You are on page 1of 5

други део студија - усмерена настава

област АРХИТЕКТУРА - изборни предмет


04 година 08 семестар др Ана Никезић
назив предмета : шифра предмета :
САВРЕМЕНА УРБАНА ПОРОДИЧНА КУЋА А.И7. 3 ЕCTS
ЦИЉ НАСТАВЕ ОБЛИК НАСТАВЕ НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА

Основни циљ је разумевање сложености и Предавања и вежбе одвијају се симултано Оцена подразумева активно учествовање
слојевитости проблематике савремене кроз интерактивану дискусију у којој се на на дискусијама, излагање материје
породичне куће у околностима густо основу получасовну експликације теме или семинарског рада и предају и одбрану
изграђене структуре градског центра, као и проблема, дискутије и расправља. елабората који садржи семинарски и
оспособљавање за анализу слојевитости графички рад.
њенe структуре посматране кроз оквир Дискусије су груписане према тематским Од 100 бодова који изражавају максимални
савременог друштва и града 21. века. јединицама и методолошким захтевима успех студента, 35 бодова студент стиче
Испитују се однос архитектуре и урбаног наставе. активним учествовањем у дискусијама, 15
стила живота, однос куће и свакодневног бодова студент стиче на изради
живота у граду, те однос идентитета Израда семинарског и графичког рада семинарског рада (10 поена текст + 5
савременог станованика града и предвиђа се у оквиру предходно описане поена излагање), а 50 на основу графичког
специфичан карактер наслеђене структуре наставе, увек кроз јавну дикусију свих рада (35 поена графика + 15 поена усмена
градског центра. учесника у настави. одбрана)
други део студија - усмерена настава
област АРХИТЕКТУРА - изборни предмет
04/05 година 07/08/09 семестар др Ана Никезић
назив предмета :
3 ECTS
САВРЕМЕНА УРБАНА ПОРОДИЧНА КУЋА
АКТИВНОСТИ

предав.

факул.
вежбе
сати

сати

сати
ван
ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА ПРОГРАМ ВЕЖБИ ВАН
ФАКУЛТЕТА
активна настава
Проблем савремене урбане породичне куће
01 Дискусије о проблемима савремене урбане куће, са акцентом 1 1 2
- сложеност и слојевитост - Припрема за
на њену трансформацију кроз паралелно посматрање развоја
02 Искуство породичног становања и урбане породичне куће дискусију 1 1 2
куће, града и човека
03 Будућност породичног становања и урбане породичне куће 1 1 2
04 Преображај свакодневице после 1950. 1 1 2
05 Проблем џентрификације и идентитета Припрема за 1 1 2
КУЋА И ЧОВЕК Проучавање литературе и мање дискусије на изабране теме
Кућа као парадигма урбаног стила дискусију
06 1 1 2
живота
5 тема релевантних за истраживање проблематике
07 Кућа за нови стил живота Припрема теме 1 1 3
конципирања савремене урбане куће
Дефинисање
08 Преображај структуре градског центра Тема 1: Приватност породичног и јавност урбаног домена области 1 1 2
истраживања
КУЋА И ГРАД
09 кварт и улица Конкретизација 1 1 2
Позиција куће у Тема 2: кућа у густо изграђеном простору града –
теме
10 градском центру блок и парцела напред/назад, горе/доле, испред/иза, и њихово степеновање 1 1 2
истраживања
Дискусијa на задату тему, са акцентом na испитивање куће
Дефинисање
11 Кућа између човека и града као интермедијалног елемента човек-град - комуникација и 1 1 3
концепта
информација, технологизација куће
Прображај свакодневице у савременом
12 Тема 3: Сложеност наменске структуре урбане куће 1 1 2
УРБАНА градском центру
13 ИНДИВИДУАЛНА Организација простора и арх. склоп 1 1 2
Разрада концепта
КУЋА Лик куће и обликовање простора Тема 4: Променљивости и флексибилност куће
14 1 1 2
(идентитет куће и симболи)
15 Архитектура породичне куће - комуникација Тема 5: Транспарентност и идентитет куће 1 1 2
пасивна настава
16 Консултације и одбрана елабората који садржи Израда елабората
17 семинарски рад и графички рад и припрема 0 2 20
његове одбране
18
19
20
21
22
обрачун сати 15 17 52
др Ана Никезић, диа

Рођена 1973. у Београду.


Дипломирала 1997. на Архитектонском факултету у Београду.
Магистрирала 2001. на Архитектонском факултету у Београду са темом
„Интерпретација феномена форме изграђеног простора, у односу на
садржај и место, на примерима вила 20. века“
Докторирала 2006. на Архитектонском факултету у Београду са темом
„Трансформација концепта породичне куће у условима регенерације
градског центра“

Објавила већи број научних и стручних радова у зборницима и домаћим


часописима и добила више награда на националним архитектонско-
урбанистичким конкурсима.

e-mail: ana.nikezic@gmail.com
САВРЕМЕНА УРБАНА КУЋА; Тема савремене урбане
куће испитује потенцијал приватног становања у
условима глобалног града 21. века. Реч је о
концептуализацији урбане куће, о изналажењу
могућих кључева за решавање проблема које
намеће савремени стил живота.

Архитектонски концепт приватне кућа, било урбане


или субурбане, у низу или слободностојеће, у већини
случајева, оптерећен је увек истим традиционалним
карактеристикама. Типична структура показује
консеквентан низ простора који се смењују у
одређеном ритму, и релацији горе-доле и напред-
назад, наглашавајући карактер породичне структуре
корисника, његов стандард и друштвени статус.
Подсећајући се на карактер и идентитет
средњевековне куће као оне за становање, најам,
као оне за рад, складиштење и трговину, данас се
питамо, шта представља кућа 21. века; да ли је она
пермеабилна структура која прима и преноси
информације између града и човека; да ли је она
дигитална опна или пак контејнер; који је профил
савременог станованика града; који је то
егзистенцијални оптимум простора становања у
граду.

Питање гласи, шта значи становати у околностима


савременог града и како коципирати просторни
оквир урбаног стила живота.

Истраживање концепта подразумева анализу


профила савременог урбита (приватно-јавно, мушко-
женско, природно-артифицијелно), те истраживање
пожељних модела и просторних оквира његовог
становања. Посебно се истражују теме приватност и
медии, реално и виртуелно, глобално и локално,
комфор и усамљеност, сложеност наменске
структуре и флекcибилност, транспарентност живота
и куће, линеарности улице и куће, вертикалност и
инверзија просторног оквира куће.

Концепт приватне урбане куће налази се у фази


драматичне промене свог идентитета,
трансформације која је генерисана како променом
демографске структуре савремене урбане
породице и њеним начином живота, тако и значајним
променама насталим на плану архитектонских
иновација (материјали, технологија). Приватна урбана
кућа је виђена као полигон реконфигурације
стамбеног пејзажа 21. века, фокусирајући се на тему
прожимања рада и становања, сажимања времена,
промену динамике свакодневних активност, те
трансформацију куће као покретача развоја града и
друштва у целини.
ЛИТЕРАТУРА

Benyel, Katherine (1997) The Room in Context. Design Without Boundaries, New York: McGraw-Hill;

de Certaeau, Michael (1980) The Practice of Everyday Life;

Columina, Beatriz (ed) (1992) Sexuality and Space, New York: Princeton Architectural Press.;

Columina, Beatriz (1996) Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media, MIT press;

Crawford, J., H. (2002) Car free Cities, International Books;

Еко, Умберто (1973) Култура, информација, комуникација, Београд: Нолит;

Hill, Jonathan (2000) Occupying Architecture, Routledge;

Holl, Steven (1983) Rural and Urban House Types in North America, no.9, NY: Pamphlet arch.;

Jacobs, Jane (1992) The Death and Life of Great American Cities. New York: Vintage Books.
Originally published: New York: Random House, (1961).;

Kloos, Maarten & Dave Wendt (eds) (2000) Formats for Living: Contemporary Floor Plans in Amsterdam.
Amsterdam: ARCAM/Architectura & Natura Press;

Leach, Neil (ed) Rethinking Architecture,

Лефевре, Хенри (1988) Критика свакидашњег живота, прев. П. Вранички, Загреб: Напријед;

Lefebvre, Henry (2001) The Production of Space, Blackwell;

Nylander, Ola (2002) Architecture of the Home, London: Willey-Academy;

Riley, T. (1999) The Un-Private House, New York: MOMA;

Rybczynski, Witold (1986) Home. A Short History of an Idea, London: Penguin Books;

Sassen, Saskia (2004) The Global City,

Spain, Daphne (2006) Gendered Spaces, North Carolina Press;

Thackara, John (2006) In the Bubble, MIT press;

Urhahn, G., B. and Bobic, M. ( 1994) A Pattern Image. A Typological Tool for Quality in Urban Planning,
THOTH Publishers Bussun;

Young Architects 5 (2005) Inhabiting Identity, Princton arch.press;

Zukin, Sharon (1995) The Culture of Cities. Oxford: Blackwell.;

Часописи са посебно истакнутом темом од интереса за истраживање


JA 34 Dimensions of the Urban House, summer 1999.;
JA 36 Framing of the House, spring 2000.;
A+T Housing and Flexibility I & II , Spain:1998.;
A+T Density I, II, III, IV, Spain: 2002.-2003.;
A10
AD wiley academy