You are on page 1of 8

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

CZYTAJ OBOWIZKOWO

od 2006 r.

Uniwersytet
III Wieku
zakoczy rok

Kdzierzyn-Kole, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

DWUTYGODNIK

rok X, nr 11 (188)

11 CZERWCA 2015
ISSN: 2080-3664

Uroczysta gala podsumowujca rok akademicki 2014/2015


odbya si w Domu Kultury Chemik w Kdzierzynie-Kolu. Stowarzyszenie dziaa od 15 lat. Obecnie moe si pochwali liczb 320 czonkw.

Wicej na: GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole zabytki

kdzierzyn-kole - policja

Kto kupi Baszt Montalamberta?

Kierowca ciarwki
z 3 promilami

Fot. Katarzyna Solarz

Najcenniejszy zabytek Kdzierzyna-Kola idzie pod motek za 480 tys. zotych.


katarzyna solarz

Dwa tygodnie temu na


portalu aukcyjnym otodom.
pl, gdzie publikowane s
m.in. oferty sprzeday czy
wynajmu mieszka i domw, pojawio si ogoszenie
- Fort Fryderyka Wilhelma
wraz z zabudowaniami - na
sprzeda, z przeznaczeniem
na magazyn, hal lub centrum konferencyjne. Mowa
tu o Baszcie Montalamberta, najcenniejszym kdzierzysko-kozielskim zabytku,
ktrego historia siga roku
1807, kiedy to odbyo si oblenie twierdzy Kole przez
wojska napoleoskie. Twierdzy broniy wwczas wojska
pruskie. Rozegraa si tu
krwawa bitwa w ktrej wzio udzia ponad 1000 onierzy, obrocy skapitulowali,
a miasto zostao niemal doszcztnie zniszczone. Na pamitk tych dramatycznych
wydarze w Kolu, co roku
odbywaj si Dni Twierdzy,
na ktre przyjeda midzynarodowa publiczno,
by podziwia historyczne
rekonstrukcje wydarze z
1807 roku. Zabytkiem gmina chwali si te na stronie
internetowej Urzdu Miasta.
Jednak ta zaniedbana pera
architektury fortecznej nie
naley do gminy, poniewa
ta, nie skorzystaa w 2001
roku z prawa do jej pierwokupu od Mynw Polskich.
Wwczas zabytek, za przysowiowego grosza kupi
ukasz Saska by potem, w
formie darowizny przekaza
go Fundacji Instytutu Historii Ziemi Kozielskiej. Obecnie obiekt naley do Fundacji Dla Dobra Publicznego,
ktrego prezesem jest Marian Saska, ojciec ukasza
Saski. Opiekun zabytku widocznie nie udwign odpowiedzialnoci za rozpadajcy si pomnik historii, tym
bardziej, e prace konserwatorskie, ktre zostay mu

Waciciel Baszty wystawi j na sprzeda. Prbuje negocjowa z wadzami miasta wymian.


zlecone przez Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw nie zostay wykonane w
wymaganym terminie. - W
lipcu 2013 r. zostaa wydana decyzja nakazujc wacicielowi przeprowadzenie
robt budowlanych zabezpieczajcych przed istotnym uszkodzeniem zabytku. Termin wykonania tych
prac min z kocem wrzenia 2014 r. Waciciel nie
przystpi do ich realizacji,
w zwizku z czym zostao
wszczte postpowanie egzekucyjne, ktre jest w toku
- mwi Iwona Solisz, Opolski Wojewdzki Konserwator Zabytkw. - Z naszych
informacji wynika rwnie,
e obiektem zainteresowana
jest gmina Kdzierzyn - Kole - dodaje.
Istotnie, temat przejcia zabytku przez gmin by
przedmiotem dyskusji podczas ostatniej sesji Rady
Miasta. Dotyczya ona rozmw przeprowadzonych z
wacicielem baszty. Okazuje si, e zanim prezes Fundacji Dla Dobra Publicznego
wystawi zabytek na sprzeda, prbowa negocjowa
z wadzami miasta wymia-

n. - Waciciel nie chcia


nam przekaza zabytku za
darmo - zaznaczy podczas
sesji zastpca prezydenta
do spraw gospodarki przestrzennej i inwestycyjno remontowej, Artur Maruszczak. W ramach wymiany,
Fundacja Dla Dobra Publicznego zadaa od miasta innej nieruchomoci, w
postaci kamienicy. Jak zaznaczy Maruszczak, rozmowy trwaj, ale na razie nic
nie wiadomo o ich finalizacji oraz ostatecznych decyzjach. Spraw dodatkowo
komplikuje niedopeniony
przez waciciela obowizek
prac remontowych. - Wstpnie szacujemy, e w remont
trzeba zainwestowa kilka
milionw, eby zrealizowa
to, co wynika z zalece konserwatorskich - mwi Maruszczak. Nietrudno si domyli, e miasta nie sta na
takie koszty. - Ostatecznie,
moe to i lepiej, gdyby baszta zostaa kupiona przez kogo, kto moe zainwestowa
due pienidze i odrestaurowa obiekt - zastanawia si
Maruszczak. W takie rozwizanie nie wierzy radny
Micha Nowak.

R E K L A M A

Kasy fiskalne
oprogramowanie

wdroenia

- Moim zdaniem nikt nie


kupi obiektu, ktry raczej
nie nadaje si do celw komercyjnych. Tym bardziej,
e bez pozwolenia konserwatora inwestor nie wykona
w nim adnych prac budowlanych. Dlatego dziwi si
obecnym wacicielom, e
nie chc dogada si z wadzami miasta, by przekaza
zabytek w zamian za inny
budynek - ubolewa Nowak.
- Miasto powinno naciska
na wacicieli, najlepiej we
wsppracy z konserwatorem
zabytkw - dodaje. Niestety wyglda na to, e waciciel chce po prostu zarobi,
chocia Fundacja Instytutu
Historii Ziemi Kozielskiej,
ktrej tak szlachetnie przekazano pierwotnie baszt w
formie darowizny to przecie organizacja non profit.
Pozostaje mie nadziej, e
obecne wadze nie dadz za
wygran i nie zaprzepaszcz
kolejnej, tym razem kosztownej szansy, ktra kilkanacie
lat temu przesza im koo
nosa za darmo. - Jeli nic nie
zrobimy w sprawie baszty, to
przysze pokolenia nam tego
nie wybacz - kwituje Micha
Nowak.

Mczyzna zosta zatrzymany


po telefonicznym zgoszeniu.
30 maja po godz. 3.00
pracownik ochrony jednej z
firm znajdujcej si na terenie Kdzierzyna-Kola powiadomi funkcjonariuszy,
e pod bram zakadw podjecha kierowca samochodu
ciarowego. W trakcie gdy
pyta si o drog pracownik
ochrony wyczu od niego alkohol. Ochroniarz o swoich
przypuszczeniach poinformowa policjantw.
Przeprowadzone przez
funkcjonariuszy badanie wykazao blisko 3 promile alkoholu w organizmie kierowcy
samochodu
ciarowego.
28-latek odpowie za jazd w
stanie nietrzewoci przed
sdem. Grozi mu nawet do

2 lat pozbawienia wolnoci


oraz sdowy zakaz prowadzenia pojazdw. - W celu
wyeliminowania z drg pijanych kierowcw, policjanci prowadz wzmoone kontrole trzewoci. Sprawdzaj
rwnie kad informacj od
obywateli, podejrzewajcych
kierowcw o jazd pod wpywem alkoholu. Coraz wicej
ludzi widzc osob nietrzew za kierownic samochodu, reaguje i przekazuj
swoje przypuszczenia funkcjonariuszom - tumaczy
podkom. Magdalena Kowalska z KPP w Kdzierzynie-Kolu.
p

kdzierzyn-kole - wystawy

Ludzkie anioy

W filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy


ulicy Damrota 32 mona
podziwia prace uczestnikw rodowiskowego Domu Samopomocy Promyczek.
Wernisa wystawy pt.
Ludzkie anioy odby si 9
czerwca w filii nr 5 Miejskiej

Terminale patnicze

najtaniej

Biblioteki Publicznej przy ulicy


Damrota 32. Zgromadzeni gocie byli pod duym wraeniem
prac uczestnikw rodowiskowego Domu Samopomocy
Promyczek. Wystaw Ludzkie anioy mona przyj zobaczy do 31 lipca.
j

szczegy
str. 6

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18

2 Wiadomoci

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole samorzd

Obywatelu, czy wiesz jak dziaa Twoja rada osiedla?


Fot. Wikipedia.pl

Radni wezm pod lup dziaalno jednostek pomocniczych gminy.


leszek iwulski

W Kdzierzynie-Kolu funkcjonuje obecnie 16 rad osiedli,


jednak wiedza o ich istnieniu
i dziaalnoci w wiadomoci
mieszkacw jest znikoma. Zjawisko to nie dotyczy wycznie
Kdzierzyna-Kola, bo niska
partycypacja spoeczna, angaowanie si w sprawy swojego
osiedla czy miasta, to problem
dotyczcy wikszoci gmin w
Polsce. U nas wida to chociaby
po frekwencji wyborczej do rad
osiedli, ktra w wikszoci nie
przekracza 5%. Przewanie te
mieszkacy nie orientuj si, kto
jest przewodniczcym ich osiedla, jaki jest skad rady i na co
wydawane s ich pienidze. To
bd bo poprzez brak komunikacji pomidzy rad osiedla, a jej
mieszkacami trac obie strony.
Rady osiedli to inaczej jednostki
pomocnicze gmin, ktrych dziaalno powinna si opiera na
wsppracy Rady Miasta z zarzdem osiedli, tak by suy interesom mieszkacw. To rady
osiedli maj za zadanie aktywizowa mieszkacw zgodnie ze
statutem rad osiedlowych i dy
do wsppracy z nimi. Czy Rady
osiedli w Kdzierzynie - Kolu
dziaaj zgodnie z tymi zaoeniami?
- Cz rad mocno si angauje w dziaalno na osiedlu, a
cz zajmuje si wycznie rozdawnictwem przyznawanych
rodkw - mwi bez ogrdek Kamil Nowak z Fundacji Wiedzie
Wicej - Analiza, ktr prowadzimy od kilku lat wykazuje, e
obecna forma dziaalnoci rad
osiedli nie spenia zakadanych

W Kdzierzynie-Kolu jest 16 osiedli, w ktorych


funkcjonuje taka sama liczba rad osiedlowych.
Na zdjciu Osiedle Piastw.
zada, a prowadzony monitoring sugeruje raczej, e nikt od
lat nie ma koncepcji na zmian
w funkcjonowaniu jednostek pomocniczych - dodaje.
Za taki stan rzeczy odpowiada te gmina, bowiem, eby rady osiedlowe dziaay sprawnie,
ich przewodniczcy i czonkowie
powinni by na bieco szkoleni z zakresu przepisw dotyczcych na przykad ustawy o dostpie do informacji publicznej.
Niektre rady nie stosuj si do
zapisw tej ustawy, naruszajc
tym samym, obowizujc je
jawno i transparentno. Zdarza si, e z tego powodu dochodzi do kuriozalnych sytuacji, kiedy radni osiedlowi oburzaj si,
e da si od nich przedoenia
sprawozda z dziaalnoci rady,
protokow i uchwa. Takie informacje powinny by rwnie

udostpnione i na bieco aktualizowane na stronie BIP urzdu


miasta. Obecnie na stronie biuletynu, w zakadce Osiedla. Zadania i formy dziaania nie wywietlaj si adne informacje
dotyczce wszystkich 16 osiedli
na terenie gminy.
- Zbliaj si kolejne wybory do rad osiedli, a mieszkacy
nie s w stanie oceni ich dziaalnoci, poniewa na stronie
urzdu miasta od 2012 roku nie
ma dostpu do podstawowych
dokumentw
obrazujcych,
jak funkcjonuj rady, jakie podejmuj decyzje, na co wydaj
rodki. - krytykowa niedopatrzenia urzdnikw na ostatniej
sesji Rady Miasta, radny Adam
Sadowski. Dostao si te tym
radom osiedli, ktre niespecjalnie angauj si w dziaalno
na rzecz mieszkacw. - Wik-

szo pienidzy tych rad zostao


przejedzonych, przepitych, przetaczonych - sarka Sadowski.
Susznie zauway te, e aktywizacja mieszkacw przez Rad Osiedla nie moe ogranicza
si do Wielkanocnego jajeczka
dla seniorw. - Aktywizacja jest
wtedy, kiedy na osiedlowym festynie Pan Mietek sprzedaje bilety, a Pani Krysia nalewa kompot wasnej produkcji. Chodzi o
to, eby mieszkacy sami chcieli
co zrobi, nie byli bierni. Rady
osiedlowe nie mog podpina si
pod dziaania Miejskiego Orodka Kultury, bo to nie jest adna
inwencja - apelowa Sadowski.
- Wikszo obecnych rad
osiedli to rachityczne instytucje,
ktre potrzebuj przeformuowania swoich statutw, tak by
ich dziaania rzeczywicie skupiay si na aktywizacji mieszkacw, a nie rozdawnictwie
rodkw - mwi Kamil Nowak.
Dosy powszechn praktyk jest te rywalizacja na linii
przewodniczcy osiedla - radny miejski. Nie przypadkowo w
ostatnich wyborach samorzdowych, do Rady Miasta startowali
prawie wszyscy przewodniczcy
Rad Osiedli. Trudno wic mwi
tu o spoecznej roli rad osiedlowych, kiedy strony, zamiast skupia si na rzeczywistych problemach mieszkacw, popadaj w
prywatne konflikty. Oczywicie
s wyjtki, ale te dotycz maych
osiedli. Tam radni osiedlowi s
blisko swoich mieszkacw i nie
obce s im ich potrzeby.
Jak zmobilizowa rady osiedli do wikszej aktywnoci? 22
- go maja na komisji prawno
- administracyjnej Rady Mia-

komentarz na gorco
Kamil Nowak
szef Fundacji
Wiedzie Wicej
Rady osiedli s jednostkami pomocniczymi,
ktre powinny pomaga
gminie, a nawet wyrcza
j w pewnych dziaaniach,
ale w Kdzierzynie-Kolu
tak si nie dzieje - uwaa
Kamil Nowak z Fundacji
Wiedzie Wicej. - Z naszych obserwacji wynika, e rady osiedli mona
podzieli na dwa rodzaje, takie, ktre staraj si
wcza w swoje dziaania
spoeczno osiedli i zachcaj j do czynnej aktywnoci oraz takie, ktrym odpowiada bierno
mieszkacw. Mona powiedzie, e te rady, ktrym problemy mieszkacw nie s obce, dziaaj
prawidowo, reszta niestety zajmuje si rozdawnictwem rodkw. Kiedy na przykad taka rada
otrzymuje okrelon pul pienidzy to rozdaje
je rnym podmiotom po
troch, tylko po to, eby
na plakacie danej imprezy
byo napisane, e wsp-

organizatorem jest rada


osiedla. Niestety wci
istnieje bdne przekonanie, e jednostki pomocnicze s wanym elementem
na styku wadzy, jakim
jest prezydent czy Rada
Miasta, a mieszkacami,
ktrzy w razie problemw
mog liczy na swoj rad osiedla. Powszechne
jest rwnie przekonanie, e rady wsppracuj z mieszkacami, ale w
wikszoci przypadkw to
rwnie mit. Jeeli miaoby doj do zmian, to nie
przy obecnym statucie.
Niestety do tej pory nikogo nie interesoway dziaania rad osiedlowych. Od
dwch lat monitorujemy
dziaania jednostek pomocniczych i dopiero nasze analizy i publikacje
materiaw rdowych do
kilku lat wstecz, zwrciy
uwag na pojawiajce si
problemy. Swoj drog,
nie pamitam eby analiz ich dziaalnoci kiedykolwiek zajmowaa si komisja rewizyjna. Wyniki
naszych bada planujemy
przedstawi po wakacjach.

sta zosta sporzdzony pierwszy raport z dziaalnoci jednostek pomocniczych. To rwnie


pierwszy krok Rady Miasta w
stron monitorowania i wgldu
w dziaalno rad osiedli. To je-

go zaleta. Jego wad za jest to,


e opiera si prawie wycznie
na informacjach przekazanych
przez przewodniczcych zarzdw rad osiedli, trudno zatem
by by obiektywny.

kdzierzyn-kole - samorzd

Zarzd Powiatu z absolutorium


leszek iwulski

Absolutorium to nic innego


jak tylko pewnego rodzaju votum zaufania dla aktualnie prowadzonej polityki finansowej
przez dan jednostk samorzdu terytorialnego. Procedura
ta polega na wyraeniu przez
radnych akceptacji (lub jej braku), co do sposobu wykonania
budetu. Sposb ten najpierw
oceniany jest przez Regionaln
Izb Obrachunkow, a nastpnie przyglda si mu Komisja
Rewizyjna. Kolejnym etapem

jest ocena radnych. Ten etap


w duej mierze ma charakter
polityczny i pozwala na jednoznaczn identyfikacj, jak rozkadaj si sympatie polityczne w radzie. Doda naley, e
konsekwencje braku absolutorium s bardzo powane, gdy
oznaczaj zoenie automatycznego wniosku o odwoanie
Zarzdu Powiatu. W przypadku powiatu kdzierzyskiego
gosowanie nad wykonaniem
budetu pokazao polaryzacj
stanowisk i wskazanie radnych
Prawa i Sprawiedliwoci oraz
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Krystyna Stanik, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

Skad: Bartomiej Mielnik


Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

tzw. Wantuowcw (Tomasz


Wantua oraz Marek Piasecki)
jako siln opozycj wobec rzdzcej koalicji Platformy Obywatelskiej oraz Mniejszoci
Niemieckiej. Opozycja na chwil
obecn potrafia zmobilizowa 6
szabel. Jest to jednak stan zdecydowanie za may, aby przyczyni si do powstania problemw dla wikszoci, poniewa
Platforma oraz Mniejszo dysponuj solidnym zapleczem w
postaci 13 radnych. Klub PiS,
gosujc przeciw udzieleniu absolutorium, wskaza, e pewne

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

aspekty prowadzonej polityki


finansowej powiatu s niecelowe i maj charakter konsumpcyjny. Wskazane zostay takie
dziaania jak budowa fontanny,
ktra mogaby zosta zrealizowana w innym terminie, gdy
zostan ju zaatwione waniejsze potrzeby mieszkacw
powiatu (tu wskazano na brak
obiecanych podwyek dla pracownikw szpitala). Rzdzcy
powiatem natomiast wskazywali na szereg inwestycji, ktre
udao si skoczy. Wedug nich
za obecnym starost i zarzdem
przemawiaj m.in. remont Alei
Lisa na os. Piastw w Kdzierzynie (tej samej, ktra staa si negatywnym bohaterem
medialnych doniesie w oglnopolskich mediach), budowa ldowiska dla migowcw
ratunkowych przy kozielskim
szpitalu, otwarcie oddziau neurologicznego, przebudowa drogi w Karchowie oraz powstanie
placu zabaw przy Zespole Szk
Specjalnych). Pozytywn ocen
dla sposobu prowadzenia polityki finansowej powiatu wyrazia rwnie Regionalna Izba
Obrachunkowa w Opolu oraz
Komisja Rewizyjna.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

Pod koniec maja radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie budetu powiatu.

Chocia niektrzy radni mieli wtpliwoci


to RIO pozytywnie wyrazia si o wykonaniu budetu.
Radni ostatecznie przyjli uchwa w tej sprawie.

GazetaInformator.pl >>

Rondo coraz bliej

Sukces
parabadmintonisty
MMKS KdzierzynKole

Bartomiej Mrz zdoby dwa


medale: srebrny w singlu oraz
brzowy w deblu. We wrzeniu zawodnik MMKS Kdzierzyn-Kole wemie udzia w
Mistrzostwach wiata w Stoke Mandeville w Anglii. Wczeniej jednak powalczy pod koniec czerwca w Irlandii oraz w
sierpniu w Indonezji.
j

Mistrzowie
w pierwszej pomocy
udziaem pieszego i rowerzysty, poparzenie ciaa podczas
gotowania, upadek ze schodw, zranienie podczas zabawy w parku oraz testy. Druyna ratownicza z II Liceum
Oglnoksztaccego im. Mikoaja Kopernika w Kdzierzynie-Kolu zaja I miejsce. Druyna z Publicznego Gimnazjum
nr 5 w Kdzierzynie-Kolu
zaja miejsce V. Druyna z II
LO bdzie teraz reprezentowa wojewdztwo opolskie w
eliminacjach centralnych Mistrzostw Pierwszej Pomocy w
Lublinie, ktre odbd si w
poowie czerwca.
j

kdzierzyn-kole - nieruchomoci

PKP sprzedaje budynek przy alei JP II


nosi 2 mln z netto. Przetarg
zaplanowano na 10 czerwca.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT
zgodnie z przepisami obowizujcymi w dniu sprzeday. Warunkiem przystpienia
do przetargu bya wpata wadium na konto Oddziau Gospodarowania Nieruchomociami.
j

Fot. Leszek Iwulski

Fot. MMKS Kdzierzyn-Kole

leszek iwulski

kdzierzyn-kole - edukacja

Ogoszono przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci zabudowanej PKP


w Kdzierzynie-Kolu.
PKP S.A. Oddzia Gospodarowania Nieruchomociami we Wrocawiu ogosi
przetarg ustny na sprzeda
nieruchomoci przy alei Jana
Pawa II 4a, 4b i 6 w Kdzierzynie-Kolu. Nieruchomo
obciona jest umowami najmu. Cena wywoawcza wy-

w skrcie

GDDKiA w 2016 roku rozpocznie prace projektowe


nad przebudow skrzyowania.

Bartomiej Mrz na zawodach China


Para-Badminton International.

Pierwsze miejsce uczniw


II LO w eliminacjach okrgowych XXIII Mistrzostw
Pierwszej Pomocy PCK w
Opolu.
Pod koniec maja w Opolu
odbyy si eliminacje okrgowe XXIII Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. W zawodach wzili udzia uczniowie
szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wojewdztwa
opolskiego. Szkolne druyny
ratownicze sprawdzay swoje umiejtnoci praktyczne w
zakresie udzielania pierwszej
pomocy oraz wiedzy teoretycznej. Organizatorzy przygotowali pi zaimprowizowanych
sytuacji: wypadek drogowy z

region

region komunikacja

kdzierzyn-kole - sport

Bartomiej Mrz podczas


zawodw China Para-Badminton International
w Pekinie wywalczy dwa
medale.
Parabadmintonista MMKS
Kdzierzyn-Kole Bartomiej
Mrz doskonale poradzi sobie
podczas China Para-Badminton International w Pekinie. W
zawodach wzio udzia okoo
100 zawodnikw z 13 krajw.

Wiadomoci 3

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

Skrzyowanie w Reskiej Wsi nigdy nie cieszyo


si dobr opini. Przecicie krajwki (Droga krajowa nr 45 i droga krajowa
nr 38) z drog wojewdzk
(DW 418) co kilkanacie dni
stawao si scen rozmaitych zdarze drogowych.
Skrzyowanie stao si na
tyle sawne, e po wpisaniu jej w wyszukiwark jako
pierwszy pojawia si zapis
filmowy z monitoringu, na
ktrym widoczne s kolizje.
Dochodzi do nich pomimo
faktu, e skrzyowanie jest
bardzo dobrze oznakowane.
Bywa, e kraksy maj miejsce w ten sam weekend. Najczciej przyczyn zdarze
drogowych s kierowcy, ktrzy nadjedaj od strony
Gubczyc, ktrzy nagminnie
ignoruj znak STOP i traktuj obie drogi jak rwnorzdne. Z uwagi na wzrastajc
liczb wypadkw mieszkacy apeluj o nowe rozwizania poprawiajce bezpieczestwo uczestnikw ruchu
drogowego. W gr wchodzi
umieszczenie na skrzyowaniu sygnalizacji wietlnej lub
rondo. Mieszkacy s zdania, e to ostatnie wyjcie w
najwikszym stopniu zabezpieczyoby interesy korzystajcych z drg. Ich przekonania podzielaj rwnie
pracownicy starostwa, ktrzy wielokrotnie interweniowali w sprawie feralnego
skrzyowania oraz policjanci
i pracownicy Urzdu Gminy
Reska Wie. W spraw zaangaowaa si rwnie posanka PO Brygida Kolenda
abu, ktra wielokrotnie

Sukces
Studia Piosenki
Dwie z wokalistek Studia
Piosenki Miejskiego Orodka
Kultury w Kdzierzynie-Kolu osigny oglnopolski sukces. Hania Posid zdobya I miejsce na X festiwalu
piosenek Majki Jeowskiej
Rytm i Melodia w Radomiu, a Agnieszka Treffon
zdobya grand Prix podczas
Oglnopolskiego Festiwalu
Piosenki dziecicej i Modzieowej Fuma 2015 w
Zielonej Grze.

Na skrzyowaniu w Reskiej Wsi dochodzi do kolizji i wypadkw, mimo tego, e jest ono bardzo dobrze oznakowane.
lobbowaa na rzecz powstania rodna i skadaa interpelacje do laski marszakowskiej, by jak najszybciej
zaj si t spraw. Posanka wskazywaa wwczas, e
istnieje konieczno przebudowy skrzyowania tak, by
w jak najwikszym stopniu
poprawiony zosta poziom
bezpieczestwa. Interpelacja skierowana bya do Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju. W odpowiedzi sekretarz w ministerstwie Zbigniew Rynasiewicz poinformowa, e sprawa zostanie

uwzgldniona i e ewentualna budowa ronda bdzie


kosztowa ok. 6,8 miliona
z. Na chwil obecn jest zapowied Generalnej Dyrekcji
Drg Krajowych i Autostrad,
e sprawa poprawy bezpieczestwa zostanie wczona do porzdku dziennego
w 2016 roku. Wwczas rusz prace projektowe nad
przebudow ronda. Wedug
GDDKiA, aby zmniejszy
stopie wypadkowoci na
skrzyowaniu rozwaane jest
monta specjalnej sygnalizacji dwikowej.

kdzierzyn-kole - kultura

Noc Muzew
w Kdzierzynie-Kolu?
Miasto ma si czym pochwali. Urzd chce wczy si w organizacj Nocy Muzew.
- Niedawno w caej Polsce
odbywaa si impreza pod nazw Noc Muzew, czy Kdzierzyn-Kole ma tak mao do
pokazania, e nie moe w tej
imprezie bra udziau? - pyta
na ostatniej sesji Rady Miasta, radny Adam Sadowski. W
Polsce Noc Muzew odbywa
si co roku, w majowy weekend w okolicach 18 maja. W
tym dniu od 1977 roku obchodzimy Midzynarodowy Dzie
Muzew. Ide oglnopolskiej
imprezy, ktra odbywa si w
122 miastach Polski, jest udostpnianie zwiedzajcym w
godzinach wieczornych i nocnych, muzew, galerii i miejsc
kultury, czsto za darmo lub za
symboliczn kwot. Pierwsz
Noc Muzew zorganizowano w
2003 roku w poznaskim Muzeum Narodowym. Dlaczego
Kdzierzyn-Kole nie ma takiej
tradycji?
- Nic nie stoi na przeszko-

Autobus na Dbow
Porozumienie zawarte midzy gmin Kdzierzyn-Kole oraz gmin Reska
Wie pozwoli mieszkacom
bez przeszkd korzysta z
urokw akwenu Dbowa. Od
20 czerwca do koca miesica autobus bdzie kursowa
tylko w weekendy, natomiast
w lipcu i sierpniu codziennie. Linia nr 10 pojedzie od
biurowca w Blachowni, przez
osiedle Piastw, rdmiecie, Pogorzelec, Kodnic
i Kole a do Dbowej. Ju
wkrtce na stronie MZK Kdzierzyn-Kole pojawi si dokadny rozkad jazdy.

dzie, by Noc Muzew odbywaa si take u nas - mwi Teresa Guszek z Biura Informacji i
Promocji urzdu miasta. - Jednak zasadnym jest zorganizowanie jej w innym terminie
ni ten oglnopolski, poniewa wtedy wszyscy kieruj si
w stron imprez w wikszych
miastach - uwaa Guszek. W
2013 roku tzw. Noc Muzeum
zorganizowao Towarzystwo
Ziemi Kozielskiej, podczas
Dni Twierdzy Kole. Muzeum
w baszcie otwarte byo wtedy
od godz. 18 do godz. 23. - Z
informacji prezesa Towarzystwa Ziemi Kozielskiej wynika,
e liczba odwiedzajcych ich
osb, pozytywnie ich zaskoczya. W roku ubiegym nie udao
si tego wydarzenia powtrzy,
jednak podczas tegorocznych
Dni Twierdzy Kole ponownie
bdzie mona odwiedzi Muzeum Ziemi Kozielskiej - zapewnia Teresa Guszek.
Jednak muzealne atrakcje
Kdzierzyna-Kola nie kocz
si na Muzeum Ziemi Kozielskiej. - W Kolu mona zoba-

czy min. zabytkow luz z


pocztku XIX wieku, miejsk
wie cinie wraz z budynkiem przepompowni (zbudowan w latach 1900 - 1902)
czy wreszcie baszt Montalamberta. Notabene z jej histori (oblenie Kola w 1807
roku) wi si obchody Dni
Twierdzy Kole. W Blachowni,
w Domu Kultury Lech obejrze
mona Izb Pamici Lotnikw
15 Armii Powietrznej USAAF
oraz Robotnikw Przymusowych i Jecw Wojennych. To
tylko niektre z miejsc kultury i historii Kdzierzyna-Kola, ktre warto pokaza w Noc
Muzew. - Kiedy inne gminy
promuj swoje dziedzictwo
kulturowe, my marnujemy
nasz potencja - zauway Sadowski. Warto tu doda, e w
tym samym czasie, kiedy muzea i galerie w ssiednich miastach Opolszczyzny pkay w
szwach, w Kdzierzynie-Kolu
odbywaa si Noc Zakupw w
Ogrodach Odrzaskich.
k

Nowoczesna
elektrociepownia
W Zakadach Azotowych Kdzierzyn odbyo si wmurowanie kamienia wgielnego
pod now elektrociepowni.
Dziki niej zakad bdzie
mniej szkodzi rodowisku i
zapewni sobie energi. Ukoczenie budowy planowane
jest w listopadzie przyszego roku. Nowe inwestycje to
take nowe miejsca pracy i
stymulacja dla lokalnej gospodarki.
Pienidze
na neurologi
Szpital w Kdzierzynie-Kolu wygra konkurs
ogoszony przez opolski NFZ.
To dobra informacja dla tysicy pacjentw z tej czci
regionu. Oznacza to take, e
poprawi si oglna sytuacja
finansowa szpitala, poprzez
wzrost kontraktu na leczenie. Mieszkacy z naszego i
ociennych powiatw bd
leczeni na nowym oddziale
neurologicznym z pododdziaem udarowym w ramach
kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia.
Zwoki w lesie
2 czerwca rano, po kilkudniowych poszukiwaniach,
w ktre zaangaowani byli
policjanci na terenie lasu w
miejscowoci Czerwicice
odnalezione zostay zwoki
mczyzny, ktre na polecenie prokuratora zostay
zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji zwok.
Policjanci ustalaj okolicznoci i przyczyny mierci
mczyzny.
Wpad do studni
1 czerwca okoo godz. 17.00
dwuletni chopczyk wpad
do studni w miejscowoci
Turze przy ul. Raciborskiej.
Na miejsce wezwano stra
poarn, policj i pogotowie.
Dziecko stao w wodzie po
kolana w studni o gbokoci
4 metrw. Straacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Za
pomoc trjnogu ratowniczego opucili straaka ratownika, ktry wycign dziecko
ze studni.

4 Edukacja

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

RACIBRZ PRACA

RACIBRZ - EDUKACJA

Rok szkoy zawodowcw

Zaspokajanie potrzeb
lokalnego rynku pracy
Obecnie na rynku pracy
szans na zatrudnienie maj osoby z konkretnym wyksztaceniem. Zesp Szk
Zawodowych
dopasowuje
swoj ofert do aktualnych
potrzeb rynku. W porozumieniu ze Spdzielni Krawieck Jedno w Pietrowicach Wielkich uruchomiony
zosta nabr do klasy ksztaccej w zawodzie krawiec.
Pracodawca gwarantuje organizacj praktycznej nauki
zawodu wraz z pokryciem
kosztw dojazdu uczniw z
Raciborza do Pietrowic oraz
zatrudnienie po ukoczeniu
szkoy. Kolejnymi zawodami
z gwarancj zatrudnienia jest
sprzedawca i wdliniarz. Siec
sklepw Wdzarnia oraz
rma Janeta gwarantuj
praktyki uczniowskie i zatrudnienie dla absolwentw
tych zawodw. Ponadto waciciel rmy Janeta ufunduje stypendia uczniowskie dla

najlepszych uczniw.
Zawody przyszoci
Ziemia raciborska to obszar pooony geogracznie
bardzo blisko intensywnie rozwijajcej si lskiej strefy ekonomicznej. Nowe technologie
wdraane w rnorodnych gaziach przemysu wymagaj
wieloletnich specjalistycznych
bada m. in. w laboratoriach
chemicznych. Ksztacenie w
zawodzie technik analityk w
ZSZ jest dobrym pocztkiem
kariery dla absolwenta gimnazjum, ktry przyszo wie
z przedmiotami chemicznymi
i biologicznymi. ZSZ od wielu
lat ksztaci take specjalistw w
brany gastronomiczno - hotelarsko-turystycznej.
Mocne strony ksztacenia
zawodowego
Wprowadzona w 2013 roku reforma szkolnictwa zawodowego bardzo uatwia przysz karier zawodow ucznia
technikum i zasadniczej szkoy
zawodowej poprzez moliwo
zdawania podczas nauki egzaminw kwalikacyjnych. Zdany
egzamin umoliwia otrzymanie certykatu z danej kwalikacji. Certykaty te pozwalaj
uczniom penoletnim, jeszcze
podczas nauki w szkole podj
np. wakacyjn prac w swoim
zawodzie. W ostatnim roku nauki uczniowie zdaj drug kwalikacj, ktra pozwala im uzyska tytu technika w danym
zawodzie oraz wiadectwo tzw.

Fot. Grzegorz Nowak

CIEKAWI CI PRACA
W REKLAMIE I HANDLU?

Szansa na lepszy start na rynku pracy.


Rok 2015 zosta ogoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Szkoy
Zawodowcw. Na stronach
MEN umieszczona zostaa
mapa, na ktrej zaznaczono
wszystkie szkoy zawodowe
i technika. Wybr waciwej
szkoy
ponadgimnazjalnej
niewtpliwie ma wpyw na
karier zawodow kadego
czowieka.

<< GazetaInformator.pl

EUROPASS w jzyku angielskim lub niemieckim, ktry honorowany jest w krajach Unii
Europejskiej.
Fundusze unijne dla szkolnictwa zawodowego
W nowej perspektywie nansowej Unii Europejskiej
zagwarantowane s rodki nansowe na modernizacj
szkolnictwa zawodowego. Ze
rodkw tych skorzysta rwnie
powiat raciborski. Utworzone
zostanie Centrum Ksztacenia
Praktycznego, w ktrym powstan nowoczesne specjalistyczne pracownie chemiczne,
gastronomiczne, hotelarsko
turystyczne.

Zesp Szk Zawodowych


ul. Wileska 8,
47-400 Racibrz,
tel. 32 415 29 63
e-mail:
zespolrac@poczta.onet.pl
www.zespolrac.republika.pl
Artyku sponsorowany

Technicy organizacji reklamy z ZSE organizuj wasne


wystawy. Ostatnia miaa miejsce w marcu. Prace uczniw
mona byo oglda w zamkowych murach.
Zesp Szk Ekonomicznych proponuje nauk
na kierunkach: technik
organizacji reklamy i
technik handlowiec.
Rynek reklamy w Polsce wci si rozwija. Cigle powstaj nowe agencje
reklamowe, za te istniejce poszerzaj krg swoich
klientw. To brana, w ktrej
stale poszukuje si specjalistw zwizanych z organizacj i tworzeniem reklamy.
Praca w tej dziedzinie jest
kreatywna i ciekawa, stwarza
nieustannie nowe wyzwania.
Wychodzc naprzeciw
zapotrzebowaniu,
Zesp
Szk Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 proponuje kierunek
ksztacenia: technika organizacji reklamy, gdzie nauka trwa cztery lata. Szkoa proponuje ksztacenie na

poziomie rednim z tytuem technika oraz matur.


Nauka w tym zawodzie jest
wielopaszczyznowa, czy w
sobie umiejtnoci psychologiczne, ekonomiczne, plastyczne oraz informatyczne.
Absolwent
przygotowany
jest do wykonywania usug
reklamowych, prowadzenia
lub uczestniczenia w projektach promocyjnych rnych
instytucji i rm, organizowania wystaw, sesji fotogracznych, pokazw, public relations oraz projektowania
gracznego, obsugi programw: PowerPoint, Ilustrator, Photoshop, CorelDraw.
Absolwenci s zatrudniani
w agencjach reklamowych,
mediach, studiach gracznych i drukarniach, rodkach masowego przekazu
lub mog prowadzi wasn
dziaalno gospodarcz.

A moe chcesz pracowa


jako przedstawiciel handlowy? Drug propozycj szkoy jest kierunek: technik
handlowiec. To propozycja
dla tych, ktrzy interesuj
si sprzeda. Ucze opanowuje wiedz gwnie z ekonomii, zarzdzania, prawa
i negocjacji. Nabywa umiejtnoci obsugi kasy skalnej, programw magazynowo- hurtowych. Dziki temu
absolwenci zdobywaj moliwo pracy wszdzie tam,
gdzie potrzebna jest fachowa wiedza handlowa z zakresu sprzeday i negocjacji
np. znajd zatrudnienie jako
sprzedawcy, przedstawiciele
handlowi, dystrybutorzy lub
kierownicy dziaw sprzeday oraz mog prowadzi wasn dziaalno handlow.

Zesp Szk
Ekonomicznych
ul. Gimnazjalna 3
Racibrz
tel. 32 415 48 90
mail: zse-raciborz@alpha.pl
www.zse-raciborz.alpha.pl
Artyku sponsorowany

KDZIERZYN KOLE - EDUKACJA

PIERWSZA W POLSCE KLASA E-SPORTOWA


W Zespole Szk Technicznych i Oglnoksztaccych
w Kdzierzynie-Kolu rusza klasa dla e-graczy.
Wiadomo o tym, e w
Kdzierzynie-Kolu powstaje pierwsza w Polsce klasa e-sportowa byskawicznie obiega media branowe. Jednym
z pierwszych, ktry poda do
wiadomoci t informacj by
serwis All Play, ktrego redaktorem jest wsppomysodawca i absolwent Zespou Szk
Technicznych i Oglnoksztaccych, Patryk Nieso.

- Klasa zapowiada si naprawd fajnie dziki ludziom


odwanym. Wierz w ten prol i tych ludzi, i mam ogromny szacunek do dyrekcji, i caej
kadry - pisze na fejsbukowym
prolu Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztaccych
- Nieso. Drugim pomysodawc jest Adam Bugiel - nauczyciel informatyki w teje
szkole. - Nie ukrywam, e korzystalimy z wiedzy uczniw,
bo to w ich gowach kiekowao marzenie o takim kierunku
wyznaje Bugiel. - Niewiele te

zdziaalibymy bez wsparcia


Patryka Niesonia, ktry wskaza nam kontakty w rodowisku e-sportowym, dlatego
podkrelam, e 50 % udziau
w realizacji pomysu naley do
niego - dodaje Bugiel.
Kdzierzysko-Kozielska
ZSTiO jest pierwsz w Polsce
szko redni i jedn z nielicznych w Europie, w ktrej
gry legalnie wejd do programu nauczania, a chtnych
nie brakuje, bo prol szkoy to
na razie ziemia niczyja. Nowa
klasa ma posiada trzy 5-cio

osobowe druyny e-sportowe:


tzw. turniejow i dwie duyny rezerwowe, a w przypadku
braku rokujcych zawodnikw, moliwe bdzie wyonienie druyn z caego kierunku
przy uwzgldnieniu klas starszych. Treningi oraz zajcia
teoretyczne e-sportowe bd
odbyway si w ramach godzin
dodatkowych, na ktre szkoa
chce przeznaczy 5 godzin w
tygodniu. - Zakadamy, e uda
si nam utworzy 30 osobow
klas, w ktrej znajdzie si, co
najmniej 15 osb chtnych do

zaoenia zgranej druyny e-sportowej. Nie udz si jednak, e ze wszystkich naszych


podopiecznych zrobimy orw
e-sportu, dlatego chcemy by
mieli konkretny tytu technika
informatyki, a e-sport ma by
dla nich dodatkow umiejtnoci, ktra da im przygotowanie do profesjonalnego grania,
czy tworzenia gier - podkrela
Bugiel.
Za zawodowym e-sportem
id konkretne, due pienidze
i prestiowe turnieje. Zanim
jednak to nastpi uczniowie

bd mogli szlifowa swoje umiejtnoci i uczy si od


profesjonalnych graczy i trenerw, bo z takimi ZSTiO pragnie
nawiza wspprac. - Cigle
wypracowujemy sobie kontakty z organizacjami e-sportowymi, zaley nam bowiem na
odpowiednim poziomie merytorycznym. Szukamy osb,
ktre obejm patronat nad
szko i bd mogy nas wesprze swoim dowiadczeniem
- mwi Adam Bugiel.

ta klimatyzacji, ktre podnosz


komfort ycia i pracy. Zamontowane urzdzenia i instalacje
chodnicze, czy klimatyzacyjne
wymagaj cigej obsugi w zakresie napraw i konserwacji.
Brana chodnicza intensywnie
rozwija si, tworzc nowoczesne i ekologiczne rozwizania,
co skania klientw, do podejmowania decyzji o modernizacji istniejcych ju instalacji. Zapotrzebowanie na przysowiowy
chd systematycznie bdzie
wzrasta, dlatego zawd ten daje
due moliwoci rozwoju i oparty jest na wielozadaniowoci. W
brany tej potrzebny jest mechanik, elektryk, automatyk,
elektronik, informatyk Ukoczenie klasy ksztaccej w zawodzie: technik chodnictwa i klimatyzacji daje wyksztacenie na
poziomie umoliwiajcym pod-

jcie studiw, a z drugiej strony


daje szans na ciekaw prac.
Patronat nad ksztaceniem obja rma Pol-Eko Aparatura z
Wodzisawia l - podkrela ZSZ.Chodnictwo i klimatyzacja to
jedna z najprniej rozwijajcych
si dziedzin, majca zastosowanie w wielu gaziach przemysu:
od spoywczego, przez farmaceutyczny po samochodowy. Umiejtnoci zdobyte na tym kierunku
s wykorzystywane take w pracy przy odnawialnych rdach
energii, takich jak choby pompy ciepa. Nie ma wic w tym
przypadku obaw, e po zdobyciu
zawodu bd problemy ze znalezieniem zatrudnienia mwi Sebastian Kowalski, dyrektor Pol-Eko Aparatura. Podczas nauki
uczniowie zdobd praktyczne
umiejtnoci zwizane z montaem i uruchamianiem urzdze

i instalacji chodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepa. Pomog w tym nie tylko wyposaone w specjalistyczny sprzt
pracownie, ale take praktyki zawodowe. Ich realizacj zapewni
wsppracujce z Technikum nr
1 (wchodzi w skad ZSZ) rmy ze
lska: JBG2, Centrum Chodnictwa i Klimatyzacji, Avicold
czy Pol-Eko Aparatura. Wszystkie przedsibiorstwa zaoferoway
wodzisawskiej placwce wsparcie merytoryczne - podkrela
Izba Gospodarcza w Wodzisawiu l.

WODZISAW LSKI - EDUKACJA

Wodzisawski Zesp Szk


Zawodowych we wsppracy z lokalnymi przedsibiorcami postanowi uruchomi
nowy kierunek ksztacenia
- technik chodnictwa i klimatyzacji.
Tegoroczni
absolwenci
gimnazjw decyduj o wyborze szkoy ponadgimnazjalnej.
Placwki owiatowe, wychodzc naprzeciw oczekiwaniom
uczniw i rynku pracy, przygotowuj nowe kierunki ksztacenia. Zesp Szk Zawodowych
w Wodzisawiu l. uruchomi w
nadchodzcym roku szkolnym
kierunek - technik chodnictwa i
klimatyzacji. - Rynek odnotowuje z kadym rokiem coraz wiksze zapotrzebowanie na mon-

Fot. Wodzisawska Izba Gospodarcza

SZANSA NA DOBR PRAC

Lokalne rmy zaangaoway si w otwarcie nowego


kierunku ksztacenia - technik chodnictwa i klimatyzacji.

GazetaInformator.pl >>

Sylwetki 25

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

kdzierzyn-kole turystyka

Utartymi ciekami turystyki nie chodz

Fot. Polska poza map

Czwrka przyjaci z Kdzierzyna-Kola, yrowej i Zdzieszowic stworzya projekt Polska poza map.

Na zdjciu od lewej Filip Majewski, Artur Wierzbicki, Wojciech Czubek.


katarzyna solarz

Poczya ich wsplna


pasja do historii, podry i odkrywania tego, co
tajemnicze, zapomniane.
Pytani, co takiego ciekawego jest w chodzeniu po
starych fortach, kazamatach, fabrykach, bunkrach
czy opuszczonych dworkach
i paacach, odpowiadaj, e
to dziecica ciekawo, ktra drzemie w kadym dorosym czowieku. Kieruj si
mottem Marka Twaina - Za
dwadziecia lat bardziej bdziesz aowa tego, czego nie zrobie, ni tego, co
zrobie. Wic odwi liny,
opu bezpieczn przysta.
Zap w agle pomylne wiatry. Podruj, nij, odkrywaj.
Pomysodawc projektu
Polska poza Map jest FiR E K L A M A

lip Majewski z yrowej. To


on w 2013 roku zaoy blog
pozamapa.pl gdzie opisywa miejsca i obiekty warte
zobaczenia. Tak zacza si
historia wypraw, do miejsc,
ktrych nie ma...w przewodnikach. Niedugo potem,
do Majewskiego doczyli:
Wojciech Czubek, Krzysztof Bieko i Artur Wierzbicki (ten ostatni czasowo nie
uczestniczy w projekcie, poniewa przygotowuje si do
triatlonu). - Gdziekolwiek
si udawaem, na wakacje
czy wyjazd subowy, staraem si znajdowa jakie
lokalne ciekawostki, historyczne miejsca. Szczeglnie
te nieobecne w oficjalnych
przewodnikach i na mapach
- opowiada Filip Majewski.
Okazuje si, e ciekawostek i miejsc kryjcych
tajemnice minionych epok

jest w Polsce bardzo duo,


trzeba tylko zej z utartych szlakw turystycznych.
Do takich naley na pewno
Klucznik, wie - widmo koo ambinowic. - Po wojnie
mieszkacy wsi zostali wysiedleni, a na miejscu osady powsta poligon - mwi
Majewski. - To opuszczona
okolica ze ladami dawnej
bytnoci jej mieszkacw.
Bylimy tam dwukrotnie i
za kadym razem odkrywalimy co nowego.
Do dzi zachowaa si
gwna brukowana droga,
ruiny budynkw mieszkalnych, stajni, pozostaoci
dwch szk, dwch kociow i cmentarzy - katolickiego i ewangelickiego. - Jednak udajc si tam, trzeba
zachowa ostrono, bowiem w ostatnim czasie
pojawiy si ostrzeenia o

Pozostaoci stajni we wsi Klucznik koo ambinowic.


niewypaach na tym terenie - uprzedza Majewski.
Kolejnym,
fascynujcym
miejscem na Opolszczynie, ktre odwiedzia zaoga
PPM jest tzw. Amerykan w
okolicach Krapkowic. - S to
ruiny XIX wiecznego myna
napdzanego maszyn parow, chocia miejsce to,
swoj architektur bardziej
przypomina ruiny paacu
- tumaczy Filip Majewski.
- Obiekt by w peni zautomatyzowany, a nazwa Amerykan pochodzi od zastosowanej tam technologii, o
ktrej wiedza, zostaa przywieziona tu zza oceanu.
- Zarwno to miejsce, jak i
setki innych, ulegaj niestety powolnej degradacji, a o
wielu z nich tylko nieliczni
maj pojcie, e istniej dodaje drugi z eksploratorw, Wojciech Czubek.
Jednym z takich miejsc
jest na pewno Dbrwka
w pobliu Azot, gdzie znajdowa si dworek myliwski Jagdschloss Dbrowa,
wasno rodu Hohenlohe
- opowiada Czubek. - Po II
wojnie wiatowej w dworku miecia si leniczwka, potem izba wytrzewie, a dzi nie ma po nim
praktycznie adnego ladu

- dodaje. Po rezydencji zachowa si jedynie tajemniczy kopiec z gazami, na


ktrych wyryto kilka tzw.
znakw runicznych oraz
swastyk z zakrzywionymi
ukowo ramionami. Jedna
z teorii ich powstania mwi, e w zameczku zbieraa
si grupa okultystycznej i
nacjonalistycznej loy tzw.
towarzystwa Thule, ktre
po I wojnie wiatowej byo
wylgarni kadr dla ruchu
nazistowskiego i inspiratorem rasistowskiej ideologii
NSDAP.
- To godne polecenia
miejsce dla osb interesujcych si tutejsz histori - mwi Wojciech Czubek. - Bardzo ciekawy jest
cay obszar wok Kdzierzyna-Kola
(szczeglnie
Azot, Blachowni i Sawicic)
zwizany z okresem II wojny wiatowej. Znajdoway
si tu obozy pracy przymusowej, ktrych winiowie i
jecy wojenni z caej Europy, pracowali przy budowie
instalacji do produkcji benzyny syntetycznej i (nigdy
niedokoczonego) kanau
Odra Dunaj. Chodzc po
tutejszych lasach napotykamy schrony, bunkry, szczeliny przeciwlotnicze czy po-

zostaoci po obozach pracy


- wymienia Wojciech Czubek. Faworytem wrd eksplorowanych miejsc s dla
zaogi PPM forty pruskie w
Nysie. - To jedno z najciekawszych miejsc na naszej
mapie!!! - zachcaj na swoim blogu. - Fascynujce s
tamtejsze kanay minerskie
i kazamaty - dodaje Czubek.
Zagldajc na blog zaogi
PPM, czy ich profil fejsbukowy i podajc tropem kolejnych wpisw, odnajdziemy
setki podobnych miejsc. Bd to rwnie zamki, paace
i dworki na Opolszczynie,
(ale nie tylko) oraz zwizane z nimi przygody rodem z
ksiek Zbigniewa Nienackiego i Marka Twaina. - W
tym naszym wczeniu si
po lasach, bunkrach i opuszczonych ruinach, zagldaniu
w kad dziur w ziemi, jest
nuta dziecicej ciekawoci,
echo przygd ksikowych
bohaterw z dziecistwa Pana Samochodzika i Tomka Sawyera - umiecha si
Wojciech Czubek. - Nie wolno te nigdy zapomina, e
w odkrywaniu tego co nieznane pomagaj spotkani po
drodze ludzie, a ci znaj czsto legendy ciekawsze, ni te
ksikowe.

26 Ogoszenia

rmo
a
d
a
z
j
a
z
c
z
s
zamie
w internecie
OGOSZENIA

GazetaInformator.pl

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
- tekstowe - 6,- w ramce - 10,-

- na tle kolorowym -

moduowe:

14,-

- tekstowe - 20,- graficzne - 35,ceny brutto (z VAT)

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole, tel. 77 482 67 47, 533 355 477, biuro@raciborskiemedia.pl

FINANSE
Poyczki gotwkowe na dowolny
cel ju od kwoty 800 z. Wysoka
przyznawalno, szybka decyzja,
bez zbdnych formalnoci. Zapraszam do kontaktu: Kdzierzyn-Kole tel. 609 403 344
Lombard w K-Kolu na ulicy Gowackiego 16, natychmiastowe poyczki pod zastaw. Najnisze odsetki w miecie i rabaty dla staych
klientw!!! Tel. 504-085-143
Kdzierzyn-Kole: Poyczka gotwkowa na dowolny cel w kwocie
od 300 z do 2.000 z z wygodn
obsug klienta w domu. Szybko
i bezpiecznie! Minimum formalnoci! Bez sprawdzania baz BIK
- rwnie dla osb z komornikiem. Wnioski na tel. w godz. 9-17
od poniedziaku do pitku 77 887
23 68
Poyczka gotwkowa od rki. Pienidze w 10 min. adnych ukrytych kosztw - wszystko czarno na
biaym! Zadzwo 77 445 81 31. Zapraszamy do oddziaw:
- Kdzierzyn, al. Jana Pawa II 4
pok.100
- Nysa, ul. Wyzwolenia 1,
- Opole, ul. Kotaja 4, I pitro
POYCZKI DLA KADEGO POD
ZASTAW !!! Wystarczy Dowd
Osobisty!!! Pienidze od rki!!!
Kdzierzyn Kole naprzeciwko
Kocioa przy rynku, w okolicy
dworca PKS. Tel.77 472 30 46
Kredyty, poyczki bez BIK, 40
instytucji w jednym miejscu
Krapkowice. Deutsche Bank,
Alior, Meritum, Pocztowy i wiele
innych. Zapraszam do kontaktu
797 618 826

motoryzacja

Czyszczenie i renowacja samochodw po powodzi, kompleksowa


naprawa pozwalajca cieszy si
swoim samochodem, usuwanie
wszystkich skutkw zalania (silnik,
tapicerka). Kdzierzyn-Kole tel.
507 359 875
Ford Tranzit brygadwka z 2007
roku, przebieg 150 000km, moc
silnika 115km. Pierwszy waciciel
, zakupiony w kraju , 6-osobowy
,uytkowany przez jednego kierowce. Cena 21500 z, Karchw, tel. 660
855 354.

nieruchomoci
Wynajm lokal nowy-parter
80m na dziaalno, tel. 505
541 139, cena 300z, Kole
Do wynajcia nowy kiosk pooony w Kdzierzynie-Kolu na osiedlu Azoty w pobliu przystanku
MZK. Powierzchnia uytkowa
20m2, wyposaony w media woda, energia elektryczna posiada
ogrzewanie i klimatyzacj. Moliwa sprzeda. 602-318-062
Wynajm lokal handlowo-usugowy w centrum Kdzierzyna, adny,
nowy budynek z 2000 roku, dobra lokalizacja. Lokal ma du sal sprzeday, wc, witryny, alarm.
Cena 2500. Tel. 607 376 030
Do wynajcia 2 pokojowe mieszkanie w rdmieciu. Wymienione wszystkie instalacje, mieszkanie umeblowane po generalnym
remoncie, 500z.Tel. 788 683 188
Do wynajcia hala z zapleczem,
kanaem oraz parkingiem. Cena
1000z plus opaty, tel. 512 365
165
Mieszkanie na osiedlu Piastw do
wynajcia. 3 pokoje, do wynajcia od 1 lipca. Cena 650z, tel. 797
696 906

Sprzedam VW Golf lV zadbany,


stan bdb, 1,4 benzyna, rok 1999,
klimatyzacja, 4x air bag, centralny zamek tel.724 731 470,
cena 7200z, Kdzierzyn-Kole.

Wynajm soneczne wyremontowane mieszkanie z balkonem


na osiedlu Lena. 2-pokojowe, 3
pitro. Do mieszkania przynaley
piwnica. Jest w peni wyposaone.
Cena 700z, tel. 663 603 921

Sprzedam skuter HONDA BALI z 1992 roku. Pojemno: 50


ccm 2T, przebieg: 30 ty. km.
Skuter w 100% sprawny technicznie, odpala za pierwszym
razem. Cena: 1300z do rozsdnej negocjacji. Raszowa tel. 508
324 127

Do sprzedania dziaka budowlana o powierzchni 380 m pooona przy jednej z gwnych ulic
w dzielnicy Kodnica, prd, woda
i kanalizacja w pobliu. Cena 30
000z, tel. 608 421 486

Ford Courier 1.3 Benzyna z


1999 roku, 5 Osobowy z Niemiec, stan dobry. Przebieg 11
000km, Moc silnika 60km,
Reska Wie, cena 1 000z, tel.
502 878 554
Sprzedam vw Passata kombi
2001 19tdi 130km czarny, cena 10 500z, wicej informacji
pod numerem telefonu 77 480
31 65, Ostronica.
Skup aut zadbanych, uszkodzonych, po wypadku, na czi,
skup motocykli, skuterw, Quadw traktorw rolniczych i innych pojazdw. Transport gratis. Zadzwo 518 203 575 .
Oferuj transport pojazdw o
dopuszczalnej masie wasnej
1760kg. Istnieje moliwo wynajcia autolawet z wycigarkami. Ceny od 150z Januszkowice, tel. 691 220 030

Do wynajcia gara w Kdzierzynie-Kolu przy ulicy Piastowskiej.


Cena 150z. Wicej informacji pod
numerem 721 066 111

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Dziaki budowlane uzbrojone od


7-10 ar na nowym osiedlu w Lenartowicach - 9 000z. Tel. 690
006 266
Mieszkanie w bloku z wind w
centrum Kdzierzyna-Kola na 2
pitrze. Mieszkanie 3 pokojowe,
azienka, wc, kuchnia, balkon. Odstpne razem z czynszem to 1100
z (razem z wod) + media (prd
i gaz) wg zuycia. Kaucja zwrotna
1500 z. 508-331-568
Mieszkanie do wynajcia przy ulicy Krasiskiego. 3 pokoje i salon.
Czynsz 1200z, wliczone ogrzewanie. Mieszkanie posiada piwnice.
Moliwo korzystania z ogrdka,
znajdujcego si za budynkiem.
Kaucja 3000 z. 510 806 111

usugi
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn Kole i okolice
tel. 511 929 121
Kompleksowe usugi wykocze i remontw wntrz domw, mieszka, biur. Usugi dobrej jakoci w rozsdnej cenie.
Zapraszam. Kdzierzyn-Kole 502
688 309
Polecam. Tanio wykonam wszelkie remonty budowlane. Cena
przystpna. Wycena i kosztorys.
Gratis, Kdzierzyn-Kole tel 724
731 470
Usugi BHP, szkolenia, instrukcje,
ocena ryzyka zawodowego, udzia
w kontroli. Kdzierzyn-Kole tel.
695 704 105
Pielgnacja ogrodw, terenw zieleni, koszenie trawnikw. Kdzierzyn-Kole. Kontakt: 512 570 512
Remonty mieszka, domw, due
i mae. Kdzierzyn, Gliwice i okolice. Malowanie kafelkowanie, tapetowanie, gadzie, tynki ozdobne,
kompleksowo azienki, podogi,
wylewki, zabudowy karton gips
itd. 517 639 725
Oferuj profesjonalne usugi
ogrodnicze i drobne prace murarskie oraz stolarskie. Szybko, tanio
i wygodnie. Satysfakcja gwarantowana. Przyjmuj rwnie zamwienia na tworzenie ogrodw
za granic. Kdzierzyn-Kole, tel.
536 813 792

Usugi remontowe w penym zakresie prac budowlanych oraz wykoczeniowych, woda, CO, kanalizacje. Wyceny oraz opinie przed
zakupem lokalu, domu, mieszkania. Kdzierzyn-Kole. Info pod
tel. 516 301 940
Oferuj serwis traktorw, cignikw rolniczych, posiadam dugoletnie dowiadczenie w naprawie
cignikw produkcji Polskiej oraz
marki zagraniczne. Konkurencyjne ceny, zapraszam. Reska Wie
tel. 519730020
Kompleksowe usugi wykocze i
remontw wntrz domw, mieszka, biur. Posiadam wieloletnie
dowiadczenie. Usugi dobrej jakoci w rozsdnej cenie. Zapraszam. 502 688 309 Kdzierzyn-Kole
Remonty od A do Z! Kompleksowe usugi remontowo-budowlane.
Kdzierzyn-Kole, tel 518 093 542

Poligrafia i Reklama
ki
Piecztki Wizytw
Ulotki Plakaty
reklamowe
Katalogi Gadety
Szyldy Kasetony
ollupy
Banery Standy R

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12


(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, 533 355 277, biuro@raciborskiemedia.pl

Przewz paczek na terenie Niemiec Holandii i Belgii. Szybko,


sprawnie, bezpiecznie. Wicej informacji pod numerem telefonu
513 593 013. Kdzierzyn-Kole

Ksigarnia z Kdzierzyna-Kola
poszukuje energicznej i uczciwej
osoby do roznoszenia ulotek. Zainteresowanych prosz o kontakt
telefoniczny w godzinach 11-17
661 278 026

Skupuj wszystkie poroa, nawet


poamane, pogryzione, zielone.
Dojedam do klienta, rzetelnie
wyceniam i pac natychmiast,
tel. 515 974 433

Zatrudni murarza do prac oglnobudowlanych, wynagrodzenie


i rodzaj zatrudnienia ustalamy
po rozmowie. Dugomiowice, tel.
665 445 495

praca
Zatrudni do pracy dorywczej na
terenie Kdzierzyna. Praca sezonowa. Wicej info pod numerem
telefonw. Tylko konkretne osoby,
zdecydowane. Stawka 10 z/ na rke, tel. 608 054 635
Zatrudni do sprztania pani, wymagane dowiadczenie oraz chci
do pracy, mile widziane orzeczenie
o niepenosprawnoci, Kdzierzyn-Kole tel. 782 705 291
Zatrudni dowiadczone osoby do
murowania klinkiery. Zainteresowane osoby prosz o kontakt telefoniczny: 502 990 229 (Dobieszowice)

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

Kdzierzyn-Kole: Pilnie poszukuje osoby do prac przy elewacji


i na dachu. Zapewniam dojazd do
miejsca pracy. Wicej informacji
udziel telefoniczne 507 134 940
Zatrudni kierowc kat C, z kart
kierowcy. Jazda wywrotk czteroosiow. Kdzierzyn-Kole, tel. 533
013 663
Ponownie budzcy si do ycia
hotel znajdujcy si na terenie Kdzierzyna-Kola poszukuje kelnerw/kelnerki z dowiadczeniem.
Tel. 530 614 480

Zatrudni pomoc kuchenn na


peny etat lub dorywczo w restauracji w Sawicicach tel. 792 210
054
Potrzebny pomocnik do prac remontowo - wykoczeniowych.
WYMAGANE dowiadczenie. Kdzierzyn-Kole, tel. 724 677 499
Zatrudni kasjera sprzedawce do
sklepu Freshmarket w Kolu oraz
kasjera sprzedawc do sklepu
abka w Kdzierzynie. Umowa o
prace, peen etat, praca dwuzmianowa 534 278 070

ESD Personalservice
Polska Sp. z o.o.

Praca Niemcy, Austria dla:


elektrykw, lusarzy, spawaczy,
monterw, operatorw CNC,
mechanikw, i innych.
Wymagana znajomo niemieckiego.
ESD Personalservice Polska Sp. z o.o
- 47-400 Racibrz, ul. Kozielska 18,
tel. 503 854 464
- 47-460 Chaupki, ul. Raciborska 83,
tel. 512 690 910
rekrutacja@esd.de
>>> www.esd.info.pl <<<
Nr. certyfikatu 7373

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 27

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

Szkolenia
dla biznesu

KDZIERZYN-KOLE - DK KOLE - 26 CZERWCA

NARWANI Z KONTEKSTU
26 czerwca o godz. 20.00
kolejna odsona Kozielskiej
Sceny Komediowej - tym razem bdzie to spotkanie z grup Narwani z Kontekstu. Kady
wieczr z Narwanymi jest nieprzewidywalny i peen zaskakujcych zwrotw akcji. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, e
Narwani z Kontekstu to show
tworzone z udziaem publicznoci. To widzowie decyduj co, gdzie i jak maj odegra

Narwani. Po drugie dlatego, e


Narwani to znakomici aktorzy,
ktrym niestraszna adna rola
i w kadej s przezabawni. Po
trzecie dlatego, e niebanalny
prowadzcy tworzy wietn,
kameraln atmosfer. Na show
skada si kilkanacie improwizowanych gier: poczwszy od
parodii popularnych formatw
TV, przez te znane z programu
Whose Line Is It Anyway, a po
gry autorskie.

K-KOLE - DK CHEMIK - 20 CZERWCA

MIO I POLITYKA
20 czerwca o godz. 18.00 w
Domu Kultury Chemik w Kdzierzynie-Kolu bdzie mona
obejrze komedi Mio i polityka w wykonaniu Teatru Korez. W spektaklu nie zabraknie
znanych twarzy, min. Bogdan
Kalus - aweczkowy lozof kultowego serialu Ranczo. Oprcz
tego na scenie zobaczymy Izabel Malik, Huberta Bronickiego,
Dari Polasik i Dariusza Stacha.
Mio i polityka to francuska
komedia pena seksu, humoru i
niespodziewanych zwrotw akcji. Wszelkie podobiestwa wykluczone rzecz dzieje si we
Francji. Bilety na spektakl w cenie 50 i 60 z.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
11 CZERWCA - GALERIA - KDZIERZYN-KOLE
11 czerwca o godz. 18.00 w Galerii sztuk Wszelakich odbdzie si
wernisa prac Grayny Lipiskiej-yy. Jest ona czonkini Klubu
Plastykw Nieprofesjonalnych, dziaajcym w Miejskim Orodku
Kultury.
12 CZERWCA - RCK - RACIBRZ
12 czerwca o godz. 17.00 w Raciborskim Centrum Kultury przy
ul. Chopina 21 odbd si obchody jubileuszu 25-lecia samorzdu terytorialnego.
12 CZERWCA - DK KOLE - KDZIERZYN-KOLE
W pitek, 12 czerwca o godz. 18.00 w DK Kole wystapi zesp
Misz. Pnalici tegorocznej edycji Must be The Music!
13 CZERWCA - ZAMEK - RACIBRZ
13 czerwca o godz. 19.30 na dziedzicu Zamku Piastowskiego w
Raciborzu odbdzie si koncert naowy IV Festiwalu Piosenki
Europejskiej - Racibrz 2015. Koncert naowy poprzedz przesuchania konkursowe oraz warsztaty wokalne. Bilety w cenie 25
z.
13 CZERWCA - PLAC DUGOSZA - RACIBRZ
13 czerwca o godz. 9.45 z Placu Dugosza w Raciborzu wyruszy
3. Rodzinny Spacerowy Rajd Rowerowy po Ziemi Raciborskiej
ladami Obrocw Granic. Rajd zakoczy si na dziedzicu
Zamku Piastowskiego okoo godz. 13.00.
14 CZERWCA - KOCI NSPJ - RACIBRZ
14 czerwca o godz. 15.00 w kociele Najwitszego Serca Pana
Jezusa w Raciborzu odbdzie si III Spotkanie z Afryk, ktre
odbdzie si w ramach Oglnopolskiego Projektu Misyjnego
Modzi dla Kamerunu. W programie midzy innymi wystp
Modzieowego Chru Bel Canto, pogadanki misyjne, koncert
Klubu Poezji piewanej Atlantyda.
14 CZERWCA - PARK - RUDY
W niedziel, 14 czerwca o godz. 9.30 na stawie przy Zespole
Klasztorno-Paacowym w Rudach odbd si II Mistrzostwa
Polski w Wdkarstwie Spawikowym MOW o puchar Starosty
Raciborskiego.
14 CZERWCA - OSP - GAMW
14 czerwca o godz. 10.00 rozpoczn si obchody 90-lecia Ochotniczej Stray Poarnej w Gamowie.
14 CZERWCA - RCK - RACIBRZ
14 czerwca o godz. 18.00 w sali widowiskowej Raciborskiego
Centrum Kultury odbdzie si koncert Od La Scali Do Piwnicy
Pod Baranami w wykonaniu Jacka Wjcickiego oraz Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii Zabrzaskiej pod dyrekcj Sawomira
Chrzanowskiego. Bilety w cenie 30 i 40 z.

...gwarancj
Twojego sukcesu!

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday
K-KOLE - RYNEK - 26 CZERWCA

ROZPOCZCIE WAKACJI
26 czerwca na rynku w Kdzierzynie-Kolu
odbdzie si koncert na
zakoczenie roku szkolnego. Pocztek o godz.
18.00. Wystpi POP Marley, Stream. Gwiazd wieczoru bdzie zesp Old
Breakout. Zesp, ktry
zaoony zosta przez Tadeusza Nalep istnia do
1982 r. 28 wrzenia 2013
roku z inicjatywy Kazimierza Pabiasza w Jzefowie
pod Warszaw w ramach
dorocznego festiwalu Lep
na Bluesa odby si koncert z udziaem dawnych

czonkw zespou. Entuzjastycznie przyjty, naszpikowany wzruszeniami


muzykw i publicznoci
wystp sta si naturalnym impulsem dla nagrania pyty z nowymi utworami. Poszli za tym gosem
a wszystkie teksty znw
napisa Bogdan Loebl. Nie
jest to nowa pyta grupy
Breakout, bo niestety nie
ma ju wrd nas Miry
Kubasiskiej i Tadeusza
Nalepy. Oldbreakout to po
prostu dobre wspomnienie
i muzyczny dialog - z nimi
i muzyk.

14 CZERWCA - ZAMEK - RACIBRZ


14 czerwca ulicami miasta przejedzie 7. Raciborska Rowerowa Masa Krytyczna. Rowerzyci wyrusz z dziedzicu Zamku
Piastowskiego. Przejazd odbdzie si pod hasem Poczmy to
elegancko.
16 CZERWCA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE
16-17 czerwca w lii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kdzierzynie-Kolu odbd si Dni Fantastyki.
19 CZERWCA - STADION MOSIR - WODZISAW
19 czerwca o godz. 21.30 na stadionie MOSIR Centrum w
Wodzisawiu lskim odbdzie si koncert zespou Luxtorpeda.
Wczeniej na scenie zobaczymy grup ki an. Koncerty odbd si w ramach Dni Wodzisawia.
20 CZERWCA - PLAC DUGOSZA - RACIBRZ
W sobot, 20 czerwca o godz. 20.00 na Placu Dugosza w Raciborzu odbdzie si koncert zespou Dem. Koncert odbdzie si
w ramach Dni Raciborza.
20 CZERWCA - DK CHEMIK - KDZIERZYN-KOLE
20 czerwca o godz. 18.00 w Domu Kultury Chemik w Kdzierzynie-Kolu bdzie mona obejrze komedi Mio i polityka
w wykonaniu Teatru Korez. Bilety na spektakl w cenie 50 i 60 z.
21 CZERWCA - PLAC DUGOSZA - RACIBRZ
21 czerwca o godz. 15.00 z Placu Dugosza w Raciborzu wyruszy
barwny korowd, ktry utworz artyci biorcy udzia w XV Midzynarodowych Spotkaniach Artystycznych lsk. Kraina Wielu
Kultur. Tancerze przemaszeruj na dziedziniec Zamku Piastowskiego, gdzie odbdzie si koncert.
21 CZERWCA - ARBORETUM - RACIBRZ
21 czerwca o godz. 10.00 w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu odbdzie si gra terenowa Bajkowy Piknik.
21 CZERWCA - MOSIR - WODZISAW
21 czerwca o godz. 20.30 na stadionie MOSIR Centrum w
Wodzisawiu lskim odbdzie si koncert Agnieszki Chyliskiej.
Wczeniej na scenie wystpi Liber i Natalia Szroeder. Koncerty
odbd si w ramach Dni Wodzisawia.
26 CZERWCA - DK KOLE - KDZIERZYN-KOLE
26 czerwca o godz. 20.00 kolejna odsona Kozielskiej Sceny
Komediowej - tym razem bdzie to spotkanie z grup Narwani
z Kontekstu. Na show skada si kilkanacie improwizowanych
gier: poczwszy od parodii popularnych formatw TV, przez te
znane z programu Whose Line Is It Anyway, a po gry autorskie.
Bilety w cenie 25 z.
26 CZERWCA - RYNEK - KDZIERZYN-KOLE
26 czerwca na rynku w Kdzierzynie-Kolu odbdzie si koncert
na zakoczenie roku szkolnego. Pocztek o godz. 18.00. Wystpi POP Marley, Stream. Gwiazd wieczoru bdzie zesp Old
Breakout.

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z*

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z*

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z*
Uczestnicy szkolenia otrzymuj:
materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12
Organizator: Raciborskie Media
Trener:

Ryszard Kamaa

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla wielu
firm, instytucji i organizacji. Specjalizuje
si
w szkoleniach sprzedaowych i
menederskich - szczeglnie tych bran
gdzie wystpuje czsty bezporedni
kontakt z Klientem. Szkolenia prowadzi w dynamiczny
bardzo praktyczny sposb.
Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.
Oferta promocyjna obowizuje do dnia 30.06.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

Kontakt i informacje o terminach:


47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 5333 55 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

28 Reklama

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

<< GazetaInformator.pl

You might also like