You are on page 1of 61

NEXUS NOWE CZASY

Ludzkość przeżywa obecnie okres ogromnych przemian. Mając to na uwadze NEXUS stara się docierać do
trudno dostępnych informacji, które mogłyby pomóc ludziom w pokonywaniu związanych z nimi trudności.
NEXUS nie jest związany z żadnym ruchem religijnym, filozoficznym, polityczną ideologią oraz organizacją.

ROK II, NUMER 4 (6) • LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


NR INDEKSU 346 179 WYDANIE POLSKIE ISSN 1506-0284

WIEŚCI Z GLOBALNEJ WIOSKI 3 w czasie którego z materii nieożywionej powstawały


Przegląd wiadomości, których prawdopodobnie nie żywe organizmy.
czytaliście.
Laurence Gardner
David G. Guyatt UKRYTE DZIEJE JEZUSA I ŚWIĘTEGO
TAJNE WOJNY NARKOTYKOWE CIA 7 GRAALA, cz. 3 (dokończenie) 35
Dalsza prezentacja faktów, z których wynika, że CIA już Pierwsi przywódcy kościoła katolickiego przyjęli jako
w czasie wojny wietnamskiej zajmowała się przemytem obowiązujące teksty, które zaciemniają prawdę na te-
narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Proceder ten mat życia Jezusa oraz jego królewskiej krwi. Apokryfy
kontynuowany jest nadal przy wiedzy i pod osłoną i inne źródła dowodzą, że hierarchia kościelna od
Agencji do Walki z Narkotykami (DEA). początku manipuluje wyznawcami, aby zachować nad
nimi swoją władzę.
BANKI CENTRALNE I PRYWATNA KONTROLA
PIENIĄDZA, cz. 1 13 Richard W. Noone
Kto kontroluje emisję pieniędzy, kontroluje rządy a za MŁOT I WAHADŁO, cz. 1 42
ich pośrednictwem ludzi. Pozostające od dawna w pry- Najbardziej prawdopodobne teorie usiłujące wyjaśnić
watnych rękach banki centralne stopniowo rozszerzają geologiczne pozostałości zachodzących na Ziemi prze-
swoją władzę nad ludźmi. mian zdają się potwierdzać tezę profesora Charlesa
Hapgooda, która mówi, że odpowiedzialne za nie
Ian Sinclair ruchy skorupy ziemskiej są wynikiem globalnych kata-
SZCZEPIONKI – CZY NA PEWNO BEZPIECZNE strof.
I SKUTECZNE?, cz. 2 (dokończenie) 20
Kontynuacja prezentacji faktów na temat szczepionek Albert K. Bender
obalających potoczne wyobrażenia o ich bezpiecznym BLISKIE SPOTKANIE Z LUDŹMI
i zbawiennym działaniu, które lekarze i firmy farmaceu- W CZERNI, cz. 1 49
tyczne wpajają nam od dzieciństwa. Jedno z pierwszych współczesnych spotkań z MIB-ami
miało miejsce w roku 1953, kiedy znanego wówczas
Dr Robert C. Beck ufologa Alberta K. Bendera odwiedziły trzy ubrane na
ZAPPER BECKA – NADZIEJA NA WYLECZENIE czarno obce istoty, które wyjawiły mu szereg tajemnic
Z AIDS 27 w zamian za jego milczenie w sprawie UFO.
Proste w budowie urządzenie elektryczne, które można
wykonać we własnym zakresie, okazuje się być wyjąt- STREFA MROKU: dziwne opowieści
kowo skuteczne w neutralizowaniu HIV oraz innych z nie tego świata 56
chorobotwórczych wirusów, jak również bakterii i pa- W tym numerze przedstawiamy pierwszą część relacji
sożytów. na temat rzekomego odkrycia w położonym w odlud-
nym rejonie Nowego Meksyku kanionie kompleksu
NAUKA: przegląd interesujących nowinek zagadkowych komór wypełnionych dziwnymi przed-
z pogranicza nauki 33 miotami pozostawionymi przez podróżników z naszej
W tym numerze John Mount przedstawia niezwykłe przyszłości zwących siebie „Stwórcami Skrzydeł”.
zjawisko związane z elektrycznością po raz pierwszy
zaobserwowane w roku 1836 przez Andrew Crosse’a, LISTY DO REDAKCJI 60

POWIEDZ SWOIM PRZYJACIOŁOM O „NEXUSIE”!


LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 1
WYDAWCA OD REDAKCJI
Agencja NOLPRESS s.c.
Wygląda na to, że sprawy opisywane w Nexusie, wbrew temu, co sądzą
Skrytka pocztowa 41
niektórzy (zdarzyło mi się parę razy usłyszeć jako komentarz do niektórych
15-959 Białystok–2
artykułów wypowiadane z przekąsem słowo „przesada”), są zgodne z rze-
tel. (085) 6512765
czywistością. Mam tu głównie na myśli sprawy związane z naszym zdro-
e-mail: listy@ufo.com.pl
wiem. Niespełna kilka dni temu na zachodzie Europy, konkretnie w Belgii,
REDAGUJE wybuchła afera z dioksyną, która doprowadziła do upadku rządu tego kraju.
Ryszard Z. Fiejtek Mnie dziwi w tej sprawie co innego – mianowicie to, że dopiero teraz
zaczęto robić wokół tego szum. Środki masowej manipulacji zachowują się,
WSPÓŁPRACA jak gdyby to było pojedyncze, odosobnione zdarzenie, zamiast trąbić na
Mirosław Kościuk alarm. Starają się nie dostrzegać, że to zaledwie wierzchołek góry lodowej.
Jerzy Florczykowski Ograniczają się do opisu tej „afery”, nie próbując nawet drążyć tego tematu
DRUK dalej. A jest co drążyć.
Białostockie Zakłady Graficzne Wszyscy doskonale wiemy, że nasza żywność jest z roku na rok coraz
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 2 gorsza za sprawą dodawanych do niej środków chemicznych mających na
15-111 Białystok celu poprawienie jej smaku i trwałości. Wystarczy wziąć do ręki pierwszy
Zam. 2404/99 lepszy napój, aby stwierdzić, że składa się on głównie z wody i licznych
środków chemicznych często ukrytych pod enigmatycznymi symbolami,
————————————
takimi jak na przykład E-230, E-250, E-102, E-311, E-330, E-131, E-210 (to
WYDAWCA WERSJI ORYGINALNEJ tylko kilka spośród kilkudziesięciu specyfików oznaczonych tego typu
Duncan M. Roads symbolami dodawanych do naszej żywności), których znaczna część ma
P.O. Box 30 działanie rakotwórcze. Jak to możliwe, że państwowe urzędy, których
Mapleton, QLD 4560 zadaniem jest ochrona naszego zdrowia, dopuszczają do spożycia te
Australia trucizny. Nie chcę niczego sugerować, ale chyba każdy zdrowo myślący
tel. +61 75442 9280 człowiek wie, w jaki sposób uzyskuje się stosowne certyfikaty. I chyba
fax +61 75442 9381 w tym tkwi odpowiedź. Nie wierzę, że może to być skutek niewiedzy lub
e-mail: nexus@peg.apc.org głupoty.
http://www.peg.apc.org/∼nexus/ Wszystkie te „osiągnięcia cywilizacyjne” przychodzą do nas niestety
GRAFIKA NA OKŁADCE z Zachodu. Czerpiemy stamtąd bezkrytycznie pełnymi garściami głównie to
Dawid Michalczyk co najgorsze. Dzieje się tam wiele złych rzeczy, których nie dostrzegamy,
e-mail: dmgfx@vip.cybercity.dk gdyż są po mistrzowsku zakamuflowane. Technika manipulacji opinią
http://users.cybercity.dk/∼bcc5877/home.html publiczną jest tam doprowadzona do perfekcji. Propaganda uprawiana
w dawnych demoludach i ZSRR to zaledwie jej niezdarna, toporna imitacja.
O Przykładem może być informacja dotycząca afery związanej z Coca-
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZEDRUKÓW Colą, która wybuchła kilka dni temu w Belgii i Francji, po raz kolejny
Zachęcamy wszystkich do rozpowszechniania powtórzona przed chwilą przez III Program Polskiego Radia. Jak wyjaśnił
zamieszczanych w NEXUSIE informacji. koncern Coca-Cola, przyczyną zatruć było użycie do produkcji napojów
Zabrania się jednak powielania publikowanych ZŁEGO dwutlenku węgla. Jakoś nikt nie zwrócił uwagi na to sformułowanie
w nim artykułów, zarówno w formie i wszyscy przechodzą nad nim do porządku dziennego. A ja się pytam co to
drukowanej, jak i elektronicznej (z Internetem takiego zły dwutlenek węgla. Jak mnie uczono na chemii, jest tylko jeden
włącznie) bez pisemnej zgody redakcji! dwutlenek węgla (CO2). Nie ma czegoś takiego jak dobry i zły dwutlenek
O węgla! Dwutlenek węgla może być co najwyżej czysty lub zanieczyszczony.
I o to tu właśnie chodzi. Zamiast powiedzieć wprost, że użyto zanieczysz-
Wszystkie opinie wyrażane na łamach czonego dwutlenku węgla, co automatycznie oznacza, że ktoś zaniedbał
NEXUSA są opiniami ich autorów swoje obowiązki, mówi się ludziom, że użyto złego dwutlenku węgla (a
i niekoniecznie odzwierciedlają punkt może w ogóle innego gazu?), licząc na to, że nikt nie zwróci uwagi na to
widzenia wydawcy.
sformułowanie. Na tym między innymi polega manipulacja informacją
O – w tym przypadku na mówieniu półprawd.I
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności Ryszard Z. Fiejtek
za treść zamieszczanych na łamach
NEXUSA reklam i ogłoszeń. Korespondencję do nas kierować prosimy na skrytkę pocztową podaną przy
adresie redakcji lub za pośrednictwem Internetu (listy@ufo.com.pl).

FILIE
WIELKA BRYTANIA EUROPA WŁOCHY USA
NEXUS Magazine NEXUS Magazine NEXUS NEXUS Magazine
55 Queens Road, East Grinstead P.O. Box 372 Avalon Edizioni P.O. Box 177
West Sussex, RH19 1BG Dronten, 8250 AJ Piazza Mazzini 52 Kempton, IL 60946-0177
Wielka Brytania Holandia 35137 Padova USA
tel. +44 (0) 1342 322854 tel. +31 (0)321 380558 Włochy tel. +1 815 253 6464
fax +44 (0) 1342 324574 fax +31 (0)321 318892 tel. +39 (0)49 912 6006 fax +1 815 253 6454
e-mail: nexus@ukoffice.u-net.com e-mail: frontier@xs4all.nl fax +39 (0)49 912 6006 e-mail: nexususa@earthlink.net

2 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


MEDYCYNA ALTERNATYWNA Z pewnością sprawa może tak wła-
ZYSKUJE UZNANIE śnie wyglądać. Jeśli FDA uda się
godnie z tym, co podała ostatnio zaklasyfikować nikotynę do kategorii
Z gazeta The Los Angeles Times, co
trzeci obywatel USA szuka pomocy
uzależniających narkotyków, spółki
tytoniowe mogą zakończyć swoją
w medycynie alternatywnej, wydając działalność na przekazaniu swoich
na to każdego roku łącznie 13,7 mi- produktów spółkom farmaceutycz-
liarda dolarów. Ostatnio prowadzone nym, które będą sprzedawać je na
badania, których wyniki zostały opu- recepty.
blikowane w The New England Jou- (Źródło: New Scientist, 9 kwiecień
rnal of Medicine, wykazały, że aż 10,3 1994)
miliarda dolarów ludzie zapłacili
z własnej kieszeni bez jakiejkolwiek PRIORYTETY FDA
refundacji ze środków ubezpieczeń oniżej przytaczamy cztery publi-
medycznych.
Te „niekonwencjonalne terapie”,
P kacje, które w sposób oczywisty
dowodzą, że amerykański Urząd ds.
takie jak akupunktura, naturotera- Żywności i Leków (FDA) jest bar-
pia, zioła i masaże, stosowane są dziej zainteresowany ochroną docho-
przeciwko schorzeniom o charakte- dów pewnych spółek farmaceutycz-
rze chronicznym, które nie zagrażają nych niż ochroną interesów obywateli
bezpośrednio życiu. Stanów Zjednoczonych.
Spośród poszukujących ratunku w me- nić ich do poparcia wojskowej interwencji
dycynie niekonwencjonalnej 83 procent przeciwko Irakowi, zwanej obecnie Ope- • „W pewnych kręgach stało się modne
pacjentów leczyło się poprzednio u lekarzy racją Pustynna Burza (Operation Desert przekonywanie, że kobiety mają prawo do
medycyny tradycyjnej. Storm). podejmowania decyzji [w sprawie implan-
Amerykańskie towarzystwo ubezpiecze- Znaleziona przez hiszpańskich kontro- tów piersi] zgodnie z ich własną wolą.
niowe American Western Life Insurance lerów dokumentacja ujawniła, że europej- Gdyby jednak członkowie naszej społecz-
Co. z siedzibą w Foster City w Kalifornii skie oddziały dwóch głównych amerykańs- ności mieli prawo do podejmowania decy-
od niedawna pokrywa wydatki za usługi kich instytucji finansowych, Chemical zji w sprawie wszystkich środków, za które
świadczone przez specjalistów medycyny Bank i Bankers Trust Corporation, stano- jest odpowiedzialne FDA, wówczas utrzy-
naturalnej. Jest to pierwsze tego rodzaju wiły główne kanały manipulacji kuwejc- mywanie tego urzędu stałoby się zbędne”.
ubezpieczenie w kraju, lecz z powodu re- kimi pieniędzmi ulokowanymi za granicą. (Dr David Kessler, komisarz FDA, przedruk
gulaminu obowiązującego towarzystwa Jak pisze hiszpański dziennikarz, Fran- z The New England Journal of Medicine
ubezpieczeniowe w poszczególnych sta- conero Belmonte, „rząd hiszpański zarzą- w The Wall Street Journal, 24 czerwiec 1992)
nach mogą z niego korzystać jedynie mie- dził ścisłą tajemnicę odnośnie dochodze-
szkańcy Kalifornii, Arizony, Kolorado, nia w sprawie kupowania wpływów przez • „Należy zwracać baczną uwagę na to,
Nowego Meksyku i Utah. Kuwejt… W lutym w tajemnicy wysłano co się dzieje [w sprawie dodatków do diet]
Wychodząc naprzeciw brakowi nauko- dwóch wysoko postawionych urzędników w dziedzinie legislacyjnej… jeśli te wysiłki
wych badań Biuro ds. Medycyny Natural- do Waszyngtonu w celu wspólnego za- zakończą się sukcesem, to być może zo-
nej Narodowych Instytutów Zdrowia pla- stanowienia się nad sposobem wyciszenia stanie stworzona kategoria produktów
nuje wdrożenie 20 programów badaw- afery bez wywoływania «strukturalnych konkurujących z dopuszczonymi do stoso-
czych dotyczących nieortodoksyjnych ku- szkód» w ramach NATO”. wania lekami, które będą ograniczone
racji, takich jak stosowanie chrząstek reki- (Źródło: The Spotlight, 28 marzec 1994) znacznie łagodniejszymi restrykcjami niż
na do leczenia raka oraz pszczelego pyłku dopuszczone do stosowania leki… ustano-
kwiatowego do leczenia alergii. SPÓŁKA TYTONIOWA ZATAJA wienie oddzielnej kategorii dodatków mo-
(Źródło: Wildlife Magazine, zima 1993) WYNIKI BADAŃ że ograniczyć prawo wyłączności, którym
edług danych pochodzących od kon- cieszyli się posiadacze dopuszczonych do
HISZPAŃSKIE DOCHODZENIE
UJAWNIA PRZEKUPSTWA ZWIĄZANE
W gresmana prowadzącego przesłu-
chania w sprawie uzależniającego efektu
stosowania leków”.
(David Adams, zastępca komisarza FDA, wy-
Z WOJNĄ W ZATOCE PERSKIEJ nikotyny jedna z czołowych amerykańs- stąpienie na Ogólnym Dorocznym Zgroma-
trakcie badania dokumentów finan- kich spółek tytoniowych już w 1983 roku dzeniu Towarzystwa Informacji o Lekach, 12
W sowych Grupo Torros, głównej spó-
łki holdingowej realizującej kuwejckie in-
wiedziała na podstawie własnych badań,
że nikotyna jest silnie uzależniającym śro-
lipiec 1993)

westycje w Europie, hiszpańscy kontrole- dkiem. Tym niemniej spółka ta zabloko- • „Grupa specjalna zastanawiała się
rzy wykryli tajne, wewnętrzne sprawozda- wała publikację artykułu, którego podsta- w czasie swoich obrad nad wieloma kwes-
nia dotyczące kanałów służących do prze- wą były te badania, które wyprzedzały co tiami, między innymi nad tym, czy zalega-
kazywania wielomilionowych łapówek wa- najmniej o 6 lat badania innych ośrodków. lizowanie istnienia dodatków dietetycz-
żnym osobistościom w Waszyngtonie i in- Henry Waxman, demokrata z Kalifor- nych na rynku nie będzie działało znie-
nych zachodnich stolicach. nii, opublikował tekst artykułu, który zo- chęcająco na doskonalenie leków”.
Chociaż hiszpański minister sprawied- stał dostarczony magazynowi Psycho- (Raport Specjalnej Grupa FDA ds. Dietetycz-
liwości i prokurator generalny, Eligio Her- phmarcology, a następnie wycofany przez nych Dodatków, 15 czerwiec 1993)
nandez, nakazał opieczętowanie tych do- jego autora, Victora DeNoble, w związku
kumentów, znalazł się obecnie pod ros- z naleganiami firmy Philip Morris, której • „Amerykańskie społeczeństwo nie
nącą presją parlamentu, w którym przywó- był pracownikiem. posiada wiedzy wystarczającej do pode-
dcy opozycji domagają się ujawnienia, czy Ostatnią wiadomością z frontu bitwy jmowania decyzji dotyczących zdrowia…
na liście odbiorców kuwejckich „subsy- prowadzonej przez Urząd ds. Żywności FDA jest arbitrem prawdy… Uwierzcie
diów” znajdują się członkowie hiszpańs- i Leków (Food and Drug Administration) nam. My powiemy wam, co jest dla was
kiego rządu. są jego starania o uznanie tytoniu jako dobre”.
Mówi się, że rodzina rządząca Kuwej- uzależniającego narkotyku. (Dr David Kessler, komisarz FDA, wypo-
tem wyłożyła „co najmniej 300 milionów Jak skomentował to jeden z wielolet- wiedź wygłoszona podczas programu telewi-
dolarów na płatności o charakterze poli- nich urzędników FDA: „Wygląda na to, że zyjnego Larry King Live, a następnie zamiesz-
tycznym”, czyli na łapówki dla amerykańs- spółki farmaceutyczne chcą przejąć rynek czona w Well Being Journal, marzec-kwiecień
kich i europejskich przywódców, aby skło- będący domeną spółek tytoniowych!” 1994, oraz w Leading Edge, marzec 1994)

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 3


. . .WIEŚCI Z GLgBALNEJ WIOSKI. . .
JAPONIA WYDAJE ZAKAZ STOSOWANIA najprawdopodobniej meteor, po wejściu konieczność nieujawniania żadnych doku-
SZCZEPIONKI PRZECIWKO ODRZE w atmosferę przeistoczył się w ognistą kulę mentów dotyczących eksperymentów na
ŚWINCE I RÓŻYCZCE o jasności prawie równej jasności słońca ludziach, które mogłyby mieć niekorzystny
apoński minister zdrowia i opieki spo- i wyrzucającą z siebie w ciągu sekundy, wpływ na społeczeństwo i spowodować
J łecznej wydał w kwietniu 1993 roku
decyzję zakazującą dalszego stosowania
około 10 teradżuli energii świetlnej.
Aerodynamiczne naprężenia powstałe
wytoczenie spraw przed sądem. Doku-
menty dotyczące tego rodzaju zagadnień
szczepionki przeciwko odrze, śwince i ró- w wyniku jego wejścia w atmosferę z pręd- winny być utajnione”.
życzce, ze względu na powikłania wynika- kością szacowaną na 72 000 km/h spowo- No to odkryliśmy prawdziwego wroga
jące z jej stosowania. dowały jego eksplozję na wysokości 20 – jest nim opinia publiczna. A środek na
Jednym z bardziej interesujących rezul- kilometrów ponad powierzchnią morza jego pokonanie – po prostu utajnienie.
tatów zakazu stosowania jej u dzieci poni- w pobliżu pacyficznej wyspy Tokelau. (Źródło: Secrecy & Government Bulletin, nr
żej 2 roku życia, jest to, że z chwilą jego Naukowcy z Państwowych Laborato- 33, marzec 1994)
wydania znacznie zmniejszyła się śmiertel- riów Los Alamos w Nowym Meksyku sza-
ność niemowląt. cuję energię meteoru na 100 kiloton TNT, SPÓŁKI FARMACEUTYCZNE DAJĄ
(Źródło: What Doctors Don’t Tell You (To, zaś jego masę na ponad 1 000 ton. ŁAPÓWKI LEKARZOM
czego lekarze ci nie powiedzą), Wielka Bryta- (Źródło: New Scientist, 2 kwiecień 1994) ekarz, który przyjmuje pieniądze od
nia, vol. 4, nr 9, 1993)
CIEŃ FOTONOWEGO PASA
L firmy farmaceutycznej w celu wyko-
nania badań lub wygłoszenia referatu na
WZROST LICZBY DONIESIEŃ jednym z wcześniejszych numerów sympozjum, dziewiętnastokrotnie częściej
NA TEMAT REAKCJI UBOCZNYCH
NA SZCZEPIONKI
W NEXUSA (chodzi o wersję australij-
ską – przyp. red.) opublikowaliśmy kont-
przepisuje lekarstwo produkowane przez
tę firmę niż lekarz, który nie miał z nią
ciągu 20 miesięcy, do końca lipca rowersyjny artykuł o czymś, co zostało kontaktu.
W 1992 roku, Urząd ds. Żywności i Le-
ków (FDA) otrzymał 17 000 raportów
nazwane „fotonowym pasem”. Dwa lata
później artykuł ten zrobił furorę w amery-
W ostatnim wydaniu Journal of the
American Medical Association dwaj bada-
na temat reakcji ubocznych na szczepion- kańskich sieciach new-age’owych („new cze, Mary-Margaret Chren i Seth Lan-
ki, spośród których 2 000 dotyczyło po- age” – „nowy wiek”) i channellingowych defeld z Case Western Reserve University
ważnych zaburzeń a 360 – przypadków („channelling” – „przekaz mentalny”) School of Medicine (nazwa akademii me-
śmierci. i został przeżuty powtórnie do tego stop- dycznej – przyp. tłum.) w Cleveland ujaw-
Ponieważ FDA uważa, że zaledwie 10 nia, że przeobraził się w scenariusz „końca nili, że lekarze, którzy starali się powięk-
procent lekarzy informuje o efektach ubo- świata” wywołujący wszelkiego rodzaju hi- szyć szpitalne zasoby leków, są mocno
cznych, w rzeczywistości mogło ich być steryczne reakcje, co zostało odnotowane powiązani z firmami farmaceutycznymi.
170 000, w tym 20 000 poważnych i 3 600 przez ogólnonarodowe stacje telewizjne (Źródło: New Scientist, 12 marzec 1994)
przypadków śmierci. Stanów Zjednoczonych i Australii.
Jeśli ktoś uważa, że FDA przesadziło Tych, którzy wierzą w fotonowy pas, IM WIĘCEJ FLUORU,
w swoich szacunkach urealniając ogół re- zainteresuje zapewne następująca infor- TYM WIĘCEJ UBYTKÓW
akcji ubocznych poprzez pomnożenie licz- macja: luor jest dodawany do wody wodo-
by otrzymywanych raportów przez 10, wi-
nien wiedzieć, że zdaniem jednego z pro-
Victor Club z Uniwersytetu Oxforda
sugeruje, że żyjemy w świecie będącym
F ciągowej, aby (podobno) zapobiegać
próchnicy u małych dzieci. Badania prze-
ducentów szczepionek, Connaught Labo- następstwem rozpadnięcia się gigantycz- prowadzone przez Uniwersytet Arizony,
ratories, lekarze informują o zaledwie co nej komety wewnątrz systemu słoneczne- których wyniki opublikowano w Chemical
50 reakcji ubocznej. go. Sugeruje on, że wydarzenie to może & Engineering News z 27 lipca 1992 roku,
W tym przypadku byłoby to 850 000 mieć związek z ostatnią epoką lodowcową, dowodzą jednak, że: „im więcej fluoru piło
reakcji ubocznych, w tym 100 000 poważ- której początek jest datowany na około dziecko, tym więcej miało dziur w zę-
nych i 18 000 przypadków śmierci w ciągu 100 000 lat temu. bach”.
zaledwie 20 miesięcy. Według Cluba, w wyniku tej katastrofy, (Źródło: Townsend Letter for Doctors, kwie-
(Źródło: NVIC News, USA, październik 1993) powstał strumień cząstek, który orbituje cień 1994)
wokół Słońca i łączy się z rojem meteorów
TAJEMNICZY METEOR UDERZA zwanych Taurydami, którego szczyt wi- WIADOMOŚCI KANAŁU 4 OSKARŻONE
W ZIEMIĘ dzialności przypada na 30 czerwca w go- O CENZUROWANIE INFORMACJI
lutego 1994 roku do ziemskiej atmo- dzinach dziennych. Zaobserwować go mo- złonkowie organizacji Truth in HIV
1 sfery wtargnął obiekt takich rozmia-
rów, że został jednocześnie wykryty przez
żna również nocą w listopadzie w postaci
„spadających gwiazd” (meteorytów).
C Testing (Prawda o testach na obec-
ność wirusa HIV) mającej siedzibę w Wie-
sześć amerykańskich satelitów szpiegows- Club obliczył, że Ziemia przechodzi lkiej Brytanii oskarżyli Wiadomości Kana-
kich i był, jak to podają pewne źródła, przez najgęstszą warstwę tego pasa odłam- łu 4 (Channel 4 News) o cenzurowanie
powodem obudzenia w środku nocy prezy- ków co 3 000 lat. Ostatnie takie wydarze- informacji, po tym jak ich redaktor, Jim
denta Clintona przez jego doradców ds. nia miało miejsce w 500 roku n.e., zaś Gray, odmówił wyemitowania programu
spraw bezpieczeństwa. poprzednie, wcześniejsze, w 2 500 roku nakręconego na zamówienie Channel
Wydarzenie, które miało miejsce nad p.n.e. 4 News na temat wątpliwego związku mię-
Pacyfikiem, spotkało się zarówno z zainte- (Źródło: New Scientist, 26 marzec 1994) dzy wirusem HIV i AIDS.
resowaniem, jak i baczną uwagą astrono- Raport z okazji World AIDS Day
mów. Są oni zachwyceni szybkością, z jaką OCHRONA RZĄDU PRZED (Światowy Dzień AIDS) w wykonaniu
Pentagon zdecydował się na ogłoszenie SPOŁECZEŃSTWEM znanej ze swoich osiągnięć brytyjskiej fir-
danych, lecz jednocześnie są zaniepokoje- ednym z najbardziej znaczących doku- my Meditel Productions w Londynie zog-
ni faktem, że mimo rosnącej świadomości
o częstych wizytach obiektów pochodzą-
J mentów, jaki kiedykolwiek ujrzał świa-
tło dzienne w wyniku otwartej inicjatywy
niskował się na testach HIV oraz opiniach
czołowych naukowców, którzy po raz pier-
cych z kosmosu doradcy wojskowi wciąż Departamentu Energii było pismo Komi- wszy zaprezentowali pełne dane na temat
nie potrafią różnicować nadlatujących me- sji ds. Energii Atomowej z roku 1947 niedokładności w ocenie związku między
teorów od eksplozji nuklearnych. w sprawie nadawania tajności wszystkie- HIV i AIDS.
Dotychczas opublikowane dane pocho- mu, co dotyczy eksperymentów z napro- Dane poddające w wątpliwość teorię, że
dzące z satelitów podają, że jakiś obiekt, mieniowywaniem ludzi. Głosi on: „Istnieje HIV jest przyczyną AIDS zostały zapre-

4 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


. . .WIEŚCI Z GLgBALNEJ WIOSKI. . .
zentowane na World AIDS Conference W Stanach Zjednoczonych coraz więk- dyn, 29 listopad 1998; Sydney Morning He-
w Genewie w lipcu 1998 roku. sza liczba grup konsumenckich oskarża rald, 21 grudzień 1998)
(Źródło: Continuum, oświadczenie dla prasy Monsanto o fałszowanie wyników badań
z 2 grudnia 1998) dotyczących braku szkodliwości genetycz- NIEBO NAPRAWDĘ SPADA!
nie modyfikowanego hormonu bydlęcego, edług naukowców z British Antarc-
PRĄDY ANTARKTYCZNE KOMPLIKUJĄ
BADANIA KLIMATU
który wstrzykiwano 30 procentom amery-
kańskich krów mlecznych dwa razy w mie-
W tic Survey (Brytyjskie Pomiary An-
tarktyczne) jonosfera „opada” z prędkoś-
zorce globalnego klimatu mogą być siącu w ciągu ostatnich pięciu lat. Rządo- cią około 200 metrów rocznie. Wynik ten
W w znacznie większym stopniu zależ-
ne od potężnych prądów oceanicznych, niż
wy Wydział Ochrony Zdrowia w Kanadzie
przejrzał ostatnio wszystkie dane pocho-
jest rezultatem 600 000 pomiarów wysoko-
ści jonosfery wykonanych w ciągu ostat-
poprzednio przypuszczano. dzące z badań Monsanto dotyczących bez- nich 38 lat przy zastosowaniu aparatury
Naukowcy odkryli ostatnio istnienie pieczeństwa GMO i doszedł do całkowicie działającej na zasadzie echosondy.
Antarktycznego Prądu Wokółbiegunowe- odmiennych wniosków. Opinie naukowców są podzielone, jeśli
go – złożonego prądu przemieszczającego Dalszy spadek nastrojów opinii publicz- chodzi o przyczynę tego kurczenia się jo-
się wokół Antarktydy w cyklu od ośmiu do nej w stosunku do Monsanto nastąpił, nosfery. Jedni sądzą, że jest ono spowodo-
dziewięciu lat w kierunku zgodnym z ru- kiedy ujawniono, że jego odporne na her- wane efektem cieplarnianym i uszczupla-
chem wskazówek zegara. bicydy nasiona soi Roundup Ready wy- niem warstwy ozonowej, inni z kolei uwa-
Prąd ten wymienia wody dwóch olb- słane do Europy wymieszane były z nasio- żają, że wynika to z cyklicznych zmian na
rzymich basenów ciepłej wody z dwoma nami zwykłej soi. Konsumenci zinterpre- Słońcu i aktywności jego plam.
basenami zimnej wody, przy czym różnica towali to posunięcie jako chwyt, którego Dr Phil Wilkinson z Australijskiego
temperatury między nimi wynosi zaledwie celem było wepchnięcie produktów po- Rządowego Ośrodka Prognoz Jonosfery-
jeden stopień. chodzących z transgenicznej soi w gardła cznych uważa, że jonosfera pozostaje pod
Wydaje się, że ten ogromny system Europejczyków. silnym wpływem Słońca oraz że aktywność
związany jest z deszczami i zmiennością Pod koniec listopada farmerzy z okręgu plam na Słońcu dochodzi do szczytowego
temperatur w południowych stanach Au- Raichur w Indiach zniszczyli pole do- poziomu.
stralii, co jak niektórzy przypuszczają, ma świadczalne genetycznie zmodyfikowa- (Źródło: The Australian, 17 wrzesień 1998;
większy wpływ na pogodę niż pacyficzny nych przez Monsanto roślin bawełny New Scientist, 26 wrzesień 1998)
El Niño. w obawie przed przedostaniem się ich
Naukowcy z Oddziału Atmosferycznego pyłków do otoczenia. WYHODOWANY PRZEZ IZRAEL
CSIRO monitorują te dwa zjawiska oraz Ostatnie badania 1 000 francuskich kon- ZARAZEK SŁUŻĄCY DO ZABIJANIA
trzecie – Dipol Oceanu Indyjskiego. sumentów przeprowadzone przez spółkę ARABÓW
TMO wykazały, że jedynie 9 procent re- rzypuszczenia snute w listopadzie
(Źródło: The Sydney Morning Herald, 14
grudzień 1998) spondentów wraziło się pozytywnie na te-
mat genetycznie modyfikowanych organiz-
P 1997 roku przez londyński Sunday
Times, że Izrael opracowywał broń bio-
NIECZYSTE WOJNY GENETYCZNE mów, podczas gdy ponad połowa była im logiczną skierowaną genetycznie przeciw-
MONSANTO przeciwna, zaś 25 procent uznało je za ko Arabom zyskały ostatnio na sile, kiedy
yskusja w sprawie genetycznie mody- niebezpieczne. Foreign Report (pismo poświęcone zagad-
D fikowanych organizmów (GMO) mo-
że zakończyć się wojną handlową między
Dziękujemy Monsanto za umożliwienie
nam poznania prawdy o poważnych zdro-
nieniom bezpieczeństwa i obrony) doniósł,
że izraelscy naukowcy pracują nad „etnicz-
Europą i USA. wotnych, środowiskowych, etycznych, pra- nym pociskiem”, opierając się na połu-
Europejska Opina publiczna jest głębo- wnych i rynkowych aspektach wynikają- dniowoafrykańskich badaniach wojsko-
ko zaniepokojona sprawami dotyczącymi cych z wprowadzania genetycznie modyfi- wych z dziedziny genetyki.
bezpieczeństwa i oznakowywania GMO, kowanych organizmów. Izraelscy naukowcy z supertajnego labo-
w wyniku czego europejscy ministrowie (Źródła: Nature, nr 395, 22 październik ratorium Nes Tziyona w pobliżu Tel Awi-
ochrony środowiska żądają okresowego 1998, nr 396, 3 grudzień 1998; New Scien- wu usiłują stworzyć śmiercionośne organi-
zakazu wprowadzania na rynek GMO, do- tist, 31 październik 1998; ABC News, USA, zmy atakujące wyłącznie DNA znajdujące
póki Europejska Rada, Komisja i Parla- www.abcnews.com; Guardian Weekly, Lon- się wewnątrz komórek o wyraźnie arabs-
ment nie uzgodnią stanowiska w sprawie
treści dyrektywy określającej zasady dopu-
szczenia do sprzedaży GMO.
Siła opinii publicznej przyprawia spec-
jalistów ds. marketingu firmy Monsanto
o chroniczną migrenę. Firma staje przed
faktem katastrofalnego przegrzania na-
strojów w Wielkiej Brytanii i Niemczech
przy „ogólnospołecznej” zapaści poparcia
dla jej radykalnych technologii pod wpły-
wem przecieku do wiadomości opinii pub- NIEBO PIEKŁO
licznej danych z pewnych dokumentów.
Ostatnie sondaże Monsanto oraz opinie
reprezentatywnych grup wskazują, że spa-
dek poparcia dla GMO znacznie się po-
głębił, zaś opozycja „strzeliła w niebo ra-
kietą”, mimo wydania miliona funtów na
kampanię promującą.
Według Guardian Weekly (z 27 grudnia
1998 roku) Monsanto znalazło się w Wiel-
kiej Brytanii o krok od procesu za rozmyś-
lne rozpowszechnienie genetycznie mody- CZYŚCIEC OTCHŁAŃ
fikowanych nasion rzepaku.

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 5


. . .WIEŚCI Z GLgBALNEJ WIOSKI. . .
kich genach. Nes Tziyona wytwarza szero- SĄD EUROPEJSKI ODWOŁUJE ZAKAZ PUBLICZNEGO WYPOWIADANIA SIĘ W SPRAWIE
ką gamę broni chemicznych i biologicz- NIEBEZPIECZEŃSTW WYNIKAJĄCYCH ZE SPOŻYWANIA ŻYWNOŚCI PRZYGOTOWANEJ PRZY
nych i jak wieść niesie, jest większe od POMOCY KUCHENEK MIKROFALOWYCH NAŁOŻONY NA SZWAJCARSKIEGO NAUKOWCA*)
wszystkich arabskich i irańskich laborato-
ans Hertel jest pierwszym naukowcem, który przeprowadził badania wpływu na krew
riów tego rodzaju razem wziętych.
Przedstawione w raporcie dane odzwie-
rciedlają badania biologiczne prowadzone
H i fizjologię człowieka żywności podgrzewanej przy pomocy mikrofal. Te skromne
badania jednoznacznie wskazują na degeneratywny wpływ kuchenek mikrofalowych i przy-
przez południowoafrykańskich nauko- gotowywanej przy ich pomocy żywności. Współpracując z profesorem Bernardem H.
wców w okresie apartheidu przedstawione Blanciem ze Szwajcarskiego Narodowego Instytutu Technicznego i Uniwersyteckiego
w zeznaniu złożonym przed Komisją Pra- Instytutu Biochemicznego, Hertel był jednym z ośmiu uczestników badań.
wdy i Pojednania (Truth and Reconcilia- Wnioski z badań były jednoznaczne: podgrzewanie przy pomocy promieniowania
tion Commission). mikrofalowego zmieniało składniki pokarmowe w takim stopniu, że wywoływało to zmiany
Daan Goosen, szef południowoafrykań- w krwi. Były to zmiany zdolne powodować pogorszenie stanu ludzkiego zdrowia.
skiego laboratorium broni bakteriologicz- W roku 1991 Hans Ulrich Hertel i wspomniany profesor Uniwersytetu w Lozannie
nych oświadczył, że jego zespół otrzymał opublikowali wyniki badań, z których wynikało, że żywność przygotowywana w kuchenkach
w latach osiemdziesiątych polecenie opra- mikrofalowych może stanowić większe zagrożenie dla zdrowia niż żywność przygotowywana
cowania „broni pigmentacyjnej”, która metodami konwencjonalnymi.
atakowałaby tylko ludzi o czarnym kolorze W krwi ochotników, którzy zgłosili się do badań i spożywali żywność przygotowywaną
skóry. w kuchenkach mikrofalowych, wykryto istotne zmiany. Dotyczyły one spadku wszystkich
Brytyjskie Stowarzyszenie Medyczne wskaźników hemoglobiny i cholesterolu, a zwłaszcza stosunku HDL (dobrego cholesterolu)
zaniepokoiło się możliwością produkcji do LDL (złego cholesterolu). Po spożyciu żywności z kuchenki mikrofalowej zauważono
śmiercionośnych, wykorzystujących gene- bardziej wyraźny, krótkotrwały spadek limfocytów (białych ciałek krwi) niż po spożyciu
tykę biologicznych broni do tego stopnia, innego rodzaju pożywienia. Każdy z tych symptomów był oznaką degeneracji a nie zdrowia.
że wdrożyło w tej sprawie dochodzenie, Wystąpił także wyraźny związek między ilością energii mikrofalowej w testowanej
o czym zawiadamia wspomniany raport. żywności a zdolnością do świecenia bakterii luminescencyjnych pochodzących od osoby,
(Źródło: The Sunday Times, Londyn, 15 listo- która spożywała taką żywność. Na tej podstawie Hertel wysnuł wniosek, że tego rodzaju
pad 1998; The Australian, 16 listopad 1998) energie mogą być przekazywane człowiekowi indukcyjnie w drodze konsumpcji żywności
poddanej działaniu mikrofal.
DUŃSCY NAUKOWCY PRACUJĄ NAD W Journal Franz Weber (numer 19) ukazał się artykuł, w którym była mowa o tym, że
UKŁADEM SCALONYM WIELKOŚCI zjadanie pożywienia przygotowywanego w kuchenkach mikrofalowych ma rakogenny wpływ
ATOMU na krew. Artykuł ten wsparty był danymi pochodzącymi z badań.
uńscy uczeni pracują nad układem, 7 sierpnia 1992 roku Szwajcarskie Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów
D w którym pojedynczy atom przeskaku-
jący z miejsca na miejsce może generować
Urządzeń Domowych wytoczyło przed Sądem Handlowym Kantonu Berno proces autorom
wspomnianego artykułu. Towarzystwo przedstawiło opinię eksperta, profesora Narodowego
kod dwójkowy stanowiący podstawę cyfro- Instytutu Technicznego w Zurychu, z której wynikało, że przeprowadzone badania są
wej informacji przetwarzanej w komputerze. bezwartościowe, a wnioski pozbawione sensu.
Jak twierdzi dr fizyki François Grey, Natychmiast po ogłoszeniu wyników badań przez Hertla i Blanca spadł na nich młot
wykorzystując tę metodę na jednym dysku władzy. Potężna organizacja handlowa, Szwajcarskie Stowarzyszenie Sprzedawców Urzą-
zapisać będzie można informację magazy- dzeń Elektrycznych dla Domu i Przemysłu, znana pod skrótem FEA, uderzyła bardzo
nowaną obecnie na milionie dysków CD. szybko. Na przewodniczącym sądu w Seftigen w Kantonie Berno wymuszono wydanie
Posługując się tunelowym mikroskopem nakazu milczenia Hertlowi i Blancowi.
skaningowym czteroosobowy zespół z mik- Atak był tak gwałtowny, że Blanc wycofał się ze swoich oświadczń, lecz było już za
roelektronicznego ośrodka Duńskiego późno. Wyraził już swoje poglądy na temat wartości badań, stwierdzając, że traktowana
Uniwersytetu Technologicznego zdołał mikrofalami żywność jest przyczyną zaburzeń w strukturze krwi. Hertel podtrzymywał
usunąć z wodorowej warstwy powierzch- jednak twardo swoje stanowisko i do dziś niezachwianie domaga się uznania swoich racji.
niowej krzemowego układu scalonego je- Sąd wyższej instancji rozpoczął przesłuchania w tej sprawie i widać wyraźnie, że zamieszane
den z dwóch atomów wodoru połączonych w to potęgi nie chcą, aby ten proces miał charakter pokazowy, ponieważ mógłby on im
z atomem krzemu, dzięki czemu drugi mocno zaszkodzić.
atom mógł przeskakiwać tam i z powrotem. W marcu 1993 roku sąd w wyniku skargi FEA wydał następujące postanowienie:
Naukowcy z innego ośrodka przeprowa- „1. Powód (FEA) żąda, aby powstrzymać oskarżonego (dra inż. Hansa Hertla) przed
dzili podobne doświadczenia zmuszając głoszeniem poglądu, że żywność przygotowywana w kuchenkach mikrofalowych jest niebez-
pojedyncze atomy do przeskakiwania z miej- pieczna dla zdrowia i prowadzi do zmian w krwi konsumentów, które wskazują na
sca na miejsce, lecz ich doświadczenie było wystąpienie stanów patologicznych oraz początek procesów nowotworowych. Oskarżonemu
wykonywane w temperaturze bliskiej abso- zabrania się powtarzania podobnych stwierdzeń w publikacjach oraz w wypowiedziach
lutnego zera. Jak oświadczył Grey, duński publicznych pod karą określoną ustawą”.
zespół jest pierwszym, któremu udało się Jednak w roku 1998 wyrok ten został cofnięty. Europejski Trybunał Praw Człowieka
tego dokonać w temperaturze pokojowej. w Strasbourgu wyrokiem z 25 sierpnia 1998 roku w sprawie „Hertel przeciwko Szwajcarii”
(Źródło: The Australian, 3 listopad 1998) uznał, że decyzja z roku 1993 była pogwałceniem praw Hertla. Na podstawie artykułu 50
Kodeksu Trybunał przyznał powodowi określoną sumę na koszta formalne. Trybunał Praw
POROZUMIENIE W SPRAWIE KLUCZY Człowieka zadecydował, że nakaz milczenia wydany przez sąd szwajcarski na niekorzyść
rządzonej przez Brunatnych RFN naukowca z Berna zakazujący mu głoszenia, że kuchenki mikrofalowe są niebezpieczne
W policja zawarła porozumienie z pro-
ducentami zamków i kluczy: od tej pory
zdrowia, był pogwałceniem prawa do wyrażania własnej opinii. Ponadto skazał Szwajcarię
na zapłacenie mu odszkodowania w wysokości 40 000 franków.
będzie dysponować zapasowymi kluczami Decyzja ta ma na celu położenie kresu cenzurze, jakiej poddawane są osoby, które
do każdego mieszkania w Niemczech, „by wskazują na ryzyko utraty zdrowia związane z pewnymi produktami. I
umożliwić zakładanie podsłuchu bez wie- (Źródło: Sheri Nakken, RN, MA, 29 grudzień 1998, e-mail: wwithin@nccn.net; strona inter-
dzy lokatorów” – jak głosi oficjalne oświa- netowa: www.trufax.org/reports/report1.html)
dczenie rzecznika. ——————————
*) Badania i sprawę Hansa Hertla opisywaliśmy w 1 numerze Nexusa w artykule „Zagrożenia
(Źródło: Najwyższy Czas, nr 467-468, 1-8
maj 1999) wynikające z używania kuchenek mikrofalowych” – Przyp. red.

6 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


TŁO HISTORYCZNE ZAANGAŻOWANIA USA W HANDEL NARKOTYKAMI

H istoria zaangażowania Stanów Zjednoczonych w handel narkotykami liczy


ponad 150 lat. Dostojne rodziny opływające w dobra doczesne będące często
członkami tajnych stowarzyszeń, takich jak tajny Order of Skull and Bones z Yale
Działając na rzecz (Bractwo Czaszki i Kości), zajęły się handlem narkotykami w celu zdobycia bogactwa
i wpływów. Jedną z rodzin założycielskich Bractwa Czaszki i Kości byli Russellowie.
tajnej rządowej kliki Russell Trust (Trust Russellów) do dzisiaj jest legalną agendą tego bractwa.
W roku 1823 Samuel Russell założył firmę Russell & Company (Russell
CIA wykorzystywało i Spółka). Zaopatrywał się w opium w Turcji i szmuglował je do Chin na
pokładach szybkich kliperów. W roku 1830 Russell wykupił bostoński syndykat
wojnę wietnamską opium Perkinsa i w Connecticut założył główne przedsiębiorstwo. Jego człowie-
kiem w Kantonie był Warren Delano jr – dziadek Franklina D. Roosevelta,
jako przykrywkę do prezydenta Stanów Zjednoczonych tuż przed oraz w czasie trwania II wojny
światowej. Pozostali partnerzy Russella to, między innymi, Coolidge, Perkins,
rozszerzania Sturgis oraz rodziny Forbesów i Lowów.
W roku 1832 William Huntington, kuzyn Samuela Russella, założył pierwszy
lukratywnego handlu amerykański oddział Bractwa Czaszki i Kości. Przyciągnął doń członków naj-
potężniejszych i najbardziej wpływowych rodzin amerykańskich. Wykaz jego
heroiną produkowaną członków czyta się podobnie jak amerykańskie Who’s who (Kto jest kim): Lord,
Whitney, Taft, Jay, Bundy, Harriman, Weyerhauser, Pinchot, Rockefeller,
z wytwarzanego Goodyear, Sloane, Simpson, Phelps, Pillsbury, Perkins, Kellogg, Vanderbilt,
Bush i Lovett – to tylko niektóre z najbardziej prominentnych nazwisk.
w Złotym Trójkącie Co jest bardzo charakterystyczne, członkowie bractwa zawsze mieli ścisłe
i trwałe związki ze środowiskiem amerykańskich służb specjalnych. Były prezy-
opium. Jej przemyt dent Stanów Zjednoczonych, George Bush, członek Bractwa Czaszki i Kości był
w latach 1975-1976 dyrektorem Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA). Ist-
doglądany był przez nieje silny związek służb specjalnych z Yale College, gdzie czterech jego
absolwentów założyło „Culper Ring” („Pierścień Culpera”), który przeprowadził
Agencję do Walki w ścisłej tajemnicy pod nadzorem Jerzego Waszyngtona jedną z pierwszych
amerykańskich operacji wywiadowczych mającą na celu zbieranie ważnych
z Narkotykami, która informacji o Brytyjczykach w czasie wojny o niepodległość.
W roku 1903 Divinity School (szkoła teologiczna) z Yale założyła cały szereg
zajmowała się szkół i szpitali na całym terytorium Chin. Jednym z członków ich personelu był
Mao Ce-tung. W latach trzydziestych siła przebicia chińskich delegatur Yale była
głównie zwalczaniem tak wielka, że służby specjalne USA zwróciły się do „Yale w Chinach”, aby
wspomogło je w ich operacjach wywiadowczych.1
konkurencji CIA. Warto podkreślić, że produktem ubocznym opium i heroiny jest handlowa
nazwa spółki Bayer, która wypuściła swój mocno uzależniający produkt w roku
1898 i wciąż pozostaje światowym liderem w produkcji farmaceutyków.
Heroina i kokaina pozostawały towarem dostępnym legalnie aż do chwili ich
zdelegalizowania przez Ligę Narodów, poprzednika ONZ, oraz Stany Zjed-
noczone w latach dwudziestych. W wyniku tego zakazu konsumpcja tych
narkotyków zaczęła systematycznie rosnąć.
Mimo to w latach 1939-1946 w Europie i Stanach Zjednoczonych do-
David G. Guyatt prowadzono do prawie całkowitego wykorzenienia uzależnienia od narkotyków,
1997 jednak ten szczęśliwy stan nie trwał długo.
Kontakt przez brytyjskie biuro NEXUSA: A POTEM NASTAŁA WOJNA WIETNAMSKA
NEXUS MAGAZINE Indochiny, których większość od XIX wieku znajdowała się pod francuską
55 Queens Road kontrolą, w czasie II wojny światowej zostały przechwycone przez Japończyków.
East Grinstead, W. Sussex RH19 1BG Po jej zakończeniu Francja odzyskała kontrolę nad Wietnamem, Kambodżą,
United Kingdom – Wielka Brytania Laosem i Tajlandią, lecz narastające tam ruchy niepodległościowe zaczęły ich
Tel./fax: +44 (0) 1702 217523 stamtąd wypierać. Ostatecznie w roku 1954 doszło do rozstrzygającej bitwy pod
E-mail: david.g7@ukonline.co.uk Dien Bien Phu z Viet-Minhem2. Francuzi przegrali ją i wycofali się z Indochin.
Ich miejsce natychmiast zajęły Stany Zjednoczone.

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 7


W międzyczasie Francuzi zorganizowali potężny aparat stwa Narodowego Białego Domu (White House National
służb specjalnych finansowany przez dochody z handlu Security Council), gdzie odkrył zasady polityki „nie wy-
opium. Maurice Belleux, były szef SDECE, francuskiego grywać”, która bardzo mocno go zaniepokoiła.6
odpowiednika CIA, potwierdził to w swoich bardzo rzeczo- Jeśli w zamiarach Stanów Zjednoczonych nie leżało
wych odpowiedziach na pytania zadawane mu w trakcie zwycięstwo wojskowe (w Wietnamie), to z całą pewnością
wywiadu przez znanego historyka, profesora Alfreda leżało zachowanie kontroli nad produkcją opium w tym
McCoya. Belleux oświadczył McCoyowi, że: „francuskie regionie. Nie trzeba było wiele czasu, aby CIA przejęła tam
służby specjalne finansowały wszystkie operacje z funduszy ścisłą kontrolę nad handlem narkotykami. W rezultacie
pochodzących z kontroli całego indochińskiego handlu nar- nastąpił olbrzymi wzrost produkcji opium, co z kolei wywo-
kotykami”. Trwało to przez cały okres francuskiej wojny łało skokowy wzrost przypadków uzależnień od heroiny
kolonialnej prowadzonej w latach 1946-1954. w krajach Północnej Ameryki i Zachodniej Europy. Rów-
Belleux wyjaśnił, jak to działało. Otóż oddziały francus- nolegle nastąpił ogromny wzrost przypadków uzależnień od
kich spadochroniarzy walczące z górskimi plemionami roz- heroiny wśród stacjonujących w Wietnamie żołnierzy ame-
rzuconymi po całym regionie zbierały surowe opium i prze- rykańskich. Około jednej trzeciej całego wojskowego per-
rzucały je na pokładach swoich samolotów wojskowych do sonelu „wisiało” na „chińskiej bieli” (dane te pochodzą od
Sajgonu, gdzie przekazywano je mafii chińsko–wietnams- człowieka ze Spooksville w stanie Wirginia).7
kiej, która zajmowała się jego dystrybucją. Mocno zaangażo- Rozprowadzanie narkotyków stało się popularnym zaję-
wane w handel narkotykami były również korsykańskie ciem wśród korpusu oficerskiego Wietnamu Południowego.
syndykaty zbrodni, które dostarczały opium do Marsylii we Jedną z głównych postaci tego procederu był generał Dang
Francji, gdzie przerabiano je na Van Quang, doradca do spraw woj-
heroinę. Stamtąd heroina była roz- Jeśli w zamiarach Stanów skowych i bezpieczeństwa prezy-
prowadzana po Europie i Stanach denta Nguyen Van Thieu. Do prze-
Zjednoczonych, zaś sieć jej deale-
Zjednoczonych nie leżało rzutu narkotyków Quang zaangażo-
rów nazywano „French Connec- zwycięstwo wojskowe wał Wietnamskie Siły Specjalne
tion” („Francuskie Połączenie” lub (w Wietnamie), to z całą operujące w Laosie.
„Francuskie Ogniwo”)3. Był to pewnością leżało zachowanie Laos, królestwo CIA, był głów-
przypadek, w którym świat przestę- nym producentem opium. Całość
pczy działał ręka w rękę z rządem kontroli nad produkcją opium spraw z tym związanych nadzoro-
francuskim, przy czym obie strony w tym regionie. Nie trzeba wał generał Vang Pao, przywódca
ciągnęły z tego procederu spore było wiele czasu, aby CIA plemienia Meo, który brał udział
profity. Zyski przekazywano w od- w tej tajnej wojnie CIA. Vang Pao
powiednie miejsca poprzez konta przejęła tam ścisłą kontrolę zbierał surowe opium uprawiane
w banku centralnym kontrolowane nad handlem narkotykami. w całym północnym Laosie i trans-
przez kręgi francuskich wojskowych portował je do Long Thien na po-
służb specjalnych. Superszpieg kładach helikopterów „Air Ameri-
SDECE zakończył wywiad stwierdzeniem, że „CIA przejęła ca”, firmy należącej do CIA. Wybudowany przez USA
wszystkie francuskie aktywa i poszła tą samą drogą”.4 olbrzymi kompleks, Long Thien, nazywany był „Spook
Termin „wojna wietnamska” jest zupełnie nieadekwatny Heaven” („Duch Niebios”) lub „Alternate 20” („Substytut
do rzeczywistości. Dla amerykańskiego zaangażowania się 20”). To właśnie tam przetwarzano surowe opium generała
w sprawy tego regionu bardziej właściwa byłaby nazwa „wojna Pao na najwyższej jakości chińską białą heroinę (numer 4).
w południowo-wschodniej Azji”. W czasie gdy media rozpisy- W tym miejscu kończył się bezpośredni udział CIA w tej
wały się i pokazywały wyłącznie wojnę w Wietnamie, w tajem- operacji.
nicy utrzymywano wojnę prowadzoną w Kambodży, Laosie W międzyczasie CIA wyposażyło Vang Pao we własną
i Tajlandii, która ciągnęła się przez całe lata osiemdziesiąte. linię lotniczą zwaną przez wtajemniczonych „Air Opium”
Była to własna, brudna wojna CIA prowadzona przy pomocy („Linie Lotnicze Opium”), która transportowała narkotyki
miejscowych kacyków oraz żołnierzy i lotników amerykańs- do Sajgonu na teren gigantycznej amerykańskiej bazy lot-
kich nie figurujących w żadnych rejestrach („off-the-books”) niczej Ton Sohn Nut. Tam część ładunku rozdzielano
– tych samych, którzy wzięci do niewoli, zostali opuszczeni między dealerów sieci Quanga, którzy sprzedawali narkotyk
przez przeraźliwie niewdzięczny i cyniczny tajny rząd.5 uzależnionym żołnierzom amerykańskim. Resztę towaru
Amerykańska strategia wojskowa w Wietnamie była przekazywano korsykańskiemu syndykatowi z Marsylii, któ-
wręcz unikalna. Mimo iż Amerykanie mieli znaczną prze- ry dostarczał go na Kubę będącą punktem przerzutowym
wagę wojskową, przy pomocy której byli zdolni do wygrania kontrolowanym przez szefa mafii z Florydy, Santosa Traf-
wojny w ciągu około roku, nie wolno im było tego zrobić. ficante, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych. Zmianę
Był to zakaz wydany przez architektów amerykańskiej poli- w trasie szmuglowania spowodowało zaszywanie paczek
tyki zagranicznej. Doktryna ta znalazła swój pisemny wyraz z heroiną w ciałach zabitych żołnierzy amerykańskich wra-
w Rozporządzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego nu- cających do ojczyzny w trumnach na swój pogrzeb.
mer 68 (National Security Council Memorandum 68), które Twórcy polityki amerykańskiej nic nie robili, aby prze-
stanowiło wzorzec dla polityki zimnej wojny. Była to ta ciwdziałać rosnącej lawinowo ilości uzależnień wśród włas-
sama polityka, która zakazała aliantom zwycięstwa w Korei, nych żołnierzy. Najdobitniejszym wyrazem tej lekceważącej
jak to wyjaśnił w swoim zeznaniu z roku 1996 przeznaczo- postawy była wypowiedź sekretarza stanu, Henry Kissin-
nym dla Kongresu pułkownik Philip Corso, były szef Wy- gera, który dziennikarzom Washington Post, Woodwardowi
działu Zadań Specjalnych Sekcji Wywiadu Dowództwa Sił i Bernsteinowi, oświadczył, że: „wojskowi to tępe, głupie
Dalekiego Wschodu (Special Projects Branch, Intelligence zwierzaki będące pionkami w polityce zagranicznej”.8
Division, Far East Command). Po powrocie z Korei Corso Skoro „wojskowi to tępe, głupie zwierzaki”, których
został oddelegowany do Zespołu Koordynacji Operacji używa się, uzależnia, a następnie posługuje się nimi jak
(Operations Coordinating Board) przy Radzie Bezpieczeń- „pionkami w polityce zagranicznej”, to idąc tym tokiem

8 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


rozumowania można zapytać, czy zwykli obywatele, płatnicy ograniczenie konkurencji. Bez względu na to, czy jest to
podatków, nie są traktowani tak samo, kiedy dostarcza się polityka celowa, czy nie, rezultat jest taki sam. Wynika
hurtowe ilości narkotyków do amerykańskich miast? Bez z tego niezbicie, że aprobowani przez CIA handlarze będą
wątpienia uzależniona populacja bardziej nadaje się do coraz bardziej opanowywali globalny rynek handlu nar-
realizacji jednego z postulatów Rozprządzenia Rady Bez- kotykami i uczynią z rządu Stanów Zjednoczonych najwięk-
pieczeństwa Narodowego nr 68, czyli do ustanowienia „ładu szego handlarza narkotyków na świecie. Niektórzy uważają,
społecznego”.9 że to już się stało i że zawsze było częścią długofalowych
Dochody ze sprzedaży narkotyków były prane poprzez planów kreślonych przez działających w ukryciu animato-
australijski Bank Nugan Hand i z tych właśnie środków rów polityki, których chciwy i zazdrosny wzrok był zawsze
finansowano tajne wojny CIA w tamtym regionie. skierowany na zasoby surowcowe naszej planety, wśród
Po wspieranej przez USA inwazji na Kambodżę dokona- których narkotyki należą do najbardziej zyskownych.
nej w maju 1970 roku utworzono kolejny kanał przerzutowy Heroina dostarczana do Stanów Zjednoczonych była
heroiny. Poprzednio niedostępne regiony tego kraju, które produkowana przez dwa potężne kartele: ten kontrolowany
miały idealne warunki do uprawy opium, zostały natych- przez CIA w Południowo-Wschodniej Azji i drugi wywodzą-
miast włączone do jego produkcji. Szmuglerski kanał prze- cy się z Turcji, która jest bliskim sojusznikiem Stanów
rzutowy był obsługiwany przez wietnamską marynarkę wo- Zjednoczonych. Kiedy w roku 1973 prezydent Richard
jenną, która założyła swoje bazy w Phnom Penh i wzdłuż Nixon ogłosił swoją „wojnę z narkotykami” spowodowało to
rzeki Mekong. W niecały tydzień po wtargnięciu do Kam- zamknięcie kanału przerzutowego z Turcji, który wiódł
bodży dowodzona przez kapitana Nyugen Thaanh Chau poprzez Marsylię i pozostawał pod kontrolą korsykańskich
armada składająca się ze 140 wietnamskich i amerykańskich syndykatów zbrodni. Wywołało to wzrost zapotrzebowania
jednostek nawodnych zajęła Kam- na heroinę produkowaną w Złotym
bodżę. Operację tę okrzyknięto Trójkącie Południowo-Wschodniej
„wielkim taktycznym osiągnię-
Po wspieranej przez USA Azji, głównie w Birmie.
ciem”, zaś samą armadę nazwano inwazji na Kambodżę Wcześniej, w roku 1949, region
„wielką wojskową humanitarną flo- dokonanej w maju 1970 roku ten był zbrojną redutą umożliwiają-
tyllą”. Armada z miejsca przystąpi- utworzono kolejny kanał cą ucieczkę chińskim nacjonalistom
ła do roboty szmuglując „ogromne dowodzonym przez Czang Kaj-sze-
ilości opium i heroiny do Południo- przerzutowy heroiny. ka, któremu deptała po piętach Cze-
wego Wietnamu”.10 Poprzednio niedostępne rwona Armia Mao Ce-tunga. CIA
Po wycofaniu się Stanów Zjed- regiony tego kraju, które zorganizowała ogromną operację
noczonych z Południowego Wiet- wspierającą, której celem było wy-
namu generał Quang, o którym miały idealne warunki do korzystanie tych sił do utworzenia
mówi się, że był największym hand- uprawy opium, zostały siatki wywiadowczej wewnątrz Chin
larzem narkotyków w Południowym natychmiast włączone do i włączenie jej do walki z siłami
Wietnamie, przeniósł się po cichu komunistycznymi, aby zapobiec po-
do Montrealu w Kanadzie za po-
jego produkcji. tencjalnej inwazji komunistycznej
średnictwem bazy wojskowej na obszar Południowo-Wschodniej
w Fort Chaffee w Arkansas. Mówi Azji. Do finansowania tej małej,
się, że wpuszczenie Quanga do Kanady było wynikiem tajnej wojny CIA potrzebowała czarnych funduszy15, które
cichego i zdecydowanego nacisku ze strony rządu Stanów pochodziły z prowadzonego na dużą skalę handlu narkotyka-
Zjednoczonych. mi. To właśnie tam stare „Ręce Chin” Biura Służb Strategicz-
nych („China Hands” OSS) utworzyły największe na świecie
BUDOWA RYNKÓW – ELIMINACJA KONKURENCJI centrum produkcji opium. W roku 1961 wynosiła ona już
Oczywista sprzeczność interesów między prowadzonym około 1 000 ton. Birmańskie „pola hodowlane” kontrolowane
od dziesiątków lat przez CIA międzynarodowym handlem są obecnie przez wspieranego przez CIA watażkę Khun Sa.
narkotykami i prowadzoną przez Agencję do Walki z Nar-
kotykami11 „wojną z narkotykami” jest w rzeczywistości HEROINOWY KANAŁ PRZERZUTOWY KHUN SA
iluzoryczna. W czasie udzielonego w roku 1991 wywiadu W tym miejscu nasza historia zatacza pełny krąg. W pie-
radiowego profesor Alfred McCoy opisał coś, co nazwał rwszej części zamieściliśmy treść zaprzysiężonego oświad-
„instytucjonalną zależnością między DEA i CIA”. Wcześ- czenia pułkownika Edwarda P. Cutolo dotyczącego jego
niej, w latach trzydziestych, powołano do życia Federalne bezpośredniej wiedzy i zaangażowania się w sankcjonowany
Biuro ds. Narkotyków12 (poprzednik DEA), którego zada- przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przerzut nar-
niem było ukrócenie handlu i spożycia narkotyków. FBN kotyków pochodzących z Bogoty w Kolumbii do Panamy.
było jedyną agencją USA, która jeszcze przed II wojną W owym czasie starszym rangą oficerem Amerykańskich Sił
światową posiadała tajnych agentów. Wraz z jej wybuchem Specjalnych (US Special Forces), który dowodził nimi w re-
czołowi agenci FBN zostali przeniesieni do nowo utworzo- gionie podległym Południowemu Dowództwu (Southern
nego Biura Służb Strategicznych13, które z czasem prze- Command) był podpułkownik James „Bo” Gritz.
kształciło się w CIA, aby nauczyć jego personel „sztuki Bo Gritz był jednym z tych, którzy w tajemnicy zaan-
tajności”. Ta współzależność trwa do dzisiaj. McCoy stwier- gażowali się w dochodzenie mające na celu ustalenie przy-
dził: „Rezultat jest taki, że tam, gdzie CIA prowadzi interesy czyny śmierci pułkownika Cutolo i innych oficerów, jak
narkotykowe, DEA oficjalnie udaje się na spoczynek”.14 również tym, który przez długi czas prowadził kampanię
Prowadzi to do oczywistego wniosku, że DEA zajmuje poszukiwania amerykańskich żołnierzy zaginionych w akcji
się głównie pilnowaniem tego, aby nie było napływu nar- lub wziętych do niewoli w rejonie Wietnamu.
kotyków z innych niż „aprobowanych przez CIA” źródeł, Ross Perot poinformował go, że trzej amerykańscy jeńcy
oraz że kolejne amerykańskie programy „wojen z nar- wojenni są przetrzymywani przez Khun Sa, który zgodził się
kotykami” są w rzeczywistości wojnami mającymi na celu ich oddać. Za sprawą kontaktów z wysoko postawionymi

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 9


osobistościami w chińskim rządzie Perot uzyskał zgodę na opium na coś bardziej pożytecznego. Bush zignorował ten
wstęp do kwatery głównej Khun Sa, która znajdowała się list, natomiast Departamentu Stanu odrzekł: „Nie jesteśmy
w odległym rejonie Shanlandu. Wiedząc, że przy pomocy zainteresowani”.
rozległych kontaktów w tym rejonie może dotrzeć tam Zdegustowany Gritz rozpoczął otwartą kampanię mają-
znacznie szybciej i wrócić cało, Gritz ruszył tam w lis- cą na celu pokazanie Amerykanom, co ich rząd wyprawia
topadzie 1986 roku razem z kilkoma wybranymi przez siebie w ich imieniu. W ramach odwetu oskarżono go o popeł-
byłymi żołnierzami Sił Specjalnych. nienie przestępstw kryminalnych – jednym z nich miało być
Dotarcie do siedziby Khun Sa zajęło Gritzowi i jego używanie fałszywego paszportu w czasie jednej z jego wizyt
ludziom trzy dni. W końcu Gritz spotkał się z nim, który w Birmie. Gritz przyznał się do tego, dodając, że jest to
zdziwiony oświadczył mu, że nigdy nie przetrzymywał żad- normalna procedura stosowana podczas wszelkiego rodzaju
nych amerykańskich jeńców. W czasie rozmowy z Khun Sa „czarnych operacji”, i ława przysięgłych uznała go za nie-
Gritz zapytał go, dlaczego tak mocno zaangażował się winnego.
w handel opium, które jest źródłem wielu problemów Od tego momentu Gritz otwarcie krytykuje kolejne rządy
w Ameryce. Odpowiedź była zaskakująca. Khun Sa oznajmił i ich dwulicową, tajną politykę, w wyniku czego jest nieustan-
mu, że całość jego dostaw – w owym czasie było to około 900 nie prześladowany przez nikczemne, stronnicze media.
ton rocznie – wykupuje rząd Stanów Zjednoczonych. Nastę- Zarzuty Gritza nie zostały jednak przemilczane. Znaleźli
pnie stwierdził, że chętnie zaprzestanie produkcji opium, się inni, którzy podjęli wskazane przez niego wątki. W rezu-
jako że sam go nienawidzi, lecz zrobi to, pod warunkiem że ltacie wszczęto ciche dochodzenie w sprawie tajnej działal-
Stany Zjednoczone będą wypłacały mu przynajmniej 1/10 ności Richarda Armitage’a.
tego, co wydają na „wojny z narkotykami” w tym regionie.
Zdziwiony Gritz zawiózł jego propozycję do USA SZPIEG – SPEC OD NARKOTYKÓW
i przedstawił ją rządowi. Tu czekała go jednak kolejna Niezwykle wpływowy „swój człowiek”, Armitage, załat-
niespodzianka. Oznajmiono mu, że rząd nie jest zaintereso- wił dla pułkownika Dave’a Browna stanowisko bezpośred-
wany tą ofertą. Ostrzeżono go również, że może go spotkać niego doradcy prezydenta Reagana do spraw wojskowych.
dużo przykrości, jeśli nie przestanie Celem tego posunięcia było, jak
zajmować się tą sprawą. Gritz zig- Oficerem dokonującym wyznał pewien obeznany z tymi
norował to ostrzeżenie i pięć mie- zakupu opium w imieniu sprawami człowiek, „wywieranie
sięcy później, w maju 1987 roku, subtelnego wpływu na sposób jego
wrócił do Birmy, aby ponownie rządu Stanów Zjednoczonych codziennego myślenia”. Ponadto
spotkać się z Khun Sa. Tym razem był Richard Armitage, wysoko „w innych departamentach i agenc-
zabrał ze sobą kamerę wideo i po- postawiony i dobrze znany jach podjęto inne działania tego
prosił Khun Sa, aby wymienił przed typu”.16
nią nazwiska ludzi odpowiedzial- urzędnik administracji Okiełznawszy skutecznie prezy-
nych za wszystko. państwowej. Kolejną osobą denta Reagana, Armitage i jego
Khun Sa polecił swojej sekretar- wymienioną przez sekretarkę niewielka koteria waszyngtońskich
ce, aby odczytała nazwiska z jego awanturników uwierzyła w swoją
dziennika, podkreślił jednak, że bę-
Khun Sa był Santos nietykalność. Gwoli prawdy w du-
dą to nazwiska dawnych współpra- Trafficante… znany szef żej mierze mieli rację.
cowników, a nie tych, z którymi mafii z Florydy. Będąc Doradcą Sekretarza
robi obecnie interesy. Oficerem do- Obrony, Armitage w lutym 1989
konującym zakupu opium w imie- roku otrzymał po zwycięskiej kam-
niu rządu Stanów Zjednoczonych był Richard Armitage, panii prezydenckiej Busha stanowisko Doradcy Sekretarza
wysoko postawiony i dobrze znany urzędnik administracji Stanu ds. Dalekiego Wschodu. Ta nominacja została jednak
państwowej. Kolejną osobą wymienioną przez sekretarkę w ostatniej chwili zablokowana i Armitage otrzymał ostate-
Khun Sa był Santos Trafficante, który działał jako „przed- cznie stanowisko Sekretarza Armii.
stawiciel handlowy” Armitage’a. Gritz doskonale wiedział, Poza sceną oficjalnych wydarzeń toczyła się wirtualna
że Trafficante to znany szef mafii z Florydy. wojna, w której Departament Sprawiedliwości i FBI starały
W czasie wykładu wygłoszonego w roku 1991 Gritz się postawić go w stan oskarżenia pod zarzutem udziału
omówił ekonomikę dostaw heroiny do Stanów Zjednoczo- w handlu narkotykami oraz popełnienia innych czynów
nych realizowanych przez Khun Sa. Rząd Stanów Zjed- o charakterze przestępczym. Zamiarom tym stanowczo
noczonych płaci mu 300 000 dolarów za tonę. Następnie ten przeciwstawiał się minister sprawiedliwości i prokurator
sam produkt sprzedawany jest na ulicach w cenie jednego generalny w jednej osobie, Thornburg, który mianowany
miliona dolarów za funt (1 tona = 2 205 funtów, czyli za został na to stanowisko przez prezydenta Busha.
300 000 dolarów CIA uzyskuje ich 2 205 000 000 – przyp. Warto podkreślić, że Armitage znajdował się również
tłum.). „Nikt nie chce eliminować go z interesu” – zauważył pod lupą federalnych detektywów pracujących na rzecz
drwiąco Gritz. Prezydenckiej Komisji ds. Walki z Przestępczością, która
Gritz twierdzi, że po powrocie do Stanów Zjednoczo- miała oko na jego działalność kryminalną za granicą obe-
nych w roku 1987 starał się skontaktować i zainteresować jmującą hazard i narkotyki. Było to skutkiem jego bliskiego
sprawą kogoś z administracji, włącznie z wiceprezydentem związku z Wietnamką Ngdyet Tui (Nanette) O’Rourke.
George’em Bushem. Jego starania ponownie spotkały się O’Rourke tkwiła w samym centrum imperium hazar-
z dezaprobatą. dowego prowadzonego przez Wietnamczyków stacjonują-
Chcąc uczynić gest dobrej woli wobec rządu USA Khun cych w amerykańskich bazach. O’Rourke została uhonoro-
Sa wystosował do George’a Busha pismo opatrzone datą 15 wana obywatelstwem amerykańskim, jak twierdzi pewne
marca 1988 roku, w którym zaoferował mu jedną tonę źródło, „w wysoce podejrzanych okolicznościach”. Pode-
„azjatyckiej heroiny nr 4” gratis. Była to próba mająca na jrzewano ją również o prostytucję. W toku śledztwa okazało
celu uzyskanie poparcia rządu USA na zamianę produkcji się, że związek Armitage’a z O’Rourke sięga jeszcze okresu

10 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


jego służby w Wietnamie, kiedy to podejrzewano go o pro- Geralda Forda w roku 1975. Ludzie ci tworzą mały światek,
wadzenie razem z nią podejrzanego baru w Sajgonie. Pode- ale niesłychanie brudny.
jrzewano również, że działała ona także jako jego „kurier”. Konkludując należy stwierdzić, że bieżąca działalność
Inny uczestnik tego dochodzenia stwierdził, że „prawie CIA prowadzona na rzecz małej kliki wpływowych osobisto-
każda kobieta wietnamska zamieszana w sprawy hazardu ści w sposób oczywisty dowodzi istnienia tajnego rządu,
na wschodnim wybrzeżu [Stanów Zjednoczonych] jest który używa struktur demokratycznych jako fasady, za którą
żoną Amerykanina, który pracuje w CIA lub ma związki może się skutecznie kryć. Narkotyki będące niezwykle do-
z tą agencją”, podobnie jak to jest w przypadku męża chodowym towarem służą do finansowania większości taj-
O’Rourke. nych przedsięwzięć tego tajnego rządu. Kolejnym bardzo
W międzyczasie kolejnemu oficerowi śledczemu, który lukratywnym towarem fundowanym za publiczne pieniądze
uważał, że Armitage był „brudny”, dalsze prowadzenie jest broń. To wszystko prowadzi do wniosku, że nadrzęd-
śledztwa udaremnił Sekretarz Obrony Frank Carlucci po- nym i jednocześnie ukrytym celem tych działań jest tworze-
społu z jego innymi potężnymi nie za granicą ognisk zapalnych
opiekunami. W roku 1975 w czasie prowadzących do okrutnych wojen
podróży Armitage’a do Wietnamu
…bieżąca działalność CIA i jednocześnie trzymanie swoich
z ramienia CIA Carlucci był w Cen- prowadzona na rzecz małej własnych rodaków w stanie narko-
tralnej Agencji Wywiadowczej czło- kliki wpływowych osobistości tycznego odurzenia, a właściwie
wiekiem numer dwa. w sposób oczywisty dowodzi tych warstw społecznych, które są
Liczne kłody rzucane przez lu- postrzegane jako irytująca doczep-
dzi z wysokiego szczebla pod nogi istnienia tajnego rządu, ka do elity składającej się z wy-
osób prowadzących dochodzenie który używa struktur branych przez siebie samych pa-
w sprawie kryminalnej działalności demokratycznych jako nów, którzy rządzą kryjąc się za
Armitage’a doprowadziły do jego plecami innych.
zaniechania. Mimo to zdołano do fasady, za którą może Sedno tej historii nie polega na
tego czasu zgromadzić mocno ob- się skutecznie kryć. tym, że jest to robione w imieniu
ciążające go dowody. Dużą w tym społeczeństwa, w imię wolności
wszystkim rolę odegrały jego szcze- i demokracji, w myśl chwytliwych
gólne stosunki z O’Rourke. Detektywi zdobyli fotografię, sloganów, które nic nie znaczą, dla tych, którzy ich używają,
najprawdopodobniej wykonaną przez zawodowca, na której ale na tym, że to pieniądze pochodzące z płaconych przez
naga O’Rourke pozuje w swojej sypialni na tle na wpół społeczeństwo podatków umożliwiają kontynuację tego pro-
rozebranego Armitage’a. To i inne fakty doprowadziły cederu. Być może właśnie dlatego slangowa nazwa nar-
prowadzących śledztwo oraz pewnych wysoko postawio- kotyków brzmi „dope”18. I
nych, dobrze znanych w kręgach policji, ludzi do wniosku,
że O’Rourke pracowała na rzecz wywiadu północnowiet- Od autora:
namskiego, zaś fotografię tę wykorzystywano do szantażo- Pragnę w tym miejscu podziękować Rossowi Milosevichowi,
wania Armitage’a w celu przeciągnięcia go na drugą stro- byłemu pracownikowi ambasady australijskiej w Waszyngtonie, za
nę.17 jego wydatną pomoc. Ross często podróżuje po Południowo-
Taka była wymowa informacji uzyskanych na temat Wschodniej Azji w związku z MIA/POW (patrz przypis 5), dzięki
Armitage’a, która zmusiła go do rezygnacji ze stanowiska czemu zdołał zebrać dużo użytecznych informacji. Poza tym ma
Sekretarza Armii i oczywiście wszelkich innych stanowisk dobre rozeznanie w sprawach dotyczących handlu narkotykami.
w rządzie USA. W rezultacie wysocy rangą przedstawiciele O autorze:
Departamentu Obrony prywatnie orzekli, że noga Armita- Po dwudziestu ośmiu latach pracy w bankowości na rzecz
ge’a nigdy więcej w nim nie postanie. londyńskiego City David Guyatt rozpoczął karierę pisarza pracujące-
Znany w wietnamskim środowisku jako „Pan Phu” go na rzecz różnorodnych mediów, włącznie z telewizją i filmem
(„Pan Bogaty”) Armitage mimo niesławy wciąż mógł liczyć fabularnym. Zajmuje się również gromadzeniem materiałów do
na swoich politycznych mecenasów, dzięki którym udało mu artykułów i telewizyjnych filmów dokumentalnych. Pisuje regularnie
się uniknąć oskarżenia w sprawie kryminalnej. Rozległa do NEXUSA, Fortean Timesa, Faktora X, Earthpulse Press i Lobstera.
wiedza na temat „brudów” rządu amerykańskiego z okresu W uzupełnieniu do swojej pracy pisarskiej David przygotował dla
trzech poprzednich dekad zapewniła mu nietykalność. komitetu działającego w ramach Czerwonego Krzyża oraz organiza-
Szacuje się, że w latach 1991-1992 zbiory opium z rejonu cji Scientists for Global Responsibility materiały wyjściowe do
Złotego Trójkąta kontrolowanego przez Khun Sa wyniosły kompanii przeciw broniom elektromagnetycznym. Współpracuje
3 000 ton. Z powodu stałych trudności z przewozem towa- również z World Development Movement jako specjalista od
rów w tym rejonie wynikających z górskiego ukształtowania międzynarodowego handlu bronią znający te sprawy „od wewnątrz”.
terenu, wybudowano drogę szybkiego ruchu z betonową Pracował jako doradca przy produkcji dwuczęściowego telewi-
nawierzchnią, dzięki czemu uzyskano możliwość szybkiego zyjnego filmu dokumentalnego World in Action wyemitowanego
przewożenia opium samochodami na rządowe lotniska w Wielkiej Brytanii w kwietniu 1997 roku, który ujawniał trasy
w Tajlandii. Stamtąd oczyszczona heroina przesyłana jest przerzutu brytyjskiej broni do Indonezji. Pomagał także szwajcars-
bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych i innych krajów kiej telewizji w nakręceniu filmu dokumentalnego na temat nie
Zachodu. uśmiercających broni, który również wyemitowano na początku
Fakt, że Frank Carlucci, były numer dwa w CIA, „chro- 1997 roku.
nił” Armitage’a w czasie, gdy próbowano się do niego Obecnie współpracuje z czołowymi producentami telewizji
dobrać, upoważnia nas do zapytania, czy ktoś jeszcze mógł brytyjskiej przy całym szeregu telewizyjnych filmów dokumental-
chronić tego byłego zdyskredytowanego agenta CIA. Chyba nych oraz pisze książkę na temat pewnego skarbu w złocie będącą
nikogo by nie zdziwiło, gdyby okazało się, że kolejną osobą owocem trwającego dwa lata śledztwa.
osłaniającą Armitage’a był George Bush, numer jeden
w CIA za sprawą nominacji, jaką otrzymał od prezydenta Przełożył Jerzy Florczykowski

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 11


NARKOTYKI I MEDIA – NIEWYSŁAWIALNE TAJEMNICE
Kiedy Gary Webb, energiczny i odważny dziennikarz piszący dla gazety Mercury News z San Jose opublikował
w sierpniu 1996 roku swój cykl artykułów, przez większą część roku na Wschód toczyły się z łoskotem fale oburzenia.
Webb spędził rok na odkrywaniu nikczemnych tajemnic otaczających krakową kokainę i sposób, w jaki zapanowała
ona w Los Angeles.
Jego trzyczęściowy artykuł nosił tytuł „Mroczne przymierze” i zawierał między innymi nazwiska byłych ważnych
postaci z wspieranego przez CIA ruchu Contras. Webb otrzymał poparcie swojego wydawcy i pozostałych
dziennikarzy piszących dla Mercury News. Gazeta założyła nawet stronę internetową przeznaczoną na ten cykl
artykułów i opublikowała elektroniczne kopie ważnych dokumentów potwierdzających to, co podawały artykuły.
W międzyczasie fala ta dotarła do Waszyngtonu i nie zatrzymana popłynęła dalej do Langley w stanie Wirginia
– siedziby Centralnej Agencji Wywiadowczej.
Po pewnym czasie z Langley ruszyła w drugą stronę jeszcze potężniejsza fala. Gary Webb wypowiedział rzecz
niewysławialną. Powiedział oczywistą prawdę, która od dawna była dobrze znana większości dziennikarzy, polityków,
profesorów akademickich, oficerów, polityków, a także personelowi agencji wywiadowczych i innym wtajem-
niczonym ludziom, i to od dziesięcioleci. Ta wypowiedziana przez Webba prawda mówiła, że CIA jest zaangażowana
w hurtowy handel nielegalnymi narkotykami.
Nim minął rok, koledzy Webba z Mercury News wycofali swoje poparcie dla niego i zaczęli go potępiać. Taka była
siła sygnału, który nadszedł z wschodniego wybrzeża. Wynikało to z ich obaw o własne kariery zawodowe, a zwłaszcza
o awans do bardziej znanych agencji prasowych. Nastąpił klasyczny przypadek potępienia przez związek. Co gorsze,
niezłomny do tej pory wydawca Webba, również go potępił i opublikował w Mercury News artykuł redakcyjny,
w którym starał się udowodnić, że jakość twierdzeń Webba zawartych w cyklu artykułów „Mroczne przymierze” była
wątpliwa. Z jego wstępniaka wyraźnie wynikało, że to, co zostało powiedziane, wcale nie zostało powiedziane. Orwell
nazywał to „podwójną mową”.
Za karę, że się odważył powiedzieć prawdę, przeniesiono Webba do filii biura Mercury News w małym miasteczku
z dala od centrali. Webb zatrzymał tę pracę lub raczej swego rodzaju wegetację. Trudno mieć o to do niego
pretensję, zwłaszcza że miał na utrzymaniu rodzinę. W zaistniałej w mediach sytuacji raczej nie mógł liczyć na
znalezienie pracy gdzie indziej. Wydawca zatrzymał go w pracy, lecz mimo to zasługuje na potępienie za to, że
ograniczył wolność wypowiedzi dziennikarza, ulegając presji. Niektórzy byli koledzy Webba awansowali na wyższe
i lepiej płatne stanowiska w upragnionych ogólnonarodowych agencjach informacyjnych. Mogli tam pisać, co się im
tylko podobało, pod warunkiem że ich artykuły nie dotyczyły niczego, co było niewysławialne. Bez niezależnej
i odważnej Czwartego Władzy (prasy) nie ma obrony przed subtelną i nieustępliwą kampanią zmierzającą do
zdławienia demokracji we wszystkich jej aspektach z wyjątkiem nazwy.
Kiedy Webb zabierał się do swojego mającego wywołać trzęsienie ziemi dochodzenia, był nieświadomy
ogromnego zagrożenia, jakie stworzył establishmentowi z kręgów bezpieczeństwa narodowego i polityki. Jego
artykuły ujawniły złowrogą politykę, której początek sięga II wojny światowej – tajną kontrolę sprawowaną przez
rząd Stanów Zjednoczonych nad przemysłem narkotykowym w skali globalnej, która trwa od dziesięcioleci. Była to
jedna z tych wielkich, niemożliwych do przełknięcia tajemnic, którą tajny rząd stara się zachować w tajemnicy. Jest
jeszcze wiele innych tego rodzaju tajemnic.19

Przypisy: dowały się w dyrektywach ORE 750, NIE 2, 2/1, 2/2, 10 i 11. My nazwaliśmy ją
«polityką liścia figowego»”.
1. Materiał o Yale został zaczerpnięty z doskonałego eseju Krisa Mil- 7. Postać cytowana przez profesora Alfreda McCoya w czasie wywiadu
legana „Everything you wanted to know about Skull and Bones but were radiowego, który 9 listopada 1991 roku przeprowadził z nim Paul DiRienzo.
afraid to ask” („Wszystko, co chciałeś wiedzieć o Bractwie Czaszki i Kości, ale 8. Patrz Kiss the Boys Goodbye… (Futura, 1992, str. 97).
bałeś się o to zapytać”). Inny znakomity materiał na ten temat można znaleźć 9. Rozporządzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego nr 68 (National
w pracy Paula Goldsteina i Jeffreya Steinberga George Bush, Skull and Bones Security Council Memorandum 68) z 14 kwietnia 1950 roku. Dokument ten
and the New World Order (George Bush – Bractwo Czaszki i Kości i Nowy określał potrzeby USA wynikające z Zimnej Wojny.
Porządek Świata). O ile mi wiadomo, obie prace dostępne są jedynie 10. Poufne dokumenty będące w posiadaniu autora.
w Internecie. 11. Drug Enforcement Administration; w skrócie DEA. – Przyp. tłum.
2. Pełna nazwa tej organizacji brzmi Viet Nam Doc Lap Dong Minh Hoi, 12. Federal Bureau of Narcotics; w skrócie FBN. – Przyp. tłum.
co znaczy Liga Niepodległości Wietnamu. Prowadziła ona walkę o wy- 13. Office of Strategic Services; w skrócie OSS. – Przyp. tłum.
zwolenie Wietnamu spod francuskiej okupacji. Viet-Minh została założona 14. Wywiad radiowy przeprowadzony przez DiRienzo z profesorem Alf-
w maju 1941 w Chinach przez Ho Chi Minha i mimo iż początkowo kierowali redem McCoyem 9 listopada 1991 roku.
nią komuniści, stała się ona w końcu ogólnonarodową organizacją otwartą dla 15. Fundusze pochodzące z nielegalnego źródła służące do prowadzenia
wszystkich bez względu na wyznawane poglądy polityczne. – Przyp. tłum. nie zatwierdzonych przez Kongres operacji. – Przyp. red.
3. Taką samą nazwę (tytuł) – The French Connection – nosi znany film 16. Wyciąg z listu adresowanego do senatora Paula Laxalta opatrzonego
z Gene’em Hackmanem i Fernando Reyem w roli głównej, który w Polsce datą 27 kwietnia 1987 roku.
tłumaczy się jako Francuski łącznik. To określenie jednak tu nie pasuje, 17. Wiarygodne osoby poinformowały mnie, że Ross Perot był jednym
ponieważ odnosi się ono do pojedynczej osoby. – Przyp. red. z tych, którzy uważali, że Armitage był północnowietnamskim szpiegiem.
4. Cytat z prywatnej rozmowy między profesorem Alfredem McCoyem 18. Wyraz ten ma kilka znaczeń, które mogłyby leżeć w intencji autora
i Maurice’em Belleux przytoczony podczas radiowego wywiadu prowadzone- artykułu; poza „narkotykiem” może on oznaczać: „dureń”, „wiadomość”,
go przez Paula DiRienzo z profesorem McCoyem 9 listopada 1991 roku. „absorbent” i „utwardzacz”. Zwłaszcza dwa z tych określeń wydają mi się
5. Zainteresowanych szczegółową analizą związku między handlem nar- prawdopodobne: „dureń” i „absorbent”, czyli pochłaniacz. – Przyp. tłum.
kotykami i poszukiwaniem MIA (Missing in Action – zaginiony w akcji) 19. Morał wypływający z przypadku Webba jest taki, że nie należy spodzie-
i POW (Prisoner of War – jeniec wojenny) odsyłam do książki autorstwa wać się, iż media podadzą nam prawdziwy obraz tego, co się faktycznie dzieje.
Jensen-Stevenson & Stevenson Kiss the Boys Goodbye (Pocałujcie chłopców Nie zrobią tego. Parafrazując powiedzenie Waltera Matthau powtarzane do
na pożegnanie), Bloomsbery, Wielka Brytania, 1990, oraz Futura Books, 1992. znudzenia w filmie JFK, można powiedzieć: „Te psy nie polują” – przynaj-
6. Patrz zaprzysiężone zeznanie Philipa Corso noszące datę 17 września mniej nie robią tego obecnie. Dzisiejszy „posocznik” (pies idący za tropem)
1996 roku złożone przed Podkomitetem ds. Wojskowych Izby Reprezentan- starych mediów leży na dywaniku zwinięty w kłębek grzejąc się przed
tów. „Polityka «nie wygrywać» wyrażona jest w NSC 68, NSC 68/2, i NSC kominkiem poborów. Jego muskuły zwiotczały, a nos odzwyczaił się od
135/3” – oświadczył kongresmanom Corso, dodając, że „jej podstawy znaj- węszenia, i jedyne, co mu pozostało, to marzenia o dawnych pościgach.

12 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


1. REZERWA FEDERALNA USA

B yły takie czasy, kiedy pytanie kogoś, dla kogo pracuje, traktowano jako nieco
ubliżające, gdyż kryła się w tym sugestia, że pytana osoba jest niekompetent-
na, niezdolna do przynoszącego zysk samozatrudnienia. Obecnie własność ziemska
lub nieruchomości (zasoby netto) nie jest już ogólną cechą naszej społeczności, co
było normalną rzeczą przed nastaniem Wielkiego Kryzysu. Teraz wszyscy są
zadłużeni „netto” i całkowicie uzależnieni od niepewnych pensji lub tygodniówek
Wykreowawszy płaconych według woli innych.
Ponieważ poczucie wolności zawiera w sobie możliwość używania dóbr material-
emisję pieniądza, nych, takich jak książki, żywność, ubranie, mieszkanie, broń, środki transportu etc.,
których posiadanie wymaga pewnych zasobów, musimy przyznać, że ogóle warunki
a następnie bytowania Amerykanów sprawiają, iż systematycznie ograniczana jest ich wolność
i rośnie ich uzależnienie.
przejąwszy nad Dlaczego jesteśmy po uszy pogrążeni w długach? Dlaczego politycy nie mogą
zapanować nad zjawiskiem rosnącego zadłużenia? Czemu tak wielu ludzi (często
nią kontrolę tak obydwoje rodziców) musi podejmować źle płatną pracę i zadowalać się tym? Jaka
przyszłość czeka amerykańską gospodarkę i sposób życia? Czyżbyśmy zdążali do
zwani „Wymieniacze ekonomicznego krachu o bezprecedensowych rozmiarach?
Larry Bates był przez 11 lat dyrektorem banku. Jako członek Izby Reprezentan-
Pieniądza” zdobyli tów ze stanu Tennessee przewodniczył Komitetowi ds. Bankowości i Handlu
(Committee on Banking and Commerce). Jest również byłym profesorem ekonomii
kontrolę nad i autorem bestsellera The New Economic Disorder (Nowy Nieład Ekonomiczny).
Oto, co powiedział o naszej przyszłości:
rządami a za ich Mogę już teraz powiedzieć, że nastąpi krach o bezprecedensowych rozmiarach
pośrednictwem – krach, jakiego nigdy przedtem nie przeżyliśmy w tym kraju. Największym szokiem
obecnego dziesięciolecia jest to, że więcej ludzi traci pieniądze niż w jakimkolwiek innym
nad obywatelami okresie historii. Drugim szokiem będzie to, że niesamowitą ilość pieniędzy zarobi w tym
samym czasie stosunkowo niewielka liczba ludzi. Chodzi o to, że w okresach ekonomicz-
poszczególnych nych wstrząsów, okresach ekonomicznej zapaści, bogactwo nie jest niszczone, lecz
zmienia tylko właściciela.
krajów. Były kandydat na stanowisko prezydenta USA, Charles Collins, jest prawnikiem
i bankierem, który posiadał banki i pracował jako dyrektor banku. Uważa on, że
nigdy nie wyjdziemy z długów, ponieważ naszymi pieniędzmi rządzi Rezerwa
Federalna (Federal Reserve), zwana popularnie „Fed”. Oto, co powiedział:
Obecnie Rezerwa Federalna zmusza nas do brania od niej pożyczek, oczywiście na
procent, aby opłacić odsetki, które już się zakumulowały. Jeśli będziemy tak postępować,
nigdy nie wyjdziemy z długów.
Część 1 Ekonomista Henry Pasquet, specjalista ds. ekonomii, również uważa, że zbliża
się kres ekonomii Stanów Zjednoczonych:
Nie, nie wtedy gdy dodajemy miliard dolarów dziennie. Nie da się tego kontynuować.
W roku 1980 zadłużenie państwa wynosiło poniżej jednego biliona (1 000 000 000 000)
Wyciąg z książki napisanej na podstawie dolarów, a obecnie wynosi około 5 bilionów, co oznacza, że w ciągu 15 lat wzrosło ono
programu dostępnego na kasetach wideo pięciokrotnie. Nie trzeba być geniuszem, aby zrozumieć, że nie da się tego kontynuować
MONEY MASTERS w nieskończoność.
How International Bankers
Gained Control of America Problem polega na tym, że Stany Zjednoczone mają jeden z najgorszych systemów
(WŁADCY PIENIĄDZA) monetarnych, jakie kiedykolwiek wymyślono: bank centralny działający niezależnie
Jak międzynarodowi bankierzy od rządu, który pospołu z innymi prywatnymi bankami tworzy całość naszych
uzyskali kontrolę nad Ameryką pieniędzy i równolegle generuje odsetki prowadzące do długu. Dlatego nigdy nie
Wydana i przejrzana w roku 1998 przez wyjdziemy z długu i na pewno dojdzie do głębokiej zapaści, bez względu na to, czy
Royalty Production Company dokona się to nagle, czy też stopniowo, w wyniku powolnej inflacji. Fed (Rezerwa
PO Box 114, Piedmont OK 73078, USA Federalna) tworzy go, aby wzbogacić swoich prywatnych udziałowców – dokładnie
http://www.themoneymasters.com
tak samo, jak w latach trzydziestych, kiedy z rozmysłem wywołała Wielki Kryzys.

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 13


Kwatera główna Fed mieści się w Waszyngtonie w bardzo za Federal Express, (amerykańska firma kurierska) – kolejną
znaczącym miejscu, na Aleji Konstytucji, dokładnie naprze- prywatną instytucją z przymiotnikiem „federalny” w nazwie.
ciw pomnika Lincolna. Czy jednak należy się jej przymiotnik Najbardziej jednoznacznie określiły ją sądy USA, które orze-
„federalna”? Czy jest to rzeczywiście część rządu Stanów kły, że Fed jest szczególną formą prywatnej korporacji.
Zjednoczonych? Przyjrzyjmy się teraz udziałowcom Fed. Według badacza
Otóż, mamy zamiar udowodnić państwu, że w Rezerwie Ericka Samuelsona w listopadzie 1997 roku Nowojorski Bank
Federalnej nie ma nic federalnego oraz, że nie ma tam Rezerwy Federalnej (który dominuje nad pozostałymi 11
żadnych rezerw. Ta nazwa jest oszustwem wymyślonym przed filiami, jeśli chodzi o ilość posiadanych akcji, kontrolę i wpły-
uchwaleniem w roku 1913 ustawy o Rezerwie Federalnej po wy), posiadający jedyne stałe miejsce w Federalnym Komite-
to, aby Amerykanie sądzili, że nowy bank centralny Ameryki cie Wolnego Rynku (Federal Open Market Committee)
działa w ich interesie. i kontrolujący całość operacji papierami wartościowymi, po-
W rzeczywistości Fed jest prywatnym (w najlepszym wypa- siada 19 752 655 udziałów i jest na zasadzie większościowej
dku quasi-publicznym) bankiem, którego właścicielami własnością dwóch banków: Banku Chase Manhattan (który
– udziałowcami – są banki prywatne ciągnące z niego zyski. połączył się obecnie z Bankiem Chemicznym) z 6 389 445
Jak podkreśla ekonomista Henry Pasquet: udziałami, czyli 32,35 procenta udziałów, i Citibank NA
z 4 051 851 udziałami, czyli 20,51 procenta. Razem oba banki
Taka jest prawda, Fed jest własnością prywatną, jest instytucją
posiadają 10 441 295 udziałów, czyli 52,86 procenta, co stano-
dochodową, która nie ma żadnych rezerw, to znaczy rezerw do
wi większościowy pakiet kontrolny.
wsparcia banknotów Rezerwy Federalnej, które są naszym środ-
Jednym z najbardziej zagorzałych krytyków Fed w Kon-
kiem płatniczym.
gresie był Luis T. McFadden (republikanin ze stanu Pensyl-
Ustawa o Rezerwie Federalnej (The Federal Reserve wania), Przewodniczący Komitetu ds. Bankowości i Waluty
Act) została przeforsowana na starannie przygotowanym Izby Reprezentantów (House Banking and Currency Com-
zebraniu Komitetu Konferencji Kongresu (Congressional mittee) w okresie Wielkiego Kryzysu. W roku 1932 stwierdził
Conference Committe), które odby- on wprost:
ło się w poniedziałek 22 grudnia „…Fed jest własnością Mamy w tym kraju jedną z najbar-
1913 roku w nietypowych godzinach,
między 1.30 a 4.30, czyli w nocy,
prywatną, jest instytucją dziej skorumpowanych instytucji, ja-
dochodową, która nie ma kie kiedykolwiek znał świat. Mam tu
kiedy większość jego członków spa-
na myśli Zarząd Rezerwy Federalnej…
ła. W czasie tego zebrania omówio- żadnych rezerw, to znaczy Ta przeżarta złem instytucja zubaża
no rzekomo od 20 do 40 rozbieżno- rezerw do wsparcia banknotów obywateli Stanów Zjednoczonych…
ści między wersją Izby Reprezentan-
tów i senacką. Oznacza to, że każdą Rezerwy Federalnej, które są i praktycznie doprowadziła nasz rząd
do bankructwa. Uczyniła to przy po-
poprawkę zdołano przedyskutować naszym środkiem płatniczym”. mocy skorumpowanej działalności
i przegłosować w czasie od czterech
kontrolujących ją sępów finansowych.
i pół do dziewięciu minut.
O godzinie 4.30 gotowy protokół z tego zebrania przeka- Senator Barry Goldwater często krytykował Fed:
zano do druku. Jak podają Protokóły Kongresu, przywódca
Większość Amerykanów nie rozumie operacji dokonywanych
republikanów, senator Bristow z Kansas, stwierdził, że Komi-
przez międzynarodowych finansistów… Konta Systemu Rezerwy
tet Konferencji zebrał się bez powiadomienia jego ugrupowa-
Federalnej nigdy nie były sprawdzane. Instytucja ta działa poza
nia, w związku z czym republikanie nie byli obecni na tym
możliwościami kontrolnymi Kongresu i… manipuluje wypłacal-
zebraniu i nie mieli możliwości przeczytania ani podpisania
nością Stanów Zjednoczonych.
końcowego protokółu. Protokół Konferencji normalnie od-
czytywany jest w sali posiedzeń Senatu. Co więcej, repub- Każdy powinien zrozumieć, że począwszy od dnia, w któ-
likanie nawet go nie widzieli. Niektórzy senatorowie stwier- rym uchwalono Konstytucję, ludzie czerpiący zyski z działal-
dzili w czasie dyskusji w Senacie, że nie mają najmniejszego ności banków centralnych będących własnością prywatną,
pojęcia, co jest treścią projektu tej ustawy. takich jak Fed, lub „Zmieniacze Pieniądza”1, jak ich nazwał
23 grudnia, tego samego dnia, w którym projekt ustawy prezydent Madison, do dzisiaj prowadzą walkę o to, kto
został pośpiesznie przeprowadzony przez Izbę Reprezentantów będzie emitował amerykańskie pieniędze.
i Senat, kiedy wielu członków władz ustawodawczych opuściło Dlaczego jest tak ważne, kto drukuje pieniądze? Aby móc
już Kapitol i udało się do domu, aby świętować Boże Narodze- odpowiedzieć na to pytanie, potraktujmy pieniądz jako towar.
nie, o godzinie 18.02 prezydent Woodrow Wilson podpisał Jeśli posiada się monopol na produkcję towaru, którego
ustawę o Systemie Rezerwy Federalnej. Ustawa przenosiła wszyscy potrzebują i nigdy nie mają go dosyć, wówczas
prawo produkcji pieniądza Stanów Zjednoczonych z Kongresu uzyskuje się wiele możliwości osiągania profitów oraz potężne
na elitę banków prywatnych. Nic dziwnego, że ustawa obdarza- wpływy polityczne. I o to w tej walce chodzi.
jąca kilka banków monopolem produkcji prywatnego pieniądza Od początku Stanów Zjednoczonych władza nad pienią-
została przeprowadzona w trybie jawnie korupcyjnym. dzem przechodziła z rąk do rąk między Kongresem i swego
Anthony C. Sutton stwierdza: rodzaju prywatnym bankiem centralnym. Amerykanie pokonali
cztery prywatne banki centralne, po czym ulegli piątemu. Stało
System Rezerwy Federalnej jest legalnym prywatnym mono-
się w czasie osłabienia narodu wywołanego Wojną Secesyjną.
polem na produkcję pieniądza działającym na rzecz niewielu pod
Ojcowie Założyciele2 znali zagrożenia wypływające z bę-
płaszczykiem ochrony i promowania interesu publicznego.
dącego własnością prywatną banku centralnego. Po pierwsze
Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, czy Fed jest częścią rządu wiedzieli, jak będący własnością prywatną brytyjski bank
Stanów Zjednoczonych, niech zajrzy do lokalnej książki tele- centralny, Bank of England, doprowadził do tak dużego
fonicznej. Nie ma jej na niebieskich „rządowych” stronach, zadłużenia, że Parlament musiał nałożyć niesprawiedliwe
lecz zgodnie z jej rzeczywistym charakterem na białych prze- podatki na kolonie w Ameryce. Benjamin Franklin twierdził,
znaczonych dla instytucji mających charakter biznesowy, tuż że właśnie to było przyczyną Amerykańskiej Rewolucji3.

14 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


Większość Ojców Założycieli zdawała sobie sprawę z po- Jesteśmy narzędziami, wasalami bogaczy kryjących się za
tencjalnych niebezpieczeństw systemu bankowego i obawiała kulisami. Jesteśmy marionetkami. Tamci ludzie pociągają za sznu-
się przejmowania przez bankowców bogactw i wpływów. rki, a my tańczymy, jak nam zagrają. Nasz czas, nasze talenty,
Thomas Jefferson ujął to następująco: nasze życia, nasze możliwości – wszystko to jest własnością tych
ludzi. Jesteśmy intelektualnymi prostytutkami.
Jestem głęboko przekonany, że instytucje bankowe stanowią (Powyższy cytat pochodzi z książki Przerwanie milczenia T. St
dla naszej wolności większe zagrożenie niż armie gotowe do ataku. Johna Gaffneya, str. 4)
Już obecnie wytworzyły one arystokrację finansową, która działa
na przekór rządowi. Prawo emisji pieniądza winno być odebrane Taka była prasa Stanów Zjednoczonych w roku 1953
bankom i przywrócone ludziom, którym się ono prawnie należy. i takie są media dzisiejszej Ameryki. Kontrola prasy i później
kontrola mediów elektronicznych (radio i telewizja) zostały
Ta zwięzła wypowiedź Jeffersona stanowi propozycję rozwią- wdrożone przy pomocy bardzo starannie zaplanowanych po-
zania większości problemów ekonomicznych współczesności. sunięć, które doprowadziły w konsekwencji do obecnego
James Madison, główny autor Konstytucji, zgadzał się stanu, w którym wszystkie główne środki masowego przekazu
z tym. Warto zauważyć, że rządzących bankiem centralnym oraz najważniejsze agencje prasowe będące źródłem większo-
nazywał „Zmieniaczami Pieniądza”. Madison wypowiadał się ści wiadomości są kontrolowane przez Zmieniaczy Pieniądza.
bardzo krytycznie na temat ich działalności: Niektóre aspekty owej kontroli prasy omówił członek Izby
Historia pokazuje, że Zmieniacze Pieniądza posuwają się do Reprezentantów, Callaway, w Protokółach Kongresu (vol. 54,
różnych nadużyć, intryg, oszustw i środków przemocy umożliwia- 9 luty 1917, str. 2947):
jących im kontrolę rządu poprzez kontrolę pieniądza i jego emisji.
W marcu 1915 roku przedsiębiorstwa J.P. Morgana – prze-
Bój o prawo emisji pieniądza jest główną walką toczoną mysł stalowy, stocznie, kosmetyki – i ich kooperanci „kupiły” 12
przez całą historię Stanów Zjednoczonych. O to prawo toczo-
wysoko postawionych w prasie ludzi i zleciły im zadanie wyselek-
no całe wojny. W celu zdobycia tego przywileju wywoływano cjonowania najbardziej wpływowych w Stanach Zjednoczonych
kryzysy. Począwszy od I wojny światowej o tej bitwie bardzo
gazet i opanowania takiej ich liczby, która zapewniałaby kontrolę
rzadko znaleźć można jakiekolwiek wzmianki w prasie bądź polityki codziennej prasy…
podręcznikach historii. Okazało się, że wystarczy do tego wykupienie 25 najwięk-
szych gazet… Zawarto swego rodzaju ugodę: wykupiono politykę
Współudział mediów tych gazet za comiesięczną opłatę. Każda z tych gazet otrzymała
Do chwili wybuchu I wojny światowej Zmieniacze Pienią- odpowiedniego redaktora, którego zadaniem był nadzór i redak-
dza przechwycili dzięki swoim zasobom kontrolę nad prasą cja wiadomości dotyczących zagadnień związanych z przygoto-
w Stanach Zjednoczonych. waniami do konfliktu, wojskowością,
W roku 1912 w czasie przesłu- Bój o prawo emisji pieniądza polityką finansową oraz innymi kwes-
chań Senackiej Komisji ds. Przywile- tiami o zasięgu państwowym i między-
jów i Wyborów przedstawiono list
jest główną walką toczoną narodowym istotnymi dla nabywców.
napisany przez członka Izby Repre- przez całą historię…
Kilka lat temu trzy czwarte posia-
zentantów, Josepha Sibleya (Pensyl- O to prawo toczono całe daczy pakietów kontrolnych ABC,
wania), agenta Rockefellera w Kon- wojny. W celu zdobycia
gresie, skierowany do Johna D. Ar- CBS, NBC i CNN stanowiły banki
chbolda, pracownika należącego do tego przywileju wywoływano takie jak Chase Manhattan Corpo-
Rockefellera Standard Oil. Oto, co kryzysy. ration, Citibank, Morgan Guaranty
w nim czytamy: Trust oraz Bank of America. Dzie-
sięć takich korporacji kontrolowało
Potrzeba literackiego biura, i to nie na dzień lub okres 59 magazynów (łącznie z Time’em i Newsweekiem), 58 gazet
kryzysu, ale w celu stałej kontroli Associated Press i związanych (w tym New York Timesa, The Washington Post i Wall
z nią alei. Będzie to trochę kosztowało, ale ostatecznie się opłaci. Street Journal) oraz szereg wytwórni filmowych, dając w ten
sposób – z niewielkimi wyjątkami, takimi jak na przykład
Poproszony w roku 1953 o wzniesienie toastu na zebraniu
część ABC wykupiona przez Disneya – głównym bankom
Nowojorskiego Klubu Prasowego John Swinton, były redak-
z Wall Street praktycznie pełny tytuł własności środków
tor naczelny New York Timesa nazywany przez swoich zawo-
masowego przekazu.
dowych odpowiedników „dziekanem zawodu”, powiedział:
Obecnie zaledwie 50 miast w Ameryce ma więcej niż jedną
W Ameryce nie istnieje coś takiego jak niezależna prasa, codzienną gazetę i są one w posiadaniu tej samej grupy.
z wyjątkiem lokalnych gazet w małych mieścinach. Wiecie o tym Zaledwie 25 procent spośród 1 500 dzienników jest własnością
dobrze tak jak i ja. Nikt z was nie odważy się wypowiedzieć wydawców niezależnych. W ostatnich latach ta koncentracja
swojej własnej, szczerej opinii, a nawet gdyby ktoś z was się na to gwałtownie rośnie i struktura własności jest już prawie monoli-
zdobył, wiedziałby, że i tak nie ukazałaby się ona drukiem. tyczna i odzwierciedla wyżej opisany sposób kontroli. Oczywiś-
Płacą mi 150 dolarów tygodniowo za to, bym trzymał swoje cie dokłada się wielu starań, aby ogłupić społeczeństwo za
prawdziwe poglądy z dala od gazet, do których pisuję. Wam pomocą pozorowania konkurencyjności, na przykład poprzez
również płacą podobne pobory za podobne usługi. Gdybym choć pozostawienie oryginalnych znaków firmowych oraz koordy-
w jednym numerze mojej gazety wyraził swoją szczerą opinię, natorów poszczególnych programów, a także innych błahos-
wówczas w niespełna 24 godziny straciłbym pracę. Człowiek, tek, których zadaniem jest wywoływanie wrażenia obiektywiz-
który byłby na tyle głupi, aby wyrażać swoje własne opinie, mu, któremu w oczywisty sposób przeczy jednolity system
szybko znalazłby się na ulicy w poszukiwaniu innej pracy. własnościowy oraz kontrola redakcyjna. Prowadzi to do całko-
Zadaniem nowojorskiego dziennikarza jest kłamać, wypa- witego „zaciemniania” prawdziwych informacji oraz blokowa-
czać, zniekształcać, obrzucać błotem, podlizywać się Mamonie nia krytycznego podejścia do kontroli kraju przez bankowców.
i sprzedawać swój kraj i rasę za kawałek codziennego chleba lub Przez całe dzieje Stanów Zjednoczonych walka o prawo
pobory, co na jedno wychodzi. do emisji pieniądza stopniowo przybierała na sile. Od roku

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 15


1694 prawo to w rzeczywistości przechodziło z rąk do rąk 3. WYMIANA PIENIĄDZA W RZYMSKIM IMPERIUM
osiem razy w pięciu okresach przejściowych, które można Ów niecny proceder wymiany pieniądza nie zaczął się
nazwać „Wojnami Banków”, a dokładniej „Wojnami Prywat- w czasach Jezusa. Dwieście lat przed nim Rzym również
nego Banku Centralnego z obywatelami Ameryki”. Mimo to przyżywał kłopoty związane ze „Zmieniaczami Pieniądza”.
sprawa ta zniknęła zupełnie z zasięgu wzroku opinii publicz- Dwaj cesarze z wczesnego okresu Cesarstwa Rzymskiego
nej na przeciąg trzech pokoleń za zasłoną dymną postawioną próbowało osłabić potęgę Zmieniaczy Pieniądza zmieniając
przez klakierów w mediach opłacanych przez Fed. prawa lichwy i ograniczając własność ziemską do 500 akrów
Dopóki nie przestaniemy mówić o „deficytach” i „wydat- (202,5 ha). Obu ich zamordowano. W roku 48 p.n.e. Juliusz
kach rządowych” i nie zaczniemy mówić o tym, kto emituje Cezar odebrał Zmieniaczom Pieniądza prawo bicia monet, po
pieniądze i sprawuje kontrolę nad tym, ile ich mamy, będzie czym sam zaczął je bić z korzyścią dla wszystkich. Dzięki temu
to gra w trzy karty, czyli pełne oszustwo. Nawet uchwalenie obfitemu źródłu pieniędzy wykonał wiele robót publicznych,
poprawki do Konstytucji nakazującej zrównoważony budżet co przysporzyło mu ogromnej popularności wśród zwykłych
nie będzie miało żadnego znaczenia. Nasza sytuacja nadal ludzi. Zmieniacze Pieniądza nienawidzili go z całego serca.
będzie się pogarszała i będzie to trwało dopóty, dopóki nie Niektórzy uważają, że był to istotny czynnik, który przyczynił
wyrwiemy z korzeniami przyczyny u źródła. się do jego zabójstwa.
Nasi przywódcy i politycy, ci nieliczni, którzy nie są częścią Wraz ze śmiercią Cezara nadeszły czasy charakteryzujące
tego problemu, muszą zrozumieć, co się dzieje i dlaczego, się brakiem pieniędzy w Rzymie. Wzrosły podatki, a w ślad za
oraz gdzie szukać rozwiązania tego problemu. Rząd musi tym korupcja. Ostatecznie ilość pieniędzy zmniejszyła się o 90
przywrócić sobie prawo emisji pieniądza nie obciążonego procent. W rezultacie zwykli ludzie zaczęli tracić swoje domy
długiem. i ziemię, tak jak to się działo, dzieje i będzie działo w Amery-
Emisja wolnych od zadłużenia pieniędzy nie jest nowym ce. Wkrótce dotknie to również tych nielicznych, którzy mają
radykalnym rozwiązaniem. Już wcześniej proponowali to tacy jeszcze własne domy i ziemię.
ludzie, jak Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Andrew
Jackson, Martin van Buren, Abraham Lincoln, William Jen- 4. ZŁOTNICY ŚREDNIOWIECZNEJ ANGLII
nings Bryan, Henry Ford, Thomas Edison oraz wielu innych Pierwszymi, którzy wprowadzili do obiegu papierowe pie-
kongresmanów i ekonomistów. niądze, byli Chińczycy. Było to w latach 618-907 n.e.. Nazywa-
Mimo iż Fed jest obecnie jednym z dwóch najpotężniej- no je wówczas „fruwającymi pieniędzmi” (były to swego
szych banków centralnych świata, rodzaju kwity bankierskie). Około
nie była pierwsza. Gdzie zatem na- roku 1 000 n.e. prywatni kupcy chiń-
rodził się ten pomysł? Aby w pełni
Dopóki nie przestaniemy scy z prowincji Sichuan wypuścili
zrozumieć to zagadnienie, musimy mówić o „deficytach” papierowe pieniądze zwane jiao zi.
udać się za ocean. i „wydatkach rządowych” Z powodu oszustw w roku 1024 dy-
i nie zaczniemy mówić o tym, nastia Song odebrała im prawo do
2. JEROZOLIMSCY ZMIENIACZE ich emisji i sama zaczęła wypuszczać
PIENIĄDZA kto emituje pieniądze pierwsze państwowe pieniądze pa-
Kim właściwie są „Zmieniacze i sprawuje kontrolę nad pierowe.
Pieniądza”, o których mówił James tym, ile ich mamy, będzie Mniej więcej w tym samym czasie
Madison? Biblia mówi, że 2 000 lat podobną aktywnością wykazywali się
temu Jezus dwukrotnie wyrzucał to gra w trzy karty, Zmieniacze Pieniądza – ci, którzy go
„Zmieniaczy Pieniądza” ze świątyni czyli pełne oszustwo. wymieniali, emitowali i manipulowa-
w Jerozolimie. Poza przypadkiem li jego ilością – w średniowiecznej
kiedy straże świątyni były zmuszone Anglii. Byli oni tak potężni, że kiedy
paść na ziemię w ogrodzie Getsemani, były to jedyne zdarze- działali razem, byli w stanie wpływać na sytuację ekonomiczną
nia, gdy użył on przemocy. Co Zmieniacze Pieniądza robili kraju. Nie byli to bankierzy w pełnym tego słowa znaczeniu.
w świątyni? (Ewangelia wg św. Marka mówi, 11,15: „I przyszli Owymi Zmieniaczami Pieniądza byli najczęściej złotnicy. Byli
do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, oni pierwszymi bankierami, ponieważ mając odpowiednie
którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły zabezpieczenia – skarbce i odpowiednio chronione pomiesz-
zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali czenia – zaczęli przechowywać złoto innych ludzi.
gołębie…”). Pierwszym papierowym pieniądzem w Zachodniej Europie
Kiedy żydzi przybywali do Jerozolimy, aby zapłacić poda- było pokwitowanie na złoto zostawione w depozycie u złotnika
tek dla świątyni, mogli to uczynić jedynie przy pomocy wystawione na skrawku szmacianego papieru. Jak mówi śpiewka:
specjalnej monety – półszekla świątynnego. Była to moneta
Szmaty czynią papier, papier czyni pieniądz,
o wadze pół uncji czystego srebra – jedyna w owych czasach
pieniądz czyni banki, banki czynią pożyczki,
moneta wykonana z czystego srebra, która miała gwarantowa-
pożyczki czynią żebraków, żebracy czynią łachmany.
ną wagę i była wolna od wizerunku pogańskiego cesarza.
Dlatego owa półszeklowa moneta była w przekonaniu żydów Papierowy pieniądz przyjął się, ponieważ był wygodniejszy
jedyną, którą można było ofiarować Bogu. Tych monet nie i bezpieczniejszy przy przenoszeniu niż duża ilość złotych
było jednak zbyt wiele. „Zmieniacze Pieniądza” lub według i srebrnych monet. W celu uniknięcia niepotrzebnych wypraw
terminologii biblijnej „zmieniający pieniądze” opanowali ry- do złotników depozytariusze zaczęli przekazywać pokwitowa-
nek tych monet i podnosili maksymalnie, jak się dało, ich cenę, nia depozytów złota innym podpisując je.
tak jak to ma zwykle miejsce w przypadku wszystkich produk- Po pewnym czasie w celu uproszczenia tego procesu,
tów, których podaż jest zmonopolizowana. pokwitowania zaczęto wystawiać na okaziciela, a nie na
Innymi słowy Zmieniacze Pieniądza mieli niesamowite poszczególnych depozytariuszy, co sprawiało, że można je
zyski, ponieważ mieli monopol na te monety. I żydzi musieli było przekazywać bez potrzeby ich podpisywania. Proces ten
płacić ceny, jakich oni od nich zażądali. Jezus uważał, że ta zerwał jednak więzy istniejące dotąd między tymi pokwitowa-
niegodziwość obraża świętość Domu Bożego. niami i przekazanym w depozyt złotem.

16 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


W końcu złotnicy zauważyli, że tylko niewielka liczba Posługując się współczesnym przykładem wynosząca
depozytariuszy lub posiadaczy pokwitowań na okaziciela zgła- 10 000 dolarów obligacja wypuszczona na wolny rynek przez
sza się po złożone w depozyt złoto i zaczęli oszukiwać. Fed daje depozyt w wysokości 10 000 dolarów w sprzedającym
Potajemnie pożyczali część powierzonego im złota i przywłasz- obligacje banku. Przy wymogu dziesięcioprocentowej (frak-
czali sobie odsetki uzyskane z tych pożyczek. Następnie odkryli, cyjnej) rezerwy bank może pożyczyć 9 000 dolarów, zaś
że mogą drukować więcej pieniędzy (to znaczy pokwitowań na pozostałe 1 000 dolarów musi zatrzymać jako rezerwę. Za-
zdeponowane złoto), niż mają złota, wiedząc, że nikt tego nie zwyczaj pożyczone 9 000 dolarów pożyczkobiorca oddaje na
będzie sprawdzał. Później odkryli, że mogą pożyczać te konto w tym samym banku lub innym, który musi zatrzymać
dodatkowo wypuszczone pieniądze i pobierać od nich odsetki. z tej kwoty dziesięcioprocentową rezerwę, mogąc pożyczyć
Był to początek procesu o nazwie „pożyczanie frakcyjnej resztę, czyli 8 100 dolarów. Następnie te 8 100 dolarów jest
rezerwy” oznaczającego pożyczanie takiej ilości pieniędzy, depozytowane w banku, który znowu musi zatrzymać z tej
która przekraczała istniejące na nie pokrycie. Było to ewidentne sumy dziesięcioprocentową rezerwę (810 dolarów), zaś pozo-
oszustwo, które zaczęto traktować jako szczególnego rodzaju stałą sumę (7 290 dolarów) może pożyczyć kolejnemu pożycz-
przestępstwo, kiedy ludzie zorientowali się, o co chodzi. kobiorcy i tak dalej. Zdążając do teoretycznej granicy, począt-
Złotnicy zaczęli od stosunkowo skromnych oszustw, poży- kowa suma 10 000 dolarów wypuszczonych przez Fed zostaje
czając w postaci pokwitowań na depozyty złota jedynie dwu- zdepozytowana w różnych bankach z przyrostem (w około 20
krotną lub trzykrotną równowartość faktycznie posiadanych kolejnych etapach) wynoszącym 90 000 dolarów w postaci
w swoich skarbcach depozytów tego kruszcu. Ich pewność udzielonych pożyczek, nie licząc 10 000 dolarów pozostają-
siebie i chciwość wkrótce wzrosły i zaczęli pożyczać cztero-, cych w depozycie jako rezerwa.
pięcio-, a nawet dziesięciokrotną równowartość posiadanych Tak więc system bankowy kolektywnie mnoży 10 000
zapasów złota. dolarów wypuszczonych przez Fed przez współczynnik 10.
Tak więc, jeśli na przykład ktoś zdeponował u nich złoto Siedemdziesiąt pięć procent tych sztucznych pieniędzy wy-
o wartości 1 000 dolarów, to pożyczali powołując się na nie twarza zaledwie niespełna jeden procent wszystkich banków.
10 000 dolarów w papierowych pieniądzach i zarabiali odsetki Inaczej mówiąc, niewielka grupa banków z Wall Street wy-
od tej sumy. I nikt nie mógł wykryć twarza pieniądze w postaci pożyczek
tego oszustwa. Tym sposobem złot- idące w setki miliardów, naliczając
nicy gromadzili coraz więcej bo-
Tak więc, jeśli na przykład sobie od nich odsetki, zaś „okruchy
gactw i używali ich do gromadzenia ktoś zdeponował u nich złoto z pańskiego stołu” pozostawia pozo-
coraz większej ilości złota. o wartości 1 000 dolarów, stałym bankom. Ponieważ jednak te
To właśnie to nadużycie zaufania to pożyczali powołując się okruchy są również sumami rzędu
– ewidentne oszustwo – po zaakcep- miliardów dolarów, te pomniejsze
towaniu go jako czegoś normalnego na nie 10 000 dolarów banki rzadko narzekają. One rów-
przeobraziło się w nowoczesny system w papierowych pieniądzach nież, z niewieloma wyjątkami, pod-
bankowy. Jest to nadal to samo oszus- i zarabiali odsetki od tej trzymują ten skorumpowany system.
two i do tego połączone z bezpraw- W rzeczywistości, w związku
nym, niczym nie uzasadnionym odstą- sumy. I nikt nie mógł wykryć z wieloma wyjątkami stanowiącymi
pieniem prywatnym bankom prawa tego oszustwa. odstępstwo od dziesięcioprocento-
do druku pieniądza, które winno na- wej rezerwy obowiązkowej, system
leżeć wyłącznie do rządu. bankowy mnoży pieniądze wypusz-
Dzisiaj ta praktyka pożyczania więcej, niż się ma, nosi czane przez Fed w większym stopniu niż 10 razy (na przykład
nazwę „bankowania frakcyjnej rezerwy” („fractional reserve Fed wymaga jedynie trzyprocentowej rezerwy w przypadku
banking”). Innymi słowy banki mają do dyspozycji jedynie depozytów mniejszych niż 50 milionów dolarów i nie wymaga
niewielką część rezerw, których potrzeba do pokrycia ich żadnej w przypadku eurodolarów i nieosobistych, czasowych
zobowiązań. Gdyby wszyscy posiadacze kont bankowych zgło- depozytów).
sili się i zażądali jednocześnie swoich wkładów, okazałoby się, Wróćmy jednak do złotników… Oni również odkryli, że
że pieniądze wyczerpałyby się im, zanim zdążyliby wypłacić można osiągać dodatkowe zyski poprzez „skłócanie” ekono-
3 procent zobowiązań. Z tego właśnie względu banki stale mii generując okresy łatwego i trudnego pieniądza. Kiedy
obawiają się „runu na bank”. Jest to podstawowa przyczyna pożyczki były łatwo osiągalne, rosła ilość pieniędzy w obiegu.
wręcz wrodzonej niestabilności banków, rynków papierów Pieniądza było mnóstwo i ludzie brali pożyczki, aby roz-
wartościowych i ekonomii poszczególnych krajów. budowywać swoje interesy. I właśnie wtedy złotnicy sprawiali,
Bankom w Stanach Zjednoczonych wolno pożyczać maksy- że pożyczki były trudne do uzyskania.
malnie dziesięć razy tyle, ile same posiadają. Dlatego wychodzą Co się wtedy działo? Dokładnie to samo, co dziś. Pewna
tak dobrze na pożyczkach dawanych na, powiedzmy, 8 procent. ilość pożyczkobiorców nie mogła spłacić swoich wcześniej-
Lecz to nie te 8 procent rocznie stanowi ich zysk od pieniądza szych pożyczek i jednocześnie nie mogła zaciągnąć nowych na
emitowanego przez rząd, ale 80 procent. To dlatego budynki spłatę starych. W rezultacie bankrutowała i musiała sprzedać
banków są zazwyczaj największe w mieście. Każdy bank jest swoje aktywa złotnikom lub na aukcji za grosze.
bowiem w rzeczywistości prywatną mennicą (w samych Stanach Dokładnie to samo dzieje się dzisiaj, tyle że obecnie
Zjednoczonych jest ich ponad 10 000) wypuszczającą pieniądze nazywamy to okresami ożywienia i zapaści gospodarczej, tak
w postaci pożyczek bez pokrycia przy jednoczesnym braku zwanym „cyklem gospodarczym” lub zgodnie z terminologią
kosztów, nie licząc odsetek, które płacą depozytariuszom. pochodzącą z rynku papierów wartościowych „korekcjami”.
Nowoczesne banki różnią się tym od staroświeckich złot-
ników, że zamiast wystawiać pokwitowania na większą sumę, 5. KARBOWNICE (KIJE REJESTROWE)
niż mają zapas złota, po prostu udzielają pożyczek na sumę Król Henryk I, syn Wilhelma Zdobywcy, wstąpił na tron
większą, niż mają pokrycie w gotówce. Czynią to robiąc zapisy angielski w roku 1 100 n.e. W owych czasach, na długo przed
w księgach, udzielając pożyczek pożyczkobiorcom, na które wynalezieniem drukarskiej prasy, podatki płacono zazwyczaj
nie mają w niczym pokrycia (poza zapisem w księdze). w naturze, to znaczy dobrach (zbiorach) w zależności od

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 17


zdolności produkcyjnej ziem będących pod opieką płacącego Żadne inne pieniądze nie służyły tak długo w Imperium
podatki chłopa lub drobnego szlachcica. W celu rejestracji Brytyjskim, jak karbownice.
produkcji europejscy średniowieczni skrybowie stosowali pry- Na początku XVI wieku król Henryk VIII złagodził prawa
mitywne narzędzia księgowe: kije i karby lub inaczej „tally” wobec lichwy i Zmieniacze Pieniądza z miejsca przystąpili do
(od łacińskiego słowa talea oznaczącego laskę, pręt, pal lub działania. Przez kilka dziesięcioleci hojnie udzielali pożyczek
słup). Kije tally (karbownice) sprawdzały się lepiej od zawod- w złocie i srebrze. Lecz kiedy na tronie zasiadła królowa
nej pamięci lub nacięć na wrotach stodoły. Maria I Tudor (1553-1558, okres kontrreformacji w Anglii)
Aby zapobiec oszustwom karbownice rozcinano na pół, tak i ponownie zaostrzyła prawa wobec lichwy, Zmieniacze Pie-
aby na każdej części pozostała symetryczna połowa karbów. niądza zmienili zasady gromadzenia złota i srebra wywołując
Jedną połowę karbownicy otrzymywał płatnik podatku i moż- w ten sposób kryzys gospodarczy.
na ją było zawsze sprawdzić przez połączenie obu połówek. Kiedy w roku 1558 na tronie zasiadła królowa Elżbieta I,
Henryk przyjął ten sposób rejestracji opłat podatków w Anglii. przyrodnia siostra Marii, postanowiła odzyskać kontrolę nad
Wraz z upływem czasu rola karbownic zmieniła się i roz- pieniądzem. Jej rozwiązanie polegało na biciu państwowej
szerzyła. W czasie panowania Henryka II podatki płacono już złotej i srebrnej monety w oparciu o zapasy skarbca państwo-
dwa razy do roku. Pierwsza rata była płacona na Wielkanoc wego. W ten sposób odebrała Zmieniaczom Pieniądza moż-
i była ewidencjonowana przez danie płatnikowi podatku liwość kontroli emisji pieniądza.
karbownicy z odnotowaną pierwszą ratą. Kij był rozłupywany Chociaż kontrola emisji pieniądza nie była jedynym powo-
i obie strony, płatnik i poborca podatkowy, otrzymywały po dem Rewolucji Angielskiej roku 1642 (dużą rolę odegrały
jego połowie. Kije te okazywano w dniu św. Michała (Michae- również konflikty religijne), tym niemniej polityka monetarna
lmas) i stanowiły one podstawę do naliczenia pozostałej raty odegrała w niej zasadniczą rolę. Wspierany finansowo przez
podatku (daniny). Zmieniaczy Pieniądza Oliver Cromwell pokonał króla Karola
Aby wyobrazić sobie, co będzie dalej, potrzeba jedynie I (Stuarta) i doprowadził do jego publicznego ścięcia, ograni-
odrobiny wyobraźni. Otóż, rząd mógł wystawiać z góry kar- czył też władzę parlamentu. Zmieniacze Pieniądza natych-
bownice na konto przyszłych podatków w celu zgromadzenia miast uzyskali możliwość ponownej konsolidacji i budowy
funduszy na wypadek nagłej potrzeby lub kryzysu finan- swojej finansowej potęgi.
sowego. Odbiorcy tego rodzaju kijów przyjmowali je jako Rezultat był taki, że na następne pięćdziesiąt lat wplątali
zapłatę za sprzedane dobra zamiast monet z naliczeniem Wielką Brytanię w cały szereg kosztownych wojen. W cent-
odsetek i wykorzystywali później, na Wielkanoc lub dzień św. rum Londynu przejęli teren o powierzchni jednej mili kwad-
Michała, do zapłaty podatku. W ten sposób karbownice stały ratowej, znany pod nazwą „City”. Ten na wpół niezależny
się swego rodzaju zamiennikiem pieniędzy w postaci monet obszar po dziś dzień jest jednym z dwóch głównych centrów
i służyły do opłaty podatku. finansowych świata (drugi to Wall
Po roku 1694 rząd zaczął wysta- „Demokracja nie ma bardziej Street w Nowym Jorku). Posiada on
wiać „karbownice papierowe” jako własne siły porządkowe w liczbie
papierowe dowody długu (pożyczki natrętnego i podstępnego 2 000 ludzi i nie podlega jurysdykcji
rządowej) na konto przyszłych podat- wroga niż potęgi finansowe”. londyńskiej policji.
ków. Papier można było łatwo wymie- Konflikty z królami angielskimi
niać, co spowodowało, że papierowe z dynastii Stuartów spowodowały, że
karbownice stały się pełnym ekwiwalentem pieniądza wypusz- angielscy Zmieniacze Pieniądza połączyli się z niderlandzkimi
czonego przez Bank Anglii na początku roku 1694. W roku (którzy mieli już swój bank centralny założony w Amster-
1697 karbownice, banknoty i pokwitowania bankowe weszły do damie w roku 1609) w celu sfinansowania Wilhelma III
wolnego obrotu w charakterze wymienialnego pieniądza. Orańskiego, który obalił w rezultacie w roku 1688 prawowitą
Drewniane karbownice były używane aż do roku 1826. Znale- dynastię Stuartów. Anglia zaczęła teraz handlować władcami
ziono nawet sposoby na ich wymianę z naliczeniem odsetek, tak – niepopularnego króla Jakuba II za sprawą swoich intryg
jak to miało miejsce w przypadku karbownic papierowych. Zmieniacze Pieniądza przeciwstawiali swojej marionetce-uzu-
Pewna konkretna drewniana karbownica była szczególnie rpatorowi, Wilhelmowi III, któremu nadano przydomek
cenna. Miała wartość 25 000 funtów. Posłużyła ona jednemu „Król Billy”.
z pierwszych udziałowców Banku Anglii do zakupu jego akcji. Ta symbiotyczna zależność między Zmieniaczami Pienią-
Inaczej mówiąc, zakupił on swoje akcje najbogatszej i naj- dza i brytyjską arystokracją trwa do dzisiaj. Monarcha nie ma
potężniejszej korporacji świata w zamian za kawałek drew- rzeczywistej władzy i służy jedynie jako parawan dla Zmienia-
nianego kija. czy Pieniądza, którzy rządzą City zdominowanym przez Dom
Co ciekawe, zaraz po utworzeniu w roku 1694 Bank Anglii Bankowy Rothschildów.
zaatakował system drewnianych karbownic, ponieważ pozwa- W numerze z 20 czerwca 1934 roku londyński magazyn
lał on na tworzenie pieniądza poza kontrolą Zmieniaczy New Britain (Nowa Brytania) opublikował miażdżące oskar-
Pieniądza. żenie wypowiedziane przez byłego brytyjskiego premiera,
Dlaczego ludzie zgadzali się przyjmować drewniane kije Davida Lloyda George’a, który stwierdził: „Brytania jest
w charakterze pieniędzy? To poważne pytanie. Przez całą swoją niewolnikiem w rękach międzynarodowej finansjery”. W tym
historię ludzie handlowali wszystkim, co uważali za wartościo- samym numerze znalazła się też wypowiedź Lorda Bryce’a:
we, i używali tego w charakterze pieniędzy. Otóż, cały sekret „Demokracja nie ma bardziej natrętnego i podstępnego
polega na tym, że pieniądz ma swoją wartość jedynie wtedy, gdy wroga niż potęgi finansowe” – i dalej: „pytania dotyczące
ludzie zaakceptują go jako pieniądz. Ostatecznie czym są nasze działalności Banku Anglii, jego celów i dróg ich osiągania, nie
współczesne pieniądze? Niczym więcej jak kawałkiem papieru. są dopuszczane przez przewodniczącego [Izby Gmin]”.
I w tym właśnie rzecz. Król Henryk VIII rozkazał, aby
drewniane karbownice były używane jako dowód zapłaconego 6. BANK ANGLII
rządowi podatku, co zrodziło popyt na nie i doprowadziło do Pod koniec XVII wieku Anglia była w stanie finansowej
ich ostatecznego zaakceptowania jako środka płatniczego ruiny. Pięćdziesiąt lat prawie nieprzerwanej wojny z Francją,
i wolnego obrotu nimi. Wszystko działało bardzo dobrze. a od czasu do czasu z Niderlandami, wyczerpało ją komplet-

18 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


nie. Przedstawiciele rządu gorączkowo szukali wsparcia rezerwą. W wyniku tego procesu do gospodarki trafiają nowe
u Zmieniaczy Pieniądza, błagając ich o pożyczki, które były pieniędze niezbędne do wykupienia pozostałych 90 procent
im konieczne do realizacji ich politycznych zamierzeń. Ich obligacji bez konieczności drenowania rynku kapitałowego
cena była jednak wysoka – było nią utworzenie prywatnego i zwiększania stóp procentowych. Pożyczając pieniądze (to
banku uprawnionego do emisji pieniądza tworzonego z nicze- znaczy sprzedając nowe obligacje) rząd generuje w tym
go w formie pożyczek. momencie efekty inflacyjne. W ten sposób stajemy na krawę-
Bank Anglii miał być pierwszym nowoczesnym prywatnym dzi, za którą czai się gwałtowna inflacja.
bankiem centralnym w potężnym kraju, chociaż podobne Większa ilość pieniędzy w obiegu zmniejsza ich wartość.
banki depozytowe istniały już wcześniej: w Wenecji od 1361 Politycy otrzymują tyle pieniędzy, ile chcą, zaś ludzie płacą za
roku, w Amsterdamie od roku 1609 i w Szwecji od roku 1661 (w wywołaną tym sposobem inflację zmniejszeniem zdolności
tym samym roku wypuszczono pierwsze w Europie banknoty). nabywczej ich oszczędności, stałych dochodów i zarobków.
Celem mylącej nazwy Banku Anglii (The Bank of England) Perwersyjne piękno tego planu polega na tym, że dosłownie
było sugerowanie społeczeństwu, że jest on częścią rządu, co nikt nie jest w stanie go wykryć, ponieważ kryje się on za
oczywiście nie było prawdą. Podobnie jak wszystkie inne skomplikowanie brzmiącym bezsensownym ekonomicznym
prywatne korporacje Bank Anglii sprzedawał akcje, aby móc bełkotem. Pełne efekty inflacji są odczuwane dopiero po
rozpocząć swoją działalność. Aby je zakupić, inwestorzy, pewnym czasie, gdy jest już za późno, aby je powstrzymać.
których nazwisk nigdy nie podano do wiadomości publicznej, Wraz z utworzeniem Banku Anglii Brytyjczycy w krótkim
mieli wyłożyć łącznie jeden i ćwierć miliona angielskich funtów czasie zostali dokładnie wyczyszczeni z gotówki. Ceny w ca-
w złotej monecie. Zebrano jednak tylko 750 000 funtów. łym kraju podwoiły się. Udzielano potężnych pożyczek na
Mimo to Bank Anglii został otwarty w roku 1694 i przy- najdziwniejsze przedsięwzięcia. Jedno z nich przewidywało na
stąpił do udzielania pożyczek wielokrotnie przekraczających przykład osuszenie Morza Czerwonego, aby odzyskać złoto,
jego rezerwy złota – wszystkie na procent. W zamian za ten które zaginęło tam rzekomo, kiedy armia egipska zatonęła
przywilej Bank Anglii miał pożyczać brytyjskim politykom w pościgu za Mojżeszem i Izraelitami.
tyle, ile zażądają. Dług miał zabezpieczenie w bezpośrednim W roku 1698, w ciągu niespełna czterech lat, dług rządu
opodatkowaniu Brytyjczyków. wzrósł z początkowej sumy 1,25 miliona funtów do 16 milio-
Tak więc legalizacja Banku Anglii nie była niczym innym nów. Aby go spłacić, ponownie podniesiono podatki.
jak legalizacją fałszerstwa prowadzącego do używania państ- Z brytyjskimi zasobami pieniądza spoczywającymi w rę-
wowych pieniędzy do prywatnych celów. Niestety, prawie kach Zmieniaczy Pieniądza, gospodarka tego kraju zaczęła
każde państwo ma obecnie prywatny bank centralny, który wznosić się i opadać jak rollercaster na wesołym miasteczku;
lokalni Zmieniacze Pieniądza wzorują na Banku Anglii. po boomie następowała recesja – zjawisko, któremu bank
Siła tych banków jest tak wielka, że wkrótce przejmą one centralny ma zapobiegać, jak twierdzą jego twórcy – po niej
całą kontrolę nad ekonomią danego państwa. Doprowadzi to znowu boom i tak dalej. I
wkrótce do tego, że plutokracja, czyli bogacze i bankierzy, dokończenie w następnym numerze
stanie się klasą superbogaczy. Można to porównać do przeka-
Uwaga:
zania dowództwa nad armią w ręce mafii. Niebezpieczeństwo
Niniejszy artykuł jest zredagowanym wyciągiem przejrzanej i uak-
tyranii w tej sytuacji jest ogromne. Potrzebna jest nam
tualnionej książki napisanej na podstawie programu wideo The
centralna instytucja monetarna, która byłaby własnością rzą-
Money Masters: How International Bankers Gained Control of Ameri-
du i przezeń kontrolowana, a nie przez bankierów, którzy
ca (Władcy pieniądza – jak międzynarodowi bankierzy uzyskali kont-
kierują się wyłącznie własnym interesem.
rolę nad Ameryką) nakręconego przez Patricka S.J. Carmacka na
Przemawiając w roku 1770 w Izbie Lordów, William Pitt
zamówienie Royality Production Company, P.O. Box 114, Piedmont,
stwierdził:
Oklahoma 73078, USA.
Za tronem kryje się coś znacznie większego od samego króla. Książka Money Masters oraz program wideo dostępne są pod
adresem: P.O. Box 4005, Joplin, MO 64803-4005; telefon 1888-THE-
Ta aluzja do Zmieniaczy Pieniądza kryjących się za Ban-
PLOT, wew. 60 (tylko dla osób zamieszkałych w USA), lub (417)
kiem Anglii dała początek znanemu powiedzeniu: „siła stoją-
6260402 (dla osób spoza USA); fax: (417) 6260403. Książka kosztuje
ca za tronem”. W roku 1844 w zawoalowanej aluzji od-
14,95 dolarów amerykańskich (USD) plus opłata pocztowa. Dwu-
noszącej się do tej samej potęgi Benjamin Disreali napisał:
kasetowy zestaw video w systemie NTSC kosztuje 39,95 USD plus
Światem rządzą bardzo różne postacie, tak przynajmniej opłata pocztowa (5,95 USD), zaś w systemie PAL – 44,95 USD plus
sądzą ci, którzy nie stoją za kulisami. opłata pocztowa.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat tej książki i pro-
21 listopada 1933 roku w liście do zaufanej osoby prezy-
gramu wideo należy zajrzeć na stronę internetową ‹http://www.the-
dent Stanów Zjednoczonych Franklin D. Roosevelt napisał:
moneymasters.com›.
Prawda w tej materii wygląda, o czym wiemy obaj, tak, że
Przełożył Jerzy Florczykowski
finansowy element dużych ośrodków rządzi rządem, i to już od
czasów Andrew Jacksona… Przypisy:
1. The Money Changers – określenie występujące w Ewangelii według św.
Szwindel z bankiem centralnym polega na ukrytym podat- Marka (11.15): „And they come to Jerusalem: and Jesus went into the temple,
ku, i to takim, który przysparza korzyści prywatnym osobom and began cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the
tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves…” W polskim
a nie rządowi. Rząd sprzedaje obligacje, aby móc płacić za przekładzie Biblii Tysiąclecia ten sam ustęp brzmi: „I przyszli do Jerozolimy.
różne rzeczy, w sytuacji, kiedy nie ma odwagi podnieść Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali
podatków w celu uzyskania potrzebnych funduszy. Około 10 w świątyni, powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy
procent tych obligacji jest nabywanych za pieniądze powstałe sprzedawali gołębie…” Ze względów stylistycznych określenie „zmieniający
pieniądze” zmieniliśmy w tym artykule na „zmieniacze pieniądza”. – Przyp. red.
z niczego, które rząd następnie wydaje. Kiedy już zostaną one
2. Chodzi o członków Federalnej Konwencji Konstytucyjnej z 1787 roku.
złożone do depozytu, prywatne banki używają ich do wy- – Przyp. tłum.
kreowania dziesięciokrotnie większej sumy w formie poży- 3. Chodzi o wojnę, której celem było uwolenie się spod zależności od Wielkiej
czek zabezpieczonych tymi pieniędzmi jako obowiązkową Brytanii. – Przyp. tłum.

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 19


SZCZEPIONKA PRZECIWKO TĘŻCOWI

W roku 1960, kiedy miałem 6 lat, zostałem po raz pierwszy zaszczepiony


przeciwko tężcowi, po tym jak przekłułem nogę zardzewiałym drutem
kolczastym. Rok wcześniej Medical Journal of Australia opublikował szereg listów
dotyczących zapobiegania tężcowi napisanych przez zaniepokojonych lekarzy. Oto
kilka wyjątków z nich:
Dr W.F. Hunter, Medical Journal of Australia (18.07.1959):
Prasa (1948) także cytuje wiele odniesień dowodzących to, co jest ogólnie wiadome,
że praktycznie każde badanie dotyczące tej choroby ujawnia wiele przypadków, w których
antytoksyna tężca nie zapobiegła tej chorobie. Podawane w literaturze dane wskazują, że
Oto dalsze fakty w 33,4 procenta przypadków zachorowania na tężec antytoksyna została podana profilak-
tycznie (w przypadku szczepienia ludności cywilnej procent ten wynosił 6,8). Tak więc
na temat wyraźnie widać, że surowica przeciwtężcowa w żadnym przypadku nie jest skuteczna
w zapobieganiu tężcowi u ludzi i co więcej, w przypadkach jej podania pacjent nie tylko
szczepionek, ryzykuje zakażeniem się tą chorobą, ale również zostaje narażony na ryzyko komplikacji.
Komplikacje po zastrzykach z końskiej surowicy wahają się od małych lokalnych
o których nie reakcji przez bardziej groźne, takie jak ogólna pokrzywka, bóle stawów, oznaki i sym-
ptomy nieprawidłowej pracy serca, zajęcie nerek i płuc aż po komplikacje neurologiczne,
powie wam wasz spośród których część może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia pacjenta, jak na
przykład zapalenie korzonków nerwowych, zapalenie ramiennego splotu nerwowego,
lekarz ani zapalenie wielonerwowe, syndrom Guillaina-Barre’a, zapalenie rdzenia oraz reakcje
mózgowe i oponowe. (Miller i Stanton, 1954; Woolling i Rushton, 1950).
produkujące Jeśli cytowane liczby są prawidłowe, lekarze podający antytoksynę tężcową powinni
być pociągani do odpowiedzialności za narażanie pacjenta na niepotrzebne ryzyko, gdy
je firmy dochodzi do powikłań. W rzeczywistości pacjentom cierpiącym w wyniku powikłań
spowodowanych podaniem im surowicy przeciwtężcowej wypłacono duże odszkodowa-
farmaceutyczne. nia. (Bennett, 1939).
Jako to możliwe, że ATS (Antitoxin Serum – surowica przeciwtężcowa) jest podobnie
jak szczepionka przeciwko durowi brzusznemu stosowana przez tyle lat bez rzeczywis-
tego potwierdzenia jej wartości?

Dr K.D. Murray, Medical Journal of Australia (31.10.1959):


Kilka lat temu miałem okazję przejrzeć sporo literatury w języku angielskim oraz
trochę tłumaczeń z języka niemieckiego dotyczących tego tematu.
Nie znalazłem żadnych dowodów, które by wskazywały, że surowica przeciwtężcowa
ma jakąkolwiek wartość jako czynnik profilaktyki przeciwko zachorowaniu ludzi na tężec
w wyniku przypadkowego urazu. Jeśli jakakolwiek osoba lub producenci tego niebez-
Część 2 piecznego specyfiku, mają dowody, że jest inaczej, czas najwyższy, aby przedstawili je do
oceny.
(dokończenie) Z braku takich dowodów surowica przeciwtężcowa powinna zostać uznana za
niebezpieczną i nieskuteczną. Dalsza jej produkcja i przepisywanie jako środka za-
pobiegającego zachorowaniu na tężec przez ludzi, jest marnotrawieniem publicznych
pieniędzy.

Dr Taylor, Medical Journal of Australia (18.04.1959):


W przypadku przecięcia skóry, świeżego lub dawnego, powierzchniowego lub głębo-
Zaczerpnięto z 3 rozdziału książki kiego (włącznie z liszajcem, zapaleniem ucha środkowego, zastrzałem etc.) pacjentowi
tłumaczy się, że istnieje ryzyko infekcji tężcowej, które w wyniku zranienia wynosi 1 na
Iana Sinclaira 250 000 (11 przypadków rocznie w Wiktorii przy populacji wynoszącej 2 700 000 osób
i założeniu, że każda osoba doznaje rocznie jednego zranienia zagrażającego zachorowa-
Vaccination – the Hidden Facts niem na tężec). W przypadku rzeczywistego zakażenia tężcem istnieje od 40 do 60 procent
(Szczepienia – ukryte fakty) szans na wyzdrowienie. Jeśli zostanie podana surowica przeciwtężcowa, szansa, że
pacjent umrze w wyniku szoku anafilaktycznego wynosi 1 do 50 000-200 000. Poza tym
w 3 na 100 przypadków grozi mu rozwój dość poważnej pokrzywki. Po takim wyjaśnieniu,
pacjent zwykle zastanawia się nad przyjęciem zastrzyku z surowicą przeciwtężcową.

20 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


Gdybym to ja wiedział mając 6 lat! SZCZEPIONKA PRZECIWKO BŁONICY
Przypadki wystąpienia tężca są teraz nadzwyczaj rzadkie. W ciągu 15 lat od wprowadzeniu antytoksyny przeciwko
W Wielkiej Brytanii notuje się zaledwie od 20 do 30 przypad- błonicy (1894) w Anglii i Walii liczba przypadków śmiertel-
ków rocznie, w USA mniej więcej dwa razy tyle. Według nych była o 20 procent wyższa niż przed jej wprowadzeniem.
Medical Journal of Australia (23.09.1978): „Spadek zachorowań Co więcej, w latach 1895-1907 wystąpiło 63 249 przypadków
na tężec rozpoczął się, zanim anatoksyna tężca została wprowa- błonicy leczonych antytoksyną, z których 8 917 zakończyło się
dzona do całej populacji”. Powody spadku zachorowań są takie śmiercią, co dało śmiertelność wynoszącą 14,09 procenta.
same, jak w przypadku innych chorób: poprawa higieny i stanu Tymczasem w tych samych latach z 11 716 przypadków,
sanitarnego, lepsze odżywianie, zdrowsze warunki życia itp. w których nie podano antytoksyny, tylko 703 były śmiertelne,
Co ciekawe, w opublikowanym w sierpniowym numerze dając śmiertelność wynoszącą 6 procent.
British Medical Journalu z 1964 roku oświadczeniu dr H.K. 1 stycznia 1926 roku Amerykańskie Towarzystwo Medycz-
Bourns napisał: ne (American Medical Association) rozpoczęło akcję mającą
na celu zlikwidowanie błonicy do 1930 roku za pomocą
Dokładne opatrzenie rany jest wystarczającym postępowa-
antytoksyny – tej samej, której stosowania zakazano w Austrii
niem z raną i jeśli jest ono wykonane prawidłowo, antybiotyki nie
i innych krajach europejskich już 20 lat wcześniej. Do roku
są konieczne, chyba że warunki powstania rany lub ogólny stan
1930 w stanach, w których naciski na stosowanie antytoksyny
pacjenta czynią rozwój infekcji bardziej prawdopodobnym niż jej
były największe, wzrosła śmiertelność. Najwyższą zanotowano
uniknięcie. Dokładne oczyszczenie rany sprawia, że zarówno
w Detroit położonym w stanie o największej ilości wykona-
stosowanie antytoksyny przeciwtężcowej, jak i antybiotyków nie
nych szczepień.
jest konieczne.
We Francji liczba przypadków błonicy w latach 1924-1930
SZCZEPIONKA PRZECIWKO WIRUSOWEMU stale rosła, mimo iż był to kraj o największej liczbie szczepień
ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B w Europie.
Według New England Journal of Medicine (9.11.1989) W roku 1928 Komisja Królewska zajmująca się śmiertel-
w USA po raz pierwszy wprowadzono tę szczepionkę do nością dzieci w Bundabergu w Australii podała, że z 21 dzieci,
sprzedaży w roku 1982. Mimo to występowanie ostrego które otrzymały antytoksynę przeciwko błonicy, 18 zachoro-
wirusowego zapalenia wątroby w USA wzrosło z 55 przypad- wało, po czym 12 z nich zmarło.
ków na 100 000 ludzi w roku 1981 do 63 na 100 000 w roku W swojej książce Higiena dzieci (Hygienic Care of Children)
1987 dając mało przekonywające świadectwo jej skuteczności. Shelton pisze:
Lekarz pediatra, dr S. Hartman
Antytoksyna nie jest lekiem na
(Journal of Paediatric Child Health, W Niemczech przymusowe chorobę i toksyna-antytoksyna nie
1990, 26,65) stwierdził odnośnie szcze-
pionki przeciwko wirusowemu zapale- masowe szczepienia zapobiega jej. Oba wspomniane obce
rozpoczęto w roku 1940 białka są odpowiedzialne za wiele
niu wątroby typu B, co następuje:
przypadków śmiertelnych, zarówno
i do roku 1945 zanotowano u osób zdrowych, jak i chorych,
Doniesiono o występowaniu pew-
nych skutków ubocznych po szczepie-
wzrost zachorowań na a także za wiele innych uszkodzeń
błonicę z 40 000 przypadków grożących śmiercią.
niu przeciwko wirusowemu zapaleniu
wątroby typu B. Istnieje raport dotyczą- do 250 000. W roku 1935 lekarz okręgowy
cy pacjenta z świądem, dusznością, z Leicester w Anglii, dr C.K. Mil-
pokrzywką i podoczodołowym obrzę- lard, sporządził raport dotyczący
kiem. Doniesiono również o sześciu poważnych chorobach w se- „Szczepienia przeciwko błonicy” dla Komitetu ds. Zdrowia
rii 200 000 szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby Rady Miejskiej, w którym sprzeciwił się podejmowaniu „ja-
typu B, łącznie z rumieniem wielopostaciowym, jałowym zapale- kiekolwiek akcji… zachęcającej społeczeństwo do szczepień”.
niem opon, dużymi napadami padaczkowymi, możliwością po- Dr Millard uważał, że szczepienia są odpowiedzialne za
przecznego zapalenia rdzenia i dwoma przypadkami syndromu wzrost wskaźnika śmiertelności.
Guillaina-Barre’a, jak również o 56 mniej groźnych chorobach, Wśród w pełni zaszczepionych dzieci w Anglii stwierdzono
których wystąpienie traktowano jako wynik szczepienia. Te mniej ponad 30 000 przypadków błonicy. Ministerstwo Zdrowia
groźne choroby obejmowały objawy neurologiczne (drżenia, na- potwierdziło, że w Szkocji w latach 1941-1944 wystąpiły
wracające samoistne porażenie nerwu twarzowego), skórne (po- u szczepionych dzieci ponad 23 000 przypadki błonicy, z czego
krzywka, półpasiec, łuszczyca), bóle mięśni szkieletowych (uogó- ponad 180 zakończyło się śmiercią. W Niemczech przymuso-
lnione bóle mięśni, bóle stawów i zapalenie stawów), choroby we masowe szczepienia rozpoczęto w roku 1940 i do roku
podobne do zapalenia wątroby, objawy zbliżone do grypowych, 1945 zanotowano wzrost zachorowań na błonicę z 40 000
odczyn w miejscu szczepienia, biegunkę, wymioty i bóle głowy. przypadków do 250 000. Na Węgrzech, gdzie szczepienia były
Do czasu zebrania dalszych dowodów odnośnie możliwych obowiązkowe od 1938 roku, nastąpił trzydziestopięcioprocen-
skutków ubocznych lub komplikacji występujących po szczepie- towy wzrost ilości przypadków błonicy. W Genewie, gdzie
niu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, warto przymusowe szczepienia obowiązywały od roku 1933 roku,
zastanowić się nad ograniczeniem podawania tej szczepionki liczba przypadków zachorowań na tę chorobę w latach 1941-
jedynie osobom wysokiego ryzyka a nie całej populacji. 1943 potroiła się.

DYFTERYT I OSPA (Informacje na temat szczepionki przeciwko błonicy po-


Mimo iż błonica występuje obecnie nadzwyczaj rzadko chodzą z książki R.B. Pearsona Pasteur – plagiator czy szar-
a ospa właściwie zniknęła z kuli ziemskiej, katastroficzna latan?).
historia kampanii szczepień przeciwko tym chorobom dostar-
cza dramatycznych i stanowczych dowodów na niebezpie- SZCZEPIONKA PRZECIWKO OSPIE
czeństwo i nieskuteczność szeroko rozprzestrzenionych szcze- W Anglii obowiązkowe szczepienia przeciwko ospie wpro-
pień. wadzono po raz pierwszy w roku 1852, jednakże w latach

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 21


1857-1859 epidemia tej choroby zabiła 14 244 ludzi. W latach gdzie ze względu na przesądy religijne było najmniej za-
1863-1865 w wyniku drugiej epidemii zmarło 20 059 osób. szczepionych. Naczelny Lekarz, dr V. de Jesus, stwierdził, że
W roku 1867 został wprowadzony bardziej surowy przymus w latach 1918-1919 w wyniku epidemii ospy zmarło 60 855
odnośnie szczepień i ci, którzy ich unikali, trafiali do sądu. Po osób. W 1920 roku raport filipińskiej służby zdrowia zawierał
intensywnej czteroletniej akcji mającej na celu zaszczepienie następujący komentarz:
całej populacji między drugim i pięćdziesiątym rokiem życia
naczelny lekarz Anglii ogłosił w maju 1871 roku, że 97,5 Odkąd ospa została praktycznie wytępiona w Manilii, do 1918
procenta osób zostało zaszczepionych. W następnym, 1872, roku (przez około 9 lat), w którym epidemia wystąpiła w jednej
roku wybuchła w Anglii najgorsza ze wszystkich epidemii z najostrzejszych form, szczepiono rocznie setki tysięcy ludzi.
ospy, która pochłonęła 44 840 ludzkich istnień. W okresie Epidemia ta wygląda prima facie na tle epidemii, do których doszło
obowiązkowych szczepień, w latach 1871-1880, odsetek śmie- w późniejszych latach, jak sromotne fiasko klasycznej immunizacji.
rtelności w wyniku ospy wzrósł z 28 do 46 na 100 000 osób.
W Japonii w roku 1885, 13 lat po wprowadzeniu obowiąz-
Dr L. Parry zakwestionował w British Medical Journalu
kowych szczepień, ustanowiono prawo wymagające ponow-
(21.01.1928, str. 118) statystykę szczepień, ujawniając wyższy
nego szczepienia co 7 lat. W latach 1886-1892 przeprowadzo-
stopień śmiertelności wśród osób szczepionych niż nie szcze-
no tam 25 474 370 powtórnych szczepień. Mimo to w tym
pionych, pytając:
samym czasie wystąpiło tam 156 175 przypadków ospy
Jak to możliwe że ospa jest pięć razy bardziej śmiertelna z 38 979 przypadkami śmiertelnymi, co dało wskaźnik śmier-
u osób szczepionych niż nie szczepionych? telności wynoszący około 25 procent. W roku 1896 parlament
Jak to możliwe, że w niektórych z najlepiej zaszczepionych japoński przyjął nowe prawo, które wymagało, aby każdy
miast, na przykład w Bombaju i Kalkucie, ospa jest rozpowszech- mieszkaniec Japonii był zaszczepiony, a następnie co 5 lat
niona, podczas gdy w niektórych z najmniej zaszczepionych, szczepiony ponownie. W latach 1889-1908 doszło do 171 611
takich jak Leicester, jest prawie nieznana? przypadków zachorowań na ospę, z czego 47 919 zakończyło
Jak to możliwe, że około 80 procent osób przyjętych do się śmiercią, co daje śmiertelność wynoszącą blisko 30 pro-
szpitali ospowych Metropolitan Asylum Board było szczepionych, cent. W tym przypadku śmiertelność przekroczyła poziom
a tylko 20 procent nie szczepionych? z okresu przed wprowadzeniem
Jak to możliwe, że w Niemczech, szczepień, gdy nikt nie był szczepio-
najlepiej zaszczepionym kraju na świe-
„Jak to możliwe że ospa jest ny. Warto zauważyć, że Australia,
cie, jest więcej przypadków śmiertel- pięć razy bardziej śmiertelna jeden najpóźniej zaszczepionych na
nych proporcjonalnie do ilości miesz- u osób szczepionych niż ospę krajów na świecie, odnotowała
kańców niż w Anglii, na przykład w ro- tylko 3 przypadki zachorowań na tę
ku 1919 w Anglii było 28 przypadków
nie szczepionych”? chorobę w ciągu 15 lat w porów-
śmiertelnych, podczas gdy w Niem- naniu z 165 775 przypadkami, w tym
czech – 707; w roku 1920 w Anglii było 28 979 śmiertelnymi, do których do-
30 przypadków śmiertelnych a w Niemczech – 354. W Niem- szło w Japonii w ciągu zaledwie 6 lat prowadzenia obowiąz-
czech w roku 1919 wystąpiło 5 012 przypadków ospy, z tego 707 kowych szczepień oraz szczepień ponownych.
było śmiertelnych; w Anglii w roku 1925 zanotowano 5 363 W artykule „Szczepienia we Włoszech” zamieszczonym
przypadki ospy, w tym 6 śmiertelnych. Jak to wyjaśnić? w New York Medical Journalu (lipiec 1899) profesor higieny
i medycyny na uniwersytecie w Perugii we Włoszech, Chas
W latach 1855-1875 w Szkocji w wyniku ospy zmarło
Rauta, stwierdził:
ponad 9 000 dzieci poniżej piątego roku życia, mimo iż
Szkocja była w tym czasie jednym z najlepiej zaszczepionych Włochy są jednym z najlepiej zaszczepionych krajów na
krajów na świecie. W latach 1907-1919 przy tylko jednej świecie, jeśli nie najlepiej ze wszystkich… w ciągu 20 lat przed
trzeciej dzieci szczepionych w tym samym wieku zarejest- rokiem 1885 nasz naród był zaszczepiony w 98,5 procenta.
rowano jedynie 7 przypadków śmiertelnych z powodu ospy. Jednak epidemie ospy, które potem nastąpiły, były czymś tak
W latach 1870-1871 w Niemczech zachorowało na ospę przerażającym, że nic, z czym mieliśmy do czynienia przed
ponad milion ludzi, z czego 120 000 zmarło. 96 procent wprowadzeniem szczepień, nie mogło się z tym równać. W roku
spośród zmarłych było szczepionych. Pisma wysłane do rzą- 1887 odnotowaliśmy 16 249 przypadków śmiertelnych w wyniku
dów niemieckich landów przez kanclerza Niemiec Bismarcka zachorowań na ospę; w roku 1888 – 18 110, a w 1889 – 13 413.
zawierały następującą konkluzję:
W dalszej części artykułu profesor Rauta napisał:
…nadzieje pokładane w skuteczności wirusa krowianki (ospy
Szczepienia są potwornością, wstrętnym potomkiem błędu
krowiej) jako środka zapobiegającego ospie okazały się całkowi-
ignorancji: nie powinny mieć miejsca ani w higienie, ani w medycy-
cie złudne.
nie… Nie wierzcie w szczepienia: to szeroko rozpowszechniona
Na Filipinach, przed przejęciem ich przez Stany Zjed- na świecie iluzja, nienaukowa praktyka, fatalny przesąd z konsek-
noczone w 1905 roku, przypadki śmiertelne w wyniku za- wencjami mierzonymi nie kończącymi się dzisiaj łzami i smutkiem.
chorowań na ospę wynosiły około 10 procent. W roku 1905 po
W swojej książce The Vaccination Superstition (Przesądy
rozpoczęciu obowiązkowych, systematycznych szczepień
szczepień) dr J.W. Hodge pisze:
wprowadzonych przez rząd USA wybuchła epidemia, która
w różnych częściach wyspy charakteryzowała się wskaźnikiem Po dokładnej analizie historii szczepień na podstawie bez-
śmiertelności wynoszącym od 25 do 50 procent. W latach stronnych i rozległych badań statystycznych oraz dokładnych
1918-1919 przy dziewięćdziesięciopięcioprocentowym za- danych z wszelkich dostępnych źródeł, a także doświadczeniach
szczepieniu całej populacji wystąpiła najgorsza w historii pochodzących z zaszczepienia 3 000 osób jestem całkowicie
Filipin epidemia, która charakteryzowała się sześćdziesięcio- pewny, że nie można wykazać, iż szczepienia posiadają jakikol-
pięcioprocentowym wskaźnikiem śmiertelności. Najwyższa wiek logiczny związek z obniżeniem liczby zachorowań na ospę.
śmiertelność była w stolicy Manilii, gdzie było najwięcej Szczepienia nie chronią a jedynie czynią osoby zaszczepione
zaszczepionych. Najniższy procent wystąpił w Mindanao, bardziej wrażliwymi wskutek obniżenia ich siły życiowej i natural-

22 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


nej odporności. Miliony ludzi zmarły z powodu ospy, którą chorobie. Jak podaje dr Archie Kalokerinos władze ostatecznie
zarazili się po zaszczepieniu. uchyliły stosowanie tej szczepionki:
W USA 25 czerwca 1937 roku dr William Howard Hay Jakieś 10-15 lat temu część moich kolegów ze Stanów Zjed-
wezwał w swoim apelu skierowanym do Towarzystwa Swobód noczonych poinformowała mnie o bardzo ciekawej sprawie.
Medycznych (Medical Freedom Society) do zaniechania obo- Stwierdzili oni, że szczepienia przeciwko ospie zostały wstrzyma-
wiązkowych szczepień. Stwierdził, co następuje: ne nie dlatego, że ospa została zwalczona, ale dlatego, że mieli
problemy ze szczepionką. Szczepili daną osobę i ta osoba mogła
Myślałem wiele razy o tych wszystkich obłąkanych rzeczach,
zarazić aktywną ospą inną osobę z nią się kontaktującą. Cała
które zalecano w medycynie. Jedną z najbardziej obłąkanych jest
sprawa wymknęła się spod kontroli i nie chcieli ryzykować
naleganie na szczepienie dzieci oraz innych osób w celu zapobie-
stosowania tej szczepionki.
żenia ospie przy niemożności udowodnienia, że szczepienia
uratowały choć jednego człowieka od ospy… Prawdopodobnie dlatego profesor Ari Zuckerman czło-
Wiem o epidemii ospy obejmującej ponad 900 przypadków nek rady doradczej Światowej Organizacji Zdrowia ds. wiru-
zachorowań, przy czym 95 procent z nich dotyczyło osób, które sów stwierdził: „Immunizacja przeciwko ospie jest bardziej
były wcześniej zaszczepione, większość z nich ostatnio… ryzykowna niż sama choroba”, zaś British Medical Journal
Mija 30 lat, odkąd poświęciłem się leczeniu chorób przewlek- (1.05.1976) dodał: „Przyjmuje się obecnie, że ryzyko wynika-
łych… Przejrzałem wiele historii chorób dzieci, które nigdy nie jące z rutynowych szczepień przeciwko ospie jest w Wielkiej
były ani dnia chore do chwili, kiedy zostały zaszczepione, i któ- Brytanii większe niż z naturalnej infekcji”. 11 maja 1987 roku
re… od tego czasu ani dnia nie były zdrowe… londyński Times zamieścił na tytułowej stronie artykuł:
W Anglii, gdzie statystyka jest prowadzona nieco rzetelniej „SZCZEPIONKA PRZECIWKO OSPIE UAKTYWNIŁA
i dokładniej, a także bardziej otwarcie niż w naszym kraju, oficjalne WIRUSA AIDS”. Istotą tej historii było to, że Światowa
dane z ostatnich 21 lat odnotowują trzy razy więcej przypadków Organizacja Zdrowia (WHO) walcząc z ospą w Trzecim
śmiertelnych spowodowanych bezpośrednio szczepieniami takimi Świecie spowodowała wystąpienie milionów przypadków
jak ospa… Jestem niemal pewny, że jest jeszcze co najmniej trzy AIDS w Afryce, Brazylii i na Haiti. Doradca WHO stwierdził:
razy tyle przypadków śmiertelnych, które nie były odnotowane,
a które są bezpośrednimi skutkami szczepień. Nie obejmuje to Myślałem, że był to przypadek, dopóki nie przebadaliśmy
wielu przypadków zapalenia mózgu lub śpiączki i takich lub innych ostatnich wyników dotyczących reakcji, jakie mogą powodować
form degeneracji organizmu, które są szczepionki. Teraz wierzę, że teoria
wynikiem szczepień… mówiąca, iż szczepienia przeciwko
Nonsensem jest myślenie, że moż- Wiem o epidemii ospy ospie doprowadziły do eksplozji AIDS,
na wszczepić ropę – materiał do szcze- obejmującej ponad 900 jest prawdziwa.
pień jest normalnie pobierany z krost przypadków zachorowań,
i to przeważnie martwej ofiary ospy Statystyki zdrowia ze Światowej
– małemu dziecku i w ten sposób po-
przy czym 95 procent z nich Organizacji Zdrowia (WHO) ujaw-
prawić jego zdrowie. Dotyczy to wszy- dotyczyło osób, które były niają, że największe obszary występo-
stkich form tak zwanej immunizacji wcześniej zaszczepione…. wania wirusa HIV (przyczyna AIDS)
surowicą… Gdyby rzeczywiście można pokrywają się z obszarami, na któ-
było w jakiś sposób wytworzyć natural- rych prowadzano najbardziej inten-
ną odporność na choroby za pomocą tych sztucznych środków, sywne programy szczepień. Uważa się, że szczepionka przeciw-
gorąco bym to popierał, ale niestety tak nie jest… ko ospie podana milionom osób w Afryce, Brazylii i na Haiti
Ciało ma swoje własne metody obrony. Opierają się one na mogła osłabić system immunologiczny wrażliwych osób. To
zdrowotności ciała w danym czasie. Jeżeli jest ono wystarczająco z kolei sprawiło, że obecne w organizmach tych osób nieaktyw-
zdrowe, będzie odporne na wszystkie infekcje, jeżeli nie jest ne wirusy AIDS uaktywniły się i wywołały chorobę. Dr Robert
wystarczająco zdrowe, nie da się poprawić jego żywotności Gallo, amerykański badacz AIDS, stwierdził:
poprzez wprowadzanie do jego wnętrza jakiejkolwiek trucizny…
Od lat mówiłem, że stosowanie żywych szczepionek, jakich
Zgodnie z oficjalnymi danymi Głównego Rejestru Anglii używano przeciwko ospie, może wywołać infekcję taką jak HIV (AIDS).
(Register General of England) w ciągu 23 lat do grudnia 1993
FIASKO SZCZEPIEŃ W KRAJACH TRZECIEGO ŚWIATA
roku w Anglii i Walii w wyniku ospy zmarło tylko 109 dzieci
Najlepszy sposób na określenie, czy szczepionki działają, czy
(poniżej piątego roku życia), za to aż 270 innych zmarło
nie, jest zaszczepienie populacji najbardziej podatnych na choroby,
w tym samym czasie w tych dwóch krajach w wyniku szcze-
to znaczy krajów Trzeciego Świata, i sprawdzenie wyników. Jak
pień. W latach 1934-1961 nie odnotowano ani jednego przy-
będzie się można przekonać, kampanie szczepień w Trzecim
padku śmierci w wyniku ospy, a mimo to w tym samym czasie
Świecie zawiodły, jeśli chodzi o ochronę przed chorobami.
115 dzieci poniżej piątego roku życia zmarło w wyniku
W grudniowym numerze Journalu for the Doctors’ Reform
szczepień przeciwko tej chorobie.
Society z 1982 roku dr Julie Clift pisząc na temat odry
To zmusiło ostatecznie rząd do uchylenia prawa dotyczącego
w Mozambiku stwierdziła:
szczepień przeciwko ospie. Równie zła była sytuacja w Stanach
Zjednoczonych. Artykuł zamieszczony w lipcowym numerze Wyniszczające epidemie odry z dużym procentem zejść śmie-
magazynu Prevention (Ochrona) z 1969 roku stwierdza, że od rtelnych nadal występują tu często, mimo prowadzenia roz-
1948 roku w USA zmarło 300 dzieci w następstwie komplikacji po szerzonego programu immunizacji.
szczepieniu przeciwko ospie. W tym samym czasie nie odnotowa-
Według The Lanceta (31.03.1990, str. 774):
no ani jednego przypadku ospy w całym kraju. W październiku
1971 roku dr Samuel Katz z Centrum Medycznego Uniwersytetu Kampania przeciwko odrze w Afryce Zachodniej dowiodła, że
Duke przemawiając na dorocznym zjeździe Amerykańskiej mimo iż choroba w krótkim okresie może być kontrolowana za
Akademii Pediatrycznej stwierdził, że średnio sześć do dziewięciu pomocą masowych szczepień, to jednak wyniki nie są długo-
osób umiera każdego roku w wyniku szczepienia przeciwko tej trwałe i konieczne było kontynuowanie działań.

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 23


Szczepionki przeciwko poliomyelitis (choroba Heinego-Medi- a szczepienia zapobiegawcze przeciwko dyfterytowi, koklu-
na) okazały się najbardziej niezadowalające ze wszystkich pier- szowi i ospie”). Jego autorzy stwierdzają w nim:
wotnie wprowadzonych w EPI… Szczepionki przeciwko polio
w formie zastrzyków dają równie dobre wskaźniki serokonwersji W latach 1951-1953 około 170 z 1308 przypadków paraliżu
w rozwijającym się świecie, niemniej zawiodły w zapewnieniu w Anglii i Walii u dzieci w wieku między 6 miesiącem 2 rokiem
całkowitej ochrony podczas ostatniej epidemii w Senegalu. życia było związanych przyczynowo ze szczepieniami przeciwko
dyfterytowi lub kokluszowi.
W artykule dotyczącym polio zamieszczonym w The Lan-
cet (8.12.1984) stwierdzono: W artykule tym stwierdza się też, że z 355 przypadków paraliżu,
w których historii stwierdza się uprzednie szczepienia przeciwko
Szczepionka doustna przeciwko polio często daje nie zado- dyfterytowi, kokluszowi i ospie, w 132 paraliż nastąpił w ciągu 1 do
walająco niską odporność i ochronę w krajach tropikalnych… 28 dni po szczepieniu. W raporcie przyznaje się, że te liczby mogą
Wysoce wątpliwa wydaje się również wartość szczepionki być zaniżone. W lipcu 1978 roku w Neapolu we Włoszech doszło
BCG (przeciwko gruźlicy). Donosząc o niepowodzeniu szcze- do wielkiej tragedii związanej ze szczepieniami. Pewna liczba
pień The Lancet (12.01.1980) napisał: dzieci została zaszczepionych przeciwko dyfterytowi i tężcowi
i w ciągu 24 godzin trafiły one do szpitala. Pięć z nich zmarło. 59
Skuteczność szczepionki BCG przeciwko tuberkulozie (gruź- dalszych zgonów nastąpiło między październikiem 1978 roku
licy) pozostaje dla większości populacji oraz większości ob- i lutym 1979. W opisie tej tragedii zamieszczonym w książce
szarów świata nieprzewidywalna… Mimo trzech głównych prób Infectious Diseases (Choroby zakaźne) (WHO) stwierdza się:
w Puerto Rico i Indiach, BCG nadal musi udowodnić swoją
wartość w tych rejonach świata, gdzie kontrola gruźlicy jest Mimo wysiłków władz włoskich a także międzynarodowego
najbardziej potrzebna, czyli krajach rozwijających się. zespołu ekspertów ten wybuch choroby spowodowany przypusz-
czalnie przez szczepienia w połączeniu z jednoczesną syncycjalną
wirusową infekcją układu oddechowego pozostaje nie wyjaśniony.
SZCZEPIENIA I WYWOŁYWANIE CHORÓB
Prawdopodobnie jednym z najbardziej ryzykownych Mechanizm wywoływania przez szczepionki innych chorób
i zdradzieckich skutków szczepień jest ich potencjalna moż- nie jest dokładnie wyjaśniony, niemniej wielu lekarzy sądzi, że
liwość prowokowania innych form chorób. Zjawisko to nosi jeśli w organizmie danej osoby istnieje utajony wirus lub choroba
nazwę „choroba prowokowana” i zostało opisane w wielu w okresie wylęgania, szczepienie może być wystarczającym
pismach i książkach przez lekarzy czynnikiem do uaktywnienia choroby.
medycyny. Potencjalnym zagrożeniem Tak więc szczepienie nie zawsze jest
Związek przyczynowy między tkwiącym we wszelkiego jedyną przyczyną, ale niewątpliwie jest
przypadkami paraliżu w przebiegu ono często końcowym bodźcem wy-
polio ze szczepieniami przeciwko rodzaju szczepieniach wołującym chorobę. Niestety, jak za-
błonicy i kokluszowi, które wystąpiły jest uaktywnienie uważa Leon Chaitow w swojej książce
pod koniec lat czterdziestych i na utajonego wirusa. Vaccinations and Immunizations
początku pięćdziesiątych został dob- (Szczepienia i uodpornianie): „Nie ma
rze udokumentowany. W kwietniu sposobu na stwierdzenie, kiedy taka
1950 roku zarówno The Lancet, jak i The Medical Officer utajona lub wylęgająca się choroba może dać znać o sobie, czyli
donosiły, że dziecięcy paraliż występował po szczepieniu nie ma sposobu dowiedzenia się, kiedy szczepienie może ją
antytoksyną błonicy, szczepionką kokluszu i kombinowaną wywołać”. Jak już widzieliśmy, wiele chorób, co do których
szczepionką przeciwko błonicy i kokluszowi. istnieją podejrzenia, że zostały spowodowane przez szczepienia,
Ich raport ujawnił, że istnieje wyraźny związek między nie ujawniają się wcześniej niż co najmniej 10 lat po szczepieniu,
szczepionką i paraliżem, który wystąpił w ciągu miesiąca po po którym to czasie trudno udowodnić istnienie tego związku.
szczepieniu. W roku 1950 pracujący w Melbourne dr Bertram Modern Medicine of Australia (1.07.1974, str. 60) opublikował
McCloskey zbadał historię szczepień 340 przypadków poli- artykuł „Severe Complications of Measles Vaccination” („Cięż-
omyelitis które wystąpiły w Wiktorii podczas epidemii w roku kie komplikacje po szczepieniu odry”), w którym stwierdza się:
1949. Dr McCloskey stwierdził, że z 340 przypadków 31 było
szczepionych anatoksyną dyfterytową lub przeciwko koklu- Donoszono również o podostrym zapaleniu mózgu, rzadkim
szowi pojedynczo lub w kombinacji w ciągu trzech miesięcy powikłaniu wywoływanym przez odrę, do którego dochodziło po
przed wystąpieniem symptomów choroby. Później odkrył miesiącach lub latach od szczepienia przeciwko odrze szczepion-
jeszcze 23 podobne przypadki zachorowań, które wystąpiły ką zawierającą żywe wirusy. Jest to okaleczająca postępująca
w okresie 3-12 miesięcy po szczepieniu, i 121 zachorowań, do choroba centralnego układu nerwowego.
których doszło po ponad roku od szczepienia. U pewnego dziecka podostre zapalenie mózgu wystąpiło po
W BMJ (1.07.1950, str. 4669) drzy Hill i Knowelden dwóch latach od szczepienia żywymi wirusami odry, a u innego
donieśli o statystycznych badaniach przypadków polio w roku po 8,5 roku od ataku odry. Oba te przypadki wykazywały
1949 w Zjednoczonym Królestwie i ich związku ze szczepie- opóźnioną reakcję nadwrażliwości na martwego wirusa odry.
niami przeciwko kokluszowi i dyfterytowi: Leon Chaitow ostrzega:
Bez względu na sposób zestawiania statystyk zebranych Potencjalnym zagrożeniem tkwiącym we wszelkiego rodzaju
w tym badaniu ujawniały one istnienie wyraźnego związku mię- szczepieniach jest uaktywnienie utajonego wirusa.
dzy niedawnym szczepieniem i paraliżem… To oznacza, że
przypadki paraliżu, które wystąpiły w epidemii poliomyelitis Następujące cytaty zaczerpnięto z artykułu „Inoculations:
w roku 1949 w tym kraju, miały związek ze szczepieniami Friend or Foe?” („Szczepienia – przyjaciel czy wróg?), Health
dokonanymi w ciągu miesiąca przed wystąpieniem zachorowania. Science, lipiec-sierpień 1983 roku.
Profesor L.C. Vincent, założyciel Bioelectronics, powiedział:
The Lancet (15.12.1956) zamieścił artykuł zatytułowany
„Poliomyelitis and Prophylactic Inoculation Against Dipht- Wszystkie szczepienia powodują przesunięcie trzech warto-
heria, Whooping Cough and Smallpox” („Poliomyelitis ści w obrazie krwi do lub w kierunku strefy charakterystycznej dla

24 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


raka i białaczki… Szczepionki DO usposabiają do raka i białaczki. w przypadku dzieci to potencjalne ryzyko na pewno przeważa
Profesor Leon Grigorski z Wydziału Medycyny w Atenach wszelki zysk płynący z zapobiegania”.
stwierdził:
RYZYKO DLA UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO
Stosując szczepienia sami stwarzamy choroby i zmierzamy Jedną z najpoważniejszych konsekwencji rutynowych
do powszechnej epidemii raka oraz defektów umysłowych spo- szczepień jest potencjalne ryzyko dla systemu immunologicz-
wodowanych zapaleniem mózgu. nego dziecka. W swojej książce Vaccinations and Immune
Dr Supperat, ordynator szpitala w St Louis w USA, Malfunctions (Szczepienia i zaburzenia immunologiczne) dr
mówiąc o szczepionkach ospy i dyfterytu stwierdził: Buttram i dr Hoffman przestrzegają przed „możliwością
szeroko rozpowszechnionych i nie rozpoznanych zaburzeń
To prowokuje eksplozję białaczki. immunologicznych spowodowanych szczepieniami i przed-
Dr Kalokerinos i dr Dettman (Australasian Nurse Journal, stawiają potrzebę naukowego badania tych efektów”. Rozpo-
lipiec 1981) podkreślają: znali oni „obniżenie odporności organizmu wynikające ze
szczepień. Ponieważ efekt ten jest często opóźniony, pośredni
Dokładne badanie spadku zachorowań wykazuje, że od chwili i zamaskowany, jego prawdziwa natura jest często nie rozpo-
wprowadzenia masowych szczepień w latach trzydziestych i na znawana”. Z przeglądu w ich książce wynika, że częściowa
początku czterdziestych zniknęło blisko 90 procent tak zwanych lista chorób i/lub zaburzeń immunologicznych mających zwią-
„zabójczych chorób”. Od czasu wprowadzenia rutynowej im- zek ze szczepieniami opisywanych w literaturze medycznej
munizacji mamy za to teraz bardziej niż kiedykolwiek alarmujący obejmuje uszkodzenia mózgu wskutek zapalenia spowodowa-
wzrost chorób cywilizacyjnych i, co gorsze, nadal występują nego szczepieniami, SIDS (zespół nagłej śmierci niemowląt),
choroby, przed którymi powinniśmy być zabezpieczeni, przypu- zespół Guillaina-Barre’a, toczeń rumieniowaty, stwardnienie
szczalnie w większej liczbie przypadków, niż się można było tego rozsiane, zapalenie stawów (po szczepieniu różyczki) oraz
spodziewać, gdybyśmy pozwolili im po prostu na dalszą kon- zaburzenia alergiczne. Buttram i Hoffman stwierdzają:
tynuację ich trendu do wygasania.
Być może wiele z problemów nerwowych, mentalnych, zabu-
rzeń zachowania i problemów społecznych występujących dziś
ZWIĄZEK SZCZEPIEŃ Z CHOROBAMI DZIECI
wśród młodszej generacji w Ameryce stanowi odpowiednik ze-
Wielu lekarzy wiąże szczepienia ze wzrastającym występo-
społu współdziałania niedożywienia-szczepienia obserwowanego
waniem wśród dzieci chronicznych i ostrych chorób, takich
przez Dettmana i Kalokerinosa wśród australijskich Aborygenów.
jak zapalenia stawów, cukrzyca młodzieńcza, stwardnienie
rozsiane, alergie, egzema, zespół Reya, rak i wiele innych. Dr Archie Kalokerinos, który pracował wśród Aboryge-
Na 4 międzynarodowym sympozjum poświęconym zwal- nów w latach 1960 i 1970, przypisywał wzrost śmiertelności
czaniu kokluszu (Fourth Internatio- aborygeńskich niemowląt szerokie-
nal Symposium on Pertussis), które „Stosując szczepienia mu programowi immunizacji. Twier-
odbyło się w roku 1979 w stanie dził, że niedożywione niemowlęta
Maryland w USA, przedstawiono sami stwarzamy choroby mają osłabiony system immunologi-
dowody wskazujące, że szczepionka i zmierzamy do powszechnej czny i że zastrzyk szczepionki jedy-
przeciwko kokluszowi może prowa- epidemii raka oraz defektów nie pogarsza sytuację, w wyniku cze-
dzić do zaburzeń metabolizmu in- go dochodzi do wielu zgonów. Prze-
suliny. To każe zastanowić się, czy
umysłowych spowodowanych mawiając 24 maja 1987 roku na zjeź-
mogło to mieć coś wspólnego ze zapaleniem mózgu”. dzie poświęconym naturalnemu le-
wzrostem zapadalności na cukrzycę czeniu (Natural Health Convention)
młodzieńczą i hypoglikemię, które w Stanwell Tops w Nowej Południo-
związane są właśnie z zaburzeniami metabolizmu insuliny? wej Walii dr Kalokenoris stwierdził:
Zarówno w Europie, jak i w USA, wielu lekarzy obserwuje
gwałtowny wzrost zaburzeń alergicznych i immunologicznych Po raz pierwszy z problemem szczepień zetknąłem się pracu-
u dzieci. W majowym wydaniu Modern Medicine z roku 1983 jąc wśród Aborygenów. W tym czasie mieliśmy jedną z najwyż-
zamieszczono omówienie międzynarodowego spotkania szych śmiertelności na świecie, wyższą niż w wiejskich okolicach
w Londynie na temat alergii, w którym stwierdzono: Indii. W niektórych społecznościach aborygeńskich, co drugie
dziecko było skazane na śmierć w dzieciństwie, ale wydawało się,
Występowanie zaburzeń alergicznych bez wątpienia wzrosło
że władze medyczne nie miały na to odpowiedzi.
w ostatnich latach.
Na zaproszenie ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych
British Medical Journal (wrzesień 1983) opisuje przegląd, pojechałem do Północnego Terytorium, aby przeprowadzić bada-
który wykazał, że z 13 500 dzieci urodzonych w jednym nia. Wykryłem, że odsetek zgonów wśród niemowląt podwoił się
tygodniu 1970 roku ponad 12 procent zapadło przed ukoń- w ciągu roku, i wyglądało na to, że podwoi się ponownie. Nie
czeniem 5 roku życia na skazę atopową. Była to dwukrotnie mogłem tego wytłumaczyć. Warunki nie uległy zmianie, pory
większa liczba od podanej w wyniku podobnego przeglądu roku się nie zmieniły, wszystko wydawało się w zasadzie takie
przeprowadzonego 12 lat wcześniej. Pewien wybitny pediatra same. Pojechałem więc do Ameryki, aby przedyskutować tę
skomentował to następująco: sprawę z kolegami, ale nikt nie mógł znaleźć wytłumaczenia.
Wróciwszy do Australii, wziąłem pod uwagę wiele różnych
Może istnieć związek między immunizacją jako stresem
czynników, o których wiedziałem, że mogą wywołać chorobę
i powstaniem niektórych z niszczycielskich objawów, które cały
u dziecka. Jednym z nich był fakt, że w pewnych okolicznościach
czas obserwuję u coraz młodszych dzieci.
rutynowe szczepienia mogą wyrządzić szkodę. Przypomniałem
Powodujący raka wpływ szczepień został dobrze przed- sobie, że minister powiedział mi: „Jedną z rzeczy, jaką wpro-
stawiony w wielu badaniach na zwierzętach. Trwają dyskusje, wadziliśmy, była kampania szczepień”. Pomyślałem wówczas:
czy takie samo ryzyko istnieje u ludzi. Jak powiada dr Carlton „Eureka, to jest to, to właśnie to jest przyczyną!” Złapałem
Fredericks, sławny amerykański żywieniowiec: „Przynajmniej nazajutrz samolot do Północnego Terytorium, ale w Alice Springs

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 25


zmarnowałem tylko czas. Moi koledzy nie chcieli mnie słuchać. Dr Mendelsohn wspomina o lekarzu z Los Angeles, który
Widziałem lekarzy i pracowników służby zdrowia ścigających odmówił zaszczepienia swojego siedmiomiesięcznego dziec-
aborygeńskie matki, siłą odbierających im dzieci i szczepiących je ka. Lekarz ten oświadczył podobno: „Jestem zaniepokojony
wbrew ich woli. Wiele aborygeńskich matek widząc nadjeż- tym, co może się zdarzyć, gdy wirus szczepionki nie tylko daje
dżającą ekipę służby zdrowia zabierało dzieci i ukrywało się małą ochronę przed odrą, ale może też pozostawać w organiz-
w zaroślach. Głównie dlatego, że umiały liczyć. Wiedziały, co się mie, działając w sposób, o którym niewiele wiemy”. Co
stanie, gdy lekarze przyjadą ze swoimi igłami. Lekarze ci zapomi- ciekawe, ten sam lekarz nadal szczepił własnych pacjentów
nali odnotowywać dzieci, które umierały po rutynowym szczepie- i usprawiedliwiał to postępowanie, twierdząc, że: „jako rodzic
niu. Uważali te zgony za skutek zapalenia żołądka i jelit lub mam luksus własnego wyboru tego, co jest najlepsze dla
zapalenia płuc, zupełnie nie dostrzegając ich związku ze szcze- mojego dziecka. Jako lekarz muszę jednak akceptować zale-
pieniami. Nie wiedzieli też, o co najmniej połowie zgonów, gdyż cenia swojego zawodu”.
dzieci grzebano w zaroślach. Również metody prowadzenia British Medical Journal (27.01.1990) zamieścił artykuł „At-
statystyk nie były najlepsze. titudes of General Practitioners Towards Their Vaccination
Zgotowano mi bardzo wrogie powitanie w typowo kalokeri- Against Hepatitis B”. („Pogląd lekarzy rodzinnych w sprawie
nowskim stylu. Ilekroć spotykam się z takim powitaniem, staram ich szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby
się dociec jego przyczyny. Im głębiej się w to zagłębiałem, tym typu B”). Z 598 lekarzy zapytanych o szczepienie przeciwko
bardziej byłem przerażony. Zdałem sobie sprawę, że przez wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 528 (86 %) wierzyło,
wadliwe kampanie szczepień wyrządzono wiele zła, nie tylko że wszyscy lekarze rodzinni powinni zostać przeciwko niemu
w Australii, ale na całym świecie. zaszczepieni. Jednak 309 z nich nie zaszczepiło się! W ar-
tykule czytamy: „Z 309 respondentów, którzy nie zaszczepili
Oto dalszy komentarz dra Kalokerinosa na temat zgonów się, 249 podało jako powód «tak się jakoś złożyło…» To każe
aborygeńskich dzieci po szczepieniach zaczerpnięty z jego przypuszczać, że albo lekarze nie wierzą w to, iż potrzebują
książki Every Second Child (Co drugie dziecko): być zaszczepieni, albo że mają trudności w poddaniu się temu
Jeśli jakieś dzieci lub niemowlęta przeżyły, w ciągu miesiąca prewencyjnemu zabiegowi”. (Co ciekawe, 7 z 309 nie szcze-
zbierano je w celu poddania kolejnemu szczepieniu. Te, które pionych lekarzy jako powód podało: „nie wierzę szczepionce”
przeżyły, szczepiono ponownie. Następnie były szczepienia przypo- – zaś 4 innych: „nie udowodniono korzystnego działania
minające, szczepienia przeciwko odrze, polio, a nawet TB (gruźlicy). szczepionki”).
Trudno się dziwić, że umierały. To cud, że niektóre przeżyły… W pewnym artykule na temat szczepionki przeciwko
Podniecenie wywołane tym odkryciem jest trudne do opisa- wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (BMJ, 21.07.1990)
nia. Z jednej strony byłem zafascynowany jego prostotą, „piękną” stwierdza się: „Infekcja wirusem zapalenia wątroby typu B jest
drogą rozumowania, dzięki której wzór pasował do wszystkiego, poważnym zagrożeniem dla wszystkich pracowników służby
co robiłem. Z drugiej strony, niemal trząsłem się z przerażenia na zdrowia. Chirurdzy są szczególnie zagrożeni z potencjalnie
myśl o tym, co zrobiono i co robiono nadal. W rzeczywistości niszczycielskimi konsekwencjami dla ich zdrowia i możliwości
zabijaliśmy niemowlęta z powodu własnej ignorancji. zarobkowania, jeśli staną się nosicielami”. Tymczasem albo
chirurdzy nie traktują tych zagrożeń poważnie, albo zdają sobie
W artykule zatytułowanym „Immunization Can Harm, sprawę, że szczepienie nie zapewnia ochrony, gdyż dalej
Says Professor” („Szczepienia mogą krzywdzić, mówi profe- czytamy: „Mimo poważnych dowodów na istnienie podwyższo-
sor”) opublikowanym w piśmie The Age (4.12.1975) profesor nego ryzyka infekcji wysoki odsetek chirurgów w tym badaniu
Ronald Penny ostrzega, że dzieci z niewydolnym systemem «nie» był szczepiony… Jest to oczywiste fiasko poczynań
immunologicznym mogą ponieść szkody na zdrowiu a nawet chirurgów w sprawie własnej ochrony i ich wpływu na niższy
umrzeć w wyniku rutynowych szczepień. Profesor Penny personel, aby się zabezpieczył”. Dr Robert Mendelsohn stwier-
uważa, że szczepienia u takich dzieci mogą wywołać szkodliwe dził: „W grupie wysokiego ryzyka zachorowania na tę poważną
skutki, a nawet choroby przeciwko, którym je uodporniano. chorobę blisko dwie trzecie personelu medycznego odmówiło
Szczepionki przeciwko odrze, polio, różyczce i ospie są jego przyjęcia szczepionki, nawet gdy była oferowana za darmo”.
zdaniem najniebezpieczniejsze, ponieważ zawierają żywe kul- Kiedy profesor Gordon Stewart z Wielkiej Brytanii zaczął
tury bakterii i mają silniejsze działanie od innych. odkrywać przypadki uszkodzeń mózgu wśród dzieci szczepio-
nych wcześniej przeciwko kokluszowi, wielu lekarzy zaczęło
LEKARZE NIE SZCZEPIĄ SIĘ SAMI I NIE SZCZEPIĄ obawiać się potencjalnych niebezpieczeństw, jakie może spo-
SWOICH RODZIN wodować szczepionka przeciwko tej chorobie. Wyrażając
Jeśli szczepionki są tak bezpieczne, jak przekonują nas o tym swoje wątpliwości na temat bezpieczeństwa jej stosowania, dr
teorie medyczne, to oczywiście lekarze jako pierwsi powinni P.M. Jeavons (The Lancet, 25.10.1975, str. 811) zasugerował:
ustawiać się do szczepienia? W końcu pracują w swoich
Dlaczego nie wydzielić kokluszu z potrójnej szczepionki i dać
klinikach, szpitalach, przychodniach etc. codziennie wystawiani
możliwość wyboru tym, którzy tak jak ja nigdy nie pozwolą
na kontakt z zainfekowanymi pacjentami. Należą do grupy
zaszczepić przeciwko tej chorobie własnych dzieci…?
„wysokiego ryzyka”, która powinna szczepić się z uwagi na stały
kontakt z chorobami zakaźnymi. Tymczasem, jak się okazuje, Wydaje się, że wielu lekarzy zgadza się ze słowami dra
wielu lekarzy „odmawia” szczepienia siebie lub swojej rodziny. Jamesa A. Shannona:
Journal of the American Medical Association opublikował
Jedyna całkowicie bezpieczna szczepionka to taka, której się
artykuł „Rubella Vaccine and Susceptible Hospital Employe-
nigdy nie stosuje.
es: Poor Physician Participation” („Szczepionka przeciw róży-
czce a podatni pracownicy szpitali – mały udział lekarzy”). Zadano pytanie: „Szczepionki – czy na pewno bezpieczne
Donosi on, że najniższy odsetek szczepionych przeciwko i skuteczne?” Odpowiedź na nie jest oczywista. Jeśli to, co
różyczce dotyczy grupy ginekologów położników, następni przeczytaliście w tym artykule, niepokoi Was, wiedzcie o jed-
w kolejności są pediatrzy. Jego autorzy wysuwają wniosek, że nym: to jest jedynie wierzchołek góry lodowej! I
„lęk przed nie przewidzianymi reakcjami na szczepionkę” był
główną przyczyną niewielkiego udziału lekarzy. Przełożyła Elżbieta Strózik

26 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


20 marzec 1997 roku
Większość ludzi od czasu do czasu potyka się o prawdę,
lecz większość z nich podnosi się i kontynuuje marsz,
jakby nic się nie stało.
Winston Churchill

Drogi Kolego, Badaczu!

Proste w budowie T a „teoretyczna” informacja jest już twoja. Zanim jednak zaczniesz, może
zażyczysz sobie testu PCR (liczba aktywnych komórek HIV w krwi),
a następnie kolejnego, po 90 dniach, po zakończeniu procesu neutralizacji.
urządzenie W niektórych przypadkach występuje zdecydowany spadek, w niewielu przypad-
kach test daje wynik ujemny. W większości przypadków objawy znikają lub
elektryczne, które znacznie się zmniejszają, bez względu na wyniki testu.
W wielu przypadkach (ale nie we wszystkich) po zakończeniu neutralizacji
można wykonać we wystąpił ujemny wynik testu PCR (Polimerase Chain Reaction – reakcja
łańcuchowej polimerazy; K. Mullis, 1983), co oznaczało niewykrycie, brak
własnym zakresie, jakichkolwiek aktywnych wirusów HIV w krwi. Najczęściej jest jednak tak, że
wynik testu na przeciwciała HIV jest taki sam, nawet po pełnej remisji, lecz jest
okazuje się być to sytuacja normalna, ponieważ już przez całe życie będzie się miało przeciwciała,
tak jak jest to w przypadku dziecięcych chorób, takich jak odra, ospa wietrzna lub
wyjątkowo skuteczne świnka. Przy okazji wiele innych chorób, włączając w to raka, może zniknąć
w wyniku elektryzacji i zażywania koloidu srebra, oraz odtruwania ozonowaną
w neutralizowaniu wodą.
To bardzo delikatne i łagodne elektryzowanie krwi nie zabija żadnych
HIV oraz eleminacji wirusów ani krwinek. Drobne prądy natomiast zmieniają i blokują zdolność
zewnętrznej powłoki białka wirusa do przyczepiania się do limfocytów (proces
wielu innych odwrotnej transpirazy). Powoduje to związanie wirusa HIV z komórką żywiciela
(limfocyty T1; CD42), w wyniku czego wirus zostaje, jak należy przypuszczać,
organizmów zneutralizowany, unieruchomiony i ostatecznie wydalony z ciała. Prędkość
odzyskiwania zdrowia jest funkcją intensywności prądu pomnożonej przez czas
chorobotwórczych. poddawania się jego działaniu (Kaali, Lyman i Merkatz, 1994). Niniejsze
doniesienie opisuje bezpieczny i sprawdzony sposób zakłócenia procesu re-
produkowania się wirusa HIV. W czasie stosowania kuracji pacjent musi unikać
spożywania jakichkolwiek ziół o działaniach leczniczych, jako że elektryzacja
powoduje elektroforyzację błon komórkowych i w związku z tym może wywołać
nadmierny wzrost przenikania molekuł do krwinek, co w niektórych przypadkach
może prowadzić do wręcz toksycznego przedawkowania. Przed rozpoczęciem
kuracji elektryzacyjnej należy pozwolić na wstępie przez okres tygodnia na
wydalenie z organizmu ziół oraz innych leków [patrz J.C. Weaver, Harward-MIT
Division of Health Sciences and Technology (Wydział Nauk o Zdrowiu i Tech-
nologii Uniwersytetu Harwarda i MIT) w Journal of Cellular Biochemistry
(Przegląd Biochemii Komórkowej), nr 51 str. 426-435, 1993].
W przypadku AIDS należy być przygotowanym na okresowy spadek liczby
limfocytów T, w związku z lizją (rozpuszczaniem) poprzednio zainfekowanych
przez HIV białych ciałek krwi i pochłanianiem ich przez makrofagi, jako że
Dr Robert C. Beck w trakcie wykonywania testu są liczone zarówno zainfekowane, jak i zdrowe
 1991-1997 komórki. U niektórych pacjentów nie dochodzi również do ujemnego wyniku
testu PCR, aczkolwiek w praktyce u wszystkich następuje bardzo wyraźne
ustąpienie objawów chorobowych. Liczba komórek CD4 może zacząć znacznie
Strona internetowa: rosnąć po kilku miesiącach stosowania terapii, bowiem w trakcie wykonywania
testu liczy się zarówno zainfekowane, jak i zdrowe komórki.
www.rarebooks.net/beck/ W czasie omawiania procesu powrotu do zdrowia proszę traktować wszelkie
dane i wnioski jako „hipotetyczne” w celu uniknięcia wplątania się w konflikt
z FDA3 i zakazami zabraniającymi stosowania słowa „kuracja”.

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 27


Jeśli będziemy dokładnie stosować się do zaleceń unika- rza. Autor uważa, że zarówno krew, jak i limfę, można
jąc ziół i toksycznych leków i wykonamy we właściwy sposób oczyścić in vivo (co oznacza, że krew nie jest usuwana
odtrucie, pozbędziemy się symptomów w ciągu kilku miesię- z organizmu i nie ma żadnej penetracji do wnętrza ciała)
cy, bezpiecznie i pewnie. Posiadamy doniesienia o komplet- w sposób prosty, szybki i niedrogi przy pomocy podobnych,
nym wyzdrowieniu w przypadku stosowania się do wszyst- lecz nieinwazyjnych, technik opisanych w niniejszym ar-
kich poleceń. tykule. W artykule tym znajdują się również sprawdzone
Proszę o dzielenie się swoimi wynikami ze mną, tak aby schematy, lista koniecznych części, szczegóły wykonania
można było przy ich pomocy wspomagać innych. Gwaran- elektrod i pełna instrukcja stosowania. Elektryzacja i kont-
tujemy anonimowość. Nie sprzedajemy nic, więc nic nie rolowana elektroforyzacja mogą sprawić, że zastrzyki, leki,
można stracić, jako że nie należy nic kupować, z wyjątkiem środki uzupełniające, terapie ziołowe i dietetyczne oraz
kilku elektronicznych podzespołów. wszelkie inne środki o charakterze remediów, staną się
Życzę wszystkim powodzenia! zupełnie zbyteczne, nawet jeśli będą całkowicie bezpłatne.
Bob Beck W trakcie publicznego wykładu wygłoszonego 10 paździe-
rnika 1991 roku zaproponowałem ten teoretyczny, realizowa-
EKSPERYMENTALNO-TEORETYCZNA PROPOZYCJA lny metodą „zrób to sam”, sposób neutralizacji „in vivo” HIV,
NIEINWAZYJNEJ, NIEFARMACEUTYCZNEJ METODY chorób odpasożytniczych, grzybic i innych patogenów. Nastę-
„IN VIVO” SŁUŻĄCEJ DO SZYBKIEJ NEUTRALIZACJI pnie, jego oryginalne zasady i zalecenia zostały zrewidowane,
WIRUSA HIV U LUDZI ulepszone i uproszczone, zaś koszt doprowadzony do pozio-
(Przejrzane i poprawione 20 marca 1997 roku) mu dostępnego dla wszystkich (poniżej 75 dolarów za oba
Dr Robert C. Beck urządzenia wraz z bateriami w przypadku ich samodzielnego
 1991-1997 wykonania). Te dwie proste kuracje wykonane jednocześnie
są w stanie zdeaktywować 95 procent (być może nawet 100)

D oniosłe odkrycie dokonane w roku 1990 w Albert znanych szczepów HIV rezydujących w krwi, limfie oraz
Einstein College of Medicine (Kolegium Medyczne innych tkankach i płynach ludzkiego organizmu.
im. Alberta Einsteina) w Nowym Jorku mówi, że prąd To, co podaję dalej, stanowi podsumowanie wieloletnich
o znikomym natężeniu (50-100 mikroamperów) może zmo- doświadczeń z tym nie wymagającym interwencji lekarza,
dyfikować zewnętrzną, proteinową warstwę wirusa HIV wykonywanym metodą „zrób to sam”, prostym i niedrogim
znajdującego się płytce Petriego rozwiązaniem wciąż narastającego
i że ta modyfikacja uniemożliwia problemu AIDS. Nie ma znanych
mu łączenie się z okolicami recep-
Niniejszy artykuł prezentuje skutków ubocznych – stosowane tu
torów (Science News, 30 marzec rozwiązanie alternatywne natężania prądu są znacznie mniej-
1991, str. 207). Może on również realizowane przy pomocy sze od tego, jakie FDA zaaprobował
odwrócić skutki choroby Epsteina- wykonywanego metodą „zrób to jako dopuszczalne do stosowania
Barra (chodzi o zespół chroniczne- w TENS (elektroniczny uśmierzacz
go zmęczenia), wirusowego zapale- sam” urządzenia do bólu), CES, stymulatorach serca
nia wątroby typu B. elektryzacji/oczyszczania krwi, i mięśni, które używane są od lat.
Ludzie z dodatnim testem HIV bez potrzeby wykonywania W przypadku trwającej 21 dni kura-
stosujący się do zawartych w tym cji „spontanicznej remisji” koszt wy-
artykule zaleceń mogą spodziewać dializy, implantów i interwencji miany baterii jest znikomy. Nie po-
się ujemnego wyniku testu PCR lekarza. trzeba przy tym lekarzy, lekarstw,
(niewykrycie wirusów HIV w krwi) zastrzyków oraz stosowania diet.
po 30 dniach od rozpoczęcia lecze- Owo kompaktowe, zasilane
nia. Przypomina to dobrze znaną i sprawdzoną metodę z baterii urządzenie do oczyszczania krwi jest w zasadzie
leczenia ugryzienia przez jadowite węże przy pomocy prądu miniaturowym transformatorem sterowanym przy pomocy
elektrycznego, który z miejsca neutralizuje toksyczne włas- układu scalonego wytwarzającym prąd o częstotliwości oko-
ności jadu (The Lancet, 26 lipiec 1986, str. 229). ło 4 cykli na sekundę (herców). Jego dwufazowe wyjścia
Być może będą jeszcze dalsze, nie poznane, możliwości o napięciu od 0 do 27 woltów zmienianym w zależności od
neutralizowania kolejnych wirusów przy pomocy tej meto- tolerancji danej osoby minimalizują podrażnienie w miejscu
dy, może nawet zwykłego przeziębienia. ich przyłożenia. Omówiony system stymuluje za pośrednict-
To bardzo proste i efektywne leczenie krwi stanowi wem krążącej krwi poprzez system elektrod umieszczonych
wielką nadzieję na dezaktywację znanych szczepów wirusa w określonych miejscach (na przykład elektroda za kostką,
HIV ciągle obecnych i skażających niektóre banki krwi po wewnętrznej stronie stopy i druga w analogicznym
w Europie i Stanach Zjednoczonych. miejscu drugiej nogi) usytuowanych nad arterią łydkową,
Proponowano nawet, żeby ludzi zarażonych wirusem podkolanową, za tylną kością piszczelową lub arteriami
HIV leczyć przez usunięcie z nich krwi, poddanie jej strzałki, to znaczy tam, gdzie naczynia krwionośne są blisko
działaniu prądu elektrycznego i przetoczenie z powrotem powierzchni ciała, lub na nadgarstku i rękach. Elektrody
do organizmu metodą przypominająca dializę, jak to opisa- umieszczone są optymalnie, gdy odczuwamy największą
no w patencie USA nr 5 188 738. Dr S. Kaali podkreśla, że pulsację. Kuracja jest wykonywana prądem o tak znikomym
„konieczne są lata eksperymentowania, zanim to urządze- natężeniu, że nie wywołuje on żadnych ujemnych skutków
nie do oczyszczania krwi in vitro (chodzi o usunięcie krwi lub odczuć, o ile stosujemy się do podanych wskazówek. Nie
z organizmu w celu jej oczyszczenia) będzie gotowe do występuje również żadne ujemne działanie na zdrowe ko-
szerokiego zastosowania”. (Longevity, grudzień 1992). mórki krwi lub tkanek. Największą przeszkodą w używaniu
Niniejszy artykuł prezentuje rozwiązanie alternatywne tego prostego i oczywistego rozwiązania jest rozmyślnie
realizowane przy pomocy wykonywanego metodą „zrób to pobudzana awersja i brak wiary.
sam” urządzenia do elektryzacji/oczyszczania krwi, bez po- Prowadzona codziennie przez 120 minut przez 4-6 tygo-
trzeby wykonywania dializy, implantów i interwencji leka- dni kuracja powinna zneutralizować ponad 95 procent HIV

28 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


oraz inne czułe na elektryczność
wirusy, pasożyty, bakterie i grzy- SCHEMAT EKSPERYMENTALNEGO URZĄDZENIA
by znajdujące się w krwi. W przy- DO ELIMINACJI Z KRWI „IN VIVO” WIRUSÓW,
padku poważnych infekcji krót-
sze okresy stosowania mogłyby MIKROBÓW, GRZYBÓW I PASOŻYTÓW
zapobiec poważnemu zatruciu Przejrzane i poprawione 16 marca 1996 roku
pacjentów – po prostu należało-
Dr Robert C. Beck
by kurację prowadzić przez więk-
szą ilość dni lub przyjmować ozo-  1991-1997
nowaną wodę.
Po pewnym czasie przywró- ZMIANY od chwili poprzedniej publikacji:
cone funkcje systemu immuno- powtarzanie impulsów od 0,67 do 4 cykli na sekundę (nie najistotniejsze). C2 z 1,0 na
logicznego mogłyby wraz z przy-
0,22 µF. Napięcie od 36 do 27 V. Wydłużenie czasu stosowania do 2 godzin dziennie
jmowaniem roztworu koloidal-
nego srebra poradzić sobie z re- przez okres od 21 do 30 dni. Poprawiona konstrukcja elektrod oraz pojedyncza
sztkami choroby. W szczegól- elektroda nadgarstkowa. Dodanie SW2 w celu przedłużenia czasu użytkowania
nych przypadkach, przy zakłóce- baterii. Na poniższym schemacie nie ma „błędów”. Na jego podstawie zbudowano
niach układu krążenia z powodu setki sprawnych urządzeń. Ewentualne błędy lub niewłaściwe działanie urządzenia
cukrzycy, byłyby konieczne dłu- może być skutkiem wprowadzania własnych innowacji.
ższe okresy prowadzenia kuracji.
Unieruchomione wirusy byłyby
wydalane z organizmu w sposób
naturalny, poprzez nerki i wą-
trobę. Szybsza neutralizacja wi-
rusów jest możliwa, lecz nie jest
zalecana ze względu na możli-
wość wystąpienia zespołu Herx-
heimera (reakcja nadmiernej eli-
minacji toksyn). Liczba limfocy-
tów T może początkowo spaść
ze względu na niszczenie, a na-
stępnie pochłanianie komórek
przez makrofagi, lecz po kilku
miesiącach powinna wzrosnąć.
Czasami dochodzi nawet wręcz
do ujemnych wyników testu
PCR.
Utajone i dopiero rozwijające
się pokolenia wirusa HIV w li-
mfie i innych tkankach ciała mo-
Przekaźnik
żna zneutralizować przy pomocy
drugiego urządzenia generujące-
go krótkotrwałe (10 mikrose-
kund) impulsy magnetyczne
o bardzo dużym natężeniu (o- Włącznik chwilowy
koło 10 kilogausów) i energii
około 20 dżuli przy pomocy wy-
ładowania modyfikowanego u-
kładu efektu stroboskopowego
poprzez aplikacyjną cewkę przy-
kładaną nad węzłami limfatycz-
nymi, grasicą, nerkami, trzecim
migdałkiem oraz innymi miejs-
cami możliwego występowania
utajonej infekcji. Wykorzystując Widok z dołu
zasady fizyki dotyczące siły ele-
ktromotorycznej prądów wstecz- CZĘŚCI SPECJALNE:
nych (prawo Lenza) należy spo- B1 – lampka żarowa 6,3 V, 0,075A, typu 7377 (ogranicznik obciążenia i prądu);
dziewać się osiągnięcia wymaga- Przekaźnik – cewka 5 V, 50 Ω, przełącznik typu Selecta SR15P207D1;
nych kryteriów przepływu mini- D3 & D4 – diody Zenera, 18 V, 2 W, NTE 5027 A;
malnego prądu o natężeniu od R5 – liniowy potencjometr 100 kΩ firmy Caltronics P-68 lub jego odpowiednik;
100 mikroamperów do 1 mili- LED 1 & 2 – diody luminescencyjne połączone jak dwukolorowe w tej samej obudowie (np.
ampera indukowanego w zain- Radio Shack nr 276-012);
fekowanych tkankach. Kilkanaś- SW2 – Chwilowy włącznik „testowy” SPST na miniaturowym przycisku (np. Radio Shack
cie impulsów zaaplikowanych nr 275-1571).
w każdym z podejrzanych miejsc

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 29


dostarczy prawdopodobnie wraz „overkillem” (nadmiarem) kowej pomocy lub szczegółów konstrukcyjnych, jako że
wystarczającą do zneutralizowania choroby dawkę. wszystko, co jest państwu potrzebne, znajduje się w tym
Magnetyczny generator impulsów jest bardzo tani i łatwy artykule.
w budowie. Ci, którzy zdecydują się na jego zastosowanie, Bob Beck
muszą wiedzieć, że robią to na własną odpowiedzialność – to
wymuszone stwierdzenie jest paradoksem współczesnego POSZERZONE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
społeczeństwa, które zmuszane jest do szukania odpowiedzi EKSPERYMENTALNO-TEORETYCZNEGO
tylko u lekarzy, których wiedza nie zna żadnych lekarstw, NEUTRALIZOWANIA WIRUSA HIV W KRWI
nawet dających bardzo odległe w czasie nadzieje na ulecze- Hipotetyczne protokóły sesji eksperymentalnych
nie wielu innych dobrze znanych śmiertelnych chorób. (Przejrzane i poprawione 20 marca 1997 roku)
Te wszelkiego rodzaju „rozwiązania teoretyczne” (jak Dr Robert C. Beck
nazywa się tego rodzaju urządzenia, jako że nie wolno  1991-1997
nazwać ich przyrządami lekarskimi) są chronione konstytu-
cyjnymi gwarancjami wolności słowa, mimo intensywnej,
wrogiej opozycji skierowanej przeciwko niefarmaceutycz- P RZECIWWSKAZANIA. Nie należy używać metody
„nadgarstek do nadgarstka” w przypadku ludzi ze
nym lub tanim metodom leczenia. Dane i informacje o ta- stymulatorami serca. Wszelkie impulsy elektryczne mogą
kich rozwiązaniach można podawać, pod warunkiem że zakłócać pracę stymulatorów serca typu „demand” (wymu-
opatrzone są przymiotnikiem „teoretyczne”. Nie wolno szających) i powodować ich niewłaściwe działanie. W takim
również przypisywać im jakichkolwiek medycznych własno- przypadku należy stosować przyłożenie do jednego nadgars-
ści (analogicznie jak w przypadku naszych reklam „piwa tka. Nie należy stosować ich w przypadku kobiet w ciąży,
bezalkoholowego” – przyp. tłum.). w czasie jazdy samochodem lub w czasie wykonywania
Pod warunkiem zachowania dyskrecji i na swoją własną pracy przy pomocy urządzeń stwarzających zagrożenie dla
odpowiedzialność każdy powinien mieć prawo do zbudowa- zdrowia lub życia.
nia i użycia (na sobie) takiego urządzenia, a także opubliko- Należy unikać spożywania jakichkolwiek ziół, zarówno
wania wyników swoich „badań”. Zakładając spełnienie po- lokalnego, jak i zagranicznego pochodzenia, jak również
wyższych warunków, przeciętny leków o działaniu toksycznym, ni-
uczeń szkoły średniej powinien być kotyny, alkoholu, leków rozluźnia-
w stanie złożyć oba „teoretyczne”
…elektryzacja krwi może być jących, środków przeczyszczają-
urządzenia do oczyszczania krwi przyczyną elektroforyzacji, cych, tonizujących, pewnych wita-
i tkanek w ciągu trzech godzin i za która sprawia, że błony min etc., przez jeden tydzień przed
cenę nie przekraczającą 75 dola- komórkowe stają się rozpoczęciem terapii, ponieważ
rów. Części do tych urządzeń moż- elektryzacja krwi może być przy-
na łatwo kupić. Ktoś, kto jest elekt- przenikalne i przepuszczają czyną elektroforyzacji, która spra-
ronicznie nie dokształcony lub bar- do plazmy niewielkie ilości, wia, że błony komórkowe stają się
dzo zajęty, może zadzwonić do naj- w normalnych warunkach przenikalne i przepuszczają do pla-
bliższego sklepu elektronicznego zmy niewielkie ilości, w normalnych
sprzedającego części dla radioama- nieszkodliwych, związków. warunkach nieszkodliwych, związ-
torów lub poszukać radioamatora ków. Występuje wówczas efekt po-
bądź faceta reperującego telewizo- dobny do tego, który ma miejsce
ry, a w ostateczności zapłacić pierwszemu lepszemu dziecia- przy maksymalnym przedawkowaniu i może zakończyć się
kowi z okolicy, który bez trudu zmontuje to urządzenie. śmiercią. (Patrz opracowanie J.C. Weavera „Electropora-
Po okresie tak zwanej „spontanicznej remisji” niektórzy tion: A General Phenomenon for Manipulating Cells and
ozdrowieńcy mogą zainteresować tym swoich lekarzy. Pro- Tissues”, Journal of Cellular Biochemistry, nr 51, str. 426-
szę jednak nie być zaskoczonym, jeśli spotkacie się z próbą 435, 1993). Efekty mogą być podobne do tych, jakie wy-
zakazania wam lub odwiedzenia was od używania tych stępują przy wielokrotnym przekroczeniu dawki dopusz-
„teoretycznych urządzeń”, a nawet zupełnym ich zignoro- czalnej. Zarówno generator impulsów magnetycznych, jak
waniem, ponieważ wciąż nikt im nie ufa ani, co ważniejsze, i oczyszczacz krwi wywołują elektroforyzację.
żaden koncern farmaceutyczny nie jest zainteresowany pro- Nie należy umieszczać elektrod w miejscach uszkodzenia
dukcją tak tanich urządzeń pozwalających efektywnie leczyć skóry – na otarciach naskórka, świeżych bliznach, zacię-
AIDS. Już w 1910 roku Raport Rockefellera-Flexnera ciach, wypryskach i miejscach dotkniętych porażeniem sło-
próbował zdyskredytować w tajemnicy elektromedycynę, necznym. Nie należy zwiększać natężenia do poziomu po-
aby móc znacząco powiększać zyski z produkcji farmaceu- wodującego nieprzyjemne uczucie. Nie należy zasypiać
tyków. w czasie sesji. Generator impulsów magnetycznych nie
Nie staram się zabiegać o fundusze. Niniejsze urządze- stwarza zagrożeń i może być stosowany w dowolnym miejs-
nia zostały wykonane prywatnie przeze mnie moim własnym cu ciała i głowy.
sumptem i udostępnione bezpłatnie jako „wyłącznie teore- Na 24 godziny przed użyciem należy powstrzymać się
tyczna informacja”. przed zażywaniem alkoholu. Na 15 minut przed sesją
Urządzenia nie posiadające certyfikatu FDA są nielegal- i natychmiast po jej zakończeniu należy wypić 8 uncji (227
ne w USA, z małym wyjątkiem – luce w przepisach FDA gramów – praktycznie szklankę) destylowanej wody oraz
– zezwalającym lekarzom i badaczom używać do leczenia wypijać jeszcze dodatkowo co najmniej 4 szklanki codzien-
swoich pacjentów czegoś, co sami zbudowali (Kodeks Praw nie w celu przepłukania organizmu w okresie „neutraliza-
Federalnych 21, § 807.65, podrozdział D, punkty d i f). cji” oraz przez tydzień po jej zakończeniu. To zalecenie
Obiecuję publikować informacje techniczne dotyczące obowiązuje bezwzględnie. Zignorowanie go może spowodo-
udoskonaleń i z chęcią powitam sprawozdania z państwa wać uszkodzenia organizmu będące wynikiem zatrucia
doświadczeń, niemniej proszę o respektowanie mojej pry- przez nie wypłukane toksyczne odpady. Jeśli są jakieś leki,
watności i nie kontaktowanie się ze mną w sprawie dodat- których przyjmowanie jest absolutnie konieczne, należy

30 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


zażywać je kilka minut po sesji elektryzacji, a następnie zmywania naczyń 409. Dodać kilka kropli domowego wybie-
odczekać 24 godziny przed przystąpieniem do kolejnej sesji. lacza, koloidu srebrowego lub czegoś podobnego jako środ-
Jeśli ktoś poczuje ociężałość, słabość, zawroty głowy, ka dezynfekującego. Uzyskany w ten sposób roztwór należy
oszołomienie, mdłości, wzdęcia, objawy podobne do grypy zachować do dalszego stosowania.
lub po sesjach wystąpi wysypka, należy zmniejszyć ilość Wilgotne elektrody przymocować nad miejscami, w któ-
impulsów w czasie jednej sesji i skrócić okresy elektryzacji. rych wyczuwalny jest puls. Mocowania dokonać taśmą
Należy pić więcej wody, o ile to możliwe ozonowanej, w celu samoprzylepną i dodatkowo opaskami Velcro. Elektrody
zwiększenia tempa utleniania produktów odpadowych i ich powinny przylegać ściśle do ciała wzdłuż naczyń krwionoś-
wydalania. Należy być szczególnie ostrożnym w przypad- nych. Zapewnia to lepsze przewodnictwo prądu i bardzo
kach osób z niedomogami nerek lub wątroby. Należy za- niską wewnętrzną impedancję. Przy każdym kolejnym przy-
czynać bardzo wolno, na początku sesje nie powinny być łożeniu elektrod należy zarówno elektrody, jak i skórę,
dłuższe niż 20 minut dziennie, tak aby zminimalizować zwilżyć. Nigdy nie można dopuścić do tego, aby nagi metal
możliwość wystąpienia problemów z detoksyfikacją. dotykał skóry, ponieważ będzie to przyczyną małych, czer-
W celu uniknięcia ewentualnego szoku należy stosować wonych kraterów, które będą się goiły bardzo powoli.
tylko baterie. Nie należy używać żadnych urządzeń umoż- Celem całej operacji jest skierowanie jak największej ilości
liwiających zasilanie aparatury do oczyszczania krwi z sieci, prądu do naczyń krwionośnych i niedopuszczenie do jego
takich jak transformatory, prostowniki itp. Nie ma nato- przeciekania do otaczającej naczynia tkanki.
miast żadnych przeciwwskazań do stosowania zasilania
z sieci dobrze izolowanych generatorów impulsów mag-
netycznych. M IEJSCA PRZYŁOŻENIA ELEKTROD. Elektrody
należy umieścić w miejscach maksymalnego wyczu-
Lekarze zawodowi: należy unikać palaczy, wegan (skraj- wania pulsu (nie mylić z punktami akupunkturowymi, bada-
ni wegetarianie, którzy nie spożywają żadnych produktów nia odruchów, punktami Chapmana itp.) na stopach lub
pochodzenia zwierzęcego) oraz pozostałych, nieświado- nadgarstkach starając się wyczuć maksymalny puls, na
mych swojego błędu, samobójców i ich skrytych programów przykład po wewnętrznej stronie kostki, około 2,5 centymet-
wrogo usposabiających do uzdrawiaczy. ra poniżej kości w kierunku końca kości stawu kostki,
Tytoń, od którego uzależnia się najwięcej ludzi (czter- a następnie sprawdzając wyczuwalność pulsu wzdłuż górnej
dzieści dwa razy więcej niż od heroiny), to śmiercionośna części podbicia. Elektrodę należy umieścić na dowolnej
substancja znana z tego, że zakłóca stopie, na tej na której puls jest
funkcje krążenia. Przypuszcza się, że kuracja lepiej wyczuwalny. Skórę w miejscu
Dieta prawdziwych wegetarian przyłożenia elektrody należy prze-
nie zawiera najważniejszych amino-
ta również w bezpieczny trzeć mydłem z wodą lub wacikiem
kwasów niezbędnych do odbudo- sposób neutralizuje inne przesączonym alkoholem i wytrzeć
wania tkanek spustoszonych przez wirusy, grzyby, bakterie do sucha. Elektrody należy umieś-
AIDS. i pasożyty w krwi. cić wzdłuż naczyń krwionośnych le-
Krętacze (męczennicy, bume- wego i prawego nadgarstka. Uwa-
lanci, oferenci darmowych korzyści, ga: w przypadku ludzi o zupełnie
doradcy finansowi etc.) odgrywają zdrowym sercu, nie używających
dużą rolę wśród osób z AIDS. Znane są nawet przypadki elektronicznych stymulatorów serca lepiej jest umieszczać
„poczucia winy z odzyskiwania własnego zdrowia”, z uwagi elektrody nad lewym i prawym naczyniem krwionośnym
na to, że przyjaciele nadal umierają, które prowadziły do nadgarstka, dokładnie ponad łokciową trasą pulsu, zamiast
samobójstw upozorowanych na „wypadki”. Proszę nie dać umieszczać je na stopach. Ostatnie badania (z grudnia 1995
się w to wplątać – wielu ludzi ma podświadomą chęć roku) podkreślają, że umieszczanie obu elektrod nad róż-
popełnienia samobójstwa. nymi arteriami tego samego nadgarstka daje bardzo dobre
wyniki, unikamy dzięki temu przepływu prądu przez serce.

N ADZWYCZAJNE ELEKTRODY. Doskonałe, wygodne, Sposób ten jest znacznie wygodniejszy i równie efektywny.
wielokrotnego, wręcz wiecznego, użytku elektrody Taśma elastyczna o długości 8 cali (20 cm) i szerokości
wykonać można przez wyklepanie i przylutowanie końców jednego cala (na przykład Velcro) jest doskonałym sposo-
ołowianego/miedzianego drutu do pręcików długości około 30 bem na przytrzymanie elektrod przy skórze.
mm i średnicy 2,5 mm uciętych z drutu wykonanego ze stali Nie włączając kabla elektrod, włączamy urządzenie
nierdzewnej, który można kupić w sklepach z materiałami i ustawiamy kontrolkę natężenia prądu w pozycji maksymal-
żelaznymi. Przed lutowaniem trzeba oczyścić je kwasem solnym. nej. Następnie przyciskamy włącznik „testowy” SW2 i spra-
Aby zabezpieczyć je przed wyginaniem i złamaniem wdzamy, czy diody luminescencyjne, zielona i czerwona,
należy końcówki przewodów pokryć samokurczącą się izola- zapalają się na przemian. Jeśli tak, to oznacza, że bieguno-
cją. Elektrody należy owinąć trzema lub czterema warstwami wość zmienia się około czterech razy na sekundę (częstot-
bawełnianej flaneli. Należy owinąć je spiralnie poczynając od liwość nie jest najistotniejsza) i że baterie są wciąż nałado-
strony przylutowanych drutów. Na końcu należy flanelę wane. Jeśli diody LED nie zapalą się, należy wymienić
ściśle obszyć, owinąć mocną nitką, tak aby nie pozostał wszystkie trzy dziewięciowoltowe baterie. Jeśli lampka żaro-
nigdzie obnażony metal. Nadmiar materiału odciąć. wa tylko się żarzy lub wydaje się zaledwie żółta, należy
Krawędzie spiralnie nawiniętej flaneli i węzły posmaro- wymienić wszystkie cztery baterie AA. Diody Zenera spo-
wać przezroczystym, bezbarwnym lakierem do paznokci lub wodują wygaszenie LED-ów jeśli początkowe ich napięcie
zabezpieczyć przy pomocy Fray Check (chodzi o taśmę równe 27 woltom spadnie w wyniku zużycia poniżej 18 wolt.
zapobiegającą strzępieniu się materiału, którą można do- W celu uniknięcia marnowania prądu w wyniku jego
stać w sklepach z materiałami do szycia). Całość zanurzyć ucieczki do sąsiednich tkanek nie należy stosować elektrod
w roztworze soli morskiej (nie stołowej) zawierającym odro- dłuższych niż 30 mm i szerszych niż 3,2 mm. Należy
binę odczynnika nawilżającego, takiego jak na przykład ograniczyć się wyłącznie do obszaru nad naczyniami
Kodak Photo Flow, glikol etylenowy lub płyn kuchenny do krwionośnymi. W celu uzupełnienia ubytków wilgoci

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 31


i zapewnienia optymalnych warunków przepływu prądu Przypuszcza się, że kuracja ta również w bezpieczny
należy co 20 minut bawełnianą okrywę elektrod zwilżyć sposób neutralizuje inne wirusy, grzyby, bakterie i pasożyty
kilkoma kroplami roztworu słonej wody. w krwi. (Patrz patenty USA nr 5 091 152, nr 5 139 684, nr
Teraz gałkę kontroli natężenia prądu należy przekręcić 5 188 738, nr 5 328 451 i inne, jak również cenne badania
do pozycji minimum (przeciwnie do kierunku ruchu wska- z zakresu medycyny, obecnie mało znane bądź zatajane).
zówek zegara) i włączyć kable elektrod. Potem należy Przyjmowanie codziennie kilku uncji koloidalnego sreb-
zacząć obracać tę gałkę w prawo, aż poczuje się delikatne ra w roztworze o stężeniu kilku części na milion może
„pulsowanie” i mrowienie. Natężenie prądu należy ustawić zapewnić osobom poddającym się kuracji „powtórne przy-
na najwyższym poziomie, lecz bez przesady, tak aby nie wrócenie sprawności systemu immunologicznego” oraz zmi-
mieć przykrych odczuć. Po zaadoptowaniu się do ustawio- nimalizowanie lub wyeliminowanie możliwości uciążliwych
nego napięcia należy dostroić jego poziom. Jeśli osoba infekcji w fazie powracania do zdrowia. Ta cudowna sub-
używająca przyrządu poci się, opór skóry ze względu na jej stancja pochodzi sprzed roku 1938 i w przeciwieństwie do
wilgotność może ulec zmniejszeniu i w takim wypadku ozonu uważana jest jako „odporna” na prześladowanie ze
zalecane jest zmniejszenie napięcia, o ile, oczywiście, za- strony FDA. Koloidalny roztwór srebra łatwo wykonać
cznie ona czuć się niepewnie. W normalnym przypadku, w domu metodą elektrolityczną w ciągu kilku minut i w do-
wraz z upływem czasu, odczucie mrowienia powoli zanika. wolnej ilości w stężeniu kilku części na milion w cenie
Może się tak zdarzyć, że na początku nie będzie się nic jednego centa za galon (3,785 litra) plus koszt wody.
odczuwało, mimo ustawienia maksymalnego natężenia prą- Bezsensem jest kupowanie go i płacenie wysokich cen.
du. Uczucie mrowienia pojawia się zazwyczaj po kilku Koloid nie ma efektów ubocznych i wiadomo, że eliminuje
minutach i wówczas poziom natężenia należy dostroić do i zapobiega setkom chorób. Koloidowy roztwór srebra nie
takiego stanu, przy którym nie ma przykrych odczuć. wywołuje uczulenia odlekowego, co, jak wiadomo, powodu-
Typowe natężenie prądu nie drażniące skóry wynosi ją antybiotyki. Żadna rozsądna ilość tego preparatu nie
około 3 mA, zaś maksymalny, tolerowany jego poziom może być przyczyną przedawkowania i nie zaszkodzi przy-
(pełne natężenie) wynosi około 7 mA. Ta „rezerwa”, acz- jmującemu go doustnie lub w postaci zastrzyków wykony-
kolwiek nieszkodliwa, nie jest konieczna i może wywoływać wanych przez wykwalifikowany personel lekarski. I
niemiłe odczucia. Prąd płynący przez krew jest znacznie
mniejszy z powodu wielu szeregowo połączonych opor- Przełożył Jerzy Florczykowski
ników, którymi są skóra, różne tkanki, ścianki naczyń, Przypisy:
niemniej utrzymanie tego natężenia na poziomie od 50 do 1. Limfocyty wytwarzane w szpiku kostnym, które przechodzą proces
„dojrzewania” i „edukacji” w grasicy, zwane tymocytami. – Przyp. red.
100 µA jest bardzo istotne. 2. Chodzi tu o limfocyty T pomocnicze (T-helper cells), które mają na
Neutralizator krwi należy stosować po dwie godziny swojej powierzchni cząsteczki CD4. – Przyp. red.
dziennie przez około dwa miesiące. Czynnikiem ogranicza- 3. Food and Drug Administration – Urząd ds. Żywności i Leków. – Przyp. red.
jącym czas jest detoksyfikacja (odtruwanie). Należy uważnie
obserwować reakcje osoby poddającej się terapii (chodzi
o uczucie dyskomfortu, katar, wykwity na skórze, łzawienie,
wysypki, czyraki itp.). W przypadku wystąpienia poważnych
infekcji należy spowolnić kurację, tak aby nie nadwerężać
zdolności organizmu do wydalania toksyn. W przypadkach
zaburzeń krążenia spowodowanych cukrzycą może zajść
potrzeba wydłużenia czasu trwania sesji. Należy pamiętać,
żeby osoba poddająca się kuracji piła dużo wody.
Ostatnie zmiany w teoretycznym protokóle, które są
obecnie sprawdzane, sugerują zastosowanie po trzytygod-
niowej normalnej kuracji dwudziestoczterogodzinnej ciągłej
elektryzacji krwi przez dwa dni, aby zadać ostateczny cios
pozostałym wirusom HIV, których cykl życiowy wynosi 1,2
dnia. (A. Perelson, Los Alamos Biophysics Group, Science
Journal, 16 marzec 1996). W przypadku stosowania takiej
kuracji należy pamiętać o nawilgacaniu co 2 godziny elekt-
rod. Jeśli istnieje bezwzględna konieczność zażywania prze-
pisanych przez lekarza leków, należy czynić to natychmiast
po wyłączeniu instrumentu, a następnie zrobić dwudziesto-
czterogodzinną przerwę, aby pozwolić na obniżenie pozio-
mu leku w plazmie krwi.
Należy pamiętać, że jeśli osoba poddawana kuracji jest
senna, ociężała, apatyczna, osłabiona, ma mdłości, wzdęcia,
bóle głowy lub symptomy podobne do występujących w przy-
padku grypy, istnieje możliwość, że są one wynikiem braku
wystarczającej ilości wody do wymycia z organizmu toksyn.
Interpretujemy je jako wynik odtruwania (detoksyfikacji) oraz
wyzwalania endorfiny w związku z elektryzacją. Należy w takim
wypadku odpocząć przez około 45 minut. Jeśli objawy
detoksyfikacji staną się zbyt dokuczliwe, należy kurację
prowadzić co drugi dzień. Dwudziestojednokrotne powtórze-
nie kuracji powinno „zdeaktowować” zarówno niedojrzałe, jak
i dorosłe wirusy HIV do tego stopnia, że zakłóci ich rozwój.

32 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


NAUKA
WIEŚCI Z POGRANICZA NAUKI
ABIOGENEZA LUB EFEKT FRANKENSTEINA
John Mount
czasie wykonywania ekspery- Jego pasją była wówczas mało znana „Dwudziestego szóstego dnia wyro-
W mentu w dziedzinie elektrycz-
ności zdziwiony naukowiec zauważył,
dziedzina elektryczności wykorzystują-
ca prąd elektryczny do wytwarzania
stki te przybrały kształt upodabniający
je do owada stojącego w wyprostowa-
że przypadkowo stworzył życie. Oto kryształów. nej pozycji na kilku szczecinkach, któ-
historia tego odkrycia sprzed ponad Lokalni mieszkańcy uważali, że za- re tworzyły jego ogon. Do tej pory nie
150 lat… warł pakt z diabłem. Ludzie często zaobserwowałem, aby te wyrostki róż-
informowali miejscowy posterunek poli- niły się czymkolwiek od początkowego
W latach czterdziestych i pięćdzie- cji, że widzieli niesamowite, błyskające stadium formowania się kryształu.
siątych nauka zajmowała się stworze- światła oraz słyszeli trzeszczące, syczące Dwudziestego ósmego dnia stworzenia
niem repliki prymitywnych, poprze- dźwięki dobiegające nocą aż do godzin te zaczęły poruszać nogami. Muszę tu
dzających powstanie życia warunków, rannych z domu Crosse’a. Te zjawiska stwierdzić że byłem nie lada zdziwiony.
które były rzekomo odpowiedzialne za sprawiły, że ochrzczono go przydom- Po kilku dniach odczepiły się od ka-
jego narodziny na naszej planecie. kiem „Człowiek Grzmotu i Błyskawicy”. mienia i energicznie poruszały”.
W laboratoriach całego świata ubrani Jesienią 1837 roku Crosse był zajęty Crosse kontynuował obserwację
na biało kapłani tej „nowej religii” próbami zsyntetyzowania kryształów i w ciągu kilku tygodni na kamieniu
poddawali swoje retorty zawierające krzemionki (SiO2) za pomocą stałego, pojawiło się około sto tych stworzeń.
mnóstwo dziwnych i cudownych mie- słabego prądu elektrycznego wytwarza- Zbadał je za pomocą mikroskopu i za-
szanin działaniu temperatur, prądu nego przez kondensatory Leydena i ba- uważył, że mniejsze mają tylko sześć
elektrycznego, aby wykrzesać życie, terie galwaniczne przepuszczanego nóg, zaś większe osiem.
mamrocząc przy tym dziwne zaklęcia, przez tlenek żelaza zanurzony w płyn- Crosse nie był pewny swojego od-
w których powtarzały się takie słowa nej zawiesinie krzemianu potasu i kwa- krycia:
jak „aminokwasy” i „chromosomy”. su chlorowodorowego. (Warto w tym „Wygląda, że te insekty są z rzędu
Istnieje jednak możliwość, że od- miejscu zauważyć, że dr Wilhelm Reich Acarus. Wystąpiły jednak różnice opi-
powiedź na pytania dotyczące pocho- sugerował w latach trzydziestych nii odnośnie tego, czy należą one do
dzenia życia na Ziemi pojawiła się już i czterdziestych pod wpływem ekspery- znanych gatunków. Są tacy, którzy za-
ponad sto lat wcześniej w starym domu mentów z substancjami noszącymi na- pewniają, że nie”.
na angielskiej prowincji. zwę „bionowe płyny”, że elektryczność Mimo iż Crosse był amatorem, nie
Publikacje na temat pomyślnych statyczna, taka jak ta pochodząca ze był durniem i zaczął podejrzewać, że
doświadczeń wykonanych przez samo- słojów Leydena, była bardzo podobna, jego aparatura została w jakiś sposób
tnego badacza w latach trzydziestych jeśli nie identyczna z „energią orgono- skażona jajami zwykłych Acari. Po do-
ubiegłego stulecia zostały wówczas za- wą”1, która, jak sądził, jest „podstawo- kładnym jej sprawdzeniu, a także po-
kazane, mimo iż dwaj inni naukowcy wym przejawem życia”). mieszczenia Crosse z ulgą stwierdził, że
(jednym z nich był znany luminarz Crosse przez dwa tygodnie cierp- nie może być mowy o skażeniu z jakie-
nauki Michael Faraday) potwierdzili liwie czekał na wynik eksperymentu. gokolwiek źródła bądź powietrza. Mi-
w trochę późniejszym czasie uzyskanie Formowanie się kryształów, jak prze- mo to ten sumienny i rzetelny badacz,
podobnych wyników. widywał, nie było natychmiastowe, na- za jakiego uchodził, podjął kroki, któ-
W roku 1836 Andrew Crosse nazy- tomiast zaczęło dziać się coś znacznie rych celem było wyeliminowanie możli-
wany był „elektrykiem” lub „nauko- bardziej niezwykłego. W swoim pamię- wości jakiegokolwiek skażenia.
wcem-amatorem”. Był to okres narodzin tniku tak opisał wyniki eksperymentu: W tym czasie Crosse stracił zainte-
wiedzy o elektryczności. Nieliczne wyda- „Czternastego dnia od chwili rozpo- resowanie swoimi poprzednimi ekspe-
wane wówczas gazety zamieszczały arty- częcia eksperymentu zaobserwowałem rymentami dotyczącymi wytwarzania
kuły o wspaniałych eksperymentach Mi- przez lupę kilka małych, białawych wy- kryształów i rozpoczął przygotowania
chaela Faradaya, Ohma, Morse’a oraz rostków lub brodawek wyłaniających do prowadzenia dalszych doświadczeń
innych pionierów elektryczności. się mniej więcej w środku elektryzowa- w tej nowej interesującej dziedzinie.
Crosse, jak wynika z opinii jego nego kamienia. Osiemnastego dnia wy- Tego samego roku napisał dwa spra-
rodziny i przyjaciół, był człowiekiem rostki powiększyły się i wypuściły z sie- wozdania z tego doświadczenia. Jedno
uczciwym, prostolinijnym i „bogoboj- bie siedem lub osiem włókienek, dłuż- z nich zostało opublikowane w Transac-
nym”. Skromne dochody pochodzące szych od półkuli, na której rosły”. tions of the London Electrical Society
z „zadłużonego majątku ziemskiego” W obserwacji tej nie było nic nad- (Protokoły Londyńskiego Towarzystwa
umożliwiały mu praktycznie nie zakłó- zwyczajnego. Crosse widywał te „wyro- Elektrycznego), a drugie w Annals of
coną pracę nad eksperymentami z za- stki” przy innych okazjach i wiedział, Electricity (Annały Elektryczności).
kresu elektryczności w jego domu że stanowią one preludium ewentual- Wraz z rozchodzeniem się wieści
w Quantock Hills na południu Anglii. nego formowania się kryształów. o tym odkryciu miejscowi ludzie,

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 33


w większości prości wieśniacy, doszli cześnie ich grobem! To niezwykłe, że niekiedy zaś między dwoma lub w śro-
do przekonania, że Crosse albo zwa- rodzą się w tym płynie i nie mogą do dku elektryfikowanego płynu, a czasa-
riował, albo został opętany i pod ko- niego wrócić! mi wszędzie.
niec roku został wyklęty w całej Anglii. Następnie Crosse zastosował jesz- • Po kilku dniach drobinka zaczy-
Często go obrażano, zaś wielu niego- cze silniejszą substancję – kwas wodo- na powiększać się, wydłużając w kie-
dziwców określało go mianem „bluź- rofluorowy (HF), który jest tak silny, runku pionowym, a następnie zaczyna
niercy” oraz obrazoburcy „naszej świę- że do jego przechowywania stosuje się wypuszczać białawe, falujące odnóżki,
tej religii”. Nieliczni okrzyknęli go woskowane butelki, ponieważ rozpusz- które bardzo łatwo zauważyć przez lu-
„nowoczesnym Prometeuszem”. cza on szkło. Do kwasu zawierającego pę o małym powiększeniu.
20 lat wcześniej ukazała się dru- roztwór krzemionki (H2SiF6) był zanu- • Następnie pojawiają się pierwsze
kiem książka Mary Shelley Franken- rzany na głębokość 5 centymetrów ma- oznaki życia. Dotknięte czymś ostrym,
stein i wrogowie Crosse’a porównywali ły kawałek kwarcu. Kwarc był ciągle wypustki te, twierdzi Crosse, natych-
go do szalonego naukowca z tej powie- poddawany „ujemnej elektryfikacji”. miast kurczą się i opadają „jak zoofity
ści, któremu udało się „stworzyć życie Po ponad 12 miesiącach pojawiły się na mchu”, lecz po usunięciu obcego
przy pomocy elektryczności”. na nim trzy Acari. W kolejnym eks- ciała ponownie się prostują.
Zirytowany tą formą ataku na swo- perymencie Crosse zastosował roztwór • Po kilku dniach wypustki te stają
ją osobę napisał do swojego kolegi, krzemionki przygotowany tak samo się odnóżami i szczecinkami i ostatecz-
żaląc się: jak poprzednio. Tym razem użył her- nie powstaje doskonały Acarus elect-
„Spotykam się z tak olbrzymią ricus. Odczepia się on od miejsca
dozą złośliwości i zniewag… narodzenia i jeśli znajduje się pod
w wyniku eksperymentów, że wy- powierzchnia płynu, wspina się po
gląda na to, iż ich wykonanie było drucie, którym płynie prąd, a na-
przestępstwem”. stępnie ucieka z naczynia. Jeśli
Crosse’owi ulżyło nieco, kiedy którykolwiek z nich zostanie póź-
dowiedział się, że inny, badacz- niej wrzucony z powrotem do cie-
amator, niejaki Weeks z Sand- czy, w której się narodził, z miejs-
wich, powtórzył niektóre z jego ca tonie.
eksperymentów z pomyślnym Crosse podaje również, że ni-
skutkiem stosując jeszcze bardziej gdy nie słyszał, aby jakikolwiek
rygorystyczne zabezpieczenia Acarus został stworzony pod po-
przed skażeniem. wierzchnią cieczy bądź z jajeczek
Przed rozpoczęciem pracy wyrzucających na zewnątrz wypu-
Weeks wygrzewał całe wyposaże- stki, lub by kiedykolwiek udało się
nie w piekarniku w wysokiej tem- komukolwiek zaobserwować jaje-
peraturze i używał wyłącznie wo- czka przed „elektryzacją, z wyjąt-
dy destylowanej. Wszystkie naczy- kiem przypadku kiedy pewna licz-
nia napełniał pod osłoną rtęci ba tych insektów osiągnąwszy do-
używając „powietrza produkowa- jrzałość, gromadziła się i zaczyna-
nego” (chodzi o tlen). Wygrzewał ła produkować jajeczka”.
nawet roztwory krzemionki. Acari Jedynym uznaniem, jakie kie-
pokazały się po półtora roku. dykolwiek spotkało Crosse’a ze
W eksperymentach kontrolnych, strony luminarzy nauki, było pis-
Acarus electricus (rysunek pochodzi z książki
w których stosowano wszystko mo od Faradaya, które odczytano
H.M. Noada Wykłady z elektryczności, Londyn, 1849).
z wyjątkiem elektryczności, żadne w Królewskim Instytucie. Faraday
Acari nie pojawiły się. metycznie zamkniętych naczyń. Po stwierdza w nim, że podobne zjawiska
Podbudowany tym faktem Crosse podłączeniu baterii z roztworu zaczęły występowały w czasie jego własnych
powrócił do swoich badań z nowym uwalniać się wodór i tlen, zaś w 140 eksperymentów, lecz nie potrafił roz-
zapałem. Wprowadził innowacje – po- dniu zobaczył jedno z malutkich stwo- strzygnąć, czy traktować je „jako przy-
zbył się porowatych kamieni i zaczął rzeń czołgające się po ściance retorty. padek stworzenia, czy też ożywienia”.
używać szklanych cylindrów wypełnio- W tym momencie zdał sobie sprawę, Najwidoczniej cienka linia oddzie-
nych skondensowanymi roztworami że zapomniał włożyć do niej coś, na lająca zwierzęta od minerałów i roślin
azotanu miedzi, siarczanu miedzi i sia- czym ten insekt mógłby spocząć, i nie jest lekko zamazana.
rczanu cynku. Acari pojawiły się pono- minęło wiele czasu, kiedy insekt wpadł Innym, mało znanym pionierem
wnie, tyle że tym razem na ściance z powrotem do kwasu i rozpuścił się nauki, który odważył się przekroczyć
i pięć centymetrów pod powierzchnią w nim! Eksperymentator był bardzo tę linię, był hinduski naukowiec Ja-
roztworu. Zauważył przy tym, że jeśli zdziwiony, że w tak kaustycznym roz- gadis Chandra Bose. Podobnie jak
wynurzyły się z roztworu i następnie tworze mogło się coś narodzić! Crosse nie był on w dobrych stosun-
przypadkowo do niego z powrotem Crosse z uwagą podsumował swoje kach z akademią nauk i znaczna część
wpadły, z miejsca ulegały „zniszcze- obserwacje z poprzednich ekspery- jego prac została zignorowana i zle-
niu”. mentów z Acari i stwierdził, że: kceważona. Był to ten sam człowiek,
To bardzo intrygująca sprawa. Siar- • Na samym początku Acari poja- który w roku 1895 miał pokaz naukowy
czan cynku, podobnie jak pozostałe wia się „w bardzo malutkiej, białawej w ratuszu Kalkuty, któremu przewo-
związki cynku, jest bardzo trujący, zaś półkuli”, która formuje się na powierz- dniczył gubernator Bengalu, Alexan-
siarczan miedzi i azotan miedzi są sto- chni elektryfikowanej substancji. Cza- der Mackenzie.
sowane jako środki przeciw insektom. sami pokazuje się w pobliżu dodat-
Najwidoczniej macica Acari jest jedno- niego, a czasami ujemnego bieguna, dokończenie na stronie 59

34 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


N a podstawie chronologii Ewangelii wiadomo nam, że drugie małżeńskie
namaszczenie Jezusa przez Marię Magdalenę w Betanii miało miejsce
w tygodniu poprzedzającym ukrzyżowanie. Wiemy również, że Maria była wtedy
w trzecim miesiącu ciąży i w związku z tym powinna była urodzić we wrześniu.
Pierwsi przywódcy Co zatem mówią nam Ewangelie na temat wydarzeń, które miały miejsce we
wrześniu roku pańskiego 33? W rzeczy samej nic, niemniej sprawa ta została
kościoła katolickiego podjęta w Dziejach Apostolskich, gdzie podane są szczegóły wrześniowego wyda-
rzenia, które znamy jako „Wniebowstąpienie”.
przyjęli jako W Dziejach Apostolskich nie ma jednak mowy o jednej rzeczy, to jest
o „Wniebowstąpieniu”. Nazwa ta została nadana temu rytuałowi trzy wieki później,
obowiązujące teksty, kiedy Kościół Rzymskokatolicki ustalał swoje doktryny. Oto, jak brzmią dosłownie
stosowne słowa tekstu: „I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę
które zaciemniają i obłok wziął go sprzed ich oczu”. Dalej mówi się, że „mężowie w białych szatach”
rzekli do uczniów: „…czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus… tak przyjdzie, jak
prawdę na temat go widzieliście idącego”. Nieco dalej w Dziejach mówi się, że „niebo” musi przyjąć
Jezusa aż do czasu jego „powrotu”.1
życia Jezusa oraz Wiedząc, że był to właśnie miesiąc, w którym Maria Magdalena spodziewała się
dziecka, zastanówmy się zatem, czy istnieje jakiś związek między połogiem Marii
jego królewskiej a tak zwanym „Wniebowstąpieniem”? Otóż istnieje i wynika on z istoty czasu
powrotu.
krwi. Apokryfy i inne Istniały zasady nie tylko rządzące ceremonią zaślubin sukcesorów rodów
mesjanistycznych, ale również rządzące samym małżeństwem. Zasady dynastycz-
źródła dowodzą, nych więzów małżeńskich różniły się od obowiązujących w przeciętnej rodzinie, zaś
rodzice mesjanistyczni byli formalnie rozdzielani na czas porodu. Nawet zbliżenia
że hierarchia między dynastycznym mężem i żoną były dozwolone jedynie w grudniu, tak aby
urodziny następców zawsze wypadały we wrześniu, miesiącu Atonement, najświęt-
kościelna od szym miesiącu żydowskiego kalendarza.
To właśnie tę zasadę złamali rodzice Jezusa (Józef i Maria) i było to przyczyną, dla
początku manipuluje której Żydzi nie byli zgodni co do tego, czy Jezus jest ich prawdziwym Mesjaszem.
Kiedy dynastyczne dziecko było poczęte w niewłaściwej porze roku, matka
wyznanwcami, aby bywała zazwyczaj umieszczana na czas porodu pod klasztornym nadzorem, aby
uniknąć publicznego zawstydzenia. Nazywało się to „oddaleniem prywatnym/pota-
zachować nad nimi jemnym” i święty Mateusz całkiem wyraźnie podaje, że kiedy odkryto ciążę Marii,
„Józef, jej mąż, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na
swoją władzę. zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie”.
W tym przypadku na urodzenie została udzielona dyspensa przez archanioła
Simeona, który piastował wówczas stanowisko „Gabriela” będąc anielskim kap-
łanem dyżurnym. Zarówno Zwoje znad Morza Martwego, jak i Księga Enocha
Część 3 (która została usunięta ze Starego Testamentu) definiują „archaniołów” (lub
głównych ambasadorów) jako starszych kapłanów w Qumran noszących tradycyjnie
(dokończenie) tytuły „Michał”, „Gabriel”, „Rafael”, „Sariel” etc.
W przypadku Jezusa i Marii Magdaleny wszelkie zasady więzów małżeńskich
zostały zachowane i ich pierwsze dziecko zostało poczęte w grudniu roku pańskiego
32 i urodzone we wrześniu roku 33.
Sir Laurence Gardner Z chwilą urodzenia się dynastycznego dziecka rodzice byli rozdzielani na sześć
Kontakt przez: lat, jeśli to był chłopiec, i na trzy lata, jeśli urodziła się dziewczynka. Ich małżeństwo
było restytuowane dopiero po tym czasie. W międzyczasie matka z dzieckiem
Element Books udawała się do odpowiednika klasztoru, zaś o małżonku mówiło się, że wstępuje do
Shaftesbury, Dorset, SP7 8DP „Królestwa Niebios”. To Królestwo Niebios było w rzeczywistości Esseńskim
Wielka Brytania Nadrzędnym Klasztorem w Mird nad Morzem Martwym, zaś ceremonia wstępowa-
lub: nia była prowadzona przez anielskich kapłanów pod nadzorem wyznaczonego
Columba House przywódcy pielgrzymów.
P.O. Box 20, Tiverton, EX16 5YP W Księdze Wyjścia Starego Testamentu izraelskich pielgrzymów prowadził do
Wielka Brytania Ziemi Świętej „obłok”. Kontynuując tę tradycję kapłan, przywódca pielgrzymów,
nosił od tamtego czasu tytuł „Obłok”.

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 35


Jeśli przeczytamy teraz Dzieje Apostolskie zgodnie z in- pozostałych. Jest wypełniona okropnymi, nadprzyrodzonymi
tencją autorów, zobaczymy, że Jezus został wzięty przez podtekstami, zaś jej bezpośredni charakter wyobrażeniowy
„Obłok” (czyli wodza pielgrzymów) do Królestwa Niebies- został skażony przez Kościół, który przeobraził jej tekst
kiego (czyli do Nadrzędnego Klasztoru w Mird), zaś człowiek w pewien rodzaj ostrzeżenia, przepowiedni katastrofy! Lecz
w bieli (anielski kapłan) powiedział, że Jezus powróci, kiedy księga ta nie ma w tytule słowa „Przepowiednia” lub „O-
nadejdzie czas restytucji (kiedy przywrócone zostanie fizyczne strzeżenie”. Nazywa się „Objawienie”3.
małżeństwo). Cóż zatem ta księga objawia? Chronologicznie opisane
Jeśli rzucimy teraz okiem na List św. Pawła do Hebraj- tam wydarzenia następują po tych, jakie opisane są w Dzie-
czyków, zauważymy, że wyjaśnia on bardziej szczegółowo jach Apostolskich, czyli księga Objawienia św. Jana jest
wydarzenie noszące nazwę Wniebowstąpienia. Św. Paweł w rzeczywistości kontynuacją historii Jezusa, Marii Magdale-
opowiada, jak Jezus został przyjęty do Kapłaństwa Niebiańs- ny i ich synów, w szczególności starszego syna, Jezusa Justusa.
kiego, ponieważ w rzeczy samej nie miał uprawnień do tak Podaje ona szczegóły jego życia i małżeństwa wraz z urodzi-
uświęconego tytułu. Tłumaczy on, że Jezus urodził się (po- nami jego syna. Ta błędnie interpretowana przez Kościół
przez ojca Józefa) w żydowskiej linii Dawida, linii, która księga Nowego Testamentu nie jest ani ostrzeżeniem, ani
miała prawo do tytułu królewskiego, lecz nie miała prawa do pełną grozy przepowiednią. Jest dokładnie tym, co mówi jej
kapłaństwa, ponieważ to ostatnie było wyłącznym przywilejem tytuł: objawieniem (lub raczej: ujawnieniem – przyp. tłum.).
rodu Aarona i Lewiego.
Paweł powiada, że udzielono jednak specjalnej dyspensy, Jak już wcześniej zauważyliśmy, wyświęceni księża w tam-
i dodaje, że „skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi tych czasach nosili przydomek „rybiarzy”, ich pomocników
nastąpić zmiana zakonu” (zakon = prawo). Jako wynik tej nazywano z kolei „rybakami”, zaś kandydatów do chrztu
zmiany zakonu (prawa) Jezus miał prawo wejścia do Królestwa – „rybami”. Po wstąpieniu do Królestwa Niebieskiego Jezus
Niebieskiego według kapłańskiego porządku Melchizedeka. stał się wyświęconym „rybiarzem”, lecz do chwili wstąpienia
Tak więc we wrześniu roku pańskiego 332 rodzi się tam (jak wyjaśnia św. Paweł) nie posiadał tytułu kapłańskiego.
pierwsze dziecko, zaś Jezus zgodnie z prawem wstępuje do W trakcie rytuału wyświęcania prowadzący ceremoniał
Królestwa Niebieskiego. Nie ma ża- kapłani z sanktuarium, Lewici, po-
dnej wzmianki na temat męskiej płci Przed urodzeniem drugiego dawali kandydatom pięć bochenków
tego dziecka (są natomiast w przypa- chleba i dwie ryby. Prawo w tej
dku kolejnych dwóch narodzin) i wi-
syna w roku 44 Maria mierze było bardzo rygorystyczne.
dząc, że Jezus wraca trzy lata póź- Magdalena została wydalona Kandydat musiał być obrzezanym
niej, w roku 36, wiemy, że Maria z Judei w związku Żydem. Innowiercy i nie obrzezani
urodziła dziewczynkę. z zaangażowaniem się jej samarytanie nie mogli w żadnym wy-
Śledząc chronologię Dziejów padku dostąpić tego zaszczytu.
Apostolskich widzimy, że we wrześ- w powstanie o charakterze I to właśnie był ten szczególny
niu roku 37 rodzi się drugie dziecko, politycznym. kapłański rytuał, który Jezus pogwa-
a następnie kolejne w roku 44. łcił w czasie tak zwanego „nakar-
Okres, jaki upływa między tymi dwo- mienia pięciu tysięcy”4, ponieważ
ma urodzinami a drugą restytucją (małżeństwa) w roku 43, w ten sposób dał dostęp do swojej nowej, liberalnej posługi
wynosi sześć lat, co wskazuje, że drugie dziecko było chłop- ofiarowując bochenki chleba nie uświęconemu zgromadzeniu
cem. Fakt ten potwierdzają również użyte słowa kryptologicz- ludzi. Poza tym, z uwagi na to, że stał się „rybiarzem”,
ne – takich samych użyto w stosunku do dziecka z roku 44, co o Jezusie mówiono również jako o „Chrystusie” – jest to
oznacza, że trzecie dziecko również było chłopcem. grecka definicja i znaczy „Król”. Wymawiając słowa Jezus
Zgodnie z tym, co znajdujemy w Zwojach znad Morza Chrystus faktycznie mówimy Jezus Król, zaś jego królewskie
Martwego, wszystko, co ma charakter kryptologiczny w No- pochodzenie wywodziło się z Królewskiego Domu Judy (Do-
wym Testamencie, zostało ustalone z góry przez inny termin, mu Dawidowego), jak to wielokrotnie podkreślają ewangelie
który wyjaśnia, że dany termin oznacza coś ukrytego zgodnie oraz listy świętego Pawła.
z zasadą: „To jest dla tych z uszami do słuchania”. Kiedy już Tak więc poczynając od roku 33 n.e. Jezus wyłania się
się zrozumie te kody i alegorie, łatwiej jest rozumieć inne w podwójnej roli: jako „Kapłan Chrystus”, a jeszcze częściej
przekazy, bowiem ich znaczenie nie zmienia się. Znaczą jako „Rybiarski Król” („Fisher King”). Definicja ta, jak
dokładnie to samo za każdym razem, kiedy zostają użyte zobaczymy, miała przerodzić się w dziedziczny i dynastyczny
– inaczej mówiąc, zawsze są używane, kiedy chodzi o to samo. urząd potomków Jezusa i następni „Rybiarscy Królowie” byli
I tak na przykład Ewangelie wyjaśniają, dlaczego Jezus był dominującymi postaciami w historii linii krwi Graala.
nazywany „Słowem Boga”: „A słowo ciałem się stało i miesz-
kało między nami… w pełni gracji i prawdy”. Jan bardzo Przed urodzeniem drugiego syna w roku 44 Maria Mag-
długo wyjaśnia znaczenie tego wyrażenia, zaś kolejne przy- dalena została wydalona z Judei w związku z zaangażowaniem
kłady cytatów brzmią następująco: „Słowo Boga stało nad się jej w powstanie o charakterze politycznym. Wraz z Fili-
jeziorem” i „Słowo Boga było w Samarii”. pem, Łazarzem i kilkoma innymi wiernymi przyjaciółmi udała
Przesłania dotyczące żyzności i nowego życia są sfor- się (w myśl umowy z królem Herodem Agryppą II) do
mułowane w Przypowieści o siewcy, którego ziarno „wydało posiadłości Herodów w pobliżu Lionu w kraju Gaul (który
plon”. I stąd, ilekroć jest mowa, że „Słowo Boga plon wydało” stał się później Francją).
oraz „to jest dla tych z uszami do słuchania”, oznacza to, że Od najwcześniejszych czasów przez średniowiecze aż do
Jezus miał syna. Są dwa takie wyrażenia w „Dziejach Apostol- renesansu jej emigracja z Judei była portretowana w ręko-
skich” i przypadają one dokładnie na rok 37 i 44. pisach luminarzy i podobnych im dziełach sztuki. Jej życie
Przypuszczalnie najgorzej zinterpretowaną księgą Nowe- i praca we Francji, a w szczególności w Langwedocji, została
go Testamentu jest Apokalipsa św. Jana (inaczej Objawienie opisana nie tylko w pracach dotyczących historii europejskiej,
św. Jana). Chodzi tu o błędną interpretację przez Kościół ale nawet w liturgii rzymskokatolickiej, dopóki Watykan nie
a nie błędy w samej księdze. Księga ta jest niepodobna do usunął jej stamtąd.

36 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


Deportacja Mary Magdaleny jest opisana w Apokalipsie mu przedstawiają go jako znacznie młodszego człowieka.
św. Jana (inaczej Objawieniu św. Jana), która podaje, że była Podają one, że zmarł on w wieku 80 lat 27 lipca 82 roku n.e.,
ona w tym czasie w ciąży. Opowiada ona również, jak czyli w chwili ukrzyżowania Jezusa musiał mieć 32 lata.
rzymskie władze oskarżyły ją, jej syna i jego następców: „A Józef z Arymatei był w rzeczywistości nikim innym jak
jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia… Oto bratem Jezusa Jakubem, zaś tytuł, jakim się go obdarza, nie
wielki smok barwy ognia mający siedem głów i dziesięć rogów ma nic wspólnego z nazwą jakiegokolwiek miejsca. Arymatea
– a na głowach jego siedem diademów… I stanął smok przed nigdy nie istniała. Nie powinno więc dziwić, że to właśnie on
mającą rodzić Niewiastą, ażeby, skoro porodzi, pożreć jej negocjował z Piłatem sprawę umieszczenia Jezusa w swoim
dziecię. I porodziła syna – Mężczyznę… A niewiasta zbiegła własnym grobie rodzinnym.
na pustynię… I rozgniewał się smok na niewiastę i odszedł Rodowy przydomek „Arymatea” wziął się z angielskiego
rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą zniekształcenia grecko-hebrajskiego terminu ha Rama Theo
przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa”. (Apokalipsa św. – „Boska Wysokość” lub „Królewska Wysokość”, jak to dziś
Jana, 12,1-18). mówimy. Ponieważ Jezus był najstarszym mesjanistycznym
Jest powiedziane, że to do kraju Gaul (Francji) Maria potomkiem – Chrystusem, Kristosem lub po prostu królem
zaniosła Sangréal (Krew Królewską, Świętego Graala), i to – jego młodszy brat był księciem krwi królewskiej, Królewską
właśnie w Gaul potomkowie sławnej linii Jezusa i Marii, Wysokością, Rama-Theo. W nazareńskiej hierarchii książę krwi
„Rybiarscy Królowie”, rozkwitali przez 300 lat. królewskiej zawsze posiadał patriarchalny tytuł „Józefa” – podo-
Odwiecznym mottem Rybiarskich Króli było „W Sile”. bnie jak Jezus był tytularnie „Dawidem”, a jego żona „Marią”.
Wywodziło się ono od imieniem ich przodka, Boaza (pradzia-
dka króla Dawida), które znaczyło „W Sile”. Po przetłuma- Na początku V wieku potomkowie Jezusa i Marii skoliga-
czeniu na łacinę brzmiało ono „In Forte” (Głośno), co później cili się poprzez małżeństwo z Frankami sigambryjskimi. Z te-
zostało zniekształcone na „Anfortas”, które stało się imieniem go związku wyłoniła się nowa rodzina „panująca”, która
Rybiarskiego Króla w romansie mówiącym o Graalu5. zapoczątkowała dynastię Merowingów. Merowingowie zało-
Możemy obecnie powrócić do tradycyjnej symboliki Gra- żyli królestwo Francji i wprowadzili dobrze znany „fleur-de-
ala jako kielicha napełnionego krwią lys” (kwiat lilii – starożytny, żydow-
Jezusa. Możemy również zastanowić Potomkowie Jezusa stanowili ski symbol obrzezania) jako symbol
się nad graficzną symboliką stworzo- królów francuskich.
ną na długo przed Wiekami Ciem- potężne zagrożenie dla Z Merowingów wyłoniła się ko-
noty, około 3 500 lat p.n.e. Kiedy Kościoła Rzymskokatolickiego, lejna linia, która założyła niezależne
tego dokonamy, zauważymy, że kie- ponieważ byli dynastycznymi żydowskie królestwo w południowej
lich lub puchar jest najstarszym sym- Francji, Królestwo Septi-manii, zna-
bolem kobiety. Jego reprezentacją
przywódcami Kościoła nej obecnie jako Langwedocja. Pier-
było Święte Naczynie – macica. Nazareńskiego. wsi książęta Tuluzy, Akwitanii i Pro-
Tak więc uciekając do Francji, wansji wywodzili się z mesjanistycz-
Maria Magdalena przeniosła nej linii krwi Świętego Graala. Sep-
Sangréal w Uświęconym Kielichu swojej macicy, tak jak to timania otrzymała Królewski Dom Dawidowy w roku 768, zaś
opisuje Księga Objawienia. Imię tego drugiego syna było jej książę Bernard poślubił później córkę cesarza Charlemag-
Józef. ne (Karola Wielkiego).
Równoważnym tradycyjnym symbolem mężczyzny było Spośród „Rybiarskich Króli” wyłoniła się również kolejna
ostrze rogu przedstawiane zazwyczaj w postaci miecza lub linia sukcesji w Gaul. Podczas gdy Merowingowie kontynuo-
jednorożca. W Starym Testamencie w Pieśni nad Pieśniami wali patrymonialną „męską” linię dziedzictwa Jezusa, druga
oraz w Księdze Psalmów płodny jednorożec symbolizuje linia przedłużała matriarchalne dziedzictwo Marii Magdaleny
królewski ród Judy i właśnie z tego względu katarowie w „żeńskiej” linii. Były to dynastyczne królowe Avallonu
z Prowansji używali tej mistycznej bestii jako symbolu linii w Burgundii, z domu del Acqs – co znaczy „wody” – tytuł
krwi Graala.6 nadany Marii Magdalenie wcześniej, kiedy udała się morzem
Maria Magdalena zmarła w Prowansji w roku 63 n.e. do Prowansji.
W tym samym roku Józef z Arymatei zbudował sławną Ci z nas, którym nie są obce tradycje arturiańskie i św.
kaplicę w Glastonbury w Anglii jako pomnik Mesjanistycznej Graala, zorientowali się w tej chwili w ostatecznej doniosłości
Królowej. Był to pierwszy „nie podziemny” kościół chrześ- tej mesjanistycznej rodziny Rybiarskich Królów, królowych
cijański na świecie, zaś w następnym roku syn Marii, Jezus Avallonu i domu del Acqs (przekształconego w arturiańskim
Justus, poświęcił go swojej matce. Jezus Młodszy był już romansie na „du Lac”).
przedtem w Anglii z Józefem, w wieku dwunastu lat, w roku Potomkowie Jezusa stanowili potężne zagrożenie dla Koś-
49. To właśnie to wydarzenie zainspirowało sławną pieśń cioła Rzymskokatolickiego, ponieważ byli dynastycznymi
Williama Blake’a, Jeruzalem: „I te stopy w starożytności, przywódcami Kościoła Nazareńskiego. W rzeczywistości Koś-
stąpały po zieleni Anglii gór”.7 ciół Rzymskokatolicki nie powinien był nigdy powstać, ponie-
waż nie był on niczym innym jak ruchem „hybrydowym”
Kim był Józef z Arymatei, człowiek, który przejął kontrolę złożonym z najróżniejszych doktryn pogańskich przyklejo-
nad biegiem wypadków w czasie ukrzyżowania? I dlaczego nych do podstawowej żydowskiej bazy.
matka Jezusa, jego żona i reszta rodziny zaakceptowała Jezus urodził się w 7 roku p.n.e. i jego urodziny przypada-
interwencję Józefa bez zadawania jakichkolwiek pytań? ją na dzień będący odpowiednikiem 1 marca, z „oficjalnymi”
Dopiero w roku 900 n.e. Kościół Rzymski zdecydował się urodzinami w dniu 15 września, aby zadowolić wymagania
wydać oświadczenie, że Józef z Arymatei był wujem matki dynastyczne. W chwili ustanawiania zasad Kościoła Rzymsko-
Jezusa, Marii. Od tego czasu obrazy zaczęły ukazywać go katolickiego w czwartym stuleciu naszej ery cesarz Konstan-
w chwili ukrzyżowania jako stosunkowo starego człowieka, tyn zignorował jednak obie daty i zamiast nich ustanowił 25
kiedy matka Maria miała już ponad pięćdziesiąt lat. Doku- grudnia jako dzień Bożego Narodzenia, tak aby zbiegało się
menty historyczne dotyczące Józefa sprzed oświadczenia Rzy- ono z pogańskim Świętem Słońca.

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 37


Później, na Synodzie w Whitby, w roku 664, biskupi wiedź Piotra: „Kobiety nie są warte życia”. Biskupi cytowali
przejęli celtyckie święto Eostre, bogini wiosny i urodzaju, nawet słowa Księgi Rodzaju, kiedy to Bóg mówi do Ewy na
i przywiązali do niego nowe, chrześcijańskie znaczenie. Czy- temat Adama tymi słowy: „…on zaś będzie panował nad
niąc to zmienili datę celtyckiego święta, by oddzielić ją od tobą” (Księga Rodzaju, 3,16).
tradycji żydowskiej Paschy.8 Ojciec Kościoła Tertulian podsumowuje całość poglądów
ościoła, kiedy mówi o uczennicach Marii Magdaleny: „Te
Chrześcijaństwo ewoluowało, jak wiadomo, jako „religia heretyckie kobiety! Jak one śmią! Są na tyle bezwstydne, by
kompozytowa”, zupełnie niepodobnie do innych. Gdyby Je- nauczać, by angażować się w dyskusje i spory, by chrzcić…
zus miał być jego żywym katalizatorem, wówczas chrześcijańs- Nie wolno kobiecie przemawiać w kościele… ani preten-
two bazowałoby na jego naukach – moralnych i społecznych dować… do udziału w jakichkolwiek męskich funkcjach
zasadach uczciwego, tolerancyjnego kapłaństwa z ludźmi – a już na pewno nie mogą być kapłankami”.
w charakterze udziałowców tej religii. Następnie, jako ukoronowanie wszystkiego, pojawia się
Ortodoksyjne chrześcijaństwo nie jest zbudowane na pod- najbardziej zadziwiający dokument Kościoła Rzymskokatolic-
stawie nauk Jezusa, bazuje ono na naukach Kościoła Rzyms- kiego, Apostolski Porządek (The Apostolic Order). Dokument
kiego, które różnią się całkowicie od nauk Jezusa. Istnieje ten został pomyślany jako „wyimaginowana” dyskusja tocząca
cały szereg przyczyn takiego stanu rzeczy, z których najważ- się między apostołami po Ostatniej Wieczerzy. W przeciwień-
niejszą jest to, że nauki Jezusa zostały z rozmysłem ze- stwie do Ewangelii dokument ten sugeruje udział Marii
pchnięte na bok na rzecz nauk Piotra i Pawła, które nie były Magdaleny w Ostatniej Wieczerzy i wszyscy zgadzają się, że
uznawane przez Kościół Nazareński jako legalne dziedzictwo powodem, dla którego Jezus nie przekazał przy stole Marii
Jezusa i jego brata Jakuba. ani kropli wina było to, że zauważył, iż się ona śmieje!
Papieże i kardynałowie mogli rządzić niepodzielnie jedy- Na podstawie tego osobliwego, fikcyjnego dokumentu
nie poprzez usunięcie Jezusa z czołowego miejsca. Konstan- biskupi postanowili, że mimo iż Maria być może była towarzy-
tyn orzekł, że to „on sam” jest „Zbawicielem Mesjaszem” szką Jezusa, kobietom nie należy się żadne miejsce w Koś-
a nie Jezus! Jeśli chodzi o biskupów Rzymu (papieży), to ciele, ponieważ nie są one poważne! Postawa seksistowska
przydzielono im apostolskie dziedzi- przetrwała w Kościele do dzisiaj.
ctwo świętego Piotra, nie będącego Papieże i kardynałowie mogli Dlaczego? Ponieważ należało zdys-
spadkobiercą Jezusa i jego braci, co kredytować Marię Magdalenę i po-
zachował Kościół Nazareński.
rządzić niepodzielnie jedynie zbawić uznania, tak aby można było
Jedynym sposobem, przy pomocy poprzez usunięcie Jezusa ignorować jej spadkobierców. Ale
którego Kościół Rzymski mógł zapo- z czołowego miejsca. czasy zmieniają się i przynajmniej
biec wpływom potomków Marii Ma- Konstantyn orzekł, że to w Kościele Anglikańskim kobietom
gdaleny, było zdyskredytowanie jej przywraca się prawo do stanu kap-
samej i zaprzeczenie, że była żoną „on sam” jest „Zbawicielem łańskiego.
Jezusa. Ale co z bratem Jezusa Jaku- Mesjaszem” a nie Jezus!
bem? On również miał potomków, Mimo zakusów seksistów, mesja-
mieli ich również jego pozostali bra- nistyczni dziedzice utrzymali swoją
cia, Simon, Joses i Jude. Kościołowi nie udało się uciec od pozycje społeczną poza establishmentem Kościoła Rzymsko-
ewangelicznego stwierdzenia, że Jezus był Błogosławionej katolickiego. Utworzyli własne kościoły, Kościół Nazareński
Matki Maryi „pierworodnym synem”, przeto macierzyństwo i Kościół Celtycki, i założyli własne królestwa w Brytanii
samej Marii też musiało zostać ukryte. i Europie. Stali się zagrożeniem dla Kościoła Rzymskokatoli-
W wyniku tej opcji Matka Maria została przedstawiona ckiego i figuranckich monarchów oraz rządów przezeń ani-
jako dziewica, zaś Maria Magdalena jako ladacznica, o czym mowanych. To właśnie z ich powodu utworzono brutalną
nie wspominają oryginalne Ewangelie. Następnie, w celu inkwizycję, jako że podtrzymywali oni moralne i społeczne
umocnienia pozycji Marii, zaczęto głosić, że jej własna matka, zasady, które stały w opozycji do doktryny Kościoła Rzymsko-
Anna, urodziła ją w sposób „bezgrzeszny”! katolickiego.
Z upływem czasu te wyrachowane doktryny zaczęły od- Stało się to bardzo wyraźne w Wieku Rycerskości, w któ-
nosić skutek. Na samym początku jednak trzeba było czegoś rym kultywowano szacunek dla kobiet, czego przykładem
więcej, aby scementować te idee, ponieważ kobiety z ruchu mogą być templariusze, których zakonna przysięga odzwier-
nazareńskiego, takie jak Maria Magdalena, Marta, Maria ciedlała szacunek dla „Matki Graala”, Królowej Marii Mag-
żona Kleofasa i Salome, które prowadziły szkoły i misje daleny.
w całym śródziemnomorskim świecie, miały znaczne wpływy W okresie poprzedzającym średniowiecze historie po-
w Kościele Celtyckim. Wszystkie one były uczennicami Jezusa szczególnych członków tego rodu były dobrze znane. Lecz
i bliskimi przyjaciółkami jego matki, Marii, której towarzyszy- kiedy Kościół rozpoczął swoje rządy i zaczął wysuwać oskar-
ły w chwili jego ukrzyżowania, co potwierdzają Ewangelie. żenia (Wielka Inkwizycja), cały dorobek nazareński musiał
Jedyną drogą ocalenia dla kościoła było usunięcie kobiet, zejść do podziemia.
i to nie tylko usunięcie ich ze stanowisk kościelnych, ale Po co jednak komu była potrzebna rządna odwetu In-
odmówienie im także jakichkolwiek praw w społeczeństwie. kwizycja? Kiedy zakon templariuszy wrócił do Europy, nie
Tak więc Kościół ogłosił, że wszystkie kobiety są heretyczkami tylko przywiózł ze sobą dokumenty, które poddawały w wątp-
i czarownicami! liwość nauki Kościoła, lecz zaczął zakładać własne kościoły
W dziele tym biskupów wspomagały słowa Piotra i Pawła. cysterskie przeciwstawiające się Rzymowi. Nie były to byle
Opierając się na ich naukach Kościół Rzymskokatolicki mógł jakie kapliczki, ale największe religijne pomniki, jakie kiedy-
przyjąć ideę absolutnego seksizmu. W Liście do Tymoteusza kolwiek wystrzeliły ku niebu zachodniego świata, na przykład
Paweł napisał: „Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też katedra Notre Dame we Francji.
przewodzić nad mężem, lecz [chcę, by] trwała w cichości”. Wbrew ich dzisiejszemu obliczu te wywierające olbrzymie
(Pierwszy List do Tymoteusza, 2,12). W Ewangelii według św. wrażenie gotyckie katedry nie miały nic wspólnego z oficjal-
Filipa (w apokryfach) cytuje się nawet następującą wypo- nym Kościołem Rzymskokatolickim. Zostały ufundowane

38 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


i zbudowane przez templariuszy i były dedykowane Marii Wszystko zaczęło się w roku 1208, kiedy to papież Inno-
Magdalenie – Notre Dame, Naszej Pani – którą nazywali centy III wysłał 30 000 żołnierzy do Langwedocji w połu-
„Graalem świata”. dniowej Francji, która była siedliskiem katarów (czystych),
Tego rodzaju działalność pozostawała oczywiście w sprze- o których mówiono, że są strażnikami wielkiego, świętego
czności z wszystkimi dogmatami Kościoła Rzymskokatolic- skarbu – tajemnicy, która może przewrócić do góry nogami
kiego i biskupi przemianowali je, poświęcając je Marii, matce ortodoksyjne chrześcijaństwo. Krucjata papieska, zwana tak-
Jezusa. Czyniąc to wydali nakaz ścisłego przestrzegania spo- że „krucjatą przeciwko albigensom”, trwała 36 lat. W jej
sobu przedstawiania na artystycznych portretach Matki Marii, trakcie wyrżnięto dziesiątki tysięcy niewinnych ludzi, ale
Madonny. Musiała być odziana w szaty w kolorze „wyłącznie skarbu nie znaleziono.9
białym i niebieskim”, tak aby nie wywołać przeświadczenia, że Główny okres działalności inkwizycji przypada na pon-
przyznano jej prawo do piastowania jakichkolwiek stanowisk tyfikat papieża Grzegorza IX, kiedy to w roku 1231 miała
w wyłącznie męskim stanie kapłańskim. miejsce masakra wszystkich, którzy popierali „herezję Gra-
Z drugiej strony Maria Magdalena była portretowana ala”. W roku 1252 wydano oficjalne zezwolenie na tor-
(przez największych artystów świata) w czerwonej pelerynie turowanie ofiar oraz wykonywanie egzekucji poprzez palenie
(mantyli), podobnej do tych, jakie noszą kardynałowie, lub na stosie.
w czarnej szacie wyższej kapłanki nazareńskiej, i Kościół nic „Herezja” była bardzo wygodnym oskarżeniem, ponieważ
nie mógł na to poradzić. Biskupi twierdzili jedynie, że jest to tylko Kościół mógł definiować, co to słowo znaczy. Ofiary były
praktyka grzeszna i heretycka, jako że Maria Magdalena była torturowane aż do momentu przyznania się do jej popeł-
poza ich jurysdykcją, gdyż zgodnie ze swoimi intencjami nienia, a następnie były tracone. Jeśli nie chciały się przyznać,
postanowili ignorować ją i jej następców. tortury kontynuowano, w konsekwencji czego i tak umierały.
Było to w czasie, kiedy tradycja Graala została ogłoszona Jedną ze stosowanych wówczas form tortur było rozciąganie
przez Watykan jako herezja. Pochodzące z VI wieku pisma ofiary, a następnie pieczenie jej żywcem nad ogniem, kawałek
Merlina zostały potępione przez Radę Ekumeniczną, zaś po kawałku, kończyna po kończynie.
oryginalny Kościół Nazareński stał się „nurtem podziemnym” Te barbarzyńskie oskarżenia i kary były utrzymywane
wspomaganym przez tak znaczących w mocy przez ponad 400 lat i działa-
sponsorów, jak Leonardo da Vinci Pochodzące z VI wieku pisma nie ich rozciągnięto na żydowskich,
i Sandro Botticelli. muzułmańskich i protestanckich od-
W tamtych czasach Kościół kont- Merlina zostały potępione szczepieńców. Inkwizycja nigdy nie
rolował większość literatury wyda- przez Radę Ekumeniczną, zaś została formalnie zniesiona. Nie da-
wanej na użytek ogólny i dlatego oryginalny Kościół Nazareński lej jak w roku 1965 jej nazwę zmie-
w celu uniknięcia represji ze strony niono na „Święta Kongregacja”. Jej
jego cenzury wszelkie wzmianki stał się „nurtem podziemnym” prerogatywy są wciąż w mocy.
o Graalu były czynione w postaci wspomaganym przez tak Nie złamany przez inkwizycję
alegorii. Wiadomości przekazywane znaczących sponsorów, jak ruch nazareński prowadził nadal
były w postaci tajnych znaków wod- swoją działalność i historia linii krwi
nych, ezoterycznych pism, kart Taro-
Leonardo da Vinci i Sandro była kontynuowana w literaturze
ta i symbolicznych dzieł sztuki. Botticelli. w takich dziełach jak Grand Saint
Dlaczego tradycja Graala i pisma Grail (Wielki Święty Graal) oraz High
Merlina stanowiły taki problem dla History of Holy Grail (Dostojna histo-
Kościoła Rzymskokatolickiego? Otóż, dlatego że między wie- ria świętego Graala). Dzieła te były sponsorowane głównie
rszami tych tekstów o charakterze przygodowym przemycana przez francuskie, wierne Graalowi, dwory (dwór Szampanii,
była historia rodowodu Graala – rodu, który został usunięty Anjou i inne), jak również przez templariuszy. Arturiańskie
z należnej mu dynastycznej pozycji przez papieży i biskupów romanse stały się na tym etapie popularnym nośnikiem
rzymskich, którzy zdecydowali się na rządy w drodze „sukcesji tradycji Graala.
apostolskiej”. Właśnie z tych przyczyn templariusze stali się w roku 1307
Twierdzono, że to apostolskie dziedzictwo wywodzi się od celem inkwizycji, kiedy zausznicy papieża Klemensa V i króla
pierwszego biskupa, świętego Piotra (ta wersja obowiązuje do Francji Filipa IV skierowali przeciwko nim swoje ostrze.
dzisiaj). Jeśli ktoś przejrzy Konstytucje Apostolskie Kościoła Papieskie armie przetrząsały Europę w poszukiwaniu ich
Rzymskokatolickiego, dojdzie do wniosku, że nie jest to dokumentów i skarbów, lecz podobnie jak w przypadku
prawda, bowiem Piotr nigdy nie był biskupem Rzymu ani katarów, nic nie znaleziono, co nie przeszkadzało poddawać
jakiegokolwiek innego miasta! templariuszy torturom. Wielu z nich zginęło, zaś ich towarzy-
Watykańskie Konstytucje zawierają zapis mówiący, że sze zbiegli do krajów położonych z dala od władzy papieskiej.
pierwszym biskupem Rzymu był książę Brytanii, Linus, syn Lecz ich skarb nie przepadł. W czasie gdy watykańscy
Caractacusa Pendragona. Został tam osadzony przez św. emisariusze przeczesywali Europę, dokumenty spoczywały
Pawła w roku 58 n.e., jeszcze za życia Piotra. zamknięte w zbiorach Skarbca Sali Kapitulnej w Paryżu.
Znajdowały się pod opieką Wielkiego Zakonu Rycerzy Tem-
Od początku XII wieku potężni wówczas templariusze plariuszy pod wezwaniem św. Antoniego (Templar Grand
i ich katedry stanowili poważne zagrożenie dla „wyłącznie Knights of St Anthony), który zwano też „Opiekuńczą Księż-
męskiego” Kościoła, dlatego że uświadamiali całej społeczno- ną Królewskiej Tajemnicy”. Zakon ten załadował pewnej
ści spuściznę, jaka została po Jezusie i Marii Magdalenie. nocy w porcie La Rochelle skarb na 18 należących do niego
Kardynałowie zdawali sobie sprawę z tego, że jeśli po- galeonów, i wyruszył z nim o świcie do Szkocji, gdzie został
zwolą na to, aby potomkowie mesjaszowego rodu doszli do serdecznie powitany przez władcę Szkocji, Roberta I Bruce,
głosu, ich gmach runie. Należało zatem ich zniszczyć! I utwo- który został ekskomunikowany wraz z całym narodem szkoc-
rzono wówczas brutalną inkwizycję, która oskarżała wszyst- kim przez papieża za przeciwstawienie się katolickiemu kró-
kich, którzy wyłamywali się z zasad ustanowionych przez lowi Anglii, Edwardowi. Templariusze pozostali razem ze
biskupów. swoimi skarbami w Szkocji i walczyli u boku Roberta w bitwie

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 39


pod Bannockburn w roku 1314 w obronie niepodległości Aedàn, Robert I Bruce i ich sukcesorzy w linii Stewartów byli
Szkocji i o jej uniezależnienie od Anglii Plantagenetów.10 królami Szkotów – nigdy królami Szkocji.
W wyniku zwycięstwa pod Bannockburn Bruce i temp- Kościół Rzymskokatolicki nie mógł pogodzić się ze „spo-
lariusze z zakonu pod wezwaniem św. Antoniego założyli łecznym” aspektem nazareńskiej tradycji, ponieważ biskupi
w roku 1317 Zakon Starszych Braci Różanego Krzyża i od tej woleli być nadrzędni w stosunku do „terytorialnych królów”,
chwili królowie Szkocji posiadają dziedzicznie tytuł Wielkich zaś najstarszym rangą duchowym mistrzem ludzi miał być
Mistrzów, zaś każdy król z dynastii Stewartów (Stuartów) był papież. Kościół Rzymskokatolicki mógł rządzić jedynie utrzy-
uhonorowany tytułem Wielkiego Opata „Księcia Saint Ger- mując kontrolę duchową i z tego względu każdy dynastyczny
main”. następca z linii Graala spotykał się ze wściekłymi atakami
machiny papieskiej.
Dlaczego więc król Artur, celtycki wódz z VI wieku, W roku 751 biskupom udało się odsunąć od władzy
był osobą tak ważną dla templariuszy oraz dworów eu- w Gaul dynastię Merowingów i ustanowić nowy zwyczaj,
ropejskich wiernych tradycji Graala? Otóż, dlatego że była zgodnie z którym królowie z linii Karolingów (z której
to postać wyjątkowa o „podwójnym” pochodzeniu w linii pochodził Karol Wielki) musieli być zatwierdzani i koronowa-
mesjanistycznej. ni przez papieża. Kościołowi nigdy jednak nie udało się
Król Artur nie był postacią mityczną, jak wielu sądzi. usunąć ze Szkocji linii wywodzących się od Jezusa, mimo iż
W żadnym wypadku. Lecz szukano go zazwyczaj nie tam, gdzie celtyckie królestwa Anglii zniknęły w wyniku germańskich
trzeba. Badacze zmyleni fikcyjną lokalizacją podawaną w ro- i anglo-saksońskich najazdów z VI wieku.
mansach, bezowocnie przeszukiwali archiwa i kroniki Brytanii, Nawet w średniowieczu, wiele lat po normandzkim najeź-
Walii i zachodniej Anglii. Informacje o Arturze znajdują się dzie na Anglię, Kościół Nazareński i pielęgnowany przezeń
jednak w szkockich i irlandzkich annałach. Był on „dostojnym kult Marii Magdaleny był obecny w Europie. Walkę o prawa
królem Celtyckiej Wyspy” i w rzeczywistości suwerenem, kobiet podtrzymywały celtyckie organizacje i stanowiło to
dowódcą brytyjskich oddziałów pod koniec VI wieku. olbrzymi problem dla wyłącznie męskiego kapłaństwa orto-
Artur urodził się w roku 559 i zmarł w 603. Jego matką doksyjnego chrześcijaństwa.
była Ygerna del Acqs, córka królowej Avallonu, Viviane,
która pochodziła od Jezusa i Marii Magdaleny. Jego ojcem U podstaw działania monarchów z linii Graala zawsze
był król Aedàn z Dalriady (wyżyna szkocka nosząca obecnie leżała zasada służby zgodnie z tradycją ustanowioną przez
nazwę Argyll od nazwy klanu Campbell of Argyle, byłego Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy to obmywał on
hrabstwa w zachodniej Szkocji) będący brytyjskim Pendrago- stopy swoich apostołów. Tak więc prawdziwi królowie Graala
nem („Head Dragon” – „Główny byli zawsze strażnikami swoich do-
Smok” lub „Król Królów”) pocho- men, nigdy zaś ich rządcami.
dzącym od Jakuba, brata Jezusa. Kościół Rzymskokatolicki Ten kluczowy aspekt tradycji
Właśnie z tego powodu historie Ar- mógł rządzić jedynie Graala zawsze istniał w samym sercu
tura i Józefa z Arymatei są tak moc- utrzymując kontrolę duchową wszelkich opowieści opiekuńczych
no ze sobą związane w romansach i ludowych na ten temat. Nigdy nie
osnutych na legendzie Graala.
i z tego względu każdy zdarzyło się, aby jakiś odważny kar-
I rzeczywiście, zapisy koronacyj- dynastyczny następca dynał czy też biskup jechał z pomocą
ne szkockiego króla Kennetha Mac- z linii Graala spotykał się komuś, kto był uciskany, lub młodej
Alpina11, potomka Aedàna Pendra- ze wściekłymi atakami kobiecie w niebezpieczeństwie. Tego
gona, mówią, że pochodzi on z dyna- rodzaju działalność była zawsze do-
stii królowych Avallonu. machiny papieskiej. meną książąt Graala i rycerzy spod
Dziedzictwo po ojcu, królu tego znaku.
Aedànie, wywodzi się w prostej linii W prawach Graala postęp ozna-
z najstarszego domu Camulot (Angielski Królewski Dwór cza wyższą jakość, wiedzę o strukturze społecznej, ale nade
Colchester) od pierwszego Pendragona, króla Cymbeline’a, wszystko – demokrację. Bez względu na zrozumienie należą
który jest dobrze znany badaczom zajmującym się twórczoś- one zarówno do przywódców, jak i tych, którzy za nimi idą. Są
cią Szekspira. one również częścią składową krainy i środowiska, wymagają,
W owym czasie potomkowie rodu mesjaszy założyli króles- aby wszystko było „jednością” we wspólnej, zunifikowanej
twa w Walii w rejonie Strathclyde i Gór Kambryjskich. Ojciec Posłudze.
Artura, król Szkotów Aedàn, był pierwszym królem brytyjs- Poprzez wieki rządy miały równie wielkie jak Kościół
kim osadzonym na tronie według rytuału kościelnego. Został trudności w konfrontacji z mesjanistycznym, społecznym pra-
on w roku 574 koronowany i namaszczony przez świętego wem i trwa to do dzisiaj. Prezydenci i premierzy są „wybiera-
Kolumbę z Kościoła Celtyckiego. Doprowadziło to oczywiście ni” przez ludzi, których mają reprezentować. Lecz czy jest tak
biskupów Kościoła Rzymskiego do wściekłości, ponieważ naprawdę? Otóż, wcale nie. Zawsze są oni związani z jakąś
uważali oni, że wyznaczanie królów jest wyłącznie ich przywi- partią polityczną i osiągają swoją pozycję poprzez uzyskanie
lejem, zaś ich koronowanie należy wyłącznie do papieża! większości głosów swojej partii. Lecz nie wszyscy głosują,
Koronacja ta stała się bezpośrednią przyczyną wysłania poza tym często jest więcej niż jedna partii, na które można
w roku 597 z Rzymu św. Augustyna, którego zadaniem było głosować. W rezultacie zwykle ponad połowa społeczeństwa
rozmontowanie Kościoła Celtyckiego. Trzy lata później ogło- nie jest reprezentowana przez partię polityczną, która jest
sił się on arcybiskupem Canterbury, lecz jego misja nie akurat u władzy. Tak więc, mimo iż system głosowania jest
powiodła się i nazereńska tradycja utrzymała się w Szkocji, demokratyczny, nie jest zachowana zasada demokracji. W wy-
Walii, Irlandii oraz północnej Anglii. niku wyborów nie mamy „rządów ludzi dla ludzi” lecz „rządy
Należy pamiętać, że monarchowie z linii Graala nigdy nie ludzi nad ludźmi”.
byli zarządcami ziem. Tak jak i Jezus, byli oni wyznaczonymi Jezus stał przed bardzo podobną sytuacją w I wieku.
„Strażnikami” ludzi. Merowingowie z Gaul (Francji) byli na W owych czasach Jerozolima i Judea znajdowały się pod
przykład królami Franków – nigdy królami Francji. Król rzymską okupacją. Był król Herod i gubernator Poncjusz

40 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


Piłat, obaj mianowani przez Rzym. A kto reprezentował Poszukują bardziej efektywnych metod administrowania, któ-
ludzi? Ludzie nie byli Rzymianami, byli to Żydzi Ziemi re pozwolą na przeciwstawienie się wyraźnie widocznemu
Świętej – faryzeusze, saduceusze, esseńczycy i inni. Nie moralnemu i społecznemu upadkowi. De facto, szukają oni
mówiąc już o znacznej liczbie samarytan i innowierców Świętego Graala.
(nie-żydów, Arabów). Kto ich reprezentował? Otóż, „nikt” Poszukiwanie nowego oświecenia potęguje zbliżanie się
– aż do chwili, kiedy stało się to misją Jezusa. nowego tysiąclecia. Panuje powszechne przekonanie, że win-
Taki był początek systemu Graala, nie związanej z żadną no ono przynieść ze sobą nowy renesans, erę odrodzenia,
partią królewskiej służby, systemu powielanego przez mes- w której zasady praw Graala zostaną ujawnione i wdrożone
janistycznych dynastów w ich nie kończącej się roli „wspól- w życie, erę zasad wolności, braterstwa i równości.
nych ojców” ludzi. System Graala bazuje na zasadach wolno- Tradycja Graala głosi, że rana „Rybiarskiego Króla” musi
ści, braterstwa i równości i uwidocznił się szczególnie w rewo- zostać uleczona, jeśli to duchowe pogorzelisko ma znowu
lucji amerykańskiej i francuskiej, które pozbawiały władzy rozkwitnąć. Skoro zatem obdarzono mnie przywilejem do-
despotyczną arystokrację. Lecz co zastąpiło ideały, które stępu w kilku ostatnich latach do archiwów templariuszy,
przyświecały tym rewolucjom? Zastąpił je system partii poli- Kościoła Celtyckiego oraz królewskich domów europejskich
tycznych i w większości przypadków nie reprezentatywne wywodzących się z mesjanistycznej linii Świętego Graala,
składy rządów. nadszedł czas, abym wniósł swój wkład w próbę uleczenia
Poczynając od średniowiecza, w Europie i Wielkiej Bryta- rany Rybiarskiego Króla. Owocem tych starań jest moja
nii powstał cały szereg zakonów kawalerskich i wojskowych książka Bloodline of the Holy Grail (Krew z krwi Jezusa). I
w szczególny sposób związanych z linią królewską mesjaszy.
Był wśród nich Zakon Królestwa Syjonu, Zakon Świętego O autorze:
Grobu, lecz najważniejszym, cieszącym się największym po- Sir Laurence Gardner, Kt St Gm, KCD, jest znanym na całym
ważaniem, był Królewski Zakon Sangréal – Rycerzy Świętego świecie genealogiem rodzin królewskich i rycerskich. Piastuje
Graala. Był to dynastyczny zakon Szkockiego Domu Królews- stanowisko Brytyjskiego Wielkiego Przeora Kościoła Uświęconej
kiego Stewartów, domu, który w XIV wieku wprowadził Rodziny Świętego Kolumby i nosi tytuł Chevalier Labhràn de Saint
jednorożca katarów jako królewski symbol Szkocji. Wkrótce Germain. Jest również Głównym Attaché Europejskiej Rady Książąt,
potem założono Zakon Jednorożca, którego graalowskie konstytucyjnego ciała doradczego założonego w roku 1946. For-
motto głosiło: „Wszystko w jedności”. malnie należy do Szlacheckiej Straży Domowej Królewskiego Do-
Podobnie jak król Artur, również królowie z dynastii mu Stuartów założonej w roku 1692 w St Germain-en-Laye i jest
Stewartów szczycili się podwójnym pochodzeniem: od Jezusa Królewskim Historiografem Jakobitów.
i jego brata Jakuba. Od lat siedemdziesiątych XIV wieku stali
Przełożył Jerzy Florczykowski
się najstarszym domem szczycącym się mesjanistycznym po-
chodzeniem i byli najdłużej w Europie panującą dynastią, Przypisy:
która utrzymywała koronę przez 317 lat, dopóki nie została 1. Zarówno polski tekst Biblii wydanej w roku 1982 przez Brytyjskie
w roku 1688 zdetronizowana przez Kościół Anglikański. i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, jaki i wydanej przez Wydawnictwo
Zdetronizowano ich, ponieważ w myśl zasad Graala utrzymy- Pallottinum w roku 1980 wyraźnie zaznaczają, że Jezus udał się do nieba
– przyp. tłum.
wali swoją przynależność do Boga i narodu, a nie do par- 2. Chrześcijańskie kraje anglojęzyczne używają zamiast naszego skrótu
lamentu, Kościoła i arystokracji. n.e. (naszej ery) skrótu A.D. (Anno Domini) – przyp. tłum.
Obecnie najstarszym legalnym spadkobiercą tej linii jest 3. Jeśli angielski tytuł tej księgi jest właściwy „Revelation”, to po polsku
HRH książę Michael Stewart, hrabia Albany, którego książka powinien on raczej brzmieć „Ujawnienie” – przyp. tłum.
4. W polskiej wersji nazywa się to „Pierwsze rozmnożenie chleba”
The Forgotten Monarchy of Scotland (Zapomniana monarchia – przyp. tłum.
Szkocji) ma się ukazać w roku 1998 nakładem wydawnictwa 5. Prawdopodobnie chodzi o poemat Perceval, or Le Conte du Graal
Element Books. (Percewal z Walii) autorstwa Chrétiena de Troyesa – przyp. tłum.
6. Katarowie byli członkami jednej z wielu sekt dualistycznych znanych
pod takimi nazwami, jak albigensi, bogomolcy itd. W walce z katarami
Przejdźmy obecnie do pytania, które często jest mi zada- rozwinęła się ostatecznie inkwizycja, zaś krucjaty, które wysyłał przeciw nim
wane od chwili opublikowania Bloodline of the Holy Grail papież Innocenty III, zrujnowały doszczętnie kulturę prowansalską. – Przyp.
(Krew z krwi Jezusa). Pytanie to brzmi: Dlaczego te wszystkie tłum.
informacje ujrzały światło dzienne właśnie teraz? 7. Do słów tej pieśni Milton Parry napisał później, w 1916 roku, muzykę
i stała się ona niemal drugim narodowym hymnem angielskim podczas i po
W rzeczy samej informacje te nigdy nie były ukrywane pierwszej wojnie światowej. – Przyp. tłum.
przez tych, których dotyczą. Były one tłumione z zewnątrz 8. Synod w Whitby to zjazd Kościoła Chrześcijańskiego Królestwa Anglo-
– przez tych, którzy starają się zaspokajać swoje własne Saksońskiego Noorthumbrii, który odbył się w latach 663-664 i którego celem
interesy, zamiast służyć społeczeństwu, które powinni re- było zdecydowanie się na obrządek celtycki lub rzymski. Szalę na rzecz
obrządku rzymskiego przeważył król Oswiu, ponieważ uważał, że Rzym idzie
prezentować. za wskazaniami świętego Piotra, który jest strażnikiem kluczy do Królestwa
Żyjemy obecnie w okresie „pytań”, jako że coraz więcej Niebieskiego. Decyzja ta spowodowała akceptację obrządku rzymskiego
ludzi rozczarowuje się wpajanymi nam przez rządzących w pozostałej części Anglii i zbliżyła Kościół Angielski z Kontynentem
dogmatami. Żyjemy w epoce komunikacji satelitarnej, po- (Europą).
9. Albigensi byli mieszczącą się w Langwedocji sektą chrześcijańską, która
dróży z prędkościami przekraczającymi barierę dźwięku, wyróżniała się pobożnością i cnotami w wieku rozwiązłości. Oskarżeni
komputerów i Internetu, dzięki czemu świat stał się znacznie o manicheizm (system religijno-filozoficzny utworzony w Persji w III w n.e.
mniejszy, niż wydawał się przedtem. W takim środowisku przez Maniego, który uznawał za podstawę bytu dwa przeciwstawne pierwias-
wiadomości przemieszczają się znacznie szybciej i znacznie tki: światło i dobro oraz ciemność i zło; rozpowszechnił się w Azji, północnej
Afryce i południowej Europie) zostali bezlitośnie wytępieni, najpierw przez tę
trudniej jest stłamsić prawdę. krucjatę, a później przez inkwizycję. – Przyp. tłum.
Jest to również okres, w którym cała tkanka „zdominowa- 10. Bitwa ta odbyła się 23-24 czerwca 1314 roku i była przełomowa dla
nego przez mężczyzn” kościoła i rządów jest poddawana Szkocji. Dowodzeni przez Roberta I Bruce’a Szkoci pokonali Anglików, na
w wątpliwość i panuje ogólne odczucie, że stare metody których czele stał Edwarda II, i odzyskali niepodległość. – Przyp. tłum.
11. Kenneth MacAlpin, pierwszy król zjednoczonych Szkotów i Piktów.
kontroli dusz i zarządzania terytoriami nie działają. Coraz Uważa się, że to on dostarczył Skałę Przeznaczenia (Stone of Scone), na
więcej ludzi poszukuje oryginalnych, nie zafałszowanych ko- której aż do roku 1651 byli koronowani wszyscy szkoccy królowie. – Przyp.
rzeni swojej wiary oraz swojego miejsca w społeczeństwie. tłum.

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 41


Z miany w skorupie ziemskiej były nagłe i niszczące i następowały z taką siłą,
z taką gwałtownością, że zmiatały wszystko – nieświadome i nie spodziewają-
ce się niczego – co stało na ich drodze. Przybyły z otwartą paszczą gotową do
wchłonięcia swojej ofiary niczym wielki biały rekin z głębin oceanu. Nic nie
Najbardziej zapowiadało ich nadejścia, nic nie ostrzegło przed zbliżającym się niebezpieczeńst-
wem.
prawdopodobne Niczym skradający się nocą złodziej śmiercionośna siła poruszała się cicho
i potajemnie. Napędzana siłami odśrodkowymi jej zwielokrotniona moc zaklęta
teorie usiłujące w twardej opoce biegunowych lodów ruszyła z rosnącą prędkością niosąc śmierć
i zniszczenie. Jej gwałtowność zrodzona jak by z desperacji rozerwała twardą skorupę
wyjaśnić geologiczne planety na kawałki. Nastąpił moment jak gdyby zawahania, po czym Ziemia dosłownie
zawrzała w gniewie, wybuchły wulkany i całą planetą zatrzęsły śmiercionośne wibracje.
pozostałości Kataklizm nadszedł bez jakiegokolwiek ostrzeżenia druzgocząc skorupę Ziemi
i wprowadzając ocean w śmiertelne zawirowanie, które rzuciło na lądy jego
zachodzących na rozwścieczone wody w postaci trzydziestometrowych fal, które bez ostrzeżenia
zwaliły się bezlitośnie na ich mieszkańców. Wielka cywilizacja legła w gruzach.
Ziemi przemian Z upływem czasu w umysłach tych, którzy ocaleli, pozostała jedynie legenda,
wspomnienie o Złotym Wieku. Niektórym udało się znaleźć ocalenie w górach,
zdają się potwierdzać inni, mający mniej szczęścia, lecz bardziej zdeterminowani, szukali go w walce
z siłami natury z odwagą zrodzoną z desperacji. Niewielu wygrało, zaś ci, którym to
tezę profesora się udało, błąkali się po ruinach jak zdziczałe, bezdomne dzieci. Zostali pozbawieni
możliwości zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb i marzeń o przyszłości,
Charlesa Hapgooda, które zapewniała im ich cywilizacja. Zdezorientowani, pozbawieni wiary w Boga,
w przyrodę, a nawet w swoich współbraci, podtrzymywani przy życiu jedynie
która mówi, że instynktem samozachowawczym podjęli trud wykuwania go z tego, co pozostało, nie
wiedząc, co przyniesie dzień jutrzejszy. Musiało minąć jeszcze wiele lat i nastąpić
odpowiedzialne za niezliczona liczba kolejnych trzęsień, zanim kataklizm się dopełnił. Nie mając
innego wyboru żyli z godziny na godzinę w obawie zrodzonej z paniki i za-
nie ruchy skorupy stanawiając się, czy Ziemia znowu się kiedyś nie przebudzi.
Dramatyczne? Zapewne… i co ciekawe bardzo realne. Nowo opublikowane
ziemskiej są dowody, równie pobudzające wyobraźnię jak hollywoodzki scenariusz katastroficz-
nego filmu lub streszczenie opracowania na temat odległego w czasie wydarzenia
wynikiem globalnych geologicznego, dowodzą, że miał miejsce geologiczny Armageddon1 o takiej sile, że
nie sposób go sobie nawet wyobrazić. Przemiany zachodzące w i na Ziemi
katastrof. o charakterze katastroficznym bez wątpienia były częścią historii Ziemi i nie ma
najmniejszych wątpliwości, że w przyszłości również nią będą.
Chociaż temat ten nie należy do najmilszych, zmusza nas do przyjrzenia się
teoriom usiłującym wytłumaczyć te okresy globalnej zagłady. Co ciekawe, niewiele
z nich jest autorstwa ortodoksyjnej społeczności, zaś te, które są ich dziełem, należą
Część 1 do kategorii, którą można by nazwać „niech no zgadnę”, czyli do takich, które nic
nie wyjaśniają. Poważniejsze, zasługujące na uwagę próby są dziełem kilku szczerze
zainteresowanych tym zagadnieniem autorów, którzy poszli drogą wskazaną przez
profesora Charlesa H. Hapgooda i doprowadzili jego prace do poziomu umoż-
liwiającego stworzenie roboczego modelu.
Wielu czytelników zgodzi się z pewnością z profesorem Hapgoodem ze względu
Richard W. Noone na jego ostrożny i jednocześnie przekonywający sposób argumentowania, który
zawarł w swoich przełomowych opracowaniach, takich jak Earth’s Shifting Crust
1998 (Przemiany w skorupie ziemskiej, 1958), Maps of the Ancient Sea Kings: Evidence of
Advanced Civilization in the Ice Age (Mapy starożytnych królów mórz – dowody
istnienia wysoko rozwiniętej cywilizacji w epoce lodowcowej, 1966) oraz The Path of
Strony internetowe: the Pole (Droga bieguna, 1970). Profesor Hapgood jest prawdopodobnie bardziej
http://rnoone.com znany w środowisku geofizyków za sprawą przedstawienia konkretnych dowodów
www.futurefate.com na to, że wiedza, którą postrzegamy u zarania pisanej historii, nie jest dziełem tych
cywilizacji, ale pozostałością po jakiejś wielkiej, dotychczas nie znanej, cywilizacji,
co uświadamia sobie coraz więcej współczesnych badaczy.

42 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


Jest rok 1999 i wschodnia część Antarktydy jest
pokryta warstwą lodu prawie pięciokilometro-
wej grubości, zaś środek masy tej warstwy
znajduje się 640 km na wschód od bieguna
geograficznego, co sprawia, że ma ona tenden- Wraz z zerwaniem ostatnich wiązadeł skorupa
cję do przesunięcia się. Powszechny chaos ziemska przesunie się po wewnętrznym płasz-
będzie sygnałem, że efekt RB (wyjaśnienie is- czu niosąc zestalone lody regionów podbiegu-
toty tego efektu podane jest w dalszej części nowych w kierunku mniejszych szerokości
artykułu – przyp. tłum.) doprowadził do ze- geograficznych, zaś fala postępujących wód Kiedy wszystko się uspokoi i wody zajmą nowe
rwania więzi utrzymujących skorupę ziemską. zaleje lądy i wszystko, co na nich żyje. miejsca, nastanie świt nowego świata.

W swojej książce 5/5/2000, Ice: The Ultimate Disaster (Lody dowodami na to, że ta zdradziecka katastrofa zniszczyła
5/5/2000 – ostateczna zagłada) usiłowałem znaleźć odpowiedź cywilizację naszych protoplastów, i to więcej niż jeden raz, nie
na wiele nurtujących mnie pytań. Robiłem to przeprowadza- staramy się poznać przyczyn? Czyżbyśmy stali się aż tak
jąc wywiady z innymi specjalistami z tej dziedziny, w czasie zarozumiali, tak aroganccy w naszym sposobie myślenia, że
których dzielili się oni ze mną swoimi poglądami, które uważamy się za odpornych na wszystko? A może w swojej
powtórzyłem następnie w książce na użytek czytelników. Jeśli niechęci do zdania sobie sprawy z przerażającej prawdy
chodzi o wywiady, wspaniałe jest to, że w ich trakcie rozmówcy o zatapiających wszystko wodach, upodobniliśmy się do zja-
wypowiadają poglądy spontanicznie, które bardzo często od- daczy lotosu z greckich mitów, którzy zjadali owoce tego
zwierciedlają ich głębokie przekonania, dzięki czemu ich kwiatu, aby zapomnieć o swojej przeszłości i żyć chwilą
wartość jest większa niż uprzednio przygotowanych, przezna- obecną w stanie błogiej niewiedzy? Bez względu na to, czy
czonych do publikacji wypowiedzi. Niektóre z tych wywiadów stoi za tym arogancja, czy ignorancja, tak czy inaczej ucieka-
miały przebieg tak prowokujący do przemyśleń, że czułem się my od prawdy i spowijamy ją zasłoną milczenia. Jednak
radośnie podniecony i przez milczenie będące powszechnie
długie chwile po ich zakończe- Przekładnia: z silnika elektrycznego stosowaną metodą ucieczki od
obracającego się z prędkością 1725 Silnik elektryczny
niu siedziałem, zastanawiając obrotów na minutę napęd przekazywany obracający się rzeczywistości przestało już
się nad następującym proble- jest za pomocą dwóch przekładni z prędkością 1725 wystarczać, ponieważ pytanie,
o średnicy 1 cala (2,54 cm) oraz obrotów na minutę.
mem: „Skąd wzięły się cuda tej dwóch kół rowerowych o średnicy
co jest przyczyną tych tajem-
planety, tego niezwykłego 17 cali (43,2 cm). Urządzenie to daje niczych katastrof, coraz donoś-
świata?” przełożenie w stosunku 289:1. niejszym głosem dopomina się
Świnia obraca się z prędkością
Stąd też przyszły mi do gło- blisko 6 obrotów na minutę.
o odpowiedź.
wy refleksyjne pytania: Na ile W dalszej części tego ar-
słuszne są nasze przekonania, tykułu zajmiemy się poszuki-
że jeden z kontynentów, Pan- waniem odpowiedzi na tę geo-
gea, rozpadł się na części? Na logiczną tajemnicę. Poszuka-
ile prawdziwe są nasze przypu- my jej przyczyn.
szczenia mówiące – mimo bra-
ku jakichkolwiek współczes- Co roku otrzymuję drogą
nych analogii – że 17 000 lat pocztową mnóstwo książek,
temu lodowiec zaczął formo- których autorzy proszą mnie
wać się w strefie klimatu umia- Mechanizm napędu rożna. o ich przejrzenie i napisanie
rkowanego na średnich szero- recenzji lub wstępu. Przycho-
kościach geograficznych dając początek epoce lodowcowej? dzą one zazwyczaj bez jakiejkolwiek zapowiedzi, ponieważ
I czy uzasadnione są nasze poglądy mówiące, że liczące 5 000 książka 5/5/2000 zaszufladkowała mnie jako wolną od dog-
mil (8 000 km) czoło lodowca może wycofać się na północ bez matów osobę otwarcie poszukującą odpowiedzi. I rzeczywiś-
jakichkolwiek widocznych skutków? Niestety obecnie nie cie tak jest. Czytam więc je wszystkie poszukując przyczyny
istnieją żadne analogie wydarzeń o takim zasięgu! Czy góry tych globalnych, katastroficznych zmian. Pod wieloma wzglę-
mogą formować się, a rzeki zaczynać swój bieg ponownie dami wydają mi się one bardzo podobne do siebie, mimo iż
w sposób, dla którego nie ma obecnie analogii? pod innymi różnią się od siebie jak morze od lądu.
Jak to jest, że żadne naturalne zjawisko, którego jesteśmy Sprawa ta zaprzątała cały czas mój umysł, dopóki nie
dziś świadkami, nie ma analogii w zakresie znanej nam znalazłem odpowiedzi w jednej z owych nie anonsowanych
wiedzy? Wydaje się, jakby nic nie wynikało z jakichkolwiek, książek: The Gods, Gemini, and the Great Pyramid (Bogowie,
choć trochę znanych nam przyczyn! Dlaczego tak się właśnie Bliźnięta i Wielka Piramida) Jamesa Bowlesa.2 Odnosząc się
dzieje? Dlaczego stając przed oczywistymi geologicznymi do tych samych niezwykłości Bowles pisze (str. 89):

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 43


Zawsze istniały różne poglądy na sprawę pochodzenia życia Wygląda na to, że w poglądach zwolenników uniformitaryz-
i lądów. Niektórzy autorzy, pozostający w zgodzie z teorią mu i katastrofizmu pojawił się pewien rodzaj teoretycznego
ewolucji, odnajdują dowody powolnego ruchu kontynentów i sto- antagonizmu. Uważam, że jest wręcz przeciwnie, że katastrofy
pniowego ewoluowania form życia. Inni w przeciwieństwie do mogą stanowić element składowy uniformitaryzmu.
nich przypisują zmiany interwencjom o charakterze katastroficz- Pozwolę sobie zilustrować to twierdzenie za pomocą analogii
nym, które zakłócały spokój planety krótkimi epizodami chaosu. do zegara, którego praca jest klasycznym przykładem działania
Poglądy te różnią się od siebie diametralnie. Powstaje zatem uniformitarystycznego, przy czym wybijanie przezeń godzin ma
pytanie, skąd taka różnorodność interpretacji? Przecież wszyscy charakter wyraźnie katastroficzny.
muszą opierać się na tym samym banku danych zawierającym Młotek [chodzi o ten wybijający godziny – przyp. tłum.] może
fakty o charakterze geologicznym oraz znaleziska w postaci służyć do detonacji beczki z prochem lub do wywołania powodzi,
skamielin – istnieje tylko jeden bank takich danych! Skąd więc te z kolei zegar przy odpowiednich ustawieniach zamiast podawać
różnice w poglądach i wynikających z nich wnioskach? godziny może wybijać wszelkiego rodzaju nieregularne, za każ-
dym razem inne, interwały lub zliczać swoje uderzenia.
I jako odpowiedź na to pytanie Bowles cytuje R.J. Camp- Mimo to wszelkie te nieregularne, występujące pozornie bez
bella: żadnej prawidłowości katastrofy będą rezultatem całkowicie jed-
nolitego działania. To sprawia, że możemy mieć dwie szkoły
Gdyby intelekty (umysły) były w pełni niezawodne, nie byłoby teoretyków działania zegara. Jedną badającą działanie młota,
żadnych różnic w poglądach. Niestety tak nie jest. Dwie różne a drugą – wahadła.
jednostki, obie inteligentne i sumienne w swoich dociekaniach,
mogą dojść na podstawie tych samych dowodów do diametralnie Tak więc uniformitaryzm i katastrofizm, które zantagoni-
różnych wniosków. zowały sposób naszej percepcji dzieląc ewolucjonistów i krea-
cjonistów na dwa obozy, stają się nowym paradygmatem
Jeśli Campbell ma rację, a instynkt mówi mi, że ma, wówczas dwóch pozostających ze sobą w zgodzie aspektów tego same-
być może filozoficzne różnice między propagatorami teorii go zjawiska. Jakie należy zatem podjąć działanie, aby do-
powolnej ewolucji, którą obecnie łączy się z uniformitaryzmem3, prowadzić metaforyczny młot i wahadło do synchronicznego
i zwolennikami teorii mówiącej o ka- ruchu, tak aby wahadło odmierzają-
tastroficznym charakterze zmian na ce upływ czasu w kategoriach geolo-
Ziemi, zwanej katastrofizmem, nie są Jak to jest, że żadne naturalne gicznych było skoordynowane z ude-
niczym innym, mimo ewidentnych zjawisko, którego jesteśmy rzeniami geologicznego młota? Za-
rozbieżności, jak sposobem percepcji dziś świadkami, nie ma pewne stworzyć teorię unifikującą
tych samych danych. Zgoda w tej oba typy wydarzeń.
kwestii może doprowadzić nas do
analogii w zakresie znanej Było już wiele prób stworzenia
akceptacji nie podlegającej dyskusji nam wiedzy? Wydaje się, takiej unifikacyjnej teorii, lecz wszy-
kwestii, że istnieje tylko jeden zbiór jakby nic nie wynikało stkie spaliły na panewce. Głównie,
danych (co podkreśla Campbell) z jakichkolwiek, choć trochę jak sądzę, dlatego, że zawsze po-
o charakterze kulturowym, geologicz- święcano zbyt mało uwagi faktowi, iż
nym i wykopaliskowym, z którego znanych nam przyczyn! prawa natury odnoszą się zarówno
każdy z nas może czerpać wiedzę. do ruchów wahadła, jak i młota.
Akceptując powyższe jako zasad- Niestety, naukowcy nie znają tych
niczą prawdę możemy pójść dalej i szukać kolejnego punktu praw, nie wiedzą też, gdzie ich szukać, gdzie się udać i co
wspólnego bazującego na pierwszym założeniu mówiącego, że zrobić, aby je odkryć, czego wynikiem jest to, że pozostają one
filozoficzne różnice między uniformitarystami i katastrofis- do dzisiaj nie określone.
tami nie wynikają z faktów, lecz z ich interpretacji. Przypowieść o młocie i wahadle, którą przytoczyłem,
Zakładając, że jesteśmy zgodni w tych dwóch sprawach, odnosi się do nauk o Ziemi. Mówimy tu o formowaniu lądów,
być może uda się nam osiągnąć porozumienie w trzeciej. Czy gór, o przywracaniu martwych rzek do ich pierwotnego stanu,
nie jest na przykład prawdą, że zabezpieczone dowody, trzęsieniach ziemi, wulkanach i polu magnetycznym Ziemi.
ograniczone kiedyś barierami geograficznymi i skromnością Mówimy o epizodycznych katastrofach, które rozbiły ziemską
narzędzi badawczych, zmieniły swój charakter od chwili roz- skorupę zabijając wszystko. Krótko mówiąc, nic nie jest
poczęcia w XVIII wieku poważnych badań geologicznych, oryginalne, każda cząstka ziemskiej skorupy pochodzi z pro-
czyli w okresie narodzin uniformitaryzmu? Jeśli zgodzimy się cesu zwanego dziś recyklingiem. Dowód na to jest tak oczywi-
w tej kwestii, będziemy musieli odrzucić związaną z nimi sty i wszechobecny, że same jego istnienie jest już dowodem
otoczkę tak jak gady zrzucają swoją skórę. Czy nie powinniś- katastrofy.
my poważnie zastanowić się nad zamknięciem szuflady ze Można dyskutować do pewnego stopnia na ten temat, jako
starymi paradygmatami nauki i zrezygnować z nich na rzecz że cały zakres górnych warstw skorupy ziemskiej, od jej
nowych, które lepiej wyjaśniają istniejące dowody? wierzchu aż do dna, od brzegu do brzegu, stanowi jeden
Powyższe „fakty” bądź „problemy z percepcją” nie są olbrzymi grób. Pozostałości, których liczba sięga dziesiątków
niczym nowym. Po raz pierwszy podniósł je najbardziej znany milionów, są rozsiane w tundrach północy, jaskiniach i ska-
autorytet w tej materii, wybitny brytyjski biolog, który zrezyg- mieniałościach średnich szerokości geograficznych oraz osa-
nował z własnych badań, aby dać pierwszeństwo darwinows- dowych skałach kontynentalnych i oceanicznych basenów
kiej teorii ewolucji, profesor Thomas Henry Huxley (1825- – skamieniałe lub nie, kości i tkanki, ludzkie i zwierzęce. Na
1879). Pokładając zaufanie w tym znamienitym luminarzu szczytach gór znajdujemy muszle, a na dnie oceanu stojące do
nauki, skromnie donoszę, że niewielu współczesnych bio- góry nogami drzewa.
logów i specjalistów z zakresu nauk o Ziemi zgodziłoby się Były już w skorupie ziemskiej szczeliny o takich roz-
z jego poglądem, który przedstawił on w roku 1869 Towarzys- miarach, że wypływająca przez nie lawa bez przeszkód po-
twu Geologicznemu (Geological Society), twierdząc, że kata- krywała tysiące kilometrów kwadratowych stanów Washing-
strofy są częścią uniformitaryzmu:4 ton, Oregon i Idaho warstwą grubości kilkuset metrów w re-

44 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


gionie noszącym obecnie nazwę Wyżyny Kolumbii. Hinduski Musimy brać pod uwagę tę kwadraturę faktów i wydarzeń,
potop lawy, znany pod nazwą Deccan Traps, rozlał po ziemi jeśli liczymy na utworzenie przez obozy ewolucjonistów i kre-
480 000 mil sześciennych lawy (około 2 000 000 km3). Inny, acjonistów nowego naukowego paradygmatu zgody. A jest już
dwa razy większy od Alaski i grubości 25 mil (40 km), noszący na to najwyższy czas, jako że nie da się nadal akceptować
nazwę Płaskowyżu Ontong Jawa, spoczywa na dnie oceanu zaprzeczania namacalnym faktom dowodzącym, że 40 milio-
w okolicy Wysp Salomona5. Podobne pola znajdujemy na nów zwierząt legło w pojedynczym wydarzeniu, które miało
Syberii i w innych miejscach na świecie. Wszędzie tam miejsce niespełna 10 000 lat temu i na co dowody może
odciśnięte jest piętno ruchów lodowca. odkopać każdy, kto ma łopatę.
Dowody przemawiające na korzyść katastrofy są po prostu
Ostatnio natknąłem się na artykuł zatytułowany „Historia zbyt silne, zbyt przekonywające, i wymagają od nas od-
fizyki”6, który nie należy do łatwych lektur. Korzystając rzucenia osiemnastowiecznego paradygmatu i rozważenia al-
z okazji zagłębiłem się weń. Jego treść dotyczy zagadnień, ternatywy, która pokrywa się z możliwymi do zaobserwowania
które znacznie wykraczają poza zasięg mojej zdolności do faktami.
zapamiętywania, niemniej jeden szczegół zwrócił moją uwagę, W sprawie tej nie jesteśmy pozbawieni możliwości wybo-
a mianowicie to, że dzisiejsza wiedza fizyczna jest zasługą ru. Istnieje cały szereg intuicyjnie poprawnych teorii opraco-
nielicznej grupy uczonych. wanych przez nowych autorów.
Przytoczono tam takie nazwiska, jak Newton, Kepler, Jedna z nich zasługuje na szczególne podkreślenie, ponie-
Euler, Faraday, Maxwell, Fermi, Einstein i jeszcze kilka waż odnosi się nie tylko do sił będących przyczyną procesów
innych. Jeśli chodzi o mnie, to nazwiska takie jak James Clerk o charakterze katastroficznym, ale wyjaśnia również bez
Maxwell i Michael Faraday wyróż- żadnych modyfikacji trzęsienia ziemi
niają się wśród nich niczym jaskrawe Dowody przemawiające na oraz istnienie wulkanów i pola mag-
neony i to z dwóch powodów, o któ- netycznego Ziemi. Podstawą tej teo-
rych warto tu wspomnieć. korzyść katastrofy są po rii jest zjawisko, które James Bow-
We wstępie do swojego Traktatu prostu zbyt silne, zbyt les, autor książki The Gods, Gemini,
o elektryczności i magnetyzmie (Trea- przekonywające, i wymagają and the Great Pyramid (Bogowie, Bli-
tise on Electricity and Magnetism7) źnięta i Wielka Piramida), nazywa
Maxwell (1831-1879) zaatakował
od nas odrzucenia Efektem Rotacyjno-Ugięciowym
społeczność naukową na dwóch osiemnastowiecznego (Rotational-Bending Effect) lub po
frontach. Po pierwsze, był wściekły paradygmatu i rozważenia prostu efektem RB.
z powodu obelg, którymi obrzucono alternatywy, która pokrywa Prawa rządzące efektem RB są
Faradaya i jego prace, ponieważ ba- naukową nowością i istnieje potrze-
zowały one wyłącznie na pogardzie, się z możliwymi do ba ich omówienia, co uczynię w dal-
jakie środowisko naukowców żywiło zaobserwowania faktami. szej części tego artykułu. Zjawisko
do jego metod badawczych. Napraw- to jest łatwe do opisania i to przy
dę tak było! Po prostu nie odpowia- pomocy niezbyt wyszukanych słów.
dały im one. Jest to o tyle zastanawiające, że odkrycie Według Bowlesa sprawa ma się następująco:
Faradaya, iż elektryczność jest pochodną magnetyzmu, jest
fundamentalnym prawem, na którym oparta jest zasada dzia- Odkrycie efektu RB wzięło się z rozważań dotyczących zwykłe-
łania każdego silnika elektrycznego, generatora, cewki i trans- go rożna. Któregoś razu postanowiliśmy upiec świnię na rożnie nad
formatora, jakie kiedykolwiek wyprodukowano! ogniskiem. Opisanie działania tego urządzenia nie jest łatwe, przeto
Tych, którzy nie znają jego prac, informuję, że Maxwell nie będę tego robił. Postaram się jedynie zilustrować proces. Muszę
był geniuszem matematycznym, który pod koniec XIX wieku dodać, że sam rożen w postaci galwanizowanej rury o średnicy
zdefiniował pola elektryczne i magnetyczne. A czy ktoś półtora cala [3,8 cm] lepiej nadaje się do opisu tego zjawiska niż
pamięta dziś nazwiska naukowców, którzy tak ostro opono- wypełniony pręt. Jest to ważne, ponieważ w połowie nocy rożen
wali przeciwko metodom Faradaya? pękł i świnia wpada do ogniska. Wyglądało to bardzo śmiesznie.
Drugi cel ataku Maxwella można zrozumieć jedynie cytu- Dopiero po dwóch dniach rano zdałem sobie nagle sprawę,
jąc jego własne słowa. Jest bardzo oburzony, że wartościowe że świnia rozwiązała jeden z najbardziej enigmatycznych prob-
opracowania miesza się z bezwartościowymi, że oba rodzaje lemów stojących przed współczesną nauką. Kiedy świnia wpadła
pisane są zupełnie niezrozumiałym językiem i wsadzane do w ogień, nie stało się to wyłączne dlatego, że rożen pękł
jednej szuflady, i w rezultacie nikt ich nigdy więcej nie ogląda: z powodu zużycia. Zdałem sobie sprawę, że mój nieszczęsny
rożen, który uginał się pod ciężarem świni bez przerwy obracał
Istnieje wiele matematycznych opracowań o wielkim znacze- się, zaś kombinacja obrotów i ugięcia stała się przyczyną zmęcze-
niu… lecz spoczywają one ukryte pośród nieprzystępnych spra- nia materiału rury. Kombinacja ta była przyczyną powstania
wozdań towarzystw naukowych. Nie tworzą one powiązanego wewnętrznych sił, które raz ściskały, a raz rozciągały rożen, przy
wzajemnie systemu, ich wartości są bardzo nierówne, zaś język, czym obroty powodowały przenoszenie się tych napięć po całym
którym są napisane, przynajmniej większość z nich, pozostaje obwodzie rury, co spowodowało z kolei ogrzanie rury i zmęcze-
poza możliwościami zrozumienia kogokolwiek, kto nie jest zawo- nie materiału, z którego była ona wykonana.
dowym matematykiem. Podobne zjawisko ma miejsce w przypadku skorupy ziems-
kiej. Nawiązując do tego, co się stało ze świnią na rożnie, sprawa
Uwagi Maxwella mają charakter pogardliwy w stosunku z Ziemią przedstawia się w dużym uproszczeniu następująco.
do systemu ortodoksyjnego, lecz są bardzo celne. Jakim Po pierwsze, zastanówmy się nad skorupą, której podpowie-
cudem możemy się rozwijać, zapytuje on, skoro odrzucamy rzchniowa warstwa ma charakter plastyczny i posiada dość
prace geniusza dlatego, że nie zgadzamy się i prawdopodob- szeroki stopień swobody ruchu. Upodabnia ją to trochę do
nie nie rozumiemy jego metod? Jak możemy się rozwijać, luźnego ładunku pozostawionego na pokładzie statku. Pomyślmy
skoro pozostali przyjęli do wiadomości kłamstwa wyrzucające teraz o wyginaniu skorupy w płaszczyźnie ekliptyki siłami przy-
go poza nawias publicznego życia? ciągania Słońca i Księżyca przy jej ciągłym ruchu obrotowym.

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 45


Obraca się ona pod tym obciążeniem [przyciąganie Słońca i Księ- w wyniku procesów, które zachodzą w górnej warstwie jej
życa autor traktuje tu jako obciążenie – przyp. tłum.] z prędkością płaszcza. Nie wiemy, czy najnowsze ruchy górotwórcze w Hi-
liniową wynoszącą tysiąc mil na godzinę [1600 km/h] na pozio- malajach są wynikiem zdarzeń zachodzących w ramach skoru-
mie równika, i to przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i tak py ziemskiej, czy też wynikają z jakichś bliżej nie określonych
dalej w czasie, który można traktować jako nieskończoność. procesów zachodzących głęboko w Ziemi. Bez przerwy dys-
Obrót i jednoczesne wyginanie powodują zmęczenie materia- kutujemy nad problemem pochodzenia Ziemi – czy powstała
łu skorupy ziemskiej i prowadzą w ostateczności do wyczerpania ona w wyniku nakładania się kolejnych warstw, czy też jako
się sprężystości warstwy plastycznej. Więzy skorupy z wnętrzem ognista pierwotna kula. Wciąż mniemamy, że ludzka kultura
Ziemi ulegają w końcu zerwaniu i wszystko się wali. Jest to bez rozwija się liniowo, od prymitywu po najnowsze czasy, że
wątpienia rezultat zmęczenia materiału! Kolumb odkrył Amerykę i że Wielka Piramida (chodzi o pira-
midę Cheopsa) została zbudowana przy użyciu niewolników.
Bowles podkreśla w swojej książce, cytując jednocześnie No i mamy! Nic nie wydaje się być przyczyną czegokol-
prace i wypowiedzi naukowców, którzy parali i parają się tym wiek, z czym jesteśmy choćby tylko trochę obeznani! Dlacze-
samym zagadnieniem, że wszystkie procesy wewnątrz Ziemi są go tak właśnie jest? Jak już powiedziałem, przeczytałem
kontrolowane wyłącznie przez siły, a nie energię, bezwładność czy wszystkie książki, które nowo upieczeni autorzy mi przesyłali
inną ukrytą przed naszymi dociekaniami zasadę o nieznanym i nadal przysyłają, i wyciągnąłem wnioski z nowych pomysłów,
charakterze – wyłącznie przez siły. Aby to bardziej uzmysłowić, które zostały w nich zaprezentowane.
podam, że to właśnie siły stanowią I oto dokąd mnie to zaprowa-
napęd samochodów, rowerów, po- Kierunek pionu dziło. W swojej książce 5/5/2000,
wodują wypływ wody z kranu, Ice: The Ulimate Disaster napisa-
dostarczają ciągu samolotom, spra- łem, że jestem zwolennikiem ka-
wiają, że tor lotu piłki baseballowej Siły grawitacji
tastrofizmu i porzuciłem teorię
ulega zakrzywieniu, zaś piłka golfo- głoszącą wyłączność doboru na-
wa wpada w zarośla, to one wywo- turalnego w powstawaniu no-
łują ruch silników elektrycznych wych gatunków na rzecz pewnej
i to one dźwigają góry. My tylko formy naturalnego doboru będą-
obserwujemy fizyczne skutki ich Płaszczyzna obrotu planet cego rezultatem zdarzeń o chara-
działania i po tym rozpoznajemy (ekliptyka) kterze katastroficznym, które są
ich istnienie i charakter. z kolei przyczyną epizodycznych,
To zagadnienie postaram się spontanicznych mutacji.
omówić szerzej później, teraz wy- Wolę teorię krótkotrwałych
łuszczę natomiast swoje zamiary Ziemia i efekt RB (zaczerpnięto z książki Jamesa
Bowlesa, The Gods, Gemini, and the Great Pyramid). epizodów o charakterze katastro-
odnośnie zawartości kolejnych ficznym od tektoniki płyt i trak-
stron tego artykułu. Oto zagadnienia, które zamierzam tuję izostazję jako proces. Wolę rozwiązania głoszące, że
omówić: geomagnetyczne pole i ostatnie ruchy górotwórcze w paśmie
a) Ewolucjonizm kontra kreacjonizm, uniformitaryzm Himalajów są produktem procesów zachodzących w górnej
kontra katastrofizm. warstwie płaszcza Ziemi. Wolę teorię nawarstwiania od teorii
b) Uniformitaryzm – co to znaczy? pierwotnej kuli ognistej, natomiast w kwestii użycia niewol-
c) Katastrofizm – co on oznacza i czy jego konsekwencje ników do budowy Wielkiej Piramidy i debat na temat od-
mają wpływ na nasze obecne życie? krycia Kolumba powstrzymam się od komentarzy ogranicza-
d) Rozwiązanie dylematu: zunifikowana teoria. jąc się do zaliczenia ich do kategorii bzdur.
e) Zunifikowana teoria – efekt RB. Zrobiłem rzecz następującą: wziąłem do ręki mysz kom-
puterową i kliknąłem nią po kolei na wszystkich opcjach,
EWOLUCJONIZM KONTRA KREACJONIZM, które mają moim zdaniem szansę przetrwania w otwartej
UNIFORMITARYZM KONTRA KATASTROFIZM dyskusji, w której elementy rzeczywistych dowodów muszą
Gdyby kazano nam zbadać poziom informacyjnej biurokra- być przedstawione z góry jako warunek dopuszczenia do
cji w zagadnieniach dotyczących nauk o Ziemi, zostalibyśmy tak dyskusji. Jeśli chodzi o moje preferencje, to kliknąłem na
skołowani, że upłynęłoby sporo czasu, zanim ponownie udałoby Kreację odrzucając Wielki Wybuch, głównie za sprawą ar-
się nam zebrać myśli. Aby to uzmysłowić, pozwolę sobie tykułów, które ukazały się w US News & World Report8
przytoczyć kilka przykładów. Jest tam więcej terminów wymaga- i Newsweeku9, gdzie powiedziano, że współcześni naukowcy
jących specjalnego słownika niż gwiazd na niebie, więcej nie mają duże kłopoty z teorią Wielkiego Wybuchu, jeśli się nie
rozwiązanych tajemnic niż tych kryjących się w pomrokach założy, że brała w tym udział jakaś siła o charakterze nad-
historii najstarszych kultur świata, więcej przeciwstawnych przyrodzonym.
poglądów niż synonimów i antonimów we wszystkich słowni- Sądzę, że zunifikowa teoria, którą zajmiemy się za chwilę,
kach świata. I gdybyśmy mieli podsumować to, czego się przynosi korzyść wszystkim tym, którzy potrafią stworzyć
dowiedzieliśmy, czego jesteśmy pewni, okazałoby się, że musimy koncepcję, która zapobiegnie wielu odpowiedziom na jedno
powiedzieć: „Nie wiemy dosłownie nic!” Dlaczego tak jest? i to samo pytanie oraz sytuacji, w której zaproponowane
Dzieje się tak dlatego, że debaty, które przeszkadzają zasady będą ze sobą w konflikcie.
w odkryciu prawdy, toczą się już tak długo, że przydzielono Ile mielibyśmy debatujących obozów, gdyby te zasady
im własne nazwy: katastrofizm kontra uniformitaryzm, ewolu- stanowiły prawo? Jest to znakomity pomysł, lecz niestety nie
cjonizm kontra kreacjonizm, Wielki Wybuch kontra stan jest mój. Jego twórcą jest Mac B. Strain, autor książki The
ustabilizowany, Wielki Wybuch kontra kreacjonizm, tektoni- Earth’s Shifting Axis (Zmiany położenia ziemskiej osi).
ka płyt kontra katastrofizm, tektonika płyt kontra zmiany Strain wyłuszczył na siódmej stronie swój punkt widzenia,
w skorupie lub tektonika płyt kontra zmiany osi. Nie wiemy, który stał się otwartym wyzwaniem rzuconym naukowcom.
czy izostazja jest procesem, czy warunkiem, ani czy pole Przeciwstawia się tam koncepcji energii termalnych wywołu-
geomagnetyczne powstaje głęboko wewnątrz Ziemi, czy też jących rzekomo ruchy tektoniczne, a także teorii następstw

46 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


subdukcji10. Rzuca wyzwanie paleomagnetyzmowi oraz po- Takie rozumienie sugeruje, że katastrofy znajdują się poza
glądowi, że epoki lodowcowa i węglowa (karbon), które są naturalnym porządkiem rzeczy. Jednak jak każdy czytelnik
według niego jednoczesnymi okresami zachodzącymi po prze- łatwo zauważy, ta ograniczona interpretacja nie była jego
ciwnych stronach globu ziemskiego, są skutkiem zmian natę- intencją. Przyjrzyjmy się raz jeszcze jego słowom: „Nie należy
żenia promieniowania cieplnego Słońca, jak również temu, że wprowadzać chaosu i zamieszania do naturalnego porządku
syberyjskie mamuty zmarły powolną śmiercią. Sugeruje po- rzeczy tylko dlatego, że niektóre sprawy zdają się nam
nadto, że pozostałości po lodowcu w Indiach, Afryce i Połu- z powodu ułomności naszej obserwacji znajdować w stanie
dniowej Ameryce nie są skutkiem dryfowania kontynentów. nieuporządkowanym” i „…nie można także zaakceptować
I co moim zdaniem najważniejsze, sprzeciwia się nadawaniu żadnych oddziaływań, z wyjątkiem tych, których zasadę dzia-
czemuś, co nazywa „hipotezami roboczymi”, statusu faktu, łania znamy”. Z tych dwóch zdań wynika jednoznacznie, że
zanim to coś nie zasłuży na takie miano – ewidentnym tego gdyby nadzwyczajne wydarzenia, chaos i zamieszanie, do
przykładem jest, jak twierdzi, teoria płyt tektonicznych. Jeśli których odnosi się Hutton, można było zdefiniować w katego-
chodzi o mnie, mam z tym niewielkie problemy. riach, „których zasadę działania znamy”, wówczas należałyby
Z drugiej strony Bowles nie przedstawia nam planu one do „naturalnego porządku rzeczy”.
działania jako takiego, to znaczy nie umieszcza wszystkich Moim zamiarem jest wykazanie, że istnieją siły, w od-
swoich założeń i zamiarów w jednym miejscu – woli raczej niesieniu do których potrafię określić prawa rządzące wyda-
rozrzucić je na 288 stronach zawierających tekst, ilustracje rzeniami o charakterze nadzwyczajnym, chaosem i zamiesza-
i fotografie. Nie pozostawia jednak najmniejszych wątpliwości niem, co ostatecznie zakończy naszą debatę na ten temat.
co do tego, jakie są jego poglądy, oraz w sprawie kwestii
będącej przedmiotem debaty. W prologu Bowles opisuje KATASTROFIZM – CO ON OZNACZA I CZY JEGO
proces, to znaczy przyczynę, rzeczywistą mechanikę wydarzeń KONSEKWENCJE MAJĄ WPŁYW NA NASZE OBECNE ŻYCIE?
o charakterze katastroficznym, któ- W wiedzy o procesach katastrofi-
ra, cytując za Hapgoodem, „jest od- W wiedzy o procesach cznych, których doświadcza Ziemia,
powiedzialna nie tylko za epoki lo- nie ma niczego, co pomogłoby ro-
dowcowe, nie tylko za wynoszenie katastroficznych, których dzajowi ludzkiemu w przetrwaniu
łańcuchów górskich, ale również za doświadcza Ziemia, nie ma zabójczych skutków kolejnego wyda-
całość historii kontynentów oraz niczego, co pomogłoby rzenia o tym charakterze. Możemy
wszystkie istotne cechy powierzchni jedynie starać się to zrozumieć i za-
Ziemi”. Nie tylko twierdzi, że tak rodzajowi ludzkiemu pewnić sobie bezpieczne schronie-
jest, ale przedstawia całość procesów w przetrwaniu zabójczych nie. Rzecz w tym, że będziemy mu-
fizycznych, i to w tak prostych i bez- skutków kolejnego sieli podzielić się tym schronieniem,
pośrednich słowach, że można by jeśli w ogóle jest jakiś bezpieczny
przy ich pomocy wyłożyć to wszystko
wydarzenia o tym skrawek ziemi, z pięcioma miliarda-
na lekcji przedmiotów przyrodni- charakterze. mi innych ludzi. Przy pierwszej
czych w średniej szkole. Informuję oznace nadchodzącego chaosu bę-
czytelników, że jest tam również dziemy musieli porzucić nasze co-
część matematyczna, która jest podana pod koniec wykładu, dzienne obowiązki – problem w tym, że nie wiem, jakie są te
lecz już sam jego opis jest wystarczająco przejrzysty. pierwsze oznaki chaosu. Nie chciałbym jednak wpadać w pa-
nikę przy byle trzęsieniu ziemi! Jak z tego widać, wiedza dla
UNIFORMITARYZM – CO TO ZNACZY? samej wiedzy na niewiele się przydaje, jeśli brak konstruktyw-
Uniformitaryzm przypisuje się szkockiemu geologowi Ja- nego pomysłu na jej zastosowanie.
mesowi Huttonowi, który ostro przeciwstawiając się kata- Oczywiste pytanie, które rodzi ta sytuacja, brzmi: Co
strofizmowi stwierdził w swojej książce Theory of Earth (Teo- korzystnego może wypływać z wiedzy o procesach o charak-
ria Ziemi, 1788): „Jaki był na początku, taki jest i teraz i na terze katastroficznym? Odpowiedź, aczkolwiek dotychczas
wieki wieków świat pozostanie”. I dalej pisze: nam nieznana, jest równie oczywista jak samo pytanie. Zanim
jednak na nie odpowiem, chciałbym wyjaśnić, czym byłyby
Nie tylko nie istnieją żadne zaangażowane moce, które byłyby katastrofy dla tych, którzy by z nich ocaleli i chcieli od-
nienaturalne dla globu, ale nie można także zaakceptować żad- budować zniszczoną cywilizację.
nych oddziaływań, z wyjątkiem tych, których zasadę działania
znamy, jak również nie istnieją żadne nadzwyczajne wydarzenia, 1. Rodziny, miasta, górnictwo i przemysł, handel detalicz-
których można by się dopatrywać w celu wyjaśnienia pospolitego ny, biblioteki, instytucje rządowe, komunikacja i cała infra-
wyglądu. Moce natury nie angażują się w proces niszczenia tego, struktura – wszystko to zostałoby zakłócone lub całkowicie
co same stworzyły… Nie należy wprowadzać chaosu i zamiesza- zniszczone. Co więcej, i prawdopodobnie jeszcze gorzej,
nia do naturalnego porządku rzeczy tylko dlatego, że niektóre upadłaby wiara człowieka w Boga, Naturę i swoich współ-
sprawy zdają się nam z powodu ułomności naszej obserwacji braci.
znajdować w stanie nieuporządkowanym. Nie powinniśmy też 2. Katastrofa ogarnęłaby morza i lądy aż do gór zalewając
wymyślać żadnych przyczyn, gdy te, które znamy z własnego ziemię wodami wyrzuconymi z ich naturalnych basenów.
doświadczenia, wydają się nam niewystarczające. Trzęsienia ziemi zniszczyłyby wszystko, co ostałoby się z po-
wodzi, zaś erupcje wulkanów wypełniłyby powietrze pyłem
Mamy pewien naturalny pociąg do tego stwierdzenia, i hukiem, tak potwornym, że aż doprowadzającym do szaleńs-
w związku z czym należy się nad nim zastanowić. Słowa twa. Kolebka ludzkości, jej historia, dziedzictwo i marzenia
Huttona zostały ostatnio błędnie zinterpretowane, gdyż ich zostałyby pogrzebane pod jeszcze jedną warstwą gruzów.
znaczenie odczytano dosłownie jako: „Nie należy wprowadzać 3. Zmianie uległoby ukształtowanie terenu, wyrosłyby no-
chaosu i zamieszania do naturalnego porządku rzeczy tylko we góry. Rzeki, które płynęły kiedyś wolno, zapchane osada-
dlatego, że niektóre sprawy zdają się nam z powodu ułomności mi, zyskałyby nowe siły i stałyby się podobne do żłobiących
naszej obserwacji znajdować w stanie nieuporządkowanym”. kaniony potoków pierwotnego Kolorado.

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 47


4. Nastąpiłaby masowa zagłada roślin i zwierząt i gdyby (Światowy Klub Odkrywców). W roku 1999 ma kierować wyprawą
historia się powtórzyła, doszłoby do spontanicznych mutacji, do Egiptu zorganizowaną pod auspicjami Mystical Journeys, Inc.
zarówno roślin, jak i zwierząt, w wyniku których, jak dowodzą Jego adresy internetowe to:
tego pochodzące sprzed około niespełna 10 000 lat dane, ‹http://rnoone.com› i ‹www.futurefate.com›
mastodonty stały się słoniami, tygrys szablozęby przeistoczył Kontakt przez:
się w tygrysa bengalskiego, gigantyczne leniwce i bobry w dzi- Brian Belfiglio
siejsze gryzonie, zaś wełniaste nosorożce zmieniły kolor Publicity Manager
i zrzuciły futro. Crown Publishing
201 E. 50th St.
Pierwszy świt omiótłby swoim światłem zupełnie inne New York, NY 10022
wyspy i pustynie, lasy i rzeki, dostrzegłby przekształcenia USA
lodowców na biegunach, zaś efekt RB od początku rozpoczął- e-mail: ‹bbelfiglio@randomhouse.com›.
by swoją mozolną pracę w kolejnym cyklu, ponownie starając
się rozerwać ziemską skorupę. Przełożył Jerzy Florczykowski
Być może zastanawiacie się w tej chwili, jaki pożytek Przypisy:
można mieć z tej wiedzy. Otóż, jak już powiedziałem, od- 1. Armageddon lub jak podaje polskie tłumaczenie Biblii, Har-Magedon
powiedzi są równie oczywiste, jak pytania. Zacznijmy więc je (prawdopodobnie od hebrajskiego „Wzgórze Megiddo”) to w Nowym Tes-
zadawać, przy czym zachęcam do odnoszenia ich do tego, co tamencie miejsce, w którym królowie ziemscy pod wodzą szatana wydadzą
w dniu końca świata bitwę boskim zastępom. Har-Magedon jest cytowany
zostało powiedziane powyżej. w Biblii tylko raz – w Apokalipsie św. Jana (16.16). Nazwa palestyńskiego
miasta Megiddo została prawdopodobnie użyta jako symbol tej bitwy ze
1. Dlaczego znajdujemy tak niewiele pozostałości po sta- względu na jego strategiczne znaczenie w historii Palestyny. Miasto to
rożytnych cywilizacjach? panowało nad przełęczą prowadzącą z nadmorskich równin Sharon do
Esdraelonu poprzez grzbiet góry Carmel. Megiddo panowało więc nad drogą
2. Dlaczego to, co wiemy o cywilizacji, sięga zaledwie prowadzącą z Egiptu i nadmorskich równin Palestyny do Galilei, Syrii
kilka stuleci przed naszą erą? i Mezopotamii. Megiddo było miejscem wielu bitew i równie wielu objawień
3. Jeśli erozja może znosić całe góry, dlaczego nasze rzeki i Apokalipsa zdaje się implikować, że „wzgórze”, na którym znajdowała się
wciąż są tak potężne, nasze jeziora nadal wypełnia czysta forteca lub wyżyny znajdujące się za nią są symbolem pola ostatecznej bitwy,
na którym Niebiańskie Zastępy pokonają prowadzone przez szatana siły zła.
woda, zaś wodospady całego świata wciąż trwają w swoim W innych miejscach Biblii można się doszukać przypuszczeń, że miejscem tej
oryginalnym kształcie? bitwy będzie Jerozolima. – Przyp. tłum.
4. Jeśli na ścianach jaskiń znajdujemy rysunki tygrysów 2. James Bowles, The Gods, Gemini, and the Great Pyramid (Bogowie,
szablozębych, mamutów i mastodontów, a ich szkielety spo- Bliźnięta i Wielka Piramida), Gemini Publishing (P.O. Box 648, Grass Lake,
Michigan 49240-0648, USA), 1998.
czywają na małej głębokości, dlaczego mamy dziś tygrysy, lwy Bowles jest emerytowanym inżynierem budownictwa, który pracował dla
i niedźwiedzie? podwykonawców NASA w ramach programu Apollo (wyprawa na Księżyc).
Swoją dwudziestoletnią karierę zawodową zakończył wykładając wieczorami
I jeszcze jedno doskonałe pytanie: Dlaczego znajdujemy w colledge’u fizykę i matematykę.
3. Uniformitaryzm (lub inaczej aktualizm) to teoria przyjmująca, że
dinozaury w pokładach nie głębszych od tych, w których wszystkie zjawiska o charakterze geologicznym można wytłumaczyć jako
spoczywają szczątki szablozębych kotów, mamutów i mas- rezultat oddziaływania istniejących w naturze sił, które działają w sposób ciągły
todontów? i jednostajny od chwili powstania Ziemi do obecnych czasów. – Przyp. tłum.
Wiedza o prawdach dnia wczorajszego pozwala odpowie- 4. Charles H. Hapgood, The Path of the Pole (Droga bieguna), Chilton,
Philadelphia, USA, 1970, str. 294.
dzieć na pytania dotyczące dnia dzisiejszego. Dla nikogo z nas 5. Mac B. Strain, The Earth’s Shifting Axis (Zmiany położenia ziemskiej
nie powinno być niespodzianką, gdyby nagle okazało się, że osi), ALT Press, Inc. (P.O. Box 4563, T Station, Shrewsbury, MA 01545, tel.
na Islandii odkryto ropę naftową lub znaleziono dziecięcą (508) 898 2290, fax (508) 8998 2063, USA), 1997, str. 49.
lalkę w szybie kopalni w północnej Dakocie, albo gdyby 6. Lewis Pyenson, Grolier Multimedia Encyclopedia (Multimedialna En-
cyklopedia Groliera), Grolier Electronic Publishing, Inc., 1995.
okazało się, że pewien gatunek dinozaurów, który poprzednio 7. James Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, Dover
uważano za właściwy dla polarnych pustkowi Antarktyki, był Publications, Nowy Jork, 1954, pełne 3 wydanie, wstęp.
gatunkiem stałocieplnych, żerujących na bagnach stworzeń 8. Gregg Esterbrook, „What Came Before Creation?”, US News & Report,
o łagodnym usposobieniu! Jest tak, ponieważ już wiemy, że vol. 125, nr 3, 20 lipiec 1998, str. 44-52.
9. Geoffery Cowley, „Wilson’s World: Harvard Naturalist”, Newsweek,
taki jest „naturalny porządek rzeczy”. I vol. 131, nr 25, 22 czerwiec 1998, str. 58-61.
dokończenie w następnym numerze 10. Subdukcja to proces geologiczny, w czasie którego jedna z krawędzi
skorupy ziemskiej jest wciskana pod drugą. – Przyp. tłum.
O autorze:
Richard W. Noone jest autorem książki 5/5/2000 Ice: The Ultima-
te Disaster (Lody 5/5/2000 – ostateczna zagłada) wydanej w roku
1986 przez Crown Publishing, a następnie wznowionej w roku 1997
przez Three River Press i Crown Publishing z Nowego Jorku. Wy-
stępował w czołowych środkach masowego przekazu w USA, w tym
w programie Prophecies of the Millennium (Przepowiednie tysiąc-
lecia) stacji telewizyjnej Fox, Solar Empire (Imperium Słońca) nada-
nym przez Learning Channel, Headline News i Newsnight stacji CNN,
This Morning (Dziś rano), The Oprah Winfrey Show (Show Oprah
Winfrey), Sightings (Obserwacje), Ancient Prophecies (Starożytne pro-
roctwa), UFO Diaries (Dzienniki UFO), The Unexplained (Nie wyjaś-
nione), a także w programie radiowym Arta Bella Incredible Sunday
(Niesamowita Niedziela) nadawanym przez radiostację WTBS.
Richard W. Noone jest masonem 32 stopnia loży Ancient and
Accepted Scottish Rite, a od roku 1964 członkiem SIAHAT (Society of
Inter-American Highway Auto Travelers) i World Explorers Club

48 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


P o raz pierwszy do różnicy zdań doszło w głównej siedzibie IFSB (International
Flying Saucer Bureau – Międzynarodowe Biuro ds. Latających Spodków)
podczas zebrania, które odbyło się na początku marca 1953 roku. Głosowaliśmy za
tym, aby ustanowić „Światowy Dzień Kontaktu”, w którym wszyscy członkowie
IFSB mieliby przesłać telepatycznie wiadomość do naszych gości z kosmosu.
Liczyliśmy, że jeśli telepatia istnieje naprawdę i jeśli naszą planetę odwiedzają inne
Jedno z pierwszych istoty, to taki przekaz dotrze do nich, zwłaszcza gdy tak wiele umysłów skoncentruje
się na tej samej treści.
współczesnych Dwaj przedstawiciele IFSB uważali ten pomysł za bzdurę i głosowali przeciwko
niemu. Uważali, że ludzie uznają, iż postradaliśmy zmysły i że nasza organizacja
spotkań z MIB-ami zostanie w wyniku tego przedsięwzięcia ośmieszona. Pozostali przedstawiciele,
w tym i ja, mieli inne zdanie. Następnego dnia wieczorem ci dwaj opozycjoniści
miało miejsce zrezygnowali z członkostwa w IFSB i wycofali swoje finansowe wsparcie. Gest ten
jednak nie załamał reszty członków zarządu. Dwa inne źródła po zaznajomieniu się
w roku 1953, kiedy ze sprawą z miejsca zaofiarowały finansowe wsparcie.
W tej sytuacji postanowiliśmy kontynuować przygotowania do „Dnia Kontaktu”
znanego wówczas („Contact day” lub „C-Day”), który zaplanowaliśmy na 15 marca, i w pośpiechu
powieliliśmy instrukcję, którą mieliśmy rozesłać po całym świecie pocztą lotniczą,
ufologa Alberta K. tak aby wszyscy członkowie IFSB wiedzieli o tej akcji z wyprzedzeniem. Otrzymaliś-
my wiele listów od osób uważających ten pomysł za szalony i podkreślających, że
Bendera odwiedziły nie chcą mieć z tym nic wspólnego.
Nie wiemy, kto w końcu wziął udział w tym eksperymencie, a kto nie, niemniej
trzy ubrane na nie ma wątpliwości, że wielu naszych członków w nim uczestniczyło.
Informacja podana w biuletynie rozesłanym do członków IFSB brzmiała:
czarno obce istoty, DO WSZYSTKICH PRZEDSTAWICIELI I CZŁONKÓW
które wyjawiły mu MIĘDZYNARODOWEGO BIURA DS. LATAJĄCYCH SPODKÓW
BIULETYN SPECJALNY
szereg tajemnic 15 marca 1953 roku – Dzień Kontaktu

w zamian za jego Zwracamy się z apelem do wszystkich przedstawicieli i członków naszej organizacji, aby
15 marca 1953 roku wzięli udział w eksperymencie, jakiego żadna z podobnych do naszej
milczenie grup jeszcze nie przeprowadzała. Pragniemy wysłać drogą telepatyczną wiadomość do załóg
latających spodków, jeśli one rzeczywiście istnieją. Prosimy, aby każdy z państwa zapamiętał
w sprawie UFO. tekst wiadomości i w oznaczonym czasie udał się w jakieś zaciszne miejsce i zamknął oczy.
Jeśli to będzie możliwe, prosimy położyć się i powtórzyć w myślach całą wiadomość (bez
wypowiadania jej głosem). Jeśli załoganci latających spodków potrafią przechwytywać myśli
przekazywane telepatycznie, z całą pewnością będą w stanie przechwycić wiadomość, która
będzie przesłana przez setki członków IFSB. Być może nigdy nie dowiemy się, czy ta
wiadomość dotarła do kogokolwiek, lecz jeśli wkrótce po przekazaniu tej wiadomości nastąpi
nagły wzrost obserwacji latających spodków, a nawet lądowanie spodka, będzie mogło to
oznaczać, że stało się to za sprawą naszego eksperymentu.
Należy pamiętać, że aby ten mentalny przekaz był skuteczny, nie mogą państwo myśleć
w czasie jego przesyłania o niczym innym. Należy skoncentrować się na odbiorcach tej
Albert K. Bender wiadomości i powtarzać ją w myślach. Nie wolno w tym czasie martwić się o cokolwiek, ponieważ
1963 spowoduje to rozproszenie przekazu. Żaden z członków IFSB nie ma obowiązku udziału w tym
eksperymencie. Nasz apel jest jedynie prośbą o dobrowolny udział, który może przyczynić się do
Zaczerpnięto z książki: jego ewentualnego sukcesu. Każdy, kto postanowi się do niego przyłączyć, musi zrobić to o ściśle
Flying Saucers and the Three Men określonej porze – ani wcześniej, ani później. Biuletyn ten wysyłamy z odpowiednim
wyprzedzeniem, tak aby każdy miał czas ustawić zegarek i zapamiętać poniższą wiadomość.
(Latające spodki i trzej mężczyźni)
wydanej przez: WIADOMOŚĆ
Neville Spearman Limited (Do zapamiętania)
Londyn, Wielka Brytania Wzywamy załogę statku międzyplanetarnego! Wzywamy załogę statku międzyplanetar-
nego, która obserwuje naszą planetę, Ziemię. My, członkowie IFSB, pragniemy skontaktować

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 49


się z wami. Jesteśmy waszymi przyjaciółmi i chcemy, abyście ukazali— Jesteśmy tu ze specjalną misją — usłyszałem w od-
się tu, na Ziemi. Wasze przybycie będzie powitane jak najprzyjaźniej.
powiedzi — i nie możemy pozwolić, aby twoi ludzie nam
Zrobimy wszystko, co będzie w naszej mocy, aby doprowadzić do przeszkadzali.
wzajemnego zrozumienia między wami i mieszkańcami Ziemi. Przy- Starałem się protestować, ale przerwano mi.
bądźcie w pokoju i pomóżcie nam w naszych ziemskich problemach. — Jesteśmy wśród was i znamy każdy wasz ruch, zatem
Dajcie nam jakiś znak, że odebraliście tę wiadomość. Uczyńcie coś
wiedz, że przebywamy na waszej Ziemi.
niezwykłego na naszej planecie, aby przebudzić tych, którzy są ślepi
Po tych słowach głos zamilkł, jakby rozpłynął się w nicości,
na rzeczywistość. Czekamy na wiadomość od was. Jesteśmy waszy- lecz nadal czułem, że coś mnie obserwuje. Moje ciało nagle
mi przyjaciółmi. (Koniec wiadomości). opadło i odzyskawszy nad nim kontrolę, zdałem sobie sprawę,
że znajduję się w swoim łóżku. Pokój wypełniała żółta mgła.
Oto dzień, godziny i miejsca nadania wiadomości: Niedaleko od łóżka widać było jakiś cień przypominający
DATA: 15 marca 1953 roku. zarysem człowieka, lecz kiedy poruszyłem się, aby wstać,
MIEJSCE CZAS zniknął. Żółta mgła powoli rozmywała się i pokój stopniowo
Stany USA używające Standardowego Czasu Wschodniego 18.00 wracał do normalnego wyglądu.
Stany USA używające Standardowego Czasu Środkowego 17.00 Przetarłem z niedowierzania oczy. Nie mogłem uwierzyć,
Stany USA używające Standardowego Czasu Górskiego 16.00 że to, czego właśnie doświadczyłem, było rzeczywistością.
Stany USA używające Standardowego Czasu Pacyficznego 15.00 Pomyślałem, że pewnie musiałem się zdrzemnąć i mając
Wielka Brytania 23.00 głowę zaprzątniętą telepatycznym eksperymentem, przyśnił
Francja 23.00 mi się ten koszmar. Spojrzałem na zegar i spostrzegłem, że
Australia 16 marca 9.00 jest pięć po szóstej, co oczywiście było w zgodzie z ilością
Nowa Zelandia 16 marca 11.00 czasu potrzebną na tak krótką drzemkę i sen.
Kanada (tak samo jak Stany Zjednoczone) Usiadłem na krawędzi łóżka i poczułem mdłości w żołąd-
ku. Czułem się, jakbym zjadł coś nieświeżego. Czyżbym
15 marca 1953 roku przystąpiłem zgodnie z planem do- rzeczywiście doświadczył czegoś nie z tej ziemi? Ledwie udało
kładnie o godzinie 18.00 w swojej siedzibie w Bridgeport do mi się wstać z łóżka. W głowie wciąż czułem pulsowanie, zaś
eksperymentu. Wyłączyłem światła w pokoju i po cichu nad oczami utrzymywało się uczucie opuchlizny.
położyłem się na łóżku. Po jedenastu latach zajmowania się Po chwili udało mi się wstać na nogi. Przeszedłem się po
sprawą latających spodków byłem gotów zrobić niemal wszys- pokoju i usłyszałem buczenie. W tym momencie zdałem sobie
tko, aby wyjaśnić ich tajemnicę. Badanie tego zjawiska po- sprawę, że jest włączone radio. Pamiętam, że je wyłączyłem.
chłonęło większą część mojego życia i usilnie starałem się Wiem, że nie włączałem go po powrocie do pokoju. Coś
znaleźć jego rozwiązanie. Ułożywszy się wygodnie na łóżku, takiego zdarzało się już poprzednio. Zacząłem poważnie
zamknąłem oczy i zacząłem powtarzać w myślach wiadomość. zastanawiać się, czy nie zaczynam tracić zmysłów. Pomyś-
Powtórzyłem ją dokładnie trzy razy. lałem, że może powinienem podzielić się z kimś tym przeży-
Po trzecim powtórzeniu poczułem, że moje ciało ogarnia ciem.
nagły chłód. Zaraz potem dostałem bólu głowy, tak silnego, Usiadłem i zapisałem dokładnie wszystko, co zapamięta-
jakby kilka kolejnych ataków migreny postanowiło dać o so- łem, następnie zakleiłem kopertę i zamknąłem ją w biurku.
bie znać w tym jednym momencie. Wydawało mi się, że jeśli coś mi się
Poczułem dziwny smród – podobny przydarzy, ktoś znajdzie ją i dowie
do tego, jaki wydziela paląca się
„Obserwujemy cię i to, co się, co się tego dnia wydarzyło.
siarka lub zepsute jajka. W chwilę robisz. Przestań zgłębiać
potem obraz pokoju zaczął blednąć tajemnice wszechświata. Jeśli Po przekonaniu się, że w pełni
i straciłem częściowo przytomność. nas nie posłuchasz, zjawimy odzyskałem siły, wciąż niepokoił
Następnie w mojej głowie pojawi- mnie zapach siarki, który utrzymy-
ły się małe, niebieskie światełka, któ- się u ciebie osobiście”. wał się w pokoju przez następne dwa
re mrugały podobnie do świateł kare- dni. Zapach ten towarzyszył również
tki pogotowia. Wydawało mi się, że innym przeżyciom i był najbardziej
unoszę się w środku chmury, w powietrzu, z dziwnym uczuciem namacalną ich częścią. Tym razem otworzyłem okna i użyłem
nieważkości. W skroniach czułem rwący ból, który sprawiał, że dezodorantów pokojowych w celu jego pozbycia się, lecz na
miałem wrażenie, iż za chwilę rozsadzi mi głowę. Część mojej niewiele się to zdało. Kiedy położyłem się do łóżka, wciąż go
twarzy, ta nad oczami, sprawiała wrażenie rozdętej. Było mi czułem. Nawet pościel była nim przesiąknięta. To utwierdziło
zimno, bardzo zimno. Czułem, jakbym leżał nagi na kawałku mnie jeszcze bardziej w przekonaniu, że byłem świadkiem
kry lodowej unoszącej się na wodach Oceanu Arktycznego. rzeczywistych wydarzeń i że nie będzie rozsądne, jeśli nadal
Otworzyłem oczy i ze zdziwieniem spostrzegłem, że uno- będę zakładał, że to tylko wytwór mojej wyobraźni lub zły sen.
szę się nad łóżkiem i spoglądam w dół, spodziewając się Uznałem, że powinienem sprowadzić do pokoju kilku
ujrzeć tam swoje ciało. Wyglądało, jakby mój duch opuścił działaczy IFSB, aby poczuli ten zapach, ale ostatecznie zrezyg-
ciało, zaś ja unosiłem się nad nim w powietrzu w odległości nowałem z tego pomysłu. Postanowiłem nie mówić nikomu
około 3 stóp (0,9 m). o moim przeżyciu, głównie ze strachu, że mogłyby się powtórzyć
Nagle usłyszałem przenikający mnie głos, który nie był i że mógłbym zostać potraktowany jako dziwak lub człowiek
wypowiedziany w formie dźwięku. Głos zdawał się dochodzić niespełna rozumu. Gdyby to trafiło do gazet, stałbym się
z pomieszczenia przede mną, które pogrążone było w mroku. pośmiewiskiem całego Bridgeport i, co gorsze, mógłbym stracić
— Obserwujemy cię i to, co robisz. Przestań zgłębiać pracę. Moi najlepsi przyjaciele zaczęliby mi doradzać wizytę
tajemnice wszechświata. Jeśli nas nie posłuchasz, zjawimy się u psychiatry i ostatecznie trafiłbym do szpitala bez klamek.
u ciebie osobiście. Wiedziałem, że ludzie bywają świadkami dziwnych wyda-
— Czemu nie jesteście przyjaźnie do nas nastawieni rzeń i zawsze mają trudności z ich udowodnieniem. Wielu
— odrzekłem nie poruszając ustami. — Przecież nie chcemy ludzi nie daje się do nich przekonać, dopóki sami nie
was skrzywdzić? doświadczą czegoś podobnego – wówczas sami szukają takich,

50 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


którzy im uwierzą, spotykając się niejednokrotnie ze stwier- Wydarzyło się to w dniu mojego powrotu z dwutygodnio-
dzeniami „mistyfikacja” lub „oszustwo”. wych wakacji. W czasie mojej nieobecności pokój był cały czas
Świadek niezwykłego zdarzenia staje się zwykle osamot- zamknięty, ponieważ mój ojczym wiedział, że mam na jego
niony w przekonaniu o jego autentyczności i ma najczęściej punkcie i panujących w nim porządków bzika. Dlatego też
trudności ze znalezieniem kogoś, kto by mu uwierzył. Wyob- bardzo rzadko zachodził do niego, kiedy nie było mnie w domu.
raź sobie, drogi czytelniku, siebie samego nocą na plaży. Tego gorącego lipcowego wieczora zaniosłem walizki pod
Nagle z nieba wyłania się latający spodek i ląduje kilka pokój i otworzyłem kluczem drzwi. Kiedy wszedłem do środka,
metrów od ciebie. Wychodzą z niego dziwne postacie i idą poczułem zapach starzyzny zmieszany ze smrodem siarki.
w twoim kierunku, pozdrawiają cię, a potem wracają do Otworzyłem wszystkie okna. Wyglądało na to, że wszystkie
swojego statku i odlatują. Wracasz do domu i opowiadasz, co rzeczy są na swoich miejscach, dokładnie tak jak je zostawiłem,
ci się przydarzyło. Nie masz jednak żadnego dowodu na z wyjątkiem radia, które znowu było włączone. Tym razem
potwierdzenie swojej opowieści, z wyjątkiem własnych słów odbiornik był tak nagrzany, że aż dziw, że się nie zapalił.
i swojej szczerości. Wszyscy śmieją się i powiadają, żebyś Wiedziałem, że wyjeżdżając na wakacje nie zostawiłem go
przestał o tym myśleć. W jaki sposób ich przekonać, jak włączonego. Jak zwykle wskaźnik dostrojenia do stacji był
sprawić, aby ci uwierzyli, kiedy wszyscy są przeciwko tobie? ustawiony na częstotliwość, na której nie nadawała żadna
Właśnie takie myśli naszły mnie po wydarzeniach w moim stacja. Wyłączyłem radio i po zejściu na dół powiedziałem
pokoju. Nie wiedziałem, co zrobić i gdzie się udać. ojczymowi, co zastałem w pokoju. Zapewnił mnie, że w czasie
Minął jakiś czas i nic nowego się nie wydarzyło, przeto mojej nieobecności nikt do niego nie wchodził, po czym dodał,
postanowiłem opisać to wydarzenie w Space Review (Przegląd że na pewno sam zapomniałem wyłączyć radio przed wyjazdem.
kosmiczny) i w kwietniowym numerze zapowiedziałem, że Zjadłem coś na zimno i postanowiłem pójść spać, ponie-
w lipcowym opublikuję rewelacyjną wiadomość. Na zebraniu waż było już późno i byłem zmęczony. Wróciłem do pokoju
wtajemniczyłem w moje przeżycie dwóch działaczy i omówi- i zamknąłem drzwi na zamek zatrzaskowy. Mój pokój połą-
łem je z nimi. Niestety, uznali to wszystko za mój wymysł, czony był z łazienką i poszedłem się umyć. Kiedy umyłem
którego celem jest nadanie rozgłosu IFSB. Nalegali, abym nie zęby i wróciłem do pokoju, poczułem, że coś jest nie tak.
podawał ich nazwisk w związku z tą Plecy zaczęły mi mrowić a oczy
historią. Stwierdzili, że zadaniem W pokoju jakby ściemniało, łzawić.
IFSB jest mówienie prawdy i jeśli Nie wiadomo skąd pojawiły się
wystąpię publicznie z tą sprawą, lecz wciąż wszystko krążące po pokoju niebieskie świate-
opuszczą organizację, a ja sam uzna- widziałem. Zauważyłem trzy łka. Zakręciło mi się w głowie, zaś
ny zostanę za niezrównoważonego postacie przypominające powierzchnia twarzy nad oczami za-
umysłowo. częła pulsować i odniosłem wraże-
Od tej chwili miałem poważne
cienie… Postacie stawały nie, że puchnie. Pokuśtykałem
trudności z przekonaniem ich do się coraz wyraźniejsze. w stronę łóżka i padłem na nie. Moje
czegokolwiek lub namówienia, aby Wszystkie były ubrane na ciało z miejsca zaczęło lodowacieć.
zrobili coś dla mnie. Jeden z nich czarno. Wyglądały jak księża, Wyraźnie czułem, że coś lub ktoś
zagroził mi nawet później, że jeśli przejmuje nade mną kontrolę.
opublikuję tę „nonsensowną histo- tyle że na głowach miały W pokoju jakby ściemniało, lecz
ryjkę” i będzie on w nią w jakikol- kapelusze typu Homburg. wciąż wszystko widziałem. Zauważy-
wiek sposób wplątany, sprawi, że łem trzy postacie przypominające
trafię do aresztu. Wobec takiej po- cienie. Unosiły się około 30 centy-
stawy tych dwóch ludzi postanowiłem na razie niczego nie metrów nad podłogą. W skroniach czułem pulsowanie, a na
publikować na temat swojego przeżycia. Kiedy ukazał się całym ciele lekkość. Miałem uczucie, jakbym był myty.
lipcowy numer Space Review, wielu członków IFSB zwróciło Postacie stawały się coraz wyraźniejsze. Wszystkie były
się do mnie z pytaniem, dlaczego nie zamieściłem zapowiada- ubrane na czarno. Wyglądały jak księża, tyle że na głowach
nej historii i o co tu chodzi. miały kapelusze typu Homburg. Ich twarzy nie można było
Nikomu nic nie mówiąc opisałem swoje przeżycie, aby wyraźne rozróżnić, ponieważ częściowo ocieniały je ronda
przesłać potem tę relację do jakiegoś urzędu w Waszyngtonie, kapeluszy. Strach, który mnie ogarnął, zaniknął jak za do-
a nawet samego Pentagonu. Ciekaw byłem, czy będą skłonni tknięciem czarodziejskiej różdżki.
mi pomóc, czy też zajmą taką samą postawę jak ci dwaj Oczy wszystkich trzech postaci zajaśniały nagle jak żaró-
działacze IFSB. Skończony raport zamknąłem w bezpiecznym wki flesza fotograficznego i zogniskowały się na mnie. Wyda-
miejscu, ponieważ chciałem jeszcze przemyśleć tę sprawę wało się, że wnikają w moją duszę. Ból nad oczami stał się nie
przed jego wysłaniem. Kiedy już ostatecznie zdecydowałem do zniesienia. Wtedy właśnie poczułem, że przesyłają mi
się go wysłać, okazało się, że nie mogę go znaleźć. Z wnętrza telepatyczną wiadomość.
pojemnika, w którym go schowałem, wydobywał się znajomy — Poświęciłeś się rozwiązywaniu dziwnych problemów
mi już smród siarki. Obejrzałem dokładnie pojemnik, ale dotyczących niezidentyfikowanych pojazdów latających w wa-
nigdzie nie było śladu raportu. szej atmosferze. Twoje zainteresowania są głębokie i szczere
Czyżby jeden z tych dwóch ludzi, którzy nie godzili się na i poświęciłeś im wiele godzin. Wiemy, że mogą ci one
upublicznienie tej historii, dostał się do pojemnika i wyjął zeń przynieść szkodę. Uważamy, że stanowisz dla nas tu, na
mój raport? Wmawiałem sobie taką możliwość, ponieważ nie Ziemi, bardzo dobry kontakt. Jesteś osobą przeciętną i wie-
chciałem uwierzyć, że jego zniknięcie jest dalszym ciągiem my, że nawet jeśli opowiesz wszystkim o tym, co ci powiemy
opisanych w nim wydarzeń. i pokażemy, nikt ci nie uwierzy. Nie jesteś nikim ważnym,
Wkrótce potem doznałem największego szoku w łańcuchu więc nie mamy się czego obawiać z twojej strony. Mamy
przerażających wydarzeń. Nie zapomnę tego do końca życia pewien cel w przebywaniu tu i pozostaniemy tu jeszcze przez
i jest to dla mnie coś najdonioślejszego i jak najbardziej jakiś czas. Nic nie powinno nam przeszkadzać w osiągnięciu
fantastycznego ze wszystkiego, co kiedykolwiek przydarzyło naszego celu. To, co widzisz, to nie jest nasz naturalny
się komukolwiek na Ziemi. wygląd. Przybranie ludzkiej postaci w czasie naszego pobytu

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 51


tutaj okazało się konieczne. Dzięki temu możemy wracać tu Cały dzień miałem mdłości i nic nie jadłem. Powiedziałem
nie zwracając niczyjej uwagi. Mieliśmy wiele kontaktów z Zie- ojczymowi, że źle się czuję i że jest to prawdopodobnie skutek
mią przylatując tu z naszej bazy. Obecnie nasz pojazd jest panujących właśnie upałów. W pracy czułem się niepewnie
ukryty w odległym punkcie waszej planety. Okazało się, że i wszystko mnie denerwowało. Byłem rozdrażniony i war-
musimy czasami sięgać po ekstremalne środki, aby odstraszyć czałem do wszystkich bez żadnego powodu.
Ziemian, lecz często prowadzi to do ich śmierci. Okazało się Dwa dni później miałem mieć kontakt lub sen. Pozostałem
również konieczne uprowadzanie Ziemian w celu wykorzys- w pokoju w oczekiwaniu na coś, co miało się wydarzyć. Aby
tywania ich ciał jako kamuflażu. Naszą wolą jest pozostanie zaspokoić swoją ciekawość, podszedłem do pudełka, do któ-
w kontakcie z tobą i poinformowanie cię o wielu sprawach, rego włożyłem podarowany mi kawałek metalu. Kiedy je
ponieważ pewnego dnia opiszesz to wszystko, lecz nikt ci nie otworzyłem, leżał wewnątrz jak gdyby nigdy nic połyskując,
uwierzy. Staniesz się jednak znacznie mądrzejszy od pozo- dokładnie w tym samym miejscu, w którym położyłem go dwa
stałych ludzi na twojej planecie. Dowiesz się, co znajduje się dni wcześniej! Wziąłem go do ręki i wówczas ponownie naszła
w kosmosie, będziesz wiedział również, jaki los czeka ludzki mnie myśl, aby go komuś pokazać. Kiedy o tym pomyślałem,
rodzaj. Zobaczysz nas troje znowu, lecz nie ujawnimy ci kawałek metalu zaczął czerwienieć i stał się tak gorący, że
naszych imion, jako że i tak nic by ci one nie powiedziały. musiałem go upuścić. Kiedy uderzył o podłogę, przybrał
Zwracaj się no nas imionami Numer Jeden, Numer Dwa poprzedni wygląd. Zrozumiałem, że nie można go używać do
i Numer Trzy, my zaś będziemy odpowiadać zgodnie z twoim jakichkolwiek osobistych celów, zwłaszcza zyskania sławy lub
wskazaniem. Zostawimy ci mały kawałek metalu podobny do korzyści. Podniosłem go i postanowiłem skontaktować się
waszych monet. Masz go przechowywać w ukryciu. Chcemy, z tymi trzema osobnikami, którzy gościli ostatnio u mnie bez
abyś udał się z nami w stosownym czasie. zaproszenia.
Miałem przechowywać ten kawałek metalu i gdyby przy-
szła mi ochota skontaktować się z nimi, wystarczyło wziąć go Wziąłem metal do ręki, włączyłem radio i wielokrotnie
do ręki, zamknąć oczy, wypowiedzieć słowo „Kazik” i włączyć powtórzyłem słowo „Kazik”. Przez kilka sekund nic się nie
radio. Miałem skontaktować się z nimi za dwa dni o tej samej działo, po czym ponownie doznałem uczucia niesamowitego
porze. Po podaniu mi tych infor- chłodu, który ogarnął całe moje cia-
macji jeden z nich podszedł do ra- ło. Skronie pulsowały jak pierś pta-
dia, włączył je i pokręcił gałką stroje-
Aby zaspokoić swoją ka, kiedy trzyma się go w ręku, zaś
nia. Zapytałem go mentalnie, po co ciekawość, podszedłem do nad oczami pojawił się nieznośny
to robi. W odpowiedzi odrzekł, że pudełka, do którego ból. Podszedłem szybko do łóżka
w ten sposób wracają do swojej bazy. włożyłem podarowany mi i położyłem się, czując się tak oszo-
Kiedy zniknęli, znowu poczułem, łomiony, że bałem się, iż upadnę.
że leżę na łóżku. Byłem spocony, kawałek metalu… Wziąłem Ledwie dotknąłem łóżka, poczu-
mimo iż przez całe to zdarzenie było go do ręki i wówczas łem, jakbym opuszczał ciało. Oglą-
mi bardzo zimno. W ręku trzymałem ponownie naszła mnie myśl, dając się do tyłu widziałem swoje
kawałek metalu, który był dowodem, ciało leżące na łóżku i miałem wra-
że nie zwariowałem. Bardzo mnie to aby go komuś pokazać. Kiedy żenie, jakbym oddalał się od niego
cieszyło, mimo szokujących okolicz- o tym pomyślałem, kawałek unosząc się w powietrzu. Wszystko
ności, w jakich znalazłem się przed metalu zaczął czerwienieć wokół ściemniało i czułem, jakbym
chwilą. znalazł się w chmurze. Ile czasu
Metal był bardzo dziwny. Zdawał
i stał się tak gorący, trwało to unoszenie się, nie mam
się świecić, jakby był wypełniony że musiałem go upuścić. pojęcia, zdawało mi się, że minęło
światłem. Był bardzo lekki i jedno- kilka dni. Jedyne, co pamiętam z te-
cześnie bardzo twardy. Starałem się go okresu, to ból nad oczami. Nie
go zarysować przy pomocy pilnika, ale nie udało mi się. Mając wiem, dlaczego go odczuwałem. Przypuszczam, że miało to
go mogłem już próbować przekonać kogoś o prawdziwości jakiś związek z transformacją, która zachodziła w tym mo-
moich słów. Włożyłem go do zamykanego pudełka. Była mencie. Czułem, że mój duch był przenoszony w jakieś
druga w nocy. Położyłem się i zasnąłem w nadziei, że naza- miejsce – nie wiem jakie. W ręku ściskałem kurczowo maleńki
jutrz będę mógł ogłosić wszystkim swoją rewelację. kawałek metalu, jak gdyby to była jedyna rzecz łącząca mnie
Kiedy się obudziłem, wydawało mi się, że to, co przeżyłem z realnym światem. Być może tak było w rzeczywistości.
poprzedniej nocy, było snem. I wtedy przypomniałem sobie Znajdowałem się w ogromnym, okrągłym pomieszczeniu
o tym metalu. Wyskoczyłem z łóżka i podszedłem do pudełka. ze szklaną kopułą. Ściany wyglądały, jakby były wykonane
Nie było go tam! Wyrzuciłem całą jego zawartość na podłogę, z nierdzewnej stali i zdawały się emanować światło, co
ale nie było go w środku. Wtedy opadły mnie wątpliwości i jak objawiało się niesamowitym blaskiem. Posadzono mnie na
poprzednio zacząłem się zastanawiać, czy mi się to nie krześle wykonanym z tego samego materiału. Przede mną
przyśniło. Byłem bardzo zmęczony i przyszło mi na myśl, że było coś w rodzaju podium, na którym znajdował się duży
być może coś, co zjadłem przed snem, spowodowało ten obiekt w kształcie tuby o średnicy około ośmiu stóp (2,4 m).
nocny koszmar. Był wmontowany w ścianę. Wokół mnie stało wiele takich
Byłem bardzo rozczarowany, ponieważ za sprawą tego samych jak moje krzeseł, co przywodziło na myśl salę teatral-
kawałka metalu, który mógł służyć jako dowód prawdziwości ną lub wykładową. Szukałem wzrokiem drzwi, lecz ściany były
mojej opowieści, widziałem już siebie oczami wyobraźni jako gładkie, bez jakichkolwiek rys. Sufit wyglądał na wykonany ze
ważną osobistość. Potem przyszło mi do głowy, że ci trzej szkła lub innego przezroczystego materiału, ponieważ widzia-
mężczyźni w czerni odczytali moje myśli i zabrali go do czasu łem przezeń coś, co przypominało nocne niebo z migoczącymi
ponownego kontaktu ze mną. Być może nie życzyli sobie, abym gwiazdami. W pierwszym odruchu pomyślałem, że znajduję
komukolwiek o tym opowiadał, lub nie chcieli, aby ten kawałek się wewnątrz latającego spodka, który wylądował na jakimś
metalu wpadł w ręce agentów rządowych. Ostatecznie stanowił odludziu. Krzesło miało prostą konstrukcję w stylu modernis-
dowód, że jesteśmy pod stałą obserwacją istot z kosmosu. tycznym. Całe było z tego samego błyszczącego metalu.

52 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


Odchylało się lekko do tyłu, tak że miałem pełny obraz tego, doganiał i przeganiał wasz system. Okresów, jakie minęły
co znajdowało się przede mną, tam gdzie było podium. w tym czasie, nie jesteście nawet w stanie sobie wyobrazić.
Ponownie wszystko pogrążyło się w mroku. Próbowałem Wasza planeta nie zawsze była zamieszkana, zaś inne planety
wstać z krzesła, ale okazało się, że mimo iż mogę poruszać waszego systemu były zasiedlone jeszcze przed zasiedleniem
rękoma i głową nie mogę się wyprostować. Na podium, tuż za waszej planety, lecz z upływem czasu zaszło wiele zmian
obiektem w kształcie tuby, pojawiło się niebieskawe światło, i wiele cywilizacji żyjących na innych ciałach waszego układu
a następnie, ni stąd, ni zowąd, ściana rozsunęła się i ktoś zginęło, a inne dopiero się narodzą. Większość małych ciał
wszedł na podium. Ściana zamknęła się, postać podeszła do obracających się wokół waszych planet było kiedyś ich częścią.
krawędzi podium i przemówiła do mnie (jej usta nie porusza- Zostały jednak od nich odrzucone w czasie gdy planety
ły się). nabierały ostatecznego kształtu i stygły. Najbliższa Ziemi
— Witaj w naszym królestwie. Jesteśmy obecnie w zupeł- planeta była kolebką wielkiej cywilizacji, która została znisz-
nie innych warunkach. Jesteś w miejscu, w którym żadne czona przez bandytów z innego systemu planetarnego, które-
ziemskie stworzenie nigdy dotąd nie postawiło nogi. Będziesz go orbita leży daleko za naszą orbitą. Pojawią się oni ponow-
tu świadkiem rzeczy, które będą dla ciebie wielce zdumiewa- nie, kiedy dotrą do tego samego punktu w drodze wokół ciała
jące, rzeczy, o których nie macie pojęcia na waszej planecie, centralnego. Prawie każdy system planetarny krążący wokół
rzeczy, które sprawią, że będzie ci trudno uwierzyć własnym ciała centralnego posiada inteligentnych mieszkańców, którzy
oczom. nie są jednak podobni do siebie pod względem budowy ciała,
Przekazując mi tę wiadomość, istota ta używała słów, ponieważ dostosowali się do szczególnych warunków panują-
których sam bym użył, jakbym mówił sam do siebie – inaczej cych w ich światach. Wiele tych ras jest dużo bardziej
nie potrafię tego opisać. Wszystko było doskonale zrozumia- rozwiniętych od waszej i dlatego Ziemia znajduje się pod ich
łe. Zakładam, że zarówno wtedy, jak i przy innych okazjach, stałą obserwacją, zwłaszcza kiedy ich światy przeganiają wasz
wszelkie komunikaty były przekazywane telepatycznie. Taje- i mijają go. Wasza planeta to jeszcze niemowlę, biorąc pod
mnicza postać kontynuowała swoją wypowiedź: uwagę kategorie rozwoju, i czeka was jeszcze daleka droga do
— Zobaczysz za mną duży, okrągły obiekt. Jeśli zognis- osiągnięcia tego, co już od dawna jest udziałem waszych
kujesz na nim swój wzrok, spróbuję sąsiadów. Wasza planeta została
wyjaśnić ci, kim jesteśmy i co tu Najbliższa Ziemi planeta była ukierunkowana w pewnych dziedzi-
robimy. nach nieproporcjonalnie, co znacz-
Postać wykonała ruch ręką i duże kolebką wielkiej cywilizacji, nie spowalnia wasz postęp. Na przy-
koło z miejsca się ożywiło, przypo- która została zniszczona kład na naszej planecie jest tylko
minając ekran telewizyjny. przez bandytów z innego jedna rasa i jeden naród. Ze względu
— Pierwsze obrazy, jakie zoba- na dużą ilość ras i dużą ilość grup
czysz, ukazują obszary wszechświata,
systemu planetarnego, którego narodowych na waszej planecie stale
z których pochodzimy. Te miejsca orbita leży daleko za naszą wisi nad wami groźba konfliktu, któ-
znajdują się daleko poza zasięgiem orbitą. Pojawią się oni ry może zakończyć się destrukcją
waszych teleskopów. ponownie, kiedy dotrą do tego waszego świata. Znajdujemy się
Wypowiadając te słowa ponow- w zasięgu waszego systemu od wielu
nie wykonał ruch ręką, w ślad za samego punktu w drodze lat, lecz wkrótce osiągniemy punkt,
czym pojawił się spektakularny wi- wokół ciała centralnego. z którego nie będzie można wyru-
dok. Wydawało się, że tuba ożyła szyć do waszego układu, aby zdążyć
i obserwator znajduje się w ukazy- wrócić. To oznacza, że wkrótce bę-
wanym przez nią miejscu. Wszystko miało fluorescencyjną dziemy musieli zakończyć naszą misję. Z waszych mórz
poświatę, niemniej było kolorowe. Na ciemnym tle, które pobieramy cenną substancję chemiczną, która jest nam nie-
wydawało się czasami granatowe, a czasami aksamitnie czar- zbędna do życia. Za każdym razem, gdy znajdziemy się
ne, ujrzałem grupę świecących obiektów. Jedyne określenie w pobliżu planety posiadającej taką wodę morską, udajemy
na ten widok, jakie przychodzi mi na myśl, to trójwymiarowe się na nią i pobieramy niezbędny nam materiał nie szkodząc
kino, które i tak nie oddaje w pełni odnoszonego wrażenia. nikomu. Poddajemy przeróbce wodę morską w celu wy-
Oprócz tego trójwymiarowego efektu było jeszcze coś, co ekstrahowania z niej tej substancji. Kleiste resztki pozostałe
można by nazwać szczególnym utożsamieniem, które wywoły- po procesie rafinacji, spadają z powrotem na waszą planetę
wało odczucie, że jest się częścią obrazu! w postaci długich nici. W przeszłości pozwalaliśmy, aby ich
— Widzisz teraz obraz naszej ojczyzny — mówiła dalej część opadała na lądy, lecz obecnie jesteśmy ostrożniejsi
postać. — Znajduje się ona wiele lat świetlnych od twojego i staramy się, aby wracały one do morza, z którego pochodzą.
małego systemu planetarnego. Jesteśmy znacznie starsi od Po wydzieleniu z wody tej witalnej części wysyłamy ją natych-
was, ponieważ zostaliśmy stworzeni na długo przed Ziemią miast na naszą planetę statkiem zdolnym rozwijać prędkość,
i którąkolwiek z planet krążących wokół waszego ciała cent- której nie jesteście w stanie sobie nawet wyobrazić.
ralnego. Wszystkie systemy planetarne i ich ciała centralne W tym miejscu postać przerwała swój wykład i ruchem
zostały stworzone w centralnym źródle, tak potężnym, że nie ręki zmieniła obraz na tubie. Następnie zobaczyłem dobrze
dałoby się nawet do niego dotrzeć, ponieważ każdy, kto by się znany każdemu Amerykaninowi widok: Pentagon wraz z ota-
do niego zbliżył, z miejsca zostałby zniszczony. To olbrzymie, czającym go terenem.
gorejące ciało, tak wielkie, że nie sposób nawet określić jego — Pewnie chcesz wiedzieć, dlaczego ci to pokazuję — po-
gęstości. Twórca nas wszystkich, który wciąż kreuje nowe wiedziała postać — Otóż, chcę cię poinformować, że przeby-
rodziny planet wyrzucane w przestrzeń na nowe orbity. wając na waszej planecie mamy swoich ludzi w waszym tak
Systemy te nie zawsze są doskonałe i czasami niektóre z nich zwanym Pentagonie. Umieszczamy ich w różnych miejscach
ulegają po kilu latach dezintegracji. Wszyscy obracamy się waszej planety, aby wiedzieć o wszystkim, co się tu dzieje.
z różnymi prędkościami, co sprawia, że niektórzy doganiają Następna scena pokazała ważny punkt w Stanach Zjed-
w końcu, a następnie przeganiają innych w czasie liczonym noczonych, niemożliwy jednak do zidentyfikowania, jeśli cho-
w miliardach waszych lat. Nasz system już wielokrotnie dzi o lokalizację. Był to jeden z naszych magazynów broni

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 53


jądrowej. Kolejne sceny ukazywały następne, podobne składy dowiedziałem się wystarczająco dużo, ponieważ ekran znowu
w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach, ze Związkiem zaświecił się niebieskim kolorem i zgasł.
Radzieckim włącznie. Zapytałem go, dlaczego mi to pokazu- Postać ponownie ukazała się na podium w ludzkiej po-
je. Jego chłodna odpowiedź zaskoczyła mnie zupełnie. Zda- staci. Podeszła do rozsuwającej się ściany i zniknęła za nią.
wało mi się, że zależy mu na tym, aby sprawić przyjazne W pomieszczeniu zaległa ciemność i poczułem, że tracę
wrażenie, lecz jego odpowiedź rozwiała moje wątpliwości. przytomność. Czułem, że znowu znajduję się w chmurze
— Przyciskając maleńki guzik w naszym laboratorium dryfującej w przestrzeni. Kiedy ściskałem w ręku otrzymany
kosmicznym potrafimy zdetonować każdą bombę, jaką macie od nich kawałek metalu, moje ciało ogarnął lodowaty chłód.
w swoich składach na całym świecie powodując prawie totalne Skronie pulsowały i powrócił ból nad oczami w postaci
zniszczenie. przeraźliwych ostrych ukłuć, jakby ktoś wbijał mi w skórę igły.
W tym momencie przez moją głowę przemknęło pytanie: Nagle ruch ustał i w mojej głowie przejaśniło się. Ot-
— Dlaczego mielibyście zrobić coś tak potwornego? worzyłem oczy i okazało się, że leżę na swoim łóżku w pokoju
Odpowiedź była równie beznamiętna, co i rzeczowa. na Broad Street. Usiadłem i rozejrzałem się. Rzuciłem okiem
— Zrobilibyśmy to tylko wtedy, gdybyśmy zostali odkryci na zegarek i stwierdziłem, że upłynęło zaledwie pół godziny.
i próbowalibyście nas powstrzymać. Mając jednak waszą Wydawało mi się, że jest niemożliwe, aby w tak krótkim czasie
planetę pod stałą obserwacją, stwierdzam, że nie mamy się wydarzyło się tak wiele, lecz tak było, i naprawdę nie wiem,
czego obawiać, jako że nie macie na Ziemi niczego, co jak daleką odbyłem podróż.
mogłoby nam zaszkodzić. Nasz oręż służący do obrony przed Z tego całego przeżycia najbardziej w moim umyśle
kosmicznymi rozbójnikami znacznie przewyższa wszystko, utkwiła postać monstrum, które widziałem na ekranie – nie
czym dysponujecie. było to jednak monstrum w takim sensie, w jakim przypisuje-
Następnie postać przełączyła obraz na widok, który przy- my znaczenie temu określeniu. Stworzyliśmy wiele obrazów
prawił mnie o dreszcze. Przedstawiał on ohydne monstrum, potworów i przyzwyczailiśmy się do traktowania ich jako
bardziej odrażające od wszystkiego, co dotąd widziałem ohydnych, szkaradnych, przerażających, nadnaturalnych i nie-
w dziełach twórców z dziedziny fantastyki naukowej bądź ziemskich. To ostatnie określenie wydaje się jednak najtraf-
fantasy. Monstrum było żywe. Kiedy niejsze, lecz nie w tym sensie, w ja-
zareagowałem obrzydzeniem, upły- „Przyciskając maleńki guzik kim się je stosuje. Mogą one wy-
nęła dłuższa chwila, zanim zauważy- glądać strasznie, ponieważ sprawiliś-
łem, że lektor opuścił podium i pod-
w naszym laboratorium my, że takimi się wszystkim wydają,
jął narrację spoza niego. kosmicznym potrafimy ale w rzeczywistości mogą posiadać
Tym razem mówił z samego ek- zdetonować każdą bombę, inteligencję dużo wyższą od naszej.
ranu i wyglądało, jak gdyby jego jaką macie w swoich składach Tak było na przykład w przypadku
słowa wydobywały się z umysłu tego istoty z pomieszczenia ze szklaną
monstrum. Wyglądało, jakby prze- na całym świecie powodując kopułą.
kształcił się z formy ludzkiej w to prawie totalne zniszczenie”. Otworzyłem dłoń i spojrzałem na
stworzenie, które przypominało kawałek spoczywającego w niej me-
stwora widzianego we Flatwoods talu. Jak mam o nim komukolwiek
w Zachodniej Wirginii. powiedzieć? Będę wystawiony na takie drwiny, że życie stanie
— Widzisz mnie teraz na ekranie w mojej naturalnej się nie do zniesienia. Zostałem przeniesiony w jakieś miejsce,
postaci. Widzę, że wydaję ci się okropny, jednak mieszkańcy prawdopodobnie do wnętrza statku kosmicznego, jak się
mojej planety wcale tak nie uważają. Dla nas z kolei bardzo początkowo domyślałem. Trwało to tylko pół godziny, a mimo
dziwni wydali się twoi współziomkowie, kiedy po raz pierwszy to nauczyłem się tak wiele, przedstawiono mi sprawy, o któ-
zobaczyliśmy, jak ewoluują. Obserwowaliśmy, jak rozwijają się rych żadna ludzka istota dotąd nie wiedziała.
z małych istot morskich do dzisiejszej postaci. Jeśli twojej Wielu ludzi zapyta zapewne, dlaczego wybrano właśnie
planecie uda się przetrwać i nie ulegnie ona samozniszczeniu, mnie, a nie jakiegoś znanego naukowca lub astronoma.
wówczas w ciągu milionów lat zmieni się również wasz wygląd, Jedynym powodem, jaki mogę podać, jest to, co powiedzieli moi
ponieważ zmieni się wasza atmosfera. Rozrzedzi się. Wasze goście – jestem przeciętną osobą zainteresowaną nauką i latają-
zasoby tlenu zmniejszą się i będziecie musieli przestawić się na cymi spodkami, osobą, która poświęciła znaczną część swojego
taką mieszanką, jaka będzie w tym czasie dostępna. To i inne cennego czasu tym zagadnieniom. Gdybym zrelacjonował swoje
zmiany środowiska doprowadzą do zmian w strukturze wa- przeżycia, nic by to nie dało, ponieważ nikt by w nie nie uwierzył.
szych ciał. Kontynuacja doświadczeń z materiałami radioakty- Gdybym był znanym profesorem lub mężem stanu, istniałaby
wnymi będzie niewątpliwie miała wpływ na przyszłe pokolenia. możliwość, że ktoś by mi uwierzył, a wówczas mogłoby dojść do
Może doprowadzić nawet do utraty zdolności reprodukcyj- paniki. Tego nasi goście nie chcieli, jako że mieli określone
nych, co w konsekwencji może pozbawić waszą planetę zadanie do wykonania i nie chcieli, aby ktokolwiek im w tym
gatunku ludzkiego. Taka czeka was przyszłość, jeśli nie stawicie przeszkadzał. Nie przybyli tu, aby wywoływać zamęt, uważali, że
jej czoła i nie rozwiążecie swoich problemów. Jeśli chodzi o nas, mamy własnych problemów pod dostatkiem.
zainteresowanie waszym rozwojem ma charakter czysto nauko-
wy. Na naszej planecie istnieją trzy rodzaje płci: żeńska i męska, Poczułem nieodpartą chęć podzielenia się moimi niezwyk-
podobne w funkcjach do waszych, i trzecia, która nie jest ani łymi przeżyciami z kimś, kto wysłuchałby mnie nie poddając
męska ani żeńska. Ta trzecia grupa stoi najwyżej w hierarchii w wątpliwość mojej poczytalności. Odłożyłem więc kawałek
i pełni rolę naszych władców. Jest ich niewielu i kiedy rodzą się, metalu do solidnego pudełka i zadzwoniłem do najbliższego
nastaje wielkie święto. Nasze rodziny znoszą jaja, które są przyjaciela, który był członkiem władz naszej organizacji.
odkładane do magazynów. Kontrolujemy liczebność naszego Poprosiłem go, aby przyjechał do mnie w celu przedys-
społeczeństwa i zezwalamy na wylęg jaj tylko wtedy, gdy na kutowania czegoś, co mi się wydarzyło i o czym nie mogę
naszej planecie nastaje wielka czerń i zabiera wiele żyć. rozmawiać przez telefon. Moje słowa nie zrobiły na nim
Wielka czerń oraz wiele innych rzeczy miały być omówio- wrażenia i nie kwapił się do przyjazdu. Mówił cedząc słowa,
ne później. Najwidoczniej uważał, że jak na pierwszy raz jak gdyby namyślał się nad czymś, po czym wyrzucił z siebie:

54 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


— Posłuchaj Al, daj sobie spokój z tymi snami, które
mogą twoim zdaniem przysporzyć IFSB popularności! Czy
myślisz, że ludzie uwierzą w te bzdury? Daj sobie spokój
z pomysłem skontaktowania się z istotami z innych światów.
Gdyby mieli zamiar skontaktować się z kimkolwiek, na pewno
nie wybraliby ciebie. Jest wielu znacznie inteligentniejszych
ludzi, z którymi woleliby się spotkać!
Odłożył słuchawkę pozostawiając mnie i uczuciem, że się
pogrążam. Mój najlepszy przyjaciel odmówił wysłuchania
mnie. Jak w takim razie zareagują inni? Co za fatalna sytuacja
– nie ma nikogo, komu mógłbym się zwierzyć. W co się
wplątałem?
Nagle zdałem sobie sprawę i przestraszyłem się innego
zagrożenia, bardziej ziemskiego, które zostało zagłuszone
zagrożeniami o charakterze nieziemskim, przez które szczęś-
liwie przeszedłem. Co się stanie, jeśli moje doniesienie trafi
w niewłaściwe ręce? Byłem już bliski oswojenia się z obecnoś-
cią ludzi z innego świata i podśmiewując się ironicznie z siebie
samego, zdałem sobie nagle sprawę, że mój ostateczny upa-
dek może być skutkiem wizyty zupełnie innych ludzi – ubra-
nych w białe fartuchy!

Nie wiedziałem, kiedy nastąpi kolejna wizyta, i liczyłem, że


dojdzie do niej niedługo. Zauważyłem, że to, czego dowie-
działem się od tych istot, pobudziło moją niepohamowaną
ciekawość. Było to tak, jakby nagle urwał się interesujący film,
a ja siedział w ciemnościach, mając nadzieję, że wkrótce
naprawią projektor i będę mógł go dalej oglądać. Ciekawość
ta przerodziła się w niesamowite pragnienie zobaczenia ich
i dowiedzenia się czegoś więcej.
Musiałem podjąć decyzję co do mojego dalszego człon-
kostwa w IFSB. Postanowiłem, że najlepiej będzie powiedzieć
im tylko część prawdy. Mógłbym im powiedzieć, że odwiedzili
mnie pewni osobnicy, których nie potrafię nazwać i którzy
ostrzegli mnie przed dalszym badaniem zjawiska UFO. Jeśli
powiem im, że pokazali mi dokumenty i ujawnili wiele
tajemnic dotyczących UFO i że wkrótce nastąpi rozwiązanie
zagadki latających spodków, być może będą usatysfakcjono-
wani, że moje przeżycia mają ziemski charakter.
Po prostu powiem im, że nie jest na razie możliwe
opublikowanie czegokolwiek, ponieważ nie jest to właściwa
droga oraz moment. Publikowanie tych informacji zostało
zabronione na mocy rozkazów wydanych przez kogoś, kogo
określę po prostu jako „wysoko postawione osobistości”.
Postanowiłem, że w obecnej sytuacji najlepsze, co można
zrobić, to zaprzestać wydawania Space Review w jego obecnej
formie, ponieważ znam już tajemnicę UFO i nikt i tak by mi
nie uwierzył, gdybym opisał to, co mi się przydarzyło. Po co
kontynuować dochodzenie w sprawie, która jest już dobrze
znana?
Pieniądze ze składek członkowskich szły do centrali IFSB.
Uważałem, że pozostawanie członkiem tej organizacji w obec-
nych warunkach nie byłoby w porządku, ponieważ miały one
służyć celom określonym w statucie IFSB, który głosił, że
kiedy znajdziemy rozwiązanie tajemnicy, poinformujemy
o tym wszystkich członków. Było to głównym tematem debaty
toczonej na następnym zebraniu. Zgodnie z moim oczekiwa-
niem komitet zgodził się po przedstawieniu mu zmienionej
wersji zdarzeń na wszystko, co zaproponowałem. Poprosiłem
jego członków o nieujawnianie niczego, co im oświadczyłem,
do czasu ukazania się październikowego numeru Space Re-
view. Przyrzekli milczenie, ale jak się po kilku dniach przeko-
nałem, nie dotrzymali słowa. I
dokończenie w następnym numerze

Przełożył Jerzy Florczykowski

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 55


STWÓRCY SKRZYDEŁ czasu do czasu obozowali tam Indianie, potrafili jednak osiągnąć porozumienia
co znalazło odzwierciedlenie w pozo- co do ich znaczenia. Równie szybko, jak
Czyżby podróżnicy w czasie stawionych przez nich przedmiotach. nadano temu projektowi priorytet, trafił
z naszej przyszłości? W trakcie owych prac wynikły dwie on do archiwum NSA pod kryptonimem
zagadkowe kwestie. Oprócz jednego Ancient Arrow (Starożytna Strzała).
CZĘŚĆ 1 przedmiotu, wszystkie pozostałe pocho- 21 lat później, w roku 1994, osunię-
Kiedy po raz pierwszy natrafiłem na tę histo- dziły z VIII wieku n.e. Ten wyjątek, cie ziemi rzuciło nowe światło na sprawę
rię w Internecie, poczułem przerażenie i jed- znany jako „kompas”, stanowi przejaw Ancient Arrow. Kanion z rysunkami
nocześnie zacząłem zastanawiać się, czy nie niezwykłej technologii i znaleziony zo- leży w trudno dostępnej części parku
jest to oszustwo. Jeśli to jest mistyfikacja, to stał wśród bardziej typowych zabytków, krajobrazowego w stanie Nowy Meksyk.
ktoś musiał poświęcić całej tej sprawie mnó- takich jak naczynia oraz proste narzę- Po dokonaniu wspomnianego odkrycia
stwo czasu i wysiłku i to bez widocznego dzia. Kompas pokrywały dziwne hiero- w roku 1972 oficjalnie zamknięto go dla
powodu. Historii tej nie da się zweryfikować, glify, spośród których część powtarzała turystów, aby zachować go w natural-
a z osobami, które mogłyby coś na ten temat
się również na ceramice. nym stanie. Od czasu do czasu zjawiali
powiedzieć, nie można nawiązać kontaktu
– przynajmniej na razie. Jak będzie się moż- Po drugie, znalezione na tamtym się w nim sponsorowani przez NSA
na przekonać, jest ona bardzo pociągająca, obszarze malowidła mają nieznane po- naukowcy w nadziei, że uda się im
zaś część związanych z nią informacji kore- chodzenie i wyraźnie różnią się od innych znaleźć w nim nowe dowody, lecz nieod-
luje z pewnymi informacjami, które były już petroglifów odkrytych na południowym miennie spotykało ich rozczarowanie.
publikowane na łamach NEXUSA (oryginalnej zachodzie, a nawet na całym kontynencie. Wkrótce po osunięciu się skalnego
wersji językowej – przyp. red.). W celu uzys- Właśnie z powodu tych dwóch ano- zbocza do kanionu Ancient Arrow za-
kania pełnego obrazu tej sprawy zachęcam malii, zarówno znalezione przedmioty, witał mały zespół agentów NSA, którzy
zainteresowanych nią do odwiedzenia strony jak i cały projekt szybko stały się własno- stwierdzili, że to osunięcie odsłoniło
WingMakers umieszczonej pod adresem ścią rządu Stanów Zjednoczonych, a ści- wejście do ukrytej jaskini.
‹www.wingmakers.com›. Obejrzyjcie przed- śle rzecz biorąc Agencji Bezpieczeństwa W jej głębi badacze znaleźli dobrze
stawione tam dzieła sztuki i rysunki, po- Narodowego (NSA). Ponieważ uznano, zamaskowane wejście. Po jego drugiej
słuchajcie muzyki, zaznajomcie się z filozofią
że te znaleziska mogą wskazywać na stronie natrafili na wykuty w litej skale
oraz całą masą materiałów uzupełniających.
Jeśli ktoś dysponuje nowymi informacjami obecność na Ziemi w czasach prehisto- system tuneli oraz komór.
na temat tej niezwykłej sprawy, proszę o na- rycznych istot pozaziemskich, dysponu- W sumie znajdowały się tam 23 ko-
wiązanie z nami kontaktu. jąca niezbędnymi środkami NSA prze- mory połączone w przemyślny sposób
Duncan M. Roads prowadziła zakrojoną na szeroką skalę z wewnętrznym korytarzem. Każda ko-
ekspedycję naukową, która miała okreś- mora wyróżniała się specyficznym malo-

W roku 1972 grupa piechurów od-


kryła w odległym zakątku pół-
nocnej części Nowego Meksyku mrocz-
lić naturę oraz znaczenie tego odkrycia.
Tajny wydział NSA przetrząsnął
w roku 1973 całą okolicę, lecz wbrew
widłem ściennym, serią piktografów,
hieroglifów lub czymś, co wyglądało na
wytwór obcej technologii.
ny kanion, a w nim niecodzienne przed- oczekiwaniom znaleziono zaledwie kil- Natychmiast po odkryciu wejścia do
mioty i rysunki. Archeolog z Uniwer- ka nowych przedmiotów, przy czym ża- jaskini dyrektor odpowiedzialny za pro-
sytetu Nowego Meksyku, który poddał den z nich nie stanowił dowodu na jekt Ancient Arrow sporządził stosowny
analizie te przedmioty, zbadał też ob- obecność pozaziemskich istot bądź te- raport. Kierownictwo nad pracami for-
szar znaleziska i doszedł do wniosku, że chnologii. Natrafiono również na kolej- malnie przejęła Advanced Contact In-
nie ma tam żadnych śladów potwier- ne symbole piktograficzne, ale rozszyf- telligence Organization (ACIO), która
dzających, iż jakaś prehistoryczna kul- rowanie ich okazało się niezwykle trud- zorganizowała interdyscyplinarny ze-
tura założyła w kanionie stałą osadę. Od ne. Wezwani na pomoc eksperci nie spół badawczy mający ocenić naturę

56 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


znaleziska, a także podjąć próbę od- Po zakończeniu badań upłynęły jesz- do innych zadań. Wokół projektu An-
krycia dodatkowych śladów potwierdza- cze dwa lata, zanim zespół badaczy zdo- cient Arrow miało zapanować milczenie
jących wizytę pozaziemskich gości. łał częściowo odcyfrować znaczenie za- do czasu, aż technologia lub jakieś inne
ACIO jest tajnym albo przynajmniej wartych w komorach przedmiotów. 23 środki pozwolą odczytać dysk i poznać
pozostającym w cieniu wydziałem NSA. odrębne komory połączono między so- jego zawartość.
Jej centrala znajduje się w Wirginii, lecz bą tak, aby tworzyły określone prze- Dwaj naukowcy przez blisko pięć
jej pracowników spotkać można w Bel- słanie. W ostatniej, dwudziestej trzeciej miesięcy bezskutecznie usiłowali rozszy-
gii, Indiach bądź Indonezji. O jej ist- komorze znaleziono mały optyczny dysk frować artefakty z Ancient Arrow.
nieniu wie mało kto, nie wyłączając zawierający przypuszczalnie cyfrowy za- W tym czasie ACIO regularnie ekspery-
dyrektorów NSA. ACIO jest z pewnoś- pis mogący stanowić klucz do rozszyf- mentowała z nowymi technologiami
cią najmniej znaną organizacją w całej rowania znaczenia wszystkich obiektów. oraz metodami, wszystkie jednak oka-
społeczności wywiadowczej. Jej podsta- Uczeni z zapałem przystąpili do bada- zały się nieskuteczne i zapis na dysku
wowe zadanie polega na badaniu, przy- nia dysku, lecz nie potrafili znaleźć spo- wciąż pozostawał tajemnicą.
swajaniu oraz powielaniu wszelkich te- sobu na dotarcie do jego zawartości. Pewnego dnia pod koniec lata 1996
chnologii pozaziemskiego pochodzenia. Wezwano najlepszych ekspertów ko- roku jeden z tych dwóch uczonych (eks-
Pracują w niej zupełnie anonimowi nau- mputerowych ACIO, lecz nawet oni nie pert z zakresu lingwistyki) wpadł na
kowcy, których roczne zarobki przekra- potrafili odkodować dysku. Próby odczy- pomysł odczytania dysku poprzez od-
czają 400 000 dolarów, co wiąże się tania zapisanych na nim informacji trwały niesienie symboli występujących w ma-
z obowiązkiem zachowania tajemnicy przez kilka następnych miesięcy, ale wsze- lowidłach ściennych do najbliższych im
oraz posiadanym przez nich IQ. Ta lkie stosowane metody, jakie przychodziły odpowiedników ze starożytnych tekstów
tajna organizacja nie tylko dysponuje im do głowy, okazały się nieskuteczne. sumeryjskich. Choć sumeryjski jest języ-
ogromnym potencjałem intelektualnym, Niemal w rok po rozpoczęciu prac projekt kiem wymarłym, uczony ten znał go na
ale posiada również dostęp do techno- Ancient Arrow utknął w martwym punk- tyle, że zdołał odczytać symbole z malo-
logii znacznie wyprzedzających to, nad cie i ACIO praktycznie z dnia na dzień wideł i ustawiając 23 słowa w kolejności
czym pracują inne ośrodki badawcze na zaprzestało jego dalszego finansowania. odpowiadającej komorom Ancient Ar-
naszej planecie. Krótko mówiąc, jest Po kolejnych dwóch miesiącach niepo- row znalazł klucz do informacji zapisa-
wyjątkowo uprzywilejowana. wodzeń uznano, że technologia zapisu nych na optycznym dysku.
Ślady znalezione w Ancient Arrow dysku jest po prostu poza naszym zasię- Powiązanie kapsuły czasowej z języ-
były całkowicie niezrozumiałe dla człon- giem. Optyczny dysk, a także wszystkie kiem sumeryjskim okazało się przeło-
ków zespołu badawczego. Kryło się inne odkryte przedmioty miały zostać mem, na jaki czekał zespół ACIO. Prosty
w nich wiele tajemnic. Dlaczego roz- starannie złożone w bezpiecznym miejscu zestaw 23 słów pozwolił uzyskać ponad
winięta cywilizacja pozostawiła po sobie do czasu, aż przyszłe technologie pozwolą 8 000 stron danych. Niestety, dane te były
szereg śladów ułożonych w precyzyjny poznać treść zapisu. Przypuszczano, że zupełnie niezrozumiałe, ponieważ kom-
i wyraźnie uporządkowany sposób? Ja- dysk zawiera gwiezdne mapy, słowniki oraz puter nie posiadał zestawu znaków, który-
kie przesłanie próbowała przekazać? wszystkie odpowiedzi na pytania dotyczące mi mógłby zastąpić hieroglify i niezwykłe
Jakimi operowała technologiami i dla- jego twórców, a zwłaszcza wyjaśnienie ich symbole tamtego języka. Należało zatem
czego pozostawiła ich próbki? Czy twór- zamiarów względem Ziemi. opracować odpowiedni font1, co zabrało
cy tego obiektu zmieszali się z tubyl- Ponieważ dysk stanowił w powszech- uczonym kolejnych sześć miesięcy.
czymi plemionami, czy też zachowali nej opinii klucz do rozwiązania zagadki W końcu, po wprowadzeniu do kom-
wyizolowaną kulturę? Kim byli i dlacze- czasowej kapsuły, ACIO nie pozostało putera tego zestawu znaków, wszystkie
go znaleźli się tutaj w VIII wieku? Czy nic innego, jak odłożyć akta projektu na dane można było wydrukować bądź obe-
planowali wrócić? To tylko niektóre półkę i czekać na pojawienie się bar- jrzeć na monitorze w postaci hieroglifów.
z tajemnic, jakie pojawiły się przed ze- dziej zaawansowanych technologii. Następnie należało je jeszcze przetłuma-
społem badawczym. Tymczasem dwóch uczonych z ze- czyć na angielski. Proces przekładu okazał
Po siedmiu miesiącach poszukiwań, społu badawczego wysunęło teorię, że się niezwykle żmudny, bowiem z uwagi na
katalogowania i analiz, projekt Ancient do zapisanych na dysku informacji moż- subtelności oraz zawiłe powiązania tego
Arrow pozostał kompletną zagadką. na dotrzeć poprzez zrozumienie malo- języka z malowidłami naskalnymi i pikto-
Więcej energii włożono w zabezpiecze- wideł ściennych w każdej z 23 komór. grafami z Ancient Arrow nie można było
nie eksponatów niż w próby rozwiąza- Według nich w grę nie wchodziło skom- skorzystać z pomocy komputerów.
nia zagadki ich istnienia, chociaż speku- plikowane rozwiązanie techniczne, lecz W miarę postępu prac nad tekstem
lacje na ten temat pojawiały się w każ- raczej język czy też jego przekład. okazało się, że nawet zapisane na op-
dej rozmowie. Po długich namowach ACIO wyrazi- tycznym dysku dane były podzielone na
Zespół badawczy stopniowo wypra- ło zgodę na stworzenie kopii zawartości 23 jednostki, z których każda odpowia-
cował pewną hipotezę, zgodnie z którą kapsuły czasowej. Złożyły się na nią dała określonej komorze. Po przystą-
bliżej nieznana pozaziemska cywilizacja szczegółowe rysunki oraz fotografie pieniu do przekładu dwóch pierwszych
założyła w VIII wieku na Ziemi kolonię wszystkich artefaktów z 23 komór, jednostek uczeni przekonali się, że za-
i odizolowała się w kanionie Ancient w tym także ściennych malowideł. wierają one filozoficzne i naukowe roz-
Arrow, przy czym cel tego przedsięwzię- Dwójce naukowców zezwolono konty- prawy, poezję, muzykę, a także wprowa-
cia był precyzyjnie określony – pozo- nuować badania, pod warunkiem że za- dzenie do kultury ich twórców.
stawienie „kapsuły czasowej”, która chowają całkowitą tajemnicę, a o swoich Twórcy czasowej kapsuły określali
miała zostać odkryta pod koniec XX odkryciach będą natychmiast meldować siebie mianem „Stwórców Skrzydeł”
wieku. O ile dokładna natura kapsuły szefowi ACIO i dyrektorowi projektu. i reprezentowali ludzkość z przyszłości,
pozostawała niejasna, prawdopodobne Optyczny dysk został zabezpieczony która ma nastąpić za około 750 lat.
wydawało się, że miała ona służyć jako w podziemiach budynku ACIO. Prace Nazywali sobie Krzewicielami Kultury
środek wymiany kulturalnej, a nie jako nad projektem oficjalnie wstrzymano, lub tymi, którzy przynoszą ludzkości
narzędzie inwazji na Ziemię. a związany z nim personel skierowano zalążki sztuki, nauki i filozofii. W sumie

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 57


w różnych częściach świata pozostawili widnieją wyżłobione niezwykłe symbole, w Internecie, dzięki czemu dostęp do
siedem kapsuł czasowych, które mają raporty z badań nad tłumaczeniami, nich uzyska ludność całego świata. Ni-
być w odpowiednim czasie odkryte zgo- gwiezdne mapy oraz dziesiątki notatek niejszą stronę stworzył mój przyjaciel,
dnie z ich planem. Ich celem jest udzie- z kierownictwa ACIO poświęconych którego darzę całkowitym zaufaniem.
lenie kolejnym pokoleniom pomocy projektowi Ancient Arrow. Wszystko Dzięki temu nikt (nawet mój sieciowy
w stworzeniu globalnej kultury – jedno- to, nie wyłączając około 400 stron teks- gospodarz) nie wie, kim jestem.
litego systemu filozofii, nauki i sztuki. tów filozoficznych, tchnęło autentycz- Ktoś mógłby zapytać, dlaczego ujaw-
Na początku roku 1997 naukowiec, nością, której nie sposób odrzucić bądź niając materiały otrzymane od dra An-
który odkrył dostęp do zapisanych na zignorować. dersona nie korzystam ze środków ma-
optycznym dysku danych, zaczął wyraź- Zwracając się do osób uważających, sowego przekazu. Przede wszystkim
nie utożsamiać się z misją Stwórców że powinnam była przeprowadzić nieza- dlatego, że nie chciałam stwarzać wokół
Skrzydeł. Był przeświadczony, że ACIO leżne badania przed opublikowaniem tego odkrycia atmosfery cyrku. Oczywi-
nigdy nie dopuści do upowszechnienia tych materiałów, pragnę oświadczyć, że ście cała sprawa może w końcu do nich
tego odkrycia, które było jego zdaniem potwierdzenie tej historii jest niemoż- trafić, ale mój instynkt podpowiada mi,
zbyt ważne, aby mogło pozostawać w ta- liwe z uwagi na samą naturę ACIO. abym nie robiła zamieszania ani wokół
jemnicy. Utrzymywał ponadto, że pozo- Tym niemniej osobiście wierzę dr An- tych materiałów, ani wokół siebie. Po-
staje w kontakcie ze Stwórcami Skrzy- dersonowi, który o nic mnie nie prosił. stępując w ten sposób, mam nadzieję
deł, którzy obserwują poczynania ACIO Nie pragnął pieniędzy ani sławy. Chciał zachować chociaż w części godność tego
i w odpowiednim momencie sprawią, że tylko, abym w jak najlepszy sposób całego znaleziska.
kapsuła czasowa wraz z jej zawartością przekazała te materiały opinii publicz- Nigdy dotychczas nie miałam do czy-
stanie się dostępna dla wszystkich. nej. Radził mi też, abym nie zwracała nienia z tak poważną sprawą i jestem
Stwierdzenia te zaniepokoiły ACIO, się do ACIO, ponieważ NSA zastosuje pewna, że jeśli spędzicie nieco czasu na
a zwłaszcza szefa projektu Ancient Arrow, wówczas taktykę dezinformacji, co na- tej stronie i powściągniecie choćby na
który wyprawił w końcu tego uczonego na razi mnie tylko na stratę czasu i znacz- kilka minut niedowierzanie, dostrzeże-
urlop, a następnie usunął go z zespołu. nie utrudni publikację tych materiałów. cie wagę odkrycia czasowej kapsuły.
Uczony ten, bojąc się, że jego wspomnie- Nie kontaktowałam się również z ża- Najlepszą pomocą z waszej strony bę-
nia mogą zostać zmienione lub zabloko- dną organizacją rządową. Dr Anderson dzie zwrócenie się do swoich politycz-
wane w jego umyśle, jako pierwsza osoba powiedział, że taki kontakt naprowa- nych przedstawicieli i otwarcie im oczu
w historii zdezerterował z ACIO. dziłby na mój ślad ACIO posiadające na odkrycia dokonane w Ancient Ar-
Wkrótce potem zniknął bez śladu. wysoko postawionych przedstawicieli row. Jeśli posiadacie własne strony in-
Nim jednak do tego doszło, zdążył prze- zarówno w NSA, jak i CIA. ternetowe, proszę, połączcie je ze stro-
kazać część materiałów na temat Stwór- Jestem w posiadaniu pewnych doku- ną Stwórców Skrzydeł.
ców Skrzydeł oraz ich kapsuł wybranemu mentów, których na razie nie zamiesz- Dr Anderson ostrzegł mnie, że
na chybił trafił dziennikarzowi. Dzienni- czam na stronie internetowej, gdyby jed- ACIO dysponuje zaawansowaną wersją
karzem tym jest autorka niniejszego opra- nak coś mi się stało, trafią one do dużych technologii opartej na, jak to określił,
cowania. Posiadam fotografie, muzykę, sieci informacyjnych. Owe dokumenty „zdalnym widzeniu”. O ile dobrze rozu-
poezję, dzieła sztuki, indeks znaków, są moim jedynym zabezpieczeniem. miem, zdalne widzenie to zdolność okre-
kopie tajnych dokumentów oraz szereg Jeżeli chodzi o mnie, zależy mi wyłą- ślania miejsca pobytu ludzi za pomocą
tekstów filozoficznych uzyskanych w ra- cznie na przedstawieniu niniejszych ma- pewnej odmiany „psychicznego widze-
mach projektu Ancient Arrow. Przedsię- teriałów opinii publicznej, która sama nia”, którą można rozwinąć u pewnych
wzięłam wszelkie środki ostrożności, żeby zadecyduje, co z nimi zrobić dalej. Czy- osób poddanych specjalnemu treningo-
zachować anonimowość i uniknąć namie- telnicy mogą na przykład wywrzeć na- wi. Wiem, że brzmi to niewiarygodnie,
rzenia. Jestem przekonana, że materiały cisk na swoich polityków lub podjąć ale dr Anderson z uporem przekonywał
te są publikowane wbrew woli tajnej inne działania – wybór należy do nich. mnie, że dysponują oni takimi umiejęt-
organizacji dysponującej prawdopodob- Osobiście jestem przekonana, że spra- nościami i że jest to technologia, której
nie władzą, z której zasięgu nawet nasz wa ta jest zbyt ważna, aby pozostawić ją ludzie z ACIO obawiają się najbardziej,
rząd nie zdaje sobie do końca sprawy. w rękach jakiejś elitarnej organizacji gdyż pozwala ona kontrolować ich lojal-
Zanim naukowiec z ACIO, którego zainteresowanej wyłącznie odtworze- ność. Niestety, z tego właśnie powodu
będę od tej chwili nazywała drem An- niem technologii znalezionych w An- będę zmuszona pozostać w ukryciu
dersonem, skontaktował się ze mną, cient Arrow i zastosowaniem ich do i w ciągu najbliższych miesięcy często
kwestie podróży w czasie, istot poza- własnych celów, bez względu na to, jak zmieniać miejsce pobytu, toteż nie ocze-
ziemskich, tajnych organizacji i tak da- szlachetne by one nie były. kujcie zbyt wielu zmian na tej stronie.
lej niewiele mnie obchodziły. Gdy po Zdaję sobie również sprawę, że In- Wiem, że cała ta historia może wy-
raz pierwszy usłyszałam tę historię, wy- ternet Service Provider zamieszczający dać się nieprawdopodobna. W tym
dała mi się ona niedorzeczna, lecz po- niniejszą stronę może być poddany pre- miejscu mogę tylko stwierdzić, że wi-
wodowana dziennikarskim obiektywiz- sji mającej na celu zmuszenie go do jej działam szczegółowe rysunki oraz foto-
mem spotkałam się z drem Anderso- usunięcia. Jeśli do tego dojdzie, to pra- grafie przedmiotów zabranych z An-
nem. W końcu, z oporami, musiałam wdopodobnie rozpowszechnię wspo- cient Arrow. Moim zdaniem nie są to
przyznać, że pojedynczy człowiek nie mniane wcześniej dokumenty, które za- przedmioty z tego czasu albo świata.
byłby w stanie sfabrykować takiej histo- wierają niezbite dowody na istnienie Wyglądają bowiem inaczej niż wszystko,
rii, poprzeć jej mnóstwem szczegółów tajnej organizacji o nazwie ACIO oraz co dotychczas widziałam. Albo Stwórcy
oraz dowodów i do tego obstawać przy nazwiska jej zarządców. Skrzydeł istnieją naprawdę, albo ktoś
zachowaniu anonimowości. Kilka ostatnich miesięcy upłynęło mi zadał sobie mnóstwo trudu, aby wzbu-
Dr Anderson zaprezentował mi ko- na rozważaniach nad sposobem prezen- dzić we mnie takie przekonanie. Jeszcze
lekcję zdjęć i rysunków ukazujących dzi- tacji tych materiałów. W końcu uzna- raz pragnę podkreślić, że jestem zwykłą
wne urządzenia, na obudowach których łam, że najlepiej będzie umieścić je dziennikarką zupełnie nie obeznaną

58 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999


z tajnymi operacjami rządu, istotami menty i zdjęcia przedmiotów z Ancient może spotkać was miłe zaskoczenie. I
pozaziemskimi, podróżami w czasie Arrow, kiedy uznam, że jest to bez- Anna
bądź śladami pobytu obcych inteli- pieczne. W chwili obecnej strona ta (to nie jest moje prawdziwe imię)
gencji. zawiera dosyć materiałów, aby każdy, 23 październik 1998 roku
Nie zamierzam nikogo przekony- kto zechce, mógł zapoznać się z kulturą ciąg dalszy w następnym numerze
wać. Chcę tylko ujawnić ten materiał Stwórców Skrzydeł. Przypisy:
i pozwolić, aby każdy wyciągnął własne Mam nadzieję, że znajdziecie czas, 1. Zestaw znaków alfabetu o jednolitym kro-
wnioski. Dodam do tego kolejne doku- aby się w nie zagłębić. Jeśli to uczynicie, ju. – Przyp. red.

ABIOGENEZA LUB EFEKT FRANKENSTEINA


dokończenie ze strony 34 dalej ekranie. Wynikowe ruchy świetl- Co by nie mówić, ostateczne słowo
W czasie tego pokazu Bose przesłał nej wiązki były powiększone „dziesięć należy do Crosse’a:
przy pomocy swojego „metalicznego co- milionów razy”. „Tworzenie jest formowaniem czegoś
herera” fale radiowe z sali, w której Stosując to urządzenie Bose’owi uda- z niczego. Anihilacja jest redukcją cze-
odbywał się pokaz, do pomieszczenia ło się wykazać, że poddane zewnętrznej goś do niczego. Oba te akty są oczywiś-
położonego w odległości 75 stóp (22,5 m), stymulacji zwierzęta, rośliny i metale cie wyłącznym atrybutem Wszechmogą-
w którym na trójnogu znajdował się reagują dokładnie w ten sam sposób. cego”.
odbiornik wystrzeliwujący ciężką kulę Kiedy metale i rośliny były poddawane Dziwnym zbiegiem okoliczności Cros-
w powietrze, odpalający pistolet i niewiel- działaniu chloroformu i innych środków se zmarł podobnie jak jego Acari w tym
ką minę. (Wszystko to działo się w czasie, odurzających, ich ruchy, wzmocnione samym pokoju, w którym się urodził.
gdy Marconi, uważany powszechnie za przez wyżej opisane urządzenie, wyka- Stało się to 6 lipca 1855 roku; miał
wynalazcę radia, przebywał jeszcze w Bo- zywały reakcje podobne do tych, jakie wówczas 71 lat. I
lonii i biedził się przy próbach przesyłania uzyskujemy znieczulając zwierzęta. Kie-
fal elektrycznych bez drutu. Dopiero rok dy stosowano ogień, zarówno rośliny, Przełożył Jerzy Florczykowski
później udzielono mu patentu na bez- jak i minerały doznawały urazu z powo-
przewodowe przesyłanie fal elektrycz- du bólu, po czym następował, jeśli były Przypisy:
nych). nadal trzymane w ogniu, nagły dreszcz, 1. Chodzi o teoretyczną uniwersalną emanacją
To właśnie w czasie prac nad swoim a następnie znieruchomienie – prosta wszelkich form życia, którą można rzekomo zbie-
rać przy pomocy odpowiedniego urządzenia, a na-
metalicznym cohererem Bose zauważył, linia będąca zapisem śmierci. Działanie stępnie używać do przywracania zdrowia psychicz-
że po dłuższym okresie używania staje trucizn, kwasów i innych stymulantów nego – przyp. tłum.
się on mniej czuły, a po pewnym okresie wywoływało podobne reakcje.
nieużywania, jakby się regeneruje. Bose Można by się zastanawiać, biorąc pod Bibliografia:
1. Rupert T. Gould, Oddities: A Book of Unexp-
przeprowadził badania dotyczące zmę- uwagę wyżej opisane obserwacje, czy lained Facts (Osobliwości: księga niewytłumaczal-
czenia metalu i w końcu opracował naukowy establishment nie pospieszył nych faktów), P. Allen & Co., Londyn, 1928.
urządzenie, które nazwał Crescograp- się trochę odrzucając teorię abiogenezy 2. Peter Tompkins, The Secret Life of Plants
hem. Urządzenie było równie doskona- – powstawania istot żywych z materii (Tajemnice życia roślin), Penguin, Middlesex, 1974.
3. S.W. Tromp, Psychical Physics (Psychiczna
łe w użyciu, jak proste w budowie. Jego nieorganicznej lub z organicznej materii fizyka) Elsvier Publishing Co., Londyn, 1949.
działanie opierało się na zastosowaniu nieożywionej.
prostej „optycznej dźwigni”. Kiedy na Powtórzenie eksperymentów Crosse’a Zainteresowani dalszymi informacjami lub dys-
jednym końcu następował najmniejszy, wymagałoby poświęcenia dużej ilości kusją na opisany temat winni pisać na adres:
niedostrzegalny gołym okiem ruch, dru- czasu, gdyby ktoś chciał to zrobić, nie- John Mount
41-45 Fiddlewood Court
gi koniec odbijał wiązkę świetlną przy mniej można by było dzięki temu dojść Woodford, Qld 4514
zastosowaniu małego lusterka i wyświe- do ostatecznych wniosków, a może i do Australia
tlał ją na usytuowanym kilka metrów czegoś więcej. tel.: +61 (0)7 5496 3073

Inter-Spider
Internet Service Provider
ul. Żuławskiego 10/3
31-145 Kraków
tel./fax: (0-12) 632 26 28
http://www.ispid.com.pl/
e-mail: biuro@ispid.com.pl
Oferujemy dostęp do Internetu poprzez łącza komutowane i dzier-
żawione na konkurencyjnych warunkach. Każdy nasz klient ma moż-
liwość samodzielnego zamieszczania i aktualizowania zawartości włas-
nych stron WWW bez dodatkowych opłat. Udostępniamy własny
newserver.
Prowadzimy sprzedaż modemów, instalacje sieci oraz serverów
Intra- i Internetowych (Unix, Windows NT).
Oferujemy także w atrakcyjnej cenie dyski CD-R oraz CD-RW
(w ilościach hurtowych). Na zamówienie: wydajne servery wykorzys-
tujące płyty główne Digital Alpha.

LIPIEC-SIERPIEŃ 1999 NEXUS • 59


LISTY DO REDAKCJI
Witam Szanowną Redakcję, stancję słodzącą [aspartam]” w środku tekstu pisa- Szanowny Panie Ryszardzie,
nego drobnym maczkiem… …Korzystając z okazji, chciałbym dołączyć się
Dorwałem w końcu no- Ja swój „prezent” wywaliłem w oburzeniu od do głosów chwalących „Nexusa”. Mnie szczególnie
wego „Nexusa” (mam wszyst- razu do kosza i teraz tego żałuję, bo bym go Wam przypadła do gustu rubryka pt. „Wieści z globalnej
kie) i przeczytałem w nim niezwykle interesujący wysłał do obejrzenia. Producent musi mieć kupę wioski” (Ciekawostka: tematyka nieco zbieżna z ru-
list i odpowiedź na niego. Chciałbym się w związku pieniędzy, skoro obdarowują tym wszystkie osiedla bryką „Postępy postępu” w tygodniku „Najwyższy
z tym podzielić moimi przemyśleniami, gdyż zupeł- i reklamują w TV (jak długo żyję, nie widziałem Czas!” J. Korwin-Mikkego).
nie nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że My, Czytel- w TV żadnej reklamy oranżady w proszku!). Celowa Z drugiej strony opublikowanie w nrze 5 ar-
nicy, jesteśmy bezsilni wobec poczynań rządu, wiel- akcja? tykułu sir Laurence’a Gardnera „Ukryte dzieje Jezu-
kich koncernów przemysłowych, polityków i dzien- No i jeszcze podzielę się moimi spostrzeżeniami sa…”, pełnego kiepsko uargumentowanych „rewe-
nikarskiej dezinformacji. Otóż możemy! Możemy po- na temat wojny w Serbii. Oprócz tego, że podzielam lacji” uważam za błąd. W końcu ktoś może się na to
wielać artykuły z „Nexusa” (na razie tego nie robię, Wasze zdanie, bardzo martwi mnie sprawa ambasa- nabrać. W Polsce nie brak wysokiej klasy biblistów,
bo odstrasza mnie notka, że potrzebna jest zgoda dy chińskiej. Sądzę, że była to celowa prowokacja być może udałoby się zamówić u któregoś z nich
wydawcy na piśmie) i rozdawać je znajomym. NATO i przemysłu zbrojeniowego w celu eskalacji artykuł-polemikę z tego tematu?
Możemy pokazywać „Nexusa” znajomym (udało mi konfliktu, a może i III wojny światowej. Wszak Ogólnie jednak, dobre i ciekawe artykuły zde-
się namówić do jego czytania kilka osób). przepowiednie mówią, że to Chiny ją rozpoczną. No cydowanie przeważają i mam nadzieję, że tak już
Oprócz tego, że jestem Waszym czytelnikiem, i pytanie – czy to utrudnianie ludzkości życia nie ma zostanie.
wydaję także w skromnym nakładzie (500 egz.) na celu przejęcia przez kosmitów Ziemi? Może mani- Z poważaniem i pozdrowieniami
własne pismo komiksowe „Krakers”, gdzie opub- pulują oni przywódcami świata (czytałem „Bogów T.S., Wrocław
likowałem komiks, w którym bohaterowie przeglą- Edenu”)? Może istnieje jakieś kosmiczne prawo,
dali „Nexusa” i rozmawiali o UE i NATO. Komiks ten które wymaga zgody danej cywilizacji na przejęcie Zupełnie nie zgadzam się z Pańskim zdaniem, że
został bardzo ciepło odebrany przez moich Czytel- nad nią władzy i realizują ten plan wobec Ziemian? artykuł sir Gardnera jest kiepsko uargumentowany. Po
ników. Zrobiłem więc wam bezinteresowną krypto- Abyśmy przyjęli ICH z otwartymi rękami i szczerą prostu ten temat jest dla wielu ludzi drażliwy i to
reklamę, która ich zainteresowała. wdzięcznością? Iście szatański plan. A może to fak- dlatego, że ludzie ci mają wątpliwości, do których nie
Sukcesem w walce z „systemem” jest już samo tycznie żądza pieniądza narodu żydowskiego (tych chcą się przyznać nawet przed samym sobą. Uważam,
ukazanie się „Nexusa” w Polsce. najbardziej wpływowych jednostek) i chęć wywyż- że artykuł jest dobrze uargumentowany a interpretacja
Sądzę, że należałoby zrobić wokół niego dużo szenia go ponad inne, które jedzą niekoszerną, ska- Biblii właściwa. Może w Polsce są wybitni bibliści, ale
szumu. Wiem, że finanse nie pozwalają Wam na żoną i trującą żywność (rasa panów?)? A może czy potrafiliby zdobyć się na obiektywizm – śmię
dużą promocję, ale jest parę rzeczy możliwych do spisek masonów? A może… Na pewno szybko się wątpić. Presja kościoła jest zbyt wielka i nie wierzę, aby
zrealizowania: tego nie dowiemy, ale przeciwdziałać temu należy ktokolwiek z nich miał odwagę powiedzieć cokolwiek
1. Powinniście w każdym numerze „Nexusa” koniecznie i mieć nadzieję, że coś się zmieni. Pocie- niezgodnego z przyjętymi kanonami, nawet gdyby
poświęcić jedną stronę na coś w rodzaju przeglądo- chą napawa mnie fakt, że to Polacy doprowadzili do chciał. Dowodem są przekłady Biblii od setek lat
wej autoreklamy z próbką artykułów (fragmenty). upadku komunę. Może uda się to znowu? No i dla- powielające błędy pierowtnych tłumaczeń i interpreta-
Strona ta musiałaby być opatrzona informacją, że czego amerykańscy Żydzi tak nienawidzą Polaków? cji. Wiele lat temu wykazał to Zecharia Sitchin. Jako
można ją powielać bez ograniczenia. Byłoby kłopot- Boją się nas, czy co? A może zazdroszczą, że to przykład mogę przytoczyć choćby słowo „Nefilim”,
liwe, gdyby każdy czytelnik musiał (tak jak obec- w Polsce ma się rozpocząć odrodzenie świata (wg które znaczy „ci, którzy zostali zrzuceni” lub „ci, którzy
nie) pisać do Was list z prośbą o wyrażenie pisemnej przepowiedni) i pokoju w Warszawie? zstąpili na ziemię”, i które z uporem maniaka nadal
zgody na powielanie. To strasznie nieporęczne i znie- Pożyjemy – zobaczymy. Oby ten koszmar skoń- tłumaczone jest w Bibliach całego świata jako „giganci”
chęcające. czył się jak najszybciej. lub „olbrzymy”. Jeśli ten trzyczęściowy artykuł zawiera
2. Powinniście utworzyć fundusz na rzecz do- A.M., Tarnowskie Góry za mało argumentów, polecam Panu książkę Krew
informowywania społeczeństwa. Z funduszu tego z krwi Jezusa tegoż autora, która zawiera dostatecznie
kupowane byłyby numery „Nexusa” i rozsyłane do: Może Pan śmiało powielać lub kserować ar- dużo faktów, a nawet szczegółowe genealogie.
a) Wszystkich ważnych polityków. Wprawdzie tykuły z Nexusa i rozdawać je znajomym. Zarówno
Ryszard Z. Fiejtek
większość z nich jest skorumpowana, ale jest z pew- Pan, jak i wszyscy inni nasi Czytelnicy mają na to
nością jakaś myśląca mniejszość, która mogłaby naszą zgodę. Zachęcam wręcz wszystkich do robie- W POPRZEDNICH NUMERACH „NEXUSA”
utworzyć jakąś proludzką formację parlamentarną nia tego, ponieważ byłaby to, jak sądzę, niezła pro-
Nr 3 (1/1999), cena 6,00 zł
albo narobić szumu w mediach podczas wywiadów mocja naszego pisma.
Zakazana archeologia; Akta Pegasusa, dokończe-
lub transmisji obrad Sejmu. Negatywny aspekt to Zastrzeżenie w stopce mówiące, że na powiela- nie; Pokarm dla zwierząt domowych – szokująca
ten, że dotarlibyście też do kręgów, które chciałyby nie artykułów potrzeba naszej pisemnej zgody, ma prawda; Syndrom potrząsanego dziecka – zwią-
Was zniszczyć. zupełnie inny cel. Chodzi w nim o to, aby mieć zek ze szczepieniami; Jak napędzać samochód
b) Małych lokalnych gazet, rozgłośni i telewizji, pewną kontrolę nad przedrukami naszych artykułów „energią punktu zerowego”?; Kłamstwa na temat
oraz myślących dziennikarzy z wyższych sfer. No lub ich fragmentów. To znaczy, chcemy, aby zawsze benzyny bezołowiowej, dokończenie; Terapia ko-
i co z „Angorą”? To jedyna, obok „UFO” i „Nexusa” podawano źródło, z którego dany artykuł pochodzi, lorowym światłem i represje AMA; Autopsja ob-
(no i mojego „Krakersa”, he, he) gazeta w Polsce, oraz adres, telefon i e-mail naszej redakcji. Poza tym cej istoty – Roswell czy Socorro?; Odkrycie ruin
która dawała już przykład, że potrafi pisać o draż- chcemy, aby nasi tłumacze mogli dzięki temu doda- starożytnych świątyń w pobliżu wysp Bimini.
liwych tematach. Dlaczego Was nie przedrukowują? tkowo zarobić. Dotyczy to oczywiście wysokonak- Nr 4 (2/1999), cena 6,00 zł
Przecież to darmowa reklama. ładowych gazet i czasopism. Tajne wojny narkotykowe CIA; Osteoporoza
c) Do polskich firm produkujących modną „ży- Pańskie pomysły są godne uwagi i być może – kość niezgody; Tajemnice dzienników majora
wność” bezcukrową. Na pewno niektórzy produ- niektóre wykorzystamy. Jordana, cz. 1, Sekrety technologii Naładowanej
cenci nie zdają sobie sprawy, że produkują truciznę Na sumienie biznesmenów i polityków raczej Bariery; Ibogaina – dar natury zwalczający nałogi;
(chodzi o numer z artykułem „Gorzka prawda bym nie liczył, ponieważ ci ludzie, jak sądzę, nie Ukryte dzieje Jezusa i świętego Graala, cz. 1;
o sztucznych słodzikach”), i może udałoby się ich wiedzą co to takiego. Równie abstrakcyjne bądź Ukrywane dowody w sprawie dawnych miesz-
do tego zniechęcić. Każdy ma chyba jakieś su- godne pogardy są dla nich takie pojęcia jak honor, kańców Ameryki; Zdarzenie w Roswell – frag-
mienie? godność czy patriotyzm. Politycy to ludzie, o których menty materialnych dowodów; Tajemniczy kry-
Odnośnie sztucznych słodzików z przerażeniem nie potrafię powiedzieć ani jednego dobrego słowa, ształ, cz. 1.
zauważyłem, że na rynku pojawiają się już bezcuk- z wyjątkiem kilku znanych mi z mediów osób z Unii Nr 5 (3/1999), cena 6,00 zł
rowe wyroby nie posiadające napisu „Light” ani Polityki Realnej. Bronie manipulujące ludzką świadomością; Taje-
„Bez cukru”. W tym landrynki i napoje owocowe Na odrodzenie świata, które ma się rzekomo mnice dzienników majora Jordana, cz. 2 (dokoń-
dla dzieci w kartonikach (można je – te drugie zacząć od Polski, też bym nie liczył, ponieważ to, czenie), Szczepionki – czy na pewno bezpieczne
– poznać po opakowaniu rysunkowym z napisem co się wyprawia w naszym kraju, wskazuje raczej i skuteczne?; Genetycznie modyfikowana żyw-
„dla dzieci”). No i wprawiła mnie w szok promocja na tendencję w przeciwnym kierunku. Poza tym ność – nieprzewidywalne ryzyko; Silnik napędza-
napoju w proszku o nazwie „TENG” (sądzę, że tak jeszcze nigdy nie sprawdziła się żadna szczegółowa ny energią stałych magnesów; Ukryte dzieje Jezu-
sa i świętego Graala, cz. 2; Ewolucja czy inter-
się właśnie nazywa), który jest szeroko reklamowa- przepowiednia o zasięgu globalnym i nic nie wska-
wencja?; NOLe i pozaziemskie jednostki biologi-
ny w telewizji i roznoszony (darmowe próbki) po zuje, aby w przyszłości miało się coś w tym wzglę-
czne; Tajemniczy kryształ, cz. 2 (dokończenie).
osiedlach. W szok wprawiła mnie informacja, że dzie zmienić.
oprócz aspartamu napój zawiera… CUKIER! Tego już Groźba wojny cały czas wisi nad nami i będzie UWAGA: Powyższe numery można zakupić bezpo-
nie rozumiem… Chyba chodzi tu o to, aby aspartam wisiała dopóty, dopóki państwami będą rządzić tacy średnio z naszej redakcji za pomocą przekazu za-
docierał do ludzi, którzy nie chcą go jeść, bo w skła- ludzie jak obecnie. mieszczonego w środku numeru! Numerów 1 i 2 już
dzie na pierwszym miejscu dali „cukier”, a „sub- Ryszard Z. Fiejtek nie posiadamy i prosimy ich NIE ZAMAWIAĆ!

60 • NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 1999