PELAJARAN 3 SEMIKONDUKT OR

(a) Pendahuluan Semikonduktror ialah bahan yang mempunyai sifat kekonduksian di antara konduktor dan penebat. Di antara contoh bahan semikonduktror ialah Silikon,Germanium, Plumbum Sulfida,Gallium Arsenida,Indium Antimida dan Selenium. Pada O Kelvin merupakan sejenis penebat.Apabila suhunya meningkat ke suhu bilik,sifat kekonduksian akan bertambah kerana rintangannya semakin berkurangan.

Terdapat dua jenis pembawa cas dalam bahan semikonduktor iaitu elektron bebas yang membawa cas negatif dan lohong yang membawa cas positif. (b) Teori Jalur Tenaga Teori ini membuat perbandingan pergerakan pembawa-pembawa cas bagi konduktor,penebat dan bahan semikonduktor.

Elektron-elektron dalam suatu atom terpencil hanya memiliki tenagatenaga tertentu yang diwakili garis mengufuk yang dinamakan sebagai paras-paras tenaga. Bagi kumpulan atom-atom,elektronelektron mereka dipengaruhi oleh medan elektrik gabungan.Oleh itu paras-paras tenaga disebarkan menjadi jalur-jalur tenaga. Sifat kekondusian elektrik bagi hablur pepejal bergantung kepada susunan jalur-jalur tenaga itu. Jalur tenaga terbahagi kepada 3 bahagian: (a) Jalur konduksi - diisi oleh elektron-elektron konduksi bertenaga tinggi.Pergerakan elektron dalam jalur ini akan membolehkan pengaliran elektrik berlaku. (b) Jalur valens - diisi oleh elektron-elektron valens yang bertenaga rendah. (c) Jalur terlarang - jurang yang memisahkan jalur konduksi dan jalur valens.

Bagi konduktor jalur valens dan jalur konduksi bertindih. Apabila beza keupayaan dikenakan merentasinya ,maka terbanyak elektron bebas mengalir dan menghasilkan arus elektrik. Bagi penebat jalur konduksi adalah kosong dan dipisahkan dengan jalur valens oleh jurang terlarang yang lebar. Jika beza keupayaan dikenakan merentasinya pengaliran elektrik tidak berlaku kerana tidak mempunyai elektron bebas.

Bagi unsur bahan semikonduktor tulen seperti germanium atau silikon ,bagi kawasan luar atom terdapat 4 elektron yang dipanggil elektron valens. Atom-atom ini berada dalam kedudukan tetap dalam logam kerana terdapat ikatan kovalens di antara elektron-elektron valensnya.Pada suhu sifar mutlak ( 0 K) semikonduktor bertindak sebagi penebat kerana tidak terdapat elekron-elektron bebas.

Bagi bahan semikonduktor ,jalur konduksi yang kosong dipisahkan daripada jalur valens oleh jurang terlarang yang sempit.

Pada suhu bilik,elektron-elektron valens mempunyai cukup tenaga terma untuk terlepas dari ikatan dan dapat mengatasi jurang terlarang dan teruja ke jalur konduksi dan menjadi elektron konduksi.Oleh itu terdapat satu kekosongan atau dinamakan lohong(misalnya atom X). Akibatnya atom tersebut bercas positif.Satu elektron valens daripada atom jiran(Y) , akan mengisi lohong yang terdapat pada atom X,tetapi dalam masa yang sama akan menghasilkan pula satu lohong pada Y .Oleh itu semasa elektron valens bergerak kekiri,lohong seolah-olah bergerak ke kanan. Kesimpulannya bagi bahan semikonduktor pengaliran arus boleh berlaku sama ada elektron bergerak dalam jalur konduksi atau lohong 'bergerak' dalam jalur valens. (c)Proses Pendopan Ialah proses memasukkan sedikit atom bendasing ke dalam bahan

semikonduktor tulen yang menyebabkan kekonduksian semikonduktor bertambah. Atom-atom bendasing yang didopkan mestilah mempunyai saiz yang lebih kurang sama dengan dengan atomatom semikonduktor tulen. (d)Jenis-jenis Bahan Semikonduktor. (i)Semikonduktor jenis-n Apabila atom dari unsur trivalens seperti Indium didopkan dalam bahan semikonduktor tulen seperti Germanium yang mempunyai empat elektron valens wujudlah satu kekurangan elektron.Kekosongan ini diisi oleh elektron bebas yang berjiranan dan dimasa yang sama lohong terhasil akibat peninggalan elektron valens. Atom Indium merupakan atom penerima manakala semikonduktor yang terhasil dinamakan semikonduktor jenis-p. Pembawa cas majoriti dalam bahan semikonduktor jenis-p ialah lohong manakala pembawa cas minoriti ialah elektron. (e)Perbandingan Bahan Semikonduktor Jenis-p dan jenis-n Aspek Semikonduk tor Jenis-n Semikondu Silikon, ktor Germanium tulen Bahan Fosforus, Pendopan Antimoni, Arsenik Fungsi Atom bahan penderma pendopan

Apabila atom dari unsur pentavalens seperti Fosforus didopkan dalam bahan semikonduktor tulen seperti Germanium yang mempunyai empat elektron valens wujudlah satu elektron berlebihan. Atom Fosforus merupakan atom penderma manakala semikonduktor yang terhasil dinamakan semikonduktor jenis-n. Pembawa cas majoriti dalam bahan semikonduktor jenis-n ialah elektron manakala pembawa cas minoriti ialah lohong.

(ii)Semikonduktor jenis-p

Semikondu ktor Jenis-p Silikon, Germaniu m Indium,Bor on, Galium Atom penerima

Valensi bahan pendopan Pembawa cas majoriti Pembawa cas minoriti

Pentavalens Elektron Lohong

Trivalens Lohong Elektron

(f) Pembentukan Voltan Simpang dan Lapisan Susutan Pada Simpang p-n Apabila semikonduktor jenis-p dan jenis-n dicantum,peranti yang terbentuk dipanggil sebagai simpang p-n.

terhasil dari semikonduktor jenis-n ke semikonduktor jenis-p dan dipanggil sebagai Voltan Simpang. Bagi silikon dan germanium voltan simpang masing-masing adalah 0.6 V dan 0.1 V. Voltan simpang ini berfungsi untuk menentang hanyutan elektron seterusnya daripada semikonduktor jenis-n ke semikonduktor jenis-p. Akibatnya suatu lapisan setebal lebih kurang 1µm pada simpang p-n yang tiada mempunyai pembawa -pembawa cas iaitu elektron atau lohong yang dikenali sebagai lapisan susutan.

(f) Mekanisme pengaliran arus dalam simpang p-n.

Pada simpang kedua-dua bahan semikonduktor ,elektron dari bahan semikonduktor jenis-n menghanyut melalui simpang untuk mengisi tempat lohong pada semikonduktor jenis-p.

Ini menyebabkan semikonduktor jenisn akan bercas positif dan semikonduktor jenis-p akan bercas negatif. Kewujudan cas-cas bertentangan menyebabkan suatu bezakeupayaan

Semasa pincangan ke depan iaitu terminal positif sel disambung ke bahan jenis-p dan terminal negatif disambung ke bahan jenis-n voltan sel bertentangan arah dengan voltan simpang. Lapisan susutan menjadi semakin nipis dan rintangan semikonduktor menjadi kurang.

Jika voltan sel > voltan simpang ,elektron dari bahan jenis-n menghanyut merentasi simpang untuk mengisi tempat lohong pada bahan jenis-n.Lohong yang ditinggalkan oleh elektron 'bergerak' pada arah bertentangan. Oleh itu semasa pincangan ke depan pembawa cas majoriti dari kedua-dua bahan mengalir untuk menghasilkan arus yang besar.

(g) Graf I lawan V bagi simpang pn jenis silikon dan germanium

Semasa pincangan songsang iaitu terminal negatif sel disambung ke bahan jenis-p dan terminal positif disambung ke bahan jenis-n voltan sel sama arah dengan voltan simpang. Elektron dan lohong ditolak lebih jauh daripada simpang. Lapisan susutan semakin menebal dan rintangan bahan semikonduktor menjadi bertambah.Oleh tu pengaliran arus tidak berlaku. Walau bagaimana pun pembawa cas minoriti pada kedua-dua bahan masih boleh bergerak merentasi simpang untuk menghasilkan sejumlah arus yang kecil.Arus ini dinamakan arus bocor.

Simpang p-n berfungsi seperti suatu injap di mana ia membenarkan pengaliran arus dalam satu arah sahaja (Pincangan ke depan) dan tidak membenarkan pengaliran arus dalam arah bertentangan(Pincangan sonsang), walaupun ada sedikit arus yang bocor. Oleh itu ia berfungsi sebagai rektifier untuk menukarkan a.u. kepada a.t. Simpang p-n tidak mematuhi Hukum Ohm kerana graf I lawan V bukan merupakan satu graf garis lurus yang melalui asalan. Simpang p-n bagi silikon adalah merupakan rektifier yang lebih baik dari simpang p-n germanium kerana arus yang bocor lebih kecil.

(g) Diod Semikonduktor (i)Struktur dan simbolnya Diod semikonduktor merupakan simpang p-n. Ia mempunyai dua elektrod iaitu anod dan katod.

(ii)Eksperimen untuk menunjukkan diod berfungsi sebagai simpang p-n yang membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja.

Hidupkan arus pada litar(a) dan perhatikan apa yang terjadi kepada mentol. Ulangi eksperimen dengan menterbalikkan terminal sel seperti pada rajah(b). Didapati mentol pada rajah(a) menyala tetapi mentol pada rajah(b) tak menyala. Ini menunjukkan diod membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja(semasa pincangan ke depan). (iii)Eksperimen untuk mengkaji fungsi diod sebagai rektifier Sambungkan litar seperti jadual di bawah. Hidupkan OSK Petik suis a.u/a.t. kepada a.u. Hidupkan suis dasar-masa. Lakarkan gelombang output pada jadual di bawah dan buat kesimpulan.

(iv)Proses Rektifiksi gelombang melalui Diod dan Proses Meratakan Gelombangmelalui Kapasitor Rektifikasi ialah proses penukaran a.u. kepada a.t. Proses rektifikasi terbahagi kepada dua: (a) Rektifikasi gelombang setengah. Rektifikasi jenis ini apabila satu diod digunakan.

Semasa A (+ve) dan B(-ve) arus mengalir melalui perintang dari ABCD. Sebaliknya sama A(-ve) dan B(+ve) arus tidak boleh melalui diod dan juga perintang. Semasa A(+ve) dan B(-ve) semula arus mengalir melalui perintang dari ABCD.

Apabila voltan melalui perintang dan kapasitor menurun,kapasitor dinyahcas dan tenaga dari kapsitor digunakan untuk menghasilkan voltan menerusi perintang. Akibatnya bentuk gelombang output adalah lebih rata. (b) Rektifikasi gelombang penuh Rektifikasi jenis ini apabila dua atau empat diod digunakan.

(h) Transistor (i) Struktur dan simbolnya Transistor merupakan cantuman3 bahan semikonduktor sama ada n-p-n atau pun p-n-p. Oleh itu ia mempunyai 3 elektrod iaitu tapak(Base), Pengumpul (Collector) dan Pengeluar(Emitter)

Semasa A (+ve) dan B(-ve) arus mengalir mengikut arah APTURB. Semasa A(-ve) dan B(+ve) arus mengalir mengikut arah BSTUQA. Oleh itu walaupun arah arus berubah arus yang mengalir melalui perintang adalah sentiasa sama iaitu mengikut arah TU dan menjadi arus terus. (c)Kapasitor perata gelombang

Pengeluar berfungsi membekalkan pembawa-pembawa cas ke pengumpul. Tapak berfungsi mengawal pengaliran pembawa-pembawa cas ke pengumpul Pengumpul berfungsi menerima pembawa-pembawa cas dari pengeluar. (ii)Litar bertransistor Transistor tidak seperti komponenkomponen elektronik yang lain tidak boleh berfungsi sendirian.Ia memerlukan beberapa komponen elektronik yang lain seperti perintang dan bekalan kuasa(sel).Gabungan transistor,perintang dan sel dinamakan litar bertransistor. Terdapat dua jenis litar bertransistor:

Apabila voltan melalui perintang dan kapasitor meningkat,kapasitor dicas dan tenaga tersimpan dalam kapasitor.

