You are on page 1of 5

%2)<3)

&*4
:IVWÇS4VIPMQMREV

'EVPSW,IRVMUYI2YRIW
'PEYHMS,YX^
1EMERE*EVMEW3PMZIMVE2YRIW

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
-RWXVYËÙIW

'EHIVRSHI%TPMGEËÇS

:SGÎ IWXÅ VIGIFIRHS YQ GEHIVRS UYI GSRXÍQ JVEWIW UYI HIWGVIZIQ WIRXMQIRXSW
STMRMÙIWIEXMXYHIW4SVJEZSVPIMEEXIRXEQIRXIGEHEYQEHEWWIRXIRËEWITIRWISUYERXS
ZSGÎWIMHIRXMJMGEGSQIPEW%WIKYMVQEVUYIREJSPLEHIVIWTSWXEWRSPSGEPETVSTVMEHSE
WYEVIWTSWXEEGEHEMXIQ
4EVEXERXSWMKEEWMRWXVYËÙIWEFEM\S
4EVE GEHE MXIQ ZSGÎ XIQ E STËÇS HI QEVGEV HI wx E wx 7I ZSGÎ EGLE UYI E
WIRXIRËEEFWSPYXEQIRXI RÇSS HIWGVIZI EHIUYEHEQIRXIQEVUYI wx7I ZSGÎ EGLEUYI E
JVEWISHIWGVIZIQYMXSFIQQEVUYISwxREKVEHIHIVIWTSWXEW7IZSGÎGSRWMHIVEVUYIE
JVEWISHIWGVIZIwQEMWSYQIRSWxQEVUYIwx
'SRWMHIVI UYI UYERXS QEMW ZSGÎ EGLE UYI E JVEWI Í ETVSTVMEHE TEVE HIWGVIZÎPS
QEMSV HIZI WIV S ZEPSV E WIV QEVGEHS RE IWGEPE

VIWTSWXEW   I   UYERXS QIRSW ZSGÎ MHIRXMJMGEVWIGSQEHIWGVMËÇSJIMXEQIRSVWIVÅSZEPSVEWIVVIKMWXVEHSREIWGEPE.

VIWTSWXEW I 2SXIUYIXSHSWSWZEPSVIWHEIWGEPETSHIQWIVQEVGEHSW 2ÇSI\MWXIQVIWTSWXEWGIVXEWSYIVVEHEW­MQTSVXERXIUYIEWWYEWVIWTSWXEWWINEQ WMRGIVEW 6IWTSRHE E XSHSW SW MXIRW I TSV JEZSV RÇS VMWUYI SY IWGVIZE RS GEHIVRS HI ETPMGEËÇS  .

&EXIVME*EXSVMEPHI4IVWSREPMHEHI&*4 Conformidade 4VSGYVSWIKYMVEWVIKVEWWSGMEMWWIQUYIWXMSRÅPEW7 8IRXSJE^IVGSQUYIEWTIWWSEWWMRXEQWIFIQ 6 Egocentrismo +SWXSHIJEPEVWSFVIQMQ 2 8IRLSYQGSVEËÇSQSPI 4 *EPSXYHSSUYITIRWS 2 +SWXSHIJE^IVGSMWEWUYIRYRGEJM^ERXIW 4 %GVIHMXSUYIEWTIWWSEWXÎQFSEWMRXIRËÙIW 6 7SYHMZIVXMHS6 8SQSGYMHEHSGSQSUYIJEPS 6 (MJMGMPQIRXITIVHØS 1 (MZMVXSQIUYERHSIWXSYIRXVIQYMXEWTIWWSEW 6 6IWTIMXSSWWIRXMQIRXSWEPLIMSW 6 1IWQSUYERHSTVIGMWSVIWSPZIVEPKYQEGSMWETEVEQMQGSWXYQSEHMEV EXÍSÞPXMQSQSQIRXS 1 8IRXSMRJPYIRGMEVESWSYXVSW 3 7SYKIRIVSWS.

E  6 )WXSYWEXMWJIMXSGSQMKSQIWQS 6 2ÇSJEPSQYMXS 2 4SWWSEKVIHMVJMWMGEQIRXIEWTIWWSEWUYERHSJMGSQYMXSMVVMXEHS 2 6IWSPZSQIYWTVSFPIQEWWIQTIRWEVQYMXS 4 4VISGYTSQIGSQXSHSW 6 +IVEPQIRXIQIWMRXSJIPM^ 6 4VIGMWSHIIWXÑQYPSTEVEGSQIËEVEJE^IVEWGSMWEW 2 8IRLSTSYGSMRXIVIWWITSVI\TSWMËÙIWHIEVXI 3 (MZMVXSQIGSRXVEVMERHSEWTIWWSEW 4 'SQJVIUàÎRGMEXSQSHIGMWÙIWTVIGMTMXEHEW 2 *EGMPQIRXIGSPSGSEWQMRLEWMHÍMEWIQTVÅXMGE 6 9WSEWTIWWSEWTEVEGSRWIKYMVSUYIHIWINS 1 4SWWSPMHEVGSQQYMXEWXEVIJEWESQIWQSXIQTS 6 5YEWIWIQTVIQIWMRXSHIWERMQEHSREJSWWE 1 7YWTIMXSHEWMRXIRËÙIWHEWTIWWSEW 2 %XYEPQIRXIHIJIRHSMHÍMEWHMJIVIRXIWHEUYIPEWUYIHIJIRHME ERXMKEQIRXI 4 'SRWMKSSUYIIYUYIVS 6  .

&EXIVME*EXSVMEPHI4IVWSREPMHEHI&*4 8IRLSTSYGEGYVMSWMHEHITEVEGSRLIGIVRSZSWIWXMPSWQYWMGEMW 2 (IHMGSQIQYMXSTEVEJE^IVFIQEWGSMWEW 6 )WTIVSTIPEHIGMWÇSHSWSYXVSW 3 -RXIVIWWSQITSVXISVMEWUYIXIRXEQI\TPMGEVSYRMZIVWS 6 8IRLSTSYGETEGMÎRGMETEVEXIVQMREVXEVIJEWQYMXSPSRKEWSYHMJÑGIMW 1 7SYYQETIWWSEXÑQMHE 2 8IRLSEPKYRWMRMQMKSW 1 %GLSUYIEQMRLEZMHEÍZE^MEIWIQIQSËÇS 2 'SQIËSVETMHEQIRXIEWXEVIJEWUYIXIRLSTEVEJE^IV 6 %GLSTSYGSMRXIVIWWERXIWI\TSWMËÙIWJSXSKVÅJMGEW 2 6IWTIMXSSTSRXSHIZMWXEHSWSYXVSW 6 8IRLSHMJMGYPHEHITEVEEHETXEVQIEXVEFEPLSWUYIIRZSPZEQYQE VSXMREJM\E 1 %RXIWHIEKMVTIRWSRSUYITSHIEGSRXIGIV 6 7MRXSQIQEPWIRÇSGYQTVSEPKSUYITVSQIXM 6 Interação social %HSVSEXMZMHEHIWIQKVYTS 6 8YHSSUYITSWWSZIVÄQMRLEJVIRXIÍQEMWHIWTVE^IVHSUYITVE^IV 2 +SWXSHIMVEPYKEVIWUYIRÇSGSRLIËS 5 'SRZIVWSGSQQYMXEWTIWWSEWHMJIVIRXIWUYERHSZSYEJIWXEW 5 %NSMQTYPWMZEQIRXIUYERHSEPKYQEGSMWEIWXÅQIEFSVVIGIRHS2 +SWXSHIXIVYQEZMHEWSGMEPEKMXEHE 6 4EVXMGMTEVHIEXMZMHEHIWUYIIRZSPZEQGVMEXMZMHEHIISYJERXEWMEQI IQTSPKE 6 )WJSVËSQITEVEXIVHIWXEUYIREIWGSPESYXVEFEPLS6 +IVEPQIRXIJEËSSUYISWQIYWEQMKSWITEVIRXIWUYIVIQIQFSVE RÇSGSRGSVHI 2 GSQIPIWGSQQIHSHIUYIWIEJEWXIQHIQMQ 4 8IRLSTSYGSMRXIVIWWITSVMHÍMEWEFWXVEXEW 4 %GLSUYISWSYXVSW^SQFEQHIQMQ 1 'SWXYQSJE^IVWEGVMJÑGMSWTEVEGSRWIKYMVSUYIUYIVS7 %GLSREXYVEPUYISWZEPSVIWQSVEMWQYHIQESPSRKSHSXIQTS6 8IRLSQYMXSQIHSUYISWQIYWEQMKSWHIM\IQHIKSWXEVHIQMQ 2 8IRXSMRGIRXMZEVEWTIWWSEW6 7SYYQETIWWSEGSQTSYGEMQEKMREËÇS 5 *EËSGSMWEWGSRWMHIVEHEWTIVMKSWEW1 4IRWSWSFVISUYITVIGMWSJE^IVTEVEEPGERËEVQIYWSFNIXMZSW 6  .

&EXIVME*EXSVMEPHI4IVWSREPMHEHI&*4 Humor Humor 7SYYQETIWWSERIVZSWE 1 'SWXYQSJMGEVGEPEHSUYERHSIWXSYIRXVIIWXVERLSW 2 6IWSPZSQIYWTVSFPIQEWGSQVETMHI^ 6 'SRJMSRSUYIEWTIWWSEWHM^IQ 6 %GLSUYIRÇSI\MWXIYQEZIVHEHIEFWSPYXE 4 4SVQEMWUYIQIIWJSVGIWIMUYIRÇSWSYGETE^HIWYTIVEVSW SFWXÅGYPSWUYIXIRLS 1 UYIIRJVIRXEVRSHMEEHME )RZSPZSQIVETMHEQIRXIGSQSWSYXVSW 4 +SWXSHITIRWEVWSFVIWSPYËÙIWHMJIVIRXIWTEVETVSFPIQEWGSQTPI\SW 6 (IM\SHIJE^IVEWGSMWEWUYIHIWINSTSVQIHSHIWIVGVMXMGEHSTIPSW SYXVSW 2 %GVIHMXSUYIEQEMSVMEHSWZEPSVIWQSVEMWWÇSHITIRHIRXIWHEÍTSGEI HSPYKEV 4 *MGSQYMXSXÑQMHSUYERHSIWXSYIRXVIHIWGSRLIGMHSW 1 4VISGYTSQIIQEKMVWIKYRHSEWPIMW 7 1IYLYQSVZEVMEGSRWXERXIQIRXI 1 2IGIWWMXSIWXEVRSGIRXVSHEWEXIRËÙIW 3 7MRXSQIQYMXSMRWIKYVSUYERXSXIRLSUYIJE^IVGSMWEWUYIRYRGEJM^ ERXIW 2 %WTIWWSEWHM^IQUYIWSYQYMXSHIXEPLMWXE 6 )ZMXSHMWGYWWÙIWJMPSW×JMGEW 3 2ÇSKSWXSHII\TVIWWEVEWQMRLEWMHÍMEWTSMWXIRLSQIHSHIWIV VMHMGYPEVM^EHS 2 7SYGETE^HIEWWYQMVXEVIJEWMQTSVXERXIW 6 +SWXSHIQERXIVEVSXMRE 7 %GLSUYIJEËSFIQEWGSMWEW 6 7SYYQETIWWSEMVVMXÅZIP 2 'SWXYQSIRKEREVEWTIWWSEW1 +SWXSHIXVEFEPLSWEVXÑWXMGSWUYIWÇSGSRWMHIVEHSWIWXVERLSW 4 8IRLSQYMXEHMJMGYPHEHIIQXSQEVHIGMWÙIWREQMRLEZMHE 1 :MZSQMRLEWIQSËÙIWMRXIRWEQIRXI 5 +SWXSHIJE^IVGSMWEWUYII\MKIQQYMXSHIQMQ 6 7SJVSUYERHSIRGSRXVSEPKYÍQUYIIWXÅGSQHMJMGYPHEHIW 5 ­GSQYQXIVIQMRZINEHIQMQ 1 7IQTVIUYITSWWSQYHSSWXVENIXSWRSWQIYWTIVGYVWSWHMÅVMSW 4 8IRLSHMJMGYPHEHITEVEXIVQMREVEWXEVIJEWTSMWQIHMWXVEMSGSQSYXVEW GSMWEW 1 4VISGYTSQIGSQEUYIPIWUYIIWXÇSRYQEWMXYEËÇSTMSVUYIEQMRLE 6  .

&EXIVME*EXSVMEPHI4IVWSREPMHEHI&*4 7SYGSQYRMGEXMZS 6 %GLSUYISWSYXVSWTSHIQXIRXEVTVINYHMGEVQI 1 7MRXSYQEMRGSRXVSPÅZIPZSRXEHIHIJEPEVQIWQSUYIWINEGSQUYIQ RÇSGSRLIËS 1 )YTEVSHIJE^IVEWGSMWEWUYERHSIPEWJMGEQQYMXSHMJÑGIMW 1 )WGSPLSEWTEPEZVEWGSQGYMHEHS 7 Humor 'SQJVIUàÎRGMETEWWSTSVTIVÑSHSWIQUYIJMGSI\XVIQEQIRXI MVVMXÅZIPMRGSQSHERHS QIGSQUYEPUYIVGSMWE 1 6EVEQIRXIQSWXVSYQXVEFEPLSESYXVEWTIWWSEWERXIWHIVIZMWÅPS GYMHEHSWEQIRXI 7 Altruísmo -QTSVXSQIGSQSWWIRXMQIRXSWHSWSYXVSW 6 *EËSQYMXEWGSMWEWHYVERXIEWQMRLEWLSVEWHIJSPKE 5 )WXSYGERWEHSHIZMZIV 1 +SWXSHIUYIFVEVVIKVEW 1 'SWXYQSXSQEVEMRMGMEXMZEIGSRZIVWEVGSQSWSYXVSW6 6IWTIMXSEYXSVMHEHIW 7 Confiança 7SYYQETIWWSEMRWIKYVE 1 5YERHSIWXSYIQKVYTSKSWXSUYIQIHÎIQEXIRËÇS 3 1IYWEQMKSWHM^IQUYIIYXVEFEPLSIWXYHSHIQEMW 6 7MRXSQIIRXIHMEHSUYERHSXIRLSUYIJE^IVEWQIWQEWGSMWEW 1 )\MNSQYMXSHIQMQQIWQS 6 8IRLSHMJMGYPHEHITEVETEVXMGMTEVHIEXMZMHEHIWUYII\MNEQMQEKMREËÇS SYJERXEWME 2 +SWXSHITVSKVEQEVHIXEPLEHEQIRXIEWGSMWEWUYIXIRLSTEVEJE^IV 7 9WYEPQIRXIXSQSEMRMGMEXMZEREWWMXYEËÙIW 7 7MRXSQIQYMXSQEPUYERHSVIGIFSEPKYQEGVÑXMGE 6 %GVIHMXSUYIEWTIWWSEWXÎQYQEREXYVI^EVYMQ 1 (MJMGMPQIRXIJMGSWIQNIMXS 6 7×QIETVS\MQSHIYQETIWWSEUYERHSIWXSYGIVXSHIUYIIPE GSRGSVHEGSQEWQMRLEW STMRMÙIWIEXMXYHIWTEVEIZMXEVGVÑXMGEWSYHIWETVSZEËÇS1 7IMSUYIUYIVSTEVEQMRLEZMHE 7 *VIUàIRXIQIRXIUYIWXMSRSVIKVEWIGSWXYQIWWSGMEMW 1 8IRLSYQEKVERHIHMJMGYPHEHIIQHSVQMV 1 4VISGYTSQIIQEKVEHEVEWTIWWSEW 4 7SYHMWTSWXSEVIZIVQIYWTSWMGMSREQIRXSWWSFVIHMJIVIRXIW EWWYRXSW 7  .