You are on page 1of 14

Analiza ekonomiczna jeszcze nigdy nie posiadaa tak duego znaczenia

dla polskich przedsibiorstw jak w chwili obecnej. Konkurencja zmusza


przedsibiorstwa do dokonywania takich wyborw i do podejmowania takich
decyzji, ktre umoliwiyby pozytywny efekt w chwili obecnej oraz
zapewniy pomylny rozwj w przyszoci.
Kada decyzja, zwaszcza w analizie finansowej, aby okazaa si trafna
musi przewidywa jej domniemane skutki. Dlatego te analiza ekonomiczna
nie bada jedynie zjawisk w ujciu ex post ale rwnie ex ante.
Analiza ekonomiczna przyniesie oczekiwane rezultaty, jeli
wykorzystano do niej pewne i rzetelne informacje.
Analiza ekonomiczno-finansowa obejmuje t cz analizy ekonomicznej,
ktra suy ocenie sytuacji finansowej przedsibiorstwa i konstruowaniu
wnioskw przyczynowo-skutkowych na podstawie podjtych decyzji
gospodarczych
Metody analizy ekonomiczno-finansowej dziel si na kilka kategorii
w zalenoci od przyjtej metodyki.
Wybr metody bada ma charakter indywidualny, poniewa nie istnieje
uniwersalna metoda. Kada z nich posiada wady i zalety. Jedynie dokadna
ich znajomo moe zapewni dokonanie odpowiedniego wyboru,
odpowiadajcego okrelonej sytuacji.
Podstawowy problem wyboru odpowiedniej metody dotyczy oglnoci
lub szczegowoci badania, poniewa zastosowanie zbyt duej iloci
miernikw moe spowodowa zatracenie pierwotnej idei badania.
Najczciej stosowan metod badania sytuacji ekonomiczno
finansowej firmy jest klasyczna metoda wskanikowa. Popularno tej
metody wynika
z jej duej uniwersalnoci. Niestety niezbyt precyzyjnie okrelone s
prawidowe przedziay wartoci wskanikw, co stanowi jej podstawow
wad. Metoda w zalenoci od iloci uytych wskanikw moe mie
charakter szczegowy lub bardziej oglny.

-2-

Ocena kondycji finansowej przedsibiorstw a za pomoc klasycznej


metody wskanikowej
Zakres badania tej metody zosta zgrupowany w piciu grupach
tematycznych. Jako kryterium podziau stosuje si obszary finansowej
dziaalnoci firmy lub wynikw tej dziaalnoci.
Pynno finansowa stanowi przedmiot badania dwch pierwszych
grup. Pynno w pierwszej grupie rozpatrywana jest w krtkim okresie
czasu,
a w drugiej grupie w dugim okresie czasu jako element rachunku
ekonomicznej efektywnoci inwestycji.
Trzecia grupa miernikw skupia swoj uwag na wskanikach
sprawnoci dziaania, bdcych przejawem gospodarnoci firmy.
Ostatnie dwie grupy badaj wyniki dziaalnoci przedsibiorstwa.
Grupa czwarta zawiera wskaniki zyskownoci. Grupa pita prezentuje obraz
kondycji firmy okrelanej przez rynek. Mierniki tej grupy zwane
wskanikami rynkowymi dotycz jedynie spek akcyjnych notowanych na
giedzie i nie s omawiane w tej pracy.
I Ocena pynnoci i jej znaczenie w okrelaniu kondycji finansowej firmy
Pynno finansowa to zdolno do regulowania zobowiza w
terminie ich patnoci. Zachowanie pynnoci jest obok zasady racjonalnego
gospodarowania jedn z podstawowych zasad, jakimi powinno si kierowa
przedsibiorstwo w celu zachowania odpowiedniej kondycji finansowej.
Pynno finansowa moe by rozpatrywana dwojako:
a)

w dugim okresie czasu, czyli jako element rachunku ekonomicznej


efektywnoci inwestycji,

b) w krtkich okresach.
Ponadto analiza pynnoci moe dotyczy okrelonych punktw
czasowych lub mie charakter cigy.
Kwesti istotn przy badaniach pynnoci finansowej jest okrelenie
podziau aktyww biecych ze wzgldu na ich pynno. Jako kryterium

-3-

podziau aktyww biecych stosuje si atwo ich zamiany na gotwk.


Wyrnia si trzy stopnie pynnoci: 1
a)

pierwszy stopie pynnoci (przypieszony) - rodki pienine oraz


krtkoterminowe papiery wartociowe,

b) drugi stopie pynnoci (naturalny) - naleno oraz zapasy, wyroby


gotowe i pfabrykaty maj zbyt na rynku,
c)

trzeci stopie pynnoci (opniony) - zapasy, wyroby gotowe,


pfabrykaty nie maj zbytu na rynku.

Podzia ten jest czciowo stosowany przy obliczaniu miar pynnoci.


W celu obliczenia pynnoci finansowej mona wykorzysta kilka
miernikw:
a)

kapita zaangaowany netto,

b) wskanik biecej pynnoci,


c)

wskanik wysokiej pynnoci,

d) wskanik pynnoci zasobw.


Wskanik kapitau zaangaowanego netto , zwanego rwnie kapitaem
obrotowym oblicza si wg wzoru:
Kapita obrotowy 2 =aktywa biece - zobowizania biece

/1.1/

Konieczno staego dysponowania kapitaem obrotowym wynika z


podstawowych zasad dziaania przedsibiorstwa. Firma musi stale
zaopatrywa si
w niezbdne do jej dziaalnoci rodki. Dokonanie tych wydatkw poprzedza
w czasie uzyskanie rodkw pieninych za sprzedane wyroby /usugi/.
Dlatego te niezbdny jest stay dostp przedsibiorstwa do wolnych
rodkw pieninych. Miara ta /kapita obrotowy/ wyraana jest w postaci
liczb wzgldnych,

w zwizku z tym nie mona dokonywa jej

porwnywania w odniesieniu do rnych przedsibiorstw. Jedynie moe


suy ona jako element badania trendw czasowych w firmie.

M. Si e rpi ska, T.J achna: Ocena prz edsi bi orst wa wed ug st andart w
wi at ow yc h. , PW N , s. 2 4.
2
J .K i tow ski: Anal i z a fi nansowa fi rm . Mat eri a y d yd akt yc z n e.UMC S ., s.1 3 .

-4-

Wskanik biecej pynnoci jest najczciej stosowanym wskanikiem


miary stopnia pynnoci. Jego posta matematyczna przedstawia si
nastpujco:
Aktywa biece
Wskanik biecej pynnoci 3 = ----------------------------

/1.2/

Zobowizania biece
Wskanik ten ukazuje w jakim stopniu rodki obrotowe pokrywaj
krtkoterminowe zobowizania, czyli o terminie patnoci krtszym ni 1
rok. Wskanik ten jest wyraony w liczbach wzgldnych, dlatego te posiada
on wzorcow wielko. Optymalny poziom zawiera si w przedziale od 1.2 2.0. 4
Miernik ten chocia bardzo czsto stosowany w analizie finansowej nie
dostarcza, niestety precyzyjnych informacji. Jego niedoskonao polega na
tym, i uwzgldnia on zapasy jako potencjalne rdo finansowania
zobowiza biecych. Znaczna cz zapasw z przyczyn od
przedsibiorstwa niezalenych nie moe by w szybki i atwy sposb
sprzedana po odpowiedniej cenie. Z uwzgldnienia tej przesanki wynika
konstrukcja nastpnego wskanika.
Wskanik wysokiej pynnoci stanowi ucilenie omawianego
poprzednio wskanika. Przez odjcie od aktyww biecych ich najmniej
pynnej czci w postaci zapasw otrzymuje si miar bardziej syntetyczn.
Wskanik wysokiej pynnoci

Aktywa obrotowe - zapasy


= --------------------------------

/1.3/

Zobowizania biece
Zadowalajcy poziom tego wskanika wynosi 1.0. 6 Ciekaw interpretacj
przedstawia zestawienie wskanika biecej pynnoci wskanika wysokiej
pynnoci. Rnica pomidzy ich wielkociami wykazuje udzia aktyww
o niskiej pynnoci. Im ta rnica jest wiksza tym w przedsibiorstwie
wystpuje wikszy udzia zapasw w aktywach. Sytuacja taka moe by
3

L .B e dnarski : Anal i z a fi nansowa w prz edsi bi orst wi e. P WE , s.6 6 .


D. O l szew ski : Podstaw y anal i zy fi nansow e j prze dsi bi orstw a. Warszaw a
1 99 4, s. 40 .
5
T. Wani e w ski : Anal iz a fi nansowa prz edsi ebi orst w. Wyda wni ct wo Fundacj i R oz woj u
R achunkowoci w P ol sce , s.3 30 .
6
D. O l szew ski : op. ci t. , s.4 0 .
4

-5-

niekorzystna jeli wiksz cz zapasw stanowi zapasy zbdne. Jedynie w


warunkach utrudnionego zakupu surowcw utrzymywanie przez
przedsibiorstwo zwikszonych zapasw posiada ekonomiczne uzasadnienie.
Wskanik pynnoci zasobw stosuje si jako jeden z gwnych
miernikw badania bilansu przedsibiorstwa zagroonego upadoci.
Aktywa biece
Wskanik pynnoci zasobw 7 = --------------------------------

/1.4/

Aktywa dugoterminowe
Wskanik ten wyraa proporcj pomidzy aktywami biecymi, a
dugoterminowymi /majtkiem trwaym/. Istota tego wskanika jest o tyle
wana, e ukazuje struktur aktyww. Jeeli w dugim okresie utrzymuje si
tendencja spadkowa tego miernika, mona wnioskowa, e przedsibiorstwo
stale zmniejszajc swoje aktywa biece reguluje jedynie zobowizania nie
dokonujc jednoczenie zaopatrywania si w rodki do prowadzenia
dziaalnoci.
Stwierdzi naley, e o ile odpowiedni poziom zagwarantowania
pynnoci jest rzecz istotn o tyle wyniki stosowania miar pynnoci w
przedsibiorstwach rnych bran nie zawsze mog by porwnywalne, a ich
zadowalajcy poziom taki sam.

II Badanie stopnia zaduenia przedsibiorstwa jako czynnika


ksztatujcego struktur kapitau
Przedsibiorstwo chcce zacign kredyt na potrzeby swojej
dziaalnoci musi wykaza, e jest zdolne do jego spaty w okrelonym
terminie wraz

z odsetkami.

Analiza zaduenia przedsibiorstwa odbywa si na dwch


paszczyznach:
a)

analiza poziomu zaduenia przedsibiorstwa,

b) ocena moliwoci spaty dugu wraz z odsetkami.


W analizie stopnia zaduenia przedsibiorstwa zwraca si uwag
przede wszystkim na przysz sytuacj przedsibiorstwa. W tym celu
wykorzystuje si prognozy finansowe. Mona take w celu zbadania
7

J .K i tow ski: Anal i za. . . op. ci t., s. 15 .

-6-

przyszej sytuacji przedsibiorstwa wykorzysta dane z przeszoci i na ich


podstawie wychwyci trend zmian i dokona prognozy.
Do pierwszej grupy miernikw nale miary okrelajce poziom
zaduenia.
Wskanik oglnego zaduenia wskazuje na udzia kredytw obcych
w finansowaniu przedsibiorstwa.
Zobowizania
Wskanik oglnego zaduenia 8 = --------------------------

/2.1/

Aktywa ogem
Wskanik ten jest podobny w konstrukcji do wskanika struktury pasyww.
Podobnie jak wskanik struktury pasyww informuje on o udziale kapitau
obcego w finansowaniu aktyww. Jest to bardzo istotna informacja poniewa
pozwala ona na okrelenie stopnia uzalenienia przedsibiorstwa od
kredytodawcw. Jeeli poziom tego wskanika przekracza 0.5 to znaczy, e
zobowizania s wiksze od kapitaw wasnych.
Nie istnieje dokadna regua stwierdzajca jaki jest maksymalny lub
minimalny poziom tego wskanika. Poziom ten powinien by dostosowany do
oglnie panujcych warunkw na rynku. Wskanik ten powinien mie
szczeglnie niski poziom gdy na rynku panuj niepewne warunki i nadmierne
zaduenie moe by grone dla firmy.
Przeksztacenie powyszego wskanika nosi nazw wskanik
zaduenia dugoterminowego.
Zaduenie dugoterminowe
Wsk. zaduenia dugoter. 9 = --------------------------------------- /2.2/
Kapitay wasne
Znaczna istotno tej miary polega na tym, i okrela on struktur kapitau
staego. Jeeli jego poziom wynosi np. 1 oznacza to, e kapita stay jest
w rwnych czciach finansowany przez kapita wasny jak i zobowizania
dugoterminowe. Bank wiatowy za bezpieczny poziom tego wskanika

8
9

I bi de m. s.2 2 .
I bi de m. s.2 2 .

-7-

przyjmuje 0.5 1 0 , czyli kapita stay jest w 33% finansowany zobowizaniami


dugoterminowymi, a w 67% przez kapita wasny.
Odrbn grup wskanikw dotyczcych badania stopnia zaduenia s
miary okrelajce zdolno przedsibiorstwa do obsugi dugu, tj. spaty rat
kredytw wraz z odsetkami w przewidzianych terminach.
Wskanik pokrycia obsugi dugu moe by obliczany z
uwzgldnieniem dwch moliwoci:
a)

z wykorzystaniem zysku przed opodatkowaniem plus odsetki,

b) z wykorzystaniem zysku po opodatkowaniu bez odsetek.


Zysk przed opodatkowaniem + odsetki
Wskanik pokrycia dugu 1 1 = -----------------------------------------------

/2.3/

Raty kapitaowe + odsetki


Pewn ilo istotnych informacji dostarcza analiza ksztatowania si tych
wskanikw w czasie, poniewa wielkoci wystpujce w mianowniku i
liczniku s ze sob powizane w sposb logiczny. Jeeli w czasie nastpuje
obnienie poziomu tego wskanika, wiadczy to o maej zyskownoci
zainwestowanych funduszy.
Powszechnie stosowanym miernikiem obsugi zaduenia jest wskanik
pokrycia odsetek zyskiem okrelajcy zdolno firmy do spaty odsetek od
kredytw w wymienionych terminach.
Zysk operacyjny
Wskanik pokrycia odsetek zyskiem 1 2 = --------------------------

/2.4/

Odsetki
Istotne znaczenie posiada poziom tego wskanika w poczeniu z wielkoci
wskanika oglnego zaduenia. Jeli firma posiada niski poziom wskanika
pokrycia odsetek i wysoki poziom wskanika oglnego zaduenia wiadczy
to, e firma moe popa w kopoty finansowe i ma ma szans poprawy
struktury pasyww, gdy wykorzystany w duej czci na spat odsetek zysk
nie zasili kapitau wasnego.
10

I bi de m. s.2 2 .

11

M. Si e rpi ska, T.J achna: op. ci t. , s. 9 1.


J .K i tow ski: Anal i za. . . op. ci t. , s. 22 .

12

-8-

Do oceny moliwoci spaty zobowiza dugoterminowych


szczeglnie przydatny moe by wskanik oparty na planach przepyww
gotwkowych.

Zysk netto + amortyzacja


Wskanik pokrycia z cash flow 1 3 = -----------------------------------------

/2.5/

Raty kredytowe + odsetki


Stosowanie przez przedsibiorstwo odpowiedniej polityki w zakresie
zacigania kredytw ma duy wpyw na wyniki finansowe przedsibiorstwa.
Korzystanie z obcych rde finansowania w postaci kredytw jest tylko
wtedy uzasadnione gdy zysk z wykorzystania zacignitego kredytu jest
wikszy ni koszt kredytu. Oczywicie naley dokona rachunku wartoci
pienidza
w czasie.
Faktem jest, e przedsibiorstwo stosujce ostron polityk w
zakresie zacigania kredytw ma mniejsz szans popadnicia w kopoty
finansowe ni przedsibiorstwo korzystajce w duej mierze z kredytw, ale
jednoczenie przedsibiorstwo to moe nie uzyska duego zysku. Pojawia
si tutaj klasyczny problem ryzyka i zysku, ktrego istota polega na tym, e
zysk i ryzyko zmieniaj si w sposb wprost proporcjonalny.

III Miary suce do oceny sprawnoci dziaania


Wskaniki oceny sprawnoci dziaania okrelaj aktywno
przedsibiorstwa w gospodarce zasobami majtkowymi firmy, a take
informuj o poziomie efektywnego wykorzystania aktyww oraz zdolnoci
firmy do konwersji zapasw i nalenoci na gotwk, okrelaj rwnie
szybko spaty zobowiza.

Do podstawowych miernikw tej grupy zalicza si:


13

J . l iw a, S. Wymysow ski : Oce na i badani e gospoda rki fi nansow e j


prze dsi bi orstw a. Warszaw a 1 99 3 , s. 73 .

-9-

a)

wspczynnik obrotu zapasw,

b) przecitny okres spywu nalenoci,


c)

przecitny okres spaty zobowiza,

Wspczynnik obrotu zapasw okrela ile razy w cigu badanego


okresu nastpio odnowienie redniego stanu zapasw.
Koszt wasny sprzeday
Wspczynnik obrotu zapasw 1 4 = ----------------------------

/3.1/

Przecitny zapas
Wielko tego wskanika jest determinowana przez rodzaj dziaalnoci jaki
prowadzi dane przedsibiorstwo. Wskanik ten jest porwnywalny w
przedsibiorstwach tej samej brany. Jego zbyt niski poziom moe wiadczy
o utrzymywaniu przez przedsibiorstwo za duych zapasw. Przyczyny
takiego stanu mog by rne:

trudnoci w sprzeday wyrobw gotowych,

utrzymywanie duych rezerw zapasw w zwizku z trudnociami w


zaopatrzeniu itp.
Rzecz nie bez znaczenia przy obliczaniu tego wskanika jest system

wyceny zapasw stosowany w przedsibiorstwie. Istniej trzy sposoby


wyceny: 1 5
a)

metoda FIF0 - zapasy w bilansie wyceniane wg cen ostatnich dostaw,

b) metoda LIF0 wycena zapasw wg cen z pocztku roku,


c)

metoda cen rednich.

Poszczeglne metody s stosowane ze wzgldu na okrelon sytuacj


gospodarcz, zwaszcza na poziom inflacji. Wyniki uzyskanych wskanikw
w rezultacie stosowania rnych metod mog si od siebie rni, dlatego te
powinno si stosowa w analizie czasowej t sam metod dla wszystkich
okresw badania.
W wyniku przeksztacenia powyszego wzoru uzyskuje si miernik
okrelajcy okres odnowy zapasw w dniach.
14

J .K i tow ski: Anal i za. . . op. ci t. , s. 16 .


D. O l szew ski : op. ci t., s. 53 -5 4.

15

-10-

Przecitne zapasy x 360


Wspczynnik zapasw w dniach

16

= --------------------------------

/3.2/

Koszt wasny sprzeday


Interpretacja tego miernika sprowadza si do okrelenia czy obliczony okres
czasu w przypadku okrelonego typu dziaalnoci jest odpowiedni
Wskanik przecitnego okresu spywu nalenoci okrela jako redni
liczb dni ,firma oczekuje na zapat za sprzedane wyroby gotowe.
Nalenoci x 360
Przecitny okres spywu nalenoci 1 7 = ------------------------

/3.3/

Sprzeda netto
Jeli np. wielko tego wskanika wynosi 60 dni oznacza to i
przedsibiorstwo w badanym okresie oczekiwao rednio na zapat 60 dni.
W wyniku podzielenia 360 dni przez przecitny okres spywu nalenoci
uzyska si liczb okrelajc ile razy w cigu roku firma odnowia swoje
nalenoci.
Jeeli Wskanik powyszy i poprzednio omawiany obejmuj duy
okres czasu oznacza to moe konieczno zmiany profilu produkcji, aby w
ten sposb unikn zbyt dugiego zalegania zapasw w magazynach oraz
trudnoci
w ciganiu nalenoci.
Wskanik okres spaty zobowiza okrela sprawno przedsibiorstwa
w wywizywaniu si z wasnych zobowiza.
Zobowizania x 360
Wskanik spaty zobowiza 1 8 = --------------------------

/3.4/

Sprzeda netto

16

J .K i tow ski: Anal i za. . . op. ci t. , s. 16 .


T. C e brow ska, W. Faow ski : W skani ki anal i zy bi l ansu. Rach un kow o
1 99 1, nr 5 -6 , s. 15 2.
18
M. Si e rpi ska, T.J achna: op. ci t. , s. 8 5.
17

-11-

Najczciej wskanik ten jest uzaleniony od dwch poprzednich, zwaszcza


wskanika spywu nalenoci, poniewa aby przedsibiorstwo mogo
regulowa wasne zobowizania musi posiada na ten cel rodki.
Jeeli doda si przecitny okres spaty nalenoci do wskanika zapasw
/w dniach/ otrzyma si cykl rotacji kapitau obrotowego zwany cyklem
operacyjnym. Poprzez odjcie od cyklu operacyjnego okres spaty
zobowiza
otrzyma si tzw. cykl konwersji gotwkowej czyli okres, w ktrym firma
musi oczekiwa na napyw rodkw pieninych. Okres ten powinien by
zgodny ze rednim okresem z danej brany. Jeli jest on zbyt dugi moe
wiadczy to
o trudnociach w wyegzekwowaniu nalenoci, jeeli nadmiernie krtki
wiadczy to o duej rygorystycznoci w ciganiu nalenoci, co moe w
duym stopniu utrudni wzrost sprzeday.
IV Analiza rentownoci - miernikiem sprawnoci zarzdzania firm
Analiz rentownoci dokonuje si najczciej jako ostatni z grup
analizy wskanikowej. Dzieje si nie bez przyczyny, poniewa zyskowno
czyli rentowno jest czynnikiem ostatecznym dziaania przedsibiorstwa.
Kade niemal dziaanie gospodarcze jest podejmowane w celu uzyskania
okrelonego zysku. Ogln zasad jest to, e w przypadku wskanikw
zyskownoci przyjmuje si wprawdzie okrelone rednie puapy branowe,
ale im wskanik osiga wyszy poziom tym sytuacja finansowa
przedsibiorstwa jest lepsza.
Najprostszym miernikiem zyskownoci jest wynik netto po
opodatkowaniu. Jeli czynnik jest dodatni oznacza ,e dziaalno przyniosa
zysk i jest opacalna. Oczywicie zysk jest jedynie liczb wzgldn i jako
taki nie nadaje si do porwnywania, chyba e tego samego przedsibiorstwa
na przestrzeni kilku lat, przy zaoeniu staoci majtku, kapitau, sprzeday.
Wskaniki rentownoci mona podzieli na dwie grupy:
a)

rentowno sprzeday,

b) rentowno majtku i kapitau.

-12-

Rentowno sprzeday oblicza si za pomoc wzorw:


Zysk brutto
Mara zysku brutto 1 9 = ----------------

/4.1/

Sprzeda
Zysk operacyjny
Mara zysku operacyjnego 2 0 = ---------------------

/4.2/

Sprzeda
Zysk netto
Mara zysku netto 2 1 = ------------------

/4.3/

Sprzeda
Najoglniejszy charakter posiada wskanik mary zysku brutto. Jest on
zaleny od stopy oprocentowania kredytw oraz podatkw. Zaznaczy naley,
e zysk brutto ,operacyjny oraz netto na uytek tych wzorw jest obliczany
wg sposobu stosowanego w krajach o rozwinitej gospodarce rynkowej.
Znacznie wiksz przydatnoci odznacza si wskanik mary zysku
operacyjnego. Jest on czuy na struktur organizacyjn przedsibiorstwa,
poniewa zysk operacyjny nie zawiera kosztw staych. Dwa
przedsibiorstwa, ktre osigaj identyczny zysk brutto, a maj rne koszty
stae bd wykazyway rne wielkoci tego wskanika.
Najczciej stosowanym i jakociowo najistotniejszym wskanikiem tej
grupy jest mara zysku netto. Istota tego wskanika polega na ukazaniu nie
tylko zysku przedsibiorstwa ale take wpywu struktury finansowania na ten
zysk. Struktura finansowania wpywa na zysk netto poprzez wielko odsetek
od kredytw zaliczanych w koszty.
Drug umown grup wskanikw zyskownoci stanowi:
a)

stopa zwrotu inwestycji,

b) stopa zwrotu aktyww,


c)
19
20
21

stopa zwrotu kapitau wasnego.


L .B e dnarski : op. ci t. , s.9 3 .
J .K i tow ski: Anal i za. . . op. ci t. , s. 19 .
T. C e brow ska, W. Faow ski : op. ci t. , s. 1 51 .

-13-

Stopy zwrotu inwestycji jest najbardziej pojemn kategori, poniewa


okrela ona jaka cz osignitego zysku przypada na jednostk aktyww.
Zysk netto
Stopa zwrotu inwestycji 2 2 = ----------------

/4.4/

Aktywa
Wskanik ten jest wany przy podejmowaniu decyzji o prowadzeniu
dziaalnoci gospodarczej, poniewa jeli wskanik zwrotu inwestycji jest
mniejszy bd rwny przecitnemu oprocentowaniu wkadw
oszczdnociowych, to dziaanie nie ma sensu, gdy wikszy dochd mona
osign oddajc rodki pienine do banku, bez ryzyka niepowodzenia.
Stopa zwrotu aktyww wyraa rentowno operacyjn, z pominiciem
uwzgldnienia sposobu finansowania przedsibiorstwa. Cecha ta powoduje,
e mona stosowa ten wskanik dla porwnywania przedsibiorstwa z
innymi podmiotami tej samej brany.

Zysk operacyjny
Stopa zwrotu aktyww 2 3 = ----------------------

/4.5/

Aktywa
Do istotne informacje uzyskuje si poprzez porwnanie stopy zwrotu
aktyww, e stop zwrotu kapitau wasnego .
Zysk netto
Stopa zwrotu kapitau wasnego 2 4 = ---------------------

/4.6/

Kapitay wasne
Stopa zwrotu kapitau wasnego jest wan miar wykorzystywan przy
podejmowaniu decyzji o rodzaju dziaalnoci gospodarczej. Jeeli dysponuje
22
23
24

J . l iw a, S. Wymysow ski : op. ci t. ., s.7 9 .


J .K i tow ski: Anal i za. . . op. ci t. , s. 19 .
T. Wani e w ski : op. ci t. , s. 22 1 .

-14-

si danymi dotyczcymi planowanego zysku przedsiwzicia mona ustali


przewidywan stop zwrotu kapitau. Wyboru przedsiwzicia dokonuje si
na zasadzie maksymalizacji wielkoci wskanika.

Powyej zaprezentowane wskaniki analizy finansowej s bardzo


popularne i rozpowszechnione. Niestety nie mona dokadnie okreli
kondycji finansowej bazujc jedynie na ich wielkociach. Uzyskane wyniki
nale podda weryfikacji za pomoc innej metody np. Metody
skwantyfikowanej, ktra okazuje sytuacj finansow za pomoc precyzyjnego
wyniku punktowego.