PELAJARAN Reputan Radioaktif dan Separuh Hayat

(a) Reputan radioaktif Reputan radioaktif proses perubahan atom-atom yang tak stabil menjadi lebih stabil diikuti dengan pembebasan sinaran radioaktif. Proses ini berlaku secara spontan dan rawak. Terdapat tiga jenis reputan radioaktif: Reputan Alfa Reputan alfa menghilangkan dua neutron dan dua elektron. Akibatnya nukleus yang baru mengalami pengurangannombor atom sebanyak dua dan nombor atom sebanyak empat. A X§ Z A-4 Y + Z -2 4 He 2

Akibatnya nukleus baru yang terbentuk tidak mengalami perubahan nombor atom dan nombor jisim tetapi adalah lebih stabil. A X § Z Contoh 1 238 U 92 A Y Z + γ

234 → Th + Q 90

Tentukan nombor atom dan nombor jisim Q Penyelesaian

Contoh 2 Lengkapkan persamaan berikut:210 Pb 82 → Bi + 0 e -1

Reputan Beta Reputan beta menghilangkan satu neutron,tetapi sebaliknya menambah satu proton. Akibatnya nukleus yang baru yang terbentuk bertambah nombor atom sebanyak satu nombor jisim adalah tidak berubah. A X§ Z A Y + Z +1 0 e -1

Penyelesaian Contoh 3 Apabila 232 Th mereput kepada Pb ,
90

208 82

proses ini melibatkan pengeluaran zarah alfa dan zarah beta. Berapakah bilangan zarah alfa dan zarah beta yang dikeluarkan adalah , Penyelesaian

Reputan Gama Reputan gama membebaskan tenaga dalam bentuk sinaran elektromagnet dan menyebabkan jumlah tenaga menjadi lebih rendah.

Contoh 5 Thorium radioaktif yang terdapat dalam suatu bekas plumbum mempunyai jisim 0.64 g dan separuh hayat 25 jam. Selepas berapa lamakah jisim thorium berkurang menjadi 0.04 g? Penyelesaian

(b) Separuh Hayat Takrif Masa yang diambil oleh untuk setengah bilangan atom@jisim@ aktiviti berkurang daripada nilai asalnya. Bilangan atom yang tinggal = (1/2)n No di mana n = bilangan separuh hayat No= bilangan atom asal. Apabila diplotkan graf aktiviti lawan masa grafnya adalah berbentuk eksponen:

Contoh 6 Suatu unsur radoaktif mempunyai separuh hayat 200 minit.Carikan tempoh masa bagi 87.5% daripada atom unsur itu menyusut? Penyelesaian Contoh 7 Sebuah objek kajipurba didapati mengandungi 1/16 jumlah asal kandungan karbon radioaktifnya. Jika separuh hayat radioaktif itu ialah 6500 tahun,berapakah umur objek kaji purba itu? Penyelesaian

Contoh 4 Suatu unsur radioaktif mempunyai bilangan atom asal sebanyak 1000 dan separuh hayat 2 jam. Selepas 6 jam berapakah (a)bilangan atom yang tinggal (b)bilangan atom yang menyusut Penyelesaian

Contoh 8 Sebuah tiub G.M. mencatatkan bacaan latar belakang 50 bilangan/saat. Apabila suatu sumber radioaktif yang mempunyai separuh hayat 2 saat diletakkan,bacaan tiub GM ialah 350 bilangan/saat.Berapakah bacaan tiub G.M. selepas 4 saat?

Penyelesaian

Contoh 9

Asingkan kubus yang mempunyai cat menghala ke atas.Kubus ini dianggap sebagai atom-atom radioaktif yang sudah mereput. Hitung dan catatkan bilangan kubus yang masih tinggal.Kubus ini dianggap sebagai atom-atom radiokatif yang masih aktif. Ulangi eksperimen dengan kubus yang masih tinggal sehingga bilangan kubus yang masih tinggal adalah sedikit. Plotkan graf bilangan kubus yang tinggal(atom aktif) lawan bilangan lemparan(masa)

Berdasarkan graf di atas,tentukan separuh hayat. Penyelesaian

(c)Eksperimen untuk menunjukkan model pereputan radioaktif

Berdasarkan graf didapati bilangan atom yang aktif menyusut terhadap masa.

TUTORIAL
1
210 84

Po →

286 82

Pb + x

Persamaan di atas menunjukkan susutan radioaktif bagi atom Polonium 210 Po
84

X ialah, Catkan 200 kubus kayu yang serupa pada satu mukanya sahaja Masukkan kesemua 200 kubus ke dalam sebuah kotak. Gongcangkan kotak dan taburkan semua kubus di atas permukaan meja. A C 2
40 19

Sinar gama Zarah alfa
40 20

B

Zarah beta D proton

K →

Ca + x

86

84 218 92

Persamaan di atas mewakili reputan kalium.X ialah A proton C zarah gama elektron 3
214 214

B

zarah alfa D

6 , dan

234

M menyusut kepada
90

N

Pb →
82

Bi +
83

0

X +Y

proses ini melibatkan pengeluaran zarah alfa dan zarah beta,maka bilangan zarah alfa dan beta yang dikeluarkan adalah, Zarah alfa 4 4 4 10 Zarah beta 6 8 10 4
232

-1

Persamaan di atas mewakili susutan radioaktif plumbum.Apakah X dan Y dalam persamaan di atas? X Y A α β B β α C α γ D β γ 4 Nukleus Po susut dengan mengeluarkan
84 216

A B C D

7 Satu nuklida kepada 220 W
90

V mereput

92

satu zarah alfa.Nukleus yang terhasil itu susut lagi dengan mengeluarkan zarah beta.Proses ini menghasilkan nukleus baru, A C
213

dengan memancarkan zarah alfa dan zarah beta. Berapakah bilangan zarah alfa dan zarah beta yang dipancarkan? A B C D 8 4 3 4 3 zarah-α dan zarah- α dan zarah-α dan zarah-α dan 3 4 4 3 zarah zarah zarah zarah -β -β -β -β

Pb Bi
83 208

B

212

Hg
80 213

82 212

D

TI
81

Separuh hayat adalah

5 Suatu nukleus dengan

J menyusut

86

memancarkan dua zarah alfa dan satu zarah beta.Nukleus baru yang terbentuk menyusut dengan memancarkan sinar gama dan satu zarah beta.Nukleus K baru yang dihasilkan diwakili oleh A C
200

A Masa bagi aktiviti bahan radioaktif diseparuhkan B Masa bagi elektron-elektron hilang casnya separuh C Masa bagi isipadu elemen menjadi separuh D Masa bagi elemen radioakatif untuk susut semuanya 9 Antara graf berikut,yang manakah akan diperolehi apabila keaktifan,A diplotkan dengan masa,t bagi suatu sumber radioaktif?

K K

B D

200

K
86

84 202 204

K

E

31

12 Satu isotop radioaktif mempunyai separuh hayat 5 hari.Jika pada awalnya bilangan per saat yang direkodkan pada pembilang skalar adalah 160,berapakah bilangan per saat 15 hari kemudian? 10 Dalam satu eksperimen untuk mencari separuh hayat bagi isotop radioaktif, keputusan berikut diperolehi. Keaktif 41 29 20 14 95 6 an 0 0 0 0 9 bilang an per minit Masa / 0 2 4 6 8 1 minit 0 Nilai anggaran bagi separuh hayat bagi isotop radioaktif tersebut adalah A C E 11 Masa / s 0 40 80 120 160 Keaktifan / bilangan sesaat 320 163 82 x 20 2 minit 6 minit 10 minit B D 4 minit 8 minit A C E 20 32 120 B D 24 60

13 Satu punca radioaktif mempunyai 240 bilangan per minit dan separuh hayat 4 hari.Berapakah bilangan per minit selepas 16 hari kemudian? A C E 7.5 20 60 B D 15 30

14 Rajah menunjukkan graf keaktifanmasa untuk suatu unsur radioaktif. Selepas 12 jam keaktifan unsur adalah A B C D 4 bilangan per saat 8 bilangan per saat 16 bilangan per saat 64 bilangan per saat

Jadual menunjukkan keaktifan satu sumber radioaktif diukur dalam tempoh 160 s.Nilai x yang paling sesuai adalah A C 60 45 B D 51 39

15 Radium-226 yang beradioaktif mempunyai separuh hayat 1600 tahun. Berapakah pecahan

daripada bilangan asal nukleus yang tinggal selepas 6400 tahun? A C 64 1 8 1 32 D 1 B 1 16

C E

24 jam 48 jam

D

30 jam

16 Suatu unsur radiaktif mempunyai separuh hayat 8 jam.Selepas 24 jam peratus yang sudah mereput adalah A C 12.5 % 50. 0% B D 25.0% 87.5 %

20 Satu pembilang skalar yang disambung dengan tiub G.M. mencatatkan sinaran latar belakang 40 bilangan per minit.Apabila satu punca radioaktif diletakkan di hadapan tiub G.M. itu,bacaan pembilang skalar itu ialah 280 bilangan per minit.Selepas 3 jam,bacaan pembilang skalar itu ialah 70 bilangan per minit.Berapakah separuh hayat punca radioaktif itu? A C E 1 jam 6 jam 12 jam B D 3 jam 9 jam

17 Suatu unsur radioaktif mempunyai separuh hayat 8 saat dan pencatatmerekodkan 60 bilangan per saat.Berapakah bilangan persaat 24 saat sebelumnya? A C E 15 120 480 B D 30 240

21 Separuh hayat Jisim asal Unsur P 10 hari 1g Unsur Q 5 hari 2g

18 Satu objek kayu didapati daripada satu kawasan arkeologi didapati mengandungi ¼ daripada jumlah asal kandungan karbon radioaktifnya. Jika separuh hayat karbon radioaktifnya adalah 6400 tahun,umur objek kayu itu ialah kira-kira A C tahun 3200 tahun B 8000 tahun E 19200 tahun 6400 tahun D 12800 22
234

Dua unsur radioaktif P dan Q mempunyai separuh hayat dan jisim asal seperti yang ditunjukkan dalam jadual.Selepas berapa lamakah unsur-unsur itu akan mempunyai jisim yang sama A C E
238

5 hari 15 hari 25 hari
234

B D

10 hari 20 hari

19 Suatu unsur radioaktif mempunyai separuh hayat 12 jam.Berapa lamakah akan diambil untuk 75% daripada atom unsur itu menyusut? A 6 jam B 12 jam

U →
92

Th →
90

234

Pa →
91

U

92

230

Th →

226

Ra

90

88

Berapakah jisim
91

234

Pa

(a) Turutan di atas menunjukkan sebahagian daripada siri penyusutan uranium-238 yang beradioaktif.Dalam siri penyusutannya ,zarah-zarah dikeluarkan dan unsur-unsur radioaktif yang baru dihasilkan. (i) Namakan zarah yang dikeluarkan ketika 234 Th menyusut menjadi 234 Pa
90 91

yang tinggal selepas 33.5 jam.

................................................. ................. (ii) Berdasarkan siri penyusutan di atas , berikan satu pasangan nukleus yang merupakan isotop. ................................................. ................

23 Sebuah tiub G.M. telah dipasangkan kepada sebuah radioaktif diletak 5 cm di hadapan tiub G.M.Pembilang itu dimulakan serentak dengan jam randek.Bacaan skala itu dicatat pada tiap-tiap minit.Hasil eksperimen adalah seperti jadual di bawah. Masa /minit Bacaa n skala Bilanga n per minit pada tiaptiap minit 4571 3332 2254 1703 1257 958 651 432 250 189

234

(b) 234
U
91

Pa menyusut menjadi
92

dengan mengeluarkan satu zarah.Separuh hayat 234 Pa
91

yang tinggal ialah 6.7 jam. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan separuh hayat? ........................................... ................. ........................................... ................. (ii) Pada suatu ketika jisim 234 Pa ialah 32 g
91

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 4571 7903 10157 11860 13117 14075 14726 15158 15408 15597

(a) (i) Lukiskan satu graf bilangan per minit bertentangan masa dalam minit.

belakang dan membetulkan keputusan di atas untuk mengambil kira sinar latar belakang. ....................................................... ...................

24 (a) Nyatakan istilah-istilah berikut:(i) Keradioaktifan (ii) Separuh hayat (b) Apakah yang berlaku ke atas nukleus asal suatu unsur radioaktif apabila berlaku (i) Penyusutan alfa (ii) Penyusutan beta (ii) Daripada graf anda tentukan separuh hayat punca radioaktif R (b) Apakah dua sinar radioaktif yang mungkin dikeluarkan oleh R yang mungkin dikesan oleh tiub G.M. itu? ................................................... ....................... (c) (i) Separuh hayat punca radioaktif R yang diperolehi dalam (a)(ii) itu tidaklah tepat kerana tidak mengambil kira sinar-sinar latar belakang. Cadangkan satu punca bagi sinar latar belakang ....................................................... ................... ....................................................... ................... (ii) Terangkan bagaimana anda akan memperolehi bilangan sinar latar (c) Lakarkan graf aktiviti-masa bagi suatu unsur radioaktif. Tunjukkan bagaimana separuh hayat boleh ditentukan daripada graf yang anda lakarkan. (d) Huraikan satu eksperimen untuk menunjukkan model pereputan suatu unsur radioaktif.