You are on page 1of 4

Tematy na Egzamin Proboszczowski

w dniu 20 padziernika 2014 r.


Teologia dogmatyczna
1.Chrystus rdem i przedmiotem naszej wiary, nadziei i mioci.
2.Udzia chrzecijanina w paschalnym misterium Chrystusa.
3.Rzeczywisto Chrystusowego Kocioa w ujciu Konstytucji dogmatycznej o Kociele
Lumen gentium, Deklaracji Kongregacji Wiary Dominus Jesus oraz Encykliki papiea
Benedykta XVI Deus Caritas Est.
4.Eklezjalny charakter sakramentw chrzecijaskiego wtajemniczenia.
5.Eschatologia i jej wpyw na chrzecijaskie ycie.
Literatura:
Dokumenty Kocioa: Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen gentium II Soboru
Watykaskiego; Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary Dominus Jesus; Encyklika Benedykta
XVI Deus Caritas Est.
Opracowania:
Bomba W., Inicjacja chrzecijaska, Krakw 1991; Finkenzeller J. Eschatologia, Krakw
1995; Granat W., Ku czowiekowi i Bogu w Chrystusie, t.1, Lublin 1972, 310-344; Hanc W.,
Eklezjalny kontekst inicjacyjnych sakramentw, w: Ekumeniczny wymiar sakramentw
chrzecijaskiej inicjacji, Wocawek 2003,301-337; Tene, Podobao si Bogu uczyni z nich
lud, AK 98(1982)44-52; Nossol A., Teologia blisza yciu, Opole 1984; Seweryniak H.,
wity Koci powszedni, Warszawa 1999,43-73.
Sakrament Pokuty i Pojednania
1. Wadza rozgrzeszania:
a. Na mocy prawa, urzdu, habitualne upowanienie.
b. Upowanienie moc prawa do zwalniania z kar kocielnych
-w niebezpieczestwie mierci
-w przypadku naglcym (kan. 1357 KPK)
-w przypadku delegacji.
2.Obowizki spowiednika podczas sprawowania Sakramentu Pokuty i Pojednania.
3.Formy sprawowania Sakramentu Pokuty i Pojednania (zob. List Apostolski Jana Pawa
II Misericordia Dei).
4.Spowied maonkw, w tym osb rozwiedzionych, yjcych w zwizkach
niesakramentalnych, wedug Vademecum dla spowiednikw i Listu do Biskupw Kocioa
Katolickiego na temat przyjmowania Komunii witej przez wiernych rozwiedzionych
yjcych w nowych zwizkach.
5.witokradzkie naduycie funkcji spowiednika.
Literatura
Dokumenty Kocioa: Instrukcja Penitencjarii Apostolskiej, zawierajca niektre
wskazania o rozwizywaniu przypadkw dotyczcych kanonu 1357 KPK; List do
Biskupw Kocioa Katolickiego na temat przyjmowania Komunii witej przez wiernych
rozwiedzionych yjcych w nowych zwizkach (Kongregacja Nauki Wiary, 1994);
Vademecum dla spowiednikw o niektrych zagadnieniach moralnych dotyczcych ycia
maeskiego (Papieska Rada ds. Rodziny 1997); Jan Pawe II, List Apostolski w formie
Motu Proprio Misericordia Dei o niektrych aspektach sprawowania Sakramentu

Pokuty, 2002; List Ojca witego Jana Pawa II do Kapanw na Wielki Czwartek 2001 i
2002 roku.
Opracowania: O. Jzef Stanisaw Patek, Sprawowanie Sakramentu Pokuty i Pojednania,
Jasna Gra Czstochowa 2001; Sztuka spowiadania. Poradnik dla ksiy. Praca
zbiorowa pod red. O. Jzefa Augustyna i Ks. Stanisawa Cyrana, Wydawnictwo WAM,
Krakw 2005.
Teologia pastoralna
1.Parafialne Rady Duszpasterskie
2.Pasterska dziaalno parafii
3.Parafia jako wsplnota wsplnot
4.rodki spoecznego przekazu w duszpasterstwie
5.Dziaania pastoralne Kocioa w subie maestwu i rodzinie
Literatura
Dokumenty Kocioa: Sobr Watykaski II, Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie
wspczesnym Gaudium et spes;
Opracowania: Teologia pastoralna, t. 1, Teologia pastoralna fundamentalna, red. R.
Kamiski, Lublin 2000; Teologia pastoralna, t. 2, Teologia pastoralna szczegowa, red. R.
Kamiski, Lublin 2002; R. Kamiski, Duszpasterstwo w spoeczestwie pluralistycznym,
Lublin 1997.
Teologia liturgii
1. Posoborowe normy ksztatowania przestrzeni do sprawowania liturgii.
2. Sprawowanie Eucharystii w wietle najnowszych dokumentw Stolicy Apostolskiej.
3. Msza wita z udziaem dzieci w praktyce duszpasterskiej.
4. Znaczenie bogosawiestw w yciu Kocioa parafialnego i domowego.
5. witowanie Niedzieli w epoce globalizacji.
Literatura:
Ad.1.
Dokumenty Kocioa: Wprowadzenie Oglne do Mszau Rzymskiego. Pozna 2004.
Kongregacja Kultu Boego i Dyscypliny Sakramentw, Instrukcja o zachowaniu i unikaniu
pewnych rzeczy dotyczcych Najwitszej Eucharystii, Krakw 2004.
Opracowania: . R.Walczak, witynia chrzecijaska i jej wystrj w wietle soborowych i
posoborowych dokumentw Kocioa, Kalwaria Zebrzydowska 1999 r.; . H. Nadrowski,
Kocioy naszych czasw, dziedzictwo i perspektywy, Krakw 2000; . W. wierzawski (red.)
Sztuka w liturgii, Krakw 1996; . A. do, Mistagogia w liturgii, w: Mistagogia a
duchowo, Katowice 2004, s. 104-125.
Ad2.
Dokumenty Kocioa:
. Nowe Oglne Wprowadzenie do Mszau Rzymskiego, Pozna
2004 r.; Instrukcja Kongregacji Kultu Boego i Dyscypliny Sakramentw Redemptionis
sacramentum, Roma 2004.
Opracowania: . Z. Janiec, Wierno przepisom i twrczo liturgiczna w celebracji Mszy
witej, 43 Anamnesis 4/2005, 68-85; Z. Janiec, Gdzie s granice kreatywnoci celebransa,
45 Anamnesis 2/2006, 106-108; K. Konecki, Uwagi dotyczce nowego oglnego
wprowadzenia do Mszau rzymskiego, Kronika Diecezji Wocawskiej, t. 87(2004) z. 5, s.

299-303; K. Konecki, Cienie celebracji eucharystycznej, Kronika Diecezji Wocawskiej, t.


87(2004) z.10, s. 569-572.
Ad.3.
Dokumenty Kocioa:. Kongregacja Kultu Boego, Dyrektorium o Mszach z udziaem dzieci,
z dnia 1. 11. 1973.
Konferencja Episkopatu Polski, Zalecenia duszpasterskie w zwizku z Dyrektorium o Mszach
z udziaem dzieci.
Opracowania: . Cz. Krakowiak, Liturgia Mszy w. z udziaem dzieci, w: Msza ksig ycia
chrzecijaskiego, Pozna 1986, s..435-499;
. B. Margaski, Msza w. dla dzieci, w:
Msza wita, Krakw 1993, s. 314-324;
. J. Paliski, Mistagogia w celebracjach
liturgicznych z udziaem dzieci, w; Mistagogia a duchowo, Katowice 2004, s. 126-137.
Ad.4.
Dokumenty Kocioa:
. Obrzdy bogosawiestw dostosowane do zwyczajw diecezji
polskich, t. 1, Katowice 1994.
Opracowania: . M. Pisarzak, Zmiana poj w liturgii bogosawiestw, RBL 4 (1979) 205222; . W. Nowak, Odnowiona liturgia bogosawiestw celebrowanych w "Kociele
domowym", ComP 6 (1987) 107-118; W. Nowak, wieccy jako szafarze liturgii
bogosawiestw celebrowanych w Kociele domowym, "Warmiskie Wiadomoci
Archidiecezjalne" 4 (1993) 107-115; S. Cichy, Bogosawiestwa w liturgii Kocioa, Liturgia
Sacra 3-4 (1995) 97-107; S. Czerwik, Odnowa liturgii bogosawiestw po Soborze
Watykaskim II, Liturgia Sacra 3-4 (1995) 81-97; H. J. Sobeczko, Teologiczny i
antropologiczny wymiar obrzdw bogosawiestw rzeczy, Liturgia Sacra 3-4 (1995) 107121; . K. Konecki, Sprawowanie bogosawiestw wydarzeniem kocielnym, w: Ldzkie
sympozja liturgiczne II, Krakw 2000, 377-390; K. Konecki, Bogosawiestwa w praktyce
duszpasterskiej, Ateneum Kapaskie 598(2008), s. 457-466.
Ad.5.
Dokumenty Kocioa:
.

Jan Pawe II, List Apostolski, Dies Domini, Watykan 1998.


Jan Pawe II, Encyklika, Ecclesia de Eucharistia, Watykan 2003.
Jan Pawe II, Posynodalna adhortacja apostolska, Ecclesia in

Europa, Watykan 2003.


Opracowania: . B. Nadolski, Pochwaa wita, Pozna 1997; Z. Wit, Pozaeucharystyczne
elementy niedzielnego witowania, Liturgia Sacra, 17(2001), nr 1, ss. 45-57;
. A. Dylus,
Niedziela w epoce globalizacji gospodarki, Liturgia Sacra, 17 (2001) nr1, ss.11-22; K.
Konecki, Msza w. sercem i szczytem witowania niedzieli, Teologia i czowiek 6(2005), s.
43-52.
Prawo Kanoniczne
1. Przygotowanie duszpasterskie i czynnoci kanoniczne poprzedzajce zawarcie maestwa.
2. Kanoniczna forma zawarcia maestwa kanonicznego i konkordatowego.
3. Przyczyny orzeczenia niewanoci maestwa kocielnego i pomoc duszpasterza w
prowadzeniu procesu.

4. Normy prawne odnoszce si do sprawowania Eucharystii i ofiar mszalnych.


5. Prowadzenie ksig parafialnych.
Literatura
Dokumenty Kocioa: Kodeks Prawa Kanonicznego.
Opracowania: Gajda P. M., Prawo maeskie Kocioa katolickiego, Tarnw 2000; Gralski
W., Kanoniczne prawo maeskie, Warszawa 2000; Grlikowski J., Zawarcie maestwa
konkordatowego, AK 134(2000)3,432-443; Co po rozwodzie? Duszpasterze i wierni wieccy
wobec maestw niesakramentalnych i kanonicznego procesu o stwierdzenie niewanoci
maestwa, Czstochowa 2005; Ofiary mszalne. Komentarz do norm kodeksowych i
diecezjalnych wocawskich ,KDW 87(2004)3,11-25; Duszpasterz wobec podejrzenia o
niewano maestwa refleksje prawno-duszpasterskie, HD 74(2004)3,11-25; Uwagi o
prowadzeniu ksig parafialnych ,MDW-K 89(2006)4,399-414; Pawluk T., Prawo kanoniczne
wedug Kodeksu Jana Pawa II. Lud Boy i jego nauczanie i uwicanie, t.II, Olsztyn 1986;
Prawo kanoniczne wedug Kodeksu Jana Pawa II. Prawo maeskie, t.III, Lublin 1984.
Ochrona zabytkw
1.Typy kociow we wspczesnej architekturze sakralnej w Polsce
2.Symbolika we wntrzu wityni po Soborze Watykaskim II
3.Wymie i opisz zabytki bdce na terenie dekanatu, w ktrym pracujesz lub pracowae
4.Jak powinien wyglda przegld wityni pod ktem konstrukcyjnym i konserwatorskim
5.Rzemioso artystyczne w wityni i jego konserwacja
6.Izolacja fundamentw, konserwacja cian i zabezpieczenie dachu wityni i budynkw
parafialnych
Literatura
Grabska St, Sztuka sakralna w wietle zmian liturgicznych wprowadzonych przez Sobr
Watykaski II, w: Sacrum i sztuka, wyd. ZNAK, Krakw 1989, s. 106-111
Olszewski A.K., Prba typologii wspczesnych kociow w Polsce, w: Sacrum i sztuka,
wyd. ZNAK, Krakw 1989, s. 85-105
Ateneum Kapaskie, T. 63: 1961, z.1
Pasierb J ST, ks., Ochrona zabytkw sztuki kocielnej, Pallottinum 1971
Budowa i konserwacja kociow, Praca zbiorowa, Warszawa 1981
Kozakiewicz S., Sownik terminologiczny sztuk piknych, Warszawa 1969