PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE doc.

mr Aleksandar Rajčić

KORISNIK

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

2

PITANJE: Kome je potreban PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE ? (Da li je potreban?)
PONUDJENI ODGOVORI: 1 - ARHITEKTAMA 2 - MAŠINSKIM INŽENJERIMA 3 - INVESTITORIMA 4 - IZVODJAČIMA 5 - ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE 6 - ISPORUČIOCU TOPLOTNE ENERGIJE -TOPLANI 7 - SVIMA 8 - NIKOME

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

3

ODGOVOR 1: PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE je potreban ARHITEKTAMA jer:
•Dobijaju povratnu informaciju o : - strukturi - materijalima i - dimenzijama sklopova i u sklopovima •Dobijaju verifikaciju ili ispravku onoga što su u projektu predvideli, odnosno potvrdu da li je projekat u skladu sa uslovima previdjenim STANDARDIMA.

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

4

ODGOVOR 2: PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE je potreban MAŠINSKIM INŽENJERIMA jer:

•Dobijaju ULAZNU informaciju o parametrima za proračun TERMO-TEHNIČKIH instalacija za - grejanje - klimatitaciju - provetravanje Najvažniji parametar je USVOJENI KOEFICIJENAT PROLAZA TOPLOTE za sve relevantne arhitektonskogradjevinske pozicije

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

5

ODGOVOR 3: PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE je potreban INVESTITORIMA jer:
•SAVESNI INVESTITORI Dobijaju POTVRDU da je projektant uradio svoj posao u skladu sa regulativom. Brinu o smanjenju troškova EKSPLOATACIJE objekta (smanjenje energije potrebne za zagrevanji ili hladjenje) •NESAVESNI INVESTITORI - posluju pod motom - TAKE MONEY AND RUN te im je u interesu minimiziranje troškova izrade projekta i izgradnje, tako da o garanciji i eksploataciji ne brinu, i ovaj proračun im nije potreban.
april 2007. PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč 6

ODGOVOR 4: PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE je potreban IZVODJAČIMA jer:
•SAVESNI I STRUČNI IZVODJAČI Dobijaju DIREKTIVNU DOKUMENTACIJU za izvodjenje

•NESAVESNIM I NESTRUČNIM IZVODJAČIMA proračun nije potreban jer - ne umeju da ga pročitaju - ako i umeju da ga pročitaju, oni naravno znaju bolje

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

7

ODGOVOR 5: PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE je potreban ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE jer:

•SAVESNI I STRUČNI ORGANI (OPŠTINA, GRAD, REPUBLIKA) Proveravaju da li je tehnička dokumentacija KOMPLETNA (NE PROVERAVA SE SADRŽINA)

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

8

ODGOVOR 6: PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE je potreban TOPLANI jer:
•SAVESNI službenici Proveravaju da li je tehnička dokumentacija KOMPLETNA (PROVERAVA SE SADRŽINA) i SINHONIZOVANA izmedju proračuna topl. zaštite i projekta termotehničkih instalacija. •NESAVESNIM službenicima on nije potreban jer su obično u dilu sa nesavesnim projektantima

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

9

ODGOVOR 7: PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE je potreban SVIMA jer je:

- regulativom to OBAVEZUJUĆE projektovanje i izvodjenje timski i multidisciplinarni posao - svako preuzima svoj deo ODGOVORNOSTI arhitekta ima moralnu i profesionalnu obavezu da radi u skladu sa propisima

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

10

ODGOVOR 8: PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE nije potreban NIKOME jer :

-varanje i lažiranje su naši (ne)profesionalni i (ne)nacionalni izazovi. - zakon, a naročito propisi i standardi su nepoznanica, a ono što ne poznajemo ne primenjujemo - posao se može ugovoriti za manje novca (nelojalna konkurencija) koji se može podeliti na manje učesnika

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

11

TIMING

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

12

PITANJE: Kada se radi PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE ?
PONUDJENI ODGOVORI:

1 - U IDEJNOM PROJEKTU 2 - NA POČETKU GLAVNOG PROJEKTA 3 - NA KRAJU GLAVNOG PROJEKTA 4 - U IZVODJAČKOM PROJEKTU

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

13

ODGOVOR 1: PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE se NERADI u IDEJNOM PROJEKTU jer:

Idejni projekat ne sadrži sve potrebne informacije, ali se POČINJE SA PRIPREMAMA koje se odnose na: - definisanje vrsta materijala i približnih debljina materijala u sklopovima - definisanja struktura - odredjivanja grejanih i negrejanih prostorija, i režima grejanja

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

14

ODGOVOR 2: PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE se RADI NA POČETKU GLAVNOG PROJEKTA jer je:

- neophodno ostvariti višesmernu komunikaciju izmedju svih učesnika u projektu, u ovom slučaju na relaciji PROJEKTANT ARHITEKTURE – PROJEKTANT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA - specijalista koji se bavi proračunom je zapravo direktni SARADNIK i SAVETNIK projektanta arhitekture. - projekat je dinamična i živa kategorija, podložna izmenama i dopunama
april 2007. PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč 15

ODGOVOR 3: PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE se NERADI NA KRAJU GLAVNOG PROJEKTA jer :
- kada je projekat završen ili je u fazi kada su izmene neostavarive, bilo kakav proračun, kalkulacija ili dokaznica ne može izvršiti povratan uticaj na sadržinu (suštinu) u projektu. - obično predstavljaju pokriće sa ŠTIMOVANIM REZULTATIMA - je to signal da je projektant naišao na prepreku (formalnu ili suštinsku) i traži nekoga da preuzme njegovu NE(ODGOVORNOST)

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

16

ODGOVOR 4: PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE se RADI U IZVODJAČKOM PROJEKTU jer :
- se dešava da se u izvodjenju promene strukture i debljine sklopova ili vrste materijala, te je izvodjač DUŽAN DA DOKAŽE KAKO SE PERFORMANSE NEĆE POGORŠATI (poboljšanje je dozvoljeno)

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

17

INFORMACIJE

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

18

Koji je nivo informacija koje se mogu očekivati u sprezi PROJEKTANT ARHITEKTURE – SPECIJALISTA ZA PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE?
Ponudjeni odgovori: 1 - LOKALNE 2 - GLOBALNE 3 - NIKAKVE

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

19

ODGOVOR 1: informacije su LOKALNE, jer:

-

se odnose na pojedine delove (sklopove) u projektu, što se provlači kroz grafičku dokumentaciju (osnove, preseci, izgledi, detalji...) , kao i kroz tekstualnu dokumentaciju (tehnički opisi, predmer...) Napomena: PREDMER se radi nakon definisanja svih sklopova, odnosno nakon njihove verifikacije kroz proračun toplotne zaštite.

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

20

ODGOVOR 2: informacije su GLOBALNE, jer:

-

se pravilnom i pravovremenom saradnjom signalizira i daje vremena projektantu arhitekture da izvrši neophodene korekcije u cilju otklanjanja nedostataka, ili podizanja kvaliteta, npr:
- pozicioniranje i veličina otvora (toplotni gubici ili dobici) - detalja ugradnje prozora (toplotni mostovi) - detalja veza konstrukcija (toplotni mostovi)

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

21

ODGOVOR 3: informacije su NIKAKVE, samo ukoliko:

-

se Proračun radi nakon završenog glavnog projekta, da bi se zadovoljila neka forma (npr. revident konstatuje da Proračun ne postoji u tehničkoj dokumentaciji )

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

22

SRBIJA

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

23

PITANJE: O čemu se u suštini radi u ovom proračunu?

Ponudjeni odgovori: 1 - Proverava se kao se objekat ponaša ZIMI 2 - Proverava se kao se objekat ponaša LETI 3 - Proverava se koliko je objektu potrebno energije za grejanje zimi i hladjenje leti

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

24

ODGOVOR 1: U Proračunu se proverava se kao se objekat ponaša ZIMI jer:

-

-

U Srbiji je zima veći problem nego leto (više se energije troši na grejanje nego na hladjenje) Građevinske štete zbog kondezacije vlage se dešavaju zimi

Napomena: kriterijumi po pozicijama su niži u Srbiji nego u EU, u Srbiji je računska temperatura (npr.-18) značajno niža od prosečne zimske temperature (npr.-5), što praktično potire negativnosti prethodnog stava
april 2007. PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč 25

ODGOVOR 2: U Proračunu se proverava se kao se objekat ponaša LETI jer:

-

se proverava stabilnost konstrukcija u letnjem periodu i vremenski pomak prolaza toplote (npr. u potkrovlju, koje je inače najproblematičnija zona)

Napomena: JU - standardima nisu ustanovljene procedure za računanje solarnih dobitaka (npr. kroz prozore)

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

26

ODGOVOR 3: U Proračunu se NE PROVERAVA se koliko je objektu potrebno energije za grejanje zimi i hladjenje leti, jer:
JU standardi su u tom pogledu nepotpuni ovde se problem prebacuje na projektante termotehničkih instalacija

-

Napomena: EU - normama su ustanovljene procedure za računanje svih vrsta energetskih gubitaka, ali i dobitaka (kako od insolacije, tako i od uredjaja, opreme i ljudi)

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

27

SADRŽAJ

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

28

Napomena: PRORAČUN KOJI JE U SKLADU SA JU-standardima nije SIMULACIJA
-

za SIMULACIJE se koriste napredni softverski paketi, koji su u skladu sa EU normama, ili drugim inostranim standardima

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

29

PITANJE: Koji je sadržaj u proračunu toplotne zaštite?
Odgovor: 1 – Tehnički opis 2 – Pregled sklopova u projektu 3 – Proračun relevantnih sklopova (zimski i letnji režim) 4 – Pregled i proračun linijskih i tačkastih veza (gubitaka) 5 – Bilans transmisionih gubitaka po sklopovima 6 – Provera transmisionih gubitaka na najugroženijim lokacijama (prostorijama) 7 – Ukupan bilans u odnosu na geometrijske karakteristike objekta

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

30

Pregled sklopova u projektu

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

31

Proračun relevantnih sklopova

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

32

Pregled i proračun linijskih i tačkastih veza

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

33

Pregled geometrijskih karakteristika sklopova

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

34

Bilans transmisionih gubitaka po sklopovima

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

35

Ukupan bilans u odnosu na geometrijske karakteristike objekta

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

36

GREŠKE

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

37

PITANJE: Koje su osnovne greške u proračunu toplotne zaštite?
Odgovor: 1 – namerne 2 – greške nastale iz neznanja 3 – greške nastale zbog neadekvatnih i nepotpunih JUstandarda

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

38

ODGOVOR 1: Greške su namerne
Komentar: Namerne greške se mogu okarakterisati kao štimovanje rezultata, kako bi oni bili u granicama dozvoljenih. Najčešće se manipuliše sa geometrijskim podacima (dužine, površine, zapremine), jer se oni i najteže proveravaju, a daju najveći prostor za manipulaciju. Sem ovoga, često se pozicije koje su sporne ni ne predstavljaju u elaboratu. Najklasičniji oblik namerne greške je zamena elaborata.
april 2007. PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč 39

ODGOVOR 2: Greške nastaju zbog neznanja
Komentar: Pravilo je da specijalista koji se bavi ovom oblašću treba dobro, odnosno dovoljno da poznaje standarde i propise, i da izgovor o nepoznavanju ili dovoljnom nepoznavanju materije u tom slučaju ne važi. Činjenica je takodje, da se ovom oblašću ne bave samo specijalisti, već i oni koji poseduju neki od softverskih paketa. Medjutim, nijedan softver ne daje ispravne rezultate ukoliko se u njega unesu netačni ili nepotpuni podaci.

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

40

ODGOVOR 3: Greške nastaju zbog neadekvatnih i nepotpunih JU-standarda
Komentar: Jedna od najčešćih grešaka se odnosi na definisanje (odabir) tipova linijskih veza u interakciji dva ili tri sklopa. Veze ponudjene u JU standardu su sa arhitektonskog aspekta nepotpune, neke i sasvim nelogične, što otvara prostor za značajne računske manipulacije

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

41

PREVAZILAŽENJE GREŠAKA

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

42

PITANJE: Kako prevazići ili minimizirati greške?
Odgovori: 1 – Pravilnim izborom stručnih i obrazovanih saradnika (posao obavljaju ljudi, a ne mašine) 2 – Pravovremenim uključivanjem saradnika u posao 3 – Ako je ljudski faktor minimiziran, neophodno je projekat tretirati kao 3D objekat, što podrazumeva pravljenje 3D softverskog modela, koji će služiti kao izvor za prikupljanje geometrijskih parametara proračuna

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

43

NAJVEĆI GUBICI

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

44

PITANJE: Na kojim pozicijama se javljaju najveći gubici (dobici) energije?
Odgovor: 1 – na svim zastakljenim (transparentnim) pozicijama

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

45

O KOM REDU VELIČINA SE RADI ?

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

46

Parametri iz proračuna toplotne zaštite (primeri iz prakse)
ID
204 203 202 101 103 321 98 97 99 81 80 90 90 199

obj
hotel hotel hotel poslovna skola stambeni stambena stambena stambena stambena stambena kuca kuca kuca

klim. klim. zona
1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2

ΣAomotac 5624.14 5839.35 11517.93 1301.17 4390.27 1703.79 2266.34 1750.32 2514.37 2088.00 1381.65 814.60 814.60 488.87

ΣVgrejano 17423.61 18910.81 61440.75 2416.55 13471.33 3472.23 6287.64 5761.00 5550.00 5808.70 2612.00 1318.00 1318.00 1615.00

ΣV/ ΣA 3.10 3.24 5.33 1.86 3.07 2.04 2.77 3.29 2.21 2.78 1.89 1.62 1.62 3.30

Km
0.59 0.71 0.71 0.70 0.70 0.74 1.07 1.16 0.76 0.85 0.65 0.66 0.66 0.71

A prozora
667.46 673.56 2174.28 163.27 577.48 166.78 474.78 376.4 336.66 250 144.18 108.8 108.8 50.24

K prozora
1.5 1.5 1.5 2.5 3.0 2.8 2.9 2.9 2.6 2.8 2.8 2.5 2.5 3.0

Apr/ΣA (%)
11.87 11.53 18.88 12.55 13.15 9.79 20.95 21.50 13.39 11.97 10.44 13.36 13.36 10.28

% gubici prozora
30.40 24.27 39.69 45.04 56.58 37.11 56.95 57.51 42.43 36.30 37.39 49.37 49.37 58.00

> Analiza je bazirana na višegodišnjem stručnom radu, a ovde je tabelarno predstavljeno preko 41.000m2 površina omotača objekata različitih namena, odnosno preko 146.000 m3 korisnog prostora > Analizirani objekti nemaju veće fasadne površine u staklu – zid zavese

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

48

> Dijapazon procentualnog učešća površine prozora u površini omotača objekata je približno 10 – 20%

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
april 2007.

staklo ostalo

%

%
PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč 49

> Procentualno učešće toplotnih gubitaka kroz prozore u odnosu na toplotne gubitke kroz celokupni omotač objekta je približno od 25 – 60%

80 70 60 50 40 30 20 10 0
april 2007.

staklo ostalo

%

%
PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč 50

> Prozori sa uobičajenim koeficijentima prolaza toplote (2.5 - 3 W/m2K) gravitiraju procentualnom učešću toplotnih gubitaka od oko 50% u odnosu na toplotne gubitke kroz celokupni omotač
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
april 2007.

staklo ostalo

%
PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč 51

> Prozori sa strožijim koeficijentima prolaza toplote (1.5 W/m2K) gravitiraju procentualnom učešću toplotnih gubitaka od oko 30% u odnosu na toplotne gubitke kroz celokupni omotač

70 60 50 40 30 20 10 0
april 2007.

staklo ostalo

%
PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč 52

DAKLE, RADI SE O REDU VELIČINA OD 30% - 60% , S TIM ŠTO SE MOŽE KONSTATOVATI DA JE UOBIČAJENA VREDNOST OKO 50% - ODNOSNO POLA TOPLOTNIH TRANSMISIONIH GUBITAKA SE ODNOSI NA PROZORE!

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

53

PROZOR ≠ STAKLO
PROZOR se sastoji od: - rama - krila - stakla
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

staklo ram i krilo

%

%

PROCENTUALNA ZASTUPLJENOST -netransparentnih delova (rama i krila) od 0 – 40% -stakla od 60 – 100%
april 2007. PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč 54

ZNAČI, OD 30% - 50% , PROSEČNO 40% - TOPLOTNIH TRANSMISIONIH GUBITAKA OBJEKATA SE ODNOSI DIREKTNO NA STAKLA !

april 2007.

PRORAČUN TOPLOTNE ZAŠTITE – doc.mr PRORAČ ZAŠ Aleksandar Rajčić Rajč

55

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful