You are on page 1of 2

DAILY LESSON LOG

GRADE ONE – ATIS
Date: JUNE 1, 20015 (MONDAY)

Subjects

I. Objective
II. Subject
Matter

ESP

7:30 – 8:00

MTB

8:00 – 8:50

8:50 – 9:20

10:10 – 11:00

MAPEH

1:00 – 1:40

A.P.

1:40 – 2:20

Nasasabi at naipapalakpak
nang papantig ang pangalan.

To read and write numbers 1,2, and
3 in symbols and in words.

Describe and name different
kinds of lines and shapes.

Nakapagsasalaysay sa
kanilang pangalan,
kaarawan, edad at tirahan.

Ako ay Natatangi.

Familiarize with Mm
alphabet.
MTB-MLE

Ako at ang aking
pamilya.
Filipino Gabay ng
Guro
Larawan

One, Two, and Three

Ang aking sarili.

Mathematics Teacher’s
Manual
Pictures, chart

Line and
Shapes/Module A: Art.
MAPEH Teachers
Manual
Pictures, chart

Please refer to lesson
guide p.2. (day 2)

Please refer to lesson guide
pp. 1-4.

Please refer to lesson
guide pp. 4-5.

Please refer to lesson
guide pp. 4-5.

Oral recitation
Let the pupils to
identify the
different kinds of
lines and shapes.

Oral recitation
Anong
pangalan mo?,
edad?
Saan ka
nakatira?

Larawan
Please refer to lesson
guide pp. 3-4.

Pictures
Please refer to lesson
guide pp.32-33 (day 2)

IV. Evaluation

AP Gabay ng Guro
Larawan, tsart

Circle the correct
number.
Oral recitation

Oral recitation

Oral recitation

1.
A. 2(two) B.3(three) C. 1 (one)
2.
A. 1(one) B. 2(two) C. 3(three)

Give the first
letter sound of the
following
pictures.

Ilang pantig ang
Pangalan ni Nasima.?
Roberto?Jerson?

Out of ___ pupils, ____
Pupils or __% w/ mastery

Out of ___ pupils, ____
Pupils or __% w/ mastery

Out of ___ pupils, ____
Pupils or __% w/
mastery

Out of ___ pupils, ____
Pupils or __% w/ mastery

Out of ___ pupils, ____
Pupils or __% w/
mastery

Out of ___ pupils,
____ Pupils or __%
w/ mastery

Iguhit sa malinis na papel ang
talent mo.

Give 4 words that start with the
sound of Ll .

Magsanay sa bahay.

Write numbers 1 (one) to 20 (twenty)
at home.

Draw the different kinds of
shapes.

Isulat sa malinis na papel.
Ilang taong gulang kana?

Ano-ano ang mga
ginagawa sa bawat bata
na nasa larawang ito?

V. Assignment

9:40 –
10:10

MATH

Greeting with a song “
Maayong Buntag”

References

Remarks

ENGLISH

Nakakapagsabi sa kanikanilang mga talento sa bawat
bata.

ESP Teachers Manual

Materials
III. Procedure

FILIPINO

Checked by: ARABELLA A. AMAR
Principal I

3.
A. 3 (three) B. 2(two) C. 1 (one)
4.
A. 2(two) B. 1 (one) C. 3 (three)

ELVIRA L. PADILLA
Teacher In - Charge