You are on page 1of 61

NEXUS NOWE CZASY

Ludzkość przeżywa obecnie okres ogromnych przemian. Mając to na uwadze NEXUS stara się docierać do
trudno dostępnych informacji, które mogłyby pomóc ludziom w pokonywaniu związanych z nimi trudności.
NEXUS nie jest związany z żadnym ruchem religijnym, filozoficznym, polityczną ideologią oraz organizacją.

ROK III, NUMER 5 (13) • WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


NR INDEKSU 346 179 WYDANIE POLSKIE ISSN 1506-0284

WIEŚCI Z GLOBALNEJ WIOSKI 3 NAUKA: przegląd interesujących nowinek


Przegląd wiadomości, których prawdopodobnie nie z pogranicza nauki 35
czytaliście. W tym numerze przedstawiamy model silnika napęd-
zanego energią próżni skonstruowany przez wynalazcę
Corporate Europe Observatory Johna Bediniego, który ujawnił niedawno zasady jego
PUŁAPKI ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI budowy, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym
HANDLU, cz. 2 (dokończenie) 7 wykonanie go we własnym zakresie.
Oligarchia finansowa zarządzająca międzynarodowymi
korporacjami stara się narzucić za pośrednictwem Nick Franks
Światowej Organizacji Handlu jej członkom korzystne HOMEOPATIA I BIOENERGOTERAPIA 38
dla siebie przepisy, które stoją często w sprzeczności Ezoteryczny model uwzględniający niematerialną rze-
z ich narodowymi interesami, zarówno gospodarczymi, czywistość pozwala lepiej zrozumieć istotę działania
jak i społecznymi. wibracyjnych technik leczniczych wykorzystywanych
w homeopatii i bioenergoterapii.
Hans T. van der Veen
MIĘDZYNARODOWY KOMPLEKS Alec Newald
NARKOTYKOWY, cz. 1 14 KOEWOLUCJA 44
Strategia prowadzonej od lat wojny z narkotykami jest W roku 1989 życie Aleca Newalda uległo diametralnej
całkowicie chybiona, ponieważ mimo zwiększania sił zmianie, kiedy przyjazne ludziom obce istoty zabrały
i środków przeznaczanych na ten cel handel narkotyka- go na 10 dni do swojego świata, gdzie przedstawiły mu
mi kwitnie coraz bardziej stając się powoli największą swoje plany wobec ludzi, których realizacja może
i najbardziej dochodową gałęzią przemysłu. przynieść dla nas w przyszłości wiele korzyści.

Tom Warren Richard Giles


PRZYCZYNA CHOROBY ALZHEIMERA 20 TAJEMNICA SPONTANICZNEGO ZAPŁONU
Chociaż od ponad stu lat wiadomo, że rtęć jest silnie LUDZI 50
toksyczna i bez trudu przenika do mózgu, gdzie niszczy Występujące sporadycznie zjawisko spontanicznego za-
neurony powodując między innymi chorobę Alzheime- płonu ludzi, o którym donoszą niekiedy media, wciąż
ra, wciąż stosuje się ją do produkcji amalgamatów nie doczekało się zadowalającego wyjaśnienia mimo
służących do wypełniania ubytków w zębach. licznych teorii na temat jego genezy.

Arthur M. Baker STREFA MROKU: dziwne opowieści


CZY DROBNOUSTROJE SĄ RZECZYWIŚCIE z nie tego świata 56
PRZYCZYNĄ CHORÓB? 25 W tym numerze przedstawiamy wyznania kolejnego
We współczesnej medycynie panuje powszechne prze- rzekomego świadka katastrofy UFO w Roswell, relację
konanie, że drobnoustroje są przyczyną niezliczonej na temat zaginionego podziemnego miasta położo-
liczby chorób. I tylko nieliczni uświadamiają sobie, że nego w słynnej Dolinie Śmierci w Kalifornii oraz donie-
pogląd ten jest z gruntu błędny i jednocześnie przy- sienie w sprawie nowych odkryć w piramidzie faraona
czyną jej niepowodzeń, prawdą jest bowiem coś wręcz Snofru w Meidum.
przeciwnego – gwałtowny rozwój drobnoustrojów
w organizmie jest skutkiem a nie przyczyną choroby. LISTY DO REDAKCJI 60

POWIEDZ SWOIM PRZYJACIOŁOM O „NEXUSIE”!


WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 1
WYDAWCA OD REDAKCJI
Agencja Nolpress s.c. Z powodu stale rosnącej ceny papieru oraz kosztów druku zmuszeni jesteśmy do
Skrytka pocztowa 41 podniesienia ceny Nexusa. Mamy nadzieję, że nie zniechęci to Państwa do dalszego jego
15-959 Białystok–2 kupowania. Myślę, że możliwość poznawania poruszanych na jego łamach spraw warta jest
tel. (085) 6535511 wydania raz na dwa miesiące jednej złotówki więcej. Jedynym sposobem na utrzymanie
e-mail: listy@nexus.media.pl dotychczasowej ceny byłoby pozyskanie większej liczby reklamodawców, jednak „schładza-
lub: listy@ufo.com.pl nie” (niszczenie) naszej gospodarki przez Balcerowicza doprowadziło do tego, że obecnie
http://www.nexus.media.pl ledwie ona zipie i wielu producentów i usługodawców nie stać na reklamowanie się w wielu
miejscach, w tym również na naszych łamach. Poza tym jest liczna grupa czytelników, którzy
REDAGUJE
gotowi są płacić wyższą cenę, aby tylko w piśmie było jak najmniej reklam, a jak najwięcej
Ryszard Z. Fiejtek
tekstów. Jak dotąd istniejąca sytuacja działa na korzyść właśnie tej grupy czytelników. Licząc
WSPÓŁPRACA na wyrozumiałość zachęcam do pozostania przy nas.
Mirosław Kościuk Dość często otrzymujemy telefony i listy, których autorzy proszą nas o pierwsze numery,
Jerzy Florczykowski których już od dłuższego czasu nie posiadamy. Wszystkim tym czytelnikom obiecałem
jednak, że jakoś rozwiążemy ten problem. W grę wchodziły dwa rozwiązania: dodrukowanie
DRUK tych numerów w niewielkim nakładzie lub ich kserowanie. Ostatecznie zdecydowaliśmy się
Białostockie Zakłady Graficzne S.A. na drugi wariant, tj. udostępnienie ich w postaci odbitek ksero, jako że pierwszy okazał się
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 2 zbyt drogi, to znaczy musielibyśmy zamrozić zbyt dużo pieniędzy na zbyt długi okres czasu.
15-111 Białystok Poza tym cena pojedynczego egzemplarza musiałaby być wyższa niż w formie odbitek ksero.
Zam. 3252/2000 Tak więc od tej chwili można już zamawiać pierwsze numery, o ile oczywiście nie przeszkadza
———————————— Państwu, że to odbitki ksero. Być może niektórych zdziwi wysoka cena jednego egzemplarza,
WYDAWCA WERSJI ORYGINALNEJ ale proszę mi wierzyć, koszty wykonania jednej odbitki są bardzo wysokie (papier, toner,
Duncan M. Roads amortyzacja sprzętu, wysyłka etc.). Te 12 zł za egzemplarz to jest najniższa cena, jaką udało
P.O. Box 30 się nam uzyskać.
Mapleton, QLD 4560 Osoby, które korzystają z prowadzonej przez nas sprzedaży wysyłkowej, pragnę poinfor-
Australia mować, że począwszy od tego numeru wprowadzamy do naszej oferty trzy nowe książki,
jedna z nich (Ingo Swann, Penetracja) to zupełna nowość na naszym rynku wydawniczym,
tel. +61 75442 9280
natomiast dwie pozostałe, to wznowienie dwóch pierwszych książek Roberta A. Monroe’a
fax +61 75442 9381
(Podróże poza ciałem i Dalekie podróże), które w połączeniu z jego trzecią książką (Najdalsza
e-mail: editor@nexusmagazine.com
podróż) uważam za najważniejsze ze wszystkich, jakie czytałem dotąd w swoim życiu,
http://www.nexusmagazine.com
ponieważ pozwoliły mi znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące mnie pytania związane
GRAFIKA NA OKŁADCE z sensem życia. Z czystym sumieniem gorąco polecam te książki wszystkim, którzy
Dawid Michalczyk zastanawiają się nad istotą życia.
e-mail: dmgfx@vip.cybercity.dk Siadając do redagowania Nexusa często zastanawiam się, czy publikowane w nim artykuły
http://users.cybercity.dk/∼bcc5877/home.html na coś się przydają, to znaczy czy znajdują jakieś odzwierciedlenie w Państwa życiu – mam tu
głównie na myśli artykuły dotyczące medycyny. Te chwile zadumania wynikają z tego, że nie
O
są Państwo zbyt wylewni w tym względzie. Oczekiwałem, że publikowane w Nexusie artykuły
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZEDRUKÓW skłonią Państwa do bardziej masowego wyrażania własnych poglądów i sprowokują do
Zachęcamy wszystkich do rozpowszechniania dyskusji i polemik, co pozwoliłoby rozbudować dział „Listy do redakcji”. Okazuje się jednak,
zamieszczanych w Nexusie informacji. że nie lubią Państwo pisać listów bądź nie mają odwagi wyrażać publicznie swoich poglądów,
Zabrania się jednak powielania publikowanych nie licząc tych nielicznych osób, które się na to zdobywają. Wiem, że wiele osób zaczyna
w nim artykułów, zarówno w formie czytanie Nexusa i innych czasopism od tego działu (ja również często zaczynam czytanie
drukowanej, jak i elektronicznej (z Internetem czasopism od działu poświęconego listom czytelników, ponieważ interesuje mnie, co inni
włącznie) bez pisemnej zgody redakcji! myślą o poruszanych na łamach danego pisma sprawach).
O I oto zupełnie niedawno dostaliśmy list od naszego Czytelnika z zagranicy, w którym pisze
on, że zamieszczony w poprzednim numerze artykuł o Gastonie Naessensie (Dr Ralph W.
Wszystkie opinie wyrażane na łamach
Moss, „Gaston Naessens i somatydy”) przyczynił się do uratowania życia jego żony. Był to
Nexusa są opiniami ich autorów
doprawdy jeden z najmilszych listów, jakie do tej pory otrzymaliśmy, bowiem nic tak nie
i niekoniecznie odzwierciedlają punkt cieszy, jak myśl, że pomogło się drugiemu człowiekowi w tym coraz bardziej bezdusznym,
widzenia wydawcy. przesiąkniętym cynizmem i egoizmem świecie. Takie listy zachęcają do dalszej pracy i dają
O poczucie, że to, co robimy, ma sens, mimo licznych trudności i przeciwności. I
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności Ryszard Z. Fiejtek
za treść zamieszczanych na łamach
Nexusa reklam i ogłoszeń. Korespondencję do nas kierować prosimy na skrytkę pocztową podaną przy adresie
redakcji bądź za pośrednictwem Internetu (listy@nexus.media.pl lub listy@ufo.com.pl).

FILIE
WIELKA BRYTANIA EUROPA WŁOCHY USA
NEXUS Magazine NEXUS Magazine NEXUS NEXUS Magazine
55 Queens Road, East Grinstead P.O. Box 372 Avalon Edizioni P.O. Box 177
West Sussex, RH19 1BG 8250 AJ Dronten P.O. Box 009 Kempton, IL 60946-0177
Wielka Brytania Holandia 35020 Due Carrare (PD) USA
tel. +44 (0) 1342 322854 tel. +31 (0)321 380558 Włochy tel. +1 815 253 6464
fax +44 (0) 1342 324574 fax +31 (0)228 312081 tel./fax +39 (0)49 911 5516 fax +1 815 253 6454
e-mail: nexus@ukoffice.u-net.com e-mail: frontier@xs4all.nl e-mail: avalon@nexusitalia.com e-mail: nexususa@earthlink.net

2 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


ODKRYCIE GENÓW HIBERNACJI sposobów, w jakie aspartam wpływa
U CZŁOWIEKA na chemię mózgu, w tym na syntezę
dkrycie to może otworzyć drogę neurotransmiterów takich jak seroto-
O do możliwości hibernacji ludzi,
jaką zastosowano w odniesieniu do
nina. Raport ostrzega, że aspartam
może wpływać na funkcjonowanie
astronautów w liczącym już sobie po- mózgu, zmianę zachowania, a także
nad 30 lat filmie Odyseja kosmiczna: pobudzać konsumentów do większe-
2001. go spożywania węglowodanów niwe-
Wprowadzenie człowieka w stan lując w ten sposób sens spożywania
długotrwałej hibernacji może umoż- dietetycznych napojów orzeźwiają-
liwić człowiekowi odbywanie podróży cych.
kosmicznych, w czasie których załoga Produkowany przez międzynaro-
statku przebywałaby w stanie hiber- dowego giganta Monsanto aspartam
nacji przez okres wielu miesięcy, i sprzedawany pod nazwą handlową
a nawet lat. NutraSweet jest dwustukrotnie słod-
Armia Stanów Zjednoczonych, szy od cukru i używany w wielu popu-
która fundowała te badania, interesu- larnych niskokalorycznych, dietetycz-
je się koncepcją indukowania nych napojach i żywności. W rezul-
ochronnego stanu hibernacji w przy- tacie wielu badań został on uznany za
padku rannych na polu walki w celu „bezpieczny” i dopuszczony do spo-
utrzymania ich przy życiu do chwili życia zarówno w Stanach Zjednoczo-
przybycia pomocy medycznej. „W ciągu 60 sekund guz zamienił się nych, jak i Europie.
Uczeni z Wielkiej Brytanii prowadzą w kulkę lodu” – czytamy w artykule – „i Inne dokumenty uzyskane razem z ra-
badania nad rolą genów w przypadku mi- wszystkie komórki rakowe zostały znisz- portem NSDA dowodzą, że amerykański
nihibernacji syberyjskich chomików z za- czone”. Urząd ds. Żywności i Leków (Food and
miarem uaktywnienia podobnych genów „Operacja trwała zaledwie 30 minut. Drug Administration; w skrócie FDA)
u człowieka w celu pomożenia ludziom Pacjent nie odczuł żadnego bólu, nie wy- miał obawy co do bezpieczeństwa aspar-
w schudnięciu. stąpiło również krwawienie” – podała tamu, lecz mimo to dopuścił go do po-
Jednak najszybciej hibernacja znalazła- agencja. wszechnego użytku.
by zastosowanie w chirurgii transplanta- „Ta terapia stanowi przełom w opera- Zgodnie z ostatnim oświadczeniem
cyjnej, pozwalając na zachowanie organów cyjnym leczeniu raka” – oświadczył Dou koncern Coca-Cola zmierza zwolnić 6 000
uzyskanych od dawców przez wiele dni, Kefeng, główny chirurg, który wykonał pracowników. Czyżby był to krok w kie-
a nawet miesięcy po wprowadzeniu ich operację i którego wypowiedź jest cyto- runku zatrudnienia na ich miejsce armii
w ten stan. wana w artykule. prawników w ramach przygotowań do la-
Po trwających pięć lat badaniach Mat- (Źródło: Agencja Prasowa Xinhua, Pekin, 12 winy procesów w sprawie aspartamu, do
thew Andrews, profesor genetyki na Uni- luty 2000, za pośrednictwem Agencji Reute- których bez wątpienia wkrótce dojdzie.
wersytecie Północnej Karoliny, zidentyfi- ra; http://news.excite.com/news/r/000212/ (Źródło: The Sunday Times, Wielka Brytania,
kował dwa geny – PL i PDK-4 – które 05/health-china-cancer) 27 luty 2000)
zdają się zarządzać stanem hibernacji. Je-
den z nich powstrzymuje metabolizm węg- TAJNY RAPORT POTĘPIA SZTUCZNY AGENCI ZAJMUJĄCY SIĘ „WOJNĄ
lowodanów, co pozwala na zachowanie SŁODZIK ASPARTAM PSYCHOLOGICZNĄ” PRZENIKNĘLI
glukozy, którą zwierzęta zmagazynowały spartam, sztuczny słodzik zawarty DO CNN NEWS
w swoim ciele w trakcie ostatniego posił-
ku, na użytek mózgu i centralnego układu
A w najlepiej sprzedających się produk-
tach takich jak NutraSweet, Equal, diete- Z godnie z oświadczeniem majora Tho-
masa Collinsa z wywiadu armii ame-
nerwowego. Drugi gen kontroluje produk- tyczna Coca-Cola i dietetyczna Pepsi-Co- rykańskiej CNN (Cable News Network
cję enzymu, który rozbija zmagazynowane la, został uznany za niebezpieczny, a na- – jedna z czołowych amerykańskich agen-
kwasy tłuszczowe i zamienia je na tłuszcze wet toksyczny, w raporcie sporządzonym cji prasowych, filia Turner Broadcasting
stosowane jako (organiczne) paliwo. w latach osiemdziesiątych przez najwięk- System, Inc.) regularnie zatrudnia spec-
W wyniku tego zwierzę może funkcjono- szych producentów napojów orzeźwiają- jalistów od „Operacji Psychologicznych”
wać na „zwolnionych obrotach” napędza- cych, tych samych, którzy obecnie zakupu- („PsyOps”).
ne zmagazynowanymi w ciele tłuszczami. ją go tonami i dodają do swoich dietetycz- — Personel PsyOps, żołnierze i oficero-
Uczeni odkryli, że te geny można rów- nych napojów. wie, pracują w głównej kwaterze CNN
nież uaktywnić u człowieka. Gen PDK-4 Dokument ten został ujawniony tydzień w Atlancie w ramach naszego programu
jest na przykład włączany poprzez głodów- temu na mocy Ustawy o Wolności Infor- noszącego nazwę „Trening z przemysłem”
kę, kiedy pojawia się konieczność zacho- macji. W ślad za tym naukowcy z King’s — stwierdził major Collins w czasie prze-
wania glukozy. College’u w Londynie postanowili prze- prowadzonego przez Trouw telefoniczne-
(Źródło: The Sunday Times, Wielka Brytania, prowadzić badania pod kątem przypusz- go wywiadu i dodał: — Pracują jako zwykli
6 luty 2000) czalnego związku między spożywaniem pracownicy CNN. Niewykluczone że pra-
aspartamu i powstawaniem guzów mózgu. cowali przy redagowaniu reportaży z woj-
CHIŃSCY UCZENI OGŁOSILI Ten trzydziestostronicowy raport na te- ny w Kosowie. Pomagali przy opracowy-
ODKRYCIE TERAPII ANTYRAKOWEJ mat aspartamu został sporządzony na zle- waniu serwisu informacyjnego.
ak podała w sobotę agencja Xinhua, cenie amerykańskiego stowarzyszenia na- Proces czasowego przemieszczenia per-
J chińscy uczeni dokonali przełomu
w leczeniu raka zamieniając złośliwy guz
pojów orzeźwiających (National Soft
Drinks Association; w skrócie NSDA),
sonelu PsyOps armii amerykańskiej do
różnych sektorów o charakterze cywilnym
pacjenta w bryłkę lodu. którego zarząd składał się w owym czasie rozpoczął się parę lat temu. Okresy za-
Agencja utrzymuje, że chirurdzy ze z przedstawicieli firm Coca-Cola i Pepsi. trudnienia bywają różne i wahają się od
Szpitala Xijing w położonym w północno- Raport ten został opracowany jeszcze kilku tygodni do roku.
zachodnich Chinach Xian wprowadzili do przed oficjalnym dopuszczeniem asparta- CNN jest największą i najczęściej oglą-
guza wątroby nadprzewodliwy nóż o śred- mu do spożycia w Stanach Zjednoczonych. daną stacją informacyjną na świecie. Jej
nicy dwóch milimetrów, a następnie przez W raporcie czytamy: „Sprzeciwiamy się intymne związki ze specjalistami spod zna-
znajdujący się w nim otwór wprowadzili dopuszczeniu aspartamu do nieograniczo- ku PsyOps stawiają w wątpliwość praw-
pod ciśnieniem argon i hel, co umożliwiło nego wykorzystywania w napojach orzeź- dziwość i niezależność opinii wygłaszanych
obniżenie temperatury guza do -140° C. wiających”. Dalej następuje wyliczenie przez dziennikarzy CNN.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 3


. . .WIEŚCI Z GLgBALNEJ WIOSKI. . .
Wojskowy personel CNN należy do wypełnienie formularza EIS dotyczącego 1991 koalicję żądającą ponownego rozwa-
Czwartej Grupy Operacji Psychologicz- LFAS. żenia przyczyn tej choroby.
nych stacjonującej w Fort Bragg w Pół- W latach 1997 i 1998 marynarka prze- Inicjatywa minister Tshabalali-Msimang
nocnej Karolinie. Jednym z głównych za- prowadziła u wybrzeży Kalifornii i Big zwołania międzynarodowej konwencji
dań tej składającej się z prawie 1 200 żoł- Island na Hawajach, w narodowym sank- w tej sprawie jest pierwszą tego typu.
nierzy i oficerów grupy jest rozpowszech- tuarium wielorybów humbaków, testy z so- (Źródło: Ben Maclennan, SAPA, 28 luty
nianie „wybranych informacji”. narem LFA, poddając jego działaniu róż- 2000; e-mail: ‹Ben@sapa.org.za›)
Do wywierania wpływu na media i społe- nego rodzaju wieloryby. Natężenie fal
czeństwo w przypadkach zbrojnych konfli- dźwiękowych w czasie testów było zawsze KOLOROWE KSEROKOPIARKI
któw, które – jak się to określa – obejmują niższe od 240 dB, na którym to poziomie RZECZYWIŚCIE POSIADAJĄ ZNAKI
amerykańskie interesy, personel PsyOps mają działać rozmieszczane przez maryna- IDENTYFIKACYJNE!
stosuje różne metody. Ostatnie przykłady rkę LFAS-y. ostatnim numerze w „Wieściach
takich działań to wojna w Zatoce Perskiej,
wojna w Bośni i kryzys w Kosowie.
W marcu 1998 roku na wody Big Island
na Hawajach przybyły ekipy marynarki
W z Globalnej Wioski” zamieściliśmy
wiadomość przekazaną przez J.J. Johnso-
Rzeczniczka CNN, Megan Mahoney, wojennej i zaczęły emitować sygnały na, któremu odmówiono wykonania kolo-
stwierdziła: z LFAS-ów. Kapitanowie okrętów i inni rowej kopii jego prawa jazdy (koniecznej
— Nie wierzę, abyśmy zatrudniali per- obserwatorzy z miejsca zaczęli donosić do wyjaśnienia jakichś problemów związa-
sonel wojskowy, nie wydaje mi się, aby to o opuszczaniu terenu testu przez wielory- nych z jego lokalną spółką telefoniczną).
było coś normalnego. by. Doniesienia te potwierdziła Narodowa Pracownik Kinko (zakład świadczący usłu-
Jak dotąd zarząd CNN nie wyraził swo- Służba Rybołówstwa Morskiego (National gi z zakresu kserokopii) oświadczył mu, że
jej opinii w tej sprawie. Marine Fisheries Service; w skrócie wykonanie takiej kopii jest „nielegalne”
(Źródło: Abe de Vries, Trouw, 21 luty 2000; NMFS). i że ustalenie, gdzie została ona wykonana,
przekład z holenderskiego przez wolontariu- Pływaczka, która przypadkowo znalazła umożliwiają ukryte znaki identyfikacyjne.
sza Emperor’s Clothes, strona internetowa: się w oceanie w czasie jednego z testów, Według specjalnego raportu Privacy Fo-
‹www.tenc.net [emperors-clothes]›) została „potraktowana” falą sonaru LFA rum Digest (pismo poświęcone sprawom
o mocy 120dB (proszę pamiętać, że skala ochrony prywatności) „od dawna dosko-
NISKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWY SONAR decybeli rośnie wykładniczo i proponowa- nale wiadomo – to żaden sekret – że
AMERYKAŃSKIEJ MARYNARKI ne natężenie 240 dB nie jest dwa razy w każdą kolorową kserokopię wkompono-
WOJENNEJ MA ZABÓJCZĄ MOC większe od 120 dB, na które była wy- wywane są «niewidoczne» znaki identyfi-
ełna nazwa tego urządzenia brzmi stawiona pływaczka, ale – to nie jest błąd kacyjne, bez względu na to, jaki zakład ją
P SURTASS LFAS i oznacza Surveil-
lance Towed Array Sensor System/Low
drukarski ani błąd w obliczeniach – trylion
razy!). W godzinę po tym zdarzeniu pod-
wykonuje. Sprawa ta nie jest tak dobrze
znana ludziom «spoza branży» (mimo iż
Frequency Active Sonar (Śledzący Holo- dano ją badaniom lekarskim i okazało się, sięga ona początków lat dziewięćdziesią-
wany Matrycowy System Czujników – Nis- że ma objawy typowe dla silnego urazu. tych i była opisywana w takich gazetach
koczęstotliwościowy Aktywny Sonar). Uszkodzenia, jakich doznali ludzie jak Wall Street Journal)”.
Najczęściej nazywa się go po prostu i przyroda, stały się przyczyną trzech pro- Raport podaje, że „nowoczesne syste-
LFAS lub sonar LFA, albo po prostu cesów, które zachęciły ludzi z innych my, które są obecnie, jak wiadomo, w po-
LFA. Jest to głośny, podwodny sonar państw do podjęcia podobnych działań. wszechnym użyciu… [wstawiają] w kopio-
przeznaczony do wykrywania współczes- (Źródło: Margaret Mead, 25 luty 2000; stro- wany obraz w wielu miejscach znaki iden-
nych cichych łodzi podwodnych, którego na międzynarodowej akcji internetowej Stop tyfikacyjne w postaci zakodowanych szu-
wpływ na życie, którego środowiskiem jest LFAS Worldwide: ‹http://manyrooms.com/› mów, co uniemożliwia ich wyeliminowanie
morze, nie jest znany. i inne strony) poprzez skopiowanie części lub odcięcie
Sygnały tego sonaru to fale dźwiękowe części wydrukowanego dokumentu. W ce-
o ciśnieniu akustycznym 240 decybeli (dB) AFRYKA POŁUDNIOWA WZYWA lu odczytania tych znaków, dokument
zdolne do przenoszenia się na odległość EKSPERTÓW DO WERYFIKACJI TEORII poddaje się skanowaniu, w czasie którego
tysięcy kilometrów oraz ranienia, ogłusza- HIV = AIDS następuje ich odkodowanie przy pomocy
nia a nawet zabijania różnych ssaków mor- r Ian Roberts, doradca południowo- tajnego firmowego algorytmu.
skich, w tym również ludzi, którzy znajdą
się zbyt blisko niego.
D afrykańskiej minister zdrowia Manto
Tshabalala-Msimang, oświadczył, że pani
(Źródło: Privacy Forum Digest, vol. 8, nr 18,
6 grudzień 1999; strona internetowa:
To, co miało swój początek w latach minister zamierza powołać zespół eksper- ‹www.vortex.com/privacy/priv.08.18›)
osiemdziesiątych jako przedsięwzięcie tów, który ma ponownie rozważyć różne
Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczo- aspekty wiedzy o AIDS. USTAWODAWSTWO WIELKIEJ
nych, którego celem było wykrywanie „ci- — Zamierzamy powołać międzynarodo- BRYTANII MOŻE ZDELEGALIZOWAĆ
chych łodzi podwodnych”, pozostawało wy zespół ekspertów, który ma przeanali- KAMPANIE PROWADZONE
zupełnie nieznane aż do roku 1995, kiedy zować sprawę AIDS w Afryce i jej dalszy W INTERNECIE
to sonar LFA był już rozmieszczony na 80 rozwój. W skład zespołu mają wejść eks- nawiązaniu do rozporządzenia po
procentach powierzchni oceanów świata.
Właśnie wtedy o tym przedsięwzięciu do-
perci ze Stanów Zjednoczonych, Europy
i Afryki — oznajmił dr Roberts agencji
W raz pierwszy wprowadzonego przez
rząd premier Thatcher zezwalającego po-
wiedziała się Rada ds. Ochrony Zasobów prasowej South African Press Association licji na podsłuch telefoniczny obywateli
Naturalnych (Natural Resources Defense (SAPA). Wielkiej Brytanii w czasie strajku górni-
Council; w skrócie NRDC), a także o tym, Zespół będzie miał również za zadanie ków w roku 1985 zaproponowano ustawę
że marynarka wojenna nigdy nie złożyła analizę naukowych dowodów pod kątem o nazwie Regulacje w Sprawie Kompeten-
stosownego oświadczenia o wpływie tego twierdzenia, że HIV jest przyczyną AIDS. cji Organów Prawa (Regulation of Inves-
urządzenia na środowisko (Environmental Debaty na ten temat trwają w kołach tigatory Powers; w skrócie RIP*), która
Impact Statement; w skrócie EIS). naukowych od roku 1984, kiedy to ogło- działania „prowadzone przez znaczną
NRDC wysłało oficjalne pismo do ma- szono, że przyczyną tej choroby jest wirus. ilość osób w celach publicznych” określa
rynarki, grożąc, że oskarży ją o pogwał- Od tej chwili nauka głównego nurtu i me- jako „poważne przestępstwo” uzasadnia-
cenie szeregu zasad ochrony środowiska dyczne czasopisma odmawiają publikowa- jące przejmowanie ich prywatnej kore-
naturalnego. Aby uniknąć procesu ze stro- nia artykułów autorstwa tak zwanych „dy- spondencji prowadzonej za pomocą po-
ny NRDC, marynarka wyraziła zgodę na sydentów AIDS”, którzy utworzyli w roku czty elektronicznej.

4 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


. . .WIEŚCI Z GLgBALNEJ WIOSKI. . .
W myśl zasad określonych w tym projekcie (Źródło: GreenNet Statement, 22 luty 2000; dzięki czemu daną osobę można obser-
ustawy policja będzie miała prawo do uzyska- ‹www.gn.apc.org/activities/ir/›) wować.
nia zezwolenia na szpiegowanie prywatnej ————— Mark Nixon, specjalista komputerowy
korespondencji elektronicznej ludzi i grup * Skrót RIP może również znaczyć „Rest in z zespołu Image, Speech and Intelligent
protestacyjnych, zaś operatorzy Internetu Peace” („Spoczywaj w pokoju”) i można go Systems (Obraz, Mowa i Systemy Inteli-
będą musieli zaopatrzyć się w „urządzenia odczytać jako „Spoczywajcie w pokoju wolności gencji) z Uniwersytetu w Southampton
umożliwiające przechwytywanie korespon- obywatelskie”. – Przyp. tłum. twierdzi, że sposób chodzenia bardzo tru-
dencji” w ich systemach. Kiedy dany operator dno zamaskować (zmienić).
otrzyma „nakaz przechwytywania”, będzie PRZEŁAMANIE „BARIERY KREW-MÓZG” — Kiedy bandyci rabują bank, wkładają
musiał przechwytywać prywatną korespon- czonym z University Maryland Scho- na głowy hełmy motocyklowe lub stosują
dencję i dostarczać ją policji lub różnym
agencjom wywiadowczym. Za odmowę wy-
U ol of Medicine (Akademia Medycz-
na) w Baltimore w USA udało się ziden-
inny sposób maskowania — wyjaśnia Ni-
xon — lecz nie da się zamaskować włas-
konania tego polecenia operatorowi będzie tyfikować w ludzkim mózgu receptor, któ- nego sposobu chodzenia, tak aby nikt nie
groziła kara do dwóch lat więzienia. Ostrze- ry reguluje czynność przekaźnika między domyślił się, kto idzie, a także aby nie
ganie kogoś, że jego korespondencja jest układem krwionośnym i mózgiem, tak utrudniać sobie ucieczki.
przejmowana, będzie karane więzieniem do zwanej „bariery mózg-układ krwionośny”. (Źródło: AI in Engineering (Sztuczna inteli-
lat pięciu. Dotyczy to również informowania Opublikowane w Journal of Neuroche- gencja w inżynierii), vol. 13, str. 359; New
osób trzecich (nie upoważnionych) o wyda- mistry (numer ze stycznia 2000 roku) wyni- Scientist, 4 grudzień 1999)
niu nakazu przejmowania korespondencji. ki badań mogą doprowadzić do rewizji
Nakaz początkowo będzie obowiązywał poglądów na temat tej dotychczas niemoż- PROFESORZY STOMATOLOGII
w stosunku do określonej osoby w ramach liwej do penetracji bariery oraz do moż- WYCOFUJĄ POPARCIE DLA
danego operatora serwera. Osoba ta (cho- liwości leczenia chorób mózgu. FLUORYZACJI WODY
dzi o osobę, która dostanie polecenie Bariera mózg-układ krwionośny jest r Hardy Limeback, dziekan Wydziału
przejmowania korespondencji) będzie
mogła poinformować tylko tych, których
zbiorem komórek, które blokują dostęp
do mózgu różnych substancji, pozwalając
D Stomatologii Zapobiegawczej Uni-
wersytetu Toronto i od ponad dwunastu
pomoc będzie niezbędna do wykonania jednocześnie innym na swobodne doń lat rzecznik Kanadyjskiego Towarzystwa
nakazu, i ludziom tym będą groziły te przenikanie. Uczeni bardzo niewiele wie- Stomatologicznego (Canadian Dental As-
same kary, jeśli ostrzegą osoby, których dzieli do tej pory na temat mechanizmu sociation), oświadczył, że już nie jest za
korespondencja będzie przejmowana. kontrolującego działanie tej bariery oraz fluoryzacją wody do picia.
Oddzielna część projektu ustawy omawia przyczyn, z powodu których niektóre cho- Jego niechęć do fluoryzacji pojawiła się
kwestie dotyczące szyfrowania. Daje ona roby mogą na nią wpływać i infekować po przestudiowaniu przezeń literatury
prawo „osobom z właściwym upoważnie- mózg. naukowej na ten temat, na podstawie któ-
niem” (pracownicy policji, agencji wywia- Badania przeprowadzone w University rej doszedł do wniosku, że jest bardzo
dowczych i służb bezpieczeństwa) wysyła- Maryland School of Medicine ujawniły, mało korzyści, jeśli w ogóle jakiekolwiek,
nia pisemnych nakazów z poleceniem ujaw- że dwie proteiny, znane jako zonulin z przyjmowania fluoru.
nienia treści korespondencji (dostarczenia i zot, odblokowują barierę w jelicie. Pro- — Uważam — powiada — że ryzyko
kluczy do szyfrów), aby mogły one zapoz- teiny przyczepiają się do receptorów w je- ewentualnych szkód wynikających z przy-
nać się z treścią chronionych przekazów”. licie, zmuszając je do otwarcia połączeń jmowania fluoru znacznie przewyższa
Tego rodzaju nakaz może być wydany między komórkami i umożliwienia abso- ewentualne korzyści.
w stosunku do każdej osoby, wobec której rpcji substancji. Badania wskazują, że zo- Dr Limeback twierdzi ponadto, że fluor
„istnieją uzasadnione podejrzenia”, że ma nulin i zot oddziałują na podobne re- może mieć niekorzystny wpływ na zęby
klucz do szyfru. Każdy, kto nie udostępni ceptory w mózgu. i kości.
klucza, może być skazany na dwa lata — Odkrycie tych protein w mózgu czło- — Fluor odkłada się w kościach i jak
więzienia, jak również stać się podmiotem wieka mieści w sobie nadzieję na moż- dotychczas nie ma ani jednego opracowania
działania wspomnianej wyżej kary pięciu lat liwość dostarczania do niego nowego ro- określającego wpływ tego trwającego przez
więzienia przewidzianej dla operatora za dzaju leków zdolnych do przeniknięcia całe życie procesu na organizm człowieka.
ostrzeżenie osoby, której korespondencję przez barierę mózg-układ krwionośny. By- (Źródło: Earth Island Journal, jesień 1999)
władze chcą przejąć. Ta część projektu łoby ogromnym dobrodziejstwem, gdyby
ustawy została potępiona przez prawników udało się otwierać tę barierę na krótko CZYŻBY POTWIERDZIŁA SIĘ
zajmujących się kwestiami dotyczącymi praw w bezpieczny sposób, aby umożliwić prze- SKUTECZNOŚĆ MODLITW?
obywatelskich jako pogwałcenie fundamen- nikanie do mózgu leków nowej generacji edług niedawno opublikowanych
talnej zasady mówiącej, że dana osoba ma
być traktowana jako niewinna, dopóki nie
— twierdzi współautor badań dr Ronald
Zielke, profesor pediatrii oraz dyrektor
W w Archives of Internal Medicine (nr
159, str. 2273) badań modlitwy mogą po-
udowodni się jej winy i, co jest więcej niż banku mózgowo-tkankowego w University móc pacjentom w powrocie do zdrowia,
pewne, zostanie zaskarżona na forum Euro- Maryland School of Medicine. nawet kiedy nie wiedzą oni, że inni się za
pejskiej Konwencji Praw Człowieka. (Źródło: University Maryland School of Me- nich modlą.
Projekt brytyjskiej ustawy stanowi część dicine, 4 styczeń 2000, ‹www.umm.edu/›) William Harris ze Szpitala Saint Luke’s
długoterminowego planu realizowanego w Kansas City w stanie Missouri w USA
od roku 1993 mającego na celu wyposaże- SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA badał pacjentów przyjmowanych na od-
nie organów prawa w możliwość prze- MAJĄCY UTRUDNIĆ ŻYCIE dział chorób wieńcowych i odkrył, że 466
chwytywania i odczytywania nowoczes- KRYMINALISTOM z nich, za których się modlono, miało
nych środków łączności. owy system bezpieczeństwa opraco- znacznie lepsze wyniki od 524, za których
Projekt ustawy RIP stanowi poważne
niebezpieczeństwo dla praw tych, którzy
N wywany w Wielkiej Brytanii potrafi
zidentyfikować osobnika za pomocą spo-
nikt się nie modlił.
Harris uważa, że jego badania są prowa-
używają Internetu do wdrażania kampanii sobu, w jaki się on porusza. dzone równie rygorystycznie, jak badania
na rzecz celów społecznych, zarówno W przeciwieństwie do twarzy i tęczó- dotyczące narkotyków.
w Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie. wek, których nie da się zidentyfikować — Jeśli ludzie akceptują wyniki badań
Osoby, które czują potrzebę wsparcia akcji z daleka, sposób chodzenia można okre- związanych z narkotykami… muszą zaak-
przeciwko tej ustawie, prosimy o kontakt ślić z bardzo dużej odległości i to przy ceptować również i te.
z ‹ir@gn.apc.org›. pomocy kamer o niskiej rozdzielczości, (Źródło: New Scientist, 13 listopad 1999)

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 5


. . .WIEŚCI Z GLgBALNEJ WIOSKI. . .
ZACIĘŻNI ŻOŁNIERZE – PRYWATYZACJA SIŁ ZBROJNYCH
Po sprywatyzowaniu części swoich funkcji kolosalne postępy, i to w okresie zaledwie odbyło się grudniu 1998 roku w Johannes-
rząd Stanów Zjednoczonych przystępuje kilku miesięcy – postępy, które niewątpliwie burgu, profesor Jeff Herbst z Uniwersytetu
obecnie do wydzierżawiania armii. Ostatnim zaważyły na decyzji podjęcia ofensywy. Princeton opisał EO jako „wirtualną firmę”
stadium prywatyzacji funkcji militarnych jest Przed pojawieniem się na scenie MPRI nastawioną na „zmutowanie” w kierunku
szkolenie armii Trzeciego Świata. podobną działalność podjęło już ACRI. przekształcenia się na mniej widoczną, ale
Departament Stanu zawrócił się do Mili- Uganda i Senegal, do których ACRI skiero- wciąż potężną organizację.
tary Professional Resources, Inc. (Zasoby wało w lipcu 1996 roku pierwsze grupy szko- Stwierdzenie profesora Herbsta ma so-
Zawodowych Wojskowych) w Arlington leniowców sił specjalnych, poważnie zaanga- lidne oparcie w faktach. Przynajmniej dwie
w stanie Wirginia – którego członkowie okre- żowały się w wojny z sąsiadami. organizacje utworzone przez EO wciąż dzia-
ślają się jako: „stowarzyszenie byłych żołnie- Wyposażenie ACRI trafiło do żołnierzy łają: Saracen w Ugandzie (firma ta jest częś-
rzy zawodowych… w rangach od kanoniera ugandyjskich walczących przeciwko Kabili ciowo własnością ministra obrony Sahni Sela-
do porucznika” – aby podjęli się prowadzenia w Kongo. Organizacje zajmujące się ochroną ha będącego przyrodnim bratem prezydenta
African Crisis Responsive Iniciative (Inicja- praw człowieka, takie jak Human Rights Museveni) i Lifeguard Security w Sierra Leo-
tywa Reagowania na Kryzys Afrykański). Watch oraz Amnesty International, zarzuca- ne.
W wyniku „zachęt” Departamentu Stanu już ją wyszkolonym przez ACRI wojskom także
siedem krajów afrykańskich zgłosiło się do morderstwa, gwałty i pobicia, których dopu- POKOJOWO-WOJENNE MYDLENIE OCZU
tego programu. ściły się one na ugandyjskiej ludności cywi- Coraz bardziej rośnie popyt na logistycz-
Rzekomym celem ACRI jest stworzenie lnej na terenach objętych walkami z rebelian- ne i pseudopokojowe usługi. Największymi
rdzennie afrykańskich sił pokojowych. Jedno- tami. Senegal wspiera z kolei rebeliantów firmami wypełniającymi tę handlową niszę są
stki wojskowe z owych siedmiu krajów, uczes- Gwinei Bissau w walce przeciwko apodyk- DynCorp z siedzibą w Reston w stanie Wir-
tników tego programu – Beninu, Ghany, tycznemu generałowi Asumaricowi Mane’o- ginia oraz Betac z Alexandrii, również w Wir-
Malawi, Mali, Senegalu, Ugandy i Wybrzeża wi. ginii. Obie one budują fizyczne i elektronicz-
Kości Słoniowej – poddano już pewnemu ne infrastruktury i w większości przypadków
szkoleniu, które przeprowadziły 3rd Special WYBIEGI PRYWATNYCH INSPIRATORÓW oferują personel do ich obsługi.
Forces z siedzibą w Fort Bragg w Północnej WOJEN Zatrudniająca ponad 17 500 pracowników
Karolinie. Dodatkiem do MPRI jest Executive Out- w ponad 550 ośrodkach działających na całym
Jaki jest powód wykorzystania prywatnej comes (EO), firma z siedzibą w Pretorii świecie z rocznym dochodem w wysokości 1,3
korporacji do prowadzenia wojskowego szko- założona w roku 1989. EO zajmowała się miliarda dolarów DynCorp jest bardzo liczącą
lenia? Oficjalnie rząd twierdzi, że powodem głównie mobilizowaniem dobrze wyszkolo- się firmą i jednym z największych kontrakto-
jest zaoszczędzenie pieniędzy podatników. nych weteranów południowo-afrykańskich rów Pentagonu. Z usług DynCorp korzystają
W przypadku ACRI Departament Stanu wojen antypowstańczych w celu przechylenia także Drug Enforcement Agency, (Agencja
twierdzi, że MPRI i LOGICON (ogromna szali zwycięstwa w śmiertelnych zmaganiach, do Walki z Narkotykami), Departament of
firma elektroniczna z siedzibą w Arlington) które miały miejsce w innych częściach kon- Justice (Ministerstwo Sprawiedliwości), Envi-
mogą przeprowadzić szkolenie znacznie ta- tynentu. Jej strategia w odniesieniu do ura- ronmental Protection Agency (Agencja
niej niż Armia Stanów Zjednoczonych. biania opinii publicznej głosiła, że jej akcje Ochrony Środowiska), Federal Communica-
Bez względu na uzyskane w ten sposób mają na celu podniesienie ducha zagrożo- tions Commission (Federalna Komisja Łącz-
rzekome oszczędności, prywatyzacja usług nych demokracji. W rzeczywistości chodziło ności), Internal Revenue Service (Wewnętrz-
o charakterze militarnym i im podobnych o wspomaganie rządów chętnych do kon- na Służba Podatkowa) i Treasury Departa-
rodzi istotne pytanie w sprawie odpowiedzia- tynuowania wyprzedaży afrykańskich bo- ment (Ministerstwo Skarbu).
lności i właściwego użycia powstających sił, gactw naturalnych.
zwłaszcza tak potężnych jak MPRI oraz inne Heritage-Branch, firma zajmująca się ro- UNIKANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
wojskowe spółki usługowe, takie jak South pą naftową i górnictwem będąca własnością Najistotniejszą zaletą sprywatyzowania
Africa’s Executive Outcomes oraz United brytyjskiego inwestora Tony’ego Buckingha- usług wojskowych jest dla Stanów Zjedno-
States’ DynCorp. ma, miała, co było celowo skrywane, wspólną czonych zmniejszenie możliwości obserwacji
radę nadzorczą z EO. Heritage-Branch pro- ich zagranicznej działalności oraz możliwość
PRYWATYZACJA UTRZYMANIA POKOJU wadzi interesy związane z górnictwem w ta- zdystansowania się od mogącej mieć nieprzy-
Niektóre z potencjalnych zagrożeń tkwią- kich krajach, jak Angola i Sierra Leone, jemne następstwa działalności. Biorąc pod
cych w sprywatyzowanych operacjach szkole- w których EO wiodła swój niespokojny ży- uwagę awersję społeczeństwa amerykańskie-
nia do działań mających na celu utrzymywa- wot. go do udziału własnych obywateli w walkach
nie pokoju można bez trudu przewidzieć już 1 stycznia 1999 roku Executive Outcomes innych narodów i umierania w obcych bag-
teraz, mimo iż program ACRI jest jeszcze uległa rozwiązaniu. Jej właściciel, Nico Palm, nach, idea zmniejszenia kosztów prowadze-
w stadium niemowlęcym. starał się wybielić nieboszczyka, oświadczając nia operacji mających na celu utrzymanie
Departament Stanu pospiesznie zapew- prasie: „Kraje Afryki są zajęte wypracowywa- pokoju jest szczególnie atrakcyjna z punktu
nia, że program ACRI nie mieści w sobie niem rozwiązań w Afryce”. W innym oświad- widzenia Departamentu Obrony. To rozwią-
transferu śmiercionośnego sprzętu, niemniej czeniu firma EO podała: „Konsolidacja pra- zanie jest korzystne zarówno dla Departa-
już samo szkolenie tworzy śmiercionośne siły wa i porządku na całym kontynencie afrykań- mentu Stanu, jak i Departamentu Obrony,
– żołnierzy – i jest w stanie zmienić lokalną skim” jest przyczyną zamierzonej likwidacji ponieważ przechwycenie lub wymordowanie
równowagę sił. Działalność MPRI, którego firmy. najemników nie pociąga za sobą negatyw-
motto brzmi: „Najlepsza na świecie zbiorowa Biorąc pod uwagę ilość krwi przelanej na nych reperkusji politycznych.
wojskowa ekspertyza to my” – już dostarczyła całym kontynencie wyjaśnienia te brzmią fał- Przyglądajcie się im uważnie, a wkrótce
poglądowego przykładu na to, co są warci szywie. Niemal wszyscy poważni komentato- zobaczycie, jak dobrze prosperują MPRI,
dobrzy nauczyciele. W ciągu kilku miesięcy rzy są zgodni, że firma Executive Outcomes DynCorp i ich kumple. I
od otrzymania korepetycji udzielanych przez po prostu dzieli się na trudniejsze do ziden-
MPRI Chorwacja wdrożyła całą serię inten- tyfikowania części i będzie nadal kontynuo- (Źródło: Na podstawie artykułu Daniela Bur-
sywnych, dobrze zaplanowanych i zakończo- wała swoją brudną działalność, wykorzystując ton-Rose’a i Wayne’a Masdena opublikowa-
nych sukcesem operacji ofensywnych prze- inne kraje jako swoją bazę operacyjną. nego w marcu 1999 roku w Multinational
ciwko etnicznym Serbom. Eksperci wojskowi W czasie seminarium dotyczącego prywa- Monitor, strona internetowa: ‹www.essen-
odnotowali, że armia chorwacka poczyniła tyzacji sił bezpieczeństwa w Afryce, które tial.org/monitor/monitor/html›)

6 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


KRYZYS GLOBALIZACJI – OBOJĘTNOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ
Nie zapominajmy, że ci, którzy dzisiaj są w potrzebie, to ci sami, którzy
w wielce dramatyczny sposób skorzystali wczoraj z globalizacji i być może
skorzystają jutro.40
Komisarz Handlu Zagranicznego Unii Europejskiej (EU),
Sir Leon Brittan

F inansowe kryzysy ostatnich lat wykazały alarmującą niestabilność roz-


regulowanej gospodarki światowej. Cierpienia nie mające precedensu
w historii dotknęły milionów zwykłych ludzi w najbardziej dotkniętych krajach.
Podporządkowani Międzynarodowa Organizacja Pracy Narodów Zjednoczonych (United Na-
tions International Labor Organization; ILO) szacuje, że między lipcem 1997
światowej i wrześniem 1998 roku utraciło pracę około 20 milionów pracowników. Stało
się to jeszcze przed ciężkimi kryzysami, jakie dotknęły Rosję i Brazylię.41
finansjerze W czerwcu 1999 roku Bank Światowy szacował, że w wyniku finansowego
kryzysu zepchniętych w „stan ubóstwa” zostało około 200 milionów ludzi, co
politycy dbają spowodowało wzrost ludzi żyjących na świecie w ubóstwie do 1,5 miliarda.42
Mimo pewnych oznak ożywienia, następstwa kryzysu nadal powodują
bardziej narastanie problemów społecznych na całym świecie.
Mimo to Unia Europejska (EU) odmawia zrewidowania obecnego modelu
o interesy globalizacji. Bezdusznie oskarża rządy dotkniętych kryzysem krajów o katalizo-
wanie kryzysu poprzez błędne zarządzanie finansami oraz gwałtownie zaprze-
międzynarodowych cza jakimkolwiek jego związkom z liberalizacją handlu i inwestycji. Najwyraź-
niej EU ma nadzieje na uniknięcie debaty na temat pułapek wynikłych
korporacji niż z przyśpieszonego w ciągu ostatnich lat tempa zaniechiwania regulacji mając na
względzie swoje wzniosłe ambicje umacniania tej polityki w ramach WTO. Jej
o dobro swoich ciągłe promowanie liberalizacji międzynarodowego rynku i inwestycji jest
wbrew rosnącej biedzie i niszczeniu środowiska naturalnego nie do wybaczenia.
krajów i wyborców. W przeciwieństwie do obiecanego „efektu sączenia” ekonomicznego wzros-
tu bazującego na międzynarodowym handlu globalny rozziew między biednymi
i bogatymi stale rośnie. Raport w sprawie handlu i rozwoju UNCTAD43 z roku
1997 kończy się wnioskiem, że globalizacja, w jej obecnej formie, jest od-
powiedzialna za dramatyczny wzrost ogólnoświatowej nierówności. W roku
1965 średni dochód na osobę w krajach G744 był dwadzieścia razy wyższy niż
w siedmiu najbiedniejszych krajach świata. W roku 1995 był on już trzydzieści
razy wyższy. Nierówności w dochodach i ich polaryzacja rosną również
w obrębie poszczególnych krajów – udział dóbr przejmowanych przez naj-
bogatsze 20 procent populacji w większości krajów wzrósł znacząco od
Część 2 początku lat osiemdziesiątych. Wysoki haracz neoliberalnej restrukturyzacji
społeczeństwa muszą w szczególności płacić kobiety, co znajduje odbicie
(dokończenie) w wysokim procencie bezrobocia, gorzej płatnych stanowiskach i demontażu
państwa o charakterze opiekuńczym.45
UNCTAD uważa, że przyczyną tego niekorzystnego biegu wypadków jest
szybkie tempo liberalizacji mechanizmów rynkowych i traktuje obecną sytuację
Corporate Europe jako nieodwracalną, dopóki gospodarka nie zostanie uzupełniona pewnymi
Observatory ograniczeniami. Z drugiej strony EU nawołuje do dalszej liberalizacji, utrzy-
Copyright  1999 mując, że poszerzenie granic wolnego handlu stanowi rozwiązanie, mimo iż już
ponad jedna czwarta globalnej produkcji jest eksportowana, podczas gdy
Prinseneiland 329 jeszcze w roku 1950 wskaźnik ten wynosił 7 procent.46
1013 LP Amsterdam Wiele mniejszych krajów Południa już uzależniło się od międzynarodowego
Holandia handlu w ponad 40 procentach wartości swojego krajowego produktu brutto,
co stawia je w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Rosnące nierówności stają się
Tel./fax +31 30 236 4422 uderzające, nawet wśród dostatnich krajów Północy, które w ogólnym roz-
E-mail: ceo@xsall.nl rachunku czerpią największe korzyści z globalizacji realizowanej pod przywó-
Strona internetowa: www.xs4all.nl/~ceo
dztwem korporacji.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 7


Chociaż badania prowadzone w ramach EU ujawniły, Kiedy w roku 1995 rozpoczęto oficjalnie w ramach
że w obecnych zawirowaniach „niewykwalifikowani robot- Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Or-
nicy stają przed ryzykiem utraty pracy”, EU nadal uparcie ganization for Economic Cooperation and Development;
powtarza swój coraz bardziej pozbawiony treści slogan w skrócie OECD) negocjacje dotyczące wielostronnego
o korzyściach płynących z globalizacji gospodarki, że traktatu w sprawie inwestycji (Multilateral Agreement on
w ostatecznym rozrachunku wszyscy mieszkańcy Europy Investment; w skrócie MAI) zaangażowane w to kraje
doświadczą jej dobrodziejstw.47 Północy zastosowały dwutorową strategię dążąc jedno-
Oczywistymi beneficjantami polityki handlowej i in- cześnie do zawarcia umowy MIA (Multilateral Investment
westycyjnej EU są ponadnarodowe korporacje z siedzibą Agreement – Wielostronna Umowa w sprawie Inwestycji)
w Europie, które stały się graczami w skali globalnej. w ramach WTO. W rzeczywistości EU miała nadzieje na
Korporacje takie jak Nestlé, Shell i Unilever przez dzie- rozpoczęcie rozmów w sprawie MIA w grudniu 1996 roku
sięciolecia czerpały zyski ze swojej ponadnarodowej wiel- na Ministerialnej Konferencji WTO w Singapurze.
kości przy ugruntowanej pozycji w ponad 100 krajach na Kraje rozwijające się sprzeciwiały się jednak MIA od
całym świecie. Obecnie dołączają do nich inne spółki samego początku, obawiając się, że ta umowa wpłynie na
skupione wokół ERT48, takie jak Ericsson, Saint Gobain „zdolność rządów poszczególnych krajów do regulowania
i Pirelli. Wielkie ponadnarodowe korporacje (TNC)49 przepływu FDI w taki sposób, aby wspierał on narodowe
z siedzibami w USA, EU i Japonii zdominowały wyłaniają- cele i priorytety”. Zażądały przedyskutowania sprawy in-
cą się globalną gospodarkę – szczególnie 500 największych westycji w ramach UNCTAD.50
spółek, które kontrolują ponad 2/3 światowego handlu Mimo zaciekłego oporu rządów Trzeciego Świata zało-
i ponad 1/3 światowej produkcji. Prawie wszystkie sektory żono grupę roboczą WTO do przestudiowania zależności
światowej gospodarki zostały przechwycone przez potężne między handlem i inwestycjami. Następnie miała miejsce
ponadnarodowe korporacje (TNC), zaś większość z ich kompletnie niedemokratyczna procedura, w której wzięła
ostatnich zdobyczy to usługi oraz sektory samochodowy udział nieformalna grupa 30 państw. „Zimna Wojna”
i farmaceutyczny. między krajami OECD i opozycją wobec MAI/MIA trwa-
Mimo wzniosłej retoryki na temat liberalizacji mającej ła przez wszystkie spotkania grupy roboczej, które od-
przynieść korzyści, zarówno dla Północy, jak i Południa, bywały się w latach 1997 i 1998. Bojąc się, że EU uda się
wyznacznikiem polityki międzyna- uzyskać poparcie dla przygotowa-
rodowego handlu w wydaniu EU Oczywistymi beneficjantami nia negocjacji, grupy obywatelskie,
są nadal „ofensywne interesy” tych które są przeciwne MAI w ramach
gigantycznych korporacji. Nie ma
polityki handlowej OECD, nalegały na to, aby nie
w tym żadnego spisku, zaś obraz i inwestycyjnej EU są były one prowadzone w ramach
bezradnie osłabionych państw idą- ponadnarodowe korporacje WTO. W takiej to politycznie na-
cych na oślep za wskazaniami z siedzibą w Europie, które piętej atmosferze grupa robocza
TNC-ów jest absolutnie błędny. do spraw inwestycji ogłosiła w gru-
Z pewnością globalizacja umocni- stały się graczami w skali dniu 1998 roku raport końcowy,
ła wartość przetargową korporacji globalnej. w którym stwierdza, że nie reko-
i ich grup nacisku, lecz jest to menduje niczego i opowiada się za
rezultat polityki prowadzonej dalszym prowadzeniem dyskusji.51
przez rządy zainteresowanych krajów. Tak więc przywileje Mimo takiego rozwoju zdarzeń postawa Komisji Europej-
korporacji w ramach systemu Światowej Organizacji Han- skiej (EC) nie uległa od roku 1995 prawie żadnym zmia-
dlu (World Trade Organization; w skrócie WTO) są nom. EC jest zagorzałym zwolennikiem prowadzenia ne-
przewidywalnym rezultatem neoliberalnej ideologii eko- gocjacji dotyczących inwestycji w ramach WTO.
nomicznej, która nadal dominuje w rządach wielu krajów. EC doskonale zdaje sobie sprawę, że negocjacje
w sprawie inwestycji w ramach WTO nie zakończą się
OFENSYWA RUNDY MILLENIJNEJ wielkim traktatem, jakim w złożeniach miała być MAI.
Komisja Europejska (EC) spinana ostrogami bardzo Traktat ten będzie raczej zawierał opis stopniowego, lecz
wymownego Sir Leona Brittana z energią promuje nową, ciągłego, trwającego kilka lat procesu uwalniania inwes-
szeroko zakrojoną rundę negocjacji WTO dotyczącą roz- tycji z ograniczeń. Pod przykrywką nowego języka doty-
ległego zakresu tematów będących kontynuacją Konferen- czącego inwestycji, zwanego „przyjaznym rozwojem”, EC
cji Ministerialnej, która odbyła się w Seattle między 30 chce uzyskać wiążące postanowienia, które „zamkną”
listopada i 3 grudnia 1999 roku. proces wyjmowania spod kontroli państwa spraw dotyczą-
Poza kwestiami zawartymi w „rozbudowanym progra- cych inwestycji, które weszły już w życie w ostatnich latach,
mie” WTO obejmującym rolnictwo, prawa do dóbr in- i zobowiążą rządy do stopniowego znoszenia barier, które
telektualnych i usługi Komisja zaproponowała również „dyskryminują” ponadnarodowe korporacje (TNC). Jest
rozpoczęcie negocjacji dotyczących umowy w sprawie to równie niedemokratyczne i niebezpieczne, jak OECD-
inwestycji, zamówień rządowych, polityki konkurencyjnej owskie MAI. Stanowi to zasadnicze zagrożenie dla grup
i w innych dziedzinach. Komisja powoli zdobywa poparcie obywatelskich na Południu i Północy, które są świadkami
Kanady i Japonii, jak również USA, które początkowo negatywnego społecznego i środowiskowego wpływu wyni-
były zwolennikiem oddzielnych negocjacji o ograniczonej kającego z zaniechania kontroli państwa, które ma miejsce
liczbie tematów, lecz obecnie przekonują się do pomysłu od kilku lat. Te kontrowersyjne zmiany, narzucane często
nowej wielkiej rundy. przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w ramach
Rządy krajów Południa przyjęły inicjatywy Brittana bez programów dostosowawczych, staną się międzynarodo-
szczególnego entuzjazmu. W rzeczywistości ich sprzeciw wym prawem, a nowe inicjatywy zmierzające do stworze-
wobec negocjacji w nowych dziedzinach, zwłaszcza w za- nia uczciwszych warunków dla miejscowych ekonomicz-
kresie inwestycji, sięga roku 1995, kiedy to miała miejsce nych graczy oraz inne starania zmierzające do przywróce-
wcześniejsza ofensywa EU. nia kontroli państwa zostaną zakazane.

8 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


Wiele rządów krajów Trzeciego Świata, organizacje WIELE TWARZY KOMISJI EUROPEJSKIEJ (EC)
pozarządowe i ruchy społeczne przeciwstawiają się wpro- Sir Leon Brittan użył bardzo przekonywającego ar-
wadzeniu do WTO nie tylko spraw inwestycji, ale również gumentu do zwołania „swojej” Rundy Millenijnej. Kiedy
innych zagadnień, których wprowadzenie jest proponowa- krytycy argumentowali, że kryzysy finansowe i rosnąca
ne. Martin Khor, dyrektor Banku Trzeciego Świata, pod- liczba dowodów na to, iż globalizacja gospodarki jest
kreślił, że motywem EU, którym kieruje się ona zmierzając przyczyną rozległych społecznych i środowiskowych znisz-
do włączenia spraw konkurencji do WTO, nie jest chęć czeń, i że w związku z tym jest konieczne powtórne
ograniczenia koncentracji korporacji w skali globalnej. rozważenie sensu kontynuacji liberalizacji handlu i inwes-
Wprost przeciwnie, chodzi o demontaż barier, jakie napoty- towania, Sir Leonowi nawet nie drgnęła powieka. Wręcz
kają ponadnarodowe korporacje przy wchodzeniu na „wy- przeciwnie, finansowe kryzysy, które zostały według niego
łaniające się rynki”, takie jak różne ograniczenia prawne lub spowodowane „niewłaściwym zarządzaniem ekonomiką
trendy, których celem jest wspieranie miejscowych firm. rynkową”, umacniają go w przekonaniu, że „wprowadze-
Może to na przykład dotyczyć polityki udzielania zezwoleń nie do WTO globalnych zasad regulujących sprawy inwes-
na import lub dystrybucję miejscowym przedsiębiorstwom. towania stanowi jeden z głównych priorytetów nowej
W kwestii zamówień rządowych (takich jak budowa rundy negocjacji w sprawie globalnego handlu”.52
i wyposażenie szpitali, szkół, infrastruktury etc.) EU ma W celu umożliwienia rozpoczęcia negocjacji dotyczą-
nadzieję na odwiedzenie rządów Południa od preferowania cych inwestowania Komisja Europejska nauczona przy-
miejscowych obywateli lub firm przy ich zlecaniu. Wciąg- kładem sprzeciwu wobec MAI i OECD zaczęła odwoły-
nięcie zamówień rządowych pod prawodawstwo WTO wać się do organizacji pozarządowych. „Szeroko zakrojo-
będzie oznaczało, że zagraniczne korporacje będą miały ne konsultacje i otwarta debata będą istotnym elementem
takie same (albo i lepsze) jak miejscowe firmy możliwości sukcesu Rundy Millenijnej. Rządy będą zobowiązane do
wygrywania ogłaszanych na nie kontraktów. Kiedy zagrani- pełnego poinformowania swoich elektoratów” – zapewnił
czni inwestorzy uznają, że kraj będący członkiem WTO Brittan delegatów organizacji pozarządowych na jednym
stosuje wobec nich politykę dyskryminacyjną, wówczas z „zebrań dyskusyjnych” w sprawie proponowanej Rundy
będą mogli wnieść sprawę za pośrednictwem swojego rządu Millenijnej organizowanych od września 1998 roku53 przez
przed organa orzekające WTO i za- Komisję dla przedstawicieli „zwy-
żądać skompensowania szkód oraz ...chodzi o demontaż barier, kłych obywateli”. W rozmowach
przeprowadzenia akcji odwetowej. tych uczestniczyły również federa-
Ponadnarodowe korporacje jakie napotykają cje biznesu, które mieszczą się
pożerają wzrokiem potencjalne ponadnarodowe korporacje w ramach przyjętej przez Komisję
rynki zamówień rządowych, które przy wchodzeniu na definicji przedstawicieli „zwykłych
w wielu rozwijających się krajach obywateli”. Komisja przyrzekła ró-
stanowią od 20 do 30 procent PKB
„wyłaniające się rynki”, takie wnież pełną jawność i klarowność
(produktu krajowego brutto). jak różne ograniczenia oraz udział w podejmowaniu decy-
W większości rozwijających się prawne lub trendy, których zji w trakcie proponowanej rundy
krajów zamówienia rządowe są je- celem jest wspieranie negocjacji, a także publikację usta-
dynym sposobem sterownia eko- leń Rundy Millenijnej na stronie
nomicznym rozwojem kraju, umo- miejscowych firm. internetowej Unii Europejskiej.54
żliwiającym rozwój miejscowego Wystąpienie Komisji z ofensy-
przemysłu. Tak jak w przypadku wą oczarowania w sprawie proble-
proponowanych zasad inwestowania, zasada konkurencyj- matycznych kwestii oznacza, że opór w stosunku do tych
ności odnośnie zamówień rządowych jest lansowana przez kwestii znacznie wzrósł w czasie prowadzenia „dialogu”.
WTO jako niezbędna do uzyskania „poziomego pola gry”, Podczas styczniowego (1999) spotkania dyskusyjnego Ko-
jednak rywalizacja na równych prawach ponadnarodo- misja rozprowadziła dosyć ogólnikowe opracowanie pre-
wych gigantów z małymi lokalnymi firmami krajów roz- zentujące ogólne zarysy swoich poglądów na temat traktu
wijających się doprowadzi do zniszczenia tych ostatnich. o inwestycjach WTO, w którym brak było wielu kontrowe-
Czy to narzędzie dyktatu bogatych i potężnych? Czy to rsyjnych elementów zawartych w MAI.55 Obecni na zebra-
niszczy miejsca pracy? Czy ignoruje sprawy ochrony zdro- niu przedstawiciele organizacji pozarządowych uzyskali
wia, środowiska i rozwoju? „Z całą pewnością NIE” jednak tydzień wcześniej wersję pochodzącą z „przecieku”
– głosi publikacja WTO zatytułowana Dziesięć pospolitych zawierającą wcześniejsze propozycje Komisji. Wersja ta,
nieporozumień na temat WTO (10 Common Misunderstan- w której zawarte były prawie wszystkie elementy będące
dings about WTO). główną przyczyną sprzeciwu wobec MAI, była już przedys-
Jednym z rezultatów Genewskiej Konferencji Mini- kutowana z Komitetem 133 Rady Ministrów (ds. handlu
sterialnej, która odbyła się w maju 1998 roku, i pięć- zewnętrznego) miesiąc wcześniej.56 Kiedy zapytano o sta-
dziesiątej rocznicy zawarcia układu GATT (General tus tych dwóch różnych dokumentów, przedstawiciel Ko-
Agreement on Tariffs and Trade – Ogólny Układ w spra- misji z całym spokojem oświadczył że „jeśli chodzi o inwe-
wie Ceł i Handlu), było oświadczenie WTO, że zinten- stycje, sprawy posuwają się bardzo szybko do przodu”.57
syfikuje ona swoje działania zmierzające do kreowania Chociaż szereg pozostałych spotkań dyskusyjnych był po-
własnego wizerunku w celu ukazania „korzyści” płynących święcony takim tematom jak ułatwienia handlowe oraz
z wprowadzenia wolnego handlu na świecie. Zaniepokojo- handel w aspekcie inwestycji, pojawiało się na nich coraz
na rosnącym na całym świecie oporem przeciwko liberali- mniej przedstawicieli organizacji pozarządowych.
zacji handlu i inwestycji WTO postanowiła włączyć do Kolejny cios wymierzony w wiarygodność Komisji za-
swoich działań organizacje pozarządowe i społeczne oraz dany został w marcu 1999 roku, kiedy okazało się, że
rozszerzyć dostęp do dokumentów i poprawić przejrzys- prowadziła ona równolegle i zupełnie inne jakościowo
tość działań. Jednak starania WTO w tym zakresie pozo- „konsultacje w sprawie inwestycji” z tak zwaną Siecią
stają jedynie pobożnymi życzeniami. Inwestycji (Investment Network; w skrócie IN).58 Repre-

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 9


zentująca takie firmy, jak Fiat, ICI, Daimler-Benz, Carls- branej w wyniku załamania się negocjacji MAI, jest neu-
berg, British Petroleum, Rhône-Poulenc i 50 innych kor- tralizowanie sprzeciwu wobec umieszczaniu aspektów
poracji IN została założona w celu określenia priorytetów społecznych i ochrony środowiska w WTO. Przemysł ma
dużych europejskich korporacji w perspektywie traktatu nadzieję, że ta strategia doprowadzi do poparcia liberali-
o inwestycjach w ramach WTO. Komisja przeprowadziła zacji przez organizacje pozarządowe.
również sondaż wśród ponad 2 000 europejskich biznes-
menów, „aby pokazać, jak liberalizacja i ustanowienie • UNICE: łagodne podejście
międzynarodowych praw w sprawie inwestycji są postrze- Organizacja europejskich pracodawców, UNICE, zale-
gane przez środowisko biznesu”.59 IN powstała najwyraź- ca na przykład, aby negocjatorzy WTO zapewnili „moż-
niej jako skutek doświadczeń Komisji zdobytych przez nią liwie najszersze poparcie opinii publicznej” ułatwiając
podczas negocjacji dotyczących Umowy w sprawie Usług jednocześnie „rozszerzanie działań o charakterze ekono-
Finansowych (Financial Services Agreement; w skrócie micznym istotnych dla osiągnięcia celu w postaci wyższego
FSA), w czasie których ściśle współpracowała z Grupą standardu życia na całym świecie” oraz „godzenie liberali-
Finansowych Przywódców (Financial Leaders Group; zacji międzynarodowego handlu i inwestycji z realizacją
w skrócie FLG). innych aspektów, które są przedmiotem ogólnego zainte-
Komisji udało się ostatnio zachęcić europejskie kor- resowania, takich jak rozwój gospodarczy najmniej roz-
poracje z sektora usług do utworzenia Europejskiej Sieci winiętych krajów, wdrażanie zaakceptowanych przez cały
Usług (European Services Network; w skrócie ESN), świat standardów dotyczących pracy oraz ochrony kon-
która będzie „doradzać negocjatorom Unii Europejskiej sumentów i środowiska”.64
w sprawach dotyczących głównych barier i krajów, na Chociaż UNICE jest gorącym zwolennikiem traktatu
których powinni oni skoncentrować swoją uwagę podczas o inwestycjach w ramach WTO, obejmującego szeroką
negocjacji.60 W swoim przemówie- definicję MAI w sprawie inwes-
niu na pierwszym zebraniu ESN ...wiele z tych żądań zostało tycji i nieograniczania przez po-
Sir Brittan szczerze i bez ogródek szczególne kraje zagranicznych in-
określił centralna rolę, którą zgod-
odrzuconych przez rządy westorów, to jednak zdaniem jej
nie z jego przewidywaniami ma krajów Południa, które członków sprawa nie skrępowane-
odgrywać ESN: „Jesteście siłą na- obawiają się, że zostaną go dostępu do rynków i liberaliza-
pędową systemu konsultacji, które one wykorzystane do cja w pełnej skali nie są do osiąg-
ustanowiliśmy. W wszelkich spra- nięcia w krótkim terminie.
wach budzących niepokój drzwi do intensyfikacji wykorzystywania UNICE jest aktywnym uczest-
mnie są otwarte i oczekuję, że instrumentów handlu w celu nikiem dialogów między Komisją
ilekroć ESN dojdzie do jakichś ochrony interesów Północy Europejską i społeczeństwem
wniosków, będą one zawsze repre- w czasie Rundy Millenijnej i zwo-
zentowały pogląd całego przemys- oraz przerzucenia brzemienia lennikiem szczególnie delikatnego
łu. Jestem także otwarty na prob- ochrony środowiska na kraje podejścia do tej sprawy. Grupa ta
lemy pojedynczych firm”.61 Trzeciego Świata. ma swoje własne, osobne spotka-
ESN jest ściśle związana z Gru- nia z Komisją, na których retoryka
pą Europejskich Przywódców jest najprawdopodobniej mniej
w dziedzinie Usług (European Service Leaders Group; przychylna dla łagodzenia obaw organizacji pozarządo-
w skrócie ESLG), która składa się z ponad 40 przewod- wych.
niczących i dyrektorów wykonawczych z różnych sektorów
gospodarki, od bankowości zaczynając, a na usługach • „Zielona” marchewka EU
energetycznych kończąc. Celem ESLG jest „nadawanie Również Sir Brittan, komisarz EU, stał się wielce
politycznego impetu i wysokiego statusu w oczach społe- wymowny w kwestii „wprowadzenia do głównego nurtu”
czeństwa” nowym negocjacjom GATS, których początek nowej rundy negocjacji spraw dotyczących ochrony środo-
jest przewidziany na rok 2000. wiska. Mimo niezłomnego stania na stanowisku, że libera-
Aktywne zachęcanie przez Komisję Europejską do lizacja handlu i inwestycji jest całkowicie spójna z ideą
tworzenia nowych struktur biznesowych w celu budowy postępującego rozwoju, jego stanowisko uległo zbliżeniu
wsparcia dla Rundy Millenijnej oraz w celu wniesienia z żądaniami organizacji pozarządowych dotyczącymi
wkładu do negocjacji z pewnością umocni jej pozycję wzmocnienia rangi wielostronnych umów w sprawie
wobec krajów członkowskich EU. Jak to ujęła Maria ochrony środowiska (MEA), jak również oceny produk-
Green Cowles: „Za sprawą ścisłej współpracy przedsię- tów w zależności od zastosowanych metod wytwarzania,
biorstwa i Komisja stawiają kraje członkowskie w obliczu zezwolenia na etykiety świadczące o ekologiczności i sto-
«wstępnie przyjętej» przez przemysł europejski strategii sowanie zasady dopuszczającej podejmowanie środków
negocjacji”.62 ostrożności. Mimo to wiele z tych żądań zostało od-
rzuconych przez rządy krajów Południa, które obawiają
OFENSYWA BIZNESU PODCZAS RUNDY MILLENIJNEJ się, że zostaną one wykorzystane do intensyfikacji wyko-
rzystywania instrumentów handlu w celu ochrony inte-
Nie chcemy być ani tajną kochanką WTO i jedno-
resów Północy oraz przerzucenia brzemienia ochrony
cześnie ICC [International Chamber of Commerce
środowiska na kraje Trzeciego Świata.
– Międzynarodowa Izba Handlu] nie może być zmusza-
63 Wiele organizacji obywatelskich Północy również nie-
na do wchodzenia do WTO drzwiami dla służby.
dowierza przyrzeczeniom Komisji i podkreśla, że dodanie
Helmut Maucher, przedstawiciel firmy Nestlé
niewyraźnych klauzul nie rozwiązuje sprawy w przypadku

C ały szereg wielce wpływowych grup biznesu łączy się instytucji, która stara się wprowadzić w skali globalnej
we wspólnej kampanii popierającej Rundę Millenij- wielce niesprawiedliwe i niemożliwe do podtrzymywania
ną. Wspólną cechą ich strategii, wynikającą z lekcji po- systemy konsumpcji i produkcji.65 Nalegają one na mora-

10 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


torium w sprawie dalszej globalizacji handlu i inwestycji, Konsensus osiągnięty w ramach TABD znalazł swoje
aż do momentu w którym WTO nie zostanie w zasadniczy odzwierciedlenie w półrocznym sprawozdaniu dostarczo-
sposób zreformowana. nym na konferencję na szczycie EU-USA w czerwcu 1999
roku, w którym nawołuje się do tego, aby „oparta na
• ERT: inwestycyjny GATT szerokiej bazie” runda negocjacji została zakończona
ERT (The European Round Table of Industrialists w ciągu trzech lat.73 Nowa runda winna mieć znacznie
– Europejski Okrągły Stół Przemysłowców) ma długą historię bardziej elastyczny charakter, tak aby w momencie „kiedy
głębokiego zaangażowania w parcie do liberalizacji inwestycji nastąpi porozumienie w kluczowych aspektach, można je
w postaci układu w ramach WTO. Już w roku 1993 ERT było wprowadzić, nie czekając na zakończenie pozostałych
podkreślał potrzebę „GATT-u inwestycyjnego”, aby „zamknąć negocjacji”.74
proces liberalizacji”.66 Życzenie to zostało powtórzone w pięciu Lista pobożnych życzeń TABD odnośnie Rundy Mil-
sprawozdaniach w sprawie inwestycji będących dziełem Grupy lenijnej odzwierciedla głównie propozycje EU dotyczące
Roboczej ERT Północ-Południe działającej od roku 1993. rozszerzenia programu WTO (rolnictwo, usługi i TRIP-sy
Niepowodzenie negocjacji MAI w ramach OECD spa- (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
dło na ERT jak grom z jasnego nieba, lecz, jak to tłumaczy – Handlopochodne Aspekty Praw Własności Dóbr In-
jego sekretarz generalny Wim Philippa, ERT zadeklaro- telektualnych) o negocjacje dotyczące liberalizacji w kolej-
wał wkrótce potem Komisji, że „bardzo by pragnął współ- nych dziedzinach, takich jak inwestowanie, zamówienia
pracować z Komisją i WTO nad przyśpieszeniem zawarcia rządowe, ułatwienia w handlu i cła na artykuły przemys-
możliwego do zaakceptowania MAI, jeśli potraktuje się łowe. Na liście tej znajdują się również, tak zwane, „uwol-
jego członków jako partnerów”.67 nienia”, które mają zastać uzgodnione na Konferencji
ERT zorganizował oddzielną grupę roboczą do spraw Ministerialnej w Seattle, która odbędzie się na przełomie
ekonomicznych stosunków z zagranicą, której przewod- listopada i grudnia 1999 roku, w tym kontrowersyjne
niczył Peter Southerland, obecny prezes BP68 oraz czło- umowy dotyczące produktów leśnych i handlu artykułami
nek-korespondent Goldman Sachs International.69 Philip- elektronicznymi.
pa najwyraźniej traktuje Southerlanda, byłego dyrektora Odnośnie polityki dotyczącej ochrony środowiska
generalnego GATT, jako tajną broń ERT i tłumaczy swój i konkurencyjności zamiary TABD są znacznie mniej
pogląd następująco: „jego wiedza, doświadczenie, kontak- ambitne. Półroczne sprawozdanie zaleca prowadzenie bie-
ty i kanały” uczynią ERT „bardziej aktywnym” i „umoż- żących badań. TABD spodziewa się, że będzie w stanie
liwią mu przyspieszenie biegu spraw”.70 wywrzeć wpływ na Konferencję Ministerialną w Seattle.
Plan pracy ERT – służący przygotowaniu drogi dla MAI „Kiedy już będzie mocny układ, to nawet, jeśli zostanie on
w ramach WTO – obejmuje wysłanie delegacji ERT do zawarty dzień wcześniej, wpłynie na to, co ludzie będą
WTO i prowadzenie z nią dialogu, wspomaganie, wskazy- mówili” – powiedział Johnston.75
wanie dróg i pomaganie Komisji w opracowaniu solidnego
dokumentu, który mógłby być zaakceptowany przez szero- • ICC: Obrotowe drzwi
kie gremium. Nowe, pragmatyczne podejście ERT zawiera ICC (International Chamber of Commerce – Między-
w sobie akceptację społecznych i środowiskowych proble- narodowa Izba Handlu)76, jeden z zawodników MAI
mów wysuwanych na forum WTO, które Philippa wyłusz- najcięższej wagi, jest również międzynarodową grupą biz-
czył mówiąc: „Nie możemy pozwolić sobie na obejścia. nesu powiązaną z Sekretariatem WTO.
Musimy pogodzić się z faktem, że problemy społeczne Stefano Bertasi, szef Grupy Roboczej Handlu i Inwes-
i ochrony środowiska stają się coraz bardziej znaczące”.71 tycji ICC, powiedział: „Od lat mieliśmy bardzo ścisłe
związki robocze z WTO, z oczywistego powodu jej zadań,
• Konsensus transatlantyckiego biznesu które stanowią istotę interesów biznesu. ICC zawsze było
Ponad stu przywódców korporacji działających nośnikiem wkładu biznesu w prace WTO i to od chwili
w Transatlantyckim Dialogu Biznesu (Trans-Atlantic Bu- swojego, jak i WTO powstania oraz początku wielostron-
siness Dialogue; w skrócie TABD) doradza formalnie nych negocjacji dotyczących handlu”.77 Bertasi twierdzi, że
administracji EU i USA w sprawie
ich stanowisk w negocjacjach pro-
wadzonych w ramach WTO.
Kryzys w negocjacjach dotyczą-
cych traktatu OECD MAI pogłę-
bia się i TABD jest coraz bardziej
rozdarte wzdłuż linii atlantyckiej.
W roku 1998 w czasie listopado-
wego szczytu TABD w Charlotte
w Północnej Karolinie przemysł
EU twardo przekonywał amery-
kańskich przeciwników, którzy nie
porzucili jeszcze marzeń o OECD,
do przyłączenia się do ofensywy
zmierzającej do zawarcia trakta-
tu dotyczącego inwestycji w ra-
mach WTO. Według europejskie-
go rzecznika TABD: „Zdecydowa-
liśmy się współpracować z WTO.
Dokonaliśmy przegrupowania
w TABD”.72

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 11


strategia ICC zmierzająca do wywarcia wpływu na ten i powstaje cały szereg ruchów sprzeciwiających się pro-
proces „przebiega w dwóch kierunkach: bezpośrednim, gramowi jego rozszerzania. Takie nastawienie jest bardzo
poprzez te międzyrządowe organizacje, oraz poprzez rzą- wyraźne w takich krajach, jak Indie, gdzie setki tysięcy
dy należących do nich państw za pośrednictwem naszych ludzi przyłączyło się do demonstracji przeciwko WTO.
komitetów krajowych”.78 Coraz więcej członków parlamentów krajów Południa
Te bardzo wygodne powiązania z WTO częściowo żąda zasadniczych zmian w traktatach WTO, które sami
tłumaczy fakt, że Grupie Roboczej Handlu i Inwestycji podpisali, nie w pełni zdając sobie sprawę, czym to grozi.
ICC przywodzi Arthur Dunkel, dyrektor generalny GATT Znaczna liczba rządów krajów rozwijających się, w tym
w czasie Rundy Urugwajskiej.79 Dunkel jest również pole- Indii, Pakistanu i Egiptu, nie kryje swojej niechęci do
canym uczestnikiem dysput WTO i członkiem zarządu nowej rundy – wolą trzymać się już istniejących układów
firmy Nestlé. i ewentualnie uczynić je bardziej przyjaznymi dla swojego
ICC ma wieloletnie tradycje w masowym popieraniu rozwoju. Po kilkuletnich doświadczeniach z WTO wiele
kampanii, których celem było wywieranie wpływu na rządów państw Południa uświadomiło sobie swoją pozycję
negocjacje WTO, włączając w to sześciomiesięczną kam- i może nie ugiąć się pod presją USA i EU, jak to miało
panię w czasie trwania Konferencji Ministerialnej w Sin- miejsce wcześniej.
gapurze. Podjęte tam decyzje w sprawie zniesienia ceł na Chociaż taktyka pozyskiwania zielonych z pewnością
produkty technologii informatycznej i ustanowienia nowych przekona pewne organizacje pozarządowe, kampania prze-
grup roboczych do spraw inwestycji i konkurencji „były ciwko proponowanej Rundy Millenijnej zacznie wkrótce
zgodne z programem biznesu dotyczącym dalszej liberaliza- rosnąć. Pod deklaracją z marca 1999 roku mówiącą o nie-
cji handlu w takich kategoriach, w jakich wyrażało je ICC”.80 zwoływaniu nowej Rundy do czerwca podpisało się już 700
W drugiej połowie 1998 roku ICC zaczęło szykować się różnych grup obywatelskich z całego świata. Organizacje
do proponowanej Rundy Millenijnej. „Odbyliśmy już sze- pozarządowe żądają „moratorium w sprawie jakichkolwiek
reg nieformalnych kontaktów z WTO w sprawie nowych nowych tematów lub dalszych negocjacji prowadzących do
celów, którym się oni przyglądają” – powiada Bertasi.81 poszerzenia kompetencji i siły WTO”.84 Zamiast nich
Kampania ICC na rzecz Konferencji Ministerialnej proponuje się generalny przegląd systemu WTO, podkreśla-
w Seattle wystartowała 20 maja, kiedy delegacja ICC na jąc potrzebę „zmiany kursu i opracowania alternatywnego,
najwyższym szczeblu (z przewodniczącym Adnanem Kas- ludzkiego, możliwego do utrzymania przez dłuższy czas,
sarem; wiceprzewodniczącym Richardem McCormickiem międzynarodowego systemu handlu i zasad inwestowania”.
z US WEST; przedstawicielem Nestlé, Helmutem Mau- Warunkiem jakiejkolwiek zmiany na plus jest odejście
cherem; sekretarzem generalnym, Marią Livanos Cattaui rządów od zwyczaju kształtowania polityki zgodnie z inte-
i przewodniczącym niemieckiej filii ICC, Ludgerem Sta- resami wielkich ponadnarodowych korporacji. Istniejące
by) spotkała się z kanclerzem Niemiec Schroederem w ce- traktaty WTO będące rezultatem bardzo nieudanego,
lu doręczenia mu żądania zwołania w dwa tygodnie póź- niewłaściwego podejścia coraz bardziej tracą zasadność
niej Szczytu G8 (rozszerzona o Rosję Grupa G7). istnienia, co ma również miejsce w odniesieniu do WTO
Program ICC, podobnie jak i innych zgrupowań kor- jako instytucji. Sprzeciw wobec próby skonsolidowania
poracyjnych, powtarza nowe cele proponowane przez nieudanego modelu neoliberalnej globalizacji za pomocą
Komisję Europejską: ułatwienia w zakresie inwestycji, Rundy Millenijnej jest jedną z głównych batalii o zwrot
zamówień rządowych i handlu. Należy jednak podkreślić, w kierunku bardziej sprawiedliwego i trwałego modelu
że oświadczenie ICC prawie nie wykazuje żadnych oznak ekonomii u progu nowego tysiąclecia. I
złagodzenia, szukania rozwiązań o charakterze konsen-
O autorach:
susu. W swoim wezwaniu ICC nawołuje rządy Ósemki
Corporate Europe Observatory (Obserwatorium Korporacyjnej
(G8) do niedopuszczenia, by MEA (chodzi o wielostronne
Europy; CEO) jest grupą zajmującą się badaniami i prowadzeniem
umowy w sprawie ochrony środowiska) i ekologiczne
kampanii podkreślającej zagrożenie demokracji, równości, sprawied-
oznakowania stały się przeszkodą w liberalizacji handlu.
liwości społecznej i ochrony środowiska, której przyczyną jest siła
Rządne globalnego traktatu w sprawie inwestycji ICC
polityczna korporacji i ich grup nacisku. Obecny (4) numer Corporate
jest bardzo zaangażowane w próby przekonania rządów
Europe Observer, z którego pochodzi powyższy artykuł, został opra-
krajów rozwijających się, że tego rodzaju układ byłby dla
cowany przez Belén Balanyá, Ann Doherty, Oliviera Hoedemana,
nich bardzo korzystny. „Jeśli kiedykolwiek miałby powstać
Adama Ma’anita i Eryka Wesseliusa.
jakiś międzynarodowy układ, który byłby w interesie kra-
jów rozwijających się, to jest nim zrozumiały i jednolity Przełożył Jerzy Florczykowski
układ rządzący bezpośrednio zagranicznymi inwestycja- Przypisy:
mi” – stwierdziła sekretarz generalny ICC Maria Livanos 40. Fragment przemówienia Sir Leona Brittana zatytułowanego „Europa
podczas swojej niedawnej wizyty w Południowej Afryce.82 i Stany Zjednoczone – nowe wyzwania, nowe możliwości” („Europe and the
Można mieć tylko nadzieję, że rząd Południowej Afryki United States: New challenges, New opportunities”) wygłoszonego na forum
wysłucha głosu licznych grup społecznych, który nie pozo- Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej (The Foreign Policy Association), Nowy
stawia wątpliwości co do ich sprzeciwu wobec „neokolo- Jork, 23 wrzesień 1998; http://europa.eu.int/comm/dg01/0923slbsp.htm.
41. John Cavanagh, „Background to the Global Financial Crisis” („Przyczyny
nialnego” programu inwestycji w korporacyjnym wydaniu,
globalnego kryzysu finansowego”), Institute for Policy Studies, wrzesień 1998;
który lansuje ICC.83 ‹www.ifg.org/cavanagh.html›.
42. Agencja Associated Press, czwartek, 3 czerwiec 1999.
WALKA Z „MILLENIJNĄ PLUSKWĄ” WTO 43. Skrót od United Nations Conference on Trade and Development (Kon-
Grupy obywatelskie, zarówno na Północy, jak i Połu- ferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju) – stały organ Zgroma-
dniu, coraz bardziej protestują przeciwko WTO (Świato- dzenia Ogólnego ONZ mający za zadanie promowanie międzynarodowego
handlu w celu przyspieszenia rozwoju ekonomicznego. – Przyp. tłum.
wej Organizacji Handlu) z powodu jej fatalnej reputacji
44. Skrót od słów Group of Seven (Grupa Siedmiu) oznaczających siedem
społecznej oraz w kręgach osób zainteresowanych ochro- najbardziej uprzemysłowionych krajów świata: Kanadę, Francję, Niemcy, Wielką
ną naturalnego środowiska. W krajach Południa coraz Brytanię, Włochy, Japonię i USA (w ostatnim okresie do tej grupy dołączono
bardziej rośnie świadomość, co oznacza wolny handel, również Rosję). – Przyp. tłum.

12 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


45. Patrz na przykład w: „Trade Myth and Gender Reality” („Mit o handlu kach świata rabunkową eksploatację niemożliwych do zastąpienia czymkolwiek
i faktyczna sytuacja płci”), ICDE, 1999; oraz w: „Gender Focus on the WTO” zasobów naturalnych. Intensywne i destrukcyjne rolnictwo i rybołówstwo są
(„Stosunek WTO do problemu płci”), ICDA, 1999; e-mail: ‹ucda@skynet.be›. często powielanym w różnych częściach świata wzorcem, który wywołuje ogrom-
46. UNCTAD, „World Investment Report 1997” („Raport w sprawie inwes- ne zniszczenia w środowisku naturalnym i zagraża miejscowemu, jeszcze bez-
tycji 1997”). piecznemu, pożywieniu. Rosnąca systematycznie ilość środków transportu za
47. Patrz na przykład: European Economy: Reports and Studies (Europejska sprawą rosnącej odległości między producentami i konsumentami jest głównym
gospodarka – sprawozdania i badania), nr 3, 1997. źródłem skażeń stanowiących zagrożenie zdrowia i będących przyczyną niebez-
48. Skrót od European Round Table of Industrialists (Europejski Okrągły piecznych zmian klimatycznych (patrz na przykład: „The Environmental Impacts
Stół Przemysłowców). – Przyp. tłum. of Economic Globalization” – nazwa badań prowadzonych w ramach Między-
49. Skrót od Trans-National Corporation (Ponadnarodowa Korporacja). narodowego Forum w sprawie Globalizacji, których wyniki zostaną niedługo
– Przyp. tłum. opublikowane).
50. Tim Wall, „New WTO Investment Rules Cause Concern; Major issues 66. ERT, „European Industry: A Partner for the Developing World” („Prze-
loom for countries already struggling with Uruguay Round trade agreements” mysł europejski – partner krajów rozwijających się”), Bruksela, 1993.
(„Nowe prawa w dziedzinie inwestowania przyczyną niepokojów; główne prob- 67. Wywiad z Wimem Philippą, Bruksela, 16 grudzień 1998.
lemy wyłoniły się w krajach już parających się z konsekwencjami wynikającymi 68. Skrót nazwy firmy British Petroleum Company PLC – brytyjskiej firmy
z Paragwajskiej Rundy negocjacji w sprawie handlu”), Africa Recovery, vol. 10, nr petrochemicznej, założonej w roku 1909 pod nazwą Anglo-Persian Oil Com-
3, grudzień 1996, strona internetowa: ‹www.globalpolicy.org/socecon/bwi- pany, Ltd. W roku 1935 firma ta została przemianowana na Anglo-Iranian Oil
wto/wtoinvst.htm›. Company, Ltd., a w roku 1954 na British Petroleum Company Limited. Obecna
51. WTO, „Report (1998) of the Working Group on the Relationship nazwa została przyjęta w roku 1982. Siedzibą firmy jest Londyn.
between Trade and Investment to the General Council”, WT/WGTI/2, 8 gru- 69. Peter Southerland jest byłym irlandzkim ministrem sprawiedliwości, w la-
dzień 1998, (98-4920); dostępny poprzez WTO Document Dissemination Facili- tach 1985-1989 był komisarzem EU do spraw konkurencji, a w latach 1993-1995
ty, ‹www.wto.org/wto/ddf/ep/public.html›. dryrektorem generalnym GATT/WTO.
52. Przemówienie Sir Leona Brittana zatytułowane „Europe and the United 70. Wywiad z Wimem Philippą, Bruksela, 16 grudzień 1998.
States: New challenges, New opportunities” („Europa i Stany Zjednoczone 71. Jak wyżej.
– nowe wyzwania, nowe możliwości”), 23 wrzesień 1998. (Patrz przypis 40) 72. Wywiad ze Stephenem Johnstonem, Bruksela, 26 styczeń 1999.
53. Przemówienie Sir Leona Brittana zatytułowane „The WTO Future Agen- 73. Półroczne sprawozdanie TABD, 19 maj 1999.
da” („Przyszły kształt WTO”), wygłoszone na spotkaniu Europejskiej Wspólnoty 74. Jak wyżej.
i europejskich organizacji pozarządowych, federacji biznesu i związków zawodo- 75. Wywiad ze Stephenem Johnstonem, Bruksela, 26 styczeń 1999.
wych w sprawie przyszłego kształtu WTO, Bruksela, 16 listopad 1998; 76. Międzynarodowa organizacja handlu założona w roku 1920; jest federacją
‹http://europa.eu.int./comm/dg01/1711brng.htm›. organizacji ludzi biznesu i firm. Jest wyrazicielem interesów swoich członków na
54. Komisja Europejska publikuje informacje o swoich przygotowaniach do forum organizacji międzynarodowych, ponadto prezentuje punkt widzenia biznesu
proponowanej Rundy Milenijnej WTO na stronie internetowej ‹http://euro- rządom poszczególnych krajów i opinii publicznej. Organizacja posiada najwyższy
pa.eu.int/comm/dg01/dg1newround.htm›. status („A”) jako konsultant Rady Społeczno-Gospodarczej ONZ. Poza publiko-
55. Komisja Europejska, DG1A, „International rules for investment and the waniem kwartalnika World Trade działa także w charakterze sądu arbitrażowego
WTO” („Międzynarodowe zasady inwestowania a WTO”), opracowanie prze- w sprawach dotyczących sporów handlowych między członkami różnych narodo-
znaczone do publicznej dyskusji rozprowadzone podczas zebrania dyskusyjnego wości. W większości przypadków jej wyroki są respektowane i wykonywane.
między Komisją i organizacjami pozarządowymi, które miało miejsce w Brukseli 77. Telefoniczny wywiad z Stefano Bertasim, 22 luty 1999.
27 stycznia 1999 roku; ‹www.xs4all.nl/~ceo/mai/eu/euinvdis.html›. 78. Jak wyżej.
56. Europejska Komisja, DG1A, „Note for the Attention of the 113 Commit- 79. Dunkel jest byłym szwajcarskim negocjatorem, który przewodniczył
tee, Subject: WTO New Round – Trade and Investment” („Notatka dla GATT w latach 1980-1993.
Komitetu 133; temat: Nowa runda WTO – handel i inwestycje), Bruksela, 15 80. ICC, „The world business organisation in 1997” („Organizacja biznesu na
grudzień 1998; ‹wwwxs4all.nl/ceo/mai/eu/113invest.html›. świecie”), broszura, str. 4.
57. Notatki ze spotkania Komisja Europejska – organizacje pozarządowe, 81. Telefoniczny wywiad ze Stefano Bertasim, 22 luty 1999.
Bruksela, 28 styczeń 1999. 82. Wypowiedź Marii Livanos Cattaui, sekretarza generalnego ICC, podczas
58. EC, „Minutes of the first meeting of the Investment Network” („Protokół odwiedzin narodowego komitetu ICC w Południowej Afryce, 11 maj 1999.
z pierwszego spotkania Sieci Inwestycyjnej), dokument Komisji Europejskiej, 83. Proszę na przykład zajrzeć do „Market Doesn’t Replace Need for
Bruksela, 27 listopad 1998. Development Corporation” („Rynek nie zastąpi potrzeby rozwojowych kor-
59. EC, „Annotated Agenda, Investment Correspondent Network” („Przypisy poracji”), Deklaracja Afrykańskich Organizacji Pozarządowych dla UNCTAD
do programu, sieć inwestycyjna”), Bruksela, 5 marzec 1999. W przypisach do IX, Midrand, Południowa Afryka, kwiecień 1996. „Neoliberalny ekonomiczny
porządku dziennego spotkania w sprawie Sieci Inwestycyjnej, EC tak wyjaśnia cel paradygmat pozbawia rząd odpowiedzialności za podstawy naszej ekonomii i za
całego procesu: „Obecna dyskusja między partnerami WTO dowodzi, że w Gene- nasze społeczne potrzeby, siłą otwiera naszą gospodarkę na wpływy zewnętrz-
wie wystąpią trudności w osiągnięciu postępu na wszystkich frontach dotyczących nych kupców i inwestorów i jeszcze bardziej uzależnia kraje afrykańskie od
naszych celów i interesów w odniesieniu do inwestycji. Jest więc istotne, aby bogatszych, uprzemysłowionych krajów i ich transkontynentalnych korporacji.
negocjatorzy EU wiedzieli, gdzie znajdują się priorytety europejskiego biznesu, Nasze kraje są kolonizowane po raz wtóry, zaś odpowiedzialność naszych rządów
tak aby byli w stanie stworzyć adekwatną długofalową strategię negocjacji”. przed nami jest zamieniana na ich odpowiedzialność za potrzeby i interesy
60. ESN, „GATS 2000: Opening markets for services” („GATS 2000 – otwar- TNC-ów i ich rodzimych rządów”. Patrz strona internetowa: ‹www.global-
cie rynków dla usług”), ulotka. policy.org/socecon/bwi-wto/afrtrade.htm›.
61. Przemówienie Sir Leona Brittana wygłoszone na pierwszym spotkaniu 84. Oświadczenie członków międzynarodowego stowarzyszenia obywatelskie-
Europejskiej Sieci Usług (ESN), Bruksela, 26 styczeń 1999; ‹http://gats-in- go przeciwstawiającego się Rundzie Millenijnej i wszelkim negocjacjom w spra-
fo.eu.int/gats-info/gatsesn.pl?›. wie handlu, Genewa, 21 marzec 1999; ‹www.xs4all.nl/~ceo/wto/wtomr-cn.html›.
62. Maria Green Cowles, „The TABD and Domestic Business-Government
Relations: Challenge and Opportunity” („TABD a stosunki między krajowym Źródła dostępne w Internecie
biznesem i rządem – wyzwanie i możliwość”), pierwsza wersja, która ma się Grupy prowadzące kampanie:
ukazać drukiem w: Maria Green Cowles, James Caporaso i Thomas Risse, • A SEED Europe: ‹www.antenna.nl/aseed/›.
Europenisation and Domestic Change (Europeizacja i zmiany wewnętrzne), już • ATTAC: ‹www.attac.org›.
wkrótce ma być zamieszczone na stronie internetowej ‹www.iue.it/Perso- • Corporate Europe Observatory: ‹www.xs4all.nl/~ceo›.
nal/Risse/Rissedoc/cowles.doc›. • Common Front on the WTO (Kanada): ‹www.sierraclub.ca/natio-
63. Helmut Maucher, „Ruling by Consent” („Rządzenie przez konsensus”), nal/trade-env/env-guide-wto.html›.
gościnna kolumna w Financial Times, 6 grudzień 1997, FT Exporter, str. 2. • Council of Canadian: ‹www.canadians.org›.
64. UNICE, „Forthcoming WTO Multilateral Negotiations. Preliminary • Friends of Earth: ‹www.foe.org›.
UNICE Objectives” („Zbliżające się, wielostronne negocjacje w ramach WTO. • Focus on Global South: ‹www.focusweb.org›.
Wstępne cele UNICE”), 16 lipiec 1998. • Green Group in European Parliament: ‹www.millennium-round.org›.
65. W wyniku możliwości wywierania szerokiego wpływu, globalizacja gos- • People’s Global Action: ‹www.agp.org›.
podarki urasta do roli zasadniczego zagrożenia lokalnych, regionalnych i global- • Public Citizen: ‹www.tradewatch.org›.
nych ekosystemów. W celu zapewnienia ciągłości produkcji i konsumpcji, • Third World Network: ‹www.twnside.org.sg›.
najpierw w wysoko uprzemysłowionych krajach, a obecnie coraz bardziej w skali • Transnational Institute: ‹www.worldcom.nl/tni/wto/›.
globalnej, korporacje prowadzą w pozostałych, nie naruszonych jeszcze, zakąt- • World Development Movement: ‹www.oneworld.org/wdm/›.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 13


DYNAMIKA PRZESTĘPSTW, WDRAŻANIE PRAWA I EKONOMIA
NARKOTYKÓW1

W ojna narkotykowa została przegrana, lecz walka toczy się dalej. Mimo
narastania środków, których celem jest redukcja dostaw i zapotrzebo-
wania na nielegalne narkotyki, ich konsumpcja ma na całym świecie tendencję
wzrostową. Przemysł narkotykowy jest prawdopodobnie największym i najbar-
dziej dochodowym sektorem międzynarodowej rzeszy przestępczej. Przewidy-
wane zagrożenia wynikające z konsumpcji narkotyków i zorganizowanej prze-
Represjonowanie stępczości, dostarczają w ostatnich latach głównych motywów do tworzenia
zasad prawa i organizowania jednostek egzekwujących przestrzeganie prawa.
produkcji i handlu Stąd represje dotyczące narkotyków nabierają coraz bardziej charakteru
międzynarodowego.
narkotykami Mnożą się jednostronne, dwustronne i wielostronne formy nacisku, inter-
wencji i współpracy między krajami, których celem jest zduszenie wręcz
przynosi dokładnie puchnącej ekonomiki narkotykowej. Reżym prohibicji jest w szybkim tempie
poszerzany o siły przymusu poszczególnych państw, które interweniują na
odwrotny skutek narodowych i międzynarodowych rynkach i w ramach tych interwencji narusza-
ją suwerenność poszczególnych jednostek, społeczności i krajów.
od zamierzonego Podobnie jak jednostka może uzależnić się od narkotyku, tak społeczność,
w której ona żyje, może uzależnić się od dochodów, których źródłem jest
– zachęca do interes narkotykowy (OGD, Observatoire Géopolitique des Drogues,
1995:xiii). Twierdzenie to wydaje się być również prawdziwe w odniesieniu do
prowadzenia tego agencji powołanych do kontroli tego nielegalnego interesu.
Nie można wygrać wojny narkotykowej, przynajmniej nie może jej wygrać
procederu, państwo, dopóki istnieje zapotrzebowanie na nielegalne narkotyki. Zamiast
utrzymywać handel narkotykami i zorganizowaną przestępczość pod kontrolą,
przynosząc ograniczenie dostaw powoduje wzrost zysków nielegalnych przedsiębiorców
i zmusza ich do przejawiania inicjatyw mających na celu profesjonalizację swojej
prowadzącym go organizacji. Wywołany represjami niedobór sztucznie rozdmuchuje ceny towa-
ru, co powoduje, że coraz więcej ludzi przejawia zainteresowanie podjęciem
coraz większe ryzyka założenia tego rodzaju interesu. Kiedy rządy wzmagają wysiłki zmierza-
jące do ograniczenia przemysłu nielegalnych narkotyków, przedsiębiorcy reor-
zyski. ganizują się, tak aby zmniejszyć do minimum ryzyko wykrycia i oskarżenia.
Tak więc ograniczenie dostaw zdaje się być wyjściem przypominającym
ślepą uliczkę, rezultaty są nikłe, z wyjątkiem spowodowania niezamierzonych
efektów – wzmocnienia dostaw nielegalnych narkotyków oraz umocnienia
organizacji sieci dostawców, czyli tego, co chciano ograniczyć. Jest jednak wiele
innych funkcji policji i innych agencji rządowych, które mogłyby uzasadniać
interwencyjną politykę i kontrolę problemów związanych z rozprowadzaniem
Część 1 i konsumpcją narkotyków. Problemy te to sprawy zdrowotności i porządku
publicznego. W ostatecznej konsekwencji polityka ukierunkowana na ograni-
czanie musi, przynajmniej zgodnie z oficjalnymi jej celami, być osądzana na
podstawie tego, jak mocno ogranicza ona spożycie narkotyków – poprzez
ograniczenie dostępności narkotyków, poprzez wzrost ich ceny lub wreszcie
Hans T. van der Veen poprzez odstraszające działanie prawa (UNDCP, 1997:237). Obraz ten jest
Copyright  1999 raczej posępny.
W trakcie ostatniego dziesięciolecia nastąpił potężny wzrost produkcji
European University Institute narkotyków. Produkcja opium i marihuany podwoiła się, zaś produkcja koki
San Domenico, Włochy potroiła (Perl, 1994:ix). Nowe, syntetyczne narkotyki mają popyt w krajach
całego świata. Tematem, który jest jednak prawie nie dyskutowany na forum
Centre for Drug Research (CEDRO) międzynarodowym, to właściwość polityki antynarkotykowej, natomiast bardzo
University of Amsterdam, Holandia szeroko omawia się sprawy dotyczące tego, ile jeszcze sił i środków należy
E-mail: CEDRO@frw.uva.nl dodać agencjom zajmującym się egzekucją prawa, aby mogły one stłumić
www.frw.uva.nl/cedro/ handel narkotykami. Reżym prohibicji rozciąga swoje macki w kierunku
sektora finansowego (pranie pieniędzy), nowych narkotyków, przodującego

14 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


przemysłu chemicznego i rozbijania zorganizowanej prze- i ukazać jej dynamikę jako pochodną zmian struktural-
stępczości. Co więcej, zaczyna on mieć charakter ponad- nych w globalnej polityce ekonomicznej. Patrzę na wojnę
narodowy. narkotykową jako na sposób, w jaki państwa próbują dać
W publicznych debatach prawa człowieka i opcja sobie radę z utratą swojego autorytetu w globalizującym
sprzeciwiania się wojnom narkotykowym zaczyna domino- się świecie. Skupię się na politycznych i ekonomicznych
wać nad wiarą, że jedynie umocnienie wewnętrznych przesłankach handlu narkotykami i jego kontroli oraz
i międzynarodowych legalnych instrumentów może do- analizie obu kwitnących gałęzi, zarówno przemysłu nar-
prowadzić do warunków koniecznych dla demokratyzacji kotykowego, jak i „przemysłu” kontroli przestępczości,
społeczeństwa (Dorn, Jepsen i Savona, 1996:4) Podczas jako form rzutowania władzy i wprowadzania społecznej
gdy zwolennicy legalności i ci, co optują z wzmocnieniem dyscypliny oraz jako mechanizmów prowadzących do gro-
sił porządkowych, rywalizują między sobą w mediach i na madzenia bogactw mających posłużyć do przejęcia władzy
arenie politycznej, dwa światy, jeden skupiający specjalis- i dóbr w ramach „nowego porządku świata”. Moim głów-
tów od egzekucji prawa i drugi, przestępczy, coraz bar- nym argumentem jest to, że błędne założenia i instrumen-
dziej umacniają swoją władzę nad społeczeństwem. Oba talizacja wojny narkotykowej, zarówno na wewnątrzkrajo-
poszerzają zakresy swojej działalności i kompetencji, pro- wym, jak i międzynarodowym poziomie, prowadzą do
fesjonalizując i umiędzynarodawiając swoje operacje. Co fiaska celów, jakie stawia przed sobą polityka prohibicji,
więcej, zdają się znajdować uzasadnienie, wręcz wsparcie, i stwarzają nie zamierzone i zamierzone konsekwencje,
w istnieniu przeciwnika. które całkowicie tłumaczą tę eskalację.
Aby pojąć perwersję dynamiki ich rozwoju – koniunk- Za pomocą wstępnej teorii Międzynarodowego Kom-
tury przemysłu narkotykowego i mnożących się sił państ- pleksu Narkotykowego – jak nazywam to zagadnienie
wowych przeznaczonych do jego kontroli – należy znacz- – zamierzam doprowadzić do głębszego zrozumienia
nie więcej uwagi poświęcić politycznym i ekonomicznym wspólnej dynamiki rozszerzającego się przemysłu narkoty-
interesom wiążącym obie te strony – producentów i hand- kowego i rozszerzających się sił represyjnych państwa oraz
larzy narkotyków oraz siły przeznaczone do ich ogranicza- przedstawić szersze spojrzenie na wyłaniające się i dotych-
nia. Analogicznie należy dokład- czasowe niebezpieczeństwa, który-
nie przeanalizować splot intere- Podczas gdy zwolennicy mi są te siły dla procesu demo-
sów, symbiozę i systemowe inter- legalności i ci, co optują kratyzacji społeczeństw.
reakcje „górnego świata” i „pod- Koncepcja Międzynarodowego
ziemnego świata”, które mają z wzmocnieniem sił Kompleksu Narkotykowego zosta-
miejsce w międzynarodowej poli- porządkowych, rywalizują ła stworzona na podstawie analo-
tyce gospodarczej. między sobą w mediach i na gii do Kompleksu Wojskowo-
To, dlaczego ludzie produkują, Przemysłowego (Military-Indust-
rozprowadzają i konsumują narko- arenie politycznej, dwa rial Complex; w skrócie MIC),
tyki, jest bardzo skomplikowaną światy, jeden skupiający który był szeroko prezentowany
sprawą. Pieniądze i władza (nędza specjalistów od egzekucji jako wyjaśnienie długiego okresu
i marginalizacja), które są z tym trwania zimnej wojny, spirali wy-
związane, są głównym powodem
prawa i drugi, przestępczy, ścigu zbrojeń, utrzymywania się
ich rozprowadzania i produkcji. coraz bardziej umacniają swoją ideologicznych antagonizmów,
Pozostałych przyczyn rozkwitu go- władzę nad społeczeństwem. „zboczonych” priorytetów budże-
spodarki narkotykowej należy szu- towych państwowych i interwenc-
kać wewnątrz społeczeństwa. Cho- jonistycznej polityki zagranicznej
dzi o strukturę społeczną, sposób dochodzenia i utrzymy- wielkich mocarstw (Rosen, 1973:1).
wania się w niej przy władzy, to, jak przedstawia się polityka Teoria Kompleksu Wojskowo-Przemysłowego (MIC)
ekonomiczna i jakie są jej wyniki, oraz na ile mocna jest jest bardzo użyteczna do zrozumienia dynamiki leżącej
tkanka kulturowa przeciwstawiająca się wykorzystywaniu u podstaw tych społecznych wydarzeń i tendencji, ze
urzędów państwowych do celów prywatnych (Tullis, szczególnym uwzględnieniem zależności między wojsko-
1991:2). Aby zrozumieć polityczne opcje i wybór jakiegoś wym establishmentem i przemysłem zbrojeniowym, które
kierunku polityki, musimy rozważyć również te czynniki. wspólnie opanowały społeczną strukturę pewnych krajów
Rządy stają przed bardzo złożonym procesem wyboru i uformowały na tyle potężną grupę interesów, aby do-
polityki, kiedy mają do czynienia z tymi narkopochodnymi prowadzić do takich skutków. Poza analizą tego rodzaju
interesami oraz różnorakimi i wzajemnie od siebie zależ- symbiotycznych zależności między różnymi uczestnikami
nymi wymiarami problemu narkotykowego. Danie sobie gry o wspólnych i nawzajem się zazębiających interesach
rady z tym problemem w ramach własnego kraju, przy (to znaczy szczególnych grup interesu poszukujących
internacjonalizacji zarówno problemu narkotykowego, jak szczególnego zainteresowania ze strony rządu) teoria
i sił przeznaczonych do walki z nim, jest bardzo trudną MIC ześrodkowuje również swoją uwagę na czynnikach
sprawą. Bez względu na szczerość i dobre intencje sił systemowych, które prowadziły do wzrostu zarówno armii,
zajmujących się egzekucją prawa oraz wysokość zarobków jak i przemysłu zbrojeniowego. Czynniki, które ona poda-
ich funkcjonariuszy, z całą pewnością nie uda się im je, istnieją zarówno wewnątrz poszczególnych społe-
ograniczyć przemysłu narkotykowego. czeństw, jak i na poziomie międzynarodowym.
To właśnie tej spirali eskalacji działań ze strony obu Na obszarze wewnątrzkrajowym, nawet tam, gdzie nie
uczestników walki o władzę stojących po przeciwnych było struktur powodujących mieszanie interesów grup
stronach barykady chcę poświęcić ten artykuł. Moje po- biznesu i sektora wojskowego i gdzie cele MIC były
szukiwania zmierzają do zrozumienia, skąd bierze się to osiągane przez niezliczone i, w zasadzie, nie związane ze
niepowodzenie, dlaczego ta polityka jest kontynuowana sobą decyzje, skutki decyzji podjętych w pogoni za przewi-
i jakie są tego konsekwencje. Tak więc postaram się dywanym własnym interesem, przyczyniły się do do roz-
przedstawić uzasadnienia eskalacji wojny narkotykowej woju obu sektorów. Na arenie międzynarodowej terroryści

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 15


z MIC przewidywali inaczej, chodziło o to, aby firmy Ponieważ interesują mnie głównie międzynarodowe
mieszczące się w obrębie danego kraju – kompleksy wymiary wzajemnego oddziaływania między przemysłem
wojskowo-przemysłowe – popierały się nawzajem, jako że narkotykowym i aparatem egzekucji prawa, w dalszej
osiągnięcia jednej strony w zimnej wojnie prowadziły części tego artykułu postaram się wyjaśnić dominujące
drugą stronę na coraz wyższy poziom. zmiany, jakie zaszły w międzynarodowej ekonomii poli-
W podobny sposób postaram się uzasadnić w tym tycznej, które postrzegam jako tło warunkujące zrozumie-
artykule eskalację wojny narkotykowej, skupiając uwagę nie wzajemnej eskalacji dynamik tych dwóch sił.
na symbiotycznych i systemowych współzależnościach
między przemysłem narkotykowym i wysiłkami państwa PRZESTĘPCZOŚĆ I EGZEKUCJA PRAWA W RAMACH
zmierzającymi do jego kontroli, i opracować na tej pod- NWO (New World Order – Nowy Porządek Świata)
stawie teorię Międzynarodowego Kompleksu Narkotyko- Umiędzynarodowienie zarówno przestępczości, jak
wego. Teoria ta powinna pomóc wyjaśnić trwanie, a także i aparatu egzekucji prawa, a co za tym idzie ich wzajemnej
eskalację wojny narkotykowej, wytłumaczyć, skąd się wzię- dynamiki, jest ściśle związane ze zmianami w systemie
ła dominująca rola narkotyków w polityce wewnętrznej światowym, który dokonał się za sprawą zakończenia
i międzynarodowej wielu państw, oraz dostarczyć głęb- Zimnej Wojny, globalizacji, integracji regionalnej i neoli-
szego uzasadnienia dynamiki rozwoju przemysłu narkoty- beralnych reform. Transformacje, których przyczyną były
kowego i sił powołanych do jego kontroli i ograniczania. wyżej wymienione reformy i procesy, są różnorakie. Stwo-
Odchodzę od twierdzenia, że zogniskowanie się na rzyły one nowe wzorce hierarchii i dominacji w systemie
politycznych i ekonomicznych aspektach przemysłu nar- międzynarodowym i zmieniły rolę państwa w tym sys-
kotykowego i kontrolujących go sił może dostarczyć bar- temie. Napotkaliśmy nowe formy suwerenności (ekonomi-
dziej gruntownego uzasadnienia dynamiki ich wspólnego czną, wielostronną, wielonarodową etc.) oraz zmiany
rozwoju. Umieszczam przemysł narkotykowy i siły eg- w zależnościach między systemami ekonomicznym i poli-
zekucji prawa w kontekście zarówno społeczeństwa, jak tycznym (odejście od regulacji, korupcja). Te zmiany
i międzynarodowej polityki ekonomicznej, w których się w światowym systemie politycznym i ekonomicznym przy-
one ukształtowały, i staram się wy- czyniły się również do zmniejsze-
odrębnić ich wzajemne związki Globalizacja umożliwia nia rozdziału pomiędzy polityką
i dynamikę. W celu uzyskania te- wewnętrznego i międzynarodowe-
go, co wynika z ich związków, po- również ekspansję go podziału pracy, kreując zarzą-
staram się skupić na ich dystrybu- nielegalnych sieci i transakcji dzanie ogólną ekonomiką (Cher-
cyjnych konsekwencjach w ramach na całym świecie... Procedury ny, 1995; Rosenau, 1992). Wraz
społeczeństwa i między społeczeń- z tymi zmianami podstawy akumu-
stwami, określając ich zamierzone
finansowe ułatwiają ukrycie lacji władzy i bogactwa oraz użycie
i nie zamierzone konsekwencje poczynań o charakterze tych środków do ich ochrony przy-
w kategoriach rozkładu władzy, przestępczym, zaś rosnąca jmują bezprecedensowy kształt.
bogactw i bezpieczeństwa, zarów- wymiana towarowa zwiększa Ma to również zastosowanie do sił,
no w aspekcie wewnętrznym, jak które starają się doprowadzić do
i zewnętrznym. możliwości przemytu redystrybucji tych politycznych
Poniżej podaję trzy ściśle ze i oszustw. i ekonomicznych środków.
sobą związane zagadnienia, przy Tak więc globalizacja prowadzi
pomocy których zamierzam na- do znacznie bardziej rozczłonko-
świetlić splatające się dynamiki rozwoju przemysłu nar- wanej konkurencji w pogoni za władzą i bogactwem,
kotykowego oraz sił egzekucji prawa i dostarczyć w ten w ramach której niepaństwowi gracze cieszą się rosnącym
sposób cegiełek do budowy pojęcia Międzynarodowego znaczeniem. W tym kontekście ma miejsce umiędzynaro-
Kompleksu Narkotykowego: dowienie przestępczości i organów jej ścigania. W tym
1. Globalny przemysł narkotykowy, w ramach którego samym też kontekście kształtują się wzajemne oddziaływa-
skupiam się na międzynarodowym podziale pracy w biz- nia tych dwóch sił. W identycznym kontekście wpływają
nesie narkotykowym i na tym, w jaki sposób prawa one na międzynarodową ekonomię polityczną i tym sa-
poszczególnych państw i kontrola praktyk narkotykowych mym na podział władzy, bogactw i bezpieczeństwo w ra-
może rzutować na struktury organizacyjne przemysłu i po- mach międzynarodowego systemu.
dział zysków. Globalizacja, określana jako „intensyfikacja ekonomi-
2. Ekonomia polityczna sektora egzekucji prawa, w ra- cznych, politycznych, społecznych i kulturalnych stosun-
mach której skupiam się na wymianie między organami ków ponadgranicznych”, została w znacznej mierze umo-
ścigania i szerszymi celami politycznymi państw na arenie żliwiona dzięki osiągnięciom technologicznym i jest jesz-
wewnętrznej i międzynarodowej oraz na mechanizmach, cze bardziej podtrzymywana poprzez ekonomiczne i poli-
przy pomocy których splatające się dynamiki sił przestęp- tyczne decyzje zmierzające do zniesienia ograniczeń
czych i sił zajmujących się ich ściganiem wpływają na w międzynarodowej wymianie. Wraz z częściową liberali-
rozkład władzy, bogactw i bezpieczeństwa wewnątrz społe- zacją światowych rynków globalizacja oferuje rosnące
czeństw i między nimi. możliwości nie skrępowanego przepływu kapitału, dóbr,
3. Międzynarodowy Kompleks Narkotykowy, w ramach ludzi i informacji, jak świat długi i szeroki. Towarzyszący
którego staram się ocenić dynamiki wzajemnych oddziały- temu wzrost znaczenia sił rynkowych oraz wpływ neolibe-
wań między przemysłem narkotykowym i działaniami orga- ralnych reform osłabiły możliwości poszczególnych państw
nów ścigania i udowodnić, że siły napędowe wojny narkoty- bądź ich chęć do regulacji i kontroli tych przepływów.
kowej są identyczne jak występujące podczas Zimnej Wraz ze zburzeniem Berlińskiego Muru globalizacja, mi-
Wojny spiskowe i systemowe mechanizmy, których konse- mo iż niejednorodna, zyskuje prawdziwie globalny wymiar.
kwencje są równie niebezpieczne, jeśli chodzi o stosunki Paradoksalnie wraz z postępującą integracją społecz-
między państwami, jak i zbiorowiskami ludzkimi. ności całego świata zmiany te zrodziły siły dezintegracyjne,

16 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


które w połączeniu z nowymi możliwościami technologicz- nowany, co jeszcze bardziej może pogorszyć stałe ucieka-
nymi oferują nie mające precedensu możliwości rozwoju nie się państwa do kryminalizacji ich poczynań i stosowa-
ponadnarodowych przedsięwzięć o charakterze kryminal- nie środków represyjnych zmierzających do uzyskania
nym. Polityczny zamęt i ubóstwo, które przyszły wraz kontroli i ograniczania ich działalności. Ta sytuacja pro-
z tymi zmianami w międzynarodowej ekonomii politycz- wadzi do wzrostu znaczenia pewnych przestępczych dzia-
nej, stwarzają grunt do rozwoju przemysłu narkotykowe- łań oraz państwowej siły przymusu (policji, wojska, urzę-
go, jako że rosnąca liczba ludzi usiłuje znaleźć w nich dów celnych, aparatu fiskalnego i sił specjalnych).
złagodzenie ekonomicznego cierpienia i/lub ujście swoich Od zakończenia Zimnej Wojny „dywidenda pokoju”
nacjonalistycznych nastrojów w walce prowadzonej po- w znacznym stopniu przeszła na rzecz państwowych sił
przez przedsięwzięcia o charakterze kryminalnym (na przymusu i skierowana na nowe zadania. W wielu krajach
przykład Kurdystan, Czeczenia, Kosowo). znalazło to swój wyraz w zwiększeniu wydatków na środki
Globalizacja umożliwia również ekspansję nielegal- przymusu wewnętrznego, zaś wzrost wydatków na obronę
nych sieci i transakcji na całym świecie. Diaspory mig- jest motywowany koniecznością zapobiegania nowym, ze-
racyjne łączą biedne kraje produkujące narkotyki z ryn- wnętrznym zagrożeniom. W ramach tego procesu swoje
kami konsumentów w krajach o dużo większej sile naby- rozmiary, środki i kompetencje najbardziej zwiększyła
wczej. Procedury finansowe ułatwiają ukrycie poczynań policja. W wielu krajach do walki z narkotykami włączono
o charakterze przestępczym, zaś rosnąca wymiana towaro- również wojsko. Stany Zjednoczone w latach osiemdzie-
wa zwiększa możliwości przemytu i oszustw. siątych i dziewięćdziesiątych sukcesywnie wprowadzały
Podobnie do ponadnarodowych koncernów przedsię- poprawki do ustawy Posse Comitatus Act zakazującej od
biorcy o charakterze przestępczym działający w bardziej roku 1878 włączania wojska do działań wewnątrz kraju,
zorganizowanej formie rozszerzają swoje międzynarodo- które pozwalają obecnie na angażowanie go w walkę
we operacje do takiego stopnia, że ich znaczenie w społe- z handlem narkotykami, zarówno w kraju, jak i za granicą
czności świata i światowej ekonomii przekracza znacznie (Bagley, 1992:130, Drug War facts). Także marynarki
rządów (Strange, 1996:110). Rodziny mafijne, takie jak wojenne Holandii, Wielkiej Brytanii i Francji patrolują
włoska N’Drangheta, Camorra rejon Karaibów, aby przeciwdzia-
i Cosa Nostra, amerykańska Cosa Podobnie do ponadnarodowych łać przemytowi narkotyków.
Nostra, kolumbijskie kartele nar- koncernów przedsiębiorcy Tak więc globalizacja i liberali-
kotykowe, chińskie Triady, japońs- zacja idą ręka w rękę z nowymi
ka Yakuza i ostatnio liczne or- o charakterze przestępczym środkami regulacji i kontroli ryn-
ganizacje o charakterze mniej lub działający w bardziej ków, instytucji i społeczeństw,
bardziej narodowym z krajów by- zorganizowanej formie zwłaszcza tymi, które są ukierun-
łego Bloku Wschodniego, to tylko kowane na nielegalne narkotyki,
najbardziej znane przykłady prze- rozszerzają swoje migrację i w mniejszym stopniu na
stępczych sieci oplatających swoi- międzynarodowe operacje do nielegalny przepływ kapitału (An-
mi mackami cały świat. Jeśli cho- takiego stopnia, że ich dreas, 1995). Pewne mechanizmy
dzi o ich wzajemne stosunki, to tej kontroli pozostają w rękach
albo konkurują, albo współpracują
znaczenie w społeczności agencji rządowych. Istnieje jednak
ze sobą. Narkotyki stanowią za- świata i światowej ekonomii tendencja do wydzielenia części
zwyczaj, ale nie zawsze, ich najbar- przekracza znacznie rządów. odpowiedzialności i przesunięcia
dziej dochodowy towar. Często jej na inne poziomy politycznej
angażują się one w inne, zarówno władzy, jak również w ręce instytu-
nielegalne, jak i legalne, operacje (handel bronią, pro- cji o charakterze prywatnym (Johnston, 1992). Najbar-
stytucja, wymuszenia itp.) i nieraz zdarza się, że ich jawne dziej uderzające jest przejście ze stosowania prawa ad-
dochody znacznie przekraczają nielegalne. Działalność ta ministracyjnego na rzecz prawa karnego do utrzymania
nie tylko dostarcza im szybkiego dochodu, ale umożliwia porządku społecznego i zapewnienia bezpieczeństwa pań-
również wywieranie politycznego nacisku. stwa w pojęciu ogólnym. Troska o wewnętrzne i zewnętrz-
Środki te pomagają niektórym przedsiębiorcom nar- ne bezpieczeństwo również staje się coraz bardziej nie-
kotykowym tworzyć struktury siłowe umożliwiające im określona, podobnie ma się sprawa z zadaniami rządo-
ochronę własnych interesów i przeciwstawianie się wła- wych agencji przymusu odpowiedzialnych za ochronę nie-
dzom państwowym w pewnych dziedzinach, a nawet w pe- zależności państwa.
netrację elit władzy. Tego rodzaju działania mogą ostate- Zagrożenie państwowej niezależności będące konsek-
cznie zagrozić innym sektorom życia społecznego i samym wencją globalizacji doprowadziło rządy wielu krajów do
społeczeństwom, zwłaszcza gdy zasady prawa i formalne wniosku, że tradycyjny system organizacji policji kryminal-
regulacje między krajami, rynkami i społeczeństwami nej – system indywidualnych państw – nie jest już zdolny
umożliwiają zawieranie nieformalnych układów, korupcję, do stawienia czoła nowym zagrożeniom ze strony między-
przemoc i zastraszanie. narodowej przestępczości (Anderson i inni, 1995:40). Po-
Tego rodzaju konsekwencje mogą jednak raczej wyni- większanie i umiędzynarodawianie sił państwowych, naci-
kać z faktu nielegalności ich działalności niż z tego, że ich ski polityczne i wtrącanie się państw w sprawy wewnętrzne
organizacje mają charakter przestępczy. Większym za- innych krajów, jak również rosnąca liczba więźniów skaza-
grożeniem dla władzy państwowej od siły wpływu, jaką nych za przestępstwa narkotykowe, doprowadziły do tego,
może uzyskać zorganizowana przestępczość, jest jej niety- że wielu ludzi postrzega aparat egzekucji prawa jako
kalność, która bierze się z umiędzynarodowienia jej dzia- zagrożenie społecznych wolności.
łalności. Twierdzę, że tam, gdzie sieci przedsiębiorstw Spośród ponad miliona (obecnie już dwóch milionów
narkotykowych nie mogą włączyć się w lokalne lub państ- – przyp. red.) więźniów odsiadujących kary w więzieniach
wowe polityczne i ekonomiczne struktury, ich wpływ na Stanów Zjednoczonych – 59,9 procenta to przypadkowe,
społeczeństwo ma charakter znacznie bardziej zdetermi- nie mające nic wspólnego z przemocą, ofiary oskarżeń

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 17


związanych z narkotykami (Akida, 1997:607). W Stanach również powiązania, które są tworzone poprzez sieci
Zjednoczonych na każdych 100 000 mieszkańców 641 od- i organizacje w różnych miejscach stacjonowania, przy
siaduje karę w więzieniu, w Holandii liczba ta wynosi pomocy których realizowane są czasami operacje o chara-
„tylko” 65 (Belenko, 1998).2 kterze ponadpaństwowym. Różnice w prawodawstwie po-
„Amerykanizacja” wojny narkotykowej ma również szczególnych krajów oraz w możliwościach egzekwowania
miejsce w Europie i innych krajach. Międzynarodowe prawa przez organy ścigania tych krajów kształtują moż-
konwencje, umowy o wzajemnej pomocy i mechanizmy liwości uniknięcia przez narkotykowych przedsiębiorców
instytucjonalne stanowią w połączeniu z szybko rosnącą ryzyka przechwycenia i oskarżenia oraz utrzymywania
liczbą nieformalnych sieci między agencjami policyjnymi, interesu w stanie rozkwitu.
których celem jest intensyfikacja nacisku na zmorę nar- Różnorodność praw, systemów kontroli i kryminaliza-
kotykową, podstawę trzech filarów procesu integracyjnego cji na całym świecie oraz nierówności w możliwościach
Europy (Sheptycki, 1996). i determinacji kontroli dotyczącej narkotyków, z jakimi
Ważne zmiany w międzynarodowych systemach, poli- mamy do czynienia w różnych krajach, umożliwiają głów-
tycznym i gospodarczym, które uległy znacznemu przy- nym handlarzom narkotyków wyciąganie korzyści ze sła-
spieszeniu w ostatnim dziesięcioleciu lub dwóch udostęp- bych punktów tej mozaiki (Van der Vaeren, 1995:350).
niły bezprecedensowe możliwości legalnego i nielegalnego Można jednak odwrócić sposób rozumowania, co
handlu i redystrybucji władzy i bogactw. Zmiany te za- oznaczałoby, że państwowe interesy polityczne i/lub eko-
chęcają państwa lub przynajmniej elity będące u władzy nomiczne wymagają utworzenia tych „słabych punktów”
do szukania nowych sposobów akumulacji tych środków, lub nisz ochronnych, w których jeden lub więcej etapów
kontroli społeczeństwa i wypracowania sposobu porozu- narkotykowej trajektorii może czuć się zupełnie bezpiecz-
mienia z zewnętrznym światem. Wydaje się, że liberaliza- nie (kawiarnie, tajemnica bankowa, samoregulujące się
cja praw rządzących pewnymi ro- rynki papierów wartościowych
dzajami działalności idzie w parze etc.).3
z kryminalizacją innych. Wojna
Represje w stosunku do Cechy te tłumaczą istnienie ba-
narkotykowa staje się jednym narkotyków windują w górę rdzo dynamicznego podziału pracy
z głównych legalnych obszarów, na ceny i przyczynią się w ten w przemyśle narkotykowym. Ośro-
którym państwa mogą szukać sposób do niesamowitego dki produkcyjne „naturalnych”
wzmocnienia swojej zdolności do narkotyków (marihuana, koka,
interwencji tak w wewnętrznych, wzrostu zysków opium i jego pochodne) znajdują
jak i międzynarodowych aspek- uzyskiwanych z ich sprzedaży się głównie w tak zwanym Złotym
tach. oraz z usług związanych Trójkącie Południowo-Wschod-
W kolejnych częściach artykułu niej Azji, Złotym Półksiężycu Za-
postaram się wyjaśnić, w jaki spo- z przemysłem narkotykowym. chodniej Azji, niektórych krajach
sób polityczne i ekonomiczne inte- Środkowego Wschodu i Magrebu
resy i współzależności między nie- (kraje rejonu Północnej Afryki
legalnym przemysłem narkotykowym i działalnością pańs- graniczące z Morzem Śródziemnym) oraz w krajach Ame-
twowego aparatu zajmującego się jego kontrolą kształtują ryki Łacińskiej. Regiony te rywalizują ze sobą przy jedno-
dynamikę i rezultaty wojny narkotykowej. czesnym wyłanianiu się rejonów produkcyjnych w krajach
byłego Bloku Wschodniego oraz producentach z siedzibą
PRZEMYSŁ NARKOTYKOWY w krajach Zachodu, gdzie są produkowane głównie sztu-
Nielegalny handel narkotykami jest w zasadzie przed- czne narkotyki (ekstaza, amfetamina). Do listy tej można
sięwzięciem o charakterze międzynarodowym. Przemysł dodać wiele innych krajów, w których przedsiębiorcy
narkotykowy składa się z kilku etapów: hodowla, oczysz- narkotykowi starają się zająć niszę istniejącą w wewnętrz-
czanie, transport, dystrybucja, pranie pieniędzy i inwes- nym i międzynarodowym handlu narkotykami. Niektóre
towanie. Na każdym etapie tego narkotykowego łańcucha, z nich spełniają ważną rolę tranzytową dla narkotyków
od produkcji do dystrybucji, osiągane są zyski, które udających się na najbardziej lukratywne rynki konsumenc-
ulegają konsumpcji lub są inwestowane, przy czym często kie w Stanach Zjednoczonych i Europie. Inne z nich
wymagają one swego rodzaju prania, aby ukryć ich niele- znajdują zyskowną rolę w praniu i inwestowaniu pieniędzy
galne pochodzenie. narkotykowych dzięki „liberalnym” zasadom bankowości
Poczynając od pól marihuany, koki i maku, poprzez (tajemnica, konfidencjonalność i narzędzia umożliwiające
laboratoria czyszczące i dalej aż do konsumenta narkotyk inwestowanie pieniędzy). Mamy więc do czynienia z bar-
przechodzi przez wiele różnych dróg i etapów dystrybucji. dzo niejednorodną konkurencją, w ramach której różne
Przekracza wiele granic, formalnych i nieformalnych, i sta- narkotyki, różni przedsiębiorcy narkotykowi, grupy roz-
je przed różnymi wersjami jurysdykcji. Bardziej wyrafino- prowadzające i różne systemy prawne konkurują w prze-
wane techniki prania w sposób równorzędny stosują roz- chwytywaniu zysków na wielu, jeśli nie na wszystkich,
budowaną sieć międzynarodowych instytucji finansowych, etapach narkotykowej trajektorii.
firm o charakterze handlowym i inwestycyjnym, aby ukryć Według najnowszych szacunków UNDCP (United Na-
i zainwestować zyski z narkotyków. Różne etapy nar- tions Drug Control Program – Program Kontroli Nar-
kotykowego łańcucha oraz ich łączenie ze sobą wymagają kotyków Organizacji Narodów Zjednoczonych) nielegalny
udziału, a czasami zorganizowania ogromnej liczby ludzi przemysł narkotykowy stanowi w skali globalnej około
koniecznych do właściwego wykonania wszystkich proce- 8 procent handlu międzynarodowego (UNDCP, 1997).
dur, w tym ochrony przed konkurencją oraz interwencją Jego roczny obrót szacowany na 400 miliardów dolarów
przedstawicieli prawa. stanowi tylko część dochodów pochodzących z nielegal-
Ponadnarodowy wymiar przemysłu narkotykowego jest nych działań prowadzonych na całym świecie, które wyno-
więc jedynie funkcją odległości między głównym produ- szą, jak ocenia ONZ, 1 bilion (tysiąc miliardów) dolarów.
centem a rejonami konsumpcji. Zawiera on w sobie Skąd się wzięły te liczby? Przypominają one dość popular-

18 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


ne kiedyś wyliczenia, takie jak chociażby te, które mówiły, Jest oczywiste, że siły porządkowe mogą odegrać pew-
że łączna ilość wyprodukowanych żyletek wystarczyłaby do ną rolę w zakłóceniu produkcji i dystrybucji narkotyków,
pokrycia powierzchni całej Ziemi. Istotniejsza od tych a tym samym doprowadzić do ważnych zmian w dys-
liczb jest dystrybucja dochodów i ich ogólny wpływ na trybucji dochodów pochodzących z ich sprzedaży. Skut-
sytuację społeczną. kiem tych działań może być nie tylko wykluczanie po-
Przemysł narkotykowy stanowi kręgosłup gospodarki szczególnych jednostek i tworzenie luk na rynku gotowych
wielu krajów oraz regionów, dając możliwość bezpośred- na wchłonięcie nowych kandydatów (którymi mogą być
niego i pośredniego uzyskania dochodu oraz tworząc indywidualni przedsiębiorcy, instytucje lub całe regiony),
miejsca pracy dla milionów ludzi na całym świecie. Ludzie ale także wzrost kosztu utrzymania poszczególnych ogniw
ci zaspakajają potrzeby innych ludzi. Kraje takie jak w narkotykowym łańcuchu.7
Boliwia, Maroko, Meksyk i Afganistan czerpią korzyści Represje w stosunku do narkotyków windują w górę
z tego przemysłu, osiągając dochody porównywalne z do- ceny i przyczynią się w ten sposób do niesamowitego
chodami pochodzącymi z ich oficjalnego eksportu. Maro- wzrostu zysków uzyskiwanych z ich sprzedaży oraz z usług
ko zarabia na hodowli i eksporcie konopi i haszyszu około związanych z przemysłem narkotykowym. Przedsiębiorcy
7,75 miliarda dolarów, czyli 20 procent swojego produktu z branży narkotykowej, na przykład plantatorzy maku
globalnego (Quazzani, 1996:122), zaspokajając lwią część z Pakistanu, spółki transportowe z Turcji lub firmy piorą-
zapotrzebowania Europy na te produkty. Obroty mek- ce pieniądze w Holandii, muszą bronić się przed oskar-
sykańskiego przemysłu narkotykowego, bazującego głów- żeniami kierowanymi pod ich adresem przez służby poli-
nie na hodowanej w tym kraju marihuanie i pochodnych cyjne i zagrożeniami ze strony rywali. Wraz ze wzrostem
maku oraz tranzycie kolumbijskiej kokainy do Stanów represji rosną koszty zdecentralizowanej produkcji, łapó-
Zjednoczonych, ocenia się na ponad 20 miliardów dola- wek dla dygnitarzy, wynajmu ochroniarzy, organizowania
rów. Rozważając wpływ tej nielegalnej działalności na dobrze zakamuflowanych środków transportu i przekony-
dochód kraju i poziom zatrudnienia, należy brać pod wania banków do podejmowania ryzyka.
uwagę jego rzeczywiste oddziaływanie na całość gospoda- Tak więc, represje w stosunku do handlu narkotykami
rki, dystrybucję pochodzącego z niej dochodu oraz koszty nie tylko przyczyniają się do wzrostu produkcji narkoty-
społeczne w aspekcie zdrowotności, bezpieczeństwa, poli- ków, ale wywołują również zmiany w redystrybucji uzys-
tycznej przejrzystości etc.4 kiwanych z niego dochodów.
Tego rodzaju sumaryczne dane odnoszące się do kra- Przyjmując jako punkt wyjściowy rywalizację w biz-
jów rozwijających się – bardzo szacunkowe i obrazujące nesie narkotykowym oraz wpływ interwencji państwa na
poziom profitów, jakie można czerpać z przestępczej podział pracy w tej branży obecnie skupię się na me-
działalności – bledną w obliczu danych odnoszących się do chanizmach, poprzez które wzajemne wpływy między
wydatków konsumentów na nielegalne narkotyki, i to państwową działalnością antynarkotykową i przemysłem
tylko w samych Stanach Zjednoczonych. Przewyższają one narkotykowym stają się częścią ogólnych trendów, za-
łączną wartość produktu krajowego brutto 88 krajów równo na wewnętrznej, jak i międzynarodowej arenie,
rozwijających się (według Tullisa, 1995:80, a według Aki- których celem jest redystrybucja władzy, bogactw i bez-
dy, 1997 – 80 krajów). To oznacza, że większość dochodu pieczeństwa. I
uzyskiwanego z handlu narkotykami nigdy nie opuszcza dokończenie w następnym numerze
głównych krajów-konsumentów, jako że to one oferują
najbardziej lukratywne sposoby inwestowania zarobionych Przełożył Jerzy Florczykowski
w ten sposób pieniędzy.
Aby uzyskać polityczną i ekonomiczną siłę zdolną do Przypisy:
wywierania wpływu na przemysł narkotykowy i wypraco- 1. Dziękują Yasemin Sosyal, Marnixowi Croesowi, Gianfranco Poggie-
wać strategię, którą państwo mogłoby przyjąć, aby móc mu i Annie Wegner za zapoznanie się i uwagi wniesione do wcześniejszej
kontrolować rynek narkotyków, należy wiedzieć, w jaki wersji tego artykułu. Dziękuję również Peterowi Andreasowi, z którym
sposób te przestępcze rynki są zorganizowane, w jaki dzielę, jak sądzę, podejście i niepokoje dotyczące dynamiki i konsekwencji
wojny narkotykowej.
sposób narkotykowi przedsiębiorcy radzą sobie z prawo- 2. W latach 1980-1996 liczba więźniów w USA uległa prawie potrojeniu
dawstwem i polityczną ekonomią swoich krajów oraz jaki z 501 886 do 1 700 661 (Belenko, 1998:53). Co pięćdziesiąty Amerykanin
jest zakres działalności zaangażowanych w tę grę graczy. płci męskiej jest w więzieniu, zaś jeden na 20 jest na zwolnieniu warun-
Organizacja narkotykowego łańcucha obejmuje powią- kowym lub pod kuratelą. W roku 1993 jeden na trzech czarnych Ameryka-
nów, którzy nie ukończyli szkoły średniej, przebywał w więzieniu (ESB, 26
zania różnych etapów przemysłu narkotykowego. Mimo czerwiec 1996). Liczba więźniów w stanowych i federalnych więzieniach
wzniosłej retoryki policji wiedza na temat zakresu jej z oskarżenia o przestępstwa związane z narkotykami podawana przez
pionowych i poziomych powiązań nie pozwala na wy- Mauera (1997) jest znacznie niższa od danych Akidy. On również od-
snucie odpowiednich wniosków. Czy mamy do czynienia notowuje znaczny wzrost liczby więźniów odbywających karę z oskarżenia
o przestępstwo narkotykowe. Według jego danych obejmujących lata
z zorganizowaną czy z dezorganizowaną przestępczością?5 1985-1994 przestępstwa narkotykowe spowodowały przyrost liczby więź-
Tego rodzaju cechy organizacyjne w dużym stopniu niów w zakładach stanowych o ponad jedną trzecią (36 %) i o ponad dwie
określają sposób dystrybucji i akumulacji dóbr pochodzą- trzecie (71 %) w zakładach federalnych. Jednym z najczęstszych powodów
cych z tego przemysłu. Ponieważ lwia część dochodów, na wzrostu liczby aresztowań w tym okresie było naruszenie prawa z powodu
posiadania i sprzedaży narkotyków – o 154 procent – z 580 900 do 1 476 100
przykład z kokainy, powstaje w amerykańskich miastach, (Bolenko, 1998:55). [Od redakcji: W lutym 2000 roku ogłoszono, że
dla kolumbijskich handlarzy jest ważne, aby móc kontrolo- w USA są 2 miliony więźniów. Według danych November Coalition liczba
wać tę kopalnię złota, czyli górny poziom narkotykowego więźniów odbywajacych karę z przyczyn nie związanych z przemocą, którzy
łańcucha, jakim są zyski z detalicznej sprzedaży narkoty- naruszyli prawo w zakresie narkotyków, wynosi pół miliona. Jak podaje
prywatny detektyw Duncan Campbell, liczba mieszkańców Stanów Zjed-
ków, a nie tylko zadowalać się dochodami z hurtowej noczonych stanowi 5 procent populacji świata i jednocześnie 25 procent
sprzedaży, które uzyskują prowadząc handel poprzez Ko- wszystkich więźniów na świecie odsiaduje wyroki w USA. Patrz Guardian
lumbię, Meksyk lub Stany Zjednoczone. Zysk ze sprzedaży Weekly, Wielka Brytania, 17-23 luty 2000.].
hurtowej może być stosunkowo duży, lecz jest on niczym
w porównaniu z zyskami osiąganymi na końcu łańcucha.6 pozostałe przypisy na stronie 24

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 19


Wiem, że większość ludzi, nawet tych dobrze sobie radzących z problemami
najwyższej złożoności, rzadko jest w stanie zaakceptować choćby najprostszą
i najoczywistszą prawdę, jeśli zmusza to ich do ogłoszenia fałszywości
wniosków, które z upodobaniem przedstawiali swoim kolegom, o których
z dumą mówili innym, i z których, nić po nici, utkali materię swojego życia.
Lew Tołstoj

Mimo istnienia
raportów
P rzypuśćmy, że całe swoje życie poświęciliście niesieniu ulgi cierpiącym
pacjentom. Z czasem uznano was za wybitnych fachowców, wybrano do
władz lekarskiego stowarzyszenia, jednego z największych i – dla nie wtajem-
niczonych – najbardziej szacownych gremiów na świecie. Jego członkowie
mówiących, że osiągają łącznie zysk brutto w wysokości 50 milionów dolarów dziennie. Jako
całość, rada stowarzyszenia stanowi prawdziwą potęgę ekonomiczno-politycz-
zawarta ną. Gdyby w powietrzu wisiały jakieś zmiany, co byście zrobili, aby utrzymać
swoją pozycję?
w plombach Jednostki dominujące w społeczności zawsze są niechętne zmianom. Wła-
dza patrzy na takie same dane, co zwykli obywatele, lecz odsiewa informacje,
stomatologicznych które mogłyby jej zaszkodzić.
Przed stu osiemdziesięciu laty, gdy po raz pierwszy pojawiły się problemy,
rtęć przenika do o których mówimy, medycyna znajdowała się w powijakach. Technologia
pozwalająca określić skuteczność leków oraz terapii praktycznie nie istniała.
mózgu i niszczy Podczas Wojny Secesyjnej chirurdzy wycierali zakrwawione noże w far-
tuchy, po czym przystępowali do kolejnej operacji. Chirurdzy nie wiedzieli, że
neurony powodując muszą umyć ręce przed przyjęciem porodu, więc co czwarta matka umierała na
skutek gorączki połogowej (infekcja posocznicą). Dr Ignaz Semmelweis,
chorobę węgierski położnik z Wiednia, zaobserwował, że akuszerki regularnie myły ręce
przed odebraniem porodu, i powszechnie wiadomo było, że wywoływały one
Alzheimera, posocznicę u pacjentek znacznie rzadziej niż chirurdzy. Dr Semmelweis
zainstalował umywalkę przed salą porodową i żaden chirurg nie był wpusz-
establishment czany do środka, zanim nie wyszorował porządnie rąk. Infekcja posocznicą
zniknęła bez śladu. Dr Semmelweis poinformował o tym fakcie społeczność
medyczny wciąż medyczną, lecz przypłacił to utratą zmysłów na skutek ciągłych szyderstw
i prześladowań.
ignoruje te W Stanach Zjednoczonych co najmniej siedem tysięcy badaczy, nauko-
wców, lekarzy i dentystów zna przynajmniej częściowo następującą informację.
informacje. Około połowa z nich, zwolennicy wolnej od rtęci stomatologii, czuje się
zagrożona przez swoje medyczne stowarzyszenia, jak również stanowe izby
lekarskie i stomatologiczne. Scott Mc Adoo z Denver w stanie Kolorado, jeden
z najlepszych dentystów, jakiego miałem przyjemność kiedykolwiek odwiedzić,
powiedział:
— Podanie do publicznej wiadomości, że jest się zwalczającym rtęć
stomatologiem, jest równoznaczne z wejściem do jaskini lwa.
Izba Stomatologiczna Stanu Kolorado zamierza cofnąć mu licencję na
wykonywanie zawodu.
Jedynymi uczonymi i lekarzami, którzy nie czują się zagrożeni, są tok-
sykolodzy. Od lat usiłują przekonać opinię publiczną, że rtęć w „srebrnych”
wypełnieniach jest śmiertelną trucizną. Towarzystwo Toksykologiczne opub-
likowało dziesiątki rozpraw na temat toksycznych właściwości rtęci. Niestety,
Amerykańskie Towarzystwo Stomatologiczne (American Dental Association;
Tom Warren w skrócie ADA) dysponuje dostatecznie dużą władzą ekonomiczno-polityczną,
aby uciszyć każdego lekarza, którego ludzie chcieliby słuchać.
Większość medycznych badań jest sponsorowana przez przemysł farmaceu-
tyczny, toteż badaczy nakłania się, aby dbali o jego interesy. Na przykład
dziesięciodniowa kuracja wrzodu trawiennego została odkryta przed ponad
jedenastu laty. Najczęściej wrzody wywołuje infekcja bakteriami H-pylori

20 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


(Heliobacter pylori). Pisałem o H-pylori w Beating Alz- zrezygnowało z usług swoich dotychczasowych lekarzy
heimer’s (Pokonać Alzheimera) w grudniu 1989 roku. i przeniosło się do mojego przyjaciela. Uniwersytet wylał
Październikowy numer Readers Digest z roku 1995 podaje go z pracy. Mój przyjaciel podał uczelnię do sądu, wygrał
wiadomość, że mniej niż połowa amerykańskich lekarzy 300 000 dolarów, ale i tak wypadł z obiegu. Już nikt nie
zna prawidłowy sposób postępowania ze swoimi 25 milio- uważa go za starego, dobrego kumpla. Hołdująca tradycyj-
nami wrzodowców. „Lekarze mogą z niechęcią podcho- nym poglądom społeczność medyczna udaje, że go nie
dzić do nowych metod, podczas gdy firmy produkujące dostrzega. Wszyscy wokół unikają go. Na skutek ciągłej
leki nie chcą porzucić lukratywnego rynku środków zobo- presji rozpadło się jego małżeństwo, a on sam popadł
jętniających kwasy”. Zantac i Tagamet to dwa najlepiej w narkomanię i jest bardzo chory. W końcu cofnięto mu
sprzedające się w Stanach Zjednoczonych środki przeciw- licencję na wykonywanie zawodu.
wrzodowe.
Dr nauk medycznych i weterynarii Joel Wallach prze- SPOJRZENIE PARALAKTYCZNE
prowadził 27 000 autopsji zwierząt, a także 10 000 autopsji Przypuśćmy, że jesteście oficerem obcego wywiadu
ludzi. W rozmowie ze mną powiedział, że bez względu na poszukującym doskonałej, niewykrywalnej trucizny, przy
rodzaj choroby ustalonej po oględzinach zwłok głębszą pomocy której chcecie zniszczyć wroga, tak aby nie padł
przyczyną zgonu było niedożywienie. W pewnym momen- na was choćby cień podejrzenia. Przypuśćmy, że wasi
cie przerwał dalszą praktykę i zajął się sprzedażą „Body uczeni odkryli działającą na niskim poziomie, powolną
Toddy” i „Mineral Toddy”, płynów zawierających witami- truciznę – płynny metal, nieradioaktywny i najbardziej
ny oraz mineralne składniki uzupełniające. Z produktami śmiercionośny pierwiastek w całym układzie okresowym.
dra Wallacha zetknąłem się kilka lat temu. Nie wypróbo- Toksyna ta ze szczególnym upodobaniem atakuje mózg
wałem Body Toddy na sobie, lecz potraktowałem nim oraz tkankę neurologiczną, a zwłaszcza otoczkę powleka-
nasze domowe rośliny. W ciągu jącą neurony, poprzez które prze-
lata rozrosły się tak bardzo, że kazywane są procesy myślowe
musiałem je poprzycinać równo
Podstawowa przyczyna w mózgu.
z ziemią i zacząć wszystko od po- Alzheimera ma charakter Początki klinicznych sympto-
czątku. Dzisiaj używam obu pro- jatrogenny. Chorobę tę mów są tak zdradzieckie, że leka-
duktów. wywołują lekarze za rze nie potrafią określić etiologii
Niedożywienie jest podklinicz- dolegliwości pacjenta. U jednej
nym symptomem rozwijającym się pośrednictwem „srebrnych” osoby może rozwinąć się schizo-
w procesie choroby Alzheimera. wypełnień stomatologicznych, frenia, u innej drżenie lub Alz-
Słyszałem, że według lekarzy lu- które zatruwają mózg oraz heimer, ponieważ trucizna zawsze
dzie tracą pieniądze na witaminy atakuje najsłabszy organ i gen.
i minerały, które w końcu są wyda- system nerwowy. Rtęć ze Gdybyście zdołali nakłonić dentys-
lane z organizmu. A co ich zda- srebrnych wypełnień atakuje tów waszego wroga, aby umiesz-
niem dzieje się z lekarstwami? tkankę mózgową i z łatwością czali tę diabelską truciznę w jamie
Wolę wysiusiać warte pięćdziesiąt ustnej swoich pacjentów – w od-
centów witaminy i minerały, niż
przenika barierę krew-mózg. ległości „dwóch cali od mózgu”
umrzeć na Alzheimera albo zmar- – obejmując tą działalnością 85
nować ponad sto tysięcy dolarów procent populacji, spowodowali-
na wizyty u lekarzy nie mających najmniejszego pojęcia, byście poważne rozdarcie w materii tamtego społeczeńst-
jak walczyć z tą chorobą czy jakąkolwiek inną chroniczną wa. Setki tysięcy jego obywateli trafiłyby za waszą sprawą
przypadłością. Wszyscy tradycyjni lekarze potrafili jedynie do szpitali psychiatrycznych. Bylibyście w stanie zniszczyć
marnować mój czas, a także wyciągać ode mnie pieniądze. całe rodziny. Ludzie chorzy są mało wydajni jako pracow-
Żaden z nich – dosłownie ani jeden – nie wiedział, co nicy, stwarzają kłopoty. Pobierają zasiłki. Trafiają do
robić. Co więcej, tradycyjna społeczność medyczna prze- więzień. Możecie sprawić, że setki miliardów dolarów
śladowała każdego lekarza, jakiego zdarzyło się mi od- pochodzących z podatków zostaną wydane na utrzymanie
wiedzić, który wiedział cokolwiek o zwalczaniu chronicz- psychicznie chorych oraz uwięzionych. Moglibyście spo-
nych chorób. Jeśli jakiś lekarz przywraca zdrowie pacjen- wodować, aby wasz wróg wydał biliony dolarów na nie-
tom, których inni lekarze nie potrafili wyleczyć, spotyka zbędną opiekę medyczną nad zatrutymi pacjentami, za-
się z niechęcią kolegów, zaś izby lekarskie dokładają nim ci w końcu rozstaliby się z życiem. A do tego, chorzy,
starań, aby zniszczyć jego reputację, praktykę, a w końcu nie w pełni wykorzystani pracownicy nie są w stanie
pozbawić go prawa wykonywania zawodu. Do głosu do- zapłacić podatków. Najlepsze zaś w tym wszystkim jest to,
chodzą arogancja, ignorancja i pieniądze. że dentysta byłby ostatnią osobą, którą chorzy pode-
Mam przyjaciela, który jako lekarz posiadał chyba jrzewaliby o podkładanie trucizny.
największą wiedzę fachową w swojej specjalności w całych Gdyby powyższy scenariusz okazał się prawdziwy, gdy-
Stanach. Napisał przeszło osiemset artykułów opubliko- by jakiś naród skazał dziesiątki milionów1 naszych obywa-
wanych w prasie medycznej. Był osobistym lekarzem kilku teli na zagładę, z pewnością wypowiedzielibyśmy mu woj-
najpotężniejszych ludzi świata. Jego nazwisko znajduje się nę, a moment odkrycia takiego faktu zyskałby miano
we Who’s Who Stanów Zjednoczonych oraz Who’s Who „Dnia Niesławy”. Niestety, jedyna niezgodność z przed-
świata. Na uniwersytecie, gdzie prowadził wykłady, leka- stawionym schematem polega na tym, że nie ma żadnego
rze mieli rozległe praktyki. Mój przyjaciel nie przynosił oficera obcego wywiadu. Bardzo bym chciał, żeby takowy
tylu pieniędzy, ile oczekiwali starzy dobrzy kumple, zaczęli istniał, gdyż dalsze informacje byłyby wówczas łatwiejsze
więc kierować do niego co uboższych pacjentów. Jego do przełknięcia.
pacjenci mieli lepszy wskaźnik powrotu do zdrowia niż A oto, co przed nami ukrywano:
pacjenci kolegów pobierających znacznie wyższe opłaty. 1. Podstawowa przyczyna Alzheimera ma charakter
Gdy wieść o tym rozniosła się szerzej, wielu pacjentów jatrogenny2. Chorobę tę wywołują lekarze za pośrednictwem

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 21


„srebrnych” wypełnień stomatologicznych, które
zatruwają mózg oraz system nerwowy. Rtęć ze
STOMATOLOGIA
srebrnych wypełnień atakuje tkankę mózgową – WYCHODZENIE Z LAT 1830-TYCH
i z łatwością przenika barierę krew-mózg. Jony Dr stom. James E. Hardy
par rtęci są zbyt małe, aby system immunologiczny
mógł je rozpoznać. Dopiero gdy nagromadzi się
ich więcej w osłonkach nerwowych otaczających Z astosowanie rtęci w stomatologii jest przedmiotem moich
badań od czternastu lat. Sądziłem, że historię kontrowersji
synapsy, nasz system obronny zaczyna traktować wokół amalgamatu rtęci znam całkiem dobrze, ale wczoraj
te tkanki jak ciała obce i atakuje osłonki nerwowe, wyciągnąłem z półki książkę, którą otrzymałem kiedyś od
jak gdyby były one obcymi intruzami. jednego z pacjentów. Był to opasły tom Dental Student’s
2. Jeśli chory na Alzheimera jest w stanie Magazine z lat 1942 i 1943. To, co tam znalazłem, rzuciło nowe
prowadzić na poły zrozumiałą pięciominutową
światło na historię amalgamatu rtęci oraz ścisły związek między
rozmowę, nie pozwólcie, aby jakiś niedouczony
lekarz wmawiał wam, że Alzheimer jest nieod- nim i zorganizowaną stomatologią.
wracalny. Pewien anestezjolog po lekturze Be- Stomatologia jako odrębny zawód wykształciła się w Stanach
ating Alzheimer’s przez sześć miesięcy konsulto- Zjednoczonych dopiero w latach 1780-1800. W tym czasie
wał moje informacje z dentystami i lekarzami, funkcjonowały dwa typy „dentystów”. Byli wśród nich tacy,
a potem usunął trzynaście kanałów korzenio- którzy ukończyli szkoły medyczne i praktykowali w obydwu
wych. Wyleczył się z Alzeimera w ciągu dwóch profesjach. Nazywano ich dentystami medycznymi. Oprócz
godzin. Co chwilę ktoś łapie mnie za rękaw
w sklepie, w restauracji i mówi, że uratowałem nich zdarzali się również zwyczajni rzemieślnicy zajmujący się
mu życie. na codzień czymś zupełnie innym – strzyżeniem, rzeźbą w dre-
Nie da się ustalić, ile milionów ludzi zmarło wnie, kości słoniowej, metalu… to spośród nich wywodzili się
w wyniku schorzeń neurologicznych o nieznanej wędrowni wyrywacze zębów. Grupę tę nazywano dentystami
etiologii. Prawidłowa nazwa Alzheimera powinna rzemieślnikami.
brzmieć „Chroniczne zatrucie rtęcią na niskim Przed rokiem 1840 w Ameryce nie istniały ogólnokrajowe
poziomie”. Zatrucie rtęcią ze srebrnych wype-
organizacje stomatologiczne, nie było też szkół o profilu stoma-
łnień stomatologicznych stanowi czynnik spra-
wczy u większości osób, u których wykryto Al- tologicznym. Dentyści zdobywali więc wiedzę samodzielnie, na
zheimera. I w tym miejscu oskarżam ADA zasadzie „prób i błędów”, albo też terminowali u innego,
o ukrywanie swojej winy w taki sam sposób, prowadzącego własną praktykę dentysty.
jak to czynią producenci papierosów lub Dow Pierwsza szkoła stomatologiczna w Stanach Zjednoczonych
Chemical wytwarzające silikonowe implanty pie- została otwarta 1 lutego 1840 roku pod nazwą „Baltimore
rsi, którzy zaprzeczają związkowi swoich pro- College of Dental Surgery”. Warto w tym miejscu odnotować,
duktów z chorobą.
że Radę uczelni tworzyło dziewięciu lekarzy i pięciu duchow-
Ci spośród nas, których życie zostało prze-
wrócone do góry nogami na skutek zatrucia rtę- nych – nie było w niej ani jednego dentysty. Początkowo szkoła
cią, mogą żyć ze świadomością, że nasi dentyści miała jedynie zapewniać program dla absolwentów innych szkół
popełnili kardynalny błąd, nie zwracając wcze- medycznych. Nauka w niej trwała tylko jeden semestr i nie
śniej uwagi na toksyczność rtęci. Nie możemy obejmowała ani chemii, ani patologii. Tu właśnie bierze swój
jednak tolerować faktu, że ADA zrobiło wszy- początek szkolenie stomatologów w oderwaniu od edukacji
stko, co w jego mocy, aby pacjenci nie dowie- medycznej.
dzieli się, iż byli zatruwani przez srebrne wy-
pełnienia. Dopuściło, aby ponad dziesięć milio- Również w roku 1840 utworzono pierwszą krajową or-
nów srebrnych amalgamatowych wypełnień zna- ganizację stomatologiczną. Otrzymała ona nazwę American
lazło się w naszych ustach, zaledwie dwa cale Society of Dental Surgeons (Amerykańskie Towarzystwo Chirur-
od mózgu, po tym jak znaleziono dowody po- gów Dentystycznych). Jej członkami zostali dentyści medyczni,
twierdzające występowanie poważnych proble- a nie fryzjerzy, stolarze czy rzeźbiarze. Dentyści medyczni żywo
mów na skutek zatrucia spowodowanego przez interesowali się medycznymi, biologicznymi i mechanicznymi
srebrny amalgamat. ADA usiłowało ochraniać
aspektami stomatologii. Dentystów rzemieślników obchodziły
swoje zyski oraz reputację, a nie pacjentów.
W tym czasie tysiące odwiedzających stomato- wyłącznie aspekty mechaniczne i w ogóle nie zaprzątali sobie
loga osób zapadły na katastrofalną chorobę, głowy problemami natury medycznej.
której mogły uniknąć. Jeżeli trudno wam uwie- Amalgamat rtęci przywieźli do Stanów Zjednoczonych z Eu-
rzyć, że nasi dentyści ukrywają fakt zatrucia co ropy w roku 1833 bracia Crawcour. Przeprowadzona przez nich
najmniej 12 procent populacji, przeczytajcie no- kampania reklamowa była zakrojona na szeroką skalę i bardzo
tatkę na szarym tle obok. skuteczna. Obiecywali w niej uratowanie zaatakowanych przez
Skoro lekarze wiedzieli, że rtęć jest trucizną,
próchnicę zębów poprzez bezbolesne ich wypełnienie w ciągu
dentyści musieli to także wiedzieć. Przecież to
proste. Od roku 1830 hierarchowie – starzy dob- zaledwie kilku minut. Wielu dentystów medycznych uważało
rzy koledzy z ADA oraz nasi profesorowie stoma- Crawcourów za stojących na bakier z etyką szarlatanów. Bracia
tologii – musieli wiedzieć, że dentyści umieszczają potrafili usuwać złote wypełnienia i zastępować je amalgama-
w ustach swoich pacjentów truciznę. Okłamywali tem rtęci. Zupełnie nie suszyli chorych zębów, a nawet nie
studentów stomatologii. Okłamywali nas. W kul- usuwali próchnicy przed wypełnieniem dziury. Zachowało się
turalnym towarzystwie kłamstwo określane bywa kilka relacji stwierdzających, iż w przypadku braku ubytków
terminem „błędna nazwa”. Dentyści amalgamat

22 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


rtęci nazwali srebrnym amalgamatem. Srebrne
upychali amalgamat między zębami. W ten sposób doszło do
wypełnienie jest błędną nazwą. Mamy tutaj do
rozpoczęcia pierwszej wojny z amalgamatem. czynienia z klasyczną zasłoną dymną – kamuf-
Wojna z amalgamatem była w istocie wojną między rzemieś- lażem. To znaczy z oszustwem.
lniczym dążeniem do jak najłatwiejszej manipulacji a medyczną ADA przyznało, że 5 procent pacjentów wyka-
troską o uniknięcie niebezpieczeństwa systemowego zatrucia zało objawy alergii na srebrny amalgamat. W tym
rtęcią. Już w latach trzydziestych XIX wieku lekarze doskonale miejscu nie ma mowy o jakiejkolwiek alergii.
wiedzieli, że rtęć jest trująca. ADA próbuje wykazać, że trucizna nie jest truciz-
ną. W wydanej w roku 1990 The Pharmacological
W roku 1845 American Society of Dental Surgeons (ASDS) Basis of Therapeutics (Farmakologiczna podstawa
zakazało stosowania srebrnych amalgamatów (rtęci), a jego terapeutyki) Goodman i Gilman piszą: „Poza nie-
członkowie musieli podpisać dokument zobowiązujący ich do licznymi wyjątkami zatrucie rtęcią nie jest diag-
niestosowania tego środka oraz przeciwstawiania się jego uży- nozowane u pacjentów ze względu na zdradziecki
waniu bez względu na okoliczności pod groźbą wykluczenia ze rozwój schorzenia, niejasny charakter wczesnych
stowarzyszenia. Pamiętajmy jednak, że do ASDS mogli należeć objawów klinicznych, a także słabą znajomość
tego typu przypadków wśród lekarzy”.
wyłącznie dentyści medyczni.
Nie da się ustalić, ile milionów ludzi zmarło na
Tymczasem znaczna większość dentystów rzemieślników skutek przewlekłych chorób wywołanych przez
opowiedziała się za amalgamatem. Niewiele ich obchodziły zatrucie rtęcią. Według ADA zaledwie pięć pro-
skutki uboczne obecności rtęci w ludzkim organizmie. Anato- cent3 (13 milionów) pacjentów stomatologów
mia, chemia, histologia, patologia i fizjologia uznawane były za miało uczulenie na srebrny amalgamat. Stan taki
zupełnie niepotrzebne dla dentystów rzemieślników. Amalga- utrzymywał się tylko do momentu, gdy Centrum
mat zaczęło stosować tak wielu dentystów (z uwagi na łatwość Zwalczania Chorób stwierdziło, że z definicji
mamy do czynienia z epidemią. Wtedy ADA
użycia i osiągane zyski), że napływ nowych członków do ASDS
zmniejszyło swoje szacunki do zaledwie jednego
został spowolniony. W roku 1850 ASDS postanowiło anulować procenta. Nawet w takim przypadku daje to
swoją antyamalgamatową rezolucję w nadziei, że pozyska dzię- jednak 2 600 000 pacjentów, którzy ulegli zatru-
ki temu więcej członków. Lecz dentyści rzemieślnicy zdecydo- ciu. Ostatnio słyszałem, że ADA określiła w swo-
wali się już na utworzenie własnej organizacji. ich wypowiedziach liczbę zatruć jako nieznaczną
W roku 1859 powstała nowa organizacja stomatologiczna, – mniej niż sto przypadków.
a w jej skład weszli przede wszystkim dentyści rzemieślnicy. W końcu nawet największe media miały tego
wszystkiego dość. Specjalne wydanie emitowane-
Nazwa tej organizacji brzmiała American Dental Association. go przez CBS programu 60 Minutes (60 minut)
(Amerykańskie Towarzystwo Dentystyczne). Przeciętny członek nosiło tytuł „Czy masz w ustach truciznę?” Nada-
nowo powstałego ADA niewiele miał wspólnego z medycyną. no je na antenie ogólnokrajowej 16 grudnia 1990
W rezultacie lekarze zajęli szczególnie wrogą postawę wobec roku. W programie omówiono między innymi
tej profesji. W owym okresie szkoły stomatologiczne zlikwido- przypadki niezwykłych uzdrowień po usunięciu
wały wykłady z fizjologii, patologii i materia medica, zaś zajęcia wypełnień z amalgamatu. „Czy masz w ustach
truciznę” okazał się najbardziej oglądanym pro-
z anatomii ograniczyły do głowy oraz szyi.
gramem telewizyjnym, jaki kiedykolwiek wypro-
W październikowym numerze Dental Student’s Magazine dukowano w cyklu 60 minut. Panorama CBC
z roku 1942 wydawca stwierdza z nadzieją: „Zawód dentysty wyemitowała „Truciznę w twoich ustach” w Lon-
z niecierpliwością oczekuje… uznania swoich słusznych praw dynie. Te dwa programy zniszczyły wiarygodność
do miejsca wśród innych sztuk leczenia”. Do dnia dzisiejszego przemysłu stomatologicznego. ADA wiedziało, że
sytuacja nie uległa zmianie. jeśli nie zdoła podważyć rewelacji ujawnionych
Aby stomatologia mogła na dobre rozstać się z latami w telewizji, jego dni będą policzone.
trzydziestymi ubiegłego wieku i w pełni dać wyraz swojej
POLOWANIE NA CZAROWNICE
odpowiedzialności za leczonych pacjentów, musi całkowicie W dwóch stanach, Kolorado i Minnesota, izby
zakazać stosowania rtęci. Używanie rtęci w stomatologii zostało stomatologiczne wykorzystały Biuro Prokuratora
niedawno zakazane w Niemczech. (Austria, Szwecja, Dania Generalnego oraz miliony dolarów podatników,
i Kanada albo zakazały już całkowicie, albo ograniczyły stoso- aby odebrać licencje stomatologom i lekarzom,
wanie wypełnień ze srebrnego amalgamatu. Szkoły stomatologi- którzy informują swoich pacjentów, że amalga-
czne w Szwajcarii w ogóle już o nim nie uczą). Któregoś dnia mat rtęci jest odpowiedzialny za nękającą ich
chorobę. Biuro Prokuratora Generalnego w Ko-
używanie tej substancji zostanie zabronione także w Stanach lorado wydało 4 miliony dolarów w ciągu dwu-
Zjednoczonych. My znamy prawdę od początku. Rtęć jest dziestu dwóch lat na śledztwo w sprawie dra Hala
trująca. I Hugginsa, aby ostatecznie zwrócić mu licencję.
Zanim Hal uznał, że dalsza walka nie ma sensu,
Każda prawda przechodzi trzy fazy. wydał przeszło 700 tysięcy dolarów na pokrycie
Najpierw jest wyśmiewana. kosztów sądowych. AMA (Amerykańskie Towa-
rzystwo Medyczne) odebrało dr Sandrze Denton
Potem spotyka się z gwałtownym sprzeciwem. licencję na teren Kolorado, ponieważ utrzymywa-
Na koniec jest akceptowana jako coś oczywistego. ła kontakty z drem Hugginsem. Sandra Denton
Arthur Schopenhauer należy do najbystrzejszych, najbardziej zaangażo-
wanych lekarzy, jakich kiedykolwiek miałem oka-

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 23


zję poznać. Została zwyczajnie wrobiona. Nie zrobiła nic — Wiemy, że rtęć jest trucizną. Uczymy o tym naszych
złego. Izba Lekarska Stanu Kolorado cofnęła jej licencję, studentów. Stosowanie srebrnych wypełnień stomatologi-
aby pozbawić dra Hugginsa wsparcia ze strony społeczno- cznych to decyzja ekonomiczno-polityczna. Nie wiń o nią
ści lekarskiej. lekarzy. I
Znam wielu ciężko chorych pacjentów, którym dr
Denton pomogła. Pewna młoda kobieta była bliska śmie- Przełożył Mirosław Kościuk
rci. Inni lekarze nie potrafili wyjaśnić jej stanu, nie
rozumieli też podłoża jej choroby. Dr Denton dokonała Przypisy:
prawidłowej diagnozy, a potem odwołała połowę wizyt 1. Dla osoby niepoinformowanej „dziesiątki milionów” wydają się
w ciągu następnych dwóch tygodni, aby starannie zaopie- zapewne liczbą niedorzecznie wysoką. Zważywszy że przez 180 lat dentyści
kować się tą jedną, ubogą pacjentką. Poleciła swoim stosowali amalgamat rtęci do wypełnień stomatologicznych, powyższe
pielęgniarkom, aby nieustannie nad nią czuwały. Dostępni przybliżenie jest właściwie bardzo ostrożne. Siedem procent naszej popula-
w okolicy chirurdzy nie chcieli jej operować, ponieważ cji podlega hospitalizacji w instytucjach zdrowia psychicznego, niekiedy
nawet na całe życie. Dziś 7 procent naszego społeczeństwa to 18 milionów
była bliska śmierci. Dr Denton załatwiła samolot, który ludzi. Podstawowym, subklinicznym objawem zatrucia rtęcią jest depresja
przewiózł chorą z Seattle do Colorado Springs. Dwaj endogenna. Amalgamat rtęci został ostatnio w sposób jednoznaczny
chirurdzy szczękowi usunęli tytanowe implanty z dolnej powiązany z wieloma schorzeniami neurologicznymi. Jeśli środek ten
szczęki pacjentki, a także wszystkie srebrne wypełnienia. stanowi bezpośrednią przyczynę choroby zaledwie połowy pacjentów szpi-
Śmieli się przy tym z dr Denton. Mówili Sandrze, że jej tali psychiatrycznych, uzyskamy liczbę 9 milionów osób, których życie
zostało zrujnowane przez rodzinnych dentystów. Ponadto w Stanach
pacjentka umrze na stole.
Zjednoczonych żyją 4 miliony chorych na Alzheimera. Opierając się na
Młoda kobieta zaczęła wracać do zdrowia już w dwie doświadczeniach z przeszłości, należy oczekiwać, że ADA uczyni wszystko,
godziny po zabiegu. W sześć miesięcy później ponownie co w jego mocy, aby zdyskredytować Adolph Coors Human Study Results,
wszczepiono jej dwa tytanowe bolce w dolną szczękę, aby które zostaną opublikowane w roku 1997. Badania te – pierwsze tego typu
utrzymać w odpowiednim położeniu uzębienie i wówczas na świecie – obejmują usunięcie amalgamatu, jego wymianę i ponowne
błyskawicznie wpadła w schizofrenię. Dr Denton musiała usunięcie, a także efekt wywierany przez srebrny amalgamat na procesy
chemiczne zachodzące w krwi. Ich rezultaty dowodzą ponad wszelką
błagać chirurgów, aby usunęli jej implanty, a kiedy to
wątpliwość, że chroniczne zatrucie rtęcią na niskim poziomie z tzw.
nastąpiło, kobieta szybko doszła do siebie. Od tamtych srebrnych wypełnień stomatologicznych stanowi podłoże wielu przewlek-
wydarzeń minęło kilka lat i dzisiaj pacjentka Sandry łych chorób, których przyczyn, jak dotąd, nasi lekarze nie potrafią wyjaśnić.
prowadzi normalne życie. 2. Jatrogenia – stan chorobowy wywołany przez lekarza. – Przyp. red.
Dr Denton przeniosła się do Anchorage na Alasce,
3. Dr Alfred Zamm uważa, że dokładniejszą liczbą jest 12 procent. 12
gdzie odegrała istotną rolę w zmianie prawa stanowego, procent to ponad 30 milionów Amerykanów, których system autoim-
tak aby utrudnić izbom lekarskim unieważnienia licencji munologiczny został narażony ma zatrucie rtęcią.
lekarza stosującego w swojej praktyce odmienne od trady- 4. Mózgowe reakcje alergiczne na ulubione pożywienie oraz wrażliwość
cyjnych metody leczenia. Tak bardzo cenię jej doświad- na substancje chemiczne, wywołujące brain-fag oraz brain-fog są elemen-
czenie, że przed kilku laty pojechałem w grudniu z Seattle tami patologii choroby Alzheimera. Brain-fag przypomina stan, w jakim
przez Waszyngton do Anchorage na Alasce, aby wziąć znajduje się rozkapryszone senne dziecko, które potrzebuje drzemki.
udział w jej programie alergicznego odczulania. Od tego Brain-fog najbardziej przypomina stan narkotycznego odurzenia.
momentu nie muszę już odwiedzać alergologów, nie zda-
rzają mi się także krótkotrwałe zaniki pamięci. Mózgowe Bibliografia
reakcje alergiczne na ulubione pożywienie oraz wraż- • Hahn i inni, „Dental Silver Tooth Fillings: A Source of Mercury
Exposure Revealed by Whole-body Image Scan and Tissue Analysis”,
liwość na substancje chemiczne, określane przez lekarzy
Uniwersytet Calgary, Alberta, Kanada, 3 sierpień 1990, 2641-2646.
środowiskowych jako „brain-fag” i „brain-fog” występują
• Hahn i inni, „Whole-body Imaging of the Distribution of Mercury
również w chorobie Alzheimera.4
Released from Dental Fillings in Monkey Tissues”, Uniwersytet Calgary,
Tak wielu lekarzy popadło w konflikt ze swoimi iz- Alberta, Kanada, 3 sierpień 1990, 2641-2646.
bami lekarskimi za wskazanie chronicznego zatrucia rtę-
• W.R. Markesbery, „Trace Elements in Isolated Subcellular Fractions of
cią na niskim poziomie jako przyczyny schorzenia swo- Alzheimer’s Disease Brains”, Brain Research 533, 1990, 125-131.
ich pacjentów, że na spisanie ich przeżyć potrzeba kilku
• Wenstrup i inni, „Trace Element Imbalances in Isolated Subcellular
tomów. Jeszcze więcej tomów zapełniłyby relacje o za- Fractions of Alzheimer’s Disease Brains”, Brain Research 533, 28 sierpień
trutych pacjentach dentystów, którzy wrócili do zdrowia 1989, 123-189.
po usunięciu z zębów srebrnych wypełnień. Były prezes • Alfred V. Zamm, „Dental Mercury: A Factor that Aggravates and
Towarzystwa Toksykologicznego w rozmowie ze mną Induces Xenobiotic Intolerance”, Journal of Orthomolecular Medicine,
powiedział: drugi kwartał, 1991, vol. 6, nr 2.

MIĘDZYNARODOWY KOMPLEKS NARKOTYKOWY


dokończenie ze strony 19
3. Naylor (1987) opisuje szeroko, w jaki sposób poszczególne rządy nice między formami organizacyjnymi działającymi na rynku i kontrolują-
i instytucje finansowe konkurują ze sobą starając się przyciągnąć do siebie cymi go.
gorący i/lub brudny kapitał, aby poprawić płynność bankową lub rezerwy 6. Przykład jednego z kilku badań analizujących kokainę jako ogniwo
obcej waluty. łańcucha ponadnarodowego towaru można znaleźć u Wilsona i Zambrano
4. Literatura omawiająca ten temat jest obszerna, zwłaszcza dotycząca (1994). Według nich główna część dochodu (87 %) pozostaje w krajach-
krajów-producentów. Proszę zajrzeć na przykład do sześciotomowych konsumentach. Zauważają oni również, że selektywna natura amerykańs-
Studiów na temat wpływu nielegalnego handlu narkotykami (Studies on the kiej polityki antynarkotykowej sprawia, iż ryzyko jest rozłożone w całym
Impact of the Illegal Drug Trade) przeprowadzonych przez UNRISD łańcuchu kokainowym nierównomiernie. Dzieje się to za sprawą kładzenie
(United Nations Research Institute for Social Development – Instytut nacisku tylko na wybrane ogniwa tego łańcucha.
Badań Rozwoju Społecznego Narodów Zjednoczonych) i Uniwersytet 7. Na przykład DEA (Drug Enforcement Administration – Urząd ds.
Narodów Zjednoczonych (United Nations University). Kontroli Narkotyków) szacuje, że w roku 1993 kolumbijskie kartele
5. Omówienie „modeli” kryminalnej firmy znaleźć można na przykład narkotykowe wydały 23 procenty swoich dochodów na ich pranie, podczas
u Petera Reutera (1983) i Josepha Albiniego cytowanych w opracowaniu gdy pod koniec lat osiemdziesiątych było to zaledwie 6 procent (Foust
Thomasa Mieczkowskiego (1992). Thomas Naylor podkreśla ważne róż- i DeGeorge, 1993).

24 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


Sporo czasu zastanawiałem się, czy zamieścić ten artykuł na łamach Nexusa, jako
że kilka poruszonych w nim kwestii nie wydaje mi się prawdziwych, jak choćby
to, że bakterie, które powszechnie uważa się za chorobotwórcze, są, jak twierdzi
autor, dla nas korzystne i wspomagają proces zdrowienia. Podobnie trudno
zgodzić się ze skrajnie negatywnym stosunkiem autora do produkowanych przez
przemysł farmaceutyczny syntetycznych (nie wytwarzanych z roślin) leków. To
prawda, że wywołują one często szkodliwe efekty uboczne, lecz nie można
zaprzeczyć, że w ostatecznym rachunku ratują życie. Każdy z nas choć raz
w życiu powrócił dzięki nim do zdrowia. Być może mechanizm ich działania jest
Szeroko inny, niż sądzą ich twórcy, ale to już inna sprawa.
W jednej – i jednocześnie najważniejszej – kwestii autor ma jednak rację, choć
rozpowszechniony z innego punktu widzenia, a mianowicie w tym, że bakterie nie są przyczyną, ale
skutkiem choroby. Osoby, które interesują się parapsychologią i medycyną
pogląd mówi, naturalną, wiedzą doskonale, że osoby sensytywne, potrafiące widzieć ludzkie
biopole, zwane przez wielu aurą, są w stanie czasami z wielomiesięcznym
że choroby wyprzedzeniem w stosunku do konwencjonalnych metod diagnostycznych „prze-
widzieć” chorobę. Po prostu dostrzegają zniekształcenia, lokalne zmiany barwy
wywoływane biopola, które oznaczają zakłócenia w przepływie energii. Zakłócenie lub bloka-
da przepływu energii przez dany organ powoduje jego wadliwe funkcjonowanie,
są przez którego następstwem jest zachwianie metabolizmu, co z kolei może powodować
nieprawidłowy rozwój komórek lub umożliwiać rozwój określonym szczepom
drobnoustroje, szkodliwych bakterii itd.
Nawet jeśli autor myli się w pewnych kwestiach (jeśli rzeczywiście się myli),
w rzeczywistości artykuł ten może być interesującym przyczynkiem do dyskusji na temat zdrowia,
chorób etc. Trzeba bowiem wiedzieć, że wiele poglądów współczesnej medycyny
jednak ich rozwój na temat człowieka, zdrowia i chorób jest dalekich od prawdy, co jest przyczyną
wielu jej niepowodzeń.
jest skutkiem Wydawca

choroby a nie TEORIA PASTEURA O ZWIĄZKU PRZYCZYNOWYM MIĘDZY BAKTERIAMI


I CHOROBAMI
jej przyczyną.
W roku 1864 francuski chemik Louis Pasteur stworzył Bakteriologię (nauka
o bakteriach) i Teorię Zarazkowej Przyczyny Chorób (TZPC), wykazując
istnienie różnych mikroorganizmów i wyciągając z tego wniosek, że zarazki
powodują zmiany patologiczne w żywych kulturach hodowanych w laboratorium.
TZPC mówi, że choroba jest skutkiem inwazji specyficznych agresywnych
mikroorganizmów. Specyficzny zarazek jest odpowiedzialny za określoną choro-
bę i mikroorganizmy są zdolne do rozmnażania się i przenoszenia poza organiz-
mem ludzkim.
Przyjmując teorię, że zarazki wywołują chorobę, nie musieliśmy już dłużej
ponosić odpowiedzialności za choroby powodowane przez przekraczanie przez
nas samych praw zdrowia. Zamiast tego winimy zarazki, które atakują ciało.
TZPC skutecznie przesunęła naszą osobistą odpowiedzialność za zdrowie
i dobre samopoczucie na barki zawodu medycznego, który podobno wiedział, jak
zabić szkodliwe zarazki. Nasze własne osobiste zdrowie wymknęło się spod naszej
Arthur M. Baker kontroli.
Niemal każdy w Zachodnim świecie został wychowany w przekonaniu, że
zarazki wywołują chorobę: że choroba jest bezpośrednią konsekwencją działania
Self-Health Care System
jakiegoś zewnętrznego czynnika – zarazka lub wirusa.
1800 S. Robertson Boulevard Ludzi nauczono bać się bakterii i wierzyć bez zastrzeżeń w ideę zakażenia: że
Suite 239-55 specyficzny, wrogi i agresywny zarazek chorobowy przechodzi z jednego gos-
Los Angeles, CA 90035 podarza na innego. Ludzie zostali też zaprogramowani, aby wierzyć, że zdrowie-
USA nie wymaga jakiejś potężnej siły, aby usunąć to, co ponosi winę (za chorobę).
W ich mniemaniu jest mało prawdopodobne, aby choroba powstała wskutek ich
własnego postępowania.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 25


„Era zarazków” przyczyniła się do reformy higieny zdro- przed teorią Pasteura) przez wiedeńskiego lekarza dra
wia w XIX wieku i, jak na ironię, ludzie znaleźli również M.A. Plenciza. W roku 1860 Louis Pasteur przypisał sobie
kojące samozadowolenie obciążając winą za zły stan swoje- jego eksperymenty i teorię i został uznany za jej twórcę.
go zdrowia wrogich, mikroskopijnych „napastników” za- Bliższe informacje na ten temat można znaleźć w książce
miast przyznać, że odpowiedzialny zań jest niezdrowy styl R.B. Pearsona Pasteur: Plagiarist, Imposter (Pasteur – plagia-
życia i własne cierpienie. tor, oszust) oraz Douglasa E. Hume’a Béchamp or Pasteur?
Pasteur był chemikiem i fizykiem i wiedział bardzo mało A Lost Chapter in the History of Biology (Béchamp czy
o procesach biologicznych. Był szanowanym, wpływowym Pasteur? – zaginiony rozdział w historii biologii).
i charyzmatycznym człowiekiem, jednak jego chorobliwy lęk Claude Bernard (1813-1878) kwestionował wiarygod-
przed zakażeniem i wiara w „złośliwość i wojowniczość” ność teorii zarazków i utrzymywał, że ogólny stan organiz-
zarazków miały powszechne dalekosiężne konsekwencje mu jest zasadniczym czynnikiem w chorobie, ale idea ta
w środowisku naukowym, które było przekonane o za- była w dużej mierze ignorowana przez profesję medyczną
grożeniu człowieka przez mikroby. Tak narodził się strach i społeczeństwo. Bernard i Pasteur prowadzili wiele sporów
przed bakteriami (bakteriofobia), który istnieje do dzisiaj. na temat zależności mikrobów od wewnętrznego środowis-
Przed odkryciami Pasteura nauka medyczna była nie zor- ka, w którym się rozwijają.
ganizowaną składanką różnych chorób z wyobrażanymi
przyczynami, które leczono raczej symptomatologicznie Pasteur zdaje sobie sprawę z pomyłki
a nie sięgając do podstawowych przyczyn. Do tego czasu Około roku 1880 Pasteur przyznał się do pomyłki.
ewolucja myśli medycznej miała swoje źródła w starodaw- Według dra Duclaux (jednego z jego współpracowników)
nym szamanizmie, przesądach i religii, wierze w nawiedzają- Pasteur odkrył, że gatunki mikrobów mogą przechodzić
ce istoty i duchy. Medycyna bez skutku poszukiwała nama- wiele transformacji. Te fakty nie były zgodne z jego teorią
calnej podstawy, na której mogłaby zarazków i podważały samą jej pod-
oprzeć swoje teorie i praktykę. Pas- Wykluczenie z diety surowego stawę.
teur dał więc tej profesji „zarazek”. Często przeocza się fakt, że oko-
Do lat 70-tych XIX wieku me- jedzenia spowodowało ło roku 1880 Pasteur zmienił swoją
dycyna w pełni zaadoptowała teorię nieuniknione pogorszenie teorię. Według dra Duclaux Pas-
zarazków i z zapałem kultywuje ją stanu zdrowia. Rozpoczęła się teur stwierdził, że zarazki są „u-
do dzisiaj. Pojawienie się mikrosko- trzymywane zwykle w granicach
pu umożliwiło ujrzenie, zróżnico- też praktyka zabijania przez prawa naturalne, ale kiedy
wanie i sklasyfikowanie organiz- zarazków za pomocą leków, warunki się zmieniają, kiedy wzras-
mów. Atakujące mikroby uważano co spowodowało powstanie ta ich zjadliwość, kiedy ich gospo-
teraz za przyczynę chorób. darz jest osłabiony, zarazki są zdol-
Przemysł medyczno-farmaceu-
chorób jatrogennych... i dalsze ne do opanowania terytorium po-
tyczny rozpoczął nieustające poszu- pogorszenie stanu zdrowia. przednio dla nich niedostępnego”.
kiwania doskonałego leku, który Stanowi to przesłankę, że zdrowy
zwalczy wszystkie powodujące cho- organizm jest odporny i nie podat-
roby mikroby. Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne (A- ny na choroby.
merican Medical Association) wymienia obecnie ponad Wraz z pojawieniem się tajemniczego zarazku Pasteura
10 000 chorób. medycyna zamknęła się pod maską „nauki” i od tego czasu
Powszechna akceptacja teorii zarazków i szeroko rozpo- z sukcesem utrzymywała społeczeństwo w nieznajomości
wszechniona bakteriofobia spowodowały szalone wysiłki prawdziwej natury choroby.
w celu uniknięcia zagrożenia ze strony zarazków. Zainaugu-
rowano całą epokę nowej medycyny włącznie ze sterylizacją, BAKTERIE I ICH SYMBIOTYCZNA ROLA
pasteryzacją, szczepieniami i lękiem przed jedzeniem suro- W ORGANIZMIE
wych produktów. Bakterie są naszym symbiotycznym partnerem i ich
Autorytety medyczne doradzały społeczeństwu dokładne obecność w organizmie jest całkowicie normalna. Działają
gotowanie jedzenia i gotowanie wody. one w symbiozie z organizmem gospodarza pomagając
Wykluczenie z diety surowego jedzenia spowodowało w rozkładzie i usuwaniu materiałów toksycznych oraz
nieuniknione pogorszenie stanu zdrowia. Rozpoczęła się w tworzeniu składników odżywczych istotnych dla naszego
też praktyka zabijania zarazków za pomocą leków, co życia.
spowodowało powstanie chorób jatrogennych (wywołanych Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bifidus i bakterie
przez działania medyczne) i dalsze pogorszenie stanu zdro- coli są normalnie obecne w ludzkim przewodzie pokar-
wia. Wprowadzono różne programy mające na celu wy- mowym i są czasem nazywane „przyjazną, dobroczynną lub
tworzenie „odporności” na różne zarazki za pomocą szcze- symbiotyczną florą bakteryjną przewodu pokarmowego”.
pionek i surowic, ze straszliwymi skutkami. Obecność ich w organizmie jest konieczna do prawidłowego
Na szczęście, wstręt do jedzenia surowych potraw będą- przyswajania i utylizacji cząstek pokarmowych; do wspoma-
cych rzekomo niebezpiecznymi z uwagi na dużą zawartość gania odżywiania komórkowego; do pobudzania perystal-
bakterii został w dużej mierze przezwyciężony, chociaż tyki; do odtruwania i tworzenia miękkiego, gładkiego stolca;
zakaz w stosunku do nie pasteryzowanych produktów mle- oraz do zmniejszania ilości zarazków patogennych. (Anty-
cznych obowiązuje nadal w większości stanów (USA). Z ko- biotyki niszczą te formy użytecznych bakterii).
lei akceptacja trujących leków i szczepień nie zmniejszyła Bakterie i mikroorganizmy stanowią też istotną część
się w znaczący sposób. światowego łańcucha pokarmowego. Kiedy materia organi-
czna w ustrojach roślin i zwierząt ulega naturalnemu roz-
Pasteur nie jest twórcą „Teorii Zarazków” kładowi, bakterie i pleśnie z rodziny monera rozkładają
Tak naprawdę pierwsza Teoria Zarazkowej Przyczyny wysoce skomplikowane cząstki organiczne na proste odpady
Chorób została opublikowana w roku 1762 (niemal 100 lat nieorganiczne, których elementy zostają wydalone z po-

26 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


wrotem do gleby, skąd mogą być ponownie pobrane jako te wymagają dezintegracji nagromadzonych trujących od-
pokarm przez rośliny i poprzez proces fotosyntezy zor- padów, które organizm stara się usunąć.
ganizowane w szeroki wachlarz form materii roślinnej, Jednak bakterie nie powodują śmierci materii organi-
włączając w to pokarm dla ludzi, taki jak owoce, orzechy cznej, na której działają, ponieważ są częścią wyniku choro-
i nasiona. by a nie jej przyczyną.
Bakterie są zwykle prymitywnymi formami życia, które Bakterie i zarazki grają ważną rolę w rozwoju choroby,
egzystują żerując na martwej materii organicznej. Roz- ale nie są jej zasadniczą przyczyną, jak się powszechnie
kładają one materiały odpadkowe w naszym ustroju, tak jak uważa. Bakterie są blisko związane z poważną chorobą, lecz
czynią to w świecie roślin i zwierząt. dorzucają jedynie drugorzędne lub trzeciorzędne czynniki
W procesie życia bakterie wytwarzają pewne materiały komplikujące wytwarzając produkty uboczne swojego dzia-
odpadowe, które są użyteczne dla naszych ciał, i w tym łania fermentacyjnego i oczyszczającego w wyniku prze-
kontekście bakterie są niezbędne dla naszego życia – bez twarzania pewnych silnych toksyn już obecnych w zakażo-
nich nasza egzystencja byłaby niemożliwa. Na przykład nym organizmie.
bakterie należące do flory bakteryjnej przewodu pokar- Kwas mlekowy, kwas octowy (ocet), alkohol z procesów
mowego są bardzo potrzebnym symbiotycznym partnerem fermentacyjnych, a także amoniak, indole, skatole i puryny
człowieka odpowiedzialnym za syntezowanie witaminy B12 itp. pochodzące z procesów rozkładu są toksyczne, chociaż
i witaminy K w naszym ustroju. nasz organizm w warunkach normalnego zdrowia łatwo
Nasz organizm zawiera zapas witaminy B12 na około 5 lat usuwa te formy bakteryjnych odchodów. W istocie nasz kał
i otrzymuje stałe jej dostawy dzięki działaniu bakterii w dol- i mocz są przeładowane odpadami rozkładu białka po-
nych odcinkach jelit, tak samo jak dzieje się to u naczelnych wstałymi zarówno wskutek działania bakterii, jak i naszego
i zwierząt jedzących naturalny pokarm roślinny, z człowie- własnego metabolizmu.
kiem włącznie. Również witamina K nie musi być dostar- Bakterie potrzebują pożywienia, aby rosnąć i rozmnażać
czana z pokarmem, ponieważ bakterie, żyjące w symbiozie się. Kiedy w organizmie powstaje niebezpieczne nagroma-
z człowiekiem w jego jelitach zdolne są do produkcji tego dzenie materiałów odpadowych zagrażające jego integral-
składnika pokarmowego, który jest konieczny do normal- ności, nasze symbiotyczne bakterie wchodzą do akcji i doko-
nego procesu krzepnięcia krwi. nują działania dozorująco-oczyszczającego uwalniając or-
ganizm z brudu i odpadków, po czym ponownie wracają do
Dobroczynna rola bakterii w chorobie stanu pasywnego.
W przypadku choroby bakterie nie „atakują” organizmu, Bakterie mają ważną rolę do odegrania w procesie
ponieważ są już obecne w przewodzie pokarmowym (który, zdrowienia. Zarazki biorą udział w praktycznie wszystkich
nawiasem mówiąc, jest uważany za zjawiskach chorobowych wymaga-
znajdujący się poza właściwym cia- W przypadku choroby bakterie jących rozkładu odpadów i materia-
łem). W potrzebie bakterie przeno- łów toksycznych obecnych w orga-
szone są do układu krążenia w celu
nie „atakują” organizmu, nizmie, które ustrój usiłuje usunąć.
wspomagania procesu oczyszczania ponieważ są już obecne Działają jak zmiatacze oczyszczając
fizjologii z nagromadzonych produ- w przewodzie pokarmowym... zaatakowane obszary nasycone tru-
któw rozpadu. W potrzebie bakterie cizną. Z chwilą gdy to zadanie zo-
Kiedy w organizmie powstaje staje wypełnione, ich liczba zmniej-
wysoce zlokalizowana toksyczna przenoszone są do układu sza się.
kondycja, jak dzieje się to podczas krążenia w celu wspomagania Dlatego powtórzę raz jeszcze:
procesu zapalnego, ustrój absorbu- procesu oczyszczania fizjologii bakterie są związane z chorobą, ale
je bakterie z przewodu pokarmo- nie są jej przyczyną, bowiem jej nie
wego i/lub z innych części ciała z nagromadzonych produktów powodują, podobnie jak muchy
i przenosi je tam, gdzie powstało rozpadu. śmieci, na których żerują. Pogląd,
nagromadzenie toksyn. że zarazki stanowią przyczynę śmie-
Podczas procesu zapalnego ro- rci materii organicznej, ponieważ
pa powstaje z nagromadzenia martwych komórek i z działa- są obecne i czynne w procesach rozkładu tej martwej
lności leczących białych ciałek krwi, jakie występują w miejs- materii, jest błędny.
cu zapalenia; a bakterie mnożą się, aby żerować na ropie Kiedy istnieje toksykoza i zagraża dobru organizmu,
i przetwarzać ją, co ułatwia organizmowi jej wydalenie. organizm odpowiada oczyszczaniem z toksyn i objawy cho-
W ten sposób bakterie pomagają w ramach symbiozy roby zanikają. Bakterie są obecne, aby rozkładać odpady
w rozkładaniu tych toksycznych materiałów w celu ich metaboliczne, toksyny, martwe komórki i tkanki, i jako
eliminacji. Jednak powstające w tym procesie wydzieliny takie są zasadniczo ważną częścią procesu zdrowienia.
bakterii są toksyczne. Wydzieliny bakterii odzwierciedlają Bakterie są zdolne tylko do jednego działania w stosun-
stan chorobowy konsumowanych trucizn, tak więc te od- ku do procesu chorobowego: rozkładania martwej materii
pady są wysoce zjadliwe. Jeśli nie zostaną wydalone z or- jako swego pożywienia. Bakterie rozmnażają się, ponieważ
ganizmu, następuje takie ich nagromadzenie, że w ustroju istnieje martwa materia organiczna stanowiąca ich pożywie-
powstaje kryzys oczyszczająco-zdrowotny. nie, a nie dlatego, że nagle stały się wrogie.
Bakterie nie powodują choroby, ale są pożytecznymi We względnie jałowym środowisku umierają z powodu
organizmami, które pomagają w rozkładzie martwego mate- braku pożywienia, tak jak podobnie umierają w otoczeniu,
riału komórkowego po zakończeniu przez komórki organiz- jakie same stwarzają – mianowicie w obecności swoich
mu swojego normalnego cyklu życiowego. własnych toksycznych wydzielin w postaci kwasu mlekowe-
Proces ten pomaga eliminować martwy materiał z or- go, octowego, alkoholu, amoniaku i wielu innych produk-
ganizmu i podobnie bakterie pomagają w usuwaniu sub- tów rozpadu białka.
stancji toksycznych. Dlatego można je stale obserwować Nazywanie działania bakterii „atakiem” lub „inwazją” ze
podczas procesów choroby-oczyszczania, ponieważ procesy strony zarazków jest niestosowne, chyba że uważamy, iż jest

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 27


to atak na toksyny. Jedyny prawdziwy atak, jaki ma miejsce, chemicznej. W roku 1968 zdobywca nagrody Pulitzera
to ten, jaki prowadzimy w stosunku do własnego organizmu, i wybitny bakteriolog dr Rene J. Dubos zaprzeczył temu
kiedy nieustannie gwałcimy nasz ustrój około 30 razy każ- przekonaniu, wykazując, że zjadliwość szczepów mikrobów
dego dnia, wliczając w to spożywanie „martwego” pokarmu jest zmienna.
i napojów, przyjmowanie leków, stałe późne kładzenie się Już w roku 1914 dr E.C. Risenow z Laboratoriów Mayo
spać i niepotrzebne przejadanie się – wszystko to powoduje w Rochester w stanie Minnesota opisał w Journal of Infec-
wyczerpanie i przemęczenie organizmu. tious Diseases doświadczenia, które wykazały, że bakterie
Z drugiej strony, bakterie nie mogą rozwijać się w zdro- ropotwórcze (paciorkowce) mogą zmieniać się w zarazki
wym organizmie. To dlatego nie są obecne w czystym, powodujące zapalenie płuc (pneumokoki) wskutek niewiel-
dobrze odżywionym ciele. Jednak życie w wolnym od bak- kich zmian dokonanych w ich środowisku i wskutek żywie-
terii otoczeniu nie jest możliwe, a nawet nie jest pożądane. nia ich wirusami zapalenia płuc – martwą materią organicz-
W naszym organizmie stale żyją biliony bakterii. ną z przejawami choroby.
Kiedy odwrócono procedurę, bakterie szybko wróciły do
Bakterie podlegają mutacjom w zależności od rozkładu postaci bakterii ropotwórczych. W każdym przypadku zmia-
podłoża w otoczeniu ny środowiska i źródła pokarmu bakterie, niezależnie od
Nie ma chorobotwórczych bakterii, zarazków, mikro- typu, szybko mutowały w inne formy.
bów, bakcyli lub wirusów: to otoczenie i gospodarz deter- Dwóch nowojorskich bakteriologów w podobnym do-
minuje objawy choroby i typ bakterii, jakie się mnożą. świadczeniu zmieniało koki (okrągłe bakterie w kształcie
Zarazki nie powodują choroby; to raczej ciało generuje jagód) w bakcyle (bakterie w kształcie pałeczek) i odwrot-
okazje chorobowe powodując w następstwie rozmnażanie nie. Paciorkowiec (zarazek zapalenia płuc) może zmienić
się zarazków. się w bakcyla (zarazek tyfusu – pałeczkę) przez niewielkie
Aby dany zarazek mógł egzystować, musi mieć odpowie- zmiany w jego środowisku i przez żywienie go wirusem
dnie otoczenie stworzone przez to- tyfusu – specyficzną martwą mate-
ksyczne i patologiczne skażenie na- Bakterie rozmnażają się, rią organiczną typową dla prolifera-
sycające ciało. Skażenie systemu cji tego typu bakterii.
tworzy wtedy specyficzną kulturę ponieważ istnieje martwa Kiedy procedura zostaje odwró-
zarazków, zależnie od tego, gdzie materia organiczna cona, zarazki tyfusu stają się pono-
w organizmie nagromadziły się od- stanowiąca ich pożywienie, wnie zarazkami zapalenia płuc, ilu-
pady, i zgodnie z niezdrowymi na- strując, że w istocie każda bakteria
wykami życiowymi chorego.
a nie dlatego, że nagle może modyfikować i adaptować
Punktem kluczowym jest jednak stały się wrogie. swoją strukturę i funkcje metaboli-
to, że to chorobowa kondycja tok- czne zgodnie ze zmianami swojego
syczna, kiedy ciało jest obezwład- środowiska. Podobnie zjadliwość
nione przez trujące odpady, tworzy środowisko przychylne zarazków może być zmieniana w laboratorium według woli
mutacjom bakterii w postaci powszechnie łączone z po- techników.
szczególnymi chorobami. Warunki, jakie stwarza choroba,
sprzyjają proliferacji i zwiększającej się zjadliwości, dopóki Organizm w stanie toksemii produkuje zjadliwe zarazki
ich pożeranie toksycznych odpadów nie zostanie dokonane. Jest więc oczywiste, że zarazki nie są bezpośrednią
Kiedy zapytacie bakteriologa, co jest pierwsze, podłoże przyczyną choroby – to raczej generowany przez ciało
czy bakteria, zawsze odpowie wam, że do rozwoju bakterii kryzys uzdrawiający produkuje zarazki, tworząc odpowied-
konieczne jest skażone środowisko. Bakterie nigdy nie nie środowisko, w którym nietoksyczne bakterie w septycz-
rozprzestrzeniają się, kiedy nie ma pożywienia lub podłoża nym otoczeniu mutują do postaci toksycznych mikroor-
dla ich rozwoju, ale mnożą się gwałtownie, kiedy znajdują ganizmów. Aby zarazki stały się niebezpieczne, muszą zmie-
rozkładający się materiał stanowiący dla nich pożywienie, szać się ze skoncentrowanymi produktami odpadowymi,
i umierają, kiedy nastaje głód lub przeciwności w ich zanim przejdą metamorfozę w jednostki toksyczne.
otoczeniu. Chociaż jest prawdą, że bakterie istnieją wszędzie, mik-
Tak więc bakterie nie tworzą swojego pożywienia, tak roorganizmy mnożą się w organizmie jedynie wtedy, gdy
jak i muchy nie tworzą śmieci. Śmieci lub brud w naszym u danej osoby rozwija się toksemia spowodowana nie-
organizmie muszą poprzedzać obecność inwazji bakteryj- zdrowym stylem życia.
nej: bakterie nie są przyczyną choroby; są obecne z jej Kiedy wielkie ilości utlenionej materii organicznej są
powodu. eliminowane przez gardło, płuca lub inną drogą, bakterie
Sami bakteriolodzy mylnie dzielą populacje zarazków na rozmnażają się w postępie geometrycznym. W ciągu godzin
specyficzne „dobre zarazki” i „złe zarazki” i przeoczają fakt, mogą osiągnąć liczbę bilionów, ale zanim mogą się zacząć
że dobre zarazki mają zdolność mutacji i proliferacji w złe rozmnażać, musi już istnieć odpowiednie „podłoże”.
wrogie zarazki, kiedy ich podłoże staje się odpowiednie do Anginę i ból gardła uważa się za dolegliwości wywołane
takiej zmiany. przez paciorkowce. Jest to popularna forma bakterii w ro-
Inaczej mówiąc, zarazki mogą modyfikować swoją struk- dzinie Streptococcus – organizm okrągłego kształtu, który
turę i funkcje metaboliczne zgodnie z warunkami panujący- również rozkłada lub zakwasza mleko (inne bakterie za-
mi w środowisku, w którym się znajdują. Istnieją jako kwaszają, a inne rozkładają! – przyp. tłum.).
mnóstwo szczepów, kształtów i zdolności metabolicznych Można łatwo przygotować hodowlę zawierającą miliardy
i mogą pojawiać się w kształcie pałeczek lub w postaci paciorkowców, jak w jogurcie, i zdrowa osoba jedząc zawie-
kulistej zależnie od warunków narzuconych przez ich środo- rający ją jogurt nie zachoruje na anginę (inne paciorkowce
wisko. znajdują się w jogurcie, a inne powodują anginę! – przyp.
Teoria zarazków powstała na podstawie przekonania, że tłum.) Kiedy wprowadzi się je do mleka, w ciągu godzin
zarazki chorobowe są specyficznymi, niezmiennymi jedno- rozmnożą się do bilionów. Trudno znaleźć osobę, która nie
stkami w sensie ich biologicznej budowy i charakterystyki ma takiej formy bakterii w gardle, z wyjątkiem tych, które

28 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


używają dużych dawek antybiotyków lub innych niszczących nych, ale zabicie tych mikroorganizmów nie skraca czasu
życie leków. choroby.
Chociaż paciorkowce same w sobie nie są niebezpieczne, Zaziębieniom można zapobiec, ale najpierw trzeba po-
jako że miliony ich znajdują się w gardle przeciętnej osoby znać ich przyczynę. Tak długo, jak długo będzie się uważać,
i w innych częściach naszego ciała, to jednak ich wydaliny że bakterie i wirusy są ich przyczyną i że „łapiemy” je, i jak
mogą być wysoce toksyczne, gdy wspomagają one rozpad długo nasze wysiłki będą skierowane przeciw tym mikro-
i rozkład materiałów odpadowych, które organizm wydala skopijnym jednostkom, zaziębienia będą brać górę. Zazię-
przez płuca, gardło, błony śluzowe i/lub skórę. bienie jest koniecznym działaniem oczyszczającym spowo-
Ból gardła jest w rzeczywistości podrażnieniem tkanek dowanym przez nagromadzenie w krwi, limfie i tkankach
spowodowanym przez substancje wydalane albo wprowa- nie wydalonych odpadów metabolicznych, i przez wchłania-
dzane do gardła. Paciorkowce używają wydzielin jako pod- nie toksycznych produktów odpadowych trawienia.
łoża. Kiedy dostępna jest duża koncentracja materiałów Ostateczną przyczyną zaziębienia jest styl życia, który
toksycznych, rozmnażają się ogromnie. Powtarzam, pacior- obniża skuteczność trawienia, powstrzymuje wydalanie i po-
kowce nie są szkodliwymi bakteriami, gdyż są one normalną woduje wyczerpanie, pozwalając na skażenie środowiska
częścią flory organizmu. wewnętrznego – na stan fizjologicznego smogu, że tak
Naukowcy wiedzą, że specyficzne dla danej choroby powiem.
bakterie są znajdowane nie zawsze i nie w każdym jej Jeśli zarazek nie powoduje choroby za każdym razem,
przypadku. Wprowadzenie hodowli zarazków do zdrowego kiedy „infekuje” organizm, nie jest jej przyczyną. Przy-
organizmu nie zawsze wywołuje objawy choroby. Liczne czyna musi być spójna i specyficzna w działaniu. Zarazki są
doświadczenia z podawaniem czystej hodowli zarazków wszechobecne i nie wywierają zawsze specyficznego wpływu.
tyfusu, zapalenia płuc, dyfterytu, gruźlicy i zapalenia opon Zarówno dowody laboratoryjne, jak i obserwacje em-
nie spowodowały szkodliwych skutków. piryczne potwierdzają, że choroba jest reakcją ciała na
Jak już podaliśmy, w 28-40 procent przypadków dyfterytu zatrucie, a nie na zarazki – bakterie nie atakują ani nie
bakterie dyfterytu są nieobecne. Podobnie u około 20 procent kontrolują organizmu, bo nie przekraczają warunków fizy-
chorych wenerycznie (kiła, opryszczka, rzeżączka itp.) nie cznych.
znaleziono gonokoków ani krętków. Mówiąc, że bakterie
powodują wrzód, krostę lub pryszcz na genitaliach, pomijamy Organizm kontroluje swoją populację bakterii
fakt, że są one wynikiem autolizy (trawienia tkanek przez Normalnie zdrowe organizmy zabijają bakterie i pasoży-
organizm). Tworzenie czyraków i zapaleń charakterystycz- ty i mają wbudowane wewnętrzne mechanizmy obronne.
nych dla chorób wenerycznych jest Bakterie są bezradne wobec żywych
zasadniczym działaniem organizmu Naukowcy wiedzą, że komórek, zwłaszcza białych ciałek
a nie inwazją bakterii lub wirusów. specyficzne dla danej choroby krwi i innych stanowiących natural-
Podobnie zapalenie płuc uważa ne linie obronne.
się za chorobę wywołaną pneumo- bakterie są znajdowane nie Żywimy miliardy mikroorganiz-
kokiem (dwoinką zapalenia płuc), zawsze i nie w każdym jej mów w jelitach, na skórze,
chociaż jest on nieobecny w ponad przypadku. Wprowadzenie w ustach, nosie i w innych częściach
25 procentach przypadków (zapale- ciała. Sławny dr Lewis Thomas,
nie płuc może być wywołane przez
hodowli zarazków do zdrowego który prowadzi Instytut Raka Slo-
wiele innych zarazków nie mówiąc organizmu nie zawsze wywołuje an-Kettering, powiedział: „Należy
już o grzybicach – przyp. tłum.). Co objawy choroby. żałować nie człowieka, który złapał
więcej, podanie bakterii zdrowemu bakterię, ale bakterii złapanej przez
organizmowi nie wywołuje choroby. człowieka”. Ludzkie ciało jest bar-
Nawet podczas wczesnych okresów kataru wydzielina dzo trudnym środowiskiem dla bakterii, mocno je ograni-
z nosa jest kompletnie pozbawiona bakterii, gdyż żadne nie czającym i kontrolującym.
są znajdowane w wodnistym śluzie w przeciągu pierwszych Węzły limfatyczne – skupienia tkanki gruczołowej znaj-
dwóch lub trzech dni. Kiedy pojawia się gęsta ropna wy- dujące się wzdłuż naczyń limfatycznych w całym ciele
dzielina pojawiają się pneumokoki, paciorkowce i gronkow- – mają za zadanie usuwanie bakterii i obcych cząsteczek
ce. Skoro bakterie są w tak zwracający uwagę sposób z krążenia limfatycznego i dostarczanie limfocytów do
nieobecne na początku zaziębienia, musi mieć ono inną układu krążenia. Węzły limfatyczne i śledziona stanowią
przyczynę. Wywoływanie zaziębienia przypisuje się obecnie część układu siateczkowo-śródbłonkowego organizmu kie-
około 150 różnym wirusom. rującego komórkami fagocytującymi rozsianymi w orga-
Zaziębienia się nie „łapie”; jest ono raczej wynikiem nizmie, które mogą trawić bakterie, cząsteczki stałe i inne
naszego wyczerpującego trybu życia. Bakterie ani wirusy nie błądzące komórki. Pomaga to utrzymać organizm w sta-
mają nic wspólnego z rozwojem zaziębienia. Mogą być łym zdrowiu.
czynnikiem komplikującym, z chwilą gdy zostanie wyelimi- Na przykład miliony a nawet biliony bakterii i grzybów są
nowana saprofityczna funkcja żerowania na odpadach. Bak- każdego dnia przypadkowo wchłaniane z przewodu pokar-
terie rozmnażają się tak długo, jak długo tkanki pozostają mowego do krążenia wrotnego. Są one tak skutecznie
w nienormalnym stanie. Kiedy działanie wydalające i oczy- zatrzymywane i niszczone przez białe ciałka krwi i makro-
szczające zostanie zakończone, zanikają. fagi, że prawie żadna bakteria nie przedostaje się nigdy do
Lekarze chętnie przyznają, że nie wiedzą dokładnie, krążącej krwi (chyba do dużego krwioobiegu, bowiem krą-
jakie wirusy powodują zaziębienie, gdyż kiedy wirus zazię- żenie wrotne to też krążąca krew! – przyp. tłum.).
bienia zostaje rozpylony do gardła, powoduje zapalenie Leukocyty (białe ciałka krwi) są organizmami obronnymi
jedynie u osobników podatnych, których tkanki są już krwi zapobiegającymi intoksykacji przez bakterie, odpadki
podrażnione przez obce czynniki. W dodatku, tak zwane gotowanego pokarmu lub inne toksyczne materiały. Leuko-
bakterie chorobotwórcze powodujące choroby dróg odde- cytoza (podwyższona ilość białych ciałek w krwioobiegu)
chowych są obecne w popłuczynach z gardła osób zaziębio- powstaje jako odpowiedź na zapalenie, na nadmierną ilość

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 29


bakterii w organizmie i na przeciążenie gotowanymi pokar- nad sytuacją, a nie jest na łasce hord mikrobów lub jakichś
mami – wszystko to są zjawiska patologiczne. „tajemniczych jednostek chorobowych”.
Organizm musi znajdować się w stanie zatrucia, zanim Tak więc choroba nie jest powodowana przez zarazki,
rozwinie się proces chorobowy. Ani bakterie, ani nic innego ale przez stan zatrucia ciała, który pozwala zarazkom kwit-
nie może rozpocząć i podtrzymać kryzysu uzdrawiającego nąć. Tym zakłóconym stanem organizmu jest przekraczanie
(healing crisis – termin często używany w medycynie alter- i gwałcenie naszych potrzeb biologicznych i nie jest to stan
natywnej dla określenia procesu oczyszczania organizmu przypadkowy.
z toksyn – np. w czasie głodówki, diety odtruwającej itp. To te chore warunki tworzą otoczenie korzystne dla
– przyp. tłum.) – mikroorganizmy nie są zdolne do zunifiko- mutacji bakterii w postaci wiązane ze specyficznymi choro-
wanej akcji i nie mogą istnieć, kiedy nie ma dla nich bami i dla ich wzrastającej zjadliwości i proliferacji.
pożywienia (podłoża) mogącego utrzymać je przy życiu. Stan wewnętrznej czystości jest więc niezbędny dla zdro-
Zdrowe, żywe komórki nie stanowią podłoża dla bakterii, wia i dobrego samopoczucia. Czysty strumień krwi, wolna,
ale rozkładające się substancje tak. nie zakłócona cyrkulacja wszelkich płynów ustrojowych i nie
Jeśli zdrowy organizm może „złapać” zaziębienie lub utrudnione wydalanie tworzy i podtrzymuje zdrowie tkanek.
grypę spowodowaną zarazkami grypy i nie jest zdolny Zjadliwe bakterie umierają szybko w takim środowisku
oprzeć się atakowi tych mikroorganizmów, to jak później z braku odpowiedniego pożywienia.
osłabiony organizm może w ogóle wyzdrowieć? Jak może Jeśli mikroby mają mieć jakikolwiek wpływ na powsta-
osłabiony organizm opierać się szturmowi bilionów roz- wanie choroby, muszą znaleźć organizm, który produkuje
mnażających się mikroorganizmów? Nieuniknionym skut- podłoże odpowiednie dla ich działań metabolicznych. Nie
kiem będzie śmierć organizmu. możemy uniknąć zarazków, bowiem znajdują się one wszę-
Jeśli bakterie zaatakowały organizm i w następstwie dzie – musimy być na nie odporni. Unikniemy chorób tylko
podporządkowały go sobie, jak uważa medycyna, to rozpęd utrzymując organizm w takim stanie zdrowia, w którym
i tempo procesu będzie stopniowo coraz bardziej narastać zarazki będą wobec nas bezsilne.
i obezwładniać organizm w miarę rozwoju choroby.
Jeśli zarazki i mikroby „atakujące” obezwładnią zdrowe Racjonalne uzasadnienie medyczne „podatności”
ciało, to po osłabieniu ofiary ich rozprzestrzeniająca się i „odporności”
reprodukcja będzie gwałtownie zwiększać pożeranie, które Nawet kiedy jesteśmy zdrowi, nasz organizm zawiera
ustanie dopiero wtedy, gdy wyczerpane zostaną zasoby biliony grzybów, bakterii i wirusów. Kiedy lekarze stają
pożywienia. Nie będzie wyzdrowie- przed tym problemem, mówią, że
nia. Jeśli bakterie i wirusy spowo- Gdyby bakterie były choroba nie jest spowodowana tymi
dują chorobę i osłabią ciało, jak czynnikami, gdyż „nie jesteś podat-
może osłabiona jednostka wyzdro- przyczyną choroby, nie ny” lub „masz wysoką odporność”.
wieć? byłoby remisji, Mówienie, że te czynniki nie są
Gdyby bakterie były przyczyną i rozprzestrzenianie się przyczyną chorób i że są nimi te,
choroby, nie byłoby remisji, i roz- które powodują podatność, to zwy-
przestrzenianie się zarazków trwa-
zarazków trwałoby niczym kły unik, bowiem słowo podatność
łoby niczym nie utrudnione. nie utrudnione. oznacza, że kryterium ustalające
Jeśli atakujące jednostki miały- podatność jest właśnie przyczyną
by przewagę, nie wydaje się, aby choroby, a nie mikroorganizm lub
zatrzymały proces destrukcji, raczej dalej zmniejszałyby czynnik obwiniany. Ten unik potwierdza, że przypuszczalne
zdolność organizmu do samoobrony. Kiedy bakterie za- czynniki zakaźne – bakterie, wirusy i grzyby – nie powodują
czynają rozkładać ciało, jedynie zupełne wyczerpanie wszys- choroby. Faktyczną przyczyną jest to, co powoduje podat-
tkich materiałów organicznych kończy ich działanie – kiedy, ność lub niską odporność.
jak to się mówi, „wszystko zostanie ogryzione do kości”. Jeśli utrzymujemy organizm w czystym, zdrowym stanie,
Logika mówi nam, że jeśli mikroby „czynią kogoś cho- zarazki nie są ważne, bo podatność nie istnieje. Pojęcie
rym” i rozmnażają się w biliony, to stając się liczniejsze podatności jest w rzeczywistości racjonalnym uzasadnie-
i silniejsze mogą stopniowo coraz bardziej nadwątlać ener- niem medycznym, które przyznaje, że bakterie proliferują
gię, witalność i zasoby ofiary. Jak może ten proces zostać jedynie wtedy, gdy gwarantują to warunki fizjologiczne. Jest
odwrócony przez bardzo osłabiony organizm? to zatem przyznanie się, że w istocie przyczyną choroby jest
Cała koncepcja opanowania przez mikroby, a następnie zanieczyszczone środowisko, bowiem gdyby jej przyczyną
odwrócenia sytuacji wydaje się dobra w powieści, ale jest były zarazki, to każdy wystawiony na ich działanie zapadłby
fałszywa fizjologicznie. W naturze, jeśli raz zostaje ustalona na tę samą chorobę.
dominacja nad osłabionym organizmem, dalszą konsekwen- Wraz z wprowadzeniem do teorii medycznych pojęcia
cją tego stanu rzeczy jest jego postępujący upadek. Kiedy podatności w celu opisania przyczyny chorób, stan gos-
zebry zostają zdominowane przez drapieżniki, rzadko prze- podarza stał się najważniejszy w powstaniu choroby.
żywają. Kiedy bakterie zaczynają rozkładać materię or- Podatni osobnicy to ci z wysokim poziomem toksyczno-
ganiczną, kontynuują ten proces do wyczerpania zasobów ści organizmu i dostateczną witalnością, aby w organizmie
pożywienia. zachodził proces choroby-oczyszczania. Kiedy taka wital-
Ciało nie tłumi wzrostu i rozmnażania „zarazków choro- ność jest mizerna, następuje uszkodzenie tkanek organizmu
bowych”, dopóki chorobliwe toksyny, na których żerują, nie wskutek nadzwyczajnego wewnętrznego zanieczyszczenia
zostaną skonsumowane, i dopóki proces zapalny nie zo- organizmu i powstaje podstawa dla chronicznej choroby.
stanie zakończony. Jednak dopóki nasz organizm jest względnie czysty, mate-
Kiedy autorytety medyczne twierdzą, że choroba została riały odpadowe nie gromadzą się i oczyszczająca pomoc
„ograniczona”, w rzeczywistości oznacza to, że choroba jest zarazków bakteryjnych nie jest potrzebna.
procesem odtruwania organizmu, który zakończył się, kiedy Lekarze twierdzą, że odporność w stosunku do zarazków
jego cel – oczyszczenie – został osiągnięty. Organizm panuje jest naszą jedyną ochroną przed chorobą, ale pozostawiają

30 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


pacjentów nieświadomych, jak zapewnić wysoki poziom bolizmu i nie mogą się rozmnażać jako żywe jednostki in
stałej odporności. Mówi się nam, że zarazki atakują jedynie, vitro.
kiedy tracimy odporność. Jednak co powoduje utratę od-
porności? Oczywiście utrata zdrowia oznacza zmniejszoną Związek z mitochondriami
odporność. Ponieważ „wirusy” nie są żywe, nie mogą w żadnym
Jeśli więc zdrowie jest najlepszą ochroną przed chorobą, przypadku zachowywać się w sposób, jaki przypisują im
dlaczego nie promować zdrowia, ucząc społeczeństwo, jakie autorytety medyczne, a jedynie tak jak funkcjonalna jedno-
są wymagania dotyczące ochrony zdrowia zgodnie z jego stka naszego normalnego materiału genetycznego wewnątrz
biologicznym mandatem? Dlaczego nie stworzyć prawdzi- jądra komórki lub jądra mitochondrium wewnątrz komórki.
wego systemu „ochrony zdrowia” zamiast powszechnie pa- Mitichondrium jest żywym organizmem – jednym z róż-
nującego systemu „ochrony chorób”, jaki mamy obecnie? nych organelli (małych organów) występujących wewnątrz
Musimy promować zdrowie, żyjąc zgodnie z tymi czyn- każdej komórki naszego ciała. Mitochondria są mniej więcej
nikami, które je tworzą. wielkości bakterii i obie te formy mają swoje własne DNA
i własny metabolizm.
Teoria wirusowej przyczyny chorób Mitochondria metabolizują glukozę w molekuły ATP,
Początkowo słowo „wirus” znaczyło trucizna, a słowo który jest gotową do użytku energią zużywaną w razie
„wirulentny” (zjadliwy) – trujący. Dzisiaj wirus oznacza zapotrzebowania przez organizm. Co te fakty mają wspól-
jednostkę submikroskopową, a wirulentny znaczy ogólnie nego z „wirusami” jako takimi? Jak zobaczymy za chwilę,
zaraźliwy. Nowoczesna medycyna stosuje termin wirus do wszystko.
oznaczenia ultramaleńkich form życia, które zakażają ko- Każdy, kto studiował cytologię (budowę komórki), wie,
mórki i które obwinia się o powodowanie coraz to większej że najwięcej form życia w komórce stanowią mitochondria
liczby chorób. – twórcy naszej energii.
Zgodnie z powszechnym obrazem wirusa, jest to forma Prosty jednokomórkowy pierwotniak ma do pół miliona
życia, która pasożytuje na wszystkich formach życia, włącz- mitochondrii. Komórka ludzka ma mniej – od kilkuset
nie ze zwierzętami, roślinami i sap- w komórkach krwi, do 30 000 lub
rofitami (grzyby i bakterie). Mówi się nam, że zarazki więcej w większych komórkach
W opisie choroby wirusowej, tkanki mięśniowej. Skoro całe ludz-
przypisuje się wirusom takie działa-
atakują jedynie, kiedy tracimy kie ciało zawiera od 75 do 100
nia, jak „wstrzykiwanie się”, „wylę- odporność. Jednak co bilionów komórek, z których każda
ganie”, „oczekiwanie”, „atakowa- powoduje utratę odporności? zawiera przeciętnie tysiące mito-
nie”, posiadanie „stanu aktywne- Oczywiście utrata zdrowia chondrii, muszą ich być w naszym
go”, „dominacja”, „reaktywowa- ustroju tryliony lub kwadryliony.
nie”, „kamuflaż”, „zakażanie”, „ob- oznacza zmniejszoną Kiedy komórka umiera, podczas
leganie”, „sianie zniszczenia” odporność. procesu mitozy zostaje zastąpiona
i „śmiercionośność”. przez komórkę-córkę, a zużyta ko-
Konwencjonalne teorie medycz- mórka zostaje rozłożona przez lizo-
ne wyjaśniają, że wirusy pochodzą z umierających komórek, zomy – silne samoniszczące, samotrawiące enzymy między-
które zainfekowały – wirus „wstrzykuje się” do komórki komórkowe, które rozkładają komponenty komórki na ult-
i „rozkazuje” jej rozmnażać siebie, i dzieje się tak do ramaleńkie cząsteczki, tak że organizm może je łatwo
momentu, kiedy komórka pęka wskutek przeciążenia. Wi- przerobić lub wydalić jako odpady (w procesie mitozy
rusy zostają uwolnione i poszukują innych komórek w celu z jednej komórki powstają dwie nowe – żywe – komórki,
powtórzenia procesu zakażając w ten sposób organizm. a nie jedna żywa, a druga martwa – przyp. tłum.).
Wirolodzy przyznają, że chociaż wirusy mają naturę Każdego dnia około 300 miliardów do ponad pól biliona
wyróżniająco i definitywnie organiczną, to jednak nie mają komórek w organizmie umiera (zależnie od poziomu toksycz-
metabolizmu, nie mogą się rozmnażać w warunkach labora- ności), a każda z nich zawiera przeciętnie od 5 000 do 20 000
toryjnych, nie mają żadnych cech charakterystycznych dla mitochondrii. Kiedy komórki umierają, zostają rozłożone
żywych form i, w istocie, nigdy nie zaobserwowano ich przez swoje własne lizozomy, ale jądro i genomy mitochondrii
żywych! są lepiej chronione niż zewnętrzne organelle komórki i proto-
plazma i często nie ulegają całkowitemu rozkładowi.
„Żywe wirusy” są zawsze martwe Genomy i jądra są mikroskopijnymi szablonami infor-
Termin „żywy wirus” oznacza tylko te stworzone z kultur macji genetycznej składającymi się z DNA i RNA, które
żywych komórek in vitro (w warunkach laboratoryjnych), działają jak ośrodki kontroli i magazyn prawdziwego „blue-
jako że biliony ich powstają z „żywych” tkanek. I tu właśnie print” komórki. Są dla mitochondrii i komórki tym, czym
mamy problem: nawet jeśli pewne kultury laboratoryjne są jest mózg dla naszego ciała.
utrzymywane przy życiu, istnieje ogromny obrót komórek Każda komórka i każde mitochondrium zawiera ten
w procesie i to z tych umierających komórek otrzymuje się materiał genetyczny, który jest w rzeczywistości najbardziej
„wirusy”. Są one zawsze martwe i nieaktywne, ponieważ nie chronioną częścią komórki (dzięki jej podwójnej lipidowo-
mają metabolizmu ani życia, będąc jedynie molekułami białkowej błonce), tak jak system nerwowy jest najważniej-
DNA i białka. szą i najbardziej chronioną częścią naszej fizjologii (dzięki
Wirusy zawierają kwas nukleinowy i białko, ale brak im kręgosłupowi i czaszce).
enzymów i nie mogą samodzielnie podtrzymać życia, ponie- W chwili śmierci komórki mitochondria zostają roz-
waż nie posiadają nawet pierwszego warunku wstępnego łożone przez lizozomy, ale nie zawsze całkowicie, dzięki ich
życia, czyli mechanizmów kontroli metabolicznej (mają je wysoce ochronnej podwójnej błonie pochewki. I tu do-
nawet skromne bakterie). Guyton’s Medical Textbook (Pod- chodzimy do interesującego momentu.
ręcznik Medyczny Guytona) przyznaje, że wirusy nie mają Guyton’s Textbook of Medical Physiology (Podręcznik
systemu reprodukcyjnego, możliwości poruszania się, meta- Fizjologii Medycznej Guytona) stwierdza, że wirus jest ma-

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 31


leńkim kawałkiem materiału genetycznego (nazywanego którego nigdy nie widziano w działaniu. Zdjęcia przed-
genomem), którego wielkość to dosłownie około jedna stawiane jako obiektywne są zwykłym oszustwem – to, co
miliardowa komórki. pokazują, to zwykły fizjologiczny proces fagocytozy, który
Genom otoczony jest pokryciem, które jest zwykle po- zachodzi codziennie w organizmie nieskończoną ilość razy.
dwójną błoną lipidowo-białkową i w rzeczywistości składa Pamiętajmy, że według tekstów medycznych poświęco-
się z dwóch błon (niemal identycznych z błoną komórkową), nych wirusologii i mikrobiologii wirusy mają następujące
które są, nawiasem mówiąc, prawdziwą strukturą jądra cechy charakterystyczne niezgodne z cechami życiowymi:
mitochondrium. 1) Wirusy nie mają metabolizmu – nie mogą prze-
Zdjęcia „wirusów” wykonane pod mikroskopem elektro- twarzać pożywienia i nie tworzą energii. Są jedynie szablo-
nowym wykazują, że ich błony są chropowate i postrzępio- nem lub wzorem informacji, ponieważ całe są genomami.
ne, czasem tylko część jednej warstwy a czasem jedna 2) Wirusy nie mają zdolności do jakiegokolwiek działa-
warstwa i część drugiej, co jest zgodne z samotrawiącym nia – nie mają systemu nerwowego, aparatu zmysłowego,
działaniem lizozomów, kiedy ich działanie rozkładające ani inteligencji, która mogłaby koordynować ruchy lub
odpady komórkowe jest częściowe i niepełne. Tak więc ten „inwazję organizmu” jakiegokolwiek rodzaju.
opis „wirusa” jest w rzeczywistości identyczny z opisem 3) Wirusy nie są zdolne do samodzielnego rozmnażania
pozostałych genomów mitochondrii komórek. – prawdopodobnie polegają całkowicie na „wymuszonej
Według innego punktu widzenia, wirusy były kiedyś reprodukcji”, to znaczy reprodukcji przez organizm gos-
żyjącą materią i niektóre teksty fizjologiczne przyjmują podarza, czyli na czymś zupełnie niespotykanym w całej
hipotezę, że są to resztki zużytych komórek. Lizozomy biologii.
rozkładające zużyte komórki często nie rozkładają do końca
tych otoczonych podwójną lipidowo-białkową błoną „wiru- Wymuszona reprodukcja
sów”. W podstawach medycznych mówiących o przyczynach
Jest rzeczą zdumiewającą, że badacze nie rozpoznają, chorób wirusowych, twierdzi się, że mamy wierzyć w wymu-
czym są w istocie te struktury – zużytym materiałem genety-szoną reprodukcję, gdzie jeden organizm (komórka) jest
cznym mitochondrii, zwłaszcza fragmentami RNA i DNA. zmuszona do reprodukowania obcego organizmu („wiru-
sa”). Nigdzie w naturze jednak żaden żyjący osobnik nie
„Wirusy” nie są mikroorganizmami reprodukuje niczego innego jak tylko osobniki własnego
Chociaż autorytety medyczne omyłkowo przypisują tym gatunku.
martwym resztkom komórek moc życia i wrogość, mikro- Nie zapominajmy, że stosunek wielkości wirusa do ko-
biologowie przyznają, że wirusy są martwymi kawałkami mórki wynosi jak jeden do miliarda. Racjonalne uzasad-
DNA okrytymi płaszczem błon lipi- nienie wirusowej przyczyny chorób
dowo-białkowych, chociaż nie Wirusy są po prostu mówi nam, aby wierzyć, że wirus
uświadamiają sobie ich źródła. sam wstrzykuje się do wnętrza ko-
Genomy jako takie są mechani- obojętnym materiałem mórki i rozkazuje jej reprodukować
zmami kontrolnymi, a nie mikroor- genetycznym całkowicie siebie setki tysięcy razy, po czym
ganizmami, jak środowisko medy- pozbawionym jakichkolwiek komórka rozpada się.
czne chciałoby nas przekonać, po- Kiedy wirus „reprodukuje się”,
nieważ tak zwane „wirusy” są po
jakości życiowych, którego jego zbiorowa masa nadal wynosi
prostu martwymi fragmentami ge- nigdy nie widziano w działaniu. dużo mniej niż 1/100 procenta masy
netycznych resztek mitochondrii. komórki. To tak, jakby powiedzieć,
Dlatego wirusy nie mogą spowodo- że jeśli wstrzykniesz sobie pół uncji
wać choroby, chyba że nagromadzą się jako brudy i zanie- (14 g) jakiejś substancji, spowoduje ona takie ciśnienie
czyszczą nasze komórki, tkanki i układ krążenia doprowa- wewnętrzne, że organizm wybuchnie!
dzając do śmierci komórkowej. Jedynie żywe organizmy są zdolne do działania i re-
Tak więc wirusy są martwymi genomami z rozpadłych produkcji, co odbywa się pod bezpośrednią kontrolą jądra,
komórek, których błony komórkowe nie zostały kompletnie genomu lub „mózgu”. Tak zwany „wirus” jest oderwaną
rozłożone przez komórkowe lizozomy. częścią uprzednio funkcjonującej organicznie jednostki,
Genomy nie mają żadnych cech życia i są po prostu której struktura genetyczna ma do tej jednostki taki sam
kawałkami materiału kwasów nukleinowych zwykle prze- stosunek jak głowa do ciała – przypisywanie wirusom jakie-
twarzanych poprzez fagocytozę lub wydalanych jako odpady. goś działania można porównać do przypisywania działania
Zdjęcia rzekomych wirusów „wstrzykujących się” do odciętej głowie martwej osoby!
wnętrza komórki w rzeczywistości ukazują komórkę do-
słownie pochłaniającą „wirus” lub białkowe resztki. Wirusy są toksyczne jedynie jako skumulowane odpady
Powstaje wtedy wgłębienie i materia organiczna zostaje Nasza krew i tkanki mogą zostać nasycone generowany-
otoczona przez substancję komórkową, która zamyka się mi z wewnątrz materiałami odpadowymi, jak również czyn-
tworząc zaimprowizowany żołądek, i „wirus” znika. Żołą- nikami zanieczyszczającymi przyswajanymi z zewnątrz. In-
dek wypełnia się silnymi enzymami lizozomowymi, które toksykacja następuje, gdy przeciążają one organizm ponad
trawią materiał organiczny rozkładając go na aminokwasy jego zdolność do ich usuwania.
i kwasy tłuszczowe w celu przetworzenia albo wydalenia. Wirusy powodują chorobę tylko w takiej mierze, w jakiej
Proces ten jest normalną cechą fizjologii komórki zwa- są toksycznymi materiałami odpadowymi. W tym sensie
nym fagocytozą (dosłownie zjadaniem komórki) – rutyno- „wirusy” istotnie powodują chorobę, ale nie jako czynniki
wym procesem przyjęcia pokarmu przez komórkę i trawie- zaraźliwe.
nia enzymatycznego bakterii, resztek martwych tkanek i in- Pamiętajmy, że bakterie, zarazki i wirusy nie komunikują
nych wędrujących komórek. się ani nie działają wspólnie i nie są zdolne do prowadzenia
Wirusy są po prostu obojętnym materiałem genetycznym łącznych operacji jak atakujące armie – brak im inteligencji
całkowicie pozbawionym jakichkolwiek jakości życiowych, i zasobów koniecznych do prowadzenia procesu chorobo-

32 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


wego. Jedynie organizm może zapoczątkować taki kryzys Ostra choroba sama się ogranicza w zależności od czasu
uzdrawiający, ponieważ to organizm jest jedyną zjednoczo- i wysiłku, jakiego potrzeba, aby wydalić z organizmu szkod-
ną inteligentną jednostką zdolną do prowadzenia procesów liwe substancje. Praca wykonana w celu usunięcia bakterii
fizjologicznych nazywanych „chorobą”. w czasie procesu choroby jest zarówno wyczerpująca, jak
i nieprzyjemna dla gospodarza, ale jest niezbędnie koniecz-
Unikaj infekcji żyjąc zdrowo na dla zachowania życia i zdrowia.
Boyd’s Medical Textbook (Podręcznik Medycyny Boyda) Kiedy proces odtruwania zostaje zakończony, objawy
stwierdza, że większość normalnych osób żywi wirusy nie choroby zanikają i organizm znowu produkuje energię dla
zapadając na poszczególne choroby wirusowe, jakie powin- normalnych zadań. Siła powraca do kończyn. Organizm,
ny zostać przez nie spowodowane, i że to wyczerpujące choć osłabiony wysiłkiem, do jakiego został zmuszony przez
wpływy przezwyciężają funkcje ochronne organizmu, „po- powstałą toksemię, odzyskuje siły i zdolność działania
zwalając wirusom uzurpować sobie czynności biologiczne i zdrowieje bez leczenia. Kiedy kryzys uzdrawiający zostaje
wewnątrz komórki”. zakończony, zaczyna się zdrowienie.
Mówiąc ściślej, według teorii medycznych, aby pasożyt
lub wirus był patogeniczny, musi spełniać trzy kryteria: Zarażenie się jest iluzją
1) Musi być aktywny biochemicznie – musi mieć zdolno- Nauczono ludzi lęku przed bakteriami i wirusami i bez-
ści metaboliczne, aby móc przeprowadzać działania. granicznej wiary w ideę zarażenia się – w to, że specyficzne,
2) Musi zakażać lub zatruwać więcej komórek gospoda- złośliwe i agresywne jednostki powodujące chorobę przeno-
rza niż organizm zwierzęcia lub człowieka jest zdolny szą się z jednego gospodarza na drugiego.
zaoszczędzić lub zregenerować – na przykład zachorujesz „Zarażenie się” (zakażenie) jest zdefiniowane medycz-
na grypę tylko, jeśli wirus zabije lub zakazi znaczną część nie jako przeniesienie choroby przez kontakt – choroba
komórek twoich płuc; na polio, jeśli wirus zaatakuje do- zakaźna jest przekazywana przez kontakt z osobą chorą lub
stateczną liczbę komórek nerwowych; lub na zapalenie przez przedmiot, którego ta osoba dotykała. Słownik cytuje
wątroby, jeśli opanuje dostateczną ten mechanizm jako „wirusy lub
liczbę komórek wątroby. (Utajone Kiedy proces odtruwania inne zakaźne czynniki” lub „coś, co
infekcje to te, które dotyczą małej służy jako medium do przeniesienia
liczby naszych komórek, jak gruź- zostaje zakończony, objawy choroby przez środki bezpośrednie
lica, którą ma większość z nas na- choroby zanikają i organizm lub pośrednie”.
wet nie zdając sobie z tego sprawy). znowu produkuje energię Zakażenie/zarażenie się jest mi-
3) Gospodarz musi być genety- tem medycznym, ponieważ toksycz-
cznie i immunologicznie permisyw- dla normalnych zadań. ne odpady nie mogą być przeniesione
ny. Musi zaakceptować patogen z jednego organizmu do drugiego
i nie może być nań „odporny” przez normalny kontakt. Pojęcie
– można powiedzieć, że musi „pozwolić aby to się stało”. choroby zaraźliwej jest zwodnicze, gdyż nikt nie może oddać
Ludzie są stale zakażeni bakteriami i wirusami, ponie- swojej choroby komuś innemu, tak jak nie może oddać swojego
waż są one zawsze obecne w organizmie – zatem nie można zdrowia. Coś podobnego do zarażenia się może nastąpić, gdy
powiedzieć, że „atakują” one gospodarza. Choroby nie są osoba z bardzo wysoką toksemią styka się z kimś podobnie
infekcjami – są raczej procesem oczyszczania organizmu chorym, wyzwalając w ten sposób kryzys uzdrawiający.
i nie są powodowane przez bakterie lub „wirusy”.
Ani wirusy, ani bakterie nie mogą spowodować choro- Co tu się naprawdę dzieje?
by/przełomu uzdrawiającego. Prawdziwym winowajcą jest Bakterie lub zarazki osoby z wysoką toksemią są pobu-
niepoprawny z punktu widzenia biologii styl życia osoby dzane do działania przez te martwe elementy, na których
cierpiącej. Kiedy okaleczające nawyki zostają usunięte, na- bakterie się rozwijają. Kiedy zostają przeniesione na błony
stępuje zatrzymanie dalszego gromadzenia toksyn i prze- śluzowe lub tkanki innej osoby z równie wysokim poziomem
staje istnieć potrzeba choroby/przełomu uzdrawiającego. toksemii, mogą zacząć natychmiast działać w ten sam
Naturalnym wynikiem będzie zdrowie. sposób jak u pierwszego gospodarza, o ile istnieją od-
powiednie produkty rozkładu jako źródło pożywienia dla
Leki przynoszą wyniki odwrotne do zamierzonych kolonii bakteryjnych, aby mogły one rozmnażać się i opano-
Medycy uważają, że aby dać organizmowi szansę wy- wać gospodarza. Jednak zanieczyszczone środowisko jest
zdrowienia, muszą zastosować leki w celu zabicia bakterii warunkiem wstępnym dla takiego działania bakterii.
i wirusów. Wierzą również, że leki wspomagają proces Zdrowa jednostka z nie zanieczyszczonym, z względnie
zdrowienia. Leki istotnie zabijają bakterie, są jednak równie czystym krwioobiegiem nie musi się więc obawiać „chorób
śmiertelne dla wszystkich form życia metabolicznego, włącz- zakaźnych”.
nie z komórkami ludzkimi. Zwykle nie możemy przenieść naszego ładunku toksycznego
Stosowanie leków i preparatów roślinnych sabotuje wy- na inną osobę, chyba że zostanie on pobrany od nas (jak
siłki organizmu zmierzające do odtrucia się, nakładając w krwiodawstwie) i potem wstrzyknięty do organizmu innej
na organizm dodatkowe zagrożenie poza ohydnymi sub- osoby (jak przy transfuzji). Reprezentuje to raczej zakażenie
stancjami, jakie usuwa on przez proces choroby. Elimi- spowodowane przez medycynę lub chorobę jatrogenną niż
nowanie nowo przyjętych substancji bierze teraz górę nad powstającą w sferze naturalnych procesów biologicznych. Jest
tymi, które w pierwszym rzędzie spowodowały kryzys to prawdziwe wyjaśnienie „zakażenia”. Zarazki wyzwalają,
uzdrawiający. przyspieszają lub podsycają proces choroby u tych, u których
Praktyka, jaką stosuje medycyna – zabijanie zarazków istnieje stan toksemii. Ale u osób wolnych od toksemii
lekami, antybiotykami, czynnikami przeciwzapalnymi lub zakażenie nie jest uzasadnione i nie następuje, jak długo
surowicami, aby zmniejszyć aktywność zarazków – jest organizm jest czysty, gdyż to podłoże w organizmie przygotowu-
przyczyną wzrastającej degeneracji populacji i chorób jat- je system do zarażenia, kiedy zaniechamy utrzymywania płynów
rogennych. ustrojowych i tkanek w stanie czystości i skazimy je.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 33


Obecne „zaraźliwe/zakaźne” czynniki i wpływy w grupie kontrolnej. W międzyczasie, tuż po tradycyjnych
W rzeczywistości nie istnieje coś takiego jak „zarażenie”, przyjęciach z okazji Dnia Dziękczynienia, liczba zaziębień
gdyż jedyne czynniki powodujące chorobę to niezdrowe w obu grupach drastycznie wzrosła – jak można się było
z punktu widzenia biologii nawyki, takie jak nadużywanie tego spodziewać po przyjęciach świątecznych, kiedy kon-
alkoholu, kawy, palenie papierosów, narkotyki/leki, tłuste sumowane są nadmiernie ciężkie potrawy i napoje.
i słone pożywienie z fast-foodów, rafinowane produkty Choroby weneryczne są również uważane za zakaźne,
spożywcze, niedostatek wypoczynku i snu, brak ćwiczeń lecz tak zwane czynniki zakaźne (bakterie) są obecne
fizycznych i światła słonecznego itd. z powodu choroby a nie są jej przyczyną (i u około 20
Są to z punktu widzenia biologii nieprawidłowe nawyki, procent osób chorych na choroby weneryczne nie wykrywa
które są przyczyną chorób szerzących się w społeczeństwie. się ani gonokoków ani spirochet, które powodują, jak się
Nie jest nią żaden „krążący wokół zarazek”, tylko to, co sądzi, te choroby).
czynimy własnemu organizmowi, a co gwałci jego potrzeby Marynarka wojenna USA prowadziła doświadczenia,
systemowe. które wykazały, że tak zwane „chore osoby” nie mogą
zarazić osób określanych jako zdrowe.
Ponowne spojrzenie na „podatność” W Japonii „zarażone” prostytutki przestawały z dziesiąt-
Pojęcie zakażenia jest ściśle związane z równie mylnym kami G.I. (określenie żołnierzy amerykańskich – przyp.
pojęciem podatności, gdyż zarażenie się jest podobno moż- red.), z których żaden nie zakaził się. Podobnie wiele osób
liwe tylko wówczas, gdy dana jednostka jest „podatna”. Te ma „infekcje” w rejonie genitaliów, mimo iż nie miało
racjonalne podstawy medyczne są w rzeczywistości przy- żadnych kontaktów seksualnych(jak widać to na przykładzie
znaniem, że zarazki nie powodują choroby. Jeśliby powodo- małych dzieci).
wały, wówczas każdy wystawiony na kontakt z nimi zapadłby Koncepcja zakażenia nie jest medycznie dowiedziona,
na tę samą chorobę. chociaż wydaje się odwrotnie.
W rzeczywistości „podatna” osoba jest osobą z wysoką
toksemią organizmu, a równocześnie dostatecznie żywotna, Podsumowanie
aby prowadzić proces choroby-oczyszczania. Jednostka mo- Tak zwane „choroby zakaźne”, takie jak AIDS, choroby
że zachorować w każdej chwili, bez weneryczne i stopa atlety nie są
względu na to, czy zostanie wysta- Marynarka wojenna USA bardziej zaraźliwe niż jakakolwiek
wiona na „zakażenie”, czy też nie. inna choroba, lecz wiara w ich zara-
Kiedy zdrowa osoba rzeczywiś- prowadziła doświadczenia, źliwość służy pewnym interesom
cie zachowuje zdrowie wśród „cho- które wykazały, że tak zwane handlowym.
rób zakaźnych lub podczas epide- „chore osoby” nie mogą Akceptacja teorii zakaźnej jest
mii”, musi być oczywiste, że teoria w zasadzie uzależniona od akcep-
zakażenia nie jest prawdziwa. zarazić osób określanych tacji teorii mówiącej, że zarazki wy-
Część ciała najbardziej obciążo- jako zdrowe. wołują choroby, że specyficzne bak-
na toksynami pierwsza wykazuje terie lub „wirusy” powodują specy-
objawy choroby, ale efekt ogólny ficzne objawy chorobowe. Wielo-
jest systemowy, ponieważ wszystkie organy i gruczoły or- krotnie wykazywano na polu naukowym, że ta teoria nie jest
ganizmu zostają w pewnym stopniu osłabione. prawdziwa. Zostało to nawet przyznane przez Pasteura.
Tym niemniej teoria zarazków i teoria zakażenia są
A co z naszymi prawdziwymi „epidemiami”? nadal utrzymywane przez współczesny system medyczny,
Tymczasem najczęściej występujące wokół nas choroby którego prestiż, zyski i władza oparte są głównie na wierze
nie są nawet zaraźliwe. Ponad 90 procent Amerykanów ma w tę mylną teorię.
płytki w tętnicach i nie jest to uważane za zakaźne. (Ale Wiara w zakażenie jest trudna do przełamania, skoro
AIDS, które jest deklarowane jako epidemia, dotyczy jedy- niemal każdy umysł został nią „zainfekowany” przez prze-
nie 1/10 000 liczby ludności)! Czy otyłość, która dotyczy co mysł „opieki zdrowotnej”, który jest żywotnie zainteresowa-
trzeciej osoby, jest uważana za zakaźną? A co z zaparciem, ny w istnieniu chorób i cierpienia oraz w utrzymywaniu tego
które dotyczy około 90 procent naszej populacji? mylnego przekonania.
A czy jest zaraźliwa krótkowzroczność, która dotyczy Ludzie wierzą z reguły w to, co narzuca środowisko
dwóch osób na trzy? A co z tak szeroko rozpowszech- medyczne. Teoria zakaźności oznacza zapotrzebowanie na
nionymi chorobami, jak próchnica zębów, wysokie ciśnienie leki, praktyki medyczne i szpitalne.
krwi, problemy z krzyżem itp? Ponad połowa Amerykanów Jeśli żyjemy zdrowo, prawdopodobnie nigdy nie zacho-
ma problemy z układem krążenia, ale czy to jest zaraźliwe? rujemy. Choroby są spowodowane jedynie niezdrowym
Budzącą największy strach chorobą jest rak. Czy jest on stylem życia.
zaraźliwy? Reumatyzm dotyka więcej osób niż opryszczka. Nie należy jednak zapominać, że jedynie przemysł far-
Czy jest zaraźliwy? A co z astmą i trądzikiem? maceutyczno-medyczny uczy, że zdrowie odzyskuje się dzię-
Weźmy jako przykład zaziębienie. Dlaczego niemowlęta ki podawaniu trujących leków.
przechodzą około ośmiu zaziębień w roku, podczas gdy ich Przypuszczalnie jest to jedno z najbardziej istotnych
rodzice tylko parę? Jak to się dzieje, że osoby odizolowane nasion „zaraźliwej” choroby. Nasuwa się wniosek końcowy,
na stacjach obserwacyjnych na biegunach północnym i połu- że jeśli zarazki grają jakąś rolę w przyczynie choroby, nie
dniowym „łapią” zaziębienie? Dlaczego eksperymenty pro- jest to nigdy główna przyczyna, lecz wtórna w stosunku do
wadzone w latach 1956-1967 w laboratoriach zaziębień przyczyn, które obniżają naszą odporność i uszkadzają
Narodowego Instytutu Zdrowia w Bethesda w stanie Mary- zdrowie.
land wykazały wszystkie możliwości, z wyjątkiem zakażenia? Dobre zdrowie jest zawsze maksymalnym zabezpiecze-
Woluntariusze byli smarowani codziennie „wirusami” niem przed wszystkimi chorobami. I
pobranymi bezpośrednio od osób z zaziębieniem i żaden
z nich nie zapadał na nie. Więcej osób zachorowało na nie Przełożyła Elżbieta Strózik

34 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


NAUKA
WIEŚCI Z POGRANICZA NAUKI
SILNIK JOHNA BEDINIEGO NAPĘDZANY ENERGIĄ PRÓŻNI
John C. Bedini
Silnik na darmową energię wynala- talk show prowadzonego przez Jeffa tor, który przez cały czas wytwarzał
zcy Johna Bediniego istnieje już od Rense’a, w którym wyjaśnia, dlaczego energię. Nauczyciele przedmiotów
około 12 lat, lecz dopiero ostatnio Bearden napisał ten artykuł. ścisłych byli zupełnie zdezorientowa-
zaczęto poświęcać należną mu uwagę. ni przyglądając się tej demonstracji
26 kwietnia tego roku, badacz
w dziedzinie elektromagnetyzmu,
emerytowany podpułkownik Thomas
P owodem była moja pomoc pe-
wnej dziesięcioletniej dziew-
czynce, której udzieliłem jej, aby mo-
i chcieli dowiedzieć się, jak to działa.
W odpowiedzi umieściłem na stronie
KeelyNet plany tego silnika udostę-
Bearden, opublikował artykuł zatytuło- gła zdobyć wszystkie nagrody nauko- pniając je wszystkim zainteresowa-
wany „Wyjaśnienie powstawania ujem- we w Coeur d’Alene… wszystkie pie- nym bezpłatnie. Jak dotąd komenta-
nych rezystorów Johna Bediniego”, rwsze miejsca oraz dodatkową na- rze są pochlebne – niektórym już
który jest dostępny na stronie inter- grodę naukową na temat jednego udało się wytworzyć darmową ene-
netowej ‹www.sightings.com/general/ z moich silników. Silnik pracował rgię i uruchomić silnik, lecz, jak to
resistors.htm›. Artykuł jest poprzedzo- przez cztery dni bez zatrzymywania zawsze bywa, są też i tacy, którzy
ny listem Johna Bediniego z 27 kwiet- z prędkością 4 000 obrotów na mi- twierdzą, że to nie może działać.
nia skierowanym do programu typu nutę, napędzając przy okazji genera- (Nie da się wszystkich przekonać)…

JOHN BEDINI AKTYWATOR


1985

6 cewek
N o 250 zwojach
każda

12 V Koło zamachowe
silnik na prąd stały o wadze 100 kg
1,5 A, 2250 obr./min. 2200 obr./min.

N
wszystkie cewki
skierowane na północ

jednostka kontroli akumulator


akumulator napięcia
o napięciu 12 V o napięciu 12 V

Było to drugie urządzenie zbudowane przez Johna Tom Bearden


Bediniego w roku 1985. Urządzenie to wyposażone jest John Bedini
w dwa akumulatory i jednostkę kontroli napięcia. Lipiec 1985

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 35


Dalej następuje artykuł Johna Bediniego Wykorzystuje on zasadę mówiącą, Po pierwsze będzie nam potrzebny
z roku 1996. Zarówno artykuł, jak i załą- że czasoprzestrzenna próżnia jest ni- duży akumulator, który może pomie-
czone do niego rysunki można obejrzeć czym innym jak czystym, pozbawio- ścić dużą ilość naładowanych jonów
na stronie internetowej ‹www.nid- nym masy ładunkiem. Chodzi o to, że systemu, który chcemy wprowadzić
link.com/john1/forward.html› lub na próżnia posiada bardzo wysoki elekt- w drgania. Potrzebujemy czegoś, co
stronie KeelyNet ‹www.keelynet.com›. rostatyczny, skalarny potencjał – jest posiada dużą pojemność i zawiera
w wysokim stopniu ściśnięta, naprę- dużo jonów. Te warunki doskonale

P roszę sobie wyobrazić niewielki


silnik elektryczny na prąd stały
umieszczony na półce w laboratorium
żona. Aby zrobić użytek z tej za-
mkniętej w niej energii naprężenia,
należy ją wzbudzić i przechwycić po-
spełnia zwykły akumulator elektroli-
tyczny.
Zwykły ołowiowo-kwasowy aku-
zasilany zwykłym 12-woltowym aku- wstające w tym procesie oscylacje mulator, o czym nie każdy wie, ma
mulatorem. Wyobraźmy sobie, że próżni. Najlepiej osiągnąć to wzbu- jonową częstotliwość rezonansową
akumulator jest całkowicie naładowa- dzając coś, co tkwi rezonansowo ko- wahającą się od 1 do 6 MHz. Musimy
ny i podłączamy do niego silnik bez rzeniami w próżni, a następnie prze- pobudzić jony zawarte w elektrolicie
jakichkolwiek innych źródeł zasilania. jąć rezonansowe drgania naprężonej do drgania zgodnie z ich częstotli-
Jest oczywiste, że silnik wkrótce wy- próżni. wością rezonansową, wyregulować
czerpie akumulator i zgodnie z obo- Innymi słowy należy pobudzić do „wzbudzający” potencjał i „odprowa-
wiązującą wiedzą po jego rozładowa- drgania z częstotliwością rezonanso- dzić” właściwie prąd. Jeśli będziemy
niu zatrzyma się. I ja tak kiedyś myś- wą coś, co tkwi korzeniami w próżni, dodawali potencjał, aby wzbudzać sy-
lałem. Podłączyłem jednak silnik i na- i przechwytywać wzbudzoną energię stem, będziemy mogli następnie do-
dal pracuje on w moim warsztacie. drgań próżni tkwiącą w jej napręże- prowadzić do zamiany tego „poten-
Nie działa on w oparciu o konwen- niu. Tak więc potrzeba nam czegoś, cjału” na „darmową energię elekt-
cjonalną wiedzę z dziedziny elektry- co jest związane z próżnią i może ryczną”.
czności. Nie działa on jak konwenc- przetworzyć ruch „próżniowy” na Spójrzmy na to następująco. We-
jonalne silniki i generatory. Nie ma tu ruch „masowy”. dług pojęć konwencjonalnych „elekt-
niczego skomplikowanego. To bardzo Tym czymś mogą być naładowane rostatyczny potencjał skalarny” za-
proste, kiedy już komuś uda się zro- cząstki i jony, które są ukorzenione wiera w sobie pracę lub energię przy-
zumieć, o co w tym chodzi. w próżni poprzez swoje strumienie padającą na strumień masy nałado-
Silnik działa zgodnie z prawami ładunku, dzięki czemu oscylacje na- wanych cząstek. Jeśli więc do systemu
elektromagnetyki, które w czasie swo- prężenia – to znaczy oscylacje próżni oscylujących naładowanych cząstek
ich eksperymentów w Colorado – mogą być zamienione na normalną dodamy tylko potencjał bez przepły-
Springs pod koniec XIX wieku odkrył energię ruchu masy za pomocą nała- wu masy, dodamy „fizyczną energię”
Nikola Tesla. Wykorzystuje on to, że dowanych cząstek lub jonów, o ile do całości systemu naładowanych czą-
próżnia – „czysta pustka”, że tak po- układ tych cząstek znajdzie się w re- stek. Inaczej mówiąc, „potencjał”,
wiem – jest wypełniona rzekami i oce- zonansie z przechwytywanym przez który dodajemy, jest zamieniany bez-
anami kipiącej energii, jak to określił nas „potencjałem”. Do naszych celów pośrednio na „zwykłą energię” przez
Tesla. zastosujemy układ jonów. jony zagnieżdżone w systemie. Jeśli

PROSTY SILNIK NA DARMOWĄ ENERGIĘ

Silnik na
akumulator prąd stały
12 V

Regulator
prądu stałego
koło
Pole G zamachowe
lub
aktywator

wł. wł. wł.

silnik
wył. wył.
Tom Bearden wł. wł.
John Bedini aktywator
czerwiec 1984 wył. wył. wył.

36 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


będziemy sprytni, nie będziemy mu-
sieli dostarczać żadnej energii w celu
przemieszczania czystego potencjału.
Ostrzegam jednak przed tą zaba-
wą, jeśli ktoś nie wie, co robi. Elekt-
rolit akumulatora rezonacyjnego wy-
J ohn C. Bedini skonstruował labo-
ratoryjny model maszyny, na któ-
rej wyjściu powstaje energia przewyż-
[Jako dowód, że jest to możliwe, pro- twarza wodór i jeśli uderzy się weń szająca energię zużytą przez urządze-
szę zajrzeć do pracy Toma Beardena zbyt mocno „impulsem napięcio- nie. Składa się ono z akumulatora
„Toward a New Electromagnetics; wym”, wewnątrz akumulatora może ołowiowo-kwasowego napędzającego
Part IV: Vectors and Mechanisms powstać iskra elektryczna. Jeśli do mały silnik na prąd stały, który obraca
Clarified” („W kierunku nowej elekt- tego dojdzie, akumulator eksploduje. podobnym do magnetycznego dyna-
romagnetyki, część IV, wektory i me- Tak więc nie należy się do tego zabie- mem. Dynamo dostarcza na wyjściu
chanizmy wyjaśnione”), Tesla Book rać, jeśli się nie wie, z czym się ma do energii, która jest kierowana do elek-
Co., 1983, slajd 19, str. 43, i towarzy- czynienia, i nie zastosuje się maksy- tronicznego układu. Układ przesyła
szącą jej recenzję, str. 10-11. Proszę malnych środków ostrożności. określone (skalarne?) impulsy z po-
zajrzeć również do artykułu „Signifi- Tym niemniej, to coś działa. Tak wrotem do akumulatora, aby go doła-
cance of Electromagnetic Potentials więc majsterkowicze, eksperymenta- dować.
in the Quantum Theory” („Znacze- torzy i pionierzy, do dzieła. Stoi Następnie, w celach demonstracyj-
nie potencjałów elektromagnetycz- przed wami niepowtarzalna szansa. nych, Bedini usuwa naładowany aku-
nych w teorii kwantów”) Y. Aharono- Spróbujcie i zbudujcie to. Pomajst- mulator i kolejno podłącza rozłado-
va i V. Bohma zamieszczonego rujcie. Pobawcie się z dostrojeniem wane akumulatory. Każdy z nich zo-
w Physical Review, druga seria, vol. rezonansu. Potem zbudujcie tych staje całkowicie naładowany. Innymi
115, nr 3, sierpień 1959, str. 485-491. urządzeń jak najwięcej i sprzedajcie słowy, Bedini zaczyna z jednym dob-
Na stronie 490 jest mowa o tym, że je sprowadzając koszt użytkowania rym akumulatorem i czterema roz-
jest możliwe istnienie obszaru prze- wszystkich domowych urządzeń do ładowanymi. Pod koniec pokazu
strzeni wolnego od pól, który wciąż poziomu dostępnego każdemu, włą- wszystkie akumulatory są naładowane
posiada potencjał pozwalający okreś- cznie z ową trzęsąca się z zimna do pełna.
lić jego fizyczne własności]. drobną staruszką mieszkającą na Wiele razy odwiedzałem Bedinie-
Otóż to „rezonansowe sprzęganie końcu ulicy. go w jego laboratorium w towarzyst-
wolnej energii” można wykonać przy A potem podziękujcie takim lu- wie techników oraz profesorów fizyki
pomocy prostego, taniego układu. dziom jak ja, ponieważ w pełni sobie i elektrotechniki. Żadnemu z nas nie
Nie potrzeba do tego wielkich cyklo- zasłużyli na słowa uznania. udało się znaleźć błędu w jego kon-
tronów i ogromnych laboratoriów. John C. Bedini, 1996 strukcji.
Można to wykonać przy pomocy zwy- Mimo to wszyscy oni zażądali,
kłego silnika na prąd stały, akumula- Na stronie internetowej Johna Bedi- abym nie wymieniał ich nazwisk
torów, urządzeń regulujących i obwo- niego znaleźć można również poniższy w związku z tą sprawą, ponieważ oba-
dów wzbudzających. komentarz napisany przez anonimowe- wiają, że koncepcje noszące znamio-
Właśnie tak to wykonałem. I to go przedstawiciela US Institute of Elect- na herezji nie znajdą uznania u władz
działa. Działa w tej chwili na półce rical and Electronics Engineers, Inc. (In- ich uniwersytetów. I
w moim laboratorium w formie pro- stytut Inżynierii Elektrycznej i Elektro-
totypu. nicznej Stanów Zjednoczonych). Przełożył Jerzy Florczykowski
Ale to jeszcze nie wszystko. Jestem
człowiekiem humanitarnym i obcho- GENERATOR POLA G
dzi mnie na przykład ta drobna, stara,
owdowiała kobieta mieszkająca na
końcu ulicy, która ogląda z każdej cewka
strony swój skromny czek z Opieki S (około 500 zwojów) N
Społecznej, trzęsąc się w zimna zimą,
ponieważ nie stać ją na zapalenie
kominka. To musi się zmienić i mogę
być tym, który się do tego przyczyni.
Ujawniając swoje odkrycie, w tym niemagne-
krótkim opracowaniu, dostarczam N cewka S tyczny
wszystkim majsterkowiczom i niezale- (około 500 zwojów) wał
żnym wynalazcom na całym świecie
wystarczających informacji do skopio- bieguny
wania mojego urządzenia. Jeśli przy- Zbudowane przez z miękkiego
najmniej tysiącu z nich uda się je Bedini Electronics żelaza
powielić, położenie na nim łapy stanie czerwiec 1984
się niemożliwe, jak to już miało miejs-
ce z wieloma innymi wynalazkami.
Napisałem to z myślą o osobach,
które lubią majsterkować i ekspery-
mentować, a nie o naukowcach. Prag- do urządzenia + AC Tom Bearden
nę zwrócić uwagę, że to urządzenie regulującego John Bedini
jest trochę kapryśne, jeśli chodzi AC – Kromrey
o dostrojenie i synchronizację wszyst- mostek Ron Cole
kich rezonansów. Trzeba trochę cier- diodowy
pliwości, ale w końcu zadziała.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 37


Analizujemy normalność, zatem powinniśmy znać różnicę między nią i nieno-
rmalnością.
Dr Ruth Drown

BARDZO KRÓTKA HISTORIA BIOENERGIOTERAPII1

W kilku poprzednich numerach The Homoeopath (Homeopata) podano


cały szereg odniesień do różdżkarstwa (radiestezji). W artykule Nicho-
lasa Bibbinsa zatytułowanym „Precz z wróżkami” (nr 73, wiosna 1999)
znajdujemy doskonały opis tego, jak nauczył się on stosować wahadełko,
osiągając z jego pomocą znacznie lepsze rezultaty. Wielu czytelników zdziwi
Ezoteryczny model zapewne fakt, że sam Edward Whitmont zwykł sprawdzać właściwość dokona-
nego przez siebie wyboru leku poprzez pocieranie szklanym prętem brzucha
rzeczywistości pacjenta i obserwowanie jego reakcji (patrz artykuł Dany Ullman, nr 72, zima
1999).
pozwala zrozumieć, Od samego początku, około sto lat temu, stosunkowo mało wówczas znana
bioenergoterapia wykorzystywała całą gamę technik radiestezyjnych,2 nie tylko
w jaki sposób do wykrywania stanów chorobowych, ale również do określania i stosowania
właściwych form terapii. Homeopatyczne leki są szeroko rozpowszechnione
homeopatia w bioenergoterapii, zaś pewne posiadające szczególne zdolności osoby (takie
jak John Damonte) działające na obecnym etapie rozwoju homeopatii w Wiel-
i bioenergoterapia kiej Brytanii praktykowały kiedyś bioenergoterapię. W niniejszym eseju po-
staram się przedstawić krótki zarys bioenergoterapii oraz wyjaśnić, jak techniki
przekazują bioenergoterapeutyczne mogą pomóc w diagnozowaniu i leczeniu homeo-
patycznym, jak również w zrozumieniu, czym są leki i jak one działają.
energetyczne Ojcem bioenergoterapii był mieszkaniec San Francisco dr Albert Abrams
(1863-1924), a jej oryginalna nazwa brzmiała ERA (Electronic Reactions of
wibracje Abrams – Elektroniczne Reakcje Abramsa). Mając konwencjonalne wykształ-
cenie medyczne i prowadząc szeroką praktykę, a także dysponując dużym
w procesie majątkiem, mógł Abrams prowadzić swoje badania nie uzależniając się od
żadnych mecenasów. Podobnie jak Hahnemann, który był prekursorem ho-
uzdrawiania. meopatii, Abrams był mistrzem obserwacji, niestrudzonym eksperymentato-
rem i poszukiwaczem prawdy – były to atrybuty, które doprowadziły ostatecz-
nie do odkryć, które sprowadziły nań potępienie ze strony medycznego
establishmentu. Jak wielu innych nieprzeciętnych ludzi, Abrams potrafił
dokonywać śmiałych, przełomowych w swoim charakterze, ocen.
Najważniejsze odkrycie Abramsa mówi, że w pewnych warunkach system
nerwowy człowieka reaguje na pole energetyczne obiektów zewnętrznych,
takich jak osoby chore, próbki uszkodzonej tkanki itp. Reakcja ta manifestuje
się w postaci skurczu mięśni, co można rozpoznać opukując przeponę brzusz-
ną. Alternatywną metodą określania reakcji jest, jak ustalił Abrams, przeciąg-
nięcie po brzuchu szklanego pęta. Różne choroby powodują reakcje w różnych
częściach brzucha i jak zauważył Abrams, „leki w rozcieńczeniu homeopatycz-
nym można wykryć i zidentyfikować przy pomocy odruchów brzusznych”, co
zrodziło unikalną metodę diagnostyczną.
Nick Franks Następnie opracował metodę polegającą na układaniu osoby (określanej
mianem „podmiotu”) z obnażonym brzuchem obok pacjenta i łączeniu ich obu
Copyright  2000
przewodem, którego końce dotykały ich czół. Po tej operacji przystępował do
PO Box 93 diagnozowania porównując reakcje chorego pacjenta z reakcjami zdrowego
Wilmslow, Cheshire SK9 5FF podmiotu. Abrams odkrył z czasem, że określone choroby wytwarzają reakcje
Wielka Brytania określonych grup mięśni, co skierowało jego metodę na nowy tor. Po pewnym
czasie wpadł na pomysł umieszczenia potencjometru (jakiego używa się na
Fax: +44 (0) 1625 549809 przykład do zwiększania lub zmniejszania głośności w wieżach hi-fi) w środku
E-mail: nick@nicko500.co.uk przewodu łączącego podmiot i pacjenta. Potem ustalił zakresy ustawień
Strona internetowa: www.nicko.com potencjometru charakterystyczne dla danych chorób, dzięki czemu możliwe
było diagnozowanie szerokiego zakresu przypadłości.

38 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


Ostatecznie Abrams odkrył, że równie dobrze może cznej transmisji”. Obecność pacjenta przestała być konie-
diagnozować używając do tego celu próbki krwi pacjenta. czna. Tak się składa, że termin „transmisja” jest odpowie-
Później stwierdził, że może pracować na odległość, umie- dni pod względem opisowym, lecz trochę nieprecyzyjny,
szczając próbkę krwi pacjenta obok linii telefonicznej jako że nie jest do niej używane ani radio, ani telewizja.
– tego rodzaju testy były prowadzone na odległość ponad Jaki by nie był mechanizm leczenia na odległość, nie ma
500 mil (800 km). W końcu odkrył, że może pracować wątpliwości, że on działa, bez względu na to, czy ktoś
bez jakichkolwiek połączeń przewodowych z próbką, lecz przekazuje bioenergoterapeutyczne impulsy (typu
w tym przypadku na odległość nie przekraczającą jednej Drown), czy jakiekolwiek inne wibracje, które mogą być
mili (1,6 km). interpretowane jako bioenergoterapeutyczne sygnały i są
Z tych podstawowych elementów – odruchowej reakcji właściwe dla pacjenta. O ile mi wiadomo, na razie nie
mięśni na pobudzenie przez zewnętrzne pole energetycz- można przesyłać materii, w przeciwnym razie znaleźlibyś-
ne, zastąpienia pacjenta pobraną od niego próbką, okreś- my się w świecie teleporterów stanowiących integralną
lenia unikalnej wartości będącej reprezentantem choroby część technologii przedstawionej w serialu Star Trek.
lub innego czynnika energetycznego oraz możliwości pracy Z perspektywy dnia dzisiejszego wydaje się, że niemal
na odległość – składa się współczesna bioenergoterapia.3 wszystko można przedstawić w postaci radiestezyjnych
Dr Ruth Drown (1892-1963), zamieszkała w Hollywo- czynników, nie wyłączając całej Materia Medica. Możliwe
od chiropraktyczka (kręgarka), ja- jest nawet znalezienie czynników
ko młoda kobieta pracowała w kli- ...człowiek stanowi odpowiadających lekom, których
nice Abramsa i w późniejszym kondensację wyższych energii jeszcze nie stworzyliśmy lub które
okresie zajęła się rozwijaniem jego są niebezpieczne w użyciu, jak
metod. Z czasem stała się auto- w formę, co oznacza, że choćby materiały radioaktywne.
rytetem w tej dziedzinie. Prawdo- jakość każdej struktury Ciągle poszerzany system Malcol-
podobnie jej sukcesy oraz niechęć fizycznej lub subtelnej będzie ma Rae’a składa się już z około
do podporządkowania się sprawi- 24 000 czynników, które są repre-
ły, że establishment medyczny wy- odzwierciedleniem jakości zentowane w postaci kart czynni-
toczył jej proces i doprowadził do energii, jaka do niej ków obejmujących cały akupunk-
jej uwięzienia. W wyniku jej pro- dochodzi. turowy system meridianów, ogro-
cesu, który odbył się w roku 1951, mną liczbę związków chemicz-
stosowanie bioenergoterapii jest nych, leki, funkcje ludzkich orga-
do dzisiaj w Stanach Zjednoczonych nielegalne. nów, koncepcje ajurwedy i I-Ching etc.
Drown przekonstruowała instrument diagnostyczny
w taki sposób, że zmniejszyła się jego wielkość, co zapew- DEMATERIALIZACJA BIOENERGOTERAPII
niło znacznie większą elastyczność jego stosowania oraz Drown była również bardzo zaangażowana w badania
zakres. Próbka krwi pacjenta była wprowadzana do małe- ezoteryczne (zwłaszcza kabalistykę, która usiłuje tłuma-
go pojemnika w samym przyrządzie, zaś brzuch podmiotu czyć między innymi podrzędną strukturę świata materii
zastąpiła mała gumowa membrana (zwana „stick padem” przez zależności między liczbami) szukając znaczenia ra-
– „lepką poduszeczką”). W czasie dostrajania potencjo- diestezyjnych czynników poprzez ich kabalistyczną inter-
metrów przeciągano palcem wskazującym po poduszeczce pretację. Uważała ponadto, że energia płynąca z wszech-
i kiedy ustalono właściwe ustawienie – to znaczy, kiedy świata przedostaje się do człowieka poprzez jego mózg i że
obwód osiągał stan równowagi – palec „przystawał” do właściwa jej dystrybucja jest istotna z punktu widzenia
membrany.4 Jej nowa konstrukcja, w której zastosowała zdrowia, co było odejściem od czysto fizycznego poglądu
ciąg połączonych szeregowo potencjometrów, pozwalała na zdrowie i chorobę.
na utworzenie znacznie dłuższej sekwencji wartości nume- Podobnie jak Kent, który pod wpływem Swedenborga
rycznych, co umożliwiło jej stworzenie atlasu wskazań skierował uwagę z homeopatycznego diagnozowania na
obejmujących większość struktur ludzkiego ciała, chorób, poziom mentalny i emocjonalny, dematerializując w ten
trucizn i toksyn, oraz szeregu innych czynników, które sposób homeopatię, David Tansley i Malcolm Rae roz-
dotyczą między innymi stanów emocjonalnych. winęli ezoteryczny kierunek myślenia Drown (obaj zmarli
Drown dążyła do określenia idealnych struktur, aby móc niestety w młodym wieku).6 Większość ich dokonań miała
mierzyć stopień odchylenia od stanu doskonałego i przy- miejsce w Wielkiej Brytanii w latach 1965-1985.
wracać równowagę oraz niesprawność. Tak więc ustawiano Chiropraktyk Tansley poświęcił wiele lat na studiowa-
na przyrządzie wskaźnik, na przykład dla wątroby na 48, nie prac Alice Bailey (1880-1949). Będąc pod znacznym
i mierzono odchylenie od zera.5 Każdy liczący się odczyt wpływem jej poglądów na ezoteryczną anatomię i psycho-
wskazywał na problemy bądź z wątrobą, bądź w innym logię, wprowadził nowy system diagnostyczny, który do-
miejscu z nią związanym. Jej podstawowa metoda leczenia prowadził do zmiany kierunku bioenergoterapeutycznej
polegała na przywracaniu pierwotnego, „doskonałego” analizy, kierując ją z materialnej płaszczyzny funkcji or-
odczytu w dotkniętej chorobą części ciała przewodowo lub ganów i patologii w kierunku przyczynowości leżącej
zdalnie – pomysł opierał się na założeniu, że kiedy powsta- w energetycznym ciele człowieka.
ną nowe, zdrowe komórki, z czasem zastąpią one chore. Bazujące na różnych tradycjach Dalekiego Wschodu
Z dostępnych informacji wiadomo, że w wielu przypadkach prace Bailey7, w których połączyła je ona w nową całość, są
udało się jej osiągnąć sukces. Kładła główny nacisk na zbyt obszerne, aby pokusić się nawet o krótki ich opis,
leczenie systemu endokrynologicznego, co wiąże się z ana- i dlatego pozwolę sobie jedynie na króciutkie naszkicowa-
lizą subtelnej anatomii, która zdominowała współczesną nie tego, co zostało zaadoptowane przez bioenergotera-
bioenergoterapię, przynajmniej w Wielkiej Brytanii. pię. Mogę jeszcze dodać, że część koncepcji zawartych
Co jest również charakterystyczne dla Drown, to jej w jej pracach stała się z czasem powszechnie znana, choć
metoda leczenia na odległość – dowolną odległość w dol- w czasie gdy pisała swoje książki, czyli w latach 1919-1949,
wolnym punkcie świata – za pomocą „bioenergoterapeuty- musiały one wydawać się niezrozumiałe.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 39


Bailey zaproponowała model (ostatecznej) rzeczywis- z rozwojem danej jednostki ludzkiej, kiedy jej świadomość
tości składający się z siedmiu poziomów energetycznych, zaczyna sięgać wyższych poziomów, czakry „otwierają się”
z których każdy posiada własną, współistniejąca z pozo- i stają się zdolne do przyjmowania energii płynącej z coraz
stałymi, świadomość. Każdy z poziomów składa się z sied- wyższych poziomów. Analiza bioenergoterapeutyczna in-
miu podpoziomów o rosnącej doskonałości i wyrafinowa- teresuje się głównie siedmioma głównymi czakrami – ba-
niu, a całość wtapia się w nieskończoność. Każdy z tych zową, krzyżową, splotu słonecznego, serca, krtani, czoła
poziomów manifestuje się w naszym ciele w postaci od- i przedziału – czasami jednak zajmuje się również mniej
powiadającej mu energii, to znaczy ciała eterycznego, ciała ważnymi czakrami, takimi jak czakra śledziony13. Każda
astralnego itd. z tych czakr ma swoje zewnętrzne odbicie w postaci
Krótko mówiąc, poziom siódmy to poziom fizyczny, jednego z gruczołów dokrewnych, na przykład czakra
który dzieli się na stałofizyczny, ciekłofizyczny, gazowo- krtani odpowiada tarczycy i uważa się, że stan czakry
fizyczny i cztery nadrzędne poziomy materii eterycznej. wpływa na działanie związanego z nią gruczołu i okoliczną
To właśnie energia (prana) poziomu eterycznego ożywia anatomię.
formę fizyczną. Tansley twierdzi, że w ciele eterycznym Z tego punktu widzenia fizyczny człowiek stanowi
rezydują „miazmaty” i kiedy zostaną pobudzone przez kondensację wyższych energii w formę, co oznacza, że
odpowiednie (morbificzne – złe) czynniki, powodują za- jakość każdej struktury fizycznej lub subtelnej będzie
nieczyszczenie energii dochodzącej do ciała fizycznego, odzwierciedleniem jakości energii, jaka do niej dochodzi.
czego skutki szczegółowo opisuje Hahnemann. (Hahne- Innymi słowy, każda struktura warunkuje energię, która
mann poświęcił 12 lat na zrozumienie przyczyn powstawa- przez nią przepływa, i tak na przykład miazmat w ciele
nia przewlekłych chorób i doszedł do wniosku, że kryją się eterycznym zanieczyszcza energię i powoduje wytworzenie
za tym jakieś zaburzenia, które powodują zniekształcenie stanu chorobowego w ciele fizycznym. Energia musi prze-
sił żywotnych i wywołują w ten sposób objawy przewlekłej pływać bez zakłóceń przez te wszystkie systemy do ciała
choroby. Tego rodzaju miazmaty mogą być dziedziczone fizycznego, aby utrzymywać je w zdrowiu, i jakiekolwiek
lub nabywane). Energia rozchodzi się w ciele fizycznym zakłócenia ciała subtelnego będą wywoływały zakłócenia
kanałami noszącymi nazwę nadi, w dopływie energii do jakiegoś
które w ciele fizycznym znajdują, punktu, co z kolei znajdzie odbicie
jak należy przypuszczać, swój wy-
...obiektem diagnozy w postaci mentalnych, emocjonal-
raz w postaci systemu nerwo- bioenergoterapeutycznej jest nych i fizycznych symptomów.
wego.8 znalezienie źródła zakłóceń Tak więc obiektem diagnozy
Szósty poziom to poziom ast- energetycznych i jeśli to bioenergoterapeutycznej jest zna-
ralny (inaczej emocjonalny) – jest lezienie źródła zakłóceń energety-
on siedliskiem emocji, pożądania możliwe, ich usunięcie. cznych i jeśli to możliwe, ich usu-
i iluzji, a także, przy współudziale nięcie.14 W paragrafie 3 Organonu
poziomu eterycznego, źródłem czytamy: „lekarz musi… jasno
większości chorób. Piąty poziom nosi nazwę mentalnego. zdać sobie sprawę, co należy leczyć… w przypadku każdej
Jest to poziom umysłu, który rozciąga się poprzez kon- choroby…”15 Innymi słowy, musimy określić i usunąć
kretną, materialną, racjonalistyczną wiedzę na jego niż- przyczynę – nie będziemy zajmować się z zatrutą rzeką
szych podpoziomach do wiedzy o charakterze duchowym (jak to kiedyś miało miejsce) oczyszczając ją, jeśli źródło
na wyższych podpoziomach. tych zanieczyszczeń znajduje się na wyższym poziomie.
Dla celów niniejszego artykułu nie jest konieczne
zajmowanie się czteroma wyższymi poziomami – buddycz- BIOENERGOTERAPEUTYCZNE I HOMEOPATYCZNE
nym (intuicyjnym), atmicznym (duchowym) monadycz- ANALIZY
nym i logostycznym9, jako że nie biorą one udziału Jak już wspominałem, praktycznie wszystko można
w procesach chorobowych. Tansley mówi o nich jako wyrazić poprzez bioenergetyczny współczynnik i bioener-
o „transpersonalnym ja” (lub „duszy”), natomiast ja uwa- getyka jest rzeczywiście otwartym systemem, który umoż-
żam, że można je traktować jako istotę danej osoby. liwia studiowanie ogromnej liczby energii i ich związków.
Łącznikiem między „transpersonalnym ja” i osobowoś- Pierwszym krokiem w bioenegoterapeutycznej analizie
cią jest wyższe ego. Jest to platforma, którą znajdujemy na jest ustalenie miejsca występowania, rodzaju i, jeśli to
poziomie mentalnym i poprzez którą dana osoba manifes- możliwe, przyczyny odchyleń od właściwego stanu funk-
tuje cel swojego istnienia. To właśnie głównie tarcia10 cjonowania. Drugi krok to ustalenie natury zależności
będące wynikiem różnych celów wyższego i niższego „ja” między pacjentem i czynnikiem energetycznym, na przy-
tworzą choroby i stąd bierze się większość11 trapiących kład homeopatycznym remedium, którego można użyć do
ludzkość chorób. usunięcia problemu.
Porównajmy ten pogląd z 9 paragrafem hahneman- Praktykujący terapeuta wykorzystuje ten instrument do
nowskiego Organonu: „W stanie zdrowia człowieka podo- stworzenia ogólnego obrazu zdrowia pacjenta i jego żywo-
bna do duszy siła życiowa (autokracja), która ożywia tności pracując na różnych poziomach i systemach: ciałach
organizm jak dynamis, rządzi niepodzielnie… tak że nasze mentalnym, emocjonalnym i eterycznym, aurze, kanałach
wnętrze, racjonalny duch, może w nieograniczony sposób nadi, czakrach oraz układach fizycznych, takich jak układ
korzystać z tego żywego, zdrowego instrumentu do reali- krążenia, oddechowy, mięśniowy, pokarmowy i tak dalej.
zowania wyższych celów naszego istnienia”. Sprawdzany jest również wpływ lub obecność miazmatów
Nie wdając się w szczegóły można przyjąć, że bioener- oraz efekty szczepień, występowania trucizn, toksyn, geo-
goterapia i homeopatia mają wspólny, szeroko rozumiany patycznego stresu, stanów złośliwych, infekcji, alergii,
pogląd na naturę zdrowia człowieka. zaburzeń pokarmowych i innych czynników. Ustalenia
W subtelnych ciałach osadzona jest pewna liczba cent- zostają naniesione na kartę, co umożliwia szybkie okreś-
rów przekazu energii i krążenia zwanych czakrami, które lenie stanu pacjenta; wszelkie obszary, w których wy-
mają swoje odpowiedniki na każdym poziomie.12 Wraz stępują trudności, winny być od razu widoczne. Typ

40 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


i źródło problemu można wykryć przy pomocy mentalnie wynik nie stoi w sprzeczności z fundamentalnym prawem
zadawanych pytań i obserwacji reakcji wahadełka lub Hahnemanna. Zastosowana w ten sposób metoda bioene-
przez zastosowanie dodatkowych metod. Każdy z prak- rgoterapeutyczna wspiera homeopatyczną praktykę.
tykujących terapeutów będzie miał tendencję do różnico- Istnieje jeszcze inny test, który umożliwiają techniki
wania swojego postępowania w zależności od swojej wie- bioenergetyczne, a który polega na tym, że wybrane
dzy i doświadczenia. Bioenergoterapia nie jest „głupa- remedium można sprawdzić jeszcze przed podaniem go
wym” procesem obserwacji ruchów wahadełka – kluczowa pacjentowi. Abrams odkrył, że „próbka chininy wywołuje
w niej jest umiejętność zadawania pytań i interpretowania u pacjenta dokładnie ten sam efekt, jak malaria”. Kiedy
odpowiedzi. Należy wiedzieć, że tak diagnozowanie, jak testował krew pobraną od pacjenta chorego na malarię
i terapia są procesem wybitnie indywidualnym, przynaj- z dodatkiem niewielkiej ilości chininy, nie uzyskiwał żad-
mniej w homeopatii. nej reakcji.18 Istnieje wiele różnych sposobów wykonania
Osobiście uważam, że system subtelnych ciał i czakr tego testu przy pomocy instrumentów bioenergetycznych,
stanowi model siły życiowej lub model tego, przez co musi a stosując analizę razem z remedium można sprawdzić,
ona przepływać (podobnie jak elektryczność przez ob- jakie działanie będzie miało remedium na stwierdzone
wód), aby mieć wpływ na stan zdrowia danej jednostki, zaburzenia. Inaczej mówiąc, próbka włosów zapewnia
oraz że metody bioenergoterapeutyczne mogą dostarczyć więź z polem energetycznym pacjenta – kiedy umiesz-
praktykującemu dodatkowych informacji wspomagających czamy czynnik bioenergetyczny lub próbkę remedium
diagnozę i określenie remedium, a także umożliwić wy- wewnątrz tego pola, następuje ich wzajemne oddziaływa-
kryć chorobę, zanim nastąpi jej manifestacja w ciele nie. Zakładam, że remedium usuwa zniekształcenia w po-
fizycznym.16 lu pacjenta, a zatem rektyfikuje je, co znajduje później
Mówiąc o tego typu przypadkach homeopaci używają odzwierciedlenie w zaniku symptomów.19
słowa „blokada” i starają się określić miejsce jej wy-
stępowania. Badając dany przypadek dysponujemy słow- NOWE WYZWANIA DLA HOMEOPATII
nym opisem pacjenta, który pomaga nam w znalezieniu Jak już wspomniałem, analiza i leczenie bioenergetycz-
właściwej drogi. W analizie bioenergoterapeutycznej wy- ne są często wykonywane przy obecności pacjenta w zupe-
korzystujemy radiestezyjną metodę wykrywania punktów łnie innym miejscu, niekiedy nawet po drugiej stronie
zablokowania przepływu energii. naszej planety. Chociaż początko-
Podany przez pacjenta opis sym- Zakładam, że remedium wo wydawało mi się to wręcz fan-
ptomów jest, jak przypuszczam, tazją, praktyczne zastosowania wy-
wynikiem werbalizacji objawów, usuwa zniekształcenia w polu kazały, że diagnozowanie i lecze-
jakich doświadcza on z powodu pacjenta, a zatem rektyfikuje nie bioenergetyczne na odległość
blokad występujących w jego sub- je, co znajduje później dają pozytywne wyniki. Można po-
telnej anatomii. dać komuś remedium poprzez
Problem w pracy na podstawie
odzwierciedlenie w zaniku właściwe ustawienie przyrządu
objawów polega na tym, że pacjent symptomów. i osoba ta otrzyma je tak, jakby
może nie podać wszystkich lub nie połknęła je doustnie. Mam nawet
pamiętać wszystkiego, co mu się pacjentów, którzy dzwonią do
przydarzyło, może też sądzić, że pewne sprawy nie są aż mnie, pytając, czy o tej to i tej godzinie włączyłem
tak istotne, aby mówić o nich badającemu, co w ostatecz- aparaturę (co rzeczywiście zrobiłem) nie uprzedzając ich
nej konsekwencji może prowadzić do błędnej interpretacji o tym. Zdaję sobie sprawę, że to może być dla wielu ludzi
objawów. W rezultacie można nie dojść do ustalenia nie do przyjęcia, lecz proponuję spojrzeć na to pod innym
właściwej diagnozy lub zalecić cały szereg remediów, które kątem.
będą bezużyteczne dla pacjenta, ponieważ stawiający diag- Homeopatia od samego początku była atakowana
nozę opuścił jakiś istotny aspekt obrazu choroby. przez medyczny establishment i nadal nie jest wszędzie
Prawdą jest, że dokonano wielu doskonałych diagnoz akceptowana. Należy również podkreślić, że produkcja
i przepisano doskonałe homeopatyczne recepty, które remediów homeopatycznych to bardzo niewielki przemysł
przyniosły znakomite rezultaty, jak również to, że jest w porównaniu z gigantami przemysłowymi wytwarzający-
wiele diagnoz i recept nietrafionych. Chociaż istnieje mi leki farmakologiczne, w związku z czym nie ma obaw
pewna liczba przypadków nie rokujących żadnych nadziei co do konieczności dzielenia się rynkiem i zyskami. Ma to
na wyleczenie – na przykład ze względu na zbyt duże również swoją ujemną stronę: po pierwsze, homeopatia
przesycenie lekami chemicznymi bądź z uwagi na zbyt nie jest doceniana przez główny nurt nauki i w związku
zaawansowany proces chorobowy – nie należy traktować z tym brak jej oficjalnego splendoru, a po drugie, została
tego jako błędności zasad homeopatii, jako że „zasady ona zostawiona samej sobie, przynajmniej w Wielkiej
podobieństwa” nie należy traktować jako regułę, ale jako Brytanii.
wskazówkę. Nie jest to dobre, ponieważ chcemy, aby Z lektury 72 numeru The Homoeopath (Homeopata)
homeopatia była postrzegana jako metoda charakteryzu- wiem, że Rolland Conte oświadczył: „Obecnie wiadomo,
jącą się dużymi sukcesami za sprawą swoich własnych że istnieje różnica między materiałem potencjonowanym
reguł, na przykład zasady podobieństw, a nie opierająca i niepotencjonowanym i że ta różnica została potwier-
się na jakiejś obcej metodologii i mająca ją wspierać.17 dzona za pomocą niezależnych, powtarzalnych badań nau-
Tak więc bioenergoterapeutyczne diagnozowanie sub- kowych”.20 Z jednej strony jest to pozytywne i może być
telnych energii oraz dobór remediów i ich zdolności traktowane jako docenienie homeopatii, lecz w rzeczywis-
leczniczych za pomocą metod radiestezyjnych może nam tości jest to jedynie potwierdzenie potencjalizacji a nie
znacząco pomóc w rozwiązaniu problemu, zwłaszcza w sy- zasady podobieństw i jest w pewnym sensie (mimo iż
tuacjach, gdy nie można określić remedium na podstawie zgodnie z opisem E. Reesa nauka ta jest bardzo ezoterycz-
podanych przez pacjenta objawów. Nieważne jaką metodę na) próbą dematerializacji homeopatii i traktowania sub-
zastosujemy do znalezienia remedium, istotne jest to, że stancji potencjonowanych jak zwyczajnych leków, o czym

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 41


można się przekonać odwiedzając stronę internetową O autorze:
Rollanda Conte’a.21 Krótko mówiąc, Conte usiłuje trak- Nick Franks urodził się w Manchesterze w Anglii w roku 1951 i na
tować remedia tak, jakby były one zwykłymi lekami, tamtejszym uniwersytecie w roku 1973 uzyskał tytuł magistra ekono-
i stosować je w przypadku konkretnych chorób jak lekarst- mii. Jest współzałożycielem profesjonalnej firmy zajmującej się au-
wa na konkretną chorobę. dioelektroniką, którą kierował aż do roku 1997, po czym odszedł
Jeśli Conte ma rację i potrafi wykazać statystycznie z niej. W roku 1991 rozpoczął studia nad pracami Alice Bailey, w roku
istotną poprawę zdrowia wykorzystując prosty, biomecha- 1994 – nad klasyczną homeopatią, a w roku 1995 – nad bioener-
nistyczny związek między remedium i chorobą22, obecna getyką, uzyskując w tych dziedzinach rozległą wiedzę. Obecnie
sytuacja homeopatii może się radykalnie zmienić i sądzę, że praktykuje bioenergoterapię i stara się o przyjęcie w poczet członków
należy rozważyć sytuację pod wieloma kątami, na wypadek Towarzystwa Bioenergoterapeutycznego.
gdyby zaszła potrzeba obrony jej klasycznych zasad. Można się z nim kontaktować faksując pod numer +44 (0)1625
W przeciwieństwie do Conte’a uważam, że homeopatia 549809; e-mailując na adres: ‹nick@nicko500.co.uk›; lub pisząc na
nie jest nauką o charakterze materialnym, mimo iż jej adres: PO Box 93, Wilmslow, Cheshire SK9 SFF, Wielka Brytania.
skutki są widoczne w tej sferze. Przy zastosowaniu metod Można też odwiedzić jego stronę internetową ‹www.nicko.com›,
bioenergetycznych można nie tylko wykazać, że remedia gdzie można uzyskać dodatkowe informacje.
mogą być symulowane, to znaczy sztucznie produkowane,
ale że nie ma również w ogóle potrzeby ich wytwarzania, Przełożył Jerzy Florczykowski
aby je aplikować pacjentowi, to znaczy, można je ap-
likować za pomocą bioenergetycznego przekazu.23 Jeśli Przypisy:
1. Najlepszą historię bioenergoterapii stanowi Report on Radionics (Ra-
chodzi o mnie, uważam, że jest to coś absolutnie nowego port w sprawie bioenergoterapii) autorstwa Edwarda Russella. To fundamen-
w stosunku do tego, co jest traktowane jako norma przez talne dzieło w tej dziedzinie obejmuje także radiestezję rolniczą i ogólne
główny nurt nauki, i pokazuje, dlaczego musimy traktować zasady kontroli chwastów bez stosowania chemikaliów (odrzuconych według
wysiłki znormalizowania homeopatii w tym kierunku Russella w USA w latach pięćdziesiątych pod wpływem nacisków ze strony
producentów środków chemicznych). Polecam tę lekturę wszystkim przeciw-
z największą ostrożnością. nikom genetycznie modyfikowanej żywności i rolnictwa opartego na stosowa-
Według Alice Bailey fizyczna rzeczywistość jest rezul- niu środków chemicznych.
tatem osadzania energii w formę materialną poprzez 2. Różdżkarstwo nazywane też radiestezją, to nauka o olbrzymim zasięgu
działanie siły będącej wektorem lub ideą, która organizuje bazująca na założeniu, że wszystko posiada swoją unikalną energię, którą
ludzkie zmysły są zdolne określić przy pomocy takich narzędzi, jak różdżka
energię. Czyli to, co było początkowo niematerialne, staje (rozdwojony w kształcie widelca o dwóch zębach patyk, przeważnie lesz-
się materialne. Kiedy Hahnemann odkrył remedia o pod- czynowy) lub wahadełko. Narzędzie to służy jedynie do wzmocnienia pod-
wyższonej potencji, być może wyodrębnił energię i wektor świadomych reakcji różdżkarza, które są przekazywane do mięśni jego rąk.
z fizycznej rzeczywistości. Tak więc, istnieje możliwość, że Chociaż uważa się, że wahadełko posiada swoją własną, wewnętrzną moc,
zauważyłem, że niektóre wahadełka działają lepiej niż inne. Przypisuję to
remedium jest zenergetyzowaną formą pola substancji, temu, że materiał, z którego są one wykonane, może być, w jakiś sposób,
którą reprezentuje, zaś stopień potencjalizacji jest zależny niekompatybilny. Zauważyłem również, że wahadełko po jakimś czasie „mę-
od dostępnej energii lub, inaczej mówiąc, remedium sta- czy się” i po dłuższym okresie stosowania nie reaguje z taką samą jak na
nowi zenergetyzowany archetyp substancji.24 Archetyp ten początku skutecznością. Oznacza to, że jeśli kryształ może ulec przeładowa-
niu, to my również; inaczej mówiąc, należy uważać, aby nie ulec zmęczeniu.
dostarcza czegoś, co koryguje „źle dostrojone” pole ener- Wszystkim początkującym polecam wydaną niedawno książkę Arthura Baile-
getyczne chorej osoby i powoduje jej wyleczenie. ya Anyone Can Dowse for Better Health (Każdy może stosować różdżkarstwo
Wszystko to prowadzi mnie do wniosku, że Hahne- w celu poprawy zdrowia).
mann dał nam poza wspaniałym systemem uzdrawiania 3. Abrams opracował również procedury leczenia oparte na elektronice,
lecz ten obiecujący kierunek został obecnie usunięty w cień i nie stanowi
jeden z niewielu faktycznych dowodów, którym obecnie tematu niniejszego artykułu, tym niemniej może istnieć pewien związek z tym,
dysponujemy, istnienia ponadfizycznych wymiarów oraz co robi obecnie dr Jacques Benveniste. (Patrz strona internetowa
że metody stosowane w bioenergoterapii i radiestezji ‹www.digbio.com› oraz artykuł „Od pamięci wody do biologii numerycznej”
można wykorzystać do potwierdzenia poglądów zawartych zamieszony w 8 numerze Nexusa).
4. Obecnie terapeuci stosują próbkę włosów i o ile się nie mylę, coraz
w pracach Hehnemanna (a także do rozwiązywania prob- częściej od lepkiej poduszeczki używają wahadełka, co daje z pewnością
lemów związanych z diagnostyką i przepisywaniem reme- znacznie szerszy zakres reakcji.
diów). Osobiście widzę pilną potrzebę wykazania istnienia 5. Patrz The Drown Homa-Vibra Ray and Radio-Vision Instruments and
wyższego porządku rzeczywistości, dla której alternatywą Their Uses – Radionic Rate Book. Książka ta oraz prace Abramsa i innych
zostały wznowione w ostatnim czasie przez Borderland Sciences Research
jest mechanistyczny, materialistyczny model nauki ze Foundation w Kalifornii (patrz strona internetowa ‹www.borderlands.com›).
wszystkimi jego problemami, jakie stwarza on dla rodzaju 6. Ze względu na szczupłość miejsca jestem zmuszony do zaniechania
ludzkiego i naszej planety. komentarza na temat takich badaczy, jak George De La Warr (Wielka
Kończąc, chciałbym zacytować fragment odczytu wy- Brytania), T. Galen Hieronymous (Stany Zjednoczone) i dr W. Guyon
Richards (Wielka Brytania), że wymienię tylko trzech, jako że ich prace nie
głoszonego na posiedzeniu Brytyjskiego Towarzystwa Ra- miały istotnego wpływu na sprawy, które tu poruszam.
diestezyjnego w Malvern w roku 1972 przez nieżyjącego 7. Prace Bailey obejmują 24 tomy i nie są ani religią, ani system
już Aubreya Westlake’a: dogmatów. Komentarz do każdego z jej dzieł można sprowadzić do stwier-
dzenia: „Przyjmij to albo odrzuć” – lub: „Weź, co ci pasuje, a resztę odrzuć”.
Wszystkim zainteresowanym polecam na początek Esoteric Healing (Ezotery-
Bóg zdecydował, że głupcy tego świata będą prowadzić czne uzdrawianie). Z uwagi na brak miejsca pozostawiłem bez komentarza jej
mądrych na manowce, i to również Bóg zadecydował, że system promiennej psychologii (Ray psychology).
słabości świata będą wprowadzać w zakłopotanie rzeczy 8. Istnieje zasadniczy spór co do dokładnej natury kanałów nadi i systemu
wielkie… Bóg zadecydował… aby rzeczy, których nie ma, nerwowego. Z punktu widzenia terapeuty, zaczynam podejrzewać, że ostre
dysfunkcje nadi stanowią zasadniczy czynnik wywołujący przewlekłą chorobę
anulowały rzeczy, które są… W oczach świata radiestezja o nazwie zespół chronicznego zmęczenia. Urazy, przepracowanie, nadmierne
jest rzeczą bez dowodu, w porównaniu z, powiedzmy, fizyką napięcia emocjonalne etc. powodują „załamanie” nadi, co z kolei blokuje
jądrową, astrofizyką lub badaniami jądrowymi, a jednak… dopływ energii do systemu nerwowego i w rezultacie mamy do czynienia
może ona, jeśli się ją właściwie zrozumie, otworzyć nam z czymś w rodzaju nerwowej zapaści. Z tego względu w takich przypadkach
wskazane jest stosowanie Kali Phos, tak zwanego remedium nerwowego.
drogę ku tajemnicom zarówno tego świata, jak i tego 9. Poziom logostyczny to poziom Boga (jakkolwiek rozumiemy to poję-
niewidzialnego. Może ona ujawnić nam Prawdę w zakresie, cie). Nie posiadamy logostycznego ciała, choć, jak powiadają, poziom mona-
w jakim nasze ograniczone umysły zdolne są ją pojąć.25 I dyczny (duchowy) jest „kropla w kroplę” doń podobny.

42 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


10. Być może owo tarcie jest tym, co można rozumieć z filozoficznego ną» przepisywanie leków homeopatycznych rośnie w Stanach Zjednoczonych
punktu widzenia jako korzenie psory – podstawowej iluzji istnienia, o której rocznie o 20 procent”.
mowa w większości doniosłych prac dotyczących spirytyzmu. Można przyjąć, „W lipcu 1997 roku, MQL… rozpoczęło badania i podpisało umowę
że jednostka, której udało się pokonać swoje niższe „ja” jest wolna od psory o współpracy w celu zbadania wpływu leków o wysokim stopniu rozcieńczenia
lub, jak to się również mówi, jest „oświecona”. na rozwój i zachowanie niezróżnicowanych neuroektodermalnych guzów
11. Ale nie wszystkie. Istnieje na przykład kategoria chorób generowanych (cewiaków nerwowych, rdzeniaków)… aby ustalić wpływ pewnych roztworów
przez warunki właściwe strukturze samej planety, takie jak stres geopatyczny. na wzrost ich komórek…”
Proszę na przykład zajrzeć do IX rozdziału książki The Origin of Life Metody Conte’a mogą, oczywiście, okazać się właściwe, mimo iż zdają się
(Pochodzenie życia) Georgesa Lakhovsky’ego (wznowionej przez BSFR), przeczyć duchowi klasycznej homeopatii. Jeśli jednak tak jest, proszę to
w której autor bada rozkład statystyczny raka we Francji w zależności od bacznie obserwować. Nie można wykluczyć, że w końcu będziemy płacić
budowy geologicznej w rejonach jego występowania. daninę i opłaty licencyjne Conte’emu, jeśli uzyska on prawa do odpowiednich
12. Chodzi o to, że nie posiadamy osobnych czakr dla każdego poziomu, patentów. Wystarczy tylko spojrzeć na (skuteczne) wysiłki spółek medycznych
natomiast poziomy są obecne w czakrach, podobnie jak warstwy w kanapce. zmierzające do uzyskania patentów na pewne struktury genowe ludzi, aby
13. Inne źródła jako jedną z siedmiu głównych czakr podają właśnie czakrę uświadomić sobie, że jest to możliwe.
śledziony a nie krzyżową. – Przyp. red. 22. Chociaż z historycznego przykładu Richarda Hughensa (1836-1902)
14. Choroby chroniczne są definiowane w homeopatii jako nie ograniczają- wiadomo, że takie podejście było generalnie niewłaściwe, to jednak najlepiej
ce się warunki, które zazwyczaj mają łagodny początek i rosnącą intensywność sprzedającym się remedium na grypę we Francji jest Oscillococcinum 200C
działania (z częstym występowaniem stanów ostrych), która kończy się – jedno z niewielu (być może nawet jedyne) remedium, które jest prawnie
śmiercią. Jeśli prawdą jest, że siedliskiem miazmatów jest ciało eteryczne, to dopuszczone we Francji!
są one pobudzane przez problemy powstałe na wyższym poziomie energetycz- 23. Osobiście stosuję wytworzone farmaceutycznie, symulowane i bioener-
nym (to znaczy ciele astralnym pod wpływem szoku), co wymaga ich getycznie przekazywane remedia, co wydaje się być właściwe. Zdecydowanie
określenia i usunięcia, w przeciwnym przypadku przyczyna pozostanie. nie zalecam, aby praktykujący bioenergoterapię zaniechali stosowania środ-
15. Patrz Organon of Medical Art (Narzędzia sztuki medycznej) Samuela ków farmaceutycznych, niemniej powinniśmy używać tylko takich, które dają
Hahnemanna. dobre wyniki.
16. W przypisach do paragrafu 6 Organonu Hahnemann podaje: „Adept 24. Koncepcja „pól morfogenetycznych” został stworzona przez dra Rupe-
sztuki lekarskiej nigdy nie widzi… siły życiowej, która jest przyczyną choroby, rta Sheldrake’a w ramach jego teorii o kształtotwórczej przyczynowości.
i nigdy nie ma potrzeby, aby ja zobaczył”. W rzeczywistości siła życiowa jest Morfogenetyczne pola istnieją w wymiarze nie związanym z czasem i prze-
czymś, co da się określić jedynie w kategoriach symptomów, jakie powoduje. strzenią, w powszechnym tego słowa rozumieniu, niemniej są nierozerwalnie
Inne sposoby myślenia, takie jakie stosuje bioenergoterapia, sugerują, że tak związane z tak zwaną „normalną” rzeczywistością. (Patrz The Presence of the
nie jest. Istnieją podstawy ku temu, aby wierzyć, że w swoim czasie będziemy Past (Obecność przeszłości), Fontana, 1988). Jednym z powodów, dla których
potrafili postrzegać siły i ciała subtelne. Drown i De La Warr opracowali początkowo skłoniłem się ku poglądom Sheldrake’a, było określenie przez
energoterapeutyczne aparaty fotograficzne, które były rzekomo zdolne do Johna Maddoxa, byłego redaktora prestiżowego pisma naukowego Nature,
wykonywania zdjęć pól eterycznych, do jakich został dostrojony aparat, książki The Presence of the Past jako „nadającej się jedynie do spalenia”.
włącznie z homeopatycznymi remediami. Proszę na przykład przyjrzeć się Uznałem, że tego rodzaju odrzucenie należy traktować jako rekomendację.
bioenergoterapeutycznej fotografii Acontium napellus wykonanej przez De W lipcu 1988 roku John Maddox opublikował artykuł dra Jacquesa Benvenis-
La Warra i zamieszczonej w pracy George’a De La Warra i Langstona Daya te na temat homeopatii i wkrótce potem udał się osobiście w towarzystwie
New Worlds Beyond the Atom (Nowe światy istniejące poza atomem). Istnieją technicznego zespołu doradców, wśród których znajdował się sławny iluz-
również różnego rodzaju, tak zwane, kamery aury, które zdają się przed- jonista, gwiazdor sceny i ekranu, James Randi, do laboratorium Beneviste’a
stawiać ją dość dokładnie, ale nie jestem przekonany, czy są one zdolne do we Francji w celu przyjrzenia się jego eksperymentom. Według informacji
wykonywania zdjęć innych rodzajów ciał subtelnych. Interesujące byłoby będących w moim posiadaniu Beneviste został zmieszany przez Maddoxa
przeprowadzić eksperyment polegający na wykonaniu fotografii ludzi przed z błotem i zbojkotowany przez francuską społeczność naukową, w rezultacie
i po przyjęciu remedium i temu podobne. czego stracił laboratorium i sponsorów. Mimo to inni francuscy naukowcy
17. Tego rodzaju jak sprawdzanie leków przez spółki farmaceutyczne. powtórzyli później jego eksperymenty i potwierdzili jego odkrycia.
Z wyjątkiem przypadków ostrych miazmatów homeopatia poszukuje zin- 25. Cytowane w Dimensions of Radionics (Wymiary bioenergoterapii), Tans-
dywidualizowanych recept a nie lekarstw na określoną chorobę, takich leya, Rae’a i Westlake’a, 1977.
jak na przykład wrzody żołądka. Problem z lekami farmaceutycznymi polega
na tym, że większość informacji jest wrzucana do wspólnego worka, któ- Bibliografia bioenergoterapeutyczna:
remu na imię „efekty uboczne”, tak że w końcu wrzody zostają uleczone, Istnieje cały szereg książek o tematyce bioenergoterapeutycznej, lecz
ale pacjent nabawia się przy okazji nadciśnienia lub czegoś innego, co moim zdaniem na szczególną uwagę zasługują wymienione poniżej:
jest traktowane jako swego rodzaju niekorzystny i nie dający się uniknąć • David Tansley, Radionics and the Subtle Anathomy of Man (Bioener-
efekt, nie zaś jako niepożądany skutek. Wszystko to zostało w jasny sposób goterapia i subtelna anatomia człowieka), C.W. Daniel & Co., 1972, ISBN
przedstawione przez Hahnemanna w omówieniu dwustronnego działania 0-85032-089-5.
leków. Najlepszym sposobem rozwijania homeopatii jest uzyskiwanie su- • David Tansley, Chakras, Rays and Radionics (Czakry, promienie i bio-
kcesów w leczeniu pacjentów, a nie w zwalczaniu głównego nurtu nauki, energoterapia), C.W. Daniel & Co., 1984, ISBN 0-85207-161-2. (Pozycja ta
ponieważ mechanistyczny punkt widzenia wciąż nie pojął, na czym polega zawiera również rozdział autorstwa Johna Damonte’a na temat miaz-
homeopatia. Z drugiej strony, jeśli staramy się homeopatycznie pomóc matów).
osobie, u której występują objawy związane z występowaniem laboratoryjnie • David Tansley, Malcolm Rae, Aubrey Westlake, Dimensions of Radio-
rozpoznawalnych mikroorganizmów, rozsądne jest po stwierdzeniu, że wy- nics (Wymiary bioenergoterapii), Brotherhood of Light, 1977, ISBN 0-
leczyliśmy pacjenta, przeprowadzenie laboratoryjnego badania w celu stwie- 914732-29-3.
rdzenia ich nieobecności.
18. Cytat z Report on Radionics (str. 28). Sądzę, że większość czytelników Inne informacje:
rozumie, iż jest to był punkt wyjścia poszukiwań Hahnemanna. Skondensowany i łatwy w zrozumieniu przewodnik po bioenergoterapii
19. W terminologii elektronicznej wydaje mi się to być pokrewne zjawisku znaleźć można w Internecie pod adresem: ‹www.methuselah.org/schwin-
noszącemu nazwę „fazowego wykasowania”. Jeśli dwie identyczne fale o prze- gung›.
ciwnych fazach zostaną na siebie nałożone, zniosą się nawzajem. Nie wiem
jeszcze, czy taki pogląd rzuca jakieś światło na to, co ma faktycznie miejsce
w homeopatii.
20. Cytowane w artykule E. Reesa „Conte and Context” („Conte i kon-
tekst”) zamieszczonym w 73 numerze The Homoeopath (Homeopata), wiosna
1999 (wydawca: The Society of Homoeopaths, 2 Artizan Road, Northampton,
NN1 4HU, Wielka Brytania, tel. +44 (0) 1604 621400, e-mail: societyof-
homoeopaths@btinternet.com).
21. Na stronie internetowej Medicine Quantale, spółki utworzonej w celu
praktycznego wykorzystania pomysłów Conte’a, ‹www.mql.com›, czytamy
między innymi:
„Chociaż medycyna homeopatyczna nie wypełnia w całości zakresu działal-
ności MQL, początkowy kierunek i wysiłki spółki skupiają się na indust-
rializacji tej gałęzi wiedzy”.
„Światowe spożycie farmaceutyków szacuje się obecnie na około 400
miliardów dolarów rocznie, z czego jedynie 1 procent przypada na leki
niemolekularne lub o niskiej molekularnej koncentracji stosowane głównie
w homeopatii. W wyniku obecnego zainteresowania «medycyną alternatyw-

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 43


Poniższy tekst zaczerpnięty został z wydanej w ubiegłym roku przez nasze
wydawnictwo książki Aleca Newalda Koewolucja (CoEvolution), którą zaintereso-
wani nabyć mogą bezpośrednio z naszej redakcji za pośrednictwem prowadzo-
nej przez nas sprzedaży wysyłkowej. Przytaczamy poniższy jej fragment, aby
zwrócić na nią uwagę wszystkich czytelników, na którą w pełni ona zasługuje.
Nowozelandczyk Alec Newald opisuje w niej swoje niezwykłe przeżycie – podróż
do obcego świata, w którym z woli gospodarzy spędził kilka dni, po czym został
odstawiony przez nich z powrotem na Ziemię. Poniższy fragment książki
Ziemia od przedstawia rozmowy, jakie autor prowadził na pokładzie statku obcych istot
w drodze na ich planetę z istotą imieniem Zeena, która pełniła rolę jego
niepamiętnych przewodnika.
Wydawca
czasów jest
SPOJRZENIE NA ZIEMIĘ W INNYM ŚWIETLE
obserwowana przez
obce istoty.
T rafiwszy do łóżka z miejsca zasnąłem.
Kiedy ponownie otworzyłem oczy, Zeena siedziała przed moją komórką.
— Verva — powiedziała. — Czy dobrze spałeś?
— Spałem jak głaz.
Istoty, które — Ciekawe wyrażenie — stwierdziła.
— Jak długo spałem?
zabrały do swojego — Pół ziemskiego dnia, czyli dwanaście godzin — padła odpowiedź.
— Co to jest „verva”? — spytałem.
świata na 10 dni — Och, „życzę ci dobrego nastroju i świeżej energii”. To takie popularne
pozdrowienie, podobne do waszego „cześć” — wyjaśniła.
Aleca, wyjawiły mu, — Co mamy w planie?
— Kolejne uzupełnienie płynu w twoim organizmie. Chodź, mamy jeszcze tylko
że mają wobec nas dwa ziemskie dni, a musisz się w tym czasie dużo nauczyć. Także ja chciałabym
zadać ci wiele pytań, zanim wrócę do domu.
pewne zamiary, Zeena sprawiała wrażenie mocno podekscytowanej, lecz czy jej ciekawość mogła
być większa od mojej? Ja w każdym bądź razie odczuwałem dodatkowo oszoło-
które mogą zmienić mienie spowodowane odkryciem, że po przebudzeniu nadal tkwiłem w tym „śnie”,
zamiast ocknąć się na Ziemi, jak tego oczekiwałem.
naszą przyszłość. „Jej dom! Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat” – pomyślałem
i w następnej chwili uświadomiłem sobie, że Zeena odebrała to pytanie.
— Jest wielkości planety Mars w twoim systemie — odpowiedziała wprost.
— Ale nie jest tam zdrowo, ponieważ nasze słońce umiera i zalewa nas promienio-
waniem. Tracimy też atmosferę. W pewnym stopniu możemy ją załatać, lecz nie da
się tego robić w nieskończoność.
— Nie brzmi to najlepiej — przyznałem. — Co próbujecie z tym robić?
— Od wielu waszych lat szukamy nowego domu. Najlepszą alternatywą wciąż
pozostaje Ziemia, ale poza paroma innymi rzeczami nie możemy znieść waszej
grawitacji. To zawsze najistotniejszy czynnik, ale też na razie nie odpowiada nam jej
struktura. Tak w każdym bądź razie było kiedyś, lecz teraz także i my nie jesteśmy
już tacy sami.
Alec Newald Zeena zawahała się, jak gdyby nie była pewna, czy powinna rozwijać ten temat.
Postanowiła poprzestać na tym, co już zostało powiedziane.
Copyright  1997/1999 — Wiele przemawia za tym, że Ziemia ulegnie zmianie w niedalekiej przyszłości
— brzmiała jej zrewidowana odpowiedź.
— Zmieni swoją strukturę? — spytałem zdumiony.
Kontakt z autorem — Mówiąc w sposób dla ciebie zrozumiały, przejdzie mutację do innego
przez redakcję Nexusa: poziomu gęstości. To nic wielkiego. Takie rzeczy zdarzają się cały czas.
Fax: 0-061 (07) 5442 9381 Myślę, że mogła podjąć próbę zbagatelizowania całego zagadnienia po tym, jak
E-mail: editor@nexusmagazine.com spostrzegła moją panikę.
Strona internetowa: www.nexusmagazine.com Popatrzyłem na nią w zdumieniu.
— To znaczy, co się stanie?

44 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


— No cóż, to jeszcze jedna z tych długich historii, które wziąć ją we władanie. W tej chwili nie ma bezpośredniego
obiecałam ci opowiedzieć. Lepiej będzie, jeśli najpierw się zagrożenia, ale zawsze powinniście mieć się na baczności!
pożywisz i przyjmiesz porcję płynu. Nawet my, choć nie chcemy panować na Ziemi, chętnie
byśmy tam zamieszkali. Ale nie możemy – nie wolno nam
LEKCJE HISTORII Z PRZYSZŁOŚCI – ingerować w procesy, które właśnie teraz zachodzą na
— Od czego powinnam zacząć? — zastanawiała się Ze- waszej planecie. Muszę jednak dodać, że są inne rasy istot
ena. — Może najlepiej będzie od Starszych. pozaziemskich, które będą wam w tym przeszkadzały i dlate-
— Starszych? — wtrąciłem. go musicie uważać. Część zachodzących procesów bądź tych,
— Istot podobnych do spotkanego przez ciebie Strażnika. które niebawem się rozpoczną, stanowi bezpośredni rezultat
Mają oni starożytny rodowód, a ich wiek sięga setek ziems- poczynań naszych antycznych Starszych. Nawet piramidy są
kich lat. Ich przodkowie, którzy są również moimi przodkami, spuścizną po nich, pozostawioną po to, aby pomóc wam
są też twoimi dalekimi przodkami, przynajmniej w pewnej w przebudzeniu, gdy nadejdzie odpowiednia pora. Piramidy
części. Nie przerywaj mi teraz! są dla was bardzo ważne i właśnie stamtąd w niedalekiej
Zeena zbyła mnie, zanim myśl na dobre wykrystalizowała przyszłości nadejdzie postęp nieoczekiwanej natury. W swoim
się w mojej głowie. czasie oraz w zgodzie z prawami ewolucji twoja rasa uzyska
— Kwestia ta jest dostatecznie trudna do wyjaśnienia dostęp do wszelkiej wiedzy. We wszechświecie musi jeszcze
nawet bez przerywania. Zrobimy przerwę na pytania nieco zostać sztucznie stworzona pewna siła, o której mój lud wie,
później — dodała. — Ci nasi odlegli wspólni przodkowie że jest znacznie potężniejsza lub mądrzejsza niż to prawo
odwiedzali Ziemię wiele razy, jednak dla ciebie najważniejsza naturalne. Zaufaj moim słowom, gdyż moja rasa dobrze zna
jest wizyta sprzed dwóch milionów lat według waszej skali cenę igrania z prawami ewolucji. Ostrzeglibyśmy wasz lud,
czasu. Oni nie byli pierwszymi [obcymi istotami], którzy taką gdyby tylko ci u władzy chcieli słuchać. Niestety, sprawiają oni
wizytę złożyli. Prawdę powiedziawszy, oni, a także inni zamie- wrażenie głuchych i dlatego teraz próbujemy przekazać tę
szkiwali i eksplorowali to, co nazywacie systemem słonecznym wiadomość w inny sposób. Był taki czas, niezbyt odległy
przez setki milionów lat. Podróżnicy ci uporządkowali wcześ- w kontekście tej lekcji historii, kiedy pewna „siła” spadła na
niejsze próby wytworzenia gatun- waszą planetę i ogłosiła ją [Ziemię]
ków, czy też rasy humanoidów na Część moich starożytnych wraz ze wszystkim, co się na niej
Ziemi, co w końcu doprowadziło do znajdowało, swoją własnością. Siła ta
powstania homo sapiens. Nie posunę Starszych pozostała z twoją – wiem, że trudno będzie ci to za-
się do stwierdzenia, że to moi staro- rozwijającą się rasą. Inni akceptować, Alec [Zeena po raz pie-
żytni przodkowie ponoszą wyłączną odeszli. Co jakiś czas rwszy użyła mojego imienia] – wciąż
odpowiedzialność za twoją rasę, przebywa pośród was. Tak naprawdę
gdyż do jej powstania przyczyniły się dochodziło do konfliktów jest dzisiaj częścią każdego z was,
połączone wysiłki wielu ras istot po- z innymi rasami istot toteż można chyba powiedzieć, że
zaziemskich i wszystkie one w pew- pozaziemskich o to, co było w pewnym stopniu nadal posiada tę
nym momencie zgłaszały swoje pre- planetę. Kiedy już podbiła waszą
tensje do miana waszych stwórców.
najlepsze dla tych czy dla planetę, uświadomiła sobie, że bę-
Właściwie, to nie były nawet kłamst- tamtych, podobnie jak teraz dzie musiała nieustannie walczyć,
wa, tylko swego rodzaju wyolbrzy- na waszej planecie wybuchają ponieważ wy byliście wówczas inni
mianie faktów. Nie przerywaj, pro- konflikty pomiędzy wami niż dzisiaj. Byliście zaawansowani
szę. Wszystko wyjaśnię w odpowied- w drodze ku oświeceniu, mieliście
niej kolejności. Pod wieloma wzglę- samymi. bardzo silne podstawy duchowe. By-
dami to wy stworzyliście lub przynaj- liście niemal tak mocni jak ta siła.
mniej dostroiliście swoją rasę. Ten Dlatego też, aby wami zawładnąć,
trwający do dzisiaj proces został błędnie nazwany „ewolucją”. musiała uciec się do podstępu. A kiedy już was pokonała,
„Naturalny postęp gatunków” jest terminem stworzonym zmieniła waszą budowę, ściśle rzecz biorąc wasze DNA.
jakiś czas temu przez jeden z bardziej dociekliwych umysłów Okaleczyła was i cofnęła o wiele tysięcy lat w rozwoju.
waszego gatunku. Wielu sądziło, że wyjaśnia on drogę ewolu- Uczyniła z was to, czym jesteście dzisiaj – cienie dawnej
cji i że ma ona kres. Ale taki sposób myślenia pozostawia wielkości, jako że nie odzyskaliście jeszcze w pełni swoich
wiele pytań bez odpowiedzi, no bo jak i kiedy motyl otrzymał możliwości. I jeśli ta siła zwycięży, nigdy ich nie odzyskacie!
swoje skrzydła? Nie będę dalej drążyć tego tematu, gdyż Znana jest ona większości jako „siła ciemności”, gdyż rzeczy-
mamy do omówienia sprawy ważniejsze, bez wątpienia jednak wiście jest ona wrogiem oświecenia. Proszę, zrozum, że jest to
pojmujesz, o co mi chodzi. Być może znajdziemy na to czas bardzo uproszczony opis istoty o najwyższym stopniu złożo-
później. Opowiem natomiast o historii twojej rasy, jest bo- ności. Nawet my nie rozumiemy wszystkich jej zawiłości.
wiem rzeczą ważną, abyś znał własną przeszłość oraz wiedział, Znajduje się w powietrzu, którym oddychacie, i we wszystkim,
że ewolucja w ujęciu takim, w jakim ją pojmujesz, jest mitem. co was otacza. Przylgnęła do planety i do was. Pulsuje
Zmiany nigdy nie przebiegają wolno, zawsze natomiast są w rytmie waszej planety, bo wy i Ziemia jesteście jednym
planowane. Potem pokażę ci, że nic w tym wszechświecie i tym samym. Jest to coś, czego wy ludzie zdajecie się nie
– przeszłość, teraźniejszość bądź przyszłość według twojej rozumieć, ale możecie wykorzystać tę więź do robienia cudo-
skali czasu – nie jest pozostawione przypadkowi. Przepraszam wnych rzeczy, tak jak czynimy to my. Niestety, większość
za tę dygresję. Część moich starożytnych Starszych pozostała z was walczy z naturalnymi siłami waszej wspaniałej planety.
z twoją rozwijającą się rasą. Inni odeszli. Co jakiś czas Mam na myśli to, że naginacie je, a niekiedy nawet łamiecie,
dochodziło do konfliktów z innymi rasami istot pozaziem- byleby tylko dostosować je do swoich potrzeb. Tak postępo-
skich o to, co było najlepsze dla tych czy dla tamtych, wać nie można. Jeśli tylko ludzie otworzą umysły i serca przed
podobnie jak teraz na waszej planecie wybuchają konflikty swoją planetą, tak jak czyniło to w przeszłości wiele starożyt-
pomiędzy wami samymi. Musisz zrozumieć, iż Ziemia jest nych ras, to pokaże ona wam drogę. Jeszcze nie wszystko
miejscem szczególnym. Jest bardzo piękna i niejeden pragnął stracone, musicie tylko sobie o tym przypomnieć. Naruszając

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 45


i łamiąc prawa Natury, szkodzicie nie tylko Ziemi, ponieważ z waszymi myślami. Atakowanie ludzi przy użyciu tej siły
wszystko jest ze sobą powiązane. Jest to wiedza naprawdę w taki sposób oznacza atak na samą planetę. Będzie to
podstawowa. Ignorowano ją, ponieważ odpowiada to tym, wyłącznie wasza wina, jeśli wzbudzicie gniew planety. I jeśli
którzy igrają władzą. My, a także inni, życzymy waszej rasie do tego dojdzie, nie będziemy w stanie nic dla was zrobić. Być
jak najlepiej, bo przecież wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani, może zdołasz nam pomóc, przekazując tę wiadomość. Wiąże-
wkrótce trzeba jednak będzie coś zrobić, żeby wasze bezmyśl- my z tobą pewien pomysł, ale zaczekamy z tym na inną
ne zabawy nie przyniosły szkody nam wszystkim! Uważamy, sposobność, bo teraz musisz jeszcze dowiedzieć się wielu
że powinniśmy nauczyć cię więcej o przenikających was rzeczy. Wasze społeczeństwa od samego początku wbudowały
ciemnych siłach. Dobrze przysłużysz się ludziom, jeśli zapa- w swoje życie strach. W znacznej mierze jest to sztuczny
miętasz tę lekcję i przekażesz zdobyte wiadomości tym, którzy strach przed samym społeczeństwem; innymi słowy, lękacie
zechcą cię wysłuchać. Ciemna siła wibruje w sposób porów- się własnych praw. Wasi najwyżsi kapłani z zamierzchłej
nywalny z rozkładem fal mózgowych. Tyle powinieneś już przeszłości, krzycząc do stłoczonych mas pospólstwa, przed-
wiedzieć, ale inni ludzie ukrywali to przed tobą. Mimo to, stawiali straszliwe nieszczęścia, jakie na nich spadną, jeśli
niektórzy, ludzie tacy jak ty, Alec, stawiają opór temu obcemu ośmielą się zbliżyć do wszechmocnych bogów tamtych czasów.
intruzowi. To właśnie jedna z przyczyn, że myślisz inaczej niż Wybacz, jeśli czynię z tego przedmiot „żartu”, jak wy to
większość otaczających cię ludzi. określacie, ale owi wszechmocni
Dzięki temu wyraźniej widzisz bogowie byli ludźmi takimi jak ja
błędy, jakie popełniacie na swojej czy Strażnik, którego spotkałeś.
drodze, oraz to, co należy zrobić. Czy boisz się mnie, Alec? — spy-
Nadal będziesz postępował w ten tała.
sposób, niekiedy wątpiąc nawet — Nie czuję strachu — od-
we własną rasę. Bądź cierpliwy. rzekłem.
To wszystko, co mogę ci radzić, — Widzisz więc, w jaki sposób
jakkolwiek nieodpowiednie mog- manipulowali masami podczas
łoby się to wydawać. Pracujemy naszej nieobecności ci, którzy cze-
z wami od wielu lat. Nadejdzie rpali z tego korzyść? — spytała
chwila, gdy wszyscy ludzie znajdą ponownie.
swoją drogę. Jak to jest z wszel- — Wiem, jak kłamstwo może
kimi nieszczęściami, łatwiej je omamić niewykształconych.
znosić, gdy się je rozumie. Robię, — Myślisz, że ludzie posiadają
co w mojej mocy, aby wyjaśnić ci dzisiaj lepsze wykształcenie w tym
to wszystko w zrozumiały sposób. kierunku?
Od tego momentu możesz mi — Jeśli chodzi ci o to, co wie-
przerywać, jeśli czegoś nie zrozu- my o Bogu, to zapewne nie
miesz, ponieważ to, o czym teraz — przyznałem.
będzie mowa, uważamy za szcze- — O to mi właśnie chodzi
gólnie ważne. Niektórzy na twojej — stwierdziła Zeena. — Tak więc,
planecie związali się z tą „siłą”. proces zastraszania trwa nadal, ty-
Zwróć uwagę, że powiedziałam le tylko, że dzisiaj macie po sto-
„związali się”, a nie „sprzymierzy- kroć więcej praw. Nie są to wszak-
li”, bo zachodzi tutaj istotna róż- Zeena że prawa Natury, tylko manipula-
nica. Rozumiesz ją? [Skinąłem głową.] Zdobyli dzięki niej torów, którymi z kolei manipuluje tamta siła. Prawa Natury
znaczną władzę, a niektórzy są nawet tak głupi, że sądzą, iż łamiecie każdego dnia, jadąc do pracy w tych swoich od-
mają nad nią kontrolę. Oczywiście, jest to czysta naiwność, rażających maszynach. Zdumiewa nas, że choć wszyscy to
gdyż ta siła czy też obca istota żeruje na tych ludziach, a raczej wiecie, wciąż na to pozwalacie. Dlaczego w waszym społe-
na konfliktach, jakie oni wszczynają w pogoni za bogactwem czeństwie nie ma prawa, które by tego zabraniało? Czy
i władzą. Trwać to będzie dopóty, dopóki taki stan rzeczy skażenia nie zbijają? Czy wy, ludzie jesteście na tyle ślepi, że
odpowiada ciemnej sile, która karmi się uczuciem „strachu”. nie widzicie, co się stanie przy dalszym wzroście liczby tych
Najłatwiejszym sposobem pokonania tej siły jest usunięcie dziwnych maszyn? Odpowiedź nie jest potrzebna, my znamy
strachu z waszych społeczeństw, co w efekcie zagłodziłoby ją przyczyny takiego stanu rzeczy. Jest to po prostu, jak wy to
na śmierć. Wtedy odeszłaby gdzie indziej w poszukiwaniu nazywacie, przykład. Wybacz, ale czasami nie rozumiemy
łatwiejszej zdobyczy. Wy, ludzka rasa, należycie do nielicz- tego, co obserwujemy w waszych tak zwanych społeczeńst-
nych wyjątków, które kierują się w swoim życiu rzeczą nie- wach zachodnich. Przeznacza się w nich mnóstwo pieniędzy
zwykłą, a mianowicie „emocjami”. To dlatego ta istota przy- na ratowanie jednego życia, podczas gdy w odległych zakąt-
szła właśnie tutaj. Jak mi powiedziano, my też mieliśmy kach miliony waszych braci umierają z ich braku. Czyż nie
kiedyś emocje. Niektórzy twierdzą, że możemy doświadczyć jesteście wszyscy ludźmi z tego samego ciała i krwi? Nie
ich ponownie dzięki nowemu eksperymentalnemu programo- potrafimy znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Może ty nam
wi genetycznemu. Przepraszam, znowu te dygresje. Jak się w tym pomożesz? — Zeena popatrzyła na mnie z widocznym
przekonasz, niektórzy z twego gatunku wkładają wiele wysił- zakłopotaniem.
ku w okiełznanie tej niebezpiecznej siły. Niestety, nie w pełni — Także i mnie ludzie niekiedy zdumiewają i wprawiają
pojmują, że mają do czynienia z prawdziwą istotą, popełniając w zakłopotanie — odparłem. — Nie, nie potrafię odpowie-
tym samym bardzo niebezpieczną pomyłkę. Myślą, że prowa- dzieć na to pytanie.
dzą jakąś grę i że ją wygrywają. Nieraz usiłowaliśmy ostrzec — A więc dobrze. Proszę, zabierz to pytanie z powrotem
was w przeszłości, lecz nikt nie zwracał na nas uwagi. Jak do domu i przekaż innym, gdyż nam także nie daje ono
mawiają ludzie, „to wasze życie”. Problem polega na tym, że spokoju. Dlaczego ludzie poświęcają tak wiele czasu i energii
wasza planeta oddycha razem z wami, w harmonii nawet obronie pojedynczego drzewa, które ma zostać ścięte w mieś-

46 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


cie, a bez protestu pozwalają wyrąbywać duże połacie starego zmiana. Staniecie się bardziej podobni do nas, my zaś musimy
drzewostanu w lasach leżących poza zasięgiem ich wzroku? upodobnić się do was. Naprawdę możemy zostać wielkimi
Wciąż szukam odpowiedzi na to pytanie. przyjaciółmi, jeśli tylko nauczycie się, jak się uwolnić. Długo
Zeena miała też nieco pocieszających wieści. Powiedziała, na to czekaliśmy i ty, Alec, będziesz częścią tego niezwykłego
że siła ta poczuje niebawem ciężar inwazji i że dojdzie do wydarzenia, podobnie jak wielu innych. Znajdziesz ich, a oni
bitew toczonych na morzu, pod wodą, a także wysoko na znajdą ciebie. Po prostu głoś, że jesteś dzieckiem światła,
niebie. Większość ludzi niewiele będzie wiedzieć o tych ilekroć poczujesz, że trafiłeś na odpowiedni moment. Zdzi-
zajściach, prócz tych, którzy zetkną się z produktami ubocz- wisz się, widząc, co wtedy nastąpi.
nymi tych bitew. Rozumiała przez to, że Ziemia doświadczy Gdy Zeena zakończyła tę część lekcji, naprawdę nie
burz o rosnącej gwałtowności i że burze te, przedtem wy- wiedziałem, co powiedzieć. Jej opowieść rodziła więcej pytań,
stępujące jedynie w punktach wirowych naszego globu (ob- niż udzielała odpowiedzi, i muszę przyznać, że nie wiedzia-
szar Bermudów na zachodnim Atlantyku oraz zachodni Pacy- łem, od czego zacząć. Choć to, co usłyszałem, było zupełnie
fik na południowy wschód od Japonii), teraz pojawiać się zdumiewające, miałem wrażenie, że zawsze wiedziałem, że
będą w sposób zupełnie przypadkowy nad całą planetą. Nie tak właśnie jest! Dlatego też moje następne pytanie może
powiedziała, kto lub co kryć się może za tymi bitwami, czy też wydać się wam nie na miejscu.
być ich przyczyną. Kiedy nato- — Tym, co martwi mnie naj-
miast droga zostanie oczyszczona, bardziej — rzekłem — jest
a strach przynajmniej częściowo wzmianka o Ziemi „mutującej”
usunięty, naprawdę zobaczymy in- w coś, którą uczyniłaś jeszcze
ne kosmiczne rasy otwarcie od- przed rozpoczęciem lekcji. Co sta-
wiedzające Ziemię i nawiązujące nie się z nami, ludźmi?
z nami kontakty! — Nie musisz się lękać. To
— W odpowiednim czasie, właśnie wy, ludzie, pomożecie
przy niewielkiej pomocy waszych Ziemi przejść transformację. Już
przyjaciół, obudzicie się ze „snu”, przeszliście na następny poziom
w który wprawiła was ta siła gęstości albo właśnie to robicie, co
— dodała. — Jako żeglarz — po- właśnie jest ewolucją – prawdziwą
wiedziała, nawiązując do obserwa- ewolucją, a nie formą zmian, jaką
cji pogody — będziesz wiedział, mogłeś kojarzyć z tym słowem
czego szukać. Zaufaj swoim in- w przeszłości. Przepraszam, ale
stynktom. nie mieliśmy jeszcze czasu, aby
To wszystko, co miała do po- ugruntować w tobie wiedzę na ten
wiedzenia na ten temat. temat. Ziemia ewoluować będzie
— Twoja rasa jest już niemal w ten sam sposób i to właśnie
dostatecznie silna, aby stanąć do rozumiałam przez „mutację”.
walki i odzyskać należne jej miejs- Przykro mi, że poprzez użycie te-
ce w naszej galaktyce. Pomożemy go słowa wzbudziłam twój niepo-
wam i wasza planeta ponownie kój — szybko dodała Zeena.
dokona rzeczy wielkich, ponieważ — Mam więcej pytań — spo-
kochamy wszelkie życie. Nawet jrzałem na Zeenę w nadziei, że
ciemna siła jest formą życia, toteż „Starszy” pozwoli mi kontynuować.
musimy ją szanować i tak robimy. Czy to rozumiesz, Alec? To Przyzwalająco skinęła głową.
jest bardzo ważne. — Co stało się z tymi wczesnymi przodkami, tymi, którzy
Zeena pozwoliła mi w końcu zabrać głos. zostali na Ziemi i pomagali nam w przeszłości?
— Tak, rozumiem. Jak jednak mamy walczyć z tą siłą, — Niektórzy dochowali się ludzkiego potomstwa, chociaż
skoro nie możemy jej zobaczyć ani nie wiemy, gdzie ona jest? początkowo spotykało się to z oporem. Dzieci z takich
— Każdy z was ma ją w swojej duszy. Pokonać ją możecie mieszanych związków stały się naszymi wspólnymi przod-
wiedzą oraz zrozumieniem. Ale tylko wy sami możecie sobie kami. Wszyscy, w których płynęła tylko nasza krew, w końcu
z tym poradzić. Świadomość, że ta siła istnieje, to już połowa wymarli od nieznanych chorób albo opuścili planetę. Długość
sukcesu, ty zaś możesz tę wiedzę upowszechnić wśród wszyst- ich życia wynosiła wiele setek, a nawet tysięcy lat. Niektórzy
kich, którzy zechcą cię słuchać. Twoja rasa stoi u progu utrzymują, że po prostu zmarli ze starości. Istnieje wiele
przemiany, nabycia wyższej świadomości. Tak się nieszczęś- możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy, ale nie jest to tak
liwie składa, iż ci na twojej planecie, którzy naprawdę rozu- istotne, byśmy musieli teraz się tym zajmować. Nieliczni,
mieją wielki wpływ wywierany przez tę siłę, znaną jako strach, którzy uniknęli tego losu i opuścili Ziemię, przepadli bez
na ludzi, są zarazem tymi, którzy wykorzystują ją przeciwko wieści. Nie wiemy, dokąd się udali. Wydarzenia te rozegrały
wam i zawsze to robili. Jednak oni rozumieją tylko jej moc, się naprawdę bardzo dawno temu. Ale skoro już poruszyliśmy
nie znają natomiast przyczyny istnienia. To dlatego wybraliś- temat krzyżowania gatunków, chciałabym ci zadać kilka py-
my ten moment, aby wyjaśnić tobie i innym, po co tutaj tań, jeśli nie masz nic przeciwko temu — powiedziała Zeena.
jesteśmy. Przybywamy, żeby was oświecić i przez to, być może Przystałem na to bez wahania, licząc, że dzięki temu będę
uwolnić od tej siły. Rozumiemy też, że znajdą się wśród was miał większe szanse uzyskania odpowiedzi na setki nurtują-
tacy, którym upowszechnienie tej wiedzy nie będzie na rękę cych mnie pytań.
i dlatego zrobią wszystko, aby umniejszyć i zbagatelizować jej Jej pierwsze pytanie mocno nie zaskoczyło.
znaczenie dla waszej rasy. Ponadto, możemy także potrzebo- — Czy rozmnażałeś się na swojej planecie?
wać różnych rzeczy z waszej planety. Jeśli chcesz, możesz to — Ciekawe pytanie — rzuciłem zdumiony. — Rozumiem,
nazywać handlem, ja jednak wolę słowo „koewolucja”. I wy że chcesz wiedzieć, czy mam dzieci? — Nie mogłem uwierzyć,
i my możemy osiągnąć rozwój. I wam i nam potrzebna jest że tego nie wie. Może po prostu chciała być grzeczna.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 47


— Tak — odrzekła. robót nie był mały, skoro trwają one od wielu lat. Teraz czasu
— Mam czternastoletniego syna. To wysportowany, zdro- zostało niewiele, ponieważ niebawem nadejdą przemiany
wy chłopak. Nie ma zbyt wielu problemów, może poza tym, że – wasze przebudzenie.
teraz zostanie bez ojca. Odpowiedziała na moje pytanie, zanim zdążyłem je zadać.
— Co przez to rozumiesz? Nie pozostało mi zatem nic innego, jak tylko siedzieć w ci-
— Przechodziłem właśnie proces trwałego rozstania z ro- chym zdumieniu.
dziną, kiedy ściągnęliście mnie tutaj! — odrzekłem. — Nie — Musisz wiedzieć — podjęła, gdy milczałem, nie mogąc
pytaj dlaczego. To bardzo skomplikowana sprawa, a poza tym powiedzieć nic sensownego — że jesteśmy rasą dość prymity-
sam nie wiem, czy znam prawidłową odpowiedź. wną w porównaniu z innymi istotami pozaziemskimi, które od
— Proces rozmnażania w postaci występującej u was, czasu do czasu kontaktują się z Ziemią. To także jedna
homo sapiens, poznałam w miarę możliwości z naszych mate- z przyczyn, dla których Ziemia oraz wy, jako rasa, jesteście
riałów, ale wciąż jeszcze muszę się dużo dowiedzieć. Zo- dla nas tak atrakcyjni. Czujemy, że z ludźmi wiąże nas
stałam wybrana do zmodyfikowanego procesu reprodukcji prawdziwe braterstwo. Uważamy też, że Ziemia jest najpięk-
i wezmę w nim udział po powrocie na ojczystą planetę. niejsza.
Podejmujemy próby modyfikacji potomstwa zdolnego do — Gdzie chcielibyście żyć na Ziemi, gdybyście mieli
życia na jakiejkolwiek innej planecie poza naszą własną bez możliwość wyboru? — spytałem.
systemów podtrzymujących. Oznacza to, że jeszcze nie na- — Mamy pewien obszar, który nazywamy naszą włas-
trafiliśmy na świat odpowiadający naszym specyficznym i ra- nością.
czej wyjątkowym potrzebom. Zajmę się tym szczegółowo Zeena wyjaśniła mi, że już obecnie korzystają z pod-
nieco później. Na razie wystarczy, jeśli powiem, że mamy wodnej bazy na obszarze, który został im przyznany, ale nie
kilka opcji. Być może będziemy zmuszeni dostosować się do chciała powiedzieć, gdzie to jest.
nowych środowisk, takich jak choćby Ziemia, którą wciąż W chwilę później została gdzieś wezwana. Na odchodnym
chętnie nazywamy naszym drugim domem, chociaż nie jesteś- obiecała wrócić tak szybko, jak tylko to będzie możliwe,
my w stanie żyć tam przez cały czas — zakończyła z przy- i podjąć przerwaną rozmowę.
gnębieniem.
— Nasza planeta jest już raczej zapełniona — zauwa- STRATEGIE PRZETRWANIA
żyłem. Wróciwszy do mnie, Zeena z zapałem podjęła wyjaśnienia
Pomimo tego, co dotychczas widziałem i w czym uczes- dotyczące zamiarów jej rasy, tego, co chcą osiągnąć poprzez
tniczyłem, w najmniejszym stopniu nie byłem przygotowany nowy program genetyczny i dlaczego jest to dla nich takie
na jej odpowiedź. ważne. Abym to wszystko w pełni
— Och, porozumiewaliśmy się zrozumiał, a przynajmniej spróbo-
już w tej sprawie z władcami Ziemi.
Och, porozumiewaliśmy się wał zrozumieć, potrzebowałem naj-
Rozmowy zaczęły się w latach pięć- już w tej sprawie z władcami wyraźniej kolejnej lekcji i to zapew-
dziesiątych. Oni wiedzą o naszych Ziemi. Rozmowy zaczęły się ne dłuższej, gdyż poprosiła mnie,
pragnieniach i potrzebach. Ubiliśmy w latach pięćdziesiątych. żebym wygodnie usiadł.
nawet interes, jakbyś to powiedział. — Abyś mógł lepiej zrozumieć
Teraz nie mogę wdawać się w szcze- Oni wiedzą o naszych nasze problemy, opowiem ci nieco
góły, ale nie wszyscy wywiązali się pragnieniach i potrzebach. więcej o świecie, w którym żyjesz.
z zawartych umów. Ubiliśmy nawet interes, Niektóre sprawy trudno ci będzie
— Dlaczego na Ziemi nikt o tym zrozumieć, ale pewne aspekty poru-
nie wie? — spytałem z szeroko ot- jakbyś to powiedział. szą w twojej głowie ostrzegawcze
wartymi ze zdumienia oczami. dzwonki, gdy spojrzysz na nie pod
— Ci, którzy byli u władzy, innym kątem — powiedziała siedząc
w swojej mądrości uznali, że ludzkość nie była wówczas naprzeciwko mojej komórki sypialnej.
gotowa na taką wiadomość oraz wiedzę, jaką planowaliśmy Właśnie obudziłem się z kolejnej drzemki po czterdziesto-
wam przekazać. Jeśli przemyślisz to, o czym do tej pory godzinnym maratonie bezsenności.
mówiliśmy, nie będzie to dla ciebie zbytnio zaskakujące, — Jak pamiętasz, poprzednim razem obiecałam opo-
prawda? Oni myślą, że wciąż nie jesteście gotowi, my zaś, nie wiedzieć ci o drugiej stronie twojej osobowości — ciągnęła.
zamierzamy mówić ludziom półprawd tylko po to, aby ich — Ma to związek z cyklem atomu, z tą jego częścią, która
zadowolić. Dlatego właśnie mamy taką sytuację – jak wy to wciąż jeszcze jest przez was ludzi słabo rozumiana albo może
mówicie, patową — wyjaśniła Zeena. raczej rozumiana nie w pełni. Kiedy już wszystko zrozumie-
— A co ci rządzący powiedzieli, gdy dowiedzieli się, że cie, otworzą się przed wami całkiem nowe wymiary, albowiem
kiedyś w przyszłości chcielibyście wrócić na Ziemię? w ułamkach czasu między pulsami atomów leżą całe światy.
— Wszystko, czego chcieli, to „lizaki” — odrzekła, nie Tak naprawdę, są to wymiary równoległe do waszych, a przy-
wdając się w szczegóły. najmniej do tego, w którym większość z was przeżywa swoje
— Nie ma nas znów tak wielu — podjęła po chwili. „teraz”. Wymiary te są tak blisko waszego prawdziwego
— Piętnaście milionów to niewiele w porównaniu z waszymi „teraz”, że możecie prześlizgiwać się do nich nawet o tym nie
miliardami. A transfer naszej technologii uczyniłby wasze wiedząc! Tylko drobne przesłanki mogą wam niekiedy wska-
życie znacznie łatwiejszym. Ośmielę się powiedzieć, że histo- zać, że właśnie coś takiego miało miejsce. Takie przemykanie
ria może się powtórzyć. Możemy wchodzić w mieszane zwią- między wymiarami przydarza się wam od chwili, gdy zaczęliś-
zki, aby ponownie stać się jedną rasą, tak jak miało to miejsce cie stąpać po Ziemi, tyle tylko, że teraz występuje to coraz
w zamierzchłej przeszłości. W chwili obecnej musimy załatwić powszechniej. Niektórzy z was mogą doświadczać tego co-
na Ziemi kilka ważnych spraw, a przede wszystkim napraw. dziennie zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Dzieje się
Jest to spuścizna z przeszłości, o której na razie nie wolno mi tak, ponieważ zaczyna się w was budzić wasze prawdziwe ja.
mówić. Musimy usunąć uszkodzenia, ale szczęśliwym zbie- Jesteście bliscy poważnego przeskoku wymiarowego, jakiego
giem okoliczności praca ta jest już na ukończeniu. Zakres nigdy przedtem nie doświadczyliście – przeskoku, który zbliży

48 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


was do mojego ludu. Na to właśnie wszyscy czekamy! Jak nik X”, który należy dodatkowo uwzględnić w tym równaniu,
często szukałeś czegoś w pokoju i nie mogłeś tego znaleźć? Po co faktycznie pozwala nam uwzględnić zaledwie jeden pro-
jakimś czasie wracałeś i poszukiwany przedmiot leżał na cent z tej i tak nielicznej grupy – oczywiście w przypadku,
samym wierzchu, mimo iż jesteś pewien, że go tam nie było, gdybyśmy chcieli skorzystać z pomocy waszych mężczyzn.
kiedy go szukałeś. Rozumiesz, nie zawsze jesteś tam, gdzie ci Najpoważniejszy problem wynika z faktu, że nasze płaszczyz-
się zdaje, że jesteś. Cały problem polega na tym, aby za- ny wibracji nie pokrywają się ze sobą. Stanowi to jeden
chować pełną świadomość przy wykonywaniu tych minisko- z elementów owego czynnika X i wiąże się ze zdrowiem,
ków i zdawać sobie sprawę z tego, dokąd się trafiło. Myślę, że odpornością na choroby, równowagą biologiczną w powią-
będziesz bardzo zaskoczony. Jest to miejsce niezbyt odległe zaniu z miejscem urodzenia, wcześniejszymi testami na przy-
od tego, gdzie można nas znaleźć. Zasadniczo przybywamy stosowalność i tak dalej. Zaczynanie wyjaśnień od przed-
z waszej przyszłości. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to stawienia komplikacji, które musieliśmy pokonać, nie jest
dla was przyszłość oddalona o sześć minut czy o sześć lat. Jeśli dobrym rozwiązaniem. Nasza technologia musiała wznieść się
potraficie przedostać się do jednej, przedostaniecie się i do na wyżyny. Końcowy rezultat masz teraz przed sobą. Mogę ci
drugiej. Dla nas jednak nie jest to takie proste, ponieważ się wydawać zupełnie normalna, ale tak naprawdę wciąż
przybywamy również z innego wymiaru; niezupełnie tego, do jeszcze nie potrafię żyć na twojej planecie bez nieustannego
którego się przemieścicie, lecz położonego blisko niego. wsparcia ze strony technologii. Cały proces przebiegał zbyt
Można więc powiedzieć, że jesteśmy wymiarowymi podróż- wolno i do chwili obecnej nie dał zadowalających rezultatów.
nikami w czasie. Brzmi to jak scenariusz dobrego filmu, Przy takim tempie możemy potrzebować więcej czasu, niż
prawda? Wasz Spielberg byłby zachwycony! nam pozostało na naszej kalekiej planecie! Musimy podjąć
Ta uwaga sprawiła, że parsknąłem śmiechem. ryzyko i wszystko przyśpieszyć.
— My, ja oraz inni do mnie podobni stanowimy całą nową — Jakie ryzyko?
rasę czy też ujmując rzecz dokładniej rasę utworzoną na — Do dziś bardziej koncentrowaliśmy się na zachowaniu
nowo. Potrzebne są jeszcze dalsze modyfikacje, zanim osiąg- generowanych przez umysł zdolności dystrybucji energii – na
niemy nasze cele jako ludzie. To jedna z przyczyn naszej razie jeszcze nie wiesz, co to takiego – a tymczasem musimy
podróży do waszej strefy czasowej, skupić się na aspektach fizycznych,
a także obecności innych istot poza- Zostałam wybrana, aby sile oraz wytrzymałości, nawet jeśli
ziemskich, również eksperymentują- stracimy przy tym nieco innych
cych ze swoją budową biologiczną, zastąpić coś, co mógłbyś umiejętności.
chociaż ich eksperymentom przy- nazwać syntetycznym procesem — Bardziej upodabniając się do
świecają zupełnie inne cele. Powo- narodzin. Ostatnio w tej nas? — wtrąciłem.
dem stojącym za tak wielką liczbą — Tak, musimy tego dokonać
wzięć na waszej planecie w ciągu dziedzinie nastąpił istotny — potwierdziła Zeena. — Jak za-
kilku ostatnich lat jest fakt, że jest to postęp. Jeszcze sto lat temu, uważyłeś wcześniej, już to robimy
ostatnia szansa dla naszej rasy, a tak- według waszego czasu, nasza — dodała z lekkim uśmiechem. Był
że innych ras borykających się z pro- to pierwszy przejaw emocji, jaki do-
blemami podobnymi do naszych, na
rasa nie mogłaby krzyżować się strzegłem na jej twarzy.
skrzyżowanie z wami, zanim prze- z waszym gatunkiem. — Nadeszła pora, aby uczynić
kształcicie się w formę, która będzie kolejny krok – wielki krok na tej
dla nas bezużyteczna. Tak, moment drodze. Mam szansę w nim uczest-
ten jest już bardzo bliski! Moja własna matka zastępcza niczyć. To dlatego chcę zadać ci wiele pytań na temat waszego
pochodzi z twojej rasy i czasu. Prawdę mówiąc, już ją procesu hodowli… prokreacji – to chyba lepsze określenie?
poznałeś. — Zdziwisz się, gdy usłyszysz niektóre spośród słów,
— Millie? — spytałem. jakimi nazywamy tę czynność. Nawet ja nie znam ich po-
— Tak. chodzenia.
— Zastanawiałem się nad tym pod wpływem tego, co — Rozumiem, że jest ona niezwykle prymitywna w swojej
powiedziała wcześniej — dodałem. naturalnej formie. Możliwe, że okażę się zdolna do zapłod-
— Możemy cofnąć się w czasie jeszcze bardziej, ale nienia i noszenia płodu niemal przez cały czas. Możesz nie
potrzebny nam jest akurat ten moment. Nie będę kom- dostrzec w tym niczego szczególnego, ale żadna kobieta
plikować wszystkiego jeszcze bardziej wyjaśnianiem przyczyn naszej rasy nie nosiła w ciele płodu od kilkuset tysięcy lat.
takiego stanu rzeczy. Pozostaniemy tutaj jeszcze przez wiele Sztuczne metody, z których korzystamy, są zbyt wolne i nie
dni. Moja rasa wciąż ma do przezwyciężenia pewien problem. nadają się do zmian. Być może, w ogóle nie będzie można
Musimy wyhodować rasę o mocniejszych kończynach i or- z nich korzystać, gdy osiedlimy się na planecie takiej jak
ganach przetwarzających tlen. Ziemia. Zostałam wybrana, aby zastąpić coś, co mógłbyś
— Masz na myśli płuca? — spytałem. nazwać syntetycznym procesem narodzin. Ostatnio w tej
— Tak. Posługujemy się mieszaniną DNA oraz chro- dziedzinie nastąpił istotny postęp. Jeszcze sto lat temu,
mosomów naszych obu gatunków. Nasza krew była kiedyś według waszego czasu, nasza rasa nie mogłaby krzyżować się
bardzo podobna do waszej i mimo pewnych modyfikacji nadal z waszym gatunkiem. Mój przykład najlepiej obrazuje, jak
zachowała duże podobieństwo, chociaż posiadamy tylko jed- istotną przeszliśmy ewolucję od czasu, gdy dawni koloniści
ną jej grupę, a właściwie dwie, jeśli patrzeć na to bardzo opuścili waszą planetę. Teraz uważamy za niezbędne uczynić
dokładnie, przy czym obie są bardzo zbliżone do waszej krok w innym kierunku.
A-minus. Potrafimy zmodyfikować wiele rzeczy, chodzi jed- Dostrzegłem w tych słowach dyplomatycznie przemyconą
nak o to, że nie zamierzamy wyszukiwać nowych problemów. sugestię, że być może cofali się na drodze ewolucyjnego
I bez tego mamy ich pod dostatkiem. Możemy pracować rozwoju. Tak naprawdę nie pojmowałem, jakiej wiedzy mogła
najwyżej z pięcioma procentami waszej męskiej populacji, ode mnie potrzebować Zeena, i w głębi ducha wątpiłem,
ludźmi posiadającymi nienaganne zdrowie, odpowiedni wiek abym wiedział coś, czego ona by od dawna nie znała… I
i tak dalej. Istnieje ponadto pewien bardzo specyficzny „czyn- Przełożył Mirosław Kościuk

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 49


J acqueline właśnie zdała egzamin na kucharza. Było to w zimny styczniowy
dzień roku 1985 w angielskiej miejscowości Widness. Jacqueline miała siedem-
naście lat. Wyszła z sali i przez kilka minut czekała pod drzwiami na dwie
koleżanki z klasy. Potem razem skierowały się w stronę kompleksu budynków.
Co jakiś czas Gdy po kilku minutach weszły na schody, z pleców Jacqueline strzeliły
płomienie. Jej dwie zaszokowane koleżanki zeznały później, że wyglądało to
dochodzi do nie tak, jakby na plecy dziewczyny spadła kula światła, z której natychmiast wyłonił
się ogień.
dających się Płomienie stłumiono, a poszkodowana natychmiast trafiła do szpitala,
gdzie, niestety, po piętnastu dniach zmarła. Biorący udział w dochodzeniu
wyjaśnić rządowy chemik wysunął teorię, w myśl której ofiara musiała otrzeć się o ogień
fartuchem, który zaczął się niepostrzeżenie tlić. Kiedy po przebyciu korytarza
w konwencjonalny znalazła się na schodach, przeciąg sprawił, że płomienie zajęły jej ubranie
z pełną siłą. Rzecz jednak w tym, że żaden ze świadków nie dostrzegł ani nie
sposób zapłonów wyczuł najmniejszego śladu dymu aż do momentu wystąpienia ognia. Raport
miejscowej straży pożarnej nie potwierdza opinii chemika.
ludzi, które Prasa szybko zainteresowała się tym niezwykłym przypadkiem określając je
mianem Spontanicznego Zapłonu Człowieka (Spontaneous Human Combus-
kończą się często tion). Oficjalny raport jako powód wypadku podawał tlący się fartuch, zupełnie
pomijając kwestię, w jaki sposób zdrowa siedemnastolatka mogła w środku
ich śmiercią. dnia stanąć w płomieniach bez jakiejkolwiek widocznej przyczyny.
Oprócz mediów przypadkiem tym zainteresowali się Jenny Randles i Peter
Istnieje wiele Hough, którzy przystąpili do pionierskich badań nad zjawiskiem Spontanicz-
nego Zapłonu Ludzi (SZL). Ich praca zaowocowała opublikowaniem w roku
teorii próbujących 1992 książki Spontaneous Human Combustion (Spontaniczny zapłon ludzi),
która posłużyła mi jako główne źródło informacji do napisania tego artykułu.
wyjaśnić to Już sama myśl o ludzkim ciele stającym w płomieniach samorzutnie, czyli
bez udziału zewnętrznych środków palnych, jest dość niezwykła. Wprost
zjawisko, jednak trudno uwierzyć, że coś takiego może w ogóle mieć miejsce. Tego rodzaju
informacje nie pojawiają się na codzień na pierwszych stronach gazet. Gdzie
żadna z nich nie zatem są dowody? Gdzie wszystkie te ciała zajmujące się co jakiś czas ogniem,
które mogłyby uwiarygodnić omawiane zjawisko?
czyni tego Wielu zapewne zaskoczy wiadomość, że według Randles i Hough w samym
tylko Zjednoczonym Królestwie może dochodzić rocznie do 100 przypadków
w zadowalający SZL, czyli jednego co trzy dni! Ze statystyk wynika, że w roku 1989 od ognia
zginęło 901 osób. Przeszło połowę z nich stanowiły ofiary pożarów wywołanych
sposób. w mieszkaniach przez palaczy. Wśród ofiar najwięcej jest dzieci poniżej
piątego roku życia i osób, których wiek przekraczał 65 lat. Całkowita liczba
pożarów we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach mieszkalnych wyniosła
110 159. 2.589 spośród nich pozostało „nie wyjaśnionych”, co oznacza, że
zabrakło jakichkolwiek przesłanek do określenia ich przyczyny. W owych „nie
wyjaśnionych” pożarach zginęło 90 osób, a dalszych 466 odniosło lekkie
obrażenia.
Pomnożywszy tych 90 nie wyjaśnionych śmierci przez 50 (Ludność Zjed-
Richard Giles noczonego Królestwa stanowi około jednej pięćdziesiątej populacji świata)
otrzymamy 4 500 przypadków w skali roku. Liczbę tę należy traktować jako
Copyright  1995 mocno przybliżoną, tym niemniej widzimy dzięki niej, iż występowanie SZL,
aczkolwiek nieznaczne w skali globalnej, może być bardziej rozpowszechnione,
niż nam się wydaje.
Kontakt z autorem
przez redakcję Nexusa: CHARAKTERYSTYKA SPONTANICZNEGO ZAPŁONU
Fax: 0-061 (07) 5442 9381 Poniżej przedstawiam najbardziej rozpowszechniony opis śmierci w płomie-
E-mail: editor@nexusmagazine.com niach, do której doszło w niezwykłych okolicznościach. Szczątki ofiary zostają
Strona internetowa: www.nexusmagazine.com zazwyczaj odnalezione w spalonym fotelu bądź łóżku, przy czym mebel
najczęściej ulega całkowitemu spaleniu. Często udaje się odnaleźć zaledwie

50 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


mały fragment ciała – część ramienia, dłonie albo dolną dwie pigułki nasenne i odprężona paliła papierosa. Nie-
część jednej lub dwóch nóg. Trafiają się też fragmenty długo potem wrócił do domu. Według mieszkańców sąsie-
organów wewnętrznych – zwęglone kości, wątroba czy dnich mieszkań, Mary Reeser zgasiła światło zaraz po
inny narząd. Głowa niekiedy pozostaje nietknięta, niekie- dziewiątej.
dy zaś jest nieco nadpalona, z zachowanymi włosami albo Nazajutrz o ósmej rano zjawił się u niej posłaniec
częścią twarzową. Dokoła unosi się silna woń tłuszczu lub z telegramem. Pansy Carpenter, właścicielka domu, wzięła
ciężki, słodkawy odór spalenizny. Ślady tłuszczu występują go od niego i poszła wręczyć go Mary osobiście. Dotknąw-
również często na ścianach pomieszczenia. szy klamki, stwierdziła, że jest ona gorąca, a drzwi otwarte.
Najbliższe otoczenie szczątek pozostaje zazwyczaj Zawołała wówczas posłańca i dwóch malarzy pracujących
nietknięte. Na przykład fotel, w którym siedziała ofiara, po drugiej stronie ulicy. Jeden z nich wszedł do środka
może obrócić się w popiół, ale wszystko, co znajduje i z miejsca się cofnął, ponieważ w mieszkaniu było pełno
się na zewnątrz kręgu o promieniu trzech stóp (jednego dymu. Wezwani strażacy pootwierali okna, aby wypuścić
metra), nie odnosi żadnego uszczerbku, nie wyłączając dym, po czym z łatwością ugasili płomienie, które zajęły
gazet, książek oraz innych łatwopalnych przedmiotów. jedną z belek stropu.
Nawet w domach wzniesionych z drewna czy innych Kiedy dym się rozwiał, strażacy ujrzeli sterczącą z po-
palnych materiałów nie dochodzi do rozprzestrzenienia piołu resztkę stopy. Niemal całe ciało pani Reeser, fotel,
się ognia. w którym siedziała, jak również stojący w pobliżu stół,
Temperatura niezbędna do spalenia ludzkiego ciała uległy spopieleniu. Sufit mieszkania był zupełnie czarny,
i spopielenia kości jest wyższa od osiąganych w normal- podobnie jak ściany i firanki. Dym pozostawił swoje ślady
nych krematoriach. Cytowani przez Randles i Hough także w łazience. Poza wymienionymi meblami inne nie
dyrektorzy domów pogrzebowych twierdzą, że ciała kre- doznały żadnego uszczerbku. Sprzęt elektryczny działał
mowane są w temperaturze 600-950 stopni Celsjusza. prawidłowo, z wyjątkiem elektrycznego zegara, który za-
W wyniku tego procesu spopieleniu ulegają organy, ale trzymał się o godzinie 4.20 rano.
nie kości szkieletu. Te pozostają nietknięte nawet po Z Mary Reeser pozostało jedynie kilka zębów, skur-
półtoragodzinnej kremacji. Dłuższe przetrzymywanie czona czaszka, zwęglona wątroba przyczepiona do frag-
w piecu sprawia jedynie, że kości mentu jakiejś kości, kawałek kości
stają się czarniejsze. W procesie We wszystkich biodrowej oraz lewa stopa w czar-
kremacji kości muszą więc być wy- nym, atłasowym kapciu. Identyfi-
garnięte, a następnie poddane me-
przedstawionych w tym kacja szczątków nastąpiła właśnie
chanicznemu kruszeniu. artykule przypadkach na podstawie tego kapcia!
We wszystkich przedstawio- Spontanicznego Zapłonu Podejrzewając zbrodnię, którą
nych w tym artykule przypadkach Ludzi z kości pozostawał tylko ktoś chciał zatuszować podpalając
SZL z kości pozostawał tylko po- mieszkanie, strażacy zawiadomili
piół. Aby mogło do tego dojść popiół. Aby mogło do tego FBI. FBI uważało, że tylko nie-
w krótkim czasie, potrzeba tem- dojść w krótkim czasie, które typy substancji łatwopalnych
peratury od 2 000 do 3 000 stopni potrzeba temperatury od byłyby w stanie doprowadzić do
Celsjusza. Ogień o takiej tempera- niemal całkowitego spalenia ludz-
turze powinien zniszczyć cały po- 2 000 do 3 000 stopni kiego ciała. Innego wyjaśnienia nie
kój, ale jak się niejednokrotnie Celsjusza. było. Nie zdołali jednak znaleźć
przekonamy, nic takiego nie ma najmniejszego śladu środków utle-
miejsca. Ponadto, do wielu przy- niających, węglowodorów ropopo-
padków SZL doszło na otwartej, dobrze wentylowanej chodnych czy jakichkolwiek innych lotnych chemikaliów
przestrzeni, w ogrodach, na łodziach, na tanecznym par- zdolnych wywołać bądź przyspieszyć pożar.
kiecie, a nawet na ulicy (czego przykładem może być
zdarzenie opisane na początku artykułu). Przypadek „Berta Jonesa”: Nazwisko to jest pseudo-
nimem przyjętym po to, by chronić rodzinę ofiary SZL.
Mary Hardy Reeser: przypadek ten należy do najbar- Wypadek miał miejsce pewnego styczniowego popołudnia
dziej znanych. Fotografia szczątków Mary Reeser została w 1980 roku w małej walijskiej miejscowości niedaleko
zamieszczona w Time – Life Library of Unusual Facts Ebbw Vale. Wezwani do jednego z domów policjanci
(1991). ujrzeli zdumiewającą scenę, jakiej jeszcze nigdy w życiu
Mary Reeser była sześćdziesięciosiedmioletnią korpu- nie widzieli. Śmierć w płomieniach, której byli świadkami,
lentną kobietą, która opuściła rodzinną Pensylwanię wydawała się czymś zupełnie nieprawdopodobnym, a jed-
i przeniosła się do St. Petersburga na Florydzie, żeby być nak nastąpiła w rzeczywistości.
bliżej syna, dra Richarda Reesera. Był gorący, parny Przed spokojnie płonącym kominkiem piętrzyła się na
lipcowy wieczór roku 1951. Mary Reeser udała się pieszo podłodze sterta popiołu. Na jej skraju sterczały dwie
do swojego mieszkania położonego w pobliżu domu syna, ludzkie stopy w nienaruszonych skarpetkach. Nieco dalej
gdyż ten nie mógł jej w danym momencie odwieźć. Cały leżała poczerniała czaszka. Fotel, na którym siedziała
dzień pilnowała najmłodszego dziecka, a kiedy rodzina ofiara w chwili śmierci, był okopcony, ale pozostał cały.
wróciła z plaży, dr Reeser zamiast ją od razu odwieźć, Niecały metr dalej stała kanapa. Chociaż według wszel-
postanowił wziąć najpierw prysznic. Po jej wyjściu synowa kich reguł powinna była spłonąć, wyszła z pożaru bez
wskoczyła do samochodu i znalazła się pod drzwiami jakichkolwiek zniszczeń. Nadpaleniu uległ jedynie dywan
mieszkania niemal razem z nią. w miejscu bezpośredniej styczności ze szczątkami, lecz już
Synowa przeprosiła i uspokoiła teściową, po czym zaledwie kilka centymetrów dalej nie było widać żadnych
wróciła do domu. Było to około piątej po południu. Przed zniszczeń. Plastikowe płytki pod dywanem również były
ósmą dr Reeser postanowił wpaść do matki i sprawdzić, nietknięte. Nieznacznie ucierpiał telewizor – ogień dał się
jak się czuje. Zastał ją w nocnej koszuli, właśnie zażyła we znaki jedynie plastikowym pokrętłom.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 51


Przybyli na wezwanie policjanci ujrzeli połyskujące Lipiec 1847: Wróciwszy do domu w Darmstadt w Nie-
pomarańczowo ściany, niczym w stygnącym powoli piecu. mczech, hrabia Gorlitz znalazł w pokoju mocno nad-
Czarna sadza pokrywała niemal wszystko wokół. Plas- palone ciało żony leżące obok spalonych mebli. Nic nie
tikowy abażur stojącej w pobliżu lampy uległ stopieniu. wskazywało, że padła ona ofiarą zbrodni. Przybyły na
Pokrywająca żarówkę lepka, pomarańczowa substancja miejsce zdarzenia lekarz rodziny doszedł do wniosku, że
okazała się ludzkim ciałem, które wyparowało pod wpły- jej śmierć nastąpiła na skutek spontanicznego zapłonu.
wem niezwykłego żaru. Co mogło wywołać tak niepraw- Później o jej zabójstwo oskarżono jednego ze służących,
dopodobną temperaturę zdolną doszczętnie spopielić cia- jednak ten zarzut upadł, kiedy sąd dowiedział się, jak
ło i jednocześnie pozostawić niemal nietknięte otaczające trudno pali się ludzkie ciało. Po jakimś czasie służący miał
je łatwopalne przedmioty? podobno przyznać się do winy, lecz okoliczności tego
zdarzenia pozostały niejasne.
KILKA HISTORYCZNYCH PRZYPADKÓW 1847: Scientific American zamieścił artykuł zawierający
SPONTANICZNEGO ZAPŁONU LUDZI relację dra Notta o pewnym dwudziestopięcioletnim „na-
Historyczne zapisy o niezwykłych pożarach podobnych łogowym pijaku”. Doktor widział się z nim o dziewiątej
do przedstawionych powyżej spotkać można na przestrze- wieczorem, a już w dwie godziny później spalił się on od
ni kilku stuleci. Poniższe wzmianki zostały zaczerpnięte stóp do głów. Kowal znalazł go w swojej kuźni spowitego
z pracy Randles i Hough. srebrzystymi płomieniami. Ogień ten nie przeniósł się na
26 czerwiec 1613: Stolarz z Dorset, John Hitchen, otoczenie i nie powstał zdaniem dra Notta pod wpływem
po spędzonym normalnie dniu udał się wieczorem do jakiegokolwiek zewnętrznego źródła.
łóżka. Śpiącą w sąsiednim pokoju teściową obudziło Luty 1851: Pewien francuski malarz pokojowy założył
w środku nocy silne ukłucie w policzek wywołane wy- się podczas libacji, że zje zapaloną świecę. Gdy tylko
ładowaniem elektrycznym. Zaczęła wzywać pozostałych włożył ją do ust, strzeliły błękitnawe płomienie. W ciągu
członków rodziny, ale nikt nie odpowiedział. W chwilę pół godziny jego głowa oraz górna część klatki piersiowej
potem znalazła martwą córkę w łóżku, której ciało było uległy zwęgleniu. W końcu ogień strawił całe jego ciało
z jednej strony wypalone. John i dziecko również nie zmieniając je w kupkę popiołu.
żyli. Jego wciąż płonące ciało wywleczono na ulicę, gdzie Grudzień 1851: Pięćdziesięcioletnia francuska praczka,
paliło się jeszcze przez trzy dni, zanim w końcu obróciło Marie Jeanne Antoinette Bally wróciła wieczorem pijana
się w popiół. do domu. O ósmej rano następnego dnia obok krzesła
Październik 1836: Siedemdziesięcioczteroletnia, kor- znaleziono jej zwłoki. Górna część jej ciała, od ramion
pulentna kobieta poniosła śmierć w płomieniach w Auney wzwyż, pozostała nietknięta, podobnie jak dolne partie
we Francji. Doniósł o tym Przegląd medyczno-chirurgiczny nóg. Reszta uległa poważnemu nadpaleniu. W palenisku
z tego samego miesiąca. Mieszkańcy włamali się do jej nie było śladów ognia, a jedyne źródło pożaru mógł
domu, uświadomiwszy sobie, że od pewnego czasu nie stanowić gliniany garnek wypełniony węglami, jakiego
widzieli jego właścicielki. W pobliżu pieca odkryli częś- uboga ludność używała do ogrzewania stóp.
ciowo spalone zwłoki. Tłuste szczątki wciąż tliły się błękit- 1866: Ciało pewnego Anglika pogrzebanego trzynaście
nym płomieniem, którego nie można było ugasić. miesięcy wcześniej zapaliło się w grobowcu. Dzień wcześ-

Rekonstrukcja miejsca zdarzenia w Ebbw Vale sporządzona przez Johna Heymera. (Fortean Times, nr 74, kwiecień-maj 1994)

52 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


niej z podłogi nad kryptą zaczął unosić się odrażający stwie Lincolnshire w Wielkiej Brytanii pewna sprzątaczka
zapach. Jego źródłem była pęknięta trumna, z której nie zaprzestała zmywania podłogi, chociaż jej ramiona
wyciekł sączący się z ciała jakiś płyn. Robotnicy użyli otaczały wyraźne płomienie. Kobieta została uratowana
trocin, żeby zatamować wyciek, ale nazajutrz odkryli, że dzięki szybkiej interwencji. W relacjach często pojawia się
zwłoki płoną błękitnym płomieniem, czemu towarzyszył również wzmianka o nieprzyjemnej, tłustej substancji po-
straszliwy zaduch. Wysunięto przypuszczenie, że był to krywającej ściany oraz inne powierzchnie w miejscu zda-
pożar spowodowany przez niedopałek papierosa rzucony rzenia. Wygląda na to, że zawiera ona tłuszcz pochodzący
na ziemię przez któregoś z robotników. ze spalonego ciała.
Luty 1888: Dr Booth z Aberdeen w Szkocji został
wezwany do zbadania spalonych szczątków sześćdziesię- TEORIE NA TEMAT SPONTANICZNEGO ZAPŁONU
ciopięcioletniego mężczyzny znalezionych w stogu siana. LUDZI
Ciało było mocno zwęglone, zaś otaczające je siano nie- Chociaż wielu pisarzy dawało wyraz swojej wierze
tknięte. Dr Booth nie stwierdził śladów walki, które w SZL, nie wszyscy dopracowali się teorii, która tłumaczy-
mogłyby sugerować zbrodnię, a kiedy ruszono z miejsca łaby samoistną obecność ognia w tak różnorodnych okoli-
zwłoki, rozsypały się one na popiół. cznościach. Randles i Hough przytaczają ich jednak całą
Maj 1890: Dr B.H. Hartwell z Ayer w stanie Mas- listę na podstawie Fortean Timesa (nr 63, czerwiec-lipiec
sachusetts w USA został wezwany do płonącej w lesie 1992):
kobiety. Kiedy przybył na miejsce, jej ubranie uległo już • Siły nadprzyrodzone: Tradycyjne religijne wyjaśnie-
całkowitemu spaleniu, natomiast ciało, wygięte ponad nie SZL zakłada, że jest to rodzaj boskiej kary dla
ziemią z powodu napięcia mięśni, spowijały wysokie na grzeszników, fanatyków oraz innych osób naruszających
piętnaście cali (ok. 40 cm) płomienie. Ogień został stłu- prawo boże. Formą takiej kary jest uderzający z nieba
miony piaskiem. Leżące obok liście, słomkowy kapelusz piorun. Słynny „słup ognia” pochłaniający grzeszników
i drewniany trzonek łopaty pozostały nietknięte. również może być tak pojmowany. Na przestrzeni wieków
Styczeń 1899: Mieszkające na przeciwległych końcach nagły ogień często bywał przypisywany demonom oraz
tej samej doliny w Sowerby Bridge w hrabstwie Yorkshire czarownicom.
w Anglii siostry Kirby zmarły rzekomo od ognia w tym • Zatuszowane morderstwo: Najbardziej rozpowsze-
samym momencie. W obu przypadkach koroner nie był chnione uzasadnienie, jakie można spotkać w literaturze
w stanie określić przyczyny poża- sądowej na temat SZL. W myśl
ru. Zamknął sprawę równoczesnej Często ogień zdaje się tego poglądu spalenie ofiary ma
śmierci sióstr stwierdzeniem, że zaczynać w samym ciele służyć zatarciu śladów morderstwa
był to „szokujący zbieg okoliczno- lub innego przestępstwa.
ści”. – najczęściej w klatce • Teoria knota: Opracował ją
Grudzień 1904: Pani Clark, piersiowej lub brzuchu. brytyjski uczony, prof. David Gee.
emerytka z Hull w hrabstwie Yor- Niekiedy płomienie są Po raz pierwszy publicznie przed-
kshire w Anglii, została znaleziona stawiono ją w programie stacji te-
ze straszliwymi poparzeniami we błękitne, a niekiedy mają inną lewizyjnej BBC w cyklu Q.E.D.,
własnym łóżku. Wyszła z życiem niezwykłą barwę. Skrajne którego specjalne wydanie nadane
z ognia, ale nie potrafiła wyjaśnić, partie ciała pozostają często w kwietniu 1989 roku nosiło tytuł
skąd się wzięły płomienie, które „Przypadek Spontanicznego Za-
nawet nie tknęły prześcieradeł.
nietknięte, podobnie jak płonu Ludzi?”. W myśl tej teorii
1907: Dwaj policjanci z Man- meble oraz tkaniny w jego płonące ubranie powoduje wygo-
ner w Dinapore w Indiach znaleźli bezpośrednim sąsiedztwie. towanie zawartej w organizmie
spalone ciało wieśniaczki. Wokół wody (ciało człowieka składa się
zwłok nie było widać żadnych śla- w około 70 procentach z wody), po
dów działania ognia. Wciąż dymiące zwłoki zanieśli w nie- czym stopiony tłuszcz staje się niczym knot płonący rów-
naruszonym ubraniu do biura władz miejskich. nomiernym, powolnym tempem do chwili wypalenia całej
Lipiec 1938: Mary Carpenter spędzała wakacje na tkanki tłuszczowej organizmu. Taki ogień pochłania wszy-
pokładzie statku. W trakcie rejsu po Norfolk Broads stko, łącznie z kośćmi, nie wywołując praktycznie znisz-
w Anglii stanęła nieoczekiwanie w płomieniach. Nie udało czeń w najbliższym otoczeniu ofiary. Słaba strona tej
się ustalić, skąd się wziął ogień, który zamienił jej ciało teorii, to ustalony na podstawie doświadczeń w kremato-
w stertę zwęglonych szczątków. rium fakt, że niezwykle wysoka temperatura potrzebna do
Powyższe przykłady zaczerpnięto z listy zawierającej strawienia kości byłaby trudna do osiągnięcia w płonącym
ponad sto przypadków. Wszystkie je łączy brak realnej wolnym ogniem ciele. Ponadto ignoruje ona przypadki
przyczyny wybuchu ognia. Często ogień zdaje się zaczynać gwałtownego zapłonu, jakie w pełnym blasku dnia obser-
w samym ciele – najczęściej w klatce piersiowej lub wowali liczni świadkowie.
brzuchu. Niekiedy płomienie są błękitne, a niekiedy mają • Alkohol: Najbardziej rozpowszechniona teoria na
inną niezwykłą barwę. Skrajne partie ciała pozostają częs- początku dwudziestego wieku, w myśl której ofiarami SZL
to nietknięte, podobnie jak meble oraz tkaniny w jego byli zwolennicy alkoholu, czy wręcz nałogowi pijacy. Wy-
bezpośrednim sąsiedztwie. Wyjątek stanowią tutaj fotele soki poziom alkoholu w ich organizmach sprawiał, że
bądź łóżka, na których płonące osoby spoczywały, chociaż niekiedy dochodziło do samoistnego zapłonu w zetknięciu
niekiedy także one nie doznają żadnych zniszczeń! Spalo- z piecem, świecą lub zapałką. Teoria ta nie wytrzymuje
ne części ciała ulegają często zupełnemu zniszczeniu, konfrontacji z przypadkami dzieci oraz abstynentów, któ-
obracając się w popiół. Nawet największe kości rozpadają rzy stali się ofiarami SZL.
się w proch. • Teoria przeciągu: Wiąże się z teorią knota. Według
Pojawiające się płomienie zdają się nie sprawiać ofie- niej, człowiek, który się zapalił, trafia w przeciąg z okna
rze jakiegokolwiek bólu. W roku 1905 w Binbrook w hrab- lub drzwi, który roznieca ogień do tego stopnia, że jest on

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 53


w stanie pochłonąć nie tylko ciało, ale i szkielet. To sekund lub minut anomalia tłumaczyłaby fakt, iż niekiedy
wyjaśnienie zawodzi w przypadku osób, które zmarły część ciała ofiar SZL unika spalenia, a ubrania i stojące
w szczelnym lub zamkniętym pomieszczeniu, jak choćby w pobliżu meble pozostają nietknięte przez ogień. Znane
wspomniany wcześniej „Bert Jones” z Walii. są przykłady ryb, żab, a czasami nawet ludzi spadających
• Ludzka komórka paliwowa: Były angielski strażak, nagle z nieba bądź nie wiadomo skąd pojawiających się na
John Heymer, wysnuł przypuszczenie, że być może jakaś ziemi. Czy SZL ma coś wspólnego z zaburzeniami wymia-
nieznana reakcja elektrochemiczna rozkłada zawartą rowymi?
w ciele wodę na wodór i tlen. Wodorowy płomień błys- • Matematyka: W artykule opublikowanym
kawicznie pochłaniający tlen i przeskakujący z komórki do w R.I.L.K.O. Journalu (nr 45, jesień-zima 1994) dr A.M.
komórki może szybko trawić tkankę, powodując spalenie Davie wysunął tezę, że SZL może pozostawać w związku
ciała, po czym, gdy zabraknie tlenu, gaśnie. Wszystko z efektami geofizycznymi. Korzystając z map Państwo-
odbywa się tak szybko, że ogień nie zdąża przerzucić się wego Urzędu Kartograficznego, przeprowadził analizę
na otoczenie. geometrycznego wzoru, który otrzymał zaznaczając
• Chemia ciała: Pisujący do Fortean Timesa Ivan San- w chronologicznej kolejności miejsca pożarów w Szkocji
derson sugeruje, że samotność może prowadzić do wy- na przestrzeni kilku dziesięcioleci. Sugeruje w nim, że
twarzania w ludzkiej tkance mięśniowej przypominających dysponując odpowiednią liczbą przypadków można opra-
nitroglicerynę łatwopalnych fosforanów. Co się stanie, cować schemat, który pozwoli zawczasu przewidywać wy-
jeśli taki proces wymknie się spod kontroli i dojdzie do stąpienie SZL. Twierdzi, iż technika ta pozwala również
zapłonu? Dr Joyce Nelson twierdzi, że w żołądkach bydła przewidywać spontaniczny zapłon innych palnych materia-
oraz innych zwierząt mogą gromadzić się duże ilości łów w fabrykach, na farmach itd. Uważa, że pewne
metanu, co w rezultacie prowadzi elementy stają się w określonych
do wzdęcia. Często jedynym spo- ...czteroletni Chińczyk stawał porach dnia niestabilne.
sobem na ulżenie ich cierpieniom w płomieniach kilkakrotnie, Historia opisana w gazetach
jest nacięcie żołądka w celu spusz- z roku 1990 odsłania jeszcze jeden
czenia gazów. Może podobny pro- a ogień pojawiał się na aspekt SZL, który rzuca na to zja-
ces zachodzi również u ludzi różnych częściach jego ciała. wisko jeszcze głębszy cień tajem-
i uwalniane z żołądka gazy zawie- Babcia chłopca spostrzegła nicy. Jedna z nich, The Sydney
rają metan, który w kontakcie Morning Herald z 2 maja 1990 ro-
z tlenem łatwo się zapala? W rezu- najpierw dym dobywający się ku, podała, że czteroletni Chiń-
ltacie otrzymalibyśmy wyjątkowo z jego spodni; ogień wypalił czyk stawał w płomieniach kilka-
ognistego „bąka”! dziurę w kilku warstwach krotnie, a ogień pojawiał się na
• Ciepło psychiczne: Zgodnie różnych częściach jego ciała. Bab-
z tradycją jogi, a także innymi
tkaniny. W pięćdziesiąt minut cia chłopca spostrzegła najpierw
wschodnimi systemami filozoficz- po przybyciu do szpitala, dym dobywający się z jego spodni;
nymi, istnieje możliwość sterowa- chłopiec zaczął dymić ogień wypalił dziurę w kilku warst-
nia systemami cieplnymi organiz- ponownie. W ciągu następnych wach tkaniny. W pięćdziesiąt mi-
mu. Jogini mogą siedzieć na mro- nut po przybyciu do szpitala, chło-
zie wśród śniegów i nie jest im dwóch godzin stawał w ogniu piec zaczął dymić ponownie.
potrzebna jakakolwiek ochrona jeszcze czterokrotnie. W ciągu następnych dwóch godzin
przed ujemnymi temperaturami. stawał w ogniu jeszcze czterokrot-
Są w stanie wytworzyć dość ciepła, nie. Cytowani przez chińskie gaze-
aby stopić śnieg. Może w niektórych przypadkach SZL ty lekarze powiedzieli, że przez ciało chłopca płynął silny
dochodzi do zaburzenia jakiegoś elementu systemu kont- prąd elektryczny.
roli temperatury?
• Elektromagnetyzm: Od pewnego czasu trwają spe- INNE ZJAWISKA ZWIĄZANE Z OGNIEM
kulacje wokół roli silnych źródeł promieniowania elektro- Niezwykłe, według wszelkiego prawdopodobieństwa
magnetycznego oraz mikrofalowego w niektórych przypa- samoistne pożary obejmują również budynki, całe miasta,
dkach SZL. Czy pola elektryczne mogą mieć z tym coś a nawet rejony. Do najsłynniejszych należy seria niezwyk-
wspólnego? W roku 1975 Livingston Gearhart znalazł łych pożarów, które miały miejsce w Macomb w stanie
związek między zmianami natężenia geomagnetycznego Illinois w USA w sierpniu 1946 roku.
pola Ziemi i przypadkami spontanicznego zapłonu ludzi. W swojej książce Mysterious Fires and Lights (Tajem-
• Rozpad nuklearny: Życiowa siła utrzymująca razem nicze pożary i światła) Vincent Gaddis przedstawia na-
komórki organizmu może podlegać różnym zakłóceniom, stępujący scenariusz. 7 sierpnia 1946 roku na farmie
w wyniku których dochodzi do wydzielania ciepła, podob- Charlesa Willeya położonej 12 mil (19,2 km) na południe
nie jak ma to miejsce w elektrowni atomowej lub podczas od Macomb na tapecie w domu mieszkalnym zaczęły
wybuchu jądrowego, gdzie jednym z produktów rozszcze- występować niewielkie brązowe plamy. Rodzina Willeyów
pienia jest właśnie ciepło. Czy taka bardzo ograniczona składała się z Charlesa, jego żony, szwagra Artura McNei-
reakcja jądrowa może stanowić wyjaśnienie SZL? la oraz dwójki jego dzieci.
• Zaburzenie wymiarowe: Teorię tę przedstawiono mi Plamki miały średnicę od dwóch do trzech cali (5,0-7,5
w prywatnej rozmowie. Czy jest możliwe, aby od czasu do cm) i faktycznie były śladami spalenizny. Po osiągnięciu
czasu rzeczywistości innych wymiarów przeplatały się z na- temperatury 450 stopni Fahrenheita (232,22° C) zajmowa-
szą, powodując w efekcie wydzielanie znacznych ilości ły się ogniem. Z każdym dniem plamek przybywało.
ciepła bądź też przejściowe zachwianie praw rządzących Sąsiedzi pospieszyli Willeyom z pomocą, czuwając i gasząc
materią i siłami atomowymi? Jeżeli tak, to takie zaburze- coraz to nowe zarzewia ognia. W całym domu rozstawiono
nie zlokalizowane w organizmie człowieka jest w stanie w strategicznych punktach wiadra z wodą. Wezwano też
doprowadzić do samoistnego zapłonu. Trwająca kilka szefa straży pożarnej z Macomb, Freda Wilsona. Wilson

54 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


polecił zedrzeć tapetę, ale brązowe plamy pojawiały się od czoła pożaru. W całym mieście widziano zielone,
nadal – bezpośrednio na deskach ścian i na suficie. niebieskie oraz czerwone języki ognia. W całych Stanach
Po tygodniu plamy wystąpiły na werandzie. Spaleniu Zjednoczonych potężne ogniste tornada pochłonęły milio-
uległy firanki i deska do prasowania, a pościel na łóżku ny akrów lasów zniszczyły dziesiątki miast i uśmierciły
zmieniła się w popiół. Firma ubezpieczeniowa stwierdziła, kilka tysięcy ludzi.
że tapeta była wolna od środków owadobójczych, a zatem 16 czerwca 1945 roku w hiszpańskiej prowincji Almería
nie zawierała fosforu. Fred Wilson powiedział: „Cała ta doszło do całego ciągu niecodziennych pożarów. Zgodnie
sprawa jest tak niesamowita i fantastyczna, że aż nie mam z odnotowanymi relacjami ogień pojawił się po raz pierw-
odwagi o tym mówić”. szy na schnącej na ziemi białej pościeli. Przez następnych
Do 14 sierpnia naliczono przeszło dwieście pożarów, dwadzieścia dni pożary wybuchały przeszło trzysta razy,
co daje przeciętną 29 na dzień! Natomiast tego dnia ogień niszcząc stodoły, domy, zbiory oraz schnącą na podwó-
pojawiał się tak często, że sytuacja wymknęła się spod rzach pościel. Niemal w każdym przypadku jako pierwsze
kontroli i cały dom doszczętnie spłonął. Willey sporządził stawały w ogniu przedmioty mające białą barwę. W celu
prowizoryczny namiot z plandeki rozpiętej na wkopanych wyjaśnienia tej zagadki hiszpański rząd wysłał do będącej
w ziemię słupach, a McNeilowie przenieśli się do garażu. centrum pożarów La Rody grupę naukowców. Jednemu
Nazajutrz w ogniu stanęła stodoła. W dwa dni później z nich zapaliła się w trakcie badań skrzynka z instrumen-
płomienie pojawiły się w dojarni (pełniącej obecnie rolę tami. Uczeni wysunęli hipotezę, że obserwowane zjawisko
jadalni). W czwartek spaliła się druga stodoła. Pojawił się związane było z ogniami Świętego Elma, które towarzyszy-
sprzedawca ze sprzętem tłumiącym ogień, ale wobec in- ły podziemnym złożom minerałów. 5 lipca gnana wiatrem
tensywości płomieni był zupełnie bezradny. W piątek obie wirująca brązowa kolumna uderzyła w małą wioskę roz-
rodziny opuściły farmę, a na scenie zjawili się fachowcy niecając wysokie na 30 stóp (9 m) płomienie. Wkrótce
z Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. potem fala pożarów ustała.
Szef ekipy technicznej, Lewis Gust, wyraził przypusz- Zjawisko samoistnego zapłonu ludzi wciąż jest ignoro-
czenie, że za całą tę sprawę odpowiedzialność mogą wane przez pożarników oraz władze sądowe. A przecież,
ponosić „bardzo wysokie częstotliwości i krótkie fale”. Do jak mogliśmy się przekonać, w ciągu roku dochodzić może
niedzieli, 22 sierpnia, farmę odwiedziło przeszło tysiąc do ponad stu przypadków nie wyjaśnionych pożarów,
gapiów oraz badaczy. Płomienie pojawiały się w dalszym które niemal doszczętnie trawią ludzkie ciało, pozostawia-
ciągu. Badacze wykluczyli owadobójczy aerozol, fale ra- jąc jedynie drobny fragment nogi lub ręki. Pomieszczenie,
diowe, podziemne gazy i wiele innych wyjaśnień. 30 w którym spala się człowiek, często pozostaje nietknięte.
sierpnia zastępca szeryfa Burgard oznajmił, że znalazł Taka odmiana pożaru powinna zastanowić nawet najbar-
rozwiązanie zagadki: przyczyną było podpalenie, a spraw- dziej racjonalnego badacza, lecz jak dotąd nie prowadzi
czynią była Wanet McNeil, siostrzenica Charlesa Willeya! się żadnych badań naukowych zmierzających do ustalenia
Proste, prawda! przyczyny spontanicznego zapłonu ludzi. Pozostaje jedy-
Zastępca szeryfa i prokurator stanowy poddali ją dro- nie mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości temat ten
biazgowemu przesłuchaniu. Dziewczyna przyznała się do doczeka się bezstronnego nagłośnienia we wszystkich me-
wszystkiego. Była nieszczęśliwa z ojcem, tęskniła za matką diach. I
i nie chciała mieszkać na farmie. W zapomnienie poszły
relacje świadków opowiadających o setkach zarzewi. Za- Przełożył Mirosław Kościuk
pomniano też o samoistnych ogniach na suficie (w jaki Bibliografia:
sposób Wanet się tam wspinała?). Zapomniano też o taje- • Jenny Randles, Peter Hough, Spontaneous Human Combustion (Spon-
mniczych, brązowych plamach pojawiających się na taniczny zapłon ludzi), Bantam, Londyn, 1993.
oczach wiarygodnych świadków. • Vincent Gaddis, Mysterious Fires and Lights (Tajemnicze pożary i świat-
Oprócz oczywistych prób zracjonalizowania całego zda- ła), Borderland Sciences Research Foundation, Garberville, Kalifornia,
1994.
rzenia poprzez znalezienie trzynastoletniego kozła ofiarne- • Dr A.M. Davie, „Human Spontaneous Combustion”, R.I.L.K.O. Journal,
go badacze z sił powietrznych mieli do czynienia z mnóst- nr 45, jesień-zima 1994, Research Into Lost Knowledge Organisation,
wem samoistnych pożarów, które musieli ugasić. Co je Wielka Brytania..
wywołało? Nigdy się tego nie dowiemy, dysponujemy • Jenny Randles, Peter Hough, „Smokescreen: Investigating SHC” („Za-
słona dymna – badanie SZL”), Fortean Times, nr 63, czerwiec-lipiec 1992.
natomiast zdumiewającym rejestrem spontanicznych za- • Jenny Heymer, „Human Candles” („Ludzkie świece”), Fortean Times,
płonów, które od dziesięcioleci nie dają spokoju badaczom. nr 74, kwiecień-maj 1994.
W tym miejscu warto wspomnieć o dwóch innych
wielkich i tajemniczych pożarach. W niedzielny poranek
8 października 1871 roku po okresie trzymiesięcznej suszy
na terenie środkowo-zachodnich stanów USA rozpoczęła
się seria pożarów. Najbardziej znanym z nich był Wielki
Pożar Chicago. Zaczął się on o godzinie 21.25 wśród
drewnianych domów jednej z zachodnich dzielnic. Ogień
szalał przez 27 godzin, niszcząc w tym czasie 17 500
budynków i powodując śmierć 250 osób, a wywołane
przezeń straty oszacowano na 200 milionów dolarów.
W podmuchach towarzyszącego płomieniom silnego wiat-
ru woda rozpraszała się w mgiełkę, a strażackie węże
ulegały spopieleniu. Według naocznych świadków w do-
mach stojących z dala od pożaru ogień wybuchał wewnątrz
i dopiero później rozprzestrzeniał się na zewnątrz. Pło-
mienie topiły najtwardszy kamień i spajały ze sobą żelazne
elementy znajdujące się w odległości dwustu stóp (60 m)

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 55


KOLEJNY RZEKOMY ŚWIADEK ko może rzeczywiście mieć związek well. Jej wymiary wynosiły mniej więcej
KATASTROFY W ROSWELL z wypadkami, które rozegrały się 12×6×6 stóp (3,6×1,8×1,8 m).
w bazie woskowych sił lotniczych Ro- Rozmawialiśmy z mechanikiem na
Poniższa wiadomość pochodzi z CNI swell, kiedy do niej doszło. temat wagi i zrównoważenia ładunku.
News i zawdzięczamy ją uprzejmości Świadek podał George’owi Filero- Odrzekł, że nie podali mu jego wagi.
George’a Filera (Majorstar@aol.com), wi następujący opis: „Jeśli ciężar nie przekracza pięciu ty-
który zezwolił na przedruk relacji tego Przebywałem w Roswell od roku sięcy funtów (2270 kg), nie będzie kło-
świadka. Wiadomość ta po raz pierwszy 1947 do początku roku 1950. Byłem potów związanych z przesunięciem na-
opublikowana została w 14 numerze z 10 wówczas strzelcem w 393 Dywizjonie szego środka ciężkości” – odparł śmie-
kwietnia 2000 roku Filer’s Files. Bombowym 509 Grupy Bombowej. By- jąc się.
łem członkiem załogi bombowca B-29 Wiedzieliśmy, że lecimy do Fort

W odpowiedzi na pytanie CNI


News George Filer odpowie-
dział, że otrzymał niedawno pocztą
o numerze taktycznym 44-7301 (Stra-
ight Flush), którą dowodził kapitan
Frederick Ewing.
Worth… Ktoś zażartował, mówiąc, że
przewozimy „generalskie meble”.
Krążyły wówczas od kilku dni po-
elektroniczną przesyłkę od czytelnika W środę 9 czerwca 1947 roku nasza głoski o katastrofie statku kosmiczne-
Filer’s Files, w której był adres inter- załoga dostała polecenie odtransporto- go, powiedziano nam jednak, że to
netowy i nazwisko człowieka mające- wania skrzyni do bazy wojskowych sił zwykły tajny ładunek i że to nie nasza
go rzekomo coś wspólnego z kata- lotniczych Carswell w Fort Worth sprawa.
strofą UFO w Roswell w roku 1947. w Teksasie. Lot trwał godzinę i 55 W drodze powrotnej ucięliśmy sobie
Filer skontaktował się z tym czło- minut [baza ta leży w odległości 684 pogawędkę z chorążym Landry na te-
wiekiem, który życzy sobie zachować km od Roswell]. Zarówno całe zada- mat pewnego szczegółu lotu. Mieliśmy
anonimowość (jego nazwisko jest nie, jak i ładunek miały tajny charak- wówczas na pokładzie ludzi z Curtiss
znane CNI News), i wymienił z nim ter. Skrzynię wciągnięto do przednich Electrics i były kłopoty z jednym nich,
kilka listów, na podstawie których luków bombowych a wraz a nią weszła który pętał się, gdzie nie trzeba.
skompilowano poniższą relację. Świa- do nich uzbrojona straż. Kiedy otwo- Major Jesse Marcel leciał razem
dek nadal nie godzi się rozmawiać rzyłem luk do komory bombowej, zo- z nami w locie powrotnym do Roswell
o tej sprawie telefonicznie. baczyłem w niej majora, technika i uciąłem sobie z nim krótką pogawęd-
CNI News oraz szereg znanych w stopniu sierżanta i kilku innych żoł- kę. Zawsze interesowały go sprawy wy-
badaczy katastrofy w Roswell doma- nierzy. Wszyscy oni cały lot odbyli w lu- szkolenia załóg lotniczych. Chciał, aby
gają się bezpośredniego kontaktu ku bombowym i nie wrócili z nami do strzelcy byli dobrymi obserwatorami,
z tym człowiekiem, lecz do chwili bazy. szczególnie podczas długich lotów. Nie
obecnej, tj. do 16 kwietnia, brak od- Lecieliśmy na wysokości około wydawało mi się jednak, aby tego dnia
zewu na to żądanie. 8 000 stóp (2 400 m) bez hermetyzacji. jego pytania miały charakter egzaminu-
Będący weteranem sił powietrz- Nasz bombardier sprawdził urządzenia jący. Zapytał mnie, czy nie miałbym
nych Filer oświadczył CNI News, że mocujące ładunek – były one tak usta- ochoty przesiąść się na B-36 [był to
mimo iż nie może ręczyć za auten- wione, aby nie można było odrzucić w owym czasie najnowszy bombowiec
tyczność tego świadka, może potwier- ładunku. amerykański].
dzić, że to, co mówi on na temat Zarówno kapral, tylny strzelec, jak Wielokrotnie powtarzano nam byś-
budowy B-29 i jego obsługi, brzmi i ja widzieliśmy tę skrzynię, kiedy ot- my nie opowiadali nikomu o tym wy-
wiarygodnie. Ponadto jeden z bada- worzyliśmy dolne drzwi bombowe. Po darzeniu, nawet swoim żołnierzom. Nie
czy katastrofy w Roswell potwierdził, wyładowaniu skrzynię okryto brezen- mówiłem o tym aż do roku 1988, kiedy
że podane przez tego świadka nazwis- tem i odwieziono przyczepą do Cars- zaczęły się ukazywać różne książki. Do

56 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


dzisiaj pozostaję w kontakcie z jeszcze świadka umieszczonej w komorze bo- używać nawet dziecko, a także wielkie
jednym członkiem naszej załogi. Więk- mbowej samolotu, i mógł nic nie wie- kamienne drzwi wyważone za pomo-
szość pozostałych już nie żyje. Major dzieć na ten temat. cą przeciwwag i inne niezwykłości.
Ewing zginął w katastrofie lotniczej B- Niniejsze zeznanie jest zborne z po- Bill i Jack utrzymywali również, że
47 na Florydzie w roku 1952. przednio publikowanymi, które utrzy- udali się w górne partie jaskiń, na
Mniej więcej pół roku później żony mują, że ciała i szczątki wraku pocho- wyższy poziom, skąd trafili na powie-
zaczęły rozmawiać ze sobą na temat tej dzące z katastrofy UFO w pobliżu rzchnię w połowie wschodniego zbo-
operacji porządkowej. Sprawa miała Roswell zostały przetransportowane cza Panamintów, gdzie znajdowały się
swój początek w rozmowach żon ludzi drogą lotniczą samolotami typu B-29 starożytne, podobne do tuneli, jak
będących wówczas na służbie. Należeli do Carswell w jednej lub kilku dużych gdyby nabrzeża. Na tej podstawie wy-
do nich również nasi sąsiedzi z roku skrzyniach, skąd przerzucono je przy- wnioskowali, że znajdująca się poni-
1947, którzy przenieśli się później do puszczalnie do miejsca ostatecznego żej dolina była kiedyś zalana wodą,
innej części miasta. Widywałem go od przeznaczenia, być może do Wright a łukowate otwory były starożytnymi
czasu do czasu i pytałem co wtedy Field (bazy sił powietrznych Wright- „dokami” morskich statków. Podob-
widział. Którego razu bardzo zmieszany Patterson) w Dayton w stanie Ohio. I no poniżej widzieli w oddali Furnace
powiedział: „Nie chciałbyś wiedzieć”. (Źródło: CNI News, e-mail: ‹CNINews1 Creek Ranch i Wash.
Z plotek żon wynika, że widział jakieś @aol.com›, strona internetowa: ‹www.cni- Oświadczyli Lee, że zabrali ze so-
ciało. news.com/›) bą część skarbów, które znaleźli
Później zostałem pilotem i służąc w pieczarach, i próbowali dogadać się
w SAC [Strategic Air Command – Do- STAROŻYTNE MIASTO z pewnymi ludźmi, w tym z nauko-
wództwo Lotnictwa Strategicznego] POD KALIFORNIJSKĄ wcami związanymi ze Smithsonian
pracowałem jako instruktor w aeroklu- Instiution (Instytutu Smithsona)
bach i dorabiałem opylając zasiewy. DOLINĄ ŚMIERCI1 w celu uzyskania z ich strony pomocy
Lotnictwo było moim życiem. Służąc
w SAC… w bazie sił powietrznych
March, nasza załoga miała dwa dziwne
W rozdziale „Old Gold” („Stare
złoto”) swojej książki Valley
Men (Lud Doliny) wydanej w roku
w zbadaniu tego miasta i uznania go
za jeden z „cudów świata”.
Starania te zakończyły się fias-
przeżycia dotyczące czegoś, co oficjal- 1932 przez nowojorskie wydawnictwo kiem, kiedy jeden z ich „przyjaciół”
nie nie miało miejsca. MacMillan, Bourke Lee opisuje prze- ukradł znalezione przez nich skarby
Strzelec pokładowy prowadzoną wiele lat wcześniej roz- (które były również dowodem istnie-
bombowca B-29 mowę z grupą mieszkańców Doliny nia miasta). Wkrótce stali się pośmi-
Śmieci. Rozmowa zeszła w końcu na wiskiem ze strony towarzyszących im
George Filer dodał: temat legend Indian z plemienia Pai- naukowców, kiedy nie mogli znaleźć
„Rząd utrzymuje, że to, co dostar- hute. szybu „kopalni”. Oberwanie chmury,
czono do Fort Worth pod strażą, było W pewnym momencie dwaj jego które miało tam nieco wcześniej miej-
balonem typu Mogul, które regular- rozmówcy, Bill i Jack, opowiedzieli sce, zmieniło wygląd tamtej okolicy,
nie wypuszczano z poligonu White mu o swoim przeżyciu związanym co uniemożliwiło im odnalezienie
Sands. Miały one umieszczoną na bo- z „podziemnym miastem”, które, jak właściwego miejsca.
ku instrukcję mówiącą, jak uzyskać twierdzili, odkryli, kiedy jeden z nich Ostatnia wiadomość, jaką Bourke
nagrodę w przypadku jego znalezienia wpadł do szybu starej kopalni w po- Lee otrzymał od Billa i Jacka, mówi-
i dostarczenia we wskazane miejsce. bliżu Przełęczy Wingate. ła, że zamierzają oni wspiąć się na
Nasz świadek utrzymuje, że we- Powiedzieli, że znaleźli się w natu- wschodnią ścianę Panamintów w celu
wnątrz komory bombowej znajdowały ralnej podziemnej jaskini, którą szli zlokalizowania wejść lub nabrzeży po-
się liczne straże. Nawet bomby ato- przez około 20 mil (32 km) na północ, łożonych wysoko na stromym zboczu.
mowe nie były transportowane ze aż do serca Gór Panamint. Ku swoje- W roku 1946 mężczyzna zwący
strażą wewnątrz komory bombowej, mu zdziwieniu dotarli w końcu do siebie drem F. Bruce’em Russellem
a już z pewnością straże takie nie ogromnego starożytnego miasta poło- i utrzymujący, że jest emerytowanym
miały w swoim składzie oficera w ran- żonego wewnątrz podziemnej groty. fizykiem, opowiadał podobną historię
dze majora”. Odkryli w nim wiele doskonale za- o znalezieniu dziwnych podziemnych
CNI News podkreśla, zakładając chowanych „mumii”, które miały gru- pomieszczeń w Dolinie Śmierci w ro-
prawdziwość zeznań świadka, że to, be naramienne obręcze, inkrustowa- ku 1931. Mówił o dużym pomiesz-
co znajdowało się w komorze bom- ne złotem włócznie etc. Miasto to czeniu z wieloma tunelami prowadzą-
bowej, było traktowane przez władze opuszczono najwidoczniej wiele wie- cymi w różnych kierunkach. Jeden
wojskowe, zarówno Roswell, jak i Ca- ków temu. Wyglądało na bardzo stare z nich wiódł do innego pomieszcze-
rswell jako coś o ogromnym znacze- i było kiedyś oświetlone, co odkryli nia, w którym znajdowały się trzy
niu (być może ważniejszego od samej zupełnie przypadkowo, znajdując sys- mumie. Dzieła rąk ludzkich, które
bomby atomowej). tem wydajnych lamp zasilanych pod- wypełniały to pomieszczenie, przypo-
Major Jesse Marcel poleciał do ziemnymi gazami. minały mieszaninę stylu egipskiego
Carswell innym samolotem z rozkazu Utrzymywali, że widzieli wielki, i indiańskiego. Najdziwniejszym
swojego przełożonego, pułkownika wypolerowany stół, który wyglądał szczegółem była jednak wielkość mu-
Williama Blancharda, towarzysząc jakby stanowił umeblowanie sali ob- mii. Ich wysokość wynosiła osiem
szczątkom czegoś, co władze wojsko- rad starożytnej rady, posągi z czys- stóp (2,4 m).
we oficjalnie nazwały elementami tego złota, kamienne sklepienia i ko- Dr Russell utworzył wspólnie
„balonu meteorologicznego”. mory wypełnione sztabami złota oraz z grupą inwestorów firmę Amazing
Marcel nie miał najwidoczniej ża- drogocennymi kamieniami, ciężkie, Explorations, Inc., która miała zająć
dnego związku z tym, co znajdowało kamienne taczki, doskonale wyważo- się badaniem i czerpaniem zysków
się w wielkiej skrzyni opisanej przez ne i tak skonstruowane, że mogło ich z tego niezwykłego odkrycia. Niestety,

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 57


jak to często w tego rodzaju histo- (Źródło: ‹www.geocities.com/TheTropics/ jednej warstwy bloków kamiennych.
riach się zdarza, Russell zniknął, zaś Lagoon/1345/valley.html›) Ostatecznie jej stopnie zostały jakby
inwestorom nigdy nie udało się zna- zamknięte w gładkiej skorupie, two-
leźć pieczar i tuneli, mimo iż Russell NOWE ODKRYCIA rząc pierwszą prawdziwą piramidę.
zaprowadził ich do nich osobiście. ARCHEOLOGICZNE Usytuowana 90 kilometrów na połu-
Pustynia potrafi być bardzo myląca dnie od Kairu, wznosi się ona na
dla kogoś, kto nie umie się po niej
W PIRAMIDZIE W MEIDUM2 wysokość prawie 100 metrów. Praw-
poruszać.
Wiele miesięcy później w odległym
rejonie Doliny Śmierci znaleziono sa-
P iramida w Meidum, jedna z naj-
wcześniejszych egipskich pira-
mid, jest konstrukcją skomplikowaną,
dopodobne od samego początku była
niestabilna i wygląda na to, że nigdy
nie została użyta w charakterze gro-
mochód Russella z rozbitą chłodnicą. nawet jak na staroegipskie standardy. bowca.
W środku znajdowała się jego walizka. Została zbudowana w roku 2600 Tunelowa sztolnia prowadzi od ze-
W jednym z dawnych programów p.n.e., zaś jej konstruktorzy najwido- wnętrznej, najbardziej zrujnowanej
telewizyjnych z cyklu Death Valley czniej nie mogli się zdecydować, jaki części piramidy do komory grzebalnej
Days (Dni Doliny Śmierci) podano ma być jej ostateczny wygląd. w jej głębi. Jak oznajmił 30 marca na
wzmiankę o zachodnich pionierach, Obecnie, francuscy i egipscy archeo- VIII Międzynarodowym Kongresie
którzy znaleźli mumie na pustyni. Po- lodzy uzbrojeni w endoskopy światło- Egiptologicznym w Kairze Goballah
nieważ jeden z autorów scenariusza wodowe (podobne do tych, jakich uży- Ali Goballah (dyrektor Egipskiej Naj-
oświadczył: „Nigdy nie napisałem ża- wają lekarze do zaglądania w głąb wyższej Rady ds. Zabytków), dwie
dnego scenariusza, który nie miałby naszego ciała) odkryli dwie nieznane wnęki położone w pobliżu dolnej części
solidnej podstawy w faktach” – warto dotąd komory i tunel o długości około sztolni nie dają spokoju archeologom.
byłoby dowiedzieć się, skąd pochodzi- 40 metrów prowadzący do samego Każda z tych wnęk ma około 1,7
ły dane, na których opierali się scena- serca tej enigmatycznej piramidy. metra wysokości i 2,1 metra szeroko-
rzyści. Konstrukcja miała swój początek ści. Nie podparty strop tej wielkości
Obecnie historie te okryte są ca- w postaci piramidy schodkowej wydaje się być zbyt duży, aby utrzy-
łunem tajemnicy razem z opowieścią o ścianach w postaci schodów o stop- mać niesamowity ciężar bloków znaj-
o kościach liczących 21 000 lat zna- niach podobnych do gigantycznego dujących się powyżej. Francusko-egi-
lezionych w Kalifornijskiej Dolinie tortu weselnego, w stylu sławnej „pie- pski zespół uważa jednak, że znalazł
Imperialnej, które również zostały rwszej piramidy” zbudowanej w Sak- właśnie wyjaśnienie tej zagadki.
rzekomo ukryte przez Instytut Smith- karze dla faraona Dżesera. Następnie Badanie muru wzdłuż górnej czę-
sona. I schody powiększono przez dodanie ści sztolni ujawniło coś, co wygląda na

Wydmy piaskowe w Dolinie Śmierci

58 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000


Przypisy:
1. Dolina Śmierci (Death Valley) to struk-
turalna depresja w okręgu Inyo w południowo-
wschodniej Kalifornii będąca najniżej położo-
nym, najgorętszym, najsuchszym miejscem
w Ameryce Północnej. Dolina Śmieci ma około
140 mil (225 km) długości, jest położona mniej
więcej na linii północ-południe i ma szerokość
od 5 do 15 mil (8 do 24 km). Od zachodu
zamyka ją łańcuch gór Panamint, zaś od wscho-
du góry Black Funeral i Grapevine oraz łańcuch
Amargosa. Geologicznie Dolina Śmierci wcho-
dzi w skład południowo-zachodniej części Wiel-
kiego Basenu, fizjograficznego pododdziału za-
chodnich Stanów Zjednoczonych i jest podobna
do innych basenów strukturalnych tego regionu,
lecz ma wyjątkową głębokość. Część wielkiej
słonej równiny stanowiącej dno doliny to naj-
niżej położone ziemie obu Ameryk. Około 550
mil kwadratowych (1425 kilometrów kwadrato-
wych) dna doliny leży poniżej poziomu morza,
zaś punkt położony w odległości około 4,75 mil
(7,64 km) na zachód od Badwater znajduje się
Piramida w Meidum na poziomie 282 stóp (85 m) poniżej poziomu
morza i jest najniżej położonym miejscem na
starannie ukryte okno. W maju 1998 komory o stropach na kroksztyno- półkuli zachodniej. Dolina Śmierci stanowiła
niegdyś wielką przeszkodę w przemieszczaniu
roku badacze wprowadzili endoskop wych wspornikach – każda z nich się osadników (i stąd wzięła się jej nazwa), zaś
(urządzenie przypominające długi, usytuowana była nad wnęką i miała tę w późniejszych czasach wydobywano tam bo-
giętki teleskop o średnicy równiej samą szerokość. Ta stosunkowo po- raks. Obecnie jej ekstremalnie ukształtowane
mniej więcej średnicy ludzkiego pal- mysłowa konstrukcja odprowadzająca środowisko przyciąga turystów i naukowców.
ca) poprzez szczelinę w spoinie blo- naprężenia wynikające z nacisku gór- Teren doliny uzyskał w roku 1933 rangę narodo-
wego pomnika przyrody, zaś w roku 1994 dolina
ków. Za jego pomocą ujrzeli następny nych warstw wyjaśnia, dlaczego było zyskała status parku narodowego.
tunel usytuowany dokładnie nad pier- możliwe zbudowanie komór o płas- 2. Także Medum – miejscowość położona na
wszym. Sufit tego tunelu był wsparty kich stropach. zach. brzegu Nilu na wysokości oazy al-Fajjum
na „kroksztynowych” wspornikach Goballah podaje, że dokładne w 21. nomie górnoegipskim. Hewny, ostatni
– szczyt był zbudowany z nachodzą- przeznaczenie tych skomplikowanych władca III dyn. lub, jak podaje późniejsza trady-
cych na siebie bloków, które wznosiły wnęk, komór i bliźniaczych szybów cja, Snofru polecił wznieść tu piramidę (wys. 92
m, dł. boku podstawy 144 m, kąt nachylenia
się stopniowo aż do wierzchołka. Te- nie jest jasne: „Prace wciąż trwają ścian 51°52′). Budowę rozpoczęto jako siedmio-
go rodzaju sufit odprowadzał nacisk i nie wiemy, czego jeszcze możemy się stopniową i zamieniono na dziewięciostopniową
wyżej położonych bloków i zmniejszał spodziewać”. piramidę. Następnie stopnie wypełniono bloka-
napór na znajdujący się niżej kory- Poza Goballahem w zespole zna- mi kamiennymi, tworząc właściwą piramidę, któ-
rą pokryto licówką z polerowanego wapienia
tarz. Ten nowy szyb nie wychodzi na lazł się Mustafa El-Zeiri z Egiptu z Tury. na wys. 38 m od podstawy piramidy w pn.
zewnątrz piramidy lecz prowadzi oraz Gilles Dormion i Jean-Yves ścianie wykonano wejście do korytarza zstępują-
w dół do owych kłopotliwych wnęk. Verd’hurt z Francji. I cego w dół i zakończonego pionowym szybem
W ubiegłym roku zespół zastoso- (Źródło: Robert Locke, 12 kwiecień 2000, wiodącym do komory grobowej, częściowo wy-
kutej w skalnym podłożu. Ściany komory wyło-
wał endoskop do badania przestrzeni ‹http://foxnews.com/science/egypt/egypt–
żono płytami białego wapienia; strop po raz
położonej poza końcem tunelu i po- meidum.sml›) pierwszy wykonano z siedmiu bloków kolejno
wyżej wnęk. Odkryto dwie identyczne Przełożył Jerzy Florczykowski wysuwanych z przeciwległych stron, aż powstała
tzw. konstrukcja wspornikowa złożona z siedmiu
stopni. Przy piramidzie po raz pierwszy wznie-
Inter-Spider siono wszystkie budowle kultowe obowiązujące
później przy założeniach grobowych. Od wsch.
Internet Service Provider i pn. strony piramidy możnowładcy wznosili ma-
ul. Żuławskiego 10/3 staby budowane z suszonej cegły.

31-145 Kraków
tel./fax: (0-12) 632 26 28 AURA-AKTYWATOR
http://www.ispid.com.pl/ BISCH’a do nauki widzenia
e-mail: biuro@ispid.com.pl energii duchowych i AURY
Oferujemy na konkurencyjnych warunkach dostęp do Internetu poprzez wokół ludzi w warunkach domowych oraz
łącza komutowane i dzierżawione. Wiele dodatkowych możliwości bez dodat- synchronizacji półkulowej, energetyzacji
kowych opłat (samodzielna aktualizacja WWW, kilka kont pocztowych na i terapii antystresowej. Działa na zasadzie
patrzenia przez specjalne filtry. Polecany
jednym adresie, liczniki odwiedzin i in.).
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie
Prowadzimy sprzedaż modemów, wykonujemy instalacje sieci oraz ser- Auryczne. Cena: 127,40 zł wraz z broszurą
werów sieci lokalnych lub Internetowych. i kosztem przesyłki. ZAMÓWIENIA
Jako krajowy dystrybutor firmy SuSE oferujemy także znaną i cenioną pisemne lub telefoniczne w godz. 8-20:
dystrybucję Linuxa tejże firmy (SuSE–Linux) – bogaty wybór oprogramowania Telefon (0-71) 319-61-91 (pon.-sob.).
(w pakiecie 6 CD + podręcznik 400 str.) za niewygórowaną cenę (200,00 zł). FIRMA „CYBERNETON”, BRZEG
DOLNY, ul. SŁOWACKIEGO 18 lok. 1
Także oprogramowanie dla Linuxa – LinuxCAD, VariCAD i in.
kod: 56-120. Katalog wysyłamy bezpłatnie.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000 NEXUS • 59


LISTY DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo! czytelnicy czytają Halo, Naj, Vivę i inne temu podobne Pan to poruszył, dodam tylko tyle, że skoro młodzi ludzie
Z dużym zainteresowaniem piśmidełka. Proszę więc nie martwić się, że coś niewłaś- dają się wciągać to sekt, to bardziej jest to wina Kościoła
czytałem wasze czasopismo. ciwie zrozumieją i zejdą na manowce lub porzucą swoją i rodziny niż samych sekt. Walka z nimi jest irracjonalna
Oczywiście przyciągacie przedrukami artykułów niezale- wiarę. W ogóle nie wyobrażam sobie, jak człowiek – najlepszą metodą ustrzeżenia młodych ludzi przed
żnycb autorów piszących o sprawach nie nagłaśnianych głęboko wierzący mógłby wyrzec się swojej wiary pod sektami jest unikanie błędów w ich wychowaniu.
gdzie indziej. Informacje z pierwszej części Waszego wpływem jakiegoś artykułu. Co się tyczy Inkwizycji, czytałem kiedyś, że ma ona
pisma na pewno zaciekawią czytelników orientujących się Pisze Pan o artykułach pełnych jadu i nienawiści do na sumieniu 9 mln ludzi. Nie jestem historykiem, więc
więcej niż przeciętnie polityką i gospodarką; układają się Kościoła. Jak dotąd zamieściłem tylko jeden artykuł się nie będę spierał o zera. Musi Pan jednak wiedzieć, że
w logiczną całość z innymi wiadomościami zdobytymi („Ukryte dzieje Jezusa i Świętego Graala”), tyle że historia jest najbardziej zmanipulowaną dziedziną wie-
z innych źródeł: książek, Internetu. w trzech odcinkach, który podważa dogmaty głoszone dzy. Jeśli doliczy Pan do tych liczb, które Pan podaje,
Okazuje się, że przy pewnym wysiłku można zna- przez Kościół (drugi artykuł dotyczył ogólnie Starego ofiary konkwisty w Ameryce Południowej, w których
leźć odpowiedzi na nurtujące szczególnie młodych ludzi Testamentu). Zatem artykuł a nie artykuły. Poza tym mnożeniu miała swój udział również Inkwizycja, ofiar
pytania, o co tak naprawdę chodzi, jakie są prawdziwe z tym jadem i nienawiścią też Pan mocno przesadza. mogą być jeśli nie miliony, to na pewno setki tysięcy.
mechanizmy rządzące światem. Wystarczy na początek Podważa Pan poglądy Gardnera, nie podając, w którym Oczekuje Pan od nas konstruktywnie krytycznego
sięgnąć po książki Henryka Pająka i z bibliografii, którą miejscu się on myli. To tak jakby Pan powiedział, że artykułu o historii Kościoła. Obawiam się, że nie da się
przytacza, wybrać kilka pozycji, by z chaosu medialnego Gardner nie ma racji, bo ma krzywe zęby. Jeśli się komuś napisać takiego artykułu, który by Pana zadowolił, bo-
znaleźć logiczne odpowiedzi. zarzuca niekompetencję, trzeba tej osobie pokazać pal- wiem jakiekolwiek słowo krytyki lub podważenie które-
Dalsza część waszego pisma również zainteresuje cem, w którym miejscu się myli. gokolwiek z dogmatów Kościoła zostałoby przyjęte jako
nie tylko niewyrobionych czytelników np. „Wróżki”, ale Wcale nie fascynujemy się sektami, co nam Pan napaść na tę instytucję. Istny paragraf 22.
wielu z zainteresowaniem rzeczywistością z innego wy- imputuje. W którym artykule Pan to wyczytał? Skoro już Ryszard Z. Fiejtek
miaru, jeżeli można to tak określić. W POPRZEDNICH NUMERACH „NEXUSA”
Zwracam uwagę jak widać na rodzaj czytelnika, 2 (dokończenie); Zapper Becka – nadzieja na
którego możecie przyciągnąć, ponieważ z niepokojem UWAGA: Poniższe numery można zakupić bezpośred- wyleczenie z AIDS; Abiogeneza lub efekt Fran-
nio z naszej redakcji za pomocą przekazu zamiesz- kensteina; Ukryte dzieje Jezusa i Świętego Gra-
obserwuję, jak pragniecie, nie wiem czy celowo, „zagos-
czonego w środku numeru! Numery 1, 2, 3, 4 i 5 są ala, cz. 3 (dokończenie); Młot i wahadło, cz. 1;
podarować” otwarte, poszukujące umysły. Jest zasadą Bliskie spotkanie z ludźmi w czerni, cz. 1; Stwórcy
dostępne jedynie w formie odbitek kserograficznych!
socjotechniki, że raz wypowiedziane (szczególnie działa Skrzydeł, cz. 1.
słowo pisane) pełne jadu, bezpodstawnej krytyki stwier- Nr 1 (1/1998), cena 12,00 zł (KSERO)
dzenie potrzebuje aż dziesięciu pozytywnych kontrstwier- Prawdziwe przygody parapsychicznego szpiega, Nr 7 (5/1999), cena 7,00 zł
dzeń, aby to negatywne wrażenie zmienić. cz. 1; Kłamstwa na temat benzyny bezołowiowej, Kontrola umysłów i Nowy Porządek Świata; Ban-
Tymczasem Redakcja, jak widzę, konsekwentnie cz. 1; Terapia Indukowanej Remisji – nadzieja na ki centralne i prywatna kontrola pieniądza, cz.
drukuje na równi z tematami ważnymi, odważnymi zwalczenie raka; Generator „poltergeistów”; Ta- 2 (dokończenie); Zanieczyszczenia szczepionek;
(np. Akta Pegasusa, art. o AIDS) publicystykę prymity- jemnica generatora Hendershota; Syndrom wojny Technologia genu terminacyjnego; Przekaźnik
wną, opartą na niewiedzy lub przeciwnie wiedzy, którą w Zatoce Perskiej; Stargate – pół wieku milczenia energii Ziemi; Gwiezdny ogień – złoto bogów, cz.
w sprawie UFO; Zagrożenia wynikające z używa- 1; Młot i wahadło, cz. 2 (dokończenie); Bliskie
pożytkuje się świadomie zgodnie z ww. socjotechniką
nia kuchenek mikrofalowych. spotkanie z ludźmi w czerni, cz. 2 (dokończenie);
w celu ośmieszenia pewnych tematów. Stwórcy Skrzydeł, cz. 2.
Zastanawiam się, skąd u was tyle artykułów pełnych Nr 2 (2/1998), cena 12,00 zł (KSERO)
jadu, wręcz nienawiści do Kościoła, a fascynacja światem Akta Pegasusa, cz. 1; Czy HIV rzeczywiście wywo- Nr 8 (6/1999), cena 7,00 zł
pseudotolerancji do różnych odłamów w Kościele, sekt. łuje AIDS?; Przyczyna i lekarstwo na AIDS; Chemiczne smugi – trucizna spadająca z nieba;
Chodzi mi oczywiście o art. Sir Laurence’a Gardnera. Gorzka prawda o sztucznych słodzikach; Wstecz- Zasłona dymna nad śmieciami; Pokarm dla skóry;
Co więcej, znajdują u was miejsce przemyślenia innych, na mowa – głos podświadomości; Fińscy uczeni Tajemnice generatora Rife’a, cz. 1; Od pamięci
np. Adriana Wagnera, którzy nawet powołują się na odkrywają sztuczną grawitację; Kłamstwa na te- wody do biologii numerycznej; Gwiezdny ogień
autorytet p. Gardnera. Czytałem kiedyś odpowiedź Re- mat benzyny bezołowiowej, cz. 2; Prawdziwe przy- – złoto bogów, cz. 2; Antarktyda – zaginiona
daktora na zarzuty czytelnika o powierzchowność tych gody parapsychicznego szpiega, dokończenie; Te- Atlantyda?, cz. 1; Podróż do wiedzy o życiu po
rapia Indukowanej Remisji – nadzieja na zwal- śmierci; Stwórcy Skrzydeł, cz. 3 (dokończenie).
artykułów. Redaktor twierdzi, że przekonują go wyłącz-
czenie raka, dokończenie; Tajne tunele Inków.
nie fakty. Chciałem się zapytać, jak mają się te fakty Nr 9 (1/2000), cena 7,00 zł
pana Gardnera do faktów zawartych w najnowszych Nr 3 (1/1999), cena 12,00 zł (KSERO) Kontrola umysłów z powietrza; Budowa Wielkiej
podręcznikach w Niemczech, Austrii. Niestety wiele Zakazana archeologia; Akta Pegasusa, dokończe- Piramidy w Gizie; Blaski i cienie teorii HIV, cz. 1;
z naszych powiela jeszcze historyczne plotki na temat nie; Pokarm dla zwierząt domowych – szokująca Tajemnice generatora Rife’a, cz. 2 (dokończenie);
chociażby Inkwizycji. Cóż to za autorytet szacujący lekko prawda; Syndrom potrząsanego dziecka – związek Transmutacja rtęci w złoto; Gwiezdny ogień – zło-
na milion ofiary Inkwizycji, podczas gdy dzisiejsi histo- ze szczepieniami; Jak napędzać samochód „ener- to bogów, cz. 3 (dokończenie); Antarktyda – zagi-
rycy podają liczbę 250 000, w tym „tylko” 50 000 ofiar gią punktu zerowego”?; Kłamstwa na temat ben- niona Atlantyda?, cz. 2 (dokończenie); Kontakty
katolików, pozostałą część skazali protestanci, kalwini. zyny bezołowiowej, dokończenie; Terapia koloro- z obcymi istotami w „Zgromadzeniu”, cz. 1; Staro-
To są fakty, jak również to, że wiele z tych osób nie wym światłem i represje AMA; Autopsja obcej żytne pojazdy latające.
istoty – Roswell czy Socorro?; Odkrycie ruin
spłonęło fizycznie, ale zostali, jak nazywają to niektórzy Nr 10 (2/2000), cena 7,00 zł
starożytnych świątyń w pobliżu wysp Bimini.
dzisiaj, „wykreśleni” ze społeczeństwa. Sieć szpiegowska Echelon, cz. 1; Sposób na astmę;
W związku z powyższym zastanawiam się nad Nr 4 (2/1999), cena 12,00 zł (KSERO) Blaski i cienie teorii HIV, cz. 2; Ogniwo Joe’ego
Waszą niezależnością, ciekawi mnie, w jakim celu Tajne wojny narkotykowe CIA; Osteoporoza – akumulator energii orgonalnej; Jednolita Teoria
konsekwentnie dezawuujecie Kościół katolicki. Nie ma – kość niezgody; Tajemnice dzienników majora Materii; W królestwie władców pierścienia, cz. 1;
u Was żadnej konstruktywnej krytyki, która oczywiście Jordana, cz. 1, Sekrety technologii Naładowanej Noc czerwonego nieba; Kontakty z obcymi is-
powinna tępić złe zjawiska, ale to, co proponujecie, to Bariery; Ibogaina – dar natury zwalczający nałogi; totami w „Zgromadzeniu”, cz. 2 (dokończenie);
zwykłe gloryfikowanie otwartego społeczeństwa na sekty Ukryte dzieje Jezusa i świętego Graala, cz. 1; Nowy francuski raport w sprawie UFO i obrony.
i tajne stowarzyszenia. Ukrywane dowody w sprawie dawnych mieszkań-
ców Ameryki; Zdarzenie w Roswell – fragmenty Nr 11 (3/2000), cena 7,00 zł
W związku z tym, że w pierwszej części pisma na Sieć szpiegowska Echelon, cz. 2; Narkotyki i poli-
materialnych dowodów; Tajemniczy kryształ, cz. 1.
odwrót ujawniacie różne spiski, powstaje całkowite po- tyka, cz. 1; Gaston Naessens i somatydy; Blaski
mieszanie z poplątaniem i nie wiem, czy o to Wam Nr 5 (3/1999), cena 12,00 zł (KSERO) i cienie teorii HIV, cz. 3 (dokończenie); Trans-
chodzi. O ośmieszenie poszukiwań takiej właśnie, jak to Bronie manipulujące ludzką świadomością; Taje- mutacje nuklearnych odpadów; W królestwie wła-
nazywają „spiskowej teorii dziejów”, która niestety wy- mnice dzienników majora Jordana, cz. 2 (dokoń- dców pierścienia, cz. 2 (dokończenie); Zapowiedź
gląda jednak na spiskową praktykę dziejów. czenie), Szczepionki – czy na pewno bezpieczne klęsk żywiołowych w latach 2000-2001; Ukryte
Oczywiście nie spodziewam się wydruku mojego i skuteczne?, cz. 1; Genetycznie modyfikowana elementy w muzyce i dźwiękach; Tajemnice po-
listu, jak wszyscy publikujecie tylko pozytywne reakcje. żywność – nieprzewidywalne ryzyko; Silnik napę- chodzenia człowieka; UFO a bezpieczeństwo na-
Mam jednak cichą nadzieję, że jednak złapiecie poziom dzany energią stałych magnesów; Ukryte dzieje rodowe.
i np. o historii Kościoła zamieścicie jakiś rzeczywiście Jezusa i Świętego Graala, cz. 2; Ewolucja czy
interwencja?; NOLe i pozaziemskie jednostki bio- Nr 12 (4/2000), cena 7,00 zł
krytyczny, ale na poziomie artykuł. Narkotyki i polityka, cz. 2 (dokończenie); Pułapki
logiczne; Tajemniczy kryształ, cz. 2 (dokończenie).
Marek Przybyłowicz, Siemianowice Światowej Organizacji Handlu, cz. 1; Produkty
Nexus adresowany jest do osób o różnych zaintere- Nr 6 (4/1999), cena 6,00 zł (uszkodzone okładki) sojowe – obietnice i zagrożenia; Elektryczny mo-
Tajne wojny narkotykowe CIA, cz. 2; Banki cent- tor E.V. Graya; Blaski i cienie psychiatrii; Nie-
sowaniach i wbrew temu, co Pan sądzi, czytelnicy Nexusa
ralne i prywatna kontrola pieniądza, cz. 1; Szcze- zwykłe wynalazki Tony’ego Cuthberta; Neoast-
są wyrobionymi czytelnikami o otwartych umysłach i ba-
pionki – czy na pewno bezpieczne i skuteczne?, cz. rologia; Pamięć wdrukowana.
rdzo szerokich horyzontach myślowych. Niewyrobieni

60 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2000