Program Pembangunan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB

)

Program Pembangunan Masyarakat Perdagangan Dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) Program Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) ini diwujudkan selaras dengan hasrat yang dinyatakan dalam Wawasan 2020 bahawa perlunya diwujudka masyarakat bumiputera yang berdaya tahan dan berdaya saing supaya mereka setaraf dengan masyarakat bukan bumiputera, dan penekanan-penekanan yang menyeluruh terhadap bidang pertanian dan makanan seperti yang dinyatakan di dalan Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN3) 1998-2010. Program Pembangunan MPPB Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dilaksanakan secara menyeluruh melalui pelaksanaan komponen-komponen programnya yang berperingkat-peringkat dan saling berangkaian antara satu sama lain. Komponen utama Program Pembangunan MPPB terdiri daripada: * Program Latihan (kursus asas, lanjutan, teknikal, latihan sangkut) * Program Bimbingan * Program Penggalakan & Promosi Perdagangan Dalam RMKe 9, sektor yang diberi tumpuan dalam perlaksanaan RMKe 8 akan diteruskan. Sektorsektor tersebut adalah sektor-sektor kecil pertanian strategik dalam bidang pertanian yang merangkumi peringkat-peringkat pengeluaran, pemprosesan, pengedaran dan pemasaran serta termasuk juga aktivitiaktiviti hiliran dan sokongan. Pada masa yang sama, penekanan juga akan diberikan kepada bidang yang diberikan tumpuan oleh Kementerian sebagaimana yang dinyatakan melalui DPN3 seperti bioteknologi dan specialty natural product dan juga bidang yang kurang penglibatan aktif usahawan Bumiputera seperti pengedaran dan pemborongan hasil pertanian dan makanan. Matlamat Program Pembangunan MPPB RMK9 Selaras dengan konsep tersebut, matlamat unggul Program Pembangunan MPPB Kementerian Pertanian untuk meningkatkan bilangan usahawan Bumiputera Muslim dalam sektor pertanian dan makanan. Matlamat-matlamat khusus adalah seperti berikut:* Melahirkan usahawan muslim yang berpegang kepada nilai-nilai Islam sebagai teras dalam memupuk jati diri serta potensi diri dalam bidang perusahaan/perniagaan dengan prinsip dengan prinsip ke arah mengeluarkan produk makanan halal, bersih, berkualiti dan berkhasiat sebagai amalan fardu kifayah; * Mewujudkan seberapa ramai yang boleh usahawan Bumiputera yang melibatkan diri secara langsung dan aktif dalam menguruskan perniagaan sendiri serta mempunyai daya tahan dan daya saing yang terus berkembang dalam sektor pertanian strategic, bidang baru, bidang tumpuan dan bidang yang kurang penglibatan aktif usahawan Bumiputera; * Menambah bilangan usahawan Bumiputera tulen yang berkualiti iaitu usahawan yang menjadi pengurus-pemilik syarikat dan terlibat secara terus dalam mengurus serta membuat keputusan penting mengenai operasi syarikat mereka; * Melahir dan menambahkan bilangan usahawan Bumiputera yang dapat memainkan peranan yang signifikan dalam bidang-bidang strategik yang kurang penglibatan usahawan Bumiputera seperti pengedaran dan pemborongan hasil pertanian dan makanan. * Mewujud, memperkukuh dan memantapkan rantaian jaringan di antara sesama usahawan

Bumiputera, dan antara usahawan Bumiputera dengan kumpulan pembimbing usahawan, usahawan bukan Bumiputera, pelabur asing, Jabatan/Agensi, Kementerian dan semua pihak yang terlibat khususnya dalam sektor pertanian dan makanan; * Mewujudkan usahawan bumiputera yang mampu menilai dan menggunakan kelebihan sains, teknologi baru dan teknologi maklumat (information technology) dalam proses-proses pengeluaran, pemprosesan, pengedaran dan pemasaran produk-produk pertanian dan makanan yang berkualiti, kompetitif dan berinovatif; * Membantu dan menggalakkan produk terpilih dan berkualiti antarabangsa yang dikeluarkan oleh usahawan Bumiputera supaya dapat menembusi pasaran yang lebih besar di dalam dan luar negara; * Memperluaskan bahagian pasaran (market share) Bumiputera dalam sektor pertanian strategic, bidang tumpuan dan bidang yang kurang penglibatan aktif usahawan Bumiputera; dan * Mendorong usahawan Bumiputera yang berjaya menerusi program ini supaya dapat membantu pula usahawan-usahawan baru dan pengusaha-pengusaha kecil dalam bidang pertanian dan makanan Strategi Program Pembangunan MPPB RMK9 Untuk mencapai matlamat-matlamat tersebut, perlaksanaan program pembangunan MPPB Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bagi tempoh RMKe9 adalah berasaskan strategi-strategi utama berikut:* Memberikan penekanan terhadap latihan untuk meningkatkan kemahiran dan kepakaran dalam aspek-aspek perniagaan, pengurusan dan lain-lain aspek teknikal menerusi Program Latihan MPPB kepada usahawan yang telah melalui program pembangunan yang disediakan oleh Jabatan/Agensi dan memiliki potensi diri yang tinggi serta penglibatan penuh dalam sektor dan sektor kecil pertanian strategic, bidang tumpuan dan bidang yang kurang penglibatan aktif usahawan Bumiputera.; * Membantu dan menyediakan bimbingan, tunjuk ajar, khidmat nasihat, perundingan dan galakan kepada usahawan Bumiputera dalam usaha meningkatkan kapasiti dan kualiti produk pertanian dan makanan ke tahap piawaian antarabangsa untuk memenuhi permintaan dalam dan luar negara menerusi program bimbingan MPPB.; * Membantu dan menggalakkan produk pertanian dan makanan yang dikeluarkan oleh usahawan Bumiputera untuk menembusi pasaran yang lebih besar di dalam dan luar Negara menerusi program penggalakan dan promosi perdagangan MPPB.;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful