You are on page 1of 16

wersja elektroniczna http://www.e-przeglad.pudc.

pl

• Kwoty i wskaźniki •

I. SKŁADKI
1. Stopy procentowe składek
Tytuł składki Ubezpieczenie emerytalne Ubezpieczenie rentowe Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie wypadkowe Fundusz Emerytur Pomostowych Pracodawca 9,76 4,50 – od 0,67 do 3,33 1,50 Pracownik 9,76 1,50 2,45 – – Ogółem 19,52 6,00 2,45 od 0,67 do 3,33 1,50

Podane w tabeli stopy procentowe składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie chorobowe obowiązują od 1 stycznia 1999 r. Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. Składki na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe ulegały zmianie: Składka na ubezpieczenie rentowe: 13,00% podstawy wymiaru 10,00% podstawy wymiaru 6,00% podstawy wymiaru

od 1.01.1999 r. do 30.06.2007 r. od 1.07.2007 r. do 31.12.2007 r. od 1 stycznia 2008 r.

Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe*: od 1.01.1999 r. do 31.12.2002 r. 1,62% podstawy wymiaru od 1.01.2003 r. do 31.03.2006 r. od 0,97% do 3,86% podstawy wymiaru od 1.04.2006 r. do 31.03.2007 r. od 0,90% do 3,60% podstawy wymiaru od 1.04.2007 r. do 31.03.2009 r. od 1.04.2009 r. od 0,67% do 3,60% podstawy wymiaru od 0,67% do 3,33% podstawy wymiaru

* Dla płatników składek, którzy za trzy ostatnie lata kalendarzowe złożyli informację ZUS IWA do prezentowanych stóp procentowych stosowany jest wskaźnik korygujący. Od 1 kwietnia 2009 r. wskaźnik ten wynosi od 0,5 do 1,5.

Załącznik 2 Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności – stosowane (od 1 kwietnia 2009 r.) do płatników składek zgłoszonych do ZUS do 31 grudnia 2009 r.*' Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Grupy działalności Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Rybactwo Górnictwo surowców energetycznych Górnictwo surowców innych niż energetyczne Produkcja artykułów spożywczych; napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych Produkcja drewna i wyrobów z drewna Kod PKD** A B CA CB DA DB DC DD Kategorie ryzyka 9 6 12 12 6 4 4 10 Stopy procentowe składki (%) 2,53 1,73 3,33 3,33 1,73 1,20 1,20 2,80
http://www.pudc.pl

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie, luty 2010

43

• Kwoty i wskaźniki •

wersja elektroniczna http://www.e-przeglad.pudc.pl

Lp. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Grupy działalności Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych Produkcja wyrobów chemicznych Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych Produkcja metali i wyrobów z metali Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych Produkcja sprzętu transportowego Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego Hotele i restauracje Transport, gospodarka magazynowa i łączność Pośrednictwo finansowe Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, organizacje i zespoły eksterytorialne Edukacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała

Kod PKD** DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN E F G

Kategorie ryzyka 5 5 6 7 8 9 7 5 8 7 6 7 5

Stopy procentowe składki (%) 1,47 1,47 1,73 2,00 2,26 2,53 2,00 1,47 2,26 2,00 1,73 2,00 1,47

22 23 24 25 26

H I J K L,Q

3 5 2 4 3

0,93 1,47 0,67 1,20 0,93

27 28 29

M N O

3 5 5

0,93 1,47 1,47

* Załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200, poz. 1692 z późn. zm.). ** Kod PKD - określony w przepisach w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Do dnia 31 grudnia 2009 r. do grup działalności i rodzaju działalności stosowało się Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727). Od 1 stycznia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.)). Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym ZUS powiadamia do 20 kwietnia danego roku płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne lata kalendarzowe. Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na dany rok składkowy, tj.: • płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,

44

http://www.pudc.pl

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie, luty 2010

wersja elektroniczna http://www.e-przeglad.pudc.pl

• Kwoty i wskaźniki •

płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50 % najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Załącznik 2a Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności – stosowane do płatników składek zgłaszanych do ZUS od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r. Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Grupy działalności Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową Leśnictwo i pozyskiwanie drewna Rybactwo Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego Górnictwo rud metali Pozostałe górnictwo i wydobywanie Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie Produkcja artykułów spożywczych Produkcja napojów Produkcja wyrobów tytoniowych Produkcja wyrobów tekstylnych Produkcja odzieży Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów do wyplatania Produkcja papieru i wyrobów z papieru Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Produkcja metali Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych Kod PKD* A - 01 A - 02 A - 03 B - 05 B - 06 B - 07 B - 08 B - 09 C - 10 C - 11 C - 12 C - 13 C - 14 C - 15 C - 16 C - 17 C - 18 C - 19 C - 20 C - 21 C - 22 C - 23 C - 24 C - 25 C - 26 Kategorie ryzyka 9 9 6 12 12 12 12 12 6 6 6 4 4 4 10 5 5 5 6 6 7 8 9 9 5 Stopy procentowe składki (%) 2,53 2,53 1,73 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 1,73 1,73 1,73 1,20 1,20 1,20 2,80 1,47 1,47 1,47 1,73 1,73 2,00 2,26 2,53 2,53 1,47

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie, luty 2010

http://www.pudc.pl

45

• Kwoty i wskaźniki •

wersja elektroniczna http://www.e-przeglad.pudc.pl

Lp. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Grupy działalności Produkcja urządzeń elektrycznych Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałego sprzętu transportowego Produkcja mebli Pozostała produkcja wyrobów Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane specjalistyczne Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi Transport lądowy oraz transport rurociągowy Transport wodny Transport lotniczy Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport Działalność pocztowa i kurierska Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Wynajem i dzierżawa

Kod PKD** C - 27 C - 28 C - 29 C - 30 C - 31 C - 32 C - 33 D E - 36 E - 37 E - 38 E - 39 F - 41 F - 42 F - 43 G - 45 G - 46 G - 47 H - 49 H - 50 H - 51 H - 52 H - 53 I J K L M N - 77

Kategorie ryzyka 5 7 8 8 7 7 5 6 6 5 5 5 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 4 3 4

Stopy procentowe składki (%) 1,47 2,00 2,26 2,26 2,00 2,00 1,47 1,73 1,73 1,47 1,47 1,47 2,00 2,00 2,00 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 0,93 1,47 0,67 1,20 0,93 1,20

46

http://www.pudc.pl

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie, luty 2010

wersja elektroniczna http://www.e-przeglad.pudc.pl

• Kwoty i wskaźniki •
Stopy procentowe składki (%) 0,93 1,47 1,47 1,47 1,47 0,93 0,93 1,47 1,47 1,47 1,47

Lp. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Grupy działalności Działalność związana z zatrudnieniem Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane Działalność detektywistyczna i ochroniarska Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

Kod PKD** N - 78 N - 79 N - 80 N - 81 N - 82 O, U P Q R S T

Kategorie ryzyka 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5

** Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1884 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489).

Składka na Fundusz Pracy od 1 stycznia 1999 r. wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od 1 stycznia 2006 r. wynosi 0,10% podstawy wymiaru. Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 r. wynosi 9,00% podstawy wymiaru.

2. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianych
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie w wysokości: - w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%, - w drugim roku nauki – nie mniej niż 5%, - w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (patrz dział II). W okresie od 1 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r. składki te wynoszą: Rok nauki I Podstawa wymiaru składki 124,55 zł Rodzaj ubezpieczenia emerytalne rentowe chorobowe emerytalne rentowe chorobowe Sposób finansowania płatnik ubezpieczony 12,16 zł 12,16 zł 5,60 zł 1,87 zł – 3,05 zł 15,20 zł 15,20 zł 7,01 zł 2,34 zł – 3,81 zł
http://www.pudc.pl

II

155,69 zł

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie, luty 2010

47

• Kwoty i wskaźniki •
emerytalne rentowe chorobowe

wersja elektroniczna http://www.e-przeglad.pudc.pl

III

186,83 zł

18,23 zł 8,41 zł –

18,23 zł 2,80 zł 4,58 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.).

3. Wysokość składek za osoby prowadzące pozarolniczą działalność
1) Składki ogólne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, tj.: • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych nie wymienionych w punkcie 2), • twórcy i artyści, • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, • osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty, • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób w 2010 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1887,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy). Za 2010 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż: 368,46 zł (tj. 19,52 %) na ubezpieczenie emerytalne 113,26 zł (tj. 6,00%) na ubezpieczenie rentowe 46,25 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe 2) Składki obniżone dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Składki te stosuje się do osób, które: • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r., • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2010 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 395,10 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2010 r.). Za 2010 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż: 77,12 zł (tj. 19.52%) na ubezpieczenie emerytalne 23,71 zł (tj. 6%) na ubezpieczenie rentowe 9,68 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

48

http://www.pudc.pl

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie, luty 2010

wersja elektroniczna http://www.e-przeglad.pudc.pl

• Kwoty i wskaźniki •

W grudniu 2009 r. oraz w styczniu i lutym 2010 r. dla osób wymienionych w pkt. 1 i 2 podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 7784,65 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2009 r.). W okresie od 1 marca 2009 r. do 29 lutego 2010 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wymienionych w pkt. 1 i 2 stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2491,57 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2008 r., włącznie z wypłatami z zysku). Składka na ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r., nie może być niższa niż: 224,24 zł (9,00% podstawy wymiaru) Składka na Fundusz Pracy w 2010 r. nie może być niższa niż: 46,25 zł (2,45% podstawy wymiaru)

4. Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 1999 r.
50 375,22 zł 54 780,00 zł 62 940,00 zł 64 620,00 zł 65 850,00 zł 68 700,00 zł 72 690,00 zł 73 560,00 zł 78 480,00 zł 85 290,00 zł 95 790,00 zł 94 380,00 zł w 1999 r. w 2000 r. w 2001 r. w 2002 r. w 2003 r. w 2004 r. w 2005 r. w 2006 r. w 2007 r. w 2008 r. w 2009 r. w 2010 r. (Mon.Pol. z 1998 r. Nr 46, poz. 658) (Mon.Pol. z 1999 r. Nr 41, poz. 640) (Mon.Pol. z 2000 r. Nr 43, poz. 855) (Mon.Pol. z 2001 r. Nr 47, poz. 785) (Mon.Pol. z 2002 r. Nr 60, poz. 845) (Mon.Pol. z 2003 r. Nr 58, poz. 915) (Mon.Pol. z 2004 r. Nr 54, poz. 910) (Mon.Pol. z 2005 r. Nr 84, poz. 1221) (Mon.Pol. z 2006 r. Nr 90, poz. 951) (Mon.Pol. z 2007 r. Nr 97, poz. 1075) (Mon.Pol. z 2008 r. Nr 97, poz. 850) (Mon.Pol. z 2009 r. Nr 80, poz. 997)

Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

5. Kwota rocznego ograniczenia wpłaty składek na IKE
Obowiązuje: od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Rok 2010 Wysokość wpłat 9 579,00 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.) oraz obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2010 (Mon.Pol. Nr 78, poz. 979).

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie, luty 2010

http://www.pudc.pl

49

• Kwoty i wskaźniki •
6. Terminy rozliczania i opłacania składek

wersja elektroniczna http://www.e-przeglad.pudc.pl

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na fundusz Emerytur Pomostowych oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach: • do 5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 20 ust. 1, art. 24 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), • do 10. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie, • do 15. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy.
Podstawa prawna: • art. 47 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.); • ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

II. WYNAGRODZENIA
1. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
W 2006 r. W 2007 r. W 2008 r. 2477,23 zł 2691,03 zł 2943,88 zł

2. Przeciętne wynagrodzenie
W III kwartale 2008 r. W IV kwartale 2008 r. W I kwartale 2009 r. W II kwartale 2009 r. W III kwartale 2009 r. 2968,55 zł 3096,55 zł 3185,61 zł 3081,48 zł 3113,86 zł

dane nt. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2009 r. oraz przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2009 r. GUS ogłosi w terminie do 9 lutego br. Dane te z chwilą ich ogłoszenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydawnictwa. Podstawa prawna: art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) oraz komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Minimalne (najniższe) wynagrodzenie za pracę pracowników od 1999 r.
Najniższe wynagrodzenie za pracę od 1999 r. 650,00 zł 670,00 zł 700,00 zł 760,00 zł najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia 1999 r. najniższe wynagrodzenie od 1 listopada 1999 r. najniższe wynagrodzenie od 1 marca 2000 r. najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2002 r. (Mon.Pol. z 1998 Nr 46, poz. 657) (Dz.U. z 1999 Nr 91, poz. 1037) (Dz.U. z 2000 Nr 13, poz. 174) (Dz.U. z 2000 Nr 121, poz. 1308).

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 2003 r. 800,00 zł minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2003 r. 824,00 zł minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2004 r. 849,00 zł minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2005 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) (Dz.U. z 2003 r. Nr 167, poz. 1623) (Dz.U. z 2004 r. Nr 201, poz. 2062)

50

http://www.pudc.pl

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie, luty 2010

wersja elektroniczna http://www.e-przeglad.pudc.pl

• Kwoty i wskaźniki •
(Dz.U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1469) (Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1227) (Dz.U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1209) (Mon.Pol. z 2008 r. Nr 55, poz. 499) (Mon.Pol. z 2009 r. Nr 48, poz. 709)

899,10 zł 936,00 zł 1126,00 zł 1276,00 zł 1317,00 zł

minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2006 r. minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2007 r. minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2008 r. minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2009 r. minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2010 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz.1679 z późn. zm.).

III. ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Wysokość odpisu podstawowego jest ustalana jako wyrażona w procentach część przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Wysokość odpisu ustala się od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe. W 2009 r. podstawą do obliczenia wysokości odpisów na ZFŚS była kwota 2666,77 zł. Odpis Na jednego pracownika - 37,5% Na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych - 50% Na jednego młodocianego: w pierwszym roku nauki - 5% w drugim roku nauki - 6% w trzecim roku nauki - 7% Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu na te osoby może wynieść 43,75 % podstawy wymiaru Na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% Kwota 1000,04 zł 1333,39 zł

133,34 zł 160,01 zł 186,67 zł 1166,71 zł 166,67 zł

* dane nt. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe (dane za rok i drugie półrocze 2009 r.),niezbędne do ustalenia wysokości odpisu na ZFŚS, GUS ogłosi w terminie do 19 lutego br. Z chwilą ich ogłoszenia wysokość odpisu na ZFŚS zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wydawnictwa. Podstawa prawna: ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.); obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2008 r. i w drugim półroczu 2008 r. (M.P. Nr 11, poz. 138).

IV. ODSETKI
1. Wysokość stawek odsetek (podatkowych) za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne
od 26 kwietnia od 28 czerwca od 30 sierpnia od 29 listopada w 2007 r. 11,5% w stosunku rocznym 12,0% w stosunku rocznym 12,5% w stosunku rocznym 13,0% w stosunku rocznym (Mon.Pol. Nr 30, poz. 332) (Mon.Pol. Nr 42, poz. 483) (Mon.Pol. Nr 58, poz. 663) (Mon.Pol. Nr 92, poz. 1009)
http://www.pudc.pl

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie, luty 2010

51

• Kwoty i wskaźniki •
w 2008 r. 13,5 % w stosunku rocznym 14 % w stosunku rocznym 14,5 % w stosunku rocznym 15 % w stosunku rocznym 14,5 % w stosunku rocznym 13 % w stosunku rocznym w 2009 r. 11,5 % w stosunku rocznym 11 % w stosunku rocznym 10,5 % w stosunku rocznym 10 % w stosunku rocznym

wersja elektroniczna http://www.e-przeglad.pudc.pl

od 31 stycznia od 28 lutego od 27 marca od 26 czerwca od 27 listopada od 24 grudnia od 28 stycznia od 26 lutego od 26 marca od 25 czerwca

(Mon.Pol. Nr 13, poz. 134) (Mon.Pol. Nr 22, poz. 218) (Mon.Pol. Nr 28, poz. 262) (Mon.Pol. Nr 50, poz. 443) (Mon.Pol. Nr 92, poz. 791) (Mon.Pol. z 2009 r. Nr 1, poz. 4) (Mon.Pol. Nr 9 poz. 101) (Mon.Pol. Nr 16 poz. 199) (Mon.Pol. Nr 21 poz. 268) (Mon.Pol. Nr 41 poz. 654)

Podstawa prawna: art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

2. Wysokość odsetek ustawowych
od 10 stycznia od 15 października od 15 grudnia w 2005 r. 13,5% w stosunku rocznym 11,5% w stosunku rocznym w 2008 r. 13% w stosunku rocznym (Dz.U. Nr 3, poz. 16) (Dz.U. Nr 201, poz. 1662) (Dz.U. Nr 220, poz. 1434)

Podstawa prawna: art. 359 § 3 Kodeksu Cywilnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. Nr 220, poz. 1434).

3. Wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do OFE
od 1 stycznia do 31 marca od 1 kwietnia do 30 czerwca od 1 lipca do 30 września od 1 października do 31 grudnia od 1 stycznia do 31 marca od 1 kwietnia do 30 czerwca od 1 lipca do 30 września od 1 października do 31 grudnia od 1 stycznia do 31 marca od 1 kwietnia do 30 czerwca od 1 lipca do 30 września od 1 października do 31 grudnia od 1 stycznia do 31 marca w 2007 r. 4,32% w stosunku rocznym 4,13% w stosunku rocznym 4,38% w stosunku rocznym 4,62% w stosunku rocznym w 2008 r. 5,10% w stosunku rocznym 5,46% w stosunku rocznym 6,36% w stosunku rocznym 6,64% w stosunku rocznym w 2009 r. 6,66 % w stosunku rocznym 4,92 % w stosunku rocznym 5,07 % w stosunku rocznym 4,23 % w stosunku rocznym w 2010 r. 4,29 % w stosunku rocznym (Mon.Pol. Nr 89, poz. 930) (Mon.Pol. Nr 19, poz. 236) (Mon.Pol. Nr 38, poz. 439) (Mon.Pol. Nr 66, poz. 740) (Mon.Pol. z 2007 r. Nr 95, poz. 1041) (Mon.Pol. z 2008 Nr 31, poz. 282) (Mon.Pol. Nr 50, poz. 452) (Mon.Pol. Nr 68, poz. 616) (Mon.Pol. z 2008 r. Nr 95, poz. 826) (Mon.Pol. z 2009 r. Nr 15, poz. 194) (Mon.Pol. z 2009 r. Nr 37, poz. 576) (Mon.Pol. z 2009 r. Nr 62, poz. 830) (Mon.Pol. z 2009 r. Nr 81, poz. 1039)

Podstawa prawna: art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).

52

http://www.pudc.pl

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie, luty 2010

wersja elektroniczna http://www.e-przeglad.pudc.pl

• Kwoty i wskaźniki •

VI. ŚWIADCZENIA KRÓTKOTERMINOWE
1. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
w II kwartale 2009 r. w III kwartale 2009 r. w IV kwartale 2009 r. w I kwartale 2010 r. 104,9% 107,3% 99,5%* 97,7%* (Mon.Pol. z 2009 r. Nr 12, poz. 152) (Mon.Pol. z 2009 r. Nr 34, poz. 510) (Mon.Pol. z 2009 r Nr 54 poz. 758) (Mon.Pol. z 2009 r Nr 76 poz. 948)

* W związku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczania świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2009 r. oraz w I kwartale 2010 r. nie podlega waloryzacji. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.).

2. Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
W okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą: 589 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 589 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych 10 304 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 10 304 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty 52 990 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty 26 495 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko 52 990 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 10 304 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci 52 990 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 10 304 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko 10 304 zł gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom 26 495 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 10 304 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) oraz obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (Mon.Pol. Nr 12, poz. 149).

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie, luty 2010

http://www.pudc.pl

53

• Kwoty i wskaźniki •
3. Zasiłek pogrzebowy
od 1 marca 2009 r. do 31 maja 2009 r. od 1 czerwca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. od 1 września 2009 r. do 30 listopada 2009 r. Od 1 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r. 6193,10 zł 6371,22 zł 6162,96 zł 6227,72 zł

wersja elektroniczna http://www.e-przeglad.pudc.pl

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).

VI. ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA RODZINNE
1. Zasiłek rodzinny
Okres obowiązywania Wyszczególnienie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia Kwota (w zł miesięcznie) 68,00 91,00 98,00

od 1 listopada 2009 r.

2. Granice dochodu uprawniające do świadczeń rodzinnych
Wyszczególnienie jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza: w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwota nie moze przekroczyć: Kryterium dochodowe (miesięcznie na osobę) 504,00 zł Okres obowiązywania od 1.09.2006 r.

583,00 zł

od 1.09.2006 r.

3. Dodatki do zasiłku rodzinnego
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka 250,00 Kwota świadczenia (w zł) 1000,00 jednorazowo 400,00 170,00 miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niz 340 zł na wszystkie dzieci na dziecko niepełnosprawne, nie więcej jednak niż 500 zl na wszystkie dzieci Uwagi

54

http://www.pudc.pl

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie, luty 2010

wersja elektroniczna http://www.e-przeglad.pudc.pl

• Kwoty i wskaźniki •
Kwota świadczenia (w zł) 80,00 60,00 80,00 100,00 90,00 50,00 Uwagi na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia jednorazowo na dziecko wypłacany raz w roku miesięcznie miesięcznie

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego na dziecko zamieszkujące i uczęszczające do szkoły w innej miejscowości na dziecko dojeżdżające do szkoły w innej miejscowości

Prawo do dodatków wymienionych w tabeli przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny: – od 1 września 2006 r. (jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504,00 zł lub 583,00 zł), – od 1 września 2006 r. wypłacany wyłącznie przez gminy,

4. Świadczenia opiekuńcze
Od 1 listopada 2009 r. Rodzaj świadczenia świadczenie pielęgnacyjne zasiłek pielęgnacyjny Kwota świadczenia (w zł) 520,00 153,00 Uwagi miesięcznie miesięcznie

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000,00 zł na jedno dziecko.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. Nr 129, poz. 1058).

VII.

EMERYTURY I RENTY
Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2009 r.:

1. Najniższe emerytury i renty
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 675,10 zł 519,30 zł 810,12 zł 623,16 zł

Podstawa prawna: art. 85 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie, luty 2010

http://www.pudc.pl

55

• Kwoty i wskaźniki •
2. Dodatki do emerytur i rent

wersja elektroniczna http://www.e-przeglad.pudc.pl

Wysokość dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2009 r.: dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie 173,10 zł dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy 259,65 zł i samodzielnej egzystencji dodatek dla sieroty zupełnej 325,36 zł dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego 173,10 zł dodatek kompensacyjny 25,97 zł świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo od 8,68 zł zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu do 173,10 zł i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz od 8,68 zł osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesię- do 173,10 zł cy trwania pracy świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych 567,08 zł
Podstawa prawna: art. 75 i 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).

3. Kwota bazowa
od 1 czerwca 1999 r. od 1 czerwca 2000 r. od 1 czerwca 2001 r. od 1 czerwca 2002 r. od 1 marca 2003 r. od 1 marca 2004 r. od 1 marca 2005 r. od 1 marca 2006 r. od 1 marca 2007 r. od 1 marca 2008 r. od 1 marca 2009 r. 1327,44 zł 1540,20 zł 1683,27 zł 1775,89 zł 1862,62 zł 1829,24 zł 1903,03 zł 1977,20 zł 2059,92 zł 2275,37 zł 2578,26 zł (Mon.Pol. Nr 17, poz. 239) (Mon.Pol. Nr 14, poz. 313) (Mon.Pol. Nr 15, poz. 247) (Mon.Pol. Nr 19, poz. 342) (Mon.Pol. Nr 9, poz. 137) (Mon.Pol. Nr 9, poz. 138) (Mon.Pol. Nr 10, poz. 206) (Mon.Pol. Nr 12, poz. 160) (Mon.Pol. Nr 12, poz. 126) (Mon.Pol. Nr 13, poz. 140) (Mon.Pol. Nr 9, poz. 113)

* wysokość kwoty bazowej od 1 marca 2010 r. GUS ogłosi w terminie do 9 lutego br. Z chwilą jej ogłoszenia zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej Wydawnictwa. Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).

4. Renta socjalna
567,08 zł (od 1 marca 2009 r.) Przychód stanowiący 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (którego przekroczenie powoduje zawieszenie wypłaty renty socjalnej): od 1 września 2008 r. do 30 listopada 2008 r. od 1 grudnia 2008 r. do 28 lutego 2009 r. od 1 marca 2009 r. do 31 maja 2009 r. od 1 czerwca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. od 1 września 2009 r. do 30 listopada 2009 r. od 1 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r. 885,50 zł 890,60 zł 929,00 zł 955,70 zł 924,50 zł 934,20 zł

Podstawa prawna: ustawa z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2003 r., Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.).

56

http://www.pudc.pl

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie, luty 2010

wersja elektroniczna http://www.e-przeglad.pudc.pl

• Kwoty i wskaźniki •

5. Świadczenie przedemerytalne
804,02 zł (od 1 marca 2009 r.) Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2009 r.: dopuszczalna miesięczna kwota przychodu graniczna miesięczna kwota przychodu dopuszczalna roczna kwota przychodu graniczna roczna kwota przychodu 1472,00 zł 2060,80 zł 17 664,00 zł 24 729,60 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252).

6. Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów
Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego: od 1 grudnia 2008 r. 2078,00 zł od 1 marca 2009 r. 2167,60 zł od 1 czerwca 2009 r. 2230,00 zł od 1 września 2009 r. 2157,10 zł od 1 grudnia 2009 r. 2179,70 zł Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego: od 1 grudnia 2008 r. 3859,20 zł od 1 marca 2009 r. 4025,60 zł od 1 czerwca 2009 r. od 1 września 2009 r. od 1 grudnia 2009 r. 4141,30 zł 4006,00 zł 4048,10 zł

Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń: • rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie, • rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tym inwalidzie. Od 1 stycznia 1999 r. zawieszeniu ani zmniejszeniu bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły wiek: 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni. W pozostałych przypadkach osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń. W przypadku gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale będzie niższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia - emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), tj.: od 1 marca 2009 r.: 467,09 zł 350,34 zł 397,05 zł emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy renta rodzinna dla jednej osoby

Zawieszeniu ulegają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie, luty 2010

http://www.pudc.pl

57

• Kwoty i wskaźniki •

wersja elektroniczna http://www.e-przeglad.pudc.pl

Graniczne kwoty przychodu dla 2009 r. wynoszą odpowiednio: • 25 999,80 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2009 r. • 48 285,20 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2009 r.
Podstawa prawna: art. 104 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).

VIII. ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH
Okres obowiązywania 80% kwoty zasiłku 100% kwoty zasiłku (okres uprawniający (okres uprawniający do do zasiłku wynosi mniej zasiłku wynosi od 5 lat niż 5 lat) do 20 lat) 460,00 zł 575,00 zł 120% kwoty zasiłku (okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat) 690,00 zł

od 1 czerwca 2009 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm., Mon.Pol. z 2009 r. Nr 33, poz. 494.).

IX. ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ
Rodzaj świadczenia Zasiłek stały Zasiłek okresowy dla osoby samotnej Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców Od 1.10.2006 r. (wysokość w zł) nie mniej niż 30,00; nie więcej niż 444,00 nie mniej niż 20,00; nie więcej niż 418,00 od 446,00 zł do 1175,00 zł

Podstawa prawna: • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.); • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. Nr 127, poz. 1055).

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej
Wyszczególnienie Wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej nie może przekroczyć: dla osoby samotnie gospodarującej na osobę w rodzinie Wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 ha przeliczeniowego wynosi Kwota stanowiąca podstawę ustalenia pomocy pieniężnej: na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na usamodzielnienie kontynuowanie nauki na zagospodarowanie w formie rzeczowej Od 1 października 2006 r. (wysokość w zł)

477,00 351,00 207,00

1647,00

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. Nr 127, poz. 1055).

58

http://www.pudc.pl

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie, luty 2010