You are on page 1of 10

P. W. H. OMAR Sp z o. o.

Wersja:
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
Wydanie:
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22
Data aktualizacji:
Podstawa: Rozporzdzenie Komisji UE nr 453/2010 zmieniajce rozporzdzenie WE 1907/2006 (REACH).

Septa Sintech Eco

1.01PL
01.XII.2014
01.V.2015

1.Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsibiorstwa.


1.1. Identyfikator produktu.
Nazwa handlowa:

Septa Sintech Eco

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny i zastosowania odradzane.


Zastosowania zidentyfikowane:

Pasta do mycia rk

Zastosowania odradzane:

Inne ni wymienione powyej

1.3. Identyfikacja producenta.


Producent:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Osoba odpowiedzialna:

Przedsibiorstwo Wielobranowo Handlowe OMAR Sp z o. o.


Marii Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
(89) 526 32 20
info@agapit.com.pl
dr in. Tomasz Rzymowski

1.4. Numer telefonu alarmowego.


Oglny numer telefonu alarmowego:
Stra poarna:
Pogotowie:
Informacja toksykologiczna w Polsce:
Producent:

112
998
999
(42) 631 47 24
(07.00 - 15.00 w dni robocze)
(89) 526 32 20
(08.00 - 16.00 w dni robocze)

2. Identyfikacja zagroe.
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.
2.1.1. Klasyfikacja zgodnie z Rozporzdzeniem (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania (CLP):
Zagroenie zdrowia:
Powoduje powane uszkodzenie oczu, Eye Dam. 1, H318.
Waciwoci niebezpieczne:
Nieznane
Zagroenia dla rodowiska:
Nieznane.
2.2. Elementy oznakowania.
Piktogram:

Haso ostrzegawcze: Niebezpieczestwo.

str. 1 z 10

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa Sintech Eco

1.01PL
01.XII.2014
01.V.2015

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

Zawiera: Etoksylowane, siarczanowe alkohole C12-14; alkohole tuszczowe C11-13 rozgazione oksyetylenowany
Zwroty wskazujce rodzaj zagrorzenia:
Powoduje powane uszkodzenie oczu;

H318

Zwroty okrelajce warunki bazpiecznego stosowania:


P280
P305+P351+P338
P310

Stosowa ochron oczu;


W PRZYPADKU DOSTANIA SI DO OCZU: Ostronie puka wod przez kilka
minut. Wyj soczewki kontaktowe, jeeli s i mona je atwo usun. Nadal puka;
Natychmiast skontaktowa si z ORODKIEM ZATRU lub lekarzem.

2.3. Inne zagroenia.


adne inne zagroenia nie s znane. Produkt nie spenia kryteriw PBT lub vPvB zgodnie z rozporzdzeniem
(WE) Nr 1907/2006, Zacznik XIII.

3. SKAD/ INFORMACJE O SKADNIKACH.


A- Skad.
Anionowe rodki powierzchniowo czynne < 5%, niejonowe rodki powierzchniowo czynne <5%; substancj
zapachowe, substancj konserwujc.
B- Informacje o skadnikach.
Substancja
Klasyfikacja wg
67/548/EWG
Klasyfikacja wg
1272/2008/WE

Zawarto [%]

Nr CAS/ WE
(EINECS)

Symbol
ostrzegawczy

68891-38-3
Etoksylowane,
siarczanowe
alkohole C12-14

1-5
500-234-8

Nr indeksu
Klasyfikacja wg
68439-54-3
67/548/EWG
alkohole
Klasyfikacja wg
tuszczowe C11-13
1-5
1272/2008/WE
rozgazione
oksyetylenowany
Nr indeksu
O ile wymienione s skadniki niebezpieczne, znaczenie zwrotw R oraz H podano
charakterystyki.

Zagroenia
Xi, R38, R41
R52/53
Eye Dam. 1, H318;
Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Chronic 3, H412
Xn, R22
Xi, R41
Eye Dam. 1, H318;
Acute Tox. 4, H302;
w p. 16 karty

4. RODKI PIERWSZEJ POMOCY.


4.1. Opis rodkw pierwszej pomocy.
Wdychanie
Kontakt ze skr
Poknicie duych iloci
Kontakt z oczami

W razie naraenia inhalacyjnego poszkodowanego wyprowadzi/ wynie na


wiee powietrze. Zapewni pomoc lekarsk.
W razie kontaktu ze skr puka du iloci wody. W wypadku dugotrwaego
naraenia zapewni pomoc lekarsk.
Nie wywoywa wymiotw. Wypuka usta wod. Zapewni pomoc lekarsk.
Puka du iloci biecej wody. Unika silnego strumienia ze wzgldu na
mechaniczne uszkodzenie rogwki. Zapewni opiek medyczn.

4.2. Najwaniejsze ostre i opnione objawy oraz skutki naraenia.


Wdychanie
Kontakt ze skr

str. 2 z 10

Nie powoduje podranienia grnych drg oddechowych.


U osb ze skonnoci do alergii moe powodowa podranienie skry.

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Kontakt z oczami

Septa Sintech Eco

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.01PL
01.XII.2014
01.V.2015

W przypadku kontaktu moe powodowa podranienie.

4.3. Wskazania dotyczce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeglnego postpowania z


poszkodowanym.
Wdychanie
Kontakt ze skr
Kontakt z oczami

Leczenie objawowe.
Leczenie objawowe.
Leczenie objawowe. W razie koniecznoci zapewni dusze
zanieczyszczonego oka. Skonsultowa si z lekarzem najlepiej okulist.

pukanie

5. POSTPOWANIE W PRZYPADKU POARU.


Produkt niepalny w postaci handlowej.
5.1. rodki ganicze.
Odpowiednie rodki ganicze: poar w obecnoci preparatu gasi rodkami ganiczymi odpowiednimi do
palcego si otoczenia. Niewaciwe rodki ganicze: nie s znane rodki ganicze, ktrych nie wolno stosowa.
5.2. Szczeglne zagroenia zwizane z mieszanin.
Produkt niepalny.
5.3. Informacje dla stray poarnej.
Pojemniki naraone bezporednio na rdo ognia lub wysokiej temperatury schodzi wod. Stosowa
niezaleny aparat oddechowy i ubranie przeciwpoarowe.

6. POSTPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO


RODOWISKA.
6.1. Indywidualne rodki ostronoci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.
Chroni oczy i skr. Stosowa okulary ochronne, rkawice ochronne i aparat izolujcy drogi oddechowe.
Zapewni dobr wentylacje.
6.2. rodki ostronoci w zakresie ochrony rodowiska.
Zapobiega przedostaniu si do wd gruntowych i powierzchniowych, gleby oraz kanalizacji.
6.3. Metody i materiay zapobiegajce rozprzestrzenianiu si skaenia i suce do usuwania skaenia.
Unika rde zaponu. Zabezpieczy studzienki kanalizacyjne.
Uy materiaw o waciwociach chonnych takich jak: piasek, ziemia okrzemkowa, sorbent mineralny. Po
wchoniciu preparatu zanieczyszczony sorbent zebra do szczelnego pojemnika i traktowa jak odpad.
Powierzchnie dokadnie umy wod.
6.4. Odniesienia do innych sekcji.
Usuwa zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w p. 13 karty charakterystyki.

7. POSTPOWANIE Z MIESZANIN I JEJ MAGAZYNOWANIE.


7.1. rodki ostronoci dotyczce bezpiecznego postpowania.
Stosowa zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzega zalecenia zawartego w instrukcji producenta. Unika
bezporedniego kontaktu z oczami. Nie wdycha. Usun rda zaponu. Nie pali. Nie oprnia do
kanalizacji. Uywa w miejscach posiadajcych dobr wentylacje. Miejsca zanieczyszczone spuka dokadnie
wod.

str. 3 z 10

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa Sintech Eco

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.01PL
01.XII.2014
01.V.2015

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych


niezgodnoci.
Przechowywa w szczelnie zamknitym opakowaniu fabrycznym. W pomieszczeniach magazynowych
zapewni wentylacj. Przechowywa z dala od rde zaponu, w suchym pomieszczeniu szczelnie zamknite.
Przechowywa w miejscu nienasonecznionym, w temperaturze 5-25C.
7.3. Szczeglne zastosowanie(a) kocowe.
Brak dostpnych danych.

8. KONTROLA NARAENIA I RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.


8.1. Parametry dotyczce kontroli
Etoksylowane, siarczanowe alkohole C12-14
Warto DNEL dla pracownikw w warunkach naraenia dugotrwaego przez skr: 2750 mg/kg m.c.
Warto DNEL dla pracownikw w warunkach naraenia dugotrwaego przez drogi oddechowe: 175 mg/m3
Warto DNEL dla konsumentw, w warunkach naraenia dugotrwaego przez skr: 1650 mg/kg m.c.
Warto DNEL dla konsumentw, w warunkach naraenia dugotrwaego przez drogi oddechowe: 52 mg/m3
Warto DNEL dla konsumentw, w warunkach naraenia dugotrwaego drog pokarmow: 15 mg/m3
Warto PNEC dla rodowiska wd sodkich: 0,24 mg/l
Warto PNEC dla rodowiska wd morskich: 0,024 mg/l
Warto PNEC dla rodowiska osadu (wody sodkie): 5,45 mg/kg sm
Warto PNEC dla rodowiska osadu (wody morskie): 0,545 mg/kg sm
Warto PNEC dla rodowiska oczyszczalni ciekw: 10 mg/l
Warto PNEC dla rodowiska gleby: 0,946 mg/kg sm
Zalecenia dotyczce procedury monitoringu zawartoci skadnikw niebezpiecznych w powietrzu metodyka
pomiarw:
- Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada i pomiarw czynnikw szkodliwych
dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)
-PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystoci powietrza. Nazwy, okrelenia i jednostki. Terminologia dotyczca bada
jakoci powietrza na stanowisku pracy.
PN Z-04008-7:202. Ochrona czystoci powietrza. Pobieranie prbek. Zasady pobierania prbek powietrza w
rodowisku pracy i interpretacja wynikw.
-PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowisku pracy Wytyczne oceny naraenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez porwnanie z wartociami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.
Uwaga: Gdy stenie substancji jest ustalone i znane, dobr rodkw ochrony indywidualnej naley dokona z
uwzgldnieniem stenia substancji wystpujcego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz
czynnoci wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej jeeli stenie substancji na stanowisku
pracy nie jest znane, stosowa rodki ochrony indywidualnej o najwyszej zalecanej klasie ochrony.
Pracodawca jest obowizany zapewni, aby stosowane rodki ochrony indywidualnej oraz odzie i obuwie
robocze posiaday waciwoci ochronne i uytkowe oraz zapewni odpowiednie ich pranie, konserwacj,
napraw i odkaanie.
Zalecane badania wstpne i okresowe pracownikw naley przeprowadza zgodnie z Rozporzdzenie Ministra
Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przeprowadzania bada lekarskich
pracownikw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich
wydawanych do celw przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz.U. 2001 nr 37 poz. 451).
8.2. Kontrola naraenia
Stosowane rodki ochrony osobistej powinny spenia wymogi Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla rodkw ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz.
2173).

str. 4 z 10

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Ochrona oczu:
Ochrona rk:
Ochrona skry:
Ochrona drg oddechowych:

Septa Sintech Eco

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.01PL
01.XII.2014
01.V.2015

Stosowa ochron oczu, przyrzd do przemywania oczu.


-

9. WACIWOCI FIZYCZNE I CHEMICZNE.


9.1. Informacje na temat podstawowych waciwoci fizycznych i chemicznych.
Posta:
Kolor:
Zapach:
Prg zapachu:
Warto pH- przy 20C:
Temperatura krzepnicia:
Pocztkowa temperatura wrzenia:
Temperatura zaponu (zamknita butla):
Szybko parowania:
Grna granica wybuchowoci:
Dolna granica wybuchowoci:
Prno par w 25C:
Gsto przy 20C:
Gsto par wzgldem powietrza:
Rozpuszczalno w wodzie:
Rozpuszczalno w innych rozpuszczalnikach:
Wspczynnik podziau n-oktanol/woda
Temperatura samozaponu:
Temperatura rozkadu:
Lepko w temperaturze 20C
Waciwoci wybuchowe:
Waciwoci utleniajce:
Wspczynnik zaamania wiata:

pasta
beowy do jasno brzowego
charakterystyczny
brak danych
6-8
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
czciowa
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych

9.2. Inne informacje.


brak

10. STABILNO I REAKTYWNO.


10. STABILNO I REAKTYWNO.
10.1. Reaktywno.
Nieznane s zagroenia z reaktywnoci w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.
10.2. Stabilno chemiczna.
Mieszanina jest stabilna w zalecanych warunkach skadowania i uytkowania.
10.3. Moliwo wystpowania niebezpiecznych reakcji.
W prawidowych warunkach przechowywania i stosowania nie nastpi niebezpieczne reakcje.
10.4. Warunki, ktrych naley unika.
Wysoka temperatura, nasonecznienie.
10.5. Materiay niezgodne.
W prawidowych warunkach przechowywania i stosowania nieznane.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkadu.

str. 5 z 10

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa Sintech Eco

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.01PL
01.XII.2014
01.V.2015

Nieznane.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.


11.1. Informacje dotyczce skutkw toksykologicznych.
Etoksylowane, siarczanowe alkohole C12-14:
Toksyczno ostra:
- doustnie: LD50 > 2000 mg/kg (szczur)
- skra: LD50>2000 mg/kg (szczur)
Dziaanie rce/dranice
- na skr: dranicy
- oczy: powoduje powane uszkodzenia oczu
Dziaanie uczulajce
- drogi oddechowe lub skra: nie dziaa uczulajco (winka morska, OECD 406)
Dziaanie mutagenne na komrki rozrodcze: negatywny; test Amesa, Salmonella typhimurium OECD 471
Dziaanie szkodliwe na rozrodczo:
-toksyczno reprodukcyjna, dwupokoleniowa (szczur, woda pitna):
NOAEL (rodzice) > 300 mg/kg
NOAEL (F1) > 300 mg/kg OECD 416
-teratogenno (szczur), doustnie, 10dni:
NOAEL > 1000 mg/kg
NOAEL (matka) > 1000 mg/kg (OECD 414)
NOAEL > 225 mg/kg (szczur), doustnie, 90 dni, OECD 408 - zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego,
zaburzenia ze strony wtroby
alkohole tuszczowe C11-13 rozgazione oksyetylenowany :
Toksyczno ostra:
- doustnie: LD50 >300 - 2000 mg/kg (szczur)
- przez skr: LD50 >2000 mg/kg (szczur)
Dziaanie rce/dranice
- na skr: nie drani (krlik)
- na oczy: dranicy, ryzyko powanego uszkodzenia oczu (krlik)
Dziaanie uczulajce:
- na drogi oddechowe lub skr: nie stwierdzono dziaania uczulajcego (winka morska)
Dziaanie mutagenne na komrki rozrodcze: Ames test: nie jest mutagenny

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE.


12.1. Toksyczno.
Etoksylowane, siarczanowe alkohole C12-14:
Toksyczno dla ryb - Brachydanio rero: LC50 >1-10 mg/l OECD 203
NOEC 1,2 mg/l (lit.)
Toksyczno dla dafni - Daphnia magna: EC50 >1-10 mg/l/48h OECD 202
NOEC 1,2 mg/l (lit.)
Toksyczno dla alg - Desmodesmus subspicatus: EC50 >10-100 mg/l/72h OECD 201
Toksyczno dla bakterii - Pseudomonas putida: EC10 > 10000 mg/l
alkohole tuszczowe C11-13 rozgazione oksyetylenowany :
Toksyczno dla ryb - Cyprinus carpio: LC50 >1 - 10 mg/l/96h OECD 203
Toksyczno dla dafnii - Daphnia magna: EC50 >1 - 10 mg/l/48h OECD 202
Toksyczno dla alg - Desmodesmus subspicatus: EC50 >1 - 10 mg/l/72h OECD 201

str. 6 z 10

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa Sintech Eco

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.01PL
01.XII.2014
01.V.2015

12.2. Trwao i zdolno do rozkadu.


Etoksylowane, siarczanowe alkohole C12-14:
biodegradacja > 70% po 28 dniach wg OECD 301A
rodek powierzchniowo czynny spenia kryteria biodegradacji zgodnie z Rozporzdzeniem (WE) 648/2004 w
sprawie detergentw.
alkohole tuszczowe C11-13 rozgazione oksyetylenowany :
atwo biodegradowalny: >70% przez 28 dni wg OECD Test Guideline 301A
atwo biodegradowalny: >60% przez 28 dni wg OECD Test Guideline 301 B
12.3. Zdolno do bioakumulacji.
Etoksylowane, siarczanowe alkohole C12-14
Potencjalnie niskie.
alkohole tuszczowe C11-13rozgazione oksyetylenowany (5-20 molami tlenku etylenu)
Brak dostpnych danych.
12.4. Mobilno w glebie.
Etoksylowane, siarczanowe alkohole C12-14
Bioakumulacja jest nieprawodopodobna.
alkohole tuszczowe C11-13rozgazione oksyetylenowany (5-20 molami tlenku etylenu)
Brak dostpnych danych.
12.5. Wyniki oceny waciwoci PBT i vPvB.
adna substancja zawarta w preparacie nie jest uwaana za trwa, zdoln do bioakumulacji i toksyczn (PBT).
adna substancja zawarta w preparacie nie jest uwaana za bardzo trwa i wykazujc bardzo du zdolno do
bioakumulacji (vPvB).
12.6. Inne szkodliwe skutki dziaania.
Brak dostpnych danych.

13. POSTPOWANIE Z ODPADAMI.


13.1. Metody unieszkodliwiania odpadw.
Przestrzega przepisw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) ze zmianami.
Przestrzega przepisw Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888) ze zmianami.
Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrzenia 2001 w sprawie katalogu odpadw (DZ.U. 2001 Nr
112, poz. 1206)
Sam produkt:

Opakowanie:

str. 7 z 10

Produktu nie usuwa z odpadami komunalnymi. Pozostao skadowa w


oryginalnych opakowaniach.
07 06 99 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tuszczw,
natustek, myde, detergentw, rodkw dezynfekcyjnych i kosmetykw inne
niewymienione odpady.
Opakowania cakowicie oprnione mona podda recyklingowi. Przed usuniciem
opakowanie i zamknicie dokadnie wypuka wod. Powstay roztwr mona
Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa Sintech Eco

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.01PL
01.XII.2014
01.V.2015

wykorzysta do mycia. Proponowany kod odpadu: 15 01 02 *Opakowania z tworzyw


sztucznych
14. INFORMACJE DOTYCZCE TRANSPORTU.
14.1. Numer UN (numer ONZ).
Nie dotyczy
14.2. Prawidowa nazwa przewozowa UN.
Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagroenia w transporcie.
Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania.
Nie dotyczy
14.5. Zagroenia dla rodowiska.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla rodowiska zgodnie z kryteriami
transportowymi.
14.6. Szczeglne rodki ostronoci dla uytkownikw.
Postpowa zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 6 i 7 karty charakterystyki.
14.7. Transport luzem zgodnie zacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC.
Nie dotyczy

15. INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPISW PRAWNYCH.


15.1. Przepisy prawne dotyczce bezpieczestwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji
i mieszaniny.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63 z 2011 r. poz.322).
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowa substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektrych mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 445).
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 1018).
Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyszych
dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy( Dz.U. 2014 poz.
817).
Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla rodkw
ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173).
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada i pomiarw czynnikw szkodliwych
dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
przeprowadzania bada lekarskich pracownikw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzecze lekarskich wydawanych do celw przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz.U. 2001 nr 37 poz.
451).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) ze zmianami.
Przestrzega przepisw Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888) ze zmianami.

str. 8 z 10

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa Sintech Eco

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.01PL
01.XII.2014
01.V.2015

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrzenia 2001 w sprawie katalogu odpadw (Dz.U. 2001 Nr
112, poz. 1206).
Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliw (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliw, zmieniajce dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylajce rozporzdzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rwnie dyrektyw Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajce i uchylajce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008
roku).
Umowa europejska dotyczca midzynarodowego przewozu drogowego towarw niebezpiecznych (ADR).
15.2. Ocena bezpieczestwa chemicznego.
Wykonano ocen bezpieczestwa chemicznego dla substancji wymienionych w karcie charakterystyki.

16. INNE INFORMACJE.


Powysze informacje s opracowane w oparciu o biecy stan wiedzy i dotycz produktu w postaci w jakiej jest
stosowany. Dane dotyczce tego produktu przedstawiono w celu uwzgldnienia wymogw bezpieczestwa, a
nie zagwarantowania jego szczeglnych waciwoci.
W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajduj si pod kontrol producenta, odpowiedzialno za
bezpieczne stosowanie produktu spada na uytkownika.
Pracodawca jest zobowizany do poinformowania pracownikw, ktrzy maj kontakt z produktem, o
zagroeniach i rodkach ochrony osobistej wyszczeglnionych w karcie charakterystyki.
Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostaa na podstawie kart charakterystyki dostarczonych przez
producentw poszczeglnych skadnikw oraz o obowizujce przepisy dotyczce substancji i preparatw
chemicznych.
Zwroty H i R (wskazujce rodzaj zagroenia) oraz akronimy symboli, klas zagroenia i kodw kategorii uyte w
sekcji 3. Karty Charakterystyki.
H315 Dziaa dranico na skr
H318 Powoduje powane uszkodzenie oczu
H412 Dziaa szkodliwie na organizmy wodne, powodujc dugotrwae skutki
R22
Dziaa szkodliwie po pokniciu.
R38
Dziaa dranico na skr.
R41
Ryzyko powanego uszkodzenia oczu
R52/53
Dziaa szkodliwie na organizmy wodne; moe powodowa dugo utrzymujce si niekorzystne
zmiany w rodowisku wodnym.
Zmiany do poprzedniej wersji:
poprawiono szat graficzn
Wykaz skrtw:
Flam. Aerosol Wyrb aerozolowy atwo palny
Press. Gas Gaz pod cinieniem
Flam. Liq. Substancja cieka atwo palna
Ox. Liq. substancja cieka utleniajca
Met. Corr. substancja lub mieszanina powodujca korozje metali
Acute Tox. Toksyczno ostra
Skin Corr. Dziaanie rce na skr
Skin Irrit. Dziaanie dranice na skr
Eye Dam. Powane uszkodzenia oczu
Eye Irrit. Dziaanie dranice na oczy

str. 9 z 10

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa Sintech Eco

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.01PL
01.XII.2014
01.V.2015

Resp. Sens. Dziaanie uczulajce drogi oddechowe


Skin Sens. Dziaanie uczulajce skr
Muta. Dziaanie mutagenne na komrki rozrodcze
Carc. Rakotwrczo
Repr.- Dziaanie szkodliwe na rozrodczo
STOT SE Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe naraenie jednorazowe
STOT RE Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe powtarzalne naraenie
Asp. Tox. Zagroenie spowodowane aspiracj
Aquatic Acute Stwarzajce zagroenie dla rodowiska wodnego, zagroenie ostre
Aquatic Chronic Stwarzajce zagroenie dla rodowiska wodnego, kat. przewleka
Lact. Dziaanie szkodliwe na rozrodczo, kategoria dodatkowa, wpyw na laktacje lub oddziaywanie
NDS Najwysze dopuszczalne stenie
NDSCh Najwysze dopuszczalne stenie chwilowe
NDSP Najwysze dopuszczalne stenie puapowe
vPvB (Substancja) Bardzo trwaa i wykazujca bardzo du zdolno do bioakumulacji
PBT (Substancja) Trwaa, wykazujca zdolno do bioakumulacji, toksyczna
PNEC Przewidywane stenie nie powodujce skutkw
DN(M)EL Poziom nie powodujcy zmian
LD50 Dawka przy ktrej obserwuje si zgon 50% badanych organizmw
LC50 Stenie przy ktrym obserwuje si zgon 50% badanych organizmw
E(r)CX Stenie, przy ktrym obserwuje si X% zmniejszenie wzrostu lub szybkoci wzrostu
LOEC Najnisze stenie wywoujce dajcy si zaobserwowa efekt
NOEL Najwysze stenie substancji, przy ktrym nie obserwuje si efektw
ADR Umowa europejska dotyczca midzynarodowego transportu drogowego towarw niebezpiecznych
UVCB Substancje o nieznanym lub zmiennym skadzie, zoone produkty reakcji lub materiay biologiczne

str. 10 z 10

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.