bafllarken...

Bu dergi akl›ma düfleli epey zaman oldu. Farkl› bir yay›n haz›rlamal›yd›k. Yemek, içmek üzerine bir yay›n, ama efli menendi olmayan... ‹çinde tarifler kadar lezzetli yaz›lar›n bulundu¤u, ailelerimizle birlikte okuyaca¤›m›z, saklanacak bir çal›flma... Hem sektör mensuplar›na hitap etmeliydi, hem de lezzetin peflinde olan bizleri tatmin edecek bir içerikte... Yani, farkl› tatlar›n peflinde koflmaktan mutluluk duyan herkesi kucaklayacak yaz›lar olacakt› içinde... Ve sonunda bugün, ömrü ayr›nt›lar›n güzellefltirdi¤ini düflünenlerin dergisi art›k elinizde... Dünya “ehlikeyf” Dergisi'nin iki ayda bir ç›kacak her yeni say›s›nda g›da sektörünün baflat ürünlerini hammaddesinden üretim aflamas›na, tarihçesinden sanatlardaki yans›malar›n› bütün boyutlar›yla ele alaca¤›z. ‹lk konumuz, içinde bulundu¤umuz Ramazan ay›n›n vazgeçilmezi çorba. Önümüzdeki aylarda dergide iflleyece¤imiz ürünler, lezzet peflinde yolculuklara da ç›karacak bizleri ve farkl› bir gezi dergisi hüviyeti de eklenecek Dünya “ehlikeyf”e. Biz yeme, içme, gezme tutkunlar›n›n elimizden b›rakamayaca¤› bir rehber niteli¤i de oluflacak dergimizde... Gazeteniz Dünya’n›n sanat sayfalar›n› haz›rlayan ve 18 y›ld›r her ay sizleri kültür/edebiyat dünyas›yla buluflturan “Kitap” dergimizin yarat›c› ekibi taraf›ndan hayata geçirildi bu çal›flma da... ‹smi gibi bir dergi oluflturmak için süren yo¤un haz›rl›klar, grafik dünyas›ndan bir ustan›n, bir ö¤retim üyesinin, Selahattin Ganiz’in yaratt›¤› “ehlikeyf” logosunun kapa¤a yerlefltirilmesiyle coflkuya dönüfltü. Sevgili Ganiz’e bu güzel çal›flmas› için bu köfleden de teflekkürü bir borç biliyoruz. Adnan fiahin, Cankut fiaml›, Deniz Gürsoy, Gülhan Kara, Nevin Hal›c›, Nilhan Aras ve Selim ‹leri’nin yaz›lar›yla zenginleflen Dünya “ehlikeyf”in ilk say›s›nda; çorban›n k›sa tarihini, haz›rl›¤›n›n püf noktalar›n›, deyimlerimize yerleflmifl çorbalar›, çorba kitaplar›n›, tarihten ç›k›p gelmifl çorba tariflerini, tarhana hakk›nda ayr›nt›l› bilgileri, cevizli bat; bütün çorba; kör toyga gibi fazla bilinmeyen çorbalar›n yap›l›fl›n›, çorba terbiyelerini ve çorbal› an›lar› keyifle okuyaca¤›n›z› umuyoruz. Sermet Muhtar Alus'un en gözde iflkembecisini, 1844'te ortaya ç›kan ilk Türkçe yemek kitab› olan “Melceü't Tabbâhin”in yazar› Mehmet Kâmil ve “Ev Kad›n›” adl› yap›t› 1882-1908 y›llar› aras›nda dört bask› yapan Ayfle Fahriye Han›m'dan çorba tariflerini de bu say›da bulacaks›n›z. Ama art›k anlatmayay›m, lütfen ileriki sayfalara geçin, sonra görüfllerinizi bize yaz›n. Bu çorbay› ve di¤er gelecek olanlar›, hep beraber kaynatal›m. Faruk fiüyün

çorban›n k›sa tarihi
Tavuk çorba, yüzük çorba, tarhana, Mant›, tutmaç, toyga, yarma, barana, Mercime¤i sabah atma yabana Bolca limon suyu s›kmas› hofltur. Âfl›k Halil Karabulut Çok uza¤a gitmeyelim, çorba, tafl devrinden bu yana insanlarla birlikte. fiimdi diyeceksiniz ki “biraz fazla geriye gittin, çünkü kap kacak olmadan adam çorbay› nas›l kaynatacak ki!” Siz de hakl›s›n›z bunu sormakta ama bu homo sapiens denen mahluk o kadar ak›ll› ki, tutmufl kaya oyuklar›na ya da hayvan derilerinin içine koydu¤u suyun içine ateflte k›zd›r›lm›fl tafllar› atm›fl ve çorbas›n› böyle kaynatm›fl çömlek icat edilinceye kadar. K›zg›n tafllar› avlad›¤› hayvanlar› piflirmek için de kullanm›fl. Çömlek, ‹Ö 6000 civar›nda imdad›na yetiflmifl insano¤lunun. Sonra da metal kazanlar girmifl hayat›na, ‹Ö 3600 civar›nda. Ben o s›rada dedemin befli¤ini t›ng›r m›ng›r sall›yordum. G›lgam›fl destan›n› aktaran ‹Ö 2000’li y›llara tarihlenmifl bir tabletin, evine, mutfa¤›na sahip ç›kan kad›nlara övgü ya¤d›ran bir bölümünde çorba, hakl› yerini alacakt›r elbette: “Öyle bir ev ki bira hiç eksilmez O kad›n evindedir. Ev ki çorbadan yana zengindir Orada evinin kad›n› vard›r. Öyle bir ev ki ekmek bollu¤u vard›r O kad›n piflirir de onun için.” Son y›llarda Yale Üniversitesi’nde ‹Ö 1700 y›llar›na ait Sümerce ve Akadca tabletler çözüldü¤ünde dokuz tablet dolusu yemek tarifi ortaya ç›k›yor. Toplam 25 tarif içeriyor bu tabletler. Bu tabletlerdeki çorba tariflerinde önemli bir husus dikkati çekiyor. Et suyu yap›yorlar, çorbalara ve yemeklere koymak için. Hem de aynen bugün yapt›¤›m›z gibi. Bugün, eti suya, p›rasa, so¤an ve kerevizle birlikte koyup uzun süre hafll›yoruz. Bu tariflerdeyse et suya koyuluyor, biraz ya¤, süt, servi kozala¤›, p›rasa ve ezilmifl sarm›sakla birlikte çorba yap›l›yor. ‹Ö 1600 civar›nda Hitit Kral› Hattuflili, kendinden sonraki kral olarak torunu Murflili’yi atad›¤›n› bildirdi¤i vasiyetnamesinde, halk›na flöyle sesleniyor: “Tanr›lara boyun e¤erek hizmet edeceksiniz. Ekmek ve flarap, etli çorba ve bulgur verdikleri törenlere kat›l›n›z.” Hattuflili’nin bu vasiyeti iletti¤i ve tabletlere kaz›tt›¤› yer, Hitit döneminde Kuflflara diye adland›r›lan flehirdir. Bu flehrin kal›nt›lar› bugün Erzincan’› Erzurum’a ba¤layan yol üzerinde bir yerde olmal›d›r. Ayn› yerde bugün bir yol kenar› benzin istasyonundaki lokantaya girdi¤inizde sözü edilen dü¤ün çorbas›n› içebilirsiniz ama flarap için garanti veremem. fiimdi, biraz daha yak›nlara gelelim. Yani, ‹Ö 800-‹S 200 y›llar›na. Antik Yunan’›n kuzey komflusu ‹skitler (Sakalar) Karadeniz’in kuzeyinde, Tuna nehrinden Çin’e kadar yay›lm›flt›. ‹skitler, öküzlerin çekti¤i arabalar üzerindeki keçe kapl› evlerde göçebe bir yaflam sürüyorlard›. Bodrum do¤umlu tarihçi Heredotos’un yazd›¤›na göre s›¤›r, koyun ve at besleyen ‹skitler’in ekonomisi hayvanc›l›¤a dayal›yd›. Heredotos, bu kavmin bir yeme¤ini anlat›r. Koyunun derisini yüzdükten sonra eti kemiklerinden ay›r›p elde edilen etin tamam›n› hayvan›n postunun içerisine koyup, kalan bofllu¤a su ekleyip, postu dikiyor, hayvan›n kemikleriyle atefli besleyerek, postun içindeki eti hafll›yorlarm›fl. Bugün Gürcistan’a gitti¤inizde, Tiflis’te herhangi bir restoranda Türkçe yaz›ld›¤›n›n ayn› biçimiyle yemek listesinde yer alan “hafllama çorbas›n›” koyun postu üzerine oturtulmufl toprak çanakta getirmelerinin tarihi temeli yukar›daki anlatt›klar›m›z de¤il de ne olmal› sizce? fiimdi de ayn› tarihlerin Ankara’s›na gelelim. 2001 y›l›n›n Ekim ay›nda Ankara’n›n Polatl› ilçesine yak›n bir köyde, bundan 2700 y›l önce Frigyal›lar’›n krall›¤›n› yapm›fl olan Midas’›n flölenini yapt›lar. Pennyslvania Üniversitesi’nin profesörleri ifli gücü b›rak›p gelmifller ve Kral Midas’›n mezar›n›n yan›bafl›nda flölen yap›yorlar. Mezarda bulunmufl olan kaplardaki yemek kal›nt›lar›n›n kimyasal analizi sonucunda kaptaki yeme¤in etli bakliyat yahnisi yani çorbas› oldu¤una kanaat getirmifller. Günün mönüsü 2700 y›ll›k kuflbafl› etli mercimek çorbas›. Söylenti do¤ruysa her tuttu¤u alt›n olan ve bo¤az›na kadar alt›na batacak kadar zenginli¤i oldu¤u san›lan ve kulaklar›yla da meflhur olan Kral Midas, mercimek çorbas› içermifl. ‹çince çorba tas›ndan Mide kurtulur pas›ndan Tuttu etin yakas›ndan Getirdi tufla mercimek. Âfl›k Nuri fiahino¤lu Andrew Dalby, Bizans’›n Damak Tad› adl› kitab›nda, Bizans’ta Çarflamba ve Cuma günleri kat› bir dini perhiz uyguland›¤›n› aktard›ktan sonra bir kefliflin a¤z›ndan perhiz günleri sunulan kutsal çorbay› tarif eder: “Aflç›lar, çift kulplu, afla¤› yukar› 15 litrelik bir kazan al›r, suyla doldurur, alt›nda bir güzel atefl yakar, sonra içine yaklafl›k yirmi so¤an atarlar ... Üstüne aflç›bafl› üç kez zeytinya¤› serper ve çeflni versin diye bir kaç dal zahter atar, sonra bu çorbay› ekme¤imizin üstüne boca eder ve yiyelim diye önümüze koyar - bunun ad› “kutsal çorba”d›r. ‹flte, burada bizim tiritle yine karfl›lafl›yoruz. Bu defa, bir manast›r yeme¤i olarak ve neredeyse “sade suya tirit” olarak. Ama Bizansl›lar hep de so¤anl› suya tirid yapmam›fllar. Tavuk çorbas›n›n barsak üflütmesine iyi gelece¤ine, paçal› güvercin çorbas›n›n sa¤l›¤a çok yararl› olaca¤›na inanm›fllar. Bir de “tragos” yani tarhanaya benzer bir çorbalar› var. ‹lginçtir, günümüzde Anadolu’nun çeflitli yerlerinde (örne¤in Sivas’ta) tarhana çorbas›na Rumeli ya da Urumeli çorbas› da derler. Tarhanaya temel olarak bol kaymakl› yo¤urt ve un koyulur. E¤er içine k›z›lc›k kat›l›rsa, “k›z›lc›k tarhana” olur. Buna baz› yerlerde “ekfli tarhana” derler. “‹ri tarhana” un de¤il bu¤day taneleri ve ayranla yap›lana denir. “Süt tarhana”s› ise süt ve bulgurla yap›lan›d›r. “Ak tarhana” ise yo¤urdun ayran haline getirilip unla kar›flt›r›lmas›yla yap›l›r. Unu, yo¤urdu k›z›lc›kla ezerler, Güneflte kuruturlar, ad›na tarhana derler. Hastaya deva, içenlere flifad›r, Kuru ekme¤in de bereketi olursun çorbam. Ayd›n Y›lmaz 15. yüzy›l Osmanl› mutfa¤› hakk›nda en iyi kaynak Muhammed Bin Mahmud fiirvani’nin yazd›¤› t›p kitab›d›r. Do¤ru beslenmenin, vücudun sa¤l›kl› çal›flmas› için önemini vurgulayan o dönemin t›bb›, bu kitab›n, t›p kitab› olmas›n›n yan› s›ra yemek tarifi kitab› olma özelli¤ini de eklemifltir. Her yemek tarifinden sonra o yeme¤in vücuda hangi faydalar› oldu¤u, ne gibi hastal›klar› önledi¤i aç›klanmakta. Bu kitapta çorba ararsan›z iki adetten

Sahibi

Didem DEM‹RKENT
Yay›n Yönetmeni: Faruk fiÜYÜN

Yaz› ‹flleri Müdürü: Feyzan TOP Yay›n Yönetmeni Yard›mc›s›: Nermin SAYIN Koordinatör: Nazl› BEfiER Sayfa Tasar›m ve Uygulama Kapak Tasar›m›

Ali BAYRAM

Benan DEM‹RTAfi

Telefon: (0216) 681 18 00 Direkt: (0216) 681 18 79 e-mail: ehlikeyf@dunya.com Yay›n Türü: Yayg›n süreli Merkez: “Globus” Dünya Bas›nevi Balamir Sk. No: 7 34810 Kavac›k/Beykoz - ‹stanbul Bask›: Dünya Süper Veb Ofset A.fi. 100. Y›l Mahallesi 34440 Ba¤c›lar - ‹stanbul Da¤›t›m: Do¤an Da¤›t›m. A. fi.

4 • EYLÜL-EK‹M 2009

fazla bulamazs›n›z çünkü yaln›zca çorba afl› ve sebze çorbalar› yer almaktad›r. Ancak, o tarihlerde her türlü sulu yeme¤e afl denmektedir. Onun için örne¤in, nohut afl› yeme¤i biraz sulu yap›ld›¤›nda bizim tabirimizle nohut çorbas› olmaktad›r. Bugün dahi Bitlis ve Çorum illerimizde çorbaya hâlâ afl denmektedir. Bu nedenle, yaln›zca bu kayna¤a bakarak o yüzy›llarda ülkemizde çorba çeflidinin çok s›n›rl› oldu¤u sonucuna varmak yanl›fl olacakt›r. Süheyl Ünver’in yay›mlad›¤›, Fatih Aflhanesi Tevzinamesi adl› kitapta 1545 y›l›nda imaretlerde verilen yemek çeflitleri aras›nda sabah kahvalt›s› yerine maydanozlu pirinç çorbas› oldu¤unu görmekteyiz. Akflamlar› ise çorba olarak paça çorbas› verilmektedir. “Peki ö¤le yeme¤inde ne veriyorlard›?” diye sorabilirsiniz. Bu co¤rafyada günde yaln›zca iki ö¤ün yenirdi. Ermeni bir vatandafl lokantaya giderek “O¤lum bana bir s›cak çorba” demifl. Garson bir pirinç çorbas› getirip müflterinin önüne koymufl. Adam kafl›¤› doldurunca, bakm›fl ki taba¤›n üzerinde incecik bir su, alt›nda da safi pirinç: “O¤lum, buraya bak” diye garsonu ça¤›rm›fl: “Siz eski pilavlardan çorba edoorsunuz!” Fatih zaman›nda, saray kay›tlar›n›n gösterdi¤ine göre taze erikli paz› çorbas›, maydanoz çorbas›, lahana çorbas›, peynirli lahana çorbas›, iflkembe çorbas›, paça çorbas› sarayda çokça tüketilen çorbalard›. Süheyl Ünver’in Fatih Yemekleri adl› kitab›nda böyle kaydedilmekte. Semih Tezcan’›n yay›mlad›¤› Bir Ziyafet Defteri adl› kitapta, 1539 y›l›nda yap›lm›fl ve 13 gün sürmüfl flehzade sünnet dü¤ününün kay›tlar› var. Burada, kat›lanlara sunulan çorbalar flunlar: Badem çorbas›, kad›n tuzlu¤u (sar› çal›) çorbas›, flekerli nardeng (nar pekmezi) çorbas› ve tavuk çorbas›. 17. yüzy›l mutfak kültürümüzle ilgili önemli bir eser olan Celveti Dervifli Seyyid Hasan Efendi’nin Sohbetname adl› eserinde “kefal florvas›”na (çorbas›) rastlamaktay›z. fiimdilerde hiç bilinmeyen bu çorba o zaman s›kça tüketilirmifl konaklarda. 17. yüzy›l›n moda çorbalar› aras›nda flunlar› sayabiliriz: Bal›k çorbas›, kefal çorbas›, yo¤urt çorbas›, iflkembe çorbas›, tavuk çorbas›, pirinç çorbas›, bu¤day çorbas›, flehriye çorbas›, sirkeli paça, bafl çorbas›, tarhana çorbas›, mercimek çorbas›. ‹flin ilginç taraf›, çorbalar genellikle pilavdan sonra ikinci ya da üçüncü olarak servise sunuluyor. Mönüde bal›k ya da iflkembe çorbas› varsa onlar en son yemek olarak yer al›yor sofrada. 1712-1714 y›llar›nda, ‹stanbul’u ziyaret eden Leh heyeti baflkan› Stanislaw Chomentowski raporunun baz› yerlerinde nesir yerine fliiri tercih etmifl. Bak›n, yeniçerilerin çorbalar› kap›fl kap›fl götürmelerini nas›l tarihe kay›t düflürmüfl. “Yeniçerilerden her biri, kalabal›¤›n aras›ndan, Kapt› bir çorba, her biri memnundu kapt›¤›ndan; Doldurmufllard› kaplar›n› ç›plak ellerle, daha ne? Geri çekildiler rahat bir yer bulmak üzere ...” Eh, elefltirmesi kolay, bir yabanc›n›n baflka bir diyarda gördü¤ü kendi kültürüne uymayan bir durumu. Ama Osmanl› gelene¤inde “ya¤ma” diye bir fley var. Ziyafetlerde, civardaki fakir halka ya¤ma için çanaklar b›rak›l›rm›fl. Saraydaki davetlerde de yeniçerilere ya¤ma yapmalar› için çanaklar duvar dibine s›ralan›p davet ç›kart›l›rm›fl. Bu taa Orta Asya’dan getirilmifl bir gelenek. Orada, “potlaç” derlermifl ziyafetlerdeki ya¤maya. ‹flin bir baflka ilginç taraf› da Osmanl› mutfa¤›nda bal›k çorbas›na ilk defa 17. yüzy›l kay›tlar›nda rastlanmas›d›r. Nejat Sefercio¤lu’nun ortaya ç›kard›¤› 1764 tarihli ilk Türkçe el yazmas› yemek kitab›m›z olan “A¤di-

ye Risalesi” Türk Yemekleri ad›yla bas›lm›flt›r. 12 bölümün ilk bölümü çorbalara ayr›lm›flt›r. Bafl› nohut çorbas›n›n çekti¤i dört çorba tarifi vard›r. Di¤erleri ise bal›k, tarhana ve ci¤er çorbalar›. Yunan kral›n›n aflç›bafl›s› Friedrich Unger 1837’de yay›mlanm›fl olan fiark›n Tatl›lar› adl› eserinde, ‹stanbul’da bir konakta kendisine sunulan akflam yeme¤indeki çeflitleri anlat›rken 23 çeflit yemek aras›nda ikram edilen terbiyeli çorbay› saymay› ihmal etmez. Bu çorbay› tarif ederken, içinde yumurta, limon ve et bulundu¤unu belirtmifl olmas› çorban›n dü¤ün çorbas› olabilece¤ini akla getirmektedir. Yaklafl›k yüz y›l öncesine kadar ekflili çorba olarak bilinen bu çorba bugün Anadolu’nun ço¤u yerinde dü¤ün çorbas› olarak gündemdeki yerini ad› de¤iflmifl olarak koruyor. “Efle¤in karn› saman, ot; insan›n mi¤desi bu¤day çorbas› ister” diyor Mevlana, Mesnevi adl› eserinde. Demek ki, bugünlerde Almanlar’a maledilen bu¤day çorbas›, Selçuklular zaman›nda da piflermifl Anadolu’da. 1844’te ortaya ç›km›fl olan ve ilk Türkçe bas›l› yemek kitab› olan Mehmet Kamil’in Melceü’t Tabbâhin’de toplam 284 yemek tarifi içinde alt› çeflit çorba verilmifltir. Nohut çorbas›, bal›k çorbas›, nev-i di¤er, tarhana çorbas›, terbiyeli ci¤er çorbas› ve ekflili çorba. Melceü’t Tabbâhin’in 1844-1888 y›llar› aras›nda dokuz kez bas›ld›¤› gözönünde tutuldu¤unda, zaman›n›n çok satan kitaplar›ndan biri oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Daha sonra, Yeni Yemek Kitab› 1881 y›l›ndan 1924 y›l›na kadar yedi kez bas›lm›flt›r. 167 çeflit yemek tarifi aras›nda 5’i çorbalar bölümünde, ikisi ise di¤er bölümlerde olmak üzere 7 çorba tarifi yer al›r: Ekflili flehriye, nemçe arpas›, irmik, hünkari, tarhana, asmakaba¤› ve iflkembe. Ayfle Fahriye’nin Ev Kad›n› adl› yemek kitab› 1882-1908 y›llar› aras›nda dört kez bas›lm›fl olup bu kitaptaki 887 tarif aras›nda 28 çorba tarifi yer almaktad›r: Dü¤ün, iflkembe, ci¤er, dalyan, kulak, tel, arpa y›ld›z, kuskus, flehriye, sebze, macar, tarhana, çerkes, süt, etsuyu/frenk lapas›, mercimek, bezelye, kufl, irmik, pirinç, istridye, teke, midye, av eti suyu, bal›k suyu, tavuk suyu, s›¤›r eti suyu, koyun eti suyu. Mahmut Nedim Bin Tosun’un 1898 tarihli Aflç›bafl› adl› kitab› 1900-1927 aras›nda üç kez bas›lm›flt›r. 315 tarif aras›nda 16 çorba vard›r: Pirinç / bulgur, flehriye, dü¤ün, iflkembe, ci¤er, ekflili, bal›k, kuzuiçi, piliç, tarhana, mercimek, ayran, patates ezme, kesme hamur / eriflte, tatar, ekflili / terbiyeli. Tosun’un Aflç›bafl› adl› kitab›n›n yemek tarihimizde farkl› bir konumu vard›r. Bu kitapta tarifler ilk kez domatesli olarak verilmifltir. Bu, domatesin, Osmanl› hayat›na ne zaman girdi¤ine dair önemli bir ipucu verir bizlere. 1864 y›l›nda Londra’da Türabi Efendi taraf›ndan bas›lm›fl Turkish Cookery adl› kitapta toplam 253 tarif içinde 11 çorba çeflidi yer almaktad›r: Et suyu, tavuk suyu, ekflili çorba, flehriye çorbas›, makarna çorbas›, nohut çorbas›, tarhana çorbas›, terbiyeli ci¤er çorbas›, pirinç çorbas›, iflkembe çorbas› ve bal›k çorbas›. Turabi Efendi’nin bu kitab›n›n di¤er ismi Mecmûa-i et’ime-i Osmaniyye’dir. 1917 y›l›nda Mehmet Süleyman Avanzade bombay› patlat›r. Aile Aflç›s› adl› kitab› tamamen çorbalar›n tariflerini içerir. Hem de yüz de¤iflik tarif. Zaten, kitab›n ikinci ad› da “100 Türlü Çorba Piflirmek Usulü”dür. Osmanl› zaman›nda yaz›lm›fl yemek kitaplar›nda çorbalar bahsinin ilk çorbas› olarak hep nohut çorbas›n› görürüz. Bunun nedeninin nohut çorbas›n›n Mevlevi’lerce kutsal say›lmas› oldu¤u söylenir. “A¤diye Risalesi”nde de Ali Eflref Dede’nin, “Yemek Risalesi”nde de hep nohut çorbas› birinci tariftir. Ülkemiz mutfa¤›nda taflraya do¤ru gidildikçe hamur ve tah›l çorbalar› çeflitler aras›nda ezici bir hâkimiyet al›r... Yaz› ve desenler “Midenin Cilas› Çorba” kitab›ndan al›nm›flt›r. Yazar› Deniz Gürsoy’a ve O¤lak Yay›nlar›’na teflekkür ederiz.

çorbaya limon
DEN‹Z GÜRSOY Ne demifl Kanuni? ''Olmaya devlet cihanda, bir kafl›k çorba gibi.'' Dememifl mi? Deseymifl. Bence anlayana yeterince de demifl. Nas›l m›? Bir kafl›k çorba bir nefes s›hhat oldu¤una göre biraz dolayl› da olsa demifl say›lmal›d›r Kanuni. Ayr›ca dese de demese de koyun önünüze bir tas çorba ve kafl›klamaya bafllay›n. ‹flte o zaman görürsünüz çorban›n kaç nefes s›hhat oldu¤unu. Yaflad›¤›m›z co¤rafyada çorba yoksulun yaz k›fl, sabah akflam ana yeme¤i, cebi dolgunun ise k›fl aylar›nda kaloriferidir. Düflünün bir kere. Hava buz gibi so¤uk. Yetmiyormufl gibi üstüne tipi de fliddetlenmifl, ensenizi rüzgâr kamç›larken jiletle do¤ruyormufl gibi bir his b›rak›yor. Ara s›ra paltonuzun yakalar›n› kald›r›yorsunuz ama nafile. Bu arada üflüyen ellerinizi hohluyarak eve do¤ru her an s›klaflan ad›mlarla depara kalkm›flken akl›n›za ne gelir? Baz›lar›n›z›n akl›na daha muzur fleyler gelebilir ama benim akl›ma üzerinden buhar› tüten bir tas s›cac›k çorba gelir. Eve onu höpürdeterek içmenin hayaliyle gelirim. Biraz daha daldan dala z›plarsam bu yaz› korkar›m çorbaya dönecek. Ama olsun, vars›n çorbaya dönsün, konumuz zaten çorba oldu¤una göre yaz›n›n k›vam› önemli. Uygun k›vam› gerek çorbada, gerekse de yaz›da tutturabilmek bir hüner say›lmal›d›r. Hatta k›vam› tutturunca bununla da yetinilmeyip üzerine biraz da limon s›k›lmal›d›r. fiimdi diyeceksiniz ki ''Bir limon s›kmad›¤›n kalm›flt›!'' Hakl›s›n›z ama bu co¤rafyan›n özelli¤idir çorbay› ekfli içmek. ''Çaya çorbaya limoooon!'' diye ba¤›rmaz m› semt pazarlar›nda limon satan çocuklar? Mercimek, ezogelin, tavuk suyuna flehriye çorbalar› hep limon s›k›larak içilmez mi? Bamya çorbas› da ister korukla, ister limonla ekflisi verilmifl olsun, yeterince ekfli olarak gelir sofraya. ‹flkembe çorbas›na da sirkeyi boca ederiz, sarm›sakla ''tekmil' yapt›ktan sonra. Buz gibi havada, hele çilingir sofras›ndan kalk›lm›fl bir geceyse, iflkembe çorbas› ilaç gibi gelecektir. ‹lk kafl›¤› höpürdeterek yuvarlad›ktan sonra ilk yap›lmas› gereken ifl Ahmet Rasim'e rahmetle birlikte onun fliirinden iki dizeyi ezberden okumak olmal›d›r. Ne demifl üstad? ''Kana kuvvet, göze fer, batna cilad›r çorba alemin sevgilisi dense sezad›r çorba.'' Dememifl mi? Bence demifl. Gerçi dese de demese de umurumda de¤il. Zira önümde duman› tütmekte olan nefis dü¤ün çorbas›n› so¤utup da tad›n› kaç›rmaya hiç mi hiç niyetim yok. Çana¤›n yan›nda duran limon dilimini s›k›p, kafl›¤›mla üç tur kar›flt›rd›ktan sonra bir tutam pul biber de serptim ve ilk kafl›¤›m› al›yorum çorbadan. Höpürdeme sesinin yandaki daireden bile duyulabilecek fliddette ç›kt›¤›n› söylüyor eflim. Laf aram›zda umurumda bile de¤il. Oh be dünya varm›fl! Haydi durmay›n siz de tez gidip yumulun çorban›za. Afiyet, fleker olsun!.

püf noktalar›
✓ Et suyuyla haz›rlanm›fl çorbalar›n kâsesinin yan›na bir dilim limon koymak gerekir.

✓ Piflirme devam ederken suyunun az geldi¤i kanaatine var›l›rsa çorbaya so¤uk
de¤il mutlaka s›cak su ilave edilmelidir.

✓ Ertesi güne kalan çorba yo¤unlafl›r. Yeniden ›s›t›l›rken içine biraz s›cak su ilave
edilirse ilk piflti¤i andaki lezzetine kavuflur. önce at›l›r. Aksi taktirde yo¤urt kesilir.

✓ Yo¤urtlu çorbalara ve terbiyeli çorbalara, tuz, çorbay› ateflten indirmeden az ✓ Çorban›n ya¤› fazla kaçm›flsa iki yöntemle azalt›labilir: Marul yapra¤› çorbaya
dald›r›l›p çekilir. Yaprak ya¤›n bir k›sm›n› da beraberinde getirecektir. Çorbay› buzdolab›nda uzunca süre tuttuktan sonra yüzeyinde oluflan donmufl ya¤ tabakas›n›n bir k›sm›n› bir kafl›kla al›p atabilirsiniz.

✓ Et suyu kullan›lan çorbalara et suyundaki ya¤ da hesap edilerek daha az ya¤
koyulmal›d›r.

✓ Et suyu tableti kullan›l›yorsa çorbaya tuz daha az koyulmal›d›r çünkü et suyu
tableti tuz içerir.

✓ K›s›k ateflte biraz daha piflirme süresi verilerek yap›lan çorbalar›n lezzeti harl›
ateflte piflenlere k›yasla daha iyi olur. tutulmal›d›r.

✓ Piflirilirken taflma riski oluflmamas› için çorban›n kaynat›laca¤› tencere büyük ✓ Çorban›n kaynarken taflmamas› için tencerenin a¤z›na bir pamukla çepeçevre zeytinya¤› sürülmelidir.

EYLÜL-EK‹M 2009 • 5

ramazan ve çorba
NEV‹N HALICI “Ey ay yüzlü sevgili, Ramazan ay› geldi. Sofran›n üstünü ört, yücelikler yolunu aç.” Mevlâna. Divan-› Kebir 2: sayfa14-beyit:114. Bütün güzelli¤iyle, ‹slam âlemi için kutsal kabul edilen üç aylar›n sonuncusu olan Ramazan ay›n› yafl›yoruz. Bütün ‹slam âlemine ve hepimize hay›rl› Ramazanlar dileyelim. Ramazan, bir ibadet ay› olmas›na ra¤men, ister istemez yemek konusu ön plana ç›k›yor. fiüphesiz iftar›yla, sahuruyla yemek, bu ay›n önemli bir bölümünü oluflturuyor. Ayr›ca, iftar davetleri sosyal iliflkileri yo¤unlaflt›r›yor ve yemekler haliyle önem kazan›yor. Hangimiz sevdi¤imiz bir dostumuzun iftar davetine hay›r diyebiliriz? Çeflitli nedenlerle oruç tutamayanlar›m›z bile iftar davetlerine kat›lmaktan zevk duyarlar. Davet verdi¤imiz zaman ise, konuklar›m›za en güzel yemekleri sunmay›, hepimiz görev kabul ederiz. Ramazan’da iftar ve sahur yemekleri yenir. Sahur yemekleri iftara göre daha hafif yiyeceklerden oluflur. ‹ftar ise âdeta bayram sevinci gibi yaflan›r. ‹ftariyeliklerden sonra yemekler yenir ve teravih namaz› k›l›n›r, daha sonra sahura kadar devam eden Ramazan e¤lenceleri bafllar. Bu e¤lenceler ‹stanbul’da eskiden Direkleraras›’nda yap›l›rm›fl. Yemeklere gelince iftar yemeklerinin olmazsa olmaz› çorbalard›r. Çorbalar, yeme¤in bafl›nda, bir annenin s›cakl›¤›n›, bir dostun içtenli¤ini yans›tan yiyeceklerdir. Arkadan gelen yemeklerin âdeta lokomotifidir ve ev han›m› ya da aflç› hakk›nda ilk fikri verir. Ramazan’da Anadolu’da baz› çorbalar özel anlamlar tafl›r. ‹lk iftarda “tutaca¤›z” diye tutmaç, “tespih çeksin” diye mercimekli, pirinçli vb taneli çorbalar›n yap›ld›¤› görülür. Tutmaç ve arabafl› gibi baz› çorbalar, bafll› bafl›na “afl” dedi¤imiz doyurucu bir yemek olma özelli¤ini de tafl›r. Burada, gerek Ramazan’da, gerek her zaman zevkle kafl›klad›¤›m›z, çorbalar›m›z›n flah› diyebilece¤im üç çorbadan söz edece¤im. Mutfa¤›m›z›n en güzel ve aranan çorbas›, bence, yo¤urt çorbas›d›r. Nedense yayla, içindeki tah›ldan ötürü toyga vb adlarla an›lsa da, her zaman yo¤urt çorbas› dedi¤im çorbam›z. Bu çorba pirinç veya dö¤me, nohut ve yo¤urtla hepimizin bildi¤i flekilde yap›lan ve Anadolu’da en güzel flekline Van’da ulaflan çorbad›r. Anadolu’da genelde yüzüne kuru nane ve ya¤ yak›l›r. Van’da ise içine kat›lan çeflitli da¤ otlar›, çorbaya, dama¤›n›zda çiçekler açt›racak, inan›lmaz bir lezzet kazand›r›r. Van muhaciri olan annem, Konya’da, Van otlar› yerine ›spanak kullan›r ve çorbaya küçük köfteler de katard›, çok güzel olurdu. ‹kinci çorbam›z, Selçuklular’dan bu yana Anadolu’da yaflayan, Mevlevi Mutfa¤›’n›n da demirbafllar› aras›nda olan tutmaç çorbas›. Tutmaç çorbas› hafllanm›fl ete, eriflte kat›larak piflirildikten sonra yo¤urt sar›msak bulanarak haz›rlanan, bizim evimizde çok s›k yap›lan nefis bir çorbad›r. Feyzi A¤abeyim’in Konya’ya her geliflinde benden istedi¤i ve bir kafl›k ald›ktan sonra “Anneminki gibi olmam›fl!” deyip, taba¤›ndaki çorba bitince “Biraz daha alabilir miyim?” diye sordu¤u çorba… Ve bir defas›nda tutmaç yedikten sonra mutfaktan sofraya dönüflümde konuklar›ma ve bana masada o anda yazd›¤› flu fliiri okudu¤u çorba: Türk toplumu tekmilce ana bac›, Helal yemek yemek için Hakka duac›, Orta Asya’y› Anadolu’ya kadar uzatt›k. Bir mübarek aflt›r, unutur muyuz hiç tutmac› Feyzi Hal›c› Üçüncü çorbam›z, ‹ç Anadolu’da kümes hayvanlar›, av etleri veya kuzu gerdan›yla haz›rlanan arabafl› çorbas›. Bu çorba Selçuklular’dan inen Osmanl›lar’da da görülen helva gecelerinin günümüz Konya’s›ndaki çorbas›. Helva gecelerinde helvadan önce tuzlu, ekfli bir yiyecek sonra helva yenirmifl. O dönemlerin, helva gecelerinde, arabafl› çorbas› ad›na kaynaklarda rastlamad›m; ama, Konya’da yak›n y›llara kadar devam eden helva gecelerinde piflmaniye yenilmeden önce ac›l› ve ekflili arabafl› çorbas› içiliyordu. Arabafl› o kadar makbul bir çorba idi ki Anadolu kad›n› ona, bir de Sevgili fiaziye Ar›soy’dan derledi¤im afla¤›daki güzellemeyi yak›flt›rm›flt›: Arabafl› yap›l›rsa hindiden Ben gelirim ikindiden... Arabafl› yap›l›rsa tavflandan Ben gelirim akflamdan... Arabafl› yap›l›rsa kazdan Ben gelirim yazdan.. Arabafl› yap›l›rsa keklikten Ben gelirim eflflikten Arabafl› yap›l›rsa boyundan Ben gelirim oyundan... Arabafl› yap›l›rsa tavuktan Ben gelemem so¤uktan... Siz flairin böyle dedi¤ine bakmay›n tavflan›, kekli¤i, kaz› nereden bulacaks›n›z sevgili okuyucular›m; tavuktan da yap›lm›fl olsa arabafl› çorbas›n› reddetmeyin, çünkü gerçekten nefis bir tatla karfl›laflacaks›n›z… Mutluluklar ve güzellikler içinde kal›n..
Kaynaklar: Hal›c›, N. Konya Mutfak Kültürü ve Konya Yemekleri. Rumi Yay›nlar›. Konya :2005. Mevlâna. Divan-› Kebir 2 .Haz: A.Gölp›narl›. ‹stanbul,Remzi Kitabevi,1957.

deyimler çorbas›
✓ Çorbada tuzu bulunmak ✓ Meseleyi çorbaya çevirmek ✓ Evde çorba tenceresi kaynamak ✓ Bir çorba kaynatacak kimsesi olmamak ✓ Çorbaya sinek düflmesi ✓ Tekkeyi bekleyen çorbay› içer ✓ El a¤z› ile çorba içilmez ✓ Kafas› çorba olmak ✓ Bir çorba paras› ✓ Laf çorbas› ✓ Çorbac›

hayat›m›z çorba m›?
CANKUT fiAMLI Ak›ls›z bafla söz neylesin Tats›z çorbaya tuz neylesin Ya baba evinde kalan K›z neylesin Çorba üzerine yaz› yazmay› ciddiye alan kifli ne yapar?.. Gidip çorba içer… Annem ve k›zkardeflimle Teflvikiye Saray Muhallebicisi’ne gittim. Kurulufl 1935 - emin de¤ilim - flehriye çorbas› 3,5 TL olabilir - KDV fiflini atm›fl›m - bir yaz›ya böyle flahsi bafllamay› gazetelerin Pazar ilavelerinden ö¤rendim. Devaml› kendini anlatacaks›n. Trend bu. ‹tirafç›l›k.. Bir de bu haftasonu “onu yap›n, bunu yap›n” olay› var ya, Everest’e ç›k›n, okyanusa dal›n, dönüflte de Bo¤az’a bakarak çorba için. Bu ne yaa... - Bo¤az’› seyrederken çorbaya giren kravatlar yüzünden bu ülke kravat çöplü¤üne döndü... Bir de gitti¤in yerin sahibini öveceksin. Öyle bulunmaz insanlar, keyifli ev ortam› falan... - Bu kadar ev ortam› ar›yorsan evinde otur! Gitti¤im yer herhalde ‹stanbul’un en eski lokantalar›ndan biri. Y›llard›r t›kl›m t›kl›m. Tekkeyi bekleyen çorbay› içer. Yeni orta s›n›f ‹stanbullu nereye gidece¤ini bilir. Tamam da, çorban›n içinde v›c›k v›c›k yüzen flehriyelerden ben tiksindim. Lezzetli olabilir ama ben içemedim. Ne olacak flimdi? Haftasonu ilavelerinin gurme yazarlar› var m› bir diyece¤iniz? Göksel Arsoy - Belgin Doruk’lu “Bir Demet Yasemen” filminden bir Yeflilçam incisi: “Aflk›na karfl›l›k vermezsen onun hayat› k›salabilir.” Ben be¤enmedim diye çorban›n hayat› k›salmaz.
6 • EYLÜL-EK‹M 2009

Siz hiç sevgililerin restoranda karfl›l›kl› çorba içtiklerini gördünüz mü? Çorbada biraz da hüzün vard›r. - Alt gelir grubu çorbayla doyar. - Orta s›n›f çorbada lezzet arar. - Üst s›n›f için ise çorba bir fl›kl›kt›r. Sabaha karfl› ba¤dafl kurup kafl›k kullanmadan çorba içenler ne kadar Bat›l› gibidirler: Mug people... Asl›nda ne kadar do¤ulu! ‹ddia ediyorum Türkiye’de ba¤dafl kurup çorbay› içen insan say›s›, masada içenlerden fazlad›r. Bir nevi Japonya... Gecenin bir vaktinde mutfaktan hiçbir fley anlamayan han›m k›z›m›z erkek arkadafl›na “Dur sana bi çorba yapay›m,” dedi¤inde, erkek “‹flte hayat›m›n kad›n›n› buldum,” diye düflünür. Zaten kafl›ks›z, haval› içim erke¤in ifline de gelir. Muhtemelen ailesi kafl›k kullanmay› ö¤retmemifltir. Kafl›¤› yandan a¤z›na götürece¤ine f›r›nc› küre¤i gibi dikine a¤z›na sokacakt›r. - Ne manzara ama?! Ancak hüzünlü çorban›n belki de en e¤lenceli taraf› içerken höpürdetmektir. Onun için çorba en çok çocuklara yak›fl›r. - Gereksiz bilgi: J. Brel “Ces gens la” flark›s›nda, sevgilisi Frida’n›n, sevimsiz öküz ailesinin akflam so¤umufl çorba içerken ç›kard›klar› “fichss”sesini tam harfleri ile seslendirmifltir. Kaynak:33 lük plak kapa¤, Barclay. - En gereksiz bilgi: Onomatope. Latince. Kelime telaffuzlar›yla do¤adaki seslerin anlat›lmas› ya da durumlar›n taklit edilmesi. fiar›l flar›l, v›z›r v›z›r, l›k›r l›k›r. -Yaz›n›n buras›nda okuyucu bir sonraki cümleye geçmeden

kendi çorba içme sesini ç›kar›r. Buna da onomatope aç›l›m› denir. fiimdi her fley çorbaya döndü! Buckingham Saray›’nda çorba içeceklere son uyar›: Kafl›klar›n üzerindeki kabartmada kraliyet armas› vard›r. Masada taba¤›n yan›nda taç ters durmas›n diye kafl›¤›n sap›n› yukar› koyarlar. Masaya oturunca düzeltmeyin. Çorba, üflümeyi hat›rlat›r. Çorapla ortak harfleri ise araflt›rmaya de¤mez. Son harf scrabble’c›lar›n sorunu. Trafik çevirmelerinde geçen çorba paras› tamamen uydurmad›r. Böyle bir cümleyi MNE 08 hiç duymad›. Yak›fl›ks›z bir flehir efsanesi oldu¤unu tüm dost ve müflterilerimize hat›rlatal›m. Hastaya çorba sorulur mu? Onlar ki büyük çorba familyas›n›n en yaramaz, s›rad›fl› çorbas›n› içmek için sabaha karfl› iflkembeciye gidenlerdir... Sanki birkaç dakika önce masalar›n üzerinde tepinmemifller gibi, biraz utangaç, biraz piflman, sessizce tuzlamalar›n› içerler. Gececiler bilir, iflkembeciler nas›l da sessizdir. Herkes birbirine sayg›l›, hareketler a¤›rlaflm›fl, yan gözle duvardaki Ahmet Rasim in fliirine bak›l›yor. Okunuyo, mokunuyo, ama bir türlü ezberlenemiyo. E hani illet-i cua devayd› çorba? Halbuki fleytanla sofraya oturan›n kafl›¤›n›n sap› uzun olmal›. ‹flkembecide bilinçalt›: Çorbada tuzum olsun diyenin tuzu kuruysa, çorbadan dönenin kafl›¤› k›r›ls›n m›? Çorba hayat de¤ilse hayat›m›z çorba m›? Ku kela flerbé çu buhayé heské pere nake: Çorba taflarsa kepçenin de¤eri para etmez.

tarihten tüten çorba
kulak çorbas›
Miktar-› kâfi elenmifl dakik-i hass›, birkaç yumurta k›r›p, biraz tavuk veyahut et suyu ile yo¤urup açarak dört köfle ve ufak ufak kesmeli. Çentilmifl gayet az so¤an ile, kavrulmufl et veya tavuk k›ymas›n› yufkalar›n içine koyup, flekerci külah› fleklinde büküp a¤z›n› kapamal›; kaynar tavuk veya et suyuna at›p piflirmeli. Gayet az dakik ile dü¤ün çorbas› gibi un terbiyesi vermeli, limon s›k›p kar›flt›rd›ktan sonra, tavuk veyahut et ya¤›yla mamul k›rm›z› biberi üzerine gezdirmeli. E¤er matlup ise dü¤ün çorbas› misillü bir de yumurta terbiyesi ilave etmeli. Ayfle Fahriye, Ev Kad›n›, no:37. reviz ve iki üç madenoz kökü kaz›y›p k›ymal› ve bir iki flalgam› soyup ufak ufak do¤ramal› ve befl on adet ufak so¤an›n kabuklar›n› soymal›, dü¤ün çorbas› tarz›nda kaynanm›fl et parçalar›yla tencereye vaz eylemeli. Mezkur etin suyu az gelirse biraz âdi su veyahut di¤er et suyu ilave edip ve tuzunu ekip tabh etmek fakat madenoz kökü ve saireden geç piflecek fleyleri yumuflay›ncaya kadar ayr›ca ve daha ziyade kaynat›p ta öyle zammetmeli. Muahharen dü¤ün çorbas›n›n dakik ve yumurta terbiyeleri gibi terbiye vermeli ve kaseye al›p üzerine domatesli et veya tavuk ya¤› gezdirip tarç›n ekmeli. E¤er sebzeler tavada yanm›fl revgan-› sade ile yumuflat›ld›ktan sonra tabholunursa daha lâtif olur. Ayfle Fahriye, Ev Kad›n›, no. 39.

nohut çorbas›
Nohuttan çorbad›r. Gayet latîf ve ziyade mukavvidir. Tarik-i tabh›: evvelâ nohudu suda hafllay›p kabu¤unu izâle eyledikten sonra hafllanan suyuyla tencerede tamam yumuflay›ncaya kadar piflirip ve suyunu süzüp kepçe ile gere¤i gibi ezip kevgirden geçirip ba’dehu tavuk suyu yahut et suyuyla tekrar itidale gelince piflireler yahut ber-minval-i muharrer kabu¤u ç›kt›ktan sonra nohudu kurutup ba’dehu havanda dakkedip elekten eledikten sonra tahrir olundu¤u minvâl üzere tabh olunsa da olur. Ancak bu tarz vakte muhtaç olup evvelki def’aten olabilir. Mehmet Kâmil Melceüt’-Tabbâhîn, no.1.

çerkez çorbas›
Ya¤l› tavu¤u bol suda piflirmeli, ç›kar›p, kâmilen etini ditmeli, hafllanm›fl m›s›r bu¤day› ile, tekrar mezkur tavuk suyunun içine koyup, istenilen miktarda ya yeflil ya da k›rm›z› biberi do¤ray›p m›s›rlar piflinceye kadar kaynatmal› ve indirilece¤ine yak›n tuzunu koymal›. Ayfle Fahriye, Ev Kad›n›, no. 42.

ve bir iflkembeci
‹flkembeci dükkân›n›n önünden geçerken için çekmifl de u¤ray›vermiflsin, yahut sofraya oturulurken evce arzu edilmifl de köfledeki dükkândan getirilmifl. Derhal dilin ucunda haz›rd›: “Nerede o Karaköy’deki iflkembecininki? K›rm›z› biberinin, yumurtas›n›n, sirkesinin k›vam›n› onun gibi becermek kimin haddi?” Sermet Muhtar Alus, 30 Sene Evvel ‹stanbul, ‹letiflim Yay›nlar›

sebze çorbas›
On, on befl havucun k›rm›z›lar›n› kaba rende ile rendelemeli ve p›rasan›n beyazlar›n› halka halka do¤ramal› ve bir keGastro Dergisi arflivinden

EYLÜL-EK‹M 2009 • 7

ve çorbalar›n atas› tarhana
GÜLHAN KARA Çorba, Farsça’da “tuz” anlam›na gelen “flur” ve ve “afl” anlam›na gelen “ba”n›n birleflmesiyle oluflan “fiur-ba” kelimesinden geliyor. Sadece bizim mutfa¤›m›zda de¤il dünya mutfaklar›nda da aran›lan, en sa¤l›kl› ve ayn› zamanda en doyurucu yemeklerden biri. Çorba her ö¤ün hatta günün ve gecenin her saati yenebilir. Midenin dostu ve flifa unsuru olarak yemek kültüründe ayr›ca yer tutan çorbalar mönülerin de demirbafl›d›r. Türk mutfa¤›nda her yemek çorbayla bafllar. Evlerde, lokantalarda, okullarda hemen her yerde en sevilen çorbalar›m›z›n bafl›nda Ezogelin ve Mercimek gelir. Bunlar› Yayla, Tavuk suyuna fiehriye, Tarhana ve ‹flkembe çorbalar› takip eder. Bu listeye domates çorbas›n› da dahil etmek laz›m. Bunlar herkes taraf›ndan lezzeti bilinen çeflitler. Çorbalar›n temel malzemesi genellikle et suyu, flehriye çeflitleri, sebzeler ve baklagiller. Tad›n› getiren tuzu, k›vam ve lezzetini veren ise terbiyesidir. Bir çorban›n piflirilirken tuzu unutulmuflsa sonra ne kadar tuz eklerseniz ekleyin o çorban›n tad› yerine gelmez. Un, yumurta, sirke, limonsuyu ve sar›msak da temel terbiye malzemeleri… Asl›nda o kadar çok çorba çeflidimiz var ki. ‹stanbul, ‹zmir gibi büyük flehirlerde yaflayanlar ve yeni nesil henüz tan›flmad› o lezzetlerle. Büyük olas›l›kla da ço¤u tan›flamadan o lezzetler unutulup gidecek... Zaten ilk baflta damak yad›rg›yor öyle eriflteli, yeflil mercimekli; içinde ad› duyulmam›fl otlar bulunan çorbalar›… Ama diyet çorba, zay›flatan çorba dediniz mi ifl de¤ifliyor. Y›llar önce çal›flt›¤›m yemek dergilerine içerik haz›rlarken, yay›nlanacak tarifleri araflt›r›r, eski ve yeni tarifleri toparlamaya çal›fl›rd›m. O zamanlar piyasada topu topu 3 yemek dergisi vard› ve hepsi de her yeni say›da “ay›n sebzesi” ve “ay›n meyvesi”ni mevsime göre seçer tarifler de buna göre olurdu. Ben radikal bir kararla bu bafll›klar›ndan vazgeçip “çorbalar, et yemekleri, pilavlar…” vs fleklinde bafll›klar açm›fl, ekipteki arkadafllar›mdan “Allah aflk›na her ay nereden bulacaks›n o kadar çorbay›, pilav›?” diye tepki görmüfltüm. Oysa çorbalar, Türk mutfa¤›n›n neredeyse ana yemekleri kadar önemli ve zengin bir çeflitlili¤e sahip. Yan›na bir parça ekme¤i kat›k ettiniz mi karn›n›z doyuverir. K›fl sabahlar› içilen s›cac›k bir kâse çorbayla bomba gibi olursunuz. Anneler sütten kesti¤i bebe¤ini çorbayla besler. Hastalar›n flifa yeme¤i, iftar sofralar›n›n olmazsa olmaz›, k›fl›n s›cak tarhana, yaz›n so¤uk ayran afl› ile önemsemedi¤imiz çorbalar›m›z hayat›m›z›n o kadar içindedir ki asl›nda... Velhas›l Anadolu co¤rafyas›n›n sundu¤u bu eflsiz lezzetleri keflfetmekte hiç de zorlanmad›m. Bölge bölge, il il, köy köy sorup soruflturdu¤unuzda neler neler ç›k›yor önünüze. Velhas›l ben her ay 4’er 5’er önce yöresel çorbalar›n tariflerini bulur, sonra bunlar› günümüzün 4 kiflilik aile ölçülerine getirir, dener, tadar ve son halini yazd›ktan sonra dergiye basard›m. Yöresel çorbalar ufkumu öylesine açm›flt› ki kendimi evde farkl› malzemeleri bir araya getirerek yeni çorba denemeleri yaparken bulurdum. Bazen de çorbay› bir yemek sosuna çevirmeyi denerdim. Çok baflar›l› sonuçlar ald›¤›m da olurdu. Edirne’den Kars’a, Mersin’den Trabzon’a, Mu¤la’dan Van’a, Kastamonu’dan Adana’ya her bölgenin pek çok çorbas› var. Bunlar zaman zaman benzerlik göstermekle beraber içinde kullan›lan baharat›, terbiyesi, haz›rlan›fl› gibi yönleriyle birbirlerinden ayr›l›yor. Bazen çok farkl› iki çorba ad›n›n asl›nda tek bir çorbaya ait oldu¤unu görüyorsunuz. Buna en güzel örnek “Sakalaçarpan”, “Saçakl› çorba”, “Bacakl› çorba” gibi pek çok ad› olan eriflteli, etli, nohutlu veya yeflil mercimekli çorbad›r. Sakala çarpanlar ya da bacaklar ise içindeki eriflteler için söylenir. Anadolu’da pek çok yeme¤in oldu¤u gibi çorbalar›n da isim hikâyeleri var. ‹lk akl›ma gelen Nevflehir yöresinin “Gendime” çorbas› mesela. Misafir bast›r›nca bir gün, mutfakta do¤ru dürüst erzak kalmaz. Evin gelini ne bulduysa tencereye koyar ve piflirirken kaynanas› gelir. “Bu da ne?” diye sorar. Gelin “Gendime” der. Yani sadece kendisi için uydurdu¤u çorbas› için bunu kendime yap›yorum demek isterken çorban›n da ad›n› verir fark›nda olmadan. Bolca bu¤day içeren (dövme dedi¤imiz aflurelik bu¤day) “Gendime” çorbas› böyle do¤mufl rivayete göre. ufalanm›fl halde, kimi top top kurutulmufl topaklar halinde… Hepsini ortak ad›: Tarhana… Trakya, Kastamonu, Mu¤la, Ayd›n, Adana, Kahramanmarafl, Bolu, Elaz›¤ yörelerinin birbirinden çok farkl› tarhanalar› benim en çok ilgimi çekenler ve en sevdi¤im çeflitler. Kastamonu ve civar›nda bir orman meyvesi olan K›z›lc›k’la (yörede “kiren” deniyor) yap›lan eflatun renkli tarhanayla bundan 20 sene önce tan›flt›¤›mda nutkum tutulmufltu. Muazzam bir lezzet, insan› mest eden nefis bir koku... Ya flifas›na ne demeli? Hafif bir k›rg›nl›k m› hissettiniz? Grip olma ihtimali mi var? Hemen bir kâse k›z›lc›k tarhanas›n› s›cak s›cak mideye indiriyorsunuz. Bir gece sonra hiçbir fleyiniz kalm›yor. En k›ymetli tarhanalar›m›zdan biri bence. ‹ki numarada Mu¤la tarhanas› var. Hamurunda hafllanm›fl baklagillerin kullan›ld›¤›, ekflimsi tarhana otuyla yöreye özgü k›rm›z› biber ve karagöz börülcenin bulufltu¤u bu enfes lezzetteki tarhana ile Fethiye köylü pazar›nda tan›flt›m. Bir kez tatt›ktan sonra pazardaki bütün tarhanalar› ald›m ve sene boyunca b›k›p usanmadan her akflam piflirdim. Üçüncü s›rada k›rm›z› biberli domatesli, so¤anl› Trakya tarhanas› ve dördüncü s›rada ise lezzeti kadar görünümleriyle de farkl› 2 tarhana var. Biri Elaz›¤ yöresine ait bu¤day (dövme/yarma) ile yap›lan avuç içi büyüklü¤ünde parçalar, topaklar halinde kurutulmufl tarhana; di¤eri Kahramanmarafl yöresine ait yine bu¤dayla yap›lan ve incecik has›rlar›n üzerine s›vanarak kurutulan “Yaprak Tarhana”. Üstelik bu tarhanay› çerez gibi kuru kuru at›flt›rabiliyorsunuz. M›s›r unlu tarhana, irmikli tarhana, beyaz tarhana, ekfli tarhana… Uzay›p gidiyor liste Ürgüp'te üzüm fl›ral› "Tatl› tarhana" ve Selanik usülü bu¤dayl›, m›s›rl› so¤anl›; Nevflehir'de süzme yo¤urtlu, kandil simidi gibi halka halka. Her tarhanan›n yöreye özgü bir otu var içinde. Her bölgede ad› “ tarhana otu”. Bu bazen dereotu bazen yabani kekik; bazen de nane ile kokuland›r›l›yor. Besin de¤eri oldukça yüksek olan tarhana pek çok vitamin ve mineral içeriyor. Çok sa¤l›kl› oldu¤unu hepimiz biliyoruz. Bunlara hiç girmeyip tarhana yapman›n bir ritüel oldu¤u geçmifl dönemlerden bahsetmek istiyorum biraz. S›cak bir a¤ustos günü… Tarhana yap›lacak! Karar verildiyse 45 kilo yo¤urt al›n›r. En az 2-3 kilo k›rm›z› salçal›k biber, bir o kadar domates, 1 kilo kuru so¤an ve un. Biberler bir güzel közlenir, soyulur. Tohumlar› temizlenir ve k›yma makinesinde çekilir. (fiimdi robotlar var, daha kolay). Domatesler soyulur, rendelenir. Bütün malzeme geniflçe bir hamur teknesinde (ahflaptan oyma hamur yo¤urma kab›) buluflur ve bir güzel yo¤rulur. Bir yanda temiz bezler, örtüler haz›rlan›r. Yo¤rulan tarhana hamuru top yap›l›r ve uygun bir kab›n içine konup üzeri güzelce örtülür. 6 gün boyunca günde bir kez aç›l›p yo¤rulmak suretiyle örtülü olarak evin güneflten uzak bir yerinde ekflitilir. 7. gün sabah erkenden tertemiz çarflaflar evin uygun bir yerine serilir. Biraz genifl alan gerekli. Mis gibi kokan hamurdan önce yumurta kadar parçalar kopar›l›r ve bezin üzerine yan yana dizilir. 2 saat sonra parçalar ikiye bölünür. Sonra tekrar bölünür ve günefl batana kadar parçalar en ufak halini al›rken bir yandan da tamamen kurumufl olur. Son olarak kola kuvvet bir ifl kal›r; o da kevgirden geçirerek ufalanmas› ifli. Onu da yapt›ktan sonra art›k tarhana bütün o pembemsi güzelli¤i ve mis kokusuyla piflirilmeye haz›rd›r. Bez torbada saklanmas› ve k›fl boyunca 2-3 günde bir s›cak s›cak içilmesi tavsiye olunur. Afiyetle kal›n›z.

yerde tarhana, ama her tarhanan›n lezzeti farkl›... Yöreden yöreye onlarca farkl› çeflidi var. Hâlâ yaz›n en s›cak günlerinde evlerde tarhana yap›l›p kurutulup k›fll›k çorbalar›n yap›l›yor olmas›na, biz Türklere özgü “k›fll›k yiyecek haz›rlama kültürü”nün geleneksel flekilde anneden k›za devam etmesine çok seviniyorum. Günümüzün haz›r çorbalar› tamamen Türk usulü tarhana yap›m› esas al›narak üretilmifl. Son derece sa¤l›kl›, piflmesi çok çabuk ve kolay olan Tarhana evlerde hayat kurtaran malzemedir bence. Evde yiyecek hiçbir fley olmasa bile bir tencere suyunuz ve 4-5 kafl›k kuru tarhanan›z ya da derin dondurucuda birkaç parça yafl tarhanan›z varsa yeme¤iniz 10 dakikada haz›r demektir. Tarhana baz› yörelerde un, yo¤urt, çeflitli kokulu otlarla yo¤rulup 4-5 gün ekflitilir. Yaz›n en s›cak zamanlar›nda yap›l›r ki 1 günde kurutulup ufalans›n diye. Yo¤urt, bu¤day, nohut gibi mayaland›r›c› özelli¤e sahip bir malzeme ile unun yo¤rulmas› ve ekflitilmesi; yani mayaland›r›lmas› esas›na dayal› olan tarhana, içine eklenen farkl› malzemelerle çeflitlendiriliyor. Eskiflehir’de süt, so¤an ve salça; Antalya’dan un, domates ve yo¤urt; Siirt’te un ve ya¤l› ayran; ‹zmir’de un, domates, tarhana otu, ac› biber, so¤an ve ya¤l› torba yo¤urdu; Isparta’da un, süt, yo¤urt, yumurta ile yap›lan kimi kevgirden geçirilerek

tarhana
Tarhanay› tan›mlarken “Çorbalar›n kral›” demek geliyor içimden. Neden bu kadar çok severim tarhanay› bilmiyorum ama bir aç›klamas› olmal›. Galiba bebekken ek besinlere geçifl döneminde annem bana bolca tarhana yedirmifl. O zaman bile severek yemiflim, içine ekmek do¤rayarak. Tarhana özellikle dar gelirlinin yiyece¤i oldu¤undan olsa gerek isminin “dar-hane” den geldi¤i yaz›l›r ve söylenir. Tarhanan›n ad› her

Mu¤la tarhanas›

dillerde çorba
Almanca: suppe Arnavutça: supë Çekoslavakça: polévka Danca: suppe
8 • EYLÜL-EK‹M 2009

Estonya: supp Filipince: sopas Fince: keitto Frans›zca: soupe Galiçyaca: sopa H›rvatça: juha

Hollandaca: soep ‹ngilizce: soup ‹spanyolca: sopa ‹sveçce: sopa ‹talyanca: zuppa Katalanca: sopa

Letonyaca: zupa Litvanyaca: sriuba Macarca: leves Norveçce: suppe Portekizce: sopa Slovakça: polievka

bir sa¤l›k iksiri
ADNAN fiAH‹N Merhaba, konu mutfak ve bilhassa Anadolu topraklar›n›n yemekleri ise de¤meyin keyfime. Sevgili Faruk fiüyün yeni ç›kan dergide ilk konu çorba deyince hemen gözlerim parlad› ancak biraz düflündükten sonra omuzlar›m çöktü. Neden derseniz bu topraklar›n mayas› malûm çorba hangi birini anlatabilirim ki diye düflündüm. Üstelik kimse benden uyduruk çorbalar beklemez, öyle bildik çorbalarda beni kesmez neyse sizin anlayaca¤›n›z zor ama bir o kadar keyifli bir görev. Size çorba konusunu tarihi süreci içerisinde anlatmay› istiyorum. Bu konuda uzman görüfllerden çok faydaland›m. Her dönemde sofralarda gördü¤ümüz ve vazgeçemedi¤imiz çorban›n ne zaman ortaya ç›kt›¤› kesinlik kazanmam›fl olsa da asl›nda beslenme ve yemek yeme aras›nda insanl›¤›n kaderinin en önemli dönüm noktas› çorba denilebilir. ‹nsanlar›n çi¤ tüketimden piflmifl ürün kültürüne geçiflinin ve ayn› zamanda mutfak ve lezzet kavram›n›n önemli bir sembolü olarak da tan›mlanabilir. Bildi¤iniz üzere atefle dayan›kl› piflirme aparatlar›na sahip oluncaya kadar insanlar suyu ›s›t›p kaynatmak için birçok giriflimde bulunmufl. Yabani otlar ve farkl› türlerde etler bu ilkel yöntemle piflirilerek ad› konmufl olmasa da basit anlamda çorba keflfedilmifltir. Bir baflka görüfl ise çorba ile tan›flman›n, M. S. 3. yy' a rastlad›¤›n› iddia ediyor. O devrin azizlerinden olan St. Patroklus, arpa ekme¤ini suya bat›r›p üstüne tuz serperek yermifl. Bu daha sonralar›, karanl›k ça¤lardan itibaren Avrupa'n›n beslenme sistemine girecek çorban›n ilk hali olarak karfl›m›za ç›k›yor. Çorban›n bugün bildi¤imiz halini almas›n› ise, Pierre François la Varenne'le bafll›yor. 1651 y›l›nda yazd›¤› “Le Cuisinier Français” adl› kitapta bu konuda devrim yaratan Varenne'den önce, suyun ve et suyun içinde yüzen ekmek dilimleri yani soplar önemliyken, Varenne suyun kendisini öne ç›karm›flt›r. Bugün ülkemizde kulland›¤›m›z çorba kelimesinin kökeni ise Farsça “tuzlu hafllama” manas›n› tafl›yan “shorba” d›r. Orta Asya, Ortado¤u Avrupa (Transilvanya) ve Kuzey Afrika bölgelerinde “shor” tuzlu, “ba” ise hafllama anlam›na gelir. Avrupa k›tas›nda çorban›n karfl›l›¤› olan “soup” kelimesi, Latince “›slatma” anlam›na gelen “suppare”den türemifltir. Hemen hemen tüm Avrupa ülkeleri çorbaya Latince “suppare” kökünden gelen isimler vermifltir. 20. yüzy›lda, özellikle Bat›'da; çorban›n içine krema, yaprak alt›n gibi s›ra d›fl› katk›lar eklenerek yemek kültüründeki statüsünü yükseltme e¤ilimi do¤mufltur. Osmanl› usulü flerbet yap›m tekni¤inden etkilenen Frans›z aflç›lar “consomme” (berraklaflt›r›lm›fl çorba) tekni¤ini gelifltirerek yeni, fakat fl›k sofralara yak›fl›r bir çorba türü ürettiler. Frans›zlar›n berrak çorbay› (consomme) gelifltirmesi, Frans›z mutfak tarihinin en önemli zaferlerinden biri olarak kabul edilir. Asl›nda, dünyan›n her ülkesinde binlerce çeflit çorba var: S›cak, so¤uk, taneli, tanesiz, tatl›, tuzlu, ekfli gibi bir çok farkl› özellikte. Bu durum, çorban›n tüm dünya damak tatlar›na hitap etti¤ini gösteriyor. Gelelim Türk kültüründe çorban›n yerine. Öncelikle isimden bafllayal›m: Çorba kelimesi Türkçe mi Arapça m›, Farsça m›? Çorba kelimesi, Yaflar Ça¤bay›r taraf›ndan "Arapça'da, flurba (et suyu)"olarak verilmifl. Andreas Tietze, Kubbealt› Lûgat› ve Hasan Eren ise kelimenin Farsça oldu¤unu söylüyor. Osmanl›ca'da da florba / florva olarak kullan›lan çorba, Farsça'daki "fl" lerin Türkçe'de "ç" ye dönüflmesi ile çorba olmufltur. ( florva / florba < çorba ). Çorba (çorpa) kelimesi, Ali fiîr Nevâî'nin Muhakemetü'l Lügateyn eserinde de yer al›yor. Tabiiki çorban›n tarihçesi çok uzun anlat›labilir. Ancak bu kadar akademik bilgi yeter diye düflünüyorum. Çorba, Anadolu topraklar›n›n ve bu topraklarda halen yaflam sürdüren Türk kültürünün en önemli yeme¤i öyleki bugün bile Anadolu da k›rsal›nda kahvalt› kültürünün temeli çorbaya dayan›yor. K›rsalda kahvalt› ile bafllayan çorba serüveni, flehirlerde akflam ye-

bu çorbalar› tatt›n›z m›?

KÖR TOYGA ÇORBASI • 1 su barda¤› çekilmifl yarma • 1 yemek kafl›¤› un • 1 kase yo¤urt • 1-2 difl sar›msak • 1çorba kafl›¤› tereya¤› • Tuz, kuru nane Yarma yeteri kadar suda hafllan›r, alt› k›s›l›r. Di¤er yanda 1 yemek kafl›¤› un ve 1 kase yo¤urt az miktar su ile ezilerek hafllanm›fl yarmaya yavafl yavafl ilave edilir. Ayr› bir tavada tereya¤› eritilir. Sar›msaklar ezilir ve tereya¤da sarart›l›r, nane eklenir. Çorban›n üzerine nane ve sar›msakl› tereya¤ gezdirilir ve servis edilir.

meklerinin vazgeçilmezi. Di¤er tarafta içkiyi fazla kaç›ranlar›n, ay›lmak için baflvurdu¤u vazgeçilmez çare. Bat›da çorba mutfakta bir renk ya da bafllang›ç olarak düflünülürken ülkemizde sadece çorba üreten ve satan mekânlar var... Osmanl›'n›n ülke s›n›rlar›n›n çok geniflledi¤i dönemlerde oluflan çok uluslu yap› bütün yemeklerde oldu¤u gibi çorba çeflitleri konusunda da ola¤anüstü bir zenginlik gösteriyor. Bütün bu özellikleri ile sofralar›m›zda yemek genellikle çorba ile bafllar. Bu gelene¤i bas›l› ve yazma yemek kitaplar›nda da görmekteyiz. Meselâ, ilk bas›l› yemek kitab› olan ve 1844 y›l›nda bas›lan Melceü’t-tabbâhîn adl› yemek kitab› çorba çeflitleriyle bafllar. XVIII. yüzy›lda yaz›lan bir yemek risalesinde ilk fas›l çorbalar olmufltur (Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi, 748 A 1948 numarada kay›tl›d›r ve M. Nejat Sefercio¤lu taraf›ndan haz›rlanm›fl Türk Yemekleri ad› alt›nda Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan 1985’te yay›mlanm›flt›r). Tarih kaynaklar› Türk insan›n›n çorba geçmiflinin, Orta Asya' ya uzand›¤›n›, özellikle göçebe kavimler aras›nda çok yayg›n olan, tah›llardan yap›lan sulu lapams› yiyeceklerin, flimdiki çorbalar›n atas› oldu¤unu iddia ediyorlar. Türklerin Anadolu'ya geçmelerinin ard›ndan, tabii ki beslenme kültürlerini de beraberlerinde getirdikleri ve zenginlefltirdikleri de yine bilinenler aras›nda. Ünlü gezgin Dernschwam 'a göre; 16. yy bafllar›nda ‹stanbul ve Anadolu ziyaretinde flöyle bir bilgi kaydetmifl, "Türklerin bafl yeme¤i çorbad›r. Önce koyun etinin suyu ile yap›lm›fl pirinç çorbas› içilir, çorbaya limon veya sirke dökülür. Biraz da karabiber atarlar. Bazen bu çorbaya bulgur da koyarlar. Buna bulgur çorbas› veya bu¤day çorbas› derler. Her türlü eti suyla piflirip, çorba yaparlar. Av etleri de buna dahildir.” Efendim piflirilmesinden sunulmas›na özel bir hassasiyet isteyen çorba en basitinden en zoruna tüm dünyan›n arad›¤› bir sa¤l›k iksiri. fiimdi gelin ilginç birkaç çorba çeflidine bir göz atal›m. Ve unutmayal›m “El a¤z› ile çorba içilmez.”
Kaynaklar: 1. Ötüken Türkçe Sözlük, Yaflar Ça¤bay›r 2. Türkçe Sözlük ( Kubbealt› Lûgat›), ‹lhan Ayverdi-Ahmet Topalo¤lu 3. Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugât›-Andreas Tietze 4. Türk Dilinin Etimolojik Sözlü¤ü, Hasan Eren 5. Prof. Dr. Günay KUT

CEV‹ZL‹ BAT • 1 su barda¤› hafllanm›fl yeflil mercimek • 2 kafl›k salça • 2 domates • 1 tatl› kafl›¤› pul biber • 2 kuru so¤an • Yeflil so¤an (3-5 dal) • 200 gr üzüm yapra¤› • 3 su barda¤› su • 1 çay barda¤› dövülmüfl ceviz • Tuz • 1 çorba kafl›¤› kuru reyhan (taze varsa tercih edilir ) • 1 demet dereotu Mercimek hafllan›p so¤utulur. Salça, ceviz önceden y›kan›p do¤ranm›fl domatesler, dereotu, reyhan, so¤an gibi tüm malzemeler kar›flt›r›l›r. Üzüm yapra¤› ve köy ekme¤i ile servis yap›l›r. So¤uk çorba olarak düflünülebilir.

