62. Ce reprezintă centrul de greutate al unui corp? Dar centrul maselor?

Pentru un sistem de puncte materiale, greutatea sistemului material are expresia: iar punctul de aplicaţie se numeşte centru de greutate al sistemului de puncte materiale. Prin definiţie, suma maselor punctelor materiale ale unui sistem este masa sistemului de puncte materiale: iar centrul maselor unui sistem de puncte materiale este dat de relaţia: 63. În ce condiţii se poate afirma că un corp are un plan sau o axă de simetrie? Dacă un sistem de puncte materiale admite un plan de simetrie, o axă de simetrie sau un centru de simetrie, centrul de masă se găseşte în acel plan, pe acea axă, respectiv în acel centru. 64. Ce reprezintă un moment static şi în ce condiţii mărimea sa este zero? Se numeşte moment static al unui sistem de puncte materiale în raport cu un plan, o axă sau un pol, suma produselor dintre masele punctelor materiale care alcătuiesc sistemul şi distanţele de la aceste puncte la planul, axa sau polul considerat: 65. Care este enunţul teoremei momentelor statice? Momentul static al unui sistem de puncte materiale în raport cu un plan sau o axă este egal cu produsul dintre masa întregului sistem şi distanţa de la centrul de masă al sistemului la acel plan sau la acea axă. 66. Care este mărimea momentelor statice calculate faţă de plane sau axe ce conţin centrul maselor.Explicaţi:

67. Ce reprezintă sistemul de axe centrale? Sistemul de axe rectangulare yOz cu originea in centrul de greutate al secţiunii numindu-se sistem de axe centrale. 68. În ce caz determinarea coordonatelor centrului maselor unui corp se face utilizând numa elementele geometrice ale acestuia?

1

69. Ce condiţii trebuie să satisfacă o bară sau o placă, pentru a putea folosi teoremele Pappus-Guldin? 70. Ce se înţelege prin moment de inerţie? Se numeşte moment de inerţie al unui sistem de puncte materiale în raport cu un plan, o axă sau un pol, suma produselor dintre masele particulelor care alcătuiesc sistemul şi pătratul distanţelor acestor particule până la planul, axa sau polul considerat: 71. Ce proprietăţi ale unui corp sunt exprimate printr-un moment de inerţie? 72. În ce condiţii un moment centrifugal este nul? Momentul de inerţie centrifugal in raport cu sistemul de axe Oyz la un dreptungi este nul, deoarece acestea sunt axe de simetrie. 73. Scrieţi şi explicaţi momentele de inerţie ale unui dreptunghi.

De mana

74. În ce fel poate fi exprimat un moment de inerţie axial prin intermediul unor momente de inerţie planare? 75. Ce reprezintă momentul de inerţie polar? Cu poate fi exprimat? Moment de inerţie polar al unei figuri plane, in raport cu un punct (pol) din planul figurii, este suma produselor elementelor de arie dA cu pătratele distantelor lor la acel punct.explicatie din curs 76. Cum variază momentele de inerţie în raport cu axele paralele? 77. Cum variază momentele de inerţie cu rotirea axelor? 78. Ce reprezintă direcţiile principale de inerţie? Axelor principale de inerţie le corespund doua valori pentru momentele de inerţie principale. Deoarece suma momentelor de inerţie fata de cele doua axe normale intre ele reprezintă un invariant la rotirea axelor, rezulta ca unei axe principale ii corespunde cel mai mare moment de inerţie Imax=I1, iar celeilalte axe – valoarea minima Imin=I2. 79. Cum definiţi momentele de inerţie principale?

2

80. Ce este raza de inerţie? Exemplificaţi pentru o secţiune dreptunghiulară. Momentul de inerţie al secţiunii in raport cu o axa sepoate reprezenta sub forma produsului dintre aria secţiunii si pătratul unei mărimi numite raza de inerţie sau raza de giraţie:de mana 81. Ce este modulul de rezistenţă? Exemplificaţi pentru o secţiune dreptunghiulară. Raportul dintre momentul de inerţie al unei secţiuni fata de o axa centrala de inerţie si distanta celui mai îndepărtat punct din secţiune de aceasta axa se numeşte modul de rezistenta.de mana 82. Ce reprezintă grinzile cu zăbrele şi cum se schematizează acestea? Grinzile cu zabrele plane sunt formate din bare drepte articulate in noduri,structura fiind in acelas timp si indeformabila geometric.(desen Schematizarea grinzilor cu zabrele are la baza urmatoarele ipostaze : a)barele grinzii sunt perfect articulate in noduri astfel incat in extremitatile lor nu pot sa apara momente incovoietoare b)axele barelor concurente intr-nu nod se intersecteaza in nodul theoretic,astfel incat actiunile barelor asupra nodului formeaza un ansamblu de forte concurente. c)sarcinile se aplica numai in noduri sunb forma de forte concentrate,astfel incat in bare apar numai forte axiale N. 83. Explicaţi cum se stabilesc barele cu efort nul în cazul grinzilor cu zăbrele. Cazul 1. Izolând un nod în care converg numai două bare, nodul fiind neîncărcat, atunci în ambele bare este efortul nul. Cazul 2. Nodul format din două bare şi încărcat cu o forţă F pe direcţia uneia, are cealaltă bară de efort nul Tot în acest caz se încadrează şi situaţia particulară a nodului alcătuit din două bare şi care are un reazem simplu pe direcţia unei bare. Atunci în cealaltă bară efortul este nul deoarece reacţiunea corespunzătoare reazemului are rolul forţei F. Cazul 3. Dacă un nod este neîncărcat şi este alcătuit din trei bare dintre care două sunt în prelungire, atunci în cea de-a treia bară efortul este nul.

84. Explicaţi metoda izolării nodurilor pentru calcul grinzilor cu zăbrele. Metoda izolării nodurilor se bazează pe teorema echilibrului părţilor indivizibile, unde se consideră ca parte indivizibilă, succesiv fiecare nod şi pe teorema solidificării pentru aflarea reacţiunilor din legăturile exterioare. 85. Ce este mişcare şi ce este repaus?

3

Mişcarea este o noţiune care următoarele elemente: corpul sau mobilul care efectuează mişcarea, mediul sau spaţiul în care se desfăşoară mişcarea şi sistemul de referinţă în raport cu care se studiază mişcarea. 86. Când este definită mişcarea unui punct material?
87. Care este legea vectorială de mişcare a punctului material? r = r(t)

88. Cum definiţi viteza unui punct material? Daţi exemple de expresii ale vitezelor în mişcări particulare? Se consideră un punct pe o traiectorie curbilinie mai întâi în poziţia A1, apoi în poziţia vecină A2. Intervalul de timp Δt pentru parcurgerea arcului A1A2 fiind foarte mic, se poate asimila elementul de arc cu elementul de coardă. 89. Cum sunt definite viteza medie şi viteza instantanee?

Viteză medie, este data de raportul:
Dacă intervalul de timp tinde către zero, adică A2, viteza medie devine viteza instantanee: A1 tindecătre

90. Ce este acceleraţia unui punct material şi ce proprietăţi are? Noţiunea de acceleraţie este introdusă pentru a caracteriza modul de variaţie al vitezei în timpul mişcării, ca direcţie,sens şi modul.

4

Poate fi de 2 feluri: acceleraţia medie (am)si aceleraţia instantanee a

91. Ce se înţelege prin viteză unghiulară? Dar prin acceleraţie unghiulară?

Poziţia unui punct pe o traiectorie circulară poate fi recizată cu ajutorul unui unghi polar θ, raportat la o axă fixă:

Analog cu viteza medie, viteza unghiulară medie se defineşte: Viteza unghiulară instantanee , iar acceleraţia instantanee:

este:

92. Cu cât este egală acceleraţia într-o mişcare circulară uniformă? Argumentaţi.

93. Care este mişcarea lipsită de acceleraţie? De ce? Mişcare rectilinie uniformă:

5

94. Ce condiţie trebuie să îndeplinească funcţia vectorială r(t) vectorul de poziţie al punctului material în mişcare.

95. Care este obiectul de studiu al Dinamicii? Obiectul dinamicii îl constituie studiul mişcării mecanice a punctului material, a sistemelor de puncte materiale, a solidului rigid, respectiv a sistemelor de solide rigide sub acţiunea forţelor aplicate. 96. Care sunt principiile mecanicii Newtoniene? Aceste principii pot fi demonstrate? Explicaţi: Principiul inerţiei, legea a II - a a dinamicii, legea a IIIa,principiul acţiunii si reacţiunii, legea a IV-a.Principiul independentei acţiunii forţei.
97. Care este enunţul principiului inerţiei şi în ce condiţii este adevărat? Un punct material (corp) îşi păstrează starea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă atâta timp cât asupra sa nu acţionează alte corpuri care să îi modifice aceastã stare.Acest principiu este adevarat in cazul in care corpul se afla in repaus sau executa o miscare rectilinie uniforma. 98. Ce este un sistem de referinţă inerţial? Arătaţi că două sisteme de referinţă inerţiale sunt echivalente între ele. 98. Cum definiţi mişcarea de translaţie? Dar mişcarea de rotaţie? Un solid rigid execută o mişcare de translaţie dacă în tot timpul mişcării o dreaptă solidară cu rigidul rămâne paralelă cu o dreaptă fixă din spaţiu sau cu ea însăşi. Un solid rigid execută o mişcare de rotaţie cu axă fixă dacă în tot timpul mişcării sale două puncte ale sale rămân suprapuse cu două puncte fixe din spaţiu. 99. Ce se înţelege prin starea inerţială a unei particule materiale? 100. Care este principiul acţiunii forţei şi în ce condiţii este valabil? Să considerăm două forte F1 si F2 care acţionează simultan asupra aceluiaşi punct A, de masă m. Aceste forte produc acceleraţiile a1 si a2 după relaţiile F1=ma1 si F2=ma2. 101. Care este diferenţa dintre masă şi greutate? Greutatea este o forţă de atracţie exercitată de Pământ;variază cu altitudinea, latitudinea, fiind dependentă de câmpul gravitaţional. Masa este o mărime scalară, o caracteristică internă a corpului, independentă de altitudine si latitudine . 102. Ce reprezintă noţiunea de forţă? Dar noţiunea de masă

6

Legea a II - a a dinamicii: acceleraţia care imprimă corpului mişcarea este direct proporţională cu forţa aplicată când masa este constantă.este data de relatia:

Masa este o mărime scalară, o caracteristică internă a corpului, independentă de altitudine si latitudine. Masa se măsoară cu balanţa. 103. Ce proprietăţi are masa în mecanica clasică şi în ce limite rămân adevărate? Masa, mărime unică prezintă două proprietăţi: inerţia si gravitaţia, adică masa inertă este egală cu masa gravificca. 104. Care sunt în mecanica clasică cele două accepţiuni ale noţiunii fundamentale de masă?
105. Arătaţi că raportul dintre masa gravitaţională şi masa inertă este o constantă care nu depinde de starea şi natura corpului. 106. Enunţaţi şi explicaţi principiul acţiunii şi reacţiunii. Acţiunile reciproce dintre douã corpuri sunt întotdeauna egale în modul si dirijate în sensuri contrare. Experimental, s-a constat cã acţiunea unui corp asupra altuia dã naştere simultan la o reacţiune a celui din urmã asupra primului. 107. În ce condiţii impulsul unui sistem material se conservă? Legea conservării impulsului: pentru un punct material la care rezultanta forţelor aplicate este nulă, impulsul se conservă. 108.Ce implicaţii are legea conservării impulsului? În cazul în care R = 0 (sau o componentă sau două componente oarecare ale acestuia), atunci:

109. Ce este impulsul unui punct material? Dar momentul cinetic? Impulsul unui punct material H este un vector de expresie: în care: – m este masa punctului material; – v este viteza punctului material. Momentul cinetic în raport cu un punct fix O al unui punct material este prin definiţie momentul vectorului impuls al punctului material în raport cu polul O. 110. În ce caz lucrul mecanic al unei forţe este nul? Lucrul mecanic este nul când forţa sau deplasarea sunt nule, precum si in cazul când forţa si deplasarea sunt perpendiculare intre ele. 111. Ce se înţelege prin forţă conservativă? Daţi exemple.

7

Dacă forţa rezultantă derivă dintr-o funcţie de forţă, energia mecanică a punctului material se conservă 112. Ce proprietate prezintă lucrul mecanic al unei forţe conservative? 113. Ce se înţelege prin energie cinetică? Dar prin energie potenţială? Capacitatea mişcării mecanice de a se transforma in mişcare nemecanica este caracterizata printr-o mărime de stare care poarta denumirea de energie cinetica. Energia potenţială este o mărime care caracterizează posibilitatea unor corpuri de a produce lucru mechanic numai prin poziţia pe care o ocupă faţă de o configuraţie de referinţă 114. În cazul forţelor conservative, lucrul mecanic este egal cu funcţia de forţă?

115. Care sunt teoremele generale ale dinamicii punctului material? Câte ecuaţii scalare se pot scrie?

116. Ce proprietăţi are mişcarea unui punct material acţionat de forţe conservative?

117. Cum se determină constantele de integrare rezultate prin integrarea ecuaţiilor diferenţiale ale mişcării punctului material? Constantele C1,C2,…,C6 se obţin din condiţiile la limită sau iniţiale ale mişcării:

118. În cazul unui sistem de puncte materiale, prin ce se caracterizează sistemul forţelor interioare?

119. Ce reprezintă impulsul unui sistem de puncte materiale?

8

120. În ce condiţii lucrul mecanic al forţelor exterioare este nul?

121. Enunţaţi teorema mişcării centrului maselor. Relaţia p = M·vcM aratã cã impulsul sistemului este acelaşi ca si cum toate masele punctelor materiale se gãsesc situate in centrul de masã care se deplaseazã cu viteza vcM (se mai numeşte viteza sistemului). 122. Care este diferenţa dintre un sistem izolat si un sistem neizolat? Într-un sistem izolat, conform principiului de conservare al impulsului, p = ct., iar referitor la centrul de masã se spune cã: centrul de masã al unui sistem izolat se deplaseazã cu o vitezã constantã în tot sistemul. Sistemul neizolat. Se considerã un sistem S compus din puncte materiale care sunt în interacţiune cu toate punctele materiale care sunt în interiorul sistemului S si care formeazã sistemul S’. 123. În ce condiţii se conservă energia mecanică a unui sistem de puncte materiale?

124. Teoremele generale se exprima identic pentru un sistem de puncte materiale şi pentru un rigid?

9

125. În cazul conservării fie a impulsului, fie a momentului cinetic sau a energiei, ce reprezintă constantele acestor mărimi?

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful