You are on page 1of 25

Afstudeerfase

Studiejaar: 2014-2015
Naam: Marco Smolders
Studentnummer: 2190932
Datum: 05-06-2015
Klas: HRMT4F
Opleiding: HRM Fontys Tilburg
Afstudeerbegeleider: Marjolein Jeene

INHOUDSOPGAVE
Blz.

1. Praktijkwerkplan.....1
2. Tussentijdse beoordeling...10
3. Eindbeoordeling....17

1. PRAKTIJKWERKPLAN

PRAKTIJKWERKPLAN
HOOFDFASE 2 en AFSTUDEERFASE OPLEIDING HRM
Dit praktijkwerkplan heeft betrekking op de periode van een half jaar.

Lees vr invulling eerst de Handleiding Praktijkwerkplan.


1. ALGEMENE GEGEVENS
Naam student

Marco Smolders

Periode praktijkstage

25-08-2014 01-06-2014

Naam praktijkorganisatie

StudentenWerk/YoungCapital

Afdeling

Den Bosch

Naam praktijkbegeleider

Maartje van der Bijl

Functie praktijkbegeleider

Recruiter

Telefoonnummer praktijkbegeleider

073 687 5252

Naam coach

Jos van Eck

Datum opmaak praktijkwerkplan

12-09-2014

2. LEERDOELEN
Leerdoel 1
Omschrijving leerdoel
In het afstudeerjaar wil ik gedurende mijn stage bij StudentenWerk Den Bosch mezelf assertief
opstellen.
Verantwoord leerdoel
Tot nu toe merk ik bij mezelf dat ik vaak pas mijn eigen standpunt/mening geef indien er naar
gevraagd wordt (afwachtende houding/ reactieve assertiviteit). Ik wil leren om spontaan mijn eigen
standpunten/mening te geven, bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg. Daarnaast wil ik mijn eigen
belangen en grenzen op een respectvolle manier bewaken en verdedigen.
Dit jaar zal ik tijdens mijn afstudeerstage mijn tijd moeten verdelen over de dagelijkse
(gestandaardiseerde) werkzaamheden en de werkzaamheden en taken die verbonden zijn aan de

afstudeeropdracht. Ik moet ervoor waken dat ik niet in de problemen kom (qua tijd) met het uitvoeren
van mijn onderzoeksopdracht omdat ik het lastig kan vinden om nee te zeggen tegen collegas die
mijn hulp bij de reguliere werkzaamheden vaak goed kunnen gebruiken. Ik wil zowel mijn
schoolopdrachten als de taken op stage goed volbrengen. Ik dien mijn grenzen aan te geven en hier
ook tijdig open en direct over te communiceren met mijn collegas.
Taken en werkzaamheden om aan het leerdoel te werken
- Meelopen met recruiters van StudentenWerk;
- Teamoverleg;
- Alle reguliere werkzaamheden en schoolopdrachten.
Meten ontwikkeling leerdoel
Om te groeien in mate van assertiviteit zijn er vier niveaus onderscheiden (zie:
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/sociale-vaardigheden/assertiviteit). Ik bevind
me momenteel op niveau 1 en wil me ontwikkelen naar niveau 2/3. Op stage zal ik maandelijks
feedback vragen aan mijn collegas met betrekking tot mijn assertiviteit. Daarnaast zal ik aan het einde
van de intervisiebijeenkomsten feedback vragen aan mijn medestudenten. Op deze manier kan ik mijn
ontwikkeling meten en werk ik bewust en gericht aan mijn leerdoel. Ik wil uiteindelijk onbewust
assertief gedrag gaan vertonen. Hieronder de vier niveaus van assertiviteit die ik zal aanhouden.
Niveau 0: weinig assertief

Je kunt lastig je eigen grenzen aangeven.

Je communiceert niet duidelijk wat je vindt of wilt.

Je kunt slecht negatieve feedback geven en positieve feedback ontvangen.


of

Je kunt (of wilt) geen rekening houden met de belangen van een ander.

Je geeft de ander geen ruimte voor het communiceren over zijn eigen belang.

Je kunt slecht feedback geven en kunt negatieve feedback slecht ontvangen.


Niveau 1: reactieve of basis assertiviteit

Je geeft (indien er naar gevraagd wordt) je eigen standpunten weer en geeft je eigen grenzen
aan.

Je komt uit voor je eigen mening indien ernaar gevraagd wordt.

Je maakt duidelijk wanneer je het niet eens bent met je gesprekspartner.

Je maakt duidelijk wanneer je eigen grenzen worden overschreden (je durft bijvoorbeeld nee
te zeggen).
Niveau 2: proactieve assertiviteit

Je komt spontaan met eigen standpunten, bewaakt en verdedigt op een respectvolle wijze je
eigen belangen en grenzen.

Je kiest eerder voor directe confrontatie en directe benvloeding. Je probeert niet via een
omweg je zin te krijgen.

Je brengt gevoelige of negatieve boodschappen op een duidelijke en directe manier.

Je komt uit eigen beweging met standpunten naar voren die afwijken van dat van je
gesprekspartner.

Je kunt ook nog luisteren naar tegenargumenten, weerstand en kritiek bij de verdediging van
je eigen voorstellen. Je hebt genoeg flexibiliteit in de discussie.
Niveau 3: assertief kunnen blijven in emotionele en/of kritische situaties

Je aanvaardt kritiek op je standpunt, gedrag of acties en reageert er constructief op. Ook als je
onder druk gezet wordt om het standpunt van de tegenstander over te nemen.

Je bespreekt meningsverschillen uit jezelf zonder het conflict uit de weg te gaan.

Je gaat adequaat om met onaangepaste reacties, verbale agressie en provocaties, ook als je
onder druk staat. (Je begint niet meteen te schelden als je gesneden wordt in het verkeer.)
Op welke wijze ga je deze ontwikkeling bespreken met je praktijkbegeleider en je coach?
Om mijn ontwikkeling te bespreken m.b.t. leerdoel 1 zal ik een keer in de maand rond de tafel gaan
met mijn praktijkbegeleider/collegas. Ook zal mijn ontwikkeling m.b.t. assertief gedrag tijdens de
intervisiebijeenkomsten aan bod komen.

Leerdoel 2
Omschrijving leerdoel
Gedurende mijn afstudeerjaar wil ik bekend zijn met het gehele Werving & Selectie proces bij
StudentenWerk. Dus vanaf het moment dat een genteresseerde opdrachtgever een aanvraag doet bij
StudentenWerk tot aan het succesvol plaatsen van geschikte kandidaten.
Verantwoording leerdoel
Tijdens hoofdfase 2 ben ik erachter gekomen dat Werving & Selectie een HR domein is wat erg bij mij
past. Ik heb toen, tijdens mijn meeloopstage bij Achmea, bij verschillende selectiegesprekken gezeten.
Dit jaar loop ik stage in de uitzendbranche en wil ik graag het hele proces van Werving & Selectie
onder de knie krijgen. Ik wil mijn kennis op het gebied van Werving&Selectie en mijn vaardigheden in
de rol van selecteur uitbreiden/ontwikkelen.
Taken en werkzaamheden om aan het leerdoel te werken
- Meelopen met recruiters van StudentenWerk;
- Vacatures schrijven en op de website plaatsen;
- Schriftelijke, telefonische en persoonlijke screening van kandidaten;
- Hunten van kandidaten op vacaturebanken/eigen database;
- Afwijzen, uitnodigen en inplannen van kandidaten;
- Kandidaten inschrijven, contracten maken in het personeelsadministratiesysteem;
- Contact onderhouden met kandidaten;
- MKBs/leads zoeken voor recruiters die zij na kunnen bellen;
- Overige werkzaamheden binnen de vestiging/afdeling zoals de telefoon opnemen en
kandidaten ontvangen.
Meten ontwikkeling leerdoel
Mijn ontwikkeling m.b.t. dit leerdoel zal ik iedere maand bespreken met mijn praktijkbegeleider/andere
collegas. Tijdens de intervisiebijeenkomsten zal ik dit ook met mijn medestudenten en coach
bespreken. In mijn stagelogboek zal ik iedere week bijhouden welke taken ik heb verricht. Daarbij geef
ik telkens aan wat ik heb geleerd en wat de volgende stappen zullen zijn.
Op welke wijze ga je deze ontwikkeling bespreken met je praktijkbegeleider en met je coach?
Om mijn ontwikkeling te bespreken m.b.t. leerdoel 2 zal ik om de 2 weken rond de tafel gaan met mijn
praktijkbegeleider/collegas. Ook zal mijn ontwikkeling tijdens de intervisiebijeenkomsten aan bod
komen.
Leerdoel 3
Beschrijving leerdoel
Tijdens mijn afstudeerstage wil ik (o.a. bij de onderzoek-/adviesopdracht) op een gestructureerde
wijze van een probleem naar een oplossing toewerken. Hiervoor wil ik het model van Kaizen
aanhouden.
Stap 1: Kiezen van een probleem
Stap 2: Definiren van een probleem
Stap 3: Bepalen van de oorzaken
Stap 4: Ontwikkelen mogelijke oplossingen
Stap 5: Kiezen van d oplossing
1
Stap 6: Implementeren en evalueren
Verantwoording leerdoel
Tijdens mijn afstudeerstage bij StudentenWerk Den Bosch ga ik me bezig houden met het binden en
boeien van (nieuw) talent. Ik wil dit onderzoek gestructureerd aanpakken. Tijdens schoolopdrachten
merk ik dat ik vaak te snel aan de slag ga zonder dat ik goed heb nagedacht over wat het probleem
precies is. Ik wil dus effectiever en efficinter met mijn tijd en capaciteit omgaan. Uit de leerstijlentest
van Kolb blijkt dat de nadenkende leerstijl mij wel ligt (voorkeursleerstijl). Deze leerstijl is belangrijk om
te werken aan dit leerdoel. Tijdens de onderzoeksopdrachten die ik heb uitgevoerd bij Achmea Bank

Tasclinx ( 2013). Het Kaizen Stappenplan. Geraadpleegd op 22 september 2013,


http://www.tasclinx.com/producten/kaizen/kaizen-in-6-stappen/

heb ik aan dit leerdoel gewerkt. Dit heeft er voor gezorgd dat ik niet te snel in oplossingen ben gaan
denken. Ik wil het model van Kaizen in de afstudeerfase wederom gaan aanhouden.
Taken en werkzaamheden om aan het leerdoel te werken
Het doen van een onderzoek -en adviesopdracht m.b.t. binden en boeien van talent. Ook bij de
innovatieve interventie opdracht kan ik dit leerdoel aanhouden waardoor ik gestructureerd te werk ga.
Meten ontwikkeling leerdoel
Mijn ontwikkeling m.b.t. dit leerdoel zal ik nauwlettend in de gaten houden. Ik denk bij iedere handeling
die ik verricht aan het model van Kaizen. Ook zal ik regelmatig (gemiddeld om de 2 weken) feedback
vragen aan mijn praktijkbegeleider.
Het model van Kaizen kan structuur aanbrengen in het aanpakken van mijn opdracht. Ik besef me dat
ik vaak stap 2 en 3 oversla en gelijk in oplossingen ga denken. Het model van Kaizen kan mij helpen
om gericht van een probleem naar een oplossing toe te werken. Ik merk dat ik het fijn vind om met
(schematische) modellen te werken. Op deze manier werk ik georganiseerd/gestructureerd. Ik zal
tussentijds en achteraf reflecteren of ik me tijdens het uitvoeren van mijn afstudeeropdrachten aan de
stappen houd.
Op welke wijze ga je deze ontwikkeling bespreken met je praktijkbegeleider en met je coach?
Om mijn ontwikkeling te bespreken m.b.t. leerdoel 3 zal ik om de 2 weken rond de tafel gaan met mijn
praktijkbegeleider/collegas. Ook zal mijn ontwikkeling tijdens de intervisiebijeenkomsten aan bod
komen.
Leerdoel 4
Beschrijving leerdoel
Tijdens mijn stage bij StudentenWerk wil ik erachter komen welke werkzaamheden mij energie geven
en welke werkzaamheden mij energie kosten.
Verantwoording leerdoel
Tijdens hoofdfase 2 ben ik erachter gekomen dat Werving & Selectie een HR domein is wat erg bij mij
past en wat mij wel ligt. Vandaar dat ik in het afstudeerjaar voor een stage heb gekozen in de
desbetreffende branche.
Tijdens mijn afstudeerstage wil ik er graag achter komen wat de leuke en minder leuke kanten zijn van
de Werving & Selectie branche.
Taken en werkzaamheden om aan dit leerdoel te werken.
Tijdens mijn afstudeerstage krijg ik de mogelijkheid om de taken en werkzaamheden die komen kijken
bij het werven, selecteren en uitzenden van kandidaten te verrichten. Alle taken die ik ga verrichten
zullen bijdragen aan het leerdoel.
Meten ontwikkeling leerdoel
Om dit leerdoel te meten zal ik om de drie weken in gesprek gaan met mijn medestudenten tijdens de
intervisiebijeenkomsten. Ik zal daarbij reflecteren op de taken die ik tot dan toe heb uitgeoefend. Ook
zal ik in mijn stagelogboek bijhouden wat ik de leuke en minder leuke werkzaamheden vind binnen het
takenpakket van Werving & Selectie.
Op welke wijze ga je deze ontwikkeling bespreken met je praktijkbegeleider en met je coach?
Om mijn ontwikkeling te bespreken m.b.t. leerdoel 4 zal ik om de vier weken rond de tafel gaan met
mijn praktijkbegeleider/collegas. Ook zal ik tijdens de intervisiebijeenkomsten mijn ontwikkeling
bespreken.

DE WERKZAAMHEDEN
Meelopen met recruiters van StudentenWerk;
Vacatures schrijven en op de website plaatsen;
Schriftelijke, telefonische en persoonlijke screening van kandidaten;
Hunten van kandidaten op vacaturebanken/eigen database;
Afwijzen, uitnodigen en inplannen van kandidaten;
Kandidaten inschrijven, contracten maken in het personeelsadministratiesysteem;
Contact onderhouden met kandidaten;
MKBs/leads zoeken voor recruiters die zij na kunnen bellen;
Overige werkzaamheden binnen de vestiging/afdeling zoals de telefoon opnemen en kandidaten
ontvangen.

Hoofdtaak / werkzaamheden 1
Omschrijving
Een van de taken die ik krijg tijdens mijn stage is de schriftelijke, telefonische en persoonlijke
screening van kandidaten. Ik ga zelfstandig kandidaten beoordelen aan de hand van onder andere
hen motivatie en C.V. of zij passen binnen het bedrijf en de functie waarop zij hebben gesolliciteerd.
Betekenis voor leerdoel(en)
Deze taak sluit aan bij leerdoel 2 waarbij ik wil bijdragen aan het gehele Werving & Selectie proces.
De screening van kandidaten waarbij ik onder andere zelfstandig de motivatie en het CV ga
beoordelen is een belangrijk onderdeel van het Werving & Selectie proces.
Ook zal ik deze taak gebruiken om leerdoel 4 te ontwikkelen. Ik ga reflecteren op wat de leuke en
minder leuke werkzaamheden zijn.
Beroepscompetenties
Competentie 1 Kennis toepassen
Met deze taak kan ik aantonen dat ik tijdens mijn afstudeerstage verder heb gebouwd op de eerder
opgedane kennis en ervaringen op het gebied van Werving & Selectie. Bijvoorbeeld het bevragen met
behulp van de STARR-methode waar in hoofdfase 1 al mee is geoefend. Doorvragen en niet te snel
genoegen nemen met een antwoord zijn de leerpunten. Daarmee werk ik ook gelijk aan; Competentie
2 Professionaliseren.
Competentie 3 Vakbekwaam handelen.
De screening van kandidaten voer ik in grote mate van zelfstandigheid uit. Ik ben hierbij op de hoogte
en vertrouwd met de reguliere werkwijzen en procedures bij StudentenWerk. In de rol van selecteur
moet ik mijn eigen standpunten kunnen verwoorden, onderbouwen en hierover in discussie
gaan/verantwoorden.
Competentie 4 Anticiperen
Bij de screening van kandidaten zal ik moeten anticiperen op het antwoord dat de sollicitant geeft. Bij
de telefonische en persoonlijke screening dien je de kandidaat op basis van het gesprek af te wijzen
dan wel uit te nodigen. Een proactieve houding is vereist. Bijvoorbeeld je wijst een kandidaat af omdat
hij/zij niet aan de eisen voldoet voor de desbetreffende functie waarop hij/zij heeft gesolliciteerd. De
kandidaat past echter perfect in het plaatje voor een andere vacature die nog open staat en waarop
de kandidaat nog niet op heeft gesolliciteerd. Ik zal moeten anticiperen en de kandidaat proberen te
matchen.
Competentie 6 Inleven
Tijdens de screening van kandidaten dien ik rekening te houden met het krachtenveld van
verschillende en soms tegengestelde belangen in de organisatie. Je dient rekening te houden met de
wensen van de opdrachtgever waarmee je een constructieve relatie probeert op te bouwen en te
onderhouden. Daarnaast dien je als selecteur rekening te houden met gevoeligheden en specifieke,
ethische dilemmas waar je mee te maken kunt krijgen, zoals leeftijdsdiscriminatie.

Hoofdtaak / werkzaamheden 2
Omschrijving
Tijdens mijn afstudeerstage is het schrijven van vacatures een veelvoorkomende taak. Wanneer ik
een pakkende tekst heb geschreven plaats ik deze vervolgens op de website. De vacature moet aan
verschillende eisen voldoen, zoals het gebruik van korte zinnen, korte alineas en een pakkende titel.
Betekenis voor leerdoel(en)
Deze taak sluit aan bij leerdoel 2 waarbij ik wil bijdragen aan het gehele Werving & Selectie proces.
Het schrijven van vacatures hoort bij het proces van Werving & Selectie.
Leerdoel 3 kan ik ontwikkelen bij de taak om een pakkende vacature te schrijven en te plaatsen op de
website. Ik zal gestructureerd te werk moeten gaan om van een probleem (geschikt personeel
gezocht) naar een oplossing toe te werken (het vinden van de juiste kandidaat voor de functie). Dit
begint met het schrijven van de vacature waarbij je allereerst goed op de hoogte dient te zijn van de
eisen en wensen van de opdrachtgever.
Tot slot wil ik bij leerdoel 4 gaan kijken wat de leuke en minder leuke kanten zijn van deze
werkzaamheden.
Beroepscompetenties
Competentie 1 Kennis toepassen
Met deze taak kan ik aantonen dat ik tijdens de afstudeerstage verder bouw op de eerder opgedane
kennis en ervaringen. Tijdens mijn praktijkstage kan ik ervaring opdoen en me verder ontwikkelen als
het gaat om het schrijven van pakkende vacatureteksten
Competentie 2 Professionaliseren
Na mijn eerdere ervaringen van de praktijkstage in Hoofdfase 2 waar ik erachter ben gekomen dat
Werving & Selectie mij aanspreekt ga ik kijken welke werkzaamheden mij energie geven en welke mij
juist energie kosten. Verder zal ik steeds bewust bezig zijn met het benoemen van concrete eigen
ontwikkelpunten.
Competentie 3 Vakbekwaam handelen
Door het schrijven van vacatureteksten zal ik steeds meer vertrouwd raken aan de reguliere
werkwijzen en procedures van StudentenWerk, waardoor ik een grote mate van zelfstandigheid van
deze uitvoerende werkzaamheden ontwikkel. Ik kom m.b.t. de werkwijzen en procedures, waar
mogelijk met ideen/eigen inzichten en verbetervoorstellen.
Competentie 6 Inleven
Bij het schrijven van de vacatures dien ik rekening te houden met de eisen en wensen van de
opdrachtgever. Verder is het belangrijk dat ik de doelgroep aanspreek en dus in staat ben de taal te
spreken van de verschillende belanghebbenden. Daarnaast is het van belang dat ik me in deze rol
bewust ben van het krachtenveld en rekening houdt met gevoeligheden en specifieke, ethische
dilemmas.
Hoofdtaak / werkzaamheden 3
Omschrijving
Het afwijzen, uitnodigen en inplannen van kandidaten. Kandidaten die bijvoorbeeld niet aan de eisen
van de opdrachtgever voldoen moeten worden afgewezen. Kandidaten waarover je enthousiast bent
en daarnaast binnen het plaatje van de opdrachtgever passen nodig je uit op gesprek en als
vervolgens alles goed verloopt plan je ze in zodat ze aan de slag kunnen bij de opdrachtgever.
Betekenis leerdoel(en)
Deze taak sluit aan bij leerdoel 2 waarbij ik wil bijdragen aan het gehele Werving & Selectie proces.
Het afwijzen, uitnodigen en inplannen van kandidaten hoort tot de dagelijkse werkzaamheden van een
recruiter.
Met behulp van leerdoel 4 wil ik gaan kijken naar de leuke en minder leuke kanten van deze taak.
Beroepscompetenties
Competentie 1 Kennis toepassen
Met deze taak kan ik aantonen dat ik tijdens mijn afstudeerstage verder heb gebouwd op de eerder

opgedane kennis en ervaringen op het gebied van Werving & Selectie. Het op de juiste manier
brengen van een afwijzing is vergelijkbaar met het voeren van een slechtnieuwsgesprek waar ik al
ervaring mee heb opgedaan.
Competentie 4 Anticiperen
Bij de screening van kandidaten zal ik moeten anticiperen op het gegeven antwoord. Je dient de
kandidaat op basis van het gesprek af te wijzen dan wel uit te nodigen. Een proactieve houding is
vereist. Bijvoorbeeld je wijst een kandidaat af omdat hij/zij niet aan de eisen voldoet voor de
desbetreffende functie waarop hij/zij heeft gesolliciteerd. De kandidaat past echter perfect in het
plaatje voor een andere vacature die nog open staat en waarop de kandidaat nog niet op heeft
gesolliciteerd. Ik zal moeten anticiperen en de kandidaat proberen te matchen.
Competentie 6 Inleven
Tijdens het afwijzen, uitnodigen en inplannen van kandidaten dien ik rekening te houden met het
krachtenveld van verschillende en soms tegengestelde belangen in de organisatie. Je dient rekening
te houden met de wensen van de opdrachtgever waarmee je een constructieve relatie probeert op te
bouwen en te onderhouden. Daarnaast dien je als selecteur rekening te houden en je in te leven in de
kandidaat. Sommige kandidaten kunnen de afwijzing bijvoorbeeld persoonlijk oppakken en het is mijn
taak hier op een correcte manier mee om te gaan.
Hoofdtaak / werkzaamheden 4
Omschrijving
Tijdens mijn afstudeerstage ga ik mij bezig houden met een onderzoek-/adviesopdracht. Daarbij zal ik
een HRM-gerelateerd probleem op een gestructureerde wijze oplossen met behulp van het model van
2
Kaizen.
Betekenis leerdoel(en)
Met deze taak kan ik mij ontwikkelen m.b.t. leerdoel 1 waarbij ik wil werken aan mijn assertief gedrag.
Ik wil een balans vinden tussen het behartigen van mijn eigen belangen en het rekening houden met
de belangen van een ander.
Dit jaar zal ik tijdens mijn afstudeerstage mijn tijd moeten verdelen over de dagelijkse
(gestandaardiseerde) werkzaamheden en de werkzaamheden en taken die verbonden zijn aan de
afstudeeropdracht. Ik moet ervoor waken dat ik niet in de problemen kom (qua tijd) met het uitvoeren
van mijn onderzoeksopdracht omdat ik het lastig kan vinden om nee te zeggen tegen collegas die
mijn hulp bij de reguliere werkzaamheden vaak goed kunnen gebruiken. (Misschien vinden mijn
collegas dat ik anders geen goede inzet heb of Anderen doen het ook, dus kan ik niet
achterblijven ). Ik wil zowel mijn schoolopdrachten als de taken op stage goed volbrengen. Ik dien
mijn grenzen aan te geven en hier ook tijdig open en direct over te communiceren met mijn collegas.
Leerdoel 3 is gericht op het gestructureerd aanpakken van een onderzoek. Met behulp van deze taak
kan ik dit leerdoel ontwikkelen.
Bij leerdoel 4 wil ik erachter komen welke aspecten in het doen van onderzoek mij energie geven of
juist niet.
Beroepscompetenties
Competentie 1 Kennis toepassen
Met deze taak kan ik aantonen dat ik tijdens mijn afstudeerstage verder heb gebouwd op de eerder
opgedane kennis en ervaringen op het gebied van het doen van onderzoek m.b.t. HRM gerelateerde
onderwerpen. Als het gaat over het doen van onderzoek in een praktijksituatie heb ik daar tijdens mijn
stage bij Achmea al ervaring in opgedaan. Ik kan me nog ontwikkelen op bepaalde punten, zoals het
gestructureerd van een probleem naar een oplossing toewerken; Competentie 2 Professionaliseren.
Competentie 4 Anticiperen
Met de taak om onderzoek te doen naar een HRM-gerelateerd probleem (die op dit moment echt
speelt in de organisatie) is het belangrijk dat ik in staat ben om op basis van gesignaleerde
maatschappelijke en/of politieke ontwikkelingen uiteindelijk concrete voorstellen te formuleren over
hoe de praktijkorganisatie op deze ontwikkelingen zou kunnen reageren, bijvoorbeeld in de vorm van
2

Tasclinx ( 2013). Het Kaizen Stappenplan. Geraadpleegd op 22 september 2013,


http://www.tasclinx.com/producten/kaizen/kaizen-in-6-stappen/

nieuw of aangepast HRM-beleid. Ik moet proactief kunnen denken en handelen zodat het bedrijf met
mijn onderzoeksadvies effectief kan inspelen op de toekomst.
Competentie 5 Samenwerken
De taak om een onderzoeks-en adviesopdracht te doen vraagt om een nauwe samenwerking met
allerlei partners binnen en buiten de organisatie. Bij deze taak is het belangrijk dat ik in staat ben om
zowel bepaalde taken/opdrachten zelfstandig te doen als op eigen initiatief samenwerkingsverbanden
te organiseren. Bij de samenwerking moet ik een vergadering/bijeenkomst kunnen leiden. Daarnaast
zal ik zaken die minder goed lopen tijdens de samenwerking op constructieve wijze bespreekbaar
maken in de groep. In samenwerkingsverbanden is het beheersen van zowel gespreks- als
coachende vaardigheden belangrijk.
Competentie 8 Innoveren
Tijdens het maken van mijn afstudeeronderzoek is het belangrijk om met ideen te komen over
aanpassingen en/of vernieuwingen in het HR-beroepspraktijk en/of het domein. Ik zal daarbij out-ofthe-box denken en buiten de gebaande paden durven treden (mezelf kwetsbaar opstellen). Ik wil
draagvlak creren met mijn innoverende advies door middel van een presentatie aan de
opdrachtgever en zal daarbij het implementatieproces toelichten.

3. ONDERTEKENING
Datum ondertekening :
Praktijkbegeleider:
(handtekening en stempel organisatie)

Student:
(handtekening)

Akkoord / niet akkoord d.d. 10-10-2014


Studieloopbaanbegeleider: Jos van Eck
Een handtekening van Jos van Eck ontbreekt. Ik heb nooit een ondertekend
Praktijkwerkplan teruggekregen. Zie volgende bladzijde het mailcontact
dat Jos akkoord is gegaan met mijn Praktijkwerkplan.

2. TUSSENTIJDSE BEOORDELING

BEOORDELING PRAKTIJKSTAGE
AFSTUDEERFASE
Fontys Hogeschool HRM en Psychologie
Opleiding HRM

Naam student:

Marco Smolders

Studentnummer:

2190932

Naam praktijkbegeleider:

Maartje van der Bijl

Functie praktijkbegeleider: Senior Recruiter

Naam praktijkorganisatie: StudentenWerk/YoungCapital Den Bosch

Periode praktijkstage:

Van 25-08-2014 tot 31-05-2015

Datum beoordeling:

09-02-2015

10

Geachte praktijkbegeleider,
U heeft een van onze studenten in staat gesteld om het praktijkgedeelte van de afstudeerfase (het vierde
jaar) van de opleiding HRM binnen uw organisatie te vervullen. U hebt de student daar de ruimte toe
geboden en zorg gedragen voor de inhoudelijke begeleiding bij zowel de uitvoering van de
werkzaamheden die werden opgedragen als bij de uitvoering van de afstudeeropdrachten van de student.
Allereerst onze hartelijke dank voor uw inzet en de moeite die u zich getroost hebt om deze begeleiding
op u te nemen.
Om zicht te krijgen op de vorderingen die de student dit afstudeerjaar maakt is het voor ons van groot
belang uw mening daarover te kennen. Uw beoordeling van het functioneren van de student in de
beroepspraktijk weegt in belangrijke mate mee bij de eindbeoordeling van de competentieontwikkeling
van de student. We stellen het zeer op prijs wanneer u daartoe bijgevoegd beoordeling/evaluatieformulier
zou willen invullen.
In dit formulier staan 8 beroepscompetenties genoemd die de student gedurende de opleiding dient te
ontwikkelen. Juist de praktijkcomponent van het HRM--onderwijs is bij deze ontwikkeling van essentile
betekenis.
Het opgestelde praktijkwerkplan kunt u gebruiken als referentiekader voor deze
beoordeling/evaluatie. In dit praktijkwerkplan zijn door de student immers de eigen leerdoelen concreet
benoemd. De competenties zijn als volgt gerangschikt:
Cognitief, reflectief handelen:
Beroepscompetentie 1: Kennis toepassen
Beroepscompetentie 2: Professionaliseren
Vakmatig methodisch handelen
Beroepscompetentie 3: Vakbekwaam handelen
Beroepscompetentie 4: Anticiperen
Sociaal communicatief handelen
Beroepscompetentie 5: Samenwerken
Beroepscompetentie 6: Inleven
Innovatief handelen
Beroepscompetentie 7: Visie ontwikkelen
Beroepscompetentie 8: Innoveren
Per beroepscompetentie zijn enkele richtinggevende prestatie-indicatoren of gedragsken-merken
genoemd die horen bij de afstudeerfase van de opleiding en waarmee u de prestaties van de student
kunt beoordelen. Deze indicatoren en kenmerken zijn verzwarend ten opzichte van die van het derde
leerjaar (Hoofdfase 2).
Wij vragen u uw beoordeling weer te geven op een tienpuntsschaal en om daarbij in de aangegeven
ruimte een toelichting op de score te vermelden.
De laatste pagina is bedoeld om in samenvattende zin de sterke kanten en de verbeterpunten van de
student weer te geven, alsmede enkele tips aan de student en aan de opleiding. (Uw suggesties en
ideen zijn van harte welkom.)
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de studieloopbaan-begeleider van de
studenten of met ondergetekende.
Namens het hele docententeam dank ik hartelijk voor de te nemen moeite.
Fontys Hogeschool HRM en Psychologie
Mevr. Drs E. Spikmans, cordinator Praktijkbureau HRM
Tel: 08850-82373 e-mail praktijkhrm@fontys.nl

11

1. HRM - Beroepscompetentie 1: Kennis toepassen

De student kan benoemen wat de ervaringen van de praktijkstage in de afstudeerfase hebben


bijgedragen aan de ontwikkeling van zijn kennis (de toepassing van kennis in een praktische
context);
Hij toont aan dat hij tijdens de afstudeerstage verder bouwt op de eerder opgedane kennis en
ervaringen.
Integreert theorien en methoden binnen verschillende contexten van het beroepsdomein HRM en
biedt voor het werkveld relevante oplossingen;
Toont aan dat hij bij het vinden van oplossingen voor vraagstukken in de HR-praktijk als
vanzelfsprekend aanknopingspunten zoekt bij theoretische concepten.

Beoordeling
1
2
3
Toelichting beoordelingscijfer:

10

Je mag je kennis wel meer met ons delen. Ook zelf dan met ideen en onderbouwingen komen mis
ik in dit geval wel een beetje.

2. HRM - Beroepscompetentie 2. Professionaliseren

De student is in staat om, mede op basis van zijn eerder ervaringen van de praktijkstage in
Hoofdfase 2, concrete eigen ontwikkelpunten te benoemen;
Kan in relatie tot inhoud van de stage-opdrachten specifieke targets te formuleren (inhoud en
proces) die hij voorlegt aan de praktijkbegeleider (of eventuele anderen)
Kan m.b.t. het eigen functioneren en op basis van de in dit document uitgewerkte
gedragsindicatoren, een zelfbeoordeling opstellen en (zo mogelijk) een 360 graden feedback
organiseren.
Ontwikkelt zich tot een zodanig professioneel niveau dat hij aangemerkt kan worden als
startbekwame HRMer. Indicatoren hierbij: overtuigingskracht, sturing kunnen geven aan HRactiviteiten en processen, het in durven nemen van een onafhankelijke positie en deze ook
durven te claimen, empatisch vermogen, betrouwbaarheid, kritische houding.

Beoordeling
1
2
3
Toelichting beoordelingscijfer:

10

Je weet voor jezelf heel duidelijk en goed waar je verbeter en ontwikkel punten liggen en je hebt dit dan
ook goed in kaart. Je weet waar je aan wil werken en staat ook open voor feedback. Je doet hier dan
ook iets mee. Overtuigingskracht mag je nog wel aan werken.

12

3. HRM Beroepscompetentie 3: Vakbekwaam handelen

De student toont aan vertrouwd te zijn met de reguliere werkwijzen en procedures, waardoor hij
met een grote mate van zelfstandigheid uitvoerende werkzaamheden kan verrichten.
Hij komt m.b.t. de werkwijzen en procedures, waar mogelijk met ideen en verbetervoorstellen;
Ontwikkelt zich verder in relatie tot de beroepsrollen; Zo kan hij bijv. in de rol van adviseur eigen
standpunten verwoorden, onderbouwen en hierover in discussie gaan. In de rol van coach is hij
bijv in staat bepaalde coachingstrajecten zelfstandig uit te voeren.
Kan in relatie tot de doelstelling (bijv die van een adviesopdracht of een coachingstraject) keuzes
en eventuele bijstellingen in de aanpak, op basis van onverwachte veranderingen of
voortschrijdend inzicht, verantwoorden.
Is in staat om onderbouwd weer te geven welke beroepsrol(len) het beste bij hem past (passen).
Hij kan dit verbinden aan eigen talenten, kwaliteiten, competenties;
Kan op basis hiervan de eigen, beginnende beroepsidentiteit formuleren.

Beoordeling
1
2
3
Toelichting beoordelingscijfer:

10

Je werkt goed mee en de werkzaamheden voer je ook kwalitatief goed uit. Je mag jezelf
wel meer laten zien en horen, bijv. met betrekking tot werkwijzen en procedures.
Daar mis ik nog wel een mate van pro activiteit. Je hebt nu nog ruim 3 maanden. Pak deze maanden
dan ook om echt van jezelf te horen en ons te voorzien van jouw kennis en ideen / verbetervoorstellen.

4. HRM Beroepscompetentie 4: Anticiperen.

De student is in staat om op basis van gesignaleerde maatschappelijke en/of politieke


ontwikkelingen concrete voorstellen te formuleren over hoe de praktijkorganisatie op deze
ontwikkelingen zou kunnen reageren, bijv. in de vorm van nieuw of aangepast HRM-beleid.
Toont aan in zijn denken en handelen pro-actief te zijn en is in staat om niet alleen gevraagd maar
ook ongevraagd advies te geven.
Deze pro-actieve houding blijkt ook uit de onderzoeksopdrachten die door de student worden
uitgevoerd.

Beoordeling
1
2
3
Toelichting beoordelingscijfer:

10

Ook in dit geval laat meer van jezelf horen. En je bent al sterk verbeterd op het gebied van
pro-activiteit, maar dit mag nog wel veel meer!

13

5. HRM Beroepscompetentie 5: Samenwerken

De student is in staat om bij bepaalde taken, opdrachten of projecten zelfstandig


samenwerkingsverbanden te organiseren.
Is in staat om vergaderingen te leiden.
Kan, indien de samenwerking niet geheel naar wens verloopt, dit op constructieve wijze
bespreekbaar maken.
Is in staat om in samenwerkingsverbanden zowel gespreks- als coachende vaardigheden in te
zetten.

Beoordeling
1
2
3
Toelichting beoordelingscijfer:

10

Je kan goed samenwerken. Samen met Gijs werk je aan de Bijenkorf en dit doen jullie ontzettend goed!
Ga dan ook vooral zo door!
Mocht je vragen hebben betrek ik elkaar er in, je kunt ook van elkaar leren!

6. HRM Beroepscompetentie 6: Inleven

De student geeft rekenschap van eigen beroepsmatig handelen binnen het krachtenveld van
verschillende en soms tegengestelde belangen in de organisatie (management, leidinggevend
kader, medewerkers, OR, klanten en eventuele andere stakeholders),
Is in staat mee te denken met en de taal te spreken van deze verschillende belanghebbenden.
Kan van daaruit met hen constructieve relaties opbouwen en onderhouden.
Hij toont aan dat hij zich kan bewegen binnen dit krachtenveld en weet heeft van, en rekening
houdt met gevoeligheden en specifieke, ethische dilemmas.
Neemt stelling en geeft daarbij blijk van gevoeligheid voor implicaties van diverse standpunten
voor verschillende partijen en ondersteunt anderen zakelijk en emotioneel bij het hanteren van
dilemmas, bij het oplossen van complexe problemen in het HRM-beroepsdomein.

Beoordeling
1
2
3
Toelichting beoordelingscijfer:

10

Ook in dit geval geldt laat meer van je horen!

14

7. HRM Beroepscompetentie 7 Visie ontwikkelen

De student heeft een visie op het HRM-beroepsdomein ontwikkeld vanuit velerlei invalshoeken,
integreert deze visie in eigen beroepsmatig handelen op coherente en consistente wijze en is in
staat om ook in niet specifieke HRM contexten eigen visie en het eigene van het beroep te
verwoorden.
Kan benoemen welke specifieke, persoonlijke waarden ten grondslag liggen aan de benoemde
visie en kan deze verbinden aan de persoonlijke beroepsidentiteit.
Kan de eigen visie onderbouwen en is tevens in staat om in dialoog met anderen de eigen visie
verder te ontwikkelen dan wel bij te stellen.

Beoordeling
1
2
3
Toelichting beoordelingscijfer:

10

Ik denk dat je ook op dit vlak veel meer van jezelf kan laten horen. Je hebt ongetwijfeld een goede
visie ontwikkeld, maar dit komt nog niet helemaal tot uiting. En dat is jammer!

8. HRM Beroepscompetentie 8: Innoveren

De student ontwikkelt (met name in de afstudeeropdrachten is dat gewenst) oorspronkelijke


ideen over aanpassingen en/of vernieuwingen in het HR-beroepspraktijk en/of het domein.
Treedt daarbij wel eens buiten de gebaande paden en durft zich daarbij kwetsbaar op te stellen.
Toont aan dat hij (in samenwerking of in samenspraak met de praktijkbegeleider ) ontwikkelde
beleidsvoorstellen te kunnen presenteren aan opdrachtgevers en richt zich daarbij op het creren
van draagvlak.
Is in staat om vastgesteld strategisch beleid verder uit te werken op tactisch en operationeel
niveau.
Doet voorstellen over het implementatieproces van vastgesteld HR-beleid.

Beoordeling
1
2
3
Toelichting beoordelingscijfer:

10

Op sommige vlakken is het moeilijk te beoordelen, omdat we je te weinig horen. Er zit veel meer in.
Durf eens je mening te geven en buiten de regeltjes te denken.
Kom maar met leuke ideen en voorstellen. Wij staan er open voor. Probeer dat komende maanden
echt nog meer mee te nemen. Dan wordt dit een dikkere voldoende!

15

9. Eindevaluatie van de student.


Sterke punten van de
student

Je pakt dingen snel op, bent bereid om te verbeteren. Stelt vragen mocht het
niet duidelijk zijn, kan goed samenwerken en kwalitatief goed werk.

Verbeterpunten

Meer van jezelf laten horen, pro activiteit, beter leren omgaan met kritiek en
feedback (niet altijd ja-maar).

Wat ik aan het einde


van deze
praktijkperiode aan de
student nog zou willen
meegeven is :

Er zit meer in dan je nu laten zien. Je mag nog meer verantwoording en


initiatief pakken. Je hebt het in je, dus laat het zien!

Eventuele tips voor de


opleiding:

Handtekening:

Organisatiestempel:

16

3. EINDBEOORDELING
In dit hoofdstuk is de eindbeoordeling van de praktijkstage weergegeven. De eerder ingevulde
tussenbeoordeling is aangevuld met rode tekst.

BEOORDELING PRAKTIJKSTAGE
AFSTUDEERFASE
Fontys Hogeschool HRM en Psychologie
Opleiding HRM
Naam student:

Marco Smolders

Studentnummer:

2190932

Naam praktijkbegeleider:

Maartje van der Bijl

Functie praktijkbegeleider: Senior Recruiter


Naam praktijkorganisatie: YoungCapital/StudentenWerk Den Bosch
Periode praktijkstage:

Van 25-08-2014 tot 31-05-2015

Datum beoordeling:

20-05-2015

17

Geachte praktijkbegeleider,
U heeft een van onze studenten in staat gesteld om het praktijkgedeelte van de afstudeerfase (het vierde
jaar) van de opleiding HRM binnen uw organisatie te vervullen. U hebt de student daar de ruimte toe
geboden en zorg gedragen voor de inhoudelijke begeleiding bij zowel de uitvoering van de
werkzaamheden die werden opgedragen als bij de uitvoering van de afstudeeropdrachten van de student.
Allereerst onze hartelijke dank voor uw inzet en de moeite die u zich getroost hebt om deze begeleiding
op u te nemen.
Om zicht te krijgen op de vorderingen die de student dit afstudeerjaar maakt is het voor ons van groot
belang uw mening daarover te kennen. Uw beoordeling van het functioneren van de student in de
beroepspraktijk weegt in belangrijke mate mee bij de eindbeoordeling van de competentieontwikkeling
van de student. We stellen het zeer op prijs wanneer u daartoe bijgevoegd beoordeling/evaluatieformulier
zou willen invullen.
In dit formulier staan 8 beroepscompetenties genoemd die de student gedurende de opleiding dient te
ontwikkelen. Juist de praktijkcomponent van het HRM--onderwijs is bij deze ontwikkeling van essentile
betekenis.
Het opgestelde praktijkwerkplan kunt u gebruiken als referentiekader voor deze
beoordeling/evaluatie. In dit praktijkwerkplan zijn door de student immers de eigen leerdoelen concreet
benoemd. De competenties zijn als volgt gerangschikt:
Cognitief, reflectief handelen:
Beroepscompetentie 1: Kennis toepassen
Beroepscompetentie 2: Professionaliseren
Vakmatig methodisch handelen
Beroepscompetentie 3: Vakbekwaam handelen
Beroepscompetentie 4: Anticiperen
Sociaal communicatief handelen
Beroepscompetentie 5: Samenwerken
Beroepscompetentie 6: Inleven
Innovatief handelen
Beroepscompetentie 7: Visie ontwikkelen
Beroepscompetentie 8: Innoveren
Per beroepscompetentie zijn enkele richtinggevende prestatie-indicatoren of gedragsken-merken
genoemd die horen bij de afstudeerfase van de opleiding en waarmee u de prestaties van de student
kunt beoordelen. Deze indicatoren en kenmerken zijn verzwarend ten opzichte van die van het derde
leerjaar (Hoofdfase 2).
Wij vragen u uw beoordeling weer te geven op een tienpuntsschaal en om daarbij in de aangegeven
ruimte een toelichting op de score te vermelden.
De laatste pagina is bedoeld om in samenvattende zin de sterke kanten en de verbeterpunten van de
student weer te geven, alsmede enkele tips aan de student en aan de opleiding. (Uw suggesties en
ideen zijn van harte welkom.)
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de studieloopbaan-begeleider van de
studenten of met ondergetekende.
Namens het hele docententeam dank ik hartelijk voor de te nemen moeite.
Fontys Hogeschool HRM en Psychologie
Mevr. Drs E. Spikmans, cordinator Praktijkbureau HRM
Tel: 08850-82373 e-mail praktijkhrm@fontys.nl

18

1. HRM - Beroepscompetentie 1: Kennis toepassen

De student kan benoemen wat de ervaringen van de praktijkstage in de afstudeerfase hebben


bijgedragen aan de ontwikkeling van zijn kennis (de toepassing van kennis in een praktische
context);
Hij toont aan dat hij tijdens de afstudeerstage verder bouwt op de eerder opgedane kennis en
ervaringen.
Integreert theorien en methoden binnen verschillende contexten van het beroepsdomein HRM en
biedt voor het werkveld relevante oplossingen;
Toont aan dat hij bij het vinden van oplossingen voor vraagstukken in de HR-praktijk als
vanzelfsprekend aanknopingspunten zoekt bij theoretische concepten.

Beoordeling
1

10

Toelichting beoordelingscijfer:
Je mag je kennis wel meer met ons delen. Ook zelf dan met ideen en onderbouwingen
komen mis ik in dit geval wel een beetje.
Laat zien wat je in je hebt. Deel je je kennis en geef je mening. Bij de Bijenkorf heb je dit goed gedaan.

2. HRM - Beroepscompetentie 2. Professionaliseren

De student is in staat om, mede op basis van zijn eerder ervaringen van de praktijkstage in
Hoofdfase 2, concrete eigen ontwikkelpunten te benoemen;
Kan in relatie tot inhoud van de stage-opdrachten specifieke targets te formuleren (inhoud en
proces) die hij voorlegt aan de praktijkbegeleider (of eventuele anderen)
Kan m.b.t. het eigen functioneren en op basis van de in dit document uitgewerkte
gedragsindicatoren, een zelfbeoordeling opstellen en (zo mogelijk) een 360 graden feedback
organiseren.
Ontwikkelt zich tot een zodanig professioneel niveau dat hij aangemerkt kan worden als
startbekwame HRMer. Indicatoren hierbij: overtuigingskracht, sturing kunnen geven aan HRactiviteiten en processen, het in durven nemen van een onafhankelijke positie en deze ook
durven te claimen, empatisch vermogen, betrouwbaarheid, kritische houding.

Beoordeling
1

10

Toelichting beoordelingscijfer:
Je weet voor jezelf heel duidelijk en goed waar je verbeter en ontwikkel punten liggen en
je hebt dit dan ook goed in kaart. Je weet waar je aan wil werken en staat ook open voor feedback. Je
doet hier dan ook iets mee. Overtuigingskracht mag je nog wel aan werken.
Je hebt jezelf zeker verbetert. Ik heb ook echt het idee dat je wil werken aan je verbeter- en ontwikkel
punten en dat je dit ook meteen hebt opgepakt. Zorg dat je dit altijd goed in kaart blijft houden.

19

3. HRM Beroepscompetentie 3: Vakbekwaam handelen

De student toont aan vertrouwd te zijn met de reguliere werkwijzen en procedures, waardoor hij
met een grote mate van zelfstandigheid uitvoerende werkzaamheden kan verrichten.
Hij komt m.b.t. de werkwijzen en procedures, waar mogelijk met ideen en verbetervoorstellen;
Ontwikkelt zich verder in relatie tot de beroepsrollen; Zo kan hij bijv. in de rol van adviseur eigen
standpunten verwoorden, onderbouwen en hierover in discussie gaan. In de rol van coach is hij
bijv in staat bepaalde coachingstrajecten zelfstandig uit te voeren.
Kan in relatie tot de doelstelling (bijv die van een adviesopdracht of een coachingstraject) keuzes
en eventuele bijstellingen in de aanpak, op basis van onverwachte veranderingen of
voortschrijdend inzicht, verantwoorden.
Is in staat om onderbouwd weer te geven welke beroepsrol(len) het beste bij hem past (passen).
Hij kan dit verbinden aan eigen talenten, kwaliteiten, competenties;
Kan op basis hiervan de eigen, beginnende beroepsidentiteit formuleren.

Beoordeling
1

10

Toelichting beoordelingscijfer:
Je werkt goed mee en de werkzaamheden voer je ook kwalitatief goed uit. Je mag jezelf
wel meer laten zien en horen, bijv met betrekking tot werkwijzen en procedures.
Daar mis ik nog wel een mate van pro activiteit. Je hebt nu nog ruim 3 maanden. Pak deze maanden
dan ook om echt van jezelf te horen en ons te voorzien van jouw kennis en ideen/ verbetervoorstellen.
In je laatste 3 mnd heb je meer van jezelf laten zien. Je bent bekend met onze systemen en
procedures en kan dit snel en goed toepassen wanneer bijv. Bijenkorf diensten uitzet. Wel
mag je zelf meer op de voorgrond treden wanneer je ideen hebt ter verbetering of wanneer je je het
ergens niet mee eens bent.

4.

HRM Beroepscompetentie 4: Anticiperen.

De student is in staat om op basis van gesignaleerde maatschappelijke en/of politieke


ontwikkelingen concrete voorstellen te formuleren over hoe de praktijkorganisatie op deze
ontwikkelingen zou kunnen reageren, bijv. in de vorm van nieuw of aangepast HRM-beleid.
Toont aan in zijn denken en handelen pro-actief te zijn en is in staat om niet alleen gevraagd maar
ook ongevraagd advies te geven.
Deze pro-actieve houding blijkt ook uit de onderzoeksopdrachten die door de student worden
uitgevoerd.

Beoordeling
1

10

Toelichting beoordelingscijfer:
Ook in dit geval laat meer van jezelf horen. En je bent al sterk verbeterd op het gebied van
pro-activiteit, maar dit mag nog wel veel meer!

20

In vergelijking met het begin heb je je verbeterd op het gebied van pro-activiteit. Toch
overheerst het gevoel dat je er niet alles hebt uitgehaald. Je hebt het zeker in huis, maar in
deze branche dien je snel te kunnen schalen. Die pit heb ik af en toe wel gemist.

5. HRM Beroepscompetentie 5: Samenwerken

De student is in staat om bij bepaalde taken, opdrachten of projecten zelfstandig


samenwerkingsverbanden te organiseren.
Is in staat om vergaderingen te leiden.
Kan, indien de samenwerking niet geheel naar wens verloopt, dit op constructieve wijze
bespreekbaar maken.
Is in staat om in samenwerkingsverbanden zowel gespreks- als coachende vaardigheden in te
zetten.

Beoordeling
1

10

Toelichting beoordelingscijfer:
Je kan goed samenwerken. Samen met Gijs werk je aan de Bijenkorf en dit doen jullie
ontzettend goed! Ga dan ook vooral zo door!
Mocht je vragen hebben betrek ik elkaar er in, je kunt ook van elkaar leren!
De Bijenkorf poule ziet er goed uit! Diensten vul je goed en gemakkelijk in, dit is jouw
verdienste! Door goed samen te werken met Gijs heb je dit gerealiseerd.
Als tip willen we je meegeven om bij een dergelijk proces het team hierin te betrekken zodat iedereen
goed op de hoogte is van de actuele ontwikkelingen. Blijf communiceren en je
mengen in de rest van het team. We hebben elkaar allemaal nodig om goed te functioneren.

6. HRM Beroepscompetentie 6: Inleven

De student geeft rekenschap van eigen beroepsmatig handelen binnen het krachtenveld van
verschillende en soms tegengestelde belangen in de organisatie (management, leidinggevend
kader, medewerkers, OR, klanten en eventuele andere stakeholders),
Is in staat mee te denken met en de taal te spreken van deze verschillende belanghebbenden.
Kan van daaruit met hen constructieve relaties opbouwen en onderhouden.
Hij toont aan dat hij zich kan bewegen binnen dit krachtenveld en weet heeft van, en rekening
houdt met gevoeligheden en specifieke, ethische dilemmas.
Neemt stelling en geeft daarbij blijk van gevoeligheid voor implicaties van diverse standpunten
voor verschillende partijen en ondersteunt anderen zakelijk en emotioneel bij het hanteren van
dilemmas, bij het oplossen van complexe problemen in het HRM-beroepsdomein.

Beoordeling
1

10

21

Toelichting beoordelingscijfer:
Ook in dit geval geldt laat meer van je horen!
Aan de telefoon ben je heel beleefd en kun je je goed inleven in kandidaten. Maar met
collegas mag je wel meer een relatie onderbouwen. Spreek je uit, en laat zien wat je in je hebt

7. HRM Beroepscompetentie 7 Visie ontwikkelen

De student heeft een visie op het HRM-beroepsdomein ontwikkeld vanuit velerlei invalshoeken,
integreert deze visie in eigen beroepsmatig handelen op coherente en consistente wijze en is in
staat om ook in niet specifieke HRM contexten eigen visie en het eigene van het beroep te
verwoorden.
Kan benoemen welke specifieke, persoonlijke waarden ten grondslag liggen aan de benoemde
visie en kan deze verbinden aan de persoonlijke beroepsidentiteit.
Kan de eigen visie onderbouwen en is tevens in staat om in dialoog met anderen de eigen visie
verder te ontwikkelen dan wel bij te stellen.

Beoordeling
1

10

Toelichting beoordelingscijfer:
Ik denk dat je ook op dit vlak veel meer van jezelf kan laten horen. Je hebt ongetwijfeld een
goede visie ontwikkeld, maar dit komt nog niet helemaal tot uiting. En dat is jammer!
We hebben je als een collega gezien die een visie heeft maar spreek deze uit! Zo word je
zelf beter maar ook je collegas. Je gaat nu zelf het werkveld in, dus deel je ideen.

8. HRM Beroepscompetentie 8: Innoveren

De student ontwikkelt (met name in de afstudeeropdrachten is dat gewenst) oorspronkelijke


ideen over aanpassingen en/of vernieuwingen in het HR-beroepspraktijk en/of het domein.
Treedt daarbij wel eens buiten de gebaande paden en durft zich daarbij kwetsbaar op te stellen.
Toont aan dat hij (in samenwerking of in samenspraak met de praktijkbegeleider ) ontwikkelde
beleidsvoorstellen te kunnen presenteren aan opdrachtgevers en richt zich daarbij op het creren
van draagvlak.
Is in staat om vastgesteld strategisch beleid verder uit te werken op tactisch en operationeel
niveau.
Doet voorstellen over het implementatieproces van vastgesteld HR-beleid.

Beoordeling
1

10

Toelichting beoordelingscijfer:
Op sommige vlakken is het moeilijk te beoordelen, omdat we je te weinig horen. Er zit veel
meer in. Durf eens je mening te geven en buiten de regeltjes te denken. Kom maar met leuke ideen en
voorstellen. Wij staan er open voor. Probeer dat echt nog mee te nemen in de toekomst.

22

9. Eindevaluatie van de student.


Sterke punten van de
student

Je pakt dingen snel op, bent bereid om te verbeteren. Stelt vragen mocht
het niet duidelijk zijn, kan goed samenwerken en kwalitatief goed werk.
Je pakt dingen snel op. Je schakelt snel met bijv. de Bijenkorf poule. Je kan
goed samenwerken en bent bereid om er alles voor te doen om de klant te
voorzien. Daarbij heb je je feedback goed opgepakt en jezelf zeker
verbetert gedurende de stage periode.

Verbeterpunten

Meer van jezelf laten horen, pro activiteit, beter leren omgaan met kritiek en
feedback (niet altijd ja-maar).
Durf eens je mening te geven en buiten de regeltjes te denken.

Wat ik aan het einde


van deze
praktijkperiode aan de
student nog zou willen
meegeven is :

Er zit meer in dan je nu laten zien. Je mag nog meer verantwoording en


initiatief pakken. Je hebt het in, dus laat het zien!

Eventuele tips voor de


opleiding:

Beoordelingsformulier erg specifiek en niet helemaal helder wat er met


sommige competenties bedoelt wordt.

Handtekening:

Probeer meer op de voorgrond te treden wanneer je ideen hebt ter


verbetering of wanneer je je het ergens niet mee eens bent.

Organisatiestempel:

23