BÜTÜN ÇORBA • 1 çay barda¤› nohut • 1 çay barda¤› kurufasulye (fleker) • 1 su barda¤› yarma (Refladiye yolüstü) • 500 gr. koyun yo¤urdu • 2 lt et suyu • 1,5 yemek kafl›¤› tereya¤ • 1 ba¤ taze nane, tuz Yarma bir gün önceden ›slat›l›r ve patlat›l›r. Nohut fasulye ›slat›l›p kaynat›l›r. Hafllanan nohut,fasulye suyu süzülüp et suyuna ilave edilir. Hafllanm›fl yarman›n yar›s› süzülür ve özelenmifl yo¤urda bütün malzeme kat›l›r. Üstüne k›zd›r›lm›fl ya¤ ve iri k›y›lm›fl nane konulur. Bu çorba so¤uk yada s›cak her iki flekilde de ikram edilir. Bölgede genelde dü¤ün ve bayramlar›n önemli yemeklerindendir.
Not: S›cak servis edilecek ise et suyu, so¤uk servis edilecek ise su kullan›l›r.

melodik çorba
Tuz ekmek hakk› bilerek Sofra kurmasan da olur Il›k bir tas çorba yeter R›zk›m buymufl der içerim

Kadir k›ymet anlayana Sand›k açmasan da olur K›rk yamal› h›rka yeter ‹dris biçmifl der giyerim Bir çorbayla karn›m doydu H›rka bana yorgan oldu

Birde kalem tutmay› ö¤ret K›rk y›l sana hizmet ederim Bana bir harf ö¤ret yeter K›rk y›l sana hizmet ederim Bar›fl›m uzaktan geldim Dört kap› önünde durdum

Dört kap›dan geçemezsem Geldi¤im gibi giderim “Dört Kap›” flark›s›n›n sözleriyle Bar›fl Manço’yu da an›yoruz.

EYLÜL-EK‹M 2009 • 9

çocuklu¤umun çorbalar›
SEL‹M ‹LER‹ Çocuklu¤umda elbette annemin piflirdi¤i çorbalar vard›. Onlar› hep kar ya¤›fllarla hat›rlar›m. Kar, Cenap fiahabettin’in “k›fl flark›lar›” gibi beyaz titreyifllerle, dumanl› uçufllar, yapayaln›z kalan kufllar gibi mi ya¤ard›? Biz o zaman kardan hüzün duymaz, geçen yazlar›, s›cak zamanlar› akl›m›za getirmezdik. Kardan mutluluk duyard›k. Kar, ‘kardan adam yapmak’, ‘kar topu oynamak’, hatta k›zakla kaymak demekti. Kar, yün eldiven, yün kukuleta, boyun atk›s›, bize biraz bol gelen çocuk paltolar› demekti… “Ki havada uçar uçar a¤lar”m›fl da kar, haberimiz olmazm›fl. Sonra eve dönülür, yanaklar alev alev, sofra bafl›na geçilir, tarhana çorbas› içilirdi. Bu tarhana bazen evde yap›l›rd›. Adapazar›’ndan gelen Çerkez akraba, unlarla, irmiklerle bo¤uflarak haz›rlard›. Yaln›z un, irmik mi? Mayal›k ekmek hamuru bafll› bafl›na bir sorundu, akrabam›z bu hamuru bir türlü be¤enmez, ‘k›vaml›’ bulmazd›. Merakla gözledi¤imiz tarhana yap›fl, bir büyünün yap›lmas›ndan farks›zd›: Çerkez akrabam›z s›¤›r eti isterdi, domates, hem de pek bol domates, so¤an, taze ac› biber isterdi. So¤an ya¤da ‘pembeleflinceye’ kadar kavrulacak, domates, biber ve s›¤›r eti kaynat›lacak, et pifltikten sonra kalan su so¤ana kat›lacakt›. ‹yice suyunu çekince, büyük bir tencereye süzülecek; torbada süzülmüfl, suyu ç›km›fl yo¤urt eklenecek; maya, un, irmik tümü bir arada yo¤rulacakt›. Epeyce koyu bir hamur elde edilecek, o da günlerce tekrar tekrar yo¤rulacak, vakti gelince küçük parçalara bölünerek, fazla kurumadan ufalanarak, özel olarak dikilmifl bez tarhana torbalar›na konarak k›fl için haz›r edilecekti. ‹flte annem, torbadan ç›kard›¤› tarhanay› so¤uk suda ›slat›r, tarhanay› kar›flt›r›p kar›flt›r›p, kaynayan et suyuna ilave ederdi. Çorba ille a¤›r ateflte ve hep kar›flt›r›la kar›flt›r›la kotar›lacakt›. Kar e¤lentisinden dönüfllerimizde annemi mutfakta, elinde tahta kafl›k, tarhana bafl›nda bulurdum. Bu tarhana çorbas› sofraya gelecekken, duman› tütüyorken az›c›k peynirle, rendelenmifl beyazpeynirle bezenir; son anda da üstüne ya¤da kavrulmufl k›rm›z›biber, küçücük küçücük, k›zar›k k›zar›k ekmek konurdu. El ayak flifler”… Öyle ayazl›, keskin gecelerden birinde ola¤anüstü bir çorba içtim. Ad›, yan›lm›yorsam, “kesme çorba”yd›. Tad› dama¤›mda kalm›flt›r. Kesme çorba, asl›nda çorbayla yemek aras› bir g›dayd›. Çorbay› Sivas’ta içtim ama, yor, tencereye boflalt›l›yordu. Karabiberi, kuru naneyi son anda serpecektiniz… Anadolu çorbalar›n›n daha doyurucu oldu¤unu gönül rahatl›¤›yla söyleyebilirim. Ac› bir istihza gibi, bunda yoksullu¤un pay› olsa gerek. Çorbadan sonra ana yeme¤i gereksinmiyorsunuz. Selim ‹leri’ye al›nt›lara izin verdi¤i için teflekkür ederiz.

anadolu çorbalar›
Askerli¤im s›ras›nda gitti¤im Sivas, benim için daha önceleri, Cahit Külebi’nin unutulmaz fliirinden, “Sivas Yollar›nda”dan dizelerdi: “Sivas yollar›nda geceleri Katar katar ka¤n›lar gider”… Temmuz ay›yd›. Bununla birlikte akflam oldu mu, flehir buz kesiyordu. Neredeyse k›fl so¤u¤u. Külebi de öyle söylüyor: “Bir rüzgâr eser ki b›çak gibi

yapan Kayserili bir arkadafl›m›zd›. Kayseri’de aflevleri varm›fl. Eli çok yatk›nd›: Yumurtay› k›r›p, un, tuz, bir çay fincan› suyla gözümüzün önünde hamur haz›rlay›p açm›flt›. Sonra hamuru tostoparlak yap›p yeniden açm›fl ve bu kez ince, k›sa fleritler halinde kesmiflti. Seyretmek e¤lenceliydi. Bir yandan da tencerede su kayn›yordu. Hamurdan fleritleri suya att›; hemen ard›ndan da iki yemek kafl›¤› çi¤ k›yma. Onlar› flöyle bir kar›flt›rd›ktan sonra salça ilave etti. K›rm›z› pul biber ekti. K›yma, hamur piflince kesme çorba da haz›r oldu. Fakat içmeden önce üzerine ya¤da da¤lanm›fl nane eklenecek. Nane birdenbire kesme çorbada ilkyaz rüzgâr› estiriyordu. Bu çorban›n bir benzerini Eskiflehir’de içtim. Ad› Tatar çorbas›. Yaln›z bu kez hamur flerit flerit kesilmiyor, küçük muskalar haline getiriliyordu. K›yma yok. sade suda hafllanan, daha do¤rusu piflirilen muskalar bekleyedursun; hemen ayran yap›l›-

turgut uyar’dan dört dize
“... ço¤alt hacer’an›m çorbay› tazele güz günefli geldi gidiyor iflte inan›r m›s›n hüzünlü bir aflk gibi insan›n bir mendil bile kalm›yor elinde ...”

çorba terbiyeleri
Çorbaya terbiye eklemede dikkat edilmesi gereken en önemli püf nokta terbiyenin kesilmeden çorbaya kar›flt›r›lmas›d›r. Terbiye dedi¤imiz lezzet ve k›vam verici sosu kaynar s›cakl›ktaki çorbaya ekledi¤inizde kesilmemesi için yapman›z gereken fley fludur: Terbiyeyi küçük bir kâsede haz›rlad›ktan sonra çorba suyundan bir kepçe ile al›p terbiyeye ekleyin ve kar›flt›r›n. Bu arada atefli k›s›n. Biraz daha s›cak çorba suyu ekleyip kar›flt›rarak ›l›t›n. Böylece tenceredeki s›cak malzeme ile elinizdeki so¤uk malzemenin ›s›lar› birbirine yak›nlaflm›fl olur. Terbiyeyi ince ince ak›tarak çorbaya ilave ederken bir yandan da çorbay› kar›flt›r›n. Atefl k›s›kta kalmal›d›r. Bir tafl›m kaynat›p oca¤› kapat›n. Sütlü terbiye: 1 yumurta sar›s›n› bir kâsede ç›rp›p yar›m bardak sütle iyice kar›flt›r›n. Kaynamakta olan çorbadan birkaç kafl›k kasedeki terbiye kar›fl›m›na ekleyip terbiyeyi ›l›t›n ve çorbaya ilave edin. Bir tafl›m kaynat›p çorbay› ocaktan al›n. Limonlu terbiye: 1 yumurta sar›s›n› bir kâsede ç›rp›p çor12 • EYLÜL-EK‹M 2009

ba miktar›na göre 1 veya yar›m limonun suyunu ekleyin ve iyice kar›flt›r›n. Kaynamakta olan çorbadan birkaç kafl›k ekleyip terbiyeyi ›l›t›n ve çorbaya ilave edin. Bir tafl›m kaynat›p çorbay› ocaktan al›n. Sirkeli terbiye: Ezilmifl 1 veya 2 difl sar›msa¤› 1 kahve fincan› sirke ile ç›rp›p çorbaya ilave edin. Bir tafl›m kaynat›p çorbay› ocaktan al›n. (4 kiflilik çorbaya 1, 6-8 kiflilik çorbaya ise 2 yumurta sar›s› kullan›n. Kuru fasulye, nohut gibi baz› baklagil çorbalar›na yumurtay› beyaz› ile birlikte, sar›msak ve sirke ile ç›rparak da terbiye haz›rlayabilirsiniz.) Yo¤urtlu terbiye: 1 su barda¤› un, 1 çorba kafl›¤› dolusu un ve 1 yumurtay› pürüzsüz k›vama gelinceye kadar ç›rp›n. Çorba sulundan 1 kepçe kadar al›p kar›fl›ma ekleyerek iyice kar›flt›r›n. Yar›m kepçe daha s›cak çorba suyundan ekleyip tekrar kar›flt›r›n. Bir yandan terbiyeyi çorbaya ilave ederken di¤er elinizle kar›flt›rmaya devam edin. Bir tafl›m kaynat›p oca¤› kapat›n. GÜLHAN KARA

çorba deyince, ne dediler?
gülriz sururi
Çorba denince akl›ma önce k›fl gelir, kar gelir, ç›t›r ç›t›r yanan soba gelir. S›cak bir çorban›n tad›na hakk›yla varmak için biraz da üflümek gerekir. Sobal› bir odada ya da ocak yanan bir odada içilen bir çorban›n tad› hiçbir fleye benzemez. Yaln›z içilen çorba insana hüzün verir. ‹lk kafl›kta içinizi ›s›tan çorban›n lezzetini paylaflmak bir zevki ayn› anda paylaflman›n en güzellerinden biridir. Karfl›l›kl› rak› kadehi tokuflturup ayn› anda yudumlamak gibi… Ben çorbalar› kal›n, ince diye ikiye ay›r›r›m. Hepsini severim. ‹yi haz›rlanm›fl, içine sevgi serpilmifl çorbalar içene de, ikram edene de mutluluk verir. Her zaman sofralar›m›z›n vazgeçilmezidir çorba. Kaynarken içine ya¤s›z k›yma ufalan›p, pul biberli ya¤ gezdirilmifl, önceden kâseye beyaz peynir ufalanm›fl tarhana tam bir Türk çorbas›d›r. Benim de vazgeçilmezlerimdendir. bir daha dönemeyece¤im gerçe¤i hüzünlendirir beni. Tavuk suyuna flehriye çorbas›, bir zaman makinesine benzer. Onu üflerken, ondan yay›lan hafllama tavuk kokusunu koklarken hep geçmifle giderim. Bu nedenle her hafta bir muhallebiciye u¤ray›p, önce üfleyerek çorbay› içerim, ard›ndan tavuklu pilav›m› yerim ve bu süre içinde de, mermer masalar›n üstünde yans›yan gençli¤imi seyrederim. Size bir tarif vermek isterim. Malzemeler: (8-10 porsiyon) • 1 yemek kafl›¤› un • su barda¤› yo¤urt • çay barda¤› pirinç • yumurta • yemek kafl›¤› margarin • yemek kafl›¤›kuru nane • tuz • k›rm›z› biber Yap›l›fl›: • 10 su barda¤› kadar kaynam›fl olan suya y›kanm›fl, ay›klanm›fl pirinçler at›l›r ve piflinceye kadar kaynat›l›r. • Di¤er taraftan yumurta sar›s›, yo¤urt, un bir kasede iyice ç›rp›l›r. • Çorban›n suyundan yavafl yavafl al›n›p bu kar›fl›ma ilave edilir. • Hafifçe sulanan bu kar›fl›m ›l›nm›fl olan çorbaya ilave edilir ve 1-2 tafl›m kaynat›l›r. (Ben naneyi bu aflamada ilâve ediyorum.Naneyi ya¤da kavurmuyorum.) • Ocaktan al›n›r ve tuzu ilave edilir. E¤er öncesinde ilâve edilirse çorba kesilir. • Üzerine kuru nane veya hafif k›rm›z› biberli ya¤ k›zd›r›larak gezdirilir. Afiyet Olsun. Not: ‹çerisine hafllanm›fl nohut koyup servis edebilirsiniz

dr. nurdan tümbek tekeo¤lu
Yemeklerde ana yeme¤in önünden s›cak bir çorba içmek mideyi yumuflat›rm›fl. Mide sa¤l›¤› aç›s›ndan iyiymifl. Genelde az çok her gün bir çorbam olur. Çorba denilince akl›ma anneannemin kendi elleri ile yapt›¤› tarhanas› gelir. Çorba deyince annem, babam, eflim, k›z›m ve yak›n dostlar›m›zla oturdu¤umuz Ramazan sofralar› gelir. Kâse içinde servis edilen s›cac›k çorba mideme giden yollar› ›s›t›r, beni gülümsetir ve mutlu eder. Ben, annemin sebze çorbas›n› severim. Hani hakiki sebzelerden yap›lan sonra tülbentten süzülen. Oysa flimdi sebze çorbas› diye önünüze suda yüzen üç befl sebze tanesi getiriliyor sebze çorbas› diye. Yo¤un k›vaml› yayla çorbas›, mercimek, ezogelin hep ilk tercihlerim. Teflvikiye Saray’›n tavuk suyuna çorbas›na biterim. Çorban›n her türlüsünü severim yeter ki hakk› verilerek özenle yap›lm›fl olsun. Çorba bana aileyi, yuvay›, s›cakl›¤›, sohbetleri an›msat›r. So¤uk k›fl günleri bizi ›s›tand›r çorba. Diyet yapt›¤›m›zda bizi doyuran, ifltah›m›z› terbiye edendir. Fakirin bol ekmekle doyuran›d›r çorba. Paflabahçe’deki renk renk kâseleri gördü¤ümde önce akl›ma çorba gelir. Yaz k›fl fark etmez, hep yeme¤ime çorba ile bafllamak isterim. Zengin ülkemiz mutfak kültürünün ayr›lmaz parças›d›r çorba.

mehmet yaflin
Tavuk suyuna flehriye çorbas›... Çorba deyince akl›ma hemen bol karabiberli tavuk suyuna flehriye çorbas› gelir. Çok kaynard›r. Kafl›¤› bile ›s›t›r. Dama¤›m›n yand›¤›n› hat›rlar›m hep. Çorban›n kokusu, ard›ndan pilav üstü tavu¤u an›msat›r. Pilav taba¤›n içinde, üstünde tavuk parçalar›ndan püskülleri olan beyaz bir fese benzer. Tavuklu pilav›n ard›ndan akl›ma bu kez muhallebiciler düfler. fiimdilerde say›lar› giderek azalan muhallebiciler. Mermer masal› bu mekânlar› hat›rlay›nca, birden gençlik y›llar›m akl›ma gelir. Okullar›m›, ö¤le tatillerini, Bo¤az’›, sevgililerimi, Beyo¤lu’nu an›msamak, içimi garip duygularla doldurur. O güzel günlere

14 • EYLÜL-EK‹M 2009

çorba, yaln›zca resmi konuflmalarda m› iyidir?*
N‹LHAN ARAS
Konya mutfa¤›ndan yo¤urt çorbas›

Braudel hakl›. 2002 y›l›nda ‹stanbul’da Aflç›lar Birli¤i taraf›ndan mutfak kültürümüzün önemli bir konu bafll›¤› olan çorbalar›m›z›n ne denli çok, çeflitli ve zengin içerikli oldu¤unu bilenlerin bilmeyenlere anlatmas›, bir yandan da gittikçe uzaklaflt›¤›m›z bu lezzetlerin turizm ve gastronomi hayat›nda ifllevsel hâle getirilmesi amac›yla düzenlenen “Türk Mutfa¤›nda 70 Çeflit Çorba” bafll›kl› panelin kitap盤›nda, Turgut Kut imzal› bildiri metninin ilk bölümünde yer alan fliiri okuyanlar Braudel’i hakl› bulacaklard›r: Bafllayal›m taama çorbadan evvela, Vacib oldu limon s›kmak her kula. Çorba gibi yoktur bi taam-› lâtif, Hazm› kolay hem de pek hafif. Oysa “Dünyan›n En Büyük Mutfak Ansiklopedisi” alt bafll›¤› ile Türkçeye de kazand›r›lan Larousse Gastronomique’in “çorba” maddesinde Türk mutfa¤›na, özellikle de geleneksel ve yöresel Türk mutfa¤›na hiç uymayan bir aç›klama vard›r. Evrensel bilgi vermeyi de gözeten ne var ki, bu noktada da oldukça k›s›r kalan bir aç›klama: “Özellikle akflam yemeklerinde, yeme¤in bafl›nda, çukur kaplarda, genellikle s›cak olarak sunulan yiyecektir.” Bu ilk tan›m cümlesinin ard›ndan maddede, çorban›n “bafllang›çta” ekme¤in üzerine dökülen bulyon, flarap, bir sos ya da s›v› bir yemek oldu¤unu, günümüzde anlam›n›n geniflledi¤ini anlat›r: “… elekten geçirilmeyen ya da terbiye edilmeyen, genellikle ekmek, pateler, pirinçle yo¤unlaflt›r›lan, et ya da bal›k ve sebzelerin garnitür olarak kullan›ld›¤› bir s›v› yemektir.” Ansiklopedi ço¤u kez Frans›z mutfa¤›n› ve mutfak kültürünü merkez alarak haz›rland›¤› için olsa gerek “çorba” maddesinde bilgilerin aras›nda flöyle bir not da yer al›yor: “Frans›zca’daki ‘soupe’ sözcü¤ü ‘potage’ sözcü¤ünün eflanlaml›s›d›r. (…) 18. yüzy›la do¤ru ‘soupe’ sözcü¤ü yerini, Fransa’da oldu¤u kadar yurtd›fl›nda da say›s›z varyant› olan, genellikle bölgesel bir yiyece¤i tan›mlayan ‘potage’ sözcü¤üne b›rak›r.” ‹flte bu bilgi ile, ansiklopedide tan›t›lan “çorba”n›n Türk mutfak kültüründeki “çorba”dan ne denli farkl› oldu¤unu anlamak olas›d›r. Kirazl›s›ndan deniz tarakl›s›na, denizkestanelisinden ac› baklal›s›na dek pek çok çorba tarifinin de verildi¤i bu çorba maddesi, her ne kadar “Bütün ülkelerde çorba Antik Ça¤’dan beri tüketilen geleneksel bir yemektir.” dese de bir Anadolulu için çorba, bir yemek çeflidinden daha fazla anlama sahiptir. ‹ster kentli ister köylü olsun Anadolu insan› için çorba bafll› bafl›na bir kültürdür. Çorban›n yaflam›m›zdaki yerini belki de en iyi Prof. Dr. Günay Kut anlatm›flt›r. 1988 y›l›nda düzenlenen ‹kinci Milletleraras› Yemek Kongresi’nde sundu¤u bildirisinin hemen bafl›nda say›lacak bir yerinde Kut çorban›n Türkler için ne ifade etti¤ini ve çorba türlerini elinden geldi¤ince tespit etme¤e karar verdi¤ini söyleyerek, “Çorba, Türklerin bütün hayatlar› boyunca yani çocukluktan ölünceye kadar vazgeçemedikleri bir g›dad›r. ‘Hastaya çorba sorulur mu?’ deyiminin de ifade etti¤i gibi kimi zaman ilâç niyetine de içilen çorba asl›nda ziyafet sofralar›n›n, iftar sofralar›n›n bafl tac› ve sofran›n k›lavuzudur. Çorba besleyici oldu¤u kadar midevidir de. Anadolu’da sabahlar› çorba içilmesinin sebeplerinden biri de bu olmal› bence.” der. 2009 y›l›n›n ilk yar›s›nda Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen “kahvalt›” konulu sempozyumda “Türk Mutfa¤›nda Kahvalt›da Tüketilen Çorbalar ve ‹llere Göre Da¤›l›m›” bafll›kl› bir bildiri sunan akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Nermin Ifl›k , Osman Güldemir ve Gülperi Hakl› bildirilerinin özetinde Türk mutfa¤›nda çorban›n yerinin di¤er mutfaklara göre daha farkl› oldu¤unu, bu yeme¤in Türk mutfa¤›n›n genellikle giriflini oluflturmakla birlikte, geleneksel mutfak kültürümüzde üç ö¤ünde yer alabilen bir çeflit oldu¤unu, besleyici ve doyurucu özellikleri nedeniyle Anadolu’da hâlâ özellikle k›fl›n sabah kahvalt›s›nda tüketildi¤ini söylerler. Akademisyenler uzun süreli ve detayl› bir tarama ile yaz›l› ve sözlü kaynaklardan oluflturduklar›n› belirttikleri bu çal›flmalar›n›n sonucunda, tarhana baflta olmak üzere mercimekli, unlu, yo¤urtlu, sütlü, bulgurlu, hamurlu çorbalarla kelle paça çorbas›n›n kahvalt›da yayg›n olarak tüketildi¤ini saptad›klar›n› da belirtirler. “Sonuç olarak; günümüzde, kahvalt›da çorba tüketiminin eskisi kadar yayg›n olmad›¤› belirlenmifltir. Ülkemizde tarhana çorbas›n›n hemen hemen bütün illerde tüketildi¤i; bunu mercimekli ve un çorbalar›n›n takip etti¤i; yo¤urtlu, sütlü, bulgurlu, hamurlu çorbalar ve kelle paça çorbas›n›n kahvalt›da yayg›n olarak tüketildi¤ini saptanm›flt›r. Kahvalt›da en çok çorba çeflidi tüketilen iller s›ras›yla; Konya, Çorum (10 çeflit), A¤r›, Kayseri, Ayd›n (9 çeflit), Kayseri, Van, Artvin, Mersin, Mu¤la, Bolu (8 çeflit), Giresun, Gümüflhane, Karaman, ‹stanbul (7 çeflit), Malatya, Mufl, Samsun, Sinop (6 çeflit)’tur. Baz› çorbalar›n ise yöresel tüketimi oldu¤u gözlenmifltir. Ayr›ca, çal›flma ile benzer çorbalar›n farkl› yörelerde de¤iflik isimlerle bilindi¤i; küçük farkl›l›klar›n›n oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Çal›flmada, kahvalt›da çorba tüketimi bilgisine ulafl›lamayan iller; I¤d›r, Çank›r›, Rize, Bingöl, fi›rnak, Hakkari, K›rflehir’dir.” Mutfak yazar› Sevim Göky›ld›z ise “sabahlar›n s›cak dostu” dedi¤i çorban›n bu özelli¤ini, bir günlük gazetedeki köflesinde, geçti¤imiz y›l Ramazan ay›nda flöyle anlatm›flt›: “18. as›rdan beri ‹stanbul’da sabah ve ö¤len yeme¤i servisi veren esnaf lokantalar›, sabahlar› ezanla aç›l›r ve gelen müflteriye s›cak çorba verirdi. Modern ça¤da çorban›n yerini peynir, ekmek, reçel, tereya¤, çayl›, kahveli kahvalt› ald›... Fakat
1 2 3 4 5 6

Gastro Dergisi arflivinden

Anadolu’da, hatta ‹stanbul’da hâlâ güne s›cak bir çorbayla bafllayan çok kifli var.” 2002 y›l›ndaki “Türk Mutfa¤›nda 70 Çeflit Çorba” bafll›kl› bir panelde konuflan rahmetli Dr. Tu¤rul fiavkay Bat› mutfa¤›ndaki çorba tan›m›n› Anadolu mutfa¤›ndaki çorba üzerinden vermiflti: “Eskiden beri Bat›l› yemek yazarlar›n›n Türk mutfa¤›n›n çorbalar aç›s›ndan çok zengin oldu¤u görüflü dikkatimi çekerdi. Sonra bizim tencere yemeklerimizin ço¤unun onlar için birer çorba say›ld›¤›n› ö¤rendim. Bu konu gerçekten dikkat çekici. Çünkü bizim çorbalar›m›z oldukça suludur. O nedenle biz çorbay› 'içeriz'. Bat› dillerinde ise çorba 'yenir'. Bu bir dil meselesinden çok bir mutfak kültürü sorunu. Zira onlar›n çorbalar› bizimki kadar sulu de¤il. Aksine et, hamur ifli ve sebze ya da bakliyat aç›s›ndan zengin.” Prof. Dr. Günay Kut, flef ve yemek yazar› olan Tu¤rul fiavkay’›n bu de¤erlendirmeyi yapmas›ndan 14 y›l önce haz›rlad›¤› “Türk Mutfa¤›nda Çorba Çeflitleri” bafll›kl› bildirisinde Derleme Sözlü¤ü’nden tarayarak listeledi¤i Anadolu çorbalar›n›n ço¤unun hammaddesinin hububat oldu¤unu belirtmiflti: “11 ciltlik ‘Derleme Sözlü¤ü (Ankara 1963-79)’nü tarayarak tespit etti¤imiz çorbalar›n genellikle hububat üzerine dayand›¤›n› söyleyebiliriz.” Prof. Kut, Sözlük’ten taray›p sistematik olarak düzenledi¤i 97 de¤iflik isimdeki çorbam›z› ayn› metin içinde flöyle grupland›r›yor: 1. Bu¤day, çavdar, m›s›r unu gibi ana malzemesi hububata dayanan çorbalar: Örne¤in; Arapafl›, c›ng›ll› melek afl›, cimcik çorbas›, dumeç, f›rt›l›k, kedibatmaz, piçoç, söbelek, flaflt›m çorba, flevil, t›nt›fl, yay›m çorbas›. 2. Bulgur, dövülmüfl bu¤day, pirinç ve yarma gibi hububattan taneli olarak yap›lan çorbalar (bu çorbalar›n kimilerine mercimek, nohut gibi bakliyat eklenmekte): Örne¤in; alacaflôra, c›dab›r, ç›lv›ra çorbas›, kaçal, kör bellafl›, miflevfli, süddü afl, takva, t›rk›fl. 3. Sebze çorbalar›: Örne¤in; çap›tl› çorba. 4. Bal›k çorbas›: Örne¤in; dalyan çorbas›. 5. Esas malzemesi bakliyat, özellikle mercimek olanlar: Örne¤in; kanarma, miflevfli, müceddere. 6. Di¤er çorbalar: Örne¤in; ard›h, tarato, tükenmez, vardar. Prof. Kut bildirisinin sonunda 13. yüzy›ldan itibaren yay›mlanm›fl yemek kitaplar›m›zdaki çorbalar›n isimlerine ve say›lar›na da de¤iniyor. Çorba deyince ad› an›lmadan geçilmeyecek bir isim de Ahmet Rasim’dir. O, çorban›n ne denli sa¤l›kl› bir yiyecek oldu¤unu çok güzel anlat›r. Gerçi onun çorbas› iflkembeye iflaret eder ya, yine de Anadolu insan› asl›nda tüm çorbalar için ayn› fleyi düflünmüyor mu?
7 8 9 10

çorba türünün ad›n›n geçti¤ini belirtir: “Çorba katalogu -sözcü¤ün genifl anlam›yla çorba denilince suyla piflirilerek elde edilen ve Sümercede tu, Akadcada ummaru ad› verilen yemekler anlafl›lmaktad›r- en az›ndan yüz kadar de¤iflik çorba içermektedir.” Çorban›n etimolojisine gelince; Prof. Dr. Mehmet Kanar oldukça k›sa aç›kl›yor: çorba (F.) (<flûr+bâk). Yani; Farsça kökenli, “flûr” ve “bâk” sözcüklerinin birleflmesinden olufluyor. Hasan Eren daha ayd›nlat›c›. Çorban›n tan›m›yla bafll›yor -günümüz gastronomi bilgileri aç›s›ndan yetersiz kalsa da: “etle veya sebzeyle piflirilen s›cak, sulu içecek.” Bununla birlikte Eren de sözcü¤ün kökeni olarak Farsçay› iflaret etmekte. A¤›zlardaki kullan›mlar›n› da vermekte. Yaflar Ça¤bay›r ise sözcü¤ün Arapçadan geldi¤ini, isim oldu¤unu söylüyor, yine eksik gastronomik bilgi ile: “Ar. flurba (kaynam›fl et suyu) is. De¤iflik malzemelerden yap›lan, s›cak olarak içilen sulu yiyecek.” ‹lk cildi, merakl›lar› aras›nda önemli bir ifltah aç›c› olduktan sonra yazar›n›n ölümüyle arkas› gelmeyen Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugat›’nda çorba bugünkü manas›nda notu ile sulu yemek olarak tan›mlan›yor ve Farsça florba, florva sözcüklerinden dilimize kazand›r›ld›¤› belirtiliyor. Ayn› flekilde Stanislaw Stacowski’nin kaleme ald›¤› Osmanl› Türkçesinde Yeni Farsça Al›nt›lar Sözlü¤ü de 93. maddesinde, çorban›n Farsça oldu¤unu aç›klamalarla gösteriyor. Türkçenin ilk sözlü¤ü kabul edilen Divanü Lûgat-it-Türk O¤uzlar ve uyanlarca notu ile çorban›n bu dillerde “bün” sözcü¤üyle karfl›land›¤›n›, Türklerce de “mün” dendi¤ini söylüyor. Kar, buz gibi fleylerle so¤utulup içerisine baharat konarak so¤ukluk yerine yenen bir çeflit flehriye çorbas›na “litü” ve “latu” , tutmaca benzer ve ondan daha sulu flehriye çorbas›na, eriflteye de “ügre” dendi¤ini yine bu sözlükten ö¤reniyoruz. Sözlük ayr›ca çorba içmek eylemi için de “münle” fiilinin kullan›ld›¤›n› iki ayr› zaman kipi ile kullanarak göstermektedir.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

* Fernand Braudel; “officiellement, la soupe est toujours bone”.
1 Larousse Gastronomique- Dünyan›n En Büyük Mutfak Ansiklopedisi; O¤lak Güzel kitaplar; Birinci bask›, 2005, s.246. 2 “Türk Mutfa¤›nda Çorba Çeflitleri”; ‹kinci Milletleraras› Yemek Kongresi-Türkiye 3-10 Eylül 1988, Düzenleyen: Feyzi Hal›c›, Konya Kültür ve Turizm Vakf›, Ankara, 1989, s.213. 3 Selçuk Üniversitesi, Mesleki E¤itim Fakültesi, Ö¤retim Üyesi. 4 Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beslenme E¤itimi Bilim Dal›, Yüksek Lisans Ö¤rencisi. 5 Ankara Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Araflt›rma Görevlisi. 6 Say›n Ifl›k’a, Say›n Güldemir’e ve Say›n Hakl›’ya sempozyumun hemen ard›ndan, kitapç›k yay›mlanmadan bildirilerini benimle paylaflt›klar› için çok teflekkür ederim. 7 Göky›ld›z, Sevim; “‹ftar Sofralar›n›n Vazgeçilmezi Çorba”, 3 Eylül 2008, Çarflamba, Türkiye gazetesi. 8 Yanl›fl an›msam›yorsam rahmetli Tu¤rul fiavkay, ayn› zamanda panel baflkan› idi. 9 Kut, Günay; s.214. 10 A.g.e.; s.214-219. 11 Bottéro, Jean; “Dünyan›n En Eski Mutfa¤›”; Eski Yak›ndo¤u-Sümer’den Kutsal Kitap’a; Jean Bottéro; Dost Yay›nevi; Ankara, 2005; s.71. 12 Kanar, Mehmet; Etimolojik Osmanl› Türkçesi Sözlü¤ü; Derin Yay›nlar›: 66, ‹stanbul, 2005, s. 178. 13 Eren, Hasan; Türk Dilinin Etimolojik Sözlü¤ü; 2. bask›, Ankara, 1999, s.98. 14 Ça¤bay›r, Yaflar; Ötüken Türkçe Sözlük. 15 Tietze, Andreas; Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugat›, Simurg, ‹stanbul-Wien, 2002, c.1, s.530. 16 Stacowski, Stanislaw; Osmanl› Türkçesinde Yeni Farsça Al›nt›lar Sözlü¤ü, Simurg, ‹stanbul, 1998, s.117. 17 Kaflgarl› Mahmud; Divanü Lûgat-it-Türk; çev. Besim Atalay; TDK Yaya›nlar›: 524, 4. bask›, c.IV, Ankara, 1999, s.125, 416. 18 A.g.e., s.404-405. 19 A.g.e., s.709. 20 A.g.e., s.404-405. 21 A.g.e., s.418.

kana kuvvet, göze fer, batna cilad›r çorba illeti cu’a deva, mahz› g›dad›r çorba âlemin sevgilisi dense sezad›r çorba a¤n›ya dost, muhibbi fukarad›r çorba fiimdi; co¤rafyay› biraz daha genifl tutacak, zaman› da biraz daha geriye alacak olursak Babillilerin haz›rlad›¤› 400 bölüm içeren 24 levhal›k ansiklopedilerine de¤inmek gerekir. Asur bilimi uzman› Jean Bottéro dünyan›n en eski mutfa¤›n› anlat›rken Babillilerin bu ansiklopedide bir çorba katalo¤u da bulundu¤unu ve burada yüzden fazla

EYLÜL-EK‹M 2009 • 15

çorbay› okumak
Soslar, Salatalar, Çorbalar: Kuflaklar Boyunca Yemek Ö¤retimi, Ekrem Muhittin Ye¤en, ‹nk›lap Kitabevi
“Soslar, Salatalar, Çorbalar: Kuflaklar Boyunca Yemek Ö¤retimi”nde, yemeklerin vazgeçilmezi olan soslar, ünlü aflç› Ekrem Muhittin Ye¤en’in “Zevk ve özenle haz›rlanm›fl bir salata, bir sofra yeme¤e bedeldir” diyerek vurgulad›¤› çeflitli salatalar ve mönülerin en önemli parças› olan çorbalar yer al›yor. sabah akflam ve çok sa¤l›kl› bir biçimde doyulabilece¤ini, ne kadar çeflitli malzemeyle lezzetli çorbalar yap›labilece¤ini göstermek için" kitaplaflt›rd›¤›n› söylüyor. "Bu kitab›n size ancak bir fikir, ilham ve özellikle keyif vermesini" diliyor ve "tariflerin kendisine ait ama sonunda ortaya ç›kacak çorban›n sizin çorban›z olaca¤›n›" özellikle vurguluyor.

Çorbalar, Lezzetli Tarifler, Chantal Duroy, Bilgi Yay›nevi
“Çorbalar, Lezzetli Tarifler” kitab› Bilgi Yay›nevi’nin dünya mutfa¤› serisinden yay›nland›. Yay›nevi kitab› tan›t›rken “A La Carte koleksiyonumuzdan seçece¤iniz nefis bir yeme¤i ikram ederek dostlar›n›z› ve yak›nlar›n›z› flafl›rt›n” diyor.

Sofralar›m›z›n Bafltac› Çorbalar, Metin Gümüfl, Kar Yay›nlar›
Çorba, yemek kültürümüzde o kadar önemli bir yere sahiptir ki, yöresel mutfaklar›n ço¤unda birçok çorba tarifine rastlan›r ve Türk yemeklerinden oluflan bir sofrada, yeme¤e çorba ile bafllamak âdettendir. Bu kitap da Türk ve dünya mutfaklar›ndan seçilmifl, farkl› damak tatlar›na hitap eden seçenekler sunacak olan çorbalardan olufluyor.

Çorbalar ve Pilavlar&Salatalar, Emine Beder, ‹nk›lap Kitabevi
Ünlü aflç› Emine Beder’in haz›rlad›¤› “Çorbalar ve Pilavlar&Salatalar” yap›m› çok kolay tariflerin yan› s›ra pratik ve biraz daha zahmetli tariflere de yer veriyor.

Duman› Üstünde Doyurucu Çorbalar, Kolay Ekmekler, Candan Turhan, O¤lak Yay›nlar›
Candan Turhan, tariflerini, "çorbayla

çorbaya gülmek
Nasreddin Hoca k›rlarda dolafl›rken, bir derede yaban ördeklerinin oynaflt›¤›n› görür. ‹çinden: “Ah flunlardan birini yakalasam da kessem. Bir güzel çorba piflirip mideme indirsem” diye düflünür. Hemen dereye koflar. Ama kendisinin dereye yaklaflmakta oldu¤unu sezen yaban ördekleri hep birden havalanarak kaçarlar. Hoca ne yaps›n? Derenin kenar›na oturur. Torbas›ndan ç›kard›¤› somunu suya banarak yeme¤e bafllar. O s›rada yan›na yaklaflan k›r bekçisi bu ifle bir anlam veremeyerek: “Ne yap›yorsun Hoca efendi?” diye sorar. Hoca içini çekerek: “Ne yapars›n? Örde¤i tutamad›k, suyuna tirit gidiyoruz iflte.” Zü¤ürt oldu¤u günlerin birinde Hoca, oca¤›n bafl›na oturmufl, arpac› kumrusu gibi düflünüyormufl: “Ah, diyormufl, flöyle duman› üstünde, bol ya¤l› bir tarhana çorbas› olsa da içsem..” Tam o s›rada kap› çal›nm›fl. Hoca gidip açm›fl. Komflusunun küçük k›z›, elindeki çana¤› uzatm›fl: “Amca, demifl, sizde tarhana çorbas› varm›fl, annem hasta, selam söyledi, bir kâse verirler mi diyor.” Hoca sakal›n› s›vazlam›fl: “Vay can›na yahu, ak›ldan geçirmeye bile gelmiyor, hemen kokusunu al›yorlar.”

çorbay› hat›rlamak
“... Derken bir sabah gözümüzü açard›k ki damlar bembeyaz, bacalar duman püskürüyor, kar lapa lapa ya¤›yor. ‹çimizde biberli baharl› bir s›ca¤a, midemizde ise yükte hafif, kaloride a¤›r bir yeme¤e kuvvetle istek var. ‹flte o zaman böyle derdik: Bir tarhana çorbas› içsek! Tarhana çorbas›na ufalanm›fl tulum peyniri ve tavada nar gibi k›zart›lm›fl zar biçimi ekmek parçalar› kar›flt›rmak âdettir. ‹çmesine doyum olmaz; mideye indi¤i zaman bütün vücuda yumuflak, okflay›c› ve canland›r›c› bir s›cakl›k yayar. O kadar ki, sofradan bafl›m›z› pencereye çevirip kar tipisine sünepe sünepe, içiniz kat›la kat›la de¤il, meydan okurcas›na bakmaya bafllars›n›z; kendinizi tam mânasiyle tok, besili ve hayat gürefline haz›rlanm›fl bulursunuz.” (Refik Halit Karay, Üç Nesil Üç Hayat) “Indra Gandhi’nin Japonya’y› ziyaretinde, Japon Baflbakan› Zenko Suzuki’nin, onun flerefine verdi¤i bir akflam yeme¤inde garsonlar, Gandhi’nin önüne koyu renk bir çanakta çorba koyarlar. Çana¤›n içinde saç teli inceli¤inde yüzen bir kaç sebze fleridi ile tek bir güvercin yumurtas› bulunmaktad›r. Çorban›n suyu o kadar berrakt›r ki porselen kâsenin içindeki dizayn›n görüntüsü, oldu¤undan daha da belirgin hale gelmifltir. Japon Baflbakan, Gandhi’ye çorban›n sunulufl biçimini nas›l buldu¤unu sorar. Gandhi akabinde sözüne bafllar ve flöyle söyler: “Gözlerim, dolunay›n (yumurta), karanl›k bir orman›n üzerinde ayd›nl›k bir gecede ›fl›lday›fl›n› görüyor.” (Patricia Solley, Çorbalar)

ünlülerin favorileri
• Rus çar› II. Alexander (1855-1881) / Borcsh çorbas› • Sarah Bernhardt (1844-1923) / Bouillabaisse
16 • EYLÜL-EK‹M 2009

• Napolyon Bonapart (1769-1821) / Kestane çorbas› • Al Capone (1899-1947) / Minestrone (sebze çorbas›) • Darwin (1809-1882) / Deniz kaplumba¤as› çorbas› • Alexandre Dumas (1802-1870) / Beyaz lahana çorbas› • Büyük Frederik (1712-1786) / Bira çorbas›. • Charles de Gaulle (1890-1970) / Her çeflit çorba.

• • • • • •

Büyük Katerina (1762-1796)/ Borcsh çorbas› Vladimir Lenin (1870-1924) / Beyaz lahana çorbas› Abraham Lincoln (1809-1865) / Kaplumba¤a çorbas› XIV. Louis (1638-1715) / Baharatl› et suyu Rudolf Nureyev (1938-1992) / Borcsh çorbas› Frank Sinatra (1915-1998) / Pirinçli tavuk çorbas›

sektörden / knorr ürün müdürü ali coflkun
Knorr çorbalar›n›n haz›r çorba sektöründeki tarihçesini anlat›r m›s›n›z? Carl Heinrich Knorr, 1873 y›l›nda Knorr flirketini kurarak, marketlerde ambalajl› çorbalar› satmaya bafllad›. 1889 y›l›nda ç›kard›¤› "Erbwurst" adl› bezelyeli sosis ürünü, 1900'de 40 ayr› çeflide ulaflt›. 1908'de Avrupa'daki ilk sos kar›fl›m›n›, 1912'de ilk bulyonu üretti. 1953 y›l›nda Aromat adl› çeflni ve sonraki y›llarda yeni çorba, sos ve bulyonlar piyasaya ç›kt›. "Sadece gerçek kalite çabas›, makul fiyatlar ve yenilikçi ürünler uzun vadeli baflar› getirir" fikri ile h›zla büyüyen Knorr, 1957 y›l›na gelindi¤inde temel ürünlerini 8 ayr› ülkede satmaya bafllad›. 1960'da ‹sviçre'de "Stocki" adl› püreyi üretti. Knorr Türkiye pazar›na ise 1978 y›l›nda girdi. 1994 y›l›nda Almanya pazar›nda "Spaghetteria" adl› haz›r yeme¤i tan›tt›ktan sonra, 1997'de yeni haz›r yemek konsepti "Tastebreak" ‹ngiltere'de piyasaya ç›kt›. Ayn› y›l Avusturya'da "Sweety" adl› tatl›lar› tan›tt›. 1999'da "Legumetti" adl› sebze cipsini ‹sviçre'de piyasaya ç›kard›. 2000 y›l›na geldi¤imizde, Knorr ürünleri 87 ülkede sat›lmaya bafllanm›flt›. Ayn› y›l Ekim ay›nda Knorr markas› Unilever ailesine kat›ld›. Knorr, O zamandan bu zamana, Türk tüketicisinin mutfaktaki en büyük yard›mc›s› olmay› baflard›. Knorr ilk günden bu yana en taze en kaliteli malzemeler kullan›larak haz›rlanan özel ürünleriyle lezzetli çözümler sunmaya devam ediyor. Lezzetli yemek konusundaki tutkusuyla, 6 farkl› kategoride 70’den fazla ürünüyle, günlük hayatta yemekten al›nan keyfi art›rmaya çal›fl›yor. Türklerin köklü geçmiflinde yer alan çorban›n hangi türlerini tüketiciye sunuyorsunuz? Yak›nda tan›flaca¤›m›z yeni çorbalar›n›z, Ramazan için yeni ürünleriniz var m›? Çorba, Türk mutfa¤›n›n vazgeçilmezleri aras›ndaki yerini koruyor. Knorr, her geçen gün yeniledi¤i ve ürün portföyüne ekledi¤i birbirinden lezzetli çorba çeflitleri ile tüketicilerinin lezzet, kolayl›k ve çeflitlilik ihtiyaçlar›na an›nda cevap veriyor. Knorr’un haz›r çorbalarda 15 farkl› çeflidi yer almakta. Her biri, geleneksel Türk damak tad›na uygun olarak haz›rlanmakta olan bu çeflitler, her evde s›kl›kla piflmekte olan, en sevilen çorbalar aras›ndan seçildi. Ezogelin, ‹flkembe, Kremal› Domates, Kremal› Mantar, Kremal› Sebze, Kremal› Tavuk, Mercimek, fiehriyeli Tavuk, Tarhana, Yayla, Dü¤ün, Arpa fiehriyeli Mercimek, Terbiyeli Kesme, Domatesli Bulgur, Terbiyeli Bu¤day (Yeni). Yöresel Çorbalar: Knorr olarak Türklerin köklü geçmiflini, birçok kültür ve uygarl›¤a ev sahipli¤i yapm›fl Anadolu’nun miras›n›, bu geçmifl ve mirasa yak›fl›r lezzetlerde yaflatmak amac›yla “Yöresel Çorba” çeflitlerimizi be¤eninize sunduk. Bademli Tavuk, Kafkas, Mahluta, Toyga, Tutmaç, Yüksük, Alaca, Kafl›k Börek, Yuvalama, Anal› K›zl›(Yeni), Han›m A¤a (Yeni). Knorr olarak, Ramazan’›n gelmesiyle beraber piyasaya 3 adet yeni haz›r çorba sunduk ve tüketicilerin çok yo¤un bir ilgisiyle karfl›laflt›k. Bir Adana çorbas› olan Anal› K›zl›, ‹ç Anadolu klasi¤i Han›m A¤a ve Türk damak zevkinin olmazsa olmaz› Terbiyeli Bu¤day Çorbas› ile iftar yemeklerinde tüm aileleri bir araya getirmeye devam ediyoruz. Knorr’un çorbalar›n›n haz›rlan›fl› s›ras›nda kullan›lmakta olan “kurutma” yöntemi hakk›nda bilgi verir misiniz? Unilever’in en büyük g›da markas› olan Knorr, taze ve en kaliteli malzemeler kullan›larak haz›rlanan özel ürünleriyle Türk sofralar›na lezzetli çözümler sunmaktad›r. Knorr olarak, bu ürünlerimizin haz›rlanmas›nda tüm dünyada ve Türkiye’de yüzlerce y›ld›r bir gelenek haline gelen kurutma yöntemini kullanmaktay›z. Bu geleneksel koruma yönteminin endüstriyel uygulamas›nda gerekli malzemeler mevsiminde toplanan taze sebzelerden seçilerek y›kanmakta, ay›klanmakta, ›s›tma ifllemi ile malzemelerdeki g›da güvenli¤ini sa¤lamak amac›yla su miktar› düflürülerek kurutulmaktad›r. Kurutma ifllemi son derece hijyenik koflullarda, f›r›nlarda yap›l›r. S›cakl›k ve kurutma süresi hammaddenin çeflidine göre de¤ifliklik gösterir. Kurutma ifllemi sonucunda besinlerde su miktar› güvenli seviyelere düflürülür. Mikroplar›n üremesi için elveriflli ortam olan su, besinden uzaklaflt›r›ld›¤› için Knorr çorbalar›n raf süresi uzam›fl olur ve uzun süre muhafaza edilebilir. Daha sonra bu malzemeler kesme ve ö¤ütme ifllemleriyle istenilen boyutlara getirilerek, kar›flt›r›lmakta ve farkl› ürünler için en iyi tarifler haz›rlanmaktad›r. Knorr tariflerinin haz›rl›k aflamas›nda fleflerimizin lezzet ve tarif uzmanl›¤› ile mühendislerimizin g›da güvenli¤i ve kuru g›da teknolojisi hakk›ndaki bilgi birikimini birlefltiriyor, en lezzetli tarifleri sofralara getiriyoruz. Evlerde tarhana ve eriflte haz›rlamak için de yüzlerce y›ld›r kullan›lmakta olan kurutma ifllemi en basit besin saklama yöntemlerinden birisidir. Bu nedenle, kurutma iflleminin sa¤lad›¤› koruma sayesinde Knorr ürünlerine, herhangi bir “koruyucu madde” eklenmesine gerek kalmamaktad›r. • Sebzeler ve baharatlar mevsiminde toplan›r, y›kan›r ve ay›klan›r • Son derece hijyenik ortamlarda kurutulur. Hammaddenin çeflidine göre belirlenmifl uygun s›cakl›k ve zaman kombinasyonlar› kullan›larak kurutma ifllemi yap›l›r. • Kurutma ifllemi sonucunda mikroplar›n üremesi için elveriflli ortam olan su, besinden uzaklaflt›r›ld›¤› için Knorr çorbalar›n raf süresi uzam›fl olur ve uzun süre muhafaza edilebilir. • Kurutulan bu malzemeler küçük parçalar halinde do¤ran›r ve-

Knorr Ürün Müdürü Ali Coflkun

ya toz haline gelene kadar ö¤ütülür. • Bu yöntem sayesinde hiçbir koruyucu madde eklenmesine de gerek kalmaz. Yöresel çorbalar›n›z ve özellikleri neler? Ürün gam›m›zda toplamda 11 adet yöresel çorba bulunmaktad›r. Knorr olarak kendi ürün çeflitlerimizi yarat›rken, her zaman Türk halk›n›n damak tad›n› dikkate al›yor ve tariflerimizi haz›rlarken tamamen bu çizgide bir ürün yelpazesi sunmaya dikkat ediyoruz. Her Ramazan’da Anadolu’nun en sevilen yöresel tatlar›n› tüketicimizle buluflturuyoruz. Bu Ramazan için bir ‹ç Anadolu klasi¤i olan Han›m A¤a çorbas› ile Adana’n›n en sevilen tatlar›ndan Anal› K›zl› çorbas›n› yöresel çorbalar›m›za ekledik. Çabuk çorbalar›n›z hakk›nda da bilgi verir misiniz? Zaman› az olanlar, ö¤renciler, çal›flanlar, evde sa¤l›kl› ve lezzetli bir fleyler at›flt›rmak isteyen ev han›mlar› için ise 12 çeflitte “Knorr Çabuk Çorba” ürünlerimiz bulunuyor. Knorr Çabuk Çorbalar’›n özelli¤i, 1 adedi 1 fincan s›cak suda kar›flt›r›ld›¤›nda 1 dakikada haz›r olmas›d›r. Knorr Çabuk Çorbalar yenilenen çeflitleriyle her zaman el alt›nda bulundurulmas› gereken eflsiz bir lezzet sunmakta, enerji ve s›cak içimiyle rahatlatan bir moral kayna¤›d›r. Ac›l› Domates, K›t›rl› Domates, Kremal› Mantar, Kremal› Tavuk, Kremal› Sebze, Mercimek, fiehriyeli Tavuk, K›t›rl› Peynirli, Kremal› Brokoli, Ezogelin, Makarnal› Domates & Mozzarella (Yeni), Makarnal› Peynirli (Yeni) Haz›r çorban›n sa¤l›kl›l›¤›, içerdi¤i vitamin ve mineraller konusunda evde yap›lanlar kadar yeterli olup olmad›¤› hakk›nda okurlar›m›z› ayd›nlat›r m›s›n›z? Sizin üretiminizle bir ev han›m›n›n haz›rlamas› aras›ndaki benzerlikler ve farkl›l›klar nelerdir? Çorba’n›n sindirimi kolay ve besleyici olmas›, günlük s›v› al›m›na katk›da bulunmas› ve doygunluk hissi vermesi nedeniyle sa¤l›kl› beslenme düzeninde önemli bir yeri vard›r. Haz›r çorbalar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan tüm besinler mevsiminde taze olarak toplan›p h›zl›ca kurutuldu¤u için besin ö¤esi içerikleri mümkün oldu¤unca korunmaya çal›fl›lmakta; ya¤ ve kalori içeriklerinin de düflük olmas› kilo kontrolünün sa¤lanmas›na yard›mc› olabilmekte, böylece yeterli ve dengeli beslenme kurallar›na uyum sa¤layabilecek bir özellik tafl›maktad›r. Ayr›ca baz› çorbalarda eklenen kuru fasulye, nohut ve mercimek gibi kuru baklagiller protein ve diyet lifi yönünden çorbalar› zenginlefltirmektedir. Çorbalar›n su içeri¤inin yüksek olmas› ise gün içinde gerekli olan s›v› ihtiyac›n›n bir k›sm›n›n karfl›lanmas›n› ve doygunluk hissinin daha kolay oluflmas›n› sa¤layabilmektedir. ‹çerdi¤i et, tavuk suyu ve süt lezzet çeflitlili¤i sa¤lamaktad›r. Tüm bu özellikler göz önünde bulunduruldu¤unda, günlük beslenme düzeninde 1-2 porsiyon ha-

z›r çorba tüketimine rahatl›kla yer verilebilir. Sa¤l›kl› bir çorban›n haz›rlanmas›nda besin çeflitlili¤inin yan› s›ra piflirme yöntemleri de büyük önem tafl›maktad›r. Besinlerin taze olmas›, haz›rlama ifllemlerinden hemen sonra bekletilmeden piflirilmesi vitamin- mineral içeri¤ini etkilemektedir. Sebzeler, dal›ndan kopar›ld›¤› andan itibaren iyi muhafaza edilip k›sa sürede tüketilmezse, vitamin içeri¤inde önemli kay›plar gerçekleflmektedir. Bu nedenle çorbalarda kullan›lan sebzelerin mevsiminde taze olarak toplan›p h›zl›ca kurutulmas›na özen gösterilmektedir. Piflirme iflleminde de, kaç›n›lmaz olarak sebzelerin vitamin içeri¤i azalmaktad›r. Çorban›n gere¤inden fazla piflirilmemesi ve mümkün oldu¤unca ayn› ö¤ünde tüketilmesi hem besin ö¤eleri hem de lezzet kay›plar›n› en aza indirmek için önerilmektedir. Haz›r çorbalar›n da verilen talimatlar do¤rultusunda, belirtilen sürelerde piflirilmesi besin ö¤eleri ve lezzet kalitesi yönünden önem tafl›maktad›r. Bahsetti¤im tüm süreçler, ev yap›m› çorbalar için de benzerdir. Dünyadaki ve Türkiye’deki çorba tüketimi konusunda pazar paylar›, tüketim al›flkanl›klar› ve benzeri, k›yaslamal› istatistikî bilgiler alabilir miyiz? A.C. Nielsen Pazar Araflt›rma fiirketi’nin verilerine göre; 2008 y›l›nda haz›r çorba pazar› yaklafl›k 93 milyon dolarl›k bir hacme, tonaj olarak ise 180 bin tona ulaflm›flt›r. Global anlamda ise Türkiye, dünyan›n en önemli ilk 20 Knorr ülkesinden biri. Knorr Türkiye’de, fiubat 2008 itibariyle pazar pay›nda tarihi rekoru k›rd› ve pazardaki lider konumunu sa¤lamlaflt›rd›. Baflka bir deyiflle sat›lan her 10 haz›r çorban›n 7’si Knorr. Lezzetli, katk›s›z, her zevke uygun olarak üretilen çorbalar›m›z, son y›llarda Türk Halk› taraf›ndan daha fazla tüketilmeye baflland›. Bunun yan› s›ra Knorr’un yo¤un olarak yürüttü¤ü ‘Do¤all›k Kampanyas›’ tüketicilerin haz›r g›daya karfl› olan olumsuz alg›lar›n› de¤ifltirmeye bafllad›; ambalajlar yenilendi, Knorr paketlerinin üzerinde ‘hiçbir koruyucu madde içermez’ logosu kullan›lmaya baflland›. Yo¤un olarak uygulanan do¤all›k iletiflimi tüketici al›flkanl›klar›n› olumlu yönde de¤ifltirerek haz›r çorba pazar›n›n da genifllemesini sa¤lad›. Bugün Knorr sadece çorba kategorisinde de¤il, bulyon ve yemek harc› kategorilerinde de aç›k ara lider konumunu sürdürüyor. Tüketici al›flkanl›klar›na bak›ld›¤›nda ise Türkiye’de 2004 y›l›nda içilen her 100 çorban›n 83’ü ev yap›m›yd›. Günümüzde bu oran yüzde 78’e gerilerken, haz›r çorban›n pay› yüzde 17’den 22’ye yükseldi. Bu da, toplumumuzun art›k daha fazla haz›r çorba içmeye bafllad›¤›n›n göstergesi. 2007 May›s ay›nda sunulan bir araflt›rma sonucuna göre, son bir y›lda Türkiye'de çorba içmemifl insan yok. Her eve 3 günde bir çorba giriyor. Ramazan’da ise haz›r çorba tüketimi iki kat›na ç›k›yor. Ramazan döneminde ortalama haftan›n 6 günü sofralar›m›zda çorba oluyor. ‹ftar sofralar›n›n yüzde 90’›ndan fazlas›nda ise mutlaka çorba var.
EYLÜL-EK‹M 2009 • 17

sektörden / y›ld›z holding kurumsal iletiflim
beri kullan›lan, do¤al koruma sa¤layan, geleneksel ve sa¤l›kl› bir yöntemdir. Bu yöntem ile çorbalar›n lezzeti ve besin de¤eri korunmufl olur. Kurutulan malzemeler toz haline gelene kadar ö¤ütülmektedir. Hiçbir koruyucu madde kullan›lmadan, ö¤ütülen malzemeler baharatlarla kar›flt›r›l›p, damak tad›m›za en uygun lezzette çorbalar haz›rlanmaktad›r. H›zl› çorbalar›n›z hakk›nda da bilgi verir misiniz? Bizim Mutfak 2009 y›l›nda Domates, Kremal› Tavuk, Kremal› Mantar ve Mercimek olmak üzere tüketici taraf›ndan en çok talep gören çeflitler ile H›zl› Çorba pazar›na girdi. Pratik ve h›zl› haz›rlan›fl› sayesinde özellikle çal›flanlar›n ve ö¤rencilerin ihtiyaçlar›na hitap eden Bizim Mutfak H›zl› Çorba, ac›kan, can› at›flt›rmal›k bir fley çeken veya üflüdü¤ünde içini ›s›tacak bir alternatif arayan herkesin ilk ve “h›zl›” tercihi olmay› hedeflemektedir. Haz›r çorban›n sa¤l›kl›l›¤›, haz›r çorbalar›n içerdi¤i vitamin ve mineraller konusunda evde yap›lanlar kadar yeterli olup olmad›¤› hakk›nda okurlar›m›z› ayd›nlat›r m›s›n›z? Sizin üretiminizle bir ev han›m›n›n haz›rlamas› aras›ndaki benzerlikler ve farkl›l›klar nelerdir? Bizim Mutfak çorba çeflitlerinin formülasyonlar› birçok araflt›rma gelifltirme aflamas›ndan geçilerek haz›rlanmaktad›r. Çorbalar›m›z mevsiminde özenle seçilen ve tamamen do¤al yöntemlerle kurutulan sebzelerle yap›l›yor. Türk g›da kodeksine uygun olarak hiçbir koruyucu madde kullan›lmadan üretilen bu çorbalar, ülkemizde çal›flan kad›n say›s› artt›kça hayat›m›zda daha yo¤un kullan›l›r oldu. Tempolu yaflam tarz›, mutfakta yemek piflirmek için gerekli zaman› azaltt› ve tüketim al›flkanl›klar›m›z kolay haz›rlanabilen, lezzetli ürünlere do¤ru de¤iflim gösterdi. Son derece pratik, ekonomik ve evde haz›rlanan çorbalar kadar sa¤l›kl› olan haz›r çorbalar›, tüketicilerimiz gönül rahatl›¤› ile kullanabilir. Haz›r çorbalar ile ev yap›m› çorbalar› maliyet aç›s›ndan k›yaslan›rsa, haz›r çorbalar, ev yap›m› çorbalara göre çok daha ekonomiktir. Ço¤u tüketici de bunun fark›ndad›r. Örnek vermek gerekirse, 4 kiflilk kremal› mantar çorbas›n›n önerilen tüketici sat›fl fiyat› 80 kurufltur. Bugün 80 gr mantar sat›n al›n›rsa ortalama fiyat› 80 kurufltur. Buna ek olarak krema maliyeti de olacakt›r. Bizim Mutfak’›n kremal› mantar, kremal› tavuk ya da daha zengin içerikli olan yöresel çorbalar› dahil olmak üzere tüm haz›r çorbalar› içerik zenginli¤i ve ev yap›m› çorbaya göre daha k›sa piflirme süreleri ile ev yap›m› çorbalara k›yasla çok daha ekonomiktir. Dünyadaki ve Türkiye’deki çorba tüketimi konusunda pazar paylar›, tüketim al›flkanl›klar› ve benzeri, k›yaslamal› istatistiki bilgiler alabilir miyiz? Kifli bafl› y›ll›k çorba tüketiminde Türkiye 15 litre ile dünyada 3. s›rada yer almaktad›r. Türkiye’de çorba tüketiminin yaln›zca yüzde 17’sini haz›r çorba oluflturmaktad›r. Türkiye’de haz›r çorba tüketimi 2.5 litre iken, ‹sviçre’de 12, Avustralya’da 6,3 litre olarak gerçekleflmektedir. 2009 y›l›nda da düzenli olarak büyümeye devam eden haz›r çorba pazar›, 2009’un ilk 6 ay›nda bir önceki senenin ayn› dönemine göre yüzde 13 büyürken, Bizim Mutfak Çorba pazardan h›zl›, yüzde 23 büyüdü. Bizim Mutfak ilerleyen dönemde de yeniliklerine devam ederek büyümesini sürdürmeyi hedeflemektedir. Bizim Mutfak, bu y›l güçlü bir reklam kampanyas›yla tüketicilerin karfl›s›na ç›kmaktad›r. Bu kampanya için Türk kad›nlar›n› ve mutfak al›flkanl›klar›n› inceleyen Bizim Mutfak, Türkiye’nin sevilen ve baflar›l› tiyatro sanatç›s› Demet Akba¤ ile anlaflt›. Akba¤, mutfakta yedi kuflak lezzet uzman›, tat konusunda otorite, samimi ve yetenekli Nefaset karakterini canland›r›yor. Bizim Mutfak, Ramazan ay›na özel çekilen reklam filmi ile reklam kampanyas›n› devam ettirmektedir.

Bizim Mutfak’›n reklam kampanyas›n›n sevilen karakteri Nefaset’i Demet Akba¤ canland›r›yor.

“Bizim Mutfak” çorbalar›n›n haz›r çorba sektöründeki tarihçesini anlat›r m›s›n›z? Türkiye çorba tüketiminin çok yüksek oldu¤u ülkelerden biridir. Kültürümüzde çorban›n çok önemli bir yeri vard›r. Çorba paylafl›md›r, damak tad›d›r, Anadolu’da sofra kültürünün bafl tac›d›r. Haz›r çorba pazar›, Türkiye’de dinamik ve büyüme potansiyeli yüksek olan bir pazard›r. Yeni çeflitlerin son y›llarda pazara sunumuyla; evlerde haz›rlanmas› kolay olmayan, vakit alan farkl›, geleneksel ve modern seçenekler tüketicilerimizle buluflturulmufl ve çorba pazar›n›n büyümesine katk›da bulunulmufltur. 2002’de haz›r çorba, bulyon ve un kategorileri ile g›da pazar›na giren Bizim Mutfak, 2003 y›l›nda ketçap, mayonez, harç ve piflirme yard›mc›lar›n›n, 2005 y›l›nda bakliyat ürünlerinin lansman›n› gerçeklefltirmifltir. 2008 y›l› Bizim Mutfak için de¤iflim ve at›l›m y›l› olurken logo ve ürün ambalajlar›, Bizim Mutfak’›n ‘yenilikçili¤ini’ yans›tacak flekilde yenilenmifltir. 2009 y›l›nda farkl› çeflitleri ile h›zl› çorba kategorisine giren Bizim Mutfak her geçen gün ürün kategorisini yenilemeyi hedeflemektedir. Tüketici beklentileri do¤rultusunda ürün yelpazesini sürekli geniflleten Bizim Mutfak, www.bizimmutfak.com.tr ile mutfakta kad›nlar›n en büyük yard›mc›s› olmay› hedeflemektedir. Y›lsonuna kadar 2.000 adedi aflacak yemek tarifleri aras›nda 72 adet çorba tarifi yer almaktad›r. Çorba seçenekleri aras›nda Bizim Mutfak’›n haz›r çorba çeflitlerinin zenginlefltirilmifl tarifleri de tüketicilerin be¤enisine sunulmaktad›r. ‹nternet sitesi, her gün yenilenen ‘iftar menüsü’ ile de Ramazan’da han›mlar›n en büyük yard›mc›s› olmay› hedeflemektedir. Sitede, ‘tarif sihirbaz›’ seçene¤i sayesinde elindeki malzemelerle ne yemek yapaca¤›na karar veremeyenler için alternatifler ve tariflere ulaflman›n kolay yolu sunulmaktad›r. Türklerin köklü geçmiflinde yer alan çorban›n hangi türlerini tüketiciye sunuyorsunuz? Yak›nda tan›flaca¤›m›z yeni çorbalar›n›z, Ramazan için yeni ürünleriniz var m›? Haz›r çorba pazar›n›n yüzde 85’ini ezogelin, domates gibi mutfaklar›n vazgeçilmez lezzetlerinden oluflan klasik çorbalar oluflturmaktad›r. Bizim Mutfak da tüketicilerine hem ezogelin, mercimek gibi kültürümüzde çok önemli yeri olan çorbalar›, hem de kremal› mantar gibi daha global lezzetleri damak tad›m›za uygun bir biçimde sunmaktad›r. Bizim Mutfak klasik çorba serisi toplam 10 çeflitten oluflmaktad›r: Ezogelin, Kremal› Mantar, Kremal› Tavuk, Domates, Yayla, Mercimek, fiehriyeli Tavuk, Kremal› Sebze, Tarhana, ‹flkembe. Yöresel / geleneksel çorba serisi ile de Bizim Mutfak tüketicilerine yörelerimizin en sevilen lezzetlerini sunmaktad›r. Bizim Mutfak geleneksel çorba çeflitleri aras›nda Anadolu, Domatesli Bu¤day, Ekflili Yuvalama, Kelle Paça, Ispanakl› Bu¤dayl› Yörük, Yüksük çorbalar› yer almaktad›r. 2009 senesinde bu seriye 4 yeni çeflit daha eklenmifltir: Mant›, Keflkek, Brokoli ve Tutmaç. Türkiye haz›r çorba pazar›nda bir ilk olan nohutlu ve bu¤dayl› Keflkek çorbas› ile Bizim Mutfak, tüketicilere ekonomik ve zahmet18 • EYLÜL-EK‹M 2009

siz çorba haz›rlama imkan› sa¤lamaktad›r. Yöresel çorba tutkunlar›na, Tutmaç ve birçok yörenin ortak lezzeti Mant› çorbas› alternatifleri ile ulaflan Bizim Mutfak, yeflil sebzeden vazgeçmek istemeyen tüketiciler için Brokoli çorbas› ile raflarda tüketicilerin be¤enisine sunmaktad›r. Ramazan’da haz›r çorba tüketimi yaklafl›k iki kat›na ç›k›yor. Tüketiciler Ramazan’da çorba içmenin bir gelenek oldu¤unu, Ramazan’da haftan›n 6 günü çorba içtiklerini ve bu sene Ramazan’›n yaza gelmesi ile birlikte çorba tüketimlerinde herhangi bir de¤ifliklik olmayaca¤›n› belirtiyorlar. Ramazan dönemine ait tüketim hakk›nda yap›lan bir araflt›rmaya göre, haz›r çorba kategorisinde, 2008 y›l› Ramazan döneminde di¤er g›da kategorilerine göre daha fazla harcama yap›lm›fl ve yine ayn› dönemde haz›r çorba daha fazla hane taraf›ndan sat›n al›nm›flt›r. (Kaynak: Ipsos KMG Hane Tüketim Paneli 2008 Ramazan Raporu; Nielsen 2008 Ramazan Raporu) Türkiye’de bir ilk; so¤uk çorba… Bu do¤rultuda Bizim Mutfak, bu y›l da Ramazan’›n coflkusuna ve özenine yak›flan ürünleri ile sofralara keyif katmay› hedeflemektedir. Türk damak tad›na uygun lezzetler yaratmak isteyenlerin tercihi olan Bizim Mutfak, bu daldaki uzmanl›k ve kalite üstünlü¤ünü Ramazan sofralar›na da tafl›maktad›r. Ayr›ca Bizim Mutfak Ramazan ay›n›n yaz günlerine denk gelmesini göz önüne alarak tüketicilerini ‘so¤uk çorba’ ile tan›flt›rm›flt›r. Anadolu’nun geleneksel lezzetlerinden so¤uk çorbay› Türkiye’de haz›r olarak piyasaya sunan ilk firma olarak So¤uk Ayran Afl› ve So¤uk Kesme çorbalar›n› market raflar›nda tüketicisinin be¤enisine sunmufltur. Yaz aylar›n›n s›cak günlerinde tüketmek için çok uygun, zengin içerikli bu çorbalar›n iftar sofralar›n›n vazgeçilmezi olmas› hedeflenmektedir. Böylece Bizim Mutfak’›n yöresel/geleneksel çorba kategorisindeki çeflidi 12, toplam çorba say›s› ise 26 olmufltur. “Bizim Mutfak”›n çorbalar›n›n haz›rlan›fl› s›ras›nda kullan›lmakta olan “kurutma” yöntemi hakk›nda bilgi verir misiniz? Ürün kalitesi, ürün güvenilirli¤i ve müflteri memnuniyetinden hiçbir zaman ödün vermeyen Ülker’in güvencesiyle üretilen Bizim Mutfak çorbalar için özenle seçilen sebzeler, mevsiminde topland›ktan sonra y›kanmakta, ›s›tma ifllemi ile suyu al›narak ve vitamin de¤erleri korunarak kurutulmaktad›r. Kurutma yöntemi çok eskiden

semih poroy’dan “çorba” manzaralar›

EYLÜL-EK‹M 2009 • 19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful