You are on page 1of 3

STATUT FUNDACJI im Michaa Zduniaka

Postanowienia oglne 1 1. Fundacja pod nazw FUNDACJA im MICHAA ZDUNIAKA zwana dalej
Fundacj, ustanowiona przez: Ew Wi niewsk- Zduniak Zwan dalej fundatorka, aktem notaria
lnym sporzdzonym przez notariusza Janusza W. Putowskiego w kancelarii notarialnej
w Kielcach ul Piotrkowska 29 w dniu 23-06-2010 dziaa na podstawie przepisw prawa
polskiego oraz niniejszego statutu. 2. Fundacja jest apolityczna i nie zwizana z a
dnym wyznaniem. 2 1. Fundacja ma osobowo prawn. 2. Fundacja zostaa ustanowiona na cz
as nieokre lony. 3 Siedzib fundacji jest miasto Wchock 4 1. Terenem dziaalno ci Fundac
i jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbdnym dla wa ciwego
realizowania celw moe ona prowadzi dziaalno take poza granicami Rzeczpospolitej Polsk
ej. 2. Fundacja uywa pieczci okrgej z napisem w otoku FUNDACJA im MICHAA ZDUNIAKA . 3.
undacja moe dla celw wsppracy z zagranic posugiwa si tumaczeniem nazwy w wybranych j
obcych. 5 Fundacja moe ustanawia odznaki, medale honorowe i przyznawa je wraz z in
nymi nagrodami i wyrnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasuonym dla fundacji. Cele
i zasady dziaania Fundacji. 6 Celami Fundacji s: 1. Inicjowanie i wspieranie dziaa
w zakresie rozwoju i wzbogacania kultury Polskiej 2. Popularyzacja kultury Polsk
iej w kraju i zagranic . 3. Wspieranie rozwoju modych artystw Polskich 4. Edukacja
kulturalna 5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne wspdziaanie w
rozwoju spoeczestwa obywatelskiego. 6. Dziaalno na rzecz organizacji, ktrych celami st
atutowymi jest: dziaalno naukowa, naukowo-techniczna, o wiatowa, kulturalna, w zakres
ie kultury fizycznej i sportu, ochrony rodowiska, dobroczynno ci, ochrony zdrowia i
pomocy spoecznej, rehabilitacji zawodowej i spoecznej inwalidw. 7 Fundacja realizu
je swoje cele w szczeglno ci lecz nie wycznie poprzez: 1. Prowadzenie szk artystycznych
2. Rzecznictwo interesw grup artystycznych wynikajcych z prawa autorskiego i potr
zeby promocji 3. Dziaalno edukacyjn, wydawnicz i badawcz. 4. Wspprac z wadzami samo
, rzdowymi, organizacjami pozarzdowymi, przedsibiorcami w zakresie wymienionym w ce
lach dziaania Fundacji. 5. Organizacje wydarze kulturalnych w kraju i zagranic (kon
certw, wystaw, spektakli, konkursw). 6. Zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub
finansowanie. 7. Przyznawanie nagrd i stypendiw 8 Dla osignicia swych celw Fundacja m
oe wspiera dziaalno innych osb i instytucji zbien z jej celami. Dziaalno poytku p
Fundacji 9 1. Fundacja prowadzi dziaalno spoecznie uyteczn w sferze zada publicznych
re lonych w ustawie o dziaalno ci poytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogu spoe
zno ci jako dziaalno poytku publicznego. 2. Dziaalno statutowa Fundacji jest prowadzon
ako dziaalno nieodpatna w rozumieniu przepisw ustawy o dziaalno ci poytku publicznego
wolontariacie. 10 1. Fundacja nie moe udziela poyczek lub dokonywa zabezpieczenia z
obowiza majtkiem Fundacji w stosunku do czonkw organw Fundacji lub pracownikw Fundacji
oraz osb, z ktrymi pracownicy pozostaj w zwizku maeskim albo w stosunku pokrewiestwa
powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa lub powinowactwa w linii bocznej do d
rugiego stopnia albo s zwizani z tytuu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanyc
h dalej "osobami bliskimi". 2. Fundacja nie moe przekazywa swojego majtku na rzecz
czonkw organw Fundacji lub pracownikw oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni w s
tosunku do osb trzecich, w szczeglno ci jeeli przekazanie to nastpuje bezpatnie lub na
preferencyjnych warunkach. 3. Fundacja nie moe wykorzystywa swojego majtku na rzecz
czonkw organw Fundacji lub pracownikw oraz ich osb bliskich na zasadach innych ni w s
tosunku do osb trzecich chyba, e to wykorzystanie bezpo rednio wynika ze statutowego
celu Fundacji. 4. Fundacja nie moe dokonywa zakupu towarw lub usug na szczeglnych za
sadach od podmiotw, w ktrych uczestnicz czonkowie organw Fundacji lub pracownicy Fund
acji oraz ich osoby bliskie. Majtek i dochody Fundacji. 11 Majtek Fundacji stanowi
jej fundusz zaoycielski w kwocie 1.000 (jeden tysic) zotych oraz inne mienie nabyte
przez Fundacj w toku dziaania. 12 Dochody Fundacji pochodzi mog w szczeglno ci z: 1.
arowizn, spadkw, zapisw, 2. dotacji i subwencji oraz grantw, 3. dochodw ze zbirek i i
mprez publicznych, 4. dochodw z majtku Fundacji. 13 1. Dochody pochodzce z dotacji,
subwencji, darowizn, spadkw i zapisw mog by uyte na realizacj celw Fundacji tylko z p
szanowaniem woli spadkobiercw lub donatorw. Jednake postanowienie ofiarodawcw nie moe
by sprzeczne z celami statutowymi Fundacji. 2. W sprawach przyjcia darowizn i dzi
edziczenia o wiadczenia wymagane przepisami prawa skada Zarzd Fundacji. 3. W przypad
ku powoania Fundacji do dziedziczenia, Zarzd Fundacji skada o wiadczenie o przyjciu sp
adku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wwczas, gdy w chwili skadania tego o wiadcze
nia jest oczywiste, e stan czynny spadku znacznie przewysza ewentualne dugi spadkow

e. Wadze Fundacji. 14 1. Wadzami fundacji s: a) Rada Nadzorcza Fundacji, b) Zarzd Fu


ndacji. 2. Czonkowie Rady Nadzorczej nie pobieraj wynagrodzenia z tytuu udziau w pra
cach tego organu, z wyjtkiem zwrotu udokumentowanych wydatkw zwizanych z uczestnict
wem w pracach tych organw, w tym kosztw podry. Rada Nadzorcza Fundacji. 15 1. Rada N
adzorcza jest organem stanowicym, kontrolnym i opiniujcym Fundacji. 2. Rada Nadzor
cza skada si z trzech do sze ciu czonkw. 3. W skad Rady Nadzorczej z mocy statutu wchod
z Fundatorzy. 4. Czonkw pierwszego skadu Rady powouj Fundatorzy. Nastpnych czonkw Ra
miejsce osb, ktre przestay peni t funkcj lub dla rozszerzenia skadu Rady, powouje s
zj Rada, po uzyskaniu opinii Fundatorw. 5. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach o
dwoanie czonka Rady i przez to pozbawienie go czonkostwa w Radzie, moe nastpi w wyniku
uchway podjtej wikszo ci bezwzgldn gosw przez pozostaych czonkw Rady Fundacji. Fu
e mog by w ten sposb pozbawieni czonkostwa w Radzie Fundacji. 6. Czonkostwo w Radzie
Nadzorczej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z czonkostwa lub mierci czonka Ra
dy. 7. Nie mona czy czonkostwa w Radzie Nadzorczej z penieniem funkcji w Zarzdzie Fund
cji lub ze stosunkiem pracy z Fundacj. 8. W razie powoania czonka Rady Nadzorczej,
za jego zgod, do Zarzdu Fundacji lub nawizania przez czonka Rady stosunku pracy z Fu
ndacj czonkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas penie
nia funkcji lub trwania stosunku pracy. 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodni
czcego Rady. Przewodniczcy Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje j na zewntrz oraz
zwouje i przewodniczy zebraniom Rady. 16 1. Rada Nadzorcza zbiera si co najmniej
dwa razy w roku. 2. Rad zwouje Przewodniczcy Rady z wasnej inicjatywy albo na wniose
k Zarzdu lub Fundatora, zgoszony na pi mie. 3. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w fo
rmie uchwa zwyk wikszo ci gosw, przy obecno ci co najmniej poowy czonkw Rady. W r
zby gosw decyduje gos Przewodniczcego. 17 Do zada Rady naley w szczeglno ci: 1. Powo
i odwoywanie Prezesa i czonkw Zarzdu. 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu czonkw Z
arzdu i ustalanie ich wynagrodzenia. 3. Ocena pracy Zarzdu, przyjmowanie corocznyc
h sprawozda lub bilansu i udzielanie czonkom Zarzdu absolutorium. 4. Kontrolowanie
biecej dziaalno ci Zarzdu Fundacji. 5. Wytyczanie gwnych kierunkw dziaalno ci Fundacj
adzr nad dziaalno ci Fundacji. 7. Podejmowanie na wniosek Zarzdu Fundacji decyzji o poc
eniu z inn Fundacj lub o likwidacji Fundacji. 8. Podejmowaniu decyzji o rozpoczciu,
zakoczeniu dziaalno ci gospodarczej. 18 Rada Nadzorcza w celu wykonania swych zada j
est uprawniona do: 1. dania od Zarzdu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentw do
tyczcych dziaalno ci Fundacji, 2. Dokonywania rewizji majtku oraz kontroli finansowej
Fundacji. Zarzd Fundacji. 19 1. Zarzd Fundacji skada si z nie wicej ni trzech osb p
wanych przez Rad Fundacji na trzyletni kadencj. 2. Funkcj czonka Zarzdu mona peni pr
icej ni jedn kadencj. 3. Rada Nadzorcza powouje Prezesa Zarzdu, z tym zastrzeeniem e
rwszego Prezesa Zarzdu ustanawiaj Fundatorzy. 4. Zarzd Fundacji w cao ci lub jej poszc
zeglni czonkowie mog by odwoani przez Rad Nadzorcza przed upywem kadencji w drodze uch
ay podjtej zwyk wikszo ci gosw, przy obecno ci co najmniej poowy czonkw Rady. W ra
by gosw decyduje gos Przewodniczcego. 20 1. Zarzd kieruje dziaalno ci Fundacji i rep
tuje j na zewntrz. 2. Do zada Zarzdu naley w szczeglno ci: 1) uchwalanie rocznych plan
ziaania Fundacji oraz planw finansowych, 2) uchwalanie regulaminw, 3) sprawowanie z
arzdu majtkiem Fundacji, 4) ustalanie wielko ci zatrudnienia i wysoko ci rodkw na wynagr
odzenia pracownikw Fundacji, 5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie pr
zekazanych do kompetencji innych organw, 6) przyjmowanie darowizn, spadkw i zapisw,
subwencji i dotacji, 7) wystpowanie z wnioskiem i wyraanie zgody w sprawie zmian
statutu Fundacji, poczenia z inn Fundacj oraz likwidacja Fundacji. 8) Przygotowywani
e wniosku do Rady Nadzorczej w sprawie rozpoczcia/zakoczenia prowadzenia dziaalno ci
gospodarczej przez Fundacj. 9) Realizuje uchway Rady Nadzorczej. 3. Zarzd podejmuje
decyzje na posiedzeniach w formie uchwa zwyk wikszo ci gosw jego czonkw obecnych
zeniu Zarzdu. 4. O posiedzeniu musz by powiadomieni wszyscy czonkowie Zarzdu. 5. Zarzd
moe powoywa penomocnikw do kierowania wyodrbnion sfer spraw nalecych do zada Fund
Zarzd co roku, do dnia 30 wrze nia kadego roku , zobowizany jest przedkada Radzie Nadzo
rczej sprawozdanie z dziaalno ci Fundacji. Sposb Reprezentacji 21 1. O wiadczenia woli
w imieniu Fundacji, z zastrzeeniem ust. 2, skadaj: 1) Prezes Zarzdu Fundacji
jednoo
sobowo, gdy Zarzd jest jednoosobowy 2) Dwaj czonkowie Zarzdu dziaajcy cznie, gdy Zarz
iczy wicej ni jedn osob. 2. W sprawach dotyczcych zatrudniania pracownikw oraz w spraw
ach nie zwizanych z zaciganiem zobowiza majtkowych powyej 5.000 (pi tysicy) zotych
nia woli w imieniu Fundacji moe skada jednoosobowo Prezes Fundacji. Rada Programowa
Fundacji 22 Rada Programowa liczy do 5 osb spo rd autorytetw w danej dziedzinie ycia

spoecznego, kulturalnego lub gospodarczego, powoywanych i odwoywanych przez Fundato


rw. Rada Programowa jest ciaem doradczym i opiniotwrczym dla wadz Fundacji. Zmiana S
tatutu 23 1. Zmiany Statutu dokonuje Zarzd Fundacji w formie uchway podjtej po uprz
ednim zatwierdzeniu projektu zmian przez Rad Fundacji. 2. Zmiana Statutu nie moe p
owodowa istotnych zmian celw Fundacji. Poczenie z inn fundacj. 24 1. Fundacja moe si
z inn fundacj dla efektywnego realizowania swoich celw. 2. Poczenie z inn fundacj nie
oe nastpi, jeeli w jego wyniku mgby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 25 W sprawach
poczenia z inn Fundacj wa ciwy jest zarzd, przy czym jego decyzje zapadaj w drodze uch
i dla swej skuteczno ci wymagaj zatwierdzenia przez Rad Fundacji. Likwidacja Fundacj
i. 26 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osignicia celw, dla ktrych zostaa ustanowi
ona lub w razie wyczerpania si jej rodkw finansowych i majtku. 2. Likwidatorw Fundacj
i powouje i odwouje Rada Nadzorcza. 27 Decyzj o likwidacji podejmuje Zarzd w drodze
uchway, ktra w celu wywoania skutkw prawnych wymaga zatwierdzenia przez Rad Fundacji.
28 rodki finansowe i majtek pozostay po likwidacji Fundacji mog zosta przeznaczone m
oc uchway Rady Fundacji na rzecz dziaajcych w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zb
lionych celach. Gospodarka finansowa Fundacji 29 1. Fundacja prowadzi gospodark fi
nansow i ewidencj ksigow, zgodnie z obowizujcymi przepisami. 2. Fundacja moe tworzy f
usze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania okre laj regulaminy celowe, uchwa
lone przez Zarzd Fundacji, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej. 3. Fundacja moe pr
owadzi dziaalno gospodarcz.