You are on page 1of 11

P. W. H. OMAR Sp z o. o.

Wersja:
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
Wydanie:
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22
Data aktualizacji:
Podstawa: Rozporzdzenie Komisji UE nr 453/2010 zmieniajce rozporzdzenie WE 1907/2006 (REACH).

Septa Sintech Creme

1.01PL
01.XII.2014
01.V.2015

1.Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsibiorstwa.


1.1. Identyfikator produktu.
Nazwa handlowa:

Septa Sintech Creme

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny i zastosowania odradzane.


Zastosowania zidentyfikowane:

Pasta do mycia rk

Zastosowania odradzane:

Inne ni wymienione powyej

1.3. Identyfikacja producenta.


Producent:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Osoba odpowiedzialna:

Przedsibiorstwo Wielobranowo Handlowe OMAR Sp z o. o.


Marii Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
(89) 526 32 20
info@agapit.com.pl
dr in. Tomasz Rzymowski

1.4. Numer telefonu alarmowego.


Oglny numer telefonu alarmowego:
Stra poarna:
Pogotowie:
Informacja toksykologiczna w Polsce:

112
998
999
(42) 631 47 24
(07.00 - 15.00 w dni robocze)
(89) 526 32 20
(08.00 - 16.00 w dni robocze)

2. Identyfikacja zagroe.
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.
2.1.1. Klasyfikacja zgodnie z Rozporzdzeniem (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania (CLP):
Zagroenie zdrowia:
Powoduje powane uszkodzenie oczu, Eye Dam. 1, H318.
Waciwoci niebezpieczne:
Nieznane
Zagroenia dla rodowiska:
Nieznane.
2.2. Elementy oznakowania.
Piktogram:

Haso ostrzegawcze: Niebezpieczestwo.

str. 1 z 11

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa Sintech Creme

1.01PL
01.XII.2014
01.V.2015

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

Zawiera: Alkilobenzeno-sulfonian sodu; alkohole tuszczowe C11-13 rozgazione oksyetylenowany


Zwroty wskazujce rodzaj zagrorzenia:
Powoduje powane uszkodzenie oczu;

H318

Zwroty okrelajce warunki bazpiecznego stosowania:


Stosowa ochron oczu;
W PRZYPADKU DOSTANIA SI DO OCZU: Ostronie puka wod przez kilka
minut. Wyj soczewki kontaktowe, jeeli s i mona je atwo usun. Nadal puka;
Natychmiast skontaktowa si z ORODKIEM ZATRU lub lekarzem.

P280
P305+P351+P338
P310
2.3. Inne zagroenia.

adne inne zagroenia nie s znane. Produkt nie spenia kryteriw PBT lub vPvB zgodnie z rozporzdzeniem
(WE) Nr 1907/2006, Zacznik XIII.

3. SKAD/ INFORMACJE O SKADNIKACH.


A- Skad.
Anionowe rodki powierzchniowo czynne < 15%, niejonowe rodki powierzchniowo czynne <5%; substancj
zapachowe, substancj konserwujc.
B- Informacje o skadnikach.
Substancja

Zawarto [%]

Klasyfikacja wg
67/548/EWG
Klasyfikacja wg
1272/2008/WE

Nr CAS/ WE
(EINECS)

Symbol
ostrzegawczy

68411-30-3
Alkilobenzenosulfonian sodu

5 - 10
270-115-0

Zagroenia
Xi, R38, R41;
Xn R22;
Acute Tox. 4, H302;
Eye Dam. 1, H318;
Skin Irrit. 2, H315

Nr indeksu
Xn R22,
Klasyfikacja wg
68439-54-3
67/548/EWG
Xi R41
alkohole tuszczowe
Klasyfikacja wg
Eye Dam. 1, H318;
C11-13 rozgazione
1 -5
1272/2008/WE
Acute Tox. 4, H302;
oksyetylenowany
Nr indeksu
Klasyfikacja wg
Xi, R36
7320-34-5
67/548/EWG
Pirofosforan
Klasyfikacja wg
1 -5
czteropotasu
230-785-7
Eye Irrit. 2, H319
1272/2008/WE
Nr indeksu
Klasyfikacja wg
5949-29-1
Xi, R36
67/548/EWG
Klasyfikacja wg
0,1 - 1
Kwas cytrynowy
201-069-1
Eye Irrit. 2, H319
1272/2008/WE
Nr indeksu
O ile wymienione s skadniki niebezpieczne, znaczenie zwrotw R oraz H podano w p. 16 karty
charakterystyki.

4. RODKI PIERWSZEJ POMOCY.


4.1. Opis rodkw pierwszej pomocy.
Wdychanie

str. 2 z 11

W razie naraenia inhalacyjnego poszkodowanego wyprowadzi/ wynie na

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Kontakt ze skr
Poknicie duych iloci
Kontakt z oczami

Septa Sintech Creme

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.01PL
01.XII.2014
01.V.2015

wiee powietrze. Zapewni pomoc lekarsk.


W razie kontaktu ze skr puka du iloci wody. W wypadku dugotrwaego
naraenia zapewni pomoc lekarsk.
Nie wywoywa wymiotw. Wypuka usta wod. Zapewni pomoc lekarsk.
Puka du iloci biecej wody. Unika silnego strumienia ze wzgldu na
mechaniczne uszkodzenie rogwki. Zapewni opiek medyczn.

4.2. Najwaniejsze ostre i opnione objawy oraz skutki naraenia.


Wdychanie
Kontakt ze skr
Kontakt z oczami

Nie powoduje podranienia grnych drg oddechowych.


U osb ze skonnoci do alergii moe powodowa podranienie skry.
W przypadku kontaktu moe powodowa podranienie.

4.3. Wskazania dotyczce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeglnego postpowania z


poszkodowanym.
Wdychanie
Kontakt ze skr
Kontakt z oczami

Leczenie objawowe.
Leczenie objawowe.
Leczenie objawowe.

5. POSTPOWANIE W PRZYPADKU POARU.


Produkt niepalny w postaci handlowej.
5.1. rodki ganicze.
Odpowiednie rodki ganicze: poar w obecnoci preparatu gasi rodkami ganiczymi odpowiednimi do
palcego si otoczenia. Niewaciwe rodki ganicze: nie s znane rodki ganicze, ktrych nie wolno stosowa.
5.2. Szczeglne zagroenia zwizane z mieszanin.
Produkt niepalny.
5.3. Informacje dla stray poarnej.
Pojemniki naraone bezporednio na rdo ognia lub wysokiej temperatury schodzi wod. Stosowa
niezaleny aparat oddechowy i ubranie przeciwpoarowe.

6. POSTPOWANIE
RODOWISKA.

PRZYPADKU

NIEZAMIERZONEGO

UWOLNIENIA

DO

6.1. Indywidualne rodki ostronoci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.


Chroni oczy i skr. Stosowa okulary ochronne, rkawice ochronne i aparat izolujcy drogi oddechowe.
Zapewni dobr wentylacje.
6.2. rodki ostronoci w zakresie ochrony rodowiska.
Zapobiega przedostaniu si do wd gruntowych i powierzchniowych, gleby oraz kanalizacji.
6.3. Metody i materiay zapobiegajce rozprzestrzenianiu si skaenia i suce do usuwania skaenia.
Unika rde zaponu. Zabezpieczy studzienki kanalizacyjne.
Uy materiaw o waciwociach chonnych takich jak: piasek, ziemia okrzemkowa, sorbent mineralny. Po
wchoniciu preparatu zanieczyszczony sorbent zebra do szczelnego pojemnika i traktowa jak odpad.
Powierzchnie dokadnie umy wod.
6.4. Odniesienia do innych sekcji.
Usuwa zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w p. 13 karty charakterystyki.

7. POSTPOWANIE Z MIESZANIN I JEJ MAGAZYNOWANIE.


str. 3 z 11
Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa Sintech Creme

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.01PL
01.XII.2014
01.V.2015

7.1. rodki ostronoci dotyczce bezpiecznego postpowania.


Stosowa zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzega zalecenia zawartego w instrukcji producenta. Unika
bezporedniego kontaktu z oczami. Nie wdycha. Usun rda zaponu. Nie pali. Nie oprnia do
kanalizacji. Uywa w miejscach posiadajcych dobr wentylacje. Miejsca zanieczyszczone spuka dokadnie
wod.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych
niezgodnoci.
Przechowywa w szczelnie zamknitym opakowaniu fabrycznym. W pomieszczeniach magazynowych
zapewni wentylacj. Przechowywa z dala od rde zaponu, w suchym pomieszczeniu szczelnie zamknite.
Przechowywa w miejscu nienasonecznionym, w temperaturze 5-25C.
7.3. Szczeglne zastosowanie(a) kocowe.
Brak dostpnych danych.

8. KONTROLA NARAENIA I RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.


8.1. Parametry dotyczce kontroli
NDS, NDSCh: - nie oznaczono
Zalecenia dotyczce procedury monitoringu zawartoci skadnikw niebezpiecznych w powietrzu metodyka
pomiarw:
- Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada i pomiarw czynnikw szkodliwych
dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)
-PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystoci powietrza. Nazwy, okrelenia i jednostki. Terminologia dotyczca bada
jakoci powietrza na stanowisku pracy.
PN Z-04008-7:202. Ochrona czystoci powietrza. Pobieranie prbek. Zasady pobierania prbek powietrza w
rodowisku pracy i interpretacja wynikw.
-PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowisku pracy Wytyczne oceny naraenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez porwnanie z wartociami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.
Uwaga: Gdy stenie substancji jest ustalone i znane, dobr rodkw ochrony indywidualnej naley dokona z
uwzgldnieniem stenia substancji wystpujcego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz
czynnoci wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej jeeli stenie substancji na stanowisku
pracy nie jest znane, stosowa rodki ochrony indywidualnej o najwyszej zalecanej klasie ochrony.
Pracodawca jest obowizany zapewni, aby stosowane rodki ochrony indywidualnej oraz odzie i obuwie
robocze posiaday waciwoci ochronne i uytkowe oraz zapewni odpowiednie ich pranie, konserwacj,
napraw i odkaanie.
Zalecane badania wstpne i okresowe pracownikw naley przeprowadza zgodnie z Rozporzdzenie Ministra
Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przeprowadzania bada lekarskich
pracownikw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich
wydawanych do celw przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz.U. 2001 nr 37 poz. 451).
8.2. Kontrola naraenia
Stosowane rodki ochrony osobistej powinny spenia wymogi Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla rodkw ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz.
2173).
Ochrona oczu:
Ochrona rk:
Ochrona skry:
Ochrona drg oddechowych:

Stosowa ochron oczu, przyrzd do przemywania oczu


-

9. WACIWOCI FIZYCZNE I CHEMICZNE.


str. 4 z 11
Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa Sintech Creme

1.01PL
01.XII.2014
01.V.2015

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

9.1. Informacje na temat podstawowych waciwoci fizycznych i chemicznych.


Posta:
Kolor:
Zapach:
Prg zapachu:
Warto pH- przy 20oC:
Temperatura krzepnicia:
Pocztkowa temperatura wrzenia:
Temperatura zaponu (zamknita butla):
Szybko parowania:
Grna granica wybuchowoci:
Dolna granica wybuchowoci:
Prno par w 25C:
Gsto przy 20C:
Gsto par wzgldem powietrza:
Rozpuszczalno w wodzie:
Rozpuszczalno w innych rozpuszczalnikach:
Wspczynnik podziau n-oktanol/woda
Temperatura samozaponu:
Temperatura rozkadu:
Lepko w temperaturze 20C
Waciwoci wybuchowe:
Waciwoci utleniajce:
Wspczynnik zaamania wiata:

pasta
kremowy
charakterystyczny
brak danych
5-7
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
1,074 g/cm3
brak danych
czciowa
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych

9.2. Inne informacje.


brak

10. STABILNO I REAKTYWNO.


10.1. Reaktywno.
Nieznane s zagroenia z reaktywnoci w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.
10.2. Stabilno chemiczna.
Mieszanina jest stabilna w zalecanych warunkach skadowania i uytkowania.
10.3. Moliwo wystpowania niebezpiecznych reakcji.
W prawidowych warunkach przechowywania i stosowania nie nastpi niebezpieczne reakcje.
10.4. Warunki, ktrych naley unika.
Wysoka temperatura, nasonecznienie.
10.5. Materiay niezgodne.
W prawidowych warunkach przechowywania i stosowania nieznane.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkadu.
Nieznane.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.


11.1. Informacje dotyczce skutkw toksykologicznych.
Alkilobenzenosulfonian sodu

str. 5 z 11

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa Sintech Creme

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.01PL
01.XII.2014
01.V.2015

Ostra toksyczno doustnie: LD50 1080 mg/kg (szczur)


Ostra toksyczno przez drogi oddechowe: W normalnych warunkach nie wydziela szkodliwych oparw.
Ostra toksyczno skra: LD50 > 2000 mg/kg (szczur)
Dziaanie miejscowe:
-skra: dziaa dranico na skr
-oczy: silnie dranicy.
Dziaanie uczulajce: Nie powoduje uczulenie drg oddechowych i skry (winka morska).
Dziaanie mutagenne na komrki rozrodcze: nie jest mutagenny
Rakotwrczo: niedostpne
Dziaanie na rozrodczo: podno: wynik negatywny (szczur)
Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe naraenie jednorazowe: brak dostpnych danych.
Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe naraenie powtarzalne: brak dostpnych danych.
Zagroenie spowodowane aspiracj: brak dostpnych danych.
alkohole tuszczowe C11-13 rozgazione oksyetylenowany
Ostra toksyczno doustnie: LD50 > 300-2000 mg/kg (szczur)
Ostra toksyczno skra: LD50 > 2000 mg/kg (szczur)
Dziaanie miejscowe:
-skra: nie drani skry (krlik)
-oczy: dranicy, ryzyko powanego uszkodzenia oczu (krlik)
Dziaanie uczulajce: Nie powoduje uczulenie skry (winka morska).
Dziaanie mutagenne na komrki rozrodcze: nie jest mutagenny
Rakotwrczo: brak dostpnych danych
Dziaanie na rozrodczo: brak dostpnych danych
Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe naraenie jednorazowe: brak dostpnych danych.
Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe naraenie powtarzalne: brak dostpnych danych.
Zagroenie spowodowane aspiracj: brak dostpnych danych.

Pirofosforan czteropotasu
Ostra toksyczno doustnie: brak dostpnych danych
Ostra toksyczno skra: brak dostpnych danych
Ostra toksyczno wdychanie: brak dostpnych danych
Dziaanie miejscowe:
-skra: moe powodowa podranienie skry u osb podatnych
-oczy: dziaa dranico
Dziaanie uczulajce: brak dostpnych danych
Dziaanie mutagenne na komrki rozrodcze: brak dostpnych danych
Rakotwrczo: brak dostpnych danych
Dziaanie na rozrodczo: brak dostpnych danych
Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe naraenie jednorazowe: brak dostpnych danych.
Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe naraenie powtarzalne: brak dostpnych danych.
Kwas cytrynowy
Ostra toksyczno doustnie: LD50 11700 mg/kg (szczur), LD50 5400 mg/kg (mysz)
Ostra toksyczno skra: LD50 > 2000 mg/kg (szczur)
Ostra toksyczno wdychanie: brak dostpnych danych
Dziaanie miejscowe:
-skra: nie dranicy (krlik)
-oczy: dziaa dranico (krlik)
Dziaanie uczulajce: Nie powoduje uczulenie (winka morska).
Dziaanie mutagenne na komrki rozrodcze: nie jest mutagenny
Rakotwrczo: Badania na zwierztach nie wykazay jakichkolwiek skutkw rakotwrczych.

str. 6 z 11

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa Sintech Creme

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.01PL
01.XII.2014
01.V.2015

Dziaanie na rozrodczo: nie wykaza skutkw teratogennych w dowiadczeniach na zwierztach, nie wpywa
na reprodukcj.
Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe naraenie jednorazowe: brak dostpnych danych.
Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe naraenie powtarzalne: brak dostpnych danych.
Zagroenie spowodowane aspiracj: brak dostpnych danych.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE.


12.1. Toksyczno.
Alkilobenzenosulfonian sodu
Toksyczno dla glonw: LC50 (96 h) 29 mg/l, Pseudokircheneriella sub.
Toksyczno dla dafnii: EC50 (48 h) 2,9 mg/l, Daphnia magna
Toksyczno dla dafnii: LC50 (48 h) 2,4 mg/l, Daphnia magna
Toksyczno dla ryb: LC50 (96 h) 1,67 mg/l, Lepomis macrochirus
alkohole tuszczowe C11-13 rozgazione oksyetylenowany
Toksyczno dla ryb: LC50 (96 h) > 1-10 mg/l, Cyprinus carpio
Toksyczno dla dafnii: EC50 (48 h) > 1-10 mg/l, Daphnia magna
Toksyczno dla alg: EC50 (72 h) > 1-10 mg/l, Desmodesmus subspicatus (Green algae)
Kwas cytrynowy
Toksyczno dla ryb: LC50 (48 h) 440 mg/l, Golden orfe,(OECD 203)
Toksyczno dla dafnii: EC50 (24h) 1535 mg/l, Daphnia magna (test statyczny)
Toksyczno dla alg: (168 h) 428 mg/l, Scenedesmus quadricauda (test statyczny)
12.2. Trwao i zdolno do rozkadu.
Alkilobenzenosulfonian sodu
Biodegradacja: 64,1% po 28 dniach (EU EEC C.4-E)
alkohole tuszczowe C11-13 rozgazione oksyetylenowany
atwo biodegradowalny: >70% przez 28 dni wg OECD Test Guideline 301A
atwo biodegradowalny: >60% przez 28 dni wg OECD Test Guideline 301B

Pirofosforan czteropotasu
Podatno na rozkad biologiczny: nie dotyczy produktw nieorganicznych
Kwas cytrynowy
atwo biodegradowalny: 97% po 28 dniach wg OECD 301B
atwo biodegradowalny: 100% po 19 dniach wg OECD 301E
12.3. Zdolno do bioakumulacji.
Alkilobenzenosulfonian sodu
Niski potencja bioakumulacyjny.
Kwas cytrynowy
Nie naley oczekiwa bioakumulacji.

str. 7 z 11

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa Sintech Creme

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.01PL
01.XII.2014
01.V.2015

12.4. Mobilno w glebie.


Alkilobenzenosulfonian sodu
Niska mobilno w glebie.
Kwas cytrynowy
Produkt rozpuszczalny w wodzie.
12.5. Wyniki oceny waciwoci PBT i vPvB.
adna substancja nie jest uwaana za trwa, zdoln do bioakumulacji i toksyczn (PBT).
adna substancja nie jest uwaana za bardzo trwa i wykazujc bardzo du zdolno do bioakumulacji
(vPvB).
12.6. Inne szkodliwe skutki dziaania.
Brak dostpnych danych.

13. POSTPOWANIE Z ODPADAMI.


13.1. Metody unieszkodliwiania odpadw.
Przestrzega przepisw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) ze zmianami.
Przestrzega przepisw Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888) ze zmianami.
Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrzenia 2001 w sprawie katalogu odpadw (DZ.U. 2001 Nr
112, poz. 1206)
Sam produkt:

Opakowanie:

Produktu nie usuwa z odpadami komunalnymi. Pozostao skadowa w


oryginalnych opakowaniach.
07 06 99 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tuszczw,
natustek, myde, detergentw, rodkw dezynfekcyjnych i kosmetykw inne
niewymienione odpady.
Opakowania cakowicie oprnione mona podda recyklingowi. Przed usuniciem
opakowanie i zamknicie dokadnie wypuka wod. Powstay roztwr mona
wykorzysta do mycia. Proponowany kod odpadu: 15 01 02 *Opakowania z tworzyw
sztucznych

14. INFORMACJE DOTYCZCE TRANSPORTU.


14.1. Numer UN (numer ONZ).
Nie dotyczy
14.2. Prawidowa nazwa przewozowa UN.
Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagroenia w transporcie.
Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania.
Nie dotyczy
14.5. Zagroenia dla rodowiska.

str. 8 z 11

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa Sintech Creme

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.01PL
01.XII.2014
01.V.2015

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla rodowiska zgodnie z kryteriami
transportowymi.
14.6. Szczeglne rodki ostronoci dla uytkownikw.
Postpowa zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 6 i 7 karty charakterystyki.
14.7. Transport luzem zgodnie zacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC.
Nie dotyczy

15. INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPISW PRAWNYCH.


15.1. Przepisy prawne dotyczce bezpieczestwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji
i mieszaniny.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63 z 2011 r. poz.322).
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowa substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektrych mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 445).
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 1018).
Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyszych
dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy( Dz.U. 2014 poz.
817).
Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla rodkw
ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173).
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada i pomiarw czynnikw szkodliwych
dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
przeprowadzania bada lekarskich pracownikw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzecze lekarskich wydawanych do celw przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz.U. 2001 nr 37 poz.
451).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) ze zmianami.
Przestrzega przepisw Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888) ze zmianami.
Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrzenia 2001 w sprawie katalogu odpadw (Dz.U. 2001 Nr
112, poz. 1206).
Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliw (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliw, zmieniajce dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylajce rozporzdzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rwnie dyrektyw Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajce i uchylajce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008
roku).
Umowa europejska dotyczca midzynarodowego przewozu drogowego towarw niebezpiecznych (ADR).
15.2. Ocena bezpieczestwa chemicznego.
Wykonano ocen bezpieczestwa chemicznego dla substancji wymienionych w karcie charakterystyki.

16. INNE INFORMACJE.


Powysze informacje s opracowane w oparciu o biecy stan wiedzy i dotycz produktu w postaci w jakiej jest
stosowany. Dane dotyczce tego produktu przedstawiono w celu uwzgldnienia wymogw bezpieczestwa, a
nie zagwarantowania jego szczeglnych waciwoci.

str. 9 z 11

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa Sintech Creme

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.01PL
01.XII.2014
01.V.2015

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajduj si pod kontrol producenta, odpowiedzialno za
bezpieczne stosowanie produktu spada na uytkownika.
Pracodawca jest zobowizany do poinformowania pracownikw, ktrzy maj kontakt z produktem, o
zagroeniach i rodkach ochrony osobistej wyszczeglnionych w karcie charakterystyki.
Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostaa na podstawie kart charakterystyki dostarczonych przez
producentw poszczeglnych skadnikw oraz o obowizujce przepisy dotyczce substancji i preparatw
chemicznych.
Zwroty H i R (wskazujce rodzaj zagroenia) oraz akronimy symboli, klas zagroenia i kodw kategorii uyte w
sekcji 3. Karty Charakterystyki.
H302 Dziaa szkodliwie po pokniciu.
H315 Dziaa dranico na skr
H318 Powoduje powane uszkodzenie oczu
H319 Dziaa dranico na oczy
R22
R36
R38
R41

Dziaa szkodliwie po pokniciu.


Dziaa dranico na oczy.
Dziaa dranico na skr.
Ryzyko powanego uszkodzenia oczu

Zmiany do poprzedniej wersji:


zmieniono szat graficzn
Wykaz skrtw:
Flam. Aerosol Wyrb aerozolowy atwo palny
Press. Gas Gaz pod cinieniem
Flam. Liq. Substancja cieka atwo palna
Ox. Liq. substancja cieka utleniajca
Met. Corr. substancja lub mieszanina powodujca korozje metali
Acute Tox. Toksyczno ostra
Skin Corr. Dziaanie rce na skr
Skin Irrit. Dziaanie dranice na skr
Eye Dam. Powane uszkodzenia oczu
Eye Irrit. Dziaanie dranice na oczy
Resp. Sens. Dziaanie uczulajce drogi oddechowe
Skin Sens. Dziaanie uczulajce skr
Muta. Dziaanie mutagenne na komrki rozrodcze
Carc. Rakotwrczo
Repr.- Dziaanie szkodliwe na rozrodczo
STOT SE Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe naraenie jednorazowe
STOT RE Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe powtarzalne naraenie
Asp. Tox. Zagroenie spowodowane aspiracj
Aquatic Acute Stwarzajce zagroenie dla rodowiska wodnego, zagroenie ostre
Aquatic Chronic Stwarzajce zagroenie dla rodowiska wodnego, kat. przewleka
Lact. Dziaanie szkodliwe na rozrodczo, kategoria dodatkowa, wpyw na laktacje lub oddziaywanie
NDS Najwysze dopuszczalne stenie
NDSCh Najwysze dopuszczalne stenie chwilowe
NDSP Najwysze dopuszczalne stenie puapowe
vPvB (Substancja) Bardzo trwaa i wykazujca bardzo du zdolno do bioakumulacji
PBT (Substancja) Trwaa, wykazujca zdolno do bioakumulacji, toksyczna
PNEC Przewidywane stenie nie powodujce skutkw
DN(M)EL Poziom nie powodujcy zmian
LD50 Dawka przy ktrej obserwuje si zgon 50% badanych organizmw
LC50 Stenie przy ktrym obserwuje si zgon 50% badanych organizmw

str. 10 z 11

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa Sintech Creme

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.01PL
01.XII.2014
01.V.2015

E(r)CX Stenie, przy ktrym obserwuje si X% zmniejszenie wzrostu lub szybkoci wzrostu
LOEC Najnisze stenie wywoujce dajcy si zaobserwowa efekt
NOEL Najwysze stenie substancji, przy ktrym nie obserwuje si efektw
ADR Umowa europejska dotyczca midzynarodowego transportu drogowego towarw niebezpiecznych
UVCB Substancje o nieznanym lub zmiennym skadzie, zoone produkty reakcji lub materiay biologiczne

str. 11 z 11

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.