(a)Litar bertransistor I (perlukan dua sel)

VRY = Contoh 1

( Ry) (V) ( Rx + Ry)

BE: Litar tapak(input) CE:Litar pengumpul(output) Ib: arus tapak I c: arus pengumpul R1: menghadkan arus tapak R2: menghadkan arus pengumpul E1: membekal tenaga pada litar tapak E2: membekalkan tenaga pada litar pengumpul (b)Litar bertransistor II (perlukan satu sel)

Rajah menunjukkan satu litar bertransistor.Mentol akan menyala apabila beza keupayaan merentasi perintang P ialah 2V dan nilai perintang P ialah 10 kΩ. Hitungkan rintangan maksimum perintang S supaya mentol menyala. Penyelesaian

(iii)Prinsip Operasi Transistor (1) Arus tapak adalah terlalu kecil berbanding dengan arus pengumpul. Arus tapak diukur dalam unit µA manakala arus pengumpul dalam unit mA. ( Ic >>>> Ib ) Faktor penguatan = Arus pengumpul Arus tapak (2) Arus pengeluar adalah bersamaan jumlah arus tapak dan arus pengumpul. Ie = Ib + Ic Ie > Ic > Ib

BE: Litar tapak(input) CE:Litar pengumpul(output) Ib: arus tapak I c: arus pengumpul R1: menghadkan arus tapak R2: menghadkan arus pengumpul Rx dan Ry: Pembahagi Voltan VRx = ( Rx) (V) ( Rx + Ry)

(3) Perubahan yang kecil pada arus tapak menyebabkan satu perubahan yang sangat besar pada arus pengumpul. ∆Ic >>>>∆Ib (4) Jika arus tapak tidak mengalir,maka arus pengumpul tidak boleh mengalir. Ib = 0 maka Ic = 0 (5) Jika arus pengumpul tidak mengalir, arus tapak masih boleh mengalir. Ic = 0 maka Ib ≠0 (6) Trasistor tidak mempunyai tenaga sendiri.Tenaganya datang daripada bekalan kuasa seperti sel dan sebagainya.

Apabila kita bercakap melalui mikrofon gelombang bunyi diubah menjadi arus berubah-ubah (a.u.) Oleh itu berlaku perubahan pada litar tapak. Perubahan yang kecil pada arus tapak menyebabkan satu perubahan yang sangat besar pada arus pengumpul. Arus pengumpul yang telah dibesarkan mengalir melalui pembesar suara dan ditukar menjadi bunyi yang kuat semula. Kapasitor berfungsi menapis a.t. daripada sel dan arus berubah- ubah dari bunyi di mana arus berubah-ubah sahaja yang boleh melalui transistor manakala arus terus di bumikan. (v)Kegunaan 2 Transistor (sebagai suis automatik)

(iv)Kegunaan 1 Transistor (sebagai penguat arus/ bunyi)

Perintang foto mempunyai rintangan yang rendah apabila terkena cahaya dan mempunyai rintangan tinggi apabila terlindung cahaya. Apabila perintang foto terkena cahaya,rintangannya berkurangan.

Beza keupayaan merentasi perintang foto berkurangan. Beza keupayaan merentasi perintang R bertambah. Arus tapak mengalir. Perubahan yang kecil pada arus tapak menyebabkan suatu perubahan yang besar pada arus pengumpul. Oleh itu mentol menyala. Sebaliknya,apabila perintang foto terlindung cahaya,rintangannya bertambah. Beza keupayaan merentasi perintang foto bertambah. Beza keupyaan merentasi perintang R berkurangan. Arus tapak tidak mengalir mengalir. Arus pengumpul tidak mengalir Oleh itu mentol tidak menyala. Jika litar ini hendak berfungsi secara songsang perintang foto dan perintang R hendaklah bertukar kedudukan. (i) Litar Bersepadu (IC) Litar bersepadu ialah cantuman komponen elektronik seperti transisor,kapasitor,perintang,diod dan sebagainya dalam suatu kepingan silikon yang luasnya kira-kira 5 mm2 dan tebalnya 0.5 mm. Di antara kelebihannya ialah, (i)Hanya memerlukan sedikit tenaga untuk beroperasi (ii)Membebaskan haba yang sedikit (iii)Menjimatkan ruang dalam litar atau alat elektrik.

TUTORIA
1 Pernyataan yang manakah adalah benar mengenai semikonduktor kecuali A B C D pembawa casnya lohong tidak mematuhi Hukum Ohm mempunyai kekonduksian antara konduktor dan penebat Silikon dan Germanium merupakan dua contoh bahan semikonduktor tulen.

2

Antara komponen-komponen elektronik berikut diperbuat daripada bahan semi konduktor kecuali B D Litar

A Diod Kapasitor C Transistor bersepadu 3

Proses memasukkan sedikit atom bendasing ke dalam bahan semikonduktor tulen dipanggil A Kekonduksian Percampuran C Pendopan Penulenan B D

4

Semua unsur berikut sesuai digunakan sebagai bahan pendopan bagi semikonduktor kecuali A antimoni germanium C indium B 7 D gallium

D

Hablur germanium jenis-p bercas negatif manakala hablur germanium biasa adalah neutral

Antara berikut yang manakah benar mengenai semikonduktor jenis-p? A Semikonduktor jenis-p terbentuk daripad semikonduktor tulen yang didopkan dengan bendasing yang mempunyai tiga elektron valens Bilangan lohong dan elektron bebas dalam semikonduktor jenis-p adalah sama Kekonduksian semikondukor jenis-p berkurang apabila suhu bertambah Pembawa cas majoriti semikonduktor jenis-p adalah elektron bebas

5

A B

C

D

Yang manakah berikut adalah benar mengenai bahan semikonduktor jenis-p dan bahan semikonduktor jenis-n? Semikondu Semikondu ktor jenisktor jenis-p n Bahan Antimoni Gallium Pendopa n Peranan Atom Atom Bahan penerima penderma Pendopa n Valensi Trivalens Pentavalen Bahan s Pendopa n Pembaw Lohong Elektron a cas majoriti

B C D

8

Yang manakah antara graf-graf rintangan R melawan suhu T bagi suatu bahan semikonduktor yang tulen?

6 Apakah perbezaan antara hablur germanium jenis-p dengan hablur germanium biasa? A Hablur germanium jenis-p didopkan dengan unsur mempunyai 5 elektron valens manakala hablur germanium biasa tidak didopkan. Hablur germanium jenis-p mempunyai bilangan lohong yang lebih daripada bilangan lohong dalam hablur germanium biasa Hablur germanium jenis-p bertambah rintangan dengan suhu manakala hablur germanium biasa berkurang dengan suhu

B

C

9

Graf arus,I melawan beza keupayaan,V bagi sebuah diod adalah,

10 Fungsi voltan simpang pada simpang p-n ialah A Meneutralkan simpang p-n B Membekalkan kuasa pada simpang p-n C Mencegah hanyutan elekton daripada semikonduktor jenisn ke semkonduktor jenis-p D Mengerakkan lohong ke semikonduktor jenis-p dan elektron ke semikonduktor jenis-n 11 Fungsi diod adalah sebagai A Rektifier Amplifier C Perata voltan B D Penguat 13 Rajah menunjukkan sebah litar mengandungi diod D dan perintang R. Apabila terminal input PQ disambung kepada bekalan a.u. dengan gelombangnya berbentuk segiempat sama,gelombang output yang diperhatikan pada skrin osiloskop sinar katod adalah,

12 Litar yang manakah pada rajah berikut nenyebabkan satu mentol sahaja menyala.

14 Di antara rajah-rajah berikut yang manakah surih yang dilihat pada

skrin sebuah osiloskop sinar katod merupakan gelombang terektifikasi?

16 Dua buah diod disambung dalam litar seperti ditunjukkan dalam rajah.Apakah corak gelombang yang keluar melalui perintang P?

15 Berdasarkan litar pada rajah di atas,manakah antara surih yang berikut akan dilihat pada skrin osiloskop sinar katod apabila dasar-masa dihidupkan.

. 17 Dalam litar rektifikasi penuh gelombang pada rajah di atas,yang manakah antara berikut menunjukkan aliran arus yang betul melalui diod-diod K,L M dan N serta perintang R. A L §R §N B M §R §N C K §R§M D N§ R § L

18 Rajah menunjukkan litar yang mengandungi 4 diod yang disambungkan kepada bateri dan perintang .Arah pengaliran arus adalah

A B C D

L§M §O L§M §L L§M §U U§S §L

§T§S§ U §L § M § N §T§R§ Q §O § N § M §T§ R §Q§O § N § S §T§R §Q §O §N§ M

19 Rajah menunjukkan satu litar elektrik yang mengandungi tiga perintang P,Q dan R yang serupa dan empat diod dan bekalan kuasa arus ulangalik. Dalam perintang manakah hanya arus terus mengalir? A C P R B D Q P ,Q dan R

22 Rajah menunjukkan simbol transistor n-p-n.Elektrod-elektrod bagi P,Q dan R adalah, P Q R Tapak Pengelu Pengum A ar pul Tapak Pengum Pengelu B pul ar Pengum Tapak Pengelu C pul ar Pengelu Tapak Pengum D ar pul 23 Simbol yang manakah berikut adalah benar mewakili transistor p-n-p?

20 Fungsi kapasitor pada rajah di atas adalah, A B C D Perata voltan Sebagai rektifier Mengalirkan a.u. Penapis a.u dan a.t.

21 Di dalam litar yang manakah mentol tidak menyala?

24 Apakah komponen elektronik yang perlu diletakkan pada P dan Q dalam litar bertransistor pada rajah di atas? P Q A mentol mentol B sel mentol kering C perinta sel ng kering D mentol perintan g

26 Nilai arus pengeluar Ie dalam rajah di atas adalah A 24 mA B 115 mA C 125 mA D 600 mA E 1000 mA

27 Fungsi transistor pada litar di atas sebagai A rektifier B amplifier C suis automatik D pembahagi voltan

25 Satu transistor n-p-n disambungkan pada bekalan arus terus seperti dalam rajah di atas.Antara berikut yang manakah benar? A >Ic C >Ie Ic > Ie >Ib D Ie > Ic >Ib B Ie > Ib Ic > Ib

28 Rajah menunjukkan satu litar amplifier arus.Fungsi kapasitor C dalam litar di atas adalah A B C menguatkan bunyi dalam pembesar suara mengurangkan gangguan bunyi pada pembesar suara menukarkan bunyi daripada mikrofon menjadi ayunan elektrik

D

menghalang arus terus dari bateri daripada mengalir melalui mikrofon

29 Dalam rajah,transistor T dalam litar itu bertindak sebagai A alat penerima pensuisan C alat pemancar pemanas B D alat alat

30 Satu perintang peka cahaya (PPC) mempunyai rintangan dalam 1 kΩ apabila terdedah cahaya.Rintangan dalam PPC itu bertambah menjadi 100 k Ω apabila tidak terdedah kepada cahaya.PPC itu disambungkan dalam satu litar suis bertransistor.Antara berikut dalam litar manakah mentol akan menyala apabila terkena cahaya dan akan padam apabila tidak terkena cahaya?

31 Rajah menunjukkan satu litar yang bertindak sebagai satu suis untuk menyalakan mentol.Mentol akan menyala apabila beza keupayaan merentasi perintang P adalah 2V dan rintangan perintang P ialah 10 kΩ . Hitungkan rintangan maksimum perintang S. A 10 kΩ B 40 kΩ C 50 kΩ D 60 kΩ E 100 kΩ

(c) Rajah di atas menunjukkan dua bahan semikonduktor jenis-p dan semikonduktor jenis-n dicantumkan dan kemudian disambungkan kepada sebuah sel dan sebuah mentol.Apabila arus dihidupkan mentol didapati menyala. (i) Namakan sempadan antara bahan semikonduktor jenis-p dan jenis-n 32 (a) Apabila atom Boron yang mempunyai 3 elektron valens dicampurkan kepada hablur silikon,satu bahan semikonduktor terhasil. (i) Namakan jenis bahan semikonduktor yang terhasil. ................................................... .......................... (ii) Namakan proses campuran tersebut. .................................................. ........................... (iii) Nyatakan pembawa cas majoriti bagi bahan semikonduktor tersebut. ....................................................... ...................... (b) Bagi bahan semikonduktor tulen seperti silikon mengapakah pada suhu 0 K semikonduktor itu mempunyai rintangan yang sangat tinggi? ....................................................... ...................... ....................................................... ...................... (ii) Pada sempadan antara bahan semikonduktor jenis-p dan jenis-n wuujud voltan.Namakan voltan tersebut dan nyatakan fungsinya. ....................................................... ...................... ....................................................... ...................... (iii) Apabila terminal sel disongsangkan apa yang terjadi kepada mentol dan berikan sebabnya. ....................................................... ...................... ....................................................... ...................... ....................................................... ......................

(d) Apabila arus ulangalik daripada output transformer disongsangkan iaitu pada setengah kitaran negatif,apakah yang boleh dinyatakan tentang arah arus melalui perintang R berbanding dengan (c) ....................................................... ...................... (e) Sekiranya diod X dan Z disongsangkan, apakah yang terjadi kepada surih OSK? ....................................................... ...................... (f) Jika diod Y sahaja disongsangkan,apakah yang terjadi kepada surih OSK? ....................................................... ...................... (g) Jika semua diod dalam litar disongsangkan,apakah terjadi kepada surih OSK? ....................................................... ...................... (h) Jika sebuah kapasitor disambungkan selari dengan perintang R, manakala semua diod dikekalkan, lukiskan surih yang terjadi pada OSK

33 Output sebuah transformer disambungkan kepada empat diod W,X,Y dan Z seperti pada rajah di atas untuk menghasilkan gelombang rektifikasi penuh.Diod-diod itu disambungkan kepada sebuah Osiloskop Sinar Katod selari dengan perintang R. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan rektifikasi? ....................................................... ...................... (b) Lukiskan surih cahaya yang terdapat pada skrin Osiloskop Sinar Katod.

(c) Dengan menggunakan hurufhuruf A,B,C,D,E,F,G dan H,nyatakan arah pengaliran arus apabila arus ulangalik daripada output transformer mengalir pada setengah kitaran positif bermula dari A. ....................................................... ......................

suhu 200o C.Jadual di bawah menunjukkan perubahan suhu dengan rintangan termostat T. Rintangan Suhu / o C Termostat / Ω 200 1750 100 3500 55 5000 30 6000 34 Litar bertransistor di atas bertindak sebagai satu suis.Transistor itu akan membenarkan arus mengalir melalui transistor dan seterusnya melalui penggera X jika beza keupayaan merentasi NO sekurang-kurangnya1 Volt. (a) Berapakah beza keupayaan merentasi MO ? (e) Apabila termostat T diletak dalam litar menggantikan perintang P,berapakah sepatutnya rintangan perintang Q,jika penggera hendak berbunyi pada suhu 200o C. (f) Jika perintang Q ialah 1000Ω, berapakah suhu bagi penggera itu berbunyi?

(b) Jika perintang P dan Q masing-masing bernilai 500 Ω (i) berapakah beza keupayaan merentasi MN? (ii) adakah penggera itu berbunyi? ....................................................... ...................... (c) Jika perintang Q masih 500 Ω manakala perintang P menjadi 4000Ω,tunjukkan dengan mencari beza keupayaan merentasi perintang Q untuk membuktikan penggera tidak berbunyi. Litar itu kemudian digunakan sebagai amaran bila suhu mesin yang mempunyai sebuah termostat T yang dipasang kepada 35 Rajah menunjukkan satu litar yang bertindak sebagai suis untuk menyalakan mentol M apabila sekitar P gelap.P ialah perintang peka cahaya yang bertambah rintangannya apabila keadaan sekitarnya gelap. (a) (i) Namakan komponen Q ................................................. ................... (ii) Apakah fungsi komponen Q

................................................. ...................(b) Apakah fungsi perintang R? ................................................. ...................(c) (i) Nyatakan perubahan pada beza keupayaan Vp apabila sekitar P gelap. ....................................................... ...................... (ii) Mengapakah perubahan beza keupayaan menyebabkan mentol M menyala? ....................................................... ...................... (d) Mentol M yang berkadar 240 V,60 W mula menyala apabila Vp bernilai 2.0 V dan rintangan dalam bagi P ialah 10 kΩ. Hitungkan nilai maksimum perintang S. (e) Terangkan mengapa mentol M tidak boleh disambung terus kepada litar suis. ....................................................... ...................... ....................................................... ...................... 36 (a) Berdasarkan teori jalur tenaga huraikan perbandingan sifat kekonduksian semikonduktor,konduktor dan penebat. (b) Lakarkan graf rintangan melawan suhu bagi bahan semikonduktor. (c) Apakah yang dimaksudkan dengan proses pendopan.Seterusnya

berdasarkan proses ini terangkan bagaimana bahan semikonduktor jenis-p terbentuk

37 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan simpang p-n. Seterusnya terangkan mekanisme pengaliran arus dalam simpang p-n. (b) Apakah yang dimaksudkan dengan proses rektifikasi. Seterusnya lukiskan sebuah litar serta bentuk gelombang input dan gelombang output untuk menunjukkan proses rektifikasi penuh gelombang. 38 (a) Huraikan prinsip operasi sebuah litar amplifier untuk menguatkan gelombang bunyi. (b) Anda diberi sebuah transistor,bateri,dua perintang , perintang foto dan sebuah mentol.Dengan bantuan alat yang diberi bagaimana litar transistor boleh bertindak sebagai suis automatik.

Related Interests