You are on page 1of 9

ROTEIROCORAZNDECHOCOLATE,

UnmisterioparaTintimnenCompostela,deJaurguizar

Nome:______________________________Curso:_____110615

1. Por fin chegamos a


Compostela. A maiora dos
buses de excursins privadas
chegan a Ra de Xon XXIII,
onde se construu unha
marquesia enorme para
protexer da chuvia aos
visitantes. Ao outro lado da
beirarra podes ver facultades que forman parte do campus
norte.Nonosolibro,oimaxinarioinstitutoCharlesLemaur
no que estuda Uxo estara onde hoxe est a Facultade de
CienciasdaEducacin,anteschamadaMaxisterio.
Queunhafacultade?___________________________________
_______________________________________________________
Queuncampusuniversitario?_________________________
_______________________________________________________
En que podes traballar se estudas Ciencias da Educacin ou
Maxisterio?_____________________________________________

2. Pasamos por diante da Biblioteca


PblicadeSantiago,quelevaonomedo
derradeiro alcalde republicano de
Compostela,asasinadoen1936durantea
guerracivilespaola.
Como se chamaba este alcalde, que tamn foi un editor que
impulsoualinguagalega?______________________________
RoteiroCorazndechocolate.Px.1

3. Imos bordeando o Mosteiro de


San Martio Pinario. No cumio
da sa fachada principal est este
santo representado. Que est a
facer?_________________________
_______________________________
_______________________________________________________
Queusotenhoxeesteedificio?____________________________
______________________________________________________

4. Voltamos pola Ruela de Xerusaln. Quen viva na idade


medianestaruela?______________________________________

5.EntramosnoPazodeXelmrez.Faiunpoucodememoria,
quen era Xelmrez? (Se non o recordas podes mirar a px. 74
dolibro)_______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
A sala mis importante o
salndefestasecomidasdos.
XIII no segundo andar. Busca
algn motivo decorativo nas
mnsulasrelacionadoconestas
dasactividades___________
___________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

6.AosardoPazodeXelmrez,enosadereitaestoHostal
dos Reis Catlicos. Cando o construran Isabel e Fernando e
paraqueuso?___________________________________________
RoteiroCorazndechocolate.Px.2

DiquesonosseguinteselementosdafachadadoHostal

RoteiroCorazndechocolate.Px.3

7. Agora vas a facer un


pequeno percorrido sen
profes. Tira de fronte,
deixando ta dereita o
Hostal dos Reis Catlicos e
comeza a descender a ra
Hortas,naqueestaraacasa
dopaidoUxo.
taesquerdaversestaigrexa,queestdedicadaaunsanto
quetenonomedundospersonaxesdanovela,coqueseatopa
Uxonossotosdacatedral.Quen?_______________________

Baixaaton23daRaHortasecomprobaseacasadopaide
Uxo se parece descrita no libro ou diferente (se non te
acordasconsultanapx.34dolibro)______________________

8. Volve subir at a praza do Obradoiro e vai ao edificio que


estenfrontedoHostaldosReisCatlicos,ondeteagardanas
profes. o pazo de Fonseca, primeira s da universidade
compostel.Entramosveroseufermosoclaustro.
Queunclaustro?_______________________________________
_______________________________________________________

9. Subimos Praza das Prateras.


Por que se chama esta praza das
Prateras?_____________________
_______________________________

RoteiroCorazndechocolate.Px.4

10.FxatenaportadadePrateras,deestiloromnico.
diquerepresentanasseguintesfiguras:

11.PrazadaQuintana.PorqueaspartessechamanQuintana
deVivoseQuintanadeMortos?___________________________
_______________________________________________________
Comosechamaatorredoreloxo?_________________________

12.Citaalgnlibroquevsemosnoarquivocatedralicio
__________________________________________________

13. Agora tedes que facer outra vez


ss un percorrido mis longo.
Subindo por esta ra que leva o
nome do arcebispo da pregunta 5
veredes varios comercios de
artesana. Un deles ten o nome
dunha obra de lvaro Cunqueiro,
un escritor galego do s. XX moi importante. Recoeceralo
porquetennoseuescaparateologoconUxoeoSr.Grozni.
ComosetitulaaobradeA.Cunqueiro?
__________________________________________________
RoteiroCorazndechocolate.Px.5

14.Candocheguedescima,collede
vosa esquerda, pola ra do
Preguntoiroecontinuadeataapraza
de Cervantes. Ao ver a fonte de
Cervantes buscade vosa esquerda
unhalibraraquetennoescaparateo
noso libro. Aqu onde se situara o
Diario Galego. Entra, dirxete a algn
dependente e explcalles que es
alumna/odoIESdeMelideenecesitasosobresecreto.breo,
nelatoparsinstrucinsparacontinuaretamnrespostaaesta
preguntanocasodequenonvosacordedes:
Que broma lle gastaba Don Anxo, o xefe do xornal, a Uxo?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

15. Chegchedes ao Mercado


de Abastos. Sacade tres fotos
co mbil: Unha nun posto de
peixe, outra nun posto de
froita e outra nun de flores.
Teredes que ensinarllas s
profes.

16. Seguide por esa mesma


ra, a das Ameas, at o final.
Veredes un edificio moi
grandedepedra,aFacultade
deHistoria.Collededereitae
ide rodeando o edificio,
deixndoo sempre vosa
RoteiroCorazndechocolate.Px.6

esquerda,atchegaraunhapracianaqueveredessprofes,
quevosaxudarnaresponderestapregunta.
Que facultade est antes na praza de Mazarelos e cal est
agora?________________________________________________
_______________________________________________________

17. Continuade pola ra Cardenal


Pay,colledeesquerdapolaRa
Orfas e seguide recto ata ver uns
soportais dereita. Ide por
debaixo deles, vendo a praza do
Toural vosa dereita. Seguide de
fronte ata ver un gran parque, a
Alameda de Santiago. Cruzade
respectando o semforo e
camiade polo paseo central da
alameda. Veredes unha escultura
de das mulleres chamadas As
Maras. Facede unha foto co
mbil, porque logo teredes que
ensinarlla s profes, que vos contarn a historia destas das
irmns.
MirandoparaasMaras,dereitaestoinstitutomisantigo
deCompostela.Comosechama?_________________________

18. Volvede por onde viestes,


ata chegar de novo praza do
Toural. Buscade unha tenda que
ten un nome en ingls que
significa Fbrica de Chocolate,
entrade e decdelle que sodes do
RoteiroCorazndechocolate.Px.7

IESdeMelideeidespolavosarecompensa.

19. Imos pola ra do Vilar


unha das mis fermosas e
famosas de Compostela.
Para que servan os
soportais?______________
________________________
________________________
Para que eran esas
ventaasquesevennoteito?____________________________

20. Volvemos praza do Obradoiro para coller as entradas


paraentrarnacatedral.
Porquesechamabaasestapraza?________________________
DequeestiloafachadadaCatedraldoobradoiro?_________

21.Entramosnacatedral.Pordesgrazanon
podemos ver o Prtico da Gloria, xa que o
estn restaurando, pero veremos o altar
maior, a capela da Corticela, o sepulcro de
Santiago...
Cal a parte mis antiga da Catedral? de
quesculo?__________________________
__________________________________

22.Catedral.CandoabreaportaSanta?___
______________________________________
Fxatenainscricinqueestenribadaporta,
recoecesalgunhaletragrega?_________
_____________________________________
Cantasinscricinscomoestaviches?__________
RoteiroCorazndechocolate.Px.8

MAPA
(Sobre Secreto na Librara Couceiro)
Antes de sar da librara, agradcelle aos empregdos/as a axuda prestada.
Na fonte desta praza Don Anxo mandoulle buscar a Uxo os pes de Cervantes e ao asomarse
fonte empurrouno e mollouno todo.
Aqu tes un mapa, a ver se che sirve de axuda. Ao sar da librara Couceiro colle ta dereita e
baixa por onde est a Igrexa de San Bieito, deixndoa tamn ta dereita. Segue baixando como
indica o mapa, pero se non consegues seguilo, pregntalle a algun como podes chegar ao
Mercado de Abastos.
Os puntos vermellos sinalan as paradas, que van explicadas nas preguntas 14,15, 16, 17 e 18.

14

15

16

18
17