You are on page 1of 7

Na temelju ilanka 441 stavka 1. todka 3.

Zakona o trgovadkim druStvima (Narodne


novinellll93, 34199, l2ll99 - vjerodostojno tumadenje, 52100 - Odluka Ustavnog suda
Republike Hrvatske, 118/03, 107107, 146108, 137109, l25lll, 152/ll - prodi56eni tekst,
lllll2 i 68/13) i dlanka 31. stavak l. alineja 8. Izjave o osnivanju trgovadkog druStva
Zagrebadki holding d.o.o., Zagreba, Ulica grada Vukovara 41- potpuni tekst od 28. svibnja

2015. MBS: 080042653, 018:85584865987, Skup5tina trgovadkog druStva Zagrebalki


holding d.o.o., na 27. sjednici odrZanoj 15. lipnja 2015. donijela je Odluku o opozivu
predsjednika i dlanova Uprave Dru5tva, i to: mr. sc. Dejan Fidko, Kre5imir Kvaternik, dipl.
oec., Denis Nikola Kuli5i6, dipl. ing. el.uni.spec.oec i Marija Cvrlje, dipl. iur. Ova odluka
stupa na snagu s danom donoSenja.

Utvrdeno postojanje vaZnih razloga za opoziv

l)

ne dono5enje Plana poslovanja 2a2015.

2) distribucija uplatnica za komunalnu naknadu - Gskg


3) distribucija uplatnice za odvoz smeda - eisto6a
4) ne organiziranje naplate odvoza sme6a po volumenu - iisto6a5) ne pribavljanje dozvole za odlagali5te JakuSevec-Prudinec - Zgos
6) stavljanje van snage III. izmjene Pravilnika o smanjenju koeficijenatazaobradun
pla1a- dana28. 5.2015.
7) 5.lipnja 20l6.,odbijanje od Skup5tine druStva predloZenih Ugovora o pravima i
obvezama dlana Uprave i Ugovora o radu i inzistiranje na menaderskim ugovorima
koje su potpisali 26. oZ:ujka2}ls.

Prilog 1. Odluka Skup5tine druStva od 28. svibnja 2075,

ObrazloZenje
1)nisu donijeli Plan poslovanjaza20L5., i podinili niz

proceduralnih

pogre5aka

Planovi poslovanja su kljudni dokumenti koji predvidaju budu6a dogadanja i sukladno tome
definiraju prilagodbu poslovanja uvjetima u okruZenju, smanjenje stupnja rizika poslovanja i
sl. te se iztograzloga posebna pozornost posveduje uputama i strate5kim smjernica o kojima
se treba voditi raduna kod izrade planova koji se od Grada Zagreba putem Ureda za
gospodarstvo rad i poduzetniStvo Salju trgovadkim druStvima. U takvim uputama, takoder je
redeno da se radne verzije prijedloga planova dostavljaju Uredu odmah po njihovoj izradi s

usugla5avanja bitnih elemenata pnje slanja nadleZnim organima DruStva.


UsuglaSavanje bitnih elemenata planova upravo je vaLto radi potvrde uskladenosti strateSke
politike gradske uprave sa budu6im poslovnim aktivnostima druStva, raspoloZivim
financijskim sredstvima i njihovim koriStenjem u svrhe koje su od najve6eg prioriteta, kao i
uvaZavajuci neminovnost kontinuiranog provodenja procesa restrukturiranja kao nuZnost
prilagodavanja trZi5nim uvjetima i uskladenja sa zahtjevima gradana Grada Zagreba zbog
dega Holding sa svim svojim podruZnicama, druStvima i postoji.

ciljem

prilagodavanja trZi5nim uvjetima i uskladenja sa zahtjevima gradana Grada Zagreba zbog


dega Holding sa svim svojim podruZnicama, druStvima i postoji.
Na odrZanoj Sjednici Nadzornog odbora Trgovadkog druStva Zagrebadki holding d.o.o. od 10.
lipnja 2015. pod todkom 5. Godi5nji Plan poslovanja za 2015. godinu, raspravljalo se o
dokumentu pod nazivom ,,Rebalans Plana poslovanja Zagrebadkog holdinga d.o.o. za2015.
godinuo' koju je navodno predloZila Uprava DruStva, a dija radna verzija nije usugla5ena sa
Uredom za gospodarstvo, rad i poduzetni5tvo. Takoder prateii zapisnike sa sjednica Uprave
Zagrebalkog holdinga d.o.o. vidljivo je da niti Uprava DruStva nije donijela odluku o
prihva6anju takvog dokumenta prije slanja Nadzornom odboru na usvajanje, Sto u najmanju
ruku ne razumijemo, jer je nejasno tko je u stvari predlagatelj ako Uprava druStva o tome nije
donijela odluku.

U dopisu od 10. lipnja 2015. (Klasa: 024-02115-001122; URBROJ: 251-02-01-15-l) skrenuta


je pozornost da bi se trebalo odgoditi razmatrarle (Rebalansa) Plana poslovanja, pozivaju6i se
na potrebu uskladenja prihoda koje Zagrebadki holding ostvaruje iz Proraduna Grada bududi
da se priprema Rebalans Proraduna Grada za2015. o demu su informacije dobivali na tjednim
kolegijima s gradonadelnikom. Takoder ranije se vei referiralo na dopis koji je Zagrebadkom
holdingu poslan od strane nadleZnog Ureda joS 21. listopada 2014., a koji upu6uje na
smjernice, zajednidke odrednice i usugla5avanje bitnih elemenata s nadleZnim uredom prije
slanja na odludivanje o prihva6anju Plana organima DruStva.

je predloieni Plan svakako odbijen od strane Nadzornog odbora, ne ulazeli u sam


sadrLaj Plana gdje bi nadleZni Ured svakako imao dosta intervencija kako bi se napravio
jedan strate5ki dobro usugla5en, sveobuhvatan, jasan i prihvatljiv dokument. Na sve navedeno
zakljuduje se da su napravljeni grubi propusti i nereagiranje na dane upute.
Buduii

da

Prilog 2 - Dopis nadleZnog gradskog ureda za gospodarstvo od


21. listopada 2014.
- Preporuke Revizorskog odbora od 13. veljade 2015.
- Dopis nadleZnog gradskog ureda za gospodarstvo od
7. travnja 2015.
- Dopis nadleZnog gradskog ureda za gospodarstvo od 10. lipnja 2015.
- Zakljudak Revizorskog odbora 10. lipnja 2015.
- Dopis nadleZnog gradskog ureda za gospodarstvo od 12. lipnja 2015.

2) dopustili su otpremu uplatnica za komunalnu naknadu temeljem kojih je vi5estruko


povedan iznos naknade iako su znali i imali podatke o dopisima pripremljenim kao
obavijest gradanima da 6e se komunalna naknada obradunati samo za legalizirane objekte
kod kojih je nepobitno utvrdena razlikapovr5ine um2 ane u volumenu kako je to utvrdeno
rje5enjem o legalizaciji i time je podinjena nenadoknadiva Steta ugledu organizacije svih
sluZbi Grada Zagreba koje su sudjelovale u ovim postupcima i neposredno ugledu

gradonadelnika Grada Zagreba u odnosu na projekt legalizacije socijalne stambene gradnje


koji gradonadelnik promovira od 2000. godine

3) na isti nadin dopustili su, ne poduzev5i potrebne radnje u okviru svojih ovlasti, otpremu
uplatnica za odvoz mijeSanog komunalnog otpada kod kojeg je primijenjen istovjetan
princip obraduna povrSine, koristeii neosnovano i nezakonito, opet, podatak iz rjeSenja o

legalizaciji u kojem je obradunat volumen a ne povr3ina u m2, i dodatno time uzrodiv3i


istovjetne posljedice opisane u todki 1. ObrazloZenja

4)

nisu dovr5ili postupak obraduna naknade za odvoz mijesanog komunalnog otpada po


volumenu sukladno zakonu o zbrinjavanju otpada i odluci o javnoj usluzi prikupljanja
otpada donesenoj na sjednici Gradske skupStine 4. 7. 2014. slijedom dega su gradani
dodatno zakinuti u razdoblj u od 1.1. 2015. do danas u kori5tenju svojih prava koja im
pripadaju kroz pruZanje komunalne usluge zbrinjavanja otpada putem nadleZnih sluZbi
Grada Zagreba i Zagrebadkog holdinga ,a time su opet podinili nenadoknadivu Stetu u
odnosu na tijekom 2014. godine dovrSene postupke dono5enja na Gradskoj skup5tini
plana gospodarenja otpadom , prostomog plana Grada Zagreba i odluke o zbrinjavanju
otpada kojim aktima je jasno definirano postupanje za naredno razdoblje svih sluZbi
Grada Zagreba

5) nisu organizirali aktivnosti za realizacijl

Zagrebadkog celtra za gospodarenje


otpadom u okviru nadleZnosti Zagrebadkog holding4 a obveze koje proizlaze iz plana
gospodarenja otpadom od 15. 10. 2014. prema kojem Grad Zagreb treba realizirati
izgradnju Zagrebadkog ceritra za gospodarenje otpadom do 31. 12. 2018., slijedom
dega sada5nje odlagaliSte JakuSevec -Prudinec mora osigurati nesmetano zakonito
odlaganje mijeSanog komunalnog otpada sukladno potrebnim dozvolama koje
odlagali3te JakuSevac-Prudinec mora imati ili koje dozvole treba pribaviti podruZnica
Zgos u suradnji s nadleZnim sluZbama grada zagreba, posljedica dega je dodatna
nesigumost u odnosu na trajnu obvezu zbrinjavanja otpada na odlagali5tu JakuievecPrudinec, a do otvaranja Zagrebadkog centra za gospodarenj e otpadom

6) Netom

usvojen Pravilnik o III. izmjenama Pravilnika o organizaciji i


sistematizaciji radnih mjesta ZGH od 6. 5. 2015. - smanjenja dohotka sukladno nalogu
gradonadelnika iz 2014. dana 28. 5. 2015. predsjednik Uprave za sjednicu koja se
odrtavala 28. 5.2015. predloZio je odluku o stavljanju van snage Pravilnika o III
izmjenama Pravilnika
dime je onemogu6eno smanjenje dohotka
smanjenje
koeficijenata za obradun pla6a grupi iznad 4 na vi5e
predloZen

Prilog 3 : Stavljanje van snage Pravilnika o III. Izmjenama Pravilnika

7)

Inzistiranje na menaderskim ugovorima koje su potpisali 26. oLtjka2015.

unatoi nesporno utvrdenim iinjenicama


koje se odnose i na nezakonitosti u postupku javne nabave, u samom tijeku
natjeiaja, u postupku koji je provodilo dru5tvo Pedersen&Partners d.o.o.
prilikom ubora kandidata, te proceduralnim i formalno pravnim pogreSkama u
postupanju Skupltine i Nadzornog odbora

*uz zapisnik javnog biljeZnika prilikom

dono5enja odluke Skup5tine o raspisivanju


natjedaja postoji i neformalni zapisnik -utvrdene nepravilnosti u postupku javne nabave
druStvo Pedersen&Partners izabrano i prije pokretanja postupka nabave na inicijativu
zamjenice gradonadelnika Sandre Svaljek koja je znalai visinu uobidajenih tro5kova (10
000 do 15 000 eur-a po kandidatu) koji ie Pedersen&Partners modificirati za potrebe
GradalZGHnaniLi iznos od uobidajenog odnosno na 5.000 eur-a po kandidatu
*tro5kove objave natjedaja platio je Gradski ured za gospodarstvo a ne ZGH
*Pedersen izvje56e prema ugovoru nije dostavio

prije izdavanjaraduna zaizvrsene usluge


vei je dostavio nakon izvr5ene uplate dakle nije po5tivao ugovornu odredbu o radnjama
prilikom natj edaj ne procedure

*u proceduri

postupka javne nabave Pedersen&Partners je za razliku od druga dva


ponudada dobio produljenje roka za dostavu ponude dok iz dostupne dokumentacije nije
vidljivo da je takvo produljenje roka odobreno i drugim ponudadima dakle
Pedersen&Partners je stavljen u povoljniji poloZaj u odnosu na ostale ponudade

*iz zavrlnog izvjeS6a Pedersen&Partnersa nije transparentno i jasno vidljiv nadin na koji
je druStvo Pedersen&Partners provelo procjenu kandidata utvrdilo ispunjenje svih uvjeta
iz natjedaja i provjeru referenci - izvje56e o procjeni kandidata nije dostavljeno kao i
dokument iz kojeg je vidljivo tko je donio odluku o izboru kandidata

*ugovore o pravima i obvezama predsjednika Uprave/dlana Uprave potpisao je


Nadzorni
odbor bez odluke SkupStine druStva (26. oLujka 2015.) a Nadzorni odbor je taj koji je
duLanprovoditi odluke skup5tine koja je u ovom sludaju izostala
*navedeni ugovori razliditi su u pogledu otpremnine i ostalih prava u odnosu na one
(ranije) povoljnije za ZGH koje je prethodna Uprava sklopila 2. 7 . 2013.

Prilog

-sjednica 19. Skup5tine ZGH (zapisnik V. Nikoli6-izjava S. Svaljek)


- nalaz Gradskog kontrolnog ureda 27. svibnja2}ls.
- Zalba jednog od kandidata (mail od 12. lipnja 2015.)

Takoder, utvrdeno je:

l. Da se u dokumentaciji

koja postoji ne nalazi zapisnik NO o prihva6anju teksta Ugovora i

potpisivanju,

2. Nema dokumentacije iz koje je bi bilo vidljivo tko je, za5to i po kojim ovlastima i
odlukama, kreirao sadrLaj predmetnih ugovora; u Direkciji Zagrebalkog holdinga d.o.o.
spominje se Esad iolakovi6 - savjetnik menadZerske udruge Croma, koje menaderske udruge

je

Vladmir Ferdelji predsjednik,

3. Zalto je Gradski Uredzagospodarstvo, rad i poduzetniStvobio iskljuden iznavedene


procedure,
4.Tko je odobrio dlanak 19. Ugovoraod26. oZujka 2015. koji nije sukladan ZTD-I(424.
i 4) ilzjavi o osnivanju druStva

je

stavljena odredba koja


primjenjuje navedena odredba Zakona,

Naime,

ugovor

st.l

nije Izjavom predvidena pa se izravno

5. U dokumentaciji se ne nalazi Zapisnik i Odluka Skup5tine (uznazodnost javnog biljeZnika)


kojom se odobravaju naknade sukladno dl. 15. st.2.lzjave o osnivanju druStva slijedom, stoga
je upitno jesu li dlanovi NO tijekom procedure izrade predmetnih Ugovora suradivali sa
SkupStinom ZGH,

6. Nejasna procedura izrade ugovora od strane Strudne sluZbe Direkcije ZGH s obzirom na
odluku SkupStine o imenovanju predsjednika/tlana Uprave od 6.oZujka20l5. gdje u todki 4.
proizlazi da su (strudne sluZbe) bile zaduZene za pripremu Ugovora o pravima i obvezama
predsjednika/dlanova Uprave i Ugovora o radu, budu6i sam naziv ugovora ukazuje da se
radilo o Ugovorima kakav su imali dotada5nji predsjednik i dlanovi Uprave.

Prilog 5.
Skup5tina trgovadkog druStva

- Odluka o imenovanju od 6. 3. 2015. dlana Uprave / predsjednika Uprave

Poseban osvrt na pismo predsjednika i ilanova Uprave gradonaielniku od27.5.2015.


-navode da imaju niZa primanja od biv5e Uprave Sto nije todno

-prvenstveno predsjednik Uprave primao je 33.000, kuna bruto dok sadaSnji predsjednik
prima 33.000 uz mogu6nost poveianjaplace na 36.000 bruto uz uvjet da se donese Kodeks
korporativnog upravljanja DruStva i to do rujna 2015. isto tako dlanovi Uprave sada primaju
30.000 s moguino56u poveianja dohotka na 33.000 kn
-osobito se skreie pozornost na dlanak 8. ugovora Uprave koji su na snazi, gdje 6e se dlanu
Uprave odnosno predsjedniku Uprave isplatiti bonusi u visini od najviSe 6 bruto plala za

svaku kalendarsku godinu podev5i od 2015. pa zakljudno sa 2018. za ostvarenje ciljeva na


nadin da ukoliko Uprava ostvari ciljeve nije ovisno je li u ostvarenju ciljeva sudjelovao
pojedini dlan Uprave imati ie pravo na isplatu bonusa

-iz navedenog proizlazi da su ugovorima koji nisu odobreni od Skup5tine osigurali isplatu
bonusa u visini iznosa otpremnine kojaje bila predvitlena ranijim ugovorima u sludaju raskida
ugovora plus menaderske otpremnine ukoliko dode do opoziva bez vairrog razloga i lo lz
bruto pla6e za svaki mjesec od dana raskida ugovora do isteka mandata iz ugovora

matematiiki
osnovna nlada

12 mjeseci

396.000x4 Bodine= ukupno f.584.000 (po


sveukupno za 4 godine za 3 dlana = 4.752.000 kn

33.000

ilanu Uprave

36.000 (predsjednik Uprave) x 12 mjeseci = 432.000x4 godine= ukupno 1.728.000 kn

Trolkovi osnovnih pla6a ietverogodi5njeg mandata iznose sveukupno 6.480.000 kn


bonus

godiSnje

dl. uprave 33.000 x 6 = 198.000 kn


predsjednik uprave 36.000 x 6

godi5nje podev3i od 5/2016

216.000 kn

godiSnje podev5i od 5/2016

ukupno bonus za 4 godine

4 (godine)

4 (godine) x 2 16.000 kn (predsjednik uprave)= 864.000 kuna

198.000 kn

792.000 kuna * 3(ilana uprave)=2.376.000 kn

ukupno za 4 sodine mandata samo na bonuse= 3.240,000 ktr


+ osnovne pla6e od 6.480.000 kn. sveukupno predsiednik i 3 ilana Unrave = 9.720.000 kn

9.I]@
ilan Uprave

660,000 kuna

% bruto pla6e 16.500

x 40 mjeseci) x 3

980.000 kuna

predsjednik Uprave 720.000 kuna (% bruto pla6e 18.000 x 40 mjeseci)


sveukupno 2.700.000 kuna otpremnine

dlana ukupno 1.

Zakljudno, inzistiranjem na ovako visokim otpremninama pokazuju da ne uvaZavaju situaciju


u kojem se ditavo druStvo danas nalazi ( za konkretne pozicije menadera uobidajena je i
potpuno prikladna otpremnina od 3 do 6 mjesednih pla6a i to iskljudivo nakon proteka
probnog roka koji ne moZe biti kradi od 6 mjeseci).

Prilog 6.
Ugovori (Uprava, dlanovi Uprave i Ugovor dlanice Uprave D. Frani6)

Zagreb, 1 5. lipnja 2015.

iL,tN

sKUPSTINE DRUSTvA
GRAD ZAGREB

PREDSTAVNICII A
Iilan

/-d;
tZ+r*,

2*j;

Slavko Koji6, dipl. oec.