l í Bácskai Júlia: ÖNISMERETI CSOPORTOK CÉLJAI ÉS MÓDSZEREI. ALKALMAZÁSUK EGÉSZSÉGES KAMASZOK CSOPORTJÁBAN.

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Könyvtára 7209 0817 Budapest, 1991.

Szerkesztõ: Porkolábné dr. Balogh Katalin Dr. Bugán Antal HU-ISSN 0238-2482 T_a_r t a 1 o_m 1.1. Bevezetõ 5. oldal 2. Személyiségformálás a csoportmódszerek 7- oldal tükrében 3. tNXÍPZÖ . s« oldal 4. Ami minden csoportra jellemzõ 9. oldal II. ÖNISMERETI CSOPORTOK 1. Szabadinterakciós csoport 13. oldal 2. Az encounter csoport 17 oldal 3. A pszichodráma csoport 23. oldal Belsõ Hang 53. oldal Az Üres Szék 3^. oldal Térszociometria 36. oldal Telefon 38. oldal Támaszpont 39. oldal 4-. A bioenergetika csoport ^O. oldal III. A CSOPORT VEZETÉSINEK FELTÉTELEI 1. A csoport vezetésének feltételei 45. oldal 2. A csoportszerzõdés szabályai 4-7. oldal 3. Az indulatáttétel 49. oldal 4. Motivációk 55. oldal 5. "Problématorta" 58. oldal 6. "A mi kis szigetünk" - effektus 61. oldal !V. MÓDSZERTANI CSOPORTOK 1. Egyéni esetmegbeszélõ csoport 62. oldal 2. Csoportterápiás esetmegbeszélõ 3. Szupervízió 4. Néhány szakmai kérdés Irodalomjegyzék 63. 63. 63. 68. oldal oldal oldal oldal

Bácskai Júlia: Az önismereti csoportok coljai, módszerei. Alkalmazásuk egészséges kamaszok csoportjában.

1.1. BEVSZETg ! Az "önismereti" csoport elnevezés elhatárolást jelent. Mindenféle csoportos fejlesztés ha Külön kell választanunk az ún. sajátélményû csoportokat és az ún. esetmegbeszélõ csoportoka

- 6 és alkalmazási lehetõségeik szerint. A következõ önismereti csoportok vázolására vállalkozom: - szabadinterakciós csoport - encounter csoport - pszichdráma csoport - bioenergetika csoport A következõ kiképz* csoportokat ismertetem: - egyéni esetmegbeszélõ csoport - csoportterápiás esetmegbeszélõ csoport - egyéni- és csoportos szupervizió A csoportmûfajok ismertetésének szempontjai: - direkt- és nondirekt vezetési technikák - verbális- és nonverbális technikák - indikációk /melyik mûfaj, módszer, technika, mikor, kinek ajánlott, illetve kontraindikált/ Bevezetõként el kell még mondani, hogy a csoportmûfajokat az érthetõség kedvéért külön-külö I. 2. Szemé-lyiségformálás a csoportmódszerek tükrében Az önismereti csoportokon megtudhatom: - milyen hatást keltek Másokban - melyek az ismétlõdõ helyzetek /game-k, játszmák alapjai/ az életemben - miért keverem magam efféle helyzetekbe - milyen oka lehet, hogy a számomra rosszul végzõdõ helyzetek is ismstl'dnek - jellemzõen domináns vagy dependens vagyok-e az intim kapcso lataimban /szerelem, barátság/ - hogyan viselem,a frusztrációt - félreértek embereket, helyzeteket, félreértenek néha engem is mások - milyen elSitéléteim vannak - tudok-e másokat irányítani - tudok-e másokat meggyõzni, befolyásolni - hagyom-e magam irányítani - meggyõzni - befolyásolni - milyen az alkalmazkodóképességem - milyen mértékig tudom beleélni magam Mások - hasonló helyzetébe - milyen mértékig tudom beleélni magam Mások - különbözõ helyzetébe - rugalmas-e a gondolkodásmódom - képes vagyok-e változni /miben szükséges/ - mi az a "differencia specifika" a személyiségemben, amely leginkább jellemzõ rám, s amely a leginkább megkülönböztet másoktól - mennyire tudom kifejezni- átadni a gondolataimat, érzéseimet - reális-e az énképem, pozitiv-negativ túlsúlyú-e - a szubjektív énképem miben különbözik az objektiv - mások által kialakitott - képtõl - sikerorientált - kudarckerülõ - kudarckeresõ vagyok-e /miben, mikor/ - melyek a személyiségem struktúráját alkotó legmerevebb elemek - melyek a személyiségem rugalmasabb - véltozékonyabb-változ-

tatható elemei - és végül: képes vagyok-e a csoportélményt és a fejlettebb önismeretet progressziv módon felhasználni /innovatív kész ség, spontaneitás/ I. 3. Az általam alkalmazott módszer elnevezése: ÉNICftPZfi. Ez magában rejti az "én"-képzését, a

Mindezeket kamasz- és feln'tt csoportokban egyaránt lehet adaptálni az aktuális csoportfoly Az önismereti csoportmódszerek - így az $NKÍ1PZ^ is - a következõ képességeket alakítja ki - önismeret - reális pozitiv én - emberismeret - tolerancia - alkalmazkodás - empátia - rugalmasság - kapcsolatteremtés - önkifejezés - konfliktus felismerés - konfliktuskezelés döntõképesség - frusztrációs tolerancia - szolgálat, segitSkészség - önállóság - vállalkozókedv - nemi identitás - szülõszerep megbízhatóság - verbális készség - stílus /kapcsolati-öltöz ködési-divat stb. kultúra/ - érdekérvényesítés - közéleti ak tivitás - közösségi szellem, szociabilitás - koncentrálás - kitartás hit Természetesen személyenként változó, hogy kinek mennyi csoportidõ, mennyi és milyen csoport I. 4. Ami minden csoportra jellemzõ... Az ember "nembeliségéhez" tartozik a csoportban létezés. Különbözõ szociológiai szerepeinkb

- 10 lönféle csoportokba, legtöbbször nem is tudatosítva, hogy éppen a családban, a munkahelyen, Közös vonása minden csoportnak, hogy mások! Nemcsak az itt tárgyalásra kerülõ célok és móds

légkör kapcsán. Hiszen aki megismeri a kommunikáció új ízeit, aki megérzi ennek szükségessé

- 12 lati lehetõség - igy hagyományozódik tovább. A csoportkultúrán "edzõdött" tagok maguk is ny A csoportkultúrára jellemzõ még a szerzõdés megkötése és a közösen hozott szabályok vállalá - ki tartozhat a csoportba - ki /kik/ a csoport vezetõk - meddig mûködik a csoport - alkalmanként hol - mett'l-meddig ülnek össze - milyen anyagi felelõsséget kell vállalni /ki és mennyit fizet a csoportba járásért/ - milyen szankciókkal lehet hiányozni vagy kimaradni - csoportszerzõdés a mûködés szabályairól A csoportok a közösen hozott és vállalt kontraktust minden esetben be szokták tartani.

/Ez is etikai tartást, önerSsítést ad, megalapozza és növeli a csoportkohéziót./ Minden csoportra jellemz", hogy az általános szabályokon kivül saját szabályokat, értékeket ÖNISMERETI CSOPORTOK II.1. A szabadinterakciós csoport A verbális szabadinterakciós csoport kezdetén a csoport-vezetõ/k/ a meginduló duruzsolást, a./ - hozott élmény, esemény, vitatéma, gondolat b./ - "hic et nunc" esemény, azaz itt és m Mindkét tipusú kezdés lehetséges, akár egymást váltva is. Lehet, hogy többen megszólalnak a

- 14 gondolati sínén halad tovább. Ha 15-20 percig is csaponganak a fel-felszálló témák, akkor e A csoportvezetõ szerepe itt a visszajelentés a csoport hangulatáról, érzelmi hõfokáról és d Ha elindul egy határozottabb irányú beszélgetés, kérdezés, vita, akkor annak értelmezése és Indikáció A tapasztalatom szerint ez a technika a felnõtt csoportokban jól alkalmazható. Gyerek- vagy

ti meg a csoportot. Célja még, hogy mindenki tanulja meg kimondani a gondolatait, kivereked Ezek a csendek a többi csoporttechnika alkalmazásánál is elõadódnak, amikor egy-egy téma ki Kis ideig pozitív hatású a megtermékenyítõ csend, valóban mindenkiben lecsengenek az elõzõ Esetismertetés Gimnáziumi csoport IX. ülése. Andi ma dolgozatot írt fizikából. Csak egy példát tudott megc Agi egyik tanárra panaszkodik. Az osztály unja a sorozatos igazságtalanságokat. Elmondták a

- 16 nek. Erre visszahallották a tanártól, hogy panaszkodtak rá. Béter is iskolai sérelmekrõl beszél. Óra elején szólt, hogy nincs itt a füzete, az osztályf Az interperszonális akciók itt szabadon áramlanak, egymást meghallgatva, támogatva, kérdése Esetismertetés Állami gondozottak csoportja, évek óta ismerik egymást a klubból, 17-22 évesek. Valaki elke A csoportvezetõk itt sem avatkoznak bele az események menetébe. A beszélgetés szabadinterak

- 17 tek arról, hogy milyen sok hátrányuk származott abból, ha kiderült pl. a munkahelyen az áll II.2. Az encounter csoport "Az encounter csoport a hangsúlyt általában tapasztalási folyamattal elért személyiségnövek

- 18 tés mindenféle irányban. "Az encounter csoportok nagyobb személyes függetlenséghez, az érzések rejtegetésének csökke A serdülõkorúak csoportjában különsen indokolt az encoun-ter-stilus használata. Aki maga is Ha azonban mindazt amit elmesélünk, egy lépéssel távolabbról megvilágítjuk, ecseteljük az a A serdülõcsoportokban gyakran találkozom azzal a jelenséggel, hogy néhányan éppen ezért az

a "kinti" életük sivár, unalmas, eseménytelen, kapcsolatok nélküli. Számomra személyesen ez A szociológiai kitérõ a vevõkör meghatározása miatt volt szükséges, mint ahogy meggyõzõdése - 21 -

marabb a fejlesztõ csoportokban lehet megszerezni. Végül szükséges lesz a rugalmasabb szeml Encounter gyakorlatot kb. félszázat ismerünk. Ezeket alkalmazhatjuk magáért a gyakorlatért tományába. Esetismertetés önismereti csoport, 17-22 évesek, egyelõre nyitott csoport, második ülése, ahol két lány hi Tapogatózó beszélgetés arról, hogy milyen mûfaj a csoport, mit szól a környezet, mit szólna

ha innen látnák eket kijönni. Szülõ-gyerek konfliktusokról. Kati szerint itt sok "problémás" ember van. Zárkózottak. Elsõ benyomása, hogy súlyosabb gon Erre a helyzetre kreált encounter-gyakorlatot javasolok: lássuk, kit hogyan oldana fel. Min Az akció nagyban segiti a kommunikációt, a struktúráit játékban könnyebb mindenkihez odamen - Kati: Péternek /aki mozgássérült, igen aktív a csoportban és igen mûvelt/: egy barátnõt a Tibinek nõvér kellene, akihez bizalma lehetne, rólad nehéz megtudni valamit, mert szótlan v

- 22 Gabi bátorságán meglepõdtem, még többet kívánok neked ebb'l Tamás téged vidámnak látlak, ez az alma segít, hogy ezt megtartsd magadban Imre, nagyon tetszik a komolyságod, ritkaság Kálmán, te azt mondtad kénytelen vagy a szülei Ezután a fõszereplõ /Kati/ és a csoporttagok a játékot magát beszélik meg. Nagy emóciókat k

ládája, õ bezzeg nem tud hazudozni, tenni a szépet, de elõször fordult elõ, hogy ezt az ala II. ?. A pszichodráma csoport A pszichodráma mûfaja Jacob Levy Moreno nevéhez fûzõdik, akinek egyik kísérleti helyszíne v

amely a késõbbi pszichodráma-technika alapjául szolgál.t. A katarzis, amit átél a fõhõs játék közben az ókori színjátszás kategóriája, a feszültségel A pszichodráma csoport eleve játékra szerzõdik, feladatként élik meg, hogy a beszélgetésbõl

Speciális formája a pszichdrámának a reprodukció, amikor a múltban megélt eseményt pontosan

tait, a visszajelzések itt terápiás értékûek, segítik a helyzetének elemzésében a fõszerepl Esetismertetés Középiskolások csoportja, egy pszichológus nS és egy szociológus férfi csoportvezetésével O A csoport nem érti, hogyan csúfol ki egy anya, milyen hangnemben, kedvesen vagy gúnyosan, v Orsi magát játsza, anyát választ a tagok közül. Mutatja, hogy milyen õrülten csapkodott, mé Az elsõ rekonstruált jelenet után a pszichodráma másik sajátos technikáját javasoljuk: a sz Orsi megengedõbb anyát játszik, az õ szerepébe, búj-

- 26 va megérteni létszik, hogy nem bántani akarja, hanem a fiú szerepét szeretné csökkenteni a A Másik szerepében találkoztam a legtöbbször katartikus sírással, megdöbbenéssel, ráismerés Ilyenkor kezdetben parodizáljuk az ismerõs Másikat, igyekszünk õt utánozni, a negatív indul Mindezeket éppoly nehéz írásban közvetíteni, mint elbeszélésben, a pszichodráma mûfajáról l A szakirodalom "mintha-élményként" emlegeti azt a kettõsséget, amelyet a szereplõk átélnek.

- 27 chotikus betegek - is nagyon jól tudják, hogy itt most a valós helyzetet élik, nem az igazi Elkülönítjük a játszó teret, megnevezzük a helyszint /utcán vagyunk, konyhában vagyunk, ten Esetismertetés Középiskolások csoportja. Férfi-nõi vezetés. Ketten hiányoztak a múltkor, szalagavató bál m Mindenki mást akar, szögletes képet, oválist, feketét vagy barnát, civilruhásat vagy egyfor Hosszan folyik errõl a szó, más érettségizõk is elmondják,hogy az õ iskolájukban hogy folyi - 29 -

a tabló mindenkinek maradandó emlék. Azt javaslom, játszunk egy közös vacsorát, ahol minden Elõjáték: csukjuk be a szemünket, képzeljük el milyen levesre, ételre vágyunk, milyen italt A szemek csukva, sóhajok és gyomorkorgások, hangos nyelések között elképzeljük. Sikerült. A A helyszin: étterem, közös vacsora, meg kell egyeznünk, mit eszünk. Géza a pincér, kezdetbe A játék utáni megbeszéléskor kiderül, hogy többen úgy mentek bele a megegyezésbe, hogy nem

vagy másképp? Zsuzsa: "én nem szeretek harcolni." Ági: "sajnos mindig hagyom, hogy mások befolyásoljanak" Mindenkit elgondolkoztat a tanulság, azokat is, akik kitartóan vagy erõszakosabban álltak k A pszichdráma csoportok és az encounter-csoportok egyaránt használnak non-verbális gyakorla Esetismertetés Új csoporttag jelentkezik a felnõtt psz.dr. csoportba. Befogadjuk, teológiára jár, szeretne

- 50. Gábor kitör a vallás ellen: milyen hülyeség a XX. sz-ban, kész középkor, a mennyországból m Ez a téma mindenkit felbolygat, többen felháborodnak Gábor nézetein. Ellenvélemények. Pl. " A kizártság, kivülmaradás, kisebbségben élés élményét egy metakommunikációs gyakorlattal pr Gábor rendkivül agresszív, szinte mindenkinek fájdalmat okoz a szorításával. A csoport csal Hosszan megbeszéljük. Van aki szerint megalázó volt ez a betö-rekvés. A csoportvezetõ pszic

- 31 közös körben voltunk, de nem vállaltuk az agressziót. Mi féltünk tõle és végül beengedtük a Csoportvezetõként mindig a többes szám elsõ személyt használom, ha a teljes csoportról van Újra javaslom ugyanezt a játékot, hiszen maga Gábor azt mondja a játék megbeszélése után, h Ezt a gyakorlatot több csoportban többféle megoldással élhetjük át. Van aki agresszíven, va

a mércét és a szaunára a legnehezebben elérhetõ pontokon kisé-rel meg bejutni? Elõfordul, h A kiképzõ csoportokon megtanulható metakommunikatív játékokon kivül a pszichodrámáiB alkalm A non-verbális gyakorlatokat az alacsonyabban kvalifikált rétegekbõl érkezõ csoporttagok so

non-verbális gyakorlattal a lényegi eszközétõl, a szókincsétõl fosztaná meg a csoport. A fe A pszichodráma klasszikus technikája a Belsõ Hang vagy Hátsó Hang technikája. A korábban id

lyenkor, hogy a Hátsó Hangra nem reagál sem az "akié", akinek tulajdonították, sem az,aki a Anya: Na. mi van? Már megint nem irt az a tróger? Vagy mi a fene bajod van? Orsi: Semmi, /csapkod/ Mondtam már, hogy semmi. 0. Hátsó Hangja: Miért nem hagy már békén. Anya: Na, hiába kukucskált a kicsike, egy levél nem sok, annyi se. Ilyen az élet. He he. Orsi: Kell a fenének az a hülye. Meg a levele. Any mindig csak vársz, én aztán tudom, milyen rossz várni. Anya: Na, bújj ide, itt egy kis finom kaja. Orsi: Elfogadja, bújik, sír, béke. A projekció lehetõsége rejlik az ún. Üres Szék technikájában. A gyakorlatot"haladó" csoport Esetismertetés Kamaszcsoport. Csaba 18 éves, arról beszél, mennyi-

re megváltozott, a régi osztálytársai rá se ismernének. Okosabb és tájékozottabb lett, de e A következõ menetben helyet cserél, most a régi Csabát halljuk. /Errõl a gyakorlatról az öt is megemlékezünk./ r Esetismertetés Állami gondozottak tábora. A csoport igen intenzív kapcsolatban van. Cs. az anyjára gondol, Másféle projekciót kivan a gyakorlótól, ha soha nem látott embert fantáziái az Üres Székbe.

óta halott baráttal, leendõ meg sem született gyerekünkkel, é-letünk vágyott nagy szerelmév Az iskolapszichológia praxisában több gyakorlat átalakul, alakváltozáson megy át, helyi ado Tér-szociometria az osztályban Instrukció: mindenkit érdekel, milyen ez az osztály. Milyen kisebb csoportok, klikkek vanna Sétálás, nyüzsgés, helyezkedés után, a finomabb részletekre is rákérdezünk: jó helyen van-e Az osztály /amely a klubteremben tud csak ilyen gyakorlatot produkálni/ különféle elrendezé

kik a kisebb csoportokat összekötik, átjárnak egyikbõl a másikba. Kimutatja a periférián él A tér-szociometria megbeszélõ szakaszában felteszem azt a kérdést, mi tartja össze a kis cs Pl. - a mi csoportunk a sportolóké - mi vagyunk az Eddások - mi vagyunk az osztály szégyene, a rossz tanulók csapata - mi olyan hallgatagok vagyunk, csendesek - mi hétvégén is össze járunk - mi szeretünk moziba járni - mi meg politizálunk - mi jó barátnõk vagyunk, nem tudjuk miért - mert ti vagytok a butik-lányok, érdekel titeket a divat A tér-szociometria fontos része lehet az osztályfõnök is, ha résztvesz a pszichológia órán, - 39 -

Pl. - mert velük többször van órája - mert a jó tanulókat jobban szereti - mert mi jobban ragaszkodunk hozzá mint a többi csoport - mert a lányok bizalmasabbak vele tõlünk azért helyeztük távolabbra, mert velünk sokat veszekszik, ránk haragszik. A visszajelzések értékesek az osztályfõnök számára, alkalmat teremtenek a további elemzésre Ha vállalkozik, maga az osztályfõnök is elhelyezkedhet a csoportokra osztott osztály terüle Pl. - középre álltam, inert egyformán közel érzem magam mindenkihe z ehhez a csoporthoz kicsit közelebb állok, mert velük jobban tudok dolgozni, együttmûködõek középre alltam, mert egyformán távol érzem magam mindenkihez képest. Egy újabb technika, amelyet az iskolapszichológusi praxis ihletett: a "telefon- osztálytárs

Kezdje el mondani a személyes mondandóját anélkül, hogy megnevezné a hívott félt. Ha õ magá István füléhez emeli a kezét: Halló! Szia. Sokat gondoltam rád mostanában. Mintha eltávolod Elõfordul, hogy a "hívott fél" nem veszi az üzenetet, akkor egy idõ után felfedheti a hívó Végül egy harmadik osztály-specifikus gyakorlat kísérlete. A neve ez lehetne: "az osztály t "Válasszátok ki azokat, akikben megbíztok. Akire vagy akikre lehet támaszkodni, akik az osz "Kiválasztanak 3-4- társukat, "-Most ti négyen fogódzkodjatok össze." "A többiek pedig támaszkodjanak rájuk. Fizikailag.

- no Szószerint. Elbírják a vállukon az egész osztályt, nem kell õket félteni!" Ily módon a belsõ kis körben áll az osztály támasza, 3-^ szervezõje. A. következõ körben a "Most teljes súllyal nehezedjetek egymásra, és egykét percig csukott szemmel éljétek át: ez II.4. A bioenergetika csoport Az élet és erõ elméleti alapjait feldolgozó bioenergeti-ka Alexander és Leslie Lowen nevéhe

kihagyva a szabadinterakciókat. A cél: a testünk energetikai folyamatainak megértése, majd Különös kapcsolatot tanít a bioenergetika a földdel - a szó fizikai és átvitt értelmében. M Pedagógus csoportokban pl. néhány intenzív óra napokrahetekre feltöltõdést, önbizalmat, ene A bioenergetika gyakorlásához nemcsak képzett szakértõ csoportvezetõ szükséges, hanem objek

mely korábbi fejlõdési szintre képes visszajutni, néhány percre, órára az ösztönök felszaba A nyugati ember egyre tudatosabban él, egyre jobban távolodik az ösztönvilágtól. A gondolko A bioenergetika is igen nagy hangsúlyt helyez a tartalmas önkifejezés fejlesztésére és a bi Esetismertetés Szakközépiskolások szakmai versenyre készülnek. A felkészítõ tanár kérésére foglalkozom néh

nyakizom feszítését-lazítását, néhány légzõgyakor-latot. Maguk is meglepõdnek a vérkeringés A bioenergetika gyakorlatait nem csak a koncentrálás-kitartás--akarat fejlesztéséhez haszná Esetismertetés Gimnáziumi csoport, negyedikesek, fáradtak, kimerültek, az iskolai megaláztatásokról, igazs

- 44- Non-verbális bioenergetika gyakorlatot javasolok. "Nem lesz könnyû. Éppen arról szól, mit j "Álljatok fel, terpeszben. A felsõ testetek kicsit elõre dõljön, a karok lazán lefelé lógja A gyakorlat nehéz, fárasztó, mindenki más ritmusban hagyja abba, saját elhatározásából. Pih "Álljatok párban, szemben. Az egyiktek csinálja u-gyanazt a próbát, a párja dönti el, hogy Az empátiát értelemszerûen fejleszti ez a helyzet, hiszen nem mindennapi odafigyelést, bele

- 45 is teljesítmény./ Nóra vállalja a leggyengébb tûrõképességet. Az elsõ gyakorlatban is elõsz Feloldásként "tükör" -gyakorlat, párosán. Akik egymást "szenvedni hagyták", most-kétszer 10 Végül a megbeszélés után fantáziáinak magáról a tükörrõl. Milyenek vagyunk? Változunk-e? III. A=CSOPORT=VEZ TÉSÉNEK=FELTÉTELEI III.1. A csoport vezetésének feltételei A szakmai-etikai kódex és az Íratlan megállapodások szerint a csoport vezetésének a követke

' - 46 - alapképzettség - saját-élményû önismereti csoporton tagként való részvétel - esetmegbeszélõ csoporton való kiképzõben részvétel - szupervízióban részvétel a gyakorlat közben Az önálló csoportvezetés megkezdése elõtt lehetõség van az ún. koterapeuta szerepkör kiprób A csoport vezetõjének azokat a gyakorlatokat lehet bemutatni - javasolni a csoport számára, III. 2. A csoportszerzõdés szabályai 1. A csoport keretei: a csoport vezet"/k/, a csoport tagjai. Meddie; nyitott vagy zárt a csoport. A találkozások ritmusa, id'pontja, kezdete és vége. A találkozók helye. Ezek rögzí

tése általában neh^z feladat, mert valamennyi jelentkezõ ig^nyét és elfoglaltságát egyeztetni kell a terem adottságai val és szabad kapacitásával. A késõbbi belépik /nyitott csoport esetén/ a kezdeti csoport megállapodásait fogadják el. Az idõpontokat pontosan kell tartanunk. Ha pl. a csoport vezetõ egyre több "gyülekezési idõt" ad, vár a kezdéssel, vagy õmaga sem pontos, akkor egész idõ alatt nem tudja ezt a szokást bevezetni. A csoport keretszabályához tartozik a teljes idõszak is, a-mire a csoport szervezõdik: álta 2. A csoportban bármirõl beszelhetnek, nincs tilos téma és nincs kötelezõ téma. Ami a csoport tagját foglalkoztatja, az itt elõjöhet. Minden érzést, indulatot ki szabad monda ni. Ez még az udvariassági szabályoknál is fontosabb /pl. közbe lehet szólni/. 3. Bárki bárkitõl bármit kérdezhet. Felelni nem muszáj, és ez esetben ezt is elfogadja a csoport. 4. A csoportban elhangzottak csak a csoportra tartoznak! Errõl senkinek nem lehet beszélni. Teljes titoktartás kötelezi a tagokat és a csoportvezetõt! Nem csak a csoport idõtartamá ra érvényesen, hanem egész életünkre. 2. 5. A csoporttagok a csoportban kezdett témákat lehetõleg a cso portban beszéljék csak meg. Az itt keletkezett feszültsége ket is itt kell megbeszélni, /pl. egymással, a vezetõvel vagy magával a csoport"lménnyal kapcsolatos gondolatokat./ 6. Aki tagja a csoportnak, az a csoportvezet" szakmai védelme alatt áll. Más egyéni terápiára vagy másik önfeltáró cso portba járni ezalatt tilos. 7. Aki nem tud eljönni vagy késni fog, vagy más okból elmarad, el're szóljon a csoport vezetõjének vagy valamelyik tagjá nak. Aki hiányzott, attól az még a csoport tagja, tehát jo ga van tudni, hogy mi történt a távollétiben. Bárkitõl meg kérdezheti. 8. Ha valaki ki akar maradni - pl. nem engedik el a szülei akkor ezt a szándékát és az indoklást a csoport elõtt kell bejelentenie. 9. A csoport tarthat évente egyszer vagy kötszer ún. marathoni ülést, ha erre van igény és lehetõség. Alkalmi megbeszélést igényel. 10.A csoportba járás anyagi terhei. Részletes megbeszélést, szerzõdést igényel, hogy mikor

III. 3. Az indulatátt°tel A csoport vezet"je olyan érett, fejlett önismerettel ren-delkez" aktuálisan harmóniában élõ Az indulatéttétel freudi fogalma a csoportban is érvényes. Az indulatáttétel a szereplõ poz Esetismertetés Serdülõcsoportban egy nõi csoportvezetõ dolgozik 8 lánnyal és 3 fiúval. Nincsenek struktúrá Az egyik alkalommal hiilyülés, viccmesélés, idétlen-kedés folyik a csoportülés elején. Végü Most azonban a két lány fogott össze, egyre több i-dõt töltenek együtt. * kizáródott a kapc Szután több játékot játszunk a "két szék között a pad alá"- helyzetrõl.

értelmezés Maga a téma komoly feszültségeket hozott föl. A testvérféltékenység mintájára osztotta meg A viszontindulatáttétel a csoportvezetõ pozitiv vagy negativ indulata egy-egy csoporttaggal

niára törekvés a csoportvezetõ feldolgozott, játékokban, sa-játélm=nyû csoportokban át^lt é így már akár el is mesélheti, hogy mit érzett õ egykor, amikor korlátozták vagy uralkodtak Sokszor megfigyelhetõ, hogy a csoportvezetõt aktuálisan foglalkoztató témák akkor is bekerü Ismerjük azokat a misztikusnak tûnõ eseteket, amikor a csoportvezetõ nem tesz célzást a saj A csoport vezetésének feltételei közé tartozik éppen ezért ennek a felelõsségnek a tudatosí

legyen a saját hatását lemérni, elõre bejósolni. Tudnia kell a saját határait, meg kell fig A csoportvezetõ feladata a nem-jelenlévõ csoporttagra figyeléskor sajátos. Ha például a tel

közti beszélgetés felajánlása esetleg /ha úgy tûnik, komoly a baj és nem dolgozható fel cso Esetismertetés Pszichodráma csoport,középiskolában, kéthetente 3 órás ülésekkel. Sgy novemberi napon a harmadik ülésen fáradtak, e-legük van az iskolából. Nem érdekli õket Bioenergetika gyakorlatot javasolok. Kb. 25 perc után oldottabbak, jól érzik magukat. Csak Emese nem nyilatkozik. Ujabb gyakorlat következik: szoborkészités. "Készítsetek szobrot az aktuális életetekrõl, fantáziátokról. A szobor anyaga maga a csopor Kb. 30 perc alatt többen bemutatták a szobraikat. Végül Emese is kedvet kap: A szobor: két álló, némán veszekedõ alak között guggol õ. Asszociációk a csoporttól: kiszolgáltatottság, tehetetlenség, szorongás élménye, a fejed fölött akarnak dönteni. - 55 -

fcrtelmezés A valódi történet. Emese szülei 6 éve elváltak. Apja elköltözött, új családja van. ft az anyjával ól, aki nem A konkrét konfliktus: két tûz között van. Most lesz a szalagavató bál, amire az apját is me Feldolgozás 1. Pszichdráma: Emese az anya szerepében, Marika a lány. Emese elmondja, hogy nem tud megbocsátani, nem birja látni se a férjét, nem akarja rosszul érezni magát a bálon, hol volt õ akkor, amikor nehézségek voltak, bajok, betegség, egyedül nevel te fel az érettségiig, soha nem lesz már nyugta? Marika arra hivatkozik, milyen nehéz most. 2. szerepcsere és a csoportvezetõ mint belsõ hang szerepel mindkét szereplõ mögött, /a kimondatlan vágyak, gondolatok felhangosítása./ Minden feldolgozás után részletesen megbeszéljük a történteket. Elõször a szereplõk, majd a

viszonyokat, gesztusokat produkáltak a feldolgozók. Nem kevesebb terhet vett át a csoport, III.4. Motivációk Az önismereti csoportokban önkéntesen jelentkeznek a gyerekek és felnõttek egyaránt. Vajon A csoportba jelentkezõk között a legmotiváltabbak a szakmai csoportok tagjai, akiknek a mun

/ha elfogadjuk önismereti igény helyett/ - 56 ményû és az esetmegbeszélõ csoport elsajátitása, átélése. Az önismereti csoportok kamaszkorú tagjai leggyakrabban a következõ motivációkat nevezik me - szeretnem magam megismerni - szeretném az embereket megismerni - kivácsi vagyok, mi lesz itt - Ardekel a pszichológia - nem értem, hogy mi van a cselekvések mögött - magányos vagyok, emberek között akarok lenni - keresek egy társat, hátha itt... - szeretek értelmes emberekkel beszélgetni - gátlásos vagyok - nen tudok kapcsolatot teremteni - érdekel, hogy milyen képe van másoknak rólam - én is emberekkel akarok majd foglalkozni - súlyos családi problémáim vannak - itt legalább "szinte lehetek

avagy - önismereti igény - emberismeret iránti igény - kiváncsiság - tudományos érdeklõdés - motivációkutatás - kapcsolathiány - partnerhiány

- 57 - önkifejezési igény - kontaktuskAptelenség - objektiv énkép hiánya - szociabilités - terápiás ig=>ny - kitárulkozási igény, csalódásokból kiút Ezek a motivációk a kezd' csoporttagok jelzései. Valójában ezek is igen komoly szociológiai A szakirodalomban és a csoportterápiában használjuk ezt a kifejezést, amely önmagáért beszé .A motivációk "visszhang-szerepe" döntõ csoportélmény. Amikor a csoport egyik tagja kitárul - 59 -

járói beszél, a monológ után gyakran úgy érzi, magára maradt, hiszen ilyen súlyos konfliktu Mindez grafikusan is ábrázolható. Új fogalomként így vezetném be: a PROBLÉMATORTA pszicholó III. 5. l'PROBIÍMATORTA!'

Ha azonban Tamás e<^y csoport tagjaként szerepel, akkor: az egész "torta" egy szelete az õ problémája rész az egészben egy csoportban megváltozik a reláció A monológ alatt még sötétebben is tûnhet

ahol ahol Ha itt látható pl. Tamás, 17 éves, középiskolás, elvált szülõk gyermeke, aki nem tudja, mi

a határ a személyes tér határa a személyes problémák határa Ez a "szelet" ábrázolja teljes gondolat- és fantáziavilágát, amely a határig telített Tamás

A csoportdinamika törvényei alapján a csoport reagál az elhangzó monológra. Lassan kirajzol ahol Tamás, aki sötéten látja a serdülés idõszakát x Kvv I Kati már több csalódáson túlesett, nem érti, miért használják ki õt a fiúk Feri magányos, mert õt a diszkó nem érdekli és nem talál barátokat ¦

- 60 ahol I-~~_^J Márta nehezen érteti meg a szüleivel, hogy már nem kisgyerek aholl&öööftgSl Zsuzsa már túl van az elsõ lázadásokon, megfelelõ szabályokkal elengedik, ön ahol I 'j i./j Bea szereti irányítani a dolgokat, Jó szervezõ, a baráti- és partnerkapcsola ahol n-+f+++] Juditot most hagyta ott a fiúja. Nem ez az elsõ csalódása, szeretné jobban megismerni az embereket ahol É fjJ [jl Gábor pályaválasztás elõtt áll és tehetetlen, nem tud dönteni, nehezen is Látható, hogy Kati és Judit hasonló problémájáról mesél, csakúgy mint Tamás, aki szinte mag

A "problématorta" szelete tehát az én problémám, amellyel megkínállak Titeket, a csoport tö

- 61 le, csak enyhítitek a súlyát, hiszen elosztottuk-megosztottuk a bajomat, a gondomat, a kérd Átélheti mindenki, hogy nincs egyedül, hiszen figyelnek rá, nincs egyedül, hiszen meghallgatták, nincs egyedül, hiszen a túl sötéten látott problémák is visszhangosak, másoknak is van hasonló vagy nagyobb konfliktusa, talán olyan is akad a cso portban, aki épp egy ilyen gondot oldott már meg. /lásd a pél dacsoportban Zsuzsa és Márta esetét./ " III. 6. "A mi kis szigetünk" - effektus így nevezem az önismereti csoportok sajátosságát, azt az érzést, amely a saját hagyományokk

- 62 tán megoldás: a csoport /az osztály/ nem mûködik tovább, szükséges a tartalék energiát a sa A kiképzõ csoportokból ugyanígy fennmaradnak szakmai kapcsolatok és szakmán belüli barátság IV. MÓDSZERTANI CSOPORTOK

IV.1. Egyéni esetmegbeszélõ csoport Ide a különbözõ területen dolgozó pszichológusok, pedagógusok, pszichiáterek "hozhatják el"

- 63 hetetlen" tanítványa vagy egy iskolapszichológus egyéni terápiás kliense. Ilyen szakmai cso Minden esetmegbeszélõ csoport alapkérdése: meddig van szó magéról az esetrõl, az Ügyrõl, a IV. 2. Csoportterápiés esetmegbeszélõ csoport Itt lehet hallani mások csoportjairól, közös a cél az e-gyéni esetmegbeszélõ csoporttal, ab IV. 3- Szupervizió Az egyéni- és csoportvezetõi gyakorlatban elengedhetetlen kiképzõ fázis. Lehet egyéni tanác TV. 4. Néhány szakmai kérdés, amelyekre a pszichodráma csoport-bevezetõjének különösen kell ügyelnie: - hogy ne értékelõdjön túl a csoport /"mi kis szigetünk"-effektus"/ - ne ez legyen az egyetlen referencia-group a csoport tagjának/ /tagjainak - ez különösen a specifikus összetételû csoportoknál veszélyes, pl. gyesen lév" anyukák, nyugdijasok, erdélyi menekültek stb. Ugyanakkor a fókuszált problémafeldolgozás miatt ezek hatéko nyabb csoportok! - hogy ne szokjanak rá egyfajta "pszichológizálásra", bár érték az értelmezés és a megfigyelés, ne csapjon át lelkizésbe, la ikus lélektanba - hogy egyes tagok ne váljanak úgy a csoport sztárjává, hogy ezzel frusztrálják a többit - hogy jól tolerálják egymás ritmusát! Mindenki más tempóban képes oldódni, ki-ki más idõszakban képes magáról beszelni, a belsõbb szem°lyisAgjegyeket megmutatni. Akinek már van némi ismerete, pszichológiai kultúrája vagy elõzõ csoporttapasztalata /egyéni terápiája/, az evidens módon el'bb nyilik, mintát adva ezzel a csoport többi tagjának. Van azonban, akit megijeszt a túl gyors mélyülés-nyitás és el is menekülhet a csoportból emiatt - hogy ne maradhasson mégsem túl sokáig valaki "observator"sze repben. Ha valaki sokáig passziv megfigyelõként viselkedik, tagja a csoportnak, de õ maga nem mutatja magát, lehet bár milyen aktiv a többiekre figyelésben - egy idõ után nem tûri a csoport a kívülmaradását.

- hogy az egyes csoportülések után ne maradjon senkiben feszült ség! Külön gondot kell erre fordítani, ha nem hetente, hanem ritkábban találkoznak, illetve ha nem felnõttekrõl van szó! - ha a fennmaradó vagy csoporttól független feszültség suicidveszéllyel fenyeget! - a subgroup veszélyére. Ha a csoporton belül kisebb csoportok jönnek létre vagy a csoportélet elõtt is létezõk voltak,könynyen elkülönülhetnek a subgroup tagjai a teljes csoporttól. Elõfordul, hogy a csoporton kivül is elkezdenek együtt szórakozni-kirándulni, ami egészséges csoportoknál nem jelent veszélyt, de jelentõsen csökkenti a csoport hatékonyságát és szükséges feszültségszintjét. - különleges esetei a subgroup-képzõdésnek a csoporton belül kialakuló párkapcsolatok. Gyakori, hogy a csoport - egymás sal - új párkapcsolatot kezdõ tagjai titkolják a kapcsolatu kat, mégis beárnyékolja a csoporttémákat a lappangó titkos helyzet. Amikor pedig fényre derül, végre közös téma lehet. - további konfliktust okoz, ha a csoporton belül kialakult pár kapcsolat a magánéletben végetér, a csoport folytatódik - de kérdés, hogy melyik taggal? Mindketten képesek tovább egy csoportba járni? Segit a csoport feldolgozni a szakítást? A "gyõztes" vagy a "vesztes" fél marad? /valamenny a csoportvezetõ személyes tere milyen mfcrtékben folyik át a közös térbe, mennyire személyes a saját élményeinek átadásá ban, mennyire marad háttérben, mennyire enged a csoport ki-

váncsiságának stb. - milyen módon vezeti le a saját feszültségeit, a csoportveze téssel járó rendkivüli szakmai- és érzelmi megterhelés feldol gozására milyen módokat talál /esetmegbeszélõ csoport, szupervizió, egyéni terápia/ - csoportspecifikus vezetés szükséges a csoportok eltérõ kultu rális hagyományai, értékrendje, szociabilitása, társadalmi rétegzõdése figyelembevételével - speciális szakmai probléma a kett's vezetésû csoport, ahol a két csoportvezet' szakmai- és emberi kapcsolata éppúgy befo lyásolja a csoport dinamikáját, mint sajátélményû csoportja ik, szakmai tapasztalataik stb. A munkamegosztás külön figyel met érdemel, összeszokott vezetõk esetében is nehéz a másik gondolatát, játékötletét kitalálni, egymást er'sltve vezetni, harmóniában maradni. A kettõs vezetésû csoportokat szupervizióra kell vinni, majd a vezetõknek minden ülést részletesen elemezni. Ezek a szakmai kérdések csupán vázlatos felkiáltójelek, hiszen külön-külön mindegyikük tanu Az önismeret nyilván egy végtelen lépcsõhöz hasonlítható,amelynek nincs vége, ahogy Mérei F

- 67 dent tudok magamról stb. Ilyenkor az önismereti igény felkeltése az elsõ feladat, ennek a f í's végül: mindenki annyit visz magával a csoportélménybõl, a-mennyit akar... Post scriptum: /Anekdota és ars poétika/

O' Egy amerikai festõ kiállításán megkérdezi a riporter: Mondja, Mester, értik az ön képeit? H - 68 -

IRODALOMJEGYZÉK

Allport, G.W.: 1980, A személyiség alakulása. Gondolat Bagdy Emõke - Koroknai Bertalan: 1978. Relaxációs módszerek, Medicina. Bagdy Emõke: 1977. Családi szocializáció és személyiságzavarok. Tankönyvkiadó Bakonyi Péter: 1983. Téboly, terápia, stigma. Magyarország felfedezése. Szépirodalmi Kiadó Bang, Ruth: 1980, A segítõ kapcsolat. Tankönyvkiadó. Bácskai Júlia: 1979- ÉNKÉPZÕ tizenéveseknek. Módszertani Kézirat. NPI. Bácskai Júlia: 1980. Tizenévesek szexuáletikája. Szakdolgozat ELTE, BTK. Bácskai Júlia - Bóna János: 1981. Beszélgetések a szexrõl és más dolgokról. Gondolat. Bálint Mária - Gubi Mihály - Mihály Ottó: 1980. A polgári nevelés radikális alternativái. Tankönyvkiadó Berné, Eric: 1984. Emberi játszmák. Gondolat. elmélete és ennek pedagógiai perspektivái. Pedagógiai Szemle Buda Béla: 1979. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei. MRT. TK. Buda Béla: 197 Buda Béla: 1980. Az empátia. A beleélés lélektana. Gondolat.

Buda B°la - Szilágyi Vilmos: 197^. Párválasztás. A partnerkapcsolatok pszichológiája. Gondo Buda B^la - László János: 1981. Beszéd a szavak mögött. MRT. TK. Bioenergetika, 1985. Szegedi Tanárképzõ, szerk. Klein Sándor Cseh-Szombathy László: 1979. Családszociológiai problémák és módszerek. Gondolat. Csepeli György: 1987. Csoporttudat - nemzettudat. Elvek és utak. Magvetõ. Csoportdinamika. 1975. Válogatás Kürt Lewin mûveibõl. Közgazdasági és Jogi Kiadó. Donáth Blanka, G.: 1980. Személyiségformáló kiscsoportmunka az iskolában. Akadémiai Kiadó. Exploráció és terápia. 1981. Akadémiai Kiadó, Pszichológiai Mûhely, Fõszerk.: Popper Péter Férge Zsuzsa: 1969. Társadalmunk rétegzõdése. Közgazdasági é Jogi Könyvkiadó. Gerevich József: 1980. Terápiák társadalma - társadalmak terápiája. Gondolat. Hankiss Ágnes: 1978. A bizalom anatómiája. Magvetõ. Hankiss Elemér: 1979. Társadalmi csapdák. Magvetõ. Hankiss Elemér:' 1982. Diagnózisok 1. Magvetõ. Hankiss Elemér: 1986. Diagnózisok 2. Magvetõ. Hall, E.T.: 1980. Rejtett dimenziók. Gondolat. Jakowski, Kazimierz: 1979. Pszichiátria és humánum. Gondolat - 70 - 71 -

Játék, színjáték, személyiség. 1981. Dokumentumgyûjtemény. NPI. Kiss Tihamér: 1978. Az énkép kialakulása és fejlõdése-Tankönyvkiadó, összeállította: Gadnai Kreativitás és deviáció. 1982. Akadémiai Kiadó, Pszichológiai Mûhely, F'szerk.: Popper Péter Kulcsár Zsuzsanna: 1976. Személyiségpszichológia. ELTE BTK. Jegyzet. Landau, Erika: 1975. A kreativitás pszichológiája. Tankönyvkiadó Lénárd Ferenc: 1979. A közoktatás fejlesztése és a pszichológia. Akadémiai Kiadó Losonczi Á az értékekben. Gondolat. Magatartásminták és azonosulás, 1978. Gondolat, Szerk.: Zsinszky László Kérei Ferenc: 1977. A pszichológiai dramatizálás. Szociodráma, pszichodráma, szerepgyakorlatok. Népmûvelési Int. Mérei Ferenc - Szakács Ferenc: 1977- A kl gyakorlata. Medicina Mérei Ferenc: 1971. Közösségek rejtett hálózata. Közgazdasági és Jogi Kiadó Mérei Ferenc - Ajkay Klára - Dobos Emõ - Erdélyi Ildikó: 1981/1. A pszichodráma formalizálása. Pszichológia Mérei Ferenc - Ajkay Klára - Dobos Emõ A pszichodráma önismereti és terápiás alkalmazása. Akadémiai Kiadó

önértékelés és önfeltárulkozés encounter csoportokban. 1980. Honti B. László recenziója. Kézirat Pataki Ferenc - Hunyady György: 1972. A csoportkohézió. Akadémiai Kiad* Popper P«ter: 1981. A belsõ utak könyve. Magvet? Pedagógiai szociálpszichológia, 1976. Gondolat Kiadó Válogatta: Pataki Ferenc A pszichodráma önismereti és terápiás alkalmazása. 1986. Akadémiai Kiadó, szerk.: Erdélyi Ildikó Peck, Dávid - Whitlow, Dávid: 1983. Személyiségelmé

Gondolat Kiadó Ranschburg Jenõ - Popper Péter: 1978. Személyiségünk titkai. RTV - Minerva Rogers, Garl: 1970: Encounter csoportok. Kézirat Snyders, G.: 1977. Irányitott nevelés vagy szabad nevelés? Gondolat Kiadó Secord - Backmann: 1972. Szociálpszichológia. Kossuth Kiadó Vikár György: 1980. Az ifjúkor válságai. Gondolat Kiadó Vikár György: 1984. Gyógyítás és ön Vekerdy Tamás: 197^. A színészi hatás eszközei - Zeami mester mûvei szerint. Lélektani elemzés. Magvetõ Winkel, R.: 1981. Pedagógiai pszichiátria. Tankön Készült az ELTE Sokszorosítóözemében 700 pékttnytam Felelõs kiadó: Dr. Hunyady György Felelõs vezetõ: Arató Tamás ELTE 91148

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful