trần Viết Ngô Hồng Nguyễn Văn Trung Trưởng Tuấn Tuấn Tuyền Văn Văn Vi Vi Vinh Vũ Vũ Vui Vuơng Xồng Xuân Xuân Ý Yến Yến Hùng Khanh Hiến 097.1265 CĐ TCNH 34A 0985.581.9321.Viên TT.046 CĐ TĐH 32 01693920613 CĐ KT 33C 012.Viên CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 2 CB CT 1 TT.