Физика зграда

Предавач:
Предавач: доц.
доц. др.
др. Ана Радивојевић

1. предавање
школска 20062006-07 год.
год.

Увод – генеза, основна начела
Систем стандарда

материјали
(отелотворују објекат)

физички
феномени

(објашњавају
карактеристике
понашања објекта
у односу на своју
околину, и
обрнуто)

1

Однос човека и околине
„

карактеристике савременог друштва и
проблеми који га прате допринели
убрзаном развоју нове науке:

наука о околини-средини (environmental

science)

(физички и социјални/
социјални/психосоцијални аспект)
аспект)

Однос човека и околине

„

„

поље деловања ове науке укључује
области рада архитеката:
архитеката:
просторно
и
урбанистичко
планирање,
планирање,
урбанистичко и архитектонско пројектовање и
грађење),
грађење),
али и елементе других наука које могу
бити
од
значаја
за
архитектонску
делатност:
делатност:
климатологију,
климатологију, екологију,
екологију, одрживи развој

(sustainable development)

2

Појаве и проблеми који прате
савремено друштво и утичу на наш
однос према окружењу?
неконтролисана сеча шума

ерозија земљишта

Појаве и проблеми који прате
савремено друштво и утичу на наш
однос према окружењу?
ерозија земљишта

повећање сиромаштва

3

Појаве и проблеми који прате
савремено друштво и утичу на наш
однос према окружењу?
повећање сиромаштва

миграције

интензивно насељавање
(урбанизација)
урбанизација) градова

Појаве и проблеми који прате
савремено друштво и утичу на наш
однос према окружењу?
интензивна урбанизација
градова

интензивирање саобраћаја

повећање градова

4

Појаве и проблеми који прате
савремено друштво и утичу на наш
однос према окружењу?
интензивирање саобраћаја

утицај на микроклиму града

повећање температуре

повећање
загађења

Појаве и проблеми који прате
савремено друштво и утичу на наш
однос према окружењу?
утицај на микроклиму града

повећање температуре

повећање потребе за енергијом
– енергетским ресурсима

5

Појаве и проблеми који прате
савремено друштво и утичу на наш
однос према окружењу?
повећање потребе за енергијом
– енергетским ресурсима

прљаве технологије загађење околине

„

„

овакви

прихватање нових концепата –
концепт одрживог развоја,
развоја, што
укључује и питање истраживања
алтернативних извора енергије

услови

допринели развоју
грађевинске физике као посебног
поља деловања архитеката усмереног
на физичке феномене које неки објекат
испољава, или им је изложен (топлота,
звук, светлост, пожар,....);
замајац за развој ове градитељске
науке – светска енергетска криза

седамдесетих година ХХ века

6

Еволуција односа према топлотној
заштити зграда
принцип грађења у складу са природним условима
локације

1.
„
„

добро познавање карактеристика микролокације
(позитивних и негативних)
негативних)
у одређеној мери другачије схватање питања топлотног
комфора од данашњег – скромнији захтеви

постепено ‘заборављање’
заборављање’ климатских принципа као
последица доступности фосилних горива

2.
„
„
„

„

примена различитих система грејања у објектима
развој нових материјала и технологија грађења
јефтино гориво (енергија)
енергија) којом се компензују недостаци
које објекти испољавају у погледу топлотног комфора
(зими и лети)
лети)
појава грађевинских штета као последица недовољно
промишљене примене нових материјала и технологија
грађења – подстицај за развој првих прописа из области
топлотне заштите

Еволуција односа према топлотној
заштити зграда
брига о потрошњи енергије
након нафтне кризе с
почетка седамдесетих година
XX века
доводи до:
до:

3.

„

брижљивијег односа према
ресурсима
„

„

„

„

повратак климатским
(биоклиматским)
биоклиматским) принципима
грађења
истраживање могућности примене
алтернативних извора енергије
развоја система прописа из
области топлотне заштите

разматрања проблема
загађења,
загађења, односно утицаја на
животну средину

7

у датим околностима,
околностима, савремено пројектовање и
грађење у све већој мери представља процес
усаглашавања између:
између:

„

„

„

„

„

човека и његових потреба које пројектом/
пројектом/објектом треба
задовољити – питање комфора који у објекту треба
омогућити
зграде/
зграде/објекта – однос објекта и локације (спољашњи
утицаји/
утицаји/услови);
услови); однос облика објекта и његове организације
(унутрашњи утицаји/
утицаји/услови);
услови);
примењених технологија (система)
система) унутар објекта

овакав интегралан однос води ка нечему што се може
назвати “climate design”
design” – настојање да се оствари

максималан комфор у објекту уз минимум
енергије!!!!!!
енергије!!!!!!

„

„

омотач објекта / фасада–
фасада– део објекта који представља
посредника између спољашњег и унутрашњег простора и који
трпи највеће и најразнородније утицаје!!!!
утицаје!!!!
она је место којим се у највећој мери регулише питање
светлосног,
светлосног, топлотног,
топлотног, акустичног и ваздушног комфора

8

Савремени однос према питању
топлотне заштите зграда
„

данас у свету: питање термичке заштите се
не задржава у оквирима минималних захтева
за топлотном заштитом, већ је изражена
тежња за енергетском рационализацијом
„

„

„

третман објекта заједно са инсталационим и
другим системима који у њему постоје
разматрање укупне потрошње и потребе за
енергијом једног објекта
увођење нових концепцијских и техничкотехничкотехнолошких решења

9

Савремени однос према питању
топлотне заштите зграда

Термичка заштита и прописи
из ове области код нас
„

„

ситуација код нас: каснимо за један корак у
односу
на
развијене
земље
(питање
енергетске рационализације у повоју и још
увек
није
регулисано
одговарајућим
прописима);
концепт термичке заштите се задржава на
прорачуну укупних трансмисионих губитака
објеката, без разматрања питања укупних
енергетских перформанси објекта

10

Термичка заштита и прописи
из ове области код нас
„

уопште посматрано, питање термичке
заштите условљено:
„
„

„

наменом објекта
климатским параметрима у односу на дневни
циклус (ноћноћ-дан)
дан) и годишњи циклус (летолето-зима)
зима)
климатске карактеристике нашег поднебља такве
да изискују разматрање тзв.
тзв. зимског и летњег
режима

Термичка заштита и прописи
из ове области код нас
„

могући задаци/
задаци/захтеви из домена термичке заштите
које треба задовољити неким објектом:
објектом:
1.
обезбеђење оптималних услова топлотног комфора
за боравак људи (корисника уопште)
уопште) уз рационалну
потрошњу енергије
2.
обезбеђење одговарајућих температурних услова у
специфичним просторијама/
просторијама/објектима (хладњаче,
хладњаче,
сушнице,.....)
сушнице,.....)
3.
спречавање појаве грађевинских штета (проблеми
кондензације водене паре,
паре, преношење топлоте и
сл...)
сл...)
4.
контрола деформација проузрокованих променама
температуре – проблем није обухваћен системом

стандарда из области топлотне заштите објеката

11

Термичка заштита и прописи
из ове области код нас
„

1.
2.
3.
4.

важећи прописи који регулишу питање топлотне
заштите објеката:
објеката:
JUS.U.J5.600 – Технички услови за пројектовање и грађење
зграда (1998)
JUS.U.J5.510 – Методе прорачуна коефицијента пролаза
топлоте у зградама (1987)
JUS.U.J5.520 – Прорачун дифузије водене паре у зградама
(1997)

JUS.U.J5.530 – Прорачун фактора пригушења и прорачун

кашњења осцилација температуре кроз
спољашње грађевинске преграде зграда у
летњем раздобљу (1997)

Термичка заштита и прописи
из ове области код нас
„

1.

прописима из области термичке заштите
зграда предвиђена је њена провера на два
нивоа:
на нивоу појединачних грађевинских
конструкција – дефинисање максималних вредности
коефицијента пролаза топлоте ‘к’ (U) за карактеристичне
конструкције омотача објекта (потребан али не и довољан
услов)
услов)

2.

на нивоу објекта као целине – одређивање

укупних трансмисионих губитака објекта,
објекта, уз разматрање
питање облика објекта (разуђеност габарита)
габарита) – фактор
облика зграде

12

Термичка заштита и прописи
из ове области код нас
„

3.
4.
5.

остали параметри дефинисани прописима
из области топлотне заштите које је
потребно задовољити:
вентилациони губици објекта
прорачун дифузије водене паре
провера понашања објекта у летњем
периоду

Термичка заштита и прописи
из ове области код нас
„

посебан проблем из домена топлотне заштите
објеката

енергетска
оптимизација
постојећих објеката
„

„

„

питање еволуције прописа из области топлотне
заштите зграда од времена грађења до данас
питање поштовања пројектом предвиђених
конструкција приликом извођења
питање трајности уграђених материјала и
евентуалних грешака приликом извођења

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful